Informationsbroschyr om fonder samt fondbestämmelser i Folksam Tjänstemannafonder AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsbroschyr om fonder samt fondbestämmelser i Folksam Tjänstemannafonder AB"

Transkript

1 Informationsbroschyr om fonder samt fondbestämmelser i Folksam Tjänstemannafonder AB

2 2

3 Folksam Tjänstemannafonder AB är ett fondbolag som förvaltar de fonder som skapats för långsiktigt sparande inom olika tjänstemannagrupper. Förvaltningen sker enligt de bestämmelser som fastställts av Finansinspektionen. Bestämmelserna återges i denna broschyr. Enligt lagen om värdepappersfonder ska varje fondbolag ha en informationsbroschyr där fonden eller fonderna presenteras. Informationsbroschyren ska alltid innehålla vissa uppgifter som placeringsinriktning, placeringsstrategi, kostnader och annan information som det är angeläget för fondspararen att känna till. Innehåll Fondernas namn, fondbolagets styrelse etc Allmän information Folksams Tjänstemannafond Sverige Folksams Tjänstemannafond Världen Folksams Tjänstemannafond Obligation 3

4 Fondernas namn, fondbolagets styrelse etc Fonder Folksams Tjänstemannafond Sverige Folksams Tjänstemannafond Världen Folksams Tjänstemannafond Obligation Fondbolaget Folksam Tjänstemannafonder AB, nedan kallat Fondbolaget, Stockholm, är ett svenskt aktiebolag. Aktiekapitalet uppgår till kr. Samtliga aktier ägs av Folksam ömsesidig livförsäkring. Tillstånd att utöva verksamhet Fondbolaget har den 12 november 1999 erhållit Finansinspektionens tillstånd att utöva fondverksamhet. Styrelse Ordinarie ledamöter: Håkan Johansson (ordf), chef kapitalförvaltningen vice VD Folksam Sture Nordh (vice ordf ), Ordförande TCO Jonas Ahlander, Förvaltningschef Folksam kapitalförvaltning Lars Burman, Affärsområdeschef och ledamot av koncernledningen Folksam Roger Kindstrand, VD Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Ulf Mårtensson, chef Kommunikation TCO Mikael Öhlund, Ekonomidirektör vice vd Folksam 4

5 Suppleanter Urban Green, Affärsområdeschef och ledamot av koncernledningen Folksam Patrik Schinzel, chefcontroller Folksam Revisorer Per Bergman och Anders Bäckström, båda KPMG Bohlins. Göran Raspe Öhrings PricewaterhouseCoopers (utsedd av Finansinspektionen) Revisorssuppleanter Maria Sandberg och Per Westlund, båda KPMG Bohlins. Ledande befattningshavare Verkställande direktör: Lars Lönnquist Vice verkställande direktör: Ann-Charlotte Cramer Externa rådgivare anlitas ej. Fondombudsman Caisa Jonasson Tel

6 Allmän information om värdepappersfonder Vad är en värdepappersfond? Fondernas verksamhet regleras i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. Varje fond har dessutom särskilda fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som bland annat anger hur fondens medel ska placeras. En värdepappersfond är en i värdepapper placerad förmögenhet som ägs gemensamt av de som gjort insättningar i fonden, fondandelsägarna. Fonden förvaltas av ett fondbolag. Fonden som sådan är ingen juridisk person och har därför varken egna rättigheter eller skyldigheter. Det är istället Fondbolaget som företräder fondandelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör fonden. Fonden är emellertid ett självständigt skattesubjekt. Andelarna i en värdepappersfond är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Därutöver medför innehavet inga rättigheter, t ex inflytande i fondens skötsel, om inte annat anges i fondbestämmelserna. Fondbolagets värdepappersfonder innehåller inte något sådant undantag. Fondandelar som inte är knutna till individuellt pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande eller fondförsäkring enligt lagen (1989:1079) om livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder kan inlösas, överlåtas och pantförskrivas. Förvaringsinstitut En fonds tillgångar ska förvaras i ett för Fondbolaget fristående förvaringsinstitut. Förvaringsinstitut är FöreningsSparbanken AB (publ), Brunkebergstorg 8, Stockholm. 6

7 Andelsägarregister Register över vilka som är andelsägare i fonderna förs av Fondbolaget. Köp och inlösen av andelar Förvärv och inlösen av andelar i fonderna kan ske via samtliga Folksams kontor. Inlösen ska begäras skriftligen. En sådan inlösenorder kan skickas med posten till Folksam Tjänstemannafonder AB, Fondadministration, Stockholm eller lämnas till något av Folksams kontor. Köp och inlösen av andelar sker normalt omgående. Försäljnings- och inlösenvärden fastställs normalt den dag som betalning tillförs fonden respektive inlösen av andelar begärs. Kursen kan räknas om under dagen. Den kurs som skickas till massmedia är preliminär och kan avvika från slutkurs. Behöver fonden skaffa likvida medel för inlösen genom att sälja värdepapper ska detta ske snarast möjligt och på sätt som inte missgynnar övriga andelsägare. Köp- och inlösenorder på fondandelarna får inte limiteras. Redovisning Årsberättelse och halvårsredogörelse finns tillgängliga hos Folksam. En fullständig redogörelse över erlagda ersättningar till Fondbolaget och förvaringsinstitut lämnas i årsberättelsen. Resultat och utveckling för de tre senaste verksamhetsåren lämnas i årsberättelsen. Avgifter Avgifter för försäljning och inlösen av fondandelar utgår inte. För förvaltning av fondrna utgår en avgift om högst 0,5 procent per år av fondförmögenheten (0,40 procent per ). 7

8 Placeringsinriktning och strategi I fondbestämmelserna ska bl a anges vilken placeringsinriktning fonden ska ha. Där ska också anges inom vilka ramar fondens medel får placeras i optioner och terminskontrakt. Se vidare i fondbestämmelserna Placeringsregler För att garantera en tillräcklig riskspridning i fonderna finns vissa regler i lagen. Begränsningarna förhindrar bl a att alltför stor del av förmögenheten placeras i värdepapper som givits ut av samma utgivare (emittent) eller i andra värdepappersfonder. Fonden får överhuvud taget inte, utan Finansinspektionens tillstånd, placera i fonder som förvaltas av samma fondbolag eller på liknande sätt kan anses närstående. Fondbolagets fonder får handla i optioner och terminskontrakt för att effektivisera förvaltningen, skydda mot kursrisker och öka avkastningen. De fonder som innehar utländska värdepapper får handla i optioner och terminskontrakt även för att skydda mot valutarisker. Optioner och terminer m m Optioner och terminskontrakt har speciella egenskaper som innebär vissa risker. Riskerna begränsas emellertid genom lagstiftning och de olika fondernas placeringsbestämmelser. En option är ett finansiellt instrument som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja aktier, obligationer eller annan egendom till ett visst förutbestämt pris vid en viss tidpunkt. En termin täcker samma egendom men där är det fråga om ett bindande avtal om köp eller försäljning vid en viss tidpunkt i framtiden. 8

9 En köpoption ger innehavaren rätt att köpa (utfärdaren en skyldighet att sälja) och en säljoption ger innehavaren rätt att sälja (utfärdaren en skyldighet att köpa). Det är skillnad på den risk man tar om man förvärvar en option som någon annan ställt ut och om man själv utfärdar optionen. Det är den som utfärdar optionen som tar den största risken. Den som förvärvar en option riskerar det belopp - premien - som erlagts för optionen Den som säljer värdepapper på termin och den som ställer ut köpoptioner riskerar att gå miste om kursstegringen. Medan den som utfärdar säljoptioner riskerar att kursen vid inlösen understiger summan av lösenpriset och den erhållna premien. Vid utlåning av värdepapper (repurchase agreement) lånar ägaren ut värdepappren till en person eller ett företag mot en ersättning som kallas premie. Begränsningar i fondbestämmelserna För en närmare beskrivning, se fondbestämmelserna. Fondbolaget får för fondernas räkning endast handla med optioner och terminer av finansiell karaktär, d v s den underliggande tillgången ska utgöras av fondpapper eller index relaterade till fondpapper. För att skydda fondens tillgångar mot valutakursrisker tillåts också handel med valutaterminer och optioner avseende valuta. Omfattningen av handeln med optioner och terminer begränsas genom att handel endast får ske i syfte att Effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar Skydda fondens tillgångar mot kursrisker Öka avkastningen på fondens tillgångar. Kontrakten ska i huvudsak vara standardiserade, vara föremål för regelbunden handel och hanteras av godkänd clearingorganisation. 9

10 Utlåning av värdepapper (repurchase agreement) är tillåtna om ränte- och kreditrisker elimineras, antingen genom inlåning av likvärdiga värdepapper eller genom att säkerhet i form av likvida medel ställs. Etik och miljö Placeringarna skall följa de etiska regler och den miljöpolicy som fastställts för Fondbolaget. Detta innebär att investeringar inte skall ske i företag som har samröre eller förknippas med våld, droger, prostitution eller annan kriminell verksamhet, eller i företag som av andra skäl bedöms vara oetiska. ILO-konventionerna och internationella fackliga överenskommelser kommer att utgöra en grund för dessa bedömningar. Vidare ska placeringar ej ske i företag som medvetet bidrar till att kraftigt försämra miljön och inte vidtar åtgärder för att förändra situationen. Skulle det ändå visa sig att vi placerat i strid mot våra regler, ska vi normalt avyttra innehavet om vi inte tror oss ha en rimlig chans att förändra företagets beteende Fondombudsman I Folksam finns en fristående särskild ombudsman för fondsparare, Folksams Fondombudsman. Denne kontrollerar att den rådgivning och information som Folksam ger om sina fonder följer alla regler samt är korrekt och kundanpassad. Folksams mål med att inrätta en Fondombudsman är att förebygga alla orsaker till missnöje. Fondombudsmannen hjälper vidare, på ett obyråkratiskt och tillmötesgående sätt, kunder som har klagomål som inte tidigare rättats till. En central uppgift för Fondombudsmannen är att omsätta de erfarenheter som kunderna ger, så att Folksam hela tiden kan bli bättre genom att korrigera sådant som ger upphov till klagomål. 10

11 Skatteregler allmänt Formellt sker beskattningen i två led genom att såväl fonden som andelsägaren beskattas. Utformningen av skattereglerna leder dock i praktiken till att de flesta fonder inte betalar någon skatt varför all beskattning sker hos andelsägarna. Ansvarsbegränsning Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Fondbolaget är föremål för, eller själv vidtar, sådan konfliktåtgärd. Fondbolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada om bolaget varit normalt aktsamt. Upphörande och överlåtelse av fondverksamheten Om Fondbolaget förlorat Finansinspektionens tillstånd, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller vill upphöra med förvaltning av en fond ska förvaltningen av denna tillfälligt övertas av Förvaringsinstitutet. Detta får sedan överlåta förvaltningen till ett annat fondbolag som godkänts av Finansinspektionen. I annat fall ska värdepappersfonden upplösas genom att tillgångarna säljs och nettobehållningen skiftas ut till andelsägarna. Kungörelse härom ska införas i Post- och Inrikes tidningar och hållas tillgängligt hos Förvaringsinstitutet samt Fondbolaget. 11

12 Fondbestämmelser för Folksams Tjänstemannafond Sverige Fondens ändamål är att erbjuda delägarskap i aktier och andra finansiella instrument genom att förvärva andelar i fonden. Fondens medel ska placeras med iakttagande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Fondbolaget samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdats med stöd av lag eller författning. 1 Fonden, Fondbolaget och förvaringsinstitutet Fondens namn är Folksams Tjänstemannafond Sverige. Fonden förvaltas av Folksam Tjänstemannafonder AB, nedan kallat Fondbolaget. Fondens tillgångar förvaras av FöreningsSparbanken AB såsom förvaringsinstitut. 2 Fondens placeringsinriktning Fonden har som målsättning att uppnå en långsiktigt god avkastning. Fondens medel ska placeras i aktier och aktierelaterade instrument noterade vid börs eller auktoriserad marknadsplats i Sverige samt depåbevis avseende sådana finansiella instrument. Placeringsinriktningen ska vara bred. Investeringar ska göras i flera olika branscher och aktier så att en väldiversifierad portfölj uppnås. Placeringar i onoterade fondpapper får högst uppgå till 10 procent av fondens värde. Minst 75 % av fondens medel ska vara placerade i aktier och aktierelaterade instrument inkl. depåbevis. Övriga medel ska hållas likvida eller placeras i svenska korta räntebärande instrument. 12

13 I syfte att effektivisera fondens förvaltning eller för att skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster eller andra risker får Fondbolaget för fondens räkning handla med optioner och terminskontrakt. Handel med optioner och terminer får ske om handeln är föremål för clearingverksamhet hos en clearingorganisation som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Avtal om sådan handel får också ingås med värdepappersinstitut, eller utländskt finansiellt institut, om institutet får ingå sådana avtal, står under tillsyn avseende sin värdepappersrörelse av myndighet eller annat behörigt organ, samt är allmänt erkänt på marknaden och avtalet ingås på villkor som är sedvanliga för marknaden. Fondbolaget får för fondens räkning även förvärva köpoptioner som ett bolag ställt ut avseende aktier i ett annat bolag under förutsättning att aktierna i båda bolagen är noterade vid börs i Sverige. Dessutom krävs att fonden äger rätt enligt lag och fondbestämmelser att äga de aktier som optionerna avser samt att optionerna är noterade vid börs i Sverige. För handel med optioner och terminskontrakt gäller följande: a) Fondbolaget får för fondens räkning endast handla med optioner och terminer av finansiell karaktär, dvs den underliggande tillgången ska utgöras av fondpapper eller index relaterade till fondpapper b) Fondbolaget får i syfte att skydda fondens tillgångar mot valutakursrisker handla med valutaterminer och optioner avseende valuta c) det totala beloppet av erlagda premier på utestående derivatpositioner får vid varje tidpunkt högst uppgå till 10 % av fondförmögenheten d) fonden får inte vid någon tidpunkt överskrida ett högsta totalt säkerhetskrav på 10 % av fondförmögenheten med anledning av handeln med optioner och terminer 13

14 e) Fondbolaget får för fondens räkning inte utfärda säljoptioner avseende fondpapper eller inneha köpoptioner avseende fondpapper som kan komma att utnyttjas för lösen eller köpa på termin i sådan omfattning att placeringsbestämmelserna i 19 lagen om värdepappersfonder vid lösen eller leverans kan komma att överträdas avseende nämnda fondpapper. Bedömningen om nämnda bestämmelse kan komma att överträdas ska göras av Fondbolaget vid tidpunkten för utfärdandet eller förvärvet av derivatet. f ) Fondbolaget får för fondens räkning inte ingå avtal om att utfärda köpoptioner avseende fondpapper eller sälja fondpapper på termin i större omfattning än vad som motsvarar fondens faktiska totala innehav av sådana fondpapper. Leveranskapacitet ska behållas genom innehav av nämnda fondpapper under hela avtalstiden. Denna begränsning gäller inte s k syntetiska finansiella instrument. Värdepapperslån från fonden, motsvarande högst 50 % av fondförmögenheten, får endast ges mot betryggande säkerhet på villkor som är sedvanliga för marknaden. Värdepapperslån får ges till eller via clearingorganisation, värdepappersinstitut, eller utländskt finansiellt institut som anges ovan. 3 Utdelning Till fondandelsägarna ska för varje räkenskapsår utdelas: a) restbelopp av beslutad utdelning från tidigare räkenskapsår, b) avkastning på fondens medel efter avdrag av förvaltningskostnader, övriga kostnader och eventuell skattekostnad, c) realisationsvinster från försäljning av finansiella instrument i den omfattning Fondbolaget beslutar. Utdelningen från fonden ska ske i november året efter räkenskapsåret. 14

15 Utdelningen efter avdrag för preliminärskatt återinvesteras i nya andelar om inte andelsägaren skriftligen anmält annat senast den 30 september året efter räkenskapsåret. 4 Beräkning av fondens och fondandelarnas värde Fondens tillgångar beräknas enligt följande: Värdepapper och finansiella instrument värderade till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). Kan sådan kurs inte erhållas eller är missvisande enligt Fondbolagets bedömning får värdepapper och finansiella instrument upptas till det värde som Fondbolaget på objektiv grund bestämmer. Likvida medel inklusive insättningar på bankräkning, korta placeringar på penningmarknaden och specialinlåning hos bank Upplupna räntor Upplupna utdelningar Ej likviderade försäljningar Övriga fordringar avseende fonden Fondens skulder beräknas enligt följande: Förvaltningsersättning Ersättning till förvaringsinstitut Ej likviderade köp Eventuella skatteskulder Övriga skulder avseende fonden Värdet av en fondandel är fondens värde beräknat enligt ovan delat med antalet utestående fondandelar. Detta värde ska varje svensk bankdag beräknas av Fondbolaget. 15

16 5 Beräkning av försäljnings- och inlösenpris för fondandelarna Försäljningspriset för fondandel ska utgöra det värde som åsätts andelen på den bankdag då betalning för andelen tillförts fonden. Inlösenpriset för fondandel ska utgöra det värde som åsätts andelen på den bankdag begäran om inlösen inkommit till Fondbolaget. Uppgift om pris för försäljning och inlösen tillhandahålls av Fondbolaget. 6 Försäljning och inlösen av fondandelar För placeringar i fonden gäller vid första tillfället att minsta belopp ska vara kronor. Begäran om försäljning och inlösen av fondandelar kan ske hos Fondbolaget varje svensk bankdag. Begäran om försäljning sker genom inbetalning till fondens konto och verkställs till den kurs som åsätts fondandel den bankdag betalning tillförts fonden. Begäran om inlösen ska ske skriftligen eller enligt särskild överenskommelse via datamedia. Begäran som kommit Fondbolaget tillhanda före kl en vanlig svensk bankdag verkställs till den kurs som åsätts fondandel den dagen. För begäran som inkommit efter nämnda tidpunkt verkställs inlösen på motsvarande sätt nästkommande bankdag. Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, ska försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt missgynna övriga andelsägares intresse, får bolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger det. Försäljning och inlösen av fondandelar ska ske till en kurs som är okänd vid tidpunkten för begäran. 16

17 7 Beräkning av Fondbolagets och förvaringsinstitutets ersättning ur fonden Ur fondens medel erlägger fonden till Fondbolaget ersättning bl a för förvaltning, analys, administration, marknadsföring, redovisning, tillsyn och information. Därutöver får ersättning för täckande av kostnader för förvaringsinstitut avskiljas. Ersättningen, som beräknas dagligen och erläggs till Fondbolaget månadsvis, får högst uppgå till 0,5 % per år. Kostnader hänförliga till köp och försäljning av fondpapper och andra finansiella instrument bestrids ur fonden. 8 Avgifter för försäljning och inlösen av andelar Avgifter för försäljning och inlösen av fondandelar utgår inte. 9 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 10 Pantsättning av fondandelar Vid pantsättning av fondandelar ska Folksam skriftligen underrättas härom. Av underrättelsen ska framgå vem som är panthavare, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och vem som är ägare till dessa eventuella begränsningar av panträttens omfattning. Folksam ska ha en uppgift om pantsättningen i registret över fondandelsägare. Fondandelsägaren ska skriftligen underrättas om registreringen av pantsättningen. När pantsättningen upphört borttas uppgifter om pantsättningen efter anmälan från panthavaren. Andelar som är knutna till individuellt pensionssparande får dock inte pantsättas. 17

18 11 Offentliggörande av försäljnings- och inlösenpriser för fondandelar samt offentliggörande av halvårsredogörelse och årsberättelse Uppgifter om försäljnings- och inlösenpriser för fondandel tillhandahålls varje svensk bankdag av Fondbolaget och förvaringsinstitutet. Årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden ska hållas tillgängliga hos Fondbolaget inom fyra respektive två månader efter rapportperiodens utgång. Årsberättelse och halvårsredogörelse ska tillställas de andelsägare som inte avsagt sig detta. 12 Ändring av fondbestämmelser Ändring av fondbestämmelser ska tillställas Finansinspektionen för godkännande. Efter godkännande ska fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisat. 13 Ansvarsbegränsning Varken Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, exempelvis data- eller telefel. Förbehållet i fråga om strejk, blockad lockout gäller även om Fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget eller förvaringsinstitutet om normal aktsamhet iakttagits. Varken Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar i något fall för indirekt skada. 18

19 Fondbestämmelser för Folksams Tjänstemannafond Världen Fondens ändamål är att erbjuda delägarskap i aktier och andra finansiella instrument genom att förvärva andelar i fonden. Fondens medel ska placeras med iakttagande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Fondbolaget samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdats med stöd av lag eller författning. 1 Fonden, Fondbolaget och förvaringsinstitutet Fondens namn är Folksams Tjänstemannafond Världen. Fonden förvaltas av Folksam Tjänstemannafonder AB, nedan kallat Fondbolaget. Fondens tillgångar förvaras av FöreningsSparbanken AB såsom förvaringsinstitut. 2 Fondens placeringsinriktning Fonden har som målsättning att uppnå en långsiktigt god avkastning. Fondens medel ska placeras i aktier och aktierelaterade instrument samt depåbevis vid börser eller auktoriserade marknadsplatser i länder inom EU och EFTA samt i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore, USA, Argentina (Buenos Aires ), Brasilien (Sao Paulo), Bulgarien, (Sofia ), Chile (Santiago), Estland (Tallin), Filippinerna (Manila), Indien (Bombay ), Indonesien ( Jakarta), Lettland (Riga), Malaysia (Kuala Lumpur), Mexiko (Mexiko City ), Nya Zeeland (Wellington), Pakistan (Karachi), Polen (Warsawa), Sydafrika ( Johannesburg), Sydkorea (Söul ), Taiwan (Taipei ), Thailand (Bangkok), Tjeckien (Prag), Turkiet (Istanbul) och Ungern (Budapest). Placeringsinriktningen ska 19

20 vara bred. Investeringar ska göras i flera olika branscher och aktier så att en väldiversifierad portfölj uppnås. Placeringar i onoterade aktier och andra fondpapper får högst uppgå till 10 % av fondens värde. Minst 75 % av fondens medel ska vara placerade i aktier och aktierelaterade instrument inkl. depåbevis. Övriga medel ska hållas likvida eller placeras i korta räntebärande instrument. I syfte att effektivisera fondens förvaltning eller för att skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster eller andra risker får Fondbolaget för fondens räkning handla med optioner och terminskontrakt. Handel med optioner och terminer får ske om handeln är föremål för clearingverksamhet hos en clearingorganisation som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Avtal om sådan handel får också ingås med värdepappersinstitut, eller utländskt finansiellt institut, om institutet får ingå sådana avtal, står under tillsyn avseende sin värdepappersrörelse av myndighet eller annat behörigt organ, samt är allmänt erkänt på marknaden och avtalet ingås på villkor som är sedvanliga för marknaden. Fondbolaget får för fondens räkning även förvärva köpoptioner som ett bolag ställt ut avseende aktier i ett annat bolag under förutsättning att aktierna i båda bolagen är noterade. Dessutom krävs att fonden äger rätt enligt lag och fondbestämmelser att äga de aktier som optionerna avser samt att optionerna är noterade. För handel med optioner och terminskontrakt gäller följande: a) Fondbolaget får för fondens räkning endast handla med optioner och terminer av finansiell karaktär, dvs den underliggande tillgången ska utgöras av fondpapper eller index relaterade till fondpapper b) Fondbolaget får i syfte att skydda fondens tillgångar mot valutakursrisker handla med valutaterminer och optioner avseende valuta 20

21 c) det totala beloppet av erlagda premier på utestående derivatpositioner får vid varje tidpunkt högst uppgå till 10 % av fondförmögenheten d) fonden får inte vid någon tidpunkt överskrida ett högsta totalt säkerhetskrav på 10 % av fondförmögenheten med anledning av handeln med optioner och terminer e) Fondbolaget får för fondens räkning inte utfärda säljoptioner avseende fondpapper eller inneha köpoptioner avseende fondpapper som kan komma att utnyttjas för lösen eller köpa på termin i sådan omfattning att placeringsbestämmelserna i 19 lagen om värdepappersfonder vid lösen eller leverans kan komma att överträdas avseende nämnda fondpapper. Bedömningen om nämnda bestämmelse kan komma att överträdas ska göras av Fondbolaget vid tidpunkten för utfärdandet eller förvärvet av derivatet. f ) Fondbolaget får för fondens räkning inte ingå avtal om att utfärda köpoptioner avseende fondpapper eller sälja fondpapper på termin i större omfattning än vad som motsvarar fondens faktiska totala innehav av sådana fondpapper. Leveranskapacitet ska behållas genom innehav av nämnda fondpapper under hela avtalstiden. Denna begränsning gäller inte s k syntetiska finansiella instrument. Värdepapperslån från fonden, motsvarande högst 50 % av fondförmögenheten, får endast ges mot betryggande säkerhet på villkor som är sedvanliga för marknaden. Värdepapperslån får ges till eller via clearingorganisation, värdepappersinstitut, eller utländskt finansiellt institut som anges ovan. 3 Utdelning Till fondandelsägarna ska för varje räkenskapsår utdelas: a) restbelopp av beslutad utdelning från tidigare räkenskapsår, 21

22 b) avkastning på fondens medel efter avdrag av förvaltningskostnader, övriga kostnader och eventuell skattekostnad, c) realisationsvinster från försäljning av finansiella instrument i den omfattning Fondbolaget beslutar. Utdelningen från fonden ska ske i november året efter räkenskapsåret. Utdelningen efter avdrag för preliminärskatt återinvesteras i nya andelar om inte andelsägaren skriftligen anmält annat senast den 30 september året efter räkenskapsåret. 4 Beräkning av fondens och fondandelarnas värde Fondens tillgångar beräknas enligt följande: Värdepapper och finansiella instrument värderade till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). Kan sådan kurs inte erhållas eller är missvisande enligt Fondbolagets bedömning får värdepapper och finansiella instrument upptas till det värde som Fondbolaget på objektiv grund bestämmer. Likvida medel inklusive insättningar på bankräkning, korta placeringar på penningmarknaden och specialinlåning hos bank Upplupna räntor Upplupna utdelningar Ej likviderade försäljningar Övriga fordringar avseende fonden Fondens skulder beräknas enligt följande: Förvaltningsersättning Ersättning till förvaringsinstitut Ej likviderade köp Eventuella skatteskulder Övriga skulder avseende fonden 22

23 Värdet av en fondandel är fondens värde beräknat enligt ovan delat med antalet utestående fondandelar. Detta värde ska varje svensk bankdag beräknas av Fondbolaget. 5 Beräkning av försäljnings- och inlösenpris för fondandelarna Försäljningspriset för fondandel ska utgöra det värde som åsätts andelen på den bankdag då betalning för andelen tillförts fonden. Inlösenpriset för fondandel ska utgöra det värde som åsätts andelen på den bankdag begäran om inlösen inkommit till Fondbolaget. Uppgift om pris för försäljning och inlösen tillhandahålls av Fondbolaget. 6 Försäljning och inlösen av fondandelar För placeringar i fonden gäller vid första tillfället att minsta belopp ska vara kronor. Begäran om försäljning och inlösen av fondandelar kan ske hos Fondbolaget varje svensk bankdag. Begäran om försäljning sker genom inbetalning till fondens konto och verkställs till den kurs som åsätts fondandel den bankdag betalning tillförts fonden. Begäran om inlösen ska ske skriftligen eller enligt särskild överenskommelse via datamedia. Begäran som kommit Fondbolaget tillhanda före kl en vanlig svensk bankdag verkställs till den kurs som åsätts fondandel den dagen. För begäran som inkommit efter nämnda tidpunkt verkställs inlösen på motsvarande sätt nästkommande bankdag. Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, ska försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt missgynna övriga andelsägares intresse, får bolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. 23

24 Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger det. Försäljning och inlösen av fondandelar ska ske till en kurs som är okänd vid tidpunkten för begäran. 7 Beräkning av Fondbolagets och förvaringsinstitutets ersättning ur fonden Ur fondens medel erlägger fonden till Fondbolaget ersättning bl a för förvaltning, analys, administration, marknadsföring, redovisning, tillsyn och information. Därutöver får ersättning för täckande av kostnader för förvaringsinstitut avskiljas. Ersättningen, som beräknas dagligen och erläggs till Fondbolaget månadsvis, får högst uppgå till 0,5 % per år. Kostnader hänförliga till köp och försäljning av fondpapper och andra finansiella instrument bestrids ur fonden. 8 Avgifter för försäljning och inlösen av andelar Avgifter för försäljning och inlösen av fondandelar utgår inte. 9 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 10 Pantsättning av fondandelar Vid pantsättning av fondandelar ska Folksam skriftligen underrättas härom. Av underrättelsen ska framgå vem som är panthavare, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och vem som är ägare till dessa eventuella begränsningar av panträttens omfattning. Folksam ska ha en uppgift om pantsättningen i registret över fondandelsägare. Fondandelsägaren ska skriftligen underrättas om registreringen av pantsättningen. 24

Fondbestämmelse för KPA Etisk Blandfond 2 2007-06-07

Fondbestämmelse för KPA Etisk Blandfond 2 2007-06-07 Fondbestämmelse för KPA Etisk Blandfond 2 2007-06-07 1 fonden namn och rättsliga ställning Fondens namn är KPA Etisk Blandfond 2. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Informationsbroschyr Folksam LO Fond AB:s fonder

Informationsbroschyr Folksam LO Fond AB:s fonder Informationsbroschyr Folksam LO Fond AB:s fonder 2009-05-15 Observera! Denna information ska kompletteras med fondbestämmelse för att utgöra en komplett Informationsbroschyr. 2 / 6 Innehåll Fonder förvaltade

Läs mer

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Global 85, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Läs mer

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Informationsbroschyr Folksam Fond AB

Informationsbroschyr Folksam Fond AB Informationsbroschyr Folksam Fond AB 2007-06-07 kpa etisk Aktiefond kpa etisk Blandfond 1 kpa etisk Blandfond 2 kpa etisk Räntefond observera Denna information ska kompletteras med fondbestämmelse för

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser www.aktieinvestfonder.se AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Detta är informationsbroschyren för Aktiespararna Topp Sverige. Den är

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

AB:s fonder 2012-06-15. Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden. Observera! komplett informationsbroschyr.

AB:s fonder 2012-06-15. Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden. Observera! komplett informationsbroschyr. Informationsbroschyr Folksam LO Fond AB:s fonder 2012-06-15 Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden Observera! Denna information ska kompletteras med fondens fondbestämmelser

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr

Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 4 Fondbestämmelser

Läs mer

Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr

Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 4 Fondbestämmelser

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). Fonden är en specialfond enligt investeringsfonder, nedan

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp

Fondbestämmelser. Sharp Fondbestämmelser Sharp FONDBESTÄMMELSER SHARP 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF),

Läs mer

Handelsbankens Eurolandfond Aktie

Handelsbankens Eurolandfond Aktie Frågor och svar: FÖR VEM PASSAR EUROLANDFOND AKTIE? Eurolandfond Aktie är en av Handels bankens aktiefonder och den är en indexfond. Fonden passar dig som tror på storföretagen inom Euroland. Med Euroland

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Skandia Tillväxtmarknadsfond är en aktiefond som placerar globalt

Läs mer