Kartläggning och analys av bifallsfrekvenserna i migrationsdomstolarna, rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning och analys av bifallsfrekvenserna i migrationsdomstolarna, rapport 2007-05-31"

Transkript

1 Länsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen Länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen Kartläggning och analys av bifallsfrekvenserna i migrationsdomstolarna, rapport

2 2 Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund och utgångspunkter 2 Målunderlag och undersökningsperiod 3 Genomförande 4 Närmare om målunderlaget 4.1 Målkategorier och antal 4.2 Definitioner Sakprövning Bifall 5 Analys 5.1 Analysproblem och svårigheter att dra slutsatser 5.2 Sakprövningsfrekvens 5.3 Bifallsfrekvens 5.4 Avgränsningar 5.5 Länderstruktur Länder/geografiska områden mot vilka prövning skett Bifallsfrekvenser för länder/geografiska områden mot vilka prövning skett 5.6 Åldersstruktur Målens åldersstruktur Bifallsfrekvens i förhållande till åldersstruktur 5.7 Migrationsverkets inställning Andel medgivanden och bifallsfrekvens i förhållande till Migrationsverkets inställning Grunder för Migrationsverkets medgivande 5.8 Offentligt biträde Andel mål med offentligt biträde Bifallsfrekvens i mål med offentligt biträde 5.9 Muntlig förhandling Andel mål med muntlig förhandling Bifallsfrekvens i mål med muntlig förhandling 5.10 Rättens sammansättning Andel mål som avgjorts av ensamdomare respektive med nämnd Bifallsfrekvens i förhållande till rättens sammansättning Avslag i mål som har avgjorts av ensamdomare 6 Slutsatser

3 3 Sammanfattning Inledning Migrationsdomstolarna har undersökt samtliga avlägsnandemål (mål där asylskäl eller andra skyddsskäl åberopats) och verkställighetsmål (mål enligt 12 kap. 19 utlänningslagen) avgjorda av domstolarna under sista kvartalet Syftet med undersökningen har varit att kartlägga bifallsfrekvenserna i de olika migrationsdomstolarna och att analysera eventuella skillnader. En genomgående svårighet med att analysera ett målunderlag som det nu aktuella är att det egentligen inte finns ens två mål som är helt lika och därmed helt jämförbara. Varje mål är specifikt och det är omständigheterna i varje enskilt mål som ligger till grund för den bedömning som görs, dvs. om ett överklagande bifalls eller avslås. De uppgifter om bifallsfrekvenserna som hämtas ur domstolarnas statistiksystem SIV (statistik i Vera) kan inte användas för en korrekt jämförelse utan att man först analyserar målunderlaget. När det gäller statistiksystemet SIV kan också noteras att systemet utgår från att domstolarna registrerar samtliga inkomna mål i rätt målgrupp och måltyp, dvs. utifrån den förteckning över måltypskoder som tagits fram av Domstolsverket. Den genomförda kartläggningen visar att så inte alltid sker, vilket utgör en felkälla vid jämförelsen av enbart siffror ur detta system. Den sammanlagda bifallsfrekvensen har studerats närmare t.ex. länderstrukturen, målens åldersstruktur, Migrationsverkets inställning och andelen muntliga förhandlingar i målen vid respektive domstol. Det målunderlag som ligger till grund för kartläggningen hänför sig till en begränsad period i tiden och därmed även till ett begränsat antal mål. Dessa begränsningar leder till minskade förutsättningar för att kunna dra säkra slutsatser av resultatet. I kartläggningen har ingått mål, varav 671 asylmål i vilka inte förordnats om omedelbar verkställighet 1, 97 asylmål i vilka förordnats om omedelbar verkställighet, 130 mål enligt Dublinförordningen, Dublinkonventionen eller annat återtagandeavtal och 371 mål om ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen. Av de i kartläggningen ingående målen har mål sakprövats. Av redovisningen ovan framgår att det finns ett antal felkällor och att möjligheten att dra säkra slutsatser är mycket begränsad. Utifrån de förutsättningarna har analysen ändå pekat på flera faktorer som möjliga förklaringar till skillnaden i bifallsfrekvens. Sakprövningsfrekvens och bifallsfrekvens Det finns inte några stora skillnader i hur många mål som prövats i sak mellan de olika målkategorierna och inte heller mellan de tre migrationsdomstolarna. 1 Med ett asylmål i vilket inte förordnats om omedelbar verkställighet avses ett mål i vilket det finns ett beslut om utvisning eller avvisning av en asylsökande som endast får verkställas sedan beslutet vunnit laga kraft.

4 4 En skillnad i bifallsfrekvens mellan migrationsdomstolarna finns huvudsakligen i målkategorin vanliga asylmål (mål om utvisning eller avvisning utan förordnande om omedelbar verkställighet). I Göteborg har överklagandet bifallits i 38,1 % av dessa mål (56 av 147). Motsvarande i Malmö är 26,9 % (54 av 201) och i Stockholm 19,9 % (53 av 266). För de övriga målkategorierna noteras inte lika stora skillnader i bifallsfrekvens. Den närmare analysen har inriktats på de vanliga asylmålen. Analysen innefattar en granskning av en rad olika tänkbara förklaringar till skillnaderna i bifallsfrekvens. Länderstruktur Kartläggningen visar att de tre migrationsdomstolarna i olika utsträckning har prövat mål som gällt olika länder. Bifallsfrekvensen skiljer sig åt beroende på vilket land som prövats. De tre länder/geografiska områden som prövats i störst utsträckning i Göteborg, Malmö respektive Stockholm är: Göteborg Malmö Stockholm 1. Serbien 1. Serbien 1. forna Sovjet 2. Iran 2. forna Sovjet 2. Bolivia 3. Irak 3. Libanon/Syrien 3. Libanon/Syrien Iran och Irak har en hög andel bifall medan inte något av de Boliviamål som prövats i Stockholm har bifallits. Forna Sovjet har vid samtliga domstolar en bifallsfrekvens lägre än genomsnittet vid respektive domstol. Bifallsfrekvensen påverkas av andelen mål gällande olika länder som prövats vid respektive domstol. Om exempelvis Bolivia, som i stort sett prövats bara i Stockholm, räknas bort ökar den genomsnittliga bifallsfrekvensen i Stockholm från 19,9 % till 22,7 % samtidigt som frekvensen i Göteborg och Malmö inte påverkas. På samma sätt minskar bifallsfrekvensen i Göteborg från 38,1 % till 32,1 % om Irakmålen exkluderas. Bifallsfrekvenserna i Malmö och Stockholm skulle då också påverkas men i mindre utsträckning. Så länge en närmare analys inte görs av varje mål som prövats är det inte möjligt att dra några ytterligare slutsatser av skillnaderna i bifallsfrekvens. Det finns inte heller underlag för att säga att prövningen gällande ett visst land leder till olika resultat beroende på vilken domstol som gjort prövningen. Målens åldersstruktur Bifallsfrekvensen är förhållandevis hög i mål med äldre asylansökningar. Bland mål med asylansökningar inlämnade under åren är bifallsfrekvensen vid samtliga migrationsdomstolar högre än genomsnittet vid respektive domstol. I Göteborg har avgjorts en något större andel mål med asylansökningar inlämnade under åren

5 5 Eftersom bifallsfrekvensen är förhållandevis hög i mål med äldre asylansökningar, kan det sätt som mål med sådana ansökningar fördelar sig mellan domstolarna ha haft en viss inverkan på skillnaderna i bifallsfrekvens. Migrationsverkets inställning Migrationsverket har medgett bifall i en något större andel mål i Göteborg än i Malmö och Stockholm. I Göteborg har bifall medgetts i 11,6 % av målen. Motsvarande siffror i Malmö är 8,5 % och i Stockholm 7,9 %. Om Migrationsverket medgett bifall har med ett enda undantag överklagandet bifallits. Eftersom domstolarna så gott som uteslutande har följt Migrationsverkets medgivande, kan bifallsfrekvenserna anses ha påverkats av Migrationsverkets inställning. Bifallsfrekvensen har påverkats mest i Göteborg och minst i Stockholm. Bifallsfrekvenserna vid samtliga migrationsdomstolar sjunker betydligt om man räknar bort de mål i vilka Migrationsverket medgett bifall. Muntlig förhandling I Göteborg har muntlig förhandling yrkats i 63,3 % av målen, i Malmö i 70,6 % av målen och i Stockholm i 52,3 % av målen. Muntlig förhandling har hållits i nästan alla mål där muntlig förhandling yrkats. Något fler yrkanden om muntlig förhandling har avslagits i Stockholm än i Göteborg och Malmö. I Göteborg har om alla mål räknas med överklagandena bifallits i 38,9 % av målen med muntlig förhandling och i 36,5 % av målen utan muntlig förhandling. I Malmö har överklagandena i mål med muntlig förhandling bifallits i 24,5 % och i mål utan muntlig förhandling bifallits i 33,3 %. I Stockholm är motsvarande siffror 18,3 % i mål med muntlig förhandling respektive 21,4 % i mål utan muntlig förhandling. De mål i vilka Migrationsverket medgett bifall till överklagandet finns huvudsakligen i den grupp mål som avgjorts utan muntlig förhandling, eftersom muntlig förhandling i normalfallet inte hålls i medgivna mål. Om mål med medgivande från Migrationsverket räknas bort förändras utfallet jämfört med om alla mål inkluderas. Bifallsfrekvensen är då klart högre i mål med muntlig förhandling än i mål utan muntlig förhandling. Eftersom bifallsfrekvensen i mål med muntlig förhandling om mål i vilka Migrationsverket medgett bifall till överklagandet räknas bort är högre än den genomsnittliga bifallsfrekvensen för de mål i vilka Migrationsverket inte medgett bifall, kan det vara så att ett förhållandevis stort inslag av muntliga förhandlingar leder till en högre total bifallsfrekvens. Att andelen mål i vilka yrkats och hållits muntliga förhandlingar varit större i Göteborg och Malmö än i Stockholm kan därför ha haft betydelse för skillnaderna i bifallsfrekvens. Offentligt biträde Offentliga biträden har varit förordnade i cirka 98 % av målen vid samtliga migrationsdomstolar. Skillnaderna i bifallsfrekvens kan därför inte anses ha påverkats av om offentliga biträden varit förordnade i målen.

6 6 Rättens sammansättning Andelen mål som avgjorts av ensamdomare är större i Stockholm än i Göteborg och Malmö. I Stockholm har 19,5 % av målen avgjorts av ensamdomare, i Göteborg 5,4 % av målen och i Malmö 3,5 % av målen. Endast ett fåtal mål i vilka överklagandet avslagits har avgjorts av ensamdomare i Göteborg och i Malmö. I Stockholm har överklagandet avslagits av ensamdomare i något fler mål. Vilka mål som anses vara av enkel beskaffenhet och som därför kan avgöras av ensamdomare grundar sig på en rättslig bedömning. Förutsättningar har inte funnits att granska målen närmare ur denna aspekt. Det finns därför inte underlag för slutsatsen att det skulle finnas ett samband mellan skillnaderna i andelen mål som avgjorts av ensamdomare och skillnaderna i bifallsfrekvens.

7 7 1 Bakgrund och utgångspunkter Under hösten 2006 uppmärksammades skillnader i bifallsfrekvens mellan migrationsdomstolarna. Det noterades också att muntlig förhandling förekom i olika utsträckning vid de tre domstolarna. Migrationsdomstolarna beslutade därför gemensamt genomföra en kartläggning och en analys av dessa frågor. Direktiv för detta arbete togs fram i samarbete mellan migrationsdomstolarna. I direktiven som färdigställdes i januari 2007 anfördes sammanfattningsvis följande. Syftet med undersökningen skulle vara att kartlägga bifallsfrekvensen i de olika migrationsdomstolarna och att utifrån målens karaktär och innehåll analysera eventuella skillnader i bifallsfrekvens. Undersökningen skulle omfatta avlägsnandemål och verkställighetsmål som avgjorts under perioden den 1 oktober 2006 den 31 december Uppdraget omfattade även frågan om muntlig förhandling hållits respektive frågan om i vilken utsträckning yrkanden om muntlig förhandling avslagits. Arbetet skulle utföras av en styrgrupp med chefsrådmän och en arbetsgrupp med föredragande från respektive migrationsdomstol. Arbetet skulle bestå av två faser dels en kartläggning av bifallsfrekvensen i respektive domstol, dels en analys av eventuella skillnader i bifallsfrekvens. Kartläggningen av målen skulle inbegripa bl.a. en uppdelning av målunderlaget på olika målgrupper och en genomgång av bifallsfrekvensen beträffande dessa, en uppdelning av målen på de olika länder som klagandena åberopat skäl mot samt bifallsfrekvensen fördelad på motsvarande länder, en genomgång av Migrationsverkets inställning i målen och om Migrationsverket medgett på vilken grund detta skett samt förekomsten av muntliga förhandlingar i målen. 2 Målunderlag och undersökningsperiod Kartläggningen omfattar mål i vilka förordnats om utvisning eller avvisning och vari i första hand asylskäl eller andra skyddsskäl åberopats som grund för uppehållstillstånd samt s.k. verkställighetsmål (mål enligt 12 kap. 19 utlänningslagen) avgjorda av migrationsdomstolarna under perioden den 1 oktober 2006 den 31 december I migrationsdomstolarnas målhanteringssystem Vera motsvarar detta mål registrerade i målgrupp 60 Migrationsdomstol Avvisning och utvisning (avlägsnandemål) måltyperna 6001 (Asylsökande), 6003 (Barn utan medföljande vårdnadshavare), 6020 (Omedelbar verkställighet), 6021 (Omedelbar verkställighet, Dublinförordningen), 6022 (Omedelbar verkställighet och förvar), 6023 (Omedelbar verkställighet och förvar, Dublinförordningen) samt 6025 (Dublinkonventionen)

8 8 målgrupp 62 Migrationsdomstol Ny prövning i verkställighetsärenden måltypen 6201 (Prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen) Målunderlaget omfattar ett antal mål vari annat återtagandeavtal än Dublinförordningen eller Dublinkonventionen tillämpats, t.ex. Agreement between the Swiss Federal Council and The government of the Kingdom of Sweden on the re-admission of persons. Dessa mål behandlas i rapporten tillsammans med målen enligt Dublinförordningen och Dublinkonventionen. I kartläggningen ingår inte mål om återkallelse av uppehållstillstånd (måltyp 6026) eller mål i vilka förordnats om utvisning eller avvisning men i vilka endast anknytningsskäl åberopats (målgrupp 61). Vid genomförandet av kartläggningen har uppmärksammats att till domstolarna inkomna mål inte alltid registreras i rätt målgrupp och måltyp utifrån den förteckning över måltypskoder som tagits fram av Domstolsverket. De mål vilka visat sig vara felaktigt registrerade i de i kartläggningen ingående målgrupperna och måltyperna har plockats bort från kartläggningen. Detta gäller t.ex. överklaganden beträffande Migrationsverkets beslut enligt 2 kap. 5 b utlänningslagen (1989:529) respektive Migrationsverkets beslut att avvisa ett för sent inkommet överklagande. Mål vilka inkommit till en migrationsdomstol, men därefter överlämnats till annan migrationsdomstol på grund av fel forum, processekonomiska skäl etc. har endast medtagits i kartläggningen vid den migrationsdomstol där målet avgjorts i sak. 3 Genomförande Kartläggningen av målen har pågått under perioden den 22 februari 2007 den 16 april Kartläggningen har genomförts genom att akterna i målen har granskats. Arbetet med att granska akterna har utförts på respektive domstol samt vid besök på Migrationsöverdomstolen den mars och den 16 april 2007 för genomgång av akterna i de mål som överklagats. Granskningen av akterna har skett utifrån bl.a. följande parametrar. Datum för aktuell asylansökan Ensamkommande man, kvinna, barn, familj eller nyfött barn Migrationsdomstolens sammansättning vid målets avgörande Land/länder mot vilket/a migrationsdomstolen prövat klaganden/a Förekomsten av offentligt biträde i migrationsdomstolen Förekomsten av muntlig förhandling i migrationsdomstolen Migrationsverkets inställning i migrationsdomstolen Sakprövning eller ej sakprövning i migrationsdomstolen

9 9 Den information som samlats in har sammanställts i tre excel-filer, en excel-fil per migrationsdomstol. Excel-filerna har legat till grund för byggandet av s.k. pivottabeller i excel. 4 Närmare om målunderlaget 4.1 Målkategorier och antal Kartläggningen omfattar totalt mål. Av dessa har 27,3 % (347 2 ) avgjorts i Göteborg, 26,6 % (338) i Malmö och 46 % (584) i Stockholm. 52,9 % (671) av målen är mål om utvisning eller avvisning utan förordnande om omedelbar verkställighet, 7,6 % (97) mål om avvisning med förordnande om omedelbar verkställighet, 10,2 % (130) mål enligt Dublinförordningen, Dublinkonventionen eller annat återtagandeavtal och 29,2 % (371) mål om ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen. Se bilaga 1, tabeller 1 och 2a-d. Mål om utvisning eller avvisning utan förordnande om omedelbar verkställighet 24,1 % (162) av målen om utvisning eller avvisning utan förordnande om omedelbar verkställighet har avgjorts i Göteborg, 31,4 % (211) i Malmö och 44,4 % (298) i Stockholm. 46,7 % av de mål i kartläggningen som avgjorts i Göteborg tillhör denna kategori mål. Motsvarande procentsats i Malmö är 62,4 % och i Stockholm 51 %. Se bilaga 1, tabell 2a. Mål om avvisning med förordnande om omedelbar verkställighet 8,2 % (8) av målen om avvisning med förordnande om omedelbar verkställighet har avgjorts i Göteborg, 25,8 % (25) i Malmö och 66 % (64) i Stockholm. 2,3 % av de mål i kartläggningen som avgjorts i Göteborg tillhör denna kategori mål. Motsvarande procentsats i Malmö är 7,4 % och i Stockholm 11 %. Se bilaga 1, tabell 2b. 2 Siffror inom parantes anger antal mål om inget annat anges.

10 10 Mål enligt Dublinförordningen, Dublinkonventionen eller annat återtagandeavtal 28,5 % (37) av målen enligt Dublinförordningen, Dublinkonventionen eller annat återtagandeavtal har avgjorts i Göteborg, 21,5 % (28) i Malmö och 50 % (65) i Stockholm. 10,7 % av de mål i kartläggningen som avgjorts i Göteborg tillhör denna kategori mål. Motsvarande procentsats i Malmö är 8,3 % och i Stockholm 11,1 %. Se bilaga 1, tabell 2c. Mål om ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen 37,7 % (140) av målen om ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen har avgjorts i Göteborg, 19,9 % (74) i Malmö och 42,3 % (157) i Stockholm. 40,3 % av de mål i kartläggningen som avgjorts i Göteborg tillhör denna kategori mål. Motsvarande procentsats i Malmö är 21,9 % och i Stockholm 26,9 %. Se bilaga 1, tabell 2d. 4.2 Definitioner Sakprövning I kartläggningen har sådana mål som inte prövats i sak skiljts från de som sakprövats. Begreppen som är svårdefinierade förklaras i det följande. Mål om utvisning eller avvisning med eller utan förordnande om omedelbar verkställighet En sakprövning anses ha skett om migrationsdomstolen prövat frågan om klaganden skall beviljas uppehållstillstånd enligt 4 kap. eller 5 kap. utlänningslagen (2005:716). En sakprövning anses inte ha skett om ett till migrationsdomstolen inkommet överklagande avvisats, målet avskrivits eller målet i sin helhet återförvisats till Migrationsverket för ny eller fortsatt utredning. Det senare gäller oavsett på vilken grund återförvisningen skett. I vissa fall då en domstol återförvisar ett mål till en lägre instans förekommer det att domstolen även uttalar sig på ett sådant sätt att den binder underinstansen i en sakfråga. En sådan bedömning skulle kunna betraktas som en sakprövning. Trots det betraktas ett mål i vilket detta förekommit som ej sakprövat. Mål enligt Dublinförordningen, Dublinkonventionen eller annat återtagandeavtal En sakprövning anses ha skett om migrationsdomstolen ansett att det andra landet är ansvarigt enligt kriterierna i förordningen, konventionen eller återtagandeavtalet samti-

11 11 digt som frågan om ett eventuellt avstående från tillämpningen härav på grund av anknytningsskäl, humanitära skäl eller i övrigt har prövats. Till kategorin ej sakprövade mål hör för denna målkategori, förutom vad som angetts ovan under mål om utvisning eller avvisning, mål i vilka migrationsdomstolen uppmärksammat att Migrationsverket försuttit en tidsfrist och således undanröjt Migrationsverkets beslut och återförvisat målet till verket för prövning av ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. Mål om ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen En sakprövning anses ha skett om migrationsdomstolen prövat frågan om rekvisiten i 12 kap. 19 utlänningslagen är uppfyllda och bifallit eller avslagit överklagandet med hänvisning till något eller några av dessa. För denna målkategori anses, förutom vad som angivits ovan under mål om utvisning eller avvisning, en sakprövning inte ha skett om det inte fanns ett lagakraftvunnet beslut om utvisning eller avvisning vid tidpunkten för Migrationsverkets prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen Bifall Begreppet bifall är till viss del svårdefinierat, eftersom ett mål oftast består av flera olika yrkanden och det förekommer att vissa av dessa bifalls medan andra avslås. Någon enhetlig definition kan inte användas för samtliga mål. Mål om utvisning eller avvisning med eller utan förordnande om omedelbar verkställighet Med bifall avses att migrationsdomstolen beviljat klaganden ett uppehållstillstånd oavsett på vilken grund detta skett. Mål enligt Dublinförordningen, Dublinkonventionen eller annat återtagandeavtal Med bifall avses att migrationsdomstolen funnit att ett avsteg från Dublinförordningen, Dublinkonventionen eller annat återtagandeavtal skall göras på grund av humanitära skäl, anknytningsskäl eller i övrigt. Ett bifall i denna målkategori leder oftast till att målet återförvisas till Migrationsverket för prövning av ansökan om uppehållstillstånd i sak i Sverige. Det förekommer emellertid även fall där migrationsdomstolen direkt beviljat klaganden ett uppehållstillstånd. Mål om ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen Med bifall avses att migrationsdomstolen beviljat klaganden en ny prövning av frågan om uppehållstillstånd oavsett om domstolen återförvisat målet till Migrationsverket för denna prövning eller om domstolen direkt beviljat klaganden ett uppehållstillstånd.

12 12 5 Analys 5.1 Analysproblem och svårigheter att dra slutsatser En genomgående svårighet med att analysera ett målunderlag som det nu aktuella är att det egentligen inte finns ens två mål som är helt lika och därmed helt jämförbara. Varje mål är specifikt och det är omständigheterna i varje enskilt mål som ligger till grund för den bedömning som görs, dvs. om ett överklagande bifalls eller avslås. Det finns flera faktorer som det har funnits anledning att analysera. En analys av olika faktorer innebär emellertid att effekten av en viss faktor kan verka i en riktning medan effekten av en annan faktor helt eller delvis kan ha betydelse för bifallsfrekvensen i motsatt riktning. Vidare hänför sig det målunderlag som ligger till grund för denna kartläggning till en begränsad period i tiden och därmed även till ett begränsat antal mål. Begränsningen har varit nödvändig för att på ett enkelt och förhållandevis snabbt sätt kunna genomföra kartläggningen. Samtidigt minskar denna begränsning förutsättningarna för att kunna dra några mer säkra eller långtgående slutsatser av resultatet. I vissa delar av materialet har målunderlaget varit ytterst begränsat. Särskilt i dessa delar måste eventuella slutsatser därför dras med mycket stor försiktighet. 5.2 Sakprövningsfrekvens Sammanfattning: Sakprövningsfrekvensen är i stort sett lika mellan de olika målkategorierna och mellan de tre migrationsdomstolarna. Av totalt mål har mål sakprövats medan 139 mål inte prövats i sak. Det motsvarar en genomsnittlig sakprövningsfrekvens på 89 %. 91,5 % (614) av målen om utvisning eller avvisning utan förordnande om omedelbar verkställighet har sakprövats. Sakprövningsfrekvensen för målkategorin är i Göteborg 90,7 %, i Malmö 95,3 % och i Stockholm 89,3 %. 88,7 % (86) av målen om avvisning med förordnande om omedelbar verkställighet har sakprövats. Sakprövningsfrekvensen för målkategorin är i Göteborg 100 %, i Malmö 92 % och i Stockholm 85,9 %. 78,5 % (102) av målen enligt Dublinförordningen, Dublinkonventionen eller annat återtagandeavtal har sakprövats. Sakprövningsfrekvensen för målkategorin är i Göteborg 86,5 %, i Malmö 78,6 % och i Stockholm 73,8 %. 88,4 % (328) av målen om ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen har sakprövats. Sakprövningsfrekvensen för målkategorin är i Göteborg 85 %, i Malmö 86,5 % och i Stockholm 92,4 %.

13 13 Se bilaga 1, tabeller 3a-c. 5.3 Bifallsfrekvens Sammanfattning: Skillnaden i bifallsfrekvens mellan migrationsdomstolarna finns huvudsakligen i målkategorin mål om utvisning eller avvisning utan förordnande om omedelbar verkställighet. För de övriga målkategorierna noteras inte lika stora skillnader i bifallsfrekvens. En skillnad finns visserligen också för målkategorin mål om avvisning med förordnande om omedelbar verkställighet. Målunderlaget för denna kategori mål är emellertid ytterst begränsat. Av totalt mål som sakprövats har överklagandet bifallits i 187 mål. Överklagandet har avslagits i 943 mål. Det motsvarar en genomsnittlig bifallsfrekvens på 16,5 %. Mål om utvisning eller avvisning utan förordnande om omedelbar verkställighet Överklagandet har bifallits i 26,5 % (163) av målen om utvisning eller avvisning utan förordnande om omedelbar verkställighet. Bifallsfrekvensen i Göteborg är 38,1 %, i Malmö 26,9 % och i Stockholm 19,9 %. I Göteborg har överklagandet bifallits i 16,1 % av målen (9 av 56) på grunden anknytningsskäl. Motsvarande siffror i Malmö är 20,4 % (11 av 54) och i Stockholm 26,4 % (14 av 53). I dessa fall har överklagandena avslagits avseende åberopade asylskäl. Om de mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl, vid beräkningen av bifallsfrekvenser i stället för att räknas som bifall av överklagandet räknas som avslag blir bifallsfrekvensen i Göteborg 32 %, i Malmö 21,4 % och i Stockholm 14,7 %. Mål om avvisning med förordnande om omedelbar verkställighet Överklagandet har bifallits i 7 % (6) av målen om avvisning med förordnande om omedelbar verkställighet. Bifallsfrekvensen i Göteborg är 0 %, i Malmö 17,4 % och i Stockholm 3,6 %. Mål enligt Dublinförordningen, Dublinkonventionen eller annat återtagandeavtal Överklagandet har bifallits i 3,9 % (4) av målen enligt Dublinförordningen, Dublinkonventionen eller annat återtagandeavtal. Bifallsfrekvensen i Göteborg är 6,3 %, i Malmö 0 % och i Stockholm 4,2 %.

14 14 Mål om ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen Överklagandet har bifallits i 4,3 % (14) av målen om ny prövning enligt 12 kap. 19 utlänningslagen. Bifallsfrekvensen i Göteborg är 3,4 %, i Malmö 0 % och i Stockholm 6,9 %. Se bilaga 1, tabeller 4a-b. 5.4 Avgränsningar Skillnaderna i bifallsfrekvens hänför sig huvudsakligen till mål om utvisning eller avvisning utan förordnande om omedelbar verkställighet. Denna målkategori har även omfattat flest mål. Analysen har därför inriktats på denna kategori mål. Analysen innefattar en undersökning av följande tänkbara faktorer till skillnader i bifallsfrekvens. Länderstrukturen vid de olika migrationsdomstolarna i förhållande till bifallsfrekvensen Målens åldersstruktur i förhållande till bifallsfrekvensen Migrationsverkets inställning i förhållande till bifallsfrekvensen Förekomsten av offentligt biträde i förhållande till bifallsfrekvensen Förekomsten av muntlig förhandling i förhållande till bifallsfrekvensen Prövning av målen som E-mål (mål vilka avgjorts av en ensam domare, s.k. ensamdomarmål) respektive N-mål (mål i vilka nämndemän deltagit i avgörandet, s.k. nämndmål) i förhållande till bifallsfrekvensen Analysen har utgjorts av en i princip renodlat statistisk granskning av målunderlaget, eftersom en kartläggning och undersökning inte varit möjlig att göra av de närmare omständigheterna i varje enskilt mål, de förutsättningar och förhållanden som rått vid tidpunkten för själva prövningen eller i vilken utsträckning dessa omständigheter, förutsättningar och förhållanden inverkat på prövningen. 5.5 Länderstruktur Sammanfattning: De tre migrationsdomstolarna har i olika utsträckning prövat mål som gällt olika länder. Bifallsfrekvensen skiljer sig åt beroende på vilket land som prövats. Skillnaden i andelen mål som prövats mot olika länder kan ha påverkat den sammanlagda bifallsfrekvensen och kan förklara en del av skillnaderna i bifallsfrekvens. I många fall är underlaget i undersökningen så litet att det knappast är meningsfullt med statistiska jämförelser. Klart är också att omständigheterna i de enskilda målen kan skilja sig väsentligt trots att det rör sig om prövning inom samma land. Det är alltså inte möjligt att dra några ytterligare slutsatser av skillnaden i bifallsfrekvens. Det finns inte heller underlag att säga att prövningen gällande ett visst land ger olika resultat beroende på vilken domstol som har gjort prövningen.

15 15 De tre länder/geografiska områden som prövats i störst utsträckning i Göteborg, Malmö respektive Stockholm är: Göteborg Malmö Stockholm 1. Serbien 1. Serbien 1. forna Sovjet 2. Iran 2. forna Sovjet 2. Bolivia 3. Irak 3. Libanon/Syrien 3. Libanon/Syrien I Göteborg och Malmö är Serbienmål en stor grupp, medan den i Stockholm är betydligt mindre. Bifallsfrekvensen för dessa mål är klart lägre än den genomsnittliga frekvensen i Göteborg, genomsnittlig i Malmö och klart högre i Stockholm. I Göteborg har prövats en förhållandevis stor del mål gällande Irak som alla bifallits och en stor andel mål gällande Iran med en hög andel bifall. Alla utom ett Boliviamål har prövats i Stockholm och avslagits. Bifallsfrekvensen påverkas av länderfördelningen. Om exempelvis Bolivia, som i stort sett prövats bara i Stockholm, räknas bort ökar den genomsnittliga bifallsfrekvensen i Stockholm från 19,9 % till 22,7 % samtidigt som frekvensen i Göteborg och Malmö inte påverkas. På samma sätt minskar bifallsfrekvensen i Göteborg från 38,1 % till 32,1 % om Irakmålen exkluderas. Bifallsfrekvenserna i Malmö och Stockholm skulle då också påverkas men i mindre utsträckning Länder/geografiska områden mot vilka prövning skett I Göteborg är de största prövningsländerna/geografiska områden mot vilka prövning skett Serbien 18,4 % (27) av målen Iran 16,3 % (24) av målen Irak 8,8 % (13) av målen Härefter följer forna Sovjet (se definition nedan) 6,8 % (10) av målen, Libyen 6,1 % (9) av målen, Afghanistan och/eller Pakistan 6,1 % (9) av målen, Nigeria 4,8 % (7) av målen, Libanon och/eller Syrien 4,8 % (7) av målen samt Etiopien och/eller Eritrea 3,4 % (5) av målen. Ett av målen som prövats mot Nigeria har även prövats mot Kamerun och Ghana. I Malmö är de största prövningsländerna/geografiska områden mot vilka prövning skett Serbien 19,4 % (39) av målen forna Sovjet 13,4 % (27) av målen Libanon och/eller Syrien 10,9 % (22) av målen Härefter följer Etiopien och/eller Eritrea 6 % (12) av målen, Afghanistan och/eller Pakistan 6 % (12) av målen, Turkiet 5 % (10) av målen samt Bosnien-Herzegovina 3,5 % (7) av målen. Ett av målen i Malmö har prövats både mot Ryssland och Serbien och har därför räknats med i båda grupperna. Två av målen som prövats mot Libanon har även prövats mot Libyen. Ett av målen som prövats mot Afghanistan har prövats även mot USA.

16 16 I Stockholm är de största prövningsländerna/geografiska områden mot vilka prövning skett forna Sovjet 15,8 % (42) av målen Bolivia 12,4 % (33) av målen Libanon och/eller Syrien 9,4 % (25) av målen Härefter följer Iran 6,4 % (17) av målen, Etiopien och/eller Eritrea 5,3 % (14) av målen, Irak 4,5 % (12) av målen samt Libyen 4,1 % (11) av målen. Ett av målen vid domstolen har prövats dels mot Vitryssland och Tjetjenien men även mot Egypten och Libyen. Målet har därför räknats med både i gruppen forna Sovjet och för Libyen. Se bilaga 1, tabell 5a Bifallsfrekvenser för länder/geografiska områden mot vilka prövning skett Bifallsfrekvensen skiljer sig åt mellan olika länder och även mellan domstolarna. Domstolarna har också prövat mål gällande olika länder i olika omfattning. Skillnaden i andelen mål som prövats mot olika länder påverkar den sammanlagda bifallsfrekvensen. Grunden för varje bifall har angetts. Däremot har någon analys inte varit möjlig att göra av de omständigheter som varit aktuella i varje enskilt mål. Så länge en närmare analys inte görs av varje mål som prövats är det inte möjligt att dra några ytterligare slutsatser av skillnaderna i bifallsfrekvens. I många fall är underlaget i undersökningen så litet att det knappast är meningsfullt med statistiska jämförelser. Det finns inte underlag för att säga att prövningen gällande ett visst land leder till olika resultat beroende på vilken domstol som gjort prövningen. Serbien I Göteborg och Malmö är Serbien det vanligaste landet mot vilket prövning skett. Av målen i Göteborg har 18,4 % och i Malmö 19,4 % prövats mot detta land. I Stockholm har 3,8 % (10) av målen prövats mot Serbien. Bifallsfrekvensen för mål vilka prövats mot Serbien är högre i Stockholm än i Göteborg och Malmö. I Göteborg har överklagandet bifallits i 18,5 % av målen (5 av 27). Grunden för tillstånd har i 3 mål varit flyktingskäl och i 2 mål synnerligen ömmande omständigheter. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 1 mål. I Malmö har överklagandet bifallits i 28,2 % av målen (11 av 39). Grunden för tillstånd har i 3 mål varit flyktingskäl, i 4 mål synnerligen ömmande omständigheter och i 4 mål anknytningsskäl. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 4 mål. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Malmö i stället 17,9 %. I Stockholm har överklagandet bifallits 50 % av målen (5 av 10). Grunden för tillstånd har i 1 mål varit flyktingskäl, i 1 mål skyddsbehov i övrigt, i 2 mål synnerligen ömmande

17 17 omständigheter och i 1 mål anknytningsskäl. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Stockholm i stället 40 %. Se bilaga 1, tabell 5b. Iran I Göteborg har 16,3 % av målen prövats mot Iran. I Malmö och Stockholm är motsvarande siffror 3 % (6) respektive 6,4 %. Prövningslandet Iran har höga bifallsfrekvenser särskilt i Göteborg. Överklagandet har bifallits i 41,7 % av målen (10 av 24) i Göteborg. Grunden för tillstånd har i 6 mål varit flyktingskäl, i 2 mål skyddsbehov i övrigt och i 2 mål anknytningsskäl. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 3 mål. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Göteborg i stället 33,3 %. I Malmö har överklagandet bifallits i 33,3 % av målen (2 av 6). Grunden för tillstånd har i båda målen varit flyktingskäl. Överklagandet har bifallits i 23,5 % av målen (4 av 17) i Stockholm. Grunden för tillstånd har i 1 mål varit flyktingskäl, i 1 mål skyddsbehov i övrigt, i 1 mål synnerligen ömmande omständigheter och i 1 mål anknytningsskäl. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 3 mål. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Stockholm i stället 17,6 %. Se bilaga 1, tabell 5c. Irak I Göteborg har 8,8 % av målen prövats mot Irak. I Malmö och Stockholm är motsvarande siffror 2,5 % (5) respektive 4,5 %. Prövningslandet Irak har höga bifallsfrekvenser särskilt i Göteborg. Migrationsverket har i stor utsträckning medgett bifall till överklagandet i målen rörande Irak. Överklagandet har bifallits i 100 % av målen (13 av 13) i Göteborg. Grunden för tillstånd har i 6 mål varit skyddsbehov i övrigt, i 2 mål synnerligen ömmande omständigheter och i 5 mål verkställighetshinder enligt 5 kap. 11 utlänningslagen 3. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 8 mål. I Malmö har överklagandet bifallits i 80 % av målen (4 av 5). Grunden för tillstånd har i 2 mål varit skyddsbehov i övrigt och i 2 mål synnerligen ömmande omständigheter. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 3 mål. 3 Enligt 5 kap. 11 utlänningslagen får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas om det finns ett hinder som inte är bestående mot att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut verkställs.

18 18 I Stockholm har överklagandet bifallits i 58,3 % av målen (7 av 12). Grunden för tillstånd har i 1 mål varit skyddsbehov i övrigt, i 4 mål synnerligen ömmande omständigheter och i 2 mål anknytningsskäl. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 5 mål. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Stockholm i stället 41,7 %. I fem mål i Göteborg har irakier beviljats tillfälliga uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 11 utlänningslagen 4. Inga sådana tillstånd har meddelats i Malmö eller Stockholm. Om dessa tillstånd inte hade beviljats utan i stället överklagandena avslagits hade bifallsfrekvensen för Irak i Göteborg varit 61,5 % i stället för 100 %. Om Irakmålen exkluderas från beräkningen minskar bifallsfrekvensen i Göteborg från 38,1 % till 32,1 %. Bifallsfrekvenserna i Malmö och Stockholm påverkas också men i mindre utsträckning. Se bilaga 1, tabell 5d. Libanon och/eller Syrien I Göteborg har 4,8 % (7) av målen prövats mot Libanon och/eller Syrien. I Stockholm har 9,4 % av målen och i Malmö 10,9 % av målen prövats mot länderna Libanon och/eller Syrien. Överklagandet har bifallits i 57,1 % av målen (4 av 7) i Göteborg. Grunden för tillstånd har i 2 mål varit flyktingskäl, i 1 mål synnerligen ömmande omständigheter och i 1 mål anknytningsskäl. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Göteborg i stället 42,9 %. I Malmö har överklagandet bifallits i 13,6 % av målen (3 av 22). Grunden för tillstånd har i 2 mål varit skyddsbehov i övrigt och i 1 mål synnerligen ömmande omständigheter. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 1 mål. I Stockholm har överklagandet bifallits i 16 % av målen (4 av 25). Grunden för tillstånd har i 3 mål varit flyktingskäl och i 1 mål anknytningsskäl. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 1 mål. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Stockholm i stället 12 %. I målen i Göteborg är andelen bifall hög vid prövning mot Libanon och/eller Syrien i förhållande till andelen bifall i Malmö och Stockholm. Det rör sig emellertid om ett begränsat antal mål. Se bilaga 1, tabell 5e. 4 Enligt 5 kap. 11 utlänningslagen får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas om det finns ett hinder som inte är bestående mot att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut verkställs.

19 19 Forna Sovjet (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland) I Göteborg har 6,8 % av målen prövats mot forna Sovjet, i Stockholm 15,8 % och i Malmö 13,4 %. Bifallsfrekvenserna för forna Sovjet understiger vid samtliga domstolar de genomsnittliga bifallsfrekvenserna vid respektive migrationsdomstol. I Göteborg har överklagandet bifallits i 10 % av målen (1 av 10). Grunden för tillstånd var flyktingskäl. I Malmö har överklagandet bifallits i 18,5 % av målen (5 av 27). Grunden för tillstånd har i 1 mål varit flyktingskäl, i 1 mål skyddsbehov i övrigt, i 2 mål synnerligen ömmande omständigheter och i 1 mål anknytningsskäl. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Malmö i stället 14,8 %. I Stockholm har överklagandet bifallits i 16,7 % av målen (7 av 42). Grunden för tillstånd har i 1 mål varit flyktingskäl, i 2 mål skyddsbehov i övrigt, i 3 mål synnerligen ömmande omständigheter och i 1 mål anknytningsskäl. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 1 mål. Om hänsyn inte tas till de mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Stockholm i stället 14,3 %. Se bilaga 1, tabell 5f. Bolivia I Göteborg har 0,7 % (1) av målen prövats mot Bolivia. I Malmö har inte något mål prövats mot detta land. I Stockholm har 12,4 % av målen prövats mot Bolivia. I Göteborg har överklagandet bifallits, dvs. en bifallsfrekvens på 100 %. Grunden för tillstånd var anknytningsskäl. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Göteborg i stället 0 %. Överklagandet har inte i något fall bifallits i Stockholm, dvs. en bifallsfrekvens på 0 %. Om Bolivia, som i stort sett prövats bara i Stockholm, räknas bort ökar den genomsnittliga bifallsfrekvensen i Stockholm från 19,5 % till 22,3 % samtidigt som frekvensen i Göteborg och Malmö inte påverkas. Se bilaga 1, tabell 5g.

20 20 Etiopien och/eller Eritrea Prövning mot Etiopien och/eller Eritrea har i Göteborg skett i 3,4 % av målen, i Malmö i 6 % av målen och i Stockholm i 5,3 % av målen. I Göteborg och Malmö har överklagandena bifallits i större utsträckning än i Stockholm. Överklagandet har bifallits i Göteborg i 60 % av målen (3 av 5). Grunden för tillstånd har i 2 mål varit flyktingskäl och i 1 mål skyddsbehov i övrigt. I Malmö har överklagandet bifallits i 41,7 % av målen (5 av 12). Grunden för tillstånd har i 2 mål varit flyktingskäl, i 1 mål skyddsbehov i övrigt, i 1 mål synnerligen ömmande omständigheter och i 1 mål anknytningsskäl. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 1 mål. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Malmö i stället 33,3 %. I Stockholm har överklagandet bifallits i 14,3 % av målen (2 av 14). Grunden för tillstånd har i 1 mål varit synnerligen ömmande omständigheter och i 1 mål anknytningsskäl. Migrationsverket har medgett bifall till överklagandet i 1 mål. Om hänsyn inte tas till mål i vilka grunden för tillstånd varit anknytningsskäl blir bifallsfrekvensen i Stockholm i stället 7,1 %. Se bilaga 1, tabell 5h. 5.6 Åldersstruktur Sammanfattning: Bifallsfrekvensen är förhållandevis hög i mål med äldre asylansökningar. Bland mål med asylansökningar inlämnade under åren förekommer vid samtliga migrationsdomstolar bifallsfrekvenser som är högre än genomsnittet vid respektive domstol. En större andel av de mål som avgjorts i Göteborg än i Malmö och Stockholm har innehållit äldre asylansökningar (inlämnade under åren ). Samtidigt har i Malmö avgjorts en större andel mål med senare inkomna asylansökningar (inlämnade under år 2006). Eftersom bifallsfrekvensen är förhållandevis hög i mål med äldre asylansökningar, kan det sätt som mål med sådana ansökningar fördelar sig mellan domstolarna ha haft en viss inverkan på skillnaderna i bifallsfrekvens Målens åldersstruktur Åldersstrukturen hos de 614 sakprövade målen fördelar sig på följande sätt: 1 mål (0,2 %) med asylansökan inlämnad år mål (4,1 %) med asylansökan inlämnad år mål (12,9 %) med asylansökan inlämnad år mål (22,3 %) med asylansökan inlämnad år mål (52,4 %) med asylansökan inlämnad år 2005

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM DOM -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm Sida l (9) Mål nr UM 1436-07 KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka Ombud och offentligt biträde: Advokaten Christina Sebelius-Frost

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 Målnummer: UM3524-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-12-06 Rubrik: Lagrum: En utlänning kan inte få status som flykting, alternativt skyddsbehövande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-20. Ny prövning i vissa utlänningsärenden

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-20. Ny prövning i vissa utlänningsärenden 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-20 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ny prövning i vissa utlänningsärenden

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR

NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR Nr 1/2014 (april 2014) Utgivet av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) Redaktör: Stig-Åke Petersson Migrationsverkets regleringsbrev

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-13 UM 2059-11 Migrationsdomstolen, Avd 6 Meddelad i Noah Tunbjer Malmö Sida l (4) KLAGANDE Abdul Husseini, 19900629 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand.

Läs mer

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut.

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut. FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-15 UM 24608-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Yuusuf Abdulahi Gamuley, 950521 c/o Keyd Abd Galbeed Västerby Backe

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

Den nya migrationsprocessen

Den nya migrationsprocessen Den nya migrationsprocessen Slutbetänkande av Utvärderingsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110. Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias Myrgren Box 6 296 21 Åhus

KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110. Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias Myrgren Box 6 296 21 Åhus Sida l (9) KAMMARRÄTTEN T^r^A /T JJvJlVl Mål m UM 7533-12 2013-03-22 Meddelad i Stockholm KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110 Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias

Läs mer

Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00

Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00 Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00 Hur tillämpas barnperspektivet under Migrationsverkets handläggning? Av nedanstående utdrag av Migrationsverkets

Läs mer

6.1 Ansökan om uppehållstillstånd

6.1 Ansökan om uppehållstillstånd Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 6.1 Ansökan om uppehållstillstånd Uppdaterat 2006-03-31 6.1 Ansökan om uppehållstillstånd Innehållsförteckning Allmänt Ansökningsförfarandet Migrationsverkets utrednings-

Läs mer

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 526-11 Enhet 1:4 1 KLAGANDE Habib Hasani, 19920321 Ombud och offentligt biträde: Advokat Josef Osvath, Advokatfirman Josef Osvath, Box 11373, 404 28 Göteborg

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM18813-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 20 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Ahmed Selimovic, 820112-0691 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 R2A DATUM 1 (11) Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 Box 2290, 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon:

Läs mer

Rättsligt ställningstagande

Rättsligt ställningstagande Bfd22 080929 1 (12) Rättslig styrning 2014-12-19 RCI 19/2014 Rättsligt ställningstagande angående avvisning med omedelbar verkställighet till hemlandet enligt 8 kap. 19 utlänningslagen 1. Sammanfattning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Migrationsdomstolen, avd. 4 E Beyer DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Mål nr UM 2176-10 1 KLAGANDE Malek Settah, 820314- Ombud och offentligt biträde: Advokat Eva Almström Sydvästsveriges Advokatbyrå AB

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 795-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder

Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder Ds 2011:14 Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder en kartläggning av tillämpningen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna Sida l (6) KAMMARRÄTTEN "D 17 C T T TT^ J3 E O JL U l Mål nr UM 82 *' 11 Migrationsöverdomstolen 2011-03-14 Avdelning 04 Meddelat i Stockholm l KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222 Ombud och offentligt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (9) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE Sekretess Sekretess Ombud: Jur. kand. Ignacio Vita Sju Advokater Box 22016 104 22 Stockholm KLANDRAT AVGÖRANDE

Läs mer

Migration. Förslag till statens budget för 2012. Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7

Migration. Förslag till statens budget för 2012. Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 Migration 8 Förslag till statens budget för 202 Migration Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Utgiftsområde 8 Migration... 9 2. Omfattning... 9 2.2 Utgiftsutveckling... 0 2.3 Mål...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

DOM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1040-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART 1. Kamel Kamel, 000618 2. Anil Anil, 010926 Ombud: Stefan Palmkvist Östanfors 10 739 92 Skinnskatteberg

Läs mer

Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet

Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet Ds 2009:39 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU5 Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Sammanfattning I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen beslutar om ändringar i nuvarande utlänningslag.

Läs mer

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-11-23 UM 2683-10 E Migrationsdomstolen, Avd 5 Meddelad i Malmö Carl Henrik Marcus Sida l (5) KLAGANDE 1. Fatema Hussaini, 630321-2. Jamila Safari, 920321-3. Ali

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

H o v r ä t t e n f ö r V ä s t r a S v e r i g e RH 2001:37

H o v r ä t t e n f ö r V ä s t r a S v e r i g e RH 2001:37 H o v r ä t t e n f ö r V ä s t r a S v e r i g e RH 2001:37 Målnummer: Ö1494-01 Avdelning: 3 Avgörandedatum: 2001-01-22 Rubrik: Försättande i konkurs. Obestånd? Dessutom fråga om 1) tillåtligheten av

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

DOM 2015-02-23 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-02-23 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-02-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 9254-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. Mikjerem Aliji, 680513 2. Muedin Aliji, 680720 3. Semine Aliji, 020419 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav 1(9) Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav Vid tvångsförsäljning ska följande förfarande och formkrav jämte bifogad promemoria tillämpas. Bostadsrättshavaren ska skriftligen underrättas

Läs mer

Alexandra Wilton Wahren (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Alexandra Wilton Wahren (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 mars 2014 Beatrice Ask Alexandra

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE AA MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 27

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 december 2012 Ö 4613-11 KLAGANDE MA Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat C-GE MOTPART LR Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

NYTT OM HBT-FLYKTINGAR

NYTT OM HBT-FLYKTINGAR NYTT OM HBT-FLYKTINGAR Nr 3/2013 (december 2013) Utgivet av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) Redaktör: Stig-Åke Petersson Fler hbt-flyktingar kommer till

Läs mer

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Migrationsdomstolen Avdelning 5 BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Mål nr UM 3466-14 1 KLAGANDE Sekretess, se bilaga 2 Ombud: advokaten Ulf Öberg och EU-advokaten David Loveday Advokatfirman Öberg & Associés

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av återvändandedirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Genomförande av återvändandedirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Genomförande av återvändandedirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 november 2011 Tobias Billström Ingela Fridström (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM c Mål nr I MALMÖ 2011-10- 2 O UM 2257-11 Avdelning 5 Meddelad i Malmö Sida l (4) KLAGANDE 1. Danijelallic, 810130-7323 2. Mina Ilic, 040916-4266 3. Sejdallic, 990204-2358 4. Selma

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 april 2014 T 602-13 KLAGANDE CH Ombud: Advokat NA MOTPART Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Ombud: Advokat EAZ SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN (Only available in Swedish, 2006-11-15) Rubrik: Utlänningslag (2005:716) Utfärdad: 2005-09-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:946 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen 1 of 5 21/09/2010 13:57 immi Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen Tillbaka SFS nr: 2001:720 Departement/ myndighet: Utrikesdepartementet

Läs mer

Svea hovrätts överprövning i tvistemål

Svea hovrätts överprövning i tvistemål SVEA HOVRÄTT FÖRFATTARE Lina Nestor Hovrättsassessor Svea hovrätt Svea hovrätts överprövning i tvistemål en uppföljning av 2012 års undersökning 2 (23) Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning... 3 1.1

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Enhet 2:6 Mål nr Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Mikael Ocklind Sid 1 sista st. Ersättning ska utgå med 28 473 kr, varav 14 402 kr för arbete, 4 160 kr för tidsspillan, 4 216

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 10 februari 2014 KLAGANDE Varbergs kommun 432 80 Varberg MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 januari

Läs mer

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm ~ ~ KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm Sida 1 (16) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1... 2. 3. Ombud för 1-7: Bedrettin Uzun Destanjuristfirma AB Södra

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2011 Ö 591-11 KLAGANDE FABEC Aktiebolag, 556178-9974 Orrekulla Industrigata 22 425 36 Hisings Kärra Ombud: LZ MOTPART Skatteverket

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 10 februari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 5 juni 2008

Läs mer

Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden

Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden Rapport över granskning av samtliga ärenden under perioden 2011-10-01 2013-09-30 RättsPM 2015:3 Utvecklingscentrum Göteborg Juni 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

2010:4. Uppföljning av återetableringsstödet

2010:4. Uppföljning av återetableringsstödet 2010:4 Uppföljning av återetableringsstödet MISSIV DATUM DIARIENR 2010-02-23 2009/236-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-11-05 Ju2009/8893/SIM Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

ASYLRATT, KON OCH POLITIK. En handbok for jåmstålldhet och kvinnors råttigheter

ASYLRATT, KON OCH POLITIK. En handbok for jåmstålldhet och kvinnors råttigheter ASYLRATT, KON OCH POLITIK En handbok for jåmstålldhet och kvinnors råttigheter Maria Bexelius Rådgivningsbyrån for asylsokande och flyktingar INNEHÅLL FORORD 9 KAPITEL 1. INLEDNING 11 Viktiga begrepp,

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 maj 2008 T 3379-06 KLAGANDE BS Ombud: JA MOTPART IF Metalls Arbetslöshetskassa (tidigare Metallindustriarbetarnas Arbetslöshetskassa)

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Åsa Bergdahl Advokatbolaget Pargéus & Karström Box 1037 851 11 Sundsvall

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Åsa Bergdahl Advokatbolaget Pargéus & Karström Box 1037 851 11 Sundsvall Mål FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM 2011-02-22 UM 22097-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 28 Stockholm Sida l (8) KLAGANDE 1. Mercy Osato Edionwe, 19900312 2. Grace Ais Osa Edionwe, 20090928 Aprilvägen

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

Inspektion vid Förvaltningsrätten i Luleå den 10 12 mars 2015

Inspektion vid Förvaltningsrätten i Luleå den 10 12 mars 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 915-2015 Sid 1 (7) Inspektion vid Förvaltningsrätten i Luleå den 10 12 mars 2015 Inledning Den 10 12 mars 2015 genomförde justitieombudsmannen Lars Lindström

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer