Ceremonireglemente för Försvarsmakten. Del 2. Förbandsanknutna ceremonier. CerR FM Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ceremonireglemente för Försvarsmakten. Del 2. Förbandsanknutna ceremonier. CerR FM 2 2003. Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd"

Transkript

1 Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 2. Förbandsanknutna ceremonier CerR FM Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd 1

2 FÖRSVARSMAKTEN :60865 Högkvarteret TFD Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 2, Förbandsanknutna ceremonier (CerR FM 2), 2003 års utgåva (M ), fastställs att gälla från Därmed upphävs Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 2, Förbandsanknutna ceremonier (CerR FM 2), 1998 års utgåva (M ), från samma tidpunkt. Hans Berndtson STF ÖB Joakim Collin C PROT 2003 Försvarsmakten, Stockholm Reglementet är publicerat i samverkan med Statens försvarshistoriska museer och Sörman Information & Media AB Foto: Lars Sjögren, Fårö Foto, Försvarets Bildbyrå m fl Tryckeri: Berlings Skogs, Trelleborg M

3 Del 2 Innehåll Förord... 4 A. Allmänna ceremonier Soldaterinran Korum Inspektion av förband Minnes- och jubileumsceremonier Avtäckning av minnesmärke Honnörsstyrka och hedersvakt Förbimarsch i parad Eskort Svenska och utländska högre officiella besök Deltagande i internationella ceremonier Militär personals medverkan vid begravning Övriga ceremonier

4 Förord Deltagandet i statsceremonier är en av Försvarsmaktens uppgifter. Genomförandet av ceremonier är också en del av den militära utbildningen och av livet vid förbanden. Ceremonier och sättet att utföra dem uppmärksammas av allmänheten, av landets officiella gäster och av professionella utländska observatörer, men även av utländska turister. Väl genomförda ceremonier bidrar till att skapa respekt för Försvarsmakten inom och utom landet. De bidrar också till att stärka förbandsanda och självkänsla hos dem som deltar. Syftet med Ceremonireglementet är att utgöra en grund för Försvarsmaktens uppträdande i ceremoniella sammanhang. Strävan är också att skapa enhetlighet mellan olika ceremonier inom Försvarsmakten samtidigt som hänsyn, så långt det är möjligt, har tagits till försvarsgrenarnas egna traditioner. Viktiga syften är också att kortfattat förklara innebörden av symboler och traditioner och bakgrunden till det agerande som föreskrivs samt att dokumentera de idag levande traditionerna. Ceremonireglementet för Försvarsmakten grundas på lagar och föreskrifter som återfinns i Svensk författningssamling (SFS 1982:269, SFS 1982:270, SFS 1994:657, SFS 1994:697, SFS 1995:427, SFS 1996:927, SFS 1996:930, SFS 1996:1478), vidare på Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1994:21, FFS 1996:14, FFS 1997:2, FFS 1999:4) samt på Tjänsteföreskrifter för Försvarsmakten (TFG , TFG , TFD 93005, TFD 94023, TFD 96047, TFG ). Text markerad med kursiv stil är föreskriftstext. Övrig text är riktlinjer. Föreskriftstext är utdrag ur likalydande text. Med försvarsgrenar förstås armén, marinen och flygvapnet. Med förband förstås även skola, centrum m fl. Med förbandschef förstås även annan befattningshavare som innehar eller tilldelats motsvarande befogenheter. Med trupp förstås även besättning på fartyg m m. Med kompani förstås även skvadron, flygdivision eller annan motsvarande militär enhet. Med fana, fanvakt och fanförare förstås även standar, standarvakt och standarförare, dragonfana samt i flottan flagga, flaggvakt och flaggförare. Vad avser sammansättning och bärande av högtidsdräkt, trupparaddräkt, fältparaddräkt, musikdräkt och fältmusikdräkt gäller bestämmelserna i gällande 4

5 uniformsreglemente. För sammansättning och bärande av parad- och musikuniformer m/ä gäller bestämmelserna i UniR A m/ä 1994 och för bärande av utmärkelser bestämmelserna i UniR FM 2003, bilaga 3. Eftersom ett reglemente av detta slag ej kan täcka alla ceremonier och platser måste varje chef vara beredd att anpassa ceremonin efter lokala omständigheter. Särskild hänsyn måste tas till t ex årstid, väder och lokala förhållanden samt formerna för samverkan med civila myndigheter. Ceremonier inom Försvarsmakten skall förberedas, övas och genomföras på ett korrekt och värdigt sätt, så att oklarheter och tvekan om syftet och förfarandet undviks. Ceremonireglementet består av: Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 1 Riksomfattande ceremonier (CerR FM 1) med föreskrifter för statsceremonier, bestämmelser för flaggor, fanor (motsv) och tecken samt andra ceremoniella traditioner och föremål. Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 2 Förbandsanknutna ceremonier (CerR FM 2) med bestämmelser för allmänna ceremonier. Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 3 Formella grunder för enskilds och förbands uppträdande ceremoniexercis (CerR FM 3) med föreskrifter för grunder för soldatens uppträdande enskilt och i förband samt ceremoniexercis. Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 4 Marina ceremonier (CerR FM 4) med bestämmelser för specifikt marina ceremonier samt bestämmelser för flaggning inom marinen. Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 5 Militär ceremonimusik (CerR FM 5) består av tre separata delar med bestämmelser för: a) Musikexercisreglemente. b) Reglemente för stavförare. c) Trumslagarreglemente. Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 6 Livgardet (CerR FM 6) med bestämmelser för grenadjärkompani, grenadjärvakt, drabantvakt, beriden högvakt och beriden eskorttjänst samt hästtjänstanvisning, ridlära och exercisreglemente. 5

6 Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 7 Salutinstruktion (CerR FM 7, SalutI) med föreskrifter för skjutregler, eldexercis och säkerhetsbestämmelser för salutskjutning inom Försvarsmakten. Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 8 Högvaktsinstruktion (CerR FM 8, HögvaktsI) med sammanfattande bestämmelser för vakttjänsten vid de kungliga slotten. Högkvarteret har aktuell sammanställning över Försvarsmaktens fälttecken Försvarsmaktens heraldiska vapen Försvarsmaktens marscher och igenkänningssignaler Marinens fartygsnamn Utmärkelser som utan särskilt tillstånd får bäras till svensk militär uniform Utmärkelser som efter särskilt tillstånd får bäras till svensk militär uniform Militära monument och minnesstenar Försvarsmaktens förbands (motsv) valspråk. 6

7 A. Allmänna ceremonier 7

8 A 1 A 1 Soldaterinran Förordning med bestämmelser för Försvarsmaktens personal, SFS 1996:927; utfärdad den 26 september kap. Soldaterinran m.m. 1 När någon för första gången börjar militärtjänstgöring skall han eller hon upplysas om vad som gäller för honom eller henne enligt denna förordning och i övrigt under tjänstgöringen. Han eller hon skall också upplysas om grunddragen i rikets säkerhets- och försvarspolitik. I upplysningen skall ingå en erinran (soldaterinran), som meddelas på ett värdigt sätt av chefen för organisationsenheten eller den han eller hon utser. 2 Soldaterinran skall ha följande lydelse. Sedan du nu har påbörjat din grundläggande militärutbildning erinrar jag dig om vad det innebär att vara soldat i landets tjänst. Det svenska försvaret skall verka för att vår fred och vårt oberoende bevaras. Det skall värna vår frihet att själva forma vår rättsordning och vår kultur. Om Sverige blir angripet, skall vi med vapenmakt hindra att landet faller i angriparens hand. Försvarets styrka och landets säkerhet beror på den personliga insats som du och alla vi andra kan göra och på allas vår förmåga att samverka för att lösa de uppgifter som ålagts oss. Värdet av dina insatser bestäms av de kunskaper och färdigheter som du förvärvar under utbildningen och av din vilja att fullgöra de uppgifter som möter dig. Såväl i fred som i krig skall vi samvetsgrant och efter bästa förmåga fullgöra våra uppgifter och lyda givna order. Vi skall vara vaksamma mot allt som kan äventyra landets säkerhet. Genom vårt personliga föredöme skall vi främja samhörighet och god anda inom försvaret. Om kriget kommer, skall vi med gemensamma krafter till det yttersta försvara vårt land. 3 Försvarsmaktens personal skall i sitt arbete iaktta de principer som soldaterinran ger uttryck för och skall uppträda så att Försvarsmaktens anseende främjas. En chef i Försvarsmakten skall agera på ett sådant sätt att han eller hon är ett föredöme för övrig personal. 8

9 Historik A 1 Soldaterinran torde ha sitt ursprung i Gustav Vasas krigsartiklar av år Gustav II Adolf lät sina trupper avlägga en tro- och huldhetsed under trettioåriga kriget. Enligt Karl XI:s krigshandlingar från 1683 lovade man att vara Gud och Konungen trogen, och i samband med att detta löfte uttalades bildade soldaterna en ring, tog av sig hatten och med två fingrar på fanan svors sedan eden till denna. Denna krigsmannaed fick vid flera tillfällen under och 1800-talen en förändrad ordalydelse och ersattes 1887 av krigsmans erinran om de skyldigheter som en soldat hade att iaktta. Denna erinran byggde på den gamla krigsmannaeden både när det gällde språk, form och innehåll. Orden var kärva och kärnfulla, präglade av sin tids sed och patriarkaliska uppfattning Krigsman skall frukta Gud och vara Konungen huld och trogen. Ordalydelsen var oförändrad fram till Då förändrades dess formulering till vår tids språkbruk och vårt försvars uppgifter. Den har sedermera omarbetats och benämns från 1983 soldaterinran. Allmänt Soldaterinran skall meddelas de soldater som ryckt in till grundutbildning under en högtidlig ceremoni (om möjligt inom en månad) efter inryckningen. Ceremonien skall förberedas vid en genomgång där förbandschef (motsv) orienterar dels om innebörden av soldaterinran och dels om förbandets historia och traditioner, bl a fana (motsv), heraldiskt vapen och marsch. Om ceremonien genomförs på militärt område bör stor flaggning beordras (se CerR FM 1). Förbandets fana med fanvakt skall deltaga (se CerR FM 1). Musikkår bör medverka vid soldaterinran. Soldaterinran genomförs utomhus eller inomhus. Om ceremonin genomförs inomhus kan det vara lämpligt att endast officersfanvakt utnyttjas. Om så erfordras förbereds ceremonin med talarstol och högtalare. Ceremonin kan genomföras under fältförhållanden. 9

10 A 1 Genomförande Fanvakten skall inmarschera med icke blottad fana och utan musik. Parad för fanan skall genomföras (se CerR FM 3). Förbandschef eller den han utsett skall meddela soldaterinran. Fanmarsch skall genomföras vid ceremoni (se CerR FM 3) och musikkåren skall spela förbandets marsch (hela). Korum (eventuellt) eller lämpligt nationellt musikstycke genomförs/spelas (se kap A2). Krigsmannabön (eventuellt) skall uttalas. Nationalsången skall spelas och sjungas (se CerR FM 1). Fanvakten skall avmarschera med blottad fana och till förbandets marsch. Övrigt När ceremonien genomförs inomhus (exercishus, kyrka eller annan lämplig lokal) genomförs den i tillämpliga delar enligt ovan. Vapnen bör då läggas samlat på bevakad plats i eller invid lokalen. Utrymmesskäl kan medföra att parad för fanan ersätts med blotta fanan (se CerR FM 3). Fanvakt (motsv) skall bära trupp- eller fältparaddräkt och vara beväpnad (se CerR FM 3). Soldaterinran kan kombineras med annan ceremoni, exempelvis korum. Sådant moment läggs då in efter fanmarschen. Normaluppställning enligt nedanstående bild och CerR FM 3. Normaluppställning 10

11 Exempel på genomförande av ceremonin A 1 Före ceremonien Avlämning 1. Musikkåren står på plats senast 15 min före ceremonins början. Samlingsmusik spelas tills 5 min före ceremonins början. Uppmarsch och avlämning inom förbandet. Visitation. Den ska vara klar senast 5 min före ceremonins början. Därefter beordras parad och lystring ställ. Fanvakten med icke blottad fana buren av 2. fanförare skall vara på plats senast 5 min före ceremonins början. 1. fanförare för sabeln i gevär ut från det att fanan hämtats från sin förvaringsplats (ej flygvapnet). 2. De chefer som skall lämna av kommenderar Givakt! Förbandets igenkänningssignal (eller när sådan saknas signalen Givakt ) blåses på jägarhorn eller signaltrumpet då förbandschefen går fram för att ta emot förbandet. 3. Förbandschefen: Lämna av! Avlämning sker i ordning fanvakt (1. fanförare gör liten salut), förbandet(-en i nummerordning), eventuellt övriga befäl, musikkåren. Befäl som står framför truppen gör personlig hälsning med rättning på den som lämnar av. Förbandschefen: Jag tar befälet! Goddag soldater! Gemensamt svar: Goddag överste (motsv)! Personlig hälsning görs av allt befäl som står framför truppen. 1. fanförare gör efter hälsningen gevär in, helt om och tar över den icke blottade fanan, lägger den på axeln och gör helt om. 2. fanförare gör gevär ut. Parad för fanan 4. Förbandschefen kommenderar Parad för fanan! (alt Blotta fanan! ) (inom marinen Parad! Parad för flaggan/ fanan! varvid personal med sabel vid första parad för sabeln till paradställning). Eventuella övriga fanor i givakt. När 1. fanförare blottat fanan kommenderar förbandschefen Skyldra gevär! Fanvakten skyldrar gevär. Befäl som står framför truppen gör personlig hälsning med rättning på förbandschefen. Musikkåren spelar respektive försvarsgrens paradmarsch. Paradmarsch genomförs. 2. fanförare gör stor salut. 11

12 A 1 När 1. fanförare åter är på plats kommenderar förbandschefen I armen gevär (motsv)! Lystring ställ! Se även CerR FM 3. Inspektion 5. Förbandschefen kommenderar Jag inspekterar! samt påbörjar inspektionen när musiken slagit an. Han inspekterar i ordning fanvakt (hälsning sker på fanan), förbandet(-en i nummerordning), eventuellt övertaligt befäl och musikkåren. Inspektionen genomförs enligt CerR FM fanförare kommenderar Givakt!, för fanan till givakt och anmäler fanvakten. När förbandschefen passerat kommenderar han Lystring ställ! 2. fanförare gör liten salut under anmälan. 6. Bataljonchef (motsv) möter vid bataljonens högra flygel och följer förbandschefen. När förbandschefen passerat bataljonen återgår bataljonchefen till sin plats. Kompanichef kommenderar Givakt! då förbandschefen når förbandets högra flygel, gör personlig hälsning och anmäler kompaniet utan att förbandschefen behöver stanna. Allt befäl som står framför truppen gör personlig hälsning med rättning på kompanichefen. Hälsningen avbryts när förbandschefen har passerat. När förbandschefen passerat kompaniet kommenderar kompanichefen Lystring ställ! 7. Musikkåren spelar förbandets marsch eller annan marsch med anknytning till förbandet under inspektionen. Regementstrumslagaren (motsv) gör personlig hälsning och anmäler musikkåren när förbandschefen passerar. Se även CerR FM 3. Soldaterinran 8. Förbandschefen kommenderar Givakt! och han eller den han har utsett meddelar soldaterinran. Nationalsången spelas och sjungs. Därefter kommenderar förbandschefen Lystring ställ! 12

13 Fanmarsch A 1 Avslutning 9. Förbandschefen: Givakt! Fanmarsch! 1. fanförare för fanan till givakt och genomför fanmarsch. 2. fanförare gör stor salut när fanan lämnar fanvakten och när den återkommer. Befäl som står framför truppen gör personlig hälsning med rättning på kompanichef när fanan passerar kompaniets front. Bataljonchef (motsv) gör helt om. Alla riktar blicken mot fanan under hälsningen. Musikkåren spelar förbandets marsch. Regementstrumslagaren (motsv) gör personlig hälsning när fanan passerar. När fanan är på plats och musiken slagits av kommenderar förbandschefen Lystring ställ! Se även CerR FM Förbandschefen: Givakt! Fanvakten avmarscherar! 1. fanförare: Ja överste! Fanvakten framåt marsch! Fanvakten lämnar platsen. Befäl som står framför truppen gör personlig hälsning med rättning på förbandschefen. Musikkåren spelar förbandets marsch tills fanvakten lämnat platsen. Regementstrumslagaren (motsv) gör personlig hälsning när fanan passerar. 11. Förbandschefen: Parad upphör! Lystring ställ! Formering till enheter! (alt Ställföreträdaren tar befälet! ). Bataljonchef (motsv) svarar Ja överste! Givakt! och gör personlig hälsning. Förbandschefen besvarar hälsning, gör helt om och lämnar platsen. När förbandschefen lämnat platsen gör bataljonchefen helt om, tar befälet och ger order om avmarsch. Musikkåren spelar marsch under underavdelningarnas avmarsch och avmarscherar själv sist. Anm. Skall korum genomföras i samband med soldaterinran görs detta efter det att soldaterinran meddelats (efter punkt 8). För genomförande av korum se kap A 2. 13

14 A 2 A 2 Korum Historik Religiösa ceremonier inom försvarsmakten har gamla anor och fältpräster ingick i de svenska förbanden både i fred och under krig. Gudstjänster förekom regelbundet i fredstid under regementsmöten på övningshedar, i kaserner, ombord och i fält. Inför ett förestående slag hölls fältmässig andakt och nattvarden utdelades. De indelta förbandens soldater, dragoner och båtsmän var även beordrade att i uniform delta i gudstjänster i hembygdens kyrkor. Sedan förbanden började kaserneras i slutet av 1800-talet och under början av 1900-talet förekom dels morgon- och aftonkorum, vanligtvis inom kompani eller motsvarande enhet, dels kyrkparader. Till kyrkparader kommenderades antingen hela förbandet eller beordrades ett visst antal man per kompani. Musikkår medverkade där så var möjligt. Musik utfördes under marsch från kasern till kyrka och åter. Kyrkparader liksom korum förekommer efter 1930-talet endast vid speciella tillfällen. En typ av kyrkparad är de vid många förband förekommande julvesprarnar, vanligtvis föregånget av marsch med facklor och kompanifanor (standar) till och från ortens kyrka. De flesta förband har alltjämt egna kommunions- eller nattvardskärl, dvs kalk, paten och oblatask. Många av dessa är från och 1800-talen och betingar ett stort kulturellt och militärhistoriskt värde. Fältpräster ingår alltjämt i flertalet krigsförband och militärpräster finns vid de flesta utbildningsförband och skolor. Deltagande i militär gudstjänst är numera inte obligatoriskt. Korum bör därför på ett naturligt sätt läggas i början eller som avslutning på en militär uppställning så att den som inte önskar deltaga kan utgå utan att det uppfattas som en demonstration. För dem som inte deltar i korum bör annan lämplig kulturell verksamhet arrangeras (eventuellt andakt för andra trosbekännare). 14

15 A 2 Korum Allmänt Bestämmelser för korum och dess genomförande och anvisning för minnesstunder m m framgår av Gudstjänster och själavård i fält (GOSIF), M Korum anordnas lämpligen vid förbandshögtidligheter, minnesdagar och regementsdagar, under större övningar och liknande tillfällen. Korum genomförs på kaserngård, i exercishus eller på annan lämplig plats utanför kasernområdet. Korum kan även genomföras i kyrka. Korum leds av förbandschef eller annan lämplig person ur förbandet. Militärpastor, eller annan präst/frikyrkopastor, medverkar. Korum kan genomföras som nattvardsgudstjänst. Fältandaktsbok (alt textblad eller psalmbok) utdelas före ceremonien. Vid val av psalmer bör sådana med lätt melodi väljas. 15

16 A 2 Musik(-kår), försångare eller sånggrupp bör medverka och leda psalmsången. Inspelad musik kan i nödfall användas (observera att tillstånd kan erfordras). Förrättande präst använder gängse klädsel för gudstjänstbruk vid korum i kyrka och fältuniform vid korum i fält. Truppen kan vara utrustad med vapen beroende på efterföljande verksamhet. Under korum kan vapnen bäras i på ryggen gevär läggas ner på kommandot lägg gevär läggas samlat på bevakad plats i närheten. Vid korum i kyrka skall medförda vapen läggas ner på lämplig plats. Bevakning skall ordnas enligt härför gällande föreskrifter. 1. (och 2.) fanförare (ej eventuell fanvakt) skall vara beväpnade även inne i kyrkan, sabeln bärs i gevär in. Korum kan kombineras med annan verksamhet, exempelvis soldaterinran. I kyrka skall huvudbonaden avtagas vid inträdet, utom av fanförare/fanvakt. Utomhus skall huvudbonader tas av på kommando, utom av fanvakt, teckenförare (motsv) och musikkår. Mössa (basker) skall tas av genom att högra handen fattar om huvudbonadens högra sida, avtar denna och stoppar ner den i höger benficka. Mössa (basker) skall sättas på huvudet på enklaste sätt, varefter givaktställning åter intas. Hjälm skall avtagas och påsättas på enklaste sätt. Den skall på enklaste sätt läggas ner framför fötterna. Tre marschtrummor kan före korum uppställas som fältaltare framför fronten. Om förbandet disponerar kommunionskärl må dessa placeras på (fält)altaret (se CerR FM 1). Högtalaranläggning bör vara ansluten till fältaltaret. 16

17 Exempel på genomförande A 2 Sedan förbandet ställt upp och lämnats av skall förbandschefen kommendera: Givakt! Hjälm (mössa) av! (gäller ej fanvakt, teckenförare (motsv) och musikkår) Korum Lediga! 1. Regementstrumslagaren skall kommendera Musikkåren! Givakt! och därefter Korum! Slag! Musikkåren skall spela korumhymn eller utföra korumsignal av spel på jägarhorn, signaltrumpet eller trumpet. 2. Militärpastor (motsv) går fram till fältaltaret och anbefaller den psalm som skall sjungas. 3. Musikkåren intonerar psalmen psalmen spelas och sjungs. 4. Militärpastor (motsv) håller kort betraktelse och ber bön samt avslutar med att anbefalla den psalm som skall sjungas. 5. Musikkåren intonerar psalmen psalmen spelas och sjungs. 6. Förbandschef skall kommendera: Givakt! 7. Förbandschef skall uttala krigsmannabönen Gud bevare Konungen och Fäderneslandet. Truppen skall svara med samma ord. ( I marinen: Gud höre det ) 2. fanförare skall göra liten salut. En trumslagare skall slå avtackningsslag (endast i armén). 8. Förbandschef skall kommendera: Hjälm (mössa) på! Lystring ställ! 9. Förbandschef ger order om avmarsch. Normaluppställning enligt bild sid

18 A 3 A 3 Inspektion av förband Allmänt Anledning till ceremonin är normalt egen eller högre chefs inspektion av förband. Ceremonin kan i tillämpliga delar användas vid chefs mottagning eller avskedstagande (chefsbyte) inledning eller avslutning av repetitionsutbildning utryckning av årsklass eller del därav efter fullgjord tjänstgöring kursavslutning. Om ceremonien genomförs på militärt område bör stor flaggning beordras. Se även CerR FM 3. Genomförande Ceremonin genomförs i regel utomhus på kaserngård eller annan lämplig plats i anslutning till förbandets förläggning. Genomförs den inomhus sker den i tillämpliga delar och med de avsteg som lokalen kan ge anledning till. Fanvakt bör deltaga med förbandets fana. Musikkår bör medverka. Ceremoni av detta slag genomförs normalt i fältdräkt med hjälm, vapen och stridsutrustning. Om ceremonien avser chefsbyte står pågående chef till höger om talarstolen (motsv) tills avlösning skett. Avgående chef lämnar platsen efter avlösningen. Fana (motsv) skall blottas vid mottagning och kan troppas vid avtackning och utryckning. I samband med chefsbyte får avgående förbandschef personligen överlämna förbandets fana till pågående förbandschef. Chef med kommandotecken eller särskilt tecken skall personligen överlämna detta. Överlämningsceremoni skall genomföras enligt CerR FM 1. Ceremonien kan i stort genomföras enligt kap A 1. Normaluppställning enligt bild sid

19 A 4 Minnes- och jubileumsceremonier A 4 Historik Under 1800-talet högtidlighöll Sverige minnet av de av våra kungar som varit framgångsrika fältherrar. Detta har främst gällt Gustav II Adolf, Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII. På deras dödsdagar har minnesceremonier förekommit både inom och utom försvarsmakten. Ännu under 1900-talet och fram till mitten av seklet har minnet av främst Gustav II Adolf och Karl XII uppmärksammats vid truppförbanden. Alltjämt är Gustav II Adolfs dödsdag flaggdag i Sverige. Utöver firandet av minnet av våra namnkunniga kungar högtidlighölls minnet av de slag som förbanden deltagit i. Firandet vid respektive truppförband gällde i första hand sådana träffningar som medfört att förbandet erhållit segernamn på sitt fälttecken. Sådana minnesceremonier förekommer numera huvudsakligen i samband med firandet av Regementets dag (motsv). Även andra minnen kan uppmärksammas, t ex en större olycka som drabbat ett truppförband. Ofta genomförs en jubileumsceremoni på årsdagar (50, 100, 200 år osv) av ett förbands (motsv) uppsättande eller annan viktig organisationsförändring. Minnesceremoni vid Stäketmonumentet 19

20 A 4 Allmänt Det som avses högtidlighållas bör förankras hos förbandets personal i förväg. Ceremonin bör göras kort, men skall genomföras under värdiga former. Där det är lämpligt kan ett minne uppmärksammas genom ett kort avbrott i en övning ute i övningsterrängen. Ceremonin bör då göras enkel. Om ceremonien genomförs på militärt område bör stor flaggning beordras. Fanvakt bör deltaga med förbandets fana. Hedersvakt för honnörssalva kan deltaga. Musikkår bör medverka. Ceremoni av detta slag genomförs normalt i fältdräkt med hjälm och vapen. Normaluppställning enligt bild sid 10. Exempel på genomförande av cermonin Före ceremonin Avlämning 1. Musikkåren och eventuell hedersvakt skall vara på plats senast 15 min före ceremonins början. Samlingsmusik spelas tills 5 min före ceremoniens början. Uppmarsch och avlämning inom förbandet. Visitation. Den ska vara klar senast 5 min före ceremonins början. Därefter beordras parad och lystring ställ. Fanvakten med icke blottad fana buren av 2. fanförare är på plats senast 5 min före ceremonins början. 1. fanföraren för sabeln i gevär ut från det att fanan hämtas från sin förvaringsplats (ej flygvapnet). 2. Då tidpunkt för ceremonin är inne kommenderar de chefer som skall lämna av Givakt! Förbandets igenkänningssignal (när sådan saknas signalen Givakt ) blåses på jägarhorn eller signaltrumpet då förbandschefen går fram för att ta emot förbandet. 3. Förbandschefen: Lämna av! 20

21 Avlämning sker i ordning fanvakt (1. fanförare gör liten salut), förbandet(-en i nummerordning), eventuell övriga befäl, musikkåren. Befäl som står framför truppen gör personlig hälsning med rättning på den som lämnar av. Förbandschefen kommenderar Jag tar befälet! Goddag soldater! Förbandet svarar Goddag överste! Personlig hälsning göras av allt befäl som står framför truppen. 1. fanförare gör efter hälsningen helt om, gör gevär in, tar emot den icke blottade fanan, lägger den på axeln och gör helt om. 2. fanförare gör gevär ut. A 4 Parad för fanan 4. Förbandschefen kommenderar Parad för fanan! (alt Blotta fanan! ) (inom marinen Parad! Parad för flaggan/fanan!, varvid personal inom marinen med sabel vid första parad för sabeln till paradställning). När 1. fanförare blottat fanan kommenderar förbandschefen Skyldra gevär! Fanvakten skyldrar gevär. Befäl som står framför truppen gör personlig hälsning med rättning på förbandschefen. Musikkåren spelar respektive försvarsgrens paradmarsch. Paradmarsch genomförs enligt CerR FM fanföraren gör stor salut. När 1. fanförare åter är på plats kommenderar förbandschefen I armen gevär (motsv)! Lystring ställ! Se även CerR FM 3. Minnesceremoni 5. (Minnes)tal hålls av förbandschefen eller annan person. Om kransnedläggning äger rum kommenderar förbandschefen först Givakt! Skyldra gevär! Fanan förs till givakt och 2. fanförare hälsar med liten salut. Musikkåren spelar karaktärsstycke eller signal. Eventuell kransnedläggning genomförs enligt bilaga A 4:1. 6. Förbandschefen beordrar Givakt! Spela förbandets (motsv) marsch! Musikkåren spelar marschen. Fanan förs till givakt och 2. fanförare hälsar med liten salut. 7. Korum och krigsmannabön genomföres (eventuellt) enligt kap A Nationalsången spelas och sjungs enligt bestämmelserna i CerR FM Musikkåren spelar lämplig musik eller signal. 21

22 A 4 Avslutning 10. Förbandschefen: Givakt! Fanvakten avmarscherar! 1. fanförare: Ja överste! Fanvakten framåt marsch! Fanvakten lämnar platsen. Befäl framför truppen gör personlig hälsning med rättning på förbandschefen. Musikkåren spelar förbandets marsch tills fanvakten lämnat platsen. Regementstrumslagaren (motsv) gör personlig hälsning när fanan passerar. 11. Förbandschefen: Parad upphör! Lystring ställ! Formering till enheter! (alt Ställföreträdaren tar befälet! ). Förbandschefen besvarar hälsning, gör helt om och lämnar platsen. Bataljonchef (motsv) svarar Ja överste! Givakt! och gör personlig hälsning. Förbandschefen besvarar hälsningen, gör helt om och lämnar platsen. När förbandschefen lämnat platsen gör bataljonchef helt om, tar befälet och ger order om avmarsch. Musikkåren spelar en marsch under underavdelningarnas avmarsch och avmarscherar själv sist. Vid ceremoni till vilken allmänheten har tillträde, kan utspisning av lättare måltid, kaffe eller förfriskningar ske efter ceremonins slut. Kransnedläggning som enskild ceremoni kan genomföras enligt exempel i bilaga A 4:1. Minneshögtid med kransnedläggning till sjöss Enligt CerR FM 4. Saknade kamraters formation Allmänt För att hedra kamrater ur flygvapnet som omkommit eller stupat i tjänsten kan det vid begravning, avtäckning av minnessten samt, när särskilda skäl föreligger, vid flottilj- eller flygdagar vara lämpligt att genomföra saknade kamraters formation. Den grundar sig på det amerikanska flygvapnets missing man formation. 22

23 Genomförande Saknade kamraters formation skall utföras med fyra anslutna jetflygplan i höger eller vänster flankformering, vilken framförs på m höjd och med km/h fart. Omedelbart före passage av hederstribun eller -läktare eller åskådare skall trean i förbandet göra en kraftig och markerad upptagning rakt fram (se bild nedan), övergående i successivt ökande stigning (30 45 ) vilken skall bibehållas intill dess flygplanet kommit upp på sådan höjd att det inte längre är väl synligt. Alternativt kan mjuk sväng från åskådarna göras när flygplanet nått ca 1000 m höjd eller däröver. Saknade kamraters formation förutsätter att den genomförs med värdighet. Om så är möjligt spelas lämplig bakgrundsmusik. Om ceremonielet kommenteras av speaker, vilket är fallet vid t ex flottiljflygdagar, bör denne avisera formationen och dess innebörd. A 4 Saknade kamraters formation Anm: Den relativt låga farten gör att efterbrännkammare kan behöva användas för att nå erforderlig stigvinkel. Tändning bör därvid ske i ett så sent skede som möjligt för att inte störa eventuell bakgrundsmusik eller platsens frid. Helst bör dock användning av efterbrännkammare undvikas. 23

24 A. BILAGA ALLMÄNNA A 4:1 CEREMONIER A 4 Exempel på kransnedläggning Allmänt Krans bör vara försedd med band i nationens eller förbandets färg(er). Särskild kransbärare skall vara utsedd. Honnörsstyrka med svensk tretungad fana och/eller förbandsfana samt musikkår bör om möjligt deltaga. Ceremonin bör förövas. Kransnedläggning vid FN-minnesmärket på Djurgården i Stockholm 24

CerR FM 3 2003. Ceremonireglemente för Försvarsmakten. Del 3. Formella grunder för enskilds och förbands uppträdande ceremoniexercis

CerR FM 3 2003. Ceremonireglemente för Försvarsmakten. Del 3. Formella grunder för enskilds och förbands uppträdande ceremoniexercis Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 3. Formella grunder för enskilds och förbands uppträdande ceremoniexercis CerR FM 3 2003 Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd 1 FÖRSVARSMAKTEN

Läs mer

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 2 förordningen (1994:657) om användning av tretungad flagga följande.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 2 förordningen (1994:657) om användning av tretungad flagga följande. FFS 1999:4 Utkom från trycket 1999-06-15 Försvarsmaktens föreskrifter om flaggning; beslutade den 7 juni 1999 Försvarsmakten föreskriver med stöd av 2 förordningen (1994:657) om användning av tretungad

Läs mer

Försvarets traditionsnämnd Sida 1 (6) 2016-01-19

Försvarets traditionsnämnd Sida 1 (6) 2016-01-19 Försvarets traditionsnämnd Sida 1 (6) Fälttecken (allmänt, fanspikning och högtidligt överlämnande) Amfibieregementets nya fana 2015 Örlogsflagga Fana och flagga begrepp och kort historik Fälttecken är

Läs mer

Instruktion för Försvarsmakten, Ceremonier 2010. CerI FM 2010

Instruktion för Försvarsmakten, Ceremonier 2010. CerI FM 2010 Instruktion för Försvarsmakten, Ceremonier 2010 CerI FM 2010 FÖRSVARSMAKTEN 2010-12-21 09 831:69672 Högkvarteret Instruktion för Försvarsmakten, Ceremonier 2010, 2010 Försvarsmakten, Stockholm Boken är

Läs mer

Ny fana för Livgardet (LG) spikas på Armémuseum 2016-04-08

Ny fana för Livgardet (LG) spikas på Armémuseum 2016-04-08 Försvarets traditionsnämnd Sida 1 (5) Ny fana för Livgardet (LG) spikas på Armémuseum 2016-04-08 Livgardets nya fana 2016 Livkompaniets fana från 1868 Detalj från tillverkningen av Livgardets nya fana

Läs mer

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal följande.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal följande. FFS 1997:2 Utkom från trycket 1997-01-28 Försvarsmaktens föreskrifter för Försvarsmaktens personal; beslutade den 13 januari 1997. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. förordningen (1996:927)

Läs mer

Gemensamt område GO40 Statsceremoniell verksamhet och traditionsvård mål och riktlinjer

Gemensamt område GO40 Statsceremoniell verksamhet och traditionsvård mål och riktlinjer Bilaga 1 till RSMF u16023 2016-02-26 FM2014-5469:4 Sida 1 (5) Gemensamt område GO40 Statsceremoniell verksamhet och traditionsvård mål och riktlinjer Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Attachéverksamhet...2

Läs mer

Försvarsmaktsreglemente FMR Formella grunder

Försvarsmaktsreglemente FMR Formella grunder Försvarsmaktsreglemente FMR Formella grunder Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd 1 FÖRSVARSMAKTEN 2000-06-19 09 833:69382 Högkvarteret TFD 00029 Försvarsmaktsreglemente Formella grunder

Läs mer

NORRBOTTENS FLYGFLOTTILJ Datum Beteckning 2014-06-13 16900:50482 Sida 1 (7)

NORRBOTTENS FLYGFLOTTILJ Datum Beteckning 2014-06-13 16900:50482 Sida 1 (7) 2014-06-13 16900:50482 Sida 1 (7) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ULRIK DANIELSSON, Flottiljförvaltare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Marschmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänna regler 2. Klädbestämmelser 3. Stavterminologi 4. Uppställning 5. Lystringsgrader a. Giv akt b. Lystring ställ/manöver 6. Instrumentupptagning/Instrumentnedtagning

Läs mer

Ceremonireglemente för Försvarsmakten. Del 1. Riksomfattande ceremonier. CerR FM Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd

Ceremonireglemente för Försvarsmakten. Del 1. Riksomfattande ceremonier. CerR FM Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 1. Riksomfattande ceremonier CerR FM 1 2003 Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd 1 FÖRSVARSMAKTEN 2003-03-14 09832:60865 Högkvarteret TFD

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2011:1 Utkom från trycket 2011-01-17 Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen;

Läs mer

Stigssons Begravningsbyrå. För kvinnor kan det innebära mörka kläder och en vit scarf, för män mörka kläder och en vit slips.

Stigssons Begravningsbyrå. För kvinnor kan det innebära mörka kläder och en vit scarf, för män mörka kläder och en vit slips. Begravningen Begravning i enskildhet Som regel bör du alltid försöka gå på begravningar, även när du är avlägsen släkting eller vän till den avlidne, eller den avlidnes familj. Det betyder ändå mycket

Läs mer

REGLEMENTE. 5.1.1 Musikmateriel för Arméns musikkår (AMK) och frivillig musikkår i uniform m/1886 (musik)

REGLEMENTE. 5.1.1 Musikmateriel för Arméns musikkår (AMK) och frivillig musikkår i uniform m/1886 (musik) 5.1 Musikmateriel Bilder i tabell kommer från Materielkatalog MS 571 (FM, Combat Camera och Studio Ljusspel) och illustrationer (FSV/GP respektive Sörman Information AB) Innan pukfanor, trumpetfanor, notställsdekorationer

Läs mer

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg.

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg. Nr 782 3833 Bilaga 1. TILLGÄNGLIGHET Hunden förs kopplad och försedd med munkorg genom en människogrupp till domaren. På hunden utförs kontroll av utrustningen och identifikationsmärkningen samt hundens

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

Flaggning på universitetets byggnader

Flaggning på universitetets byggnader Datum: 1999-07-01 Beslutsfattare: Rektor Ansvarig enhet: Universitets- och förvaltningsledningens kansli Flaggning på universitetets byggnader (PM baserad på beslut i rektorsämbetet 1984-11-23 och 1989-02-06)

Läs mer

4. C PROT lämnar av till ÖB i ordning: FN-veteraner, medaljörer, musikkår

4. C PROT lämnar av till ÖB i ordning: FN-veteraner, medaljörer, musikkår Fredssoldatmöte, medaljceremoni fredag 23 okt 2009 klockan 1700, Armémuseum Stockholm Medalj ceremonin 1. Uppställning på Artillerigården enligt skiss nedan. Klart kl 1712 2. Musikkåren spelar Under blå-gul

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER Försvarsmaktens interna bestämmelser om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition; FIB 2000:1 Utkom från trycket 2000-12-12 beslutade den 24 november

Läs mer

Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten; beslutade den 7 januari 1993.

Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten; beslutade den 7 januari 1993. FFS 1993:3 Utkom från trycket 1993-02-05 Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten; beslutade den 7 januari 1993. Försvarets sjukvårdsstyrelse

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om vakttjänst inom Försvarsmakten (VaktB);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om vakttjänst inom Försvarsmakten (VaktB); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2010:6 Utkom från trycket 2010-10-22 Försvarsmaktens föreskrifter om vakttjänst inom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Regler för flaggning -1-

Regler för flaggning -1- -1-2014 Regler för flaggning Fastställd av kommunstyrelsen 2014-03-19, 59 att tillämpas fr o m 2014-03-20 Ersätter Kommunstyrelsen 2008-11-19 286 Nedan följer allmänna flaggregler utdrag ur Rikskommittén

Läs mer

Äldre soldatbenämningar, militära grader, m.m.

Äldre soldatbenämningar, militära grader, m.m. Äldre soldatbenämningar, militära grader, m.m. Denna listas beskrivningar är mycket kortfattade. Ibland ger källorna (till synes) motstridiga uppgifter. I listan har ej hänsyn tagits till tidsaspekter,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

3.4 Uniform m/87 vit för marinen

3.4 Uniform m/87 vit för marinen 3.4 Uniform m/87 vit för marinen Uniform m/87 vit är marinens uniform för vardags- och paradbruk i subtropisk och tropisk miljö. Uniformen bärs tillsammans med tjänstetecken för respektive befattning och/eller

Läs mer

Flaggregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26 22

Flaggregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26 22 Flaggregler Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26 22 Flaggregler Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Officiella flaggstänger... 1 Allmänna flaggdagar... 1 Särskilda flaggdagar... 2 Flaggning vid dödsfall

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2009:4 Utkom från trycket 2009-10-02 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. FFS 2013:3 Utkom från trycket FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING. FFS 2013:3 Utkom från trycket FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om verkställighet av tillträdes- och IKFNförordningarna; FFS

Läs mer

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017 Startklass Moment koefficienter Startklass Moment Koeff. 1. Följsamhet 3 2 Inkallning 2 3 Sitt under marsch 3 4 Apportering 3 5 Hopp över hinder 2 6 Fjärrdirigering

Läs mer

Reglemente. Parad 3: Formellt uppträdande

Reglemente. Parad 3: Formellt uppträdande Reglemente Parad 3: Formellt uppträdande 2017 Parad 3: Formellt uppträdande R PARAD 3 2017 1 Försvarsmakten Bilder på omslaget: Johan Lundahl, FM/Combat Camera Grafisk bearbetning: Förvaltare Patrik Laestadius

Läs mer

Lottadräkten är en civil föreningsdräkt gemensam för alla lottor. Oavsett om man är avtalsbunden eller ej har alla lottor rätt att bära den.

Lottadräkten är en civil föreningsdräkt gemensam för alla lottor. Oavsett om man är avtalsbunden eller ej har alla lottor rätt att bära den. FÖRENINGSDRÄKTEN Inledning Lottadräkten är en civil föreningsdräkt gemensam för alla lottor. Oavsett om man är avtalsbunden eller ej har alla lottor rätt att bära den. Den första lottadräkten kom redan

Läs mer

Landskampsmoment. Kommando:Fot

Landskampsmoment. Kommando:Fot Landskampsmoment Moment 1: Fritt följ Kommando:Fot Momentet startar med hunden sittande på förarens vänstra sida, övningen startar från utgångs ställning efter order från tävlingsledaren. Hunden skall

Läs mer

1(7) Regler för offentlig flaggning vid kommunala byggnader. Styrdokument

1(7) Regler för offentlig flaggning vid kommunala byggnader. Styrdokument 1(7) Regler för offentlig flaggning vid kommunala byggnader Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-05-10 113 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7)

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Packplan för 45e Hvbat

Packplan för 45e Hvbat Packplan för 45e Hvbat Packningsalternativ med grund ur SoldR Mtrl P. Syftet med packningen är att standardisera och på så vis ge förbandets chefer handlingsfrihet med vad förbandet klarar av under olika

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 Kf 29/2003, Kf 125/2009 Dnr Ks 2012/128 Dnr Ks/K 2003.10052 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 17 mars 2003. Senaste

Läs mer

Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten. Veterandagen

Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten. Veterandagen Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten Veterandagen Varmt välkommen! Enligt regeringsbeslut den 10 juni 2010 är den 29 maj instiftad som den dag då vi alla uppmärksammar våra veteraner och deras anhöriga.

Läs mer

Flaggregler. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2004-02-23

Flaggregler. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2004-02-23 Flaggregler Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2004-02-23 Datum: 2012-01-31 Dnr: Sida: 2 (8) Regler för flaggning på kommunens byggnader och platser i Mariestads kommun med tillhörande flagginstruktion

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

Medlemsbrev RENEN Jul-RENEN 2015

Medlemsbrev RENEN Jul-RENEN 2015 Norrbottens Reg. Kamratförening Medlemsbrev RENEN 2015-12-24 Ordförande inleder Ett år har förflutit och jag kommer osökt att tänka på flyktingkatastrofen detta år. För 71 år sedan, 1944 hade vi en flyktingström

Läs mer

Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt; beslutade den 17 april 1998.

Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt; beslutade den 17 april 1998. FFS 1998:6 Utkom från trycket 1998-05-14 Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt; beslutade den 17 april 1998. Försvarsmakten föreskriver med stöd

Läs mer

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991.

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. FFS 1991:35 Utkom från trycket 1992-01-10 Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. Chefen för flygvapnet (CFV) föreskriver

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2010:2 Utkom från trycket 2010-04-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hemvärnet; beslutade den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten.

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten. Sida 1/8 Diarienr: Försvarsmakten ProdS STOCKHOLM 2008-09-12 Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem (HKV 16300:67260) Allmänt Officersförbundet delar i allt väsentligt grunderna i förslaget.

Läs mer

209 Flaggreglemente Höörs kommun och införande av kommunala flaggdagar

209 Flaggreglemente Höörs kommun och införande av kommunala flaggdagar PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-06-27 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/310 209 Flaggreglemente Höörs kommun och införande av kommunala flaggdagar Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof 1 (6) HANTERING AV KRIS/KATASTROF I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma: Ring 112 3. Anteckna a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad

Läs mer

Svenska Hundklubbens lydnadsregler

Svenska Hundklubbens lydnadsregler Svenska Hundklubbens lydnadsregler Lydnadsklass I-III samt Veteran Svenska Hundklubbens anvisnings- och bedömningsschema gällande lydnadsklass på tävlingar och prov. Där annat ej anges åligger det föraren

Läs mer

Reglemente. Parad 8: Högvakt

Reglemente. Parad 8: Högvakt Reglemente Parad 8: Högvakt 2017 REGLEMENTE Parad 8: Högvakt R PARAD 8 2017 1 REGLEMENTE Försvarsmakten Bilder på omslaget: Ulla-Lena Ahlsten, Försvarsmakten Grafisk bearbetning: Förvaltare Patrik Laestadius

Läs mer

TRÄNGREGEMENTETS och 2015-02-26 Sida 1 (6) KUNGL GÖTA TRÄNGREGEMENTES KAMRATFÖRENING

TRÄNGREGEMENTETS och 2015-02-26 Sida 1 (6) KUNGL GÖTA TRÄNGREGEMENTES KAMRATFÖRENING TRÄNGREGEMENTETS och 2015-02-26 Sida 1 (6) STADGAR Historik Kamratföreningen leder sitt ursprung till Kungl Göta trängkårs kamratförening som bildades i Skövde den 1. september 1935, i samband med trängtruppernas

Läs mer

Policy för flaggning vid kommunala byggnader i Torsby kommun

Policy för flaggning vid kommunala byggnader i Torsby kommun Policy för flaggning vid kommunala byggnader i kommun Antagen av kommunfullmäktige 2001-02-22 21 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Flaggning

Läs mer

Garnisons- och Luftvärnsmuseet, 91: an museet, 1 juni

Garnisons- och Luftvärnsmuseet, 91: an museet, 1 juni DRÄNGSERED Garnisons- och Luftvärnsmuseet, 91: an museet, 1 juni Vi var 73 personer som träffades utanför LV6, tidigare I16. Gullbrandstorp Motionsgrupp var värdar och vi besökte Garnisons och Luftvärnsmuseet.

Läs mer

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och Hisstunnan Det luktar verkligen rök. Inte cigarettrök, utan ungefär sådan där rök som kommer från eld. De fortsätter försiktigt i den rangliga järntrappan, som ringlar sig neråt. Kolla! Det är den där

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2014:3 Utkom från Trycket 2014-07-03 Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Norrbottens regemente 2016/2017

Norrbottens regemente 2016/2017 Norrbottens regemente 2016/2017 Vi utvecklar och tränar krigsförband som är redo att genomföra insatser och säkerställer Försvarsmaktens förmåga till strid på marken i subarktisk miljö regementschefen

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN. Domarreglemente 2010-09-05

SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN. Domarreglemente 2010-09-05 SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN Domarreglemente 2010-09-05 Innehåll Artikel 1 Syfte... 2 Artikel 2 Tillämpning... 2 Artikel 3 Ledning av domarverksamheten i Sverige... 2 Artikel 4 Internationell

Läs mer

3.1 Uniform m/87 grå för armén

3.1 Uniform m/87 grå för armén 3.1 Uniform m/87 grå för armén Uniform m/87 grå är arméns och hemvärnets uniform för vardags- och paradbruk. Uniformen bärs tillsammans med tjänstetecken för respektive befattning och/eller organisationsenhet.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2006:2 Utkom från trycket 2006-12-07 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

1 STYRELSEARBETE. 1.5 Utmärkelser Utmärkelser Sid 1 (9)

1 STYRELSEARBETE. 1.5 Utmärkelser Utmärkelser Sid 1 (9) Sid 1 (9) 1 STYRELSEARBETE 1.5 Utmärkelser 3 1.5.1 Grunder 3 1.5.2 Svenska Försvarsutbildningsförbundets förtjänstmedalj 3 1.5.2.1 Instiftande 3 1.5.2.2 Utseende 3 1.5.3 Svenska Försvarsutbildningsförbundets

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun

Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2013-10-01 Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Order. NORRBOTTENS REGEMENTE Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

Order. NORRBOTTENS REGEMENTE Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 2015-05-06 FM2015-7400:1 Sida 1 (6) GarnO Nr 1502 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mj Greger Lundkvist

Läs mer

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BEGRAVNINGEN ÄR DET SISTA AVSKEDET Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en borgerlig

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

"FLAGG och HEDERS 2008"

FLAGG och HEDERS 2008 Riksförbundet 2011-06-20 Sid 1 (8) 1 Allmänt "FLAGG och HEDERS 2008" (Anvisningar för vad avser hedersbevisningar, traditioner och ordning vid sammankomster m.m.) Dessa anvisningar har med början 1994

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten; SFS 1999:569 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse

Läs mer

TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton

TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton 2007-11-07 HKV01 631:77504 Sida 1 (11) TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton 1.1 Huvuduppgifter H1 H2 H3 Bevaka

Läs mer

INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN. UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 2 AV 8 STRIDSUNIFORMER. Publiceringsdatum: 2011-09-01

INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN. UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 2 AV 8 STRIDSUNIFORMER. Publiceringsdatum: 2011-09-01 INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 2 AV 8 STRIDSUNIFORMER Publiceringsdatum: 2011-09-01 FÖRSVARSMAKTEN 2011-08-29 14 515:63099 Högkvarteret Instruktion för Försvarsmakten,

Läs mer

Reglemente. för. Föreningen Smålands Husarer

Reglemente. för. Föreningen Smålands Husarer Reglemente för Föreningen Smålands Husarer Sedan nedläggningen av Kungl Smålands Husarregemente 1927 har Föreningen Smålands Husarer fört traditionerna vidare från det gamla regementet dels som en kamratförening

Läs mer

Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Sida 1 (5) Nya momentbeskrivningar, börjar gälla Rallylydnad Nybörjarklass

Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Sida 1 (5) Nya momentbeskrivningar, börjar gälla Rallylydnad Nybörjarklass Svenska Brukshundkl ubben Nya momentbeskrivningar, börjar gälla 2014-01-01 Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Sida 1 (5) Rallylydnad Nybörjarklass Mom nr Skylt Beskrivning Start Här börjar banan. Startpositionen

Läs mer

Riktlinjer för flaggning vid kommunala byggnader i Kiruna kommun

Riktlinjer för flaggning vid kommunala byggnader i Kiruna kommun RIKTLINJER Antagen av kommunstyrelsen 2015-12-07, 338 Riktlinjer för flaggning vid kommunala byggnader i Kiruna kommun Generellt tillämpas regler och anvisningar från Riksarkivet vilka också illustreras

Läs mer

Avtal om övningsverksamhet m.m. inom Försvarsmakten (ÖVA)

Avtal om övningsverksamhet m.m. inom Försvarsmakten (ÖVA) Avtal om övningsverksamhet m.m. inom Försvarsmakten (ÖVA) Försvarsmaktens avtalssamling kap 20 Avtalet är tillämpligt vid övningsverksamhet eller motsvarande verksamhet. Med förbandsövning avses övning

Läs mer

Examinering av alarmerande hund diabetes

Examinering av alarmerande hund diabetes typ Version Författare 2 CB, MF, VL Område Reviderad Datum Assistanshundar 2013 07 01 2013 07 01 Dokumentnamn Status Examinering av Fastställd 2013 04 02 1/9 diabeteshund Examinering av alarmerande hund

Läs mer

Tal vid Regementets dag vid Kungsbäck den 5 sept. 2009

Tal vid Regementets dag vid Kungsbäck den 5 sept. 2009 Tal vid Regementets dag vid Kungsbäck den 5 sept. 2009 av regementets siste chef överste Tomas Bornestaf Regementskamrater, försvarsvänner 2009 är ett märkesår på flera sätt för 300 år sedan år 1709 inträffade

Läs mer

Slutlig order för Veterandagen 29 maj 2012

Slutlig order för Veterandagen 29 maj 2012 KOMMENDANTSTABEN Datum 2012-05-11 Beteckning 09 811: 40914 Sida 1 (13) Sändlista sida 10 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2010:2 Utkom från trycket 2010-01-21 Omtryck Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2006:2) om IT-säkerhet; beslutade den 15 januari

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 1996 Nr 4 LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR MARSTRANDS HAMN I KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 1995 Reviderad: KF 2007-12-06

Läs mer

STÅENDE ORDER för Väst- och Östanstångs ungdomsavdelningar

STÅENDE ORDER för Väst- och Östanstångs ungdomsavdelningar STÅENDE ORDER Version 1.1 STÅENDE ORDER för Väst- och Östanstångs ungdomsavdelningar Stående order är ett regelverk som gäller för samtliga elever verksamma inom Östgöta Försvarsutbildningsförbunds ungdomsverksamhet.

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om uniform; beslutade den 18 juni

Läs mer

UndSäkC nya fana spikades på Armémuseum den 8 december 2016

UndSäkC nya fana spikades på Armémuseum den 8 december 2016 Försvarets traditionsnämnd Sida 1 (6) UndSäkC nya fana spikades på Armémuseum den 8 december 2016 Bild på UndSäkC nya fana 2016 Örlogsflagga Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (UndSäkC)

Läs mer

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:1 Utkom från trycket 2007-03-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hantering, förvaring

Läs mer

Riktlinjer för flaggning

Riktlinjer för flaggning Riktlinjer för flaggning I Umeå tätort finns för närvarande cirka 150 flaggstänger som kommunen ansvarar för. Riktlinjer som presenteras i detta dokument gäller inte för de flaggstänger som finns vid kommunens

Läs mer

Lydnad, ta vlingsklass 2

Lydnad, ta vlingsklass 2 Lydnad, ta vlingsklass 2 Fastställd 2014-06-15 Allmänt Klassen ingår i DM. Hund som startar i klassen kan inte gå tillbaka till tävlingsklass 1 eller novisklass och deltar inte i tävlingen om årets guldhund.

Läs mer

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2007-11-26 252 ska flaggning ske enligt följande i Ulricehamns kommun.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2007-11-26 252 ska flaggning ske enligt följande i Ulricehamns kommun. Regler för flaggning Enligt beslut i kommunstyrelsen 2007-11-26 252 ska flaggning ske enligt följande i Ulricehamns kommun. A. Flaggning vid Stadshuset, Stora Torget, Rådhuset och Nämndhuset 1. På allmänna

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Överbefälhavarens kungörelse om fanor och standar m m inom försvarsmakten; utfärdad den 21 juni 1983.

Överbefälhavarens kungörelse om fanor och standar m m inom försvarsmakten; utfärdad den 21 juni 1983. FFS 1983:40 Utkom från trycket 1983-06-22 Överbefälhavarens kungörelse om fanor och standar m m inom försvarsmakten; utfärdad den 21 juni 1983. Överbefälhavaren föreskriver enligt regeringens bemyndigande

Läs mer

Epizootihandboken Del I 10 Försvar_130913

Epizootihandboken Del I 10 Försvar_130913 1 DEL I KAPITEL 10 FÖRSVARSMAKTEN... 3 A. Förutsättningar... 3 B. Samverkan och begäran om stöd... 3 C. Avspärrning, bevakning... 4 D. Trafikreglering... 4 E. Transporter... 4 F. Ledning... 4 G. Begränsningar...

Läs mer

Medelpads hemvärnsbataljons (16. Hvbat) Bäste Soldat 2014.

Medelpads hemvärnsbataljons (16. Hvbat) Bäste Soldat 2014. Medelpads hemvärnsbataljons (16. Hvbat) Bäste Soldat 2014. Söndagen den 20 september belönades 16.Hvbat Bäste Soldat fänrik Mats Karlsson. Ceremonin ägde rum på Västernorrlandsgruppen i Härnösand i samband

Läs mer

Remissutgåva. Del 1 Grunder

Remissutgåva. Del 1 Grunder Remissutgåva Del 1 Grunder 2 Handbok för kaffekokning vid Försvarsmakten H KaKo Del 1 Grunder Remissutgåva 2007 Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd 3 Handbok för kaffekokning vid

Läs mer

Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning

Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning Sida 1 (5) Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning av medaljen 1 Tilldelning och utformning av medaljen Medaljen tilldelas av överbefälhavaren. Försvarsmaktens

Läs mer

Policydokument för kustflottans officersförening.

Policydokument för kustflottans officersförening. 2014/05/20 Policydokument för kustflottans officersförening. 1 Inledning Syftet med detta policydokument är att klarlägga vilka regler som är styrande avseende representation, resor, IT samt synen på alkohol

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunstyrelsen den 30 maj 2007, 166, med ändring den 12 februari 2014, 23 Bilaga regler för minnesgåvor

Läs mer