Bankunionen kommer är Finansinspektionen redo?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bankunionen kommer är Finansinspektionen redo?"

Transkript

1 Bankunionen kommer är Finansinspektionen redo? Studio Monetaria, Finlands Banks Myntmuseum 28 oktober 2014, ledande rådgivare Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

2 Presentationens innehåll Varför förstärks och centraliseras banktillsynen inom EU? Gemensam tillsynsmekanism som en del av bankunionen Den gemensamma banktillsynsmekanismen (SSM) Inverkan på bankverksamheten Fördelarna för bankkunderna Är Finansinspektionen redo? 1

3 Varför behöver Europas banktillsyn förstärkas? Finanskrisens lärdomar Det fanns brister i bankregleringen, i bankernas riskhantering, i de nationella tillsynsmyndigheternas agerande och i samarbetsformerna Stora bankkoncerner har dotterbolag och filialer i många länder Gränsöverskridande bankverksamhet har ökat under en längre period Bankernas problem sprider sig lätt från ett land till ett annat De nationella tillsynsmyndigheterna samarbetar inom den Europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA), men EBA har ej kunnat direkt ingripa i bankernas verksamhet, ens i krissituationer Enbart nationell tillsyn är inte tillräcklig då stora bankkoncerner har gränsöverskridande verksamhet 2

4 Varför behöver Europas banktillsyn förstärkas? Det behövs medel för kraftfullt ingripande då finanssektorns stabilitet är hotad (systemrisk) d.v.s.: Bättre identifiering och hantering av framtida risker Samordnade och effektiva åtgärder för att förebygga och begränsa riskerna Finanskrisens kostnader kan inte bäras av enskilda stater Ohälsosamma kopplingar mellan stater och banker bör brytas Gemensam banktillsyn är en förutsättning för EU-baserat gemensamt bankstöd Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

5 Bankunionen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

6 Gemensam banktillsyn är bankunionens första steg Bankunionen Den gemensamma banktillsynsmekanismen (Single Supervisory Mechanism, SSM) Nationella tillsynsmyndigheter Europeiska Centralbanke (ECB:s banktillsynsorganisation) Europeisk krishanteringsmekanism (Single Resolution Mechanism, SRM) Harmoniserat insättningsgarantisystem 5

7 Krishantering i bankunionen ECB Kräver och utvärderar återhämtningsplaner (stora banker) Har möjlighet till tidigt ingripande (stora banker) Utfärdar gemensamt SSM-regelverk för krissituationer Samarbetar med Europas gemensamma krishanteringsmyndighet Nationella tillsynsmyndigheter Deltar tillsammans med ECB i stora bankers krisberedskap Kräver och utvärderar återhämtningsplaner (små banker) Har möjlighet till tidigt ingripande (små banker) Samarbetar med den nationella krishanteringsmyndigheten Krishanteringsmyndigheten Krishanteringsfonden Europas gemensamma krishanteringsmyndighet: stora bankers krishantering Nationella krishanteringsmyndigheter: små bankers krishantering Europas gemensamma krishanteringsfond: krishanteringens kostnader täcks av medel som insamlas från bankerna Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

8 E S A Europeisk finanstillsyn Mikrotillsyn av stabiliteten Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) Europeiska bankmyndigheten (EBA) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) Ramverk för den Europeiska finanstillsynen Makrotillsyn av stabiliteten Europeiska systemrisknämnden (ESRB) Europeiska centralbanken (ECB) Nationella centralbanker Europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) Nationella tillsynsmyndigheterna (utan rösträtt) Gemensamma kommitteen Nationella tillsynsmyndigheterna (inkl. tillsynskollegierna i vilka också ECB ingår) ATC, Rådgivande teknisk kommittee ASC, Rådgivande vetenskaplig kommittee Europeiska kommissionen Ordförande för ekonomiska och finansiella kommittén (utan rösträtt) Gemensam banktillsynsmekanism (SSM) Tillsyn av euro-områdets banker, samarbete med EBA, fullmakter för ECB att utföra makrotillsyn av stabiliteten 7

9 Gemensam banktillsynsmekanism (SSM) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

10 Etablerande av den gemensamma banktillsynsmekanismen (SSM) fortskrider November 2013 EU förordningen om SSM verksamheten trädde i kraft Övergångstid Tillsynsnämnden inleder sitt arbete SSM ramförordning publicerades i maj ECB:s banktillsyn organiseras De gemensamma tillsynsgrupperna (JST) etableras Betydande kreditinstitut definieras SSM tillsyns- och rapporteringsmanualer tas i bruk Tillsynsplaner för 2015 uppgörs Förordning för tillsynsavgifter utfärdas Utvärdering av de betydande bankerna görs (12 månader efter att förordningen godkänts) SSM:s operativa verksamhet inleds Tillsynen av de betydande bankerna utförs i samarbete mellan ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna men under ECB:s koordinering ECB kan ställa vilken bank som helst under sin direkta tillsyn 9

11 SSM upplägget och myndigheternas ansvar ECB rådet Den gemensamma banktillsynsmekanismen (SSM) Tillsynsnämnden (Supervisory Board) ECB Euroländernas banktillsynsmyndigheter Banktillsynsmyndigheter i icke-euroländer som deltar i SSM ECB:s banktillsynsorganisation Nationella tillsynsmyndigheter: samarbete inom SSM Deltar i tillsynen av betydande banker Datainsamling och analys Gemensamma tillsynsgrupper (JST) ECB:s banktillsynsorganisation De nationella banktillsynsmyndigheterna i SSM-länderna Fortlöpande tillsyn av betydande banker Beslutsberedning för tillsynsnämnden Uppgifter som kvarstår hos de nationella tillsynsmyndigheterna Huvudsaklig tillsyn av de mindre betydande bankerna Tillsyn av försäkringssektorn Marknadstillsyn och tillsyn över marknadsuppförande beträffande alla banker 10

12 Organisering av tillsynen inom ECB ECB rådet Fastställer besluten Tillsynsnämnden (Supervisory Board) Ordförande Danièle Nouy Antar tillsynsriktlinjer och -beslut DG Micro Prudential Supervision I Stefan Walter DG Micro Prudential Supervision II Ramôn Quintana DG Micro Prudential Supervision III Jukka Vesala DG Micro Prudential Supervision IV Korbinian Ibel Betydande banker (n. 30) Secretariat Division Pedro Gustavo Teixeira Betydande banker (n. 90) Banker under indirekt tillsyn (n. 3400) Gemensamma tillsynsuppgifter beträffande alla banker Stöder tillsynsnämndens arbete 11

13 Gemensamma riktlinjer och tillsynsrutiner Ramverksförordningen (SSM Framework Regulation) Tillsynsmanualen (SSM Supervisory Manual) ECB:s regelverk för tillämpningen av SSM-förordningen Tillsynsprocessen, förfarandet och åtgärderna De mest centrala SSM-reglerna berör: Bedömning av bankernas betydelsefullhet, samarbetet mellan de nationella tillsynsmyndigheterna och ECB, språkreglerna, makrotillsyn, rapporterings- och anmälningsskyldigheterna samt sanktioneringsfullmakterna Gemensamma tillsynsgrupper hanterar: Kontinuerlig riskuppföljning och bedömning, tillsyn, förberedandet av ärenden, gör gemensam riskbedömning (RAS) och tillsynsmyndighetens bedömning (SREP) 12

14 Tillsynsnämnden (Supervisory Board) Riktlinjer och planering av tillsynen Behandlar beslut beträffande bankerna Ordförande och viceordförande från ECB Sammansättning: Nationella tillsynsmyndigheters representanter Ifall den nationella centralbanken inte är tillsynsmyndighet, deltar dess representant i mötena men utan rösträtt Därtill fyra representanter för ECB I tillsynsfrågor gäller en röst per medlem Inom tillsynsnämnden väljs representanter till styrkommittén (Steering Committee) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

15 ECB:s behörighet beträffande alla banker Beviljar och återkallar koncessioner för kreditinstitut Kan göra tidigt ingripande i problembanker Har rätt att utfärda sanktioner Kan utfärda administrativa påföljder ifall banken brutit mot direkt tillämplig EU-lagstiftning, ECB förordningar eller ECB beslut Använder makrobalansredskap Nationellt ansvar att bistå då åtgärder nämnda i kreditinstitutsdirektivet (CRD IV) och EU:s kapitalkravsförordning (CRR) vidtas De nationella myndigheterna har första hands ansvaret Myndighetsoptioner och övriga regelverksfrågor Finansinspektionen har en central roll i att förbereda ECB besluten beträffande finska banker 14

16 Tillsyn av de betydande bankerna Nordea Bank Finland Oyj, Danske Bank Oyj, OP-gruppen i Finland 130 betydande banker, kriterierna är fastställda i ramverksförordningen ECB ansvarar för att banktillsynen som helhet fungerar Gemensamt regelverk och uppföljning Finansinspektionen bistår i utvecklandet av tillsynen ECB utövar direkt tillsyn över de betydande bankerna bl.a. beträffande Stabilitet och likviditet Riskbedömningar (RAS) och bedömningar av att kapitalet och likviditeten är tillräcklig (SREP) Utvärdering av riskområdena, stresstester Tillsyn av bankgrupper Finansinspektionen bistår ECB i tillsynsarbetet avseende de betydande banker som fungerar i Finland SSM:s arbetsspråk är engelska, men bankerna har rätt att använda annat EU språk 15

17 De gemensamma tillsynsgrupperna (JST) handhar den fortlöpande tillsynen av de betydande bankerna Tillsynsgrupper etableras för att utöva tillsynen av de betydande bankerna Tillsynsgrupperna består av experter från ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna ECB leder tillsynsarbetet i tillsynsgrupperna Personalen från de nationella tillsynsmyndigheterna utför den faktiska tillsynen Sammansättningen av tillsynsgruppen bestäms enligt omfattningen och komplexiteten av ifrågavarande banks affärsverksamhet 16

18 De gemensamma tillsynsgrupperna (JST) handhar den fortlöpande tillsynen av de betydande bankerna Tillsynsgruppens huvuduppgifter är att: Göra upp den årliga tillsynsplanen Utöva fortlöpande tillsyn genom bl.a. regelbunden utvärdering av risker och tillräckligheten av kapital och likviditet Fungera som bankens kontaktyta mot ECB i t.ex. tillsyns- och ansökningsärenden Tillsynskollegier (Supervisory Colleges) Handhar tillsynssamarbetet med icke-ssm länders tillsynsmyndigheter ECB deltar vid sidan om Finansinspektionen i Nordea-kollegiet och i Danske Bankkollegiet som koordineras av Sveriges Finansinspektion Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

19 Gemensamma tillsynsgrupper Fiva ECB Samarbets former JST Gemensam tillsynsgrupp, koordinerare Granskningsteam Betydande bank 18

20 Tillsynen av små banker ECB svarar indirekt för de små bankernas tillsyn (andra än de betydande bankerna) Fastställer gemensamma tillsyns principer och bedömnings- samt analysmetoder Följer upp de små bankerna på basen av rapporter från de nationella tillsynsmyndigheterna Instruerar och följer upp de nationella tillsynsmyndigheternas verksamhet Finansinspektionen är i första hand ansvarig för tillsynen av de små bankerna I tillsynen utnyttjas gemensamma SSM-principer och metoder Finansinspektionen ger ECB uppgifter om stabilitet, resultatutveckling och risker Finansinspektionen rapporterar om tillsynsåtgärder till ECB ECB kan underställa också en liten bank under sin direkta tillsyn 19

21 Först utförs en översyn av tillgångarnas kvalitet, stresstest och riskbedömning i de stora bankerna Översyn av tillgångarnas kvalitet (AQR) Stresstest Riskbedömning (RAS) Utförs i samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna och ECB Kreditportföljerna bedöms enligt en enhetlig metodologi och kvalitetskriterier I Finland bedöms: Danske Bank Finland, Nordea Bank Finland och OP-gruppen Riktlinjerna och metodologin fastställdes, stresscenarierna publicerades i april 2014 I bas-scenariet är basvärdet för stabiliteten 8 % (CET 1) De mest betydande riskerna bedöms dvs finansiering- och likviditetsriskerna samt risker förknippade med att självförsörjningsgraden försvagas En kvantitativ och kvalitativ analys 20

22 Resultaten Finländska banker (Danske Bank, Nordea och OP) klarade sig bra 25 betydande banker har behov för mera kapital, uppgående till sammanlagt 25 miljarder euro 12 banker har redan åtgärdat saken de återstående 13 bankerna har tid till den 10 november att lägga fram sin åtgärdsplan och 6-9 månader på sig att fullfölja planen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Lehdistötilaisuus kattavan arvion tuloksista 21

23 Inverkan på bankverksamheten 22

24 Tillsyn av Europeiska banker utövas enligt gemensamma och kvalitativa metoder För finska banker är Finansinspektionen första kontaktpunkten Ansökningsärenden, beslutsunderlag, anmälningar till myndigheten, rapporter Bankerna kan fortfarande i kontakten med Finansinspektionen använda de inhemska språken ECB:s tillsynsbeslut beträffande banker Gemensamma och kvalitativa SSM bedömningskriterier ligger som grund Besvärsförfarandet förnyas ECB samlar in tillsynsuppgifter om banksektorn Regelbunden finansiell rapportering och riskrapportering via Finansinspektionen Ärendespecifika uppgifter i någon utsträckning Uppgiftsinsamlingen gäller såväl stora som små banker 23

25 Euroländernas banker övervakas enligt likvärdiga och kvalitativa metoder ECB Finansinspektionen samarbetar beträffande tillsynen av de betydande bankerna Kostnaderna för tillsynen av euro-områdets banker ökar speciellt i början Fördelar för bankerna: Kvaliteten på tillsynen förbättras (bl.a. metodologin för riskbedömningen, effektiv koordinering och inriktning av resurserna) Marknadens förtroende för banksektorn förstärks, vilket främjar bankerna Harmoniserade tillvägagångssätt Enhetlig rapportering Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

26 Tillsyn över Nordea-koncernen och Nordea Bank Finland (NBF) Nordeas tillsynskollegium Sveriges Finansinspektion koordinerar. ECB och tillsynsmyndigheterna från Norge och Danmark. Finansinspektionen och tillsynsmyndigheterna i Estland och Lettland samt Litauen fr.o.m är observatörer. EBA har rätt att delta i mötena. ECB:s banktillsyn Finansinspektionen EBA (banker) EIOPA (försäkringssektorn) ESMA (värdepappersmarkn.) ESRB (systemrisk) Finlands Bank Nordea-koncernen NBF är direkt underställd SSM 25

27 Fördelarna för bankkunderna 26

28 Effektiv banktillsyn gynnar kunderna Kvalitativ och effektiv tillsyn Kontroll över risker Tidigt ingripande i problemen Stabil banksektor Inga allvarliga kriser Inga omfattande stödåtgärder Fungerande finansservice Effektiv finansmarknad 27

29 Den gemensamma banktillsynens fördelar och utmaningar Bankernas situation utvärderas och tillrättaläggande åtgärder vidtas innan ECB tillsynen inleds En kvalitativ och harmoniserad banktillsyn ökar förtroendet för banksektorn Kontroll över tillsynens helhetskostnad är av central betydelse I samband med att stabiliteten säkerställs genom den harmoniserade tillsynen bör även en likvärdig konkurrens inom hela EU området tryggas De nationella tillsynsmyndigheterna spelar fortfarande en avgörande roll i banktillsynen 28

30 Är Finansinspektionen redo? 29

31 Finansinspektionen har förnyat sin verksamhet inom många områden Processerna och metoderna för tillsyn Beslutsfattningen Tillsynssamarbetet Tillsynsplanerna Planeringen av tillsynsåtgärderna, utförande av tillsynen Tillsynsmyndighetens bedömning (RAS, SREP) Rapportering och analys Bedömning av bankernas betydelsefullhet Beviljande och återkallande av koncessioner Ägarkontroll Godkännande av modeller Krav på tilläggskapital Användande av makrobalansredskap Sanktioner Gemensamma tillsynsgrupper (JST) för stora banker ECB samarbete i tillsynen av små banker Gemensamma tillsynsgrupper Tillsynskollegier Krishantering Tillsynsspråket 30

32 Exempel: beviljande av bankkoncession Nuvarande process: Ansökan riktas till Finansinspektionen Finansinspektionen ber vid behov om tilläggsutredning Finansinspektionen bedömer om förutsättningarna för koncessionen föreligger Finansinspektionens direktör tar beslutet Finansinspektionen informerar sökanden inom sex månader från det att ansökan inlämnades SSM-processen: Ansökan riktas till Finansinspektionen Finansinspektionen ber vid behov om tilläggsutredning Finansinspektionen bedömer om förutsättningarna för koncessionen föreligger Finansinspektionens direktör gör beslutsunderlaget för ECB inom fyra månader från det att ansökan inlämnades Ansökan är godkänd såframt ej ECB inom 10 dagar meddelar att de motsätter sig Finansinspektionen meddelar om beslutet åt sökanden 31

33 Exempel: årlig bedömning av en stor finsk banks risker (tillsynsmyndighetens bedömning, SREP) Nuvarande process: Finansinspektionens bedömningsmetoder och processer EBA:s instruktioner Finansinspektionen gör bedömningen baserat på gransknings- och övrigt tillsynsmaterial Om banken har gränsöverskridande verksamhet behandlas ärendet i tillsynskollegiet Finansinspektionen besluter om vilka korrigeringsåtgärder (inkl. tilläggskapital) som framläggs för banken SSM-processen: SSM-bedömningsmetoder- och processer EBA:s instruktioner Bedömningen görs i samarbete mellan ECB och Finansinspektionen baserat på gransknings- och övrigt tillsynsmaterial Den gemensamma tillsynsgruppen (JST) har en central roll Om banken har gränsöverskridande verksamhet behandlas ärendet i tillsynskollegiet ECB deltar i kollegiet ECB besluter om vilka korrigeringsåtgärder (inkl. tilläggskapital) som framläggs för banken Finansinspektionen deltar i beslutsfattningen i SSM tillsynsnämnd 32

34 Finansinspektionen övriga förberedelser Processerna och tillvägagångsmetoderna är uppdaterade Kontakterna med ECB är etablerade De gemensamma rutinerna är på plats Roller och arbetsfördelningar är klara Bankerna är informerade Personalen är skolad Finansinspektionen är redo! Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

35 Tack Tilläggsinformation: > EU-system för finansiell tillsyn > Den gemensamma banktillsynsmekanismen 34

Europeisk påverkare inom tillsynen

Europeisk påverkare inom tillsynen Europeisk påverkare inom tillsynen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 2015 Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen arbetar för att kunderna i Finland tryggt

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

Krishantering av banker 2013-10-07

Krishantering av banker 2013-10-07 Krishantering av banker 2013-10-07 Dagens agenda Före och efter krisen en överblick Det nya ramverket för krishantering av banker Bankunionen Kartan ritas om före Finansdepartementet Tillsyn Reglering

Läs mer

Offentligt samråd. 1 Vad är en bank? Och varför behöver banker tillstånd?

Offentligt samråd. 1 Vad är en bank? Och varför behöver banker tillstånd? Offentligt samråd om vägledningen vid bedömning av tillståndsansökningar och om vägledningen vid bedömning av tillståndsansökningar från fintechkreditinstitut Vanliga frågor 1 Vad är en bank? Och varför

Läs mer

Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning.

Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning. Arbetsordning för Finansinspektionen Inledning Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning. Bankfullmäktige ska 1) övervaka den allmänna

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR BANKTILLSYN

VÄGLEDNING FÖR BANKTILLSYN VÄGLEDNING FÖR BANKTILLSYN september 2014 Europeika centralbanken, 2014 Adress Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Tyskland Postadress Postfach 16 03 19, 60066 Frankfurt am Main, Tyskland Telefon

Läs mer

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) 1 Innehåll Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER L 82/56 2.6.204 ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING med beaktande av rådets

Läs mer

FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna. 10 juni 2014

FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna. 10 juni 2014 FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna 10 juni 2014 1 Agenda Välkommen, Martin Noréus De europeiska tillsynsmyndigheterna; översikt och uppdrag, Christina Ohlén Riktlinjernas tillämplighet i

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 2/2015

Föreskrifter och anvisningar 2/2015 Föreskrifter och anvisningar 2/2015 Utarbetande av återhämtningsplaner samt tidigt ingripande Dnr FIVA 7/01.00/2015 Utfärdade 14.10.2015 Gäller från Kapitel 2, 3 och 4: 1.11.2015; kapitel 5 och 6: 1.1.2016

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 8/2015

Föreskrifter och anvisningar 8/2015 Föreskrifter och anvisningar 8/2015 Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del II, Dnr FIVA 17/01.00/2015 Utfärdade 30.11.2015 Gäller från 1.1.2016 FINANSINSPEKTIONEN tfn 010 831 51 fax

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 14.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 141/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för

Läs mer

Riktlinjer. om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner EBA/GL/2014/06. 18 juli 2014

Riktlinjer. om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner EBA/GL/2014/06. 18 juli 2014 EBA/GL/2014/06 18 juli 2014 Riktlinjer om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner 1 EBA:s riktlinjer om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner Riktlinjernas status 1. Detta

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 1.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 87/1 I (Resolutioner, rekommendationer och yttranden) YTTRANDEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 18 mars 2010 över ett

Läs mer

Nej till bankunionen!

Nej till bankunionen! Grödinge 2012-12-06 Nej till bankunionen! 1. Bakgrund Den 12 september 2012 lade EU-kommissionen fram ett förslag till gemensam banktillsyn och - reglering, Rådets förordning 2012/042 (CNS) om tilldelning

Läs mer

Tillsyn under Solvens 2

Tillsyn under Solvens 2 Tillsyn under Solvens 2 Bertil Sjöö Juridikseminariet - SFF 12 november 2015 Tillsyn Bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser

Läs mer

Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer

Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer Februari 2015 1 Allmänna anvisningar till båda mallarna "Namn", "MFI-kod" och "LEI-kod"

Läs mer

EMU:S INSTITUTIONER RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT

EMU:S INSTITUTIONER RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT EMU:S INSTITUTIONER Ekonomiska och monetära unionens institutioner bär huvudansvaret för att besluta om den europeiska penningpolitiken, för bestämmelser som rör euroutgivningen och för prisstabiliteten

Läs mer

RIKTLINJER GÄLLANDE MINIMIFÖRTECKNINGEN ÖVER TJÄNSTER OCH FACILITETER EBA/GL/2015/ Riktlinjer

RIKTLINJER GÄLLANDE MINIMIFÖRTECKNINGEN ÖVER TJÄNSTER OCH FACILITETER EBA/GL/2015/ Riktlinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Riktlinjer för fastställandet av när likvidation av tillgångar eller skulder enligt normala insolvensförfaranden kan få negativa effekter på en eller flera finansiella marknader

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN C 144/2 SV Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2014 III (Förberedande akter) EUROPEISKA CENTRALBANKEN Rekommendation om rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2532/98 om Europeiska

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2013:3)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2013:3) PM Hanteringsklass: Öppen 1 (9) Dnr Dnr: 2013/424 2013-11-15 Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2013:3) Riksgäldskontoret (nedan Riksgälden) är stödmyndighet enligt

Läs mer

Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla

Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla 1 1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter Riktlinjernas status 1. Detta dokument

Läs mer

Rörelserätt finansiella rättsfrågor i rörelse

Rörelserätt finansiella rättsfrågor i rörelse Rörelserätt finansiella rättsfrågor i rörelse Rebecca Söderström Rebecca.soderstrom@jur.uu.se The Economist 1987 Vad är rörelserätt? Tillstånd, tillsyn, sanktioner Hur ska det tillses att lagen efterföljs?

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/89/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/89/EU 8.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 326/113 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/89/EU av den 16 november 2011 om ändring av direktiven 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG och

Läs mer

Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om Europeiska centralbankens tillsyn över kreditinstitut (KOM(2012) 511 slutlig)

Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om Europeiska centralbankens tillsyn över kreditinstitut (KOM(2012) 511 slutlig) Finansutskottets utlåtande 2012/13:FiU18 Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om Europeiska centralbankens tillsyn över kreditinstitut (KOM(2012) 511 slutlig) Sammanfattning Utskottet prövar

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

Ekonomiska kommentarer

Ekonomiska kommentarer NR 5 2017 10 november 2017 Ekonomiska kommentarer Bankunionen - vad är det? Markus Ehrenpil och Mattias Hector Författarna är verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet 1 Bankunionen

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONEN 1 Faktorer som påverkar påföljds- och ordningsavgiftens storlek 1.1 Påföljdsavgiftens dimensionering 41 2 mom. 1 i lagen om Finansinspektionen lyder: Påföljdsavgiftens belopp ska baseras på en samlad bedömning.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 december 2011 1244/2011 Lag om ändring av kreditinstitutslagen Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM11. Översyn av det Europeiska systemet för finansiell tillsyn. Dokumentbeteckning. Finansdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM11. Översyn av det Europeiska systemet för finansiell tillsyn. Dokumentbeteckning. Finansdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av det Europeiska systemet för finansiell tillsyn Finansdepartementet 2017-10-24 Dokumentbeteckning KOM (2017) 536 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM19. Meddelande om fullbordande av bankunionen. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM19. Meddelande om fullbordande av bankunionen. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om fullbordande av bankunionen Finansdepartementet 2017-11-14 Dokumentbeteckning KOM (2017) 592 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet,

Läs mer

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna PROMEMORIA Datum 2011-11-25 Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Överenskommelse om samarbete avseende finansiell stabilitet och krishantering

Överenskommelse om samarbete avseende finansiell stabilitet och krishantering 2016-12-07 Finansiella stabilitetsrådet Överenskommelse om samarbete avseende finansiell stabilitet och krishantering Överenskommelsen är upprättad mellan Regeringskansliet (Finansdepartementet), Sveriges

Läs mer

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk Anmälan om Februari 2007 schablonmetoden, operativ risk N Allmän information om anmälningsförfarandet Detta dokument innehåller Finansinspektionens krav på hur en anmälan om att använda schablonmetoden

Läs mer

EUs beslutsvägar 2015-11-05. Föreläsare: Göran Färm

EUs beslutsvägar 2015-11-05. Föreläsare: Göran Färm EUs beslutsvägar Föreläsare: Göran Färm Göran Färm - bakgrund Journalist, informationschef Chef LOs näringspolitiska enhet Kommunalråd Norrköping EU-parlamentariker Rådgivare åt EU-kommissionär Margot

Läs mer

Kapitalkrav för svenska banker

Kapitalkrav för svenska banker PROMEMORIA Datum 2014-09-08 FI Dnr 14-6258 Kapitalkrav för svenska banker Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Riktlinjer och rekommendationer

Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer och rekommendationer för att göra enhetliga, effektiva och ändamålsenliga bedömningar av samverkansöverenskommelser Esma CS 60747-103 rue de Grenelle 75345 Paris

Läs mer

Riktlinjer. om faktorer som ska utlösa åtgärder för tidigt ingripande enligt artikel 27.4 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om faktorer som ska utlösa åtgärder för tidigt ingripande enligt artikel 27.4 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Riktlinjer om faktorer som ska utlösa åtgärder för tidigt ingripande enligt artikel 27.4 i direktiv 2014/59/EU 1 Innehåll EBA:s riktlinjer om faktorer som ska utlösa åtgärder

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

Genomförande av de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer och rekommendationer 1

Genomförande av de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer och rekommendationer 1 P R O M E M O R I A Datum 2013-02-08 FI Dnr 12-12289 Författare Marie Jesperson Genomförande av de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer och rekommendationer 1 Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Mot ett mer stabilt banksystem nästa steg för Baselkommittén

Mot ett mer stabilt banksystem nästa steg för Baselkommittén Mot ett mer stabilt banksystem nästa steg för Baselkommittén SNS/SIFR Finanspanel 3 oktober 2014 Stefan Ingves Riksbankschef och ordförande i Baselkommittén för banktillsyn Agenda Om Baselkommittén för

Läs mer

EBA:s riktlinjer. för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4

EBA:s riktlinjer. för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4 EBA:s riktlinjer för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4 London den 27 juli 2012 Innehåll I. Sammanfattning...3 II. Bakgrund och motiv...4 III. EBA:s riktlinjer för jämförelse av ersättningar (EBA/GL/2012/4)...6

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN C 30/6 Europeiska unionens officiella tidning 1.2.2013 III (Förberedande akter) EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 27 november 2012 om ett förslag till rådets förordning

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Bank- och. finanstjänster. En välfungerande gemensam marknad för. finanstjänster. bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt

Bank- och. finanstjänster. En välfungerande gemensam marknad för. finanstjänster. bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt INSYN I EU POLITIKEN En välfungerande gemensam marknad för finanstjänster bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt Bank- och finanstjänster Åtgärder inom finanssektorn som omfattar hela EU

Läs mer

Den historiska utvecklingen och utmaningar inom bankreglering och makrotillsyn Finanstilsynet, Oslo, 20 Oktober 2016

Den historiska utvecklingen och utmaningar inom bankreglering och makrotillsyn Finanstilsynet, Oslo, 20 Oktober 2016 Den historiska utvecklingen och utmaningar inom bankreglering och makrotillsyn Finanstilsynet, Oslo, 20 Oktober 2016 Riksbankschef Stefan Ingves Prolog: Palmstruch och Riksens Ständers Bank Palmstruch

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Mål och strategi för Riksbankens internationella arbete 2010

Mål och strategi för Riksbankens internationella arbete 2010 PM DATUM: 2009-11-13 AVDELNING: STA/INT HANDLÄGGARE: Kai Barvèll/Christina Nordh Berntsson HANTERINGSKLASS: ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Vart är finansmarknaden på väg?

Vart är finansmarknaden på väg? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Vart är finansmarknaden på väg? Mariehamn 15.8.2016 15.8.2016 Offentligt 1 På det hela taget är den finansiella stabiliteten i Finland god Finanssystemet i Finland har

Läs mer

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald Sparbanken Rekarne Policy för styrelsens och ledningens Ramverksversion 180.002 Fastställelse och revision årligen Informationstyp Datum för fastställelse 2017-02-27 Sidan 1 Innehåll Innehåll Externa regelverk...

Läs mer

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde L 107/76 25.4.2015 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/656 av den 4 februari 2015 om villkoren för att kreditinstitut ska få inräkna delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet i enlighet med

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN C 58/4 Europeiska unionens officiella tidning 24.2.2011 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB/2011/1)

Läs mer

Hantering av problembanker

Hantering av problembanker DATUM: 2012-11-08 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Bankföreningens årsmöte SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets förslag till ytterligare verktyg för makrotillsyn

Yttrande över Finansdepartementets förslag till ytterligare verktyg för makrotillsyn Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

- enligt den preliminära dagordning som framkom i Coreper den 14 november 2012. 1. Godkännande av den preliminära dagordningen

- enligt den preliminära dagordning som framkom i Coreper den 14 november 2012. 1. Godkännande av den preliminära dagordningen Annotering 2012-11-26 Fi 2012/166 Finansdepartementet Till: Riksdagen Ekofinrådets möte den 4 december 2012 i Bryssel Kommenterad dagordning - enligt den preliminära dagordning som framkom i Coreper den

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 2.6.2015 L 135/29 EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/856 av den 12 mars 2015 om principerna för det etiska ramverket för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) (ECB/2015/12) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 RIKTLINJER OM DE UPPLYSNINGAR SOM SKA LÄMNAS OM INTECKNADE OCH ICKE INTECKNADE TILLGÅNGAR 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 Riktlinjer om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

EBA:s riktlinjer. för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda EBA/GL/2012/5

EBA:s riktlinjer. för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda EBA/GL/2012/5 EBA:s riktlinjer för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda EBA/GL/2012/5 London, 27.7.2012 Riktlinjernas status 1. Riktlinjerna i detta dokument har utfärdats på grundval av artikel 16 i Europaparlamentets

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GRÄNSER FÖR EXPONERING MOT SKUGGBANKENHETER EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Riktlinjer

RIKTLINJER FÖR GRÄNSER FÖR EXPONERING MOT SKUGGBANKENHETER EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Riktlinjer EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Riktlinjer Gränser för exponering mot skuggbankenheter som bedriver oreglerad bankverksamhet enligt artikel 395.2 i förordning (EU) nr 575/2013 1 1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter

Läs mer

Eiopa12/237. Flerårigt arbetsprogram för Eiopa

Eiopa12/237. Flerårigt arbetsprogram för Eiopa 1 Eiopa12/237 Flerårigt arbetsprogram för Eiopa 2012 2014 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Regleringsuppdrag... 3 3. Tillsynsuppdrag... 5 4. Konsumentskydd och finansiell innovation... 6 5.

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Standard RA4.4. Rapportering av länderrisker. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.4. Rapportering av länderrisker. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.4 Rapportering av länderrisker Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 1/120/2005 2 (10) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Rättsgrund 5 4 Rapportering till Finansinspektionen

Läs mer

Ekofinrådets möte den 7 november 2017

Ekofinrådets möte den 7 november 2017 Kommenterad dagordning Rådet 2017-10-30 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 7 november 2017 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som framkom den 23 oktober. 1. Godkännande av

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse. Tillfälligt anställd personal (AD 10)

Inbjudan att anmäla intresse. Tillfälligt anställd personal (AD 10) Personalavdelningen Rekrytering och karriärutveckling Inbjudan att anmäla intresse Tillfälligt anställd personal (AD 10) Experter till revisioner av bankunionen/resolution av banker (den gemensamma tillsynsmekanismen

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 21 mars 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 21 mars 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 21 mars 2017 (OR. en) 9165/16 COR 1 EF 125 ECOFIN 439 DELACT 83 FÖLJENOT från: inkom den: 17 mars 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för

Läs mer

Kraven på återhämtningsplaner enligt krishanteringsdirektivet

Kraven på återhämtningsplaner enligt krishanteringsdirektivet Kraven på återhämtningsplaner enligt krishanteringsdirektivet 1 Inledning I denna artikel presenteras de kommande kraven på återhämtningsplaner som i samband med införlivandet av krishanteringsdirektivet

Läs mer

Nya regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar

Nya regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar Nya regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar FI-forum 25 september 2014 Agenda Bakgrund, syfte och sammanhang Kapitaltäckning Kapitalbuffertar Kapitalbuffertar och pelare 2 Offentliggörande av information

Läs mer

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA-BoS-14/259 SV Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Avsiktsförklaringen mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna rörande tillsynen av Nordea har uppdaterats och offentliggörs härmed.

Avsiktsförklaringen mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna rörande tillsynen av Nordea har uppdaterats och offentliggörs härmed. Avsiktsförklaringen mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna rörande tillsynen av Nordea har uppdaterats och offentliggörs härmed. Den avsiktsförklaring (MoU) som Finanstilsynet i Danmark, Finansinspektionen

Läs mer

L 95/56 Europeiska unionens officiella tidning

L 95/56 Europeiska unionens officiella tidning L 95/56 Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 22 januari 2014 om ändring av beslut ECB/2004/2 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2014 COM(2014) 676 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Allmän bedömning av de ekonomiska effekterna av de krav på offentliggörande

Läs mer

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Ana Maria Matei, finansinspektör anamaria.matei@fi.se 2011-05-10 Solvens 2-visionen Ny EU-lagstiftning med fokus på riskbaserat kapitalkrav och risk management för försäkringsbolag

Läs mer

2/6. 1 EUT L 158, , s EUT L 335, , s EUT L 331, , s

2/6. 1 EUT L 158, , s EUT L 335, , s EUT L 331, , s EIOPA16/858 SV Riktlinjer för att underlätta en verkningsfull dialog mellan å ena sidan behöriga myndigheter som utövar tillsyn av försäkringsföretag och å andra sidan de lagstadgade revisorer och revisionsbyråer

Läs mer

Vad gör FI på bankområdet?

Vad gör FI på bankområdet? Vad gör FI på bankområdet? FI-forum 25 februari 2016 Agenda 14.00 14.10 Inledning 14.10 14.40 Banktillsynens utgångspunkter och prioriteringar 14.40 15.10 Kapitalkraven och FI:s översyn- och utvärderingsprocess

Läs mer

EU-kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut ( Liikanen )

EU-kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut ( Liikanen ) 2014-03-10 REMISSVAR Finansmarknadsavdelningen FI Dnr 14-2616 Finansdepartementet (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.9.2017 COM(2017) 542 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.1 Organisation av intern kontroll Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en ämnesvis indelad helhet av föreskrifter och råd som förpliktar eller vägleder tillsynsobjekt

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM115. Ändrade regler för tillsyn över centrala motparter i EU och i tredjeland. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM115. Ändrade regler för tillsyn över centrala motparter i EU och i tredjeland. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Ändrade regler för tillsyn över centrala motparter i EU och i tredjeland Finansdepartementet Dokumentbeteckning KOM(2017) 331 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Ökad finansiell integration - framtida utmaningar

Ökad finansiell integration - framtida utmaningar ANFÖRANDE DATUM: 2007-04-19 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Svante Öberg Konferens: Bank & Finans Outlook (Affärsvärlden), Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

om bedömning av kreditvärdighet

om bedömning av kreditvärdighet EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA:s riktlinjer om bedömning av kreditvärdighet 1 Innehåll Avdelning 1 Efterlevnad och rapporteringsskyldigheter 3 Avdelning 2 Syfte, tillämpningsområde och definitioner 4 Avdelning

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, tredje kvartalet 2017

De svenska bankernas kapitalkrav, tredje kvartalet 2017 P R O M E M O R I A Datum 2017-11-24 FI Dnr 17-6342 Författare Avdelningen för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL 30.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 320/1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska centralbanken om det praktiska

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer