fakta Om Sveriges kust och skärgårdar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fakta Om Sveriges kust och skärgårdar"

Transkript

1 fakta Om Sveriges kust och skärgårdar 1

2 Många öar med få invånare på varje ö I Sverige finns många olika skärgårdsområden, inte bara vid kusterna utan också i alla våra insjöar. Karaktäristiskt för den svenska skärgården är många öar med få invånare på varje ö. I skärgårdsområden, som består av både öar och delar av kustområdet, bor ca människor. Detta enligt en avgränsning som Glesbygdsverket gjorde i samråd med länsstyrelserna Statistikmaterialet i denna broschyr avser dock bara öar utan fast landförbindelse. En genomgång som Glesbygdsverket gjorde 2006 visade att: 52 kommuner och 13 län hade havsskärgård. Totalt fanns 574 öar utan fast landförbindelse med folkbokförd befolkning. 50 av dessa fanns i de sex största insjö öarna. Totalt var personer folkbokförda på öarna På Koster i Strömstad kommun är det bilfritt, men däremot finns det gott om flakmopeder. Livsmedelsaffären ligger på Sydkoster, men tack vare en ny linfärja mellan öarna har nu även befolkningen på Nordkoster närmare till service. Foto: Birgitta Rhodin 2

3 3

4 Vad är skärgård? Det finns många olika definitioner av begreppet skärgård. En central fråga i sammanhanget är t.ex. hur långt in på fastlandet som skärgården sträcker sig. Glesbygdsverkets officiella definition lyder: Med skärgård avses öar längs kusterna liksom angränsande fastlandsområden och öar i våra större insjöar där förhållandena i övrigt kan jämföras med skärgården. Av praktiska skäl begränsas statistiken i denna broschyr till öar utan fast landförbindelse. Sex regioner För att beskriva de likheter och olikheter som råder i våra skärgårdar har vi delat in dem i sex regioner: 1. Norrlandskusten (Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Gävleborgs län) 2. Stockholms, Uppsala och Södermanlands läns skär gårdar 3. Östergötland och Kalmar läns skärgårdar 4. Sydkustens skärgårdar (Blekinge och Skåne län) 5. Västkustens skärgårdar (Västra Götaland och Hallands län) 6. Öar i landets insjöar (de befolkningsmässigt största öarna utan fast landförbindelse finns i Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren, Storsjön och Ivösjön) 4

5 Figur 1. Glesbygdsverkets indelning i skärgårdsregioner Länsgräns Kommungräns

6 Underskott på kvinnor 87 procent av öbefolkningen bodde år 2006 på öar i regionerna Västkusten och Stockholm-Uppsala-Södermanland. Det är också där som befolkningen ökar. Totalt har öbefolkningen ökat med 0,3 procent mellan 2002 och Det råder ett kvinnounderskott i samtliga regioner. Mest framträdande är det på Norrlandskusten, men även i Stockholm- Uppsala-Södermanland. Befolkningsstrukturen vad gäller ålder och kön ser väldigt olika ut. Västkusten, Stockholm-Uppsala-Södermanland och Insjööarna har en förhållandevis god tillväxt av barn. Norrlandskusten, Östergötland-Kalmar och Blekinge-Skåne präglas av en stor andel äldre befolkning. Folk flyttar både till och från öarna. Det rör sig generellt om små tal, men med relativt stora skillnader mellan åren. Minskad befolkning i många skärgårdskommuner Glesbygdsverket har uppdaterat befolkning per ö utifrån 2006 års befolkningsstatistik. Sammanräknat på kommunnivå visar det en negativ utveckling i de flesta kommuner. I Gävle, Nacka, Täby, Trosa, Nyköping, Eskilstuna, Var berg, Stenungsund, Uddevalla, Mariestad och Säffle kommuner har ingen förändring skett befolkningsmässigt på öarna. De största befolkningsökningarna skedde i Öckerö (+237), Vaxholm (+154), Österåker (+85), Danderyd (+53) och Ekerö (+36) kommuner. De kommuner som hade de största minskningarna befolkningsmässigt är Kungälv (-53), Värmdö (-49), Östhammar (-44), Norrtälje (-39), Karlskrona (-34), Orust (-32), Tjörn (-31), Haninge (-29), Umeå (-25), Örebro (-22), Valdemarsvik (-20), Södertälje (-18) och Sotenäs (-17). 6

7 Tabell 1. Befolkning på öar utan fast landförbindelse 2006 och förändring Förändr. Region totalt totalt män kvinnor totalt antal % Norrlandskusten ,7 Stockholm-Uppsala- Södermanland ,8 Östergötland-Kalmar ,8 Blekinge-Skåne ,2 Västkusten ,6 Insjööarna ,7 Totalt ,3 Med befolkning avses folkbokförd befolkning. Källa: SCB, Glesbygdsverkets bearbetning. Tabell 2. Nettoflyttning per region på öar utan fast landförbindelse Region Norrlandskusten Stockholm-Uppsala- Södermanland Östergötland-Kalmar Blekinge-Skåne Västkusten Insjööarna Totalt Med befolkning avses folkbokförd befolkning. Källa: SCB, Glesbygdsverkets bearbetning. 7

8 Skilda förutsättningar för kommunikationer Skärgårdstrafiken bedrivs med många olika förutsättningar. Den kan vara helt statlig, landstingskommunal, kommunal eller enskild. Alla formerna, med olika finansiering, betyder att det finns olika regler och tillämpningar i olika regioner. Kollektivtrafik kan utgöras av allt ifrån Vägverkets stora, gula bilfärjor till småbåtar som bara kan ta ett par skolbarn. De senaste åren har förbättringar skett på vissa håll medan problemen är fortsatt stora, eller större, på andra håll. Godstransporter Även vad gäller godstransporter ser verkligheten väldigt olika ut för öborna. Flera län har infört ett fraktstöd för att göra kostnaderna mer konkurrensneutrala jämfört med företag på fastlandet. I Norrbottens och Gävleborgs län saknas dock detta helt. På andra håll, t.ex. i Södermanland, Östergötland och Kalmar, utgår fraktstöd med en viss procent av fraktkostnaden. Till de öar som trafikeras av Vägverkets gula färjor är frakterna oftast helt gratis. En utförlig beskrivning av transporter i skärgård finns i en vitbok utgiven av Skärgårdarnas riksförbund (se hänvisning på sid. 23). 8 Foto: Birgitta Rhodin

9 9

10 Skärgårdsungdomarna alltmer högutbildade Skärgårdsskolorna har stor betydelse för både boendemiljö och utveckling. Skolan har ofta karaktären av lokalt resurscentrum och är en samlingsplats i byn som utnyttjas för en rad ändamål. I andel av befolkning hade 74,8 procent tillgång till skola med årskurserna 1-6 på den egna ön år Störst är andelen på Västkusten samt i Blekinge-Skåne. I Östergötland-Kalmar saknas helt skolor på öarna. Tabell 3. Antal och andel befolkning år 2006 på öar utan fast landförbindelse som har skola med årskurserna 1-6 Befolkning Med skola Skärgårdsregion i regionen Antal öar Befolkning Andel av bef. Norrlandskusten ,3 % Stockholm-Uppsala Södermanland ,7 % Östergötland-Kalmar ,0 % Blekinge-Skåne ,5 % Västkusten ,1 % Insjööarna ,0 % Totalt ,8 % Med befolkning avses folkbokförd befolkning. Källa: SCB, Skolverket. Glesbygdsverkets bearbetning. 10

11 Utbildningsnivåerna varierar mellan de olika regionerna. Blekinge-Skåne, Stockholm-Uppsala-Södermanland och Västkusten har de högsta andelarna med eftergymnasial utbildning. Blekinge-Skåne har till och med högre andel än riket. Mest har andelen med eftergymnasial utbildning ökat längs Norrlandskusten. I sammanhanget bör dock nämnas att regionerna Blekinge-Skåne, Norrlandskusten och Östergötland- Kalmar har en relativt liten öbefolkning. Figur 2. Högsta utbildningsnivå 2000 och 2006 i befolkningen år på öar utan fast landförbindelse % 0 Norrlandskusten Stockholm-Uppsala- Södermanland Östergötland-Kalmar Blekinge-Skåne Västkusten Riket Insjöarna Gymnasial 2000 Gymnasial 2006 Eftergymnasial 2000 Eftergymnasial 2006 Källa: SCB, Glesbygdsverkets bearbetning. 11

12 Fler har jobb Andelen förvärvsarbetande är högre i skärgårdsregionerna än i riket. År 2005 var andelen högst i regionen Östergötland- Kalmar. Studeras i stället antalet förvärvsarbetande så är siffrorna självfallet högst där det finns mest folk, på Västkusten och i Stockholm-Uppsala-Södermanland. Tabell 4. Förvärvsarbetande år , i åldern år på öar utan fast land Andel förvärvsarbetande, % Region Totalt Män Kvinnor Totalt Norrlandskusten 60,5 64,0 64,6 64,2 Stockholm-Uppsala-Södermanland 77,3 74,8 73,2 74,0 Östergötland-Kalmar 69,6 73,9 58,5 67,3 Blekinge-Skåne 70,8 75,4 68,8 72,3 Västkusten 81,2 83,9 78,3 81,2 Insjööarna 76,7 78,7 77,5 78,1 Totalt samtliga öar 78,9 80,0 76,0 78,1 Jmf riket 75,2 77,0 73,1 75,1 Andel förvärvsarbetande, % Region Totalt Män Kvinnor Totalt Norrlandskusten 68,9 76,6 72,7 74,9 Stockholm-Uppsala-Södermanland 78,1 78,5 77,1 77,9 Östergötland-Kalmar 74,3 88,8 76,6 83,7 Blekinge-Skåne 76,4 80,5 74,6 77,7 Västkusten 82,1 84,2 79,8 82,0 Insjööarna 78,5 78,8 77,2 78,0 Totalt samtliga öar 80,2 82,1 78,6 80,4 Jmf riket 75,8 77,5 73,7 75,6 12

13 SCB har fr.o.m gjort några förändringar i bearbetningar av sysselsättningsdata. Bland annat används en ny källa för att identifiera företagare. Därför redovisas två olika tabeller, före och efter förändringen. förbindelse Källa: SCB. Glesbygdsverkets bearbetning. Antal förvärvsarbetande Förändring Totalt Män Kvinnor Totalt Antal % , , , , , , , ,2 Antal förvärvsarbetande Förändring Totalt Män Kvinnor Totalt Antal % , , , , , , , ,3 13

14 Många solo- och mikroföretag Generellt kännetecknas skärgårdens arbetsmarknad av en hög andel kombinationssysselsättningar, många solo- och mikroföretag (0-9 anställda), säsongsarbeten och verksamheter inom ideell sektor. På storstadsnära öar finns också en hög andel arbetspendlare. Ju längre från städerna, desto mer beroende är skärgårdsbefolkningen av de traditionella näringarna fiske, jordbruk och skogsbruk. Tabell 5. Antal licensierade yrkesfiskare Län Förändring Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt Källa: Fiskeriverket

15 Yrkesfisket har genomgått en stor förändring fanns det ca yrkesfiskare, 2006 fanns inte ens kvar. Bara mellan 2002 och 2006 har antalet yrkesfiskare minskat med 364 personer. Turismen har haft en stark utveckling i skärgårdarna och betyder allt mer för befolkningens sysselsättning. Olika regler och restriktioner gör det dock svårare att kombinera olika typer av företagande. I Kristianopel i Blekinge skärgård bor ca. 30 personer vintertid. På sommaren tar de emot besökare. I byn finns ett stort antal företag, bland annat café, restaurang, gästgiveri, camping, handelsbod, rosengård och VVS-kompani. Foto: Annika Lidgren 15

16 Foto: Eva Widlund Jordbruket viktigt på öar Jordbruket på öar fyller en viktig funktion, inte bara för näringens egen skull utan också för att bevara kulturlandskapet i skärgården. En sammanställning som gjordes av Skärgårdarnas Riksförbund 2005 visade att det då fanns 239 aktiva brukare fördelade på ca. 118 öar. Det motsvarar ca. 20 procent av landets bebodda öar. På 80 procent av öarna finns alltså inget jordbruk. Detta innebär stora problem med outnyttjade och igenväxta områden. Mest påtagligt är detta i Stockholms skärgård. I området från Södermanland ner till och med Kalmar län är situationen ljusare. Även en stor andel av de bebodda öarna i insjöarna, utom i Vänern, är aktivt brukade. 16

17 Stora variationer i service Det finns stora variationer mellan olika skärgårdsområden både vad gäller utbud och behov av service. I den mer tätortsnära skärgården, framför allt i Göteborgs och Stockholms skärgårdar, är befolkningsunderlaget oftast tillräckligt för att upprätthålla service. Närheten till fastlandet gör också att behoven av service kan tillgodoses där. I de delar av skärgården där öarna helt saknar dagliga kommunikationsmöjligheter, där turtätheten är låg eller restiderna långa finns ofta stora brister i grundservicen. Tillgång till bensin är en förutsättning för boende och företagare i skär gårdarna. Det finns därför en stor oro att omstruktureringen inom driv medelsbranschen ska drabba även sjömackarna. Detta tankställe ligger på Vinön i Hjälmaren. Foto: Eva Widlund 17

18 Svårt att driva butiker året runt 82,9 procent av öbefolkningen hade år 2006 tillgång till butik på sin egen ö. Skillnaden mellan olika skärgårdsregioner är markant. Det beror till stor del på de olika områdenas skilda befolkningsstrukturer, där det främst är den mer spridda befolkningen i Östergötland-Kalmar och längs Norrlandskusten som inte har tillgång till butik på den egna ön. Mellan de två senaste mättillfällena 2005 och 2006 hade det tillkommit en butik. Sviktande kundunderlag på flera håll gör det dock svårt att hålla igång butiker på sikt, särskilt sådana som är öppna året runt. Tabell 6. Antal och andel befolkning som har butik på sin ö år 2006 Med butik på sin ö Befolkning Skärgårdsregion i regionen Antal öar Befolkning Andel av bef. Norrlandskusten ,2 % Stockholm-Uppsala- Södermanland ,9 % Östergötland-Kalmar ,0 % Blekinge-Skåne ,9 % Västkusten ,4 % Insjööarna ,8 % Totalt ,9 % Med befolkning avses folkbokförd befolkning. Källa: Konsumentverket, Glesbygdsverkets bearbetning. 18

19 Totalt sett har 68,7 procent av den folkbokförda befolkningen tillgång till apotek eller apoteksombud på den egna ön. Värt att poängtera är att endast Öckerö och Marstrandsön har regelrätta apotek. Övriga öar har endast ombud. Denna service saknas helt i Östergötland-Kalmar. På öar längs Norrlandskusten, på Insjööarna och i delar av Stockholm- Uppsala-Södermanland är tillgången också låg. Några större förändringar har inte skett de senaste åren. Det har tillkommit apoteksombud på vissa håll, medan det försvunnit ombud på andra håll. Tabell 7. Antal och andel befolkning som har apotek eller apoteksombud på sin ö år 2006 Med apotek/ombud på sin ö Befolkning Skärgårdsregion i regionen Antal öar Befolkning Andel av bef. Norrlandskusten ,2 % Stockholm-Uppsala- Södermanland ,9 % Östergötland-Kalmar ,0 % Blekinge-Skåne ,5 % Västkusten ,0 % Insjööarna ,0 % Totalt ,7 % Med befolkning avses folkbokförd befolkning. Källa: Apoteket AB, Glesbygdsverkets bearbetning. 19

20 Bredband en nyckelfråga Service via internet ersätter i allt högre grad platsbunden service. Bredband med hög kapacitet är också en bra förutsättning för att skapa nya arbetstillfällen. De många gånger besvärliga fasta kommunikationerna gör det extra viktigt att den nya ITtekniken blir ordentligt utbyggd med bra kvalitet. Skärgårdarnas Riksförbund har 2007 genomfört en inventering. Den visar att vissa skärgårdar har en utmärkt fungerande teknik, men det finns de som helt saknar möjlighet att få fast bredband. Där tekniken fungerar bra har också nya typer av arbetsplatser kunnat skapas. Det finns dock också ett fortsatt behov av service på plats. Tabell 8. Antal och andel befolkning som har brev/paketservice på sin ö 2006 Med brev/paketservice på sin ö Befolkning Skärgårdsregion i regionen Antal öar Befolkning Andel av bef. Norrlandskusten ,0 % Stockholm-Uppsala- Södermanland ,9 % Östergötland-Kalmar ,0 % Blekinge-Skåne ,8 % Västkusten ,1 % Insjööarna ,0 % Totalt ,5 % Med befolkning avses folkbokförd befolkning. Källa: Posten AB, Glesbygdsverkets bearbetning. 20

21 För många småföretagare är det exempelvis viktigt med tillgång till en kassafunktion som kan ta emot kontanta medel. Kassaservicen på öar har minskat ganska kraftigt de senaste åren, allra mest i Insjööarna. År 2006 var andelen befolkning med tillgång till kassaservice på sin egen ö 38,7 procent. År 2006 hade 55,5 procent av befolkningen tillgång till brev/ paketservice på sin egen ö. De regionala skillnaderna är stora, men har naturliga förklaringar. På Västkusten där befolkningen är störst är också tillgången som bäst. Längs Norrlandskusten och i Östergötland-Kalmar, med liten öbefolkning, finns ingen service av detta slag. Tabell 9. Antal och andel befolkning som har serviceställe med kassaservice på sin ö 2006 Med kassaservice på sin ö Befolkning Skärgårdsregion i regionen Antal öar Befolkning Andel av bef. Norrlandskusten ,0 % Stockholm-Uppsala- Södermanland ,3 % Östergötland-Kalmar ,0 % Blekinge-Skåne ,8 % Västkusten ,0 % Insjööarna ,0 % Totalt ,7 % Med befolkning avses folkbokförd befolkning. Källa: Svensk kassaservice, Glesbygdsverkets bearbetning. 21

22 Luleå kommun arbetar aktivt med skärgårdsutveckling inom en rad olika områden. Ett exempel på insatser är de stugvärdar som tar emot turister på ön Kluntarna. Luleå, Haparanda, Kalix, Piteå och Skellefteå kommuner har tillsammans formulerat en skärgårdsstrategi för Foto: Per Pettersson Finansiera skärgårdsprojekt Under perioden finns inget eget EU-program för skärgårdarna i Sverige. Lokala insatser för skärgårdar och öar ska i första hand genomföras inom ramen för landsbygdsprogrammet. På nationell nivå hanteras programmet av Jordbruksverket, på regional nivå är varje länsstyrelse ansvarig. I landsbygdsprogrammet ingår Leader som en metod för landsbygdsutveckling, vilket kan vara en möjlighet för lokala grupper i skärgårdsområden. 22

23 De åtta regionala strukturfondsprogrammen samt Sveriges operativa program för fiskerinäringen är andra möjliga finansieringskällor. Det finns också möjlighet att söka allmänna utvecklingsmedel hos respektive kommun, länsstyrelse och/ eller samverkansorgan. Kontakt Finansiering Jordbruksverket, Information om landsbygdsprogrammet och Leader metoden. Länsstyrelserna, Ansvariga för regionala strategier inom landsbygdsprogrammet. Administrerar LAG (Local Action Groups) inom Leader. Nutek, Information om och kontaktuppgifter till de åtta regionala strukturfondsprogrammen. Fiskeriverket, Information om och ansökningar inom Europeiska fiskerifonden. Övrig information Glesbygdsverket, www. glesbygdsverket.se. Allmän information och statistik om skärgård. Erfarenheter från Leader+. Skärgårdarnas Riksförbund, Information om skärgård (bl.a. vitböcker om tillståndet i landets skärgårdar), länkar till medlemsföreningar m.m. Mål 2 Öarna, via Länsstyrelsen i Jönköpings läns webbplats: Projektdatabas från EU-programmet Mål 2 Öarna

24 I Sveriges skärgårdsområden finns unika möjligheter, men också speciella problem. Till stor del liknar de förutsättningarna i övriga gles- och landsbygder, men det finns också särdrag som behöver lyftas fram och redovisas. I denna broschyr presenteras korta fakta om de svenska skärgårdarna utifrån områdena befolkning, arbetsmarknad, utbildning, service och kommunikationer. En översiktlig beskrivning ges också av möjligheterna att finansiera skärgårdsprojekt under perioden Vill du ha mer information? Gå in på och välj ämnesområde skärgård. Box 3044, Östersund b e s ö k s a d r e s s Fyrvallavägen 1 t e l e f o n TRYCK: Bräcke Tryckeri 2008 Bredbandskabel till Vinön. foto omslag: RoseMarie Olsson GR AFISK form: PERIFERI FILM O. FORM

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Skärgård i utveckling - en uppföljning av strukturfondsprogrammet

Skärgård i utveckling - en uppföljning av strukturfondsprogrammet Skärgård i utveckling - en uppföljning av strukturfondsprogrammet Mål 2 Öarna Regeringsuppdrag september 2007 Förord Denna rapport redovisar en uppföljning av projekt inom strukturfondsprogrammet Mål 2

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring SIKO organiserar de fastboende - en brokig skara av t ex hantverkare med småbarn, servicepersonal, pendlare och utflyttade pensionärer - och prioriterar följande frågor: Bredband Post, gods- och frakt

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer