Innehåll. Året som gått

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Året som gått"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2008

2 Innehåll VD har ordet...4 Koncernöversikt...6 Elteknik Marknad Sverige...9 Marknad Norge...11 Mekanik/Energi Elajo Mekanik AB...13 Elajo Engineering AB...15 M. Larsson i Pålsboda AB...16 ETEC...19 Året som gått 2008, jubileumsåret, blev ett mycket bra år för Elajo. Tack vare lojala och förändringsvilliga medarbetare, bra marknadsförutsättningar och de senaste årens målmedvetna förbättringsarbete, gör vi för tredje året i följd det bästa rörelseresultatet någonsin. Det allmänna konjunkturläget i Sverige ställer ännu högre krav på oss för fortsatt framgång under Nyckelfaktorer är: - Snabbhet i att hantera förändringar i efterfrågan - Förbättrad projektstyrning - Kostnadsmedvetenhet, ingen kostnad är för liten för att ifrågasättas - Minskade kapacitetskostnader - Bibehållen hög debiteringsgrad De kärvare tiderna kommer att yppa nya möjligheter till förvärv. Elajo s goda balansräkning är därvidlag en styrka. Elajoaktien...20 Fem år i sammandrag...21 Styrelse...22 Koncernledning...23 Förvaltningsberättelse...26 Resultaträkningar...28 Balansräkningar...29 Kassaflödesanalyser...31 Kommentarer och noter...32 Revisionsberättelse...39 Företag och adresser...40 Torbjörn Anulf Styrelseordförande Elajo Invest AB 2

3 Årsstämma Aktieägarna i Elajo Invest AB kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 juni 2009, kl på Elajos huvudkontor, Förrådsgatan 6 i Oskarshamn. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 29 maj 2009, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast kl onsdagen den 27 maj 2009 på något av följande sätt: Skriv till: Elajo Invest AB, Box 904, OSKARSHAMN Ring på nummer: Faxa på nummer: eller Skicka till: Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 29 maj 2009, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Utdelning Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2008 utdelas 40,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för att erhålla utdelning föreslås 10 juni Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen bli utsänd av VPC den 16 juni Oskarshamn den 20 mars 2009 Styrelsen

4 VD har ordet Jubileumsåret 2008 kröntes med det bästa rörelseresultatet i Elajo s 50-åriga historia. Rörelseresultatet uppgår till 80,1 Mkr och resultatet efter skatt till 55,1 Mkr. Samtliga koncernens rörelsedrivande bolag har förbättrade resultat i jämförelse med år Marknadsförutsättningarna under 2008 var mycket bra under i stort sett hela året. Under fjärde kvartalet kunde dock konstateras en viss nedgång i efterfrågan inom vissa delar av vår verksamhet. Den kraftiga resultatförbättringen har bidragit till att kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med 128,0 Mkr till 147,8 Mkr. Arbetet med att upprätthålla starkt kassaflöde kommer fortsatt att vara ett prioriterat område. Koncernens omsättning ökade med 166 Mkr eller 17,3 % till Mkr, med hänsyn till engångseffekt uppgår förbättringen till 74 Mkr eller 7,7 %. Nettoökningen på den svenska marknaden är 11,5 % medan den norska verksamheten minskat omsättningen med närmare 22 %. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt, förbättringen uppgår till 43,6 Mkr, varav 6,5 Mkr är hänförligt till engångseffekt, vilket innebär en nettoförbättring jämfört med föregående år med 37,1 Mkr. Av resultatförbättringen på 43,6 Mkr, är 35,9 Mkr hänförlig till den svenska verksamheten och 7,7 Mkr till den norska verksamheten. Affärsområde Elteknik innefattar både den svenska och norska verksamheten. Svenska verksamheten har under 2008 haft en positiv utveckling med en god orderingång vilket innebär att vi vid årsskiftet har en bra orderstock för i vart fall första tertialet Omsättningen exklusive engångseffekt har ökat med 4,5 %. Med hänsyn taget till engångseffekt har rörelseresultatet ökat med 11 Mkr eller 22,3 %. Förbättringen är ett resultat av ökad effektivitet som i sin tur lett till bättre marginaler. Den norska verksamheten har minskat omsättningen med 24 Mkr eller 22 %. Den huvudsakliga orsaken är att man har fokuserat verksamheten på mindre projekt samt ökad andel service. Som ett resultat av den nya inriktningen har resultatet förbättrats med 7,7 Mkr mot föregående år. Affärsområde Mekanik/Energi omfattar bolagen Elajo Mekanik AB, Elajo Engineering AB och Martin Larsson i Pålsboda AB. Affärsområdet har under 2008 haft en stark omsättningsökning med 69 Mkr eller ca 35 %. Under året har man haft en hög beläggning på samtliga enheter, vilket tillsammans med högre effektivitet, inneburit förbättrade marginaler som lett till ett rörelseresultat som uppgår till 39,9 Mkr en förbättring jämfört med föregående år med 25,8 Mkr. Elajo Mekanik AB har ökat omsättningen med 43 Mkr eller 50 % till 129 Mkr på en stabil marknad. Genom volymökning, högre resursutnyttjande och förbättrad effektivitet har resultatet kraftigt förbättrats och uppgår till 21,6 Mkr, en resultatökning med 15 Mkr. Elajo Engineering AB har ökat omsättningen med 7 Mkr med en resultatförbättring på 2 Mkr. Resultatförbättringen är ett resultat av volymökning, ökad effektivitet samt bättre resursutnyttjande. Bolaget är i huvudsak verksamt inom kärnkraftssektorn, som för närvarande inte är så konjunkturkänslig som övriga marknader. Martin Larsson i Pålsboda AB har haft en positiv utveckling under Omsättningen har ökat med 19 Mkr till 91 Mkr. Volymökningen har medfört att man haft en hög beläggning under större delen av året. En hög beläggning och förbättrad effektivitet har lett till ett resultat på 7,7 Mkr mot föregående års 0-resultat. Orderingången har varit bra under året men en viss avmattning kan konstateras under senare delen av All Time High jubileumsåret Rörelseresultatet uppgår till 80,1 Mkr och resultatet efter skatt till 55,1 Mkr.

5 Elajo Technical Education Center AB som är koncernens utbildningsbolag redovisar en omsättningsökning på 1 Mkr till 14 Mkr. Resultatet uppgår till 0,1 Mkr och är i paritet med föregående år. Under året har processmodellen utvecklats ytterligare. Detta medför ökade möjligheter till uppdragsutbildningar. Poster av engångskaraktär Under året har vi ändrat metoden för mätning av färdigställandegrad i pågående arbete i Elteknik AB, som innebär att vi använt oss av successiv vinstavräkning på samtliga projekt. Tidigare har vi använt metoden för projekt över 5 Mkr. Den ändrade metoden har inneburit en engångseffekt avseende nettoomsättning med 92,2 Mkr och en resultateffekt på 6,5 Mkr. Kostnaderna för införande av ett nytt affärssystem 4,6 Mkr har kostnadsförts direkt över resultatet. Goodwill i Norge har skrivits ned med 2,4 Mkr vilket innebär att goodwillvärdet där uppgår till 0 kr. Fortsatt effektivisering Att fokusera hårdare på att ifrågasätta kostnader och aktiviteter gör oss effektivare. Effektiviseringsprojekt som startade under 2007 har medfört en förbättrad effektivitet och därmed ökad lönsamhet. Införandet av ett nytt affärssystem inom Elajo Elteknik kommer att förbättra våra administrativa flöden. Detta projekt kommer att fortsätta under 2009 och målsättningen är bl a att börja implementeringen av handdatorer till våra montörer under året. Marknad och framtid Orderstocken vid ingången av 2009 är god och vi förväntar ingen nedgång under första kvartalet. För resterande del av året är marknadsutsikterna svåra att bedöma till följd av den finansiella krisen som har lett till en kraftig konjunkturnedgång. De stimulansprogram som aviserats bedöms inte ge någon effekt första halvåret vilket kan leda till minskad efterfrågan och prispress. Vissa av våra verksamhetsområden är inte konjunkturberoende i samma utsträckning som andra och där är bedömningen en fortsatt stabil marknad. För att möta det osäkra marknadsläget är fokus på att öka effektiviteten och flexibiliteten inom våra verksamhetsområden samt bibehålla och förstärka det nära samarbetet med våra kunder. Sammandrag 2008 Årsresultatet uppgår till 55,1 Mkr Omsättningsökning med 166 Mkr till Mkr Rörelseresultat ökade med 43,6 Mkr till 80,1 Mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 147,8 Mkr (19,8 Mkr) Oskarshamn den 20 mars 2009 Per-Eric Ericsson, Verkställande Direktör Sammandrag 2007

6 Koncernöversikt Elajo Invest AB Elajo Technical Education Center AB Elteknik Mekanik/Energi Marknad Sverige Marknad Norge Elajo Mekanik AB Martin Larsson i Pålsboda AB Elajo Engineering AB Elajokoncernen Elajo startades 1958 och är idag ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med ca anställda och en omsättning på ca Mkr. Vi har verksamhet på ett 40-tal orter, både i Sverige och Norge. Huvudkontoret ligger i Oskarshamn. Elajokoncernen består av två affärsområden - Elteknik och Mekanik/Energi. Dessutom ingår utbildningsbolaget Elajo Technical Education Center (ETEC). Affärsområde Elteknik Affärsområdet Elteknik har verksamhet både i Sverige och Norge och består av bolagen Elajo Elteknik AB och Elajo Installasjon AS. Verksamheten är inriktad på installationer och service inom områdena kraft, belysning, tele, automation, värme/kyla, data och kommunikation. Inom affärsområdet elteknik finns en egen konstruktionsavdelning med stor kompetens och goda resurser. Det gör att man kan åta sig uppdrag hela vägen från planering och konstruktion till färdiga installationer och driftssättning. Affärsområde Mekanik/Energi Affärsområdet Mekanik/Energi består av bolagen Elajo Mekanik AB, Elajo Engineering AB och Martin Larsson i Pålsboda AB. Verksamheten omfattar bland annat tillverkning i rostfritt, plåtbearbetning och svetsning i andra höglegerade material inom energi- och miljöområdet. Bolagen erbjuder även kvalificerade tjänster inom strålskyddsteknik, driftsteknik och energi samt mekanisk och processteknisk konstruktion. Inom affärsområdet tillverkas också tunga utrustningar, till exempel värmeväxlare och tryckkärl. Elajo Technical Education Center AB (ETEC) ETEC är koncernens utbildningscenter där man bland annat driver ett modernt treårigt eltekniskt gymnasium med riksintag. Sedan 2006 bedrivs även tvååriga kvalificerade yrkesutbildningar inom automation och eldistribution. All utbildning sker i nära samarbete med näringslivet och kommunen för att kunna tillgodose kraven på framtidens tekniker. Affärsidé Elajos grundare Alf Josefsson har myntat uttrycket: Tjäna med förtjänst. Med detta menas att Elajo ska: Vara ett serviceinriktat företag som alltid har kunden i centrum. Ständigt utveckla personalen och dess kompetens för att möta kundernas nuvarande och framtida behov. Ha en väl fungerande organisation samt god lönsamhet för ett långsiktigt agerande på marknaden. Strategi och mål Elajo ska vara en naturlig samarbetspartner för kunder som kräver hög teknisk kompetens, flexibilitet och kvalitet inom våra verksamhetsområden. 6

7 Organisation De operativa bolagen är i stort sett kompletta bolag med alla nödvändiga administrativa funktioner. Elinstallationsverksamheten bedrivs på ca 40 orter med avdelningskontor på respektive ort. Avdelningarna är i den löpande verksamheten i hög grad självständiga. På central nivå handläggs övergripande gemensamma frågor som t ex administrativa rutiner, IT, telefoni etc. Gemensamma frågor för hela koncernen och arbetsuppgifter som ur kostnadshänsende är optimala att utföra på ett ställe handläggs av moderbolaget i koncernen. Medarbetare Koncernens framgång är beroende av medarbetarnas trivsel och inställning till arbetet. Vår fortsatta framgång bygger på att vi kan attrahera nya medarbetare genom att vara en attraktiv arbetsgivare. En viktig parameter i rekryteringen av nya medarbetare är koncernens egna eltekniska gymnasium där vi har möjlighet att rekrytera unga medarbetare. Kvalitet Refererande till affärsidén är Elajokoncernens övergripande kvatitetspolicy att produkter och tjänster ska motsvara eller överträffa kundens förväntan. Målsättningen är att Elajo ska förknippas med hög kvalitet, god serviceanda, ett affärsmässigt och positivt bemötande samt en förmåga att utveckla flexibla lösningar i samarbete med våra kunder. Samtliga dotterbolag är certifierade enligt ISO 9001: Vi är övertygade om att en platt organisation skapar ansvar och engagemang hos våra medarbetare. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att medarbetarna ska trivas på arbetet. Förutsättningen för detta är att medarbetarna upplever sin arbetsplats som säker och hälsosam och därigenom känner arbetsglädje, gemenskap och trygghet. 7

8 8 Affärsområde Elteknik

9 Marknad Sverige Elajo Elteknik AB:s samlade kompetens med drygt 700 anställda är fördelad på ca 40 olika orter i södra Sverige. Den lokala närvaron och möjligheten att samordna våra resurser för större projekt gör oss till en naturlig samarbetspartner när det gäller det mesta inom el och tele. Vi kan medverka under hela processen från kalkylering, konstruktion, tidsplanering, installation och driftssättning till utbildning av kundens personal. En väl fungerande serviceorganisation garanterar att den installerade utrustningen fungerar på bästa sätt under hela sin livslängd. Vi samarbetar med leverantörer som erbjuder avancerad och prisvärd utrustning. För att erbjuda konkurrenskraftiga totallösningar har verksamhetsområdena tele- och datakommunikation samt säkerhets- och trygghetslarm integrerats med elinstallationer. Verksamheten omfattar i huvudsak fyra verksamhetsområden: el, tele, kyla/värme och automation. El Inom verksamhetsområdet El erbjuder vi elinstallationstjänster allt från stora totalentreprenader till mindre servicearbeten. Det kan handla om nyinstallationer, ombyggnader, styr- och reglersystem eller elservice. Vår breda kompetens och möjligheten till samarbete mellan avdelningar inom koncernen gör oss till en naturlig samarbetspartner för komplicerade och resurskrävande arbeten. Tele Inom verksamhetsområdet Tele säljer vi, installerar och utför service på produkter inom säkerhet och kommunikation. Bland våra avdelningar finns godkända anläggningsfirmor och certifierade ingenjörer för brandoch inbrottslarm. Säkerhet omfattar säkerhetslösningar inom passagekontroll, lås, brandlarm, kameraövervakning och inbrottslarm. Kommunikation innefattar installation och service på datanät, blåsfiber, fiberoptiska nät, porttelefoner, trygghetstelefoner, ljud- och antennanläggningar samt kabel-tv. 9

10 Kyla/värme På vissa av våra avdelningar erbjuder vi ackrediterad verksamhet för kyl-, frys- och värmeanläggningar. Dessutom kan vi även erbjuda service på AC i personoch arbetsfordon. Ackrediteringen utförs av SWEDAC och omfattar både nyinstallation och service. Automation Inom området Automation projekterar, installerar och programmerar vi styrutrustning för industrin. Vi genomför även modernisering och ombyggnad av processanläggningar för att förbättra effektiviteten och arbetsmiljön. Vi kan även utföra kompletta skåpsbyggnationer. Felsökning, reparation och service har blivit en växande sektor i takt med den ökande automatiseringen inom industrin. Strategi Tillväxtstrategin för Elajokoncernen är att växa både organiskt och genom förvärv. Under 2008 har verksamheten i Elita El AB i Oskarshamn samt verksamheten i Gillströms El AB i Gamleby förvärvats. Genom förvärven stärker vi vår verksamhet i Oskarshamn och Västervik. Den 1 januari 2009 förvärvades verksamheten i Nybro Kyltjänst AB i Nybro samt Elbyrån Jan Andersson AB i Alvesta. Förvärvet av Nybro Kyltjänst AB är ett led i att förstärka vår kylverksamhet i Kalmar län och förvärvet av Elbyrån Jan Andersson AB är ett komplement till vår tidigare verksamhet i Växjö. Eventuella framtida förvärv kommer ur strategisk synvinkel att ligga inom vår befintliga geografiska marknad för att på detta sätt skapa resurser genom samarbete mellan avdelningar. Vad gäller organisk tillväxt så är strukturen i branschen sådan att snabb tillväxt inte är möjlig, om man inte ökar sina marknadsandelar på bekostnad av sämre lönsamhet. Under 2008 har vi haft organisk tillväxt i form av personalökningar i befintliga verksamheter på ca 10%. För att utveckla verksamheten och skapa ökad konkurrenskraft och lönsamhet satsar vi på kompetenshöjning hos våra medarbetare. Framförallt gäller detta service mot industrikunder. Målsättningen att öka utbudet av servicetjänster och utveckla vårt samarbete med kunderna kvarstår. Vi har under året infört ett nytt affärssystem för att göra det möjligt att ytterligare effektivisera våra administrativa rutiner. Målsättningen är att förbättra det administrativa flödet genom att utnyttja tekniska lösningar som t.ex handdatorer. Arbetet med ständiga förbättringar och effektivisering, både organisatoriskt och produktionsmässigt, kommer fortsatt att vara ett prioriterat område. Marknaden Orderstocken vid ingången av 2009 är god vilket innebär att vi har bra beläggning första tertialet. För resterande del av året är marknaden något mera osäker med hänsyn till rådande lågkonjunktur och finanskris. Konjunkturläget kommer att medföra kortare framförhållning och ökad priskonkurrens. Våra kunder finns inom tillverkningsindustrin, detaljhandeln, kommuner och landsting samt kärnkraftssektorn. Konkurrenter Elajo Elteknik AB är ett av Sveriges tio största elföretag. Vi konkurrerar både med större företag som NEA, Bravida, YIT och Midroc Electro och med mindre lokala företag. Fortsatt effektivisering och volymökning har medfört förbättrade marginaler. Tomas Sandstedt, VD Elajo Elteknik AB 10

11 Marknad Norge Elajo Installasjon finns i Oslo och har närmare 70 anställda. Företaget erbjuder alla typer av installationstjänster inom bostads- och hyresfastigheter samt industri- anläggningsbyggnation. Tjänsterna täcker alla installationer inom fackområdena lågspänning och telecom. Uppdragen är varierande och spänner från servicearbeten, årliga service- och underhållsavtal till stora projekt inom både ny- och ombyggnation. Elajo Installasjon AS har de senaste åren utvecklats till att vara en erkänd leverantör inom totalentreprenadområdet. Vi har en elsäkerhetsavdelning som erbjuder tjänster riktade både till privatpersoner och till industrin. Bolaget erbjuder också kompletta elektrotekniska installationslösningar. Industri- och bostadsbyggnation Elajo Installsjon AS levererar alla typer av elinstallationer till industribyggnation, offentlig förvaltning och anläggningsbyggnation. Uppdragen varierar från mindre installationer till omfattande totalentreprenader inom industrisektorn och innefattar kompletta lösningar för IT, säkerhet, ljud/bild och service. Bolaget tar ansvar för hela installationsprocessen, från planering och projektering till efterkontroll och dokumentation. Vi utför projektering av elinstallationer i de flesta typer av bygg- och anläggningsprojekt. Projekteringsarbetet omfattar planering, konstruktionsgenomgång, beräkning och dimensionering, framtagning av ritningar och specifikationer, dokument- och kvalitetskontroll samt manualer. Service inom el och telecom Service inom elområdet innefattar alla typer av tjänster inom el och automation, till exempel ombyggnation av fastigheter och industrier, kontroll av elanläggningar, serviceavtal med mera. Service inom telecomområdet omfattar bland annat service och installation av porttelefonanläggningar, inbrotts- och brandlarmssystem, ITV-anläggningar och passersystem. Strategi Målet för Elajo Installasjon AS är att vara en naturlig samarbetspartner till våra kunder. Inom vårt verksamhetsområde ska vi vara en erkänd leverantör av kompletta lösningar inom el. kommunikation, säkerhet, automation och energiteknik. För att nå detta mål ska vi kontinuerligt utvecklas genom en medveten satsning på kompetensutveckling av vår personal. Som ett led i denna satsning har vi under året startat ett projekt avseende utbildning i entreprenadprocessen, från offert till överlämnande av entreprenadprojekt. Vår strategi att öka andelen servicetjänster kvarstår och har utvecklats ytterligare under Samtidigt fokuserar vi entreprenadverksamheten mot mindre och medelstora entreprenadprojekt. Vårt geografiska verksamhetsområde utgörs i huvudsak av Oslo och Akershus. Marknad Den tidigare överhettade marknaden i Osloområdet har mattats av till följd av finanskrisen. Bostadsbyggandet har i stort sett avstannat, i huvudsak beroende på högt ränteläge. Det är dock underskott på bostäder i Osloområdet, vilket torde innebära att efterfrågan kommer att stiga när det ekonomiska läget normaliseras. Det är svårt att bedöma utvecklingen den närmsta tiden, då den är beroende av utvecklingen inom finanssektorn. Vi kan idag konstatera att många aktörer skjutit upp eller stoppat sina utbyggnadsplaner, i avvaktan på vad som händer inom finanssektorn. Konkurrenter Elajo Installasjon AS är bland de tio största elinstallatörerna i Osloregionen. Vi konkurrerar med bolag från två till tre anställda upp till de största aktörerna som Bravida, YIT, Siemens och Sonnico Installasjon med flera års resultat Verksamheten uppvisar ett positivt resultat för 2008, vilket innebär en markant förbättring mot förluståret Dock kan konstateras att entreprenadverksamheten uppvisar ett negativt resultat mycket beroende på ett större projekt som ej gett förväntat utfall. Avdelningarna service och tele uppvisar fortsatt positiva resultat. En markant förbättring mot förluståret Håkon Norvald Jacobsen VD Elajo Installasjon AS 11

12 12 Affärsområde Mekanik/Energi

13 Elajo Mekanik AB Elajo Mekanik AB:s verksamhet består av verkstadstillverkning, servicetjänster och energiprojekt. Inom Elajo Mekanik AB finns lång erfarenhet av anläggningsverksamhet inom bland annat naturgas- och kärnkraftssektorn. Vi har svarat för merparten av leveranserna av MR-stationer till det svenska naturgasnätet. Sedan 1969 har vi utfört tillverknings- och servicearbeten till svenska och utländska kärnkraftverk. Elajo Mekanik har egna verkstäder för tillverkning i kolstål, rostfritt material och andra höglegerade material. Bolaget har ca 87 fast anställda och ett 110-tal projektanställda. Verksamheten finns huvudsakligen i Oskarshamn och Ringhals. Elajo Mekanik AB är tredjepartscertifierat enligt SS- EN ISO 9001:2000 och ISO :2005 Arbete pågår för certifiering till miljöledning ISO Verkstad Vår verkstad i Oskarshamn är ca kvm och uppdelad i följande delar: Maskinbyggnationer Rostfria produkter Kolstålsprodukter Övrig tillverkning Tillverkningen av de rostfria produkterna sker i en separat verkstad där kolstålskomponenter inte är tillåtna. Det minimerar risken för kontaminering med kolstålspartiklar i svetsfogar och på andra ytor. Sedan mer än 20 år tillbaka tillverkar vi kompletta maskinanläggningar på uppdrag. Utrustningen levereras helt enligt kundens önskemål, i de flesta fall provkörd och klar för montering hos kunden. Projekt Ett exempel på större energiprojekt är naturgasprojektet utanför Halmstad, Sveriges första projekt för lagring av naturgas i bergrum. Här har Elajo Mekanik AB byggt en komplett processanläggning ovan mark för mottagning, lagring och retur av naturgas från och till den befintliga stamledningen mellan Malmö och Göteborg. Ytterligare exempel på större projekt är CLAB, Centrallagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn, där vi har levererat och installerat alla rostfria arbeten till förvaringsbassängerna. Till SKB levererades även bassängportar och stödgaller för bränsleelementen. Under 2008 levererade och monterade vi en bassäng i rostfritt material till Ringhals på hela m 3. Även större projekt åt Andritz och Bombardier har pågått under året Strategi Tillväxt är ledordet i vår framtida strategi. Målet är att öka volymen, utan att ge avkall på god lönsamhet. Grunden för tillväxten finns i nya segment inom mekanik och energi. Vi ska även vidareutveckla nya och befintliga marknader när det gäller serviceuppdrag inom vårt område. Marknaden Marknaden ser ljus ut för oss inom mekanik- och energisektorn. Utbyggnader och effekthöjningar inom värme- och elkraftindustrin kommer att medföra ökade krav på kvalificerad tillverkning och tjänster som vi kan erbjuda. Konkurrenter Vi finns etablerade inom flera teknikområden och konkurrensbilden varierar på de olika områdena. Vissa serviceområden är vi nästan ensamma om, medan konkurrensen på tillverkningssidan är betydligt större. Service Elajo Mekanik AB har sedan 1969 utfört servicearbeten på svenska och finska BWR kärnkraftverk. Sedan 1978 har vi långtidskontrakt med flera av de svenska verken för reaktorservice och tillhörande system. Våra kärnkraftsspecialister har unik dokumenterad kompetens genom serviceuppdrag både till den nationella och till den internationella kärnkraftsindustrin. Vi utför även service och reparationer på övriga kraftoch processindustrier, bland annat Värtaverket i Stockholm och Södra Timber i Mönsterås. 13

14 14

15 Elajo Engineering AB Elajo Engineering AB bildades Vi har 22 fast anställda medarbetare och ett 90-tal behovsanställda på våra två avdelningar Strålskydd/Driftteknik och Konstruktion. Avdelning Strålskydd/Driftteknik säljer strålskyddstjänster och utför radonmätningar med efterföljande åtgärder. Dessutom bedriver vi utbildning inom strålskyddsteknik och heta arbeten. Sedan 1999 hyr vi ut drifttekniker till värme- och processindustrin. Avdelning Konstruktion erbjuder konsulttjänster inom mekanisk konstruktion, beräkningar etc. Strålskydd Sedan 1975 har vi varit väl etablerade på våra svenska kärnkraftverk som konsulter i form av strålskyddstekniker och ingenjörer. I tjänsteutbudet ingår bland annat strålskyddsförebyggande åtgärder, analys av arbetsplatser i strålningsmiljö samt radonmätningar. Bolaget är i huvudsak verksamt på den svenska marknaden, men har även arbetat internationellt och utfört tjänster till kunder i bland annat England och USA. Under 2008 har vi slutit avtal med SAS avseende resurser och kompetens inom området nukleär kontamination av flygplan. Strålskyddsexpert Alla företag som har en verksamhet där man sysslar med joniserande strålning i någon form måste från och med 2001 ha en strålskyddsexpert som är godkänd av SSI. Det är många företag som berörs, till exempel inom oförstörande provning, medicin, flyg, spedition, transporter, hamnar, varv och större verkstäder. Strålskyddsexperten ska knytas till företagets organisation och ha god praktisk och teoretisk kompetens inom det radiologiska området som företaget verkar. I uppdraget ingår att utforma företagets strålskyddsutbildningar, finnas med i deras beredskap och regelbundet besöka företaget. Strålskyddsexperten ska även rapportera till SSI om den radiologiska statusen. Driftteknik Elajo Engineering AB erbjuder även konsulter till värmekraftverken i Sverige. Vi hyr ut utbildade drifttekniker till bland annat Gasverket och Värtaverket i Stockholm. Vi ingår där i den ordinarie styrkan drifttekniker som behöver förstärkas under drift- och eldningssäsongen. Konstruktion Konstruktionsavdelningen arbetar med mekaniska konstruktioner på konsultbasis, både inom och utom Elajokoncernen. Vi har konstruktionserfarenhet från bland annat kärnkraftverk, reningsverk och tillverkningsindustri och kan utföra kompletta projekt från idé till färdig produkt. Strategi Inom strålskyddsområdet är målsättningen att ytterligare förstärka den tillväxt bolaget haft under de senaste åren. Detta ska vi göra genom att öka samarbetet med våra kunder i utbildnings- och utvecklingsprojekt. Inom området driftteknik är målet att öka tillväxten genom att öka marknadsföringen av våra tjänster. Personalens kompetens och flexibilitet och korta ledtider gör att vi kan snabbt kan bemanna ett uppdrag som komplement till kundens egen personal. Marknaden Marknaden för Elajo Engineering AB ser god ut. Vi är i mycket stor utsträckning beroende av kärnkraftverkens avställningsperioder och åtgärdsprogram. De kommande åren väntas stora investeringar inom kärnkraftsindustrin och det påverkar vår verksamhet positivt. Vi har i dagsläget ett helhetsåtagande på Oskarshamns kärnkraftverk (OKG), men vi finns även representerade på de tre övriga kärnkraftsverken (Ringhals, Barsebäck och Forsmark). På driftteknikersidan finns stora möjligheter att öka kundbasen. I dagsläget är vi bara etablerade i Stockholmsområdet. Konkurrenter Vi är tre aktörer i branschen när det gäller strålskydd. Det är Coor samt en lokal aktör i Forsmark som står för konkurrensen. På driftteknikersidan finns flera konkurrenter, bland annat Manpower var ett mycket bra år för både Elajo Mekanik och Elajo Engineering. Anders Lindh, VD Elajo Mekanik AB och Elajo Engineering AB 15

16 Martin Larsson i Pålsboda AB Martin Larsson i Pålsboda AB är Sveriges ledande specialist på konstruktion, tillverkning och underhåll av värmeväxlande apparater och högkvalificerade tryckkärl. Kunderna är raffinaderier, petrokemisk industri, offshore, kärnkraft och andra energiproducenter. Bolaget har 58 anställda och har genom åren byggt upp en gedigen kompetens med erfarna konstruktörer och en modern, välutrustad produktionsapparat. All personal fortbildas kontinuerligt för att motsvara kundernas förväntningar och de myndighetskrav som finns. Martin Larsson AB är kvalitetsgodkänt enligt ISO- 9001:2008, ISO och HP0. Konstruktion och tillverkning sker enligt olika beräkningsnormer, till exempel ASME, PD 5500, EN 13445, LRS, Rina, BV, A.B.S och DNV. Företaget innehar Certificate of Qualification från Achilles och får därmed sälja till oljeindustrin i Norge och Danmark. Som ett led i att ständigt nå förbättringar inom företaget arbetar vi med ett stort effektiviseringsprojekt. Strategi Tillväxtstrategin är att växa organiskt samt genom samarbete med andra aktörer på marknaden. Målsättningen är att öka utbudet av servicetjänster och på så sätt också utveckla samarbetet med våra kunder. Marknad Efterfrågan under de tre första kvartalen 2008 var god. Under fjärde kvartalet minskade efterfrågan, ett resultat av oron på finansmarknaderna som medfört att aktörerna på marknaden avvaktar utvecklingen och detta i sin tur har lett till långa ledtider vid upphandling. Detta har medfört att ordertecknande går långsammare än tidigare trots en relativt aktiv marknad. Flera stora projekt förväntas komma igång under andra halvåret, vilket skulle innebära en normalisering av marknaden med normala ledtider vid upphandling. Den norska marknaden, inklusive offshore, kommer under 2009, att genomföra många större investeringar. Konkurrenter Martin Larsson i Pålsboda AB är idag Sveriges ledande leverantör till de svenska raffinaderierna. Konkurrens kommer framförallt från Italien, England, Holland och Portugal. Produkter Våra huvudprodukter kan delas in i sex segment och inkluderar termisk och mekanisk design i alla förekommande materialkombinationer: Tubvärmeväxlare Luftkylare, typ fin-fan Kolonner Högkvalificerade tryckkärl Matarvattentankar med avgasare Service och underhåll av värmeväxlare 2008 var ett av företagets bästa år. Christer Karlsson, VD Martin Larsson i Pålsboda AB 16

17 17

18 18 Elajo Technical Education Center

19 Elajo Technical Education Center AB Etec, koncernens tekniska utbildningscentrum med 12 anställda, erbjuder en treårig elteknisk gymnasieutbildning och två kvalificerade yrkesutbildningar. Under 2008 har dessutom genomförts ett stort antal uppdragsutbildningar både mot Elajo Elteknik och näringslivet regionalt och nationellt. Samtliga utbildningar sker i nära samarbete med näringslivet för att kunna tillgodose kraven för framtidens tekniker inom elteknik och automation. Samarbetet med näringslivet har under året utvecklats från att vara regionalt till att sträcka sig över hela södra Sverige. Elajo Technical Education Center AB har påbörjat sitt åttonde verksamhetsår. På gymnasieutbildningen gick under elever. Under våren fick Etec pris som Årets teknikutbildning gymnasium 2008 på kr från Teknikföretagen. Teknikföretagen är en arbetsgivarorganisation med medlemsföretag. Motiveringen var Elajo Technical Education Center är ett föredömligt utbildningscenter, både i och för verkligheten. Ett 80-tal medarbetare på Elajo Elteknik har deltagit i utbildningen Metodisk felsökning. Under hösten inleddes ett stort samarbete med E.ON ES. Validering av eldistributionstekniker har genomförts i syfte att kunna vidareutbilda ett 40-tal personer. I september genomfördes liksom tidigare år en rekryteringsdag, där elever och studenter fick information av ledningsgruppens företagsrepresentanter om deras arbetskrafts- och kompetensbehov framöver. Under november arrangerades för tredje året en automations-mässa tillsammans med ÅF Engineering. Ca 140 personer deltog. Gästföreläsare var Anders Kinnander, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Under mässan tecknades samarbetsavtal med Scanautomatic, vilket bl a innebär att Etec kommer att medverka på Svenska Mässan i Älvsjö Etec påbörjade i november arbetet mot en certifiering av verksamheten enligt ISO9001 Kvalitet och ISO14001 Miljö. Verksamhetssystemet ska vara ett verktyg för att säkerställa skolans kvalitet och måluppfyllelse mot våra kunder och ägare. På den kvalificerade yrkesutbildningen inom automation började 20 studenter i september och 18 studenter fortsatte att läsa andra året. Första avgångsklassen på 14 studenter slutade i maj. Alla studenter hade en anställning efter sex månader. 20 studenter inom KY Tekniker Eldistribution har under 2008 genomgått sin utbildning. Examen hålls i början på Inget nytt intag gjordes under Utbildningen till Tekniker Eldistributör genomförs i samverkan med IUC i Katrineholm. En fortsatt satsning på utvecklingen av processmodellen har gjorts. Ett samarbete har påbörjats med SP Statens Provningsanstalt i Borås och OKG för framtagning av kursmaterial inom mätteknik. Ett långsiktigt avtal har tecknats med OKG gällande utbildningar inom Regler- och mätteknik. Etec-elever får stipendium för att besöka EU-parlamentet i Strasbourg. Ylva Alexandersson VD/Rektor, Etec 19

20 Elajoaktien Aktiernas fördelning Aktieägare Aktier Aktieinnehav Antal % Antal % , , , , , , , , , , , ,0 Svenska förvaltare 12 7, ,1 Totalt , ,0 Aktiekapitalets utveckling År Antal aktier Aktiekapital ,5 MSEK ,0 MSEK ,0 MSEK ,4 MSEK ,6 MSEK ,6 MSEK Största aktieägare Antal Röstvärde % av % av aktier kapital röster Familjen Josefsson ,2 78,2 Närkes Elektriska AB ,6 13,3 Inger Fransson ,2 4,3 Dag Nordling ,1 1,1 Hans-Göran Hansson ,9 0,7 Lars-Erik Nilsson ,6 0,5 Marianne Wulff ,5 0,2 Bo Mörelius ,5 0,2 Gert Blomén ,5 0,2 Gerania AB ,4 0,1 Övriga ,5 1,2 Totalt ,0 100,0 Elajoaktien handlas sedan år 2005 på Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB Substansvärde per aktie År 20

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID 2008. 2008 kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter.

VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID 2008. 2008 kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter. ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 3 Honnörsord och Vision 4 Miljöbrev 6 Året i korthet 8 Femårsöversikt 9 Företaget 10 Affärsområde Entreprenad/Miljö 12 Affärsområde Logistics/ATK 13

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Vi önskar dig trevlig läsning

Vi önskar dig trevlig läsning ÅRSREDOVISNING 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vi önskar dig trevlig läsning koncernens verksamhet 2008 i korthet 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Vitecs mål 12 Kunder 14 Affärsområden 16 Medarbetare 18 förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2010. Transportaktiebolaget i Jönköping, org nr 556767-3305

Årsredovisning 2010. Transportaktiebolaget i Jönköping, org nr 556767-3305 2010 Årsredovisning 2010 Transportaktiebolaget i Jönköping, org nr 556767-3305 Historia Från 60-talet och framåt Transabgruppen är ett resultat av flera samgåenden av äldre företag i branschen.tack vare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning Det spännande alternativet 2013/2014 Årsredovisning året 2013/2014 3 Vd kommenterar 4 mål, STRATEGI, AFFÄRSMODELL 6 starkt koncept 7 VERKSAMHETEN 8 STYRELSEORDFÖRANDEN KOMMENTERAR 9 FEM ÅR I ÖVERSIKT 10

Läs mer

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Innehåll Historia... 1 STC Greenfood på en minut... 2 Det här är STC GreenFood 2012... 3 Vd-ord... 4 Marknadstrender och styrkor... 6 Affärsområdena Inköp

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning 2014 Smarteq AB (publ)

Årsredovisning 2014 Smarteq AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 NOTER Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive,

Läs mer

Softronic på 20 sekunder

Softronic på 20 sekunder Vi är målinriktade Vi är omvittnat målinriktade och långsiktiga. Ansvar är vårt favoritord. Människorna bakom den senaste IT-tekniken jobbar alltid hårt. Softronic i korthet Marknad Erbjudande Organisation

Läs mer

Netto omsättning. Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA)

Netto omsättning. Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) En rundresa i Bravida 2002 År 2002 i ett nötskal Resultaträkning för koncernen i sammandrag, MNOK 2002 2001 2000* Netto omsättning 11 797 11 964 11 956 Resultat före avskrivningar (EBITDA) 214 675 335

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Koncernredovisning 2011

Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Innehåll Ord från koncernchef Emil Daugaard 4 Om Avalanche Capital 6 Året i siffror 7 Ledning 8 Organisation 10 RCC 12 IQuity 14 Solidum 16 Nischer 18

Läs mer

PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att

PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att I PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor. För att

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

VBG AB ÅRSREDOVISNING 1998

VBG AB ÅRSREDOVISNING 1998 VBG AB ÅRSREDOVISNING 1998 SVERIGE VBG AB (publ) Box 1216 462 28 Vänersborg Tel +46 521 27 77 00 Fax +46 521 27 77 99 www.vbgab.com VBG PRODUKTER AB Box 1216 462 28 Vänersborg Tel +46 521 27 77 00 Fax

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23 ÅRSREDOVISNING 01 02 03 04 VD har ordet 5 istone i korthet 7 Styrelsen 14 ledning 16 istone i Sverige och i världen 20 istone i siffror 23 VD HAR ORDET Det senaste året har varit utmanande, händelserikt

Läs mer

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Årsredovisning 2012 Innehåll Sida Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Syntrans Att se möjligheterna Ibland behövs en förändring, en extra gnista, för att

Läs mer

Enea Data AB Årsredovisning 2003

Enea Data AB Årsredovisning 2003 Enea Data AB Årsredovisning Innehåll 4 6 7 8 1 12 14 15 16 17 18 2 21 23 24 26 27 28 3 35 Året i sammandrag Eneaaktien Affärsidé, mål och strategi VD har ordet Enea Embedded Technology Enea Systems Medarbetare,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB

ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB I PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska

Läs mer