Informationsbroschyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsbroschyr"

Transkript

1 Informationsbroschyr VÄRDEPAPPERSFONDER Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Vision Lannebo Mixfond Lannebo Likviditetsfond Lannebo Sverige 130/30 December

2 Innehållsförteckning Fondbolaget... 3 Fondbolaget förvaltar följande värdepappersfonder... 3 Uppdragsavtal... 3 Registerhållning... 3 Limitering av försäljning- och inlösenorder... 3 Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet... 3 Lannebo Småbolag... 3 Lannebo Sverige... 6 Lannebo Vision... 9 Lannebo Mixfond Lannebo Likviditetsfond Lannebo Sverige 130/ Bilaga 1 Beräkning av prestationsbaserad avgift... 2

3 Informationsbroschyr för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2004:2) om investeringsfonder. Fondbolaget Lannebo Fonder AB Box 7854 Birger Jarlsgatan 15, 2 tr Stockholm Telefon: Internet: Organisationsnummer: Tillstånd att bedriva fondverksamhet gavs av Finainspektionen Tillstånd att bedriva annan näringsverksamhet m.m. enligt lagen (2004:46) gavs av Finansinspektionen. Fondbolaget förvaltar följande värdepappersfonder Lannebo Småbolag, ansvarig förvaltare Peter Rönström/ Johan Ståhl. Lannebo Sverige, ansvarig förvaltare Lars Bergkvist. Lannebo Vision, ansvarig förvaltare Göran Espelund/Claes Murander. Lannebo Mixfond, ansvarig förvaltare Mats Gustafsson. Lannebo Likviditetsfond, ansvarig förvaltare Johan Lannebo under Karin Haraldssons föräldrarledighet. Lannebo Sverige 130/30, ansvarig förvaltare Lars Bergkvist Uppdragsavtal Lannebo Fonder AB har valt att uppdra åt extern part att upprätthålla den oberoende granskningsfunktionen i företaget. För närvarande innehas detta uppdrag av Deloitte Enterprise Risk Consulting med Torbjörn Westman, Christian Hellman och Claes Hein som ansvariga. Registerhållning Fondbolaget för ett register över samtliga andelsägare och deras innehav. Andelsägares innehav redovisas på årsbesked i vilket även deklarationsuppgifter finns. Limitering av försäljnings- och inlösenorder Det är inte möjligt att limitera försäljnings- och inlösenorder. Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet Om fondbolaget beslutar att fonden skall upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, skall överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs skall förvaltningen av fonden omedelbart tas över av förvaringsinstitutet. Lannebo Småbolag Sverigeregistrerad aktiefond Målsättning och placeringsinriktning Lannebo Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond med tonvikt på små- och medelstora företag i Norden. Fondens medel skall vara placerade i aktirelaterade fondpapper, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Med aktierelaterade fondpapper avses aktier, andra delägarrätter och depåbevis som är utgivna för allmän omsättning. Aktieurval baseras på långsiktig fundamental analys av företag i alla branscher kombinerat med rörlighet i portföljen. Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde vilket vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av det totala börsvärdet. Målet för fonden är att genom en aktiv förvaltning oberoende av varje enskild akties vikt i index uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att placera i derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fondens handel med derivatinstrument sker för att effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar och förväntas ej ändra fondens riskprofil. Risk Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och en spartid på minst fem år rekommenderas. Fondens risknivå i PPM-katalogen är: Hög risk. Vem passar fonden för Lannebo Småbolag passar den kund som vill ha en aktivt förvaltad fond. Placeringshorisonten bör vanligtvis vara minst fem år. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. Förklaring kring fondens riskprofil Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger flera aktier (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. Det finns dock en ambition från fondbolaget att inte utsätta fonderna för extrema marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos jämförbara konkurrerande fonder. Detta uppnås genom den diversifiering som följer av fondbestämmelser och lagstiftning. Det är också av vikt att i detta sammanhang nämna bolagets investeringsfilosofi som bygger på investeringar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Trots de diversifieringseffekter som uppnås i fonderna är det bolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika riskanalysen inkluderande värderingsrisk. Bolagets placeringsfilosofi bygger på en indexoberoende fondförvaltning. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondernas tracking-error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som bolaget har någon ambition att hantera. Likviditetsrisken, dvs att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, för Lannebo Småbolag hanteras dels genom fondbolagets möjlighet att begränsa fondens storlek dels genom 3

4 portföljens sammansättning. Högsta avgift Nedan lämnas uppgift om den högsta avgift fondbolaget får ta ut enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Försäljningsavgift: 5,0 % Inlösenavgift: 1,0 % Förvaltningsavgift inkl förvaring, tillsyn och revision: 1,7 % Försäljnings- respektive inlösenavgifter förekommer hos vissa av fondbolagets återförsäljare. Dessa varierar men kan max uppgå till ovanstående. Gällande avgift Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för förvaring och tillsyn. Försäljningsavgift: 0 % Inlösenavgift vid innehav >30 dagar: 0 % Inlösenavgift vid innehav <30 dagar: 1 % Förvaltningsavgift inkl förvaring, tillsyn och revision (071231): 1,614 % Fondbestämmelser 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Småbolag. Det är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag eller författning. Fonden är dessutom öppen för sparande enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) samt lagen (1991:931) om individuellt pensionssparande. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Det bolag som förvaltar fonden företräder andelsägarna i alla frågor som rör investeringsfonden. Investeringsfonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldighter. 2 Fondförvaltare Investeringsfonden förvaltas av Lannebo Fonder AB, org nr , nedan kallat fondbolaget. Fondbolaget för register över samtliga andelsägare och panthavare. 3 Förvaringsinstitut och dess uppgifter Skandinaviska Enskilda Banken AB, org nr , anlitas som förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av fondbolaget som avser investeringsfonden och ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden. Förvaringsinstitutet ska se till att följande punkter sker enligt bestämmelserna i lagen (2004:46) om investeringsfonder och dessa fondbestämmelser; försäljning och inlösen av fondandelar, beräkning av fondandelarnas värde, samt användandet av medlen i fonden. Vidare ska förvaringsinstitutet se till att tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer institutet till handa. 4 Investeringsfondens karaktär Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon speciell bransch. Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde, vilket vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av den berörda aktiemarknadens totala börsvärde. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Med värdetillväxt avses realiserade och orealiserade kursvinster på fondens värdepappersinnehav jämte erhållna utdelningar och optionspremier samt ränteintäkter efter avdrag för kostnader och eventuella skatter. 5 Investeringsfondens placeringsinriktning Fondens medel skall vara placerade i aktierelaterade fondpapper, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Med aktierelaterade fondpapper avses aktier, andra delägarrätter och depåbevis som är utgivna för allmän omsättning.fondens placeringar skall koncentreras till mindre företag på de börser, auktoriserade marknadsplatser och andra reglerade marknader som anges nedan. Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde, vilket vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av den berörda aktiemarknadens totala börsvärde. Fondens placeringsinriktning är geografiskt knuten till Norden. Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon speciell bransch. 6 Börser och marknadsplatser Fondens handel med fondpapper och derivatinstrument skall huvudsakligen ske på börser, auktoriserade marknadsplatser och andra reglerade marknader öppna för allmänheten som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ i länder inom EU och EFTA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore och USA. 7 Särskild placeringsinriktning Fonden får använda sig av onoterade fondpapper. Värdet av dessa får uppgå till högst 10 procent av fondförmögenheten. Handel med derivatinstrument får ske i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och skydda fondens tillgångar mot kurs- och valutarisker. Handeln skall ske integrerat med övriga placeringar och efter en gemensam placeringsstrategi. Omfattningen av handeln skall vara begränsad. Sådana avtal får ingås om handeln är föremål för clearingverksamhet hos en clearingorganisation som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Fonden får placera i OTC-derivat. För handel med derivatinstrument gäller härutöver följande: Fondens tillgångar får valutasäkras genom köp eller försäljning av valuta på termin eller förvärv av köp- eller säljoptioner avseende valuta. 8 Värdering Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna avdrages de skulder som avser fonden, 4

5 däri inbegripna bl.a. ej debiterade skatter enligt fondbolagets bestämmande samt de avgifter som framgår av 11 nedan. Fondens tillgångar beräknas enligt följande: Fondpapper, derivatinstrument och fondandelar värderas till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). Om sådana kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får fondpapper, derivatinstrument och fondandelar upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer. Onoterade fondpapper värderas till anskaffningsvärde tills det sker en partiell försäljning, en nyemission med oberoende part till annat värde eller tills det inträffar något som markant och varaktigt antas minska dess värde. Likvida medel inklusive insättningar på bankräkning, korta placeringar på penningmarknaden och medel på konto i kreditinstitut. Upplupna räntor Upplupna utdelningar Ej likviderade försäljningar Övriga fordringar avseende fonden Fondens skulder beräknas enligt följande: Upplupen förvaltningsersättning Ersättning till förvaringsinstitut Ej likviderade köp Skatteskulder Övriga skulder avseende fonden Värdet av fondandel skall dagligen (varje bankdag) beräknas av fondbolaget. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Försäljning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag genom fondbolaget eller dess ombud. Begäran om försäljning av fondandel sker genom att belopp inbetalas till fondens bankgirokonto, direkt eller, efter särskild överenskommelse, via datamedia och verkställs den dag då inbetalningen kommit fonden tillhanda. Försäljning av andelar sker till ett minsta belopp om 5000 kronor vid första inbetalningen. Därefter sker försäljning till ett minsta belopp om 500 kronor per inbetalning. Vid periodiska inbetalningar är 500 kronor minsta belopp per inbetalning. Med periodiska inbetalningar avses återkommande inbetalningar som sker en gång per år eller oftare. Begäran om inlösen av fondandel skall ske skriftligen och skall vara egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Efter särskild överenskommelse kan begäran om inlösen ske via fax eller datamedia. Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan verkställs samma dag. Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senare än klockan hela bankdagar, eller klockan halvdagar, verkställs nästkommande bankdag. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta. För inlösen av andelar avseende försäkringspremier som placerats av försäkringsbolag för försäkringstagares räkning enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) eller för inlösen avseende pensionssparmedel som placerats av pensionssparinstitut för pensionssparares räkning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande gäller särskilda regler. Försäljning och inlösen av fondandel sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning och inlösen okänd kurs. Uppgift om försäljnings- och inlösenkurs finns tillgänglig hos fondbolaget, på hemsidan senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan. 10 Stängning av fonden vid extraordinära förhållanden Investeringsfonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av investeringsfondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättning Ur fondens medel skall ersättning betalas till fondbolaget: a) För fondbolagets förvaltning, analys, administration, bokföring, registerhållning och revision. Ersättningen beräknas dagligen med högst 1,6 procent per år av fondförmögenheten. Ersättningen skall erläggas vid utgången av varje månad. b) För fondbolagets kostnader avseende förvaringsinstitutet för dess administration och förvaring av fondens egendom samt dess övriga verksamhet i egenskap av förvaringsinstitut enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. c) För fondbolagets kostnader avseende Finansinspektionens tillsynsverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Den totala ersättningen enligt a), b) och c) ovan skall högst uppgå till 1,7 procent per år av fondförmögenheten. Kostnader för skatt och courtage för fondens köp respektive försäljning av finansiella instrument bestrids ur fonden. Försäljningspriset för fondandel skall vara fondandelsvärdet den dag försäljningen verkställs med ett tillägg av högst fem procent. Inlösenpriset för fondandel skall vara lika med fondandelsvärdet den dag inlösen sker efter avdrag med högst 1 procent av det inlösta värdet. 12 Utdelning Fonden lämnar utdelning varje räkenskapsår i syfte att överföra beskattningen på andelsägarna, varigenom beskattning i två led ej uppstår. Till andelsägarna skall under december månad året efter räkenskapsåret utdelas: Kvarstående utdelningsbart belopp från tidigare år. Fondens resultat enligt resultaträkning för räkenskapsåret sedan avdrag gjorts för realiserade och orealiserade vinster på aktier, depåbevis och andra delägarrätter, andelar i investeringsfonder och derivatinstrument avseende aktier och aktieindex under räkenskapsåret, tillägg gjorts för realiserade och orealiserade förluster på aktier, depåbevis och andra delägarrätter, andelar i investeringsfonder och derivatinstrument avseende aktier och aktieindex under räkenskapsåret, tillägg gjorts av ett belopp motsvarande den schablonberäknade skattemässiga intäkten av marknadsvärdet på aktier, depåbevis och andra 5

6 delägarrätter, andelar i investeringsfonder och derivatinstrument avseende aktier och aktieindex vid räkenskapsårets början, justering gjorts för orealiserade värdeförändringar på andra tillgångar än aktier, depåbevis och andra delägarrätter, andelar i investeringsfonder och derivatinstrument avseende aktier och aktieindex avdrag gjorts för ej skattepliktiga intäkter tillägg gjorts för ej avdragsgilla kostnader Summan av ovanstående får ökas med upplupen utdelning som har inbetalts vid andelsförsäljning och minskas med upplupen utdelning som har utbetalts vid andelsinlösen. För på fondandel belöpande utdelning skall fondbolaget, efter avdrag för preliminär skatt, förvärva nya fondandelar för den andelsägares räkning, som på fastställd dag är registrerad för fondandelen. Om fondens utdelningsbara belopp per andel understiger 0,5 procent av andelsvärdet kan fondbolaget besluta att utbetalning av utdelning ej skall ske. På andelsägares begäran skall utdelning - efter skatteavdrag - istället utbetalas till andelsägaren. Begäran skall ske skriftligt och vara fondbolaget tillhanda senast den 15 november det år utdelningen skall ske. För utdelning avseende försäkringspremier som placeras av försäkringsbolag för försäkringstagares räkning enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) eller för utdelning avseende pensionssparmedel som placerats av pensionssparinstitut för pensionssparares räkning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande gäller särskilda regler. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Fondbolaget skall upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse. Handlingarna skall på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondbolaget skall i samband med utskick av årsbesked tillfråga andelsägarna om de vill ha årsberättelse och halvårsredogörelse sig tillskickade. Ändring av fondbestämmelser får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse, och skall underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan beslut godkänts skall det hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning av fondandelar Fondandelsägare kan pantsätta sina andelar i fonden, såvida inte fondandelsägaren är ett försäkringsbolag som placerat försäkringspremier för försäkringstagares räkning enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) om livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder eller ett pensionssparinstitut som placerat pensionssparmedel för pensionssparares räkning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. Vid pantsättning skall fondandelsägaren eller företrädare för denna och/eller panthavaren skriftligen underrätta fondbolaget härom. Av underrättelsen skall framgå: vem som är panthavare vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning Fondbolaget skall anteckna pantsättningen i registret över fondandelsägare samt skriftligen underrätta fondandelsägaren om registreringen av pantsättningen. Pantsättningen upphör när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget härom. Fondbolaget har rätt att ta ut ersättning av andelsägaren för registreringen. 16 Ansvarsbegränsning Fondbolaget ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott, lockout gäller även om fondbolaget är föremål eller vidtar konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget om fondbolaget varit normalt aktsam. Fondbolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada och svarar inte heller för skada som förorsakas av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitat eller skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget. Föreligger hinder för fondbolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Fondbolaget har skadeståndsskyldighet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Lannebo Sverige Sverigeregistrerad aktiefond Målsättning och placeringsinriktning Lannebo Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i Sverige i alla branscher. Fondens medel skall vara placerade i aktierelaterade fondpapper, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Med aktierelaterade fondpapper avses aktier, andra delägarrätter och depåbevis som är utgivna för allmän omsättning. Aktieurval baseras på långsiktig fundamental analys av företag i alla branscher kombinerat med rörlighet i portföljen. Målet för fonden är att genom en aktiv förvaltning oberoende av varje enskild akties vikt i index uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att placera i derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fondens handel med derivatinstrument sker för att effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar och förväntas ej ändra fondens riskprofil. Risk Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och en spartid på minst fem år rekommenderas. Fondens risknivå i PPM-katalogen är: Hög risk. Vem passar fonden för Lannebo Sverige passar den kund som vill ha en aktivt förvaltad fond. Placeringshorisonten bör vanligtvis vara minst fem år. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurs- 6

7 svängningar kan förekomma. Förklaring kring fondens riskprofil Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger flera aktier (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. Det finns dock en ambition från fondbolaget att inte utsätta fonderna för extrema marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos jämförbara konkurrerande fonder. Detta uppnås genom den diversifiering som följer av fondbestämmelser och lagstiftning. Det är också av vikt att i detta sammanhang nämna bolagets investeringsfilosofi som bygger på investeringar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Trots de diversifieringseffekter som uppnås i fonderna är det bolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika riskanalysen inkluderande värderingsrisk. Bolagets placeringsfilosofi bygger på en indexoberoende fondförvaltning. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondernas tracking-error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som bolaget har någon ambition att hantera. Likviditetsrisken, dvs att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, är för Lannebo Sverige försumbar som ett resultat av fondens storlek i relation till de marknader fonden investerar på. Högsta avgift Nedan lämnas uppgift om den högsta avgift fondbolaget får ta ut enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Försäljningsavgift: 5,0 % Inlösenavgift: 1,0 % Förvaltningsavgift inkl förvaring, tillsyn och revision: 1,7 % Försäljnings- respektive inlösenavgifter förekommer hos vissa av fondbolagets återförsäljare. Dessa varierar men kan max uppgå till ovanstående. Gällande avgift Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för förvaring och tillsyn. Försäljningsavgift: 0 % Inlösenavgift vid innehav >30 dagar: 0 % Inlösenavgift vid innehav <30 dagar: 1 % Förvaltningsavgift inkl förvaring, tillsyn och revision (071231): 1,610 % Fondbestämmelser 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige. Det är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag eller författning. Fonden är dessutom öppen för sparande enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) samt lagen (1991:931) om individuellt pensionssparande. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Det bolag som förvaltar fonden företräder andelsägarna i alla frågor som rör investeringsfonden. Investeringsfonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldighter. 2 Fondförvaltare Investeringsfonden förvaltas av Lannebo Fonder AB, org nr , nedan kallat fondbolaget. Fondbolaget för register över samtliga andelsägare och panthavare. 3 Förvaringsinstitut och dess uppgifter Skandinaviska Enskilda Banken AB, org nr , anlitas som förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av fondbolaget som avser investeringsfonden och ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden. Förvaringsinstitutet ska se till att följande punkter sker enligt bestämmelserna i lagen (2004:46) om investeringsfonder och dessa fondbestämmelser; försäljning och inlösen av fondandelar, beräkning av fondandelarnas värde, samt användandet av medlen i fonden. Vidare ska förvaringsinstitutet se till att tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer institutet till handa. 4 Investeringsfondens karaktär Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier på den svenska börsen. Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon speciell bransch. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Med värdetillväxt avses realiserade och orealiserade kursvinster på fondens värdepappersinnehav jämte erhållna utdelningar och optionspremier samt ränteintäkter efter avdrag för kostnader och eventuella skatter. 5 Investeringsfondens placeringsinriktning Fondens medel skall vara placerade i svenska aktierelaterade fondpapper, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Med aktierelaterade fondpapper avses aktier, andra delägarrätter och depåbevis som är utgivna för allmän omsättning. Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon speciell bransch. 6 Börser och marknadsplatser Fondens handel med fondpapper och derivatinstrument skall huvudsakligen ske på börser, auktoriserade marknadsplatser och andra reglerade marknader öppna för allmänheten som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ i länder inom EU och EFTA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore och USA. 7 Särskild placeringsinriktning Fonden får använda sig av onoterade fondpapper. Värdet av dessa får uppgå till högst 10 procent av fondförmögenheten. Handel med derivatinstrument får ske i syfte att effektivi- 7

8 sera förvaltningen av fondens tillgångar och skydda fondens tillgångar mot kurs- och valutarisker. Handeln skall ske integrerat med övriga placeringar och efter en gemensam placeringsstrategi. Omfattningen av handeln skall vara begränsad. Sådana avtal får ingås om handeln är föremål för clearingverksamhet hos en clearingorganisation som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Fonden får placera i OTC-derivat. För handel med derivatinstrument gäller härutöver följande: Fondens tillgångar får valutasäkras genom köp eller försäljning av valuta på termin eller förvärv av köp- eller säljoptioner avseende valuta. 8 Värdering Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna avdrages de skulder som avser fonden, däri inbegripna bl.a. ej debiterade skatter enligt fondbolagets bestämmande samt de avgifter som framgår av 11 nedan. Fondens tillgångar beräknas enligt följande: Fondpapper, derivatinstrument och fondandelar värderas till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). Om sådana kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får fondpapper, derivatinstrument och fondandelar upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer. Onoterade fondpapper värderas till anskaffningsvärde tills det sker en partiell försäljning, en nyemission med oberoende part till annat värde eller tills det inträffar något som markant och varaktigt antas minska dess värde. Likvida medel inklusive insättningar på bankräkning, korta placeringar på penningmarknaden och medel på konto i kreditinstitut. Upplupna räntor Upplupna utdelningar Ej likviderade försäljningar Övriga fordringar avseende fonden Fondens skulder beräknas enligt följande: Upplupen förvaltningsersättning Ersättning till förvaringsinstitut Ej likviderade köp Skatteskulder Övriga skulder avseende fonden Värdet av fondandel skall dagligen (varje bankdag) beräknas av fondbolaget. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Försäljning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag genom fondbolaget eller dess ombud. Begäran om försäljning av fondandel sker genom att belopp inbetalas till fondens bankgirokonto, direkt eller, efter särskild överenskommelse, via datamedia och verkställs den dag då inbetalningen kommit fonden tillhanda. Försäljning av andelar sker till ett minsta belopp om 5000 kronor vid första inbetalningen. Därefter sker försäljning till ett minsta belopp om 500 kronor per inbetalning. Vid periodiska inbetalningar är 500 kronor minsta belopp per inbetalning. Med periodiska inbetalningar avses återkommande inbetalningar som sker en gång per år eller oftare. Begäran om inlösen av fondandel skall ske skriftligen och skall vara egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Efter särskild överenskommelse kan begäran om inlösen ske via fax eller datamedia. Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan verkställs samma dag. Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senare än klockan hela bankdagar, eller klockan halvdagar, verkställs nästkommande bankdag. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta. För inlösen av andelar avseende försäkringspremier som placerats av försäkringsbolag för försäkringstagares räkning enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) eller för inlösen avseende pensionssparmedel som placerats av pensionssparinstitut för pensionssparares räkning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande gäller särskilda regler. Försäljning och inlösen av fondandel sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning och inlösen okänd kurs. Uppgift om försäljnings- och inlösenkurs finns tillgänglig hos fondbolaget, på hemsidan www. lannebofonder.se, senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan. 10 Stängning av fonden vid extraordinära förhållanden Investeringsfonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av investeringsfondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättning Ur fondens medel skall ersättning betalas till fondbolaget: a) För fondbolagets förvaltning, analys, administration, bokföring, registerhållning och revision. Ersättningen beräknas dagligen med högst 1,6 procent per år av fondförmögenheten. Ersättningen skall erläggas vid utgången av varje månad. b) För fondbolagets kostnader avseende förvaringsinstitutet för dess administration och förvaring av fondens egendom samt dess övriga verksamhet i egenskap av förvaringsinstitut enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. c) För fondbolagets kostnader avseende Finansinspektionens tillsynsverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Den totala ersättningen enligt a), b) och c) ovan skall högst uppgå till 1,7 procent per år av fondförmögenheten. Kostnader för skatt och courtage för fondens köp respektive försäljning av finansiella instrument bestrids ur fonden. Försäljningspriset för fondandel skall vara fondandelsvärdet den dag försäljningen verkställs med ett tillägg av högst fem procent. Inlösenpriset för fondandel skall vara lika med fondandelsvärdet den dag inlösen sker efter avdrag med högst 1 procent av det inlösta värdet. 12 Utdelning Fonden lämnar utdelning varje räkenskapsår i syfte att överföra beskattningen på andelsägarna, varigenom beskattning 8

9 i två led ej uppstår. Till andelsägarna skall under december månad året efter räkenskapsåret utdelas: Kvarstående utdelningsbart belopp från tidigare år. Fondens resultat enligt resultaträkning för räkenskapsåret sedan avdrag gjorts för realiserade och orealiserade vinster på aktier, depåbevis och andra delägarrätter, andelar i investeringsfonder och derivatinstrument avseende aktier och aktieindex under räkenskapsåret, tillägg gjorts för realiserade och orealiserade förluster på aktier, depåbevis och andra delägarrätter, andelar i investeringsfonder och derivatinstrument avseende aktier och aktieindex under räkenskapsåret, tillägg gjorts av ett belopp motsvarande den schablonberäknade skattemässiga intäkten av marknadsvärdet på aktier, depåbevis och andra delägarrätter, andelar i investeringsfonder och derivatinstrument avseende aktier och aktieindex vid räkenskapsårets början, justering gjorts för orealiserade värdeförändringar på andra tillgångar än aktier, depåbevis och andra delägarrätter, andelar i investeringsfonder och derivatinstrument avseende aktier och aktieindex avdrag gjorts för ej skattepliktiga intäkter tillägg gjorts för ej avdragsgilla kostnader Summan av ovanstående får ökas med upplupen utdelning som har inbetalts vid andelsförsäljning och minskas med upplupen utdelning som har utbetalts vid andelsinlösen. För på fondandel belöpande utdelning skall fondbolaget, efter avdrag för preliminär skatt, förvärva nya fondandelar för den andelsägares räkning, som på fastställd dag är registrerad för fondandelen. Om fondens utdelningsbara belopp per andel understiger 0,5 procent av andelsvärdet kan fondbolaget besluta att utbetalning av utdelning ej skall ske. På andelsägares begäran skall utdelning - efter skatteavdrag - istället utbetalas till andelsägaren. Begäran skall ske skriftligt och vara fondbolaget tillhanda senast den 15 november det år utdelningen skall ske. För utdelning avseende försäkringspremier som placeras av försäkringsbolag för försäkringstagares räkning enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) eller för utdelning avseende pensionssparmedel som placerats av pensionssparinstitut för pensionssparares räkning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande gäller särskilda regler. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Fondbolaget skall upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse. Handlingarna skall på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondbolaget skall i samband med utskick av årsbesked tillfråga andelsägarna om de vill ha årsberättelse och halvårsredogörelse sig tillskickade. Ändring av fondbestämmelser får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse, och skall underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan beslut godkänts skall det hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning av fondandelar Fondandelsägare kan pantsätta sina andelar i fonden, såvida inte fondandelsägaren är ett försäkringsbolag som placerat försäkringspremier för försäkringstagares räkning enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) eller ett pensionssparinstitut som placerat pensionssparmedel för pensionssparares räkning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. Vid pantsättning skall fondandelsägaren eller företrädare för denna och/eller panthavaren skriftligen underrätta fondbolaget härom. Av underrättelsen skall framgå: vem som är panthavare vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning Fondbolaget skall anteckna pantsättningen i registret över fondandelsägare samt skriftligen underrätta fondandelsägaren om registreringen av pantsättningen. Pantsättningen upphör när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget härom. Fondbolaget har rätt att ta ut ersättning av andelsägaren för registreringen. 16 Ansvarsbegränsning Fondbolaget ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott, lockout gäller även om fondbolaget är föremål eller vidtar konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget om fondbolaget varit normalt aktsam. Fondbolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada och svarar inte heller för skada som förorsakas av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitat eller skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget. Föreligger hinder för fondbolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Fondbolaget har skadeståndsskyldighet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Lannebo Vision Sverigeregistrerad aktiefond Målsättning och placeringsinriktning Lannebo Vision är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i globala tillväxtföretag inom branscher som teknologi, industrivaror, läkemedel, medicinsk teknik, telekom, bioteknik, Internet och media. Aktieurval baseras på långsiktig fundamental analys kombinerat med rörlighet i portföljen. Fondens medel skall vara placerade i aktierelaterade fondpapper, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Målet för fonden är att genom en koncentrerad portfölj av aktier som förvaltas aktivt, oberoende av varje enskild akties 9

10 vikt i index uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att placera i derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar. Detta förväntas ej ändra fondens riskprofil. Vem passar fonden för Lannebo Vision passar för den som vill ha en viss del av sitt sparande i en placering med hög risk/chans. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. Placeringshorisonten bör vanligtvis vara sju år. Fondens riskprofil Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger flera aktier (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. I Lannebo Vision kan denna effekt komma att minska som ett resultat av att fonden investerar i ett fåtal branscher samt att företag i dessa branscherf kan komma att uppvisa större svängningar än marknaden i övrigt. Fonden har således sannolikt högre marknadsrisk än en traditionell aktiefond. Det finns dock en ambition från fondbolaget att inte utsätta fonden för extrema marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos jämförbara konkurrerande fonder. Detta uppnås genom den diversifiering som följer av fondbestämmelser och lagstiftning. Det är också av vikt att i detta sammanhang nämna bolagets investeringsfilosofi som bygger på investeringar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Trots de diversifieringseffekter som uppnås i fonderna är det bolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika riskanalysen inkluderande värderingsrisk. Bolagets placeringsfilosofi bygger på en indexoberoende fondförvaltning. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondernas tracking-error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som bolaget har någon ambition att hantera. Likviditetsrisken, dvs att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, är för Lannebo Vision försumbar som ett resultat av fondens storlek i relation till de marknader fonden investerar på. Lannebo Vision kan ha en stor del av sina tillgångar placerade i utländska aktier. Detta innebär att fonden utsätts för en valutarisk. Omräkningen av aktiens pris från utländsk valuta till kronor kommer att påverkas av valutans rörelser gentemot den svenska kronan. Säkring av valutor är enligt fondbestämmelser möjligt men förekommer mycket sällan. Högsta avgift Nedan lämnas uppgift om den högsta avgift fondbolaget får ta ut enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Försäljningsavgift: 5,0 % Inlösenavgift: 1,0 % Förvaltningsavgift inkl förvaring, tillsyn och revision: 1,7 % Gällande avgift Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för förvaring och tillsyn. Försäljningsavgift: 0 % Inlösenavgift vid innehav >30 dagar: 0 % Inlösenavgift vid innehav <30 dagar: 1 % Förvaltningsavgift inkl förvaring, tillsyn och revision (071231): 1,606 % Fondbestämmelser 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Vision. Det är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag eller författning. Fonden är dessutom öppen för sparande enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) samt lagen (1991:931) om individuellt pensionssparande. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Det bolag som förvaltar fonden företräder andelsägarna i alla frågor som rör investeringsfonden. Investeringsfonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldighter. 2 Fondförvaltare Investeringsfonden förvaltas av Lannebo Fonder AB, org nr , nedan kallat fondbolaget. Fondbolaget för register över samtliga andelsägare och panthavare. 3 Förvaringsinstitut och dess uppgifter Skandinaviska Enskilda Banken AB, org nr , anlitas som förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av fondbolaget som avser investeringsfonden och ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden. Förvaringsinstitutet ska se till att följande punkter sker enligt bestämmelserna i lagen (2004:46) om investeringsfonder och dessa fondbestämmelser; försäljning och inlösen av fondandelar, beräkning av fondandelarnas värde, samt användandet av medlen i fonden. Vidare ska förvaringsinstitutet se till att tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer institutet till handa. 4 Investeringsfondens karaktär Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i tillväxtföretag globalt med betoning på USA. Berörda branscher är teknologi, industrivaror, telekommunikation, Internet, media, läkemedel, bioteknologi och medicinsk teknik. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Med värdetillväxt avses realiserade och orealiserade kursvinster på fondens värdepappersinnehav jämte erhållna utdelningar och optionspremier samt ränteintäkter efter av- 10

11 drag för kostnader och eventuella skatter. 5 Investeringsfondens placeringsinriktning Fondens medel skall vara placerade i aktierelaterade fondpapper, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fonden får placera högst 10 % procent av dess värde i andra fonder eller fondföretag. Fondens placeringsinriktning är global. Minst 25 % av fondens innehav skall placeras i företag med säte i USA. Placeringarna skall koncentreras till företag inom branscher med hög tillväxt, s k tillväxtföretag och/eller företag inom branscher med en hög andel forsknings- och utvecklingskostnader. 6 Särskilt om vilka marknader som fondens medel får placeras på. Fondens medel får placeras globalt på reglerad marknad eller motsvarande marknad. Fondens medel får även placeras globalt på annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 7 Särskild placeringsinriktning Fonden får använda sig av sådana fondpapper, men inte penningmarknadsinstrument, som avses i 5 kap. 5 LIF Handel med derivatinstrument får ske i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och skydda fondens tillgångar mot kurs- och valutarisker. Underliggande tillgångar skall utgöras av eller hänföra sig till tillgångar som enligt fondbestämmelserna får ingå i fonden. Fonden får placera i OTC-derivat. För handel med derivatinstrument gäller härutöver följande: Fondens tillgångar får valutasäkras genom köp eller försäljning av valuta på termin eller förvärv av köp- eller säljoptioner avseende valuta. 8 Värdering Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna avdrages de skulder som avser fonden, däri inbegripna bl.a. ej debiterade skatter enligt fondbolagets bestämmande samt de avgifter som framgår av 11 nedan. Fondens tillgångar beräknas enligt följande: Fondpapper, derivatinstrument och fondandelar värderas till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). Om sådana kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får fondpapper, derivatinstrument och fondandelar upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer. För sådana fondpapper som avses i 5 kap. 5 LIF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs; marknadspriser från icke godkänd börs eller s.k. market maker, annat noterat finansiellt instrument eller index med justering för skillnader i t. ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering). För OTC derivat fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värde- ringen läggs; marknadspriser från icke godkänd börs eller s.k. market maker, en referensvärdering baserad på ett identiskt börsnoterat derivat eller ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller (t.ex. Black & Scholes för europeiska optioner). Likvida medel inklusive insättningar på bankräkning, korta placeringar på penningmarknaden och medel på konto i kreditinstitut. Upplupna räntor Upplupna utdelningar Ej likviderade försäljningar Övriga fordringar avseende fonden Fondens skulder beräknas enligt följande: Upplupen förvaltningsersättning Ersättning till förvaringsinstitut Ej likviderade köp Skatteskulder Övriga skulder avseende fonden Värdet av fondandel skall dagligen (varje bankdag) beräknas av fondbolaget. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Försäljning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag genom fondbolaget eller dess ombud. Begäran om försäljning av fondandel sker genom att belopp inbetalas till fondens bankgirokonto, direkt eller, efter särskild överenskommelse, via datamedia och verkställs den dag då inbetalningen kommit fonden tillhanda. Försäljning av andelar sker till ett minsta belopp om 5000 kronor vid första inbetalningen. Därefter sker försäljning till ett minsta belopp om 500 kronor per inbetalning. Vid periodiska inbetalningar är 500 kronor minsta belopp per inbetalning. Med periodiska inbetalningar avses återkommande inbetalningar som sker en gång per år eller oftare. Begäran om inlösen av fondandel skall ske skriftligen och skall vara egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Efter särskild överenskommelse kan begäran om inlösen ske via fax eller datamedia. Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan verkställs samma dag. Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senare än klockan hela bankdagar, eller klockan halvdagar, verkställs nästkommande bankdag. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta. För inlösen av andelar avseende försäkringspremier som placerats av försäkringsbolag för försäkringstagares räkning enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) eller för inlösen avseende pensionssparmedel som placerats av pensionssparinstitut för pensionssparares räkning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande gäller särskilda regler. Försäljning och inlösen av fondandel sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning och inlösen okänd kurs. Uppgift om försäljnings- och inlösenkurs finns tillgänglig hos fondbolaget, på hemsidan www. lannebofonder.se, senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan. 10 Stängning av fonden vid extraordinära förhållanden Investeringsfonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat 11

12 som gör att en värdering av investeringsfondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättning Ur fondens medel skall ersättning betalas till fondbolaget: a) För fondbolagets förvaltning, analys, administration, bokföring, registerhållning och revision. Ersättningen beräknas dagligen med högst 1,6 procent per år av fondförmögenheten. Ersättningen skall erläggas vid utgången av varje månad. b) För fondbolagets kostnader avseende förvaringsinstitutet för dess administration och förvaring av fondens egendom samt dess övriga verksamhet i egenskap av förvaringsinstitut enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. c) För fondbolagets kostnader avseende Finansinspektionens tillsynsverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Den totala ersättningen enligt a), b) och c) ovan skall högst uppgå till 1,7 procent per år av fondförmögenheten. Kostnader för skatt och courtage för fondens köp respektive försäljning av finansiella instrument bestrids ur fonden. Försäljningspriset för fondandel skall vara fondandelsvärdet den dag försäljningen verkställs med ett tillägg av högst fem procent. Inlösenpriset för fondandel skall vara lika med fondandelsvärdet den dag inlösen sker efter avdrag med högst 1 procent av det inlösta värdet. 12 Utdelning Fonden lämnar utdelning varje räkenskapsår i syfte att överföra beskattningen på andelsägarna, varigenom beskattning i två led ej uppstår. Till andelsägarna skall under december månad året efter räkenskapsåret utdelas: Kvarstående utdelningsbart belopp från tidigare år. Fondens resultat enligt resultaträkning för räkenskapsåret sedan avdrag gjorts för realiserade och orealiserade vinster på aktier, depåbevis och andra delägarrätter, andelar i investeringsfonder och derivatinstrument avseende aktier och aktieindex under räkenskapsåret, tillägg gjorts för realiserade och orealiserade förluster på aktier, depåbevis och andra delägarrätter, andelar i investeringsfonder och derivatinstrument avseende aktier och aktieindex under räkenskapsåret, tillägg gjorts av ett belopp motsvarande den schablonberäknade skattemässiga intäkten av marknadsvärdet på aktier, depåbevis och andra delägarrätter, andelar i investeringsfonder och derivatinstrument avseende aktier och aktieindex vid räkenskapsårets början, justering gjorts för orealiserade värdeförändringar på andra tillgångar än aktier, depåbevis och andra delägarrätter, andelar i investeringsfonder och derivatinstrument avseende aktier och aktieindex avdrag gjorts för ej skattepliktiga intäkter tillägg gjorts för ej avdragsgilla kostnader Summan av ovanstående får ökas med upplupen utdelning som har inbetalts vid andelsförsäljning och minskas med upplupen utdelning som har utbetalts vid andelsinlösen. För på fondandel belöpande utdelning skall fondbolaget, efter avdrag för preliminär skatt, förvärva nya fondandelar för den andelsägares räkning, som på fastställd dag är registrerad för fondandelen. Om fondens utdelningsbara belopp per andel understiger 0,5 procent av andelsvärdet kan fondbolaget besluta att utbetalning av utdelning ej skall ske. På andelsägares begäran skall utdelning - efter skatteavdrag - istället utbetalas till andelsägaren. Begäran skall ske skriftligt och vara fondbolaget tillhanda senast den 15 november det år utdelningen skall ske. För utdelning avseende försäkringspremier som placeras av försäkringsbolag för försäkringstagares räkning enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) eller för utdelning avseende pensionssparmedel som placerats av pensionssparinstitut för pensionssparares räkning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande gäller särskilda regler. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Fondbolaget skall upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse. Handlingarna skall på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondbolaget skall i samband med utskick av årsbesked tillfråga andelsägarna om de vill ha årsberättelse och halvårsredogörelse sig tillskickade. Ändring av fondbestämmelser får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse, och skall underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan beslut godkänts skall det hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning av fondandelar Fondandelsägare kan pantsätta sina andelar i fonden, såvida inte fondandelsägaren är ett försäkringsbolag som placerat försäkringspremier för försäkringstagares räkning enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) eller ett pensionssparinstitut som placerat pensionssparmedel för pensionssparares räkning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. Vid pantsättning skall fondandelsägaren eller företrädare för denna och/eller panthavaren skriftligen underrätta fondbolaget härom. Av underrättelsen skall framgå: vem som är panthavare vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning Fondbolaget skall anteckna pantsättningen i registret över fondandelsägare samt skriftligen underrätta fondandelsägaren om registreringen av pantsättningen. Pantsättningen upphör när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget härom. Fondbolaget har rätt att ta ut ersättning av andelsägaren för registreringen. Denna avgift för högst uppgå till 500 kr. 16 Ansvarsbegränsning Fondbolaget ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller 12

13 annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott, lockout gäller även om fondbolaget är föremål eller vidtar konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget om fondbolaget varit normalt aktsam. Fondbolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada och svarar inte heller för skada som förorsakas av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitat eller skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget. Föreligger hinder för fondbolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Fondbolaget har skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 21 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Lannebo Mixfond Sverigeregistrerad blandfond Målsättning och placeringsinriktning Lannebo Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som växlar mellan räntebärande fondpapper utgivna av stat och företag samt penningmarknadsinstrument och aktierelaterade fondpapper, dock alltid minst 10 procent i båda tillgångsslagen. Med räntebärande fondpapper avses obligationer och andra fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning. Med aktierelaterade fondpapper avses aktier, andra delägarrätter och depåbevis som är utgivna för allmän omsättning. Fondens huvudinriktning är svenska fondpapper men den har möjlighet att placera globalt oberoende av bransch. Allokerings- och aktieurval baseras på högsta förväntade avkastning oberoende av index. Fondens räntebärande placeringar skall kännetecknas av hög kreditvärdighet uppgående till minst A-2 respektive BBB hos Standard & Poor. Fonden har ingen durationsbegränsning för innehav i obligationer. Fondens räntebärande placeringar har dock i normalfallet en duration på 0-2 år. Målet för fonden är att genom en aktiv allokering av fondförmögenheten mellan aktier och räntor uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att placera i derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fondens handel med derivatinstrument sker för att effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar och förväntas ej ändra fondens riskprofil. Fonden har Finansinspektionens tillstånd enligt 5 kap 8 lagen (2004:46) om investeringsfonder att under vissa förutsättningar investera mer än 35 % av fondförmögenheten i obligationer och andra skuldförbindelser utgivna eller garanterade av stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar.. Risk Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och en spartid på minst tre-fem år rekommenderas, men kombinationen av aktie- och ränteplaceringar minskar fondens risknivå. Ränterisken i fonden är i normalfallet låg. Fonden risknivå i PPM-katalogen är: Medelrisk. Vem passar fonden för Lannebo Mixfond passar den kund som vill ha en aktivt förvaltad fond och där allokeringen mellan aktier och räntor görs i fonden. Placeringshorisonten bör vanligtvis vara tre till fem år. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. Förklaring kring fondens riskprofil Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger flera aktier (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. I en blandfond som Lannebo Mixfond kan denna risk reduceras ytterligare som ett resultat av att fonden alltid har en viss del (10-90 %) av förmögenheten investerad i räntebärande fondpapper, penningmarknadsinstrument eller på konto i kreditinstitut (strategisk allokering). Fonden har således en lägre marknadsrisk än exempelvis en traditionell aktiefond. Det är också av vikt att i detta sammanhang nämna bolagets investeringsfilosofi som bygger på investeringar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Trots de diversifieringseffekter som uppnås i fonderna är det bolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika riskanalysen inkluderande värderingsrisk. Bolagets placeringsfilosofi bygger på en indexoberoende fondförvaltning. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondens tracking-error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som bolaget har någon ambition att hantera. Fondens räntebärande placeringar har en mycket låg risk för spararen. Även om fonden ej har någon formell begränsning avseende duration är den i normalfallet mellan 0-2 år vilket begränsar ränterisken. Detta innebär att kursrisken i normalfallet är mycket begränsad i fondens räntebärande placeringar. Kreditrisken begränsas av att fonden investerar i räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument med en rating uppgående till minst A-2 respektive BBB hos ratinginstitutet Standard & Poor eller motsvarande hos annat institut. Likviditetsrisken, dvs att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, är för fonden försumbar som ett resultat av fondens storlek i relation till de marknader fonden investerar på. Lannebo Mixfond har möjlighet att investera i utländska fondpapper. Detta innebär att fonden kan komma att utsättas för en valutarisk. Omräkningen av det utländska fondpapperets pris från utländsk valuta till kronor kommer att påverkas av valutans rörelser gentemot den. Högsta avgift Nedan lämnas uppgift om den högsta avgift fondbolaget får ta ut enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Försäljningsavgift: 5,0 % Inlösenavgift: 1,0 % Förvaltningsavgift inkl förvaring, tillsyn och revision: 1,7 % Försäljnings- respektive inlösenavgifter förekommer hos vissa av 13

14 fondbolagets återförsäljare. Dessa varierar men kan max uppgå till ovanstående. Gällande avgift Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för förvaring och tillsyn. Försäljningsavgift: 0 % Inlösenavgift vid innehav >30 dagar: 0 % Inlösenavgift vid innehav <30 dagar: 1 % Förvaltningsavgift inkl förvaring, tillsyn och revision (071231): 1,628 % Fondbestämmelser 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Mixfond. Det är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag eller författning. Fonden är dessutom öppen för sparande enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) samt lagen (1991:931) om individuellt pensionssparande. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Det bolag som förvaltar fonden företräder andelsägarna i alla frågor som rör investeringsfonden. Investeringsfonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldighter. 2 Fondförvaltare Investeringsfonden förvaltas av Lannebo Fonder AB, org nr , nedan kallat fondbolaget. Fondbolaget för register över samtliga andelsägare och panthavare. 3 Förvaringsinstitut och dess uppgifter Skandinaviska Enskilda Banken AB, org nr , anlitas som förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av fondbolaget som avser investeringsfonden och ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden. Förvaringsinstitutet ska se till att följande punkter sker enligt bestämmelserna i lagen (2004:46) om investeringsfonder och dessa fondbestämmelser; försäljning och inlösen av fondandelar, beräkning av fondandelarnas värde, samt användandet av medlen i fonden. Vidare ska förvaringsinstitutet se till att tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer institutet till handa. 4 Investeringsfondens karaktär Fonden är en aktivt förvaltad blandfond som investerar i penningmarknadsinstrument samt räntebärande och aktierelaterade fondpapper, i Sverige såväl som internationellt. Med räntebärande fondpapper avses obligationer och andra fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning. Med aktierelaterade fondpapper avses aktier, andra delägarrätter och depåbevis som är utgivna för allmän omsättning. Av fondens förmögenhet skall lägst 10 procent vara placerad i aktierelaterade fondpapper och lägst 10 procent i penningmarknadsinstrument och räntebärande fondpapper. Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon speciell bransch. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Med värdetillväxt avses realiserade och orealiserade kursvinster på fondens värdepappersinnehav jämte erhållna utdelningar och optionspremier samt ränteintäkter efter avdrag för kostnader och eventuella skatter. 5 Investeringsfondens placeringsinriktning Fondens medel skall vara placerade i fondpapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fondens placeringsinriktning är global. Av fondens förmögenhet skall lägst 10 procent vara placerad i aktier och aktierelaterade fondpapper, derivatinstrument och aktiefondandelar och lägst 10 procent i räntebärande fondpapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, räntefondandelar och konto i kreditinstitut. Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon speciell bransch. 6 Börser och marknadsplatser Fondens handel med fondpapper och derivatinstrument skall huvudsakligen ske på börser, auktoriserade marknadsplatser och andra reglerade marknader öppna för allmänheten som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ i länder inom EU och EFTA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore och USA samt på börser, auktoriserade marknadsplatser och andra reglerade marknader öppna för allmänheten som står under tillsyn av respektive lands tillsynsmyndighet eller annat behörigt organ i Argentina (Buenos Aires), Brasilien (Sao Paolo), Chile (Santiago), Colombia (Bogota), Filippinerna (Manila), Indien (Bombay), Indonesien (Djakarta), Kina (Shenzen och Shanghai), Korea (Seoul), Malaysia (Kuala Lumpur), Mexico (Mexico City), Nya Zeeland (Wellington), Peru (Lima), Ryssland (Moskva), Taiwan (Taipei), Thailand (Bangkok), och Venezuela (Caracas). Fondens handel med räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument skall huvudsakligen ske på börser, auktoriserade marknadsplatser och andra reglerade marknader öppna för allmänheten som står under tillsyn av respektive lands tillsynsmyndighet eller annat behörigt organ i Australien, Japan, Kanada, Norge, Schweiz, USA samt stat som är medlem i EU. 7 Särskild placeringsinriktning Fonden får använda sig av onoterade fondpapper och penningmarknadsinstrument. Värdet av dessa får uppgå till högst 10 procent av fondförmögenheten. Handel med derivatinstrument får ske i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och skydda fondens tillgångar mot kurs- och valutarisker. Handeln skall ske integrerat med övriga placeringar och efter en gemensam placeringsstrategi. Omfattningen av handeln skall vara begränsad. Sådana avtal får ingås om handeln är föremål för clearingverksamhet hos en clearingorganisation som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Fonden får placera i OTC-derivat. För handel med derivatinstrument gäller härutöver följande: Fondens tillgångar får valutasäkras genom köp eller 14

15 försäljning av valuta på termin eller förvärv av köp- eller säljoptioner avseende valuta. Fonden får obegränsat inneha obligationer och andra skuldförbindelser utfärdade eller garanterade av stat, en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar, under förutsättning att de härrör från minst sex olika emissioner och att inte något av förvärven överstiger 30 procent av fondens värde. Fonden har Finansinspektionens tillstånd enligt 5 kap 8 lagen om investeringsfonder. 8 Värdering Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna avdrages de skulder som avser fonden, däri inbegripna bl.a. ej debiterade skatter enligt fondbolagets bestämmande samt de avgifter som framgår av 11 nedan. Fondens tillgångar beräknas enligt följande: Fondpapper, derivatinstrument och fondandelar värderas till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). Om sådana kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får fondpapper, derivatinstrument och fondandelar upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer. Onoterade fondpapper värderas till anskaffningsvärde tills det sker en partiell försäljning, en nyemission med oberoende part till annat värde eller tills det inträffar något som markant och varaktigt antas minska dess värde. Onoterade penningmarknadsinstrument värderas i enlighet med den ränteskillnad gentemot noterade penningsmarknadsinstrument med samma löptid som rådde vid förvärvstillfället eller tills det inträffar något som markant och varaktigt antas minska dess värde. Likvida medel inklusive insättningar på bankräkning, penningmarknadsinstrument och medel på konto i kreditinstitut. Upplupna räntor Upplupna utdelningar Ej likviderade försäljningar Övriga fordringar avseende fonden Fondens skulder beräknas enligt följande: Upplupen förvaltningsersättning Ersättning till förvaringsinstitut Ej likviderade köp Skatteskulder Övriga skulder avseende fonden Värdet av fondandel skall dagligen (varje bankdag) beräknas av fondbolaget. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Försäljning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag genom fondbolaget eller dess ombud. Begäran om försäljning av fondandel sker genom att belopp inbetalas till fondens bankgirokonto, direkt eller, efter särskild överenskommelse, via datamedia och verkställs den dag då inbetalningen kommit fonden tillhanda. Försäljning av andelar sker till ett minsta belopp om 5000 kronor vid första inbetalningen. Därefter sker försäljning till ett minsta belopp om 500 kronor per inbetalning. Vid periodiska inbetalningar är 500 kronor minsta belopp per inbetalning. Med periodiska inbetalningar avses återkommande inbetalningar som sker en gång per år eller oftare. Begäran om inlösen av fondandel skall ske skriftligen och skall vara egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Efter särskild överenskommelse kan begäran om inlösen ske via fax eller datamedia. Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan verkställs samma dag. Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senare än klockan hela bankdagar, eller klockan halvdagar, verkställs nästkommande bankdag. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta. För inlösen av andelar avseende försäkringspremier som placerats av försäkringsbolag för försäkringstagares räkning enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) eller för inlösen avseende pensionssparmedel som placerats av pensionssparinstitut för pensionssparares räkning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande gäller särskilda regler. Försäljning och inlösen av fondandel sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning och inlösen okänd kurs. Uppgift om försäljnings- och inlösenkurs finns tillgänglig hos fondbolaget, på hemsidan www. lannebofonder.se, senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan. 10 Stängning av fonden vid extraordinära förhållanden Investeringsfonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av investeringsfondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättning Ur fondens medel skall ersättning betalas till fondbolaget: a) För fondbolagets förvaltning, analys, administration, bokföring, registerhållning och revision. Ersättningen beräknas dagligen med högst 1,6 procent per år av fondförmögenheten. Ersättningen skall erläggas vid utgången av varje månad. b) För fondbolagets kostnader avseende förvaringsinstitutet för dess administration och förvaring av fondens egendom samt dess övriga verksamhet i egenskap av förvaringsinstitut enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. c) För fondbolagets kostnader avseende Finansinspektionens tillsynsverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Den totala ersättningen enligt a), b) och c) ovan skall högst uppgå till 1,7 procent per år av fondförmögenheten. Kostnader för skatt och courtage för fondens köp respektive försäljning av finansiella instrument bestrid ur fonden. Försäljningspriset för fondandel skall vara fondandelsvärdet den dag försäljningen verkställs med ett tillägg av högst fem procent. Inlösenpriset för fondandel skall vara lika med fondandelsvärdet den dag inlösen sker efter avdrag med högst 1 procent av det inlösta värdet. 12 Utdelning Fonden lämnar utdelning varje räkenskapsår i syfte att överföra beskattningen på andelsägarna, varigenom beskattning 15

16 i två led ej uppstår. Till andelsägarna skall under december månad året efter räkenskapsåret utdelas: Kvarstående utdelningsbart belopp från tidigare år. Fondens resultat enligt resultaträkning för räkenskapsåret sedan avdrag gjorts för realiserade och orealiserade vinster på de finansiella instrument som ingår i fonden under räkenskapsåret, tillägg gjorts för realiserade och orealiserade förluster på de finansiella instrument som ingår i fonden under räkenskapsåret, tillägg gjorts av ett belopp motsvarande den schablonberäknade skattemässiga intäkten av marknadsvärdet på de finansiella instrument som ingår i fonden vid räkenskapsårets början, justering gjorts för orealiserade värdeförändringar på andra tillgångar än aktier, depåbevis och andra delägarrätter, andelar i investeringsfonder och derivatinstrument avseende aktier och aktieindex avdrag gjorts för ej skattepliktiga intäkter tillägg gjorts för ej avdragsgilla kostnader Summan av ovanstående får ökas med upplupen utdelning som har inbetalts vid andelsförsäljning och minskas med upplupen utdelning som har utbetalts vid andelsinlösen. För på fondandel belöpande utdelning skall fondbolaget, efter avdrag för preliminär skatt, förvärva nya fondandelar för den andelsägares räkning, som på fastställd dag är registrerad för fondandelen. Om fondens utdelningsbara belopp per andel understiger 0,5 procent av andelsvärdet kan fondbolaget besluta att utbetalning av utdelning ej skall ske. På andelsägares begäran skall utdelning - efter skatteavdrag - istället utbetalas till andelsägaren. Begäran skall ske skriftligt och vara fondbolaget tillhanda senast den 15 november det år utdelningen skall ske. För utdelning avseende försäkringspremier som placeras av försäkringsbolag för försäkringstagares räkning enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) eller för utdelning avseende pensionssparmedel som placerats av pensionssparinstitut för pensionssparares räkning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande gäller särskilda regler. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Fondbolaget skall upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse. Handlingarna skall på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondbolaget skall i samband med utskick av årsbesked tillfråga andelsägarna om de vill ha årsberättelse och halvårsredogörelse sig tillskickade. Ändring av fondbestämmelser får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse, och skall underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan beslut godkänts skall det hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning av fondandelar Fondandelsägare kan pantsätta sina andelar i fonden, såvida inte fondandelsägaren är ett försäkringsbolag som placerat försäkringspremier för försäkringstagares räkning enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) eller ett pensionssparinstitut som placerat pensionssparmedel för pensionssparares räkning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. Vid pantsättning skall fondandelsägaren eller företrädare för denna och/eller panthavaren skriftligen underrätta fondbolaget härom. Av underrättelsen skall framgå: vem som är panthavare vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning Fondbolaget skall anteckna pantsättningen i registret över fondandelsägare samt skriftligen underrätta fondandelsägaren om registreringen av pantsättningen. Pantsättningen upphör när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget härom. Fondbolaget har rätt att ta ut ersättning av andelsägaren för registreringen. 16 Ansvarsbegränsning Fondbolaget ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott, lockout gäller även om fondbolaget är föremål eller vidtar konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget om fondbolaget varit normalt aktsam. Fondbolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada och svarar inte heller för skada som förorsakas av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitat eller skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget. Föreligger hinder för fondbolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Fondbolaget har skadeståndsskyldighet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Lannebo Likviditetsfond Sverigeregistrerad kort räntefond Målsättning och placeringsinriktning Lannebo Likviditetsfond är en kort räntefond som placerar i svenska räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument utgivna av stat och företag, alla med hög kreditvärdighet motsvarande en rating uppgående till minst A-2 respektive BBB hos Standard & Poor. Med räntebärande fondpapper avses obligationer och andra fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning. Fonden har en möjlig duration på 0-2 år men den ligger i normalfallet på under ett år. Målsättningen är att ge bästa möjliga avkastning till en mycket låg risk. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att placera i derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fondens handel med derivatinstrument sker för att 16

17 effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar och förväntas ej ändra fondens riskprofil. Fonden har Finansinspektionens tillstånd enligt 5 kap 8 lagen (2004:46) om investeringsfonder att under vissa förutsättningar investera mer än 35 % av fondförmögenheten i obligationer och andra skuldförbindelser utgivna eller garanterade av stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar. Risk Fonden har en mycket låg risk på grund av sin korta löptid och ger spararen en stabil och jämn avkastning. Fondens risknivå i PPM-katalogen är: Låg risk. Vem passar fonden för Lannebo Likviditetsfond passar den kund som vill ha ett alternativ till bankernas högräntekonto. Fonden kan med fördel utnyttjas om man under kortare perioder vill gå ur aktiemarknaden till ett tryggare placeringsalternativ eller utgöra lågriskdelen i en sparportfölj. Placeringshorisonten bör vanligtvis vara mellan 0 och 24 månader. Förklaring kring fondens riskprofil Lannebo Likviditetsfond har en mycket låg risk för spararen. Ränterisken begränsas av att fondens duration ej får överstiga 2 år. I normalfallet understiger den 1 år. Detta innebär att kursrisken är mycket begränsad. Kreditrisken begränsas av att fonden investerar i räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument med en rating uppgående till minst A-2 respektive BBB hos ratinginstitutet Standard & Poor eller motsvarande hos annat institut. Likviditetsrisken, dvs att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, är för fonden försumbar som ett resultat av fondens storlek i relation till den marknad fonden investerar på. Högsta avgift Nedan lämnas uppgift om den högsta avgift fondbolaget får ta ut enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Försäljningsavgift: 1,0 % Inlösenavgift: 1,0 % Förvaltningsavgift inkl förvaring, tillsyn och revision: 0,4 % Försäljnings- respektive inlösenavgifter förekommer hos vissa av fondbolagets återförsäljare. Dessa varierar men kan max uppgå till ovanstående. Gällande avgift Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för förvaring och tillsyn. Försäljningsavgift: 0 % Inlösenavgift: 0 % Förvaltningsavgift inkl förvaring, tillsyn och revision (071231): 0,315 % Fondbestämmelser 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Likviditetsfond. Det är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag eller författning. Fonden är dessutom öppen för sparande enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) samt lagen (1991:931) om individuellt pensionssparande. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Det bolag som förvaltar fonden företräder andelsägarna i alla frågor som rör investeringsfonden. Investeringsfonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldighter. 2 Fondförvaltare Investeringsfonden förvaltas av Lannebo Fonder AB, org nr , nedan kallat fondbolaget. Fondbolaget för register över samtliga andelsägare och panthavare. 3 Förvaringsinstitut och dess uppgifter Skandinaviska Enskilda Banken AB, org nr , anlitas som förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av fondbolaget som avser investeringsfonden och ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden. Förvaringsinstitutet ska se till att följande punkter sker enligt bestämmelserna i lagen (2004:46) om investeringsfonder och dessa fondbestämmelser; försäljning och inlösen av fondandelar, beräkning av fondandelarnas värde, samt användandet av medlen i fonden. Vidare ska förvaringsinstitutet se till att tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer institutet till handa. 4 Investeringsfondens karaktär Fonden placerar i svenska räntebärande fondpapper och penningsmarknadsinstrument. Med räntebärande fondpapper avses obligationer och andra fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning. Fondens duration kan som högst uppgå till två år. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Med värdetillväxt avses realiserade och orealiserade kursvinster på fondens värdepappersinnehav jämte erhållna utdelningar och optionspremier samt ränteintäkter efter avdrag för kostnader och eventuella skatter. 5 Investeringsfondens placeringsinriktning Fondens medel skall vara placerade i svenska räntebärande fondpapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, samt på konto i kreditinstitut. Fondbolaget avgör, med hänsyn till marknadens förutsättningar, vilken genomsnittlig duration fondens innehav ska ha. Fondens duration kan som högst uppgå till två år. 6 Börser och marknadsplatser Fondens handel med räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument skall huvudsakligen ske på börser, auktoriserade marknadsplatser och andra reglerade marknader öppna för allmänheten som står under tillsyn av respektive 17

18 lands tillsynsmyndighet eller annat behörigt organ i Australien, Japan, Kanada, Norge, Schweiz, USA samt stat som är medlem i EU. 7 Särskild placeringsinriktning Fonden får använda sig av onoterade penningmarknadsinstrument. Värdet av dessa får uppgå till högst 10 procent av fondförmögenheten. Handel med derivatinstrument får ske i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och skydda fondens tillgångar mot kurs- och valutarisker. Handeln skall ske integrerat med övriga placeringar och efter en gemensam placeringsstrategi. Omfattningen av handeln skall vara begränsad. Sådana avtal får ingås om handeln är föremål för clearingverksamhet hos en clearingorganisation som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Fonden får placera i OTC-derivat. Fonden får obegränsat inneha obligationer och andra skuldförbindelser utfärdade eller garanterade av stat, en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar, under förutsättning att de härrör från minst sex olika emissioner och att inte något av förvärven överstiger 30 procent av fondens värde. Fonden har Finansinspektionens tillstånd enligt 5 kap 8 lagen (2004:46) om investeringsfonder. 8 Värdering Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna avdrages de skulder som avser fonden, däri inbegripna bl.a. ej debiterade skatter enligt fondbolagets bestämmande samt de avgifter som framgår av 11 nedan. Fondens tillgångar beräknas enligt följande: Fondpapper och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). Om sådana kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får fondpapper och derivatinstrument upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer. Onoterade penningmarknadsinstrument värderas i enlighet med den ränteskillnad gentemot noterade penningsmarknadsinstrument med samma löptid som rådde vid förvärvstillfället eller tills det inträffar något som markant och varaktigt antas minska dess värde. Likvida medel inklusive insättningar på bankräkning, penningmarknadsinstrument och medel på konto i kreditinstitut. Upplupna räntor Upplupna utdelningar Ej likviderade försäljningar Övriga fordringar avseende fonden Fondens skulder beräknas enligt följande: Upplupen förvaltningsersättning Ersättning till förvaringsinstitut Ej likviderade köp Skatteskulder Övriga skulder avseende fonden Värdet av fondandel skall dagligen (varje bankdag) beräknas av fondbolaget. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Försäljning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag genom fondbolaget eller dess ombud. Begäran om försäljning av fondandel sker genom att belopp inbetalas till fondens bankgirokonto, direkt eller, efter särskild överenskommelse, via datamedia och verkställs den dag då inbetalningen kommit fonden tillhanda. Försäljning av andelar sker till ett minsta belopp om 5000 kronor vid första inbetalningen. Därefter sker försäljning till ett minsta belopp om 500 kronor per inbetalning. Vid periodiska inbetalningar är 500 kronor minsta belopp per inbetalning. Med periodiska inbetalningar avses återkommande inbetalningar som sker en gång per år eller oftare. Begäran om inlösen av fondandel skall ske skriftligen och skall vara egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Efter särskild överenskommelse kan begäran om inlösen ske via fax eller datamedia. Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan verkställs samma dag. Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senare än klockan hela bankdagar, eller klockan halvdagar, verkställs nästkommande bankdag. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta. För inlösen av andelar avseende försäkringspremier som placerats av försäkringsbolag för försäkringstagares räkning enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) eller för inlösen avseende pensionssparmedel som placerats av pensionssparinstitut för pensionssparares räkning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande gäller särskilda regler. Försäljning och inlösen av fondandel sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning och inlösen okänd kurs. Uppgift om försäljnings- och inlösenkurs finns tillgänglig hos fondbolaget, på hemsidan senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan. 10 Stängning av fonden vid extraordinära förhållanden Investeringsfonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av investeringsfondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättning Ur fondens medel skall ersättning betalas till fondbolaget: a) För fondbolagets förvaltning, analys, administration, bokföring, registerhållning och revision. Ersättningen beräknas dagligen med högst 0,3 procent per år av fondförmögenheten. Ersättningen skall erläggas vid utgången av varje månad. b) För fondbolagets kostnader avseende förvaringsinstitutet för dess administration och förvaring av fondens egendom samt dess övriga verksamhet i egenskap av förvaringsinstitut enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. c) För fondbolagets kostnader avseende Finansinspektionens tillsynsverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Den totala ersättningen enligt a), b) och c) ovan skall högst uppgå till 0,4 procent per år av fondförmögenheten. Kostnader för skatt och courtage för fondens köp respekti- 18

19 ve försäljning av finansiella instrument bestrids ur fonden. Försäljningspriset för fondandel skall vara fondandelsvärdet den dag försäljningen verkställs med ett tillägg av högst en procent. Inlösenpriset för fondandel skall vara lika med fondandelsvärdet den dag inlösen sker efter avdrag med högst en procent av det inlösta värdet. 12 Utdelning Fonden lämnar utdelning varje räkenskapsår i syfte att överföra beskattningen på andelsägarna, varigenom beskattning i två led ej uppstår. Till andelsägarna skall under december månad, om fondbolaget så beslutar, året efter räkenskapsåret utdelas: Kvarstående utdelningsbart belopp från tidigare år. Fondens resultat enligt resultaträkning för räkenskapsåret sedan justering gjorts för orealiserade värdeförändringar på fondens tillgångar avdrag gjorts för ej skattepliktiga intäkter tillägg gjorts för ej avdragsgilla kostnader Summan av ovanstående får ökas med upplupen utdelning som har inbetalts vid andelsförsäljning och minskas med upplupen utdelning som har utbetalts vid andelsinlösen. För på fondandel belöpande utdelning skall fondbolaget, efter avdrag för preliminär skatt, förvärva nya fondandelar för den andelsägares räkning, som på fastställd dag är registrerad för fondandelen. Om fondens utdelningsbara belopp per andel understiger 0,5 procent av andelsvärdet kan fondbolaget besluta att utdelning ej skall ske. På andelsägares begäran skall utdelning - efter skatteavdrag - istället utbetalas till andelsägaren. Begäran skall ske skriftligt och vara fondbolaget tillhanda senast den 15 november det år utdelningen skall ske. För utdelning avseende försäkringspremier som placeras av försäkringsbolag för försäkringstagares räkning enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) eller för utdelning avseende pensionssparmedel som placerats av pensionssparinstitut för pensionssparares räkning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande gäller särskilda regler. inte fondandelsägaren är ett försäkringsbolag som placerat försäkringspremier för försäkringstagares räkning enlig försäkringsrörelselagen (1982:713) eller ett pensionssparinstitut som placerat pensionssparmedel för pensionssparares räkning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. Vid pantsättning skall fondandelsägaren eller företrädare för denna och/eller panthavaren skriftligen underrätta fondbolaget härom. Av underrättelsen skall framgå: vem som är panthavare vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning Fondbolaget skall anteckna pantsättningen i registret över fondandelsägare samt skriftligen underrätta fondandelsägaren om registreringen av pantsättningen. Pantsättningen upphör när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget härom. Fondbolaget har rätt att ta ut ersättning av andelsägaren för registreringen. 16 Ansvarsbegränsning Fondbolaget ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott, lockout gäller även om fondbolaget är föremål eller vidtar konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget om fondbolaget varit normalt aktsam. Fondbolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada och svarar inte heller för skada som förorsakas av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitat eller skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget. Föreligger hinder för fondbolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Fondbolaget har skadeståndsskyldighet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Fondbolaget skall upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse. Handlingarna skall på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondbolaget skall i samband med utskick av årsbesked tillfråga andelsägarna om de vill ha årsberättelse och halvårsredogörelse sig tillskickade. Ändring av fondbestämmelser får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse, och skall underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan beslut godkänts skall det hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning av fondandelar Fondandelsägare kan pantsätta sina andelar i fonden, såvida 19

20 Lannebo Sverige 130/30 Målsättning och placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltat aktiefond som huvudsakligen investerar på den svenska aktiemarknaden. Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon speciell bransch. Målsättningen med Fondens placeringar är att den över tiden ska nå överavkastning mot sitt jämförelseindex. Fondens medel får placeras i fondpapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden kommer huvudsakligen att investera på den svenska aktiemarknaden, där förvaltarnas samlade kunskap och kontaktnät är som störst. Fondens medel kan dock placeras i fondpapper och andra finansiella instrument som är, eller senast ett år från förvärvsdagen avses bli, noterade på reglerad börs eller marknadsplats som står under tillsyn av behörigt organ. Fonden använder derivat som ett led i placeringsinriktningen. Användandet av derivat avser inte att öka fondens risknivå. Under vissa specifika perioder kan exempelvis aktieindexterminer och aktieoptioner användas för att reducera aktiemarknadsrisken i Fonden. Förvaltarna kommer att fokusera på bolag och branscher där man har en hög förståelse för underliggande affärsmodeller och därmed bättre kan bedöma risker och potential i bolagen och dess aktier. Förvaltningsprocessen kommer att vila på fundamentalanalys där målsättningen är att söka efter sådant som inte är fullt analyserat och därmed redan diskonterat av marknaden. Fonden kommer att vara relativt koncentrerad. Bedömningen är att en tillräcklig diversifiering ändå uppnås och att ytterligare diversifiering endast marginellt sänker volatiliteten. Med en fokuserad modell ökar förståelsen för fondens innehav. Det är Bolagets bedömning att detta ökar avkastningspotentialen och minskar risken för obehagliga överraskningar. Fondens investeringar kommer huvudsakligen att göras enligt bottom-up metoden. Detta innebär att större vikt läggs vid val av individuella aktier än vid val av sektorer. Derivathandel och värdepapperslån Fonden använder sig av derivat som ett led i fondens placeringsinriktning. Handeln med derivat sker i syfte att skydda Fondens tillgångar från kursnedgångar i aktiemarknaderna. Framförallt kommer aktieindexterminer och aktieoptioner på den svenska aktiemarknaden att användas för att skapa sådan exponering. Summan av den underliggande risken i dessa derivat får dock inte överstiga summan av aktieinnehaven i fonden. Fonden får även, genom värdepapperslån, blanka enskilda värdepapper. Blankning innebär att Fonden lånar ett värdepapper för att sedan sälja detta värdepapper i aktiemarknaden. Om kursen på värdepappret gått ner när Fonden köper tillbaks och återlämnar värdepappret skapas en positiv avkastning. Detta kommer dock att användas i liten omfattning. Förklaring kring fondens riskprofil Då Fonden till sin inriktning är en lång aktiefond kommer Fondens risk främst att ligga i marknadsrisken som består i att hela aktiemarknaden kan sjunka till följd av konjunkturnedgång, världshändelser, tillgång på kapital eller liknande. Riskmätningen i Fonden kommer att fokuseras på volatiliteten i portföljen och Fondens aktiva risk, s.k. tracking error. Målsättningen är att volatiliteten över tiden skall vara lägre än SIXPRX. Dock kan volatiliteten vara hög på kort sikt om Fondbolaget gör bedömningen att förutsättningarna, för att skapa hög absolut avkastning, är gynnsamma. Fonden är exponerad mot bolagsspecifika risker vilket påverkar fondens avkastning. I Fonden kan ett enskilt innehav utgöra maximalt 10 procent av Fondens värde. Fonden kan som lägst ha 16 innehav, men normalt kommer antalet innehav att variera mellan 30 och 40. Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger flera aktier vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. I fonden kan denna diversifieringseffekt vara mindre än i en traditionell aktiefond. Det finns dock en ambition från Fondbolaget att inte utsätta Fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger jämförbara konkurrerande fonder. Detta uppnås genom den diversifiering som följer av fondbestämmelserna och lagstiftning. Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på investeringar i aktier som efter fundamentalanalys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Vidare bygger Fondbolagets placeringsfilosofi på en indexoberoende fondförvaltning. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis Fondens tracking error relativt något index är en typ av marknadsrisk som Fondbolaget har begränsad ambition att hantera. Målsättningen är dock att avvikelsen skall ligga mellan 5 och 15. Likviditetsrisken, d v s att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, är för Lannebo Sverige 130/30 försumbar som ett resultat av fondens storlek i relation till de marknader fonden investerar på. Högsta avgift Nedan lämnas uppgift om den högsta avgift fondbolaget får ta ut enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Försäljningsavgift: 5,0 % Inlösenavgift: 1,0 % Förvaltningsavgift inkl förvaring, tillsyn och revision: 1,3 %* *Eventuell resultatbaserad ersättning tillkommer Vem passar fonden för Fondens målgrupp är privatpersoner och institutioner. Fonden riktar sig till investerare som dels söker en överavkastning mot Fondens jämförelseindex, SIXPRX, dels är förtrogna med aktiemarknadens risker och som har en placeringshorisont på minst fem år. 20

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital StyX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Banco Russia SEK

Viktig information till dig som sparar i Banco Russia SEK Stockholm 11 maj 211 1 (2) Viktig information till dig som sparar i Banco Russia SEK Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. I vårt utbud finns ett antal fonder med

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

1 - Fondbestämmelser Granit Småbolag

1 - Fondbestämmelser Granit Småbolag Fondbestämmelser Granit Småbolag 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Granit Småbolag, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A, nedan fonden.

Läs mer

Informationsbroschyr. Värdepappersfonder. Naventi Defensiv. Naventi Balanserad. Naventi Offensiv. Naventi Offensiv Tillväxt.

Informationsbroschyr. Värdepappersfonder. Naventi Defensiv. Naventi Balanserad. Naventi Offensiv. Naventi Offensiv Tillväxt. Sida 1 Informationsbroschyr Värdepappersfonder Naventi Defensiv Naventi Balanserad Naventi Offensiv Naventi Offensiv Tillväxt Naventi Aktie Publiceringsdatum 24 september 2013 Sida 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

Andelsklass A Ackumulerande (icke utdelande) Andelsklass B Ackumulerande (icke utdelande)

Andelsklass A Ackumulerande (icke utdelande) Andelsklass B Ackumulerande (icke utdelande) Pacific Precious Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Pacific Precious, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Informationsbroschyr. Värdepappersfonder. Naventi Defensiv Flex. Naventi Balanserad Flex. Naventi Offensiv Flex. Naventi Tillväxtmarknadsfond

Informationsbroschyr. Värdepappersfonder. Naventi Defensiv Flex. Naventi Balanserad Flex. Naventi Offensiv Flex. Naventi Tillväxtmarknadsfond Sida 1 Informationsbroschyr Värdepappersfonder Naventi Defensiv Flex Naventi Balanserad Flex Naventi Offensiv Flex Naventi Tillväxtmarknadsfond Naventi Offensiv Publiceringsdatum: 5 oktober 2015 Sida 2

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Far East 2010-04-20

Informationsbroschyr för Skandia Far East 2010-04-20 Informationsbroschyr för Skandia Far East 2010-04-20 FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Far East. Fonden är en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Nowo Fund... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och placeringsinriktning...

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten.

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten. FONDBESTÄMMELSER FÖR ARCTURUS HEDGEFOND 1 Fonden Fondens namn är Arcturus Hedgefond. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Högräntefond Spiltan Räntefond Sverige

Läs mer

Zensum Trygg Informationsbroschyr 2016 04 01. ISEC Services AB

Zensum Trygg Informationsbroschyr 2016 04 01. ISEC Services AB Zensum Trygg Informationsbroschyr 2016 04 01 ISEC Services AB Denna informationsbroschyr är upprättad enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) samt Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Case

Informationsbroschyr över specialfonden Case Informationsbroschyr över specialfonden Case Case Kapitalförvaltning AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-663 35 20 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN CASE Informationsbroschyr

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Europa Småbolag, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Informationsbroschyr Folksam Spar AB

Informationsbroschyr Folksam Spar AB Informationsbroschyr Folksam Spar AB 2007-06-07 Observera! Denna information utgör tillsammans med fondbestämmelser den så kallade Informationsbroschyren. 2 / 7 Innehåll Fonder förvaltade av Folksam Spar

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Informationsbroschyr Skandia Världen

Informationsbroschyr Skandia Världen Skandia Fonder AB Informationsbroschyr Skandia Världen Sverigeregistrerad värdepappersfond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

1 - Fondbestämmelser Granit Kina 130/30

1 - Fondbestämmelser Granit Kina 130/30 Fondbestämmelser Granit Kina 130/30 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Granit Kina 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om

Läs mer

Cliens Sverige Fokus Informationsbroschyr

Cliens Sverige Fokus Informationsbroschyr Cliens Sverige Fokus Informationsbroschyr Publicerad 2015-03-11 CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB Kungsgatan 35 Box 7355 103 90 Stockholm Telefon: 08 506 503 90 Fax: 08 506 503 99 E-post: info@cliens.se Webb:

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 16 juni 2015 en är upprättad i enlighet med lagen

Läs mer

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 1 fonden namn och rättsliga ställning Fondens namn är KPA Etisk Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

IKC Global Brand - Fondbestämmelser

IKC Global Brand - Fondbestämmelser IKC Global Brand - Fondbestämmelser 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är IKC Global Brand, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Tundra Rysslandsfond Tundra Pakistanfond Tundra Frontier Opportunities Fund Tundra Nigeria and Sub-Sahara Fund Tundra Vietnam Fund Tundra QuAsia

Tundra Rysslandsfond Tundra Pakistanfond Tundra Frontier Opportunities Fund Tundra Nigeria and Sub-Sahara Fund Tundra Vietnam Fund Tundra QuAsia INFORMATIONSBROSCHYR Tundra Rysslandsfond Tundra Pakistanfond Tundra Frontier Opportunities Fund Tundra Nigeria and Sub-Sahara Fund Tundra Vietnam Fund Tundra QuAsia 2014-05-28 Informationsbroschyr Enligt

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus Lannebo Sverige Plus, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Sverige Exponering Senast uppdaterad 2015 09 01

Informationsbroschyr för Skandia Sverige Exponering Senast uppdaterad 2015 09 01 Informationsbroschyr för Skandia Sverige Exponering Senast uppdaterad 2015 09 01 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är svenska aktier, utan inriktning

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer Fondbestämmelser för Lannebo Corporate Bond Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Corporate Bond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Awake Swedish Equity Fund I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r

Awake Swedish Equity Fund I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r Awake Swedish Equity Fund I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 2014-04-16

INFORMATIONSBROSCHYR 2014-04-16 INFORMATIONSBROSCHYR Tundra Agri & Food Tundra Rysslandsfond Tundra Pakistanfond Tundra Frontier Opportunities Fund Tundra Nigeria and Sub-Sahara Fund Tundra Vietnam Fund Tundra QuAsia 2014-04-16 Informationsbroschyr

Läs mer

Informationsbroschyr Skandia Cancerfonden

Informationsbroschyr Skandia Cancerfonden Skandia Fonder AB Informationsbroschyr Skandia Cancerfonden Sverigeregistrerad värdepappersfond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Sverige Fokus. Externa rådgivare

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Sverige Fokus. Externa rådgivare 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Sverige Fokus Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ny Teknik

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ny Teknik Stockholm september 211 1 (2) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ny Teknik Fondförmögenheten i Swedbank Robur Ny Teknik har kraftigt ökat de senaste åren. Det visar på ett stort intresse

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Antagna av styrelsen för 2009-02-13, godkända av Finansinspektionen 2009-12-10, dnr 09-2157, gäller från och med 2009-12- 10 1 Fondens rättsliga ställning Fondens

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Småbolag Select

Fondbestämmelser för Lannebo Småbolag Select 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Småbolag Select Investeringsfondens namn är Lannebo Småbolag Select, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Kapitalförvaltningsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är globala aktier, med en bred inriktning

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Kapitalförvaltning AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-663 35 20 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Global 85, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR NORDNET SUPERFONDEN DANMARK (SID 1 AV 3) NORDNET SUPERFONDEN DANMARK ISIN: SE0005993078

INFORMATIONSBROSCHYR NORDNET SUPERFONDEN DANMARK (SID 1 AV 3) NORDNET SUPERFONDEN DANMARK ISIN: SE0005993078 NORDNET SUPERFONDEN DANMARK (SID 1 AV 3) Informationsbroschyr för Nordnet Superfonden Danmark som är en Sverigeregistrerad aktieindexfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

Skandia Fonder AB. Sverigeregistrerad värdepappersfond

Skandia Fonder AB. Sverigeregistrerad värdepappersfond Skandia Fonder AB Sverigeregistrerad värdepappersfond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Öhman Sweden Micro Cap. Fonden startade den 29 maj 1997.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Öhman Sweden Micro Cap. Fonden startade den 29 maj 1997. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Öhman Sweden Micro Cap som är en Sverigeregistrerad aktiefond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR HEALTHINVEST VALUE FUND

FONDBESTÄMMELSER FÖR HEALTHINVEST VALUE FUND FONDBESTÄMMELSER FÖR HEALTHINVEST VALUE FUND 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är HealthInvest Value Fund. Det är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S.

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S. 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg PENNINGMARKNADSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL AKTIEHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL AKTIEHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Granit Fonder AB, 556787-7088, nedan

2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Granit Fonder AB, 556787-7088, nedan Fondbestämmelser Granit Basfonden 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Basfonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder, nedan

Läs mer

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö.

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. FONDBESTÄMMELSER BANCO SVENSK MILJÖ 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Multistrategi 2xL, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013: 561) om förvaltare

Läs mer

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic Fondbestämmelser Naventi Balanserad Strategi Movestic 1 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Naventi Balanserad Strategi Movestic (nedan kallad Fonden ). Verksamheten bedrivs enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Multistrategi, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013: 561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

GRANIT FONDER AB HAR BESLUTAT OM ÄNDRINGAR I FONDBESTÄMMELSERNA FÖR GRANIT TREND 100.

GRANIT FONDER AB HAR BESLUTAT OM ÄNDRINGAR I FONDBESTÄMMELSERNA FÖR GRANIT TREND 100. TILL SAMTLIGA ANDELSÄGARE I TREND 100 Stockholm den 6 juni 2015 GRANIT FONDER AB HAR BESLUTAT OM ÄNDRINGAR I FONDBESTÄMMELSERNA FÖR GRANIT TREND 100. Fondens karaktär - I samråd med Finansinspektionen

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Kazakstan och Centralasien Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Korträntefond SEK

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Korträntefond SEK INFORMATIONSBROSCHYR SEB Korträntefond SEK Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten

Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia Global Tillväxt Fondbestämmelser för Gustavia Global Tillväxt 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia Global Tillväxt, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer Fondbestämmelser för Lannebo Corporate Bond Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Corporate Bond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer