INFORMATION TILL BRUKSANVISNINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION TILL BRUKSANVISNINGEN"

Transkript

1 INFORMATION TILL BRUKSANVISNINGEN Ha alltid den här bruksanvisningen till hands i närheten av din bärbara dator. Ta väl vara på förpackning och bruksanvisning så att du vid en eventuell försäljning kan ge dem vidare till den nye ägaren. Vi har strukturerat det här dokumentet så att du alltid kan slå upp den information du behöver genom innehållsförteckningen. Om du genast vill börja använda din notebook, läs då kapitlet Driftssäkerhet ( sida 1) och Handhavande ( sida 17). Vi rekommenderar att du även läser de andra kapitlen för att du skall få detaljerade förklaringar och användarinformation om din bärbara dator. Vårt mål är att på ett lättförståeligt sätt beskriva hur du använder din bärbara dator. Viktigt: Upplysningar som hjälper dig vidare och information om din PC får du genom onlinehjälpen i datorns Startmeny. Där klickar du på: Information om din PC För att använda programmen och operativsystemet, kan du utnyttja de omfattande hjälpfunktionerna i programmen genom knapptryckning (oftast F1) resp. musklickning. Denna hjälp finns när operativsystemet Microsoft Windows används eller ges av respektive program. Windows xp erbjuder en rundtur (hänvisning i aktivitetsfältet) för att lära känna operativsystemet. Andra användbara informationskällor har vi listat från och med sida 60.

2 VÅRA MÅLGRUPPER Denna bruksanvisning riktar sig både till nybörjare och vana användare. Även om den bärbara datorn kan användas professionellt är den ursprungligen utformad för privat bruk. De många användningsområdena kommer hela familjen till godo. PERSONLIGT Fyll i följande i ditt ägarbevis: Serienummer... Inköpsdatum... Inköpsort... Datorns serienummer finns på baksidan av din dator. Notera även numret i dina garantihandlingar. KVALITET Vi har varit måna om att välja säkra, funktionsdugliga och tillförlitliga komponenter som är enkla att använda. Genom ett välbalanserat hård- och mjukvarukoncept kan vi presentera framtidens bärbara dator som kommer att ge dig mycket nöje både i arbetet och på fritiden. Tack för att du visar förtroende för våra produkter. Vi gläder oss över att kunna hälsa dig välkommen som ny kund. Upphovsrätt 2004 Alla rättigheter förbehållna. Denna handbok är urkundsskyddad. All mekanisk, elektronisk eller annan form av kopiering utan tillverkarens skriftliga tillåtelse är förbjuden. Varumärken: MS-DOS och Windows är registrerade varumärken tillhörande Microsoft. Pentium är ett inregistrerat varumärke tillhörande Intel. Andra varumärken tillhör respektive leverantör. Med reservationer för tekniska och utseendemässiga ändringar samt tryckfel. ii

3 Innehåll: SÄKERHETSINFORMATION...3 Datasäkring... 4 Uppställningsplats... 5 Omgivningstemperatur... 5 Ansluta... 6 Strömförsörjning... 6 Bekabling... 7 Information om modemdrift... 7 Information om pekplattan... 7 Batteridrift... 8 BILDER...11 Leveransomfång Öppen dator Bild framifrån Vänster sida Höger sida Baksida Drifts- och Statuslampor DRIFTSTART...19 Så här startar du: Arbetsplats vid bildskärmen Arbeta bekvämt STRÖMFÖRSÖRJNING...23 På- och Avknapp Nätdrift Batteridrift Sätta i batteri Ta ut batteri Ladda upp batteri Batterieffekt iii

4 Energiförvaltning (Power Management) Power Management och ACPI Stand-by Modus Violäge (Hibernate) BILDSKÄRM...30 Öppna och stänga bildskärmen Bildskärmsupplösning Ansluta en extern monitor Ansluta en TV-apparat INMATNING AV DATA...35 Tangentbordet Tangentkombinationer som är specifika för den bärbara datorn Musfältet (Touchpad) HÅRDDISKEN...39 Viktiga mappar DEN OPTISKA ENHETEN...41 Sätta i en CD/DVD-skiva Nödutmatning av CD-skivor som fastnat Spela upp resp. läsa skivans innehåll DVD-Teknik Olika DVD-format DVD-Video Regional information om reproduktion av DVD Information gällande brännare Brännbara cd-skivor LJUDSYSTEMET...49 Externa audioförbindeler MODEM...50 Vad är ett modem? Modemanslutning iv

5 NÄTVERKSDRIFT...52 Vad är ett nätverk? Fast-Ethernet-anslutning PC-KORTSANSLUTNING bitars CardBus Användning av PC-kort Installering av PC-kort Avlägsna PC-kortet YTTERLIGARE ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER...58 Seriell anslutning PS/2-porten Universal Serial Bus-anslutning MJUKVARA...60 Lär känna Windows xp Windows XP Home Edition De första stegen Windows XP Hjälp och support Microsoft Interaktiv Träning Installation av mjukvara Så installerar du mjukvaran: Avinstallera mjukvaran Windowsaktivering BIOS installationsprogram Utföra BIOS installation Använda BIOS-Installation FAQ VANLIGA FRÅGOR...69 DATA- OCH SYSTEMSÄKERHET...71 Säkerhetskopiering Underhållsprogram Disketter för återställning av lösenord Windows Update SYSTEMÅTERSTÄLLNING...72 Felavhjälpning v

6 Återställning av Ursprungsläge Begränsning av återställning Genomföra Återställningssäkring FÖRSTA HJÄLPEN VID FEL...75 Lokalisera orsaken Kontrollera anslutningar och kablar Självtest vid start av datorn (POST) Fel och orsaker FELAKTIG TIDS- ELLER DATUMANGIVELSE...76 Behöver du mera stöd? Drivrutinsstöd UNDERHÅLL...78 Underhåll av bildskärm Transport Skydda datorn mot obehörigt intrång Sätt upp lösenord Använda säkerhetslås Uppgradering/Ombyggnad och reparation ANVÄNDA NORMER...85 Elektromagnetisk tolerans ISO Klass II GARANTIVILLKOR...87 Ansvarsbegränsning INDEX...89 vi

7 Kapitel 1 Driftsäkerhet Tema Sida Datasäkring 4 Uppställningsplats 5 Omgivningstemperatur 5 Ansluta 6 Information om modemdrift 7 Information om pekplattan 7 Batteridrift 8

8 2 SÄKERHETSINFORMATION

9 SÄKERHETSINFORMATION Läs igenom detta kapitel noga och följ sedan alla anvisningar. Därigenom säkerställer du att din bärbara dator fungerar utan problem och håller så länge som möjligt. Ha alltid den här bruksanvisningen till hands i närheten av din bärbara dator. Låt aldrig barn leka utan uppsikt med elektriska apparater. Barn förstår inte alltid vad som kan vara farligt. Öppna aldrig datorns hölje! Det kan leda till elektrisk kortslutning och i värsta fall brand och påföljande skador på din dator. CD-/CDRW-/DVD-läsare klassas som laseranordningar av klass 1, så länge de används under stängt datorhölje. Ta inte bort skyddet, då kommer osynlig laserstrålning ut. För inte in några föremål genom springan eller öppningarna i datorns inre. Det kan leda till elektrisk kortslutning och i värsta fall brand med följd att din dator skadas. Springan och öppningarna är till för ventilation. Täck aldrig över dessa öppningar; det kan orsaka överhettning. Den bärbara datorn är inte avsedd att användas på företag inom tung industri. Använd inte datorn när det åskar. Den kan skadas vid blixtnedslag. Lägg aldrig föremål ovanpå datorn och utsätt inte bildskärmen för tryck. Annars finns en risk att den kan spricka. SÄKERHETSINFORMATION 3

10 Det föreligger skaderisk om TFT-bildskärmen spricker. Skulle det hända, ska du skyddshandskar när du packar in de trasiga delarna för att lämna dem till rätt sopsorteringsfack på din miljöstation. Därefter måste du tvätta händerna med tvål och vatten, eftersom det finns risk att kemikalier läckt ut. Datorn bör inte fällas upp mer än 180. Försök inte att öppna den med våld. Berör inte vid bildskärmen med fingrarna eller med vassa föremål. Det kan förorsaka skador. Lyft aldrig datorn i bildskärmen, då kan gångjärnen brytas. Stäng genast av bärbara dator resp. sätt inte ens på den och vänd dig till kundtjänst när nätkabeln eller dess kontakter är brända eller skadade. Låt byta ut den defekta nätkabeln mot en originalkabel. Reparera under inga omständigheter den defekta kabeln.... om bärbara datorns hölje är skadat, eller om vätska kommit in. Låt först kundtjänsten kontrollera bärbara dator. I annat fall kan det hända att det inte går att använda bärbara dator säkert och att det finns livsfara genom elektrisk stöt! DATASÄKRING Gör säkerhetskopior på externa lagringsmedier varje gång du aktualiserat dina data (disketter, CD-R: se sidan 71). Skadeståndsanspråk för dataförlust och följdskador som uppstått därigenom är uteslutet. 4 SÄKERHETSINFORMATION

11 UPPSTÄLLNINGSPLATS Skydda din dator och alla apparater som är anslutna till den från fukt och akta den för damm, hetta och direkt solljus. Följer du inte dessa anvisningar kan det leda till störningar eller skador på datorn. Använd inte din bärbara dator utomhus. Placera och använd alla delar på ett stabilt, horisontellt och vibrationsfritt underlag så att du förhindrar att datorn faller av. Använd inte datorn i knäet eller på någon annan kroppsdel under längre tid; värmeavledning från datorns undersida kan förorsaka en obehaglig temperaturstegring. OMGIVNINGSTEMPERATUR Datorn kan användas vid en temperatur på mellan 5 C och 35 C och vid en relativ luftfuktighet på 20 % - 80 % (ickekondenserande). Avstängd kan den bärbara datorn förvaras mellan 0 C och 60 C. SÄKERHETSINFORMATION 5

12 ANSLUTA Iaktta följande anvisningar för korrekt anslutning av din bärbara dator: STRÖMFÖRSÖRJNING Öppna inte nätdelens hölje. Ett öppet hölje medför elektrisk livsfara. Nätdelen innehåller inga delar som ska underhållas. Vägguttaget måste sitta nära datorn och vara lättillgängligt. För att bryta strömmen till datorn drar du ut kontakten ur vägguttaget. Använd datorns nätdel enbart i jordade vägguttag AC V~, 50/60 Hz. Fråga din energileverantör om du är osäker på strömförsörjningen på din uppställningsplats. Använd endast medlevererad nätdel och nätkabel. Om du använder en förlängningskabel måste du försäkra dig om att den motsvarar SEMKO:s krav. Fråga din elinstallatör om du är osäker. För extra säkerhet rekommenderar vi användning av ett överspänningsskydd för att skydda datorn från att skadas av spänningstoppar eller blixtnedslag från elnätet. Om du vill koppla bort nätadaptern från elnätet ska du först dra ur kontakten ur vägguttaget och därefter datorns kontakt. En omvänd ordningsföljd skulle kunna skada nätadaptern eller datorn. Håll alltid i kontakten när du drar ut den. Dra aldrig i ledningen. 6 SÄKERHETSINFORMATION

13 BEKABLING Lägg kabeln så att ingen kan trampa eller snubbla på den. Ställ inga föremål på kabeln; det kan skada den. INFORMATION OM MODEMDRIFT Är ditt system utrustat med ett modem bör du vara medveten om att det bara får anslutas till en analog telefonledning. Det är inte tillåtet att ansluta till digital anknytning, samfälld ledning eller telefonautomatledning. Det kan i vissa fall leda till att modem eller ansluten utrustning skadas. Denna utrustning är provad för användning i Sverige och uppfyller kraven enligt det EU-direktivet för radio- och telekommunikationsutrustningar (R&TTE 1999/5/EG). INFORMATION OM PEKPLATTAN Pekplattan använder du med hjälp av tummen eller ett annat finger. Den reagerar på den energi som avges av din hud. Använd inte kulspetspenna eller andra föremål; det kan leda till att din pekplatta inte fungerar som den ska. SÄKERHETSINFORMATION 7

14 BATTERIDRIFT För att förlänga dina batteriers livslängd och funktionskapacitet och för att försäkra dig om en säker drift bör följande iakttas: Utsätt aldrig batteriet för direkt solljus eller hetta under en längre tid. Kasta aldrig in batteriet i eld. Att inte följa dessa anvisningar leder till skador och i vissa fall till att batterierna exploderar. Öppna aldrig batteriet, det innehåller inga delar som ska underhållas. Undvik nedsmutsning, kontakt med elektriskt ledande material, kemiska ämnen och rengöringsmedel. Använd endast medföljande originalnätdel för att ladda batterierna. Försäkra dig om (genom meddelande eller signal från datorn), att batteriet är fullständigt urladdat innan det laddas upp på nytt. Ersätt endast batteriet med samma typ av batteri eller med en typ som bedöms som likvärdig av tillverkaren. Ladda alltid batteriet tills batteriladdningsindikatorn slocknar. Observera även information under Ladda upp batteri på sidan 26 för att bedöma dina batteriers laddningstillstånd. Byt bara batteri när datorn är avstängd. Batterier sorterar under miljöfarligt avfall. I fortsättningen ska du inte lämna batterierna till sophantering vi tar hand om dem på kundtjänst. 8 SÄKERHETSINFORMATION

15 Kapitel 2 Bilder Tema Sida Leveransomfång 11 Öppen dator 12 Bild framifrån 13 Vänster sida 13 Höger sida 14 Baksida 14 Drifts- och Statuslampor 15

16 10 BILDER

17 BILDER LEVERANSOMFÅNG Kontrollera att du fått en komplett leverans och meddela oss senast fjorton dagar efter köpet om så inte är fallet. Med den produkt du har köpt har du fått: Bärbar dator Litium-jon-batteri Nätadapter med anslutningskabel (FSP120-AAC) Modemkabel Bruksanvisning Microsoft Windows XP Recovery CD Support-CD Garantikort BILDER 11

18 ÖPPEN DATOR Bildskärm ( s. 30) Statusindikator ( s. 15) På- och avknapp ( s. 23) Tangentbord ( S. 35) Pekplatta ( s. 36) Touchpad-tangenter / scrollknapp ( s. 36) Manuell förvaring 12 BILDER

19 BILD FRAMIFRÅN Optiske enheten ( s. 41) Åtkomstindikator CD CD-utmatningsknapp ( s. 44) Nödutmatning ( s. 44) Bildskärmslås ( s. 30) VÄNSTER SIDA Anslutning för Kensingtonlås ( s. 80) USB-anslutning ( s. 58) Line out/utgång ( s. 49) Line In ( s. 49) Volymreglage Högtalare BILDER 13

20 HÖGER SIDA Högtalare PC-kort-utmatning ( s. 56) PC-kortanslutning (PCMCIA) ( s. 56) BAKSIDA Nätanslutning ( s. 24) Anslutning för extern monitor (VGA) ( s. 32) S-Video TV/Video-utgång ( s. 34) Serieanslutning ( s. 58) USB-anslutning ( s. 58) Modem-Port (RJ-11) ( s. 50) LAN-anslutning (RJ-45) ( s. 52) PS/2 Port ( s. 58) 14 BILDER

21 DRIFTS- OCH STATUSLAMPOR Systemets ljusdiodindikatorer (LED) visar strömförsörjnings- och drifttillstånd ( s. 12). Driftindikatorer lyser alltid när datorn utför motsvarande aktivitet: DRIFTSLAMPA Lyser vid drift (Batteri/nät). STANDBYLAMPA Lyser i stand-by-läge. ÅTKOMSTLAMPA När denna LED lyser resp. blinkar, hämtar/lagrar din notebook data på hårddisken. BILDER 15

22 BATTERILAMPA Lyser, när batteriet laddas. När batteriet är fulladdat, slocknar denna lampa. SKIFTLÅS VERSALER Versalskrift [Caps Lock] är aktiverad när motsvarande LED lyser. Då kommer alla bokstäver på tangentbordet automatiskt att skrivas med stora bokstäver. NUM LOCK - SIFFERBLOCK Den numeriska beläggningen av tangentbordet [Num Lock] aktiveras så att vissa bokstäver ersätts av siffror, vilket underlättar inmatning av data med mycket siffror. 16 BILDER

23 Kapitel 3 Handhavande Tema Sida Så här startar du 19 Arbetsplats vid bildskärmen 21 På- och Avknapp 23 Nätdrift 24 Batteridrift 25 Energiförvaltning 28 Öppna och stänga bildskärmen 30 Bildskärmsupplösning 31 Ansluta en extern monitor 32 Ansluta TV 34 Tangentbordet 35 Musfältet (Touchpad) 36

24 18 HANDHAVANDE

25 DRIFTSTART För att du ska kunna använda din dator på ett säkert sätt och för att den ska få så lång livstid som möjligt ska du läsa kapitlel Driftsäkerhet i början av boken. Datorn är redan helt förinstallerad och klar och du behöver inte spela in några drivrutiner utan kan starta direkt. SÅ HÄR STARTAR DU: Steg 1 Sätt i batteriet innan du tar datorn i bruk. Läs om det på sidan 25. Om batteriet inte är tillräckligt uppladdat med så ska du ansluta nätadaptern. Öppna bildskärmen genom att skjuta låsmekanismen åt höger med tummarna och sedan fälla upp skärmen till önskat läge med hjälp av tummar och pekfingrar. ( sida 30) Sätt på den bärbara datorn med av/på-knappen. ( sida 23). Datorn sätter igång och går nu igenom olika faser. Det får inte ligga någon diskett i diskettenheten eller någon startskiva (t.ex. Recovery-CD) i DVD-enheten, för då laddas operativsystemet inte från hårddisken. Operativsystemet laddas från hårddisken. Laddningsproceduren tar lite längre tid första gången. Först när alla nödvändiga data har matats in är det installerat. Operativsystemet är färdigladdat när en välkomsthälsning visas på skärmen. DRIFTSTART 19

26 Steg 2 Följ anvisningarna på bildskärmen. De moment som ska genomgås förklaras i dialogform. Hälsningsproceduren leder dig bland annat genom följande skärmbilder och dialog. Om du har några frågor klickar du på. Licensavtal Förklaring: Läs noga igenom Licensavtalet. Du får viktig juridisk information om användningsrättigheterna för dina mjukvaror. För att kunna läsa hela texten måste du gå med musen till rullningslisten och skjuta den nedåt tills du kommit till slutet av dokumentet. Du accepterar avtalet genom att klicka på Jag godkänner avtalet i fältet med valmöjligheter. Endast detta ger dig rätt att använda produkten enligt villkoren och att öppna det förseglade Windows -paketet De första stegen. Steg 3 Efter registreringsprocessen kommer Windows-fönstret upp på bildskärmen. Den kan ibland se lite olika ut, så att du ibland har en ny bildskärm på din dator. Basanvändningen är dock alltid densamma. 20 HANDHAVANDE

27 ARBETSPLATS VID BILDSKÄRMEN En viktig aspekt är din dators uppställningsplats. Tänk på att: Bildskärmen ska ställas så att man undviker speglingar, bländningseffekter och starka kontraster mellan mörkt och ljust (även om utsikten från fönstret är aldrig så vacker!). Bildskärmen bör aldrig stå alltför nära ett fönster, eftersom dagsljuset gör det till den ljusaste platsen i hela rummet. Detta ljus gör det svårt för ögonen att anpassa sig till den mörkare monitorn. Bildskärmen bör alltid placeras så att blicken riktas parallellt med fönstret när man sitter vid datorn. Det är fel att ställa datorn så ryggen vänds mot fönstret, eftersom det då blir speglingar på bildskärmen. Lika fel är det att sitta med blicken riktad mot fönstret, eftersom kontrasten mellan den mörka bildskärmen och dagsljuset gör det svårt för ögonen att anpassa sig, vilket kan leda till problem. Att sitta med blicken riktad parallellt med ljuskällan är också bäst vid konstgjord belysning. Det betyder att i grund och botten samma regler gäller för konstgjord belysning av arbetsrum. Om rummet inte tillåter att bildskärmen placeras som beskrivet finns det en rad andra möjligheter att förhindra speglingar, bländningseffekter, starka kontraster mellan ljust och mörkt osv.; t.ex. genom att vrida, sänka eller luta bildskärmen. Med hjälp av persienner eller DRIFTSTART 21

28 draperier för fönstren, med hjälp av skärmar eller genom att ändra riktning på belysningen kan man också i många fall uppnå en förbättring. ARBETA BEKVÄMT Att sitta länge i samma ställning kan bli obekvämt. För att minimera risken för fysiska besvär eller skador är det viktigt att sitta rätt. Ryggen När du sitter och arbetar ska arbetsstolens rygg vara rak eller lätt bakåtlutad och ge stöd åt ryggen. Armarna Armar och armbågar ska vara avslappade. Armbågarna ska hållas nära kroppen. Underarmar och händer ska hållas mer eller mindre parallellt med golvet. Handlederna När man arbetar med tangentbord, mus eller trackball ska handlederna vara så sträckta som möjligt och inte vinklade mer än 10. Benen Låren ska vara horisontella eller lätt neråtlutande. Underbenen ska vinklas ungefär 90 mot låren. Fötterna ska vila plant mot golvet. Använd fotstöd om det behövs, men förvissa dig först om att sitthöjden är rätt inställd. Huvudet Huvudet ska hållas rakt uppåt eller endast lätt framåtböjt. Sitt inte med vridet huvud eller vriden överkropp när du arbetar. Allmänt Ändra sittställning ofta (med ungefär minuters mellanrum) och lägg in många pauser för att undvika uttröttning. 22 HANDHAVANDE

29 STRÖMFÖRSÖRJNING PÅ- OCH AVKNAPP Tryck in på- och avknappen ( sida 12) en helt kort för att sätta på resp. stänga av datorn. Driftindikatorerna ger dig information om drifttillståndet. Datorn stängs av oberoende av operativsystemet om knappen hålls nedtryckt längre än 4 sekunder. VARNING! Stäng aldrig av datorn när hårddisken eller diskettenheten används och motsvarande åtkomstindikator lyser, då kan du förlora data. För att skydda hårddisken bör du alltid vänta minst 5 sekunder innan du sätter på datorn igen när du har stängt av den. STRÖMFÖRSÖRJNING 23

30 NÄTDRIFT Din dator levereras tillsammans med en universalnätadapter för växelström som automatiskt ställs in efter tillgänglig strömkälla. Följande värden stöds: AC V~/50-60 Hz. Observera säkerhetsanvisningar för strömförsörjning på sidorna 6. Adaptern ansluts med nätkabel till en växelströmskontakt. Nätadapterns likströmskabel ansluts på datorns baksida ( sida 14). Adaptern ger ström till datorn och laddar dessutom upp batteriet. Strömförsörjningsindikatorerna på datorn ger upplysningar om drifttillståndet. Batteriet laddas även när du arbetar med datorn med nätadaptern ansluten. Nätadaptern förbrukar ström även när den inte är ansluten till datorn. Dra därför ut nätadapterns stickkontakt från vägguttaget när nätadaptern inte är kopplad till datorn. OBSERVERA! Använd endast medföljande nätdeloch nätanslutningskabel. 24 HANDHAVANDE

31 BATTERIDRIFT Batterier lagrar elektrisk energi i sina celler och avger den sedan vid behov. För att förlänga batteriets livslängd och höja dess effektivitet och för att skapa en god driftssäkerhet är det absolut nödvändigt att iaktta säkerhetsanvisningarna på sidorna 7. SÄTTA I BATTERI Stick in batteriet i facket med utbuktningen framåt. STRÖMFÖRSÖRJNING 25

32 TA UT BATTERI OBSERVERA! Ta aldrig ut batteriet medan datorn är påslagen, då kan data förloras. LADDA UPP BATTERI Batteriet laddas upp genom nätdelen. När den är ansluten laddas batteriet automatiskt antingen datorn är påslagen eller inte. Det tar några timmar att ladda batteriet fullt om datorn är avstängd. Är datorn på under laddningen tar det betydligt längre tid. INFO: Laddningen avbryts om batteriets temperatur eller spänning blir för höga. 26 HANDHAVANDE

33 BATTERIEFFEKT Ett fullständigt uppladdat Litium-jon-batteri ger energi för cirka två timmars drift. Den tiden kan variera beroende på hur energisparfunktionerna är inställda, ditt arbetssätt, din processor, arbetsminnets storlek och bildskärmstyp. När du arbetar i Windows ljuder varningssignaler såsnart batteriet laddats ur under inställd miniminivå. Då minskas processorns kapacitet för att spara energi. INFO: Batterivarningssignalen och Low-Battery - status upphör så snart nätadaptern ansluts. KONTROLL AV BATTERILADDNING För att kontrollera batteriets aktuella laddningstillstånd ska du föra markören över energisymbolen på kommandoraden. Vid batteridrift visas en batterisymbol och vid nätdrift en elkontakt. Om batteriet står på laddning överkorsas kontakten av en blixt. Ytterligare information om inställningar får du om du dubbelklickar på symbolen. INFO: Om du ignorerar varningssignalen för låg laddningsstatus går datorn över till Suspend-läge. OBSERVERA! Om batteriet är tomt stannar data som inte sparats från arbetsminnet inte kvar någon längre stund i vänteläget. OBSERVERA! Ta aldrig ut batteriet när datorn är påslagen eller innan den hunnit gå över till viloläge, det kan leda till att data förloras. STRÖMFÖRSÖRJNING 27

34 ENERGIFÖRVALTNING (POWER MANAGEMENT) Din dator har automatiska och inställbara energisparfunktioner som du kan använda för att batteriet ska räcka så länge som möjligt och för att minska de totala driftskostnaderna. Man skiljer mellan vänteläge (standby) och viloläge (dvala). POWER MANAGEMENT OCH ACPI Power Management har utvecklats av Intel och Microsoft och kontrollerar endast systemets huvudströmfunktioner. Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI) har utvecklats av Intel, Microsoft och Toshiba för att kontrollera energispar- och Plug&Play-funktioner i systemen. Den nya Standard ACPI är överlägsen Power Management. Genom energiförvaltning kan olika funktioner läggas in för öppnande och stängande av bildskärmen. Datorn kan t.ex. programmeras så att den stängs av när bildskärmen fälls ihop. Likaså kan på- och avknappen ställas in så att minnesväxlingsläget aktiveras. ACPI ger dig ett stort antal inställningsmöjligheter (se: Systemstyrning, Egenskaper för energival ) 28 HANDHAVANDE

35 STAND-BY MODUS Med inställningen Stand-by behålls innehållet i datorns arbetsminne medan praktiskt taget alla andra komponenter i datorn stängs av eller minskar sin energiförbrukning till ett minimum. Driftindikatorerna fortsätter lysa och ett kort tryck på på- och avknappen sätter igång datorn igen. VIOLÄGE (HIBERNATE) Viloläget är ett smart alternativ till att stänga av datorn helt. Sätter du datorn på viloläge, ( Start Stäng av Shift-tangent Viloläge) kommer alla data ur arbetsminnet från det aktuella tillfället att sparas som en fil på hårddisken. Så snart alla data har sparats stängs datorn av. Nästa gång den sätts på skrivs dessa data in i arbetsminnet igen genom BIOS. Efter en kort tid befinner sig datorn i exakt samma läge som du lämnade den. Om du fäller ihop datorn när du arbetar på ett dokument (och har rätt energisparfunktion inställd i systemstyrningen) så gör alltså datorn resten automatiskt för dig. När du sedan fäller upp datorn igen kommer du till exakt den rad där du slutade arbeta. STRÖMFÖRSÖRJNING 29

36 BILDSKÄRM Till skillnad från en vanlig monitor framkallar LCD-skärmen inget flimmer. ÖPPNA OCH STÄNGA BILDSKÄRMEN Ett bildskärmslås håller bildskärmen stängd när den inte används. För att öppna skjuter du regeln ( ) åt höger med tummen och sedan lyfter ( ) du upp bildskärmen med tumme och pekfinger och ställer den i önskad position. Bildskärmen bör inte fällas upp fullständigt i 180. Försök aldrig öppna den med våld. Genom energiförvaltningen kan olika funktioner läggas in för öppnande och stängande av bildskärmen. 30 HANDHAVANDE

37 BILDSKÄRMSUPPLÖSNING Den inbyggda bildskärmen visar 1024 x 768 bildpunkter. Om du går över till andra inställningar i Windows hjälpprogram Egenskaper för visning kommer bilden i vissa fall inte att visas på skärmens hela ytan. Förstoringar kan framkalla distorsion, särskilt i skrift. Du kan emellertid arbeta med en högre upplösning om du ansluter en extern bildskärm med högre upplösning. Du minska färgdjupet när du använder dig av en högre upplösning, eftersom videominnets storlek sätter gränser. Med Windows hjälpprogram Egenskaper för visning anpassar du återgivningen till de lägen som stöds. BILDSKÄRM 31

38 ANSLUTA EN EXTERN MONITOR Din notebook har en anslutning för en extern bildskärm. 1. Stäng av din notebook. 2. Anslut kabeln från bildskärmen till VGA-kontakten ( s. 14). 3. Anslut bildskärmen till väggurtag och slå på den. 4. Slå på din notebook. Vid anslutning av extern bildskärm kan du välja mellan två inställningar: 1. Klonläge (samma visning på båda bildskärmarna) Tryck på Fn + F3 för att aktivera den externa monitorn. Visningen på datorskärmen kommer då att stängas av. Följ anvisningarna från bildskärmstillverkaren för att ställa in bilden. Om du trycker en gång till på Fn + F3 aktiveras visningen på båda skärmarna. Om du trycker ännu en gång på kombinationen Fn + F3 deaktiveras den externa monitorn och visningen på den bärbara datorn sätts på. 32 HANDHAVANDE

39 2. Utökat skrivbord (I det här läget visas en tom skärmbild på skärm nummer två (den externa). Fönster från bildskärm nummer ett kan flyttas över till den tomma skärmen. Det här alternativet stöds inte av kombinationen Fn + F3. Högerklicka var som helst på skrivbordet och välj Egenskaper för att starta programmet Egenskaper för bildskärm. Klicka med vänster musknapp på bildskärm nummer två under Inställningar. Välj alternativet Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm och klicka på OK. För att deaktivera den här funktionen tar du bort bocken vid alternativet Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm. Här kan bildskärmsupplösning och färgkvalitet för de enskilda bildskärmarna ställas in. BILDSKÄRM 33

40 ANSLUTA EN TV-APPARAT Den bärbara datorn har en anslutning för TV. Så här gör du för att ansluta en TV-apparat till datorn: 1. Fäll ihop datorn helt och hållet. 2. Koppla TV-apparatens signalkabel till datorns S-video-utgång ( s. 14). 3. Koppla TV-apparaten till ett eluttag och sätt på den. Sätt på datorn och fäll upp den helt. Om alternativet Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm i programmet Egenskaper för bildskärm är aktiverat måste det först deaktiveras för att bilden ska kunna föras över till TV-apparaten. 34 HANDHAVANDE

41 INMATNING AV DATA TANGENTBORDET Genom att vissa tangenter har två funktioner får du lika många som med ett vanligt Windows-tangentbord. Vissa matas in med den för bärbara datorer typiska Fn-tangenten. TANGENTKOMBINATIONER SOM ÄR SPECIFIKA FÖR DEN BÄRBARA DATORN Kombination Funktion Beskriving Fn + F1 Tar fram Hjälpen i diverse program Fn + F2 Energihanteringsfunktion. Den här tangentkombinationen är standardinställd på Minska energiförbrukning. För att anpassa den efter dina egna behov går du till Egenskaper för bildskärm i Energihantering. Fn + F3 Fn + F4 Fn + F5 Kopplar om mellan visning på notebook eller den externa bildskärmen. Stänger av bakgrundsbelysningen för att spara energi. Belysningen sätts på igen om du trycker på valfri tangent. Slår TILL och FRÅN högtalaren. Fn + F11 Num Aktiverar Num-Lock (sida 16). Fn + F12 Rol <Scroll Lock> tangent. Används i de flesta program för att rulla bildskärmen utan att behöva flytta markören. Fn + Minskar bildskärmens ljusstyrka. Fn + Ökar bildskärmens ljusstyrka. INMATNING AV DATA 35

42 MUSFÄLTET (TOUCHPAD) Pekplattan sitter framför tangentbordet ( sida 12). Muspekaren rör sig åt det håll du rör ditt finger eller tumme på den. Använd inte kulspetspenna eller andra föremål, det kan skada din pekplatta. Under den finns höger och vänster musknapp som kan användas precis som på en vanlig mus. Men du kan också klicka eller dubbelklicka direkt med pekplattan genom att knacka lätt en eller två gånger på ytan. I Windows systemstyrning hittar du under Mus ett stort antal användbara inställningar som förenklar ditt dagliga arbete. Även om det tar lite tid att vänja sig kommer du snart att märka att pekplattan är lika enkel att använda som en vanlig mus. 36 HANDHAVANDE

43 Kapitel 4 Huvudkomponenter Tema Sida Hårddisken 39 Den optiska enheten 41 Information gällande brännare 48 Ljudsystemet 49 Modem 50 Nätverksdrift 52 PC-kortsanslutning 56 Ytterligare anslutningsmöjligheter 58 Mjukvara 60

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien N PCG-FR-serien Läs detta först Läs detta först För kännedom 2003 Sony Corporation. Med ensamrätt. 1 Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: Augusti 2004 Periodiska ändringar

Läs mer

Snabbstart- och felsökningsguide

Snabbstart- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 4 Grundläggande information om datorn 5 Säkerhet och komfort... 5 Säkerhetsåtgärder... 5 Datormiljö... 5 Kablar... 5 Rengöra datorn... 5 Ergonomi... 5 Lär känna datorn... 6

Läs mer

Ferrari 3400. Användarhandbok

Ferrari 3400. Användarhandbok Ferrari 3400 Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Ferrari 3400 Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: September 2004 Periodiska ändringar av denna publikation kan göras utan

Läs mer

TravelMate 4400-Serien. Användarhandbok

TravelMate 4400-Serien. Användarhandbok TravelMate 4400-Serien Användarhandbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Ensamrätt TravelMate 4400-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Mars 2005 Informationen i den här publikationen kan

Läs mer

TravelMate 2300/4000/4500- Serien. Användarhandbok

TravelMate 2300/4000/4500- Serien. Användarhandbok TravelMate 2300/4000/4500- Serien Användarhandbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Ensamrätt TravelMate 2300/4000/4500-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Juli 2004 Informationen i den här

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VPCZ13-serien

Bruksanvisning. Persondator VPCZ13-serien Bruksanvisning Persondator VPCZ13-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn... 4 Ta reda på mer om din VAIO-dator... 5 Ergonomisk information... 8 Komma igång... 10 Hitta kontroller och portar...

Läs mer

Din manual SONY VAIO VPCZ12A7E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3730265

Din manual SONY VAIO VPCZ12A7E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3730265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY VAIO VPCZ12A7E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VPCY21-serien

Bruksanvisning. Persondator VPCY21-serien Bruksanvisning Persondator VPCY21-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn... 4 Ta reda på mer om din VAIO-dator... 5 Ergonomisk information... 8 Komma igång... 10 Hitta kontroller och portar...

Läs mer

TravelMate 370-serien. Användarhandbok

TravelMate 370-serien. Användarhandbok TravelMate 370-serien Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Användarhandbok för TravelMate 370-serien Originalutgåva: Oktober 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 3 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok 2013 Med ensamrätt. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok Denna revidering: 06/2013 AcerCloud ger dig friheten att njuta av ditt

Läs mer

TravelMate 380-serien. Användarhandbok

TravelMate 380-serien. Användarhandbok TravelMate 380-serien Användarhandbok Copyright 2004 Acer Incorporated Med ensamrätt. Användarhandbok för TravelMate 380-serien Originalutgåva: Augusti 2004 Informationen i den här publikationen kan ändras

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Veriton 5600 series. Användarhandbok

Veriton 5600 series. Användarhandbok Veriton 5600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 5600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Lenovo 3000 N200 Service och felsökning

Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Anmärkning Innan du börjar använda produkten eller handboken bör du läsa följande: v Säkerhets- och garantiinformation som

Läs mer

Snabbstart- och felsökningsguide

Snabbstart- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 3 Säkerhet och komfort... 3 Säkerhetsåtgärder... 3 Hälsofrämjande åtgärder... 3 Lär känna datorn... 4 Tangentbordet och musen... 4 Datorns enheter...

Läs mer

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Användarhandbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNEHÅLL Starta datorn 4 Trådlös anslutning... 4 Registrering... 5 Programinstallation... 6 Återställning... 6 Har du problem?... 6 Grundläggande om datorer

Läs mer

Professional Notebook

Professional Notebook Professional Mobile Svenska Bruksanvisning Professional Notebook Har du... tekniska frågor eller problem? Kontakta i så fall: vår hotline/help Desk (se medföljande Help Desk-lista eller på Internet: "www.fujitsu-siemens.com/support/")

Läs mer

Aspire 1410/1680-Serien. Användarhandbok

Aspire 1410/1680-Serien. Användarhandbok Aspire 1410/1680-Serien Användarhandbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Ensamrätt Aspire 1410/1680-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Juli 2004 Informationen i den här publikationen kan

Läs mer

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Användarhandbok ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Anmärkningar: Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst och förstått: Säkerhets-, garanti- och installationshandbok

Läs mer

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok Aspire 1690-Serien Användarhandbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Ensamrätt Aspire 1690-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Mars 2005 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

ThinkPad T60 Service och felsökning

ThinkPad T60 Service och felsökning ThinkPad T60 Service och felsökning Innehåller: v Introduktion till andra informationskällor v Viktiga tips om skötseln av datorn v Testning och felsökning v Återställningsalternativ v Hjälp och service

Läs mer

ICONIA W510 / W511 Användarhandbok

ICONIA W510 / W511 Användarhandbok ICONIA W510 / W511 Användarhandbok - 1 2012. Med ensamrätt. ICONIA W510 / W511 Användarhandbok Modell: W510 Första utgåvan: 11/2012 2 - INNEHÅLL Säkerhet och komfort 5 Först och främst 16 Dina guider...

Läs mer

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.2 S Art. No. 142349 7394291020919 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Copyright NetOnNet AB äger upphovsrätten till den här handboken. Inga delar av hand boken får ändras,

Läs mer