3. Tävlingen arrangeras i Polen. Samtliga användare av internetsidan polferries.se och polferreies.pl får delta i tävlingen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Tävlingen arrangeras i Polen. Samtliga användare av internetsidan polferries.se och polferreies.pl får delta i tävlingen."

Transkript

1 Villkor för tävlingen Nowa Mzovia jest malowana 1 Allmänna föreskrifter 1. Tävlingen arrangeras av Polish Baltic Shipping Co, adress: ul. Portowej 41, Kołobrzeg, registrerat i Nationella Domstolsregistret över företag under KRS-nummer , NIP , nedan kallat "Arrangören" eller "Polferries". 2. Tävlingen anordnas under perioden fr.o.m t.o.m där deltagarna får svara på två frågor ställda av Arrangören. 3. Tävlingen arrangeras i Polen. Samtliga användare av internetsidan polferries.se och polferreies.pl får delta i tävlingen. 4. Tävlingen genomförs enligt bestämmelserna i polsk lagstiftning och de regler som anges i dessa tävlingsvillkor. Villkoren finns tillgängliga på Arrangörens internetsida samt på dess kontor. 2 Regler för deltagande i tävlingen: 2.1. Användare av internetsidan polferries.se och polferries.pl får delta i tävlingen. 2.2 Deltagare under 18 år (minderåriga) måste ha en förälders/vårdnadshavares godkännande. Namn och kontaktuppgifter för den vuxna person som ansvarar för deltagaren ska tydligt anges i formuläret Tävlande får inte vara anställda hos eller företrädare för arrangören, eller deras familjemedlemmar till besläktandets andra led, eller andra individer direkt inblandade i utarbetandet och genomförandet av tävlingen på uppdrag av arrangören Användare av hemsidan polferries.se som uppfyller ovanstående krav kan delta i tävlingen genom att besvara frågorna på sidan och ange sina personuppgifter i form av namn, e-postadress, telefonnummer samt ge samtycke till behandlingen av dessa uppgifter Tävlingen får endast deltas i vid ett tillfälle. En person kan ta del i tävlingen endast med ett enskilt e-postkonto, oavsett hur många den har Deltagarna är införstådda med tävlingsvillkoren. Deltagande i tävlingen är liktydigt med godkännande av samligia tävlingsregler Ansökan om tävlande innebär godtagande av reglerna som anges i dessa föreskrifter.

2 2.8. Arrangören ansvarar inte för anmälningar som inte når fram p.g.a. yttre omständigheter, inklusive systemfel i tävlandens dator eller internetuppkoppling Arrangören ansvarar inte för falska uppgifter eller tredje parts uppgifter förmedlade via deltagaren. Angivande av falska uppgifter medför diskvalificering från prisvinster Priser i tävlingen är: 1:a platsen: Voucher för en T/R resa för 4 (fyra) personer med bil och 4-bäddshytt med färjan Mazovia på linje Swinoujscie - Ystad, organiserad av Arrangören, som får utnyttjas till den 15 december :a - 10:e plats: Voucher för T/R resa för 2 (två) personer och 2-bäddshytt med färjan Mazovia på linje Swinoujscie - Ystad, organiserad av Arrangören, som får utnyttjas till den december Regler för utdelning av tävlingspriser 3.1 Tävlingen går ut på att deltagare ska hitta på ett namn till en grafisk design som finns på fören av färjan Mazovia, som är publicerad på följande websida samt besvara en fråga som finns på följande webadress Svaren ska vidare bedömas av Tävlingkommission som består av Arrangörens företrädare och som väljer ut tio (10) bästa förslag. I fall två likadana svar inskickade av två olika deltagare, kommer kommissionen att beakta det som kom tidigast Tävlingsdeltagare styrker i och med sin deltagan att deras svar är verk av deras egen kreativitet, att de aldrig tidigare har publicerats och att de är ensamma upphovsrättsinnehavare till texten, som inte bryter mot lagar gällande skyddandet av tredje parts rättigheter eller lagar gällandes immateriell äganderätt. Svar får inte innehålla material som bryter mot lagen eller god sed, särskilt intrång i tredje parts rättigheter, uppvigling till våld, intolerans, svordomar eller reklam för tredje part Tävlanden samtycker i och med sin anmälan till tävlingen att dennes svar publiceras på internetsidan och portalen med upphovsmannens namn. Tävlanden tillerkänner också arrangören den avgiftsfria rätten att nyttja svaret till följande användningsområden: a) att skapa en digital inspelning av verket b) att lägga upp verket på Internet c) att bevara verket i datorminne samt i egna databaser. d) att med utvald teknik framställa exemplar av verket, däribland tryckning, reprografi, magnetisk lagring och digital lagring. e) att återskapa verket i alla audiovisuella medier, i synnerhet på magnetiska

3 lagringsmedier och hårddiskar samt alla former av lagringsmedia för digital lagring (även på Internet). f) att datorbehandla verket och utföra ändringar som krävs av Internetmediet. g) att offentligt framställa och återge verket, samt att tillgängliggöra det offentligt på så sätt att verket är åtkomligt var och när som helst, oavsett vilken utrustning eller applikation man använder. h) att använda verket i olika format, inklusive helt eller delvis tryckt och med rätten att koppla verket (eller delar av det) till andra verk och skapa bearbetningar (abstrakt). i) att göra papperskopior (utskrifter) av verket. j) att anpassa verket funktionellt till arrangörens hemsida. k) att anpassa verket funktionellt till mobila enheter, inklusive funktioner som används för Internetanslutning. l) att använda verket till marknadsföring och reklam. m) att marknadsföra eller upplåta till uthyrning av verket, inklusive överföring av äganderätten, även mot betalning från andra operatörer, inklusive kommunikationsoperatörer. n) att presentera verk, inklusive mot betalning, för en begränsad eller obegränsad publik, i synnerhet inom ramen för telekommunikationstjänster som telefoner och andra mobila funktioner (t.ex. SMS/MMS). o) att utöva rättigheter och godkänna deras utförande. Arrangören har rätt utan upphovsmannens samtycke att ge underlicenser i den fulla utsträckning som anges ovan Urvalskriteriet för vinnarna är vilka de bästa svaren är enligt Tävlingskommissionens bedömning. Bedömningen görs av tävlingsutskottet sammansatt av representanter för arrangören, som tar hänsyn till tävlandes påhittighet och kreativitet Tävlingskommissionen, sammansatt av representanter för arrangören, ansvarar för ett korrekt genomförande av tävlingen. Ett protokoll kommer att utarbetas över utskottets verksamhet med uppgifter om tävlingens vinnare och tilldelning av priser Tävlingskommitén sammanträde, under vilket tävlingsvinnarna tillkännages, kommer att äga rum på följande datum: 6 dygn efter datumet då tävlingen avslutas. I tävlingen kommer trettio (30) deltagare att prisbelönas Prisvinsterna som anges i punkt 2.9. ovan kan inte bytas mot motsvarande värde i pengar eller mot något annat pris Vinnare kan inte överlåta rätten till prisvinsterna till en tredje part. 4 Publicering av resultat och prisutdelning i tävlingen 4.1. Information om tävlingsresultaten kommer att tillkännages på arrangörens hemsida

4 senast 3 arbetsdagar efter tävlingsutskottets bedömning, såsom anges i punkt 3.6. i dessa föreskrifter Tävlingsvinnare kommer att informeras per telefon eller e-post. För att erhålla ett pris är vinnare skyldiga att per e-post skicka sina adressuppgifter senast 64 timmar efter att ha mottagit vinstmeddelande Priserna skickas med posten snarast möjligt efter att tävlingsvinnarna tillkännagets. Mottagare av pris måste uppge följande uppgifter: förnamn, efternamn, bostadsadress med postnummer samt personnummer. Pris utdelas enbart om deltagare uppfyller samtliga tävlignsregler Vinnaren samtycker till att dennes namn uppges på arrangörens hemsida och på portalen Namnet kommer att publiceras på dessa sidor efter att vinnarnas adressuppgifter har samlats in. Ifall vinnaren inte kan kontaktas eller inte uppfyller kraven i punkterna 4.2. och 4.3. ovan så tilldelas priset nästa tävlande i listan över deltagare som uppfyller tävlingsvillkoren Angivande av falska eller ofullständiga personuppgifter (namn och adress) utgör orsak för inställd prisutdelning i fall av vinst Prisutdelning sker i enlighet med gällande skattelagstiftning Priset kan endast tilldelas den som uppfyller alla villkor i dessa föreskrifter Arrangören ansvarar inte för vinnares oförmåga eller svårighet att ta emot pris av skäl på deltagarens håll Icke mottagna priser kommer att betraktas förverkade och förblir arrangörens egendom. 5 Att göra reklamation 1. Alla reklamationer rörande genomförandet av tävlingen kan göras skriftligen senast 14 dagar efter tävlingens avslut. 2. Skriftlig reklamation bör innehålla: tävlandens namn och fullständiga adress samt en detaljerad beskrivning av orsaken till reklamationen. 3. Reklamationer kommer att behandlas inom 14 dagar efter att arrangören har mottagit dem. 4. Reklamationer kommer att behandlas enligt dessa föreskrifter. 5. Tävlanden kommer att underrättas om beslutet per brev skickat till adressen som anges i reklamationen inom 7 dagar efter att den har behandlats. 6 Behandling av personuppgifter 6.1. Behandling av personuppgifter för tävlanden sker i enlighet med lagen om skydd av

5 personuppgifter De tävlandes personuppgifter tas till vara av arrangören Tävlanden samtycker till arrangörens behandling av dennes personuppgifter, i syfte att uträtta de skyldigheter som hör till tävlingens genomförande. Tävlanden kan när som helst få tillgång till sina personuppgifter och rätta, ändra eller ta bort dem. Tävlanden samtycker till att dennes personuppgifter förmedlas till budbärar- eller postorderfirma i syfte att överlämna prisvinster I enlighet med lagen om skydd av personuppgifter har tävlanden rätt att få tillgång till sina personuppgifter och att ändra eller ta bort dem Dessa föreskrifter finns tillgängliga på sidan Dessa föreskrifter utgör det enda dokumentet med reglerna för tävlingen. Allt PRmaterial är enbart av informationskaraktär Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa föreskrifter, förutsatt att det inte försämrar situationen för tävlanden Eventuella tvister som uppstår inom ramen för denna tävling ska behandlas i enlighet med polsk lagstiftning.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER 1. INLEDNING Dessa villkor gäller för ATG-konto, ATG-kort hos AB Trav och Galopp (ATG) samt därtill kopplade tjänster. Innehavare

Läs mer

Försäljningsvillkor Böcker, tidningar och digitalt

Försäljningsvillkor Böcker, tidningar och digitalt Försäljningsvillkor Böcker, tidningar och digitalt Leverans Beställningar av varor gjorda före kl. 12.00 skickas från oss påföljande arbetsdag (gäller ej tidningar och FAR-kalendern). Varorna skickas med

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

AVTAL V.4.0 MELLAN: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms BE 0864 240 405

AVTAL V.4.0 MELLAN: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms BE 0864 240 405 AVTAL MELLAN: Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adress Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms BE 0864 240 405 Representerad av Marc Van Wesemael nedan kallad

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

ANNONS - OCH FÖRMEDLINGSAVTAL

ANNONS - OCH FÖRMEDLINGSAVTAL ANNONS - OCH FÖRMEDLINGSAVTAL Fastställt av Hemnets styrelse april 2013 Avtal mellan Hemnet Service HNS AB, org.nr 556260-0089, ( Hemnet ), och nedan angivet fastighetsmäklarföretag ( Mäklarfirman ). 1.

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat: Allmänna villkor 1. INTRODUKTION Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) utgör de allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som reglerar hur du som besökare, registrerad medlem med

Läs mer

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands Spara och skriva ut Allmänna villkor version 2.0.2 Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands ARTIKEL 1: DEFINITIONER Inom ramen för dessa allmänna villkor har de begrepp som finns med

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) 2012-10-12 Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter.

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter. COPYRIGHT Copyright 2004. Eli Lilly Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. Eli Lilly Sweden AB ( Lilly ) ger dig härmed rätt att kopiera dokument som publicerats av Lilly på World Wide Web att användas

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Tävlingen Villkoren Arrangör(erna) Tävlingssidan

Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Tävlingen Villkoren Arrangör(erna) Tävlingssidan Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Sponsrad av Viacom International Media Networks, en del av Viacom International, Inc., och Plan International USA, Inc. DU BEHÖVER INTE KÖPA

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer