Slutrapport Visions Övergångsgrupp för pensionärsverksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Visions Övergångsgrupp för pensionärsverksamheten"

Transkript

1 Övergångsgruppen för Visions pensionärsverksamhet Slutrapport Visions Övergångsgrupp för pensionärsverksamheten Bakgrund Sammanfattning av rapporten till 2010 Förbundsmöte. Alla SKTF-medlemmar erbjuds ett grundmedlemskap och ett sektionsmedlemskap vid sin pensionering. Man väljer själv om man vill vara med i en lokal sektion eller inte. För att bli pensionärsmedlem ska man ha varit SKTF-medlem. Det innebär att den tidigare bestämmelsen om att även medlemmar i andra TCO-förbund kan bli pensionärsmedlemmar förändras. Pensionärsverksamheten ska vara lokal. Verksamheten bedrivs av sektioner som är geografiskt baserade, så att varje sektion är knuten till en ort. Man väljer själv vilken sektion man vill vara med i. Sektionen står i centrum och får en starkare ställning. Det innebär att den rikstäckande pensionärsavdelningen med sin parlamentariska nationella och regionala struktur inte längre kommer att finnas kvar. Sektionerna kan bilda nätverk för utveckling, stöd och utbyte av idéer. Varje sektion bestämmer med vilken eller vilka andra sektioner man vill samarbeta. Det gemensamma behovet och intresset styr. Lokalt påverkansarbete kan bedrivas. Dock måste en sektions eventuella engagemang i en lokal facklig-politisk påverkansfråga ske utifrån SKTFs värdegrund och i samklang med avdelningar och klubbar på orten. Pensionärsmedlemmar kan vara lokala resurspersoner. SKTF bör mer än i dag uppmärksamma avdelningar och klubbar på att man kan ha kunniga pensionärer som skulle kunna göra en insats. SKTF-tidningen är en del av pensionärsmedlemskapet. Genom tidningen kan man hålla sig à jour med vad som händer med yrken och branscher som man har arbetat inom. En övergångsgrupp behövs under övergången till den nya verksamheten. Gruppens uppdrag är både operativt och konsultativt och handlar om att vara stödjande och rådgivande, bestämma informationsvägar och informationsinsatser samt ta beslut om verksamhetens ekonomi. Pensionärsverksamheten ska själv bära sina kostnader. Och det ska vara sektionernas konkreta verksamhet som ska bestämma sektionsavgiftens storlek. Nya stadgar behövs för pensionärsverksamheten.

2 Övergångsgruppens uppdrag En övergångsgrupp behövs under övergången till den nya verksamheten. Gruppens uppdrag är både operativt och konsultativt och handlar om att vara stödjande och rådgivande, bestämma informationsvägar och informationsinsatser samt ta beslut om verksamhetens ekonomi. Övergångsgruppen ska bestå av sex pensionärsmedlemmar och två anställda personer från SKTFs kansli. SKTFs förbundsstyrelse ska fatta beslut om vilka personer som ska sitta i övergångsgruppen samt hur gruppens uppdrag ska se ut med beaktande av de åsikter som den sittande utredningsgruppen har. Det ska göras efter det att förbundsmötet 2010 har fattat beslut om SKTFs nya pensionärsverksamhet. Förbundets valutskott ska samarbeta med avdelningens valberedning om gruppens sammansättning. Både enskilda pensionärsmedlemmar och pensionärssektioner ska kunna nominera personer till gruppen. Personerna i gruppen ska inte vara representanter för en viss region eller liknande utan ska ha helheten för ögonen utifrån en mångsidig kompetens. De ska inspirera och kunna få sektionerna att ta ansvar för det nya. Gruppen ska finnas under en tid av två år. Den ska avrapportera sitt arbete till SKTFs förbundsstyrelse. När arbetet är slutfört ska mycket ha lagts på sektionerna och nätverken. Under perioden ska övergången också utvärderas av förbundsstyrelsen. Gruppen ska ha följande uppdrag: Råd och stöd. Gruppen ska kunna ge stöd till sektionerna under övergångsperioden och hjälpa till att lösa eventuella problem som uppstår. Gruppen ska arbeta konsultativt, dvs. ge råd till sektionerna när det gäller exempelvis sektionernas samarbete i nätverk, så att nätverkstanken verkligen slår igenom i den nya verksamheten. Den ska även föreslå hur företrädare för sektionerna bäst ska kunna träffas för erfarenhetsutbyte och hur utbildning i föreningskunskap ska kunna ske när sådan behövs. Information. Gruppen ska bestämma på vilket sätt pensionärsmedlemmarna regelbundet ska få information om sitt medlemskap liksom vetskap om vilka sektioner som finns i landet så att man lätt kan hitta den sektion man är medlem i eller vill bli medlem i. Här är SKTFs webbplats (sktf.se) viktig att använda. Ekonomi. Gruppen ska konkret och praktiskt fastställa hur sektioner, i den föreslagna nätverksformen, ska kunna söka pengar för aktiviteter man vill genomföra som inte täcks av de egna tillgångarna. Detta uppdrag behöver tidsmässigt vara ett av de första som gruppen tar sig an. Övergångsgruppen ska alltså ha både operativa och konsultativa uppgifter på sitt bord. Övergångsgruppen består av följande personer: Lennart Arkelid, Stockholm Malte Collén, Uppsala Göran Ljung, Helsingborg Ulla Olofsson, Göteborg Ove Sundbom, Skellefteå Karin Wibom, Visby Samtliga pensionärsmedlemmar. Tjänstemän från Vision: Åsa Mårdfjäll, sekreterare och ekonomi Björn Jonsson, ordförande (Även Margaretha Berglund och Dan Linberg har haft uppdraget) Sida 2

3 Övergångsgruppens arbete Råd och stöd Samtliga i gruppen har varit ute hos sektioner för råd och stöd. Detta har haft en mycket positiv effekt för nätverksarbetet. Information. Kommunikation har skett via brev, mejl samt på hemsidan. Trots beslut finns inte möjligheten för sektionerna att skapa egna hemsidor än, detta är ett misslyckande. Den tekniska lösningen ska nu vara klar och det är beslutat att Visions IT-enhet kommer att sköta supporten så övergångsgruppens förhoppning är att information och instruktioner snarast kommer sektionerna tillhanda. Särskild information om de egna hemsidorna ska skickas till sektionerna. Ekonomi Sektionerna har vid 4 tillfällen under 2011 och 2012 kunnat söka nätverksmedel för medlemsaktiviteter. Information om ansökningsförfarandet har skett genom brev, hemsidan samt mejl. Nätverksmedel har beviljats för olika typer av aktiviteter. Grunden har varit att aktiviteterna ska vara medlemsnära och vara tillgängliga för så många deltagare som möjligt. Utöver detta har gruppen sett särskilda behov hos sektionerna och därför avsatt särskilda medel för detta. Typer av medlemsaktiviteter: Utbildningar, nöjesaktiviteter och rekryteringsbidrag. 4 st söktillfällen. Övriga insatser: Bidrag vid nystart av sektion. Ansökningarna behandlades löpande. Namnbytesmedel. I samband med förbundets namnbyte uppstod merkostnader för sektionerna. Övergångsgruppen erbjöd då samtliga sektioner att söka ersättning för dessa extra kostnader med max kr per sektion. Ansökningarna behandlades löpande. Styrelseinsatser: Handledardag samtliga sektioner erbjöds att genomgå utbildning om den nya organisationen med inriktning på nätverksarbete och rekrytering. Ansökningarna behandlades löpande. Råd & stöddag utveckling av nätverksarbetet samt planera sektionernas arbete efter 2012 med inriktning på ekonomi, nätverk och övrig verksamhet. Ansökningarna behandlades löpande. Totalt har 105 st ansökningar behandlats. Alla sektioner utom 6 st har sökt och erhållit någon form av nätverksmedel. Bilaga 1 visar en sammanställning över alla ansökningar. Central medlemsavgift Pensionärsverksamheten ska själv bära sina kostnader står det i rapporten. Utifrån detta gjordes 2012 en genomgång av förbundets kostnader för pensionärsmedlemmarna. Utredningen visade att det fanns utrymme för att sänka den centrala medlemsavgiften från 130 kr till 100 kr fr.o.m Sida 3

4 Sänkningen av den centrala avgiften gav sektionerna möjlighet att kostnadsneutralt för medlemmarna höja den lokala avgiften med 30 kr. En majoritet av sektionerna har höjt sektionsavgiften. Härmed har en omfördelning av medlen från pensionärsmedlemmarna skett från central till lokal nivå. Den centrala delen täcker numera enbart de faktiska kostnaderna för administration, porto och Tidningen Vision. Kvarvarande medel till pensionärssektionerna Från budget 2011 kvarstår kr och kr från 2012, totalt kr. Dessutom kvarstår 14 st aktiviteter som ska redovisas och eventuella kvarstående medel inbetalas till förbundet. Förbundet kommer att behålla kr för att kunna ge nystartsbidrag till sektioner vid behov. Resterande medel kommer att fördelas till sektionerna. Fördelningen kommer att grunda sig på medlemsantal i sektionerna och utbetalning sker under juni månad För att sektionen ska få del av dessa medel krävs: Lokal avgift för 2013 har rapporterats till förbundet (4 sektioner har inte rapporterat detta) Uppföljning av utbetalda nätverksmedel ska vara gjorda samt ev. överskott återbetalda till förbundet. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 ska ha inkommit till förbundet senast Information om detta har skett via brev samt på sektionssidan på Om sektioner avslutas kommer inbetalda kvarvarande medel att läggas till potten för nystartsmedel. Sammanfattning och slutsatser Övergångsgruppens arbete har varit framgångsrikt på många sätt. Arbetet har präglats av ett starkt fokus på problemlösning. Alla har bidragit till detta och en samstämmighet har funnits i nästan alla frågor. Antalet nätverk och aktiviteter har ökat. Sektioner och medlemsantal Det som tyvärr inte har ökat är antalet sektioner. Detta måste bli en fråga som lever vidare i förbundet och marknadsföring är förmodligen ett sätt att öka antalet sektioner. Här blir sektionernas egna hemsidor ett viktigt instrument för att visa nyblivna pensionärer vilken bra aktivitet som finns lokalt. Under övergångsgruppens två år har antalet sektioner minskat från 76 st till 66 st (8 st nedläggningar och 2 st sammanslagningar) var antalet medl st varav ca st (46%) var med i någon sektion var antalet medl st varav ca st (40%) var med i någon sektion. Vi kan alltså konstatera att antalet pensionärsmedlemmar ökar men anslutningsgraden till sektionerna minskar, vilket troligtvis har att göra med att antalet sektioner minskat. Övergångsgruppens uppfattning är att nedläggningen av sektioner beror på svårigheterna att rekrytera nya förtroendevalda. Sida 4

5 Förbundsstyrelsen har i svar på motion till förbundsmötet 2012 skrivit: Rapporten visar på att vissa sektioner har lagts ner och upplösts, men skälet till detta har inte varit den nya organisationen utan svårigheten att hitta personer till styrelsen. Detta ser Förbundsstyrelsen allvarligt på och kommer fortlöpande att hålla sig underrättad om utvecklingen, men bedömer inte att en förlängning eller förändring av övergångsgruppens arbete är lösningen. Förhoppning finns att det i förbundsstyrelsen kommer att finnas en person med särskilt ansvar för pensionärsverksamheten. Samarbete med Visions övriga organisation En annan fråga som lever vidare är samarbetet mellan pensionärssektionerna och Visions lokala avdelningar och klubbar. Fungerar mycket bra på många ställen men är tyvärr nästan obefintligt på vissa orter. Här måste pensionärssektionerna ta ansvaret för att visa upp sig och avdelningarna och klubbarna ta till sig den resurs som faktiskt finns bland sektionerna. Det finns många exempel på bra samarbete som gynnar båda. Också ett sätt att marknadsföra pensionärssektionerna. Representation och inflytande Pensionärernas representation och inflytande i olika frågor ska skötas av respektive sektion lokalt. Sektionen avgör och bekostar själva vad och i vilka sammanhang. Skulle det vara en fråga som även berör det lokala Visions arbete ska samråd ske med berörd avdelning/klubb. Försäkringar är ett viktigt argument för att personer ska stanna kvar som medlemmar i Vision efter pensionering. Pensionärerna har en egen seniorförsäkring. Vi anser det därför vara viktigt att pensionärsorganisationen har ett inflytande över försäkringarna, t.ex. genom att en representant för pensionärerna ingår i Visions centrala nätverk/referensgrupp för försäkringar. Tidningen Vision En samlad kritik från pensionärssektionerna är att inget utrymme ges i tidningen för pensionärsmedlemmarna eller sektionerna. Stadgar Stadgar för Visions pensionärsverksamhet reviderades och antogs av Förbundsstyrelsen i september Dessa stadgar är giltiga från och med 1 januari Observatörer på förbundsmötet Visions pensionärsverksamhet har enligt beslut på förbundsmötet 2010 rätt att sända två observatörer med yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt i egna frågor till Visions förbundsmöte. Observatörerna bjuds också in att delta på Stockholms förmöten. Observatörerna samt ersättare utses genom att samtliga pensionärssektioner bereds möjlighet att nominera namn till centrala valutskottet som utifrån inkomna namn utser två observatörer samt ersättare. Visions stab sköter administrationen kring nomineringar mm. Kontakt med förbundet Pensionärssektionernas kontaktväg för frågor är givetvis densamma som alla andra medlemmars nämligen Vision Direkt. Frågor som Vision Direkt inte kan hantera hänvisas till Visions resurscenter eftersom pensionärsverksamheten är direkt underställd Förbundsstyrelsen. Sida 5

6 Bilaga 1 - Sammanställning över samtliga ansökningar om nätverksmedel. Genomförda utbildningsaktiviteter uppföljning ok (18 st) Aktivitet Antal Sektioner Utbetalt Åter Netto Upptaktsmöte nätverket Gävle, Sandviken, Hofors kr Pensionärsdagen Malmö, Landskrona, Trelleborg, Lund, Ystad, Kristianstad, Ängelholm, kr Helsingborg Upptakt för nätverksbildande Hudiksvall, Söderhamn, Ljusdal kr Träff norra regionen Gällivare, Boden, Luleå, Piteå, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, (Kalix) kr Sinnen, Hälsa & Gemenskap Uppsala, Västerås, Sala, Enköping kr Tänk efter före Stockholm * 4 (Stockholm stad, Söder, Norr, Landsting) kr Medlemsdag Stenungsund, Vänersborg, Uddevalla, (Trollhättan) kr Konf & paneldebatt demensvård Medelpad, Sollefteå, Jämtland, Härnösand kr Socialt företagande Söderhamn, Hudiksvall, Ljusdal kr Äldreomsorg i fokus Stockholm * 4 (Stockholm stad, Söder, Norr, Landsting) kr Nätverksresa Stockholm Västerås, Sala, Enköping kr Pensionärsdagen Malmö, Landskrona, Trelleborg, Lund, Ystad, Kristianstad, Ängelholm, kr Helsingborg Medlemmen i fokus Uppsala, Västerås, Sala, Enköping, Örebro kr Medlemsdag i Göteborg Uddevalla, Skövde, Borås, Kungälv, Vänersborg, Stenungssund, Göteborg, (Trollh) kr Medlemsresa till Birka Landstinget Dalarna, Ludvika, Borlänge, Falun, (Smedjebacken), (Avesta) kr En inspirationsdag Stockholm * 4 (Stockholm stad, Söder, Norr, Landsting) kr Möten för medl i nätverket Gävle, Sandviken, Hofors kr Pensionssyst. blev det som tänkt Gävle, Sandviken, Hofors kr Utbetalda medel för utbildningsaktiviteter (ej genomförda/redovisade än) (10 st) Aktivitet Sektioner Utbetalt Seniorbostad.se Stockholm * 4 (Stockholm stad, Söder, Norr, Landsting) Hälso- & sjukvård V. Götaland 2012 Trollhättan Studiebesök Riksdagshuset Ljusdal, Söderhamn, Hudiksvall Mat & hälsa Stockholm * 4 (Stockholm stad, Söder, Norr, Landsting) Medlemsresa Riksdagen Smedjebacken, Landstinget Dalarna, Ludvika, Avesta, Borlänge, Falun Medlemsresa Motala-Vadstena, Norrköping, Linköping, Gotland, V Sörmland, Ö Sörmland Medlemsmöte Syd Malmö, Trelleborg Medlemsdag Hälsa & friskvård Uddevalla, Vänersborg, Stenungsund, Kungälv, Borås, Skövde, Göteborg Nätverk Mitt, Tema Må Bra Uppsala, Västerås, Sala, Enköping, Örebro Aktiviteter inom nätverket Gävle, Sandviken, Hofors

7 Genomförda nöjesaktiviteter uppföljning ok (21 st) Aktivitet Antal Sektioner Utbetalt Åter Netto Studie- & rekreationsdag Skara kr Buss/båtresa Göta kanal Vänersborg, Trollhättan, Stenungsund, Uddevalla kr Båtresa Hisingen runt Halmstad, Varberg, Partille, Mölndal, Göteborg, Borås, Stenungsund, Uddevalla, kr Vänersborg, Trollhättan, Kungälv, (Skövde), (Skara) De drogo västerut Nybro, Kalmar kr NamnBytAre Fest Västerås kr Seniordag Vetlanda, Nässjö, Jönköpings läns landsting kr Botniabanan Ö-vik Umeå Umeå, Örnsköldsvik kr Kulturprogram med författare Stockholm * 4 (Stockholm stad, Söder, Norr, Landsting) kr Bussresa Ljusdal, Hudiksvall, Söderhamn kr 25-årsjubileum Söderhamn Söderhamn kr Bussresa Borås, Vänga kvarn Vänersborg, Uddevalla, Stenungsund kr mm Nätverksträff Östersund Jämtland, Medelpad, Sollefteå, Härnösand kr Teaterresa Landstinget Dalarna, (Ludvika) kr Resa Ryttmästarbostället Skövde Stenungsund, Vänersborg, Uddevalla kr Resa Forsmarks kärnkraftverk Hudiksvall, Ljusdal, Söderhamn kr Resa till Kinnekulle Uddevalla, Stenungsund, Vänersborg kr Kultur i Småland Jönköpings läns lt kr Se konserthuset Stockholm * 4 (Stockholm stad, Söder, Norr, Landsting) kr 20-årsjubileum Kungälv Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Göteborg kr 20-årsjubileum Hudiksvall Hudiksvall kr 30-årsjubileum Uddevalla Uddevalla, Vänersborg kr Utbetalda medel för nöjesaktiviteter (ej genomförda/redovisade än) (3 st) Aktivitet Sektioner Utbetalt Bussresa till Sundsvall Ljusdal, Hudiksvall, Söderhamn Studieresa till Gävle Ljusdal, Hudiksvall, Söderhamn Teaterresa Uddevalla, Vänersborg, Stenungsund Sida 7

8 Genomförda Handledardagar uppföljning ok (9 st) Antal Sektioner Utbetalt Åter Netto Helsingborg, Landskrona, Ängelholm kr Sollefteå, Jämtland, Medelpad, Härnösand kr Borlänge, (Smedjebacken) kr Trelleborg, Helsingborg, Lund, Ystad kr Motala-Vadstena, Norrköping, Linköping, Gotland, V Sörmland, Ö Sörmland kr Gävle, Hofors, Sandviken, Stockholm Söder, Stockholm Norr, Stockholm Landsting kr Kristianstad kr Uppsala, Västerås, Sala, Enköping kr Stenungsund, Vänersborg, Uddevalla, Skara, Skövde, Kungälv, Halmstad, Varberg, kr Partille, Mölndal, (Trollhättan), (Göteborg) Genomförda Råd & stöddagar uppföljning ok (10 st) Antal Sektioner Utbetalt Åter Netto Luleå, Boden, Örnsköldsvik, Piteå, Skellefteå, (Gällivare) kr Göteborg kr Västerås, Örebro, Sala, Enköping, (Uppsala) kr Motala-Vadstena, Linköping, Gotland, V Sörmland, Ö Sörmland, (Norrköping) kr Stockholm * 4 (Stockholm stad, Söder, Norr, Landsting), Gävle, Sandviken, Hofors kr Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Ystad, Kristianstad, Lund, (Trelleborg) kr Smedjebacken, Landstinget Dalarna, Ludvika, Borlänge, Falun kr Skara kr Jönköpings läns landsting kr Malmö kr Sida 8

9 Rekrytering/nystart uppföljning ok (4 st) Aktivitet Sektioner Utbetalt Åter Netto Nystart Sollefteå kr Vårgrillning & företagsbesök Hofors kr Rekrytering Enköping kr Medlemsrekrytering Sandviken kr Utbetalda medel för rekrytering/nystart (ej genomförda/redovisade än) (1 st) Aktivitet Sektioner Utbetalt Rekrytering Skara Namnbyte (max kr) - uppföljning ok (11 st) Sektion Utbetalt Stämplar Motala-Vadstena 825 kr Kuvert Uddevalla kr Kuvert + stämpel Härnösand kr Kuvert Vänersborg kr Stämpel Hofors 156 kr Inbetalningskort Ängelholm 826 kr Ändring logga Gällivare 838 kr Kuvert mm Nybro 400 kr Kuvert Malmö kr Ändring logga Eskilstuna kr Stämpel Landstinget Dalarna 450 kr Inställda aktiviteter (3 st) Aktivitet Sektioner Utbetalt Åter Netto Rekrytering 65+ i Skåne Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Trelleborg, Ystad, Lund, Kristianstad, Malmö Gränslandets krigiska historia Nybro, Kalmar Handledardag Malmö Sida 9

10 Avslag (15 st) Aktivitet Sektioner Motivering Nätverksträffar styrelse Gävle, Sandviken, Hofors Styrelseaktivitet Nätverk Gästrikland 2010 Gävle, Sandviken, Hofors Retroaktiv aktivitet Utbildning kassörer & revision Motala-Vadstena, Linköping, Norrköping, Gotland, V Sörmland, Ö Styrelseutbildning Sörmland Planeringsmöte & utbildning Stenungsund, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Skara, Kungälv, Varberg, Styrelseutbildning, erbjöds Handledardag istället Halmstad, Partille, Mölndal, Göteborg, Skövde, Borås Kulturresa Sparreholm & Rockelsta 23 aug Sala, Västerås, Enköping Söktes 3 juli, söktillfällen 1 maj & 1 nov Styrelseutbildning Kristianstad Styrelseutbildning Utbildning 4 nya styrelseledamöter Jönköpings läns landsting Styrelseutbildning Studie- & medlemsresa till Bremen Motala-Vadstena, Linköping, Norrköping, Gotland, V Sörmland, Ö Utland samt för högt sökbelopp Sörmland Bilda inspirationsnätverk i Skåne Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Trelleborg, Ystad, Lund, Kristianstad, Malmö Styrelseträff. Samtliga redan beviljade Råd & stöddag. Råd & stöddag Örnsköldsvik Ö-vik redan deltagit på Råd- & stöddag. Råd & stöddag Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Trelleborg, Ystad, Lund, Kristianstad, Samtliga redan beviljade Råd & stöddag. Malmö Samordningsgruppen för Skånenätverket Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Trelleborg, Ystad, Lund, Kristianstad, Samtliga redan beviljade Råd & stöddag. Malmö Årsmöte Kristianstad Årsmöte ingår i normala verksamheten. Kulturinslag vid årsmöte Jönköpings läns landsting Ingår i normala verksamheten. Nätverkssamarbete maj 2013 Härnösand, Medelpad, Sollefteå, Jämtland, Örnsköldsvik Aktiviteten måste vara genomförd Sida 10

11 Bilaga 2 Nätverk för utveckling och stöd Nätverkstanken innebär att sektionerna kan samarbeta, inspirera och stödja varandra. Att som sektion vara med i ett nätverk är frivilligt, men vi ser goda möjligheter i denna form av samarbete. Sektionen bestämmer med vilka andra sektioner man vill samarbeta, och det som styr är det gemensamma behovet och intresset i sakfrågorna. Det är ett flexibelt sätt som tar hänsyn bl.a. till att sektionernas storlek varierar mycket. Centralt i detta är att varje sektion själv bestämmer hur man vill ha det. Den grundläggande tanken med sektionerna och nätverken är att organisationen byggs underifrån utifrån intresse, och dynamiskt kan förändras när sektionerna ser behov av det. Två eller flera sektioner kan också formellt besluta sig för att gå samman i en gemensam sektion, om man till exempel tycker att sektionerna var och en är för små. Samarbetet i nätverk behöver inte bygga på just den geografiska närheten, även om det är vanligast. Tre sektioner i ett nätverk kan exempelvis bestämma sig för att tillsammans arrangera de aktiviteter som man erbjuder sina medlemmar. Eller så kan värdskapet variera mellan sektionerna. Man kan också bestämma sig för att bjuda in andra sektioner till exempelvis seminarium som man ordnar. En sektion kan tillhöra flera olika nätverk beroende på vilka intressen och aktiviteter man vill ägna sig åt. En annan viktig del i nätverkstanken är utbytet av idéer mellan sektionsföreträdare. Att tillsammans med några andra sektioner emellanåt fundera över den egna verksamheten ger möjligheter till utveckling och inspiration. Det finns stora möjligheter att utforma aktiviteter utifrån vad medlemmarna bestämmer lokalt. Ett återkommande tema är den sociala samvaron. Det finns många föreställningar om vad samarbete i nätverk innebär, men också stor kunskap om vari styrkan med nätverk ligger. Man kan med KK-stiftelsens beskrivningar säga så här: Kraften i nätverk är människors engagemang. När många går samman, sätter upp ett gemensamt mål och lär av varandra, börjar nätverket alstra en egen energi som kan bära långt. ( ) Nätverket är en form för tillhörighet. I nätverket tar man tillvara varandras kunskap och kompetens, inte minst när det saknas andra resurser. 1 1 KK-stiftelsen står för Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling och är högskolornas forskningsfinansiär.

12 Bilaga 3 - Några av deltagarnas reflektioner. Malte Collén Rapport Övergångsgruppen Vad händer och hur skall det bli? Förändringar av organisationer skapar oro och inte så sällan motstånd. Vi har arbetat så här i åratal och det har fungerat bra! Varför då ändra? När Vision beslöt att omorganisera sin pensionärsverksamhet dök oron och frågorna upp. Jag var då ordförande för region 3. Regionen bestod av tolv sektioner. Varje sektion hade en representant i regionstyrelsen, som träffades varannan månad. Målsättningen var att stärka sektionernas styrelser: ge inspiration, stärka deras roller och tankar kring hur verksamheten bäst kunde utvecklas. Regionen var, kan man säga, ett permanent nätverk. Att leda en sektion kan vara stimulerande, men ibland också ensamt och krävande. Gör jag rätt saker? Hur arbetar andra sektioner? Att ha en grupp att diskutera alla frågor med upplevdes positivt. Så kom förändringen. Regionerna upplöstes. I Visions framtidsplan ingick att sektionerna efter förändringen skulle skapa och samverka i egna nätverk. Sektionernas kunskaper om att arbeta i nätverk var låg, så också entusiasmen. Det senare var förväntat, så förbundet tillsatte en övergångsgrupp som skulle följa och underlätta arbetet under två år. Jag var en av deltagarna i övergångsgruppen. Vi utbildade handledare och erbjöd sektionerna utbildning och ekonomiskt stöd för att förverkliga framtidsplanen. Över hela landet turnerade vi för att visa på fördelarna med nätverksarbete. Resultatet var glädjande. Idag har ett stort antal nätverk skapats. Nätverk som lär sig att arbeta i nätverk och skapar relationer till dem de skall samarbeta med. Nästa fas blir hur man hanterar sina nätverk. De ska inte permanentas som små regioner utan uppstå, när man har behov av samarbete med en eller flera sektioner. Tillfälliga nätverk vid en aktivitet kan skapa smidiga lösningar. Återstår Ett måste i framtiden är att sektionerna kan kommunicera med varandra och med förbundet Vision. Beslut är taget att skapa en hemsida och hitta vägar till support och utbildning, som sektionerna kan ta del av. Många av våra medlemmar har bristfällig eller ingen vana vid detta nya medium. Framtiden Jag hyser gott hopp när det gäller våra sektioners arbete i framtiden och är glad över att jag fått vara en del i övergångsgruppens arbete under de här två åren. Jag skall med stort intresse följa utvecklingen i den nya organisationen. Järlåsa den 19 november 2012 Malte Collén Ove Sundbom Sida 12

13 Några reflektioner (Ove Sundbom) Övergångsgruppens arbete är över ett arbete som ger anledning till vissa reflektioner. Under dessa två år har arbetet med bidragsansökningarna tagit den mesta tiden. Dessa underlag har gett oss en god inblick i arbetet ute i sektionerna. Jag har blivit glatt överraskad över mångfalden aktiviteter som redovisats och inte minst alla nätverk som sett dagens ljus. Nätverken har förhoppningsvis kommit för att stanna och skapa goda förutsättningar för samverkan och slagkraft i det framtida arbetet-en framtid där det centrala stödet i huvudsak handlar om administrativa stödfunktioner. Viktigt i framtiden är också att samspelet med de lokala avdelningarna kommer till stånd/utvecklas. Det är ju aktiviteterna på det lokala planet som avgör sektionernas fortlevnad/utveckling. Förhoppningsvis kan vi - i avsaknad av avd 700 och ÖG - genom krav i slutrapporten få en namngiven kontaktperson på kansliet och om möjligt också en ledamot i förbundsstyrelsen med särskild uppgift att "hålla ett öga på" pensionärsverksamheten. Arbetet i ÖG har fungerat bra och teamet Björn Jonsson/Åsa Mårdfjäll har gjort ett berömvärt arbete Sida 13

14 Karin Wibom Här kommer en reflektion från en sektionsordförande, mer riktad mot framtida nätverksarbete än vårt jobb i Övergångsgruppen, som jag upplevt som öppet, konstruktivt och stimulerande, trots några personliga motgångar Vi är i en brytningstid inom Visions pensionärsverksamhet. Namnbyte och en helt ny organisation i lösligare form. De gamla trygga, invanda regionerna har upplösts. Efter två års övergångstid står sektionerna redo att klara sig själva, utan ekonomiskt stöd från förbundet. Hur ska vi klara detta? Lösningen heter samverkan. Sektioner kontaktar varandra, stöttar varandra, utvecklar varandra och har roligt tillsammans. Bingo! För några sektioner går samverkan lätt. De har redan utvecklat sin verksamhet tillsammans inom tidigare regionorganisation, de känner varandra och är trygga i sina roller. Allt är som vanligt, endast de ekonomiska förutsättningarna har förändrats. Andra sektioner trevar sig fram, söker upp sektioner i grannskapet. Kanske tycke uppstår och ett nätverksarbete inleds. I vissa sektioner finns av olika anledningar inte samma drivkraft att samverka. Geografiskt avstånd, rädsla för förändringar, hårt grepp om plånboken kan ligga bakom tveksamheten till nätverk. Ett stort hot mot nätverkstanken är ekonomin. Sektionerna ser mycket olika ut, en del är små, andra stora, en del får stöd från sin kommun/landsting/avdelning, lokala avgiften varierar mellan 0 och 130 kr. Hur ska sektionerna kunna mötas med så olika förutsättningar? Mycket har gjorts av ÖG med olika åtgärder och förslag till utjämning mellan sektionerna, med det tar lång tid att ändra kurs, särskilt med allt äldre sektionsföreträdare. Nu sätts solidariteten på hårt prov. Vad är det rimligt och rättvist att bidra med i samverkan? Hur känns det för den sektion som alltid måste betala mer för att få med andra, eller omvänt måste förlita sig på stöd från andra sektioner. Ett sätt att överbrygga ekonomiska ojämnheter är att sektionerna inom ett nätverk skapar en form för gemensam ekonomi för nätverksaktiviteter. Ett gemensamt bankkonto, en ekvation för hur stor insättning varje sektion ska göra per år, gemensam långsiktig planering mm. Nätverket tvingas att mer eller mindre permanentas för att administrationen av det ska fungera. M a o nya små regioner uppstår. Är det den utvecklingen vi vill ha? Som ordförande i en sektion som alltid är tärande i nätverket, p g a dyra reskostnader känns det osäkert att vid varje aktivitet förlita sig till de andra sektionernas solidaritet. Hur mycket vi än höjer medlemsavgiften, jagar sponsorer och kräver avgifter vid lokala aktiviteter kan vi inte delta i nätverksarbetet som jämställd part. Risken är överhängande att vi inom en snar framtid lämnar nätverket p g a ekonomiskt underläge. Vi får säkert fullt upp med våra lokala medlemsaktiviteter under några år. Det vi förlorar är utbyte och utveckling av styrelsearbetet, vilket på sikt undergräver intresset för att arbeta i den lokala sektionsstyrelsen. Vilket troligtvis leder till försämrat utbud för medlemmarna. Nedläggning av föreningen är den slutliga spiken i kistan. (där de gamla fackliga entusiasterna med ideal och patos troligtvis ligger). Hälsningar från Karin Wibom Sida 14

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Förslag till stadgeändringar

Förslag till stadgeändringar Förslag till stadgeändringar SKTFs förbundsmöte 6 Förslag till stadgeändringar Tidigare lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli medlem i förbundet: Ny lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal. Östergården 0 0. Borgvallen 1 2. Bäckahästen 0 0. Tappers Hus 0 0. Hermelinen 0 0.

BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal. Östergården 0 0. Borgvallen 1 2. Bäckahästen 0 0. Tappers Hus 0 0. Hermelinen 0 0. BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal Östergården 0 0 Borgvallen 1 2 Bäckahästen 0 0 Tappers Hus 0 0 Hermelinen 0 0 Smygehem 1 0 Silverängen 1 1 Alstadhemmet 0 0 Myran 1 1 HEMTJÄNST: Centrum 2 0

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

STADGAR FÖR VISION GÖTEBORG

STADGAR FÖR VISION GÖTEBORG STADGAR FÖR VISION GÖTEBORG BESLUTADE VID REPRESENTANTSKAPSMÖTET 2011-11-17 GÄLLER FRÅN OCH MED 2012-01-01 Inledning Vision Göteborg är en lokal förening inom Vision. Vision Göteborg organiseras i två

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa SKÅNE ARLÖV Campea i Malmö AB 040-43 60 30 BILLESHOLM Husvagnsdepån 042-700 80 BJUV Forsbergs Fritidcenter, avd. Bjuv 042-830 80 BROMÖLLA Husvagns-Expo Bromölla 0456-225 50 HELSINGBORG Helsingborgs Fritidscenter

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44 Funballz event 2011 Med över 70 nedslag runt om i festivalsverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, kommer Crowd genomföra en imponerande event-turné med Funballz i sommar. Nu erbjuder vi möjligheten

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Allmänt 1 Grundprinciper för Förbundet Unga Rörelsehindrades organisation mom 1: Förbundet Unga Rörelsehindrade är en ideell organisation som är partipolitiskt

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Att bifalla motionen Utskottet bifaller FS förslag Att bifalla motionen. Att avslå motionen Utskottet bifaller FS förslag Att avslå motionen

Att bifalla motionen Utskottet bifaller FS förslag Att bifalla motionen. Att avslå motionen Utskottet bifaller FS förslag Att avslå motionen Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 6 Sekreterare: Olof Ambjörn 2014-09-27 Sida 1 Motion med förslag Motion nr 51: Lika förutsättningar för lokala RIM Att bifalla motionen Utskottet bifaller FS förslag Att

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Utbildning och mötesplatser Hösten 2012

Utbildning och mötesplatser Hösten 2012 Utbildning och mötesplatser Hösten 2012 Utbildning och mötesplatser för dig som vill utvecklas! Att ha organisations- och aktivitets ledare som är välutbildade är en viktig grund för att kunna erbjuda

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Plats: Dala-Husby Tid: 09.00-15.00 Lämnat återbud: Christer, Marita, Ann Kristin 1) Mötets öppnande Staffan hälsar alla välkomna till första

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer