Försäkringsvillkor. ZS 32:5 - Ansvarsförsäkring, GLI. Zurich Global Corporate UK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor. ZS 32:5 - Ansvarsförsäkring, GLI. Zurich Global Corporate UK"

Transkript

1 Försäkringsvillkor ZS 32:5 - Ansvarsförsäkring, GLI Zurich Global Corporate UK

2 ZS 32:5 - Allmänna villkor Ansvarsförsäkring GLI Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige omnämns nedan i villkoret som Zurich. Innehåll Definitioner Försäkringens omfattning 1 Vem försäkringen gäller för 2 Försäkrad verksamhet 3 När försäkringen gäller 4 Var försäkringen gäller 5 Försäkringens omfattning 6 Zurichs åtagande 7 Masterförsäkring 8 Försäkringsbelopp 9 Självrisk 10 Undantag Skaderegleringsbestämmelser 1 Anmälan om försäkringsfall 2 Skyldighet att lämna upplysningar 3 Skyldighet att utreda 4 Dokumentationsplikt för levererad egendom 5 Försummelse att fullgöra skyldighet vid försäkringsfall 6 Rättegång 7 Uppgörelse i godo 8 Dröjsmål med försäkringsersättning 9 Utbetalning till bolag som är föremål för sanktioner Allmänna bestämmelser 0 Försäkringstagarens behörighet 1 Försäkringstiden 2 Rätt till förtida uppsägning eller villkorsändring 3 Premiebetalning 4 Premieåterbetalning när försäkringsavtalet upphör i förtid 5 Upplysningsplikt 6 Riskökning 7 Räddningsplikt 8 Regress 9 Dubbelförsäkring 10 Kvittningsförbehåll 11 Valuta 12 Force majeure 13 Preskription och preklusion 14 Tillämpbar lag och behörig domstol samt skiljeförfarande 15 Bolag som är föremål för sanktioner 2

3 Definitioner Försäkrad Försäkringstagaren. Dotterbolag som anges i försäkringsbrevet som försäkrad. Styrelseledamöter och anställda i bolag som är försäkrade enligt ovan, avseende eget ansvar för skada orsakad i tjänsten hos det försäkrade bolaget. Annan i försäkringsbrevet angiven medförsäkrad. Bolag som upphör att vara dotterbolag under försäkringstiden, upphör vid samma tidpunkt att vara försäkrad. Dotterbolag Aktiebolag, eller motsvarande associationsform i annat land än Sverige, i vilket försäkringstagaren självt, eller tillsammans med andra dotterbolag, innehar mer än 50% av rösterna för samtliga ägarandelar. Försäkringstid Avtalstid för försäkringen. Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet. Försäkringstiden är 12 månader om inte annat anges i försäkringsbrevet. Personskada Skada på person, inklusive sjukdom och dödsfall till följd härav. Med personskada avses även förmögenhetsskada till följd av ersättningsbar personskada. Levererad produkt Föremål som har levererats, med eller utan tjänst och arbete som har utförts med eller på det levererade föremålet efter leveransen och instruktioner, råd eller anvisningar som har lämnats angående det levererade föremålet, av försäkrad eller annan för dennes räkning. Lokal försäkring Försäkring för dotterbolag med säte utanför Sverige som Zurich ombesörjer inom ramen för sitt åtagande mot försäkringstagaren och som utfärdas av annan försäkringsgivare än Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige. Läkemedel Varor som är avsedda att tillföras människor för att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller att användas i likartat syfte. Räddningskostnad Kostnad för åtgärder enligt räddningsplikt som anges i Allmänna avtalsbestämmelser. Personuppgiftsskada Ekonomisk och ideell skada som försäkrad i egenskap av personuppgiftsansvarig enligt svensk personuppgiftslagstiftning, eller motsvarande tillämplig lagstiftning inom det geografiska område som anges i försäkringsbrevet, kan bli skyldig att utge. Skada Sakskada och/eller Personskada och/ eller Personuppgiftsskada. Skadebelopp Sammanlagt belopp för skadestånd, dröjsmålsränta på skadestånd, utrednings-, förhandlings-, rättegångs-, skiljeförfarande- och räddningskostnader som kan ersättas enligt Zurichs åtagande. Mervärdesskatt som ska betalas av försäkrad utgör ingen skada som ersätts av försäkringen till den del den försäkrade har möjlighet till avdrag för beloppet enligt tillämpliga skatteregler. Miljöskada Skada som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning genom förorening av vattenområde förorening av grundvatten ändring av grundvattennivån luftförorening markförorening buller skakning eller annan liknande störning lössprängda föremål 3

4 grävning, schaktning, spontning, pålning, packning eller liknande arbete. Serieskada Flera skador som inträffar till följd av samma orsak, t.ex. samma fel, defekt eller säkerhetsbrist. Omhändertagen egendom Föremål som försäkrad, eller annan för dennes räkning, har åtagit sig att installera, montera, demontera, bearbeta, reparera, kontrollera, besiktiga eller tillse och som inte är hyrd egendom m.m. enligt punkt 10.6 eller transporterad egendom m.m. enligt

5 Försäkringens omfattning 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den som är försäkrad när skada som kan omfattas av försäkringen inträffar. 2 Försäkrad verksamhet Försäkringen omfattar den verksamhet som anges i försäkringsbrevet. 3 När försäkringen gäller Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden. Försäkringen gäller dock inte för en sådan skada om den ingår i en serieskada där den första skadan som kan ingå i serieskadan inträffar före försäkringstiden. Försäkringen gäller även för skada som inträffar efter försäkringstiden, om den ingår i en serieskada där den första skadan som kan ingå i serieskadan har inträffat under försäkringstiden och är ersättningsbar enligt försäkringen. 4 Var försäkringen gäller Försäkringen gäller för skada som inträffar inom det geografiska område som anges i försäkringsbrevet. 5 Försäkringens omfattning Försäkringen gäller för försäkrads skadeståndsskyldighet för skada som omfattas av försäkringen. Gör försäkringen undantag för viss skada, omfattas inte heller förmögenhetsskada till följd av den undantagna skadan. 6 Zurichs åtagande Framställs mot försäkrad krav på skadestånd som kan omfattas av försäkringen och som överstiger, eller kan antas överstiga, avtalad självrisk, åtar sig Zurich att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, förhandla med den som kräver skadestånd, föra försäkrads talan vid rättegång eller skiljeförfarande och därvid betala de rättegångs- och skiljeförfarandekostnader som försäkrad åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan och betala det skadestånd och den dröjsmålsränta på skadestånd som försäkrad är skyldig att utge. Zurich har rätt att utse och instruera tredje man som för försäkrads räkning utreder, förhandlar eller för talan enligt ovan, varvid det ingår i Zurichs åtagande att betala försäkrads kostnader för detta. Zurich åtar sig även att ersätta skäliga räddningskostnader, med undantag enligt punkt som försäkrad inte skäligen borde ha vidtagit tidigare än vad som sägs under Räddningsplikt i Allmänna bestämmelser. 7 Masterförsäkring Denna försäkring benämns masterförsäkring om samtidigt lokal försäkring har utfärdats. Vid skada skall lokal försäkring tas i anspråk i den utsträckning dess försäkringsbelopp och övriga villkor medger det. Skada som inte, eller endast delvis, kan ersättas ur lokal försäkring enligt dess villkor, omfattas av masterförsäkringen i enlighet med dess villkor, dock med följande begränsningar Försäkringsbeloppet i masterförsäkringen minskas med den skadeersättning som kan utges enligt den lokala försäkringens villkor. Självrisken i masterförsäkringen minskas med den självrisk som avdras för skadan enligt den lokala försäkringen, om den försäkringens självrisk är lägre. I annat fall avdras ingen självrisk utöver den som avdras enligt den lokala försäkringen. För det fall att utbetalning av skadebelopp sammanlagt under lokal försäkring och masterförsäkring överskridit försäkringsbeloppet enligt punkt 8 nedan, är försäkringstagaren skyldig att återbetala sådant överskjutande belopp till Zurich. 8 Försäkringsbelopp Zurichs åtagande att utge skadebelopp är för varje skada och sammanlagt för samtliga skador som omfattas av försäkringen begränsat till det i försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet. 5

6 Zurichs åtagande vid serieskada är begränsat till ett försäkringsbelopp, nämligen det försäkringsbelopp som gäller när den första skadan i serieskadan inträffar. (Se även punkt 3 ovan.) Zurichs åtagande att utge skadebelopp vid skada på omhändertagen egendom är begränsat till MSEK 2 vid varje skada. Zurichs åtagande att utge skadebelopp vid personuppgiftsskada är begränsat till MSEK 2 för varje sådan skada och sammanlagt för samtliga sådana skador som omfattas av försäkringen. 9 Självrisk Av skadebeloppet för varje skada ska försäkrad själv svara för den självrisk som anges i försäkringsbrevet. Vid serieskada ska dock självrisken för en skada tillämpas på det sammanlagda skadebeloppet för alla skador som ingår i serieskadan, nämligen den självrisk som gäller när den första skadan i serieskadan inträffar. 10 Undantag 10.1 Uppsåt, grov vårdslöshet och risktagande Försäkringen gäller inte för försäkrat företags ansvar för skada som framkallats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet av företagets styrelseledamot, VD, annan anställd i ledande ställning inom företaget eller på platsen eller uppdragstagare, i den mån denne till följd av uppdraget råder över det försäkrade intresset. Detsamma gäller om ovan angiven person kan antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle uppkomma. Försäkringen gäller inte heller för försäkrads personliga ansvar vid skada som denne själv har framkallat på ovan angivet sätt. Det som anges ovan om framkallande av skada, gäller på motsvarande sätt vid förvärrande av skada. Zurich är fritt från ansvar enligt ovan även när handlandet eller underlåtenheten har skett i avsikt att förebygga sakskada i nödläge, om den sakskadan inte skulle kunna ersättas ur försäkringen enligt övriga bestämmelser Atomskada Försäkringen gäller inte för atomskada. Med atomskada avses skada vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess Miljöskada Försäkringen gäller inte för miljöskada. Detta undantag tillämpas inte vid skada som orsakats av levererad produkt. Vid miljöskada utanför USA och Kanada skall detta undantag inte heller tillämpas om skadan är en direkt och oundviklig följd av en plötslig, oförutsebar och identifierbar händelse Motordrivet fordon, luftfartyg, rymdfarkost, skepp och båt Försäkringen gäller inte för skada som orsakas av motordrivet fordon till den del skadan omfattas av trafikförsäkring eller hade omfattats av trafikförsäkring, om sådan hade tecknats med sedvanliga försäkringsbelopp och villkor som tillhandahålls i det land där skadan inträffat eller i det land där fordonet är registrerat. Med sedvanligt försäkringsbelopp i USA avses USD luftfartyg, svävare eller hydrokopter eller skepp och båt, kassun, ponton, pontonkran, mudderverk eller bogserat föremål. Undantagen ovan tillämpas oavsett vilket förhållande försäkrad har till föremålen, exempelvis om försäkrad är ägare, brukare, förare, förhyrare eller leasetagare. Försäkringen gäller inte heller för skada som orsakas av levererad produkt, avsedd för luftfartyg eller rymdfarkost, som är väsentlig för flygsäkerheten eller flygledning. 6

7 10.5 Egen egendom Försäkringen gäller inte för skada på försäkrads egen egendom. Dock ersätts skada som bolag som är försäkrade orsakar varandra, till den del skadan inte omfattas av försäkrads egendomsförsäkring. Har försäkrads kontraktspart angivits som medförsäkrad i denna försäkring gäller försäkringen dock inte för skada som kontraktsparten orsakat annan försäkrad Hyrd egendom Försäkringen gäller inte för skada som orsakas på egendom under den tid försäkrad eller annan för dennes räkning hyr, leasar, lånar eller på annat sätt nyttjar egendomen, oavsett när skadan inträffar Transporterad egendom m.m. Försäkringen gäller inte för skada som orsakas på egendom under den tid försäkrad eller annan för dennes räkning transporterar, lyfter eller förvarar egendomen enligt yrkesmässigt särskilt åtagande, oavsett när skadan inträffar Levererad produkt Försäkringen gäller inte för skada på levererad produkt, oavsett om skadan inträffar före eller efter leveransen. Undantaget avser dock inte skada som inträffar till följd av att försäkrad fullgör avtal som inte har samband med avtalet om levererad produkt eller utför underhålls- eller servicearbete efter utgången av reklamations- och garantitiden för den levererade produkten Utebliven effekt Försäkringen gäller inte för skada som uppstår genom att levererad produkt som avser kemikalie inte förhindrat, avbrutit, främjat eller i övrigt påverkat ett beräkneligt händelseförlopp eller en beräknelig utveckling eller sjukdom Läkemedel och implantat m.m. Försäkringen gäller inte för personskada som orsakas av läkemedel, mänskligt biologiskt material eller extrakt därav eller implantat Kontraktsansvar Försäkringen gäller inte för skadeståndsskyldighet som grundas på garanti eller särskild utfästelse om kvalitet, resultat eller ansvar, om skadeståndsskyldigheten inte hade förelegat utan garantin eller utfästelsen. Undantaget gäller dock inte ansvar enligt allmänna leveransbestämmelser utgivna av branschorganisation inom försäkrads verksamhetsområde Arbetsskada Försäkringen gäller inte för försäkrads ansvar för personskada som drabbar anställd hos denne till följd av olycksfall eller skadlig inverkan i anställningen. Undantaget tillämpas dock inte om regress från försäkringsgivare mot försäkrad arbetsgivare utövas. Försäkringen gäller inte i något fall för gradvis uppkommen arbetsskada som drabbar anställd hos försäkrad, t.ex. sjukdom eller ohälsa Återtagande och räddningskostnad för levererad produkt Försäkringen gäller inte för kostnader i samband med reklamation, återtagande, reparation, återställande, utbyte, borttagande eller indragning av levererad produkt eller skada som kan avhjälpas genom åtgärdande av fel eller brist hos levererad produkt eller räddningskostnader eller andra kostnader till följd av att levererad produkt befaras förorsaka skada Hälsovådliga produkter m.m. Försäkringen gäller inte för personskada som orsakas av asbest, formaldehyd, diacetyl, tobaksprodukter, latex, då skadeståndskrav framställs i USA, 7

8 tillsatsämnen såsom elektroder, tråd och pulver eller liknande som används i samband med svetsning, då skadeståndskrav framställs i USA, silica, då skadeståndskravet framställs i USA, genetiskt modifierade organismer (GMO), electromagnetisk strålning (EMF), efedrin och pseudoefedrine eller kava-kava Mögel USA Försäkringen gäller inte för skada som kan antas vara direkt eller indirekt, helt eller till någon bidragande del orsakad av mögel eller sporer eller materia eller kemiska föreningar, flyktiga eller icke flyktiga, från mögel eller sporer. Detta undantag gäller endast då skadeståndskrav framställs i USA HIV / AIDS Försäkringen gäller inte för skada som orsakas av HIV eller därav föranledda sjukdomar, t.ex. AIDS Viten, böter etc. Försäkringen gäller inte för viten eller böter eller för s.k. punitive damages eller annan liknande ersättning med karaktär av straffskadestånd Krig Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakas av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp Terrorism USA Försäkringen gäller inte för skada som kan antas vara direkt eller indirekt, helt eller till någon bidragande del orsakad av terroristhandling åtgärd som vidtagits i syfte att förhindra eller reagera på terroristhandling, om inte försäkrad kan visa att samband saknas mellan terroristhandling eller sådan åtgärd och skadan. Med terroristhandling avses straffbar gärning som kan antas vara utförd i syfte att påverka någon regering eller internationell organisation och/eller i syfte att framkalla allmän fruktan för säkerhet till person eller egendom. Detta undantag gäller endast för skada som inträffar i USA. 8

9 Skaderegleringsbestämmelser 1 Anmälan om försäkringsfall När försäkringsfall kommer till den försäkrades kännedom är denne skyldig att omedelbart meddela det till Zurich. Ett försäkringsfall ska anses ha kommit till den försäkrades kännedom när den försäkrade eller någon av dess ledande befattningshavare har fått kännedom om det. Beträffande preskription och preklusion se Allmänna Avtalsbestämmelser. 2 Skyldighet att lämna upplysningar Försäkrad och försäkringstagaren är skyldiga att utan dröjsmål och utan ersättning lämna Zurich handlingar och andra upplysningar som kan vara av betydelse för utredning av försäkringsfall. 3 Skyldighet att utreda Försäkrad och försäkringstagaren är skyldiga att utan ersättning verkställa sådana utredningar som kan vara av betydelse för bedömande av försäkringsfall och som kan genomföras inom deras respektive verksamhet. 4 Dokumentationsplikt för levererad egendom Försäkrad skall i rimlig omfattning bevara konstruktionsritningar, tillverkningsplaner, recept, instruktioner, leveransavtal, bruksanvisningar, garantier och liknande handlingar som kan vara av betydelse vid utredning av försäkringsfall som gäller den försäkrades ansvar för skada genom levererad egendom eller tjänst. 5 Försummelse att fullgöra skyldighet vid försäkringsfall Om skyldigheter enligt 1 4 inte iakttas kan det medföra att Zurich helt eller i skälig utsträckning befrias från sina åtaganden i fråga om försäkringsfallet. I den utsträckning skadelidande tredje man har egen rätt till försäkringsersättning med stöd av tvingande lag, har Zurich dock i stället rätt att, vid sådan försummelse, från den försäkrade återkräva skälig del av vad Zurich har utgett till den skadelidande. 6 Rättegång Om talan eller skiljeförfarande aviseras eller väcks, respektive påkallas, mot försäkrad, skall den försäkrade omedelbart anmäla det till Zurich. Zurich utser rättegångsombud och lämnar denne erforderliga anvisningar och instruktioner. Den försäkrade och försäkringstagaren är skyldiga att utan ersättning bistå i processen, såsom att själva och med anställd personal tillhandahålla vittnes- och sakkunnigbevisning. Om den försäkrade inte godtar att Zurich utser rättegångsombud och lämnar denne erforderliga instruktioner, är Zurich fritt från ansvar beträffande rättegångs- eller skiljeförfarandekostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala till följd av processen. Detsamma gäller beträffande krav eller annat yrkande mot den försäkrade som bifalles i processen, om inte kravet/yrkandet uppenbart var lagligen grundat. 7 Uppgörelse i godo Zurich är fritt från ansvar beträffande krav eller annat yrkande som den försäkrade utan Zurichs tillåtelse medger eller ersätter, om inte kravet/yrkandet uppenbart var lagligen grundat. Lagakraftvunnen tredskodom om ansvar för den försäkrade ska anses som medgivande av kravet/yrkandet. Den försäkrade är - om Zurich så önskar - skyldig att medverka till uppgörelse i godo med den som framställt yrkande mot den försäkrade. Har Zurich förklarat sig villigt att inom ramen för försäkringen bekosta uppgörelse i godo som kan ske med den som framställt yrkandet mot den försäkrade, är Zurich fritt från ytterligare åtaganden till följd av yrkandet. 8 Dröjsmål med försäkringsersättning När Zurich ansvarar för dröjsmål med betalning av försäkringsersättning utgår ränta på förfallet belopp enligt en räntefot som motsvarar den vid var tid gällande referensräntan enligt 9 svensk räntelag jämte ett tillägg av två procentenheter. I övrigt föreligger inte rätt till ersättning, vare sig i form av ränta eller skadestånd, för dröjsmål med betalning av försäkringsersättning. 9 Utbetalning till bolag som är föremål för sanktioner I händelse av en skada, äger Zurich rätt att neka utbetalning av skadeersättning till person, bolag eller organisation som är namngiven på EU:s sanktionslista eller på annan sådan lista utgiven av enskilt land. 9

10 Allmänna avtalsbestämmelser 0 Försäkringstagarens behörighet Försäkringstagaren har ensam rätt att avtala med Zurich om ändring eller upphörande av försäkringen. 1 Ansvar under försäkringstiden Zurich ansvarar enligt försäkringen under försäkringstiden, till den del inte försäkringen har sagts upp i förtid (se 2) eller det föreligger dröjsmål med premiebetalningen (se 3). 2 Rätt till förtida uppsägning eller villkorsändring Zurich har rätt att säga upp försäkringen till upphörande fjorton dagar efter uppsägningen om försäkringstagaren eller försäkrad har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser enligt försäkringen eller något förhållande som har angetts i försäkringen och som har väsentlig betydelse för risken för försäkringsfall, har ändrats på ett sätt som Zurich inte kan antas ha tagit i beräkning. Zurich har dock rätt att, i stället för att säga upp försäkringen enligt ovan, ändra försäkringsvillkoren för återstående försäkringstid, med verkan fjorton dagar efter meddelande om ändringarna. Vid dröjsmål med premiebetalningen har Zurich rätt att säga upp försäkringen att upphöra tre dagar efter uppsägningen, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse. Försäkringstagaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp försäkringen om försäkringsbehovet helt eller till mycket väsentlig del fallit bort. I övrigt har försäkringstagaren rätt att säga upp försäkringen till upphörande fjorton dagar efter uppsägningen om Zurich har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser enligt försäkringen eller Zurich enligt ovan har ändrat försäkringsvillkoren för återstående försäkringstid. De tidsfrister som anges avser tiden från avsändandet av uppsägningen / meddelandet. Angivna tidsfrister gäller även om meddelandet försenas eller inte når angiven adressat, om det är skickat till adress för mottagaren som denne senast har meddelat avsändaren. 3 Premiebetalning Premie skall vara betald när försäkringstiden börjar eller, om senare tid anges i premiefaktura, inom den tid som anges där. I annat fall föreligger dröjsmål med premiebetalning. Betalas premien med dröjsmål, men innan försäkringen har sagts upp, inträder Zurichs ansvarighet tidigast dagen efter betalningen. Motsvarande gäller vid tilläggspremie på grund av ändring av försäkringen under försäkringstiden, varvid ändringen betraktas som en egen försäkring med försäkringstid som börjar när ändringen ska träda i kraft. Uppgift från Zurich om premiestorlek gäller exklusive premierelaterade skatter och avgifter, om inget annat anges. 4 Premieåterbetalning när försäkringsavtalet upphör i förtid Om försäkringen upphör att gälla på grund av försäkringstagarens uppsägning skall Zurich återbetala ett belopp motsvarande den reduktion av premien som skulle ha gjorts om försäkringen från början hade bestämts att gälla för den kortare tiden. Om försäkringen upphör att gälla på grund av Zurichs uppsägning återbetalar Zurich oförbrukad del av premien. Har försäkringsfall inträffat anses premie för ett belopp motsvarande försäkringsersättningen vara förbrukad. 5 Upplysningsplikt Inför tecknande, ändring eller förnyelse av försäkringen, samt under försäkringstiden, är försäkringstagaren skyldig att lämna riktiga och fullständiga svar på de frågor av betydelse för det nya försäkringsförhållandet som Zurich ställer. Försäkringstagaren ska även utan förfrågan lämna uppgifter till Zurich angående förhållanden som är av uppenbar betydelse för riskbedömningen och, om försäkringstagaren inser att Zurich tidigare har fått oriktiga eller ofullständiga uppgifter av det slaget, meddela Zurich de riktiga och fullständiga uppgifterna utan dröjsmål. Detta innebär att försäkringstagaren inför tecknande, ändring och förnyelse av försäkringen bland annat är skyldig att informera Zurich om kända händelser som kan befaras leda till försäkringsfall. Om försäkringstagaren oaktsamt har brutit mot sin upplysningsplikt ansvarar Zurich enligt försäkringen bara i den utsträckning som den försäkrade kan visa att detta har varit utan betydelse för försäkringsfallet. Kan Zurich 10

11 visa att försäkringen över huvud taget inte skulle ha meddelats om upplysningsplikten hade fullgjorts, är Zurich helt fritt från ansvar. 6 Riskökning Om risken för försäkringsfall har ökat genom ändring av något sådant förhållande som har angetts i försäkringen eller som försäkringstagaren har uppgett för Zurich i samband med tecknande, ändring eller förnyelse av försäkringen, är försäkringstagaren skyldig att meddela ändringen till Zurich. Om försäkringstagaren har försummat detta kan Zurichs ansvar falla bort på motsvarande sätt som vid brott mot upplysningsplikten enligt 5 ovan. Detsamma gäller, oavsett om försäkringstagaren har meddelat ändringen till Zurich, om den försäkrade har vidtagit eller samtyckt till ändringen. Vid riskökning enligt ovan har Zurich dessutom i vissa fall enligt punkt 2. ovan rätt att säga upp försäkringen eller att ändra försäkringsvillkoren. 7 Räddningsplikt När ett försäkringsfall inträffar eller kan befaras vara omedelbart förestående, skall den försäkrade efter förmåga tillse att skadan avvärjs eller begränsas och att eventuell rätt till ersättning från annan som kan vara ersättningsskyldig bevaras. Detta gäller dock inte åtgärder som Zurich enligt övriga villkorsbestämmelser kan ha åtagit sig att vidta. Med den försäkrade likställs härvid den försäkrades uppdragstagare, i den mån denne till följd av uppdraget råder över det försäkrade intresset och den försäkrades anställda i ledande ställning inom företaget eller på platsen. Kostnad för räddningsåtgärd enligt ovan, eller för skada till följd därav, ersätts endast om och i den utsträckning så anges i övriga villkorsbestämmelser. Om Zurich meddelar särskilda anvisningar för räddningsåtgärder, är den försäkrade skyldig att följa anvisningarna till den del den försäkrades kostnader på grund av dem ersätts ur försäkringen. Har den försäkrade uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet åsidosatt sina skyldigheter enligt ovan, kan ersättningen sättas ned såvitt angår honom efter vad som är skäligt. Zurichs ansvar kan begränsas vid brott mot rädddningsplikten enligt ovan även när detta har skett i avsikt att förebygga skada på egendom i nödläge, om den skadan inte skulle kunna ersättas ur försäkringen enligt omfattningsbestämmelserna. 8 Regress Till den del Zurich har betalat skadeersättning eller kostnad enligt försäkringen, övertar Zurich den försäkrades rätt till ersättning från annan som är skyldig att ersätta skadan eller kostnaden. 9 Dubbelförsäkring Vid försäkringsfall är försäkringstagaren och den försäkrade skyldiga att upplysa Zurich om annan försäkring som kan antas vara tillämplig för försäkringsfallet. Försummas det kan ersättningen från Zurich sättas ned eller återkrävas, bl.a. med hänsyn till den skada försummelsen medför för Zurich. 10 Kvittningsförbehåll Zurich har rätt att infria sin ersättningsskyldighet gentemot försäkrad genom kvittning med fordran som Zurich kan ha mot annan försäkrad eller försäkringstagaren. 11 Valuta Alla penningbelopp i denna försäkring avser SEK där inget annat anges. Vid betalning i annan valuta än SEK, respektive särskilt angiven valuta, ska, vid tillämpning av försäkringen, omräkning ske till SEK, respektive den angivna valutan, efter avistakursen hos svensk affärsbank för köp av betalningsvalutan per betalningsdagen. 12 Force majeure Zurich är vid tillämpning av försäkringen inte ansvarigt för skada som orsakas av Zurich på grund av myndighetsåtgärd, krigshändelse, arbetskonflikt - även om Zurich är föremål för eller självt vidtar konfliktåtgärd - eller annan liknande omständighet. Om någon sådan omständighet hindrar Zurich från att fullgöra åtgärd enligt försäkringen, får åtgärden uppskjutas utan påföljd för Zurich tills hindret har upphört. 13 Preskription och preklusion Den som vill göra gällande anspråk på försäkringsersättning måste, för att inte förlora sin rätt till ersättning, anmäla det till Zurich inom sex månader från det att han har fått kännedom om sitt anspråk. 11

12 Den som har sådant anspråk måste också, för att inte förlora sin rätt till ersättning, väcka talan mot Zurich om anspråket inom tre år från det han har fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från den tidpunkt när det tidigast kunde göras gällande. Om anspråk har framställts till Zurich i rätt tid enligt första stycket, får dock talan om anspråket alltid väckas inom sex månader från det att Zurich har förklarat sig ha tagit slutlig ställning till anspråket. Vid slutligt ställningstagande till anspråk på försäkringsersättning kan Zurich skriftligen förelägga den som har anspråket att väcka talan mot Zurich angående beslutet inom sex månader efter att denne har tagit del av föreläggandet. Om talan inte väcks inom denna tid, förloras rätten att få ändring av Zurichs slutliga ställningstagande. 14 Tillämpbar lag och behörig domstol samt skiljeförfarande För försäkringen gäller, utöver försäkringsvillkoren, svensk försäkringsavtalslag (2005:104), kapitel 8 och 9. I övrigt ska svenska allmänna rättsregler användas vid tolkning och tillämpning av försäkringen. Tvist angående avtalet ska prövas av svensk allmän domstol. När parts sammanlagda tvistiga betalningsyrkande i saken överstiger ett belopp motsvarande 200 prisbasbelopp enligt svensk lag om allmän försäkring eller, vid fastställelstalan, sådant betalningsyrkande får antas komma att framställas efter fastställande av ansvar, ska dock tvisten på endera partens begäran avgöras av skiljemän enligt svensk lag om skiljeförfarande (1999:116) och enligt följande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm på svenska språket. Handlingar som åberopas i förfarandet behöver dock inte översättas till svenska om de är avfattade på engelska språket. Skiljemännen ska vara tre, varav parterna utser var sin och dessa två gemensamt utser den tredje, som ska vara ordförande. Skiljeman utsedd av part ska till utbildningen vara juris kandidat, eller motsvarande, och under de senaste tio åren haft minst fem års sammanhängande kvalificerad yrkeserfarenhet av företagsförsäkring. Ordföranden ska under de senaste tio åren ha arbetat som lagfaren domare i svensk allmän domstol under en sammanhängande tid av minst fem år. 15 Bolag som är föremål för sanktioner Försäkringen omfattar inte bolag, personer eller organisationer som Zurich, enligt EU eller nationella sanktionsregler, inte får förse med försäkringsskydd. 12

13 Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige Reg. no , reg. i Bolagsverkets filialregister Box Stockholm Telefon Telefax Zurich Insurance plc a public limited company incorporated in the Republic of Ireland Registered office: Zurich House, Ballsbridge Park, Dublin 4, Ireland Reg. no in the Corporate Registration Office, Ireland

Försäkringsvillkor. ZS 61:4 - Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringsvillkor. ZS 61:4 - Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsvillkor ZS 61:4 - Förmögenhetsbrottsförsäkring ZS 61:4 Allmänna villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Detta försäkringsvillkor gäller för försäkringsavtal med försäkringstagaren enligt särskilt

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 42:4 - Rättsskyddsförsäkring, miljöbrott. Zurich Global Corporate UK

Försäkringsvillkor. ZS 42:4 - Rättsskyddsförsäkring, miljöbrott. Zurich Global Corporate UK Försäkringsvillkor ZS 42:4 - Rättsskyddsförsäkring, miljöbrott Zurich Global Corporate UK ZS 42:4 - Allmänna villkor Rättskyddsförsäkring, miljöbrott och arbetsmiljöbrott Försäkringens omfattning framgår

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILD VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR RÖRELSE N25:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 3 Ansvarsförsäkring 4 3.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Ansvarsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2

Ansvarsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2 Ansvarsförsäkring Företag Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2 Innehåll Information om försäkringsbrev och villkor...3 Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker...3

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013 Ansvarsförsäkring AN 1:4 Gäller från 1 januari 2013 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:4 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor....

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011 Ansvarsförsäkring AN 1:3 Gäller från 1 januari 2011 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:3 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor......

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILD VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 1 6.4.1

Läs mer

6.8 Ansvarsförsäkring för VD och styrelse

6.8 Ansvarsförsäkring för VD och styrelse 6.8 Ansvarsförsäkring för VD och styrelse 6.8.1 Vem försäkring- Försäkringen gäller uteslutande för de *)försäkrade. en gäller för Avlider *)försäkrad gäller försäkringen, avseende den avlidnes ansvar,

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 91:2 - MotorFleet. Zurich Global Corporate UK

Försäkringsvillkor. ZS 91:2 - MotorFleet. Zurich Global Corporate UK Försäkringsvillkor ZS 91:2 - MotorFleet Zurich Global Corporate UK Motor- ZS 91:2 Allmänna Villkor fordonsförsäkring Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige benämns nedan i försäkringsvillkoret som

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING A500:2

FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING A500:2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING A500:2 2007-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD VERKSAMHET 4 1.1 Försäkringstagaren... 4 1.2 Fastighetsägaransvar... 4 1.3 Annan

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter f8c9c154-20f0-4dbb-bccd-9826212ce6d5 Ansvarsförsäkring för tekniska Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:9 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015-04-01 1(13) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning för medlemmar i Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR)

Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning för medlemmar i Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR) SBR 1:7 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning för medlemmar i Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR) 2015-04-01 1(13) C. ANSVARSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för och

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser A1

Allmänna avtalsbestämmelser A1 Allmänna avtalsbestämmelser A1 Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner - Förklaringar AB-DF: 11 Allmänt villkor - Gäller från 2015-01-01 Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner-Förklaringar AB-DF:11

Läs mer

QBE European Operations (Sverige) Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada för försäkringsförmedlare

QBE European Operations (Sverige) Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada för försäkringsförmedlare QBE European Operations (Sverige) Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada för försäkringsförmedlare 1. Vem försäkringen gäller för Avtalsparter i detta försäkringsavtal är QBE Insurance (Europe) Ltd,

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter B4 Information angående villkorstexter Gäller från 1 januari 2015 1 (38) 1 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 3 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 3 Korrekt försäkring?

Läs mer

AA 1:1 - Allmänna avtalsbestämmelser

AA 1:1 - Allmänna avtalsbestämmelser AA 1:1 - Försäkringsvillkor gäller från och med 2006-01-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa vilkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att numreringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR RÄTTSKYDDSFÖRSÄKRING R10:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6 Speciella försäkringar - Ansvar 5 6.5 Rättsskyddsförsäkring (Företag/Fastighetsägare

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag adfed9cd-cb85-4b7b-8f8a-7dcd24b0f3cf Ansvarsförsäkring för revisorer och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

AIG Konsultansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015:01

AIG Konsultansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015:01 AIG Konsultansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015:01 AIG Konsultansvarsförsäkring 2015 :01 1. Ansvarsförsäkring Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser uteslutande

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING 2010 12 01 FOTOSIDAN FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt för annan

Läs mer

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05 6c694cb8-3179-400e-acee-32e939170b35 Företagsägd båt Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING 2008 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt för annan

Läs mer

If Skadeförsäkring AB Eva Ståhlfors Västra Varvsgatan 19. 211 19 Malmö Sweden

If Skadeförsäkring AB Eva Ståhlfors Västra Varvsgatan 19. 211 19 Malmö Sweden If Skadeförsäkring AB Eva Ståhlfors Västra Varvsgatan 19 211 19 Malmö Sweden Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP125552 14 december 2011 1 (1) Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37 114 57 STOCKHOLM

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING SRF 40:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR FÖRMÖGENHETSBROTT N26:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Förmögenhetsbrottsförsäkring 1.1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer