SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s) tjg. ersättare Mats Granlund (s) Håkan Sandgren (v) Martin Nilsson (c) Mats Klockljung (c) Övriga närvarande Heikki Kairento, chef teknik/miljö Annika Lidström, miljöinspektör Åsa Andersson, miljöinspektör Caroline Stenberg Eriksson, miljöinspektör Daniel Risberg, byggnadsinspektör Britta Lundgren, planingenjör Majvor Sellbom, sekreterare Justerare Mats Klockljung Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer 1-17 Ordförande Anders Harr Justerare Mats Klockljung Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret Majvor Sellbom

2 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Ärendeförteckning Mbhn 1 Tema/information Mbhn 2 Dnr Föreläggande om ej godkänd OVK besiktning xxx Mbhn 3 Dnr Begäran om uppskov från OVK besiktning xxx Mbhn 4 Dnr Begäran om uppskov från OVK besiktning xxx Mbhn 5 Dnr Byggsanktionsavgift för uppförande av teknikbod och mast utan startbesked xxx Mbhn 6 Dnr Byggsanktionsavgift för uppförande av teknikbod och mast utan startbesked xxx Mbhn 7 Dnr Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation Viståsen 1:11 Mbhn 8 Dnr Uppföljning av intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012 Mbhn 9 Dnr Intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013 Mbhn 10 Dnr Kontrollplan och behovsutredning för livsmedelsområdet Mbhn 11 Dnr Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöbalkens verksamhetsområde 2013 forts.

3 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Ärendeförteckning forts. Mbhn 12 Dnr Detaljplan för Bernhardsborg del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. Mbhn 13 Dnr Detaljplan för Spindeln 6 m.fl. Mbhn 14 Dnr Detaljplan för kvarteret Skogen- del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12 Mbhn 15 Dnr Samråd gällande fastighetsreglering Björkberget 1:1 och Björkberget 1:29 Mbhn 16 Dnr Yttrande angående förutsättningar att etablera en verksamhet med hunddagis och stall i Arvidsjaurs samhälle. Mbhn 17 Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

4 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 1 Tema/information Tema - effektiv ärendeberedning och effektivt beslutsfattande Den 29 januari 2013 hölls en utbildning om effektiv ärendeberedning och effektivt beslutsfattande för förtroendevalda i Arvidsjaurs kommun. Den 30 januari hölls en utbildning i samma ämne för tjänstemän i Arvidsjaurs kommun. Axel Danielsson höll i utbildningen. Som en följd av denna utbildning diskuteras hur ärendeberedning och beslutsfattande fungerar i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Både ledamöter och tjänstemän deltar i diskussionen. Förvaltningschefens rapport Förvaltningschef Heikki Kairento informerar om; Landshövding Sven-Erik Österbergs besök i Arvidsjaur Problemen att rekrytera ingenjörer och samhällsbyggare Behovet av förändrad lagstiftning vad gäller strandskydd

5 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 2 Dnr Föreläggande om ej godkänd OVK - besiktning xxx Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF skall ventilationssystem kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa en tillfredsställande inomhusmiljö (Obligatorisk Ventilations Kontroll, OVK). Byggnadernas ägare, xxx, har ännu inte inkommit med ett godkänt protokoll avseende återkommande funktionskontroll av ventilationssystem. Då byggnadernas ägare inte inkommit med godkänt protokoll tillskrevs ägaren, , med besked om att åtgärda bristerna och inkomma med protokoll senast I enlighet med förvaltningslagen har den som föreläggandet riktats mot beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttrande har inkommit Skäl till beslut Om en fastighetsägare eller byggherre låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt plan- och bygglagen (PBL) eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 19 PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden. Föreläggandet får förenas med vite. Då anmaningar från kontorets sida inte hörsammats, bedöms ett föreläggande vid vite vara motiverat. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden föreslås därför att vid vite förelägga byggnadens ägare att inom viss tid åtgärda bristerna och utföra funktionskontrollen avseende ventilationssystemen, enligt PBF (2011:338). Enligt 3 lagen om viten skall vitet fastställas till ett belopp som kan antas förmå den berörda att följa föreläggande och som står i proportion till samhällets intresse av att föreläggandet fullföljs. forts.

6 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 2 Dnr Med stöd av 11 kap 19 plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren, xxx, vid vite av kronor, att senast inom tre (3) månader från det att de fått del av nämndens beslut, åtgärda bristerna och utföra funktionskontroll av ventilationssystemen (FF-lägenhet) på fastigheten xxx samt inkomma med protokoll. Underrättelse om beslutet skickas till Inskrivningsmyndigheten. Upplysningar Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning. Exp: xxx

7 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 3 Dnr Begäran om uppskov från OVK - besiktning - xxx Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF skall ventilationssystem kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa en tillfredsställande inomhusmiljö (Obligatorisk Ventilations Kontroll, OVK). Då miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden inte har har erhållit protokoll över utförd återkommande besiktning, vilken skulle ha utförts före den uppmanades byggnadernas ägare xxx snarast möjligt dock senast inkomma med nämnda protokoll inkom en ansökan om uppskov från xxx avseende återkommande OVK-besiktning på fastigheten Vargen 1. Orsaken till begäran är att föreningen har upphandlat byte av samtliga ventilationsaggregat som finns i byggnaderna. Arbetet kommer att utföras i tre etapper. Etapp 1: xxx med byggstart början Aggregaten är beställda men ej levererade. Etapp 2: xxx med byggstart slutet av Etapp 3: xxx med byggstart Skäl till beslut BFS 2011:16 4. Om det finns särskilda skäl, får den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen, (2010:900), PBL, besluta om senareläggning av besiktningstidpunkter. Som särskilda skäl för senareläggning kan vara att en byggnad berörs av en omedelbar ändringsåtgärd eller att en byggnad inte är i bruk. forts. ARVIDSJAURS KOMMUN

8 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 3 Dnr Uppskov att inkomma med protokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystem för etapp ett beviljas till senast Uppskov att inkomma med protokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystem för etapp två beviljas till senast Uppskov att inkomma med protokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystem beviljas inte för etapp tre (xxx ) då det inte kan anses som en omedelbar ändringsåtgärd, att byggstart ska ske Protokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystemet på xxx ska lämnas in till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden senast inom en (1) månad efter det att byggnadens ägare fått del av nämndens beslut. Upplysningar Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning. Exp: xxx ARVIDSJAURS KOMMUN

9 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 4 Dnr Begäran om uppskov från OVK- besiktning - xxx Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF skall ventilationssystem kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa en tillfredsställande inomhusmiljö (Obligatorisk Ventilations Kontroll, OVK). Då miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden inte har erhållit protokoll över utförd återkommande besiktning, vilken skulle ha utförts före den uppmanades byggnadernas ägare, xxx, att snarast möjligt inkomma med protokoll. Då miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden inte erhållit protokoll över utförd återkommande besiktning trots påminnelse gjordes ett föreläggande om obligatorisk ventilations kontroll där ägaren anmodades att snarast, dock senast inkomma med protokoll. OVK protokoll inkom till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Enligt protokollet så var ej ventilationssystemen i fastigheten xxx godkända varför en påminnelse skickades till byggnadernas ägare att åtgärda bristerna och insända nytt protokoll senast inkom en begäran om uppskov från xxx avseende återkommande OVK-besiktning på fastigheten xxx I begäran hänvisar xxx till planerad nybyggnad av kontor och personalutrymmen och att detta troligen kommer att ske 2014 eller Skäl till beslut BFS 2011:16 4. Om det finns särskilda skäl, får den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen, (2010:900), PBL, besluta om senareläggning av besiktningstidpunkter. Som särskilda skäl för senareläggning kan vara att en byggnad berörs av en omedelbar ändringsåtgärd eller att en byggnad inte är i bruk. Enlig plan och byggförordningen (2011:388) ska byggnadens ägare snarast möjligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda. forts.

10 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 4 Dnr Uppskov beviljas inte då det inte kan anses som en omedelbar ändringsåtgärd det som angetts, att planerad nybyggnad av kontors- och personalutrymmen troligen kommer att ske år 2014 eller Bristerna ska åtgärdas och protokoll över utförd kontroll av ventilationssystemen på fastigheten xxx ska lämnas in till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden senast Upplysningar Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning. Exp: xxx

11 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Byggsanktionsavgift för uppförande av teknikbod och mast utan startbesked xxx Mbhn 5 Dnr Enligt 10 kap 11 PBL, ska en kontrollansvarig se till att kontrollplanen gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Vid avvikelser från föreskrifter och villkor ska den som är kontrollansvarig informera byggherren samt vid behov meddela byggnadsnämnden. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden fick information från kontrollansvarig ( ) att byggnationer hade påbörjats på fastigheten xxx utan att startbesked erhållits. Vid ett tillsynsbesök på fastigheten den 19 november 2012 konstaterades att en teknikbod och en mast hade uppförts utan att startbesked erhållits. xxx har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. Yttrande har inkommit Skäl till beslut Enligt 11 kap. 5 PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m. Byggnadsnämnden konstaterar att en teknikbod och en mast har uppförts på fatigheten xxx, utan att startbesked erhållits. Enligt 11 kap. 51 PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut bl.a. om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. PBF (2011:338). En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Exp: xxx 1. Med stöd av 11 kap. 51 plan- och bygglagen, PBL samt 9 kap. 20 planoch byggförordningen (2011:338), PBF påföra byggnadens ägare, xxx, en byggsanktionsavgift om (45000*0,5) kronor. 2. Avgiften ska betalas till Arvidsjaur kommun inom två månader efter det att byggnadens ägare delgetts beslutet. Faktura skickas ut separat. Upplysningar Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning.

12 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Byggsanktionsavgift för uppförande av teknikbod och mast utan startbesked xxx Mbhn 6 Dnr Enligt 10 kap 11 PBL, ska en kontrollansvarig se till att kontrollplanen, gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Vid avvikelser från föreskrifter och villkor ska den som är kontrollansvarig informera byggherren samt vid behov meddela byggnadsnämnden. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden fick information från kontrollansvarig ( ) att byggnationer hade påbörjats på fastigheten xxx utan att startbesked hade erhållits. Vid ett tillsynsbesök på fastigheten den 19 november 2012 konstaterades att en teknikbod och en mast hade uppförts utan att startbesked erhållits. xxx har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. Yttrande har inkommit Skäl till beslut Enligt 11 kap. 5 PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m. Byggnadsnämnden konstaterar att en teknikbod och mast har uppförts på fatigheten xxx, utan att startbesked erhållits. Enligt 11 kap. 51 PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut bl.a. om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. PBF (2011:338). En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Exp: xxx Med stöd av 11 kap. 51 PBL samt 9 kap. 20 plan- och byggförordningen (2011:338) PBF påföra byggnadens ägare, xxx en byggsanktionsavgift om (45000*0,5) kronor. Avgiften ska betalas till Arvidsjaur kommun inom två månader efter det att beslut har delgetts den avgiftsskyldige. Avgiften faktureras. Upplysningar Detta beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning.

13 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 7 Dnr Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation - Viståsen 1:1 Vattenfall Eldistribution AB, Barrgatan 14, Arjeplog ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten Viståsen 1:1. Nätstationen kommer att placeras ca 75 meter från sjön Mörtträsket. Platsen ligger utanför detaljplanerat område och ingår ej i sammanhållen bebyggelse eller områdesbestämmelser. Tilltänkt placeringen omfattas av riksintresse för rennäringen. Mörtträsket utgör Natura 2000 område. Byggnadsinspektören har inte haft möjlighet att besöka den tilltänkta platsen innan nämndens sammanträde. Frågan tas därför upp om nämnden kan delegera till ordföranden att fatta beslut i ärendet. Rätten att fatta beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten Viståsen 1:1 delegeras till miljö-, bygg och hälsoskyddsnämndens ordförande. Exp Daniel Risberg

14 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 8 Dnr Uppföljning av intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012 Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som syftar till att: Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs Minimera risker, stärka system och rutiner Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut Säkra en rättvisande redovisning Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämndens uppgift är att se till att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna kontrollen. Uppföljning av den interna kontrollplanen skall ske i samband med bokslut/årsredovisning. Planen skall därefter delges kommunstyrelsen som upprättar en rapport till kommunfullmäktige över nämndernas uppföljning. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade att anta intern kontrollplan för Uppföljning av denna plan har genomförts../. 1.Uppföljning av intern kontrollplan för år 2012 godkänns, enligt bilaga. 2.Uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen. Exp Kommunstyrelsen

15 Bilaga till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens protokoll Uppföljning av intern kontrollplan för Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012 Rutin/system Kontrollmoment Utvärdering Bedömning fungerar rutinen bra eller inte Kontroll av ej avslutade ärenden äldre än ett år Diabas Samtliga ej avslutade ärenden registrerade på nämnden och som ligger kvar i Diabas (tidigare ärendehanteringssystem) har kontrollerats och avslutats. Kontroll mot ärenden i ärendehanteringssystem Diabas och EDP Urval: Samtliga ärenden registrerade på nämnden i systemet Diabas har kontrollerats. EDP Via ärendehanteringssystemet (EDP) har samtliga handläggare kört ut listor på deras ansvarsområden och ej avslutade ärenden äldre än ett år. Var och en har därefter gått igenom dessa listor och avslutat de ärenden som ska avslutas (A). Det finns vissa ärenden som löper under flera år, t.ex. åtgärdande av avlopp, förelägganden, miljöfarliga verksamheter, bygglov där uppföljning krävs etc. Dessa ärenden ska ligga kvar i systemet som pågående (P) eller som under bevakning (B). Urval: Samtliga ärenden i ärendehanteringssystemet äldre än ett år har kontrollerats. Anm: Inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde fattas ca 600 beslut per år. Drygt 100 av dessa är nämndsbeslut och resterande är delegeringsbeslut. Vid genomgång av ej avslutade ärenden visade det sej att ett flertal beslut som skulle ha varit avslutade stod öppna i systemet. Dessa har nu avslutats. Kontrollmomentet är en bra rutin som leder till en effektiv uppföljning av nämndens ärenden. Kontroll av ej avslutade ärenden i nämnd (remitteringar, bordläggningar och överklagningar Genomgång av nämndens protokoll samt ärendehanteringssystem. Av samtliga remitteringar och bordläggningar (endast två stycken under 2012.) har ej något tagits upp på nytt i nämnden. Detta beror på att den sökande bett att få avvakta. (genomgång av nämndens protokoll under 2012 har skett). Fyra stycken nämndsärenden och två delegeringsärenden har överklagats under 2012 (genomgång av ärendehanteringssystem och protokoll har skett). Alla dessa har överlämnats till Länsstyrelsen för prövning. När det gäller Detaljplanen för Laxbäcken 1:18 - Nordlundaheden har kommunen överklagat Länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen. Fungerar bra. Nämnden har få remitteringar och bordläggningar. Samma antal som föregående år. En överklagan fler än föregående år.

16 Kontroll av behörighet och sekretess avseende ärendehanteringssystem (Miljö- och byggreda och Alarmos) Genomgång av systemen komplett Kontroll av behörighet och sekretess i Miljö- och byggreda och Alarmos utförd av systemansvariga. Miljö- och byggreda: Se bifogat utdrag med kommentarer om behörighet. Alarmos: Räddningschefen uppger att endast han och materielansvarig har tillgång till hela systemet. De som arbetar som styrkeledare har tillgång till den del av systemet som rör insatsrapportering. Fungerar bra. Sammanställning och kommentarer till ovanstående finns upprättat i särskild handling daterad

17 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 9 Dnr Intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013 Kommunfullmäktige har antagit reglemente för internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. Exp Kommunstyrelsen./. Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som syftar till att: Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs Minimera risker, stärka system och rutiner Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut Säkra en rättvisande redovisning Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämndens uppgift är att se till att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna kontrollen. Uppföljning av den interna kontrollplanen skall ske i samband med bokslut/årsredovisning. Planen skall delges kommunstyrelsen som upprättar en rapport till kommunfullmäktige över nämndernas uppföljning. Revisorerna har i juni 2012 lämnat en revisionsrapport om hur nämnderna och kommunstyrelsen tillämpar reglementet för intern kontroll. Förvaltningschef Heikki Kairento redogör i korthet för denna utifrån bl.a. riskbedömning. Förslag till kontrollplan för 2013 har upprättats. I förslaget har en ny kontrollpunkt kontroll av fakturor tillförts. Kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet år 2013 antas, enligt bilaga.

18 Bilaga till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens protokoll Intern kontrollplan för Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013 Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning Genomgång av ej avslutade ärenden äldre än ett år Kontroll mot ärenden i ärendehanteringssystem Handläggare En gång per år Komplett Nämnd Måttlig Kontroll av ej avslutade ärenden i nämnd (remitteringar, bordläggningar och överklagningar) (EDP) Uppföljning av utförande Sekreterare En gång per år Komplett Nämnd Måttlig Kontroll av fakturor Genomgång av; * att upphandlingsreglementet följs * att priset är det avtalade vad gäller ramavtal Förvaltningschef En gång per år och 10 fakturor per anställd Nämnd Måttlig

19 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 10 Dnr Kontrollplan och behovsutredning för livsmedelsområdet En kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden är myndighet för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på anläggningar, för vilka kommunerna är kontrollansvarig enligt 23 och 25 livsmedelsförordningen och som är lokaliserade inom kommunens gränser. Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet. Livsmedelslagstiftningen inom nämndens ansvarsområde innefattar cirka 200 olika EG-förordningar, nationella lagar, förordningar och föreskrifter. Kontroll utförs vanligen med kontrollmetoderna revision och inspektion samt i viss utsträckning provtagning och analys. Betydande arbetsuppgifter inom kontrollen är att genomföra revision, inspektion och provtagning, handlägga ärenden som registrering och riskklassificering, genomföra prövning vid godkännande av livsmedelsanläggningar, utreda misstanke om matförgiftning, årligen rapportera uppgifter om kontrollen till Livsmedelsverket samt fatta beslut i fråga om sanktioner, avgifter och åtalsanmälan. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för den operativa kontrollen vid cirka 110 livsmedelsanläggningar. Dessa är framförallt restauranger, caféer, butiker, kök inom barn- och äldreomsorgen och dricksvattenanläggningar. Kontrollen utförs av två inspektörer som arbetar med både miljö- och livsmedelskontroller. Den tid som är avsatt för livsmedelskontrollen utgör totalt 0,95 årsarbetskraft. forts.

20 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. 10 Dnr Kontrollen är baserad på riskklassificering av anläggningarna. Varje år fastställs en plan för den offentliga kontroll som förvaltningen och dess inspektörer ska utföra, I denna bestäms bl.a. vilka anläggningar som ska kontrolleras det aktuella året, hur de ska kontrolleras (metod och frekvens) samt vad som ska kontrolleras. Planen syftar till att kontrollen ska vara effektiv och ändamålsenlig. Planen fungerar också som instruktion till inspektörerna. Kontroll sker utifrån nämndens riktlinjer och rutiner samt utifrån vägledningar från Livsmedelsverket. Kontrollplan och behovsutredning för livsmedelsområdet har upprättats. Täckningsgraden för livsmedel ligger på cirka 90 %. Kontrollplan och behovsutredning för livsmedelsområdet godkänns. Exp till: Åsa Andersson Caroline Stenberg Eriksson Heikki Kairento

21 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 11 Dnr Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöbalkens verksamhetsområde 2013 Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöbalkens verksamhetsområde har upprättats. Verksamhetsplanen grundar sig på miljö- och byggenhetens behovsutredning som är ett levande dokument. Nya tillsynsobjekt tillförs behovsutredningen när dessa anmäls eller på annat sätt blir kända. Tidsåtgången för olika tillsynsobjekt i behovsutredningen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings underlag (SKL) Taxa utifrån risk och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd beräkning av tillsynsbehov och tillsynsavgifter där bedömningar har gjorts hur lång tid tillsyn tar för olika typer av objekt. När det gäller administrativa arbetsuppgifter har SKL:s underlag tillsammans med lokala bedömningar använts. Det finns inga exakta faktaunderlag för hur mycket tid som åtgår för olika göromål på ett miljökontor det varierar från kommun till kommun och beror på vilka uppgifter som är lagda på respektive kontor och handläggare. Tid som åtgår för andra aktiviteter än inspektioner hos företag och verksamheter har därför uppskattats av miljö- och byggenhetens personal. I verksamhetsplanen för 2013 har 1610 timmar (cirka 1,9 tjänster) avsatts för tillsyn och handläggning av ärenden inom miljöbalkens område. De avsatta resurserna motsvarar inte behovet. I behovsutredningen för 2013 uppskattas behovet till 2830 timmar. Detta ger en täckningsgrad på 57 % för hela verksamheten. En ökning med 6% jämfört med Exp Heikki Kairento Annika Lidström Åsa Andersson Caroline Stenberg Eriksson Kommunstyrelsen 1. Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöbalkens verksamhetsområde 2013 godkänns. 2. Nämnden ställer sej bakom den prioritering som förvaltningen gjort i verksamhetsplanen utifrån att det i behovsutredningen framkommit att det är för lite resurser för tillsyn. 3. Meddela kommunstyrelsen att prioriteringen är tillfredställande på kort sikt men att det i framtiden behövs mer resurser.

22 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 12 Dnr Detaljplan för Bernhardsborg del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. Förslag till detaljplan för Bernhardsborg - del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. har upprättats. Syftet med planen är att tillskapa ett område för handel. Ett redan planlagt kvarter för ej störande småindustri har tagits med i planområdet eftersom två befintliga tomter avses utökas. Detta innebär att detaljplanen täcker upp hela området söder om Järnvägsgatan. Planen handläggs med normalt planförfarande. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade att godkänna detaljplanen som underlag för samråd. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade att godkänna granskningshandlingar och samrådsredogörelse och besluta om att planen ska göras tillgånglig för granskning. Man beslutade även att ansöka hos Länsstyrelsen om tillstånd enligt landskapsbildsskyddet. Antagandehandlingar (plankarta och planbeskrivning) samt granskningsutlåtande har upprättats Förslag till upprättat granskningsutlåtande godkänns och detaljplanen och detaljplanehandlingarna för Bernhardsborg del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Exp: Planingenjör

23 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 13 Dnr Detaljplan för Spindeln 6 m.fl. Förslag till detaljplan för Spindeln 6 m.fl. har upprättats. Planens syfte är att pröva förutsättningarna att utvidga bostadsmarken inom del av kvarteret Spindeln (fastigheten Spindeln 6) mot Olletjärnen. Detta för att möjliggöra en fastighetsreglering vid köp av mark från del av fastigheterna Arvidsjaur 6:2 (som i dagsläget är allmän plats) och Arvidsjaur 9:18. Anledningen till det önskade köpet är att fastighetsägaren vill ha tomt ner till Olletjärnen, som närliggande grannar har. Bebyggelse av marken är inte aktuell utan marken kommer endast att nyttjas som en del av köparens tomt. Planområdet är beläget i utkanten av centrala Arvidsjaur. Planen handläggs med normalt planförfarande eftersom allmän platsmark berörs. Samrådshandlingar har upprättats Förslag till detaljplan för Spindeln 6 m.fl. godkänns som underlag för samråd 2. Den ändrade markanvändningen i detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Exp: Planingenjör

24 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 14 Dnr Detaljplan för kvarteret Skogen - del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12 Förslag till detaljplan för kvarteret Skogen del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12 har upprättats. Ärendet är föranlett av att kommunfullmäktige beslutat sälja kvarteret Skogen. Kvarteret Skogen (Arvidsjaur 6:2) består av tre hus, Kullen, Brittgården och Malmesgården samt en bagarstuga och ett uthus. Planområdet utgörs av fastigheterna Arvidsjaur 6:2, 6:12 och 6:54. Fastigheten Arvidsjaur 6:2 ägs av kommunen och används främst för fritidsverksamhet samt av kulturskolan. Fastigheten Arvidsjaur 6:54 ägs av Arvidsjaurhem AB och används som trygghetsboende. Arvidsjaur 6:12 ägs av Inlandsfastigheter Förvaltning & Service AB och används för kontorsändamål. Förslaget till detaljplan innebär att ett område betecknat som Allmänt område i gällande detaljplan ändras dels till centrum och bostäder och dels till centrum, bostäder och vård. Förslaget innebär även att bestämmelserna i detaljplanen regleras så att de överensstämmer med befintliga förhållanden och att de kulturhistoriska värdena säkerställs. Byggnadskaraktären i området bibehålles men vissa nya byggrätter medges i samma stil och i anslutning till befintlig bebyggelse. För att bevara den vackra naturmiljön föreslås en planbestämmelse om utökad lovplikt gällande marklov för trädfällning och för att skydda den vackra lärkträdallén föreslås ett skydd på plankartan med information om att återplantering ska ske. Detaljplanen ska även reglera befintliga förhållanden på övriga fastigheter och i samband med upprättandet av detaljplanen möjliggörs en utökning av fastigheten 6:54 som idag innehåller trygghetsboende och möjlighet att bilda en ny fastighet i sydöstra delen av planområdet. Exp: Planingenjör 1. Förslag till detaljplan för kvarteret Skogen del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12 godkänns som underlag för samråd 2. Den ändrade markanvändningen i detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-16.00. Beslutande Anders Harr Dick Holmström Ulla Lundberg Bernt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-25 100 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Anders Harr Dick Homström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-04-13 41 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 15:45-17:20 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2015-01-28 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 08.30-09.45 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Bernt Vikström (s) Leif Enberg (v), tjg.ers.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-17 86 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-12:15 Beslutande Anders Harr (s),ordförande Dick Homström (s)

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter november Intern kontrollplan 2017 MBN 16/74

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter november Intern kontrollplan 2017 MBN 16/74 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 december 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2011-02-02 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 2 februari, kl 13:00-16.30. ande Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Datum Dnr 2016-03-18 BYGG.2015.5908 164 Kenneth Carlgren kenneth.carlgren@varmdo.se 08-570 470 22 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Förslag

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Helena Lundberg. Gert Berlin

Helena Lundberg. Gert Berlin Jävsnämnden 2015-03-17 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 15:30 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Lisa Hellström, alkoholhandläggare 1

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 16:00 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Mimmi Ingevall-Madsen, miljö- och hälsoskydds-inspektör, 8 Maria Wikström, chef Bygg-

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-10 76 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 10.00 16.15 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Bernt Vikström (s) Kenneth Bäcklund (v) Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.40 Beslutande Catharina Fredriksson Torbritt Bökman Berit Karlsson Birgitta Luoto Arne Algothsson Jan Widegren Bo Höglander

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2014-11-26 115 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 11.00 16.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s), tjg. ers.

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Jan Bergqvist (S) Ola Ekblom (L)

Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Jan Bergqvist (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/16 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 13:00 16:00 ande Ingemar Tönnberg (S), 42-44 och 46-53 Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S)

Läs mer

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-08-16 11 (16) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierp, kl 14.00 15.00 ande Bertil Ahlin (C), ordförande Stig Lundquist (M) Anette Eriksson (S) Stefan Wårdsäter (S) Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Valter Lööv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 8 december 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 8 december 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 8 december 2015, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-09-19 1 (20)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-09-19 1 (20) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-09-19 1 (20) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, onsdagen den 19 september 2012, kl 9.00 12.00 Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M)

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M) 2015-04-21 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 08:00 08:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Per Jonsson, chef Medborgarservice Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Helena Lundberg,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 83-92 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-03-03 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-02-15 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-16:00 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-07-08 kl 09.00-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 december 2012 1 (12)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 december 2012 1 (12) Miljö- och byggnadsnämnden 12 december 2012 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.00 Beslutande: Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Stefan Andersson Iréne

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer