Slutrapport Visions Övergångsgrupp för pensionärsverksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Visions Övergångsgrupp för pensionärsverksamheten"

Transkript

1 Övergångsgruppen för Visions pensionärsverksamhet Slutrapport Visions Övergångsgrupp för pensionärsverksamheten Bakgrund Sammanfattning av rapporten till 2010 Förbundsmöte. Alla SKTF-medlemmar erbjuds ett grundmedlemskap och ett sektionsmedlemskap vid sin pensionering. Man väljer själv om man vill vara med i en lokal sektion eller inte. För att bli pensionärsmedlem ska man ha varit SKTF-medlem. Det innebär att den tidigare bestämmelsen om att även medlemmar i andra TCO-förbund kan bli pensionärsmedlemmar förändras. Pensionärsverksamheten ska vara lokal. Verksamheten bedrivs av sektioner som är geografiskt baserade, så att varje sektion är knuten till en ort. Man väljer själv vilken sektion man vill vara med i. Sektionen står i centrum och får en starkare ställning. Det innebär att den rikstäckande pensionärsavdelningen med sin parlamentariska nationella och regionala struktur inte längre kommer att finnas kvar. Sektionerna kan bilda nätverk för utveckling, stöd och utbyte av idéer. Varje sektion bestämmer med vilken eller vilka andra sektioner man vill samarbeta. Det gemensamma behovet och intresset styr. Lokalt påverkansarbete kan bedrivas. Dock måste en sektions eventuella engagemang i en lokal facklig-politisk påverkansfråga ske utifrån SKTFs värdegrund och i samklang med avdelningar och klubbar på orten. Pensionärsmedlemmar kan vara lokala resurspersoner. SKTF bör mer än i dag uppmärksamma avdelningar och klubbar på att man kan ha kunniga pensionärer som skulle kunna göra en insats. SKTF-tidningen är en del av pensionärsmedlemskapet. Genom tidningen kan man hålla sig à jour med vad som händer med yrken och branscher som man har arbetat inom. En övergångsgrupp behövs under övergången till den nya verksamheten. Gruppens uppdrag är både operativt och konsultativt och handlar om att vara stödjande och rådgivande, bestämma informationsvägar och informationsinsatser samt ta beslut om verksamhetens ekonomi. Pensionärsverksamheten ska själv bära sina kostnader. Och det ska vara sektionernas konkreta verksamhet som ska bestämma sektionsavgiftens storlek. Nya stadgar behövs för pensionärsverksamheten.

2 Övergångsgruppens uppdrag En övergångsgrupp behövs under övergången till den nya verksamheten. Gruppens uppdrag är både operativt och konsultativt och handlar om att vara stödjande och rådgivande, bestämma informationsvägar och informationsinsatser samt ta beslut om verksamhetens ekonomi. Övergångsgruppen ska bestå av sex pensionärsmedlemmar och två anställda personer från SKTFs kansli. SKTFs förbundsstyrelse ska fatta beslut om vilka personer som ska sitta i övergångsgruppen samt hur gruppens uppdrag ska se ut med beaktande av de åsikter som den sittande utredningsgruppen har. Det ska göras efter det att förbundsmötet 2010 har fattat beslut om SKTFs nya pensionärsverksamhet. Förbundets valutskott ska samarbeta med avdelningens valberedning om gruppens sammansättning. Både enskilda pensionärsmedlemmar och pensionärssektioner ska kunna nominera personer till gruppen. Personerna i gruppen ska inte vara representanter för en viss region eller liknande utan ska ha helheten för ögonen utifrån en mångsidig kompetens. De ska inspirera och kunna få sektionerna att ta ansvar för det nya. Gruppen ska finnas under en tid av två år. Den ska avrapportera sitt arbete till SKTFs förbundsstyrelse. När arbetet är slutfört ska mycket ha lagts på sektionerna och nätverken. Under perioden ska övergången också utvärderas av förbundsstyrelsen. Gruppen ska ha följande uppdrag: Råd och stöd. Gruppen ska kunna ge stöd till sektionerna under övergångsperioden och hjälpa till att lösa eventuella problem som uppstår. Gruppen ska arbeta konsultativt, dvs. ge råd till sektionerna när det gäller exempelvis sektionernas samarbete i nätverk, så att nätverkstanken verkligen slår igenom i den nya verksamheten. Den ska även föreslå hur företrädare för sektionerna bäst ska kunna träffas för erfarenhetsutbyte och hur utbildning i föreningskunskap ska kunna ske när sådan behövs. Information. Gruppen ska bestämma på vilket sätt pensionärsmedlemmarna regelbundet ska få information om sitt medlemskap liksom vetskap om vilka sektioner som finns i landet så att man lätt kan hitta den sektion man är medlem i eller vill bli medlem i. Här är SKTFs webbplats (sktf.se) viktig att använda. Ekonomi. Gruppen ska konkret och praktiskt fastställa hur sektioner, i den föreslagna nätverksformen, ska kunna söka pengar för aktiviteter man vill genomföra som inte täcks av de egna tillgångarna. Detta uppdrag behöver tidsmässigt vara ett av de första som gruppen tar sig an. Övergångsgruppen ska alltså ha både operativa och konsultativa uppgifter på sitt bord. Övergångsgruppen består av följande personer: Lennart Arkelid, Stockholm Malte Collén, Uppsala Göran Ljung, Helsingborg Ulla Olofsson, Göteborg Ove Sundbom, Skellefteå Karin Wibom, Visby Samtliga pensionärsmedlemmar. Tjänstemän från Vision: Åsa Mårdfjäll, sekreterare och ekonomi Björn Jonsson, ordförande (Även Margaretha Berglund och Dan Linberg har haft uppdraget) Sida 2

3 Övergångsgruppens arbete Råd och stöd Samtliga i gruppen har varit ute hos sektioner för råd och stöd. Detta har haft en mycket positiv effekt för nätverksarbetet. Information. Kommunikation har skett via brev, mejl samt på hemsidan. Trots beslut finns inte möjligheten för sektionerna att skapa egna hemsidor än, detta är ett misslyckande. Den tekniska lösningen ska nu vara klar och det är beslutat att Visions IT-enhet kommer att sköta supporten så övergångsgruppens förhoppning är att information och instruktioner snarast kommer sektionerna tillhanda. Särskild information om de egna hemsidorna ska skickas till sektionerna. Ekonomi Sektionerna har vid 4 tillfällen under 2011 och 2012 kunnat söka nätverksmedel för medlemsaktiviteter. Information om ansökningsförfarandet har skett genom brev, hemsidan samt mejl. Nätverksmedel har beviljats för olika typer av aktiviteter. Grunden har varit att aktiviteterna ska vara medlemsnära och vara tillgängliga för så många deltagare som möjligt. Utöver detta har gruppen sett särskilda behov hos sektionerna och därför avsatt särskilda medel för detta. Typer av medlemsaktiviteter: Utbildningar, nöjesaktiviteter och rekryteringsbidrag. 4 st söktillfällen. Övriga insatser: Bidrag vid nystart av sektion. Ansökningarna behandlades löpande. Namnbytesmedel. I samband med förbundets namnbyte uppstod merkostnader för sektionerna. Övergångsgruppen erbjöd då samtliga sektioner att söka ersättning för dessa extra kostnader med max kr per sektion. Ansökningarna behandlades löpande. Styrelseinsatser: Handledardag samtliga sektioner erbjöds att genomgå utbildning om den nya organisationen med inriktning på nätverksarbete och rekrytering. Ansökningarna behandlades löpande. Råd & stöddag utveckling av nätverksarbetet samt planera sektionernas arbete efter 2012 med inriktning på ekonomi, nätverk och övrig verksamhet. Ansökningarna behandlades löpande. Totalt har 105 st ansökningar behandlats. Alla sektioner utom 6 st har sökt och erhållit någon form av nätverksmedel. Bilaga 1 visar en sammanställning över alla ansökningar. Central medlemsavgift Pensionärsverksamheten ska själv bära sina kostnader står det i rapporten. Utifrån detta gjordes 2012 en genomgång av förbundets kostnader för pensionärsmedlemmarna. Utredningen visade att det fanns utrymme för att sänka den centrala medlemsavgiften från 130 kr till 100 kr fr.o.m Sida 3

4 Sänkningen av den centrala avgiften gav sektionerna möjlighet att kostnadsneutralt för medlemmarna höja den lokala avgiften med 30 kr. En majoritet av sektionerna har höjt sektionsavgiften. Härmed har en omfördelning av medlen från pensionärsmedlemmarna skett från central till lokal nivå. Den centrala delen täcker numera enbart de faktiska kostnaderna för administration, porto och Tidningen Vision. Kvarvarande medel till pensionärssektionerna Från budget 2011 kvarstår kr och kr från 2012, totalt kr. Dessutom kvarstår 14 st aktiviteter som ska redovisas och eventuella kvarstående medel inbetalas till förbundet. Förbundet kommer att behålla kr för att kunna ge nystartsbidrag till sektioner vid behov. Resterande medel kommer att fördelas till sektionerna. Fördelningen kommer att grunda sig på medlemsantal i sektionerna och utbetalning sker under juni månad För att sektionen ska få del av dessa medel krävs: Lokal avgift för 2013 har rapporterats till förbundet (4 sektioner har inte rapporterat detta) Uppföljning av utbetalda nätverksmedel ska vara gjorda samt ev. överskott återbetalda till förbundet. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 ska ha inkommit till förbundet senast Information om detta har skett via brev samt på sektionssidan på Om sektioner avslutas kommer inbetalda kvarvarande medel att läggas till potten för nystartsmedel. Sammanfattning och slutsatser Övergångsgruppens arbete har varit framgångsrikt på många sätt. Arbetet har präglats av ett starkt fokus på problemlösning. Alla har bidragit till detta och en samstämmighet har funnits i nästan alla frågor. Antalet nätverk och aktiviteter har ökat. Sektioner och medlemsantal Det som tyvärr inte har ökat är antalet sektioner. Detta måste bli en fråga som lever vidare i förbundet och marknadsföring är förmodligen ett sätt att öka antalet sektioner. Här blir sektionernas egna hemsidor ett viktigt instrument för att visa nyblivna pensionärer vilken bra aktivitet som finns lokalt. Under övergångsgruppens två år har antalet sektioner minskat från 76 st till 66 st (8 st nedläggningar och 2 st sammanslagningar) var antalet medl st varav ca st (46%) var med i någon sektion var antalet medl st varav ca st (40%) var med i någon sektion. Vi kan alltså konstatera att antalet pensionärsmedlemmar ökar men anslutningsgraden till sektionerna minskar, vilket troligtvis har att göra med att antalet sektioner minskat. Övergångsgruppens uppfattning är att nedläggningen av sektioner beror på svårigheterna att rekrytera nya förtroendevalda. Sida 4

5 Förbundsstyrelsen har i svar på motion till förbundsmötet 2012 skrivit: Rapporten visar på att vissa sektioner har lagts ner och upplösts, men skälet till detta har inte varit den nya organisationen utan svårigheten att hitta personer till styrelsen. Detta ser Förbundsstyrelsen allvarligt på och kommer fortlöpande att hålla sig underrättad om utvecklingen, men bedömer inte att en förlängning eller förändring av övergångsgruppens arbete är lösningen. Förhoppning finns att det i förbundsstyrelsen kommer att finnas en person med särskilt ansvar för pensionärsverksamheten. Samarbete med Visions övriga organisation En annan fråga som lever vidare är samarbetet mellan pensionärssektionerna och Visions lokala avdelningar och klubbar. Fungerar mycket bra på många ställen men är tyvärr nästan obefintligt på vissa orter. Här måste pensionärssektionerna ta ansvaret för att visa upp sig och avdelningarna och klubbarna ta till sig den resurs som faktiskt finns bland sektionerna. Det finns många exempel på bra samarbete som gynnar båda. Också ett sätt att marknadsföra pensionärssektionerna. Representation och inflytande Pensionärernas representation och inflytande i olika frågor ska skötas av respektive sektion lokalt. Sektionen avgör och bekostar själva vad och i vilka sammanhang. Skulle det vara en fråga som även berör det lokala Visions arbete ska samråd ske med berörd avdelning/klubb. Försäkringar är ett viktigt argument för att personer ska stanna kvar som medlemmar i Vision efter pensionering. Pensionärerna har en egen seniorförsäkring. Vi anser det därför vara viktigt att pensionärsorganisationen har ett inflytande över försäkringarna, t.ex. genom att en representant för pensionärerna ingår i Visions centrala nätverk/referensgrupp för försäkringar. Tidningen Vision En samlad kritik från pensionärssektionerna är att inget utrymme ges i tidningen för pensionärsmedlemmarna eller sektionerna. Stadgar Stadgar för Visions pensionärsverksamhet reviderades och antogs av Förbundsstyrelsen i september Dessa stadgar är giltiga från och med 1 januari Observatörer på förbundsmötet Visions pensionärsverksamhet har enligt beslut på förbundsmötet 2010 rätt att sända två observatörer med yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt i egna frågor till Visions förbundsmöte. Observatörerna bjuds också in att delta på Stockholms förmöten. Observatörerna samt ersättare utses genom att samtliga pensionärssektioner bereds möjlighet att nominera namn till centrala valutskottet som utifrån inkomna namn utser två observatörer samt ersättare. Visions stab sköter administrationen kring nomineringar mm. Kontakt med förbundet Pensionärssektionernas kontaktväg för frågor är givetvis densamma som alla andra medlemmars nämligen Vision Direkt. Frågor som Vision Direkt inte kan hantera hänvisas till Visions resurscenter eftersom pensionärsverksamheten är direkt underställd Förbundsstyrelsen. Sida 5

6 Bilaga 1 - Sammanställning över samtliga ansökningar om nätverksmedel. Genomförda utbildningsaktiviteter uppföljning ok (18 st) Aktivitet Antal Sektioner Utbetalt Åter Netto Upptaktsmöte nätverket Gävle, Sandviken, Hofors kr Pensionärsdagen Malmö, Landskrona, Trelleborg, Lund, Ystad, Kristianstad, Ängelholm, kr Helsingborg Upptakt för nätverksbildande Hudiksvall, Söderhamn, Ljusdal kr Träff norra regionen Gällivare, Boden, Luleå, Piteå, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, (Kalix) kr Sinnen, Hälsa & Gemenskap Uppsala, Västerås, Sala, Enköping kr Tänk efter före Stockholm * 4 (Stockholm stad, Söder, Norr, Landsting) kr Medlemsdag Stenungsund, Vänersborg, Uddevalla, (Trollhättan) kr Konf & paneldebatt demensvård Medelpad, Sollefteå, Jämtland, Härnösand kr Socialt företagande Söderhamn, Hudiksvall, Ljusdal kr Äldreomsorg i fokus Stockholm * 4 (Stockholm stad, Söder, Norr, Landsting) kr Nätverksresa Stockholm Västerås, Sala, Enköping kr Pensionärsdagen Malmö, Landskrona, Trelleborg, Lund, Ystad, Kristianstad, Ängelholm, kr Helsingborg Medlemmen i fokus Uppsala, Västerås, Sala, Enköping, Örebro kr Medlemsdag i Göteborg Uddevalla, Skövde, Borås, Kungälv, Vänersborg, Stenungssund, Göteborg, (Trollh) kr Medlemsresa till Birka Landstinget Dalarna, Ludvika, Borlänge, Falun, (Smedjebacken), (Avesta) kr En inspirationsdag Stockholm * 4 (Stockholm stad, Söder, Norr, Landsting) kr Möten för medl i nätverket Gävle, Sandviken, Hofors kr Pensionssyst. blev det som tänkt Gävle, Sandviken, Hofors kr Utbetalda medel för utbildningsaktiviteter (ej genomförda/redovisade än) (10 st) Aktivitet Sektioner Utbetalt Seniorbostad.se Stockholm * 4 (Stockholm stad, Söder, Norr, Landsting) Hälso- & sjukvård V. Götaland 2012 Trollhättan Studiebesök Riksdagshuset Ljusdal, Söderhamn, Hudiksvall Mat & hälsa Stockholm * 4 (Stockholm stad, Söder, Norr, Landsting) Medlemsresa Riksdagen Smedjebacken, Landstinget Dalarna, Ludvika, Avesta, Borlänge, Falun Medlemsresa Motala-Vadstena, Norrköping, Linköping, Gotland, V Sörmland, Ö Sörmland Medlemsmöte Syd Malmö, Trelleborg Medlemsdag Hälsa & friskvård Uddevalla, Vänersborg, Stenungsund, Kungälv, Borås, Skövde, Göteborg Nätverk Mitt, Tema Må Bra Uppsala, Västerås, Sala, Enköping, Örebro Aktiviteter inom nätverket Gävle, Sandviken, Hofors

7 Genomförda nöjesaktiviteter uppföljning ok (21 st) Aktivitet Antal Sektioner Utbetalt Åter Netto Studie- & rekreationsdag Skara kr Buss/båtresa Göta kanal Vänersborg, Trollhättan, Stenungsund, Uddevalla kr Båtresa Hisingen runt Halmstad, Varberg, Partille, Mölndal, Göteborg, Borås, Stenungsund, Uddevalla, kr Vänersborg, Trollhättan, Kungälv, (Skövde), (Skara) De drogo västerut Nybro, Kalmar kr NamnBytAre Fest Västerås kr Seniordag Vetlanda, Nässjö, Jönköpings läns landsting kr Botniabanan Ö-vik Umeå Umeå, Örnsköldsvik kr Kulturprogram med författare Stockholm * 4 (Stockholm stad, Söder, Norr, Landsting) kr Bussresa Ljusdal, Hudiksvall, Söderhamn kr 25-årsjubileum Söderhamn Söderhamn kr Bussresa Borås, Vänga kvarn Vänersborg, Uddevalla, Stenungsund kr mm Nätverksträff Östersund Jämtland, Medelpad, Sollefteå, Härnösand kr Teaterresa Landstinget Dalarna, (Ludvika) kr Resa Ryttmästarbostället Skövde Stenungsund, Vänersborg, Uddevalla kr Resa Forsmarks kärnkraftverk Hudiksvall, Ljusdal, Söderhamn kr Resa till Kinnekulle Uddevalla, Stenungsund, Vänersborg kr Kultur i Småland Jönköpings läns lt kr Se konserthuset Stockholm * 4 (Stockholm stad, Söder, Norr, Landsting) kr 20-årsjubileum Kungälv Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Göteborg kr 20-årsjubileum Hudiksvall Hudiksvall kr 30-årsjubileum Uddevalla Uddevalla, Vänersborg kr Utbetalda medel för nöjesaktiviteter (ej genomförda/redovisade än) (3 st) Aktivitet Sektioner Utbetalt Bussresa till Sundsvall Ljusdal, Hudiksvall, Söderhamn Studieresa till Gävle Ljusdal, Hudiksvall, Söderhamn Teaterresa Uddevalla, Vänersborg, Stenungsund Sida 7

8 Genomförda Handledardagar uppföljning ok (9 st) Antal Sektioner Utbetalt Åter Netto Helsingborg, Landskrona, Ängelholm kr Sollefteå, Jämtland, Medelpad, Härnösand kr Borlänge, (Smedjebacken) kr Trelleborg, Helsingborg, Lund, Ystad kr Motala-Vadstena, Norrköping, Linköping, Gotland, V Sörmland, Ö Sörmland kr Gävle, Hofors, Sandviken, Stockholm Söder, Stockholm Norr, Stockholm Landsting kr Kristianstad kr Uppsala, Västerås, Sala, Enköping kr Stenungsund, Vänersborg, Uddevalla, Skara, Skövde, Kungälv, Halmstad, Varberg, kr Partille, Mölndal, (Trollhättan), (Göteborg) Genomförda Råd & stöddagar uppföljning ok (10 st) Antal Sektioner Utbetalt Åter Netto Luleå, Boden, Örnsköldsvik, Piteå, Skellefteå, (Gällivare) kr Göteborg kr Västerås, Örebro, Sala, Enköping, (Uppsala) kr Motala-Vadstena, Linköping, Gotland, V Sörmland, Ö Sörmland, (Norrköping) kr Stockholm * 4 (Stockholm stad, Söder, Norr, Landsting), Gävle, Sandviken, Hofors kr Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Ystad, Kristianstad, Lund, (Trelleborg) kr Smedjebacken, Landstinget Dalarna, Ludvika, Borlänge, Falun kr Skara kr Jönköpings läns landsting kr Malmö kr Sida 8

9 Rekrytering/nystart uppföljning ok (4 st) Aktivitet Sektioner Utbetalt Åter Netto Nystart Sollefteå kr Vårgrillning & företagsbesök Hofors kr Rekrytering Enköping kr Medlemsrekrytering Sandviken kr Utbetalda medel för rekrytering/nystart (ej genomförda/redovisade än) (1 st) Aktivitet Sektioner Utbetalt Rekrytering Skara Namnbyte (max kr) - uppföljning ok (11 st) Sektion Utbetalt Stämplar Motala-Vadstena 825 kr Kuvert Uddevalla kr Kuvert + stämpel Härnösand kr Kuvert Vänersborg kr Stämpel Hofors 156 kr Inbetalningskort Ängelholm 826 kr Ändring logga Gällivare 838 kr Kuvert mm Nybro 400 kr Kuvert Malmö kr Ändring logga Eskilstuna kr Stämpel Landstinget Dalarna 450 kr Inställda aktiviteter (3 st) Aktivitet Sektioner Utbetalt Åter Netto Rekrytering 65+ i Skåne Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Trelleborg, Ystad, Lund, Kristianstad, Malmö Gränslandets krigiska historia Nybro, Kalmar Handledardag Malmö Sida 9

10 Avslag (15 st) Aktivitet Sektioner Motivering Nätverksträffar styrelse Gävle, Sandviken, Hofors Styrelseaktivitet Nätverk Gästrikland 2010 Gävle, Sandviken, Hofors Retroaktiv aktivitet Utbildning kassörer & revision Motala-Vadstena, Linköping, Norrköping, Gotland, V Sörmland, Ö Styrelseutbildning Sörmland Planeringsmöte & utbildning Stenungsund, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Skara, Kungälv, Varberg, Styrelseutbildning, erbjöds Handledardag istället Halmstad, Partille, Mölndal, Göteborg, Skövde, Borås Kulturresa Sparreholm & Rockelsta 23 aug Sala, Västerås, Enköping Söktes 3 juli, söktillfällen 1 maj & 1 nov Styrelseutbildning Kristianstad Styrelseutbildning Utbildning 4 nya styrelseledamöter Jönköpings läns landsting Styrelseutbildning Studie- & medlemsresa till Bremen Motala-Vadstena, Linköping, Norrköping, Gotland, V Sörmland, Ö Utland samt för högt sökbelopp Sörmland Bilda inspirationsnätverk i Skåne Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Trelleborg, Ystad, Lund, Kristianstad, Malmö Styrelseträff. Samtliga redan beviljade Råd & stöddag. Råd & stöddag Örnsköldsvik Ö-vik redan deltagit på Råd- & stöddag. Råd & stöddag Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Trelleborg, Ystad, Lund, Kristianstad, Samtliga redan beviljade Råd & stöddag. Malmö Samordningsgruppen för Skånenätverket Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Trelleborg, Ystad, Lund, Kristianstad, Samtliga redan beviljade Råd & stöddag. Malmö Årsmöte Kristianstad Årsmöte ingår i normala verksamheten. Kulturinslag vid årsmöte Jönköpings läns landsting Ingår i normala verksamheten. Nätverkssamarbete maj 2013 Härnösand, Medelpad, Sollefteå, Jämtland, Örnsköldsvik Aktiviteten måste vara genomförd Sida 10

11 Bilaga 2 Nätverk för utveckling och stöd Nätverkstanken innebär att sektionerna kan samarbeta, inspirera och stödja varandra. Att som sektion vara med i ett nätverk är frivilligt, men vi ser goda möjligheter i denna form av samarbete. Sektionen bestämmer med vilka andra sektioner man vill samarbeta, och det som styr är det gemensamma behovet och intresset i sakfrågorna. Det är ett flexibelt sätt som tar hänsyn bl.a. till att sektionernas storlek varierar mycket. Centralt i detta är att varje sektion själv bestämmer hur man vill ha det. Den grundläggande tanken med sektionerna och nätverken är att organisationen byggs underifrån utifrån intresse, och dynamiskt kan förändras när sektionerna ser behov av det. Två eller flera sektioner kan också formellt besluta sig för att gå samman i en gemensam sektion, om man till exempel tycker att sektionerna var och en är för små. Samarbetet i nätverk behöver inte bygga på just den geografiska närheten, även om det är vanligast. Tre sektioner i ett nätverk kan exempelvis bestämma sig för att tillsammans arrangera de aktiviteter som man erbjuder sina medlemmar. Eller så kan värdskapet variera mellan sektionerna. Man kan också bestämma sig för att bjuda in andra sektioner till exempelvis seminarium som man ordnar. En sektion kan tillhöra flera olika nätverk beroende på vilka intressen och aktiviteter man vill ägna sig åt. En annan viktig del i nätverkstanken är utbytet av idéer mellan sektionsföreträdare. Att tillsammans med några andra sektioner emellanåt fundera över den egna verksamheten ger möjligheter till utveckling och inspiration. Det finns stora möjligheter att utforma aktiviteter utifrån vad medlemmarna bestämmer lokalt. Ett återkommande tema är den sociala samvaron. Det finns många föreställningar om vad samarbete i nätverk innebär, men också stor kunskap om vari styrkan med nätverk ligger. Man kan med KK-stiftelsens beskrivningar säga så här: Kraften i nätverk är människors engagemang. När många går samman, sätter upp ett gemensamt mål och lär av varandra, börjar nätverket alstra en egen energi som kan bära långt. ( ) Nätverket är en form för tillhörighet. I nätverket tar man tillvara varandras kunskap och kompetens, inte minst när det saknas andra resurser. 1 1 KK-stiftelsen står för Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling och är högskolornas forskningsfinansiär.

12 Bilaga 3 - Några av deltagarnas reflektioner. Malte Collén Rapport Övergångsgruppen Vad händer och hur skall det bli? Förändringar av organisationer skapar oro och inte så sällan motstånd. Vi har arbetat så här i åratal och det har fungerat bra! Varför då ändra? När Vision beslöt att omorganisera sin pensionärsverksamhet dök oron och frågorna upp. Jag var då ordförande för region 3. Regionen bestod av tolv sektioner. Varje sektion hade en representant i regionstyrelsen, som träffades varannan månad. Målsättningen var att stärka sektionernas styrelser: ge inspiration, stärka deras roller och tankar kring hur verksamheten bäst kunde utvecklas. Regionen var, kan man säga, ett permanent nätverk. Att leda en sektion kan vara stimulerande, men ibland också ensamt och krävande. Gör jag rätt saker? Hur arbetar andra sektioner? Att ha en grupp att diskutera alla frågor med upplevdes positivt. Så kom förändringen. Regionerna upplöstes. I Visions framtidsplan ingick att sektionerna efter förändringen skulle skapa och samverka i egna nätverk. Sektionernas kunskaper om att arbeta i nätverk var låg, så också entusiasmen. Det senare var förväntat, så förbundet tillsatte en övergångsgrupp som skulle följa och underlätta arbetet under två år. Jag var en av deltagarna i övergångsgruppen. Vi utbildade handledare och erbjöd sektionerna utbildning och ekonomiskt stöd för att förverkliga framtidsplanen. Över hela landet turnerade vi för att visa på fördelarna med nätverksarbete. Resultatet var glädjande. Idag har ett stort antal nätverk skapats. Nätverk som lär sig att arbeta i nätverk och skapar relationer till dem de skall samarbeta med. Nästa fas blir hur man hanterar sina nätverk. De ska inte permanentas som små regioner utan uppstå, när man har behov av samarbete med en eller flera sektioner. Tillfälliga nätverk vid en aktivitet kan skapa smidiga lösningar. Återstår Ett måste i framtiden är att sektionerna kan kommunicera med varandra och med förbundet Vision. Beslut är taget att skapa en hemsida och hitta vägar till support och utbildning, som sektionerna kan ta del av. Många av våra medlemmar har bristfällig eller ingen vana vid detta nya medium. Framtiden Jag hyser gott hopp när det gäller våra sektioners arbete i framtiden och är glad över att jag fått vara en del i övergångsgruppens arbete under de här två åren. Jag skall med stort intresse följa utvecklingen i den nya organisationen. Järlåsa den 19 november 2012 Malte Collén Ove Sundbom Sida 12

13 Några reflektioner (Ove Sundbom) Övergångsgruppens arbete är över ett arbete som ger anledning till vissa reflektioner. Under dessa två år har arbetet med bidragsansökningarna tagit den mesta tiden. Dessa underlag har gett oss en god inblick i arbetet ute i sektionerna. Jag har blivit glatt överraskad över mångfalden aktiviteter som redovisats och inte minst alla nätverk som sett dagens ljus. Nätverken har förhoppningsvis kommit för att stanna och skapa goda förutsättningar för samverkan och slagkraft i det framtida arbetet-en framtid där det centrala stödet i huvudsak handlar om administrativa stödfunktioner. Viktigt i framtiden är också att samspelet med de lokala avdelningarna kommer till stånd/utvecklas. Det är ju aktiviteterna på det lokala planet som avgör sektionernas fortlevnad/utveckling. Förhoppningsvis kan vi - i avsaknad av avd 700 och ÖG - genom krav i slutrapporten få en namngiven kontaktperson på kansliet och om möjligt också en ledamot i förbundsstyrelsen med särskild uppgift att "hålla ett öga på" pensionärsverksamheten. Arbetet i ÖG har fungerat bra och teamet Björn Jonsson/Åsa Mårdfjäll har gjort ett berömvärt arbete Sida 13

14 Karin Wibom Här kommer en reflektion från en sektionsordförande, mer riktad mot framtida nätverksarbete än vårt jobb i Övergångsgruppen, som jag upplevt som öppet, konstruktivt och stimulerande, trots några personliga motgångar Vi är i en brytningstid inom Visions pensionärsverksamhet. Namnbyte och en helt ny organisation i lösligare form. De gamla trygga, invanda regionerna har upplösts. Efter två års övergångstid står sektionerna redo att klara sig själva, utan ekonomiskt stöd från förbundet. Hur ska vi klara detta? Lösningen heter samverkan. Sektioner kontaktar varandra, stöttar varandra, utvecklar varandra och har roligt tillsammans. Bingo! För några sektioner går samverkan lätt. De har redan utvecklat sin verksamhet tillsammans inom tidigare regionorganisation, de känner varandra och är trygga i sina roller. Allt är som vanligt, endast de ekonomiska förutsättningarna har förändrats. Andra sektioner trevar sig fram, söker upp sektioner i grannskapet. Kanske tycke uppstår och ett nätverksarbete inleds. I vissa sektioner finns av olika anledningar inte samma drivkraft att samverka. Geografiskt avstånd, rädsla för förändringar, hårt grepp om plånboken kan ligga bakom tveksamheten till nätverk. Ett stort hot mot nätverkstanken är ekonomin. Sektionerna ser mycket olika ut, en del är små, andra stora, en del får stöd från sin kommun/landsting/avdelning, lokala avgiften varierar mellan 0 och 130 kr. Hur ska sektionerna kunna mötas med så olika förutsättningar? Mycket har gjorts av ÖG med olika åtgärder och förslag till utjämning mellan sektionerna, med det tar lång tid att ändra kurs, särskilt med allt äldre sektionsföreträdare. Nu sätts solidariteten på hårt prov. Vad är det rimligt och rättvist att bidra med i samverkan? Hur känns det för den sektion som alltid måste betala mer för att få med andra, eller omvänt måste förlita sig på stöd från andra sektioner. Ett sätt att överbrygga ekonomiska ojämnheter är att sektionerna inom ett nätverk skapar en form för gemensam ekonomi för nätverksaktiviteter. Ett gemensamt bankkonto, en ekvation för hur stor insättning varje sektion ska göra per år, gemensam långsiktig planering mm. Nätverket tvingas att mer eller mindre permanentas för att administrationen av det ska fungera. M a o nya små regioner uppstår. Är det den utvecklingen vi vill ha? Som ordförande i en sektion som alltid är tärande i nätverket, p g a dyra reskostnader känns det osäkert att vid varje aktivitet förlita sig till de andra sektionernas solidaritet. Hur mycket vi än höjer medlemsavgiften, jagar sponsorer och kräver avgifter vid lokala aktiviteter kan vi inte delta i nätverksarbetet som jämställd part. Risken är överhängande att vi inom en snar framtid lämnar nätverket p g a ekonomiskt underläge. Vi får säkert fullt upp med våra lokala medlemsaktiviteter under några år. Det vi förlorar är utbyte och utveckling av styrelsearbetet, vilket på sikt undergräver intresset för att arbeta i den lokala sektionsstyrelsen. Vilket troligtvis leder till försämrat utbud för medlemmarna. Nedläggning av föreningen är den slutliga spiken i kistan. (där de gamla fackliga entusiasterna med ideal och patos troligtvis ligger). Hälsningar från Karin Wibom Sida 14

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM slutredovisning 2004 VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM 1 vittnesstöd Brottsoffermyndigheten Box 470 901

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 frihet Motioner och utlåtanden

livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 frihet Motioner och utlåtanden livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 frihet Motioner och utlåtanden 2009 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck 08 Tryck, Bromma

Läs mer

Idéskola för yrkesutbildning

Idéskola för yrkesutbildning Utvärderingen av Idéskola för yrkesutbildning -slutrapport Joakim Nilsson 2008-10-31 Innehållsförteckning Ett Inledning...3 Projektets bakgrund och den omgivande verkligheten... 3 Metod och material...

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer