Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF)."

Transkript

1 Fondbestämmelser för fonden meta world 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden riktar sig främst till institutionella placerare och lägsta initiala insättning är SEK 5 miljoner. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Det fondbolag som anges i 2 företräder andelsägarna i alla frågor som rör specialfonden, beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LIF och övriga tillämpliga författningar. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av m.e.t.a ab, organisationsnummer , nedan kallat fondbolaget. 3 Förvaringsinstitut och dess uppgifter Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Stockholm, org nr Förvaringsinstitutet skall verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fonden tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av fondbolaget och uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. För utländska finansiella instrument som ingår i fonden, får förvaringsinstitutet låta ett lämpligt utländskt förvaringsinstitut förvara dem. Ett sådant uppdrag fråntar inte förvaringsinstitutet dess ansvar enligt lagen om investeringsfonder. 4 Fondens karaktär Fonden är en väldiversifierad global aktieportfölj som tillämpar en investeringsmetodik som innebär att ESG-faktorer (environmental, social and governance issues) tas i beaktande vid portföljens konstruktion och löpande förvaltning. Fondens jämförelseindex är MSCI World Index och den goda riskspridningen mellan olika länder och branscher innebär att fonden avkastningsmässigt kommer att ligga mycket nära avkastningen i detta index. För fonder som på detta sätt är konstruerade för att avkastningsmässigt följa ett väldiversifierat globalt index, är aktiv risk (engelska; tracking-error) det mest relevanta riskmåttet då det speglar hur väl fonden följer indexet. ESG-kriteriernas integrering påverkar ej fondens möjlighet att avkastningsmässigt följa index. Fondens målsättning är att generera långsiktigt god avkastning med låg risk. 5 Fondens placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får även placera medel i fondandelar

2 med en placeringsinriktning som är förenlig med fondens placeringsinriktning (dock max 10% av fondens värde). Fondens placeringsinriktning innebär att investeringar görs i de länder som vid varje tillfälle ingår i MSCI World Index. Fondens sammansättning innebär att den avkastningsmässigt liknar en indexfond, det vill säga avkastningen kommer att följa avkastningen för jämförelseindex. Med denna målsättning för fonden är det mest relevanta riskmåttet för fonden aktiv risk (engelska; tracking error), vilket mäter standardavvikelsen i avkastningen mellan jämförelseindex och den portfölj som konstruerats för att replikera dess avkastning. Fondens aktiva risk ska under löpande 12-månadersperioder inte överstiga 3%. De underliggande tillgångsslag som är tillåtna för fonden är de som avses i 5 kap. 12 lagen om investeringsfonder. 6 Särskilt om vilka marknader som fondens medel får placeras på Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande marknad utom EES. Vidare får handel ske på marknad, inom eller utom EES, som är reglerad och öppen för allmänheten. 7 Särskild placeringsinriktning Fondens tillgångar får placeras i sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder. Fondens tillgångar får inte placeras i sådana penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder. Fonden har rätt att investera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden har inte rätt att använda sig av OTC-derivat. 8 Värdering Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna dra av de skulder som avser fonden. Fondens tillgångar utgörs av: Finansiella instrument Likvida medel Upplupna räntor Upplupna utdelningar Ej likviderade försäljningar Övriga tillgångar och fordringar avseende fonden Fondens skulder utgörs av: Ersättning till fondbolaget Ej likviderade köp Skatteskulder Övriga skulder avseende fonden

3 Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde. Härmed avses senaste betalkurs eller om sådan saknas senaste köpkurs. Om fondbolaget bedömer sådant värde som missvisande skall Fondbolaget uppskatta värdet på objektiva grunder. Sådan information kan exempelvis vara nyemissionskurs med oberoende part till annat värde eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i aktuell tillgång med oberoende part. Finansiella instrument och andra tillgångar, såsom sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder, som inte har några noterade marknadsvärden skall värderas av fondbolaget på objektiv grund enligt särskild värdering som baseras på uppgifter om senaste betalkurs eller indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns eller av fondbolaget inte bedöms som tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet genom exempelvis erhållande av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Sådan information kan exempelvis vara nyemissionskurs med oberoende part till annat värde eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i aktuell onoterad tillgång med oberoende part. Finansiella instrument och andra tillgångar som noteras i utländsk valuta omräknas till svenska kronor med utgångspunkt i gällande marknadsnotering för valutan. Värdet av en andel i Fonden utgörs av Fondens värde enligt ovanstående delat med antalet utestående andelar. Finansinspektionen har beviljat undantag från 4 kap. 10 tredje stycket i lagen om investeringsfonder. Fondandelsvärdet fastställs per varje månads sista svenska bankdag. Fastställandet sker inom två dagar efter varje månads sista bankdag. Fondandelsvärdet publiceras så snart som möjligt efter fastställandet på Fondbolagets hemsida, dock senast två veckor efter den sista bankdagen i varje månad. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar. Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) sker per den sista bankdagen i varje månad (nedan kallad handelsdagen). Försäljning respektive inlösen av fondandel sker till den kurs som fastställts enligt 8 per den sista bankdagen i varje månad. Detta innebär att försäljning respektive inlösen sker till ett fondandelsvärde (kurs) som inte är känt för andelsägaren vid tidpunkten för andelsägarens begäran om nyteckning eller inlösen. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel tillhandahålls av fondbolaget Anmälan om teckning skall ske skriftligen på särskild blankett som tillhandahålls av fondbolaget och vara fondbolaget skriftligen tillhanda senast 5 bankdagar före sista bankdagen i varje månad. Andelsägare ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad och med angivande av andelsägares kontonummer. Minsta belopp vid första teckning är SEK 5 miljoner, därefter multiplar av SEK vid varje teckningstillfälle. Tecknat belopp, likvid, skall vara fonden tillhanda på anvisat konto senast 2 bankdagar före månadsskifte. Vid teckning kan fondbolaget ta ut en inträdesavgift om högst 5% på tecknat belopp. Inlösen av fondandelar är avgiftsfri. Uppgifter om aktuella teckningsvillkor återfinns i fondens faktablad/ simplified prospectus. Finansinspektionen har beviljat undantag från 4 kap. 13 första stycket i lagen om investeringsfonder. Detta innebär att en fondandelsägare endast äger rätt att begära inlösen av sina

4 fondandelar per den sista bankdagen i varje månad. Begäran om inlösen skall ske på en särskild blankett som tillhandahålls av fondbolaget och skall vara fondbolaget tillhanda senast fem bankdagar före den sista bankdagen i månaden då inlösen skall ske. Andelsägare ansvarar för att begäran om inlösen är behörigen undertecknad och att korrekta uppgifter har angetts. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det och att det kan ske med beaktande av likabehandlingsprincipen. Inlösenpriset kan inte limiteras. Fondandel skall inlösas den dag då fondandelsvärdet per den sista bankdagen i månaden fastställts förutsatt att medel finns tillgängliga i fonden. Om så inte är fallet skall medel anskaffas genom försäljning av fondens egendom och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intressen, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. 10 Extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för nyteckning och inlösen av fondandelar för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättning Ersättning till fondbolaget utgår med en fast ersättning om högst 1,5 procent per år. Avgiften beräknas månatligen och tas ur fonden vid utgången av varje månad. Den fasta ersättningen omfattar ersättning för fondbolagets förvaltning av fonden. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaringen av fondens tillgångar, avgifter till Finansinspektionen och ersättning till revisorer. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument betalas direkt av fonden. På ersättningar, kostnader och avgifter enligt ovan tillkommer eventuell mervärdesskatt och andra skatter. 12 Utdelning Utdelning lämnas till andelsägare och skall normalt uppgå till ett så stort belopp att skatt inte kommer att påföras fonden. Beräkningen av det för fonden utdelningsbara beloppet sker enligt följande; Kvarstående utdelningsbart belopp. (+/-)Fondens resultat enligt resultaträkning. (-) ej skattepliktiga realiserade och orealiserade vinster på finansiella instrument under räkenskapsåret. (+) ej avdragsgilla realiserade och orealiserade förluster på finansiella instrument under räkenskapsåret. (-) ej skattepliktiga intäker (+) ej avdragsgilla kostnader

5 (+) belopp motsvarande den schablonberäknade skattemässiga intäkten (-) utnyttjande av avräkningsbar kupongskatt. Tillägg av ett belopp motsvarande den schablonberäknade skattemässig intäkten. Summan av ovanstående får ökas med upplupen utdelning som har inbetalats vid andelsförsäljning och minskas med upplupen utdelning som har utbetalats vid andelsinlösen. För på fondandel belöpande utdelning ska fondbolaget, efter avdrag för eventuell preliminär skatt, förvärva nya fondandelar för den andelsägares räkning, som på av fondbolaget fastställd dag är registrerad för fondandelen. Efter skriftlig begäran till fondbolaget senast en månad innan fastställt utdelningsdatum, kan utdelningen istället erhållas kontant utbetald till fondandelsägarens bankkonto, efter avdrag för eventuell preliminär skatt. Utdelning sker i juni månad året efter räkenskapsåret på datum som fastställs av fondbolaget. 13 Fondens räkenskapsår Fondens räkenskapsår är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Halvårsredogörelse för fonden offentliggörs senast den 31 augusti och årsberättelsen senast den 30 april. Redogörelserna sänds kostnadsfritt till andelsägare som så begär samt publiceras på fondbolagets hemsida. Av fonden upprättade årsberättelser och halvårsredogörelser finns efter ovan angivna tidsfrister även tillgängliga hos förvaringsinstitutet. Beslutar fondbolaget om ändring av fondbestämmelserna skall de beslutade ändringarna tillställas Finansinspektionen för godkännande. Godkända ändringar skall tillkännages på det sätt Finansinspektionen anvisar samt hållas tillgängliga hos fondbolaget. 15 Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandel ska skriftligen anmälas till fondbolaget. Anmälan ska ange fondandelsägare, panthavare, vilka andelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att fondbolaget gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsättningen upphör när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget därom och då borttages uppgiften om pantsättningen. Fondbolaget har rätt att ta ut ersättning för den kostnad som pantsättningen medför. 16 Ansvarsbegränsning Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejkblockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd.

6 Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är i intet fall ansvarig för indirekt skada. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet svarar inte för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragsgivare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet svarar ej heller för skada som uppkommer för andelsägare i Fonden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Förvaringsinstitutet beträffande värdepapper. Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall fondbolaget eller förvaringsinstitutet inte erlägga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, skall fondbolaget eller förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning för Fonden, har fondbolaget eller förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Trots ovanstående gäller alltid 2 kap 21 i lag (2004:46) om investeringsfonder. 17 Inskränkning i försäljningsrätt m.m. Andelar i fonden får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt Fondbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för (i) överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning, (ii) att Fondbolaget måste vidta särskilda registrerings- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomiskt hänseende och detta skäligen inte kan krävas av Fondbolaget, eller (iii) att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse. Den som vill förvärva andelar i fonden skall till Fondbolaget uppge nationell hemvist och på Fondbolagets begäran bekräfta att denne inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela Fondbolaget eventuella förändringar av nationell hemvist. Om Fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger Fondbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar i fonden, dels, i förekommande fall, utan förtida samtycke lösa in sådan andelsägares innehav av andelar i fonden för dennes räkning och utbetala sålunda tillkommande medel till denne. Inlösen enligt föregående stycke ska verkställas i samband med månadsskifte.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Fondbestämmelser QQM Equity Hedge 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp

Fondbestämmelser. Sharp Fondbestämmelser Sharp FONDBESTÄMMELSER SHARP 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF),

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). Fonden är en specialfond enligt investeringsfonder, nedan

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

Fondbestämmelse för KPA Etisk Blandfond 2 2007-06-07

Fondbestämmelse för KPA Etisk Blandfond 2 2007-06-07 Fondbestämmelse för KPA Etisk Blandfond 2 2007-06-07 1 fonden namn och rättsliga ställning Fondens namn är KPA Etisk Blandfond 2. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Global 85, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Läs mer

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer

Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr

Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 4 Fondbestämmelser

Läs mer

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil INFORMATIONSBROSCHYR Lancelot Avalon ( Fonden ) är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden förvaltas av Lancelot Asset Management A ( Bolaget )B,

Läs mer

Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr

Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 4 Fondbestämmelser

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

31 augusti 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TOTAL

31 augusti 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TOTAL 31 augusti 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer