Bankunionen kommer är Finansinspektionen redo?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bankunionen kommer är Finansinspektionen redo?"

Transkript

1 Bankunionen kommer är Finansinspektionen redo? Studio Monetaria, Finlands Banks Myntmuseum 28 oktober 2014, ledande rådgivare Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

2 Presentationens innehåll Varför förstärks och centraliseras banktillsynen inom EU? Gemensam tillsynsmekanism som en del av bankunionen Den gemensamma banktillsynsmekanismen (SSM) Inverkan på bankverksamheten Fördelarna för bankkunderna Är Finansinspektionen redo? 1

3 Varför behöver Europas banktillsyn förstärkas? Finanskrisens lärdomar Det fanns brister i bankregleringen, i bankernas riskhantering, i de nationella tillsynsmyndigheternas agerande och i samarbetsformerna Stora bankkoncerner har dotterbolag och filialer i många länder Gränsöverskridande bankverksamhet har ökat under en längre period Bankernas problem sprider sig lätt från ett land till ett annat De nationella tillsynsmyndigheterna samarbetar inom den Europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA), men EBA har ej kunnat direkt ingripa i bankernas verksamhet, ens i krissituationer Enbart nationell tillsyn är inte tillräcklig då stora bankkoncerner har gränsöverskridande verksamhet 2

4 Varför behöver Europas banktillsyn förstärkas? Det behövs medel för kraftfullt ingripande då finanssektorns stabilitet är hotad (systemrisk) d.v.s.: Bättre identifiering och hantering av framtida risker Samordnade och effektiva åtgärder för att förebygga och begränsa riskerna Finanskrisens kostnader kan inte bäras av enskilda stater Ohälsosamma kopplingar mellan stater och banker bör brytas Gemensam banktillsyn är en förutsättning för EU-baserat gemensamt bankstöd Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

5 Bankunionen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

6 Gemensam banktillsyn är bankunionens första steg Bankunionen Den gemensamma banktillsynsmekanismen (Single Supervisory Mechanism, SSM) Nationella tillsynsmyndigheter Europeiska Centralbanke (ECB:s banktillsynsorganisation) Europeisk krishanteringsmekanism (Single Resolution Mechanism, SRM) Harmoniserat insättningsgarantisystem 5

7 Krishantering i bankunionen ECB Kräver och utvärderar återhämtningsplaner (stora banker) Har möjlighet till tidigt ingripande (stora banker) Utfärdar gemensamt SSM-regelverk för krissituationer Samarbetar med Europas gemensamma krishanteringsmyndighet Nationella tillsynsmyndigheter Deltar tillsammans med ECB i stora bankers krisberedskap Kräver och utvärderar återhämtningsplaner (små banker) Har möjlighet till tidigt ingripande (små banker) Samarbetar med den nationella krishanteringsmyndigheten Krishanteringsmyndigheten Krishanteringsfonden Europas gemensamma krishanteringsmyndighet: stora bankers krishantering Nationella krishanteringsmyndigheter: små bankers krishantering Europas gemensamma krishanteringsfond: krishanteringens kostnader täcks av medel som insamlas från bankerna Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

8 E S A Europeisk finanstillsyn Mikrotillsyn av stabiliteten Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) Europeiska bankmyndigheten (EBA) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) Ramverk för den Europeiska finanstillsynen Makrotillsyn av stabiliteten Europeiska systemrisknämnden (ESRB) Europeiska centralbanken (ECB) Nationella centralbanker Europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) Nationella tillsynsmyndigheterna (utan rösträtt) Gemensamma kommitteen Nationella tillsynsmyndigheterna (inkl. tillsynskollegierna i vilka också ECB ingår) ATC, Rådgivande teknisk kommittee ASC, Rådgivande vetenskaplig kommittee Europeiska kommissionen Ordförande för ekonomiska och finansiella kommittén (utan rösträtt) Gemensam banktillsynsmekanism (SSM) Tillsyn av euro-områdets banker, samarbete med EBA, fullmakter för ECB att utföra makrotillsyn av stabiliteten 7

9 Gemensam banktillsynsmekanism (SSM) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

10 Etablerande av den gemensamma banktillsynsmekanismen (SSM) fortskrider November 2013 EU förordningen om SSM verksamheten trädde i kraft Övergångstid Tillsynsnämnden inleder sitt arbete SSM ramförordning publicerades i maj ECB:s banktillsyn organiseras De gemensamma tillsynsgrupperna (JST) etableras Betydande kreditinstitut definieras SSM tillsyns- och rapporteringsmanualer tas i bruk Tillsynsplaner för 2015 uppgörs Förordning för tillsynsavgifter utfärdas Utvärdering av de betydande bankerna görs (12 månader efter att förordningen godkänts) SSM:s operativa verksamhet inleds Tillsynen av de betydande bankerna utförs i samarbete mellan ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna men under ECB:s koordinering ECB kan ställa vilken bank som helst under sin direkta tillsyn 9

11 SSM upplägget och myndigheternas ansvar ECB rådet Den gemensamma banktillsynsmekanismen (SSM) Tillsynsnämnden (Supervisory Board) ECB Euroländernas banktillsynsmyndigheter Banktillsynsmyndigheter i icke-euroländer som deltar i SSM ECB:s banktillsynsorganisation Nationella tillsynsmyndigheter: samarbete inom SSM Deltar i tillsynen av betydande banker Datainsamling och analys Gemensamma tillsynsgrupper (JST) ECB:s banktillsynsorganisation De nationella banktillsynsmyndigheterna i SSM-länderna Fortlöpande tillsyn av betydande banker Beslutsberedning för tillsynsnämnden Uppgifter som kvarstår hos de nationella tillsynsmyndigheterna Huvudsaklig tillsyn av de mindre betydande bankerna Tillsyn av försäkringssektorn Marknadstillsyn och tillsyn över marknadsuppförande beträffande alla banker 10

12 Organisering av tillsynen inom ECB ECB rådet Fastställer besluten Tillsynsnämnden (Supervisory Board) Ordförande Danièle Nouy Antar tillsynsriktlinjer och -beslut DG Micro Prudential Supervision I Stefan Walter DG Micro Prudential Supervision II Ramôn Quintana DG Micro Prudential Supervision III Jukka Vesala DG Micro Prudential Supervision IV Korbinian Ibel Betydande banker (n. 30) Secretariat Division Pedro Gustavo Teixeira Betydande banker (n. 90) Banker under indirekt tillsyn (n. 3400) Gemensamma tillsynsuppgifter beträffande alla banker Stöder tillsynsnämndens arbete 11

13 Gemensamma riktlinjer och tillsynsrutiner Ramverksförordningen (SSM Framework Regulation) Tillsynsmanualen (SSM Supervisory Manual) ECB:s regelverk för tillämpningen av SSM-förordningen Tillsynsprocessen, förfarandet och åtgärderna De mest centrala SSM-reglerna berör: Bedömning av bankernas betydelsefullhet, samarbetet mellan de nationella tillsynsmyndigheterna och ECB, språkreglerna, makrotillsyn, rapporterings- och anmälningsskyldigheterna samt sanktioneringsfullmakterna Gemensamma tillsynsgrupper hanterar: Kontinuerlig riskuppföljning och bedömning, tillsyn, förberedandet av ärenden, gör gemensam riskbedömning (RAS) och tillsynsmyndighetens bedömning (SREP) 12

14 Tillsynsnämnden (Supervisory Board) Riktlinjer och planering av tillsynen Behandlar beslut beträffande bankerna Ordförande och viceordförande från ECB Sammansättning: Nationella tillsynsmyndigheters representanter Ifall den nationella centralbanken inte är tillsynsmyndighet, deltar dess representant i mötena men utan rösträtt Därtill fyra representanter för ECB I tillsynsfrågor gäller en röst per medlem Inom tillsynsnämnden väljs representanter till styrkommittén (Steering Committee) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

15 ECB:s behörighet beträffande alla banker Beviljar och återkallar koncessioner för kreditinstitut Kan göra tidigt ingripande i problembanker Har rätt att utfärda sanktioner Kan utfärda administrativa påföljder ifall banken brutit mot direkt tillämplig EU-lagstiftning, ECB förordningar eller ECB beslut Använder makrobalansredskap Nationellt ansvar att bistå då åtgärder nämnda i kreditinstitutsdirektivet (CRD IV) och EU:s kapitalkravsförordning (CRR) vidtas De nationella myndigheterna har första hands ansvaret Myndighetsoptioner och övriga regelverksfrågor Finansinspektionen har en central roll i att förbereda ECB besluten beträffande finska banker 14

16 Tillsyn av de betydande bankerna Nordea Bank Finland Oyj, Danske Bank Oyj, OP-gruppen i Finland 130 betydande banker, kriterierna är fastställda i ramverksförordningen ECB ansvarar för att banktillsynen som helhet fungerar Gemensamt regelverk och uppföljning Finansinspektionen bistår i utvecklandet av tillsynen ECB utövar direkt tillsyn över de betydande bankerna bl.a. beträffande Stabilitet och likviditet Riskbedömningar (RAS) och bedömningar av att kapitalet och likviditeten är tillräcklig (SREP) Utvärdering av riskområdena, stresstester Tillsyn av bankgrupper Finansinspektionen bistår ECB i tillsynsarbetet avseende de betydande banker som fungerar i Finland SSM:s arbetsspråk är engelska, men bankerna har rätt att använda annat EU språk 15

17 De gemensamma tillsynsgrupperna (JST) handhar den fortlöpande tillsynen av de betydande bankerna Tillsynsgrupper etableras för att utöva tillsynen av de betydande bankerna Tillsynsgrupperna består av experter från ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna ECB leder tillsynsarbetet i tillsynsgrupperna Personalen från de nationella tillsynsmyndigheterna utför den faktiska tillsynen Sammansättningen av tillsynsgruppen bestäms enligt omfattningen och komplexiteten av ifrågavarande banks affärsverksamhet 16

18 De gemensamma tillsynsgrupperna (JST) handhar den fortlöpande tillsynen av de betydande bankerna Tillsynsgruppens huvuduppgifter är att: Göra upp den årliga tillsynsplanen Utöva fortlöpande tillsyn genom bl.a. regelbunden utvärdering av risker och tillräckligheten av kapital och likviditet Fungera som bankens kontaktyta mot ECB i t.ex. tillsyns- och ansökningsärenden Tillsynskollegier (Supervisory Colleges) Handhar tillsynssamarbetet med icke-ssm länders tillsynsmyndigheter ECB deltar vid sidan om Finansinspektionen i Nordea-kollegiet och i Danske Bankkollegiet som koordineras av Sveriges Finansinspektion Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

19 Gemensamma tillsynsgrupper Fiva ECB Samarbets former JST Gemensam tillsynsgrupp, koordinerare Granskningsteam Betydande bank 18

20 Tillsynen av små banker ECB svarar indirekt för de små bankernas tillsyn (andra än de betydande bankerna) Fastställer gemensamma tillsyns principer och bedömnings- samt analysmetoder Följer upp de små bankerna på basen av rapporter från de nationella tillsynsmyndigheterna Instruerar och följer upp de nationella tillsynsmyndigheternas verksamhet Finansinspektionen är i första hand ansvarig för tillsynen av de små bankerna I tillsynen utnyttjas gemensamma SSM-principer och metoder Finansinspektionen ger ECB uppgifter om stabilitet, resultatutveckling och risker Finansinspektionen rapporterar om tillsynsåtgärder till ECB ECB kan underställa också en liten bank under sin direkta tillsyn 19

21 Först utförs en översyn av tillgångarnas kvalitet, stresstest och riskbedömning i de stora bankerna Översyn av tillgångarnas kvalitet (AQR) Stresstest Riskbedömning (RAS) Utförs i samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna och ECB Kreditportföljerna bedöms enligt en enhetlig metodologi och kvalitetskriterier I Finland bedöms: Danske Bank Finland, Nordea Bank Finland och OP-gruppen Riktlinjerna och metodologin fastställdes, stresscenarierna publicerades i april 2014 I bas-scenariet är basvärdet för stabiliteten 8 % (CET 1) De mest betydande riskerna bedöms dvs finansiering- och likviditetsriskerna samt risker förknippade med att självförsörjningsgraden försvagas En kvantitativ och kvalitativ analys 20

22 Resultaten Finländska banker (Danske Bank, Nordea och OP) klarade sig bra 25 betydande banker har behov för mera kapital, uppgående till sammanlagt 25 miljarder euro 12 banker har redan åtgärdat saken de återstående 13 bankerna har tid till den 10 november att lägga fram sin åtgärdsplan och 6-9 månader på sig att fullfölja planen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Lehdistötilaisuus kattavan arvion tuloksista 21

23 Inverkan på bankverksamheten 22

24 Tillsyn av Europeiska banker utövas enligt gemensamma och kvalitativa metoder För finska banker är Finansinspektionen första kontaktpunkten Ansökningsärenden, beslutsunderlag, anmälningar till myndigheten, rapporter Bankerna kan fortfarande i kontakten med Finansinspektionen använda de inhemska språken ECB:s tillsynsbeslut beträffande banker Gemensamma och kvalitativa SSM bedömningskriterier ligger som grund Besvärsförfarandet förnyas ECB samlar in tillsynsuppgifter om banksektorn Regelbunden finansiell rapportering och riskrapportering via Finansinspektionen Ärendespecifika uppgifter i någon utsträckning Uppgiftsinsamlingen gäller såväl stora som små banker 23

25 Euroländernas banker övervakas enligt likvärdiga och kvalitativa metoder ECB Finansinspektionen samarbetar beträffande tillsynen av de betydande bankerna Kostnaderna för tillsynen av euro-områdets banker ökar speciellt i början Fördelar för bankerna: Kvaliteten på tillsynen förbättras (bl.a. metodologin för riskbedömningen, effektiv koordinering och inriktning av resurserna) Marknadens förtroende för banksektorn förstärks, vilket främjar bankerna Harmoniserade tillvägagångssätt Enhetlig rapportering Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

26 Tillsyn över Nordea-koncernen och Nordea Bank Finland (NBF) Nordeas tillsynskollegium Sveriges Finansinspektion koordinerar. ECB och tillsynsmyndigheterna från Norge och Danmark. Finansinspektionen och tillsynsmyndigheterna i Estland och Lettland samt Litauen fr.o.m är observatörer. EBA har rätt att delta i mötena. ECB:s banktillsyn Finansinspektionen EBA (banker) EIOPA (försäkringssektorn) ESMA (värdepappersmarkn.) ESRB (systemrisk) Finlands Bank Nordea-koncernen NBF är direkt underställd SSM 25

27 Fördelarna för bankkunderna 26

28 Effektiv banktillsyn gynnar kunderna Kvalitativ och effektiv tillsyn Kontroll över risker Tidigt ingripande i problemen Stabil banksektor Inga allvarliga kriser Inga omfattande stödåtgärder Fungerande finansservice Effektiv finansmarknad 27

29 Den gemensamma banktillsynens fördelar och utmaningar Bankernas situation utvärderas och tillrättaläggande åtgärder vidtas innan ECB tillsynen inleds En kvalitativ och harmoniserad banktillsyn ökar förtroendet för banksektorn Kontroll över tillsynens helhetskostnad är av central betydelse I samband med att stabiliteten säkerställs genom den harmoniserade tillsynen bör även en likvärdig konkurrens inom hela EU området tryggas De nationella tillsynsmyndigheterna spelar fortfarande en avgörande roll i banktillsynen 28

30 Är Finansinspektionen redo? 29

31 Finansinspektionen har förnyat sin verksamhet inom många områden Processerna och metoderna för tillsyn Beslutsfattningen Tillsynssamarbetet Tillsynsplanerna Planeringen av tillsynsåtgärderna, utförande av tillsynen Tillsynsmyndighetens bedömning (RAS, SREP) Rapportering och analys Bedömning av bankernas betydelsefullhet Beviljande och återkallande av koncessioner Ägarkontroll Godkännande av modeller Krav på tilläggskapital Användande av makrobalansredskap Sanktioner Gemensamma tillsynsgrupper (JST) för stora banker ECB samarbete i tillsynen av små banker Gemensamma tillsynsgrupper Tillsynskollegier Krishantering Tillsynsspråket 30

32 Exempel: beviljande av bankkoncession Nuvarande process: Ansökan riktas till Finansinspektionen Finansinspektionen ber vid behov om tilläggsutredning Finansinspektionen bedömer om förutsättningarna för koncessionen föreligger Finansinspektionens direktör tar beslutet Finansinspektionen informerar sökanden inom sex månader från det att ansökan inlämnades SSM-processen: Ansökan riktas till Finansinspektionen Finansinspektionen ber vid behov om tilläggsutredning Finansinspektionen bedömer om förutsättningarna för koncessionen föreligger Finansinspektionens direktör gör beslutsunderlaget för ECB inom fyra månader från det att ansökan inlämnades Ansökan är godkänd såframt ej ECB inom 10 dagar meddelar att de motsätter sig Finansinspektionen meddelar om beslutet åt sökanden 31

33 Exempel: årlig bedömning av en stor finsk banks risker (tillsynsmyndighetens bedömning, SREP) Nuvarande process: Finansinspektionens bedömningsmetoder och processer EBA:s instruktioner Finansinspektionen gör bedömningen baserat på gransknings- och övrigt tillsynsmaterial Om banken har gränsöverskridande verksamhet behandlas ärendet i tillsynskollegiet Finansinspektionen besluter om vilka korrigeringsåtgärder (inkl. tilläggskapital) som framläggs för banken SSM-processen: SSM-bedömningsmetoder- och processer EBA:s instruktioner Bedömningen görs i samarbete mellan ECB och Finansinspektionen baserat på gransknings- och övrigt tillsynsmaterial Den gemensamma tillsynsgruppen (JST) har en central roll Om banken har gränsöverskridande verksamhet behandlas ärendet i tillsynskollegiet ECB deltar i kollegiet ECB besluter om vilka korrigeringsåtgärder (inkl. tilläggskapital) som framläggs för banken Finansinspektionen deltar i beslutsfattningen i SSM tillsynsnämnd 32

34 Finansinspektionen övriga förberedelser Processerna och tillvägagångsmetoderna är uppdaterade Kontakterna med ECB är etablerade De gemensamma rutinerna är på plats Roller och arbetsfördelningar är klara Bankerna är informerade Personalen är skolad Finansinspektionen är redo! Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

35 Tack Tilläggsinformation: > EU-system för finansiell tillsyn > Den gemensamma banktillsynsmekanismen 34

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Finansinspektionen i korthet... 2 Direktörens översikt... 3 Strategi 2014 2016... 6 Omvärld och finansiell ställning i företagen under tillsyn... 7 Riskrelaterat

Läs mer

Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2013

Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2013 Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2013 2013 2 Finansinspektionen Berättelse till bankfullmäktige 2013 Innehållsförteckning Direktionen 2 Samarbete mellan Finansinspektionen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för finans- och försäkringssektorn i Finland Finansinspektionen övervakar att tillsynsobjektens verksamhet har en sund bas, dvs. att företagen

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Bank- och. finanstjänster. En välfungerande gemensam marknad för. finanstjänster. bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt

Bank- och. finanstjänster. En välfungerande gemensam marknad för. finanstjänster. bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt INSYN I EU POLITIKEN En välfungerande gemensam marknad för finanstjänster bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt Bank- och finanstjänster Åtgärder inom finanssektorn som omfattar hela EU

Läs mer

(Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 27.7.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 201/1 I (Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter

Läs mer

Stärkta inför kommande utmaningar 2. Året i korthet 5. Om Finansinspektionen 7

Stärkta inför kommande utmaningar 2. Året i korthet 5. Om Finansinspektionen 7 Årsredovisning 2013 17 februari 2014 Dnr 14-1728 INNEHÅLL Stärkta inför kommande utmaningar 2 Året i korthet 5 Om Finansinspektionen 7 Finansinspektionens uppdrag 7 Så finansieras FI 7 Organisation och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Finansinspektionen är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen. Den 1 januari 2009 tog den nuvarande Finansinspektionen över de flesta uppgifterna från de

Läs mer

an olem an c oto: d F Årsredovisning 2011

an olem an c oto: d F Årsredovisning 2011 Foto: dan coleman Årsredovisning 2011 innehåll 20 år av utmaningar och möjligheter 3 Sammanfattning av FI:s kärnverksamhet och kostnader 5 Finansinspektionens mål, uppgifter och verksamhet i sammandrag

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Förstärkt finansmarknadstillsyn i EU

Förstärkt finansmarknadstillsyn i EU Svenska institutet för europapolitiska studier Europapolitisk analys APRIL NUMMER 2010:3epa Jonas Eriksson och Henrik Sikström * Förstärkt finansmarknadstillsyn i EU Insikter från litteraturen Sammanfattning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och vissa lagar i samband med den samt om godkännande av avtalet om överföring av och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 2 Finansinspektionen Verksamhetsberättelse 2009 Innehållsförteckning Direktörens översikt 2 Läget inom finanssektorn i Finland fortsatt stabilt 2 Från finanskris till stora

Läs mer

Nej till bankunionen!

Nej till bankunionen! Grödinge 2012-12-06 Nej till bankunionen! 1. Bakgrund Den 12 september 2012 lade EU-kommissionen fram ett förslag till gemensam banktillsyn och - reglering, Rådets förordning 2012/042 (CNS) om tilldelning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Innehåll Direktörens översikt... 2 Finansinspektionen i korthet... 5 Förvaltning och ledning 6 Organisation 6 Personal 7 Finansiering och kostnader 7 Hänt under 2007... 8 Året

Läs mer

Tillsynen över värdepappersmarknaden

Tillsynen över värdepappersmarknaden Tillsynen över värdepappersmarknaden 12 MARS 2015 12 mars 2015 Dnr 15-2426 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH VÄRDEPAPPERSMARKNADEN 5 Målsättningen för FI:s arbete på värdepappersmarknaden 5 Utvecklingen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den 229334N PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Den lag om Finansinspektionen

Läs mer

Nya föreskrifter om ett krav på likviditetstäckningsgrad vid rapportering av likviditetsrisk

Nya föreskrifter om ett krav på likviditetstäckningsgrad vid rapportering av likviditetsrisk 2012-11-13 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 11-13136 Nya föreskrifter om ett krav på likviditetstäckningsgrad vid rapportering av likviditetsrisk Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

LIU-IEI-FIL-G--13-00979--SE. Emilié Kuivaniemi. Vårterminen 2013. Handledare: Elif Härkönen. Kandidatuppsats i Affärsrätt. Affärsjuridiska programmet

LIU-IEI-FIL-G--13-00979--SE. Emilié Kuivaniemi. Vårterminen 2013. Handledare: Elif Härkönen. Kandidatuppsats i Affärsrätt. Affärsjuridiska programmet LIU-IEI-FIL-G--13-00979--SE "#$!%$&#'$(!)&*'$%$+#$!%!,'#-%&%$)&%&.&! /01#',($!(1!2345)!$*(!'%,&6%$7#'!89:!;;#!?$&#'$(6!9@1#'$($A#!@B!C'#-%&!?$)&%&.&%@$)! =>#!2BB#A&!@B!2345)!D#E!9.%-#6%$#)!89:!;;

Läs mer

Finansinspektionens roll i ett ramverk för finansiell stabilitet

Finansinspektionens roll i ett ramverk för finansiell stabilitet A N F Ö R A N D E Datum 2013-03-20 Talare Martin Andersson Möte Bank & Finans Outlook, Berns Salonger Finansinspektionens roll i ett ramverk för finansiell stabilitet Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Delbetänkandet Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6)

Delbetänkandet Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6) 2013-05-23 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 13-2721 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Innehåll Direktörens översikt 4 Finansinspektionens verksamhetsstrategi 6 Finansmarknaden 2002 10 Verksamhetsmiljön och dess verkningar på finansmarknaden 10 Strukturella förändringar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Toimintakertomus Innehållsförteckning Direktörens översikt... 2 Finansinspektionen i korthet... 7 Förvaltning och ledning 8 Organisation 8 Personal 9 Finansiering och kostnader

Läs mer

ATT VARA EN MINDRE BANK I DAGENS SVERIGE

ATT VARA EN MINDRE BANK I DAGENS SVERIGE OKTOBER 2013 4 ATT VARA EN MINDRE BANK I DAGENS SVERIGE FOTO: Daniel Nilsson OTIDSENLIGA EU-REGLER FÖR BANKBYTE TREDJE PARTS TILLGÅNG TILL KUNDERS KONTO 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 4 OKTOBER 2013 VD

Läs mer

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som åtföljer. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV / /EU

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som åtföljer. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV / /EU SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 SEK(2010) 835 slutlig KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som åtföljer förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN 13.10.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 302/3 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 21 september 2011 om tillhandahållande och insamling av uppgifter för

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om penningmarknadsfonder. (Text av betydelse för EES)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om penningmarknadsfonder. (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.9.2013 COM(2013) 615 final 2013/0306 (COD) C7-0263/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om penningmarknadsfonder (Text av betydelse för EES) {SWD(2013)

Läs mer