FARLIGT AVFALL. Farligt avfall -är det sopor som bits? I ett hushåll finns farligt avfall som kan skada vår hälsa och miljö försök hitta alternativ!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FARLIGT AVFALL. Farligt avfall -är det sopor som bits? I ett hushåll finns farligt avfall som kan skada vår hälsa och miljö försök hitta alternativ!"

Transkript

1 FARLIGT AVFALL Farligt avfall -är det sopor som bits? I ett hushåll finns farligt avfall som kan skada vår hälsa och miljö försök hitta alternativ!

2 Farligt avfall Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Gemensamt för dessa ämnen är att de bryts ner långsamt eller inte alls. Detta innebär att de giftiga ämnen som en gång spridits i miljön kommer att finnas kvar under lång tid. Därför är det viktigt att det samlas in och tas om hand på ett korrekt sätt. Bäst vore förstås att sluta med att använda produkter som ger upphov till farligt avfall! Farligt avfall är t.ex: spillolja (motorolja, skärvätskor, bromsolja & smörjolja) oljefilter glykol lysrör och lågenergilampor kvicksilvertermometrar småbatterier bilbatterier nagellack lacknafta, aceton färgrester limrester avfettningsmedel, spillfett starka syror starka baser (lut mm) bekämpningsmedel (mot ogräs, svamp, skadedjur, insekter) framkallningsvätska och fixermedel avfall innehållande PCB, tungmetaller mm elavfall

3 Farligt avfall lämnas till en miljöstation Den vanligaste miljöstationen är en container inredd med märkta hyllor, backar, lådor och fat för olika typer av farligt avfall. Miljöstationerna finns på våra återvinningscentraler (ÅVC). Av säkerhetsskäl är miljöstationerna låsta, men personalen hjälper dig till rätta med att sortera avfallet. Bilbatterier lämnas i en separat behållare vid miljöstationen eller vid de bensinstationer som har särskilda boxar för bilbatterier. För småbatterier finns det batteriholkar vid återvinningsstationerna (ÅVS). Det finns sammanlagt tre miljöstationer i Lycksele kommun, Lycksele deponi/åvc, Kristineberg ÅVC samt Örträsk ÅVC, där hushållen kan lämna sitt farliga avfall utan avgift. Servicen ingår i renhållningsavgiften. Företag hänvisas till Lycksele kommun eller annan godkänd transportör. Miljöstationerna töms av kommunens entreprenör, Ragnsells. Miljöstationen vid ÅVC sköts av kommunens personal. Miljö- och byggnadsförvaltningen har tillsyn över miljöstationerna. Visste du att: Det produceras 45 miljoner ton avfall i Sverige varje år. Cirka ton av detta är farligt avfall. I denna mängd ingår bland annat cancerframkallande och fosterskadande ämnen, brandfarliga, frätande och andra ämnen som är giftiga. I Lycksele samlades det 2004 in sammanlagt 48,2 ton farligt avfall från hushåll och små industrier. För varje innevånare blir det 3,7 kg per år. Vanligast är målarfärg, spillolja och småbatterier. OBS! Mediciner lämnas in på apoteket!

4 Här finns miljöstationerna i Lycksele Lycksele deponianläggning (ÅVC) Kristineberg återvinningscentral (ÅVC) Örträsk återvinningscentral (ÅVC) Tänk på att märka upp det du lämnar in och blanda inte olika kemikalier! Har du frågor om produkters kemiska egenskaper, ring Kemijouren under dagtid

5 Vad händer med det farliga avfallet? Spillolja mellanlagras på Lycksele deponi tills det skickas till energiutvinning i godkända förbränningsanläggningar. Lösningsmedel, färgrester, lim och bekämpningsmedel sorteras, paketeras och märks innan transport till RagnSells kryoanläggning i Halmstad. Sedan transporteras det vidare till SAKAB i Kumla där det farliga avfallet slutförvaras eller förbränns vid mycket hög temperatur, C, för fullständig förbränning. Småbatterier sorteras i Sundsvall. Nickel-kadmium (NiCd) batterierna tas omhand vid SAFT NIFE i Oskarshamn och kvicksilverbatterierna vid SAKAB i Kumla. De icke farliga batterierna läggs på Blåbergets deponi i Sundsvall. Återvinning av främst zink ur batterier är på gång. Bilbatterier levereras till Kuusakoski och skickas vidare till Boliden Bergsöe i Landskrona. Där töms batterierna på syra och blyet återvinns (återvinningsgrad 98%). Kvicksilvertermometrar sorteras vid RagnSells i Umeå och slutförvaras av SAKAB i Kumla. Lysrör och lågenergilampor innehåller det giftiga grundämnet kvicksilver (Hg). Bjästa Återvinning AB återvinner glaset och binder kvicksilvret med selen. Det går sedan på SAKAB:s deponi. HUSHÅLL MILJÖSTATION/ RAGNSELLS MELLANLAGER

6 Effekter på hälsa och miljö Tungmetaller Metallerna koppar, zink, kadmium, bly, krom, nickel, kobolt, arsenik, kvicksilver m.fl. är grundämnen och går inte att förstöra. En del metaller är livsnöd-vändiga för levande organismer i små koncentrationer, t.ex. koppar, zink och krom. Andra metaller har ingen nödvändig funktion hos levande organismer t.ex.bly, kadmium, kvicksilver och arsenik. Redan i mycket små mängder kan dessa metaller vara skadliga för växter och djur genom att t.ex. orsaka störningar i näringsupptag och fortplantningsförmåga. Kadmium, Cd Kadmium finns i batterier och färgpigment. Kadmium lagras i kroppen och kan ge njurskador, benskörhet och anemi (blodbrist). Det kadmium som människor år i sig kommer via maten, genom att växter tar upp kadmium som tillförts jorden via konstgödsel eller utsläpp till luft eller vatten. Kvicksilver, Hg Kvicksilver finns i batterier, lysrör och termometrar samt i amalgam. Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna. Kvicksilver avger kvicksilverånga och har stora förutsättningar att spridas långt. Det kvicksilver som vi en gång spridit i miljön utgör ett hot mot människor, djur och natur under lång tid framöver. Kvicksilver ansamlas i kroppen och kan bl.a. ge skador på centrala nervsystemet som yttrar sig i mentala och motoriska störningar. Andra effekter är njurskador och allergier. Bly, Pb Bly förekommer som rostskyddande färgpigment och i bilbatterier. Bly ansamlas i kroppen och kan ge skador på lever, njurar och nervsystem. Förhöjda blyhalter i hjärnan hos barn leder till försämrad inlärningsförmåga och nedsatt mörkerseende. Vid kronisk blyförgiftning uppstår blodbrist och störningar på nervsystemet.

7 Krom, Cr Krom används som färgpigment och i impregneringsmedel främst för trä. Krom orsakar vid låga doser skador på luftvägar och är cancerframkallande. Bekämpningsmedel Allmänt gäller att bekämpningsmedel är farliga att förtära och inandas. Hudstänk kan ge irritation, frätskador, cancer, skador på arvsmassan och störningar på fortplantningen. Det kan också ge skador på njurar, lever och immunförsvar. Spilloljor Inandning av höga halter oljedimma kan ge irritation i luftvägar, hosta och heshet. Långvarig exponering kan ge lunginflammation. Långvarig hudkontakt kan ge irritation och eksem. Oljestänk i ögonen ger sveda. Upprepad kontakt med spilloljor kan till exempel också ge torr hud, oljeakne och på lång sikt cancer. Visste du att: En droppe olja kan förstöra liter vatten! Lösningsmedel Lösningsmedel förekommer i ren form och i olika produkter, t.ex. färg, lack, rengöringsmedel och lim. Lösningsmedel löser upp fett, är lättflyktiga och kan därmed lätt tas upp via lungor och hud. Inandning kan ge yrsel, huvudvärk, minnesförlust, medvetslöshet samt skador på nervsystem och lungor. Intag av lösningsmedel kan leda till illa-mående eller förgiftning. Lösningsmedel kan också orsaka förorening både i yt- och grundvatten Syror och baser Syror finns t.ex. i rengörings- och rostborttagningsmedel samt bilbatterier. Baser (alkali) finns bland annat i maskindisk-, färgborttagnings- och grovrengöringsmedel. Koncentrerade syror och baser är starkt frätande och kan ge svårläkta sår. Stänk i ögonen ger sveda eller frätsår och kan ge bestående synskador.

8 Alternativa produkter Bäst av allt är att minska användningen av kemikalier. Undvik kemikalier om det går, köp miljömärkta varor och överdosera inte! FÖNSTERPUTSMEDEL - Normalt räcker det med ljummet vatten och fönsterskrapa. Till feta fönster kan man använda lite T-sprit i vattnet. TOALETTRENGÖRING - Använd handdiskmedel till toaletten också. Citronsyra tar bort kalkavlagringar och vinsyra avlägsnar rostfläckar. Lycksele kommuns krav I Lycksele kommun och i hela Sverige, gäller att alla hushåll ska sortera ut farligt avfall och lämna till en miljöstation. Det ska vara i hela och tydligt märkta förpackningar. Blanda inte kemikalier tänk på explosionsrisken! Lästips Samla in kvicksilver (Naturvårdsverket 1996) Internetsidor Kontakta oss Tekniska förvaltningen Serviceenheten-renhållning, enhetschef E-post Miljö- och byggnadsförvaltningen, exp E-post

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader.

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader. om n o i t a m r ll a Info f v a s g n i ivn r h c o g byg Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att bygga eller riva byggnader. VAD ÄR AVFALL? När Sverige

Läs mer

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror MILJÖRIKTIGA VAL Välj rätt för miljön enklare än du tror 1 2 Utgivare: Miljöbyrån Tryckning: Mariehamns Tryckeri Produktion och layout: ViKAN text & layout Illustrationer: Eva Sundberg Välj rätt för miljön

Läs mer

Sortera mer i Härnösand!

Sortera mer i Härnösand! Sortera mer i Härnösand! Det är bra att sortera sopor. Här får du veta varför det är bra, vad som händer med allt som samlas in i Härnösand och var du kan lämna ditt sorterade avfall. Svenskarna återvinner

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra

Läs mer

Faror med kemikalier...för hälsan

Faror med kemikalier...för hälsan Konsumenten & Ke mikalierna Var och en av oss kommer dagligen i kontakt med olika slags kemikalier. Kemikalierna är nyttiga när de används på rätt sätt och i rätt syfte. I hemmet används de för t.ex. rengöring

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista Återvinning för hushållen med avfallsordlista Här kan du återvinna: Återvinningscentral, ÅVC På återvinningscentralerna kan hushållen lämna in grov- och trädgårdsavfall samt farligt avfall kostnadsfritt.

Läs mer

Rekommendation Mall för besiktning av farligt avfall

Rekommendation Mall för besiktning av farligt avfall Interna bestä Rekommendation Mall för besiktning av farligt avfall Interna bestämmelser 32 Beslutsdatum 1998-03-12 Beslutad av generaldirektören. Interna bestä STATENS 1998-03-12 Publikation nr 32 FASTIGHETSVERK

Läs mer

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun Detta är en webbanpassad källsorteringsguide för hushållsavfall. Guiden riktar sig till alla hushåll i Alingsås kommun. Sorterings guide FÖR HUSHÅLLSAVFALL

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Bort med skrot. Och farligt avfall. Enkelt och bekvämt.

Bort med skrot. Och farligt avfall. Enkelt och bekvämt. Bort med skrot. Och farligt avfall. Enkelt och bekvämt. Skriften om Återvinningsförsäkringen är framställd på initiativ av Länsförsäkringar Sak AB i samarbete med Stiftelsen Håll Sverige Rent i februari

Läs mer

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista Återvinning för hushållen med avfallsordlista Här kan du återvinna: Återvinningscentral, ÅVC På återvinningscentralerna kan hushållen kostnadsfritt lämna in grov- och trädgårdsavfall samt farligt avfall.

Läs mer

Hjälp oss att få renare vatten!

Hjälp oss att få renare vatten! Hjälp oss att få renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att dina barns leksaker, dina lakan och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

Best.nr. 510 720 Solna i juni 2001 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: Kemikalieinspektionen, Box 1384, 171 27 Solna Fax 08-735 52

Best.nr. 510 720 Solna i juni 2001 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: Kemikalieinspektionen, Box 1384, 171 27 Solna Fax 08-735 52 Best.nr. 510 720 Solna i juni 2001 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: Kemikalieinspektionen, Box 1384, 171 27 Solna Fax 08-735 52 29, e-post infogruppen@kemi.se Förord I denna rapport

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Texter Norrköpings kommun, tekniska kontoret Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Layout Rüsen Yildiz Camilla Neve

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET RÅD OCH REGLER FÖR ANSLUTNING TILL RYAVERKET 2000 Förord Denna broschyr riktar sig till verksamheter som avleder avloppsvatten till Göteborgsregionens

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

I DIN VARDAG PANTA MERA TACK FÖR ERA SVAR. Märk kuvertet/mailet I din vardag - oktober

I DIN VARDAG PANTA MERA TACK FÖR ERA SVAR. Märk kuvertet/mailet I din vardag - oktober TÄVLING PANTA MERA TÄVLING Pantsystemet firar 30 år i år. Sverige var 1984 ett av de första länderna i Europa att införa pant på burkar. Idag är vi bland de bästa i världen på att panta, vi har fler än

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 2012 SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 Innehåll Förord 3 Så fungerar svensk avfallshantering 4 FÖREBYGGANDE AV AVFALL, FÖRBEREDELSE FÖR ÅTERANVÄNDNING 6 Insamling och transport 8 Avfallsmängder 2011 10 Farligt

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt.

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt. Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om datorer: hur vi konsumerar, om vad som händer när de byts ut, om märkning,

Läs mer

dyra dojor Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt.

dyra dojor Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt. Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om skor: hur vi konsumerar, hur de tillverkas, vem som tillverkar dem, vilka

Läs mer