Universitetslektor i översiktlig planering, institutionen för Landskapsarkitektur, Alnarp, SLU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "070301 Universitetslektor i översiktlig planering, institutionen för Landskapsarkitektur, Alnarp, SLU"

Transkript

1 Curriculum vitae Maria Elisabeth Andersdotter Kylin Nuvarande anställning Universitetslektor i översiktlig planering, institutionen för Landskapsarkitektur, Alnarp, SLU Tidigare yrkesverksamhet Projekterande landskapsarkitekt, Lennart Trulsson AB Malmö Projekterande, plan- och utredande landskapsarkitekt, Clas Florgård AB, Stockholm VBB arkitekter, sedermera VBB-VIAK Planarkitekt, stadsarkitektkontoret, Laholms Kommun Doktorandtjänst : Grönstrukturens identitet med avseende på pedagogiska funktioner Universitetsadjunkt i översiktlig planering, institutionen för Landskapsplanering, Alnarp, SLU Utbildningar och examina Landskapsarkitekt examen Master of Science (MSC) in landscape architecture, Agronomie Doktorsexamen Miljöpsykologiska teorier 10 p Forsknings filosofi 5 p Kvalitativ Datahantering 3 p Svenska avhandlingar i landskapsarkitektur 10 p Forskningsmetodik för forskare, lärare och doktorander inom arkitektur, landskapsplanering och fysisk planering 10 p Landskapets plats och rum 10 p Landskap, Representation, Förtolkning och Praxis 10 p GIS in Greenstrukture 3 p Digital bildhantering för undervisning 3 p Pedagogisk grundkurs 5 p Handledning av doktorander 5 p Docentkurs 5 p Betygskurs 3 arbetsdagar SLU:s Ledarskapsutbildning 1

2 2

3 Publikationer/Publications Kylin, M Naturmarksslitage i brytåldern. Ur Urban naturmark i landskapet en syntes genom landskapsarkitektur red. P. Hedfors. Inst. För Stad och Land, SLU. Nr 3/2009 ISSN ISBN Kylin, M Planerarens Dilemma. Ur. Den lärande staden red. De Laval, Åkerblom. Boréa Bokförlag ISBN Johansson, M., Raustorp A., Boldemann, C. Kylin, M., Sternudd, C. & Mårtensson, F. (2010). Emotional state after the trip to school and associations with children s attitude towards sustainable mobility patterns. The 22nd conference of the Association for People and Environment Studies, Leipzig, 27th June - 2 July 2010 (arranged and convened symposium by Johansson and Mårtensson) Johansson, M., Raustorp, A., Mårtensson, F., Boldemann, C., Sternudd, C. & Kylin, M. (2011). Attitudinal antecedents of children s sustainable every day mobility. In W. Gronau, K. Reiter, & R. Pressl (Eds.). Transport and Health Issues. Volume 3, (pp ). Studies on Mobility and Transport Research. Mannheim: Verlag MetaGISInfosysteme. Mårtensson, F. Kylin, M Stad för Barn i Farten ur Miljöforskning nättidskrift från Formas 2011/Innehall/Temaartiklar/Stad-for-barn-i-farten/ Sternudd, C. Kylin. M, Mårtensson, F. Johansson, M, 2011: Activity-promoting neighbourhood characteristics for children used and useful concepts for research and practice, Open Space People, University of Edinburgh June 2011, (Conference Proceedings) pdf Kylin, M. Sternudd, C Barns hållbara vardagsrörlighet i staden! Landskapsobservatoriet Kylin, M. Sternudd, C. Wood, L Round balls in square holes in The Power of Landscape eds. Dymitryszyn, Kaczynska, Maksymiuk. ECLAS (European Council of Landscape architect schools) Proceedings. Kylin, M Är barn mer än människor? Movium Magasin nr Tidigare än 2009 Gyllin, M. Kylin, M. Lindholm, G. och Lövkvist, K Stadens grönska och strukturer, Gröna Fakta nr 6/1999 Movium SLU Alnarp ISSN Kylin, M Making outdoor places for children, 3

4 Gyllin, M, Kylin, M. Lindholm, G. Lövrie, K Forskare granskar nyskapad grönstruktur. Gröna Fakta 6/2001, Movium SLU Alnarp. ISSN Kylin, M. & Lieberg, M Barnsperspektiv på utemiljön, Nordic Journal of Architectural Research 2001 (1): ISSN Kylin, M Children s Dens. Children, Youth and Environments 13(1) Kylin, M Från barn till Plan. Ur Synvändor, red. O. Reiter. Inst. För landskapsplanering. (Inget ISBN nr.) Kylin, M Från Koja till Plan Om barnperspektiv på utemiljön i planeringssammanhang. Avhandling, SLU Alnarp ISSN ISBN Kylin, M. Mårtensson, F Många kojor och mycket spring att planera med barns perspektiv, Gröna Fakta nr 5/2005 Movium SLU Alnarp. ISSN Kylin, M En koja kan vara två pinnar som ligger i kors. Trädgård - Fritid 118/2006 Kylin, M, Mårtensson F Nitiska säkerhetsinspektörer river våra barns kojbygggen Debattartikel, DN Debatt. Skrivet OM min forskning: DN Insidan: Bäst äventyr finns i det fria, journalist Emma Lofors 2006 Utemiljö nr. 7: Kojan ger bättre förståelse för barns behov, journalist Titti Olsson 2005 Radio Boulevard Om att bygga kojor 2002 Skåne direkt 4

5 Kurser och undervisning Kursansvarig och/eller medansvarig Grundnivå LK0078 Projekt 1 Landskap som plan, verklighet och idé. Kursansvarig sedan 2005, för kursbeskrivning se: LP0558 LIPA med GIS. Utveckla planeringsdelen i kursen samt litteraturövning. För kursbeskrivning se: Masternivå LP0560 Landscape Theory in Architectural and Planning Practice. Medansvarig sedan 2005, för kursbeskrivning se: Doktorand nivå PLG Interview Technique Medverkande kursansvarig. LP (en kurs varje år) Landscape Theory in architectural practice. Medverkande kursansvarig. Medverkande föreläsare, seminariedeltagare, kritiker och handledare SLU: Grundnivå LK0080 Projekt 2 Boplatsen. Handledare och kritiker. LK0141 Projektering och byggande av landskapsarkitektur. Handledare i ritsal EX0649 Kandidatkursen. Examinator Masternivå LP0492 Planning Project Driving Forces and Contemporary Tendencies. Kritiker och seminarieledare LK0069 People and Environment. Föreläsare och seminarieledare LP0549 HSU-programmets kurs Hållbar stadsutveckling. Föreläsningar och seminarieledare. LP0515 NHT-programmet. Föreläsningar och seminarieledare samt examinator Doktorandnivå: P Space and Place in the Urban Landscape Föreläsning och workshopledare LTH (Lunds Tekniska Högskola, arkitektprogrammet) ASBF05 Stadsbyggandets grunder. Föreläsare ASBNO1 Sustanable urban recycling. Föreläsare Examinator samt handledare för Master examina i: EX054 5Landskapsarkitektur EX0546 Landskapsplanering EX0337 Urban Landscape Dynamics 5

6 EX0606 Natur Hälsa Trädgård Examinator, Masterarbeten: Sara Pallin Att skapa en restorativ plats ett designförslag för en restorativ trädgård Susanna Hogell Livet på ett garagetak En utvärdering av underbyggda bostadsgårdar Susanne Enebom Likartat = Lekartat? En studie av lekplatser och lekredskap, deras lekvärden och utvecklingsmöjligheter ur ett landskapsarkitektperspektiv Nassim Pourshah (ULD) School Ground as a Playscape and Socioscape. Sunna Pfieffer På promenade genom Prag med pennan som verktyg en landskapsarkitekts bilddagbok. Anastasija Petunina (LAM) Revival of the Jelgava Palace Park Carl von Oelreich Advertising Space Gustav Aulin Tätare och grönare en fallstudie längs Erikdsfältsgatan i Malmö 2011 Anna Fogelklou Planering av hamnområdet i en sommarstad en fallstudie i Båstad Ida Cronqvist Medborgardeltagande i översiktsplaneringen granskning av den kommunala planprocessen med utgångspunkt från FN:s Habitat Agenda Joel Hedin Regementsgatan som del i landskapet en diskussion om sociala följder av bebyggelse i anslutning till Slottsparken Ola Nielsen A study of Space in the Informal Settlement of Bandani, Kisu, Kenya Esbjörn Kjell European 9, Tjörn, Arkitekturtävling Carl Welin - The Current Emphasis en discussion om flödesfilosofi och planering Niklas Ögren Fysiska modeller som illustration ett verktyg inom planeringsprocessen? Emelie Ireman Stadens vardagsrum Jens Lindqvist Reseskisser Joel Hördin Höganäs ett fiskeläge och en bruksort söker sin nya identitet Julia Grundberg att söka form Kajsa Björne Visuell kommunikation i liten skala Kristin Rydell-Andersson Miljökompensation vid exploatering av Natura 2000 Kristina Ström Hur tillgänglig är staden? Fallstudie av Kungsgatan och Föreningsgatan i Malmö Matthildur Sigursjonsdottir Lekplatser, utformning och förvaltning i ett föränderligt samhälle Therese Persson Camilla Engström Nya landskapselement i Infra City Charlotte Nilsson - Den fysiska planeringens påverkan på miljöpsykologin tillämpning av de 8 parkkaraktärerna inom balanseringsprincipen Jenny Stålhamre Stadsrum för barn en skolgård som mötesplats Lina Sofia Engström - Hållbar estetik en nyckelfråga för framtidens landskapsarkitekter 6

7 Martin Arfalk Sorgenfrid Johanna Elgström Idrottens platser en landskapsarkitekts syn på idrottsplatser Arkitektexaminationer vid Lunds Universitet Juliet Lindgren Lek fur alle rum och platser som inspirerar till lek och lustfylld aktivietet Handledare, Masterarbeten: Mikaela Nordenberg - Gestaltningens påverkan på barns lek en jämförelse av lek på två skolgårdar utifrån ett genusperspektiv Nils Ekström - Brottkärrs förskola - en jämförelse mellan landskapsarkitektens intentioner och utfall Ylva Petersson - Över stock och sten - ett gestaltningsförslag till en naturlekplats i Skrylle friluftsområde Amanda Niljsson Att omgestalta en Plats processen i att ta fram ett övergripande förslag för omvandling av en central yta i Trelleborg Hanne Nilsson och Stina Höglund Phyllis Memorial Childrens Home and Academy ett undersökande förslagsarbete för framtida utveckling av ett barnhem och en skola i Kenya Pernilla Andersson - Växtmaterial för klättrande barn Eva-Marie Larsson Gågator i Sverige en studie över gågators struktur och gestaltning Gabriel Sebastian Greenway Planning Karin Ingemansson - Gröna miljöer på skolgården som plats för utomhuspedagogik Karin Jonsson Lekplatsens historia Anna Seling Platsskapande i teori och praktik Elisabeth Hagströmmer Barns utemiljöer i Hebron gestaltningsverktyg för barnperspektiv implementerat på Al Ibrahimyye plats Hampus Ahlbom och Angelica Bierfeldt Liptak Gullmarsplan knutpunkten i den nya Söderstaden Kaisa Leena Aksli (NHT) A Place called home Klara Wallby Hur kan stadens luckor utvekclas till användbara platser för olika åldersgrupper? Peder Lundberg - Den som bygger sitt hus på sanden en undersökning kring hållbar bostadsplanering i Skåne Sofia Hyden Vattenlek i offentlig miljö planering av vattenlek Anna Maria Larsson Åsa Svensson Landsbygdens miljökvaliteter från folkmun till planering Karolina Alvarsson Rum i förändring en studie av Stapelbäddsparken ur ett genusperspektiv 7

8 Maria Barrdahl och Fanny Wahlqvist På vandring mot handling utbyte av perspektiv i landskapet Lina Berglund - With young people in mind; a documentation of and reflection on a design process of a new school environment in UK. Examinator Kandidatarbeten: Amanda Berggren Barns rörelsefrihet i en stad en studie av skolvägar till Monbijouskolan i centrala Malmö Anna Lyth Möten i det offentliga rummet- om utformningen av offentliga rum och dess betydelse för social interaktion Charlotte Wingårdh Parkeingsplatser en litteraturstudie om inställningen gentemot dem och deras potentiella roll i framtidens städer Elise Eriksson Planeringsmetoder för barn i fysisk planering en studie på nationell, regional och kommunal nivå Karin Edeskog Den gemensamma bostadsgården en studie av vad de boende efterfrågar i sin bostadsnära utemiljö Maria Nilsson Lek och lärande om naturen Barnperspektiv på utvecklingsmöjligheter av Slättängsområdet. Moa Mejstad Ungdomars deltagande i den fysiska planeringen Pernilla Andersson Stadsbyggnadsideal i Sverige igår, idag och imorgon Soria Larsson Byggnader i landskap och bilden av människans natursyn Stella Svanberg Ljuset i ett rumsligt perspektiv Malin Magnusson Betydelsen av förskolans utemiljö hur påverkar den barns lek och utveckling Sara Dahlberg Skolgården utformning till grund för utomhuspedagogik Elin Madsen Planering ett spel om stadens framtid. En studie om planeringsprocessen, aktörer och medborgarnas effekt på processen Sara Bergström Grön rehabilitering i planering förebygga, rehabilitera och behandla. Annat: 2009 HT Ansvarig examenskoordinator för Master examen på Landskapsarktiektprogrammet 8

9 Forskning och forskningsprojekt Children on Foot Funding: FORMAS The research project Children on Foot investigates children s sustainable everyday mobility in housing areas planned according to different planning policies. The main objective is to investigate how characteristics of urban outdoor environments contribute to preferences for physical activity in children s play and transport. Children s mobility is compared between various densities in city structures and reflections are made on how children s health as a factor in sustainability can be related to density of the city. The results of the project can be regarded as a departure for design guidelines to support children s everyday mobility. The research is carried out by a transdiciplinary group: Environmental psychologist Fredrika Mårtensson SLU Maria Johansson LTH, Landscape architect Maria Kylin SLU, Architect Catharina Sternudd LTH, and medical doctor Cecilia Boldeman Karolinska Institutet. Kidscape Funding: FORMAS SLU-researchers, Maria Kylin, Susan Paget and Fredrika Mårtensson are also active in recently started study Kidscape, headed by Medical doctor C Boldeman Karolinska institutet. This study investigates the cross-cutting health-promoting potential of outdoor environment among children aged 8, 11, and 14 years, during the time of the day that they spend at the school ground. The outdoor environment is assessed in terms of; physical qualities and the way it is used by the students; physical activity and its objective measurement; global and individual UV exposure and its objective measurement; stress and its objective measurement and night sleep. Intervention studies on schoolyards Funding: Malmö Municipality and SLU In cooperation with several municipalities, e.g. Malmo City, several intervention projects of school grounds are effected in coming years. Different aspects of how children use, experience and learn are being studied and related to the physical environment before and after changing the design and planting of the grounds. Petter Åkerblom, Maria Kylin, Susan Paget, Fredrika Mårtensson all from SLU, Emma Paulsson and Petra Bengtsson from Naturskolan Small places and big cities Funding: FoMA In several discussions today densification of the city is suggested as a solution to a more sustainable global- and city development. This however requires a careful scrutinizing of the aspects of sustainability that can be defined as future adult s social and physical health. In this project the focal point is aimed at how a child s perspective of the city environment can be 9

10 formulated to be used by planners in a planning process that today has increased in complexity. The project is based on results that show that not only the design of small places and objects affects the everyday life of the child, but also the big scale structure of neighborhoods and cities. In the project we are interested of synergetic effects that can be made of comparing and developing results of children s perspective in different levels of scale in planning. E. g. categories of analyses and evaluations that are required to design a small place in a detailed scale are not the same categories required to plan a neighborhood or city in larger scale. In the Project; Maria Kylin, Fredrika Mårtensson, Ulla Berglund and Kerstin Nordin. Scientific conferences with paperpresentations: Alnarp. ECLAS conference on New challenges in landscape planning, design and management Edinburgh Open Space Conference on Inclusive Outdoor Environments for All Warsaw ECLAS conference on The Power of Landscape 10

11 Andra akademisak uppdrag: Bedömningsuppdrag och handledaruppdrag: Pågende Biträdande handledare för Doktorand Emma Paulsson Handledare för Åsa Hällström från Miljökontoret, Malmö Stad, i Partnerskapsprojekt (Movium, SLU) om utomhuspedagogik i urban kontext Review on research article for Children s Geographies (Eyes on the Playground A retrospective Study of active Free Play) by Nicholas L. Holt, Homan Lee, C. Millar, John C. Spence Handledare till Doktorand Lydia Wood från San Diego State University Opponent. Bedömning till avhandlingen Vi Leker Ute av Merete Lund Fastings Ph.D avhandling i pedagogik, Pedagogiska institutionen NTNU, Trondheim Committee member of assessing the applications for the position as Associate professor in Urban Planning, human preferences and use of Urban Envrionments. Bedömning av lektorat LIFE Köpenhamn Opponent. Bedömning vid startseminarium Askild Nilsens PhD project, Institutionen för Landskapsarkitektur Ås, UMB Oslo Opponent. Mittseminarium för Anne Dahl Refshauge PhD project PlayLab Cph designing, anchoring and managing play spaces in public parks and green areas. Ledaruppdrag: Pågående Ställföreträdande Prefekt för Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Ställföreträdande områdeschef för Område Landskapsarkitektur. Med speciellt ansvar för grundutbildningsfrågor och personalfrågor Koordinering för arbetsmiljö och personalfrågor kring medarbetares bortgång Ledamot i Fakultetsnämnden för LTJ-fakulteten Ordförande i LTJ-fakultetens Programutskott för Landskapsutbildningar (PUL) samt Programkoordinator för Landskapsarkitektutbildningen. Speciellt uppdrag att anpassa och genomföra programmets Bolgona anpassning Ledamot i grundutbildningsnämnden Bolognagrupp (BOA) inom LTJfakulteten, särskilt ansvar för att arbeta fram beslutsunderlag i form av förslag till kurs- och utbildningsplaner till de beslutande fakultetsorganen. 11

12 Övrigt Månades profil (Profile of the month) February-Mars 2006 on CampusPedagog PEDAGOGISKT PRIS för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning som del av lärargruppen på landskapsarkitektprogrammet i Alnarp. 3:e Oktober 2009 ERASMUS resa med undervisning i Evora, Portugal Oktober Föreläsning och samordning kring projektkurser i Landskapsarktiektutbildningen Evora. SAND DIEGO STATE UNIVERSITY, Huvuddrivande för samarbetet mellan San Diego State Universitys Geographical institut. Genom erhållen finansiering så kunde ett konkret samarbete i form av kurser, föreläsningar, uppsatser och resor mellan doktorand Lydia Wood och Professor Stuart Aitkins från SDSU och Kenneth Olwig, Fredrika Mårtensson och Maria Kylin från SLU ske under Tredje uppgiften, konferenser, seminarier, nätverk osv: Key Note speaker för Urbanstrategiskt forum, Malmö kommissionen Inbjuden talare för konferens om Barn, liv och Trafik. NTF, Göteborgs Stad och SAFER Inbjuden att hålla seminarium av Lunds kommun inom deras tema Lyftet : Om att planera med barnperspektiv Inbjuden som speaker av Ekologiutbildningarna på Lunds Universitet: Play Again a series of movie screenings to spark debate about the sustainability of our current and future society Alnarp Research seminar on future welfare on animal health Inbjuden som huvudtalare till seminarium av Malmö stad, Stadsbyggnadkontoret och folkhälsoenheten. Seminariets titel Hälsosamt liv i hållbar stad kan man planera för detta Inbjuden talare till årets konferens om utomhuspedagogik Ute är inne 2011 Barnens plats i planeringen workshops om barnperspektiv i fysisk planering. Beställd av Länsstyrelsen i Jönköping Backaslöv Landskapsanalys utifrån ett barnperspektiv. Samarbete med Växjös kommun i deras översiktsplan Uppdragsarbete: Hovsjö ett samarbetsprojekt med Folkhälsoinstitutet och Karolinska. Projektledare: Fredrika Mårtensson 12

13 Drivande och samordnare av BUB-nätverket Barn och Unga i Byggd miljö, tillsammans med Fredrika Mårtensson, Daniella van der Brught och Sofia Cele: Medlem och aktivt arbetade i Arkitektförbundets arbetsgrupp för Arkitektur i skolan ARKIS. 13

Projekt 3a Masterprogram inom natur, människors hälsa och livskvalitet

Projekt 3a Masterprogram inom natur, människors hälsa och livskvalitet Uppdrag för planering av gemensam utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU. Rektors beslut 2013-11-11, Dnr SLU ua 2013.1.1.1-5074. Rapport från Projekt 3a Masterprogram inom natur, människors hälsa

Läs mer

Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet En kunskapssammanställning för regeringsuppdraget Byggd miljö och fysisk aktivitet Johan Faskunger

Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet En kunskapssammanställning för regeringsuppdraget Byggd miljö och fysisk aktivitet Johan Faskunger Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet En kunskapssammanställning för regeringsuppdraget Byggd miljö och fysisk aktivitet Johan Faskunger statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Den byggda miljöns

Läs mer

Planering med barns perspektiv

Planering med barns perspektiv Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Planering med barns perspektiv En studie om barn och ungas roll som medborgare och aktörer i spelet om stadens framtid Elin Madsen

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Tävlingsrapport från projekttävlingen för H+ Imagine Helsingborg 2009-05-15 Competition

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet

Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet ! Alnarp den 12 oktober 2012 Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet VAL TILL FAKULTETSNÄMND Valet till fakultetsnämnd kommer att

Läs mer

Att Kommunicera Hållbarhet

Att Kommunicera Hållbarhet Att Kommunicera Hållbarhet En undersökning av hållbarhetsdebatten via internet Siri Sigrand Examensarbete vid institutionen för stad och land Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala 2011 Sveriges Lantbruksuniversitet

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning 2015-04-30 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department

Läs mer

EN RESA TILL FOTS I TID OCH RUM - En gestaltning av ett gångstråk mellan Enköpings stad och Paddeborg vattenpark.

EN RESA TILL FOTS I TID OCH RUM - En gestaltning av ett gångstråk mellan Enköpings stad och Paddeborg vattenpark. EN RESA TILL FOTS I TID OCH RUM - En gestaltning av ett gångstråk mellan Enköpings stad och Paddeborg vattenpark. A JOURNEY BY FOOT IN TIME AND PLACE - A Design of a Public Footpath between the City of

Läs mer

Rapport 2011:32 REGERINGSUPPDRAG. Samordning och utveckling av samhällsplanering. till fysisk aktivitet. delredovisning

Rapport 2011:32 REGERINGSUPPDRAG. Samordning och utveckling av samhällsplanering. till fysisk aktivitet. delredovisning Rapport 2011:32 REGERINGSUPPDRAG Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet delredovisning Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk

Läs mer

Förskolors & skolors nyttjande av grönområden

Förskolors & skolors nyttjande av grönområden Förskolors & skolors nyttjande av grönområden - En fallstudie i Nacka kommun Jenni Nordström Degree Project in landscape planning, 30 hp Masterprogramme Urban Landscape Dynamics Självständigt arbete vid

Läs mer

Kvadratmeter per barn Ett planeringsverktyg som mäter kvalitet?

Kvadratmeter per barn Ett planeringsverktyg som mäter kvalitet? Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Kvadratmeter per barn Ett planeringsverktyg som mäter kvalitet? Elin Normann Bjarsell Självständigt arbete 30 hp Landskapsarkitektprogrammet

Läs mer

ODEFINIERADE PLATSER I STADEN

ODEFINIERADE PLATSER I STADEN ODEFINIERADE PLATSER I STADEN med studie i Södertälje The margins are ugly and beautiful. They laugh and they cry. They are full of energy and still remain calm. They are without sound while they speak.

Läs mer

Vindkraftens påverkan på människors intressen

Vindkraftens påverkan på människors intressen Vindkraftens påverkan på människors intressen RAPPORT FALUPROJEKTET Vindkraftens påverkan på människors intressen En syntesrapport Johanna Bengtsson Ryberg 2, Gösta Bluhm 3, Karl Bolin 4, Bosse Bodén 5,

Läs mer

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt.

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. 08 14 Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. Innehåll D! 08 14 in English? You find a pdf to download

Läs mer

Främjande av hållbar stadsutveckling

Främjande av hållbar stadsutveckling Rapport 2013:10 REGERINGSUPPDRAG Främjande av hållbar stadsutveckling Slutrapportering av ett regeringsuppdrag till Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet Främjande av hållbar stadsutveckling

Läs mer

Miljöinriktad fysisk planering

Miljöinriktad fysisk planering Miljöinriktad fysisk planering Boverket Naturvårdsverket Miljöinriktad fysisk planering 1 M SÖKORD: miljömål, nationella miljökvalitetsmål, indikatorer, fysisk planering, planeringsprocessen, hållbar utveckling,

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

Barns miljöer för fysisk aktivitet. samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga.

Barns miljöer för fysisk aktivitet. samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga. Barns miljöer för fysisk aktivitet samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga Johan Faskunger Barns miljöer för fysisk aktivitet samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet

Läs mer

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops 2013-04-29 Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops Tema: Forskningscirkel för utveckling och lärande Fia Andersson, Högskolan på Gotland Forskningscirkeln utmaning och utveckling av erfarenhetsbaserad

Läs mer

Stadsrum för social mångfald

Stadsrum för social mångfald LTJ- Fakulteten Stadsrum för social mångfald allas rätt till vistelse i staden Public spaces supporting social diversity everyones right to dwell in the city Ionna Olsson Lina Störby Självständigt arbete

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 Institutionen för landskapsplanering Ultuna VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 FORSKNING OCH UTVECKLING Pågående och rapporterad 2001-12-13 /Clas Florgård Pågående Pedagogik: 7. Bildens didaktiska betydelse. Ansvarig

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04

Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04 Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04 Arkitektprogrammet 2004 Arkitektprogrammet 2004: Programövergripande Innehåll Förord 3 Om arkitektprogrammet Utbildningsnämnden för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2003 Verksamhetsberättelse 2003 Avdelningen för Miljö- och energisystem (IMES) juni 2004 Verksamhetsberättelse 2003 Miljö- och energisystem 2 Innehållsförteckning 1. Miljö- och energisystem (IMES)...3 Organisation...3

Läs mer

Grönytefaktorn, ett verktyg för en grön och tät stad?

Grönytefaktorn, ett verktyg för en grön och tät stad? Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Grönytefaktorn, ett verktyg för en grön

Läs mer

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll FEMTE VERKSAMHETSÅRET 2 Bakgrund 2 Sammanfattning 2 EN SAMLAD BEDÖMNING 3 PERSONAL 5 GENOMFÖRDA INSATSER

Läs mer

Aktivt liv i byggda miljöer. Manual för kommunal planering

Aktivt liv i byggda miljöer. Manual för kommunal planering Aktivt liv i byggda miljöer Manual för kommunal planering Innehållet i manualen är framtaget av fil dr Johan Faskunger, Proactivity AB. Ett stort tack till Alexander Ståhle, Kth och Spacescape AB, och

Läs mer

Consumer Psychology Research CPR

Consumer Psychology Research CPR Consumer Psychology Research CPR Områdesgruppen för konsumentpsykologi vid Karlstads universitet AKTIVITETSRAPPORT 2008 2008 12 08 Kontaktinformation: Margareta Friman, Associate professor Faculty of Economic

Läs mer