Universitetslektor i översiktlig planering, institutionen för Landskapsarkitektur, Alnarp, SLU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "070301 Universitetslektor i översiktlig planering, institutionen för Landskapsarkitektur, Alnarp, SLU"

Transkript

1 Curriculum vitae Maria Elisabeth Andersdotter Kylin Nuvarande anställning Universitetslektor i översiktlig planering, institutionen för Landskapsarkitektur, Alnarp, SLU Tidigare yrkesverksamhet Projekterande landskapsarkitekt, Lennart Trulsson AB Malmö Projekterande, plan- och utredande landskapsarkitekt, Clas Florgård AB, Stockholm VBB arkitekter, sedermera VBB-VIAK Planarkitekt, stadsarkitektkontoret, Laholms Kommun Doktorandtjänst : Grönstrukturens identitet med avseende på pedagogiska funktioner Universitetsadjunkt i översiktlig planering, institutionen för Landskapsplanering, Alnarp, SLU Utbildningar och examina Landskapsarkitekt examen Master of Science (MSC) in landscape architecture, Agronomie Doktorsexamen Miljöpsykologiska teorier 10 p Forsknings filosofi 5 p Kvalitativ Datahantering 3 p Svenska avhandlingar i landskapsarkitektur 10 p Forskningsmetodik för forskare, lärare och doktorander inom arkitektur, landskapsplanering och fysisk planering 10 p Landskapets plats och rum 10 p Landskap, Representation, Förtolkning och Praxis 10 p GIS in Greenstrukture 3 p Digital bildhantering för undervisning 3 p Pedagogisk grundkurs 5 p Handledning av doktorander 5 p Docentkurs 5 p Betygskurs 3 arbetsdagar SLU:s Ledarskapsutbildning 1

2 2

3 Publikationer/Publications Kylin, M Naturmarksslitage i brytåldern. Ur Urban naturmark i landskapet en syntes genom landskapsarkitektur red. P. Hedfors. Inst. För Stad och Land, SLU. Nr 3/2009 ISSN ISBN Kylin, M Planerarens Dilemma. Ur. Den lärande staden red. De Laval, Åkerblom. Boréa Bokförlag ISBN Johansson, M., Raustorp A., Boldemann, C. Kylin, M., Sternudd, C. & Mårtensson, F. (2010). Emotional state after the trip to school and associations with children s attitude towards sustainable mobility patterns. The 22nd conference of the Association for People and Environment Studies, Leipzig, 27th June - 2 July 2010 (arranged and convened symposium by Johansson and Mårtensson) Johansson, M., Raustorp, A., Mårtensson, F., Boldemann, C., Sternudd, C. & Kylin, M. (2011). Attitudinal antecedents of children s sustainable every day mobility. In W. Gronau, K. Reiter, & R. Pressl (Eds.). Transport and Health Issues. Volume 3, (pp ). Studies on Mobility and Transport Research. Mannheim: Verlag MetaGISInfosysteme. Mårtensson, F. Kylin, M Stad för Barn i Farten ur Miljöforskning nättidskrift från Formas 2011/Innehall/Temaartiklar/Stad-for-barn-i-farten/ Sternudd, C. Kylin. M, Mårtensson, F. Johansson, M, 2011: Activity-promoting neighbourhood characteristics for children used and useful concepts for research and practice, Open Space People, University of Edinburgh June 2011, (Conference Proceedings) pdf Kylin, M. Sternudd, C Barns hållbara vardagsrörlighet i staden! Landskapsobservatoriet Kylin, M. Sternudd, C. Wood, L Round balls in square holes in The Power of Landscape eds. Dymitryszyn, Kaczynska, Maksymiuk. ECLAS (European Council of Landscape architect schools) Proceedings. Kylin, M Är barn mer än människor? Movium Magasin nr Tidigare än 2009 Gyllin, M. Kylin, M. Lindholm, G. och Lövkvist, K Stadens grönska och strukturer, Gröna Fakta nr 6/1999 Movium SLU Alnarp ISSN Kylin, M Making outdoor places for children, 3

4 Gyllin, M, Kylin, M. Lindholm, G. Lövrie, K Forskare granskar nyskapad grönstruktur. Gröna Fakta 6/2001, Movium SLU Alnarp. ISSN Kylin, M. & Lieberg, M Barnsperspektiv på utemiljön, Nordic Journal of Architectural Research 2001 (1): ISSN Kylin, M Children s Dens. Children, Youth and Environments 13(1) Kylin, M Från barn till Plan. Ur Synvändor, red. O. Reiter. Inst. För landskapsplanering. (Inget ISBN nr.) Kylin, M Från Koja till Plan Om barnperspektiv på utemiljön i planeringssammanhang. Avhandling, SLU Alnarp ISSN ISBN Kylin, M. Mårtensson, F Många kojor och mycket spring att planera med barns perspektiv, Gröna Fakta nr 5/2005 Movium SLU Alnarp. ISSN Kylin, M En koja kan vara två pinnar som ligger i kors. Trädgård - Fritid 118/2006 Kylin, M, Mårtensson F Nitiska säkerhetsinspektörer river våra barns kojbygggen Debattartikel, DN Debatt. Skrivet OM min forskning: DN Insidan: Bäst äventyr finns i det fria, journalist Emma Lofors 2006 Utemiljö nr. 7: Kojan ger bättre förståelse för barns behov, journalist Titti Olsson 2005 Radio Boulevard Om att bygga kojor 2002 Skåne direkt 4

5 Kurser och undervisning Kursansvarig och/eller medansvarig Grundnivå LK0078 Projekt 1 Landskap som plan, verklighet och idé. Kursansvarig sedan 2005, för kursbeskrivning se: LP0558 LIPA med GIS. Utveckla planeringsdelen i kursen samt litteraturövning. För kursbeskrivning se: Masternivå LP0560 Landscape Theory in Architectural and Planning Practice. Medansvarig sedan 2005, för kursbeskrivning se: Doktorand nivå PLG Interview Technique Medverkande kursansvarig. LP (en kurs varje år) Landscape Theory in architectural practice. Medverkande kursansvarig. Medverkande föreläsare, seminariedeltagare, kritiker och handledare SLU: Grundnivå LK0080 Projekt 2 Boplatsen. Handledare och kritiker. LK0141 Projektering och byggande av landskapsarkitektur. Handledare i ritsal EX0649 Kandidatkursen. Examinator Masternivå LP0492 Planning Project Driving Forces and Contemporary Tendencies. Kritiker och seminarieledare LK0069 People and Environment. Föreläsare och seminarieledare LP0549 HSU-programmets kurs Hållbar stadsutveckling. Föreläsningar och seminarieledare. LP0515 NHT-programmet. Föreläsningar och seminarieledare samt examinator Doktorandnivå: P Space and Place in the Urban Landscape Föreläsning och workshopledare LTH (Lunds Tekniska Högskola, arkitektprogrammet) ASBF05 Stadsbyggandets grunder. Föreläsare ASBNO1 Sustanable urban recycling. Föreläsare Examinator samt handledare för Master examina i: EX054 5Landskapsarkitektur EX0546 Landskapsplanering EX0337 Urban Landscape Dynamics 5

6 EX0606 Natur Hälsa Trädgård Examinator, Masterarbeten: Sara Pallin Att skapa en restorativ plats ett designförslag för en restorativ trädgård Susanna Hogell Livet på ett garagetak En utvärdering av underbyggda bostadsgårdar Susanne Enebom Likartat = Lekartat? En studie av lekplatser och lekredskap, deras lekvärden och utvecklingsmöjligheter ur ett landskapsarkitektperspektiv Nassim Pourshah (ULD) School Ground as a Playscape and Socioscape. Sunna Pfieffer På promenade genom Prag med pennan som verktyg en landskapsarkitekts bilddagbok. Anastasija Petunina (LAM) Revival of the Jelgava Palace Park Carl von Oelreich Advertising Space Gustav Aulin Tätare och grönare en fallstudie längs Erikdsfältsgatan i Malmö 2011 Anna Fogelklou Planering av hamnområdet i en sommarstad en fallstudie i Båstad Ida Cronqvist Medborgardeltagande i översiktsplaneringen granskning av den kommunala planprocessen med utgångspunkt från FN:s Habitat Agenda Joel Hedin Regementsgatan som del i landskapet en diskussion om sociala följder av bebyggelse i anslutning till Slottsparken Ola Nielsen A study of Space in the Informal Settlement of Bandani, Kisu, Kenya Esbjörn Kjell European 9, Tjörn, Arkitekturtävling Carl Welin - The Current Emphasis en discussion om flödesfilosofi och planering Niklas Ögren Fysiska modeller som illustration ett verktyg inom planeringsprocessen? Emelie Ireman Stadens vardagsrum Jens Lindqvist Reseskisser Joel Hördin Höganäs ett fiskeläge och en bruksort söker sin nya identitet Julia Grundberg att söka form Kajsa Björne Visuell kommunikation i liten skala Kristin Rydell-Andersson Miljökompensation vid exploatering av Natura 2000 Kristina Ström Hur tillgänglig är staden? Fallstudie av Kungsgatan och Föreningsgatan i Malmö Matthildur Sigursjonsdottir Lekplatser, utformning och förvaltning i ett föränderligt samhälle Therese Persson Camilla Engström Nya landskapselement i Infra City Charlotte Nilsson - Den fysiska planeringens påverkan på miljöpsykologin tillämpning av de 8 parkkaraktärerna inom balanseringsprincipen Jenny Stålhamre Stadsrum för barn en skolgård som mötesplats Lina Sofia Engström - Hållbar estetik en nyckelfråga för framtidens landskapsarkitekter 6

7 Martin Arfalk Sorgenfrid Johanna Elgström Idrottens platser en landskapsarkitekts syn på idrottsplatser Arkitektexaminationer vid Lunds Universitet Juliet Lindgren Lek fur alle rum och platser som inspirerar till lek och lustfylld aktivietet Handledare, Masterarbeten: Mikaela Nordenberg - Gestaltningens påverkan på barns lek en jämförelse av lek på två skolgårdar utifrån ett genusperspektiv Nils Ekström - Brottkärrs förskola - en jämförelse mellan landskapsarkitektens intentioner och utfall Ylva Petersson - Över stock och sten - ett gestaltningsförslag till en naturlekplats i Skrylle friluftsområde Amanda Niljsson Att omgestalta en Plats processen i att ta fram ett övergripande förslag för omvandling av en central yta i Trelleborg Hanne Nilsson och Stina Höglund Phyllis Memorial Childrens Home and Academy ett undersökande förslagsarbete för framtida utveckling av ett barnhem och en skola i Kenya Pernilla Andersson - Växtmaterial för klättrande barn Eva-Marie Larsson Gågator i Sverige en studie över gågators struktur och gestaltning Gabriel Sebastian Greenway Planning Karin Ingemansson - Gröna miljöer på skolgården som plats för utomhuspedagogik Karin Jonsson Lekplatsens historia Anna Seling Platsskapande i teori och praktik Elisabeth Hagströmmer Barns utemiljöer i Hebron gestaltningsverktyg för barnperspektiv implementerat på Al Ibrahimyye plats Hampus Ahlbom och Angelica Bierfeldt Liptak Gullmarsplan knutpunkten i den nya Söderstaden Kaisa Leena Aksli (NHT) A Place called home Klara Wallby Hur kan stadens luckor utvekclas till användbara platser för olika åldersgrupper? Peder Lundberg - Den som bygger sitt hus på sanden en undersökning kring hållbar bostadsplanering i Skåne Sofia Hyden Vattenlek i offentlig miljö planering av vattenlek Anna Maria Larsson Åsa Svensson Landsbygdens miljökvaliteter från folkmun till planering Karolina Alvarsson Rum i förändring en studie av Stapelbäddsparken ur ett genusperspektiv 7

8 Maria Barrdahl och Fanny Wahlqvist På vandring mot handling utbyte av perspektiv i landskapet Lina Berglund - With young people in mind; a documentation of and reflection on a design process of a new school environment in UK. Examinator Kandidatarbeten: Amanda Berggren Barns rörelsefrihet i en stad en studie av skolvägar till Monbijouskolan i centrala Malmö Anna Lyth Möten i det offentliga rummet- om utformningen av offentliga rum och dess betydelse för social interaktion Charlotte Wingårdh Parkeingsplatser en litteraturstudie om inställningen gentemot dem och deras potentiella roll i framtidens städer Elise Eriksson Planeringsmetoder för barn i fysisk planering en studie på nationell, regional och kommunal nivå Karin Edeskog Den gemensamma bostadsgården en studie av vad de boende efterfrågar i sin bostadsnära utemiljö Maria Nilsson Lek och lärande om naturen Barnperspektiv på utvecklingsmöjligheter av Slättängsområdet. Moa Mejstad Ungdomars deltagande i den fysiska planeringen Pernilla Andersson Stadsbyggnadsideal i Sverige igår, idag och imorgon Soria Larsson Byggnader i landskap och bilden av människans natursyn Stella Svanberg Ljuset i ett rumsligt perspektiv Malin Magnusson Betydelsen av förskolans utemiljö hur påverkar den barns lek och utveckling Sara Dahlberg Skolgården utformning till grund för utomhuspedagogik Elin Madsen Planering ett spel om stadens framtid. En studie om planeringsprocessen, aktörer och medborgarnas effekt på processen Sara Bergström Grön rehabilitering i planering förebygga, rehabilitera och behandla. Annat: 2009 HT Ansvarig examenskoordinator för Master examen på Landskapsarktiektprogrammet 8

9 Forskning och forskningsprojekt Children on Foot Funding: FORMAS The research project Children on Foot investigates children s sustainable everyday mobility in housing areas planned according to different planning policies. The main objective is to investigate how characteristics of urban outdoor environments contribute to preferences for physical activity in children s play and transport. Children s mobility is compared between various densities in city structures and reflections are made on how children s health as a factor in sustainability can be related to density of the city. The results of the project can be regarded as a departure for design guidelines to support children s everyday mobility. The research is carried out by a transdiciplinary group: Environmental psychologist Fredrika Mårtensson SLU Maria Johansson LTH, Landscape architect Maria Kylin SLU, Architect Catharina Sternudd LTH, and medical doctor Cecilia Boldeman Karolinska Institutet. Kidscape Funding: FORMAS SLU-researchers, Maria Kylin, Susan Paget and Fredrika Mårtensson are also active in recently started study Kidscape, headed by Medical doctor C Boldeman Karolinska institutet. This study investigates the cross-cutting health-promoting potential of outdoor environment among children aged 8, 11, and 14 years, during the time of the day that they spend at the school ground. The outdoor environment is assessed in terms of; physical qualities and the way it is used by the students; physical activity and its objective measurement; global and individual UV exposure and its objective measurement; stress and its objective measurement and night sleep. Intervention studies on schoolyards Funding: Malmö Municipality and SLU In cooperation with several municipalities, e.g. Malmo City, several intervention projects of school grounds are effected in coming years. Different aspects of how children use, experience and learn are being studied and related to the physical environment before and after changing the design and planting of the grounds. Petter Åkerblom, Maria Kylin, Susan Paget, Fredrika Mårtensson all from SLU, Emma Paulsson and Petra Bengtsson from Naturskolan Small places and big cities Funding: FoMA In several discussions today densification of the city is suggested as a solution to a more sustainable global- and city development. This however requires a careful scrutinizing of the aspects of sustainability that can be defined as future adult s social and physical health. In this project the focal point is aimed at how a child s perspective of the city environment can be 9

10 formulated to be used by planners in a planning process that today has increased in complexity. The project is based on results that show that not only the design of small places and objects affects the everyday life of the child, but also the big scale structure of neighborhoods and cities. In the project we are interested of synergetic effects that can be made of comparing and developing results of children s perspective in different levels of scale in planning. E. g. categories of analyses and evaluations that are required to design a small place in a detailed scale are not the same categories required to plan a neighborhood or city in larger scale. In the Project; Maria Kylin, Fredrika Mårtensson, Ulla Berglund and Kerstin Nordin. Scientific conferences with paperpresentations: Alnarp. ECLAS conference on New challenges in landscape planning, design and management Edinburgh Open Space Conference on Inclusive Outdoor Environments for All Warsaw ECLAS conference on The Power of Landscape 10

11 Andra akademisak uppdrag: Bedömningsuppdrag och handledaruppdrag: Pågende Biträdande handledare för Doktorand Emma Paulsson Handledare för Åsa Hällström från Miljökontoret, Malmö Stad, i Partnerskapsprojekt (Movium, SLU) om utomhuspedagogik i urban kontext Review on research article for Children s Geographies (Eyes on the Playground A retrospective Study of active Free Play) by Nicholas L. Holt, Homan Lee, C. Millar, John C. Spence Handledare till Doktorand Lydia Wood från San Diego State University Opponent. Bedömning till avhandlingen Vi Leker Ute av Merete Lund Fastings Ph.D avhandling i pedagogik, Pedagogiska institutionen NTNU, Trondheim Committee member of assessing the applications for the position as Associate professor in Urban Planning, human preferences and use of Urban Envrionments. Bedömning av lektorat LIFE Köpenhamn Opponent. Bedömning vid startseminarium Askild Nilsens PhD project, Institutionen för Landskapsarkitektur Ås, UMB Oslo Opponent. Mittseminarium för Anne Dahl Refshauge PhD project PlayLab Cph designing, anchoring and managing play spaces in public parks and green areas. Ledaruppdrag: Pågående Ställföreträdande Prefekt för Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Ställföreträdande områdeschef för Område Landskapsarkitektur. Med speciellt ansvar för grundutbildningsfrågor och personalfrågor Koordinering för arbetsmiljö och personalfrågor kring medarbetares bortgång Ledamot i Fakultetsnämnden för LTJ-fakulteten Ordförande i LTJ-fakultetens Programutskott för Landskapsutbildningar (PUL) samt Programkoordinator för Landskapsarkitektutbildningen. Speciellt uppdrag att anpassa och genomföra programmets Bolgona anpassning Ledamot i grundutbildningsnämnden Bolognagrupp (BOA) inom LTJfakulteten, särskilt ansvar för att arbeta fram beslutsunderlag i form av förslag till kurs- och utbildningsplaner till de beslutande fakultetsorganen. 11

12 Övrigt Månades profil (Profile of the month) February-Mars 2006 on CampusPedagog PEDAGOGISKT PRIS för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning som del av lärargruppen på landskapsarkitektprogrammet i Alnarp. 3:e Oktober 2009 ERASMUS resa med undervisning i Evora, Portugal Oktober Föreläsning och samordning kring projektkurser i Landskapsarktiektutbildningen Evora. SAND DIEGO STATE UNIVERSITY, Huvuddrivande för samarbetet mellan San Diego State Universitys Geographical institut. Genom erhållen finansiering så kunde ett konkret samarbete i form av kurser, föreläsningar, uppsatser och resor mellan doktorand Lydia Wood och Professor Stuart Aitkins från SDSU och Kenneth Olwig, Fredrika Mårtensson och Maria Kylin från SLU ske under Tredje uppgiften, konferenser, seminarier, nätverk osv: Key Note speaker för Urbanstrategiskt forum, Malmö kommissionen Inbjuden talare för konferens om Barn, liv och Trafik. NTF, Göteborgs Stad och SAFER Inbjuden att hålla seminarium av Lunds kommun inom deras tema Lyftet : Om att planera med barnperspektiv Inbjuden som speaker av Ekologiutbildningarna på Lunds Universitet: Play Again a series of movie screenings to spark debate about the sustainability of our current and future society Alnarp Research seminar on future welfare on animal health Inbjuden som huvudtalare till seminarium av Malmö stad, Stadsbyggnadkontoret och folkhälsoenheten. Seminariets titel Hälsosamt liv i hållbar stad kan man planera för detta Inbjuden talare till årets konferens om utomhuspedagogik Ute är inne 2011 Barnens plats i planeringen workshops om barnperspektiv i fysisk planering. Beställd av Länsstyrelsen i Jönköping Backaslöv Landskapsanalys utifrån ett barnperspektiv. Samarbete med Växjös kommun i deras översiktsplan Uppdragsarbete: Hovsjö ett samarbetsprojekt med Folkhälsoinstitutet och Karolinska. Projektledare: Fredrika Mårtensson 12

13 Drivande och samordnare av BUB-nätverket Barn och Unga i Byggd miljö, tillsammans med Fredrika Mårtensson, Daniella van der Brught och Sofia Cele: Medlem och aktivt arbetade i Arkitektförbundets arbetsgrupp för Arkitektur i skolan ARKIS. 13

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning?

Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning? Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning? Nationella nätverket för Cultural Planning 1 november 2012, Uppsala Kerstin Nordin, institutionen för stad och land, SLU Uppsala Vad jag tänkte prata

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU

CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU Ewa Westermark, Partner, Arkitekt, Gehl Architects Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv DK 1610 Copenhagen V www.gehlarchitects.dk

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE?

HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE? HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE? ANSVARSFULLT OCH HÅLLBART MOD, KREATIVTET & INNOVATION TILLSAMMANS I SAMSPEL VÄLKOMNANDE UNDER TIDEN TACTICAL URBANISM Tillvaratagande

Läs mer

Idéer till skolgårdsförnyelse

Idéer till skolgårdsförnyelse Idéer till skolgårdsförnyelse eller Vad jag har lärt mig om skolgårdar genom Malmö stad Märit Jansson, landskapsarkitekt och Fil Dr i Landskapsplanering Landskapsarkitektur, planering och förvaltning,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1

Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1 Version 2015-03-13 Moviums aktiviteter våren 2015 Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1 5-6 februari i Umeå Specialkurs för besiktningsmän utemiljö arrangerad av SBR Byggingenjörerna

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Lunds Kommun bjuder in till STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 FRAMTIDEN Staden och Naturen Illustration; SOFIA SCHEUTZ DESIGN www.sofiadesign.se

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Perspektiv på landskap

Perspektiv på landskap INBJUDAN 2014-12-12 Perspektiv på landskap En universitetskurs om landskapsperspektiv och den europeiska landskapskonventionen (7,5hp) Tid: Plats: Kostnad: Anmälan: Avanmälan: Frågor: Kursen genomförs

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center Mukono - Vimmerby Young peoples voices in developing a youth center Lena Hallengren, former Swedish Minister of Youth. Lena Hallengren, tidigare svenska Ungdomsministern. Background On May 5, 2006 former

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Kerstin Robertson, VTI, Sebastian Bamberg, University of Bielefeld, John Parkin, London South Bank University, Aslak Fyhri, TØI Bakgrund

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

FRAMTIDENS LEKPLATSER inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014

FRAMTIDENS LEKPLATSER inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Konsumentverket Anna Strandberg Utredare Sveriges lantbruksuniversitet Fredrika Mårtensson Universitetslektor Johan Ström Konstnär,

Läs mer

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Tor Fossum Miljöstrateg Stadsbyggnadskontoret från okt 2011 Tidligare: Projektledare Miljöförvaltningen 2000-2011 Deltagande i Byggherredialogerna

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Monica Brendler Lindqvist, socionom, leg.psykoterapeut, handledare, verksamhetschef, Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Stockholm

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

ETT FORSKNINGSPROJEKT OM MENINGSSKAPANDE UTFORMNING AV DEN NUTIDA KYRKOGÅRDEN I SVERIGE

ETT FORSKNINGSPROJEKT OM MENINGSSKAPANDE UTFORMNING AV DEN NUTIDA KYRKOGÅRDEN I SVERIGE ETT FORSKNINGSPROJEKT OM MENINGSSKAPANDE UTFORMNING AV DEN NUTIDA KYRKOGÅRDEN I SVERIGE Fånga upp nutida trender och förstå mening Två perspektiv: Brukarperspektiv och planeringsperspektiv Multidisciplinärt

Läs mer

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Isabell Fridh Intensivvårdssjuksköterska, Fil Dr Ins7tu7onen för vårdvetenskap och hälsa Vårdvetenskap Vårdvetenskap

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

MED LEKEN I FOKUS. Ett gestaltningsförslag för Vittra förskolegård i Vallentuna. Sofia Arvidson & Matilda Nilsson

MED LEKEN I FOKUS. Ett gestaltningsförslag för Vittra förskolegård i Vallentuna. Sofia Arvidson & Matilda Nilsson MED LEKEN I FOKUS Ett gestaltningsförslag för Vittra förskolegård i Vallentuna Sofia Arvidson & Matilda Nilsson Examensarbete vid landskapsarkitektprogrammet Institutionen för stad och land, Uppsala 2013

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

En skola för alla? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Normalisering

En skola för alla? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Normalisering En skola för alla? Helene Tranquist Utifrån en vision om en skola för alla, en skola där barn, ungdomar och vuxna inte särskiljs därför att de har olika förutsättningar och behov, tillsatte regeringen

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT Jin Moen Affärs- och innovationsområdeschef Internet of Sports @ Swedish ICT Riksidrottsförbundets Elitidrottskonferens 11 maj 2015, Chalmers Conference Center INTERNET

Läs mer

Vidareutbildningsprogrammet våren 2008

Vidareutbildningsprogrammet våren 2008 Vidareutbildningsprogrammet våren 2008 Vi inbjuder Dig som tidigare deltagit och nya intresserade till vårens vidareutbildningsprogram. Vi erbjuder tre spännande dagar! Alla som genomgått vår egen och

Läs mer

Tandte knikerddagarna

Tandte knikerddagarna Tandte knikerddagarna 2013 22-23 mars Jönköping Föreläsningar 125 års kavalkad Inledning Välkommen till två givande, innehållsrika och underhållande dagar, dessutom firar förbundet 125 år och den akademiska

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 The Global School Education for Sustainable Development Mathias Demetriades & Johanna Lund Rockliffe

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Symbio City Approach A conceptual framework for sustainable urban development

Symbio City Approach A conceptual framework for sustainable urban development Symbio City Approach A conceptual framework for sustainable urban development Seminariet hur förverkliga drömmen om den hållbara staden? Delegationen för hållbara städer och SWECO Färgfabriken 2012-10-25

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer