Bankunionen kommer är Finansinspektionen redo?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bankunionen kommer är Finansinspektionen redo?"

Transkript

1 Bankunionen kommer är Finansinspektionen redo? Studio Monetaria, Finlands Banks Myntmuseum 28 oktober 2014, ledande rådgivare Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

2 Presentationens innehåll Varför förstärks och centraliseras banktillsynen inom EU? Gemensam tillsynsmekanism som en del av bankunionen Den gemensamma banktillsynsmekanismen (SSM) Inverkan på bankverksamheten Fördelarna för bankkunderna Är Finansinspektionen redo? 1

3 Varför behöver Europas banktillsyn förstärkas? Finanskrisens lärdomar Det fanns brister i bankregleringen, i bankernas riskhantering, i de nationella tillsynsmyndigheternas agerande och i samarbetsformerna Stora bankkoncerner har dotterbolag och filialer i många länder Gränsöverskridande bankverksamhet har ökat under en längre period Bankernas problem sprider sig lätt från ett land till ett annat De nationella tillsynsmyndigheterna samarbetar inom den Europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA), men EBA har ej kunnat direkt ingripa i bankernas verksamhet, ens i krissituationer Enbart nationell tillsyn är inte tillräcklig då stora bankkoncerner har gränsöverskridande verksamhet 2

4 Varför behöver Europas banktillsyn förstärkas? Det behövs medel för kraftfullt ingripande då finanssektorns stabilitet är hotad (systemrisk) d.v.s.: Bättre identifiering och hantering av framtida risker Samordnade och effektiva åtgärder för att förebygga och begränsa riskerna Finanskrisens kostnader kan inte bäras av enskilda stater Ohälsosamma kopplingar mellan stater och banker bör brytas Gemensam banktillsyn är en förutsättning för EU-baserat gemensamt bankstöd Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

5 Bankunionen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

6 Gemensam banktillsyn är bankunionens första steg Bankunionen Den gemensamma banktillsynsmekanismen (Single Supervisory Mechanism, SSM) Nationella tillsynsmyndigheter Europeiska Centralbanke (ECB:s banktillsynsorganisation) Europeisk krishanteringsmekanism (Single Resolution Mechanism, SRM) Harmoniserat insättningsgarantisystem 5

7 Krishantering i bankunionen ECB Kräver och utvärderar återhämtningsplaner (stora banker) Har möjlighet till tidigt ingripande (stora banker) Utfärdar gemensamt SSM-regelverk för krissituationer Samarbetar med Europas gemensamma krishanteringsmyndighet Nationella tillsynsmyndigheter Deltar tillsammans med ECB i stora bankers krisberedskap Kräver och utvärderar återhämtningsplaner (små banker) Har möjlighet till tidigt ingripande (små banker) Samarbetar med den nationella krishanteringsmyndigheten Krishanteringsmyndigheten Krishanteringsfonden Europas gemensamma krishanteringsmyndighet: stora bankers krishantering Nationella krishanteringsmyndigheter: små bankers krishantering Europas gemensamma krishanteringsfond: krishanteringens kostnader täcks av medel som insamlas från bankerna Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

8 E S A Europeisk finanstillsyn Mikrotillsyn av stabiliteten Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) Europeiska bankmyndigheten (EBA) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) Ramverk för den Europeiska finanstillsynen Makrotillsyn av stabiliteten Europeiska systemrisknämnden (ESRB) Europeiska centralbanken (ECB) Nationella centralbanker Europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) Nationella tillsynsmyndigheterna (utan rösträtt) Gemensamma kommitteen Nationella tillsynsmyndigheterna (inkl. tillsynskollegierna i vilka också ECB ingår) ATC, Rådgivande teknisk kommittee ASC, Rådgivande vetenskaplig kommittee Europeiska kommissionen Ordförande för ekonomiska och finansiella kommittén (utan rösträtt) Gemensam banktillsynsmekanism (SSM) Tillsyn av euro-områdets banker, samarbete med EBA, fullmakter för ECB att utföra makrotillsyn av stabiliteten 7

9 Gemensam banktillsynsmekanism (SSM) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

10 Etablerande av den gemensamma banktillsynsmekanismen (SSM) fortskrider November 2013 EU förordningen om SSM verksamheten trädde i kraft Övergångstid Tillsynsnämnden inleder sitt arbete SSM ramförordning publicerades i maj ECB:s banktillsyn organiseras De gemensamma tillsynsgrupperna (JST) etableras Betydande kreditinstitut definieras SSM tillsyns- och rapporteringsmanualer tas i bruk Tillsynsplaner för 2015 uppgörs Förordning för tillsynsavgifter utfärdas Utvärdering av de betydande bankerna görs (12 månader efter att förordningen godkänts) SSM:s operativa verksamhet inleds Tillsynen av de betydande bankerna utförs i samarbete mellan ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna men under ECB:s koordinering ECB kan ställa vilken bank som helst under sin direkta tillsyn 9

11 SSM upplägget och myndigheternas ansvar ECB rådet Den gemensamma banktillsynsmekanismen (SSM) Tillsynsnämnden (Supervisory Board) ECB Euroländernas banktillsynsmyndigheter Banktillsynsmyndigheter i icke-euroländer som deltar i SSM ECB:s banktillsynsorganisation Nationella tillsynsmyndigheter: samarbete inom SSM Deltar i tillsynen av betydande banker Datainsamling och analys Gemensamma tillsynsgrupper (JST) ECB:s banktillsynsorganisation De nationella banktillsynsmyndigheterna i SSM-länderna Fortlöpande tillsyn av betydande banker Beslutsberedning för tillsynsnämnden Uppgifter som kvarstår hos de nationella tillsynsmyndigheterna Huvudsaklig tillsyn av de mindre betydande bankerna Tillsyn av försäkringssektorn Marknadstillsyn och tillsyn över marknadsuppförande beträffande alla banker 10

12 Organisering av tillsynen inom ECB ECB rådet Fastställer besluten Tillsynsnämnden (Supervisory Board) Ordförande Danièle Nouy Antar tillsynsriktlinjer och -beslut DG Micro Prudential Supervision I Stefan Walter DG Micro Prudential Supervision II Ramôn Quintana DG Micro Prudential Supervision III Jukka Vesala DG Micro Prudential Supervision IV Korbinian Ibel Betydande banker (n. 30) Secretariat Division Pedro Gustavo Teixeira Betydande banker (n. 90) Banker under indirekt tillsyn (n. 3400) Gemensamma tillsynsuppgifter beträffande alla banker Stöder tillsynsnämndens arbete 11

13 Gemensamma riktlinjer och tillsynsrutiner Ramverksförordningen (SSM Framework Regulation) Tillsynsmanualen (SSM Supervisory Manual) ECB:s regelverk för tillämpningen av SSM-förordningen Tillsynsprocessen, förfarandet och åtgärderna De mest centrala SSM-reglerna berör: Bedömning av bankernas betydelsefullhet, samarbetet mellan de nationella tillsynsmyndigheterna och ECB, språkreglerna, makrotillsyn, rapporterings- och anmälningsskyldigheterna samt sanktioneringsfullmakterna Gemensamma tillsynsgrupper hanterar: Kontinuerlig riskuppföljning och bedömning, tillsyn, förberedandet av ärenden, gör gemensam riskbedömning (RAS) och tillsynsmyndighetens bedömning (SREP) 12

14 Tillsynsnämnden (Supervisory Board) Riktlinjer och planering av tillsynen Behandlar beslut beträffande bankerna Ordförande och viceordförande från ECB Sammansättning: Nationella tillsynsmyndigheters representanter Ifall den nationella centralbanken inte är tillsynsmyndighet, deltar dess representant i mötena men utan rösträtt Därtill fyra representanter för ECB I tillsynsfrågor gäller en röst per medlem Inom tillsynsnämnden väljs representanter till styrkommittén (Steering Committee) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

15 ECB:s behörighet beträffande alla banker Beviljar och återkallar koncessioner för kreditinstitut Kan göra tidigt ingripande i problembanker Har rätt att utfärda sanktioner Kan utfärda administrativa påföljder ifall banken brutit mot direkt tillämplig EU-lagstiftning, ECB förordningar eller ECB beslut Använder makrobalansredskap Nationellt ansvar att bistå då åtgärder nämnda i kreditinstitutsdirektivet (CRD IV) och EU:s kapitalkravsförordning (CRR) vidtas De nationella myndigheterna har första hands ansvaret Myndighetsoptioner och övriga regelverksfrågor Finansinspektionen har en central roll i att förbereda ECB besluten beträffande finska banker 14

16 Tillsyn av de betydande bankerna Nordea Bank Finland Oyj, Danske Bank Oyj, OP-gruppen i Finland 130 betydande banker, kriterierna är fastställda i ramverksförordningen ECB ansvarar för att banktillsynen som helhet fungerar Gemensamt regelverk och uppföljning Finansinspektionen bistår i utvecklandet av tillsynen ECB utövar direkt tillsyn över de betydande bankerna bl.a. beträffande Stabilitet och likviditet Riskbedömningar (RAS) och bedömningar av att kapitalet och likviditeten är tillräcklig (SREP) Utvärdering av riskområdena, stresstester Tillsyn av bankgrupper Finansinspektionen bistår ECB i tillsynsarbetet avseende de betydande banker som fungerar i Finland SSM:s arbetsspråk är engelska, men bankerna har rätt att använda annat EU språk 15

17 De gemensamma tillsynsgrupperna (JST) handhar den fortlöpande tillsynen av de betydande bankerna Tillsynsgrupper etableras för att utöva tillsynen av de betydande bankerna Tillsynsgrupperna består av experter från ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna ECB leder tillsynsarbetet i tillsynsgrupperna Personalen från de nationella tillsynsmyndigheterna utför den faktiska tillsynen Sammansättningen av tillsynsgruppen bestäms enligt omfattningen och komplexiteten av ifrågavarande banks affärsverksamhet 16

18 De gemensamma tillsynsgrupperna (JST) handhar den fortlöpande tillsynen av de betydande bankerna Tillsynsgruppens huvuduppgifter är att: Göra upp den årliga tillsynsplanen Utöva fortlöpande tillsyn genom bl.a. regelbunden utvärdering av risker och tillräckligheten av kapital och likviditet Fungera som bankens kontaktyta mot ECB i t.ex. tillsyns- och ansökningsärenden Tillsynskollegier (Supervisory Colleges) Handhar tillsynssamarbetet med icke-ssm länders tillsynsmyndigheter ECB deltar vid sidan om Finansinspektionen i Nordea-kollegiet och i Danske Bankkollegiet som koordineras av Sveriges Finansinspektion Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

19 Gemensamma tillsynsgrupper Fiva ECB Samarbets former JST Gemensam tillsynsgrupp, koordinerare Granskningsteam Betydande bank 18

20 Tillsynen av små banker ECB svarar indirekt för de små bankernas tillsyn (andra än de betydande bankerna) Fastställer gemensamma tillsyns principer och bedömnings- samt analysmetoder Följer upp de små bankerna på basen av rapporter från de nationella tillsynsmyndigheterna Instruerar och följer upp de nationella tillsynsmyndigheternas verksamhet Finansinspektionen är i första hand ansvarig för tillsynen av de små bankerna I tillsynen utnyttjas gemensamma SSM-principer och metoder Finansinspektionen ger ECB uppgifter om stabilitet, resultatutveckling och risker Finansinspektionen rapporterar om tillsynsåtgärder till ECB ECB kan underställa också en liten bank under sin direkta tillsyn 19

21 Först utförs en översyn av tillgångarnas kvalitet, stresstest och riskbedömning i de stora bankerna Översyn av tillgångarnas kvalitet (AQR) Stresstest Riskbedömning (RAS) Utförs i samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna och ECB Kreditportföljerna bedöms enligt en enhetlig metodologi och kvalitetskriterier I Finland bedöms: Danske Bank Finland, Nordea Bank Finland och OP-gruppen Riktlinjerna och metodologin fastställdes, stresscenarierna publicerades i april 2014 I bas-scenariet är basvärdet för stabiliteten 8 % (CET 1) De mest betydande riskerna bedöms dvs finansiering- och likviditetsriskerna samt risker förknippade med att självförsörjningsgraden försvagas En kvantitativ och kvalitativ analys 20

22 Resultaten Finländska banker (Danske Bank, Nordea och OP) klarade sig bra 25 betydande banker har behov för mera kapital, uppgående till sammanlagt 25 miljarder euro 12 banker har redan åtgärdat saken de återstående 13 bankerna har tid till den 10 november att lägga fram sin åtgärdsplan och 6-9 månader på sig att fullfölja planen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Lehdistötilaisuus kattavan arvion tuloksista 21

23 Inverkan på bankverksamheten 22

24 Tillsyn av Europeiska banker utövas enligt gemensamma och kvalitativa metoder För finska banker är Finansinspektionen första kontaktpunkten Ansökningsärenden, beslutsunderlag, anmälningar till myndigheten, rapporter Bankerna kan fortfarande i kontakten med Finansinspektionen använda de inhemska språken ECB:s tillsynsbeslut beträffande banker Gemensamma och kvalitativa SSM bedömningskriterier ligger som grund Besvärsförfarandet förnyas ECB samlar in tillsynsuppgifter om banksektorn Regelbunden finansiell rapportering och riskrapportering via Finansinspektionen Ärendespecifika uppgifter i någon utsträckning Uppgiftsinsamlingen gäller såväl stora som små banker 23

25 Euroländernas banker övervakas enligt likvärdiga och kvalitativa metoder ECB Finansinspektionen samarbetar beträffande tillsynen av de betydande bankerna Kostnaderna för tillsynen av euro-områdets banker ökar speciellt i början Fördelar för bankerna: Kvaliteten på tillsynen förbättras (bl.a. metodologin för riskbedömningen, effektiv koordinering och inriktning av resurserna) Marknadens förtroende för banksektorn förstärks, vilket främjar bankerna Harmoniserade tillvägagångssätt Enhetlig rapportering Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

26 Tillsyn över Nordea-koncernen och Nordea Bank Finland (NBF) Nordeas tillsynskollegium Sveriges Finansinspektion koordinerar. ECB och tillsynsmyndigheterna från Norge och Danmark. Finansinspektionen och tillsynsmyndigheterna i Estland och Lettland samt Litauen fr.o.m är observatörer. EBA har rätt att delta i mötena. ECB:s banktillsyn Finansinspektionen EBA (banker) EIOPA (försäkringssektorn) ESMA (värdepappersmarkn.) ESRB (systemrisk) Finlands Bank Nordea-koncernen NBF är direkt underställd SSM 25

27 Fördelarna för bankkunderna 26

28 Effektiv banktillsyn gynnar kunderna Kvalitativ och effektiv tillsyn Kontroll över risker Tidigt ingripande i problemen Stabil banksektor Inga allvarliga kriser Inga omfattande stödåtgärder Fungerande finansservice Effektiv finansmarknad 27

29 Den gemensamma banktillsynens fördelar och utmaningar Bankernas situation utvärderas och tillrättaläggande åtgärder vidtas innan ECB tillsynen inleds En kvalitativ och harmoniserad banktillsyn ökar förtroendet för banksektorn Kontroll över tillsynens helhetskostnad är av central betydelse I samband med att stabiliteten säkerställs genom den harmoniserade tillsynen bör även en likvärdig konkurrens inom hela EU området tryggas De nationella tillsynsmyndigheterna spelar fortfarande en avgörande roll i banktillsynen 28

30 Är Finansinspektionen redo? 29

31 Finansinspektionen har förnyat sin verksamhet inom många områden Processerna och metoderna för tillsyn Beslutsfattningen Tillsynssamarbetet Tillsynsplanerna Planeringen av tillsynsåtgärderna, utförande av tillsynen Tillsynsmyndighetens bedömning (RAS, SREP) Rapportering och analys Bedömning av bankernas betydelsefullhet Beviljande och återkallande av koncessioner Ägarkontroll Godkännande av modeller Krav på tilläggskapital Användande av makrobalansredskap Sanktioner Gemensamma tillsynsgrupper (JST) för stora banker ECB samarbete i tillsynen av små banker Gemensamma tillsynsgrupper Tillsynskollegier Krishantering Tillsynsspråket 30

32 Exempel: beviljande av bankkoncession Nuvarande process: Ansökan riktas till Finansinspektionen Finansinspektionen ber vid behov om tilläggsutredning Finansinspektionen bedömer om förutsättningarna för koncessionen föreligger Finansinspektionens direktör tar beslutet Finansinspektionen informerar sökanden inom sex månader från det att ansökan inlämnades SSM-processen: Ansökan riktas till Finansinspektionen Finansinspektionen ber vid behov om tilläggsutredning Finansinspektionen bedömer om förutsättningarna för koncessionen föreligger Finansinspektionens direktör gör beslutsunderlaget för ECB inom fyra månader från det att ansökan inlämnades Ansökan är godkänd såframt ej ECB inom 10 dagar meddelar att de motsätter sig Finansinspektionen meddelar om beslutet åt sökanden 31

33 Exempel: årlig bedömning av en stor finsk banks risker (tillsynsmyndighetens bedömning, SREP) Nuvarande process: Finansinspektionens bedömningsmetoder och processer EBA:s instruktioner Finansinspektionen gör bedömningen baserat på gransknings- och övrigt tillsynsmaterial Om banken har gränsöverskridande verksamhet behandlas ärendet i tillsynskollegiet Finansinspektionen besluter om vilka korrigeringsåtgärder (inkl. tilläggskapital) som framläggs för banken SSM-processen: SSM-bedömningsmetoder- och processer EBA:s instruktioner Bedömningen görs i samarbete mellan ECB och Finansinspektionen baserat på gransknings- och övrigt tillsynsmaterial Den gemensamma tillsynsgruppen (JST) har en central roll Om banken har gränsöverskridande verksamhet behandlas ärendet i tillsynskollegiet ECB deltar i kollegiet ECB besluter om vilka korrigeringsåtgärder (inkl. tilläggskapital) som framläggs för banken Finansinspektionen deltar i beslutsfattningen i SSM tillsynsnämnd 32

34 Finansinspektionen övriga förberedelser Processerna och tillvägagångsmetoderna är uppdaterade Kontakterna med ECB är etablerade De gemensamma rutinerna är på plats Roller och arbetsfördelningar är klara Bankerna är informerade Personalen är skolad Finansinspektionen är redo! Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

35 Tack Tilläggsinformation: > EU-system för finansiell tillsyn > Den gemensamma banktillsynsmekanismen 34

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

Krishantering av banker 2013-10-07

Krishantering av banker 2013-10-07 Krishantering av banker 2013-10-07 Dagens agenda Före och efter krisen en överblick Det nya ramverket för krishantering av banker Bankunionen Kartan ritas om före Finansdepartementet Tillsyn Reglering

Läs mer

FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna. 10 juni 2014

FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna. 10 juni 2014 FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna 10 juni 2014 1 Agenda Välkommen, Martin Noréus De europeiska tillsynsmyndigheterna; översikt och uppdrag, Christina Ohlén Riktlinjernas tillämplighet i

Läs mer

Nej till bankunionen!

Nej till bankunionen! Grödinge 2012-12-06 Nej till bankunionen! 1. Bakgrund Den 12 september 2012 lade EU-kommissionen fram ett förslag till gemensam banktillsyn och - reglering, Rådets förordning 2012/042 (CNS) om tilldelning

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Bank- och. finanstjänster. En välfungerande gemensam marknad för. finanstjänster. bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt

Bank- och. finanstjänster. En välfungerande gemensam marknad för. finanstjänster. bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt INSYN I EU POLITIKEN En välfungerande gemensam marknad för finanstjänster bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt Bank- och finanstjänster Åtgärder inom finanssektorn som omfattar hela EU

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA-BoS-14/259 SV Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Nya regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar

Nya regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar Nya regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar FI-forum 25 september 2014 Agenda Bakgrund, syfte och sammanhang Kapitaltäckning Kapitalbuffertar Kapitalbuffertar och pelare 2 Offentliggörande av information

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

EU-kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut ( Liikanen )

EU-kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut ( Liikanen ) 2014-03-10 REMISSVAR Finansmarknadsavdelningen FI Dnr 14-2616 Finansdepartementet (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24

Läs mer

Avsiktsförklaringen mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna rörande tillsynen av Nordea har uppdaterats och offentliggörs härmed.

Avsiktsförklaringen mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna rörande tillsynen av Nordea har uppdaterats och offentliggörs härmed. Avsiktsförklaringen mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna rörande tillsynen av Nordea har uppdaterats och offentliggörs härmed. Den avsiktsförklaring (MoU) som Finanstilsynet i Danmark, Finansinspektionen

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för finans- och försäkringssektorn i Finland Finansinspektionen övervakar att tillsynsobjektens verksamhet har en sund bas, dvs. att företagen

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Ökad finansiell integration - framtida utmaningar

Ökad finansiell integration - framtida utmaningar ANFÖRANDE DATUM: 2007-04-19 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Svante Öberg Konferens: Bank & Finans Outlook (Affärsvärlden), Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2012

Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2012 Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2012 2012 2 Finansinspektionen Berättelse till bankfullmäktige 2012 Innehållsförteckning Direktionen 2 Samarbete mellan Finansinspektionen

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

Uppgift Medlemmar etc Svensk anknytning Webbadress. namn. Se förkortning EBA, Euro Banking ABE. Association for Financial Markets

Uppgift Medlemmar etc Svensk anknytning Webbadress. namn. Se förkortning EBA, Euro Banking ABE. Association for Financial Markets ABE AFME ARC Se förkortning EBA, Euro Banking Association Association for Financial Markets in Europe Accounting Regulatory Representerar institut som bedriver värdepappershandel. Kommittén är underställd

Läs mer

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Ana Maria Matei, finansinspektör anamaria.matei@fi.se 2011-05-10 Solvens 2-visionen Ny EU-lagstiftning med fokus på riskbaserat kapitalkrav och risk management för försäkringsbolag

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

Genomförande av Omnibus II-direktivet

Genomförande av Omnibus II-direktivet Genomförande av Omnibus II-direktivet Delbetänkande av Tjänstepensionsföretagsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:xx Till statsrådet Peter Norman Regeringen beslutade 1 den 21 mars 2013 att tillkalla

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Finansinspektionen i korthet... 2 Direktörens översikt... 3 Strategi 2014 2016... 6 Omvärld och finansiell ställning i företagen under tillsyn... 7 Riskrelaterat

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN 13.10.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 302/3 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 21 september 2011 om tillhandahållande och insamling av uppgifter för

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

RP 337/2014 rd. gäller det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets

RP 337/2014 rd. gäller det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets RP 337/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 1/2015

Föreskrifter och anvisningar 1/2015 Föreskrifter och anvisningar 1/2015 Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del I Dnr FIVA 2/01.00/2015 Utfärdade 16.3.2015 Gäller från 1.4.2015 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax

Läs mer

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som åtföljer. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV / /EU

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som åtföljer. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV / /EU SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 SEK(2010) 835 slutlig KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som åtföljer förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

Läs mer

Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2011

Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2011 Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2011 2011 Innehållsförteckning Direktionen 2 Strategin för Finansinspektionen 3 Sammandrag 4 Samarbete mellan Finansinspektionen

Läs mer

Kritik av bankunionen. Hjälporganisationer varnar för EU-politik som skapar fattigdom

Kritik av bankunionen. Hjälporganisationer varnar för EU-politik som skapar fattigdom Grödinge 2013-10-24 Kritik av bankunionen. Hjälporganisationer varnar för EU-politik som skapar fattigdom 1. Bankunionen - Lissabonfördraget - finansministrarna Den 12 september 2012 lade EU-kommissionen

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

GRÖNBOK SKUGGBANKSEKTORN. (Text av betydelse för EES)

GRÖNBOK SKUGGBANKSEKTORN. (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.3.2012 COM(2012) 102 final GRÖNBOK SKUGGBANKSEKTORN (Text av betydelse för EES) 1. INLEDNING Krisen 2008 var global och finansiella tjänster i krisens kärna, vilket

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för finans- och försäkringssektorn i Finland Finansinspektionen övervakar att tillsynsobjektens verksamhet har en sund bas, dvs. att företagen

Läs mer

Finns det ett optimalt sätt att strukturera tillsyn?

Finns det ett optimalt sätt att strukturera tillsyn? Finns det ett optimalt sätt att strukturera tillsyn? STEFAN INGVES OCH GÖRAN LIND Stefan Ingves är riksbankschef och har tidigare bland annat varit chef för finansmarknadsfrågor vid Internationella Valutafonden.

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

2015-06-30. Regelverk. Rörelseregler. Inledning

2015-06-30. Regelverk. Rörelseregler. Inledning 2015-06-30 Regelverk Rörelseregler Inledning Benämningen Bankernas finansbolag förekommer i denna beskrivning trots att finansbolag inte längre är något självständigt juridiskt begrepp och bankernas finansbolagsverksamhet

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Kapitalkrav för svenska banker

Kapitalkrav för svenska banker PROMEMORIA Datum 2014-05-08 FI Dnr 14-6258 Kapitalkrav för svenska banker Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni European Spallation Source ESS AB Uttalande från VD Arbetet under det första halvåret har fokuserat på att uppfylla de tre återstående förutsättningarna för en byggstart:

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Eurokrisen: för och nackdelar med olika strategier. Lars Calmfors Finansutskottet och Sieps 13 oktober 2011

Eurokrisen: för och nackdelar med olika strategier. Lars Calmfors Finansutskottet och Sieps 13 oktober 2011 Eurokrisen: för och nackdelar med olika strategier Lars Calmfors Finansutskottet och Sieps 13 oktober 2011 Två parallella beslutsprocesser Förändrat regelsystem Europeisk termin Skärpt stabilitetspakt

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker; FFFS 2014:4 Utkom

Läs mer

L 141 officiella tidning

L 141 officiella tidning Europeiska unionens L 141 officiella tidning Svensk utgåva Lagstiftning femtioåttonde årgången 5 juni 2015 Innehållsförteckning I Lagstiftningsakter FÖRORDNINGAR Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2011/2010(INI) 1.2.2011 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om försäkringsgarantisystem (2011/2010(INI)) Utskottet för ekonomi och valutafrågor Föredragande:

Läs mer

Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2013

Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2013 Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2013 2013 2 Finansinspektionen Berättelse till bankfullmäktige 2013 Innehållsförteckning Direktionen 2 Samarbete mellan Finansinspektionen

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31

Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31 PayEx Credit AB, 556735-5671 Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31 Allmänt PayEx Credit AB ( bolaget ) blev godkänt av Finansinspektionen som kreditmarknadsbolag 2007-12-28 och övertog då den finansiella

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den 229334N PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Den lag om Finansinspektionen

Läs mer

Förstärkt finansmarknadstillsyn i EU

Förstärkt finansmarknadstillsyn i EU Svenska institutet för europapolitiska studier Europapolitisk analys APRIL NUMMER 2010:3epa Jonas Eriksson och Henrik Sikström * Förstärkt finansmarknadstillsyn i EU Insikter från litteraturen Sammanfattning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Finansiella kriser i ett internationellt perspektiv

Finansiella kriser i ett internationellt perspektiv ANFÖRANDE DATUM: 2006-09-12 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Köpenhamn SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Eurosamarbetet och skuldkrisen

Eurosamarbetet och skuldkrisen Eurosamarbetet och skuldkrisen PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 212 43 Skuldkrisen i Europa är inte bara ett bekymmer för enskilda skuldtyngda länder utan har utvecklats till en kris för hela eurosamarbetet

Läs mer

EU-Kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut ("Liikanen")

EU-Kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut (Liikanen) REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00015 Er referens: Fi2014/ 496 1 (8) 2014-03-10 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen fi.registrator@regeringskansliet.se EU-Kommissionens förordningsförslag om

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och vissa lagar i samband med den samt om godkännande av avtalet om överföring av och

Läs mer

Basel III - skärpta regler för banker

Basel III - skärpta regler för banker Basel III - skärpta regler för banker 44 Baselkommittén presenterade nyligen ett nytt regelverk för banker, det så kallade Basel III. Det omfattar i grova drag nya och skärpta krav på kapital och likviditet

Läs mer

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov Information om risker, riskhantering och kapitalbehov GCC Capital AB är ett kreditmarknadsbolag under finansinspektionens tillsyn. Bolaget bedriver utlåning genom leasing och har historiskt när bolaget

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/1 Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Clas Bergström Handelshögskolan i Stockholm Finanskrisen och Sverige Likviditetsaspekt:

Läs mer

ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten. Mars 2015

ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten. Mars 2015 ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten 2014 Mars 2015 Innehåll Förord av Mario Draghi, ECB:s ordförande 3 Förord av Danièle Nouy, tillsynsnämndens ordförande 4 1 Översikt över SSM 9 1.1 Ansvarighet och

Läs mer

Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler

Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler tills vidare 1 (11) Till värdepapperscentralerna Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen följande

Läs mer

Stark uppfattning om tillsyn

Stark uppfattning om tillsyn juni 2013 3 Stark uppfattning om tillsyn FOTO: Lars Nyman Betänketid för bolån EU reglerar bankkonton Svensken på ECB 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 3 juni 2013 VD har ordet Det pågår en intensiv svensk

Läs mer

7.2 Ersättningspolicy

7.2 Ersättningspolicy 7.2 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Norrbärke Sparbank 2015-06-11 Ersätter tidigare: 2014-10-02 Senast faktaändrad: 2015-05-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga

Läs mer

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2.

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. ANFÖRANDE DATUM: 2009-11-19 TALARE: Riksbankschef Stefan Ingves PLATS: Bankföreningen, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare Presentation 27 maj 2014 Agneta Blomquist Fredrik Lundberg Finansinspektionens roll Regelgivning Besluta i tillstånds- och anmälningsärenden Utöva tillsyn Besvara förfrågningar

Läs mer

n n Ekonomiska kommentarer

n n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer För att se till att banksektorn har tillräckligt med kapital för att kunna förse ekonomin med krediter, även under perioder av stress, kan det vara effektivt att ha kapitalkrav

Läs mer