INFORMATION TILL BRUKSANVISNINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION TILL BRUKSANVISNINGEN"

Transkript

1 INFORMATION TILL BRUKSANVISNINGEN Ha alltid den här bruksanvisningen till hands i närheten av din bärbara dator. Ta väl vara på förpackning och bruksanvisning så att du vid en eventuell försäljning kan ge dem vidare till den nye ägaren. Vi har strukturerat det här dokumentet så att du alltid kan slå upp den information du behöver genom innehållsförteckningen. Om du genast vill börja använda din notebook, läs då kapitlet Driftssäkerhet ( sida 1) och Handhavande ( sida 17). Vi rekommenderar att du även läser de andra kapitlen för att du skall få detaljerade förklaringar och användarinformation om din bärbara dator. Vårt mål är att på ett lättförståeligt sätt beskriva hur du använder din bärbara dator. Viktigt: Upplysningar som hjälper dig vidare och information om din PC får du genom onlinehjälpen i datorns Startmeny. Där klickar du på: Information om din PC För att använda programmen och operativsystemet, kan du utnyttja de omfattande hjälpfunktionerna i programmen genom knapptryckning (oftast F1) resp. musklickning. Denna hjälp finns när operativsystemet Microsoft Windows används eller ges av respektive program. Windows xp erbjuder en rundtur (hänvisning i aktivitetsfältet) för att lära känna operativsystemet. Andra användbara informationskällor har vi listat från och med sida 60.

2 VÅRA MÅLGRUPPER Denna bruksanvisning riktar sig både till nybörjare och vana användare. Även om den bärbara datorn kan användas professionellt är den ursprungligen utformad för privat bruk. De många användningsområdena kommer hela familjen till godo. PERSONLIGT Fyll i följande i ditt ägarbevis: Serienummer... Inköpsdatum... Inköpsort... Datorns serienummer finns på baksidan av din dator. Notera även numret i dina garantihandlingar. KVALITET Vi har varit måna om att välja säkra, funktionsdugliga och tillförlitliga komponenter som är enkla att använda. Genom ett välbalanserat hård- och mjukvarukoncept kan vi presentera framtidens bärbara dator som kommer att ge dig mycket nöje både i arbetet och på fritiden. Tack för att du visar förtroende för våra produkter. Vi gläder oss över att kunna hälsa dig välkommen som ny kund. Upphovsrätt 2004 Alla rättigheter förbehållna. Denna handbok är urkundsskyddad. All mekanisk, elektronisk eller annan form av kopiering utan tillverkarens skriftliga tillåtelse är förbjuden. Varumärken: MS-DOS och Windows är registrerade varumärken tillhörande Microsoft. Pentium är ett inregistrerat varumärke tillhörande Intel. Andra varumärken tillhör respektive leverantör. Med reservationer för tekniska och utseendemässiga ändringar samt tryckfel. ii

3 Innehåll: SÄKERHETSINFORMATION...3 Datasäkring... 4 Uppställningsplats... 5 Omgivningstemperatur... 5 Ansluta... 6 Strömförsörjning... 6 Bekabling... 7 Information om modemdrift... 7 Information om pekplattan... 7 Batteridrift... 8 BILDER...11 Leveransomfång Öppen dator Bild framifrån Vänster sida Höger sida Baksida Drifts- och Statuslampor DRIFTSTART...19 Så här startar du: Arbetsplats vid bildskärmen Arbeta bekvämt STRÖMFÖRSÖRJNING...23 På- och Avknapp Nätdrift Batteridrift Sätta i batteri Ta ut batteri Ladda upp batteri Batterieffekt iii

4 Energiförvaltning (Power Management) Power Management och ACPI Stand-by Modus Violäge (Hibernate) BILDSKÄRM...30 Öppna och stänga bildskärmen Bildskärmsupplösning Ansluta en extern monitor Ansluta en TV-apparat INMATNING AV DATA...35 Tangentbordet Tangentkombinationer som är specifika för den bärbara datorn Musfältet (Touchpad) HÅRDDISKEN...39 Viktiga mappar DEN OPTISKA ENHETEN...41 Sätta i en CD/DVD-skiva Nödutmatning av CD-skivor som fastnat Spela upp resp. läsa skivans innehåll DVD-Teknik Olika DVD-format DVD-Video Regional information om reproduktion av DVD Information gällande brännare Brännbara cd-skivor LJUDSYSTEMET...49 Externa audioförbindeler MODEM...50 Vad är ett modem? Modemanslutning iv

5 NÄTVERKSDRIFT...52 Vad är ett nätverk? Fast-Ethernet-anslutning PC-KORTSANSLUTNING bitars CardBus Användning av PC-kort Installering av PC-kort Avlägsna PC-kortet YTTERLIGARE ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER...58 Seriell anslutning PS/2-porten Universal Serial Bus-anslutning MJUKVARA...60 Lär känna Windows xp Windows XP Home Edition De första stegen Windows XP Hjälp och support Microsoft Interaktiv Träning Installation av mjukvara Så installerar du mjukvaran: Avinstallera mjukvaran Windowsaktivering BIOS installationsprogram Utföra BIOS installation Använda BIOS-Installation FAQ VANLIGA FRÅGOR...69 DATA- OCH SYSTEMSÄKERHET...71 Säkerhetskopiering Underhållsprogram Disketter för återställning av lösenord Windows Update SYSTEMÅTERSTÄLLNING...72 Felavhjälpning v

6 Återställning av Ursprungsläge Begränsning av återställning Genomföra Återställningssäkring FÖRSTA HJÄLPEN VID FEL...75 Lokalisera orsaken Kontrollera anslutningar och kablar Självtest vid start av datorn (POST) Fel och orsaker FELAKTIG TIDS- ELLER DATUMANGIVELSE...76 Behöver du mera stöd? Drivrutinsstöd UNDERHÅLL...78 Underhåll av bildskärm Transport Skydda datorn mot obehörigt intrång Sätt upp lösenord Använda säkerhetslås Uppgradering/Ombyggnad och reparation ANVÄNDA NORMER...85 Elektromagnetisk tolerans ISO Klass II GARANTIVILLKOR...87 Ansvarsbegränsning INDEX...89 vi

7 Kapitel 1 Driftsäkerhet Tema Sida Datasäkring 4 Uppställningsplats 5 Omgivningstemperatur 5 Ansluta 6 Information om modemdrift 7 Information om pekplattan 7 Batteridrift 8

8 2 SÄKERHETSINFORMATION

9 SÄKERHETSINFORMATION Läs igenom detta kapitel noga och följ sedan alla anvisningar. Därigenom säkerställer du att din bärbara dator fungerar utan problem och håller så länge som möjligt. Ha alltid den här bruksanvisningen till hands i närheten av din bärbara dator. Låt aldrig barn leka utan uppsikt med elektriska apparater. Barn förstår inte alltid vad som kan vara farligt. Öppna aldrig datorns hölje! Det kan leda till elektrisk kortslutning och i värsta fall brand och påföljande skador på din dator. CD-/CDRW-/DVD-läsare klassas som laseranordningar av klass 1, så länge de används under stängt datorhölje. Ta inte bort skyddet, då kommer osynlig laserstrålning ut. För inte in några föremål genom springan eller öppningarna i datorns inre. Det kan leda till elektrisk kortslutning och i värsta fall brand med följd att din dator skadas. Springan och öppningarna är till för ventilation. Täck aldrig över dessa öppningar; det kan orsaka överhettning. Den bärbara datorn är inte avsedd att användas på företag inom tung industri. Använd inte datorn när det åskar. Den kan skadas vid blixtnedslag. Lägg aldrig föremål ovanpå datorn och utsätt inte bildskärmen för tryck. Annars finns en risk att den kan spricka. SÄKERHETSINFORMATION 3

10 Det föreligger skaderisk om TFT-bildskärmen spricker. Skulle det hända, ska du skyddshandskar när du packar in de trasiga delarna för att lämna dem till rätt sopsorteringsfack på din miljöstation. Därefter måste du tvätta händerna med tvål och vatten, eftersom det finns risk att kemikalier läckt ut. Datorn bör inte fällas upp mer än 180. Försök inte att öppna den med våld. Berör inte vid bildskärmen med fingrarna eller med vassa föremål. Det kan förorsaka skador. Lyft aldrig datorn i bildskärmen, då kan gångjärnen brytas. Stäng genast av bärbara dator resp. sätt inte ens på den och vänd dig till kundtjänst när nätkabeln eller dess kontakter är brända eller skadade. Låt byta ut den defekta nätkabeln mot en originalkabel. Reparera under inga omständigheter den defekta kabeln.... om bärbara datorns hölje är skadat, eller om vätska kommit in. Låt först kundtjänsten kontrollera bärbara dator. I annat fall kan det hända att det inte går att använda bärbara dator säkert och att det finns livsfara genom elektrisk stöt! DATASÄKRING Gör säkerhetskopior på externa lagringsmedier varje gång du aktualiserat dina data (disketter, CD-R: se sidan 71). Skadeståndsanspråk för dataförlust och följdskador som uppstått därigenom är uteslutet. 4 SÄKERHETSINFORMATION

11 UPPSTÄLLNINGSPLATS Skydda din dator och alla apparater som är anslutna till den från fukt och akta den för damm, hetta och direkt solljus. Följer du inte dessa anvisningar kan det leda till störningar eller skador på datorn. Använd inte din bärbara dator utomhus. Placera och använd alla delar på ett stabilt, horisontellt och vibrationsfritt underlag så att du förhindrar att datorn faller av. Använd inte datorn i knäet eller på någon annan kroppsdel under längre tid; värmeavledning från datorns undersida kan förorsaka en obehaglig temperaturstegring. OMGIVNINGSTEMPERATUR Datorn kan användas vid en temperatur på mellan 5 C och 35 C och vid en relativ luftfuktighet på 20 % - 80 % (ickekondenserande). Avstängd kan den bärbara datorn förvaras mellan 0 C och 60 C. SÄKERHETSINFORMATION 5

12 ANSLUTA Iaktta följande anvisningar för korrekt anslutning av din bärbara dator: STRÖMFÖRSÖRJNING Öppna inte nätdelens hölje. Ett öppet hölje medför elektrisk livsfara. Nätdelen innehåller inga delar som ska underhållas. Vägguttaget måste sitta nära datorn och vara lättillgängligt. För att bryta strömmen till datorn drar du ut kontakten ur vägguttaget. Använd datorns nätdel enbart i jordade vägguttag AC V~, 50/60 Hz. Fråga din energileverantör om du är osäker på strömförsörjningen på din uppställningsplats. Använd endast medlevererad nätdel och nätkabel. Om du använder en förlängningskabel måste du försäkra dig om att den motsvarar SEMKO:s krav. Fråga din elinstallatör om du är osäker. För extra säkerhet rekommenderar vi användning av ett överspänningsskydd för att skydda datorn från att skadas av spänningstoppar eller blixtnedslag från elnätet. Om du vill koppla bort nätadaptern från elnätet ska du först dra ur kontakten ur vägguttaget och därefter datorns kontakt. En omvänd ordningsföljd skulle kunna skada nätadaptern eller datorn. Håll alltid i kontakten när du drar ut den. Dra aldrig i ledningen. 6 SÄKERHETSINFORMATION

13 BEKABLING Lägg kabeln så att ingen kan trampa eller snubbla på den. Ställ inga föremål på kabeln; det kan skada den. INFORMATION OM MODEMDRIFT Är ditt system utrustat med ett modem bör du vara medveten om att det bara får anslutas till en analog telefonledning. Det är inte tillåtet att ansluta till digital anknytning, samfälld ledning eller telefonautomatledning. Det kan i vissa fall leda till att modem eller ansluten utrustning skadas. Denna utrustning är provad för användning i Sverige och uppfyller kraven enligt det EU-direktivet för radio- och telekommunikationsutrustningar (R&TTE 1999/5/EG). INFORMATION OM PEKPLATTAN Pekplattan använder du med hjälp av tummen eller ett annat finger. Den reagerar på den energi som avges av din hud. Använd inte kulspetspenna eller andra föremål; det kan leda till att din pekplatta inte fungerar som den ska. SÄKERHETSINFORMATION 7

14 BATTERIDRIFT För att förlänga dina batteriers livslängd och funktionskapacitet och för att försäkra dig om en säker drift bör följande iakttas: Utsätt aldrig batteriet för direkt solljus eller hetta under en längre tid. Kasta aldrig in batteriet i eld. Att inte följa dessa anvisningar leder till skador och i vissa fall till att batterierna exploderar. Öppna aldrig batteriet, det innehåller inga delar som ska underhållas. Undvik nedsmutsning, kontakt med elektriskt ledande material, kemiska ämnen och rengöringsmedel. Använd endast medföljande originalnätdel för att ladda batterierna. Försäkra dig om (genom meddelande eller signal från datorn), att batteriet är fullständigt urladdat innan det laddas upp på nytt. Ersätt endast batteriet med samma typ av batteri eller med en typ som bedöms som likvärdig av tillverkaren. Ladda alltid batteriet tills batteriladdningsindikatorn slocknar. Observera även information under Ladda upp batteri på sidan 26 för att bedöma dina batteriers laddningstillstånd. Byt bara batteri när datorn är avstängd. Batterier sorterar under miljöfarligt avfall. I fortsättningen ska du inte lämna batterierna till sophantering vi tar hand om dem på kundtjänst. 8 SÄKERHETSINFORMATION

15 Kapitel 2 Bilder Tema Sida Leveransomfång 11 Öppen dator 12 Bild framifrån 13 Vänster sida 13 Höger sida 14 Baksida 14 Drifts- och Statuslampor 15

16 10 BILDER

17 BILDER LEVERANSOMFÅNG Kontrollera att du fått en komplett leverans och meddela oss senast fjorton dagar efter köpet om så inte är fallet. Med den produkt du har köpt har du fått: Bärbar dator Litium-jon-batteri Nätadapter med anslutningskabel (FSP120-AAC) Modemkabel Bruksanvisning Microsoft Windows XP Recovery CD Support-CD Garantikort BILDER 11

18 ÖPPEN DATOR Bildskärm ( s. 30) Statusindikator ( s. 15) På- och avknapp ( s. 23) Tangentbord ( S. 35) Pekplatta ( s. 36) Touchpad-tangenter / scrollknapp ( s. 36) Manuell förvaring 12 BILDER

19 BILD FRAMIFRÅN Optiske enheten ( s. 41) Åtkomstindikator CD CD-utmatningsknapp ( s. 44) Nödutmatning ( s. 44) Bildskärmslås ( s. 30) VÄNSTER SIDA Anslutning för Kensingtonlås ( s. 80) USB-anslutning ( s. 58) Line out/utgång ( s. 49) Line In ( s. 49) Volymreglage Högtalare BILDER 13

20 HÖGER SIDA Högtalare PC-kort-utmatning ( s. 56) PC-kortanslutning (PCMCIA) ( s. 56) BAKSIDA Nätanslutning ( s. 24) Anslutning för extern monitor (VGA) ( s. 32) S-Video TV/Video-utgång ( s. 34) Serieanslutning ( s. 58) USB-anslutning ( s. 58) Modem-Port (RJ-11) ( s. 50) LAN-anslutning (RJ-45) ( s. 52) PS/2 Port ( s. 58) 14 BILDER

21 DRIFTS- OCH STATUSLAMPOR Systemets ljusdiodindikatorer (LED) visar strömförsörjnings- och drifttillstånd ( s. 12). Driftindikatorer lyser alltid när datorn utför motsvarande aktivitet: DRIFTSLAMPA Lyser vid drift (Batteri/nät). STANDBYLAMPA Lyser i stand-by-läge. ÅTKOMSTLAMPA När denna LED lyser resp. blinkar, hämtar/lagrar din notebook data på hårddisken. BILDER 15

22 BATTERILAMPA Lyser, när batteriet laddas. När batteriet är fulladdat, slocknar denna lampa. SKIFTLÅS VERSALER Versalskrift [Caps Lock] är aktiverad när motsvarande LED lyser. Då kommer alla bokstäver på tangentbordet automatiskt att skrivas med stora bokstäver. NUM LOCK - SIFFERBLOCK Den numeriska beläggningen av tangentbordet [Num Lock] aktiveras så att vissa bokstäver ersätts av siffror, vilket underlättar inmatning av data med mycket siffror. 16 BILDER

23 Kapitel 3 Handhavande Tema Sida Så här startar du 19 Arbetsplats vid bildskärmen 21 På- och Avknapp 23 Nätdrift 24 Batteridrift 25 Energiförvaltning 28 Öppna och stänga bildskärmen 30 Bildskärmsupplösning 31 Ansluta en extern monitor 32 Ansluta TV 34 Tangentbordet 35 Musfältet (Touchpad) 36

24 18 HANDHAVANDE

25 DRIFTSTART För att du ska kunna använda din dator på ett säkert sätt och för att den ska få så lång livstid som möjligt ska du läsa kapitlel Driftsäkerhet i början av boken. Datorn är redan helt förinstallerad och klar och du behöver inte spela in några drivrutiner utan kan starta direkt. SÅ HÄR STARTAR DU: Steg 1 Sätt i batteriet innan du tar datorn i bruk. Läs om det på sidan 25. Om batteriet inte är tillräckligt uppladdat med så ska du ansluta nätadaptern. Öppna bildskärmen genom att skjuta låsmekanismen åt höger med tummarna och sedan fälla upp skärmen till önskat läge med hjälp av tummar och pekfingrar. ( sida 30) Sätt på den bärbara datorn med av/på-knappen. ( sida 23). Datorn sätter igång och går nu igenom olika faser. Det får inte ligga någon diskett i diskettenheten eller någon startskiva (t.ex. Recovery-CD) i DVD-enheten, för då laddas operativsystemet inte från hårddisken. Operativsystemet laddas från hårddisken. Laddningsproceduren tar lite längre tid första gången. Först när alla nödvändiga data har matats in är det installerat. Operativsystemet är färdigladdat när en välkomsthälsning visas på skärmen. DRIFTSTART 19

26 Steg 2 Följ anvisningarna på bildskärmen. De moment som ska genomgås förklaras i dialogform. Hälsningsproceduren leder dig bland annat genom följande skärmbilder och dialog. Om du har några frågor klickar du på. Licensavtal Förklaring: Läs noga igenom Licensavtalet. Du får viktig juridisk information om användningsrättigheterna för dina mjukvaror. För att kunna läsa hela texten måste du gå med musen till rullningslisten och skjuta den nedåt tills du kommit till slutet av dokumentet. Du accepterar avtalet genom att klicka på Jag godkänner avtalet i fältet med valmöjligheter. Endast detta ger dig rätt att använda produkten enligt villkoren och att öppna det förseglade Windows -paketet De första stegen. Steg 3 Efter registreringsprocessen kommer Windows-fönstret upp på bildskärmen. Den kan ibland se lite olika ut, så att du ibland har en ny bildskärm på din dator. Basanvändningen är dock alltid densamma. 20 HANDHAVANDE

27 ARBETSPLATS VID BILDSKÄRMEN En viktig aspekt är din dators uppställningsplats. Tänk på att: Bildskärmen ska ställas så att man undviker speglingar, bländningseffekter och starka kontraster mellan mörkt och ljust (även om utsikten från fönstret är aldrig så vacker!). Bildskärmen bör aldrig stå alltför nära ett fönster, eftersom dagsljuset gör det till den ljusaste platsen i hela rummet. Detta ljus gör det svårt för ögonen att anpassa sig till den mörkare monitorn. Bildskärmen bör alltid placeras så att blicken riktas parallellt med fönstret när man sitter vid datorn. Det är fel att ställa datorn så ryggen vänds mot fönstret, eftersom det då blir speglingar på bildskärmen. Lika fel är det att sitta med blicken riktad mot fönstret, eftersom kontrasten mellan den mörka bildskärmen och dagsljuset gör det svårt för ögonen att anpassa sig, vilket kan leda till problem. Att sitta med blicken riktad parallellt med ljuskällan är också bäst vid konstgjord belysning. Det betyder att i grund och botten samma regler gäller för konstgjord belysning av arbetsrum. Om rummet inte tillåter att bildskärmen placeras som beskrivet finns det en rad andra möjligheter att förhindra speglingar, bländningseffekter, starka kontraster mellan ljust och mörkt osv.; t.ex. genom att vrida, sänka eller luta bildskärmen. Med hjälp av persienner eller DRIFTSTART 21

28 draperier för fönstren, med hjälp av skärmar eller genom att ändra riktning på belysningen kan man också i många fall uppnå en förbättring. ARBETA BEKVÄMT Att sitta länge i samma ställning kan bli obekvämt. För att minimera risken för fysiska besvär eller skador är det viktigt att sitta rätt. Ryggen När du sitter och arbetar ska arbetsstolens rygg vara rak eller lätt bakåtlutad och ge stöd åt ryggen. Armarna Armar och armbågar ska vara avslappade. Armbågarna ska hållas nära kroppen. Underarmar och händer ska hållas mer eller mindre parallellt med golvet. Handlederna När man arbetar med tangentbord, mus eller trackball ska handlederna vara så sträckta som möjligt och inte vinklade mer än 10. Benen Låren ska vara horisontella eller lätt neråtlutande. Underbenen ska vinklas ungefär 90 mot låren. Fötterna ska vila plant mot golvet. Använd fotstöd om det behövs, men förvissa dig först om att sitthöjden är rätt inställd. Huvudet Huvudet ska hållas rakt uppåt eller endast lätt framåtböjt. Sitt inte med vridet huvud eller vriden överkropp när du arbetar. Allmänt Ändra sittställning ofta (med ungefär minuters mellanrum) och lägg in många pauser för att undvika uttröttning. 22 HANDHAVANDE

29 STRÖMFÖRSÖRJNING PÅ- OCH AVKNAPP Tryck in på- och avknappen ( sida 12) en helt kort för att sätta på resp. stänga av datorn. Driftindikatorerna ger dig information om drifttillståndet. Datorn stängs av oberoende av operativsystemet om knappen hålls nedtryckt längre än 4 sekunder. VARNING! Stäng aldrig av datorn när hårddisken eller diskettenheten används och motsvarande åtkomstindikator lyser, då kan du förlora data. För att skydda hårddisken bör du alltid vänta minst 5 sekunder innan du sätter på datorn igen när du har stängt av den. STRÖMFÖRSÖRJNING 23

30 NÄTDRIFT Din dator levereras tillsammans med en universalnätadapter för växelström som automatiskt ställs in efter tillgänglig strömkälla. Följande värden stöds: AC V~/50-60 Hz. Observera säkerhetsanvisningar för strömförsörjning på sidorna 6. Adaptern ansluts med nätkabel till en växelströmskontakt. Nätadapterns likströmskabel ansluts på datorns baksida ( sida 14). Adaptern ger ström till datorn och laddar dessutom upp batteriet. Strömförsörjningsindikatorerna på datorn ger upplysningar om drifttillståndet. Batteriet laddas även när du arbetar med datorn med nätadaptern ansluten. Nätadaptern förbrukar ström även när den inte är ansluten till datorn. Dra därför ut nätadapterns stickkontakt från vägguttaget när nätadaptern inte är kopplad till datorn. OBSERVERA! Använd endast medföljande nätdeloch nätanslutningskabel. 24 HANDHAVANDE

31 BATTERIDRIFT Batterier lagrar elektrisk energi i sina celler och avger den sedan vid behov. För att förlänga batteriets livslängd och höja dess effektivitet och för att skapa en god driftssäkerhet är det absolut nödvändigt att iaktta säkerhetsanvisningarna på sidorna 7. SÄTTA I BATTERI Stick in batteriet i facket med utbuktningen framåt. STRÖMFÖRSÖRJNING 25

32 TA UT BATTERI OBSERVERA! Ta aldrig ut batteriet medan datorn är påslagen, då kan data förloras. LADDA UPP BATTERI Batteriet laddas upp genom nätdelen. När den är ansluten laddas batteriet automatiskt antingen datorn är påslagen eller inte. Det tar några timmar att ladda batteriet fullt om datorn är avstängd. Är datorn på under laddningen tar det betydligt längre tid. INFO: Laddningen avbryts om batteriets temperatur eller spänning blir för höga. 26 HANDHAVANDE

33 BATTERIEFFEKT Ett fullständigt uppladdat Litium-jon-batteri ger energi för cirka två timmars drift. Den tiden kan variera beroende på hur energisparfunktionerna är inställda, ditt arbetssätt, din processor, arbetsminnets storlek och bildskärmstyp. När du arbetar i Windows ljuder varningssignaler såsnart batteriet laddats ur under inställd miniminivå. Då minskas processorns kapacitet för att spara energi. INFO: Batterivarningssignalen och Low-Battery - status upphör så snart nätadaptern ansluts. KONTROLL AV BATTERILADDNING För att kontrollera batteriets aktuella laddningstillstånd ska du föra markören över energisymbolen på kommandoraden. Vid batteridrift visas en batterisymbol och vid nätdrift en elkontakt. Om batteriet står på laddning överkorsas kontakten av en blixt. Ytterligare information om inställningar får du om du dubbelklickar på symbolen. INFO: Om du ignorerar varningssignalen för låg laddningsstatus går datorn över till Suspend-läge. OBSERVERA! Om batteriet är tomt stannar data som inte sparats från arbetsminnet inte kvar någon längre stund i vänteläget. OBSERVERA! Ta aldrig ut batteriet när datorn är påslagen eller innan den hunnit gå över till viloläge, det kan leda till att data förloras. STRÖMFÖRSÖRJNING 27

34 ENERGIFÖRVALTNING (POWER MANAGEMENT) Din dator har automatiska och inställbara energisparfunktioner som du kan använda för att batteriet ska räcka så länge som möjligt och för att minska de totala driftskostnaderna. Man skiljer mellan vänteläge (standby) och viloläge (dvala). POWER MANAGEMENT OCH ACPI Power Management har utvecklats av Intel och Microsoft och kontrollerar endast systemets huvudströmfunktioner. Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI) har utvecklats av Intel, Microsoft och Toshiba för att kontrollera energispar- och Plug&Play-funktioner i systemen. Den nya Standard ACPI är överlägsen Power Management. Genom energiförvaltning kan olika funktioner läggas in för öppnande och stängande av bildskärmen. Datorn kan t.ex. programmeras så att den stängs av när bildskärmen fälls ihop. Likaså kan på- och avknappen ställas in så att minnesväxlingsläget aktiveras. ACPI ger dig ett stort antal inställningsmöjligheter (se: Systemstyrning, Egenskaper för energival ) 28 HANDHAVANDE

35 STAND-BY MODUS Med inställningen Stand-by behålls innehållet i datorns arbetsminne medan praktiskt taget alla andra komponenter i datorn stängs av eller minskar sin energiförbrukning till ett minimum. Driftindikatorerna fortsätter lysa och ett kort tryck på på- och avknappen sätter igång datorn igen. VIOLÄGE (HIBERNATE) Viloläget är ett smart alternativ till att stänga av datorn helt. Sätter du datorn på viloläge, ( Start Stäng av Shift-tangent Viloläge) kommer alla data ur arbetsminnet från det aktuella tillfället att sparas som en fil på hårddisken. Så snart alla data har sparats stängs datorn av. Nästa gång den sätts på skrivs dessa data in i arbetsminnet igen genom BIOS. Efter en kort tid befinner sig datorn i exakt samma läge som du lämnade den. Om du fäller ihop datorn när du arbetar på ett dokument (och har rätt energisparfunktion inställd i systemstyrningen) så gör alltså datorn resten automatiskt för dig. När du sedan fäller upp datorn igen kommer du till exakt den rad där du slutade arbeta. STRÖMFÖRSÖRJNING 29

36 BILDSKÄRM Till skillnad från en vanlig monitor framkallar LCD-skärmen inget flimmer. ÖPPNA OCH STÄNGA BILDSKÄRMEN Ett bildskärmslås håller bildskärmen stängd när den inte används. För att öppna skjuter du regeln ( ) åt höger med tummen och sedan lyfter ( ) du upp bildskärmen med tumme och pekfinger och ställer den i önskad position. Bildskärmen bör inte fällas upp fullständigt i 180. Försök aldrig öppna den med våld. Genom energiförvaltningen kan olika funktioner läggas in för öppnande och stängande av bildskärmen. 30 HANDHAVANDE

37 BILDSKÄRMSUPPLÖSNING Den inbyggda bildskärmen visar 1024 x 768 bildpunkter. Om du går över till andra inställningar i Windows hjälpprogram Egenskaper för visning kommer bilden i vissa fall inte att visas på skärmens hela ytan. Förstoringar kan framkalla distorsion, särskilt i skrift. Du kan emellertid arbeta med en högre upplösning om du ansluter en extern bildskärm med högre upplösning. Du minska färgdjupet när du använder dig av en högre upplösning, eftersom videominnets storlek sätter gränser. Med Windows hjälpprogram Egenskaper för visning anpassar du återgivningen till de lägen som stöds. BILDSKÄRM 31

38 ANSLUTA EN EXTERN MONITOR Din notebook har en anslutning för en extern bildskärm. 1. Stäng av din notebook. 2. Anslut kabeln från bildskärmen till VGA-kontakten ( s. 14). 3. Anslut bildskärmen till väggurtag och slå på den. 4. Slå på din notebook. Vid anslutning av extern bildskärm kan du välja mellan två inställningar: 1. Klonläge (samma visning på båda bildskärmarna) Tryck på Fn + F3 för att aktivera den externa monitorn. Visningen på datorskärmen kommer då att stängas av. Följ anvisningarna från bildskärmstillverkaren för att ställa in bilden. Om du trycker en gång till på Fn + F3 aktiveras visningen på båda skärmarna. Om du trycker ännu en gång på kombinationen Fn + F3 deaktiveras den externa monitorn och visningen på den bärbara datorn sätts på. 32 HANDHAVANDE

39 2. Utökat skrivbord (I det här läget visas en tom skärmbild på skärm nummer två (den externa). Fönster från bildskärm nummer ett kan flyttas över till den tomma skärmen. Det här alternativet stöds inte av kombinationen Fn + F3. Högerklicka var som helst på skrivbordet och välj Egenskaper för att starta programmet Egenskaper för bildskärm. Klicka med vänster musknapp på bildskärm nummer två under Inställningar. Välj alternativet Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm och klicka på OK. För att deaktivera den här funktionen tar du bort bocken vid alternativet Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm. Här kan bildskärmsupplösning och färgkvalitet för de enskilda bildskärmarna ställas in. BILDSKÄRM 33

40 ANSLUTA EN TV-APPARAT Den bärbara datorn har en anslutning för TV. Så här gör du för att ansluta en TV-apparat till datorn: 1. Fäll ihop datorn helt och hållet. 2. Koppla TV-apparatens signalkabel till datorns S-video-utgång ( s. 14). 3. Koppla TV-apparaten till ett eluttag och sätt på den. Sätt på datorn och fäll upp den helt. Om alternativet Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm i programmet Egenskaper för bildskärm är aktiverat måste det först deaktiveras för att bilden ska kunna föras över till TV-apparaten. 34 HANDHAVANDE

41 INMATNING AV DATA TANGENTBORDET Genom att vissa tangenter har två funktioner får du lika många som med ett vanligt Windows-tangentbord. Vissa matas in med den för bärbara datorer typiska Fn-tangenten. TANGENTKOMBINATIONER SOM ÄR SPECIFIKA FÖR DEN BÄRBARA DATORN Kombination Funktion Beskriving Fn + F1 Tar fram Hjälpen i diverse program Fn + F2 Energihanteringsfunktion. Den här tangentkombinationen är standardinställd på Minska energiförbrukning. För att anpassa den efter dina egna behov går du till Egenskaper för bildskärm i Energihantering. Fn + F3 Fn + F4 Fn + F5 Kopplar om mellan visning på notebook eller den externa bildskärmen. Stänger av bakgrundsbelysningen för att spara energi. Belysningen sätts på igen om du trycker på valfri tangent. Slår TILL och FRÅN högtalaren. Fn + F11 Num Aktiverar Num-Lock (sida 16). Fn + F12 Rol <Scroll Lock> tangent. Används i de flesta program för att rulla bildskärmen utan att behöva flytta markören. Fn + Minskar bildskärmens ljusstyrka. Fn + Ökar bildskärmens ljusstyrka. INMATNING AV DATA 35

42 MUSFÄLTET (TOUCHPAD) Pekplattan sitter framför tangentbordet ( sida 12). Muspekaren rör sig åt det håll du rör ditt finger eller tumme på den. Använd inte kulspetspenna eller andra föremål, det kan skada din pekplatta. Under den finns höger och vänster musknapp som kan användas precis som på en vanlig mus. Men du kan också klicka eller dubbelklicka direkt med pekplattan genom att knacka lätt en eller två gånger på ytan. I Windows systemstyrning hittar du under Mus ett stort antal användbara inställningar som förenklar ditt dagliga arbete. Även om det tar lite tid att vänja sig kommer du snart att märka att pekplattan är lika enkel att använda som en vanlig mus. 36 HANDHAVANDE

43 Kapitel 4 Huvudkomponenter Tema Sida Hårddisken 39 Den optiska enheten 41 Information gällande brännare 48 Ljudsystemet 49 Modem 50 Nätverksdrift 52 PC-kortsanslutning 56 Ytterligare anslutningsmöjligheter 58 Mjukvara 60

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009 Kom igång! Lärardatorer Vårterminen 2009 IT-kontoret (Växel: 150 00) Håkan, 0922-152 86, hakan.tapani@haparanda.se Anders, 0922-152 85, anders.aidanpaa@haparanda.se Peter, 0922-152 75, peter.blomqvist@haparanda.se

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Powerbox 7 Innehåll PowerBox 7 Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Datorn Dator Anslutningar 9 Windows

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Att använda DVD-RAM-skivor

Att använda DVD-RAM-skivor Denna bruksanvisning innehåller ett minimum av information för att använda DVD-RAM-skivor tillsammans med drivenheten DVD MULTI under Windows 98/Me/2000. Windows, Windows NT och MS-DOS är registrerade

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive /

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

emachines G720/G520-serien Snabbguide

emachines G720/G520-serien Snabbguide emachines G720/G520-serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines G720/G520-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 08/2008 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller

Läs mer

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Utvecklad av Acers programvaruteam är Acer erecovery Management ett verktyg som erbjuder dig ett enkelt, pålitligt och säkert hjälpmedel att återställa din dator till dess fabriksinställningar

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

emachines D620-serien Snabbguide

emachines D620-serien Snabbguide emachines D620-serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines D620-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 09/2008 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller garantier,

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Allmän IT-kunskap Microsoft Windows XP

Allmän IT-kunskap Microsoft Windows XP 1 (219) Allmän IT-kunskap Microsoft Windows XP Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till datavärlden. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha fått kunskap

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro

Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro Bruksanvisning Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro Art.nr.: 105 660 Rev D SE Innehåll Detta följer med produkten... 3 Installera Tracker Pro... 4 Anslutning av Tracker Pro... 4 Montera Tracker Pro...

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

emachines E725/E525-serien Snabbguide

emachines E725/E525-serien Snabbguide emachines E725/E525-serien Snabbguide Copyright 2009. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines E725/E525-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 02/2009 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive

Läs mer

Snabbstartguide för SystemTweaker

Snabbstartguide för SystemTweaker Snabbstartguide för SystemTweaker SystemTweaker är ett säkert och lättanvänt verktyg med vilket du kan skräddarsy Windows efter din egen smak. Den här snabbstartguiden hjälper dig att installera produkten

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 907

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 907 HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 907 Freecom Mobile Drive XXS Kära kund! Tack för att du valt Freecom Mobile Drive XXS som extern hårddisk. För att kunna använda

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer