Innehåll. Året som gått

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Året som gått"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2008

2 Innehåll VD har ordet...4 Koncernöversikt...6 Elteknik Marknad Sverige...9 Marknad Norge...11 Mekanik/Energi Elajo Mekanik AB...13 Elajo Engineering AB...15 M. Larsson i Pålsboda AB...16 ETEC...19 Året som gått 2008, jubileumsåret, blev ett mycket bra år för Elajo. Tack vare lojala och förändringsvilliga medarbetare, bra marknadsförutsättningar och de senaste årens målmedvetna förbättringsarbete, gör vi för tredje året i följd det bästa rörelseresultatet någonsin. Det allmänna konjunkturläget i Sverige ställer ännu högre krav på oss för fortsatt framgång under Nyckelfaktorer är: - Snabbhet i att hantera förändringar i efterfrågan - Förbättrad projektstyrning - Kostnadsmedvetenhet, ingen kostnad är för liten för att ifrågasättas - Minskade kapacitetskostnader - Bibehållen hög debiteringsgrad De kärvare tiderna kommer att yppa nya möjligheter till förvärv. Elajo s goda balansräkning är därvidlag en styrka. Elajoaktien...20 Fem år i sammandrag...21 Styrelse...22 Koncernledning...23 Förvaltningsberättelse...26 Resultaträkningar...28 Balansräkningar...29 Kassaflödesanalyser...31 Kommentarer och noter...32 Revisionsberättelse...39 Företag och adresser...40 Torbjörn Anulf Styrelseordförande Elajo Invest AB 2

3 Årsstämma Aktieägarna i Elajo Invest AB kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 juni 2009, kl på Elajos huvudkontor, Förrådsgatan 6 i Oskarshamn. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 29 maj 2009, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast kl onsdagen den 27 maj 2009 på något av följande sätt: Skriv till: Elajo Invest AB, Box 904, OSKARSHAMN Ring på nummer: Faxa på nummer: eller Skicka till: Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 29 maj 2009, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Utdelning Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2008 utdelas 40,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för att erhålla utdelning föreslås 10 juni Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen bli utsänd av VPC den 16 juni Oskarshamn den 20 mars 2009 Styrelsen

4 VD har ordet Jubileumsåret 2008 kröntes med det bästa rörelseresultatet i Elajo s 50-åriga historia. Rörelseresultatet uppgår till 80,1 Mkr och resultatet efter skatt till 55,1 Mkr. Samtliga koncernens rörelsedrivande bolag har förbättrade resultat i jämförelse med år Marknadsförutsättningarna under 2008 var mycket bra under i stort sett hela året. Under fjärde kvartalet kunde dock konstateras en viss nedgång i efterfrågan inom vissa delar av vår verksamhet. Den kraftiga resultatförbättringen har bidragit till att kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med 128,0 Mkr till 147,8 Mkr. Arbetet med att upprätthålla starkt kassaflöde kommer fortsatt att vara ett prioriterat område. Koncernens omsättning ökade med 166 Mkr eller 17,3 % till Mkr, med hänsyn till engångseffekt uppgår förbättringen till 74 Mkr eller 7,7 %. Nettoökningen på den svenska marknaden är 11,5 % medan den norska verksamheten minskat omsättningen med närmare 22 %. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt, förbättringen uppgår till 43,6 Mkr, varav 6,5 Mkr är hänförligt till engångseffekt, vilket innebär en nettoförbättring jämfört med föregående år med 37,1 Mkr. Av resultatförbättringen på 43,6 Mkr, är 35,9 Mkr hänförlig till den svenska verksamheten och 7,7 Mkr till den norska verksamheten. Affärsområde Elteknik innefattar både den svenska och norska verksamheten. Svenska verksamheten har under 2008 haft en positiv utveckling med en god orderingång vilket innebär att vi vid årsskiftet har en bra orderstock för i vart fall första tertialet Omsättningen exklusive engångseffekt har ökat med 4,5 %. Med hänsyn taget till engångseffekt har rörelseresultatet ökat med 11 Mkr eller 22,3 %. Förbättringen är ett resultat av ökad effektivitet som i sin tur lett till bättre marginaler. Den norska verksamheten har minskat omsättningen med 24 Mkr eller 22 %. Den huvudsakliga orsaken är att man har fokuserat verksamheten på mindre projekt samt ökad andel service. Som ett resultat av den nya inriktningen har resultatet förbättrats med 7,7 Mkr mot föregående år. Affärsområde Mekanik/Energi omfattar bolagen Elajo Mekanik AB, Elajo Engineering AB och Martin Larsson i Pålsboda AB. Affärsområdet har under 2008 haft en stark omsättningsökning med 69 Mkr eller ca 35 %. Under året har man haft en hög beläggning på samtliga enheter, vilket tillsammans med högre effektivitet, inneburit förbättrade marginaler som lett till ett rörelseresultat som uppgår till 39,9 Mkr en förbättring jämfört med föregående år med 25,8 Mkr. Elajo Mekanik AB har ökat omsättningen med 43 Mkr eller 50 % till 129 Mkr på en stabil marknad. Genom volymökning, högre resursutnyttjande och förbättrad effektivitet har resultatet kraftigt förbättrats och uppgår till 21,6 Mkr, en resultatökning med 15 Mkr. Elajo Engineering AB har ökat omsättningen med 7 Mkr med en resultatförbättring på 2 Mkr. Resultatförbättringen är ett resultat av volymökning, ökad effektivitet samt bättre resursutnyttjande. Bolaget är i huvudsak verksamt inom kärnkraftssektorn, som för närvarande inte är så konjunkturkänslig som övriga marknader. Martin Larsson i Pålsboda AB har haft en positiv utveckling under Omsättningen har ökat med 19 Mkr till 91 Mkr. Volymökningen har medfört att man haft en hög beläggning under större delen av året. En hög beläggning och förbättrad effektivitet har lett till ett resultat på 7,7 Mkr mot föregående års 0-resultat. Orderingången har varit bra under året men en viss avmattning kan konstateras under senare delen av All Time High jubileumsåret Rörelseresultatet uppgår till 80,1 Mkr och resultatet efter skatt till 55,1 Mkr.

5 Elajo Technical Education Center AB som är koncernens utbildningsbolag redovisar en omsättningsökning på 1 Mkr till 14 Mkr. Resultatet uppgår till 0,1 Mkr och är i paritet med föregående år. Under året har processmodellen utvecklats ytterligare. Detta medför ökade möjligheter till uppdragsutbildningar. Poster av engångskaraktär Under året har vi ändrat metoden för mätning av färdigställandegrad i pågående arbete i Elteknik AB, som innebär att vi använt oss av successiv vinstavräkning på samtliga projekt. Tidigare har vi använt metoden för projekt över 5 Mkr. Den ändrade metoden har inneburit en engångseffekt avseende nettoomsättning med 92,2 Mkr och en resultateffekt på 6,5 Mkr. Kostnaderna för införande av ett nytt affärssystem 4,6 Mkr har kostnadsförts direkt över resultatet. Goodwill i Norge har skrivits ned med 2,4 Mkr vilket innebär att goodwillvärdet där uppgår till 0 kr. Fortsatt effektivisering Att fokusera hårdare på att ifrågasätta kostnader och aktiviteter gör oss effektivare. Effektiviseringsprojekt som startade under 2007 har medfört en förbättrad effektivitet och därmed ökad lönsamhet. Införandet av ett nytt affärssystem inom Elajo Elteknik kommer att förbättra våra administrativa flöden. Detta projekt kommer att fortsätta under 2009 och målsättningen är bl a att börja implementeringen av handdatorer till våra montörer under året. Marknad och framtid Orderstocken vid ingången av 2009 är god och vi förväntar ingen nedgång under första kvartalet. För resterande del av året är marknadsutsikterna svåra att bedöma till följd av den finansiella krisen som har lett till en kraftig konjunkturnedgång. De stimulansprogram som aviserats bedöms inte ge någon effekt första halvåret vilket kan leda till minskad efterfrågan och prispress. Vissa av våra verksamhetsområden är inte konjunkturberoende i samma utsträckning som andra och där är bedömningen en fortsatt stabil marknad. För att möta det osäkra marknadsläget är fokus på att öka effektiviteten och flexibiliteten inom våra verksamhetsområden samt bibehålla och förstärka det nära samarbetet med våra kunder. Sammandrag 2008 Årsresultatet uppgår till 55,1 Mkr Omsättningsökning med 166 Mkr till Mkr Rörelseresultat ökade med 43,6 Mkr till 80,1 Mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 147,8 Mkr (19,8 Mkr) Oskarshamn den 20 mars 2009 Per-Eric Ericsson, Verkställande Direktör Sammandrag 2007

6 Koncernöversikt Elajo Invest AB Elajo Technical Education Center AB Elteknik Mekanik/Energi Marknad Sverige Marknad Norge Elajo Mekanik AB Martin Larsson i Pålsboda AB Elajo Engineering AB Elajokoncernen Elajo startades 1958 och är idag ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med ca anställda och en omsättning på ca Mkr. Vi har verksamhet på ett 40-tal orter, både i Sverige och Norge. Huvudkontoret ligger i Oskarshamn. Elajokoncernen består av två affärsområden - Elteknik och Mekanik/Energi. Dessutom ingår utbildningsbolaget Elajo Technical Education Center (ETEC). Affärsområde Elteknik Affärsområdet Elteknik har verksamhet både i Sverige och Norge och består av bolagen Elajo Elteknik AB och Elajo Installasjon AS. Verksamheten är inriktad på installationer och service inom områdena kraft, belysning, tele, automation, värme/kyla, data och kommunikation. Inom affärsområdet elteknik finns en egen konstruktionsavdelning med stor kompetens och goda resurser. Det gör att man kan åta sig uppdrag hela vägen från planering och konstruktion till färdiga installationer och driftssättning. Affärsområde Mekanik/Energi Affärsområdet Mekanik/Energi består av bolagen Elajo Mekanik AB, Elajo Engineering AB och Martin Larsson i Pålsboda AB. Verksamheten omfattar bland annat tillverkning i rostfritt, plåtbearbetning och svetsning i andra höglegerade material inom energi- och miljöområdet. Bolagen erbjuder även kvalificerade tjänster inom strålskyddsteknik, driftsteknik och energi samt mekanisk och processteknisk konstruktion. Inom affärsområdet tillverkas också tunga utrustningar, till exempel värmeväxlare och tryckkärl. Elajo Technical Education Center AB (ETEC) ETEC är koncernens utbildningscenter där man bland annat driver ett modernt treårigt eltekniskt gymnasium med riksintag. Sedan 2006 bedrivs även tvååriga kvalificerade yrkesutbildningar inom automation och eldistribution. All utbildning sker i nära samarbete med näringslivet och kommunen för att kunna tillgodose kraven på framtidens tekniker. Affärsidé Elajos grundare Alf Josefsson har myntat uttrycket: Tjäna med förtjänst. Med detta menas att Elajo ska: Vara ett serviceinriktat företag som alltid har kunden i centrum. Ständigt utveckla personalen och dess kompetens för att möta kundernas nuvarande och framtida behov. Ha en väl fungerande organisation samt god lönsamhet för ett långsiktigt agerande på marknaden. Strategi och mål Elajo ska vara en naturlig samarbetspartner för kunder som kräver hög teknisk kompetens, flexibilitet och kvalitet inom våra verksamhetsområden. 6

7 Organisation De operativa bolagen är i stort sett kompletta bolag med alla nödvändiga administrativa funktioner. Elinstallationsverksamheten bedrivs på ca 40 orter med avdelningskontor på respektive ort. Avdelningarna är i den löpande verksamheten i hög grad självständiga. På central nivå handläggs övergripande gemensamma frågor som t ex administrativa rutiner, IT, telefoni etc. Gemensamma frågor för hela koncernen och arbetsuppgifter som ur kostnadshänsende är optimala att utföra på ett ställe handläggs av moderbolaget i koncernen. Medarbetare Koncernens framgång är beroende av medarbetarnas trivsel och inställning till arbetet. Vår fortsatta framgång bygger på att vi kan attrahera nya medarbetare genom att vara en attraktiv arbetsgivare. En viktig parameter i rekryteringen av nya medarbetare är koncernens egna eltekniska gymnasium där vi har möjlighet att rekrytera unga medarbetare. Kvalitet Refererande till affärsidén är Elajokoncernens övergripande kvatitetspolicy att produkter och tjänster ska motsvara eller överträffa kundens förväntan. Målsättningen är att Elajo ska förknippas med hög kvalitet, god serviceanda, ett affärsmässigt och positivt bemötande samt en förmåga att utveckla flexibla lösningar i samarbete med våra kunder. Samtliga dotterbolag är certifierade enligt ISO 9001: Vi är övertygade om att en platt organisation skapar ansvar och engagemang hos våra medarbetare. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att medarbetarna ska trivas på arbetet. Förutsättningen för detta är att medarbetarna upplever sin arbetsplats som säker och hälsosam och därigenom känner arbetsglädje, gemenskap och trygghet. 7

8 8 Affärsområde Elteknik

9 Marknad Sverige Elajo Elteknik AB:s samlade kompetens med drygt 700 anställda är fördelad på ca 40 olika orter i södra Sverige. Den lokala närvaron och möjligheten att samordna våra resurser för större projekt gör oss till en naturlig samarbetspartner när det gäller det mesta inom el och tele. Vi kan medverka under hela processen från kalkylering, konstruktion, tidsplanering, installation och driftssättning till utbildning av kundens personal. En väl fungerande serviceorganisation garanterar att den installerade utrustningen fungerar på bästa sätt under hela sin livslängd. Vi samarbetar med leverantörer som erbjuder avancerad och prisvärd utrustning. För att erbjuda konkurrenskraftiga totallösningar har verksamhetsområdena tele- och datakommunikation samt säkerhets- och trygghetslarm integrerats med elinstallationer. Verksamheten omfattar i huvudsak fyra verksamhetsområden: el, tele, kyla/värme och automation. El Inom verksamhetsområdet El erbjuder vi elinstallationstjänster allt från stora totalentreprenader till mindre servicearbeten. Det kan handla om nyinstallationer, ombyggnader, styr- och reglersystem eller elservice. Vår breda kompetens och möjligheten till samarbete mellan avdelningar inom koncernen gör oss till en naturlig samarbetspartner för komplicerade och resurskrävande arbeten. Tele Inom verksamhetsområdet Tele säljer vi, installerar och utför service på produkter inom säkerhet och kommunikation. Bland våra avdelningar finns godkända anläggningsfirmor och certifierade ingenjörer för brandoch inbrottslarm. Säkerhet omfattar säkerhetslösningar inom passagekontroll, lås, brandlarm, kameraövervakning och inbrottslarm. Kommunikation innefattar installation och service på datanät, blåsfiber, fiberoptiska nät, porttelefoner, trygghetstelefoner, ljud- och antennanläggningar samt kabel-tv. 9

10 Kyla/värme På vissa av våra avdelningar erbjuder vi ackrediterad verksamhet för kyl-, frys- och värmeanläggningar. Dessutom kan vi även erbjuda service på AC i personoch arbetsfordon. Ackrediteringen utförs av SWEDAC och omfattar både nyinstallation och service. Automation Inom området Automation projekterar, installerar och programmerar vi styrutrustning för industrin. Vi genomför även modernisering och ombyggnad av processanläggningar för att förbättra effektiviteten och arbetsmiljön. Vi kan även utföra kompletta skåpsbyggnationer. Felsökning, reparation och service har blivit en växande sektor i takt med den ökande automatiseringen inom industrin. Strategi Tillväxtstrategin för Elajokoncernen är att växa både organiskt och genom förvärv. Under 2008 har verksamheten i Elita El AB i Oskarshamn samt verksamheten i Gillströms El AB i Gamleby förvärvats. Genom förvärven stärker vi vår verksamhet i Oskarshamn och Västervik. Den 1 januari 2009 förvärvades verksamheten i Nybro Kyltjänst AB i Nybro samt Elbyrån Jan Andersson AB i Alvesta. Förvärvet av Nybro Kyltjänst AB är ett led i att förstärka vår kylverksamhet i Kalmar län och förvärvet av Elbyrån Jan Andersson AB är ett komplement till vår tidigare verksamhet i Växjö. Eventuella framtida förvärv kommer ur strategisk synvinkel att ligga inom vår befintliga geografiska marknad för att på detta sätt skapa resurser genom samarbete mellan avdelningar. Vad gäller organisk tillväxt så är strukturen i branschen sådan att snabb tillväxt inte är möjlig, om man inte ökar sina marknadsandelar på bekostnad av sämre lönsamhet. Under 2008 har vi haft organisk tillväxt i form av personalökningar i befintliga verksamheter på ca 10%. För att utveckla verksamheten och skapa ökad konkurrenskraft och lönsamhet satsar vi på kompetenshöjning hos våra medarbetare. Framförallt gäller detta service mot industrikunder. Målsättningen att öka utbudet av servicetjänster och utveckla vårt samarbete med kunderna kvarstår. Vi har under året infört ett nytt affärssystem för att göra det möjligt att ytterligare effektivisera våra administrativa rutiner. Målsättningen är att förbättra det administrativa flödet genom att utnyttja tekniska lösningar som t.ex handdatorer. Arbetet med ständiga förbättringar och effektivisering, både organisatoriskt och produktionsmässigt, kommer fortsatt att vara ett prioriterat område. Marknaden Orderstocken vid ingången av 2009 är god vilket innebär att vi har bra beläggning första tertialet. För resterande del av året är marknaden något mera osäker med hänsyn till rådande lågkonjunktur och finanskris. Konjunkturläget kommer att medföra kortare framförhållning och ökad priskonkurrens. Våra kunder finns inom tillverkningsindustrin, detaljhandeln, kommuner och landsting samt kärnkraftssektorn. Konkurrenter Elajo Elteknik AB är ett av Sveriges tio största elföretag. Vi konkurrerar både med större företag som NEA, Bravida, YIT och Midroc Electro och med mindre lokala företag. Fortsatt effektivisering och volymökning har medfört förbättrade marginaler. Tomas Sandstedt, VD Elajo Elteknik AB 10

11 Marknad Norge Elajo Installasjon finns i Oslo och har närmare 70 anställda. Företaget erbjuder alla typer av installationstjänster inom bostads- och hyresfastigheter samt industri- anläggningsbyggnation. Tjänsterna täcker alla installationer inom fackområdena lågspänning och telecom. Uppdragen är varierande och spänner från servicearbeten, årliga service- och underhållsavtal till stora projekt inom både ny- och ombyggnation. Elajo Installasjon AS har de senaste åren utvecklats till att vara en erkänd leverantör inom totalentreprenadområdet. Vi har en elsäkerhetsavdelning som erbjuder tjänster riktade både till privatpersoner och till industrin. Bolaget erbjuder också kompletta elektrotekniska installationslösningar. Industri- och bostadsbyggnation Elajo Installsjon AS levererar alla typer av elinstallationer till industribyggnation, offentlig förvaltning och anläggningsbyggnation. Uppdragen varierar från mindre installationer till omfattande totalentreprenader inom industrisektorn och innefattar kompletta lösningar för IT, säkerhet, ljud/bild och service. Bolaget tar ansvar för hela installationsprocessen, från planering och projektering till efterkontroll och dokumentation. Vi utför projektering av elinstallationer i de flesta typer av bygg- och anläggningsprojekt. Projekteringsarbetet omfattar planering, konstruktionsgenomgång, beräkning och dimensionering, framtagning av ritningar och specifikationer, dokument- och kvalitetskontroll samt manualer. Service inom el och telecom Service inom elområdet innefattar alla typer av tjänster inom el och automation, till exempel ombyggnation av fastigheter och industrier, kontroll av elanläggningar, serviceavtal med mera. Service inom telecomområdet omfattar bland annat service och installation av porttelefonanläggningar, inbrotts- och brandlarmssystem, ITV-anläggningar och passersystem. Strategi Målet för Elajo Installasjon AS är att vara en naturlig samarbetspartner till våra kunder. Inom vårt verksamhetsområde ska vi vara en erkänd leverantör av kompletta lösningar inom el. kommunikation, säkerhet, automation och energiteknik. För att nå detta mål ska vi kontinuerligt utvecklas genom en medveten satsning på kompetensutveckling av vår personal. Som ett led i denna satsning har vi under året startat ett projekt avseende utbildning i entreprenadprocessen, från offert till överlämnande av entreprenadprojekt. Vår strategi att öka andelen servicetjänster kvarstår och har utvecklats ytterligare under Samtidigt fokuserar vi entreprenadverksamheten mot mindre och medelstora entreprenadprojekt. Vårt geografiska verksamhetsområde utgörs i huvudsak av Oslo och Akershus. Marknad Den tidigare överhettade marknaden i Osloområdet har mattats av till följd av finanskrisen. Bostadsbyggandet har i stort sett avstannat, i huvudsak beroende på högt ränteläge. Det är dock underskott på bostäder i Osloområdet, vilket torde innebära att efterfrågan kommer att stiga när det ekonomiska läget normaliseras. Det är svårt att bedöma utvecklingen den närmsta tiden, då den är beroende av utvecklingen inom finanssektorn. Vi kan idag konstatera att många aktörer skjutit upp eller stoppat sina utbyggnadsplaner, i avvaktan på vad som händer inom finanssektorn. Konkurrenter Elajo Installasjon AS är bland de tio största elinstallatörerna i Osloregionen. Vi konkurrerar med bolag från två till tre anställda upp till de största aktörerna som Bravida, YIT, Siemens och Sonnico Installasjon med flera års resultat Verksamheten uppvisar ett positivt resultat för 2008, vilket innebär en markant förbättring mot förluståret Dock kan konstateras att entreprenadverksamheten uppvisar ett negativt resultat mycket beroende på ett större projekt som ej gett förväntat utfall. Avdelningarna service och tele uppvisar fortsatt positiva resultat. En markant förbättring mot förluståret Håkon Norvald Jacobsen VD Elajo Installasjon AS 11

12 12 Affärsområde Mekanik/Energi

13 Elajo Mekanik AB Elajo Mekanik AB:s verksamhet består av verkstadstillverkning, servicetjänster och energiprojekt. Inom Elajo Mekanik AB finns lång erfarenhet av anläggningsverksamhet inom bland annat naturgas- och kärnkraftssektorn. Vi har svarat för merparten av leveranserna av MR-stationer till det svenska naturgasnätet. Sedan 1969 har vi utfört tillverknings- och servicearbeten till svenska och utländska kärnkraftverk. Elajo Mekanik har egna verkstäder för tillverkning i kolstål, rostfritt material och andra höglegerade material. Bolaget har ca 87 fast anställda och ett 110-tal projektanställda. Verksamheten finns huvudsakligen i Oskarshamn och Ringhals. Elajo Mekanik AB är tredjepartscertifierat enligt SS- EN ISO 9001:2000 och ISO :2005 Arbete pågår för certifiering till miljöledning ISO Verkstad Vår verkstad i Oskarshamn är ca kvm och uppdelad i följande delar: Maskinbyggnationer Rostfria produkter Kolstålsprodukter Övrig tillverkning Tillverkningen av de rostfria produkterna sker i en separat verkstad där kolstålskomponenter inte är tillåtna. Det minimerar risken för kontaminering med kolstålspartiklar i svetsfogar och på andra ytor. Sedan mer än 20 år tillbaka tillverkar vi kompletta maskinanläggningar på uppdrag. Utrustningen levereras helt enligt kundens önskemål, i de flesta fall provkörd och klar för montering hos kunden. Projekt Ett exempel på större energiprojekt är naturgasprojektet utanför Halmstad, Sveriges första projekt för lagring av naturgas i bergrum. Här har Elajo Mekanik AB byggt en komplett processanläggning ovan mark för mottagning, lagring och retur av naturgas från och till den befintliga stamledningen mellan Malmö och Göteborg. Ytterligare exempel på större projekt är CLAB, Centrallagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn, där vi har levererat och installerat alla rostfria arbeten till förvaringsbassängerna. Till SKB levererades även bassängportar och stödgaller för bränsleelementen. Under 2008 levererade och monterade vi en bassäng i rostfritt material till Ringhals på hela m 3. Även större projekt åt Andritz och Bombardier har pågått under året Strategi Tillväxt är ledordet i vår framtida strategi. Målet är att öka volymen, utan att ge avkall på god lönsamhet. Grunden för tillväxten finns i nya segment inom mekanik och energi. Vi ska även vidareutveckla nya och befintliga marknader när det gäller serviceuppdrag inom vårt område. Marknaden Marknaden ser ljus ut för oss inom mekanik- och energisektorn. Utbyggnader och effekthöjningar inom värme- och elkraftindustrin kommer att medföra ökade krav på kvalificerad tillverkning och tjänster som vi kan erbjuda. Konkurrenter Vi finns etablerade inom flera teknikområden och konkurrensbilden varierar på de olika områdena. Vissa serviceområden är vi nästan ensamma om, medan konkurrensen på tillverkningssidan är betydligt större. Service Elajo Mekanik AB har sedan 1969 utfört servicearbeten på svenska och finska BWR kärnkraftverk. Sedan 1978 har vi långtidskontrakt med flera av de svenska verken för reaktorservice och tillhörande system. Våra kärnkraftsspecialister har unik dokumenterad kompetens genom serviceuppdrag både till den nationella och till den internationella kärnkraftsindustrin. Vi utför även service och reparationer på övriga kraftoch processindustrier, bland annat Värtaverket i Stockholm och Södra Timber i Mönsterås. 13

14 14

15 Elajo Engineering AB Elajo Engineering AB bildades Vi har 22 fast anställda medarbetare och ett 90-tal behovsanställda på våra två avdelningar Strålskydd/Driftteknik och Konstruktion. Avdelning Strålskydd/Driftteknik säljer strålskyddstjänster och utför radonmätningar med efterföljande åtgärder. Dessutom bedriver vi utbildning inom strålskyddsteknik och heta arbeten. Sedan 1999 hyr vi ut drifttekniker till värme- och processindustrin. Avdelning Konstruktion erbjuder konsulttjänster inom mekanisk konstruktion, beräkningar etc. Strålskydd Sedan 1975 har vi varit väl etablerade på våra svenska kärnkraftverk som konsulter i form av strålskyddstekniker och ingenjörer. I tjänsteutbudet ingår bland annat strålskyddsförebyggande åtgärder, analys av arbetsplatser i strålningsmiljö samt radonmätningar. Bolaget är i huvudsak verksamt på den svenska marknaden, men har även arbetat internationellt och utfört tjänster till kunder i bland annat England och USA. Under 2008 har vi slutit avtal med SAS avseende resurser och kompetens inom området nukleär kontamination av flygplan. Strålskyddsexpert Alla företag som har en verksamhet där man sysslar med joniserande strålning i någon form måste från och med 2001 ha en strålskyddsexpert som är godkänd av SSI. Det är många företag som berörs, till exempel inom oförstörande provning, medicin, flyg, spedition, transporter, hamnar, varv och större verkstäder. Strålskyddsexperten ska knytas till företagets organisation och ha god praktisk och teoretisk kompetens inom det radiologiska området som företaget verkar. I uppdraget ingår att utforma företagets strålskyddsutbildningar, finnas med i deras beredskap och regelbundet besöka företaget. Strålskyddsexperten ska även rapportera till SSI om den radiologiska statusen. Driftteknik Elajo Engineering AB erbjuder även konsulter till värmekraftverken i Sverige. Vi hyr ut utbildade drifttekniker till bland annat Gasverket och Värtaverket i Stockholm. Vi ingår där i den ordinarie styrkan drifttekniker som behöver förstärkas under drift- och eldningssäsongen. Konstruktion Konstruktionsavdelningen arbetar med mekaniska konstruktioner på konsultbasis, både inom och utom Elajokoncernen. Vi har konstruktionserfarenhet från bland annat kärnkraftverk, reningsverk och tillverkningsindustri och kan utföra kompletta projekt från idé till färdig produkt. Strategi Inom strålskyddsområdet är målsättningen att ytterligare förstärka den tillväxt bolaget haft under de senaste åren. Detta ska vi göra genom att öka samarbetet med våra kunder i utbildnings- och utvecklingsprojekt. Inom området driftteknik är målet att öka tillväxten genom att öka marknadsföringen av våra tjänster. Personalens kompetens och flexibilitet och korta ledtider gör att vi kan snabbt kan bemanna ett uppdrag som komplement till kundens egen personal. Marknaden Marknaden för Elajo Engineering AB ser god ut. Vi är i mycket stor utsträckning beroende av kärnkraftverkens avställningsperioder och åtgärdsprogram. De kommande åren väntas stora investeringar inom kärnkraftsindustrin och det påverkar vår verksamhet positivt. Vi har i dagsläget ett helhetsåtagande på Oskarshamns kärnkraftverk (OKG), men vi finns även representerade på de tre övriga kärnkraftsverken (Ringhals, Barsebäck och Forsmark). På driftteknikersidan finns stora möjligheter att öka kundbasen. I dagsläget är vi bara etablerade i Stockholmsområdet. Konkurrenter Vi är tre aktörer i branschen när det gäller strålskydd. Det är Coor samt en lokal aktör i Forsmark som står för konkurrensen. På driftteknikersidan finns flera konkurrenter, bland annat Manpower var ett mycket bra år för både Elajo Mekanik och Elajo Engineering. Anders Lindh, VD Elajo Mekanik AB och Elajo Engineering AB 15

16 Martin Larsson i Pålsboda AB Martin Larsson i Pålsboda AB är Sveriges ledande specialist på konstruktion, tillverkning och underhåll av värmeväxlande apparater och högkvalificerade tryckkärl. Kunderna är raffinaderier, petrokemisk industri, offshore, kärnkraft och andra energiproducenter. Bolaget har 58 anställda och har genom åren byggt upp en gedigen kompetens med erfarna konstruktörer och en modern, välutrustad produktionsapparat. All personal fortbildas kontinuerligt för att motsvara kundernas förväntningar och de myndighetskrav som finns. Martin Larsson AB är kvalitetsgodkänt enligt ISO- 9001:2008, ISO och HP0. Konstruktion och tillverkning sker enligt olika beräkningsnormer, till exempel ASME, PD 5500, EN 13445, LRS, Rina, BV, A.B.S och DNV. Företaget innehar Certificate of Qualification från Achilles och får därmed sälja till oljeindustrin i Norge och Danmark. Som ett led i att ständigt nå förbättringar inom företaget arbetar vi med ett stort effektiviseringsprojekt. Strategi Tillväxtstrategin är att växa organiskt samt genom samarbete med andra aktörer på marknaden. Målsättningen är att öka utbudet av servicetjänster och på så sätt också utveckla samarbetet med våra kunder. Marknad Efterfrågan under de tre första kvartalen 2008 var god. Under fjärde kvartalet minskade efterfrågan, ett resultat av oron på finansmarknaderna som medfört att aktörerna på marknaden avvaktar utvecklingen och detta i sin tur har lett till långa ledtider vid upphandling. Detta har medfört att ordertecknande går långsammare än tidigare trots en relativt aktiv marknad. Flera stora projekt förväntas komma igång under andra halvåret, vilket skulle innebära en normalisering av marknaden med normala ledtider vid upphandling. Den norska marknaden, inklusive offshore, kommer under 2009, att genomföra många större investeringar. Konkurrenter Martin Larsson i Pålsboda AB är idag Sveriges ledande leverantör till de svenska raffinaderierna. Konkurrens kommer framförallt från Italien, England, Holland och Portugal. Produkter Våra huvudprodukter kan delas in i sex segment och inkluderar termisk och mekanisk design i alla förekommande materialkombinationer: Tubvärmeväxlare Luftkylare, typ fin-fan Kolonner Högkvalificerade tryckkärl Matarvattentankar med avgasare Service och underhåll av värmeväxlare 2008 var ett av företagets bästa år. Christer Karlsson, VD Martin Larsson i Pålsboda AB 16

17 17

18 18 Elajo Technical Education Center

19 Elajo Technical Education Center AB Etec, koncernens tekniska utbildningscentrum med 12 anställda, erbjuder en treårig elteknisk gymnasieutbildning och två kvalificerade yrkesutbildningar. Under 2008 har dessutom genomförts ett stort antal uppdragsutbildningar både mot Elajo Elteknik och näringslivet regionalt och nationellt. Samtliga utbildningar sker i nära samarbete med näringslivet för att kunna tillgodose kraven för framtidens tekniker inom elteknik och automation. Samarbetet med näringslivet har under året utvecklats från att vara regionalt till att sträcka sig över hela södra Sverige. Elajo Technical Education Center AB har påbörjat sitt åttonde verksamhetsår. På gymnasieutbildningen gick under elever. Under våren fick Etec pris som Årets teknikutbildning gymnasium 2008 på kr från Teknikföretagen. Teknikföretagen är en arbetsgivarorganisation med medlemsföretag. Motiveringen var Elajo Technical Education Center är ett föredömligt utbildningscenter, både i och för verkligheten. Ett 80-tal medarbetare på Elajo Elteknik har deltagit i utbildningen Metodisk felsökning. Under hösten inleddes ett stort samarbete med E.ON ES. Validering av eldistributionstekniker har genomförts i syfte att kunna vidareutbilda ett 40-tal personer. I september genomfördes liksom tidigare år en rekryteringsdag, där elever och studenter fick information av ledningsgruppens företagsrepresentanter om deras arbetskrafts- och kompetensbehov framöver. Under november arrangerades för tredje året en automations-mässa tillsammans med ÅF Engineering. Ca 140 personer deltog. Gästföreläsare var Anders Kinnander, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Under mässan tecknades samarbetsavtal med Scanautomatic, vilket bl a innebär att Etec kommer att medverka på Svenska Mässan i Älvsjö Etec påbörjade i november arbetet mot en certifiering av verksamheten enligt ISO9001 Kvalitet och ISO14001 Miljö. Verksamhetssystemet ska vara ett verktyg för att säkerställa skolans kvalitet och måluppfyllelse mot våra kunder och ägare. På den kvalificerade yrkesutbildningen inom automation började 20 studenter i september och 18 studenter fortsatte att läsa andra året. Första avgångsklassen på 14 studenter slutade i maj. Alla studenter hade en anställning efter sex månader. 20 studenter inom KY Tekniker Eldistribution har under 2008 genomgått sin utbildning. Examen hålls i början på Inget nytt intag gjordes under Utbildningen till Tekniker Eldistributör genomförs i samverkan med IUC i Katrineholm. En fortsatt satsning på utvecklingen av processmodellen har gjorts. Ett samarbete har påbörjats med SP Statens Provningsanstalt i Borås och OKG för framtagning av kursmaterial inom mätteknik. Ett långsiktigt avtal har tecknats med OKG gällande utbildningar inom Regler- och mätteknik. Etec-elever får stipendium för att besöka EU-parlamentet i Strasbourg. Ylva Alexandersson VD/Rektor, Etec 19

20 Elajoaktien Aktiernas fördelning Aktieägare Aktier Aktieinnehav Antal % Antal % , , , , , , , , , , , ,0 Svenska förvaltare 12 7, ,1 Totalt , ,0 Aktiekapitalets utveckling År Antal aktier Aktiekapital ,5 MSEK ,0 MSEK ,0 MSEK ,4 MSEK ,6 MSEK ,6 MSEK Största aktieägare Antal Röstvärde % av % av aktier kapital röster Familjen Josefsson ,2 78,2 Närkes Elektriska AB ,6 13,3 Inger Fransson ,2 4,3 Dag Nordling ,1 1,1 Hans-Göran Hansson ,9 0,7 Lars-Erik Nilsson ,6 0,5 Marianne Wulff ,5 0,2 Bo Mörelius ,5 0,2 Gert Blomén ,5 0,2 Gerania AB ,4 0,1 Övriga ,5 1,2 Totalt ,0 100,0 Elajoaktien handlas sedan år 2005 på Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB Substansvärde per aktie År 20

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Styrelsen och verkställande direktören för Guld Invest Norden AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2010-01-01-2010-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet ökade med 58

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Guld Invest Norden AB (publ) avger härmed följande Bokslutskommuniké för perioden 2010-01-01-2010-12-31. Fjärde kvartalet i korthet * Periodens intäkter under

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december All time high Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 70,3 MSEK (57,6), vilket motsvarar en tillväxt med 21,9 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (3,7) vilket ger en rörelsemarginal om

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 294 (267) MSEK Resultatet för perioden efter finansiella poster uppgick till 55,7 (32,5) Eget kapital ökade med 101,7

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer