SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s) tjg. ersättare Mats Granlund (s) Håkan Sandgren (v) Martin Nilsson (c) Mats Klockljung (c) Övriga närvarande Heikki Kairento, chef teknik/miljö Annika Lidström, miljöinspektör Åsa Andersson, miljöinspektör Caroline Stenberg Eriksson, miljöinspektör Daniel Risberg, byggnadsinspektör Britta Lundgren, planingenjör Majvor Sellbom, sekreterare Justerare Mats Klockljung Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer 1-17 Ordförande Anders Harr Justerare Mats Klockljung Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret Majvor Sellbom

2 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Ärendeförteckning Mbhn 1 Tema/information Mbhn 2 Dnr Föreläggande om ej godkänd OVK besiktning xxx Mbhn 3 Dnr Begäran om uppskov från OVK besiktning xxx Mbhn 4 Dnr Begäran om uppskov från OVK besiktning xxx Mbhn 5 Dnr Byggsanktionsavgift för uppförande av teknikbod och mast utan startbesked xxx Mbhn 6 Dnr Byggsanktionsavgift för uppförande av teknikbod och mast utan startbesked xxx Mbhn 7 Dnr Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation Viståsen 1:11 Mbhn 8 Dnr Uppföljning av intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012 Mbhn 9 Dnr Intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013 Mbhn 10 Dnr Kontrollplan och behovsutredning för livsmedelsområdet Mbhn 11 Dnr Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöbalkens verksamhetsområde 2013 forts.

3 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Ärendeförteckning forts. Mbhn 12 Dnr Detaljplan för Bernhardsborg del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. Mbhn 13 Dnr Detaljplan för Spindeln 6 m.fl. Mbhn 14 Dnr Detaljplan för kvarteret Skogen- del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12 Mbhn 15 Dnr Samråd gällande fastighetsreglering Björkberget 1:1 och Björkberget 1:29 Mbhn 16 Dnr Yttrande angående förutsättningar att etablera en verksamhet med hunddagis och stall i Arvidsjaurs samhälle. Mbhn 17 Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

4 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 1 Tema/information Tema - effektiv ärendeberedning och effektivt beslutsfattande Den 29 januari 2013 hölls en utbildning om effektiv ärendeberedning och effektivt beslutsfattande för förtroendevalda i Arvidsjaurs kommun. Den 30 januari hölls en utbildning i samma ämne för tjänstemän i Arvidsjaurs kommun. Axel Danielsson höll i utbildningen. Som en följd av denna utbildning diskuteras hur ärendeberedning och beslutsfattande fungerar i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Både ledamöter och tjänstemän deltar i diskussionen. Förvaltningschefens rapport Förvaltningschef Heikki Kairento informerar om; Landshövding Sven-Erik Österbergs besök i Arvidsjaur Problemen att rekrytera ingenjörer och samhällsbyggare Behovet av förändrad lagstiftning vad gäller strandskydd

5 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 2 Dnr Föreläggande om ej godkänd OVK - besiktning xxx Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF skall ventilationssystem kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa en tillfredsställande inomhusmiljö (Obligatorisk Ventilations Kontroll, OVK). Byggnadernas ägare, xxx, har ännu inte inkommit med ett godkänt protokoll avseende återkommande funktionskontroll av ventilationssystem. Då byggnadernas ägare inte inkommit med godkänt protokoll tillskrevs ägaren, , med besked om att åtgärda bristerna och inkomma med protokoll senast I enlighet med förvaltningslagen har den som föreläggandet riktats mot beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttrande har inkommit Skäl till beslut Om en fastighetsägare eller byggherre låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt plan- och bygglagen (PBL) eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 19 PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden. Föreläggandet får förenas med vite. Då anmaningar från kontorets sida inte hörsammats, bedöms ett föreläggande vid vite vara motiverat. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden föreslås därför att vid vite förelägga byggnadens ägare att inom viss tid åtgärda bristerna och utföra funktionskontrollen avseende ventilationssystemen, enligt PBF (2011:338). Enligt 3 lagen om viten skall vitet fastställas till ett belopp som kan antas förmå den berörda att följa föreläggande och som står i proportion till samhällets intresse av att föreläggandet fullföljs. forts.

6 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 2 Dnr Med stöd av 11 kap 19 plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren, xxx, vid vite av kronor, att senast inom tre (3) månader från det att de fått del av nämndens beslut, åtgärda bristerna och utföra funktionskontroll av ventilationssystemen (FF-lägenhet) på fastigheten xxx samt inkomma med protokoll. Underrättelse om beslutet skickas till Inskrivningsmyndigheten. Upplysningar Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning. Exp: xxx

7 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 3 Dnr Begäran om uppskov från OVK - besiktning - xxx Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF skall ventilationssystem kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa en tillfredsställande inomhusmiljö (Obligatorisk Ventilations Kontroll, OVK). Då miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden inte har har erhållit protokoll över utförd återkommande besiktning, vilken skulle ha utförts före den uppmanades byggnadernas ägare xxx snarast möjligt dock senast inkomma med nämnda protokoll inkom en ansökan om uppskov från xxx avseende återkommande OVK-besiktning på fastigheten Vargen 1. Orsaken till begäran är att föreningen har upphandlat byte av samtliga ventilationsaggregat som finns i byggnaderna. Arbetet kommer att utföras i tre etapper. Etapp 1: xxx med byggstart början Aggregaten är beställda men ej levererade. Etapp 2: xxx med byggstart slutet av Etapp 3: xxx med byggstart Skäl till beslut BFS 2011:16 4. Om det finns särskilda skäl, får den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen, (2010:900), PBL, besluta om senareläggning av besiktningstidpunkter. Som särskilda skäl för senareläggning kan vara att en byggnad berörs av en omedelbar ändringsåtgärd eller att en byggnad inte är i bruk. forts. ARVIDSJAURS KOMMUN

8 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 3 Dnr Uppskov att inkomma med protokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystem för etapp ett beviljas till senast Uppskov att inkomma med protokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystem för etapp två beviljas till senast Uppskov att inkomma med protokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystem beviljas inte för etapp tre (xxx ) då det inte kan anses som en omedelbar ändringsåtgärd, att byggstart ska ske Protokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystemet på xxx ska lämnas in till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden senast inom en (1) månad efter det att byggnadens ägare fått del av nämndens beslut. Upplysningar Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning. Exp: xxx ARVIDSJAURS KOMMUN

9 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 4 Dnr Begäran om uppskov från OVK- besiktning - xxx Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF skall ventilationssystem kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa en tillfredsställande inomhusmiljö (Obligatorisk Ventilations Kontroll, OVK). Då miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden inte har erhållit protokoll över utförd återkommande besiktning, vilken skulle ha utförts före den uppmanades byggnadernas ägare, xxx, att snarast möjligt inkomma med protokoll. Då miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden inte erhållit protokoll över utförd återkommande besiktning trots påminnelse gjordes ett föreläggande om obligatorisk ventilations kontroll där ägaren anmodades att snarast, dock senast inkomma med protokoll. OVK protokoll inkom till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Enligt protokollet så var ej ventilationssystemen i fastigheten xxx godkända varför en påminnelse skickades till byggnadernas ägare att åtgärda bristerna och insända nytt protokoll senast inkom en begäran om uppskov från xxx avseende återkommande OVK-besiktning på fastigheten xxx I begäran hänvisar xxx till planerad nybyggnad av kontor och personalutrymmen och att detta troligen kommer att ske 2014 eller Skäl till beslut BFS 2011:16 4. Om det finns särskilda skäl, får den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen, (2010:900), PBL, besluta om senareläggning av besiktningstidpunkter. Som särskilda skäl för senareläggning kan vara att en byggnad berörs av en omedelbar ändringsåtgärd eller att en byggnad inte är i bruk. Enlig plan och byggförordningen (2011:388) ska byggnadens ägare snarast möjligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda. forts.

10 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 4 Dnr Uppskov beviljas inte då det inte kan anses som en omedelbar ändringsåtgärd det som angetts, att planerad nybyggnad av kontors- och personalutrymmen troligen kommer att ske år 2014 eller Bristerna ska åtgärdas och protokoll över utförd kontroll av ventilationssystemen på fastigheten xxx ska lämnas in till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden senast Upplysningar Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning. Exp: xxx

11 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Byggsanktionsavgift för uppförande av teknikbod och mast utan startbesked xxx Mbhn 5 Dnr Enligt 10 kap 11 PBL, ska en kontrollansvarig se till att kontrollplanen gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Vid avvikelser från föreskrifter och villkor ska den som är kontrollansvarig informera byggherren samt vid behov meddela byggnadsnämnden. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden fick information från kontrollansvarig ( ) att byggnationer hade påbörjats på fastigheten xxx utan att startbesked erhållits. Vid ett tillsynsbesök på fastigheten den 19 november 2012 konstaterades att en teknikbod och en mast hade uppförts utan att startbesked erhållits. xxx har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. Yttrande har inkommit Skäl till beslut Enligt 11 kap. 5 PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m. Byggnadsnämnden konstaterar att en teknikbod och en mast har uppförts på fatigheten xxx, utan att startbesked erhållits. Enligt 11 kap. 51 PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut bl.a. om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. PBF (2011:338). En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Exp: xxx 1. Med stöd av 11 kap. 51 plan- och bygglagen, PBL samt 9 kap. 20 planoch byggförordningen (2011:338), PBF påföra byggnadens ägare, xxx, en byggsanktionsavgift om (45000*0,5) kronor. 2. Avgiften ska betalas till Arvidsjaur kommun inom två månader efter det att byggnadens ägare delgetts beslutet. Faktura skickas ut separat. Upplysningar Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning.

12 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Byggsanktionsavgift för uppförande av teknikbod och mast utan startbesked xxx Mbhn 6 Dnr Enligt 10 kap 11 PBL, ska en kontrollansvarig se till att kontrollplanen, gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Vid avvikelser från föreskrifter och villkor ska den som är kontrollansvarig informera byggherren samt vid behov meddela byggnadsnämnden. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden fick information från kontrollansvarig ( ) att byggnationer hade påbörjats på fastigheten xxx utan att startbesked hade erhållits. Vid ett tillsynsbesök på fastigheten den 19 november 2012 konstaterades att en teknikbod och en mast hade uppförts utan att startbesked erhållits. xxx har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. Yttrande har inkommit Skäl till beslut Enligt 11 kap. 5 PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m. Byggnadsnämnden konstaterar att en teknikbod och mast har uppförts på fatigheten xxx, utan att startbesked erhållits. Enligt 11 kap. 51 PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut bl.a. om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. PBF (2011:338). En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Exp: xxx Med stöd av 11 kap. 51 PBL samt 9 kap. 20 plan- och byggförordningen (2011:338) PBF påföra byggnadens ägare, xxx en byggsanktionsavgift om (45000*0,5) kronor. Avgiften ska betalas till Arvidsjaur kommun inom två månader efter det att beslut har delgetts den avgiftsskyldige. Avgiften faktureras. Upplysningar Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning.

13 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 7 Dnr Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation - Viståsen 1:1 Vattenfall Eldistribution AB, Barrgatan 14, Arjeplog ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten Viståsen 1:1. Nätstationen kommer att placeras ca 75 meter från sjön Mörtträsket. Platsen ligger utanför detaljplanerat område och ingår ej i sammanhållen bebyggelse eller områdesbestämmelser. Tilltänkt placeringen omfattas av riksintresse för rennäringen. Mörtträsket utgör Natura 2000 område. Byggnadsinspektören har inte haft möjlighet att besöka den tilltänkta platsen innan nämndens sammanträde. Frågan tas därför upp om nämnden kan delegera till ordföranden att fatta beslut i ärendet. Rätten att fatta beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten Viståsen 1:1 delegeras till miljö-, bygg och hälsoskyddsnämndens ordförande. Exp Daniel Risberg

14 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 8 Dnr Uppföljning av intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012 Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som syftar till att: Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs Minimera risker, stärka system och rutiner Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut Säkra en rättvisande redovisning Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämndens uppgift är att se till att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna kontrollen. Uppföljning av den interna kontrollplanen skall ske i samband med bokslut/årsredovisning. Planen skall därefter delges kommunstyrelsen som upprättar en rapport till kommunfullmäktige över nämndernas uppföljning. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade att anta intern kontrollplan för Uppföljning av denna plan har genomförts../. 1.Uppföljning av intern kontrollplan för år 2012 godkänns, enligt bilaga. 2.Uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen. Exp Kommunstyrelsen

15 Bilaga till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens protokoll Uppföljning av intern kontrollplan för Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012 Rutin/system Kontrollmoment Utvärdering Bedömning fungerar rutinen bra eller inte Kontroll av ej avslutade ärenden äldre än ett år Diabas Samtliga ej avslutade ärenden registrerade på nämnden och som ligger kvar i Diabas (tidigare ärendehanteringssystem) har kontrollerats och avslutats. Kontroll mot ärenden i ärendehanteringssystem Diabas och EDP Urval: Samtliga ärenden registrerade på nämnden i systemet Diabas har kontrollerats. EDP Via ärendehanteringssystemet (EDP) har samtliga handläggare kört ut listor på deras ansvarsområden och ej avslutade ärenden äldre än ett år. Var och en har därefter gått igenom dessa listor och avslutat de ärenden som ska avslutas (A). Det finns vissa ärenden som löper under flera år, t.ex. åtgärdande av avlopp, förelägganden, miljöfarliga verksamheter, bygglov där uppföljning krävs etc. Dessa ärenden ska ligga kvar i systemet som pågående (P) eller som under bevakning (B). Urval: Samtliga ärenden i ärendehanteringssystemet äldre än ett år har kontrollerats. Anm: Inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde fattas ca 600 beslut per år. Drygt 100 av dessa är nämndsbeslut och resterande är delegeringsbeslut. Vid genomgång av ej avslutade ärenden visade det sej att ett flertal beslut som skulle ha varit avslutade stod öppna i systemet. Dessa har nu avslutats. Kontrollmomentet är en bra rutin som leder till en effektiv uppföljning av nämndens ärenden. Kontroll av ej avslutade ärenden i nämnd (remitteringar, bordläggningar och överklagningar Genomgång av nämndens protokoll samt ärendehanteringssystem. Av samtliga remitteringar och bordläggningar (endast två stycken under 2012.) har ej något tagits upp på nytt i nämnden. Detta beror på att den sökande bett att få avvakta. (genomgång av nämndens protokoll under 2012 har skett). Fyra stycken nämndsärenden och två delegeringsärenden har överklagats under 2012 (genomgång av ärendehanteringssystem och protokoll har skett). Alla dessa har överlämnats till Länsstyrelsen för prövning. När det gäller Detaljplanen för Laxbäcken 1:18 - Nordlundaheden har kommunen överklagat Länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen. Fungerar bra. Nämnden har få remitteringar och bordläggningar. Samma antal som föregående år. En överklagan fler än föregående år.

16 Kontroll av behörighet och sekretess avseende ärendehanteringssystem (Miljö- och byggreda och Alarmos) Genomgång av systemen komplett Kontroll av behörighet och sekretess i Miljö- och byggreda och Alarmos utförd av systemansvariga. Miljö- och byggreda: Se bifogat utdrag med kommentarer om behörighet. Alarmos: Räddningschefen uppger att endast han och materielansvarig har tillgång till hela systemet. De som arbetar som styrkeledare har tillgång till den del av systemet som rör insatsrapportering. Fungerar bra. Sammanställning och kommentarer till ovanstående finns upprättat i särskild handling daterad

17 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 9 Dnr Intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013 Kommunfullmäktige har antagit reglemente för internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. Exp Kommunstyrelsen./. Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som syftar till att: Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs Minimera risker, stärka system och rutiner Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut Säkra en rättvisande redovisning Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämndens uppgift är att se till att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna kontrollen. Uppföljning av den interna kontrollplanen skall ske i samband med bokslut/årsredovisning. Planen skall delges kommunstyrelsen som upprättar en rapport till kommunfullmäktige över nämndernas uppföljning. Revisorerna har i juni 2012 lämnat en revisionsrapport om hur nämnderna och kommunstyrelsen tillämpar reglementet för intern kontroll. Förvaltningschef Heikki Kairento redogör i korthet för denna utifrån bl.a. riskbedömning. Förslag till kontrollplan för 2013 har upprättats. I förslaget har en ny kontrollpunkt kontroll av fakturor tillförts. Kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet år 2013 antas, enligt bilaga.

18 Bilaga till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens protokoll Intern kontrollplan för Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013 Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning Genomgång av ej avslutade ärenden äldre än ett år Kontroll mot ärenden i ärendehanteringssystem Handläggare En gång per år Komplett Nämnd Måttlig Kontroll av ej avslutade ärenden i nämnd (remitteringar, bordläggningar och överklagningar) (EDP) Uppföljning av utförande Sekreterare En gång per år Komplett Nämnd Måttlig Kontroll av fakturor Genomgång av; * att upphandlingsreglementet följs * att priset är det avtalade vad gäller ramavtal Förvaltningschef En gång per år och 10 fakturor per anställd Nämnd Måttlig

19 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 10 Dnr Kontrollplan och behovsutredning för livsmedelsområdet En kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden är myndighet för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på anläggningar, för vilka kommunerna är kontrollansvarig enligt 23 och 25 livsmedelsförordningen och som är lokaliserade inom kommunens gränser. Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet. Livsmedelslagstiftningen inom nämndens ansvarsområde innefattar cirka 200 olika EG-förordningar, nationella lagar, förordningar och föreskrifter. Kontroll utförs vanligen med kontrollmetoderna revision och inspektion samt i viss utsträckning provtagning och analys. Betydande arbetsuppgifter inom kontrollen är att genomföra revision, inspektion och provtagning, handlägga ärenden som registrering och riskklassificering, genomföra prövning vid godkännande av livsmedelsanläggningar, utreda misstanke om matförgiftning, årligen rapportera uppgifter om kontrollen till Livsmedelsverket samt fatta beslut i fråga om sanktioner, avgifter och åtalsanmälan. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för den operativa kontrollen vid cirka 110 livsmedelsanläggningar. Dessa är framförallt restauranger, caféer, butiker, kök inom barn- och äldreomsorgen och dricksvattenanläggningar. Kontrollen utförs av två inspektörer som arbetar med både miljö- och livsmedelskontroller. Den tid som är avsatt för livsmedelskontrollen utgör totalt 0,95 årsarbetskraft. forts.

20 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. 10 Dnr Kontrollen är baserad på riskklassificering av anläggningarna. Varje år fastställs en plan för den offentliga kontroll som förvaltningen och dess inspektörer ska utföra, I denna bestäms bl.a. vilka anläggningar som ska kontrolleras det aktuella året, hur de ska kontrolleras (metod och frekvens) samt vad som ska kontrolleras. Planen syftar till att kontrollen ska vara effektiv och ändamålsenlig. Planen fungerar också som instruktion till inspektörerna. Kontroll sker utifrån nämndens riktlinjer och rutiner samt utifrån vägledningar från Livsmedelsverket. Kontrollplan och behovsutredning för livsmedelsområdet har upprättats. Täckningsgraden för livsmedel ligger på cirka 90 %. Kontrollplan och behovsutredning för livsmedelsområdet godkänns. Exp till: Åsa Andersson Caroline Stenberg Eriksson Heikki Kairento

21 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 11 Dnr Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöbalkens verksamhetsområde 2013 Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöbalkens verksamhetsområde har upprättats. Verksamhetsplanen grundar sig på miljö- och byggenhetens behovsutredning som är ett levande dokument. Nya tillsynsobjekt tillförs behovsutredningen när dessa anmäls eller på annat sätt blir kända. Tidsåtgången för olika tillsynsobjekt i behovsutredningen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings underlag (SKL) Taxa utifrån risk och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd beräkning av tillsynsbehov och tillsynsavgifter där bedömningar har gjorts hur lång tid tillsyn tar för olika typer av objekt. När det gäller administrativa arbetsuppgifter har SKL:s underlag tillsammans med lokala bedömningar använts. Det finns inga exakta faktaunderlag för hur mycket tid som åtgår för olika göromål på ett miljökontor det varierar från kommun till kommun och beror på vilka uppgifter som är lagda på respektive kontor och handläggare. Tid som åtgår för andra aktiviteter än inspektioner hos företag och verksamheter har därför uppskattats av miljö- och byggenhetens personal. I verksamhetsplanen för 2013 har 1610 timmar (cirka 1,9 tjänster) avsatts för tillsyn och handläggning av ärenden inom miljöbalkens område. De avsatta resurserna motsvarar inte behovet. I behovsutredningen för 2013 uppskattas behovet till 2830 timmar. Detta ger en täckningsgrad på 57 % för hela verksamheten. En ökning med 6% jämfört med Exp Heikki Kairento Annika Lidström Åsa Andersson Caroline Stenberg Eriksson Kommunstyrelsen 1. Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöbalkens verksamhetsområde 2013 godkänns. 2. Nämnden ställer sej bakom den prioritering som förvaltningen gjort i verksamhetsplanen utifrån att det i behovsutredningen framkommit att det är för lite resurser för tillsyn. 3. Meddela kommunstyrelsen att prioriteringen är tillfredställande på kort sikt men att det i framtiden behövs mer resurser.

22 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 12 Dnr Detaljplan för Bernhardsborg del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. Förslag till detaljplan för Bernhardsborg - del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. har upprättats. Syftet med planen är att tillskapa ett område för handel. Ett redan planlagt kvarter för ej störande småindustri har tagits med i planområdet eftersom två befintliga tomter avses utökas. Detta innebär att detaljplanen täcker upp hela området söder om Järnvägsgatan. Planen handläggs med normalt planförfarande. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade att godkänna detaljplanen som underlag för samråd. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade att godkänna granskningshandlingar och samrådsredogörelse och besluta om att planen ska göras tillgånglig för granskning. Man beslutade även att ansöka hos Länsstyrelsen om tillstånd enligt landskapsbildsskyddet. Antagandehandlingar (plankarta och planbeskrivning) samt granskningsutlåtande har upprättats Förslag till upprättat granskningsutlåtande godkänns och detaljplanen och detaljplanehandlingarna för Bernhardsborg del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Exp: Planingenjör

23 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 13 Dnr Detaljplan för Spindeln 6 m.fl. Förslag till detaljplan för Spindeln 6 m.fl. har upprättats. Planens syfte är att pröva förutsättningarna att utvidga bostadsmarken inom del av kvarteret Spindeln (fastigheten Spindeln 6) mot Olletjärnen. Detta för att möjliggöra en fastighetsreglering vid köp av mark från del av fastigheterna Arvidsjaur 6:2 (som i dagsläget är allmän plats) och Arvidsjaur 9:18. Anledningen till det önskade köpet är att fastighetsägaren vill ha tomt ner till Olletjärnen, som närliggande grannar har. Bebyggelse av marken är inte aktuell utan marken kommer endast att nyttjas som en del av köparens tomt. Planområdet är beläget i utkanten av centrala Arvidsjaur. Planen handläggs med normalt planförfarande eftersom allmän platsmark berörs. Samrådshandlingar har upprättats Förslag till detaljplan för Spindeln 6 m.fl. godkänns som underlag för samråd 2. Den ändrade markanvändningen i detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Exp: Planingenjör

24 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 14 Dnr Detaljplan för kvarteret Skogen - del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12 Förslag till detaljplan för kvarteret Skogen del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12 har upprättats. Ärendet är föranlett av att kommunfullmäktige beslutat sälja kvarteret Skogen. Kvarteret Skogen (Arvidsjaur 6:2) består av tre hus, Kullen, Brittgården och Malmesgården samt en bagarstuga och ett uthus. Planområdet utgörs av fastigheterna Arvidsjaur 6:2, 6:12 och 6:54. Fastigheten Arvidsjaur 6:2 ägs av kommunen och används främst för fritidsverksamhet samt av kulturskolan. Fastigheten Arvidsjaur 6:54 ägs av Arvidsjaurhem AB och används som trygghetsboende. Arvidsjaur 6:12 ägs av Inlandsfastigheter Förvaltning & Service AB och används för kontorsändamål. Förslaget till detaljplan innebär att ett område betecknat som Allmänt område i gällande detaljplan ändras dels till centrum och bostäder och dels till centrum, bostäder och vård. Förslaget innebär även att bestämmelserna i detaljplanen regleras så att de överensstämmer med befintliga förhållanden och att de kulturhistoriska värdena säkerställs. Byggnadskaraktären i området bibehålles men vissa nya byggrätter medges i samma stil och i anslutning till befintlig bebyggelse. För att bevara den vackra naturmiljön föreslås en planbestämmelse om utökad lovplikt gällande marklov för trädfällning och för att skydda den vackra lärkträdallén föreslås ett skydd på plankartan med information om att återplantering ska ske. Detaljplanen ska även reglera befintliga förhållanden på övriga fastigheter och i samband med upprättandet av detaljplanen möjliggörs en utökning av fastigheten 6:54 som idag innehåller trygghetsboende och möjlighet att bilda en ny fastighet i sydöstra delen av planområdet. Exp: Planingenjör 1. Förslag till detaljplan för kvarteret Skogen del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12 godkänns som underlag för samråd 2. Den ändrade markanvändningen i detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2015-01-28 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 08.30-09.45 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Bernt Vikström (s) Leif Enberg (v), tjg.ers.

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman.

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (31) Plats och tid stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 09.00 11.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 3/2011 Kontrollplan Kontrollområde: Livsmedel Verksamhetsår: 2011 Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Ronny Westerlund (M) Kent Bohlin Mari-Anne Edmark

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Ronny Westerlund (M) Kent Bohlin Mari-Anne Edmark Nr 11 Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Tid och plats Onsdagen den 19 november 2014, klockan 13.00 15.15, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Eivor Östergren, ordf. (C) Sture Torstensson, v. ordf. (S)

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Granskning av livsmedelstillsyn

Granskning av livsmedelstillsyn Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte...

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212 Samhällsbyggnadsnämnden 189-212 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl.... 7 Redovisning av utförd

Läs mer

ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE

ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE 2014-08-21 1 (58) KALLELSE Nämnd Samhällsbyggnadsnämnden och tid 2014-08-27 Kl 08:15 Plats Kommunkontoret i Östhammar, SR Gräsö ÄRENDELISTA 1. Information från förvaltningen och genomgång av delegationslistan...

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer