Försäkringsvillkor. ZS 61:4 - Förmögenhetsbrottsförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor. ZS 61:4 - Förmögenhetsbrottsförsäkring"

Transkript

1 Försäkringsvillkor ZS 61:4 - Förmögenhetsbrottsförsäkring

2 ZS 61:4 Allmänna villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Detta försäkringsvillkor gäller för försäkringsavtal med försäkringstagaren enligt särskilt försäkringsbrev eller annan handling som utfärdats av Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige och som hänvisar till villkoret. Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige benämns nedan i försäkringsvillkoren som Zurich. I både försäkringsbrev och villkor förekommer försäkringstekniska termer. I villkoret är de skrivna med kursiv stil och återfinns i avsnittet Definitioner. Innehåll: Definitioner Försäkringens omfattning 1 Vem försäkringen gäller för 2 När försäkringen gäller 3 Var försäkringen gäller 4 Försäkringsbelopp 5 Självrisk 6 Försäkringens omfattning 7 Undantag Skaderegleringsbestämmelser 1 Anmälan om försäkringsfall 2 Skyldighet att lämna upplysningar 3 Skyldighet att utreda 4 Försummelse att fullgöra skyldighet vid försäkringsfall 5 Rättegång 6 Uppgörelse i godo 7 Dröjsmål med försäkringsersättning 8 Utbetalning till sanktionerade bolag, personer eller organisationer Allmänna avtalsbestämmelser 0 Försäkringstagarens behörighet 1 Ansvar under försäkringstiden 2 Rätt till förtida uppsägning eller villkorsändring 3 Premiebetalning 4 Premieåterbetalning när försäkringsavtalet upphör i förtid 5 Upplysningsplikt 6 Riskökning 7 Räddningsplikt 8 Regress 9 Dubbelförsäkring 10 Kvittningsförbehåll 11 Valuta 12 Force majeure 13 Preskription och preklusion 14 Tillämpar lag och behörig domstol samt skiljeförfarande 15 Bolag som är föremål för sanktioner 2

3 Definitioner Anställd Med anställd avses fysisk person: a) som är att anse som arbetstagare hos den försäkrade b) för vilken den försäkrade har ett principalansvar enligt tillämplig lag även om anställningsförhållande inte föreligger Med anställd avses även f.d. anställd de sextio första dagarna efter anställningens upphörande. Arvodesavlönad personal som upprätthåller en befattning inom försäkrat bolag och står under den försäkrades dagliga ledning och tillsyn likställs med anställd. Brottslig handling Med brottslig handling avses handling, eller underlåtenhet att handla, som är straffbar på platsen för handlingens förövande. Databrott Med databrott aves brottslig handling som förövas genom ändring i program eller upptagning eller på annat sätt olovlig påverkan av resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande process. Datavirus Med datavirus avses att program eller ett antal instruktioner som kopierar sig själv (smittar) till andra existerande program och filer (där det inte hör hemma). Dotterbolag Med dotterbolag avses aktiebolag, eller motsvarande associationsform i annat land än Sverige, i vilket försäkringstagaren självt, eller tillsammans med andra dotterbolag, innehar mer än 50% av rösterna för samtliga ägarandelar. Egendomsskada Med egendomsskada avses förlust, fysisk förändring eller förening av fysisk egendom som innebär att egendomens värde minskar eller går förlorat. Med egendomsskada avses även förmögenhetsskada till följd av egendomsskada. Förmögenhetsförlust Med förmögenhetsförlust avses direkt ekonomisk förlust för den försäkrade samt den försäkrades utomobligatoriska skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler för direkt ekonomisk förlust för annan. Försäkrad Med försäkrad avses försäkringstagaren, dotterbolag, annat i försäkringsbrevet angivet medförsäkrat bolag eller verksamhet. Bolag som blir dotterbolag under försäkringstiden omfattas automatiskt och anses som försäkrad förutsatt att antal anställda ej överstiger 10% av den försäkrades totalt antal anställda enligt senaste årsredovisning. Övriga bolag som blir dotterbolag under försäkringstiden är medförsäkrade i 60 dagar från tidpunkten då bolaget blir ett dotterbolag, under förutsättning att överenskommelse därefter träffas om tilläggspremie och/eller ändrade villkor. Försäkringstid Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet och är avtalstiden för försäkringen. Olaglig ekonomisk vinning Med olaglig ekonomisk vinning avses ekonomisk vinning som är en följd av en brottslig handling Personskada Med personskada avses skada på person inklusive sjukdom och dödsfall. Med personskada avses även förmögenhetsskada till följd av personskada. Serieskada Med serieskada avses alla skador till följd av en serie brottsliga handlingar av likartad karaktär som förövats av en och samma person, eller av flera personer i samförstånd. En serieskada betraktas alltid som en brottslig handling. Skada Med skada avses förmögenhetsförlust och/eller direkta arbetskostnader för att rekonstruera/återskapa data. 3

4 Skadebelopp Med skadebelopp avses sammanlagt belopp för skada, dröjsmålsränta på skadestånd, utrednings-, förhandlings-, rättegångs-, skiljeförfarande- och räddningskostnader som kan ersättas enligt Zurichs åtagande. Mervärdesskatt som ska betalas av försäkrad utgör ingen skada som ersätts av försäkringen till den del den försäkrade har möjlighet till avdrag för beloppet enligt tillämpliga skatteregler. Tredje man Med tredje man avses fysisk person som inte enligt dessa villkor definierats som anställd. 4

5 Försäkringens omfattning 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkrad. 2 När försäkringen gäller Försäkringen gäller för brottslig handling hos den försäkrade som upptäcks av den försäkrade under försäkringstiden, förutsatt att försäkringen var i kraft vid det tillfället. För dotterbolag krävs dessutom att den brottsliga handlingen upptäcks och, om bolaget blir dotterbolag under försäkringstiden, förövats under den tid bolaget är dotterbolag. Vid en serieskada anses den försäkrade ha upptäckt den brottsliga handlingen när någon av de brottsliga handlingarna i serien första gången kom till den försäkrades kännedom. Om försäkringen inte förnyas kan de försäkrade, före försäkringstidens utgång, välja en förlängd upptäcktsperiod enligt något av följande alternativ: a) 12 månader för 75% av årspremien, eller b) 24 månader för 125% av årspremien. Under förutsättning av att angiven tilläggspremie har betalats, gäller försäkringen för brottslig handling som upptäcks inom vald förlängd upptäcktsperiod förutsatt att den brottsliga handlingen förövades innan försäkringstidens utgång och att försäkringen var i kraft vid det tillfället. 3 Var försäkringen gäller Försäkringen gäller för brottslig handling som förövas inom det geografiska område som anges i försäkringsbrevet. 4 Försäkringsbelopp Zurichs åtagande att utge skadebelopp är för varje brottslig handling och sammanlagt för samtliga brottsliga handlingar som omfattas av försäkringen begränsat till det i försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet. Skadebeloppet för rekonstruktionskostnader av data enligt 6.4 är begränsad till 10% av försäkringsbeloppet per brottslig handling och sammanlagt för försäkringstiden. Beloppet utgör del av försäkringsbeloppet. För serieskada är Zurichs ersättningsskyldighet begränsad till ett försäkringsbelopp. 5 Självrisk Från skadebeloppet dras den självrisk som har angivits i försäkringsbrevet. Självrisken utgör inte en del av försäkringsbeloppet. Vid serieskada ska dock självrisken för en brottslig handling tillämpas på det sammanlagda skadebeloppet för alla brottsliga handlingar som ingår i serieskadan, nämligen den självrisk som gäller när den första brottsliga handlingen i serieskadan upptäcks 6 Försäkringens omfattning och Zurichs åtagande Försäkringen omfattar, men de begränsningar som framgår att villkoren i övrigt, skada enligt Framställs mot försäkrad krav på skadestånd som kan omfattas av försäkringen och som överstiger, eller kan antas överstiga, avtalad självrisk, åtar sig Zurich att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, förhandla med den som kräver skadestånd, föra försäkrads talan vid rättegång eller skiljeförfarande och därvid betala de rättegångs- och skiljeförfarandekostnader som försäkrad åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan och betala det skadestånd som försäkrad är skyldig att utge. Zurich har rätt att utse och instruera tredje man som för försäkrads räkning utreder, förhandlar eller för talan enligt ovan, varvid det ingår i Zurichs åtagande att betala försäkrads kostnader för detta. 5

6 6.1 Förmögenhetsförlust orsakad av anställd Försäkringen gäller för försäkrads förmögenhetsförlust till följd av brottslig handling som förövats av anställd i tjänsten, a) i syfte att uppnå olaglig ekonomisk vinning för sig själv eller någon annan, dock inte för någon av de försäkrade eller b) med direkt uppsåt att skada den försäkrade. Kan det inte fastställas vem som förövat den brottsliga handlingen, gäller försäkringen endast om någon eller några av den försäkrades anställda förövat den brottsliga handlingen i tjänsten. 6.2 Databrott Försäkringen gäller för försäkrads förmögenhetsförlust till följd av databrott som förövats av tredje man gentemot den försäkrade i syfte att uppnå olaglig ekonomisk vinning för sig själv eller någon annan, dock inte för någon av de försäkrade. 6.3 Kontoöverföringsbedrägeri av tredje man Försäkringen gäller för försäkrads förmögenhetsförlust direkt orsakad av tredje man om denne uppnått olaglig ekonomisk vinning genom att få ett finansinstitut att handla i enlighet med hans obehöriga instruktion: a) att förmedla elektroniskt, telegrafiskt (via kabel eller tråd), genom teletype, telefax eller telefon, vilket ger sken av att ha sänts av de försäkrade eller av person som de försäkrade vederbörligen bemyndigat att ge sådana instruktioner, och att debitera något av de försäkrades konton samt att överföra, betala eller lämna ut medel från detta konto; eller b) vilken ger sken av att vederbörligen ha utfärdats av de försäkrade eller av person som de försäkrade vederbörligen bemyndigat att ge sådana instruktioner, och debitera något av försäkrads konton samt att överföra, betala eller lämna ut medel från detta konto genom ett elektroniskt penningöverföringssystem vid angivna tidpunkter eller angivna villkor. 6.4 Rekonstruktionskostnader av data Försäkringen omfattar även direkta arbetskostnader som uppkommer hos de försäkrade för att rekonstruera / återskapa data som förlorats i samband med databrott, dock endast under förutsättning att den skadelidande har sedvanliga back-up-rutiner för mjukvara, datalagrad information och system och att sådan säkerhetskopiering genomförs minst en gång per arbetsvecka. 7 Undantag 7.1 Person- eller egendomsskada Försäkringen gäller inte för personskada eller egendomsskada, dock omfattar försäkringen förmögenhetsförlust som består i förlust av egendom genom tillgrepp av densamma om sådant tillgrepp utförts av en anställd. 7.2 Förväntad förlust Försäkringen gäller inte för skada som framkallats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet av företagets styrelseledamot, VD, annan anställd i ledande ställning inom företaget eller på platsen eller uppdragstagare, i den mån denne till följd av uppdraget råder över det försäkrade intresset, som inte förövar den brottsliga handlingen. Detsamma gäller om ovan angiven person kan antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle uppkomma. Det som anges ovan om framkallande av skada, gäller på motsvarande sätt vid förvärrande av skada. 7.3 Obehörig vinst Försäkringen gäller inte för skada till den del den försäkrade har uppburit ett motsvarande belopp från den som drabbas av den brottsliga handlingen p.g.a. uppdrag som har samband med kravet, eller som den försäkrade kan kvitta mot en egen fordran mot den som drabbas av den brottsliga handlingen. 7.4 Anställningsförmån Försäkringen gäller inte för skada till följd av sådan olaglig ekonomisk vinning som utgår i form av anställningsförmån beslutad av den försäkrade, t.ex. lön, provision, arvode, bonus eller befordran. 7.5 Indirekt förlust Försäkringen gäller inte för indirekt förlust såsom utebliven vinst eller intäkt till följd av att den försäkrade inte kan bedriva sin verksamhet på avsett vis, förlust av potentiell inkomst, förlust av datorutnyttjande eller tid, kon- 6

7 traktsrättsliga skadestånd eller viten, förlust av goodwill eller någon indirekt förlust till följd av avslöjande av handels- eller affärshemlighet, tillverkningsmetod eller annan konfidentiell information av vilket slag det vara må. 7.6 Utrednings- och revisionskostnader Försäkringen gäller inte för utrednings- och revisionskostnader för att fastställa orsak och omfattning av skadan även om kostnaden uppkommit i samband med rättegång. Dock ersätts kostnad för rättegångsombud. 7.7 Svinn Försäkringen gäller inte för skada där lagervärdering eller resultatberäkning är det enda beviset på förlusten. 7.8 Förlust efter upptäckt Försäkringen gäller inte för skada som orsakats av anställd efter det att annan skada orsakad av densamme till följd av brottslig handling, har upptäckts. Ej heller gäller försäkringen för förlust orsakad av anställd genom sådan brottslig handling som den försäkrade vid anställningstillfället hade kännedom om att vederbörande tidigare gjort sig skyldig till. 7.9 Aktieägare Försäkringen gäller inte för skada som orsakats av anställda som tillsammans eller var för sig kontrollerar mer än 5% av röstvärdet av aktierna i försäkringstagaren, något dotterbolag, annat medförsäkrat bolag, eller, om bolaget inte är aktiebolag, varje skada orsakad av ägare Datamedia Försäkringen gäller inte för förlust eller skada på information lagrad på datamedia om förlusten eller skadan är en följd av fysisk skada på eller förlust av dator eller datamedia. Med datamedia avses här ett maskinläsbart medium (t.ex. band, skivor, CD-rom, diskett, hårddisk o.dyl.) på vilket program, register eller annan information avsedd för behandling i dator eller liknande kan lagras. Med dator avses här databehandlingsutrustning (maskinvara) med tillhörande in- och utenheter som t.ex. bildskärm, tangentbord, mus, cd-läsare, skrivare, modem, scanner, projektor, digitaliseringsbord, nätverkskablage, nätverksutrustning och digital utrustning (t.ex. digitala kameror och kopiatorer) Datavirus Försäkringen gäller inte för förmögenhetsförlust orsakad genom datavirus, annat än sådan del av förmögenhetsförlusten som motsvaras av uppnådd olaglig ekonomisk vinning enligt punkt 6.2 ovan Viten, böter etc. Försäkringen gäller inte för viten eller böter eller för s.k. punitive damages eller annan liknande ersättning med karaktär av straffskadestånd Krig eller upplopp Försäkringen gäller inte skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp Atomskada Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med atomkärnprocess. 7

8 Skaderegleringsbestämmelser 1 Anmälan om försäkringsfall När försäkringsfall kommer till den försäkrades kännedom är denne skyldig att omedelbart meddela det till Zurich. Ett försäkringsfall ska anses ha kommit till den försäkrades kännedom när den försäkrade eller någon av dess ledande befattningshavare har fått kännedom om det. Beträffande preskription och preklusion se Allmänna avtalsbestämmelser. 2 Skyldighet att lämna upplysningar Försäkrad och försäkringstagaren är skyldiga att utan dröjsmål och utan ersättning lämna Zurich handlingar och andra upplysningar som kan vara av betydelse för utredning av försäkringsfall. 3 Skyldighet att utreda Försäkrad och försäkringstagaren är skyldiga att utan ersättning verkställa sådana utredningar som kan vara av betydelse för bedömande av försäkringsfall och som kan genomföras inom deras respektive verksamhet. Polisanmälan är inte obligatorisk men ska ske om Zurich finner det erforderligt vid brottslig handling begången av tredje man. I dessa fall ska polisanmälan, förundersökningsprotokoll och eventuell efterföljande dom insändas av den försäkrade. 4 Försummelse att fullgöra skyldighet vid försäkringsfall Om skyldigheter enligt 1-3 inte iakttas kan det medföra att Zurich helt eller i skälig utsträckning befrias från sina åtaganden i fråga om försäkringsfallet. I den utsträckning skadelidande tredje man har egen rätt till försäkringsersättning med stöd av tvingande lag, har Zurich dock i stället rätt att, vid sådan försummelse, från den försäkrade återkräva skälig del av vad Zurich har utgett till den skadelidande. 5 Rättegång Om talan eller skiljeförfarande aviseras eller väcks, respektive påkallas, mot försäkrad, ska den försäkrade omedelbart anmäla det till Zurich. Zurich utser rättegångsombud och lämnar denne erforderliga anvisningar och instruktioner. Den försäkrade och försäkringstagaren är skyldiga att utan ersättning bistå i processen, såsom att själva och med anställd personal tillhandahålla vittnes- och sakkunnigbevisning. Om den försäkrade inte godtar att Zurich utser rättegångsombud och lämnar denne erforderliga instruktioner, är Zurich fritt från ansvar beträffande rättegångs- eller skiljeförfarandekostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala till följd av processen. Detsamma gäller beträffande krav eller annat yrkande mot den försäkrade som bifalles i processen, om inte kravet/yrkandet uppenbart var lagligen grundat. 6 Uppgörelse i godo Zurich är fritt från ansvar beträffande krav eller annat yrkande som den försäkrade utan Zurichs tillåtelse medger eller ersätter, om inte kravet/yrkandet uppenbart var lagligen grundat. Lagakraftvunnen tredskodom om ansvar för den försäkrade ska anses som medgivande av kravet/yrkandet. Den försäkrade är om Zurich så önskar skyldig att medverka till uppgörelse i godo med den som framställt yrkande mot den försäkrade. Har Zurich förklarat sig villigt att inom ramen för försäkringen bekosta uppgörelse i godo som kan ske med den som framställt yrkandet mot den försäkrade, är Zurich fritt från ytterligare åtaganden till följd av yrkandet. 7 Dröjsmål med försäkringsersättning När Zurich ansvarar för dröjsmål med betalning av försäkringsersättning utgår ränta på förfallet belopp enligt en räntefot som motsvarar den vid var tid gällande referensräntan enligt 9 räntelagen (1975:635) jämte ett tillägg av två procentenheter. I övrigt föreligger inte rätt till ersättning, vare sig i form av ränta eller skadestånd, för dröjsmål med betalning av försäkringsersättning. 8 Utbetalning till sanktionerade bolag, personer eller organisationer I händelse av en skada, äger Zurich rätt att neka utbetalning av skadeersättning till person, bolag eller organisation som är upptagen på EU:s sanktionslista eller på annan sådan lista utgiven av enskilt land. 8

9 Allmänna avtalsbestämmelser 0 Försäkringstagarens behörighet Försäkringstagaren har ensam rätt att avtala med Zurich om ändring eller upphörande av försäkringen. 1 Ansvar under försäkringstiden Zurich ansvarar enligt försäkringen under försäkringstiden, till den del inte försäkringen har sagts upp i förtid (se 2) eller det föreligger dröjsmål med premiebetalningen (se 3). 2 Rätt till förtida uppsägning eller villkorsändring Zurich har rätt att säga upp försäkringen till upphörande fjorton dagar efter uppsägningen om försäkringstagaren eller försäkrad har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser enligt försäkringen eller något förhållande som har angetts i försäkringen och som har väsentlig betydelse för risken för försäkringsfall, har ändrats på ett sätt som Zurich inte kan antas ha tagit i beräkning. Zurich har dock rätt att, i stället för att säga upp försäkringen enligt ovan, ändra försäkringsvillkoren för återstående försäkringstid, med verkan fjorton dagar efter meddelande om ändringarna. Vid dröjsmål med premiebetalningen har Zurich rätt att säga upp försäkringen att upphöra tre dagar efter uppsägningen, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse. Försäkringstagaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp försäkringen om försäkringsbehovet helt eller till mycket väsentlig del fallit bort. I övrigt har försäkringstagaren rätt att säga upp försäkringen till upphörande fjorton dagar efter uppsägningen om Zurich har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser enligt försäkringen eller Zurich enligt ovan har ändrat försäkringsvillkoren för återstående försäkringstid. De tidsfrister som anges avser tiden från avsändandet av uppsägningen / meddelandet. Angivna tidsfrister gäller även om meddelandet försenas eller inte når angiven adressat, om det är skickat till adress för mottagaren som denne senast har meddelat avsändaren. 3 Premiebetalning Premie skall vara betald när försäkringstiden börjar eller, om senare tid anges i premiefaktura, inom den tid som anges där. I annat fall föreligger dröjsmål med premiebetalning. Betalas premien med dröjsmål, men innan försäkringen har sagts upp, inträder Zurichs ansvarighet tidigast dagen efter betalningen. Motsvarande gäller vid tilläggspremie på grund av ändring av försäkringen under försäkringstiden, varvid ändringen betraktas som en egen försäkring med försäkringstid som börjar när ändringen ska träda i kraft. Uppgift från Zurich om premiestorlek gäller exklusive premierelaterade skatter och avgifter, om inget annat anges. 4 Premieåterbetalning när försäkringsavtalet upphör i förtid Om försäkringen upphör att gälla på grund av försäkringstagarens uppsägning skall Zurich återbetala ett belopp motsvarande den reduktion av premien som skulle ha gjorts om försäkringen från början hade bestämts att gälla för den kortare tiden. Om försäkringen upphör att gälla på grund av Zurichs uppsägning återbetalar Zurich oförbrukad del av premien. Har försäkringsfall inträffat anses premie för ett belopp motsvarande försäkringsersättningen vara förbrukad. 5 Upplysningsplikt Inför tecknande, ändring eller förnyelse av försäkringen, samt under försäkringstiden, är försäkringstagaren skyldig att lämna riktiga och fullständiga svar på de frågor av betydelse för det nya försäkringsförhållandet som Zurich ställer. Försäkringstagaren ska även utan förfrågan lämna uppgifter till Zurich angående förhållanden som är av uppenbar betydelse för riskbedömningen och, om försäkringstagaren inser att Zurich tidigare har fått oriktiga eller ofullständiga uppgifter av det slaget, meddela Zurich de riktiga och fullständiga uppgifterna utan dröjsmål. Detta innebär att försäkringstagaren inför tecknande, ändring och förnyelse av försäkringen bland annat är skyldig att informera Zurich om kända händelser som kan befaras leda till försäkringsfall. 9

10 Om försäkringstagaren oaktsamt har brutit mot sin upplysningsplikt ansvarar Zurich enligt försäkringen bara i den utsträckning som den försäkrade kan visa att detta har varit utan betydelse för försäkringsfallet. Kan Zurich visa att försäkringen över huvud taget inte skulle ha meddelats om upplysningsplikten hade fullgjorts, är Zurich helt fritt från ansvar. 6 Riskökning Om risken för försäkringsfall har ökat genom ändring av något sådant förhållande som har angetts i försäkringen eller som försäkringstagaren har uppgett för Zurich i samband med tecknande, ändring eller förnyelse av försäkringen, är försäkringstagaren skyldig att meddela ändringen till Zurich. Om försäkringstagaren har försummat detta kan Zurichs ansvar falla bort på motsvarande sätt som vid brott mot upplysningsplikten enligt 5 ovan. Detsamma gäller, oavsett om försäkringstagaren har meddelat ändringen till Zurich, om den försäkrade har vidtagit eller samtyckt till ändringen. Vid riskökning enligt ovan har Zurich dessutom i vissa fall enligt punkt 2. ovan rätt att säga upp försäkringen eller att ändra försäkringsvillkoren. 7 Räddningsplikt När ett försäkringsfall inträffar eller kan befaras vara omedelbart förestående, skall den försäkrade efter förmåga tillse att skadan avvärjs eller begränsas och att eventuell rätt till ersättning från annan som kan vara ersättningsskyldig bevaras. Detta gäller dock inte åtgärder som Zurich enligt övriga villkorsbestämmelser kan ha åtagit sig att vidta. Med den försäkrade likställs härvid den försäkrades uppdragstagare, i den mån denne till följd av uppdraget råder över det försäkrade intresset och den försäkrades anställda i ledande ställning inom företaget eller på platsen. Kostnad för räddningsåtgärd enligt ovan, eller för skada till följd därav, ersätts endast om och i den utsträckning så anges i övriga villkorsbestämmelser. Om Zurich meddelar särskilda anvisningar för räddningsåtgärder, är den försäkrade skyldig att följa anvisningarna till den del den försäkrades kostnader på grund av dem ersätts ur försäkringen. Har den försäkrade uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet åsidosatt sina skyldigheter enligt ovan, kan ersättningen sättas ned såvitt angår honom efter vad som är skäligt. Zurichs ansvar kan begränsas vid brott mot rädddningsplikten enligt ovan även när detta har skett i avsikt att förebygga skada på egendom i nödläge, om den skadan inte skulle kunna ersättas ur försäkringen enligt omfattningsbestämmelserna. 8 Regress Till den del Zurich har betalat skadeersättning eller kostnad enligt försäkringen, övertar Zurich den försäkrades rätt till ersättning från annan som är skyldig att ersätta skadan eller kostnaden. 9 Dubbelförsäkring Vid försäkringsfall är försäkringstagaren och den försäkrade skyldiga att upplysa Zurich om annan försäkring som kan antas vara tillämplig för försäkringsfallet. Försummas det kan ersättningen från Zurich sättas ned eller återkrävas, bl.a. med hänsyn till den skada försummelsen medför för Zurich. 10 Kvittningsförbehåll Zurich har rätt att infria sin ersättningsskyldighet gentemot försäkrad genom kvittning med fordran som Zurich kan ha mot annan försäkrad eller försäkringstagaren. 11 Valuta Alla penningbelopp i denna försäkring avser SEK där inget annat anges. Vid betalning i annan valuta än SEK, respektive särskilt angiven valuta, ska, vid tillämpning av försäkringen, omräkning ske till SEK, respektive den angivna valutan, efter avistakursen hos svensk affärsbank för köp av betalningsvalutan per betalningsdagen. 12 Force majeure Zurich är vid tillämpning av försäkringen inte ansvarigt för skada som orsakas av Zurich på grund av myndighetsåtgärd, krigshändelse, arbetskonflikt - även om Zurich är föremål för eller självt vidtar konfliktåtgärd - eller annan liknande omständighet. Om någon sådan omständighet hindrar Zurich från att fullgöra åtgärd enligt försäkringen, får åtgärden uppskjutas utan påföljd för Zurich tills hindret har upphört. 10

11 13 Preskription och preklusion Den som vill göra gällande anspråk på försäkringsersättning måste, för att inte förlora sin rätt till ersättning, anmäla det till Zurich inom sex månader från det att han har fått kännedom om sitt anspråk. Den som har sådant anspråk måste också, för att inte förlora sin rätt till ersättning, väcka talan mot Zurich om anspråket inom tre år från det han har fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från den tidpunkt när det tidigast kunde göras gällande. Om anspråk har framställts till Zurich i rätt tid enligt första stycket, får dock talan om anspråket alltid väckas inom sex månader från det att Zurich har förklarat sig ha tagit slutlig ställning till anspråket. Vid slutligt ställningstagande till anspråk på försäkringsersättning kan Zurich skriftligen förelägga den som har anspråket att väcka talan mot Zurich angående beslutet inom sex månader efter att denne har tagit del av föreläggandet. Om talan inte väcks inom denna tid, förloras rätten att få ändring av Zurichs slutliga ställningstagande. 14 Tillämpbar lag och behörig domstol samt skiljeförfarande För försäkringen gäller, utöver försäkringsvillkoren, svensk försäkringsavtalslag (2005:104), kapitel 8 och 9. I övrigt ska svenska allmänna rättsregler användas vid tolkning och tillämpning av försäkringen. Tvist angående avtalet ska prövas av svensk allmän domstol. När parts sammanlagda tvistiga betalningsyrkande i saken överstiger ett belopp motsvarande 200 prisbasbelopp enligt svensk lag om allmän försäkring eller, vid fastställelstalan, sådant betalningsyrkande får antas komma att framställas efter fastställande av ansvar, ska dock tvisten på endera partens begäran avgöras av skiljemän enligt svensk lag om skiljeförfarande (1999:116) och enligt följande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm på svenska språket. Handlingar som åberopas i förfarandet behöver dock inte översättas till svenska om de är avfattade på engelska språket. Skiljemännen ska vara tre, varav parterna utser var sin och dessa två gemensamt utser den tredje, som ska vara ordförande. Skiljeman utsedd av part ska till utbildningen vara juris kandidat, eller motsvarande, och under de senaste tio åren haft minst fem års sammanhängande kvalificerad yrkeserfarenhet av företagsförsäkring. Ordföranden ska under de senaste tio åren ha arbetat som lagfaren domare i svensk allmän domstol under en sammanhängande tid av minst fem år. 15 Bolag som är föremål för sanktioner Försäkringen omfattar inte bolag, personer eller organisationer som Zurich, enligt EU eller nationella sanktionsregler, inte får förse med försäkringsskydd. 11

12 Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige Reg. no , reg. i Bolagsverkets filialregister Box Stockholm Telefon Telefax Zurich Insurance plc a public limited company incorporated in the Republic of Ireland Registered office: Zurich House, Ballsbridge Park, Dublin 4, Ireland Reg. no in the Corporate Registration Office, Ireland

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING SRF 40:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 91:2 - MotorFleet. Zurich Global Corporate UK

Försäkringsvillkor. ZS 91:2 - MotorFleet. Zurich Global Corporate UK Försäkringsvillkor ZS 91:2 - MotorFleet Zurich Global Corporate UK Motor- ZS 91:2 Allmänna Villkor fordonsförsäkring Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige benämns nedan i försäkringsvillkoret som

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter f8c9c154-20f0-4dbb-bccd-9826212ce6d5 Ansvarsförsäkring för tekniska Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILD VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR RÖRELSE N25:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 3 Ansvarsförsäkring 4 3.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:9 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015-04-01 1(13) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser A1

Allmänna avtalsbestämmelser A1 Allmänna avtalsbestämmelser A1 Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner - Förklaringar AB-DF: 11 Allmänt villkor - Gäller från 2015-01-01 Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner-Förklaringar AB-DF:11

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Ansvarsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2

Ansvarsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2 Ansvarsförsäkring Företag Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2 Innehåll Information om försäkringsbrev och villkor...3 Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker...3

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

AA 1:1 - Allmänna avtalsbestämmelser

AA 1:1 - Allmänna avtalsbestämmelser AA 1:1 - Försäkringsvillkor gäller från och med 2006-01-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa vilkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att numreringen

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011 Ansvarsförsäkring AN 1:3 Gäller från 1 januari 2011 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:3 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor......

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013 Ansvarsförsäkring AN 1:4 Gäller från 1 januari 2013 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:4 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor....

Läs mer

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag adfed9cd-cb85-4b7b-8f8a-7dcd24b0f3cf Ansvarsförsäkring för revisorer och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR RÄTTSKYDDSFÖRSÄKRING R10:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6 Speciella försäkringar - Ansvar 5 6.5 Rättsskyddsförsäkring (Företag/Fastighetsägare

Läs mer

Villkor 2012-05-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING GRF80:1

Villkor 2012-05-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING GRF80:1 Villkor 2012-05-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING GRF80:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 3 Var försäkringen gäller 3 4 Försäkrad

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter B4 Information angående villkorstexter Gäller från 1 januari 2015 1 (38) 1 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 3 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 3 Korrekt försäkring?

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

D 58:2 - Småföretagarförsäkring för ideella föreningar Försäkringsvillkor gäller från och med 2008-11-01

D 58:2 - Småföretagarförsäkring för ideella föreningar Försäkringsvillkor gäller från och med 2008-11-01 Villkor D 58:2 Småföretagarförsäkring för ideella föreningar 1/6 D 58:2 - Småföretagarförsäkring för ideella föreningar Försäkringsvillkor gäller från och med 2008-11-01 Villkoret ingår i en serie villkor

Läs mer

If Skadeförsäkring AB Eva Ståhlfors Västra Varvsgatan 19. 211 19 Malmö Sweden

If Skadeförsäkring AB Eva Ståhlfors Västra Varvsgatan 19. 211 19 Malmö Sweden If Skadeförsäkring AB Eva Ståhlfors Västra Varvsgatan 19 211 19 Malmö Sweden Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP125552 14 december 2011 1 (1) Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37 114 57 STOCKHOLM

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING 2008 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt för annan

Läs mer

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP270241 18 januari 2013 1 (1) Brf Dockterrassen Brf Dockterassen PH Wiberg redovisningsbyrå AB Box 5214 200 72 MALMÖ Vi har i detta brev bifogat de försäkringsvillkor

Läs mer

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05 6c694cb8-3179-400e-acee-32e939170b35 Företagsägd båt Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING A500:2

FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING A500:2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING A500:2 2007-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD VERKSAMHET 4 1.1 Försäkringstagaren... 4 1.2 Fastighetsägaransvar... 4 1.3 Annan

Läs mer

Produktvillkor - Bostadsrättsförsäkring

Produktvillkor - Bostadsrättsförsäkring TRYGG HANSA Produktvillkor - Bostadsrättsförsäkring Version 1 Beteckning P 1 2009-01-01 !""#$%&&'()*+#,-"."/0 1 BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING... 3 1.1 FÖRSÄKRING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING... 3 1.1.1 Egendomsförsäkring...

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

KOMMENTARER. I speciella fall bör särskilda avtal träffas med respektive försäkringsgivare om hur frågan skall hanteras

KOMMENTARER. I speciella fall bör särskilda avtal träffas med respektive försäkringsgivare om hur frågan skall hanteras KOMMENTARER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV SPEDITÖRS ANSVAR I ANSLUTNING TILL NORDISKT SPEDITÖRFÖRBUNDS ALLMÄNNA BESTÄMMELSER AV DEN 1 JUNI 1998 (NSAB 2000) Dessa allmänna villkor är antagna av Sjöassuradörernas

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR FÖRSÄKRING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING F02:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll sid 7.9 Försäkring för bostadsrättsförening

Läs mer

VD- & STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2015:1 Giltigt från 2015-01-01

VD- & STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2015:1 Giltigt från 2015-01-01 VD- & STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA Särskilt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts efter ett enhetligt system.

Läs mer