Idrottsvetenskapliga programmet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottsvetenskapliga programmet"

Transkript

1 Idrottsvetenskapliga programmet Fastställt av programkommittén Arbetslivsanknytning - kursaktiviteter Nedan redovisas i korthet vad vi gör inom respektive programkurs som har en tydlig arbetslivsanknytning. Termin 1 Idrottspedagogisk baskurs I, 22,5 hp Moment: Idrott och hälsa i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp Momentet förbereder studenterna på det kommande arbetslivet på så vis att grundläggande begrepp inom området (fysisk aktivitet, idrott och hälsa) problematiseras och definieras. Detta görs ur ett akademiskt perspektiv men även ur ett arbetsmarknadsanpassat perspektiv i så måtto att alla diskussioner och analyser sker med fokus på situationen i Sverige, vilket inkluderar jobb- och arbetsplatsrelaterade problem och lösningar. Så även om studenternas tränas i att belysa dessa akademiska begrepp ur historiska perspektiv och ett nutida perspektiv, samt att analysera dem med hjälp av teorier om genus och social klass, är de flesta exempel autentiska och användbara. Studenternas tränas dessutom i att söka, granska och värdera information i bibliotek och databaser, något som är till nytta för kommande arbete eftersom det är färdigheter som är en väsentlig del av det livslånga lärandet. Moment: Idrott, ledarskap och lärande, 7,5 hp Inom momentet fokuseras arbetslivsanknytningen till ledarskap. Studenterna genomför en praktisk övning (rollspel) där de omsätter lärandeteorier i praktiska ledarskapssituationer. Studenterna gör observationer av feedback i ledarskap i olika idrottsföreningar/ klubbar. Moment: Idrott, fostran och socialisation, 7,5 hp Under momentet ingår ett grupparbete där studenterna har till uppgift att genomföra en intervjustudie och sammanställa en rapport. Yrkesrelaterat inslag är övergripande att genomföra ett grupparbete i relation till idrott och fostran varvid förmågan att; samarbeta, fatta beslut, lägga upp en strategi för arbetets olika processer samt fördela arbetet inom gruppen stärks. Mer specifikt ska studenterna kontakta intervjupersoner inom olika idrottsrelaterade verksamheter för att därefter genomföra intervjuer som senare bearbetas och sammanställs i en rapport. Vidare granskar studenterna barnidrottens verksamhet i relation till barnkonventionen och tidigare forskning för att kunna arbeta med idrott och hälsa på ett förtroendefullt sätt. I momentet igår också ett seminarium där studenterna utifrån olika på förhand angivna teoretiskt perspektiv debatterar exempelvis idrottens värderingar, fostran, media/kommersialisering, sexualitet, kropp/muskler etnicitet och social klass.

2 Leadership in sport and health promotion activities, 7,5 hp Inom kursen förvärvar studenterna olika former av praktiskt idrottsledarskap. De ökar medvetenheten om den egna undervisningskompetensen. Förståelse för hur gruppdynamik och individer påverkar en grupps utveckling och hur ledarskapet kan anpassas till detta. Studenterna får reflektera kring grupp och ledarskap. Termin 2 Idrottsmedicin G1, 15 hp Inom kursen gör studenterna en löpanalys, ett case, där studenterna får analysera olika typer av löpsteg för att se risk för skador samt komma med förslag på åtgärder. Göra eventuell korrigering genom skoval, inlägg, stretching, styrketräning m.m. Studenterna gör även en tillämpad träningsplanering/kravanalys. Utifrån ett givet mål (exempelvis maratonlöpning) får man först göra en analys för vad som krävs och lägga upp en träningsplan för att uppnå målet. Mätning av konditionsstatus, analys av resultatet samt utarbeta träningsprogram. Idrottspsykologi för IVP, 15 hp Under kursintroduktionen arbetar studenterna med HBL (Helhetsbaserat lärande) genom olika case så försöker vi koppla ihop olika delar av kursmålen med vad de behöver kunna den dag de lämnar programmet. Detta för att skapa förståelse och insikt i olika delar av kursen och hur de hänger ihop med det större pusslet. Detta är något som de själva kan ta med sig när de lämnar programmet till sina verksamheter. Examinationsuppgifterna på båda momenten är utformade så att studenten utifrån sitt intresseområde får arbeta med teorier och koppla dem till hur de kan jobba i det yrke som de utbildar sig i (ex, sport management, friskvård etc.). Under båda momenten så genomförs gruppuppgifter, syftet med grupparbetena är att de tillsammans ska skapa material som de sedan kan använda i sitt framtida yrke. Exempelvis, på moment 2, så skriver de en bok där de ska jobba med begrepp som kognitiva scheman, självförtroende och motivation. Utifrån begreppen så ska de skapa övningar för läsaren så att den genom att läsa boken och göra övningarna ska kunna utvecklas utifrån de aktuella begreppen. Termin 3 Företagsekonomi, 15 hp Moment: Marknadsföring, 7,5 hp Marknadsföringsmomentet syftar till att utveckla studenternas kompetens och färdigheter i att identifiera och analysera organisationens möjligheter och problem ur ett marknadsföringsperspektiv. Studenterna får tillämpa dessa kunskaper genom att använda olika marknadsföringsverktyg på fiktiva och verkliga problem. Att träna på att genomföra en omvärldsanalys samt fatta strategiska marknadsföringsbeslut görs genom olika praktikfall eller caseuppgifter. Att finna verktyg för värdeskapande processer i organisationer behandlas via praktiska exempel och examineras via ett skriftligt arbete. Marknadsföring ur ett etiskt perspektiv tränas via minicase.

3 Moment: Företagets organisation och ledning, 7,5 hp Momentet syftar till att förbereda den studerande för ledning av grupper och team inom näringsliv och samhälle med inriktning mot mellanmänskliga relationer, ledarskap och förändringsarbete. Momentet behandlar dels varför organisationer existerar, olika individers motiv till att arbeta i organisationer och grupper, relationer mellan människor och utveckling av gruppen, samt syntetiserar mellan av det som behandlats. Undervisningen genomförs i huvudsak genom case-baserad undervisning, d.v.s. utifrån problemlösning och hantering av händelseförlopp, skeenden och situationer i verkliga eller fiktiva organisationer. Studenterna arbetar med grupparbeten, som syftar till att bringa ordning samt förståelse för helhet så väl som detaljer, och dessa examineras i skriftlig form. Dessutom arbetar studenterna med en individuell skriftlig uppgift där de självständigt ska analysera och lösa organisatoriska problem samtidigt som de kritiskt reflekterar kring litteraturen. Idrottspedagogik, baskurs II, 15 hp Moment: Idrottspedagogisk forskning I, 7,5 hp Kursen är uppdelad i tre delområden som direkt kan kopplas till anställningsbarhet. Inom den vetenskapsteoriska delen behandlas olika teorier och förhållningssätt som gör att studenterna lättare kan förstå och värdera rapporter och övrig information de stöter på i det kommande arbetslivet. Inom metoddelen får studenterna insikt i och erfarenheter av att arbeta med olika datainsamlings tekniker som kan komma till användning vid en mängd olika arbetsuppgifter oavsett yrke. Inom databearbetningsdelen får studenterna genom att arbeta med Excel, praktiska erfarenhet av att göra enklare deskriptiva beräkningar och grafiska presentationer som också kan komma till stor nytta vid en mängd olika arbetsuppgifter av administrativa och utredande karaktär. Under hela momentet ges praktiska exempel på hur forskare och utredare har/kan arbeta med olika problem inom hälsa-, idrotts- och friskvårdområdet och hur olika lösningar kan se ut. Moment: Utbildningsplanering, 7,5 hp Studenterna gör i nära samarbete med en organisation (som kan men inte måste vara en idrotts- /motionsorganisation) en utbildningsplan. Inom ramen för uppgiften genomförs samtal med yrkesverksamma personer om just yrkesrollens krav (uppgiftsanalys). Studenterna gör en individuell uppgift, utbildningsplan, för en organisation t.ex. en idrottsförening. Termin 4, Inriktning - Ledarskap & organisation Idrottspedagogik och sport management, 22,5 hp Moment: Organisationsteori, 7,5 hp Momentet behandlar sport management ur flera perspektiv, bland annat ur ett yrkesperspektiv. En föreläsning, Sport management som yrkesfält, fokuserar på sport management, arbetsmarknaden inom det området och studenternas anställningsbarhet givet kursens innehåll. Momentet innehåller även övningar och seminarieuppgifter som anknyter till de arbetsuppgifter som finns inom området efter avklarad utbildning. Bland annat tränas studenternas i ett tänka kring hur det är att arbeta i ideella föreningar respektive vinstdrivande föreningar och hur dessa skillnader påverkar den reella verksamheten inom det framtida yrkesområdet.

4 Moment: Strategiskt ledarskap, 7,5 hp Studenterna läser en fritt vald ledarskapsbok, skriven för yrkesverksamma ledare inom idrott eller annan verksamhet. Texten analyseras med hjälp av de ledarskapsteorier som studeras under kursen, inklusive teorier om genus och ledarskap. Under kursens gång får studenterna också analysera intervjuer med verksamma idrottsledare med erfarenhet av strategiskt ledarskap, vilket ytterligare stärker studenternas konkreta kunskaper om det praktiska arbetet som anställd inom olika idrottsområden. Moment: Evenemangs- projektledning, 7,5 hp Under momentet studeras det konkreta idrottsevenemanget, -projektet ur olika perspektiv, ledning, organisation, genomförande och utvärdering. Studenten tillämpar även projektledning praktiskt under kursen i ett problemorienterat arbetssätt. Studentgruppen turas om att vara projektledare där de fått uppdraget som fiktiv klubbdirektör i en idrottsförening och skall bygga upp föreningen genom att bl. a. skapa ett årligt återkommande idrottsevenemang. De ska ordna allt från tillstånd till färdig budget vilket innebär "riktiga" kontakter med berörda instanser/företag. Projektet avslutas med en säljande presentation för uppdragsgivaren och fiktiva sponsorer (handledare i kursen). Informationsteknologi för projektarbete, 7,5 hp Arbetslivsanknytning ges genom att studenterna arbetar praktiskt med IT- stöd för projektledning. Vidare arbetar studenterna med case som innebär att de får tillämpa kunskaperna i att leda och styra projekt via IT-stöd. Gästföreläsare, rutinerade projektledare som delger sina erfarenheter av att arbeta i virtuella team. Termin 5, Inriktning - Ledarskap & organisation Idrottsjuridik, 15 hp Momentet behandlar flera aktuella idrottsjuridiska områden utgående från en allt mera juridifierad idrott. En förändring som inneburit att juridiken kommit att spela en allt mera central roll för inte bara för den kommersiella och professionella idrotten utan även den traditionella folkrörelse baserade föreningsidrotten. Målsättningen med momentet är att den studerande ska kunna identifiera praktiska juridiska problem kopplade till allt från vad den individuelle idrottsutövaren till en idrottsförening kan stöta på. Konkret innebär att det kan rörs sig om praktisk och juridiska problem kopplade till att man startar en idrottsförening till skadestånds- och straffrättsliga problem kopplade till en enskild idrottsutövare. Ett centralt moment på kusen är att den studerande avfattar en PM som tar sin utgångspunkt i ett faktiskt juridiskt problem med anknytning till idrotten. Företagsekonomi, 15 hp Moment: Externredovisning, 7,5 hp Momentet ger kunskaper om den externa redovisningens utformning m h t redovisningsprinciper, lagar etc. Studenterna tränar vidare bokföring och dubbel bokföring, lär sig hantera BAS-planen och hur man systematiskt bör bearbeta redovisningsinformation, bland annat genom att använda datorbaserade övningar. Studenten lär sig förstå och upprätta resultat och balansräkningar och förstå

5 redovisningsrapporters innehåll genom att praktisk tillämpa sina kunskaper. Moment: Ekonomistyrning, 7,5 hp Momentet syftar till att skapa förståelse för metoder och modeller som används för ett företags interna styrning och planering. Studenten lär sig förstå kopplingen mellan företagets övergripande målsättningar och strategier och de modeller som används för styrning (t ex budgetering och kalkylering). Alternativa styrmekanismer diskuteras också exempelvis balanserat styrkort. Studenterna tränar detta genom gruppövningar och skriftliga inlämningsuppgifter, exempelvis via en obligatorisk PM. Termin 4, Inriktning - Ledarskap & hälsa/friskvård Kost och näring för IVP, 15 hp Inom kursen utför och analyserar studenterna en vägd kostregistrering utifrån Svenska Näringsrekommendationer och rekommendationer för fysisk aktivitet och lär sig samtidigt att använda ett näringsberäkningsprogram och hur man tolkar beräkningarna, detta är en viktig kunskap i arbetslivet om man vill arbeta med kost och hälsa eller kost och träning. Laborationer i kök utgår till stor del utifrån problemställningar som studenterna kan träffa på i sitt arbete efter avslutade studier. Tentamen innehåller arbetslivsanknutna frågor med tydliga exempel från arbetslivet. Idrottspedagogik och hälsopromotion, 15 hp Studenterna planerar, beskriver och utvärderar ett hälsofrämjande projekt mot en arena/fält, i caseform. Det här projektplanerandet innebär kontakter med arenan/fältet (kan vara arbetsförmedlingen, invandrarförening, kvinnojourer, ungdomsmottagning etc.) som kan ske på flera sätt; informationsinhämtning via hemsidor och annat informationsmaterial kopplat till den faktiska verksamheten, telefonintervju, möten/träffar, mailkontakt etc. Denna uppgift brukar öppna ögonen på studenterna för "hur det faktiskt ser ut i verkligheten", enligt dem själva. Gästföreläsare som arbetar med strategiska hälso-/och friskvårdsfrågor inom näringslivet alt. inom kommunen. Studenterna gör en uppgift direkt kopplat till deras kommande yrkesprofession (hälsopromotör), där de gör en omvärldsanalys kring hur det ser ut idag (ex. gällande vilken utbildning de verksamma har, vilka arbetsuppgifter som utförs samt var de finns och varför) samt hur yrket kan utvecklas till att se ut i framtiden och varför (baserat på och argumenterat utifrån forskning och litteratur). Både lokalt och globalt. Inom ramen för uppgiften görs intervjuer med yrkesverksamma. Termin 5, Inriktning - Ledarskap & hälsa/friskvård Idrottspedagogik, ledarskap och friskvård, 7,5 hp Studenterna tilldelas (gruppvis) en extern målgrupp (t.ex. skolungdomar, pensionärer) med vilken de genomför intervjuer i syfte att utarbeta en friskvårdsform, ett arbete som sedan fortsätts/verkställs inom ramen för kursen Friskvårdsmetodik. Caset innebär täta kontakter med målgruppen (samt tidigare nämnda intervju). Casebaserad vetenskaplig förstudie i samverkan med målgrupp.

6 Friskvårdsmetodik, 7,5 hp Inom kursen får studenterna arbeta med ett Case. Caset arbetar studenterna med under 10 veckor och det riktar sig mot externa målgrupper utanför universitetet. Kursen examineras med "skarp" målgrupp, dvs den casegrupp som studenterna tilldelats. Studiebesök på t.ex. SPA. Gästföreläsare från Landsting alt. Korpen. Idrottsmedicin G2, vuxen/hälsa I kursen får studenterna lära sig grundprinciper för träning av vuxna, både teoretiskt och genom projektarbeten. De får lära sig betydelsen av idrott och motion som prevention, framförallt ur den vuxne individens perspektiv, vilket även det återkopplas i projektarbetet. Studenterna blir certifierade Hjärt- och Lungräddare och genomgår utbildning till Testledare enligt Åstrands test där de får ett intyg. Termin 6 båda inriktningarna Idrottspedagogisk forskning II, 15 hp Kursen utvecklar studenternas kunskaper och färdigheter inom området idrottspedagogisk forskning. Ur ett anställningsbarhetsperspektiv är kursen givande för studenterna genom att de får fördjupade kunskaper i vetenskapliga metoder och i kritisk granskning av forskningsresultat såväl vetenskapsteoretiskt som metodologiskt. Kursen är en grund för dem som avser att läsa vidare inom området på avancerad nivå. Kursen ger god träning i att tolka och förstå kvantitativa såväl som kvalitativa vetenskapliga resultat och presentationer samt att själv kunna samla in och analysera primärdata. Detta är till nytta för det kommande arbetslivet då studenterna kommer att kunna genomföra egna utredningar, läsa, samla och sammanställa information och skriva PM eller rapporter inom ramen för arbetet. Under hela kursen ges praktiska exempel från vardagen och de reella problem (och lösningar) som förekommer i det svenska samhället inom områdena idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Kandidatuppsats, idrottspedagogik, 15 hp Praktik med examensarbete inom idrottspedagogik, 15 hp Under kursen får studenten öva sin förmåga att självständigt urskilja och söka vetenskapligt grundad kunskap kring problem med relevans för kommande yrkesliv. Studenterna erbjuds om möjlighet finns att genomföra sitt uppsatsarbete i relation till extern uppdragsgivare, institutionens forskningsprojekt eller att självständigt välja ämnesområde relaterat till idrott och hälsa i ett pedagogiskt perspektiv. Genom kursen finns därmed en god möjlighet att knyta kontakter med betydelse för ett framtida yrkesliv. Programmet ger behörighet för fortsatta studier inom idrottspedagogik/pedagogik och kan i och med det även leda till en karriär som universitetslärare och forskare inom idrottspedagogik/pedagogik.

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 560-0088-2011 1 Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen

Läs mer

Lokal Utbildningsplan. för Fritidsledarutbildningen. Axevalla Folkhögskola 2012/2013

Lokal Utbildningsplan. för Fritidsledarutbildningen. Axevalla Folkhögskola 2012/2013 Lokal Utbildningsplan för Fritidsledarutbildningen Axevalla Folkhögskola 2012/2013 1 Inledning Huvudman för Axevalla folkhögskola är Stiftelsen Axevalla folkhögskola, där stiftaren är Sverigefinska Riksförbundet.

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Löne- och ekonomiadministratör

Löne- och ekonomiadministratör Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har ett funktionshinder eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Trenden

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Malmö högskola Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Affärssystem Kandidatexamen Självvärderingen består av tre delar.

Läs mer

Saknar Redovisningsekonomer från Handelshögskolan i Göteborg några kunskaper och färdigheter?

Saknar Redovisningsekonomer från Handelshögskolan i Göteborg några kunskaper och färdigheter? Företagsekonomiska institutionen Saknar Redovisningsekonomer från Handelshögskolan i Göteborg några kunskaper och färdigheter? - med avseende på de krav som ställs på dem i deras yrkesroll Magisteruppsats

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2006-11-02.

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer