KINDWALLS BIL AB (PUBL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KINDWALLS BIL AB (PUBL)"

Transkript

1 KINDWALLS BIL AB (PUBL) Org. nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN Januari December 2011 PERIODEN I SAMMANDRAG (Koncernen) Omsättningen uppgick till 398,4 (431,8) MSEK en minskning med 8%. Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (-2,7) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,2 (-5,9) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 0,2 (-5,9) MSEK. Nettomarginalen uppgick till 0,0 (-1,4) %. Kindwalls har under perioden levererat (1 549) nya bilar samt 1002 (759) begagnade bilar. Orderstocken uppgick vid periodens slut till 89 (192) nya bilar. Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 109 (127) personer. Styrelsen föreslår ingen utdelning för Under året har Kindwalls ordertecknat (1 558) nya bilar, en minskning med 29%. Orderstocken per den sista december var 89 (192) en minskning med 54%. Lagret av begagnade bilar uppgick per den 31 december 2011 till 17,7 (10,2) MSEK en ökning med 74% Organisationen har minskats med ytterligare 18 personer under året. Den 1 april 2011 såldes Kindwalls mekaniska verkstad i Hammarby Sjöstad. Reavinsten uppgick till ca. 9,4 MSEK. Arbetet med att anpassa Kindwalls kostnadsmassa till rådande konkurrenssituation på Stockholmsmarknaden har fortgått under Försäljningen av Subaru påverkades kraftigt negativt under 2011 efter naturkatastrofen i Japan. Strategin att ytterligare reducera antalet utlevererade hyrbilar har fullföljts under året. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Kindwalls meddelade i pressmeddelande den 10 november 2011 att Kindwalls hade för avsikt att sälja anläggningen i Sätra bestående av bilförsäljning och mekanisk verkstad eller skadeverkstaden i närliggande Bredäng eller båda verksamheterna tillsammans. Förhandlingar fortsätter med några intressenter. Förhandlingarna har nu utvidgats till att även avse ett samgående med annat bilhandelsföretag. Styrelsen räknar med att en försäljning av Sätraanläggningen eller någon skadeverkstad eller annan lösning kan ske under våren Med hänsyn härtill har uppskjuten skattefordran på kronor i koncernbalansräkningen inte återlagts. FRAMTIDSUTSIKTER Kindwalls fyller 80 år 11 november 2012 och uppmärksammar detta i marknadsföringen under hela året. Fokuseringen ligger nu på att skapa rätt förutsättningar för att lyckas på den viktiga företagsmarknaden. Servicemarknaden fortsätter att utvecklas positivt. Här ligger potentialen i att höja kapaciteten på samtliga verkstäder. Företaget behöver anställa fler mekaniker under Subaru har nu full kapacitet i sina fabriker vilket bör innebära att volymerna återgår till det normala. Subarus nyhet med gasdrivna bilar innebär att vi nu har möjligheten att komma in starkt på företagsmarknaden då dessa bilar är miljöbilar med ett lågt förmånsvärde. Memo. Kindwalls Bil AB är moderbolag i bilhandelskoncernen som till 100 procent äger försäljningsbolaget AB Wilhelm Kindwall. Rörelseresultatet i AB Wilhelm Kindwall uppgick till 4,7 (-2,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster blev 1,8 (-5,0) MSEK. Nettomarginalen blev 0,5 (-1,1) %. 1/5

2 RESULTATRÄKNING (Koncernen) KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNING Nettoomsättning 398,4 431,8 Övriga rörelseintäkter 9,5 0,0 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 407,9 431,8 Jämfört med samma period förra året var koncernens omsättning 398,4 (431,8) MSEK. Försäljningsminskningen är hänförlig till minskad volym av nya bilar. Bruttomarginalen minskade till 23,6 (25,0) %. Övriga rörelseintäkter är främst realisationsvinst vid försäljning av företagets mekaniska verkstad i Hammarby Sjöstad. RÖRELSENS KOSTNADER Kostnader för bilar, reservdelar och material -304,5-323,9 Övriga externa kostnader -39,0-42,9 Personalkostnader -57,9-64,4 Avskrivningar -3,2-3,3 TOTALA RÖRELSEKOSTNADER -404,6-434,5 RÖRELSERESULTAT 3,3-2,7 Finansiella poster -3,1-3,2 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 0,2-5,9 Övriga externa kostnader minskade med 9 % till 39,0 (42,9) MSEK. Personalkostnader minskade med 10% till 57,9 (64,4) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar förbättrades till 6,5 (0,6) MSEK. Finansiella poster uppgick under perioden till -3,1 (-3,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,2 (-5,9) MSEK.. Enligt taxering 2011 uppgår koncernens ackumulerade underskott till 74,2 MSEK Skatt 0,0 0,0 PERIODENS RESULTAT 0,2-5,9 INVESTERINGAR Maskiner och inventarier 0,3 0,2 Immateriella tillgångar 0,0 0,0 NYCKELTAL Resultat per aktie 0,00 kr -0,12 kr Resultat per aktie efter full utspädning 0,00 kr -0,12 kr Soliditet 1 % 1 % Nettomarginal 0,0 % -1,4 % Avkastning på eget kapital 26,2 % -164 % Avkastning på sysselsatt kapital 7,0 % -5,2 % Antalet anställda vid periodens slut /5

3 BALANSRÄKNING (Koncernen) KOMMENTARER TILL BALANSRÄKNING Immateriella anläggningstillgångar 8,5 10,2 Materiella anläggningstillgångar 7,3 10,0 Finansiella anläggningstillgångar 4,0 4,0 Varulagret uppgick till 31,9 (40,3) MSEK. Minskningen är i huvudsak hänförlig till lager av bilar. Summa anläggningstillgångar 19,8 24,2 Varulager 32,5 40,3 Kortfristiga fordringar 15,2 23,5 Kassa och bank 0,1 0,1 Summa omsättningstillgångar 47,8 63,9 SUMMA TILLGÅNGAR 67,6 88,1 Eget kapital 0,9 0,7 Avsättningar 0,0 0,0 Långfristiga skulder 2,7 3,7 Kortfristiga skulder 64,0 83,7 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 67,6 88,1 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Ingående eget kapital 0,7 6,6 Utdelning 0,0 0,0 Nyemission 0,0 0,0 Periodens resultat 0,2-5,9 Utgående eget kapital 0,9 0,7 KASSAFLÖDESANALYS Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital -5,9-2,6 Förändring i rörelsekapital -3,7 3,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten -9,6 0,4 Kassaflöde från inv. verksamheten -0,3-0,2 Kassaflöde från fin. verksamheten 9,9-0,3 Förändring av kassa 0,0-0,1 Kassa vid periodens ingång 0,1 0,2 Kassa vid periodens utgång 0,1 0,1 3/5

4 LIKVIDITET OCH FINANSIERING Koncernens räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 44,3 (46,3) MSEK varav 2,7 (3,7) MSEK är långfristiga skulder. Beviljad checkräkningskredit uppgick till 35,4 (39,4) MSEK varav 33,5 (28,3) MSEK utnyttjats. STÄLLDA SÄKERHETER Äganderättsförbehåll i bilar anskaffningsvärde 5,9 11,0 Företagsinteckningar 57,0 57,0 REDOVISNINGPRINCIPER Denna helårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. I helårsrapporten har samma principer som i årsredovisningen för 2010 använts. REVISORNS GRANSKNING Denna helårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. ANSVARSFÖRBINDELSER Generell hyres- och borgensförbindelse för dotterbolag. STÖRRE AKTIEÄGARE Antal Andel Andel Aktier röster kapital Familjen Atterwall m. bolag % 66 % Småbolagsfonden % 6 % Nordnet Pens.Förs. AB % 3 % Förs. AB Avanza Pension % 2 % Kjell Stenberg % 2 % Margit Duvander % 1 % Bo Werner % 1 % Familjen Gartell m. bolag % 1 % Finleif AB % 1 % Ove Lundvall % 1 % Övriga ca 260 aktieägare % 16 % Totala antalet aktier % 100 % KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN Kvartalsredogörelse (3 månader) den 27 april Bolagsstämma den 15 juni Delårsrapport (6 månader) den 23 augusti Kvartalsredogörelse (9 månader) den 25 oktober Bokslutskommuniké den 25 februari Fullständig årsredovisning och koncernredovisning kommer att hållas tillgängligt för allmänheten senast de 1 juni 2012 hos bolaget och på företagets hemsida. KINDWALLS BIL AB (publ) Järfälla den 9 mars 2012 Styrelsen 4/5

5 Bilaga till Kindwalls årskommuniké gällande verksamhetsåret 2011 INSYNSPERSONER INKLUSIVE AKTIEINNEHAV PER RESP Insyn per Aktieinnehav Insyn per Aktieinnehav Ändring jmf 2010/2011 Andersson Eija JA 0,00 JA 0,00 0,00 Atterwall Göran JA ,00 JA ,00 0,00 Atterwall Mats JA 20000,00 JA 20000,00 0,00 Bergman Anders JA 0,00 JA 0,00 0,00 Broddheimer Mårten JA 0,00 JA 0,00 0,00 Fjellborg Kurt NEJ 0,00 NEJ 0,00 0,00 Gartell Håkan JA ,00 JA ,00 0,00 Henriksson Gary JA 0,00 NEJ 0,00 0,00 Hägglund Daniel NEJ 10000,00 NEJ 10000,00 0,00 Johansson Håkan JA 0,00 JA 0,00 0,00 Lilja Magdalena JA 0,00 JA 0,00 0,00 Lindberg Nils JA 0,00 JA 0,00 0,00 Lindgren Tomas NEJ 4022,00 NEJ 4022,00 0,00 Lindqvist Magnus NEJ 0,00 NEJ 0,00 0,00 Niring Carl JA 0,00 JA 0,00 0,00 Simonsson Elisabeth JA 0,00 JA 0,00 0,00 Stenberg Kjell JA ,00 JA ,00 0,00 Öhrstedt Daniel JA 0,00 JA 0,00 0,00 5/5

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.)

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport, januari till och med juni 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5611 (f å KSEK 1525) Periodens rörelseresultat uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Innehåll. Planerade informationstillfällen 2006 och 2007

Innehåll. Planerade informationstillfällen 2006 och 2007 Innehåll 2 Bolagsstämma och sammandrag av koncernens utveckling 3 5 VDs kommentarer 6 7 Branschutveckling 8 Ägarförhållande, styrelse, ledande befattningshavare samt bolagsordning och avtal 9 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 245 1

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer