SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s) tjg. ersättare Mats Granlund (s) Håkan Sandgren (v) Martin Nilsson (c) Mats Klockljung (c) Övriga närvarande Heikki Kairento, chef teknik/miljö Annika Lidström, miljöinspektör Åsa Andersson, miljöinspektör Caroline Stenberg Eriksson, miljöinspektör Daniel Risberg, byggnadsinspektör Britta Lundgren, planingenjör Majvor Sellbom, sekreterare Justerare Mats Klockljung Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer 1-17 Ordförande Anders Harr Justerare Mats Klockljung Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret Majvor Sellbom

2 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Ärendeförteckning Mbhn 1 Tema/information Mbhn 2 Dnr Föreläggande om ej godkänd OVK besiktning xxx Mbhn 3 Dnr Begäran om uppskov från OVK besiktning xxx Mbhn 4 Dnr Begäran om uppskov från OVK besiktning xxx Mbhn 5 Dnr Byggsanktionsavgift för uppförande av teknikbod och mast utan startbesked xxx Mbhn 6 Dnr Byggsanktionsavgift för uppförande av teknikbod och mast utan startbesked xxx Mbhn 7 Dnr Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation Viståsen 1:11 Mbhn 8 Dnr Uppföljning av intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012 Mbhn 9 Dnr Intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013 Mbhn 10 Dnr Kontrollplan och behovsutredning för livsmedelsområdet Mbhn 11 Dnr Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöbalkens verksamhetsområde 2013 forts.

3 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Ärendeförteckning forts. Mbhn 12 Dnr Detaljplan för Bernhardsborg del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. Mbhn 13 Dnr Detaljplan för Spindeln 6 m.fl. Mbhn 14 Dnr Detaljplan för kvarteret Skogen- del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12 Mbhn 15 Dnr Samråd gällande fastighetsreglering Björkberget 1:1 och Björkberget 1:29 Mbhn 16 Dnr Yttrande angående förutsättningar att etablera en verksamhet med hunddagis och stall i Arvidsjaurs samhälle. Mbhn 17 Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

4 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 1 Tema/information Tema - effektiv ärendeberedning och effektivt beslutsfattande Den 29 januari 2013 hölls en utbildning om effektiv ärendeberedning och effektivt beslutsfattande för förtroendevalda i Arvidsjaurs kommun. Den 30 januari hölls en utbildning i samma ämne för tjänstemän i Arvidsjaurs kommun. Axel Danielsson höll i utbildningen. Som en följd av denna utbildning diskuteras hur ärendeberedning och beslutsfattande fungerar i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Både ledamöter och tjänstemän deltar i diskussionen. Förvaltningschefens rapport Förvaltningschef Heikki Kairento informerar om; Landshövding Sven-Erik Österbergs besök i Arvidsjaur Problemen att rekrytera ingenjörer och samhällsbyggare Behovet av förändrad lagstiftning vad gäller strandskydd

5 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 2 Dnr Föreläggande om ej godkänd OVK - besiktning xxx Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF skall ventilationssystem kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa en tillfredsställande inomhusmiljö (Obligatorisk Ventilations Kontroll, OVK). Byggnadernas ägare, xxx, har ännu inte inkommit med ett godkänt protokoll avseende återkommande funktionskontroll av ventilationssystem. Då byggnadernas ägare inte inkommit med godkänt protokoll tillskrevs ägaren, , med besked om att åtgärda bristerna och inkomma med protokoll senast I enlighet med förvaltningslagen har den som föreläggandet riktats mot beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttrande har inkommit Skäl till beslut Om en fastighetsägare eller byggherre låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt plan- och bygglagen (PBL) eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 19 PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden. Föreläggandet får förenas med vite. Då anmaningar från kontorets sida inte hörsammats, bedöms ett föreläggande vid vite vara motiverat. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden föreslås därför att vid vite förelägga byggnadens ägare att inom viss tid åtgärda bristerna och utföra funktionskontrollen avseende ventilationssystemen, enligt PBF (2011:338). Enligt 3 lagen om viten skall vitet fastställas till ett belopp som kan antas förmå den berörda att följa föreläggande och som står i proportion till samhällets intresse av att föreläggandet fullföljs. forts.

6 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 2 Dnr Med stöd av 11 kap 19 plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren, xxx, vid vite av kronor, att senast inom tre (3) månader från det att de fått del av nämndens beslut, åtgärda bristerna och utföra funktionskontroll av ventilationssystemen (FF-lägenhet) på fastigheten xxx samt inkomma med protokoll. Underrättelse om beslutet skickas till Inskrivningsmyndigheten. Upplysningar Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning. Exp: xxx

7 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 3 Dnr Begäran om uppskov från OVK - besiktning - xxx Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF skall ventilationssystem kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa en tillfredsställande inomhusmiljö (Obligatorisk Ventilations Kontroll, OVK). Då miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden inte har har erhållit protokoll över utförd återkommande besiktning, vilken skulle ha utförts före den uppmanades byggnadernas ägare xxx snarast möjligt dock senast inkomma med nämnda protokoll inkom en ansökan om uppskov från xxx avseende återkommande OVK-besiktning på fastigheten Vargen 1. Orsaken till begäran är att föreningen har upphandlat byte av samtliga ventilationsaggregat som finns i byggnaderna. Arbetet kommer att utföras i tre etapper. Etapp 1: xxx med byggstart början Aggregaten är beställda men ej levererade. Etapp 2: xxx med byggstart slutet av Etapp 3: xxx med byggstart Skäl till beslut BFS 2011:16 4. Om det finns särskilda skäl, får den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen, (2010:900), PBL, besluta om senareläggning av besiktningstidpunkter. Som särskilda skäl för senareläggning kan vara att en byggnad berörs av en omedelbar ändringsåtgärd eller att en byggnad inte är i bruk. forts. ARVIDSJAURS KOMMUN

8 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 3 Dnr Uppskov att inkomma med protokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystem för etapp ett beviljas till senast Uppskov att inkomma med protokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystem för etapp två beviljas till senast Uppskov att inkomma med protokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystem beviljas inte för etapp tre (xxx ) då det inte kan anses som en omedelbar ändringsåtgärd, att byggstart ska ske Protokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystemet på xxx ska lämnas in till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden senast inom en (1) månad efter det att byggnadens ägare fått del av nämndens beslut. Upplysningar Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning. Exp: xxx ARVIDSJAURS KOMMUN

9 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 4 Dnr Begäran om uppskov från OVK- besiktning - xxx Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF skall ventilationssystem kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa en tillfredsställande inomhusmiljö (Obligatorisk Ventilations Kontroll, OVK). Då miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden inte har erhållit protokoll över utförd återkommande besiktning, vilken skulle ha utförts före den uppmanades byggnadernas ägare, xxx, att snarast möjligt inkomma med protokoll. Då miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden inte erhållit protokoll över utförd återkommande besiktning trots påminnelse gjordes ett föreläggande om obligatorisk ventilations kontroll där ägaren anmodades att snarast, dock senast inkomma med protokoll. OVK protokoll inkom till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Enligt protokollet så var ej ventilationssystemen i fastigheten xxx godkända varför en påminnelse skickades till byggnadernas ägare att åtgärda bristerna och insända nytt protokoll senast inkom en begäran om uppskov från xxx avseende återkommande OVK-besiktning på fastigheten xxx I begäran hänvisar xxx till planerad nybyggnad av kontor och personalutrymmen och att detta troligen kommer att ske 2014 eller Skäl till beslut BFS 2011:16 4. Om det finns särskilda skäl, får den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen, (2010:900), PBL, besluta om senareläggning av besiktningstidpunkter. Som särskilda skäl för senareläggning kan vara att en byggnad berörs av en omedelbar ändringsåtgärd eller att en byggnad inte är i bruk. Enlig plan och byggförordningen (2011:388) ska byggnadens ägare snarast möjligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda. forts.

10 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 4 Dnr Uppskov beviljas inte då det inte kan anses som en omedelbar ändringsåtgärd det som angetts, att planerad nybyggnad av kontors- och personalutrymmen troligen kommer att ske år 2014 eller Bristerna ska åtgärdas och protokoll över utförd kontroll av ventilationssystemen på fastigheten xxx ska lämnas in till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden senast Upplysningar Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning. Exp: xxx

11 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Byggsanktionsavgift för uppförande av teknikbod och mast utan startbesked xxx Mbhn 5 Dnr Enligt 10 kap 11 PBL, ska en kontrollansvarig se till att kontrollplanen gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Vid avvikelser från föreskrifter och villkor ska den som är kontrollansvarig informera byggherren samt vid behov meddela byggnadsnämnden. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden fick information från kontrollansvarig ( ) att byggnationer hade påbörjats på fastigheten xxx utan att startbesked erhållits. Vid ett tillsynsbesök på fastigheten den 19 november 2012 konstaterades att en teknikbod och en mast hade uppförts utan att startbesked erhållits. xxx har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. Yttrande har inkommit Skäl till beslut Enligt 11 kap. 5 PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m. Byggnadsnämnden konstaterar att en teknikbod och en mast har uppförts på fatigheten xxx, utan att startbesked erhållits. Enligt 11 kap. 51 PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut bl.a. om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. PBF (2011:338). En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Exp: xxx 1. Med stöd av 11 kap. 51 plan- och bygglagen, PBL samt 9 kap. 20 planoch byggförordningen (2011:338), PBF påföra byggnadens ägare, xxx, en byggsanktionsavgift om (45000*0,5) kronor. 2. Avgiften ska betalas till Arvidsjaur kommun inom två månader efter det att byggnadens ägare delgetts beslutet. Faktura skickas ut separat. Upplysningar Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning.

12 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Byggsanktionsavgift för uppförande av teknikbod och mast utan startbesked xxx Mbhn 6 Dnr Enligt 10 kap 11 PBL, ska en kontrollansvarig se till att kontrollplanen, gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Vid avvikelser från föreskrifter och villkor ska den som är kontrollansvarig informera byggherren samt vid behov meddela byggnadsnämnden. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden fick information från kontrollansvarig ( ) att byggnationer hade påbörjats på fastigheten xxx utan att startbesked hade erhållits. Vid ett tillsynsbesök på fastigheten den 19 november 2012 konstaterades att en teknikbod och en mast hade uppförts utan att startbesked erhållits. xxx har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. Yttrande har inkommit Skäl till beslut Enligt 11 kap. 5 PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m. Byggnadsnämnden konstaterar att en teknikbod och mast har uppförts på fatigheten xxx, utan att startbesked erhållits. Enligt 11 kap. 51 PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut bl.a. om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. PBF (2011:338). En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Exp: xxx Med stöd av 11 kap. 51 PBL samt 9 kap. 20 plan- och byggförordningen (2011:338) PBF påföra byggnadens ägare, xxx en byggsanktionsavgift om (45000*0,5) kronor. Avgiften ska betalas till Arvidsjaur kommun inom två månader efter det att beslut har delgetts den avgiftsskyldige. Avgiften faktureras. Upplysningar Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning.

13 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 7 Dnr Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation - Viståsen 1:1 Vattenfall Eldistribution AB, Barrgatan 14, Arjeplog ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten Viståsen 1:1. Nätstationen kommer att placeras ca 75 meter från sjön Mörtträsket. Platsen ligger utanför detaljplanerat område och ingår ej i sammanhållen bebyggelse eller områdesbestämmelser. Tilltänkt placeringen omfattas av riksintresse för rennäringen. Mörtträsket utgör Natura 2000 område. Byggnadsinspektören har inte haft möjlighet att besöka den tilltänkta platsen innan nämndens sammanträde. Frågan tas därför upp om nämnden kan delegera till ordföranden att fatta beslut i ärendet. Rätten att fatta beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten Viståsen 1:1 delegeras till miljö-, bygg och hälsoskyddsnämndens ordförande. Exp Daniel Risberg

14 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 8 Dnr Uppföljning av intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012 Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som syftar till att: Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs Minimera risker, stärka system och rutiner Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut Säkra en rättvisande redovisning Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämndens uppgift är att se till att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna kontrollen. Uppföljning av den interna kontrollplanen skall ske i samband med bokslut/årsredovisning. Planen skall därefter delges kommunstyrelsen som upprättar en rapport till kommunfullmäktige över nämndernas uppföljning. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade att anta intern kontrollplan för Uppföljning av denna plan har genomförts../. 1.Uppföljning av intern kontrollplan för år 2012 godkänns, enligt bilaga. 2.Uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen. Exp Kommunstyrelsen

15 Bilaga till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens protokoll Uppföljning av intern kontrollplan för Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012 Rutin/system Kontrollmoment Utvärdering Bedömning fungerar rutinen bra eller inte Kontroll av ej avslutade ärenden äldre än ett år Diabas Samtliga ej avslutade ärenden registrerade på nämnden och som ligger kvar i Diabas (tidigare ärendehanteringssystem) har kontrollerats och avslutats. Kontroll mot ärenden i ärendehanteringssystem Diabas och EDP Urval: Samtliga ärenden registrerade på nämnden i systemet Diabas har kontrollerats. EDP Via ärendehanteringssystemet (EDP) har samtliga handläggare kört ut listor på deras ansvarsområden och ej avslutade ärenden äldre än ett år. Var och en har därefter gått igenom dessa listor och avslutat de ärenden som ska avslutas (A). Det finns vissa ärenden som löper under flera år, t.ex. åtgärdande av avlopp, förelägganden, miljöfarliga verksamheter, bygglov där uppföljning krävs etc. Dessa ärenden ska ligga kvar i systemet som pågående (P) eller som under bevakning (B). Urval: Samtliga ärenden i ärendehanteringssystemet äldre än ett år har kontrollerats. Anm: Inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde fattas ca 600 beslut per år. Drygt 100 av dessa är nämndsbeslut och resterande är delegeringsbeslut. Vid genomgång av ej avslutade ärenden visade det sej att ett flertal beslut som skulle ha varit avslutade stod öppna i systemet. Dessa har nu avslutats. Kontrollmomentet är en bra rutin som leder till en effektiv uppföljning av nämndens ärenden. Kontroll av ej avslutade ärenden i nämnd (remitteringar, bordläggningar och överklagningar Genomgång av nämndens protokoll samt ärendehanteringssystem. Av samtliga remitteringar och bordläggningar (endast två stycken under 2012.) har ej något tagits upp på nytt i nämnden. Detta beror på att den sökande bett att få avvakta. (genomgång av nämndens protokoll under 2012 har skett). Fyra stycken nämndsärenden och två delegeringsärenden har överklagats under 2012 (genomgång av ärendehanteringssystem och protokoll har skett). Alla dessa har överlämnats till Länsstyrelsen för prövning. När det gäller Detaljplanen för Laxbäcken 1:18 - Nordlundaheden har kommunen överklagat Länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen. Fungerar bra. Nämnden har få remitteringar och bordläggningar. Samma antal som föregående år. En överklagan fler än föregående år.

16 Kontroll av behörighet och sekretess avseende ärendehanteringssystem (Miljö- och byggreda och Alarmos) Genomgång av systemen komplett Kontroll av behörighet och sekretess i Miljö- och byggreda och Alarmos utförd av systemansvariga. Miljö- och byggreda: Se bifogat utdrag med kommentarer om behörighet. Alarmos: Räddningschefen uppger att endast han och materielansvarig har tillgång till hela systemet. De som arbetar som styrkeledare har tillgång till den del av systemet som rör insatsrapportering. Fungerar bra. Sammanställning och kommentarer till ovanstående finns upprättat i särskild handling daterad

17 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 9 Dnr Intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013 Kommunfullmäktige har antagit reglemente för internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. Exp Kommunstyrelsen./. Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som syftar till att: Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs Minimera risker, stärka system och rutiner Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut Säkra en rättvisande redovisning Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämndens uppgift är att se till att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna kontrollen. Uppföljning av den interna kontrollplanen skall ske i samband med bokslut/årsredovisning. Planen skall delges kommunstyrelsen som upprättar en rapport till kommunfullmäktige över nämndernas uppföljning. Revisorerna har i juni 2012 lämnat en revisionsrapport om hur nämnderna och kommunstyrelsen tillämpar reglementet för intern kontroll. Förvaltningschef Heikki Kairento redogör i korthet för denna utifrån bl.a. riskbedömning. Förslag till kontrollplan för 2013 har upprättats. I förslaget har en ny kontrollpunkt kontroll av fakturor tillförts. Kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet år 2013 antas, enligt bilaga.

18 Bilaga till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens protokoll Intern kontrollplan för Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013 Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning Genomgång av ej avslutade ärenden äldre än ett år Kontroll mot ärenden i ärendehanteringssystem Handläggare En gång per år Komplett Nämnd Måttlig Kontroll av ej avslutade ärenden i nämnd (remitteringar, bordläggningar och överklagningar) (EDP) Uppföljning av utförande Sekreterare En gång per år Komplett Nämnd Måttlig Kontroll av fakturor Genomgång av; * att upphandlingsreglementet följs * att priset är det avtalade vad gäller ramavtal Förvaltningschef En gång per år och 10 fakturor per anställd Nämnd Måttlig

19 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 10 Dnr Kontrollplan och behovsutredning för livsmedelsområdet En kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden är myndighet för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på anläggningar, för vilka kommunerna är kontrollansvarig enligt 23 och 25 livsmedelsförordningen och som är lokaliserade inom kommunens gränser. Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet. Livsmedelslagstiftningen inom nämndens ansvarsområde innefattar cirka 200 olika EG-förordningar, nationella lagar, förordningar och föreskrifter. Kontroll utförs vanligen med kontrollmetoderna revision och inspektion samt i viss utsträckning provtagning och analys. Betydande arbetsuppgifter inom kontrollen är att genomföra revision, inspektion och provtagning, handlägga ärenden som registrering och riskklassificering, genomföra prövning vid godkännande av livsmedelsanläggningar, utreda misstanke om matförgiftning, årligen rapportera uppgifter om kontrollen till Livsmedelsverket samt fatta beslut i fråga om sanktioner, avgifter och åtalsanmälan. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för den operativa kontrollen vid cirka 110 livsmedelsanläggningar. Dessa är framförallt restauranger, caféer, butiker, kök inom barn- och äldreomsorgen och dricksvattenanläggningar. Kontrollen utförs av två inspektörer som arbetar med både miljö- och livsmedelskontroller. Den tid som är avsatt för livsmedelskontrollen utgör totalt 0,95 årsarbetskraft. forts.

20 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. 10 Dnr Kontrollen är baserad på riskklassificering av anläggningarna. Varje år fastställs en plan för den offentliga kontroll som förvaltningen och dess inspektörer ska utföra, I denna bestäms bl.a. vilka anläggningar som ska kontrolleras det aktuella året, hur de ska kontrolleras (metod och frekvens) samt vad som ska kontrolleras. Planen syftar till att kontrollen ska vara effektiv och ändamålsenlig. Planen fungerar också som instruktion till inspektörerna. Kontroll sker utifrån nämndens riktlinjer och rutiner samt utifrån vägledningar från Livsmedelsverket. Kontrollplan och behovsutredning för livsmedelsområdet har upprättats. Täckningsgraden för livsmedel ligger på cirka 90 %. Kontrollplan och behovsutredning för livsmedelsområdet godkänns. Exp till: Åsa Andersson Caroline Stenberg Eriksson Heikki Kairento

21 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 11 Dnr Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöbalkens verksamhetsområde 2013 Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöbalkens verksamhetsområde har upprättats. Verksamhetsplanen grundar sig på miljö- och byggenhetens behovsutredning som är ett levande dokument. Nya tillsynsobjekt tillförs behovsutredningen när dessa anmäls eller på annat sätt blir kända. Tidsåtgången för olika tillsynsobjekt i behovsutredningen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings underlag (SKL) Taxa utifrån risk och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd beräkning av tillsynsbehov och tillsynsavgifter där bedömningar har gjorts hur lång tid tillsyn tar för olika typer av objekt. När det gäller administrativa arbetsuppgifter har SKL:s underlag tillsammans med lokala bedömningar använts. Det finns inga exakta faktaunderlag för hur mycket tid som åtgår för olika göromål på ett miljökontor det varierar från kommun till kommun och beror på vilka uppgifter som är lagda på respektive kontor och handläggare. Tid som åtgår för andra aktiviteter än inspektioner hos företag och verksamheter har därför uppskattats av miljö- och byggenhetens personal. I verksamhetsplanen för 2013 har 1610 timmar (cirka 1,9 tjänster) avsatts för tillsyn och handläggning av ärenden inom miljöbalkens område. De avsatta resurserna motsvarar inte behovet. I behovsutredningen för 2013 uppskattas behovet till 2830 timmar. Detta ger en täckningsgrad på 57 % för hela verksamheten. En ökning med 6% jämfört med Exp Heikki Kairento Annika Lidström Åsa Andersson Caroline Stenberg Eriksson Kommunstyrelsen 1. Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöbalkens verksamhetsområde 2013 godkänns. 2. Nämnden ställer sej bakom den prioritering som förvaltningen gjort i verksamhetsplanen utifrån att det i behovsutredningen framkommit att det är för lite resurser för tillsyn. 3. Meddela kommunstyrelsen att prioriteringen är tillfredställande på kort sikt men att det i framtiden behövs mer resurser.

22 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 12 Dnr Detaljplan för Bernhardsborg del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. Förslag till detaljplan för Bernhardsborg - del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. har upprättats. Syftet med planen är att tillskapa ett område för handel. Ett redan planlagt kvarter för ej störande småindustri har tagits med i planområdet eftersom två befintliga tomter avses utökas. Detta innebär att detaljplanen täcker upp hela området söder om Järnvägsgatan. Planen handläggs med normalt planförfarande. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade att godkänna detaljplanen som underlag för samråd. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade att godkänna granskningshandlingar och samrådsredogörelse och besluta om att planen ska göras tillgånglig för granskning. Man beslutade även att ansöka hos Länsstyrelsen om tillstånd enligt landskapsbildsskyddet. Antagandehandlingar (plankarta och planbeskrivning) samt granskningsutlåtande har upprättats Förslag till upprättat granskningsutlåtande godkänns och detaljplanen och detaljplanehandlingarna för Bernhardsborg del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Exp: Planingenjör

23 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 13 Dnr Detaljplan för Spindeln 6 m.fl. Förslag till detaljplan för Spindeln 6 m.fl. har upprättats. Planens syfte är att pröva förutsättningarna att utvidga bostadsmarken inom del av kvarteret Spindeln (fastigheten Spindeln 6) mot Olletjärnen. Detta för att möjliggöra en fastighetsreglering vid köp av mark från del av fastigheterna Arvidsjaur 6:2 (som i dagsläget är allmän plats) och Arvidsjaur 9:18. Anledningen till det önskade köpet är att fastighetsägaren vill ha tomt ner till Olletjärnen, som närliggande grannar har. Bebyggelse av marken är inte aktuell utan marken kommer endast att nyttjas som en del av köparens tomt. Planområdet är beläget i utkanten av centrala Arvidsjaur. Planen handläggs med normalt planförfarande eftersom allmän platsmark berörs. Samrådshandlingar har upprättats Förslag till detaljplan för Spindeln 6 m.fl. godkänns som underlag för samråd 2. Den ändrade markanvändningen i detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Exp: Planingenjör

24 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 14 Dnr Detaljplan för kvarteret Skogen - del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12 Förslag till detaljplan för kvarteret Skogen del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12 har upprättats. Ärendet är föranlett av att kommunfullmäktige beslutat sälja kvarteret Skogen. Kvarteret Skogen (Arvidsjaur 6:2) består av tre hus, Kullen, Brittgården och Malmesgården samt en bagarstuga och ett uthus. Planområdet utgörs av fastigheterna Arvidsjaur 6:2, 6:12 och 6:54. Fastigheten Arvidsjaur 6:2 ägs av kommunen och används främst för fritidsverksamhet samt av kulturskolan. Fastigheten Arvidsjaur 6:54 ägs av Arvidsjaurhem AB och används som trygghetsboende. Arvidsjaur 6:12 ägs av Inlandsfastigheter Förvaltning & Service AB och används för kontorsändamål. Förslaget till detaljplan innebär att ett område betecknat som Allmänt område i gällande detaljplan ändras dels till centrum och bostäder och dels till centrum, bostäder och vård. Förslaget innebär även att bestämmelserna i detaljplanen regleras så att de överensstämmer med befintliga förhållanden och att de kulturhistoriska värdena säkerställs. Byggnadskaraktären i området bibehålles men vissa nya byggrätter medges i samma stil och i anslutning till befintlig bebyggelse. För att bevara den vackra naturmiljön föreslås en planbestämmelse om utökad lovplikt gällande marklov för trädfällning och för att skydda den vackra lärkträdallén föreslås ett skydd på plankartan med information om att återplantering ska ske. Detaljplanen ska även reglera befintliga förhållanden på övriga fastigheter och i samband med upprättandet av detaljplanen möjliggörs en utökning av fastigheten 6:54 som idag innehåller trygghetsboende och möjlighet att bilda en ny fastighet i sydöstra delen av planområdet. Exp: Planingenjör 1. Förslag till detaljplan för kvarteret Skogen del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12 godkänns som underlag för samråd 2. Den ändrade markanvändningen i detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2015-01-28 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 08.30-09.45 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Bernt Vikström (s) Leif Enberg (v), tjg.ers.

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2011-02-02 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 2 februari, kl 13:00-16.30. ande Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.40 Beslutande Catharina Fredriksson Torbritt Bökman Berit Karlsson Birgitta Luoto Arne Algothsson Jan Widegren Bo Höglander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-04-07 17 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-10.30. Beslutande

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-14.40

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-14.40 Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-06-13 83 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-14.40 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s)

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-06-12 80 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 10.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Mats Granlund (s) Iren Ögren

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service 1(15) Plats och tid Kommunhuset, rum Tällberg, kl. 8.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1.e vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Miljö- och byggnadskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Miljö- och byggnadskontoret 20H/bö4g MBKi VS SOLLENTUNA KOMMUN Miljö- och byggnadskontoret Tjänsteutlåtande 2014-05-22 Majid Khayyami Sidan 1 av 3 08-579 217 85 Castor dnr 2014.498 Miljö- och byggnadsnämnden Påföljd för att ha tagit

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se FunkiS Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se Certifierade funktionskontrollanter Kommunala handläggare 1 250 medlemmar av 1 400 Vägledning OVK FARO FARO-S AV OVK Remissinstans 1 Kurser 2015

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer