1. Upphandlingsformalia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Upphandlingsformalia"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Järfälla kommun Upphandling Livsmedelsupphandling Anna Grönblad Kst 2014/28 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Upphandlingsformalia 1.1 Upphandlingsformalia Upphandlande myndighet Järfälla Kommun, org.nr , är en kommun som ligger vid Mälaren två mil nordväst om Stockholm. Järfälla är en expansiv och modern kommun med mycket goda kommunikationer. Kommunen har idag ca invånare men beräknas växa med invånare fram till år Mer information om Järfälla kommun finns på kommunens webbplats Orientering om uppdraget Upphandlingens syfte är att säkerställa Järfälla kommuns behov av livsmedel under avtalsperioden. Upphandlingen innefattar köp och distribution av livsmedel. Syftet är att upphandlingen ska leda till rätt kvalitet till rätt pris, generella kostnadsbesparingar och minskad miljöbelastning. Upphandlingen avser ramavtal för leverans av livsmedel till Järfälla kommun enligt definition i detta förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor. Avtalets värde per år beräknas till ca 38 miljoner SEK. Siffran bygger på statistik från år Kommunen lämnar ingen garanti för samma volym under avtalsperioden utan köp sker genom successivt avrop efter behov. Kommunens samtliga förvaltningar äger rätt att avropa från avtalet. Tyngdpunkten kommer dock vara förskolor, skolor, fritidsgårdar, restauranger och vård- och omsorgsboenden som tillsammans utgör omkring 80 enheter. Upphandlingen görs med hjälp av DKAB Service AB och dess program DKAB Hantera Livs. Upphandlingen består av ca positioner enligt bilagor 1-4 och är indelade i fyra produktområden enligt nedanstående. Inom parentes anges inköpskostnader för Livsmedel (ca: 25,8 mnkr) 2. Mejeri stora (ca: 3,1 mnkr) 3. Mejeri lilla (ca: 1,9 mnkr) Utskrivet: :07 Sida 1 av 39

2 4. Färsk frukt, grönt, rotfrukter och potatis (ca: 7,0 mnkr) Anbudets omfattning Upphandlingen består av totalt tre avtalsområden Produktområde 1 och 2 Dessa produktområden är separata avtalsområden och kommer att utvärderas var för sig. Avtal tecknas på respektive produktområde. Produktområde 3 och 4 Dessa produktområden bildar ett avtalsområde och kommer att utvärderas tillsammans varefter en leverantör kommer att väljas för båda produktområdena och ett avtal tecknas. Anbud kan endast lämnas på ett eller flera produktområden i sin helhet Avtalstid Avtalet kommer att börja löpa så snart tilldelningsbeslutet vunnit laga kraft och till och med Kommunen har rätt att förlänga avtalet med två perioder á 12 månader. Förlängningen träder ikraft först efter skriftligt meddelande från kommunen. Eventuell förlängning meddelas senast 6 månader före avtalstidens utgång. Leveranser av livsmedel enligt avtalet ska göras från och med och till dess att avtalet upphör Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt 4 kap. Lag (2007:1091) om Offentlig Upphandling, LOU. Observera att vid öppet förfarande antas anbud utan föregående förhandling. Det är därför viktigt att anbudsgivare lämnar sitt bästa anbud från början Förutsättningar för upphandlingens genomförande Kommunen kan komma att avbryta upphandlingen om ekonomiska förutsättningar saknas eller vid ändrade förutsättningar till följd av politiska beslut Kontaktperson under upphandlingen Järfälla kommun Upphandlingsenheten Kerstin Svensson Anbudets form * Anbudet ska vara skriftligt och på svenska. * Anbudet ska lämnas in elektroniskt via TendSign. * Priset anges i svenska kronor, SEK, exklusive mervärdesskatt. * Anbud utformas enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget. Reservationer (så kallade sidoanbud) accepteras inte. * För alla frågor som efterfrågar en beskrivning eller kommentar förväntas ett skriftligt svar i kommentarsfältet. Anbudsgivaren ska besvara fritextsvar direkt i förfrågningsunderlaget, hänvisning till bilagor där så ej särskilt efterfrågas godtages inte och svar som enbart finns i bilagor kan medföra att anbudet förkastas. Övriga dokument och handlingar som efterfrågas ska laddas upp i digital form. Filer som elektroniskt bifogas anbudet ska vara i ett format vars läsbarhet är allmänt tillgängligt (ex. vis format PDF, Word, Excel). Hänvisningar till företagets webbplats Utskrivet: :07 Sida 2 av 39

3 på Internet beträffande efterfrågade uppgifter accepteras ej. Om anbudets form och/eller innehåll inte överensstämmer med ovanstående kan anbudet komma att förkastas. Anbudet ska vara undertecknat av behörig firmatecknare för företaget, se Anbudsformulär, bilaga 8. I det fall anbudet undertecknats av annan person än behörig firmatecknare ska fullmakt bifogas som styrker rätten att underteckna avtalet. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Att upprätta och lämna in anbud Information för underlättande av anbudslämnande: * För att effektivisera inköpen av varor och tjänster använder Järfälla kommun sig av ett elektroniskt anbudsförfarande, upphandlingsverktyget TendSign. Aktuella förfrågningsunderlag kan hämtas direkt via * Registrera dig som ny leverantör och följ därefter anvisningarna som TendSign tillhandahåller. Observera att denna registrering är kostnadsfri för dig som leverantör. Vid problem vid registrering eller anbudsgivning kontakta TendSign support, tfn eller skicka e-post till * Börja med att granska och läsa igenom hela förfrågningsunderlaget. Vilka krav är det som ställs för kvalificering av dig som leverantör och vilka obligatoriska krav ställs på varan/tjänsten eller leverantören. * Det är viktigt att du som anbudsgivare följer utformningen av anbudet och enbart utgår ifrån den uppställning som finns i förfrågningsunderlaget. * Möjligheter att komplettera eller förtydliga anbudet är ytterst begränsade. Därför är det viktigt att anbudet är komplett och innehåller samtliga begärda uppgifter/bilagor redan vid anbudstillfället. * Anbudsgivaren ansvarar själv för att kontrollera om nya uppgifter meddelats (via Frågor och svar-funktionen i TendSign) innan tiden för sista anbudsdag går ut. Ersättning för nedlagt arbete som har samband med anbudsgivningen utgår inte Beskrivningar Beskrivningar ska skrivas in i TendSign under respektive del om inget annat anges under respektive punkt. Bifogade dokument ska undvikas, bilaga får endast bifogas där sådant efterfrågas. Vid utvärderingen kan kommunen komma att bortse från bilagor som ej efterfrågats i förfrågningsunderlaget. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Frågor och svar Frågor ska skriftligen ställas via TendSign. Ansvarig handläggare skickar enbart svar via TendSign. Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av kommunen under anbudstiden är Utskrivet: :07 Sida 3 av 39

4 bindande för både kommunen och anbudsgivaren. Om svar önskas innan jul- och nyårshelgerna ska frågan inkomma innan den 15 december I samband med helgerna kan det vara svårt att komma i kontakt med kommunens medarbetare. Frågor tas emot fram till för att kommunen ska kunna garantera ett svar. Svar på inkomna frågor lämnas snarast möjligen, dock senast sex dagar före angiven sista dag för att inkomma med anbud. De anbudssökande som valt att hämta ut underlaget på annat sätt än via TendSign måste själva bevaka frågor och svar i upphandlingen. Frågor inkomna på annat sätt än via "Frågor och svar"-funktionen i TendSign kommer inte att beaktas. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Synpunkter på förfrågningsunderlaget Anbudsgivaren ska granska förfrågningsunderlaget och vid eventuella sakfel, motstridigheter och/eller liknande som påverkar anbudsinlämningen och/eller utvärderingen, ska anbudsgivaren omedelbart kontakta upphandlingsenheten via "Frågor och svar"-funktionen i TendSign. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Offentlighetsprincipen Som offentlig organisation omfattas Järfälla kommun av offentlighetsprincipen. Med detta avses bland annat att innehållet i allmänna handlingar normalt ska vara tillgängliga för den person som önskar ta del av den. Uppgifter som rör anbud är sekretessbelagda (absolut sekretess) tills dess att anbuden offentliggörs, tilldelningsbeslut har fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts. Uppgifter i anbud kan därefter sekretessbeläggas enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs eller om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifter omaffärs- eller driftförhållanden röjs. Anbudsgivare som begär att delar av anbudet ska omfattas av sekretess, anmodas ange vilka delar som avses samt skälen till varför sekretess ska gälla för de delarna. Kommunen gör sedan en självständig sekretessprövning utifrån 19 kap. 3 och 31 kap offentlighets- och sekretesslagen och kan inte garantera att anbudsgivarens angivna delar blir sekretessbelagda uppgifter. Begär anbudsgivare inte sekretess kan anbudshandlingar lämnas ut i sin helhet. Kommunen kommer att ta ställning i sekretessfrågan först vid en eventuell begäran om utlämnande av allmän handling. Något förhandsbesked om uppgifterna kommer att sekretessbeläggas lämnas inte. Observera att uppgifter som rör utvärderingskriterierna endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas av kommersiella skäl. Beslut om sekretess kan komma att upphävas av domstol. Vid begäran om sekretess anges här omfattning, skäl till begäran, skaderekvisit samt aktuellt lagrum: (Fritextsvar) Utskrivet: :07 Sida 4 av 39

5 Definition av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget är den upphandlande myndighetens underlag för anbudsinfordran. Det avser att ge en saklig och allsidig information om förutsättningarna för upphandlingen och det uppdrag som efterfrågas. I förfrågningsunderlaget anges de kvantitativa och kvalitativa krav som kommunen ställer på leverantören samt tjänsten/varan. Anbudsgivare som erhåller uppdraget åtar sig att utföra uppdraget i enlighet med vad som framgår i det samlade förfrågningsunderlaget, detta dokument samt eventuella bilagor, och i de kompletteringar som eventuellt tillkommit under upphandlingen. Bilagor: 1. Svarsfil för produktområde 1 2. Svarsfil för produktområde 2 3. Svarsfil för produktområde 3 4. Information om färsk frukt, grönt, rotfrukter och potatis 5. Leveransadresser 6. Uppdelning av produktområdena 2 och 3 (lilla och stora mejeri) 7. Exempel e-handel 8. Anbudsformulär 9. Fordonsförteckning Underlag som finns i TendSign Definitioner av begrepp Anbudsgivare = det företag som lämnar anbud i denna upphandling Anbudssortiment = de varor som kommunen upphandlar och som är preciserade i respektive svarsfil Belastningspris = i de fall inget svar inkommit/ingen artikel blivit godkänd från leverantören så används belastningspriset. Kommunen har fastställt belastningspris till faktor 1,5 Beställningsvara = varor som leverantören ska leverera inom 10 dagar från beställning Dabas = foodservicebranschens artikeldatabas med information om de artiklar som finns tillgängliga på den svenska marknaden Lagervara = varor som leverantören ska leverera inom två dagar från beställning Leverantör = den anbudsgivare som vinner ett utvärderingsområde/avtalsområde och som kommunen tecknar avtal med Likvärdig produkt = produkt/vara som uppfyller de krav som ställs på aktuell vara i upphandlingen Större försening = försening som uppgår till minst en timma efter med kommunen överenskommen tidsintervall Övrigt sortiment = de varor som ingår i de varugrupper som omfattas av svarsfilerna i bilagorna 1, 2 och 3 men som inte finns angivna i svarsfilerna Utskrivet: :07 Sida 5 av 39

6 Sista anbudsdag Anbudet ska vara inläst i TendSign senast Anbud som inkommit för sent eller på annat sätt, än vad som har föreskrivits i detta dokument, kommer inte att tas upp för prövning Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med fem månader efter sista anbudsdag, dvs till och med Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Om upphandlingen blir föremål för överprövning och tiden ovan överskrids ska anbudsgivarens bundenhet gälla tills dom vunnit laga kraft, giltigheten kan inte förlängas med mer än fyra månader efter ovanstående fem månader. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Anbudsöppning Anbudsöppning kan ske endast efter det att sista anbudsdag har passerat. Anbudsöppningen sker som sluten anbudsöppning där endast kommunens representanter får närvara. Om anbudsgivare så begär får dock även representanter från Handelskammaren närvara, förutsatt att anbudsgivaren svarar för kostnaderna för sådana representanter Anbudsprövning Anbudsprövning kommer att ske enligt nedan: Kvalificering av krav på leverantör Prövning av att kraven på anbudsgivaren uppfylls. Endast de anbudsgivare som godkänns beträffande krav på leverantör går vidare till kvalificering av krav på produkter och distribution. Kvalificering av krav på produkter och distribution Prövning av att kraven på produkterna och distributionen uppfylls: I avsnitt 4 Kravspecifikation anges de krav som ställs på produkterna och distributionen. Bedöms ett anbud inte klara samtliga av dessa krav går anbudet inte vidare till den slutliga värderingen. Prövningen av om ett anbud inte klarar kraven sker utifrån anbudsgivarens intyganden och beskrivningar. Här ingår även prövning av om avtalsvillkoren accepteras. Endast de anbud som bedöms uppfylla samtliga krav i kravspecificeringen går vidare till Utvärdering. Utvärdering Utvärdering av de anbud som godkänts i kvalificeringen och beträffande kravspecificeringen sker utifrån punkt Utvärdering Utvärdering Kommunen kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn tagen till följande kriterier: 1. Anbudssumma 2. Djurskydd mm 3. Rabatt på övrigt sortiment inom produktområde 1 och 2 1. Anbudssumma Utskrivet: :07 Sida 6 av 39

7 Anbudssumman är summan enligt svarsfilerna. Kommunen förbehåller sig rätten att ta bort onormalt låga anbud. Vid onormalt låga anbud kommer kommunen tillämpa LOU kap Detta innebär att anbudet kan komma att förkastas efter att kommunen begärt en förklaring till det låga anbudet och inte fått ett tillfredsställande svar. Tidsfrist för att inkomma med förklaring på en sådan begäran ska ske inom tre arbetsdagar räknat från tidpunkten då förfrågan skickats. 2. Djurskydd mm Anbud som uppfyller 90% eller mindre av kraven på djurskydd mm i punkterna får prispåslag för produktområdet enligt följande: Kravuppfyllnad % prispåslag SEK Kravuppfyllnad % prispåslag SEK Kravuppfyllnad % prispåslag SEK Kravuppfyllnad % prispåslag SEK Kravuppfyllnad % prispåslag SEK Kravuppfyllnad % prispåslag SEK Anbud som uppfyller 60 % eller mindre kommer att förkastas. 3. Rabatt på övrigt sortiment inom produktområde 1 och 2. Rabatten ska anges i procent (ej decimaler) i förhållande till en av anbudsgivaren ordinarie ursprungsprislista, som inte ska vara särskilt framtagen för kommunen eller endast för denna upphandling. Rabattsatsen kommer att multipliceras med nedan angivna belopp per varugrupp. Summan kommer sedan att dras av från anbudsgivarens anbudspris för det nettoprissatta avtalssortimentet för aktuell varugrupp. Beräkning görs enligt följande: Produktområde 1 - Livsmedel: angiven rabattsats x Produktområde 2 - Mejeri Stora: angiven rabattsats x Exempel Om anbudsgivaren lämnar 5 % rabatt på övrigt sortiment på varugruppen Mejeri Stora blir uträkningen följande: 0,05 x = Det innebär att SEK kommer att räknas av från anbudsgivarens anbudssumma för det nettoprissatta anbudssortimentet för den aktuella varugruppen. Den angivna rabatten ska vara fast under hela avtalsperioden. Antaget anbud Anbud som erhåller lägst utvärderingspris efter påslag enligt punkt 2 Djurskydd mm och avdrag enligt punkt 3 Avdrag för övrigt sortiment inom produktområde 1 och 2 kommer att antas. Lottning Om det ej går att särskilja en vinnare, då två eller flera anbudsgivare erhåller högsta och samma utvärderingspoäng / lägsta anbudspris kommer upphandlingen avgöras genom lottning. Vid lottningen kommer minst två upphandlare och minst en utomstående anställd vid Järfälla kommun att närvara Tilldelningsmeddelande Tilldelningsbeslut kommer att lämnas skriftligt i upphandlingssystemet TendSign. Tilldelningsmeddelandet skickas elektroniskt till den e-postadress som anbudsgivaren har Utskrivet: :07 Sida 7 av 39

8 uppgett i samband med registreringen i TendSign. Antagande av anbud är bindande om och när talan inte förts mot tilldelningsbeslutet inom tidsfristen eller beslut om sådan talan avvisats av Förvaltningsrätten. I det fall Förvaltningsrätten beslutar att upphandlingen ska göras om eller att rättelse ska ske är beställarens beslut om tilldelning inte bindande. Bindande avtal föreligger först då båda parter undertecknat avtalet. Utskrivet: :07 Sida 8 av 39

9 2. Krav på leverantör 2.1 Krav på leverantör LOU 10 kap. Upphandlande myndighet är skyldig att utesluta anbudsgivaren från deltagande i upphandlingen i enlighet med det som föreskrivs i 10 kap. 1 LOU. Kommunen kan komma att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och Järfälla kommun kan visa detta. 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Är anbudsgivaren en juridisk person, får anbudsgivaren uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4. Uppfylls kraven enligt 10 kap 1-2, Lagen om Offentlig Upphandling? (/ svar) Företagsupplysning Anbudsgivaren ska visa att de har dels en ägarstruktur och organisation, dels en affärsidé och verksamhetsprofil samt att de besitter resurser för att kunna genomföra uppdraget. Anbudsgivaren ska kunna visa att de har tillräcklig kunskap, erfarenhet och förmåga att genomföra uppdraget. Fyll i de efterfrågade uppgifterna/beskrivningarna: Företagets huvudsakliga arbetsområde/verksamhetens innehåll: (Fritextsvar) Företagets ägarstruktur och organisation: (Fritextsvar) Företagets affärsidé och verksamhetsprofil: (Fritextsvar) Skattekontroll Kommunen kommer att kontrollera att anbudsgivare betalar föreskrivna skatter och avgifter genom att begära in blanketten SKV4820 från Skatteverket. Genom SKV4820 kontrolleras att föreskrivna skatter och sociala avgifter är erlagda. Då blankett SKV4820 endast är tillämplig i Sverige ska utländska anbudsgivare bifoga motsvarande dokumentation som intygar att denne fullgjort sina åliggande i det egna landet vad gäller registrering, skatter, avgifter etc. Intyget får vara högst en månad gammal räknat från anbudstidens utgång. Accepteras och uppfylls ovanstående krav? (/ svar) Utskrivet: :07 Sida 9 av 39

10 2.1.4 Registreringsskyldighet Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende registreringsskyldighet och vara godkända för F-skatt. Anbudsgivaren ska till sitt anbud bifoga ett aktuellt registerutdrag från Skatteverket som styrker innehavet av F-skatt. Uppfylls kravet? (/ svar) Har aktuellt registerutdrag från Skatteverket bifogats anbudet? (/ svar) Anbudsgivare som inte bedriver verksamhet i Sverige ska bifoga lagenligt registreringsbevis från det land där anbudsgivaren bedriver verksamhet. Har lagenligt registreringsbevis från det land där anbudsgivaren bedriver verksamhet bifogats anbudet? (/ svar) Ekonomisk ställning Järfälla kommun kommer att göra en bedömning av anbudsgivarens ekonomiska ställning, detta genom att begära in uppgifter från UC. I de fall anbudsgivaren uppfyller ställda krav på lägsta kreditvärdighetsnivå 3 eller högre kommer kravet avseende ekonomisk stabilitet anses uppfyllt. I de fall anbudsgivaren vid kontroll med UC inte får en kreditvärdighetsnivå på minst 3 kan den ekonomiska stabiliteten styrkas genom balans- och resultaträkning för de senaste tre månaderna inklusive intyg från revisor. Alternativt kan anbudsgivarens ekonomiska stabilitet garanteras av moderbolag eller annan finansiell säkerhet i form av exempelvis bankgaranti. I detta fall ska intyg om detta bifogas anbudet och vara undertecknat av behörig företrädare för det moderbolaget eller den som har garanterat den finansiella säkerheten. Om ett företag är nystartat, och därmed inte får kreditvärdighetsnivå på minst 3, ska den ekonomiska förmågan styrkas genom exempelvis vidimerad balans- och resultaträkning för de senaste tre månaderna inklusive intyg från revisor alternativt moderbolagsgaranti eller annat som visar att företaget har en stabil ekonomisk bas. Om anbud lämnas av grupp leverantörer ska redovisning ske av på vilket sätt man kommer att uppfylla krav på ekonomisk stabilitet. Anbudsgivare som har annan företagsform som exempelvis stiftelser, ideell/ekonomisk förening osv., ska visa att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att tillhandahålla balans- och resultaträkning för de tre senaste månaderna eller på begäran tillhandahålla referens till bank eller annan finansiär, då den typen av företagsform inte kan erhålla rating vid en ekonomisk kontroll. Kommunen har tolkningsföreträde vid bedömning av ekonomisk ställning om kravet på lägsta kreditvärdighetsnivå ej uppfylls. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Utskrivet: :07 Sida 10 av 39

11 Uppfyller anbudsgivaren god kreditvärdighet eller motsvarande enligt ovan? (/ svar) Besvaras endast av anbudsgivare som enl. UC inte får en kreditvärdighetsnivå på minst 3 och vars ekonomiska stabilitet uppfylls på annat sätt: Den ekonomiska stabiliteten garanteras av moderbolag eller annan finansiell säkerhet i form av exempelvis bankgaranti. Intyg om detta har bifogats anbudet och är undertecknat av behörig företrädare för det moderbolaget eller den som har garanterat den finansiella säkerheten. (Fritextsvar) Besvaras endast av anbudsgivare som enl UC inte får kreditvärdighetsnivå på minst 3 och vars ekonomiska stabilitet uppfylls på annat sätt: Vårt företag är nystartat, är under bildande eller kommer inte att uppnå ställda krav enligt ovan. Vår ekonomiska förmåga styrks genom att vi till anbudet bifogar antingen vidimerad balans- och resultaträkning för de senaste tre månaderna inkl. intyg från revisor alt. moderbolagsgaranti eller annat som visar att företaget har en stabil ekonomisk bas. (Fritextsvar) Besvaras endast av anbudsgivare som enl UC inte får kreditvärdighetsnivå på minst 3 och vars ekonomiska stabilitet uppfylls på annat sätt: Vår företagsform är stiftelse / ideell förening eller annat, och kommer att visa att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att tillhandahålla resultaträkning och balansräkning som bifogas anbudet. (Fritextsvar) Arbetsgivaransvar Anbudsgivaren är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om anbudsgivaren inte tecknat svenskt kollektivavtal ska ändå motsvarande villkor gälla för anbudsgivarens anställda. Detsamma ska gälla för eventuella underleverantörer som anbudsgivaren anlitat för att fullgöra avtalet. På begäran av uppdragsgivaren ska anbudsgivaren lämna erforderliga uppgifter och handlingar för att skyldigheterna enligt ovan ska kunna kontrolleras. Skulle leverantören brista i fullgörandet av detta åtagande äger uppdragsgivaren häva avtalet om bristen är väsentlig. Har anbudsgivaren tecknade kollektivavtal? (/ svar) Finns kollektivavtal, ange vilka kollektivavtal som finns: (Fritextsvar) Om det ej finns kollektivavtal tecknat ska anbudsgivaren utförligt beskriva vilka åtgärder som denne vidtar så att inte lag eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts: (Fritextsvar) Tidigare erfarenheter/referenser Anbudsgivaren ska lämna minst två för uppdraget relevanta referenser där uppdrag motsvarande denna upphandling, vad gäller storlek och omfattning, genomförts de senaste två åren räknat från sista anbudsdag. Kommunen äger rätt att vid behov ta in ytterligare Utskrivet: :07 Sida 11 av 39

12 referenser. Kommunen äger även rätt att nyttja egna uppgifter om anbudsgivaren som dokumenterats i samband med leverantörsuppföljning efter tidigare utförda uppdrag. Kommunen bedömer om referenserna motsvarar det som efterfrågas. Syftet med referenstagning är att möjliggöra en bedömning av anbudsgivarens organisatoriska och tekniska kapacitet att leverera enligt ställda krav. Kommunen kan komma att ställa frågor till referensobjekten som ska styrka utfört uppdrag. Referenserna ska kunna styrka: att anbudsgivaren uppfyllt ställda tid- och kostnadskrav att anbudsgivaren uppfyllt ställda miljö- och kvalitetskrav Ange referensobjekt, tidpunkt för utfört referensuppdrag, beskrivning av anbudsgivarens arbete, uppdragets värde samt kontaktperson med telefonnummer och e-post: Referensobjekt 1: Ange omfattning samt värde. (Fritextsvar) Referensobjekt 1: Ange tidpunkt (Fritextsvar) Referensobjekt 1: Ange beställare och kontaktperson inkl. kontaktuppgifter (Fritextsvar) Är kontaktpersonen hos referensobjektet vidtalad? (/ svar) Referensobjekt 2: Ange omfattning samt värde. (Fritextsvar) Referensobjekt 2: Ange tidpunkt (Fritextsvar) Referensobjekt 2: Ange beställare och kontaktperson inkl. kontaktuppgifter (Fritextsvar) Är kontaktpersonen hos referensobjektet vidtalad? (/ svar) Kvalitetsledningssystem Anbudsgivaren ska lämna en beskrivning som visar hur kvaliteten säkras upp under uppdragets genomförande. Kvalitetskontrollen kan bestå i att anbudsgivaren arbetar efter system i form av ISO-certifiering eller motsvarande system alternativt efter ett eget dokumenterat system. Följande ska framgå av beskrivningen, oavsett om anbudsgivaren har eget system eller ett ISO-certifierat system: * Redovisning av rutiner och former för intern uppföljning av verksamheten, dvs hur anbudsgivaren avser att kvalitetssäkra uppdraget i praktiken. * Senaste uppdatering av senaste dokument, dvs av redovisningen ska det framgå att rutinerna är fastlagda och beslutade samt datum för senaste uppdatering. Är företaget certifierat, ska aktuellt certifikat bifogas. Observera att för det fall att underleverantör anlitas kommer samma krav att ställas på underleverantören. Anbudsgivarens kvalitetsledningssystem ska vara öppet för granskning och vid begäran ska det utan dröjsmål överlämnas till kommunen. Accepteras ovanstående krav (/ svar) Utskrivet: :07 Sida 12 av 39

13 Har certifikat bifogats? (ange namn på bilagan) (Fritextsvar) Anbudsgivaren ska beskriva kvalitetsledningssystemet utifrån ovan ställda krav: (Fritextsvar) Miljöledningssystem Anbudsgivaren ska lämna en beskrivning som visar hur företaget arbetar för en hållbar resursanvändning samt hur miljöfrågor appliceras i uppdragets genomförande. Anbudsgivaren ska i sitt miljöarbete sträva efter att minimera negativt miljöpåverkande faktorer i verksamheten genom att bland annat göra miljömedvetna inköp där så är möjligt. Miljöledningssystemet kan bestå i att anbudsgivaren arbetar efter system i form av ISO certifiering eller motsvarande system alternativt efter ett eget dokumenterat system. Följande ska framgå av beskrivningen, oavsett om anbudsgivaren har ett eget system eller ISO- certifierat system: * Redovisning av rutiner och former för intern uppföljning av miljöledningssystemet, dvs hur anbudsgivaren avser att arbeta för ett hållbart arbete i praktiken. * Senaste uppdatering av senaste dokument, dvs av redovisningen ska det framgå att rutinerna är fastlagda och beslutade samt datum för senaste uppdatering. * Att anbudsgivaren omhändertar avfall genom till exempel återvinning och källsortering (Vägledning i miljöarbetet kan t.ex. hämtas från den av kommunen fastlagda miljöplanen, Är företaget certifierat, ska certifikatet bifogas. Observera att för det fall att underleverantör anlitas kommer samma krav ställas på underleverantören. Anbudsgivarens miljöledningssystem ska vara öppet för granskning och vid begäran ska det utan dröjsmål överlämnas till kommunen. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Har certifikat bifogats? (ange namn på bilagan) (Fritextsvar) Anbudsgivaren ska beskriva miljöledningssystemet utifrån ovan ställda krav: (Fritextsvar) Socialt arbetsmarknadsansvar Ett av kommunens mål är att det sociala utanförskapet ska brytas. De som av olika anledningar har hamnat utanför ska alltid erbjudas en väg in/tillbaka. Målet avser att alla Järfällabor ska kunna påverka sin livssituation gällande utbildning, jobb, kontakt med myndigheter etc. och känna att de bidrar till och är en del av samhällsgemenskapen. En bärande tanke är att erbjuda fler Järfällabor arbete och egen försörjning. Kommuen stöder idén om företags samhällsansvar, att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället ut ett socialt perspektiv. Ett företags sociala ansvarstagande kan bland annat innebära att man ser till att det finns en hälsosam balans mellan olika kön, åldrar, etnicitet och religioner på arbetsplatsen. Detta kan manifesteras genom att exempelvis anställa ut grupper som diskrimineras på arbetsmarknaden (exempelvis handikappade) eller som har svårt att få jobb (exempelvis långtidsarbetslösa eller invandrare). Därmed bidrar företaget till att bekämpa arbetslöshet. Inom området kan även rymmas olika typer av Utskrivet: :07 Sida 13 av 39

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Förfrågningsunderlag 20-04-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Peter Svensson 5823 Sista anbudsdag: 20-05-16 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07 Förfrågningsunderlag 2014-11-07 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Daniel Melin 96-36-2014 Sista anbudsdag:

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23 Förfrågningsunderlag 2013-06-04 Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: 2013-07-23 Symbolförklaring:

Läs mer

Mall för upphandling av avfallskärl

Mall för upphandling av avfallskärl Mall för upphandling av avfallskärl Anvisningar för användning av mallar för upphandling av avfallskärl 1. Inledning Denna mall har arbetats fram för att vägleda kommunerna i arbetet med att handla upp

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-03-12 Upphandlingsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Upphandling Rekryteringstjänster 2013, Vård och omsorg Annelie Dufva 5824-1 Sista anbudsdag: 2013-04-12 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudslämnare 1. ANBUDSINBJUDAN. Anbud: 1.1. Inbjudan till upphandling. 1.2. Om Karolinska Institutet 2011-11-25. Sista anbudsdag: 2011-11-25 23:59

Anbudslämnare 1. ANBUDSINBJUDAN. Anbud: 1.1. Inbjudan till upphandling. 1.2. Om Karolinska Institutet 2011-11-25. Sista anbudsdag: 2011-11-25 23:59 Anbud 2011-11-25 Upphandlingsansvarig Karolinska Institutet Marie Eklund Upphandling Fruktkorgar 11057/UF-5000/2011-107 Sista anbudsdag: 2011-11-25 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag 2015-03-23

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag 2015-03-23 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-03-23 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Taxitjänster Aida Colakovic 96-105-2014 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster Handläggare Helena Hassel 023-777006 helena.hassel@regiondalarna.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum 2015-09-03 Sida 1(16) Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations-

Läs mer

1. Administrativa Föreskrifter

1. Administrativa Föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-12-18 Upphandlingsansvarig Solna Stad Håkan Jacobsson Upphandling Familjerådgivning SN/2012:255 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

VA-material 2013-2. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-04-30

VA-material 2013-2. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-04-30 Förfrågningsunderlag 2013-04-30 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI VA-material 2013-2 Sten Algotson 5833 Sista anbudsdag: 2013-06-10 17:00 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Inbjudan - Upphandlarversion 2014-02-13 Upphandlande organisation Upphandling Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Hedvig Schriever 14/5 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2011-03-04 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral Utskriftstjänster 2011 Minna Forsling 10079 Sista anbudsdag: 2011-04-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer