Kartläggning och analys av bifallsfrekvenserna i migrationsdomstolarna, rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning och analys av bifallsfrekvenserna i migrationsdomstolarna, rapport 2007-05-31"

Transkript

1 Länsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen Länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen Kartläggning och analys av bifallsfrekvenserna i migrationsdomstolarna, rapport

2 2 Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund och utgångspunkter 2 Målunderlag och undersökningsperiod 3 Genomförande 4 Närmare om målunderlaget 4.1 Målkategorier och antal 4.2 Definitioner Sakprövning Bifall 5 Analys 5.1 Analysproblem och svårigheter att dra slutsatser 5.2 Sakprövningsfrekvens 5.3 Bifallsfrekvens 5.4 Avgränsningar 5.5 Länderstruktur Länder/geografiska områden mot vilka prövning skett Bifallsfrekvenser för länder/geografiska områden mot vilka prövning skett 5.6 Åldersstruktur Målens åldersstruktur Bifallsfrekvens i förhållande till åldersstruktur 5.7 Migrationsverkets inställning Andel medgivanden och bifallsfrekvens i förhållande till Migrationsverkets inställning Grunder för Migrationsverkets medgivande 5.8 Offentligt biträde Andel mål med offentligt biträde Bifallsfrekvens i mål med offentligt biträde 5.9 Muntlig förhandling Andel mål med muntlig förhandling Bifallsfrekvens i mål med muntlig förhandling 5.10 Rättens sammansättning Andel mål som avgjorts av ensamdomare respektive med nämnd Bifallsfrekvens i förhållande till rättens sammansättning Avslag i mål som har avgjorts av ensamdomare 6 Slutsatser

3 3 Sammanfattning Inledning Migrationsdomstolarna har undersökt samtliga avlägsnandemål (mål där asylskäl eller andra skyddsskäl åberopats) och verkställighetsmål (mål enligt 12 kap. 19 utlänningslagen) avgjorda av domstolarna under sista kvartalet Syftet med undersökningen har varit att kartlägga bifallsfrekvenserna i de olika migrationsdomstolarna och att analysera eventuella skillnader. En genomgående svårighet med att analysera ett målunderlag som det nu aktuella är att det egentligen inte finns ens två mål som är helt lika och därmed helt jämförbara. Varje mål är specifikt och det är omständigheterna i varje enskilt mål som ligger till grund för den bedömning som görs, dvs. om ett överklagande bifalls eller avslås. De uppgifter om bifallsfrekvenserna som hämtas ur domstolarnas statistiksystem SIV (statistik i Vera) kan inte användas för en korrekt jämförelse utan att man först analyserar målunderlaget. När det gäller statistiksystemet SIV kan också noteras att systemet utgår från att domstolarna registrerar samtliga inkomna mål i rätt målgrupp och måltyp, dvs. utifrån den förteckning över måltypskoder som tagits fram av Domstolsverket. Den genomförda kartläggningen visar att så inte alltid sker, vilket utgör en felkälla vid jämförelsen av enbart siffror ur detta system. Den sammanlagda bifallsfrekvensen har studerats närmare t.ex. länderstrukturen, målens åldersstruktur, Migrationsverkets inställning och andelen muntliga förhandlingar i målen vid respektive domstol. Det målunderlag som ligger till grund för kartläggningen hänför sig till en begränsad period i tiden och därmed även till ett begränsat antal mål. Dessa begränsningar leder till minskade förutsättningar för att kunna dra säkra slutsatser av resultatet. I kartläggningen har ingått mål, varav 671 asylmål i vilka inte förordnats om omedelbar verkställighet 1, 97 asylmål i vilka förordnats om omedelbar verkställighet, 130 mål enligt Dublinförordningen, Dublinkonventionen eller annat återtagandeavtal och 371 mål om ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen. Av de i kartläggningen ingående målen har mål sakprövats. Av redovisningen ovan framgår att det finns ett antal felkällor och att möjligheten att dra säkra slutsatser är mycket begränsad. Utifrån de förutsättningarna har analysen ändå pekat på flera faktorer som möjliga förklaringar till skillnaden i bifallsfrekvens. Sakprövningsfrekvens och bifallsfrekvens Det finns inte några stora skillnader i hur många mål som prövats i sak mellan de olika målkategorierna och inte heller mellan de tre migrationsdomstolarna. 1 Med ett asylmål i vilket inte förordnats om omedelbar verkställighet avses ett mål i vilket det finns ett beslut om utvisning eller avvisning av en asylsökande som endast får verkställas sedan beslutet vunnit laga kraft.

4 4 En skillnad i bifallsfrekvens mellan migrationsdomstolarna finns huvudsakligen i målkategorin vanliga asylmål (mål om utvisning eller avvisning utan förordnande om omedelbar verkställighet). I Göteborg har överklagandet bifallits i 38,1 % av dessa mål (56 av 147). Motsvarande i Malmö är 26,9 % (54 av 201) och i Stockholm 19,9 % (53 av 266). För de övriga målkategorierna noteras inte lika stora skillnader i bifallsfrekvens. Den närmare analysen har inriktats på de vanliga asylmålen. Analysen innefattar en granskning av en rad olika tänkbara förklaringar till skillnaderna i bifallsfrekvens. Länderstruktur Kartläggningen visar att de tre migrationsdomstolarna i olika utsträckning har prövat mål som gällt olika länder. Bifallsfrekvensen skiljer sig åt beroende på vilket land som prövats. De tre länder/geografiska områden som prövats i störst utsträckning i Göteborg, Malmö respektive Stockholm är: Göteborg Malmö Stockholm 1. Serbien 1. Serbien 1. forna Sovjet 2. Iran 2. forna Sovjet 2. Bolivia 3. Irak 3. Libanon/Syrien 3. Libanon/Syrien Iran och Irak har en hög andel bifall medan inte något av de Boliviamål som prövats i Stockholm har bifallits. Forna Sovjet har vid samtliga domstolar en bifallsfrekvens lägre än genomsnittet vid respektive domstol. Bifallsfrekvensen påverkas av andelen mål gällande olika länder som prövats vid respektive domstol. Om exempelvis Bolivia, som i stort sett prövats bara i Stockholm, räknas bort ökar den genomsnittliga bifallsfrekvensen i Stockholm från 19,9 % till 22,7 % samtidigt som frekvensen i Göteborg och Malmö inte påverkas. På samma sätt minskar bifallsfrekvensen i Göteborg från 38,1 % till 32,1 % om Irakmålen exkluderas. Bifallsfrekvenserna i Malmö och Stockholm skulle då också påverkas men i mindre utsträckning. Så länge en närmare analys inte görs av varje mål som prövats är det inte möjligt att dra några ytterligare slutsatser av skillnaderna i bifallsfrekvens. Det finns inte heller underlag för att säga att prövningen gällande ett visst land leder till olika resultat beroende på vilken domstol som gjort prövningen. Målens åldersstruktur Bifallsfrekvensen är förhållandevis hög i mål med äldre asylansökningar. Bland mål med asylansökningar inlämnade under åren är bifallsfrekvensen vid samtliga migrationsdomstolar högre än genomsnittet vid respektive domstol. I Göteborg har avgjorts en något större andel mål med asylansökningar inlämnade under åren

5 5 Eftersom bifallsfrekvensen är förhållandevis hög i mål med äldre asylansökningar, kan det sätt som mål med sådana ansökningar fördelar sig mellan domstolarna ha haft en viss inverkan på skillnaderna i bifallsfrekvens. Migrationsverkets inställning Migrationsverket har medgett bifall i en något större andel mål i Göteborg än i Malmö och Stockholm. I Göteborg har bifall medgetts i 11,6 % av målen. Motsvarande siffror i Malmö är 8,5 % och i Stockholm 7,9 %. Om Migrationsverket medgett bifall har med ett enda undantag överklagandet bifallits. Eftersom domstolarna så gott som uteslutande har följt Migrationsverkets medgivande, kan bifallsfrekvenserna anses ha påverkats av Migrationsverkets inställning. Bifallsfrekvensen har påverkats mest i Göteborg och minst i Stockholm. Bifallsfrekvenserna vid samtliga migrationsdomstolar sjunker betydligt om man räknar bort de mål i vilka Migrationsverket medgett bifall. Muntlig förhandling I Göteborg har muntlig förhandling yrkats i 63,3 % av målen, i Malmö i 70,6 % av målen och i Stockholm i 52,3 % av målen. Muntlig förhandling har hållits i nästan alla mål där muntlig förhandling yrkats. Något fler yrkanden om muntlig förhandling har avslagits i Stockholm än i Göteborg och Malmö. I Göteborg har om alla mål räknas med överklagandena bifallits i 38,9 % av målen med muntlig förhandling och i 36,5 % av målen utan muntlig förhandling. I Malmö har överklagandena i mål med muntlig förhandling bifallits i 24,5 % och i mål utan muntlig förhandling bifallits i 33,3 %. I Stockholm är motsvarande siffror 18,3 % i mål med muntlig förhandling respektive 21,4 % i mål utan muntlig förhandling. De mål i vilka Migrationsverket medgett bifall till överklagandet finns huvudsakligen i den grupp mål som avgjorts utan muntlig förhandling, eftersom muntlig förhandling i normalfallet inte hålls i medgivna mål. Om mål med medgivande från Migrationsverket räknas bort förändras utfallet jämfört med om alla mål inkluderas. Bifallsfrekvensen är då klart högre i mål med muntlig förhandling än i mål utan muntlig förhandling. Eftersom bifallsfrekvensen i mål med muntlig förhandling om mål i vilka Migrationsverket medgett bifall till överklagandet räknas bort är högre än den genomsnittliga bifallsfrekvensen för de mål i vilka Migrationsverket inte medgett bifall, kan det vara så att ett förhållandevis stort inslag av muntliga förhandlingar leder till en högre total bifallsfrekvens. Att andelen mål i vilka yrkats och hållits muntliga förhandlingar varit större i Göteborg och Malmö än i Stockholm kan därför ha haft betydelse för skillnaderna i bifallsfrekvens. Offentligt biträde Offentliga biträden har varit förordnade i cirka 98 % av målen vid samtliga migrationsdomstolar. Skillnaderna i bifallsfrekvens kan därför inte anses ha påverkats av om offentliga biträden varit förordnade i målen.

6 6 Rättens sammansättning Andelen mål som avgjorts av ensamdomare är större i Stockholm än i Göteborg och Malmö. I Stockholm har 19,5 % av målen avgjorts av ensamdomare, i Göteborg 5,4 % av målen och i Malmö 3,5 % av målen. Endast ett fåtal mål i vilka överklagandet avslagits har avgjorts av ensamdomare i Göteborg och i Malmö. I Stockholm har överklagandet avslagits av ensamdomare i något fler mål. Vilka mål som anses vara av enkel beskaffenhet och som därför kan avgöras av ensamdomare grundar sig på en rättslig bedömning. Förutsättningar har inte funnits att granska målen närmare ur denna aspekt. Det finns därför inte underlag för slutsatsen att det skulle finnas ett samband mellan skillnaderna i andelen mål som avgjorts av ensamdomare och skillnaderna i bifallsfrekvens.

7 7 1 Bakgrund och utgångspunkter Under hösten 2006 uppmärksammades skillnader i bifallsfrekvens mellan migrationsdomstolarna. Det noterades också att muntlig förhandling förekom i olika utsträckning vid de tre domstolarna. Migrationsdomstolarna beslutade därför gemensamt genomföra en kartläggning och en analys av dessa frågor. Direktiv för detta arbete togs fram i samarbete mellan migrationsdomstolarna. I direktiven som färdigställdes i januari 2007 anfördes sammanfattningsvis följande. Syftet med undersökningen skulle vara att kartlägga bifallsfrekvensen i de olika migrationsdomstolarna och att utifrån målens karaktär och innehåll analysera eventuella skillnader i bifallsfrekvens. Undersökningen skulle omfatta avlägsnandemål och verkställighetsmål som avgjorts under perioden den 1 oktober 2006 den 31 december Uppdraget omfattade även frågan om muntlig förhandling hållits respektive frågan om i vilken utsträckning yrkanden om muntlig förhandling avslagits. Arbetet skulle utföras av en styrgrupp med chefsrådmän och en arbetsgrupp med föredragande från respektive migrationsdomstol. Arbetet skulle bestå av två faser dels en kartläggning av bifallsfrekvensen i respektive domstol, dels en analys av eventuella skillnader i bifallsfrekvens. Kartläggningen av målen skulle inbegripa bl.a. en uppdelning av målunderlaget på olika målgrupper och en genomgång av bifallsfrekvensen beträffande dessa, en uppdelning av målen på de olika länder som klagandena åberopat skäl mot samt bifallsfrekvensen fördelad på motsvarande länder, en genomgång av Migrationsverkets inställning i målen och om Migrationsverket medgett på vilken grund detta skett samt förekomsten av muntliga förhandlingar i målen. 2 Målunderlag och undersökningsperiod Kartläggningen omfattar mål i vilka förordnats om utvisning eller avvisning och vari i första hand asylskäl eller andra skyddsskäl åberopats som grund för uppehållstillstånd samt s.k. verkställighetsmål (mål enligt 12 kap. 19 utlänningslagen) avgjorda av migrationsdomstolarna under perioden den 1 oktober 2006 den 31 december I migrationsdomstolarnas målhanteringssystem Vera motsvarar detta mål registrerade i målgrupp 60 Migrationsdomstol Avvisning och utvisning (avlägsnandemål) måltyperna 6001 (Asylsökande), 6003 (Barn utan medföljande vårdnadshavare), 6020 (Omedelbar verkställighet), 6021 (Omedelbar verkställighet, Dublinförordningen), 6022 (Omedelbar verkställighet och förvar), 6023 (Omedelbar verkställighet och förvar, Dublinförordningen) samt 6025 (Dublinkonventionen)

8 8 målgrupp 62 Migrationsdomstol Ny prövning i verkställighetsärenden måltypen 6201 (Prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen) Målunderlaget omfattar ett antal mål vari annat återtagandeavtal än Dublinförordningen eller Dublinkonventionen tillämpats, t.ex. Agreement between the Swiss Federal Council and The government of the Kingdom of Sweden on the re-admission of persons. Dessa mål behandlas i rapporten tillsammans med målen enligt Dublinförordningen och Dublinkonventionen. I kartläggningen ingår inte mål om återkallelse av uppehållstillstånd (måltyp 6026) eller mål i vilka förordnats om utvisning eller avvisning men i vilka endast anknytningsskäl åberopats (målgrupp 61). Vid genomförandet av kartläggningen har uppmärksammats att till domstolarna inkomna mål inte alltid registreras i rätt målgrupp och måltyp utifrån den förteckning över måltypskoder som tagits fram av Domstolsverket. De mål vilka visat sig vara felaktigt registrerade i de i kartläggningen ingående målgrupperna och måltyperna har plockats bort från kartläggningen. Detta gäller t.ex. överklaganden beträffande Migrationsverkets beslut enligt 2 kap. 5 b utlänningslagen (1989:529) respektive Migrationsverkets beslut att avvisa ett för sent inkommet överklagande. Mål vilka inkommit till en migrationsdomstol, men därefter överlämnats till annan migrationsdomstol på grund av fel forum, processekonomiska skäl etc. har endast medtagits i kartläggningen vid den migrationsdomstol där målet avgjorts i sak. 3 Genomförande Kartläggningen av målen har pågått under perioden den 22 februari 2007 den 16 april Kartläggningen har genomförts genom att akterna i målen har granskats. Arbetet med att granska akterna har utförts på respektive domstol samt vid besök på Migrationsöverdomstolen den mars och den 16 april 2007 för genomgång av akterna i de mål som överklagats. Granskningen av akterna har skett utifrån bl.a. följande parametrar. Datum för aktuell asylansökan Ensamkommande man, kvinna, barn, familj eller nyfött barn Migrationsdomstolens sammansättning vid målets avgörande Land/länder mot vilket/a migrationsdomstolen prövat klaganden/a Förekomsten av offentligt biträde i migrationsdomstolen Förekomsten av muntlig förhandling i migrationsdomstolen Migrationsverkets inställning i migrationsdomstolen Sakprövning eller ej sakprövning i migrationsdomstolen

9 9 Den information som samlats in har sammanställts i tre excel-filer, en excel-fil per migrationsdomstol. Excel-filerna har legat till grund för byggandet av s.k. pivottabeller i excel. 4 Närmare om målunderlaget 4.1 Målkategorier och antal Kartläggningen omfattar totalt mål. Av dessa har 27,3 % (347 2 ) avgjorts i Göteborg, 26,6 % (338) i Malmö och 46 % (584) i Stockholm. 52,9 % (671) av målen är mål om utvisning eller avvisning utan förordnande om omedelbar verkställighet, 7,6 % (97) mål om avvisning med förordnande om omedelbar verkställighet, 10,2 % (130) mål enligt Dublinförordningen, Dublinkonventionen eller annat återtagandeavtal och 29,2 % (371) mål om ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen. Se bilaga 1, tabeller 1 och 2a-d. Mål om utvisning eller avvisning utan förordnande om omedelbar verkställighet 24,1 % (162) av målen om utvisning eller avvisning utan förordnande om omedelbar verkställighet har avgjorts i Göteborg, 31,4 % (211) i Malmö och 44,4 % (298) i Stockholm. 46,7 % av de mål i kartläggningen som avgjorts i Göteborg tillhör denna kategori mål. Motsvarande procentsats i Malmö är 62,4 % och i Stockholm 51 %. Se bilaga 1, tabell 2a. Mål om avvisning med förordnande om omedelbar verkställighet 8,2 % (8) av målen om avvisning med förordnande om omedelbar verkställighet har avgjorts i Göteborg, 25,8 % (25) i Malmö och 66 % (64) i Stockholm. 2,3 % av de mål i kartläggningen som avgjorts i Göteborg tillhör denna kategori mål. Motsvarande procentsats i Malmö är 7,4 % och i Stockholm 11 %. Se bilaga 1, tabell 2b. 2 Siffror inom parantes anger antal mål om inget annat anges.

10 10 Mål enligt Dublinförordningen, Dublinkonventionen eller annat återtagandeavtal 28,5 % (37) av målen enligt Dublinförordningen, Dublinkonventionen eller annat återtagandeavtal har avgjorts i Göteborg, 21,5 % (28) i Malmö och 50 % (65) i Stockholm. 10,7 % av de mål i kartläggningen som avgjorts i Göteborg tillhör denna kategori mål. Motsvarande procentsats i Malmö är 8,3 % och i Stockholm 11,1 %. Se bilaga 1, tabell 2c. Mål om ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen 37,7 % (140) av målen om ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen har avgjorts i Göteborg, 19,9 % (74) i Malmö och 42,3 % (157) i Stockholm. 40,3 % av de mål i kartläggningen som avgjorts i Göteborg tillhör denna kategori mål. Motsvarande procentsats i Malmö är 21,9 % och i Stockholm 26,9 %. Se bilaga 1, tabell 2d. 4.2 Definitioner Sakprövning I kartläggningen har sådana mål som inte prövats i sak skiljts från de som sakprövats. Begreppen som är svårdefinierade förklaras i det följande. Mål om utvisning eller avvisning med eller utan förordnande om omedelbar verkställighet En sakprövning anses ha skett om migrationsdomstolen prövat frågan om klaganden skall beviljas uppehållstillstånd enligt 4 kap. eller 5 kap. utlänningslagen (2005:716). En sakprövning anses inte ha skett om ett till migrationsdomstolen inkommet överklagande avvisats, målet avskrivits eller målet i sin helhet återförvisats till Migrationsverket för ny eller fortsatt utredning. Det senare gäller oavsett på vilken grund återförvisningen skett. I vissa fall då en domstol återförvisar ett mål till en lägre instans förekommer det att domstolen även uttalar sig på ett sådant sätt att den binder underinstansen i en sakfråga. En sådan bedömning skulle kunna betraktas som en sakprövning. Trots det betraktas ett mål i vilket detta förekommit som ej sakprövat. Mål enligt Dublinförordningen, Dublinkonventionen eller annat återtagandeavtal En sakprövning anses ha skett om migrationsdomstolen ansett att det andra landet är ansvarigt enligt kriterierna i förordningen, konventionen eller återtagandeavtalet samti-

11 11 digt som frågan om ett eventuellt avstående från tillämpningen härav på grund av anknytningsskäl, humanitära skäl eller i övrigt har prövats. Till kategorin ej sakprövade mål hör för denna målkategori, förutom vad som angetts ovan under mål om utvisning eller avvisning, mål i vilka migrationsdomstolen uppmärksammat att Migrationsverket försuttit en tidsfrist och således undanröjt Migrationsverkets beslut och återförvisat målet till verket för prövning av ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. Mål om ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen En sakprövning anses ha skett om migrationsdomstolen prövat frågan om rekvisiten i 12 kap. 19 utlänningslagen är uppfyllda och bifallit eller avslagit överklagandet med hänvisning till något eller några av dessa. För denna målkategori anses, förutom vad som angivits ovan under mål om utvisning eller avvisning, en sakprövning inte ha skett om det inte fanns ett lagakraftvunnet beslut om utvisning eller avvisning vid tidpunkten för Migrationsverkets prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen Bifall Begreppet bifall är till viss del svårdefinierat, eftersom ett mål oftast består av flera olika yrkanden och det förekommer att vissa av dessa bifalls medan andra avslås. Någon enhetlig definition kan inte användas för samtliga mål. Mål om utvisning eller avvisning med eller utan förordnande om omedelbar verkställighet Med bifall avses att migrationsdomstolen beviljat klaganden ett uppehållstillstånd oavsett på vilken grund detta skett. Mål enligt Dublinförordningen, Dublinkonventionen eller annat återtagandeavtal Med bifall avses att migrationsdomstolen funnit att ett avsteg från Dublinförordningen, Dublinkonventionen eller annat återtagandeavtal skall göras på grund av humanitära skäl, anknytningsskäl eller i övrigt. Ett bifall i denna målkategori leder oftast till att målet återförvisas till Migrationsverket för prövning av ansökan om uppehållstillstånd i sak i Sverige. Det förekommer emellertid även fall där migrationsdomstolen direkt beviljat klaganden ett uppehållstillstånd. Mål om ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen Med bifall avses att migrationsdomstolen beviljat klaganden en ny prövning av frågan om uppehållstillstånd oavsett om domstolen återförvisat målet till Migrationsverket för denna prövning eller om domstolen direkt beviljat klaganden ett uppehållstillstånd.

12 12 5 Analys 5.1 Analysproblem och svårigheter att dra slutsatser En genomgående svårighet med att analysera ett målunderlag som det nu aktuella är att det egentligen inte finns ens två mål som är helt lika och därmed helt jämförbara. Varje mål är specifikt och det är omständigheterna i varje enskilt mål som ligger till grund för den bedömning som görs, dvs. om ett överklagande bifalls eller avslås. Det finns flera faktorer som det har funnits anledning att analysera. En analys av olika faktorer innebär emellertid att effekten av en viss faktor kan verka i en riktning medan effekten av en annan faktor helt eller delvis kan ha betydelse för bifallsfrekvensen i motsatt riktning. Vidare hänför sig det målunderlag som ligger till grund för denna kartläggning till en begränsad period i tiden och därmed även till ett begränsat antal mål. Begränsningen har varit nödvändig för att på ett enkelt och förhållandevis snabbt sätt kunna genomföra kartläggningen. Samtidigt minskar denna begränsning förutsättningarna för att kunna dra några mer säkra eller långtgående slutsatser av resultatet. I vissa delar av materialet har målunderlaget varit ytterst begränsat. Särskilt i dessa delar måste eventuella slutsatser därför dras med mycket stor försiktighet. 5.2 Sakprövningsfrekvens Sammanfattning: Sakprövningsfrekvensen är i stort sett lika mellan de olika målkategorierna och mellan de tre migrationsdomstolarna. Av totalt mål har mål sakprövats medan 139 mål inte prövats i sak. Det motsvarar en genomsnittlig sakprövningsfrekvens på 89 %. 91,5 % (614) av målen om utvisning eller avvisning utan förordnande om omedelbar verkställighet har sakprövats. Sakprövningsfrekvensen för målkategorin är i Göteborg 90,7 %, i Malmö 95,3 % och i Stockholm 89,3 %. 88,7 % (86) av målen om avvisning med förordnande om omedelbar verkställighet har sakprövats. Sakprövningsfrekvensen för målkategorin är i Göteborg 100 %, i Malmö 92 % och i Stockholm 85,9 %. 78,5 % (102) av målen enligt Dublinförordningen, Dublinkonventionen eller annat återtagandeavtal har sakprövats. Sakprövningsfrekvensen för målkategorin är i Göteborg 86,5 %, i Malmö 78,6 % och i Stockholm 73,8 %. 88,4 % (328) av målen om ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen har sakprövats. Sakprövningsfrekvensen för målkategorin är i Göteborg 85 %, i Malmö 86,5 % och i Stockholm 92,4 %.

13 13 Se bilaga 1, tabeller 3a-c. 5.3 Bifallsfrekvens Sammanfattning: Skillnaden i bifallsfrekvens mellan migrationsdomstolarna finns huvudsakligen i målkategorin mål om utvisning eller avvisning utan förordnande om omedelbar verkställighet. För de övriga målkategorierna noteras inte lika stora skillnader i bifallsfrekvens. En skillnad finns visserligen också för målkategorin mål om avvisning med förordnande om omedelbar verkställighet. Målunderlaget för denna kategori mål är emellertid ytterst begränsat. Av totalt mål som sakprövats har överklagandet bifallits i 187 mål. Överklagandet har avslagits i 943 mål. Det motsvarar en genomsnittlig bifallsfrekvens på 16,5 %. Mål om utvisning eller avvisning utan förordnande om omedelbar verkställighet Överklagandet har bifallits i 26,5 % (163) av målen om utvisning eller avvisning utan förordnande om omedelbar verkställighet. Bifallsfrekvensen i Göteborg är 38,1 %, i Malmö 26,9 % och i Stockholm 19,9 %. I Göteborg har överklagandet bifallits i 16,1 % av målen (9 av 56) på grunden anknytningsskäl. Motsvarande siffror i Malmö är 20,4 % (11 av 54) och i Stockholm 26,4 % (14 av 53). I dessa fall har överklagandena avslagits avseende åberopade asylskäl. Om de mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl, vid beräkningen av bifallsfrekvenser i stället för att räknas som bifall av överklagandet räknas som avslag blir bifallsfrekvensen i Göteborg 32 %, i Malmö 21,4 % och i Stockholm 14,7 %. Mål om avvisning med förordnande om omedelbar verkställighet Överklagandet har bifallits i 7 % (6) av målen om avvisning med förordnande om omedelbar verkställighet. Bifallsfrekvensen i Göteborg är 0 %, i Malmö 17,4 % och i Stockholm 3,6 %. Mål enligt Dublinförordningen, Dublinkonventionen eller annat återtagandeavtal Överklagandet har bifallits i 3,9 % (4) av målen enligt Dublinförordningen, Dublinkonventionen eller annat återtagandeavtal. Bifallsfrekvensen i Göteborg är 6,3 %, i Malmö 0 % och i Stockholm 4,2 %.

14 14 Mål om ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen Överklagandet har bifallits i 4,3 % (14) av målen om ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen. Bifallsfrekvensen i Göteborg är 3,4 %, i Malmö 0 % och i Stockholm 6,9 %. Se bilaga 1, tabeller 4a-b. 5.4 Avgränsningar Skillnaderna i bifallsfrekvens hänför sig huvudsakligen till mål om utvisning eller avvisning utan förordnande om omedelbar verkställighet. Denna målkategori har även omfattat flest mål. Analysen har därför inriktats på denna kategori mål. Analysen innefattar en undersökning av följande tänkbara faktorer till skillnader i bifallsfrekvens. Länderstrukturen vid de olika migrationsdomstolarna i förhållande till bifallsfrekvensen Målens åldersstruktur i förhållande till bifallsfrekvensen Migrationsverkets inställning i förhållande till bifallsfrekvensen Förekomsten av offentligt biträde i förhållande till bifallsfrekvensen Förekomsten av muntlig förhandling i förhållande till bifallsfrekvensen Prövning av målen som E-mål (mål vilka avgjorts av en ensam domare, s.k. ensamdomarmål) respektive N-mål (mål i vilka nämndemän deltagit i avgörandet, s.k. nämndmål) i förhållande till bifallsfrekvensen Analysen har utgjorts av en i princip renodlat statistisk granskning av målunderlaget, eftersom en kartläggning och undersökning inte varit möjlig att göra av de närmare omständigheterna i varje enskilt mål, de förutsättningar och förhållanden som rått vid tidpunkten för själva prövningen eller i vilken utsträckning dessa omständigheter, förutsättningar och förhållanden inverkat på prövningen. 5.5 Länderstruktur Sammanfattning: De tre migrationsdomstolarna har i olika utsträckning prövat mål som gällt olika länder. Bifallsfrekvensen skiljer sig åt beroende på vilket land som prövats. Skillnaden i andelen mål som prövats mot olika länder kan ha påverkat den sammanlagda bifallsfrekvensen och kan förklara en del av skillnaderna i bifallsfrekvens. I många fall är underlaget i undersökningen så litet att det knappast är meningsfullt med statistiska jämförelser. Klart är också att omständigheterna i de enskilda målen kan skilja sig väsentligt trots att det rör sig om prövning inom samma land. Det är alltså inte möjligt att dra några ytterligare slutsatser av skillnaden i bifallsfrekvens. Det finns inte heller underlag att säga att prövningen gällande ett visst land ger olika resultat beroende på vilken domstol som har gjort prövningen.

15 15 De tre länder/geografiska områden som prövats i störst utsträckning i Göteborg, Malmö respektive Stockholm är: Göteborg Malmö Stockholm 1. Serbien 1. Serbien 1. forna Sovjet 2. Iran 2. forna Sovjet 2. Bolivia 3. Irak 3. Libanon/Syrien 3. Libanon/Syrien I Göteborg och Malmö är Serbienmål en stor grupp, medan den i Stockholm är betydligt mindre. Bifallsfrekvensen för dessa mål är klart lägre än den genomsnittliga frekvensen i Göteborg, genomsnittlig i Malmö och klart högre i Stockholm. I Göteborg har prövats en förhållandevis stor del mål gällande Irak som alla bifallits och en stor andel mål gällande Iran med en hög andel bifall. Alla utom ett Boliviamål har prövats i Stockholm och avslagits. Bifallsfrekvensen påverkas av länderfördelningen. Om exempelvis Bolivia, som i stort sett prövats bara i Stockholm, räknas bort ökar den genomsnittliga bifallsfrekvensen i Stockholm från 19,9 % till 22,7 % samtidigt som frekvensen i Göteborg och Malmö inte påverkas. På samma sätt minskar bifallsfrekvensen i Göteborg från 38,1 % till 32,1 % om Irakmålen exkluderas. Bifallsfrekvenserna i Malmö och Stockholm skulle då också påverkas men i mindre utsträckning Länder/geografiska områden mot vilka prövning skett I Göteborg är de största prövningsländerna/geografiska områden mot vilka prövning skett Serbien 18,4 % (27) av målen Iran 16,3 % (24) av målen Irak 8,8 % (13) av målen Härefter följer forna Sovjet (se definition nedan) 6,8 % (10) av målen, Libyen 6,1 % (9) av målen, Afghanistan och/eller Pakistan 6,1 % (9) av målen, Nigeria 4,8 % (7) av målen, Libanon och/eller Syrien 4,8 % (7) av målen samt Etiopien och/eller Eritrea 3,4 % (5) av målen. Ett av målen som prövats mot Nigeria har även prövats mot Kamerun och Ghana. I Malmö är de största prövningsländerna/geografiska områden mot vilka prövning skett Serbien 19,4 % (39) av målen forna Sovjet 13,4 % (27) av målen Libanon och/eller Syrien 10,9 % (22) av målen Härefter följer Etiopien och/eller Eritrea 6 % (12) av målen, Afghanistan och/eller Pakistan 6 % (12) av målen, Turkiet 5 % (10) av målen samt Bosnien-Herzegovina 3,5 % (7) av målen. Ett av målen i Malmö har prövats både mot Ryssland och Serbien och har därför räknats med i båda grupperna. Två av målen som prövats mot Libanon har även prövats mot Libyen. Ett av målen som prövats mot Afghanistan har prövats även mot USA.

16 16 I Stockholm är de största prövningsländerna/geografiska områden mot vilka prövning skett forna Sovjet 15,8 % (42) av målen Bolivia 12,4 % (33) av målen Libanon och/eller Syrien 9,4 % (25) av målen Härefter följer Iran 6,4 % (17) av målen, Etiopien och/eller Eritrea 5,3 % (14) av målen, Irak 4,5 % (12) av målen samt Libyen 4,1 % (11) av målen. Ett av målen vid domstolen har prövats dels mot Vitryssland och Tjetjenien men även mot Egypten och Libyen. Målet har därför räknats med både i gruppen forna Sovjet och för Libyen. Se bilaga 1, tabell 5a Bifallsfrekvenser för länder/geografiska områden mot vilka prövning skett Bifallsfrekvensen skiljer sig åt mellan olika länder och även mellan domstolarna. Domstolarna har också prövat mål gällande olika länder i olika omfattning. Skillnaden i andelen mål som prövats mot olika länder påverkar den sammanlagda bifallsfrekvensen. Grunden för varje bifall har angetts. Däremot har någon analys inte varit möjlig att göra av de omständigheter som varit aktuella i varje enskilt mål. Så länge en närmare analys inte görs av varje mål som prövats är det inte möjligt att dra några ytterligare slutsatser av skillnaderna i bifallsfrekvens. I många fall är underlaget i undersökningen så litet att det knappast är meningsfullt med statistiska jämförelser. Det finns inte underlag för att säga att prövningen gällande ett visst land leder till olika resultat beroende på vilken domstol som gjort prövningen. Serbien I Göteborg och Malmö är Serbien det vanligaste landet mot vilket prövning skett. Av målen i Göteborg har 18,4 % och i Malmö 19,4 % prövats mot detta land. I Stockholm har 3,8 % (10) av målen prövats mot Serbien. Bifallsfrekvensen för mål vilka prövats mot Serbien är högre i Stockholm än i Göteborg och Malmö. I Göteborg har överklagandet bifallits i 18,5 % av målen (5 av 27). Grunden för tillstånd har i 3 mål varit flyktingskäl och i 2 mål synnerligen ömmande omständigheter. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 1 mål. I Malmö har överklagandet bifallits i 28,2 % av målen (11 av 39). Grunden för tillstånd har i 3 mål varit flyktingskäl, i 4 mål synnerligen ömmande omständigheter och i 4 mål anknytningsskäl. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 4 mål. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Malmö i stället 17,9 %. I Stockholm har överklagandet bifallits 50 % av målen (5 av 10). Grunden för tillstånd har i 1 mål varit flyktingskäl, i 1 mål skyddsbehov i övrigt, i 2 mål synnerligen ömmande

17 17 omständigheter och i 1 mål anknytningsskäl. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Stockholm i stället 40 %. Se bilaga 1, tabell 5b. Iran I Göteborg har 16,3 % av målen prövats mot Iran. I Malmö och Stockholm är motsvarande siffror 3 % (6) respektive 6,4 %. Prövningslandet Iran har höga bifallsfrekvenser särskilt i Göteborg. Överklagandet har bifallits i 41,7 % av målen (10 av 24) i Göteborg. Grunden för tillstånd har i 6 mål varit flyktingskäl, i 2 mål skyddsbehov i övrigt och i 2 mål anknytningsskäl. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 3 mål. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Göteborg i stället 33,3 %. I Malmö har överklagandet bifallits i 33,3 % av målen (2 av 6). Grunden för tillstånd har i båda målen varit flyktingskäl. Överklagandet har bifallits i 23,5 % av målen (4 av 17) i Stockholm. Grunden för tillstånd har i 1 mål varit flyktingskäl, i 1 mål skyddsbehov i övrigt, i 1 mål synnerligen ömmande omständigheter och i 1 mål anknytningsskäl. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 3 mål. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Stockholm i stället 17,6 %. Se bilaga 1, tabell 5c. Irak I Göteborg har 8,8 % av målen prövats mot Irak. I Malmö och Stockholm är motsvarande siffror 2,5 % (5) respektive 4,5 %. Prövningslandet Irak har höga bifallsfrekvenser särskilt i Göteborg. Migrationsverket har i stor utsträckning medgett bifall till överklagandet i målen rörande Irak. Överklagandet har bifallits i 100 % av målen (13 av 13) i Göteborg. Grunden för tillstånd har i 6 mål varit skyddsbehov i övrigt, i 2 mål synnerligen ömmande omständigheter och i 5 mål verkställighetshinder enligt 5 kap. 11 utlänningslagen 3. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 8 mål. I Malmö har överklagandet bifallits i 80 % av målen (4 av 5). Grunden för tillstånd har i 2 mål varit skyddsbehov i övrigt och i 2 mål synnerligen ömmande omständigheter. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 3 mål. 3 Enligt 5 kap. 11 utlänningslagen får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas om det finns ett hinder som inte är bestående mot att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut verkställs.

18 18 I Stockholm har överklagandet bifallits i 58,3 % av målen (7 av 12). Grunden för tillstånd har i 1 mål varit skyddsbehov i övrigt, i 4 mål synnerligen ömmande omständigheter och i 2 mål anknytningsskäl. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 5 mål. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Stockholm i stället 41,7 %. I fem mål i Göteborg har irakier beviljats tillfälliga uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 11 utlänningslagen 4. Inga sådana tillstånd har meddelats i Malmö eller Stockholm. Om dessa tillstånd inte hade beviljats utan i stället överklagandena avslagits hade bifallsfrekvensen för Irak i Göteborg varit 61,5 % i stället för 100 %. Om Irakmålen exkluderas från beräkningen minskar bifallsfrekvensen i Göteborg från 38,1 % till 32,1 %. Bifallsfrekvenserna i Malmö och Stockholm påverkas också men i mindre utsträckning. Se bilaga 1, tabell 5d. Libanon och/eller Syrien I Göteborg har 4,8 % (7) av målen prövats mot Libanon och/eller Syrien. I Stockholm har 9,4 % av målen och i Malmö 10,9 % av målen prövats mot länderna Libanon och/eller Syrien. Överklagandet har bifallits i 57,1 % av målen (4 av 7) i Göteborg. Grunden för tillstånd har i 2 mål varit flyktingskäl, i 1 mål synnerligen ömmande omständigheter och i 1 mål anknytningsskäl. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Göteborg i stället 42,9 %. I Malmö har överklagandet bifallits i 13,6 % av målen (3 av 22). Grunden för tillstånd har i 2 mål varit skyddsbehov i övrigt och i 1 mål synnerligen ömmande omständigheter. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 1 mål. I Stockholm har överklagandet bifallits i 16 % av målen (4 av 25). Grunden för tillstånd har i 3 mål varit flyktingskäl och i 1 mål anknytningsskäl. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 1 mål. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Stockholm i stället 12 %. I målen i Göteborg är andelen bifall hög vid prövning mot Libanon och/eller Syrien i förhållande till andelen bifall i Malmö och Stockholm. Det rör sig emellertid om ett begränsat antal mål. Se bilaga 1, tabell 5e. 4 Enligt 5 kap. 11 utlänningslagen får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas om det finns ett hinder som inte är bestående mot att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut verkställs.

19 19 Forna Sovjet (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland) I Göteborg har 6,8 % av målen prövats mot forna Sovjet, i Stockholm 15,8 % och i Malmö 13,4 %. Bifallsfrekvenserna för forna Sovjet understiger vid samtliga domstolar de genomsnittliga bifallsfrekvenserna vid respektive migrationsdomstol. I Göteborg har överklagandet bifallits i 10 % av målen (1 av 10). Grunden för tillstånd var flyktingskäl. I Malmö har överklagandet bifallits i 18,5 % av målen (5 av 27). Grunden för tillstånd har i 1 mål varit flyktingskäl, i 1 mål skyddsbehov i övrigt, i 2 mål synnerligen ömmande omständigheter och i 1 mål anknytningsskäl. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Malmö i stället 14,8 %. I Stockholm har överklagandet bifallits i 16,7 % av målen (7 av 42). Grunden för tillstånd har i 1 mål varit flyktingskäl, i 2 mål skyddsbehov i övrigt, i 3 mål synnerligen ömmande omständigheter och i 1 mål anknytningsskäl. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 1 mål. Om hänsyn inte tas till de mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Stockholm i stället 14,3 %. Se bilaga 1, tabell 5f. Bolivia I Göteborg har 0,7 % (1) av målen prövats mot Bolivia. I Malmö har inte något mål prövats mot detta land. I Stockholm har 12,4 % av målen prövats mot Bolivia. I Göteborg har överklagandet bifallits, dvs. en bifallsfrekvens på 100 %. Grunden för tillstånd var anknytningsskäl. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Göteborg i stället 0 %. Överklagandet har inte i något fall bifallits i Stockholm, dvs. en bifallsfrekvens på 0 %. Om Bolivia, som i stort sett prövats bara i Stockholm, räknas bort ökar den genomsnittliga bifallsfrekvensen i Stockholm från 19,5 % till 22,3 % samtidigt som frekvensen i Göteborg och Malmö inte påverkas. Se bilaga 1, tabell 5g.

20 20 Etiopien och/eller Eritrea Prövning mot Etiopien och/eller Eritrea har i Göteborg skett i 3,4 % av målen, i Malmö i 6 % av målen och i Stockholm i 5,3 % av målen. I Göteborg och Malmö har överklagandena bifallits i större utsträckning än i Stockholm. Överklagandet har bifallits i Göteborg i 60 % av målen (3 av 5). Grunden för tillstånd har i 2 mål varit flyktingskäl och i 1 mål skyddsbehov i övrigt. I Malmö har överklagandet bifallits i 41,7 % av målen (5 av 12). Grunden för tillstånd har i 2 mål varit flyktingskäl, i 1 mål skyddsbehov i övrigt, i 1 mål synnerligen ömmande omständigheter och i 1 mål anknytningsskäl. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 1 mål. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Malmö i stället 33,3 %. I Stockholm har överklagandet bifallits i 14,3 % av målen (2 av 14). Grunden för tillstånd har i 1 mål varit synnerligen ömmande omständigheter och i 1 mål anknytningsskäl. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 1 mål. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Stockholm i stället 7,1 %. Se bilaga 1, tabell 5h. 5.6 Åldersstruktur Sammanfattning: Bifallsfrekvensen är förhållandevis hög i mål med äldre asylansökningar. Bland mål med asylansökningar inlämnade under åren förekommer vid samtliga migrationsdomstolar bifallsfrekvenser som är högre än genomsnittet vid respektive domstol. En större andel av de mål som avgjorts i Göteborg än i Malmö och Stockholm har innehållit äldre asylansökningar (inlämnade under åren ). Samtidigt har i Malmö avgjorts en större andel mål med senare inkomna asylansökningar (inlämnade under år 2006). Eftersom bifallsfrekvensen är förhållandevis hög i mål med äldre asylansökningar, kan det sätt som mål med sådana ansökningar fördelar sig mellan domstolarna ha haft en viss inverkan på skillnaderna i bifallsfrekvens Målens åldersstruktur Åldersstrukturen hos de 614 sakprövade målen fördelar sig på följande sätt: 1 mål (0,2 %) med asylansökan inlämnad år mål (4,1 %) med asylansökan inlämnad år mål (12,9 %) med asylansökan inlämnad år mål (22,3 %) med asylansökan inlämnad år mål (52,4 %) med asylansökan inlämnad år 2005

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:1243 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 Målnummer: UM6351-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-01-04 Rubrik: Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i en asylsökandes

Läs mer

BESLUT. MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS BESLUT

BESLUT. MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS BESLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (11) Mål nr UM 687-08 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-06-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 9778-14 1 KLAGANDE Polismyndigheten Box 1804 701 18 Örebro MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm BESLUT 2011-12-05 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 4647-11 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud och offentligt biträde för båda: Jur.kand. MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 Målnummer: UM2929-15 UM2930-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-07 Rubrik: En ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl får inte

Läs mer

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Asylansökan hos Migrationsverket En asylansökan ska göras inom Sveriges gränser, ansökningsenheter i Norrköping, Malmö, Gävle, Flen,Boden, Göteborg och

Läs mer

övergångsbestämmelsen i tillfälliga lagen

övergångsbestämmelsen i tillfälliga lagen Bfd12 20141107 1 (11) Rättsavdelningen 2016-12-12 SR 60/2016 I detta styrdokument finns även hänvisningar av relevans för lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd

Läs mer

BESLUT Meddelad i Stockholm

BESLUT Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-02-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6947-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens dom den 19 augusti 2015

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 Målnummer: UM8366-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-10-08 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 Målnummer: UM7173-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-10-26 Rubrik: En asylansökan från ett i Sverige fött utländskt barn, vars mor beviljats

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm DOM 2015-07-07 Meddelad i Stockholm Sida l (7) KLAGANDE ÖVERKLAGATAVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 29 april 2014 i mål m UM 2164-14 SAKEN Ersättning till offentligt

Läs mer

Kommittédirektiv. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats

Kommittédirektiv. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats Kommittédirektiv Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats Dir. 2016:92 Beslut vid regeringssammanträde den 3 november

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44 Målnummer: UM2184-07 Avdelning: 5 Avgörandedatum: 2007-07-26 Rubrik: I ett mål rörande uppehållstillstånd är migrationsdomstol ansvarig som handläggande

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg 2012-09-13 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:3 1 KLAGANDE 1. Alirezaei Amireh, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud för 1-2: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:753 Utkom från trycket den 30 juni 2016 utfärdad den 22 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 12

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-06-25 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2065-13 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 13 mars 2013

Läs mer

Rättsavdelningen SR 37/2015. förordnande av offentligt biträde i asylärenden. En behovsprövning ska göras från fall till fall.

Rättsavdelningen SR 37/2015. förordnande av offentligt biträde i asylärenden. En behovsprövning ska göras från fall till fall. Bfd22 080929 1(4) Rättsavdelningen 2015-09-30 SR 37/2015 Rättslig kommentar angående förordnande av offentligt biträde i asylärenden 1. Sammanfattning Som huvudregel ska offentligt biträde förordnas så

Läs mer

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM DOM -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm Sida l (9) Mål nr UM 1436-07 KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka Ombud och offentligt biträde: Advokaten Christina Sebelius-Frost

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

11 Hinder mot verkställighet

11 Hinder mot verkställighet 11 Hinder mot verkställighet Den nya utlänningslagen innehåller bl.a. nya bestämmelser om åtgärder vid hinder mot verkställighet. Dessa har tagits in i 12 kap. utlänningslagen och i 18 och 19 finns regler

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 2013-04-15 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10344-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:9

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:9 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:9 Målnummer: UM9681-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-06-11 Rubrik: Om det finns ett land som uppfyller kriterierna för ett s.k. säkert tredjeland

Läs mer

April Information om ensamkommande barn

April Information om ensamkommande barn April 2017 Information om ensamkommande barn Asylsökande ensamkommande barn 2000 200 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 05 BESLUT 2014-01-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8537-13 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet december 2015 1 Promemoria Ändring av bestämmelserna

Läs mer

Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6

Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 1 (6) Rättsavdelningen 2017-03-24 SR 07/2017 Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 Bakgrund Migrationsöverdomstolen meddelade den 17 mars 2017 dom i mål UM 911-16 (MIG

Läs mer

Verksamhetschefens instruktion om rättsliga och praktiska konsekvenser av mål C- 648/11

Verksamhetschefens instruktion om rättsliga och praktiska konsekvenser av mål C- 648/11 BFD12 080926 1 (5) Verksamhetsområde asylprövning 2013-07-02 VCI AP 8/2013 Verksamhetschefens instruktion om rättsliga och praktiska konsekvenser av mål C- 648/11 Bakgrund EU-domstolen uttalade nyligen

Läs mer

Mattias Larsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Mattias Larsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 augusti 2016 Anders Ygeman Mattias Larsson (Justitiedepartementet)

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 7309-13 1 KLAGANDE Polismyndigheten i Skåne Gränspolisenheten 205 90 Malmö MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen,

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2016-03-18 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 425-16 1 KLAGANDE OCH MOTPART Polismyndigheten MOTPART OCH KLAGANDE Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö; migrationsdomstolens

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:17

Regeringens proposition 2016/17:17 Regeringens proposition 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Prop. 2016/17:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 oktober 2016 Stefan Löfven

Läs mer

Om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn Om ensamkommande barn Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten till Sverige

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE 1. 2. 3. 4. 5. Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5753-12 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 12 juni 2012

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2014-07-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 2282-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Advokat MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-12-17 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 623-15 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 19 december 2014

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6595-08 KLAGANDE 1. 2. 3. Uppgiven ställföreträdare för 1-3: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2011-03-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 173-10 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 7 december 2009 i mål nr

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr UM 6854-08 KLAGANDE Uppgiven ställföreträdare och uppgivet ombud för 1 3: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2010-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1346-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: Advokaten ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6658-08 KLAGANDE Uppgivna ställföreträdare: 1. 2. Ombud för 1 2: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-08-03 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6579-15 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud och offentligt biträde genom substitution: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2010:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2010:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2010:18 Målnummer: UM8098-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2010-06-09 Rubrik: För att säkerställa att en utlännings och hans familjs privat- och familjeliv

Läs mer

DELRAPPORT Tobias Wijk Datum Dnr 010-579 84 21 2011-02-28 131-512213-10/113

DELRAPPORT Tobias Wijk Datum Dnr 010-579 84 21 2011-02-28 131-512213-10/113 * Skatteverket 1(11) Skatteverkets uppdrag att föra viss statistik som ett led i regeringens handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (IJ2010/1155/UF) Sammanfattning

Läs mer

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt 2 Enligt samma bestämmelse ska offentligt biträde däremot inte utses om det måste antas att behov av biträde saknas. Paragrafen har därför tolkats på så sätt att det anses föreligga en presumtion för att

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:8

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:8 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:8 Målnummer: UM10285-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-23 Rubrik: I mål om uppehållstillstånd, där skyddsskäl och synnerligen ömmande omständigheter

Läs mer

god man och offentligt biträde för barn utan vårdnadshavare i ärenden där Dublinförordningen ska tillämpas

god man och offentligt biträde för barn utan vårdnadshavare i ärenden där Dublinförordningen ska tillämpas Bfd22 080929 1 (6) Rättslig styrning 2014-01-14 RCI 07/2014 Rättsligt ställningstagande angående god man och offentligt biträde för barn utan vårdnadshavare i ärenden där Dublinförordningen ska tillämpas

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 2015-06-03 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 19 december 2014 i mål

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss

Utkast till lagrådsremiss Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm Klicka här för att ange datum. Klicka här för att ange namnundersktift1.

Läs mer

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar HFD 2016 ref. 31 En kommuns rätt till statlig ersättning för kostnader för mottagande av ensamkommande barn upphör när barnet tagits om hand av en förälder eller den rättsliga vårdnaden överförts till

Läs mer

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert Juni 2015 Leif Andersson verksamhetsexpert leif.andersson@migrationsverket.se 0703 04 68 53 Migrationsverkets uppdrag verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten underlätta

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 29 april 2016 KLAGANDE Migrationsverket 601 70 Norrköping MOTPART Göteborgs kommun Box 7010 402 31 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:133

Regeringens proposition 2016/17:133 Regeringens proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå Prop. 2016/17:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 Målnummer: UM3524-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-12-06 Rubrik: Lagrum: En utlänning kan inte få status som flykting, alternativt skyddsbehövande

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:17

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:17 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:17 Målnummer: UM6579-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-08-03 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Vid överklagande av ett överföringsbeslut enligt Dublinförordningen

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 2 BESLUT 2013-03-07 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9085-12 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Göteborg,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-20. Ny prövning i vissa utlänningsärenden

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-20. Ny prövning i vissa utlänningsärenden 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-20 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ny prövning i vissa utlänningsärenden

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Ärende om uppehållstillstånd m.m.

Ärende om uppehållstillstånd m.m. 1 / 6 Dublinenheten, Kontoret i Malmö Beslut 2010-10-21 Beteckning Ärende om uppehållstillstånd m.m. Sökande Adress: född 9204 medborgare i Afghanistan Språk: persiska/dari Beslut Migrationsverket beslutar

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud:, född 1950 MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 30 januari

Läs mer

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta.

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta. HFD 2013 ref 68 Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga. Lagrum:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige; SFS 2017:352 Utkom från trycket den 16 maj 2017 utfärdad den

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

När människor tvingas återvända. Michael Williams, Team Support Migration, Svenska kyrkan

När människor tvingas återvända. Michael Williams, Team Support Migration, Svenska kyrkan När människor tvingas återvända Michael Williams, Team Support Migration, Svenska kyrkan 1. Självmant återvändande MVs rutiner - återvändandesamtal Om inga id-handlingar besök hos ambassad Tidsfrister

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2011-09-29 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:4 1 KLAGANDE 1. Amireh Alirezaei, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771 26 Ludvika

Läs mer

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1042-11 1 KLAGANDE Rukiye Özdemir, 910722- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

brottsutvisade bevispersoner m.m.

brottsutvisade bevispersoner m.m. Bfd22 141107 1 (14) Rättsavdelningen 2017-01-30 SR 02/2017 Rättsligt ställningstagande angående brottsutvisade bevispersoner m.m. Sammanfattning Migrationsverket har inte laglig möjlighet att bifalla en

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:24

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:24 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:24 Målnummer: UM6068-14 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-24 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Vid överklagande av ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen

Läs mer

Stockholm den 25 januari 2017

Stockholm den 25 januari 2017 R-2016/2441 Stockholm den 25 januari 2017 Till Justitiedepartementet Ju2016/09197/L7 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2017 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun 911 81 Vännäs ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 2379-10 Enhet 1:5 Sida 1 1 (5) KLAGANDE Kamal Ismail Rashid, 19410701 Ombud och offentligt biträde: Advokat Petter Aasheim Advokatfirman Ahlstedt Box 11017

Läs mer

NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR

NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR Nr 1/2014 (april 2014) Utgivet av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) Redaktör: Stig-Åke Petersson Migrationsverkets regleringsbrev

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr UM 2929-15 UM 2930-15 Rättelse/komplettering Slutligt beslut, 2015-12-07 Rättelse, 2015-12-07 Beslutat av: Kammarrättsrådet Beslut Rättelse enligt 32 förvaltningsprocesslagen (1971:291) mål nr är

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:18 Målnummer: UM5928-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-04-25 Rubrik: Fråga om vilka krav som kan ställas på parterna när det gäller att presentera

Läs mer

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut.

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut. FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-15 UM 24608-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Yuusuf Abdulahi Gamuley, 950521 c/o Keyd Abd Galbeed Västerby Backe

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 augusti 2009 KLAGANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD Ombud för samtliga: Advokat Johan Rosén Box 229 598 23 Vimmerby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer

Om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn Om ensamkommande barn April 2016 Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten

Läs mer

Mottagandet av ensamkommande barn i siffror

Mottagandet av ensamkommande barn i siffror Mottagandet av ensamkommande barn i siffror Sammanställning av statistik över mottagandet nationellt och i Gävleborgs län 2016 KONTAKT Emanuel Hort, Integrationsutvecklare - ensamkommande barn emanuel.hort@lansstyrelsen.se

Läs mer

Mål nr UM , Danyar Mohammed./. Migrationsverket, angående uppehålls- och arbetstillstånd

Mål nr UM , Danyar Mohammed./. Migrationsverket, angående uppehålls- och arbetstillstånd Stockholm den 5 september 2016 Förvaltningsrätten i Malmö Migrationsdomstolen Box 4522 203 20 Malmö Översänds endast per e-post Mål nr UM 2255-16, Danyar Mohammed./. Migrationsverket, angående uppehålls-

Läs mer

varav varav övriga *2 dublin *1 of which others *2 of which

varav varav övriga *2 dublin *1 of which others *2 of which Rubrik Avgjorda asyl beslutade av Migrationsverket, 2016 Senast körd 2017-01-01 06.32 Det finns tre instanser för beslut i asylärendet: Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2015-08-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9246-14 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud för 1 och 2: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens

Läs mer