Ceremonireglemente för Försvarsmakten. Del 2. Förbandsanknutna ceremonier. CerR FM Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ceremonireglemente för Försvarsmakten. Del 2. Förbandsanknutna ceremonier. CerR FM 2 2003. Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd"

Transkript

1 Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 2. Förbandsanknutna ceremonier CerR FM Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd 1

2 FÖRSVARSMAKTEN :60865 Högkvarteret TFD Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 2, Förbandsanknutna ceremonier (CerR FM 2), 2003 års utgåva (M ), fastställs att gälla från Därmed upphävs Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 2, Förbandsanknutna ceremonier (CerR FM 2), 1998 års utgåva (M ), från samma tidpunkt. Hans Berndtson STF ÖB Joakim Collin C PROT 2003 Försvarsmakten, Stockholm Reglementet är publicerat i samverkan med Statens försvarshistoriska museer och Sörman Information & Media AB Foto: Lars Sjögren, Fårö Foto, Försvarets Bildbyrå m fl Tryckeri: Berlings Skogs, Trelleborg M

3 Del 2 Innehåll Förord... 4 A. Allmänna ceremonier Soldaterinran Korum Inspektion av förband Minnes- och jubileumsceremonier Avtäckning av minnesmärke Honnörsstyrka och hedersvakt Förbimarsch i parad Eskort Svenska och utländska högre officiella besök Deltagande i internationella ceremonier Militär personals medverkan vid begravning Övriga ceremonier

4 Förord Deltagandet i statsceremonier är en av Försvarsmaktens uppgifter. Genomförandet av ceremonier är också en del av den militära utbildningen och av livet vid förbanden. Ceremonier och sättet att utföra dem uppmärksammas av allmänheten, av landets officiella gäster och av professionella utländska observatörer, men även av utländska turister. Väl genomförda ceremonier bidrar till att skapa respekt för Försvarsmakten inom och utom landet. De bidrar också till att stärka förbandsanda och självkänsla hos dem som deltar. Syftet med Ceremonireglementet är att utgöra en grund för Försvarsmaktens uppträdande i ceremoniella sammanhang. Strävan är också att skapa enhetlighet mellan olika ceremonier inom Försvarsmakten samtidigt som hänsyn, så långt det är möjligt, har tagits till försvarsgrenarnas egna traditioner. Viktiga syften är också att kortfattat förklara innebörden av symboler och traditioner och bakgrunden till det agerande som föreskrivs samt att dokumentera de idag levande traditionerna. Ceremonireglementet för Försvarsmakten grundas på lagar och föreskrifter som återfinns i Svensk författningssamling (SFS 1982:269, SFS 1982:270, SFS 1994:657, SFS 1994:697, SFS 1995:427, SFS 1996:927, SFS 1996:930, SFS 1996:1478), vidare på Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1994:21, FFS 1996:14, FFS 1997:2, FFS 1999:4) samt på Tjänsteföreskrifter för Försvarsmakten (TFG , TFG , TFD 93005, TFD 94023, TFD 96047, TFG ). Text markerad med kursiv stil är föreskriftstext. Övrig text är riktlinjer. Föreskriftstext är utdrag ur likalydande text. Med försvarsgrenar förstås armén, marinen och flygvapnet. Med förband förstås även skola, centrum m fl. Med förbandschef förstås även annan befattningshavare som innehar eller tilldelats motsvarande befogenheter. Med trupp förstås även besättning på fartyg m m. Med kompani förstås även skvadron, flygdivision eller annan motsvarande militär enhet. Med fana, fanvakt och fanförare förstås även standar, standarvakt och standarförare, dragonfana samt i flottan flagga, flaggvakt och flaggförare. Vad avser sammansättning och bärande av högtidsdräkt, trupparaddräkt, fältparaddräkt, musikdräkt och fältmusikdräkt gäller bestämmelserna i gällande 4

5 uniformsreglemente. För sammansättning och bärande av parad- och musikuniformer m/ä gäller bestämmelserna i UniR A m/ä 1994 och för bärande av utmärkelser bestämmelserna i UniR FM 2003, bilaga 3. Eftersom ett reglemente av detta slag ej kan täcka alla ceremonier och platser måste varje chef vara beredd att anpassa ceremonin efter lokala omständigheter. Särskild hänsyn måste tas till t ex årstid, väder och lokala förhållanden samt formerna för samverkan med civila myndigheter. Ceremonier inom Försvarsmakten skall förberedas, övas och genomföras på ett korrekt och värdigt sätt, så att oklarheter och tvekan om syftet och förfarandet undviks. Ceremonireglementet består av: Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 1 Riksomfattande ceremonier (CerR FM 1) med föreskrifter för statsceremonier, bestämmelser för flaggor, fanor (motsv) och tecken samt andra ceremoniella traditioner och föremål. Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 2 Förbandsanknutna ceremonier (CerR FM 2) med bestämmelser för allmänna ceremonier. Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 3 Formella grunder för enskilds och förbands uppträdande ceremoniexercis (CerR FM 3) med föreskrifter för grunder för soldatens uppträdande enskilt och i förband samt ceremoniexercis. Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 4 Marina ceremonier (CerR FM 4) med bestämmelser för specifikt marina ceremonier samt bestämmelser för flaggning inom marinen. Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 5 Militär ceremonimusik (CerR FM 5) består av tre separata delar med bestämmelser för: a) Musikexercisreglemente. b) Reglemente för stavförare. c) Trumslagarreglemente. Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 6 Livgardet (CerR FM 6) med bestämmelser för grenadjärkompani, grenadjärvakt, drabantvakt, beriden högvakt och beriden eskorttjänst samt hästtjänstanvisning, ridlära och exercisreglemente. 5

6 Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 7 Salutinstruktion (CerR FM 7, SalutI) med föreskrifter för skjutregler, eldexercis och säkerhetsbestämmelser för salutskjutning inom Försvarsmakten. Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 8 Högvaktsinstruktion (CerR FM 8, HögvaktsI) med sammanfattande bestämmelser för vakttjänsten vid de kungliga slotten. Högkvarteret har aktuell sammanställning över Försvarsmaktens fälttecken Försvarsmaktens heraldiska vapen Försvarsmaktens marscher och igenkänningssignaler Marinens fartygsnamn Utmärkelser som utan särskilt tillstånd får bäras till svensk militär uniform Utmärkelser som efter särskilt tillstånd får bäras till svensk militär uniform Militära monument och minnesstenar Försvarsmaktens förbands (motsv) valspråk. 6

7 A. Allmänna ceremonier 7

8 A 1 A 1 Soldaterinran Förordning med bestämmelser för Försvarsmaktens personal, SFS 1996:927; utfärdad den 26 september kap. Soldaterinran m.m. 1 När någon för första gången börjar militärtjänstgöring skall han eller hon upplysas om vad som gäller för honom eller henne enligt denna förordning och i övrigt under tjänstgöringen. Han eller hon skall också upplysas om grunddragen i rikets säkerhets- och försvarspolitik. I upplysningen skall ingå en erinran (soldaterinran), som meddelas på ett värdigt sätt av chefen för organisationsenheten eller den han eller hon utser. 2 Soldaterinran skall ha följande lydelse. Sedan du nu har påbörjat din grundläggande militärutbildning erinrar jag dig om vad det innebär att vara soldat i landets tjänst. Det svenska försvaret skall verka för att vår fred och vårt oberoende bevaras. Det skall värna vår frihet att själva forma vår rättsordning och vår kultur. Om Sverige blir angripet, skall vi med vapenmakt hindra att landet faller i angriparens hand. Försvarets styrka och landets säkerhet beror på den personliga insats som du och alla vi andra kan göra och på allas vår förmåga att samverka för att lösa de uppgifter som ålagts oss. Värdet av dina insatser bestäms av de kunskaper och färdigheter som du förvärvar under utbildningen och av din vilja att fullgöra de uppgifter som möter dig. Såväl i fred som i krig skall vi samvetsgrant och efter bästa förmåga fullgöra våra uppgifter och lyda givna order. Vi skall vara vaksamma mot allt som kan äventyra landets säkerhet. Genom vårt personliga föredöme skall vi främja samhörighet och god anda inom försvaret. Om kriget kommer, skall vi med gemensamma krafter till det yttersta försvara vårt land. 3 Försvarsmaktens personal skall i sitt arbete iaktta de principer som soldaterinran ger uttryck för och skall uppträda så att Försvarsmaktens anseende främjas. En chef i Försvarsmakten skall agera på ett sådant sätt att han eller hon är ett föredöme för övrig personal. 8

9 Historik A 1 Soldaterinran torde ha sitt ursprung i Gustav Vasas krigsartiklar av år Gustav II Adolf lät sina trupper avlägga en tro- och huldhetsed under trettioåriga kriget. Enligt Karl XI:s krigshandlingar från 1683 lovade man att vara Gud och Konungen trogen, och i samband med att detta löfte uttalades bildade soldaterna en ring, tog av sig hatten och med två fingrar på fanan svors sedan eden till denna. Denna krigsmannaed fick vid flera tillfällen under och 1800-talen en förändrad ordalydelse och ersattes 1887 av krigsmans erinran om de skyldigheter som en soldat hade att iaktta. Denna erinran byggde på den gamla krigsmannaeden både när det gällde språk, form och innehåll. Orden var kärva och kärnfulla, präglade av sin tids sed och patriarkaliska uppfattning Krigsman skall frukta Gud och vara Konungen huld och trogen. Ordalydelsen var oförändrad fram till Då förändrades dess formulering till vår tids språkbruk och vårt försvars uppgifter. Den har sedermera omarbetats och benämns från 1983 soldaterinran. Allmänt Soldaterinran skall meddelas de soldater som ryckt in till grundutbildning under en högtidlig ceremoni (om möjligt inom en månad) efter inryckningen. Ceremonien skall förberedas vid en genomgång där förbandschef (motsv) orienterar dels om innebörden av soldaterinran och dels om förbandets historia och traditioner, bl a fana (motsv), heraldiskt vapen och marsch. Om ceremonien genomförs på militärt område bör stor flaggning beordras (se CerR FM 1). Förbandets fana med fanvakt skall deltaga (se CerR FM 1). Musikkår bör medverka vid soldaterinran. Soldaterinran genomförs utomhus eller inomhus. Om ceremonin genomförs inomhus kan det vara lämpligt att endast officersfanvakt utnyttjas. Om så erfordras förbereds ceremonin med talarstol och högtalare. Ceremonin kan genomföras under fältförhållanden. 9

10 A 1 Genomförande Fanvakten skall inmarschera med icke blottad fana och utan musik. Parad för fanan skall genomföras (se CerR FM 3). Förbandschef eller den han utsett skall meddela soldaterinran. Fanmarsch skall genomföras vid ceremoni (se CerR FM 3) och musikkåren skall spela förbandets marsch (hela). Korum (eventuellt) eller lämpligt nationellt musikstycke genomförs/spelas (se kap A2). Krigsmannabön (eventuellt) skall uttalas. Nationalsången skall spelas och sjungas (se CerR FM 1). Fanvakten skall avmarschera med blottad fana och till förbandets marsch. Övrigt När ceremonien genomförs inomhus (exercishus, kyrka eller annan lämplig lokal) genomförs den i tillämpliga delar enligt ovan. Vapnen bör då läggas samlat på bevakad plats i eller invid lokalen. Utrymmesskäl kan medföra att parad för fanan ersätts med blotta fanan (se CerR FM 3). Fanvakt (motsv) skall bära trupp- eller fältparaddräkt och vara beväpnad (se CerR FM 3). Soldaterinran kan kombineras med annan ceremoni, exempelvis korum. Sådant moment läggs då in efter fanmarschen. Normaluppställning enligt nedanstående bild och CerR FM 3. Normaluppställning 10

11 Exempel på genomförande av ceremonin A 1 Före ceremonien Avlämning 1. Musikkåren står på plats senast 15 min före ceremonins början. Samlingsmusik spelas tills 5 min före ceremonins början. Uppmarsch och avlämning inom förbandet. Visitation. Den ska vara klar senast 5 min före ceremonins början. Därefter beordras parad och lystring ställ. Fanvakten med icke blottad fana buren av 2. fanförare skall vara på plats senast 5 min före ceremonins början. 1. fanförare för sabeln i gevär ut från det att fanan hämtats från sin förvaringsplats (ej flygvapnet). 2. De chefer som skall lämna av kommenderar Givakt! Förbandets igenkänningssignal (eller när sådan saknas signalen Givakt ) blåses på jägarhorn eller signaltrumpet då förbandschefen går fram för att ta emot förbandet. 3. Förbandschefen: Lämna av! Avlämning sker i ordning fanvakt (1. fanförare gör liten salut), förbandet(-en i nummerordning), eventuellt övriga befäl, musikkåren. Befäl som står framför truppen gör personlig hälsning med rättning på den som lämnar av. Förbandschefen: Jag tar befälet! Goddag soldater! Gemensamt svar: Goddag överste (motsv)! Personlig hälsning görs av allt befäl som står framför truppen. 1. fanförare gör efter hälsningen gevär in, helt om och tar över den icke blottade fanan, lägger den på axeln och gör helt om. 2. fanförare gör gevär ut. Parad för fanan 4. Förbandschefen kommenderar Parad för fanan! (alt Blotta fanan! ) (inom marinen Parad! Parad för flaggan/ fanan! varvid personal med sabel vid första parad för sabeln till paradställning). Eventuella övriga fanor i givakt. När 1. fanförare blottat fanan kommenderar förbandschefen Skyldra gevär! Fanvakten skyldrar gevär. Befäl som står framför truppen gör personlig hälsning med rättning på förbandschefen. Musikkåren spelar respektive försvarsgrens paradmarsch. Paradmarsch genomförs. 2. fanförare gör stor salut. 11

12 A 1 När 1. fanförare åter är på plats kommenderar förbandschefen I armen gevär (motsv)! Lystring ställ! Se även CerR FM 3. Inspektion 5. Förbandschefen kommenderar Jag inspekterar! samt påbörjar inspektionen när musiken slagit an. Han inspekterar i ordning fanvakt (hälsning sker på fanan), förbandet(-en i nummerordning), eventuellt övertaligt befäl och musikkåren. Inspektionen genomförs enligt CerR FM fanförare kommenderar Givakt!, för fanan till givakt och anmäler fanvakten. När förbandschefen passerat kommenderar han Lystring ställ! 2. fanförare gör liten salut under anmälan. 6. Bataljonchef (motsv) möter vid bataljonens högra flygel och följer förbandschefen. När förbandschefen passerat bataljonen återgår bataljonchefen till sin plats. Kompanichef kommenderar Givakt! då förbandschefen når förbandets högra flygel, gör personlig hälsning och anmäler kompaniet utan att förbandschefen behöver stanna. Allt befäl som står framför truppen gör personlig hälsning med rättning på kompanichefen. Hälsningen avbryts när förbandschefen har passerat. När förbandschefen passerat kompaniet kommenderar kompanichefen Lystring ställ! 7. Musikkåren spelar förbandets marsch eller annan marsch med anknytning till förbandet under inspektionen. Regementstrumslagaren (motsv) gör personlig hälsning och anmäler musikkåren när förbandschefen passerar. Se även CerR FM 3. Soldaterinran 8. Förbandschefen kommenderar Givakt! och han eller den han har utsett meddelar soldaterinran. Nationalsången spelas och sjungs. Därefter kommenderar förbandschefen Lystring ställ! 12

13 Fanmarsch A 1 Avslutning 9. Förbandschefen: Givakt! Fanmarsch! 1. fanförare för fanan till givakt och genomför fanmarsch. 2. fanförare gör stor salut när fanan lämnar fanvakten och när den återkommer. Befäl som står framför truppen gör personlig hälsning med rättning på kompanichef när fanan passerar kompaniets front. Bataljonchef (motsv) gör helt om. Alla riktar blicken mot fanan under hälsningen. Musikkåren spelar förbandets marsch. Regementstrumslagaren (motsv) gör personlig hälsning när fanan passerar. När fanan är på plats och musiken slagits av kommenderar förbandschefen Lystring ställ! Se även CerR FM Förbandschefen: Givakt! Fanvakten avmarscherar! 1. fanförare: Ja överste! Fanvakten framåt marsch! Fanvakten lämnar platsen. Befäl som står framför truppen gör personlig hälsning med rättning på förbandschefen. Musikkåren spelar förbandets marsch tills fanvakten lämnat platsen. Regementstrumslagaren (motsv) gör personlig hälsning när fanan passerar. 11. Förbandschefen: Parad upphör! Lystring ställ! Formering till enheter! (alt Ställföreträdaren tar befälet! ). Bataljonchef (motsv) svarar Ja överste! Givakt! och gör personlig hälsning. Förbandschefen besvarar hälsning, gör helt om och lämnar platsen. När förbandschefen lämnat platsen gör bataljonchefen helt om, tar befälet och ger order om avmarsch. Musikkåren spelar marsch under underavdelningarnas avmarsch och avmarscherar själv sist. Anm. Skall korum genomföras i samband med soldaterinran görs detta efter det att soldaterinran meddelats (efter punkt 8). För genomförande av korum se kap A 2. 13

14 A 2 A 2 Korum Historik Religiösa ceremonier inom försvarsmakten har gamla anor och fältpräster ingick i de svenska förbanden både i fred och under krig. Gudstjänster förekom regelbundet i fredstid under regementsmöten på övningshedar, i kaserner, ombord och i fält. Inför ett förestående slag hölls fältmässig andakt och nattvarden utdelades. De indelta förbandens soldater, dragoner och båtsmän var även beordrade att i uniform delta i gudstjänster i hembygdens kyrkor. Sedan förbanden började kaserneras i slutet av 1800-talet och under början av 1900-talet förekom dels morgon- och aftonkorum, vanligtvis inom kompani eller motsvarande enhet, dels kyrkparader. Till kyrkparader kommenderades antingen hela förbandet eller beordrades ett visst antal man per kompani. Musikkår medverkade där så var möjligt. Musik utfördes under marsch från kasern till kyrka och åter. Kyrkparader liksom korum förekommer efter 1930-talet endast vid speciella tillfällen. En typ av kyrkparad är de vid många förband förekommande julvesprarnar, vanligtvis föregånget av marsch med facklor och kompanifanor (standar) till och från ortens kyrka. De flesta förband har alltjämt egna kommunions- eller nattvardskärl, dvs kalk, paten och oblatask. Många av dessa är från och 1800-talen och betingar ett stort kulturellt och militärhistoriskt värde. Fältpräster ingår alltjämt i flertalet krigsförband och militärpräster finns vid de flesta utbildningsförband och skolor. Deltagande i militär gudstjänst är numera inte obligatoriskt. Korum bör därför på ett naturligt sätt läggas i början eller som avslutning på en militär uppställning så att den som inte önskar deltaga kan utgå utan att det uppfattas som en demonstration. För dem som inte deltar i korum bör annan lämplig kulturell verksamhet arrangeras (eventuellt andakt för andra trosbekännare). 14

15 A 2 Korum Allmänt Bestämmelser för korum och dess genomförande och anvisning för minnesstunder m m framgår av Gudstjänster och själavård i fält (GOSIF), M Korum anordnas lämpligen vid förbandshögtidligheter, minnesdagar och regementsdagar, under större övningar och liknande tillfällen. Korum genomförs på kaserngård, i exercishus eller på annan lämplig plats utanför kasernområdet. Korum kan även genomföras i kyrka. Korum leds av förbandschef eller annan lämplig person ur förbandet. Militärpastor, eller annan präst/frikyrkopastor, medverkar. Korum kan genomföras som nattvardsgudstjänst. Fältandaktsbok (alt textblad eller psalmbok) utdelas före ceremonien. Vid val av psalmer bör sådana med lätt melodi väljas. 15

16 A 2 Musik(-kår), försångare eller sånggrupp bör medverka och leda psalmsången. Inspelad musik kan i nödfall användas (observera att tillstånd kan erfordras). Förrättande präst använder gängse klädsel för gudstjänstbruk vid korum i kyrka och fältuniform vid korum i fält. Truppen kan vara utrustad med vapen beroende på efterföljande verksamhet. Under korum kan vapnen bäras i på ryggen gevär läggas ner på kommandot lägg gevär läggas samlat på bevakad plats i närheten. Vid korum i kyrka skall medförda vapen läggas ner på lämplig plats. Bevakning skall ordnas enligt härför gällande föreskrifter. 1. (och 2.) fanförare (ej eventuell fanvakt) skall vara beväpnade även inne i kyrkan, sabeln bärs i gevär in. Korum kan kombineras med annan verksamhet, exempelvis soldaterinran. I kyrka skall huvudbonaden avtagas vid inträdet, utom av fanförare/fanvakt. Utomhus skall huvudbonader tas av på kommando, utom av fanvakt, teckenförare (motsv) och musikkår. Mössa (basker) skall tas av genom att högra handen fattar om huvudbonadens högra sida, avtar denna och stoppar ner den i höger benficka. Mössa (basker) skall sättas på huvudet på enklaste sätt, varefter givaktställning åter intas. Hjälm skall avtagas och påsättas på enklaste sätt. Den skall på enklaste sätt läggas ner framför fötterna. Tre marschtrummor kan före korum uppställas som fältaltare framför fronten. Om förbandet disponerar kommunionskärl må dessa placeras på (fält)altaret (se CerR FM 1). Högtalaranläggning bör vara ansluten till fältaltaret. 16

17 Exempel på genomförande A 2 Sedan förbandet ställt upp och lämnats av skall förbandschefen kommendera: Givakt! Hjälm (mössa) av! (gäller ej fanvakt, teckenförare (motsv) och musikkår) Korum Lediga! 1. Regementstrumslagaren skall kommendera Musikkåren! Givakt! och därefter Korum! Slag! Musikkåren skall spela korumhymn eller utföra korumsignal av spel på jägarhorn, signaltrumpet eller trumpet. 2. Militärpastor (motsv) går fram till fältaltaret och anbefaller den psalm som skall sjungas. 3. Musikkåren intonerar psalmen psalmen spelas och sjungs. 4. Militärpastor (motsv) håller kort betraktelse och ber bön samt avslutar med att anbefalla den psalm som skall sjungas. 5. Musikkåren intonerar psalmen psalmen spelas och sjungs. 6. Förbandschef skall kommendera: Givakt! 7. Förbandschef skall uttala krigsmannabönen Gud bevare Konungen och Fäderneslandet. Truppen skall svara med samma ord. ( I marinen: Gud höre det ) 2. fanförare skall göra liten salut. En trumslagare skall slå avtackningsslag (endast i armén). 8. Förbandschef skall kommendera: Hjälm (mössa) på! Lystring ställ! 9. Förbandschef ger order om avmarsch. Normaluppställning enligt bild sid

18 A 3 A 3 Inspektion av förband Allmänt Anledning till ceremonin är normalt egen eller högre chefs inspektion av förband. Ceremonin kan i tillämpliga delar användas vid chefs mottagning eller avskedstagande (chefsbyte) inledning eller avslutning av repetitionsutbildning utryckning av årsklass eller del därav efter fullgjord tjänstgöring kursavslutning. Om ceremonien genomförs på militärt område bör stor flaggning beordras. Se även CerR FM 3. Genomförande Ceremonin genomförs i regel utomhus på kaserngård eller annan lämplig plats i anslutning till förbandets förläggning. Genomförs den inomhus sker den i tillämpliga delar och med de avsteg som lokalen kan ge anledning till. Fanvakt bör deltaga med förbandets fana. Musikkår bör medverka. Ceremoni av detta slag genomförs normalt i fältdräkt med hjälm, vapen och stridsutrustning. Om ceremonien avser chefsbyte står pågående chef till höger om talarstolen (motsv) tills avlösning skett. Avgående chef lämnar platsen efter avlösningen. Fana (motsv) skall blottas vid mottagning och kan troppas vid avtackning och utryckning. I samband med chefsbyte får avgående förbandschef personligen överlämna förbandets fana till pågående förbandschef. Chef med kommandotecken eller särskilt tecken skall personligen överlämna detta. Överlämningsceremoni skall genomföras enligt CerR FM 1. Ceremonien kan i stort genomföras enligt kap A 1. Normaluppställning enligt bild sid

19 A 4 Minnes- och jubileumsceremonier A 4 Historik Under 1800-talet högtidlighöll Sverige minnet av de av våra kungar som varit framgångsrika fältherrar. Detta har främst gällt Gustav II Adolf, Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII. På deras dödsdagar har minnesceremonier förekommit både inom och utom försvarsmakten. Ännu under 1900-talet och fram till mitten av seklet har minnet av främst Gustav II Adolf och Karl XII uppmärksammats vid truppförbanden. Alltjämt är Gustav II Adolfs dödsdag flaggdag i Sverige. Utöver firandet av minnet av våra namnkunniga kungar högtidlighölls minnet av de slag som förbanden deltagit i. Firandet vid respektive truppförband gällde i första hand sådana träffningar som medfört att förbandet erhållit segernamn på sitt fälttecken. Sådana minnesceremonier förekommer numera huvudsakligen i samband med firandet av Regementets dag (motsv). Även andra minnen kan uppmärksammas, t ex en större olycka som drabbat ett truppförband. Ofta genomförs en jubileumsceremoni på årsdagar (50, 100, 200 år osv) av ett förbands (motsv) uppsättande eller annan viktig organisationsförändring. Minnesceremoni vid Stäketmonumentet 19

20 A 4 Allmänt Det som avses högtidlighållas bör förankras hos förbandets personal i förväg. Ceremonin bör göras kort, men skall genomföras under värdiga former. Där det är lämpligt kan ett minne uppmärksammas genom ett kort avbrott i en övning ute i övningsterrängen. Ceremonin bör då göras enkel. Om ceremonien genomförs på militärt område bör stor flaggning beordras. Fanvakt bör deltaga med förbandets fana. Hedersvakt för honnörssalva kan deltaga. Musikkår bör medverka. Ceremoni av detta slag genomförs normalt i fältdräkt med hjälm och vapen. Normaluppställning enligt bild sid 10. Exempel på genomförande av cermonin Före ceremonin Avlämning 1. Musikkåren och eventuell hedersvakt skall vara på plats senast 15 min före ceremonins början. Samlingsmusik spelas tills 5 min före ceremoniens början. Uppmarsch och avlämning inom förbandet. Visitation. Den ska vara klar senast 5 min före ceremonins början. Därefter beordras parad och lystring ställ. Fanvakten med icke blottad fana buren av 2. fanförare är på plats senast 5 min före ceremonins början. 1. fanföraren för sabeln i gevär ut från det att fanan hämtas från sin förvaringsplats (ej flygvapnet). 2. Då tidpunkt för ceremonin är inne kommenderar de chefer som skall lämna av Givakt! Förbandets igenkänningssignal (när sådan saknas signalen Givakt ) blåses på jägarhorn eller signaltrumpet då förbandschefen går fram för att ta emot förbandet. 3. Förbandschefen: Lämna av! 20

21 Avlämning sker i ordning fanvakt (1. fanförare gör liten salut), förbandet(-en i nummerordning), eventuell övriga befäl, musikkåren. Befäl som står framför truppen gör personlig hälsning med rättning på den som lämnar av. Förbandschefen kommenderar Jag tar befälet! Goddag soldater! Förbandet svarar Goddag överste! Personlig hälsning göras av allt befäl som står framför truppen. 1. fanförare gör efter hälsningen helt om, gör gevär in, tar emot den icke blottade fanan, lägger den på axeln och gör helt om. 2. fanförare gör gevär ut. A 4 Parad för fanan 4. Förbandschefen kommenderar Parad för fanan! (alt Blotta fanan! ) (inom marinen Parad! Parad för flaggan/fanan!, varvid personal inom marinen med sabel vid första parad för sabeln till paradställning). När 1. fanförare blottat fanan kommenderar förbandschefen Skyldra gevär! Fanvakten skyldrar gevär. Befäl som står framför truppen gör personlig hälsning med rättning på förbandschefen. Musikkåren spelar respektive försvarsgrens paradmarsch. Paradmarsch genomförs enligt CerR FM fanföraren gör stor salut. När 1. fanförare åter är på plats kommenderar förbandschefen I armen gevär (motsv)! Lystring ställ! Se även CerR FM 3. Minnesceremoni 5. (Minnes)tal hålls av förbandschefen eller annan person. Om kransnedläggning äger rum kommenderar förbandschefen först Givakt! Skyldra gevär! Fanan förs till givakt och 2. fanförare hälsar med liten salut. Musikkåren spelar karaktärsstycke eller signal. Eventuell kransnedläggning genomförs enligt bilaga A 4:1. 6. Förbandschefen beordrar Givakt! Spela förbandets (motsv) marsch! Musikkåren spelar marschen. Fanan förs till givakt och 2. fanförare hälsar med liten salut. 7. Korum och krigsmannabön genomföres (eventuellt) enligt kap A Nationalsången spelas och sjungs enligt bestämmelserna i CerR FM Musikkåren spelar lämplig musik eller signal. 21

22 A 4 Avslutning 10. Förbandschefen: Givakt! Fanvakten avmarscherar! 1. fanförare: Ja överste! Fanvakten framåt marsch! Fanvakten lämnar platsen. Befäl framför truppen gör personlig hälsning med rättning på förbandschefen. Musikkåren spelar förbandets marsch tills fanvakten lämnat platsen. Regementstrumslagaren (motsv) gör personlig hälsning när fanan passerar. 11. Förbandschefen: Parad upphör! Lystring ställ! Formering till enheter! (alt Ställföreträdaren tar befälet! ). Förbandschefen besvarar hälsning, gör helt om och lämnar platsen. Bataljonchef (motsv) svarar Ja överste! Givakt! och gör personlig hälsning. Förbandschefen besvarar hälsningen, gör helt om och lämnar platsen. När förbandschefen lämnat platsen gör bataljonchef helt om, tar befälet och ger order om avmarsch. Musikkåren spelar en marsch under underavdelningarnas avmarsch och avmarscherar själv sist. Vid ceremoni till vilken allmänheten har tillträde, kan utspisning av lättare måltid, kaffe eller förfriskningar ske efter ceremonins slut. Kransnedläggning som enskild ceremoni kan genomföras enligt exempel i bilaga A 4:1. Minneshögtid med kransnedläggning till sjöss Enligt CerR FM 4. Saknade kamraters formation Allmänt För att hedra kamrater ur flygvapnet som omkommit eller stupat i tjänsten kan det vid begravning, avtäckning av minnessten samt, när särskilda skäl föreligger, vid flottilj- eller flygdagar vara lämpligt att genomföra saknade kamraters formation. Den grundar sig på det amerikanska flygvapnets missing man formation. 22

23 Genomförande Saknade kamraters formation skall utföras med fyra anslutna jetflygplan i höger eller vänster flankformering, vilken framförs på m höjd och med km/h fart. Omedelbart före passage av hederstribun eller -läktare eller åskådare skall trean i förbandet göra en kraftig och markerad upptagning rakt fram (se bild nedan), övergående i successivt ökande stigning (30 45 ) vilken skall bibehållas intill dess flygplanet kommit upp på sådan höjd att det inte längre är väl synligt. Alternativt kan mjuk sväng från åskådarna göras när flygplanet nått ca 1000 m höjd eller däröver. Saknade kamraters formation förutsätter att den genomförs med värdighet. Om så är möjligt spelas lämplig bakgrundsmusik. Om ceremonielet kommenteras av speaker, vilket är fallet vid t ex flottiljflygdagar, bör denne avisera formationen och dess innebörd. A 4 Saknade kamraters formation Anm: Den relativt låga farten gör att efterbrännkammare kan behöva användas för att nå erforderlig stigvinkel. Tändning bör därvid ske i ett så sent skede som möjligt för att inte störa eventuell bakgrundsmusik eller platsens frid. Helst bör dock användning av efterbrännkammare undvikas. 23

24 A. BILAGA ALLMÄNNA A 4:1 CEREMONIER A 4 Exempel på kransnedläggning Allmänt Krans bör vara försedd med band i nationens eller förbandets färg(er). Särskild kransbärare skall vara utsedd. Honnörsstyrka med svensk tretungad fana och/eller förbandsfana samt musikkår bör om möjligt deltaga. Ceremonin bör förövas. Kransnedläggning vid FN-minnesmärket på Djurgården i Stockholm 24

Instruktion för Försvarsmakten, Ceremonier 2010. CerI FM 2010

Instruktion för Försvarsmakten, Ceremonier 2010. CerI FM 2010 Instruktion för Försvarsmakten, Ceremonier 2010 CerI FM 2010 FÖRSVARSMAKTEN 2010-12-21 09 831:69672 Högkvarteret Instruktion för Försvarsmakten, Ceremonier 2010, 2010 Försvarsmakten, Stockholm Boken är

Läs mer

Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2004-09-15

Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2004-09-15 Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2004-09-15 ARMÉNS LEDNINGSSYSTEM En översikt över Ledningssystemutvecklingen inom armén utarbetad av Per Lundgren på uppdrag av Försvarets Historiska Telesamlingar

Läs mer

"FLAGG och HEDERS 2008"

FLAGG och HEDERS 2008 Riksförbundet 2011-06-20 Sid 1 (8) 1 Allmänt "FLAGG och HEDERS 2008" (Anvisningar för vad avser hedersbevisningar, traditioner och ordning vid sammankomster m.m.) Dessa anvisningar har med början 1994

Läs mer

Handbok IKFN. Försvarsmaktens handbok vid hävdande av vårt lands suveränitet och territoriella integritet

Handbok IKFN. Försvarsmaktens handbok vid hävdande av vårt lands suveränitet och territoriella integritet Handbok IKFN Försvarsmaktens handbok vid hävdande av vårt lands suveränitet och territoriella integritet 2014 Försvarsmaktens handbok vid hävdande av vårt lands suveränitet och territoriella integritet

Läs mer

P 18 A 7 Lv 2 KA 3 Kamratföreningars Tidskrift Nummer 1-2008

P 18 A 7 Lv 2 KA 3 Kamratföreningars Tidskrift Nummer 1-2008 P 18 A 7 Lv 2 KA 3 Kamratföreningars Tidskrift Nummer 1-2008 P 18:ingar i Skövde En intierad artikel med fakta om den nya organisationen InsatsOrganisation 09 P 18 kamratförening sid 3-19 Sancta Barbara

Läs mer

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Jukkasjärvi församling Luleå stift Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Begravningspastoral 2012 2 Sorgehus välkomnas att ta tidig kontakt med församlingens präster och diakoner

Läs mer

Rapport från årsmötena sid 12

Rapport från årsmötena sid 12 Tidskrift för sällskapet Kustjägarveteraner Nr 60 (2/07) Juni 2007 Kustjägardagen på Korsö 17/9-07 Läs om planeringen inför detta års planering av KJ-träffen i höst... Se sidan 9 Noble Mariner-övningen

Läs mer

Rapport RM 2007:05. Olycka med ett Stridsfordon 90 på Revingehed övningsfält, M län, den 24 mars 2007

Rapport RM 2007:05. Olycka med ett Stridsfordon 90 på Revingehed övningsfält, M län, den 24 mars 2007 ISSN 1400-5727 Rapport RM 2007:05 Olycka med ett Stridsfordon 90 på Revingehed övningsfält, M län, den 24 mars 2007 Dnr M-04/07 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

P 18 A 7 Lv 2 KA 3 Kamratföreningars Tidskrift Nummer 1-2009

P 18 A 7 Lv 2 KA 3 Kamratföreningars Tidskrift Nummer 1-2009 Nummer 1-2009 KFÖ 2008 i Tingstäde Kenth Klintberg, Lokrume långbösseklubb, i utstyrsel som gotländsk ståndsdragon. P 18 kamratförening sid 3-19 Studeiebesök på AMF 1 Kamratföreningen var på ett intressant

Läs mer

MALI 01 Utmaning för 32 underrättelsebataljonen & K 3. TORSBY Minnet av flygkrasch vid Röjden FALLSKÄRMSJÄGARNA LIVHUSARERNAS KAMRATFÖRENING JUBILERAR

MALI 01 Utmaning för 32 underrättelsebataljonen & K 3. TORSBY Minnet av flygkrasch vid Röjden FALLSKÄRMSJÄGARNA LIVHUSARERNAS KAMRATFÖRENING JUBILERAR FÖR ALLA SOM VILL VETA MER OM LIVREGEMENTETS HUSARER TORSBY Minnet av flygkrasch vid Röjden MALI 01 Utmaning för 32 underrättelsebataljonen & K 3 2014 FALLSKÄRMSJÄGARNA det svenska elitförbandet skapades

Läs mer

AR TAKTIK Sidorna 6-19

AR TAKTIK Sidorna 6-19 ARMénytt Intresseforum för markstridskrafterna Nr 2 DECEMBER 2013 TEMANUMMER AR TAKTIK Sidorna 6-19 AUP 2014 Sidorna 20-21 CO KS27 Sidorna 24-25 NNSC KOREA UTVECKLING AFGHANISTAN INNEHÅLL ARMÉREGLEMENTE

Läs mer

Arbetet med inträdesanförandet har

Arbetet med inträdesanförandet har Från mobiliserande massförsvar till mobiliserat insatsförband HANDLINGAR Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd II den 11 januari 2007 av kommendör Herman Fältström Arbetet med inträdesanförandet

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 7 Nr 12 2000 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET C A 7 har sitt sista ord Sidan 4 Sista skottet Sidan 6 Vårpokalen Sidan 10 Kamratföreningens vårutflykt Sidan 14 Raseborgsresan

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 5 Nr 9 1998 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET Föreningsmötet Sidan 8 Lottaskolan 1998 Sidan 16 A7 s Högvakt Sidan 18 Svea artilleri minnesresa Sidan 21 FM-patrull Sidan

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

INNEHALL. Nr 1/88 utkommer ca februari 42: Sid2: 17: 19: 20: 22: 28: 32: 40:

INNEHALL. Nr 1/88 utkommer ca februari 42: Sid2: 17: 19: 20: 22: 28: 32: 40: o INNEHALL Sid2: 17: 19: 20: 22: 28: 32: 40: 42: Chefsutbildning vid MHS f20:s utlandsresa Profil-90 el la f6 flygburen radar Medfokus på Hercules VM i flygfemkamp, m m! Intervju medflygarlegend Till minne

Läs mer

Följande förordningar reglerar Försvarsmaktens uniformer: SFS 1996:927, FFS 1997:2, 1997:3, 1998:1

Följande förordningar reglerar Försvarsmaktens uniformer: SFS 1996:927, FFS 1997:2, 1997:3, 1998:1 1. Grunder 1.1 Grunder Försvarsmaktens olika uniformer sätts samman och bärs i enlighet med dessa bestämmelser. Anvisningarna gäller för all personal som bär Försvarsmaktens uniformer. Försvarsmaktens

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

Med rätt kompetens på rätt plats. Försvarets. nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning

Med rätt kompetens på rätt plats. Försvarets. nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning Försvarets nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning Med rätt kompetens på rätt plats Civil ledning i afghanistan omdaning av logistiken ny medarbetarundersökning INNEHÅLL Uppgradera Gripen... 4 Fokus:

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 1 1966 l,idslzrift I SJÖVÅ.SENDET o 1771 MED FORSTAND OCH STYRKA KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET 1966 129:e årgången - Alcatel KOMMENOC RKAPTEN EN ULF HEIROTH Befälsyrkels

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 6 Nr 10 1999 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET C A 7 har ordet Sidan 4 Bäste kamrat Sidan 7 Vad gör 55 årspensionärerna Sidan 12 Ny bataljonschef Sidan 14 Första 77 B-

Läs mer

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 1 2012 FLOTTANS MÄN. Nr 1 2012

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 1 2012 FLOTTANS MÄN. Nr 1 2012 FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR 1 Tidskrift för Flottans Mäns Riksförbund Nr 1 mars 2012 Årgång 78 ISSN 0015-4431 Förbundets Höge Beskyddare: AMIRALEN H.M KONUNG CARL XVI GUSTAF Rikshedersordförande:

Läs mer

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 3 2008 årgång 70. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN.

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 3 2008 årgång 70. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN. 1 KUST POSTEN Nr 3 2008 årgång 70 Organ för KA 2:s Kamratförening Utgives av KA 2:s Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: OLLE MELIN Adress: Författarevägen, 9 371 63 LYCKEBY Telefon: 0455-239

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Tema: Utbildning mot förändrad hotbild. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Tema: Utbildning mot förändrad hotbild. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Tema: Utbildning mot förändrad hotbild Artilleri-Tidskrift Nr 4 2003 SECURES FREEDOM OF OPERATION by: Creating battlespace awareness Suppressing and documenting artillery activity

Läs mer

Artilleriregementet i Kristinehamn 2000-2002 av Överste Anders Carell 1

Artilleriregementet i Kristinehamn 2000-2002 av Överste Anders Carell 1 Artilleriregementet i Kristinehamn 2000-2002 av Överste Anders Carell 1 Förspelet inför Försvarsbeslut 2000 Kontrollstationer och ÖB-underlag Hösten 1998 lämnade ÖB 2 sitt underlag till regeringen inför

Läs mer

Stridsgrupp Skövde proffs på skydd

Stridsgrupp Skövde proffs på skydd Nr 3/2000 Stridsgrupp Skövde proffs på skydd Mångsidigt hemvärn säkrar skärgården Båtchefer måste tala samma språk Krönika gästskribent Trygg sjukvård motiverar Glenn Sjöborg vill inte att Röda korset

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 Årsmöten på Rindö Sid 8 Vitsgarn väntar Sid 23 INTERVJU MED ÖB, HÅKAN SYRÉN Frivilligorganisationerna måste också utvecklas KJ samordnas

Läs mer

Medlemsblad för F17 Kamratförening 1/2013

Medlemsblad för F17 Kamratförening 1/2013 Medlemsblad för F17 Kamratförening 1/2013 Ur innehållet: Engagemang i Ungern Veteran- och anhörigstöd Ny FM-organisation Hkp 4 historiska resa Sjö- och flygräddning B R E D Å K R A B L A D E T Medlemsblad

Läs mer

Hur svensk militärmusik blev civil

Hur svensk militärmusik blev civil Hur svensk militärmusik blev civil Sven Heilo C-uppsats i musikvetenskap Lunds universitet 2008 Handledare: Greger Andersson 1 Hur svensk militärmusik blev civil Innehållsförteckning: Introduktion 1 Prolog:

Läs mer