INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016"

Transkript

1 INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016 För elever på yrkesprogram som önskar grundläggande högskolebehörighet gäller Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 i åk 3 som individuellt val. Individuellt val ska ej göras, valet gjordes inför åk 2! Idrottsutbildningarna (Fotboll, Ishockey, Ridning), ska ej göra individuellt val inför åk 3.

2 Cad/cam DARCAD0 100 poäng Du kommer att rita upp detaljer med hjälp av datorn (CAD). Du kommer även med hjälp av datorn att göra ett program för tillverkning av den ritade detaljen (CAM). Därefter tillverkar du detaljen i en datorstyrd maskin (CNC-teknik). EJ INPRK Design 1 DESDES poäng Kursen utvecklar förmågan att genomföra ett arbete från idé till färdig produkt i textila tekniker med tyngdpunkt på kläddesign. EJ TE Design 2 DESDES poäng Kursen utvecklar förmågan att genomföra ett arbete från idé till färdig produkt i textila tekniker med tyngdpunkt på kläddesign. Kursen är en fortsättning på Design 1. Måste ha läst Design 1 för att kunna välja denna kurs. Digitalt skapande DIGDIG poäng Här får du grundliga kunskaper i digital bildhantering. Du får fotografera digitalt och du kommer att få lära dig främst Photoshop där du kan förändra bilden på olika sätt. Det är en blandning av teknik och kreativitet i kursen. Du får lära dig den teknik (kamera, skanner, skrivare, olika programvaror) som du behöver för att kunna ta fram dina bilder och presentera dem så som du vill ha dem. Engelska 7 ENGENG poäng Kursen är en fördjupning av engelska 6 och lägger stor vikt vid kommunikation med såväl skriftliga redovisningar som muntliga presentationer och diskussioner. I kursen behandlas bland annat samhälls- och kulturella frågor i olika medier, dessutom ämnesområden av mer vetenskaplig karaktär med anknytning till elevens utbildning eller valt ämnesområde. Entreprenörskap ENTENR0 100 poäng Här får du lära dig företagandets villkor. Marknadsföring, organisation, bokföring, kalkylering, prissättning mm. Kursen drivs som UF, dvs att eleven driver sitt eget företag. EJ BF, HV Filosofi 1 FIOFIO01 50 poäng Filosofi betyder kärlek till vishet. I det här ämnet får du tillfälle att pröva dina tankar kring livets stora frågor. Till exempel; Vad är meningen med livet? Finns det någon evig sanning? Vad är rättvisa? Vad är lycka? Finns frihet? Du kommer att bekanta dig med några av de stora västerländska filosofer som påverkat vårt tänkande och vår kunskap genom tiderna och som formulerat många intressanta frågor (och en del svar). Undervisningen bygger främst på samtal och diskussioner, där viktiga mål är att tänka kritiskt, att tänka fritt, men framför allt att tänka själv i dialog med filosofer som Herakleitos, Platon och Descartes. EJ EK, SA, VO Formgivning 1 FOMFOR01S 100 poäng Kursen utvecklar förmågan att genomföra ett arbete från idé till färdig produkt i textila tekniker med tyngdpunkt på kläddesign. Endast TE

3 Franska, steg 2-5 MODFRA poäng Franska är ett språk som inte bara talas i Frankrike, utan även i delar av Belgien, Schweiz, Kanada och stora delar av nordvästra Afrika. Utvecklingen av det europeiska samarbetet har medfört att det franska språket har fått en starkare ställning. I centrum för franskstudierna står utvecklandet av de muntliga och skriftliga språkfärdigheterna. Här får du dessutom lära dig kunskaper om fransk kultur, såsom litteratur, film och musik samt kunskaper om Frankrikes och de andra franskspråkliga ländernas historia, geografi och samhällsliv. Historia 1a2 HISHIS01a2 50 poäng Kursen bygger på kursen historia1a1. Här får du studera stora historiska förändringsprocesser, t ex befolkningsutveckling, olika syn på människovärde, industrialisering och demokratisering, migration, konflikter, internationellt samarbete, folkmord, krig och fred. Du får också chansen att studera och kritiskt granska historiskt källmaterial och undersöka hur historia används i vardagsliv och politik. Det är alltså en bred och allmänbildande kurs. Endast BF, EE, HV, IN, TE Idrott och hälsa 2 IDRIDR poäng En i huvudsak praktisk kurs som ger möjlighet till fördjupning inom olika idrottsliga aktiviteter inomoch utomhus samt även upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus såsom t ex paddling. Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet. Musik, rytm och dans som inspiration för att utveckla kroppslig förmåga. Hälsobegreppets grunder, inspiration för att utveckla kroppslig förmåga. Hälsobegreppets grunder. Riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter. Ledarskap och organisation LEDLED0 100 poäng Kunskaper om hur individer och grupper fungerar samt om kommunikation, samverkan, konflikthantering och motivation inom en målstyrd verksamhet. Kunskaper om olika former av ledarskap. Förmåga att leda och organisera en verksamhet. EJ HA Matematik 2a MATMAT02a 100 poäng Kursen ger dig särskild behörighet till ett antal högskoleutbildningar. Du ges en fördjupning inom algebra och geometri. Kursen ger dig även kunskaper i hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Endast BA, BF, EE, FT, HV, IN Matematik 3b MATMAT03b 100 poäng Matematik är inte bara ett centralt ämne inom naturvetenskap och teknik utan i allra högsta grad även ekonomi. Kursens syfte är att eleverna ska utveckla en förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i yrkesrelaterade situationer. Kursen ger bredare kunskaper inom algebra, analys och ekonomiska tillämpningsområden. Endast EKJUR, ES, SA Matematik 5 MATMAT poäng Kusen är uppdelad tre områden: Diskret matematik, fördjupning inom derivator och integraler samt differentialekvationer. Diskret matematik är ett samlingsnamn på ett antal matematiska moment som behandlar finita processer, det vill säga inga gränsvärdesresonemang, och som rör sig främst inom de hela talen. Differentialekvationer handlar om att ställa upp och tolka samband mellan en okänd funktion och dess derivator som modeller för verkliga situationer. Kursen ger 1,0 i meritpoäng. Endast NA, TE

4 Matematik specialisering MATMAT00S 100 poäng Kursen innehåller linjära ekvationssystem, matriser, ekvationer för linjer och plan, egenvärden och egenvektorer. Kursen ges tillsammans med Linnéuniversitetet, vilket innebär att en lärare från universitet ger en nätföreläsning en gång/vecka. Kursen ger 0,5 i meritpoäng. Endast NA, TE Matlagning 1 MALMAL poäng Ämnet matlagningskunskap behandlar grundläggande matlagningsmetoder och variationer av dem. Samt hur matlagningens historia och olika mattraditioner påverkar dagens matlagning. I ämnet behandlas också hur råvaror används, samt betydelsen av produktkvalitet. Musik MUSMUS0 100 poäng Musicera tillsammans med andra i grupp i olika musikstilar. Lära dig om instrument och att spela i ett band. Utveckla din sångröst och prova på att sjunga solistiskt eller i stämmor. Göra dina egna låtar, skapa och arrangera musik. Vi planerar och genomför en mindre konsert. EJ ESMUS Naturkunskap 1a2 NAKNAK01a2 50 poäng Kursen bygger på kursen naturkunskap 1a1. Kursen handlar om hälsa och livsstil, t ex kost och träning. Att lära sig mer om genetik och modern genteknik är andra delar. Laborationer och praktiska övningar ingår också. Endast EE, HV, IN Naturkunskap 2 NAKNAK poäng Kursen bygger på kursen naturkunskap 1a1+1a2 eller 1b. Här får du lära dig mer om universum och materia. Ett annat viktigt område är människokroppens byggnad och funktion. Vi läser också om hur livet har utvecklats på jorden. Laborationer och övningar är viktiga delar i kursen. Endast NANAS, SA, TE Produktionsutrustning 1 PRUPRD poäng Kursen ger dig grundläggande kunskaper i olika tillverkningsmetoder såsom manuell svarvning, fräsning, borrning och bänkarbete. Du arbetar utifrån ritning till färdig produkt. Du lär dig att läsa mekaniska ritningar och mätteknik. Du har även möjlighet att tillverka egna produkter. Du får en viss insyn i arbetsmiljö och säkerhet. EJ IN Produktionsutrustning 2 PRUPRD02S 100 poäng Kursen är en fortsättning på Produktionsutrustning 1. Måste ha läst Produktionsutrustning 1 för att kunna välja denna kurs. EJ INPRK Psykologi 1 PSKPSY01 50 poäng Handlar om att lära känna sig själv och sina reaktioner i olika sammanhang liksom att förstå andra människors sätt att reagera och fungera. Du läser om olika gruppers (familj, kamrater, skolklasser etc) beteenden och hur vi inom gruppen umgås med varandra (socialpsykologi). Dessutom studerar du vilka behov som påverkar och styr vårt beteende (behovspsykologi) samt hur inlärning går till och varför vissa saker är lätta att lära medan andra kan vara svårare (inlärningspsykologi). EJ EK, SA, VO

5 Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2 50 poäng Kursen bygger på kursen samhällskunskap 1a1. Här fördjupar du dina kunskaper samtidigt som du blir behörig till vidare studier. Du kommer bland annat att läsa om samhällsekonomi, massmediers och informationsteknikens roll i samhället Endast BA, FT Service och bemötande 1 SEVSEV poäng I detta val utvecklar eleven sina kunskaper i att bemöta kunder på ett serviceinriktat sätt samt att tillvarata kundkontakter för att skapa långsiktiga relationer. Man får även möjlighet att utveckla förmågan att hantera såväl positiva som negativa reaktioner i olika servicesituationer. Det handlar om att utveckla förmågan att vara lyhörd, flexibel och resultatinriktad. Spanska, steg 2-5 MODSPA poäng Spanska är ett stort språk som talas i Spanien, nästan hela Sydamerika, Mellanamerika och Mexiko. Även i USA finns områden med många spansktalande. Antalet spansktalande i världen ökar kraftigt för närvarande. Då du studerar spanska får du stor träning i att tala, lyssna på och skriva språket. Studier i grammatik lägger en god grund för senare studier vid universitet och högskola. Du får lära dig om spansk och latinamerikansk geografi, historia, kultur och modernt samhällsliv. Film, radioprogram och musik är viktiga inslag i undervisningen. Svenska 3 SVESVE poäng Denna kurs läses av elever på yrkesprogram som valt att komplettera till allmän behörighet för Vidare studier och läst svenska 1 och 2. Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen. Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen. Skönlitterära texter. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. Det svenska språkets ursprung och utveckling. Endast BA, BF, EE, FT, HV, IN, VO Svenska som andraspråk 3 SVASVA poäng Denna kurs läses av elever på yrkesprogram som valt att komplettera till allmän behörighet för Vidare studier och läst svenska som andraspråk 1 och 2. Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner, debatter och föredrag. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande och hur presentationstekniska hjälpmedel kan användas för att stödja och förbättra en muntlig presentation. Disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer av muntlig framställning. Skriftlig framställan av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt grundläggande kunskaper i källkritik. Svenska språkets ordförråd och struktur. Läsning av och samtal om texter av olika slag, med tonvikt på att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska större textmängder samt diskutera dispositionen, språket och stilen i texter av vetenskaplig karaktär. Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna. Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva och hur språket kan användas för att uttrycka maktförhållanden. Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på att utveckla strategier för fortsatt lärande. Endast BA, BF, EE, FT, HV, IN, VO

6 Svenskt teckenspråk för hörande 1 SVTSVT poäng Teckenspråk innebär att man pratar med händerna. I kursen lär man sig att konversera med enkla fraser och att klara av enkla berättelser. Kroppsspråket är en viktig del i teckenspråket. Under terminen bygger man upp ett förråd av ord som man sedan arbetar med genom att spela teater, göra monologer, sjunga, översätta enkla böcker osv. Repetition och egen träning är viktigt. Svets grund SAASVT0 100 poäng Kursen ger dig grundläggande kunskaper i enklare plåt- och svetsarbeten. Du får även en viss insyn i arbetsmiljö och säkerhet. Efter genomgången kurs ska du hjälpligt kunna använda en MAGutrustning och känna till vilka skyddsgaser som används vid MAG- svetsning. Du ska också ha grundkunskaper om manuell metallbågsvetsning (MMB) samt kunna tillverka enkla plåtprodukter utifrån ritningar. EJ FT, IN Tyska, steg 2-5 MODDEU poäng Det tyska språkområdet omfattar en betydande del av Europa. Tyska är officiellt språk i Tyskland, Österrike, Schweiz och Liechtenstein, men även i angränsande länder är det tyska språket gångbart. På din väg ut i Europa får du därför många tillfällen att tala tyska. I Europa är vår främsta handelspartner just Tyskland. Även på hemmaplan möter vi en allt större turistström med tyska som modersmål. Att tala, lyssna, läsa och skriva tyska är naturliga grundstenar i undervisningen. Du möter texter av olika slag, bland annat tysk ungdomslitteratur och aktuella tidningstexter. På så sätt får du en god bild av Tysklands samhällsliv då och nu. Webbutveckling 1 WEBWEU poäng Här får du grundläggande kunskaper och färdigheter i hur man lägger upp webbsidor och arbetar med multimediala programvaror. Du får skapa enklare animeringar, använda bild-, video- och ljudredigeringsprogram. Önskar du mer information om olika kurser gå in på skolverkets hemsida. Kursplaner och betyg, sök ämnesplaner och kursplaner för gymnasieskolan

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan Rev. 2015-06-18

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3

INDIVIDUELLA VAL. YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3 INDIVIDUELLA VAL YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3 2015/2016 Sida 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Omfattning/Innehåll Alla elever ska under sin studietid läsa 200 poäng individuellt val.

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet

Läs mer

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program REGISTER Kurser för grundläggande behörighet Svenska som andraspråk 2 2 Svenska som andraspråk 3 3 Behörighetsgivande kurser Idrott och hälsa 2 5 Matematik

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL 2014/15 och 2015/16 VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL LÄSÅRET 2014/2015, ÅK 2 OCH ÅK 3 Det är nu dags för dig att söka kurs/kurser motsvarande 200 poäng

Läs mer

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang.

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Bild och form 1b, BILBIL01b, 100 poäng Bland annat arbetar

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14 Bild Kurskod BILBIL0 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Digitalt

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016

INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016 Version 1 SID 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuella val 2015/2016 Omfattning/Innehåll Alla elever ska under sin studietid läsa 200

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16 2015-01-30 KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16 Kort kurspresentation för kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val Kurs Kurskod Ämne Enhet Aktiviteter och upplevelser TURAKT0 Turism VM Arkitektur

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2 Valkatalog Individuella val Östersund åk 2 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIDSSCHEMA... 2 ALLMÄN INFORMATION OM VALET... 3 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER... 4 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA... 5 INFORMATION

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12 Nk = nationell kurs, Lk = lokal kurs Aktiekunskap/Lk 50 poäng Kurskod FE1501 Aldrig har så många i Sverige sparat i aktier som nu. Det finns inget land i världen som har så stor andel av befolkningen som

Läs mer

I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1

I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1 I valet och kvalet 2012/2013 Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1 Rektorsrådet I valet och kvalet Det kan vara svårt att välja, men det är inte livsavgörande. Vi tänkte försöka komma med lite

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

INDIVIDUELLA VALET la sa ret 14-15

INDIVIDUELLA VALET la sa ret 14-15 INDIVIDUELLA VALET la sa ret 14-15 2014-01-23 Information om kursval Nu är det dags att välja kurs som du önskar som individuellt val. I den här kurskatalogen finns de kurser som erbjuds inom Individuellt

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Alfabetisk register efter ämne:

Alfabetisk register efter ämne: Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer