Ceremonireglemente för Försvarsmakten. Del 2. Förbandsanknutna ceremonier. CerR FM Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ceremonireglemente för Försvarsmakten. Del 2. Förbandsanknutna ceremonier. CerR FM 2 2003. Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd"

Transkript

1 Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 2. Förbandsanknutna ceremonier CerR FM Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd 1

2 FÖRSVARSMAKTEN :60865 Högkvarteret TFD Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 2, Förbandsanknutna ceremonier (CerR FM 2), 2003 års utgåva (M ), fastställs att gälla från Därmed upphävs Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 2, Förbandsanknutna ceremonier (CerR FM 2), 1998 års utgåva (M ), från samma tidpunkt. Hans Berndtson STF ÖB Joakim Collin C PROT 2003 Försvarsmakten, Stockholm Reglementet är publicerat i samverkan med Statens försvarshistoriska museer och Sörman Information & Media AB Foto: Lars Sjögren, Fårö Foto, Försvarets Bildbyrå m fl Tryckeri: Berlings Skogs, Trelleborg M

3 Del 2 Innehåll Förord... 4 A. Allmänna ceremonier Soldaterinran Korum Inspektion av förband Minnes- och jubileumsceremonier Avtäckning av minnesmärke Honnörsstyrka och hedersvakt Förbimarsch i parad Eskort Svenska och utländska högre officiella besök Deltagande i internationella ceremonier Militär personals medverkan vid begravning Övriga ceremonier

4 Förord Deltagandet i statsceremonier är en av Försvarsmaktens uppgifter. Genomförandet av ceremonier är också en del av den militära utbildningen och av livet vid förbanden. Ceremonier och sättet att utföra dem uppmärksammas av allmänheten, av landets officiella gäster och av professionella utländska observatörer, men även av utländska turister. Väl genomförda ceremonier bidrar till att skapa respekt för Försvarsmakten inom och utom landet. De bidrar också till att stärka förbandsanda och självkänsla hos dem som deltar. Syftet med Ceremonireglementet är att utgöra en grund för Försvarsmaktens uppträdande i ceremoniella sammanhang. Strävan är också att skapa enhetlighet mellan olika ceremonier inom Försvarsmakten samtidigt som hänsyn, så långt det är möjligt, har tagits till försvarsgrenarnas egna traditioner. Viktiga syften är också att kortfattat förklara innebörden av symboler och traditioner och bakgrunden till det agerande som föreskrivs samt att dokumentera de idag levande traditionerna. Ceremonireglementet för Försvarsmakten grundas på lagar och föreskrifter som återfinns i Svensk författningssamling (SFS 1982:269, SFS 1982:270, SFS 1994:657, SFS 1994:697, SFS 1995:427, SFS 1996:927, SFS 1996:930, SFS 1996:1478), vidare på Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1994:21, FFS 1996:14, FFS 1997:2, FFS 1999:4) samt på Tjänsteföreskrifter för Försvarsmakten (TFG , TFG , TFD 93005, TFD 94023, TFD 96047, TFG ). Text markerad med kursiv stil är föreskriftstext. Övrig text är riktlinjer. Föreskriftstext är utdrag ur likalydande text. Med försvarsgrenar förstås armén, marinen och flygvapnet. Med förband förstås även skola, centrum m fl. Med förbandschef förstås även annan befattningshavare som innehar eller tilldelats motsvarande befogenheter. Med trupp förstås även besättning på fartyg m m. Med kompani förstås även skvadron, flygdivision eller annan motsvarande militär enhet. Med fana, fanvakt och fanförare förstås även standar, standarvakt och standarförare, dragonfana samt i flottan flagga, flaggvakt och flaggförare. Vad avser sammansättning och bärande av högtidsdräkt, trupparaddräkt, fältparaddräkt, musikdräkt och fältmusikdräkt gäller bestämmelserna i gällande 4

5 uniformsreglemente. För sammansättning och bärande av parad- och musikuniformer m/ä gäller bestämmelserna i UniR A m/ä 1994 och för bärande av utmärkelser bestämmelserna i UniR FM 2003, bilaga 3. Eftersom ett reglemente av detta slag ej kan täcka alla ceremonier och platser måste varje chef vara beredd att anpassa ceremonin efter lokala omständigheter. Särskild hänsyn måste tas till t ex årstid, väder och lokala förhållanden samt formerna för samverkan med civila myndigheter. Ceremonier inom Försvarsmakten skall förberedas, övas och genomföras på ett korrekt och värdigt sätt, så att oklarheter och tvekan om syftet och förfarandet undviks. Ceremonireglementet består av: Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 1 Riksomfattande ceremonier (CerR FM 1) med föreskrifter för statsceremonier, bestämmelser för flaggor, fanor (motsv) och tecken samt andra ceremoniella traditioner och föremål. Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 2 Förbandsanknutna ceremonier (CerR FM 2) med bestämmelser för allmänna ceremonier. Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 3 Formella grunder för enskilds och förbands uppträdande ceremoniexercis (CerR FM 3) med föreskrifter för grunder för soldatens uppträdande enskilt och i förband samt ceremoniexercis. Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 4 Marina ceremonier (CerR FM 4) med bestämmelser för specifikt marina ceremonier samt bestämmelser för flaggning inom marinen. Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 5 Militär ceremonimusik (CerR FM 5) består av tre separata delar med bestämmelser för: a) Musikexercisreglemente. b) Reglemente för stavförare. c) Trumslagarreglemente. Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 6 Livgardet (CerR FM 6) med bestämmelser för grenadjärkompani, grenadjärvakt, drabantvakt, beriden högvakt och beriden eskorttjänst samt hästtjänstanvisning, ridlära och exercisreglemente. 5

6 Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 7 Salutinstruktion (CerR FM 7, SalutI) med föreskrifter för skjutregler, eldexercis och säkerhetsbestämmelser för salutskjutning inom Försvarsmakten. Ceremonireglemente för Försvarsmakten Del 8 Högvaktsinstruktion (CerR FM 8, HögvaktsI) med sammanfattande bestämmelser för vakttjänsten vid de kungliga slotten. Högkvarteret har aktuell sammanställning över Försvarsmaktens fälttecken Försvarsmaktens heraldiska vapen Försvarsmaktens marscher och igenkänningssignaler Marinens fartygsnamn Utmärkelser som utan särskilt tillstånd får bäras till svensk militär uniform Utmärkelser som efter särskilt tillstånd får bäras till svensk militär uniform Militära monument och minnesstenar Försvarsmaktens förbands (motsv) valspråk. 6

7 A. Allmänna ceremonier 7

8 A 1 A 1 Soldaterinran Förordning med bestämmelser för Försvarsmaktens personal, SFS 1996:927; utfärdad den 26 september kap. Soldaterinran m.m. 1 När någon för första gången börjar militärtjänstgöring skall han eller hon upplysas om vad som gäller för honom eller henne enligt denna förordning och i övrigt under tjänstgöringen. Han eller hon skall också upplysas om grunddragen i rikets säkerhets- och försvarspolitik. I upplysningen skall ingå en erinran (soldaterinran), som meddelas på ett värdigt sätt av chefen för organisationsenheten eller den han eller hon utser. 2 Soldaterinran skall ha följande lydelse. Sedan du nu har påbörjat din grundläggande militärutbildning erinrar jag dig om vad det innebär att vara soldat i landets tjänst. Det svenska försvaret skall verka för att vår fred och vårt oberoende bevaras. Det skall värna vår frihet att själva forma vår rättsordning och vår kultur. Om Sverige blir angripet, skall vi med vapenmakt hindra att landet faller i angriparens hand. Försvarets styrka och landets säkerhet beror på den personliga insats som du och alla vi andra kan göra och på allas vår förmåga att samverka för att lösa de uppgifter som ålagts oss. Värdet av dina insatser bestäms av de kunskaper och färdigheter som du förvärvar under utbildningen och av din vilja att fullgöra de uppgifter som möter dig. Såväl i fred som i krig skall vi samvetsgrant och efter bästa förmåga fullgöra våra uppgifter och lyda givna order. Vi skall vara vaksamma mot allt som kan äventyra landets säkerhet. Genom vårt personliga föredöme skall vi främja samhörighet och god anda inom försvaret. Om kriget kommer, skall vi med gemensamma krafter till det yttersta försvara vårt land. 3 Försvarsmaktens personal skall i sitt arbete iaktta de principer som soldaterinran ger uttryck för och skall uppträda så att Försvarsmaktens anseende främjas. En chef i Försvarsmakten skall agera på ett sådant sätt att han eller hon är ett föredöme för övrig personal. 8

9 Historik A 1 Soldaterinran torde ha sitt ursprung i Gustav Vasas krigsartiklar av år Gustav II Adolf lät sina trupper avlägga en tro- och huldhetsed under trettioåriga kriget. Enligt Karl XI:s krigshandlingar från 1683 lovade man att vara Gud och Konungen trogen, och i samband med att detta löfte uttalades bildade soldaterna en ring, tog av sig hatten och med två fingrar på fanan svors sedan eden till denna. Denna krigsmannaed fick vid flera tillfällen under och 1800-talen en förändrad ordalydelse och ersattes 1887 av krigsmans erinran om de skyldigheter som en soldat hade att iaktta. Denna erinran byggde på den gamla krigsmannaeden både när det gällde språk, form och innehåll. Orden var kärva och kärnfulla, präglade av sin tids sed och patriarkaliska uppfattning Krigsman skall frukta Gud och vara Konungen huld och trogen. Ordalydelsen var oförändrad fram till Då förändrades dess formulering till vår tids språkbruk och vårt försvars uppgifter. Den har sedermera omarbetats och benämns från 1983 soldaterinran. Allmänt Soldaterinran skall meddelas de soldater som ryckt in till grundutbildning under en högtidlig ceremoni (om möjligt inom en månad) efter inryckningen. Ceremonien skall förberedas vid en genomgång där förbandschef (motsv) orienterar dels om innebörden av soldaterinran och dels om förbandets historia och traditioner, bl a fana (motsv), heraldiskt vapen och marsch. Om ceremonien genomförs på militärt område bör stor flaggning beordras (se CerR FM 1). Förbandets fana med fanvakt skall deltaga (se CerR FM 1). Musikkår bör medverka vid soldaterinran. Soldaterinran genomförs utomhus eller inomhus. Om ceremonin genomförs inomhus kan det vara lämpligt att endast officersfanvakt utnyttjas. Om så erfordras förbereds ceremonin med talarstol och högtalare. Ceremonin kan genomföras under fältförhållanden. 9

10 A 1 Genomförande Fanvakten skall inmarschera med icke blottad fana och utan musik. Parad för fanan skall genomföras (se CerR FM 3). Förbandschef eller den han utsett skall meddela soldaterinran. Fanmarsch skall genomföras vid ceremoni (se CerR FM 3) och musikkåren skall spela förbandets marsch (hela). Korum (eventuellt) eller lämpligt nationellt musikstycke genomförs/spelas (se kap A2). Krigsmannabön (eventuellt) skall uttalas. Nationalsången skall spelas och sjungas (se CerR FM 1). Fanvakten skall avmarschera med blottad fana och till förbandets marsch. Övrigt När ceremonien genomförs inomhus (exercishus, kyrka eller annan lämplig lokal) genomförs den i tillämpliga delar enligt ovan. Vapnen bör då läggas samlat på bevakad plats i eller invid lokalen. Utrymmesskäl kan medföra att parad för fanan ersätts med blotta fanan (se CerR FM 3). Fanvakt (motsv) skall bära trupp- eller fältparaddräkt och vara beväpnad (se CerR FM 3). Soldaterinran kan kombineras med annan ceremoni, exempelvis korum. Sådant moment läggs då in efter fanmarschen. Normaluppställning enligt nedanstående bild och CerR FM 3. Normaluppställning 10

11 Exempel på genomförande av ceremonin A 1 Före ceremonien Avlämning 1. Musikkåren står på plats senast 15 min före ceremonins början. Samlingsmusik spelas tills 5 min före ceremonins början. Uppmarsch och avlämning inom förbandet. Visitation. Den ska vara klar senast 5 min före ceremonins början. Därefter beordras parad och lystring ställ. Fanvakten med icke blottad fana buren av 2. fanförare skall vara på plats senast 5 min före ceremonins början. 1. fanförare för sabeln i gevär ut från det att fanan hämtats från sin förvaringsplats (ej flygvapnet). 2. De chefer som skall lämna av kommenderar Givakt! Förbandets igenkänningssignal (eller när sådan saknas signalen Givakt ) blåses på jägarhorn eller signaltrumpet då förbandschefen går fram för att ta emot förbandet. 3. Förbandschefen: Lämna av! Avlämning sker i ordning fanvakt (1. fanförare gör liten salut), förbandet(-en i nummerordning), eventuellt övriga befäl, musikkåren. Befäl som står framför truppen gör personlig hälsning med rättning på den som lämnar av. Förbandschefen: Jag tar befälet! Goddag soldater! Gemensamt svar: Goddag överste (motsv)! Personlig hälsning görs av allt befäl som står framför truppen. 1. fanförare gör efter hälsningen gevär in, helt om och tar över den icke blottade fanan, lägger den på axeln och gör helt om. 2. fanförare gör gevär ut. Parad för fanan 4. Förbandschefen kommenderar Parad för fanan! (alt Blotta fanan! ) (inom marinen Parad! Parad för flaggan/ fanan! varvid personal med sabel vid första parad för sabeln till paradställning). Eventuella övriga fanor i givakt. När 1. fanförare blottat fanan kommenderar förbandschefen Skyldra gevär! Fanvakten skyldrar gevär. Befäl som står framför truppen gör personlig hälsning med rättning på förbandschefen. Musikkåren spelar respektive försvarsgrens paradmarsch. Paradmarsch genomförs. 2. fanförare gör stor salut. 11

12 A 1 När 1. fanförare åter är på plats kommenderar förbandschefen I armen gevär (motsv)! Lystring ställ! Se även CerR FM 3. Inspektion 5. Förbandschefen kommenderar Jag inspekterar! samt påbörjar inspektionen när musiken slagit an. Han inspekterar i ordning fanvakt (hälsning sker på fanan), förbandet(-en i nummerordning), eventuellt övertaligt befäl och musikkåren. Inspektionen genomförs enligt CerR FM fanförare kommenderar Givakt!, för fanan till givakt och anmäler fanvakten. När förbandschefen passerat kommenderar han Lystring ställ! 2. fanförare gör liten salut under anmälan. 6. Bataljonchef (motsv) möter vid bataljonens högra flygel och följer förbandschefen. När förbandschefen passerat bataljonen återgår bataljonchefen till sin plats. Kompanichef kommenderar Givakt! då förbandschefen når förbandets högra flygel, gör personlig hälsning och anmäler kompaniet utan att förbandschefen behöver stanna. Allt befäl som står framför truppen gör personlig hälsning med rättning på kompanichefen. Hälsningen avbryts när förbandschefen har passerat. När förbandschefen passerat kompaniet kommenderar kompanichefen Lystring ställ! 7. Musikkåren spelar förbandets marsch eller annan marsch med anknytning till förbandet under inspektionen. Regementstrumslagaren (motsv) gör personlig hälsning och anmäler musikkåren när förbandschefen passerar. Se även CerR FM 3. Soldaterinran 8. Förbandschefen kommenderar Givakt! och han eller den han har utsett meddelar soldaterinran. Nationalsången spelas och sjungs. Därefter kommenderar förbandschefen Lystring ställ! 12

13 Fanmarsch A 1 Avslutning 9. Förbandschefen: Givakt! Fanmarsch! 1. fanförare för fanan till givakt och genomför fanmarsch. 2. fanförare gör stor salut när fanan lämnar fanvakten och när den återkommer. Befäl som står framför truppen gör personlig hälsning med rättning på kompanichef när fanan passerar kompaniets front. Bataljonchef (motsv) gör helt om. Alla riktar blicken mot fanan under hälsningen. Musikkåren spelar förbandets marsch. Regementstrumslagaren (motsv) gör personlig hälsning när fanan passerar. När fanan är på plats och musiken slagits av kommenderar förbandschefen Lystring ställ! Se även CerR FM Förbandschefen: Givakt! Fanvakten avmarscherar! 1. fanförare: Ja överste! Fanvakten framåt marsch! Fanvakten lämnar platsen. Befäl som står framför truppen gör personlig hälsning med rättning på förbandschefen. Musikkåren spelar förbandets marsch tills fanvakten lämnat platsen. Regementstrumslagaren (motsv) gör personlig hälsning när fanan passerar. 11. Förbandschefen: Parad upphör! Lystring ställ! Formering till enheter! (alt Ställföreträdaren tar befälet! ). Bataljonchef (motsv) svarar Ja överste! Givakt! och gör personlig hälsning. Förbandschefen besvarar hälsning, gör helt om och lämnar platsen. När förbandschefen lämnat platsen gör bataljonchefen helt om, tar befälet och ger order om avmarsch. Musikkåren spelar marsch under underavdelningarnas avmarsch och avmarscherar själv sist. Anm. Skall korum genomföras i samband med soldaterinran görs detta efter det att soldaterinran meddelats (efter punkt 8). För genomförande av korum se kap A 2. 13

14 A 2 A 2 Korum Historik Religiösa ceremonier inom försvarsmakten har gamla anor och fältpräster ingick i de svenska förbanden både i fred och under krig. Gudstjänster förekom regelbundet i fredstid under regementsmöten på övningshedar, i kaserner, ombord och i fält. Inför ett förestående slag hölls fältmässig andakt och nattvarden utdelades. De indelta förbandens soldater, dragoner och båtsmän var även beordrade att i uniform delta i gudstjänster i hembygdens kyrkor. Sedan förbanden började kaserneras i slutet av 1800-talet och under början av 1900-talet förekom dels morgon- och aftonkorum, vanligtvis inom kompani eller motsvarande enhet, dels kyrkparader. Till kyrkparader kommenderades antingen hela förbandet eller beordrades ett visst antal man per kompani. Musikkår medverkade där så var möjligt. Musik utfördes under marsch från kasern till kyrka och åter. Kyrkparader liksom korum förekommer efter 1930-talet endast vid speciella tillfällen. En typ av kyrkparad är de vid många förband förekommande julvesprarnar, vanligtvis föregånget av marsch med facklor och kompanifanor (standar) till och från ortens kyrka. De flesta förband har alltjämt egna kommunions- eller nattvardskärl, dvs kalk, paten och oblatask. Många av dessa är från och 1800-talen och betingar ett stort kulturellt och militärhistoriskt värde. Fältpräster ingår alltjämt i flertalet krigsförband och militärpräster finns vid de flesta utbildningsförband och skolor. Deltagande i militär gudstjänst är numera inte obligatoriskt. Korum bör därför på ett naturligt sätt läggas i början eller som avslutning på en militär uppställning så att den som inte önskar deltaga kan utgå utan att det uppfattas som en demonstration. För dem som inte deltar i korum bör annan lämplig kulturell verksamhet arrangeras (eventuellt andakt för andra trosbekännare). 14

15 A 2 Korum Allmänt Bestämmelser för korum och dess genomförande och anvisning för minnesstunder m m framgår av Gudstjänster och själavård i fält (GOSIF), M Korum anordnas lämpligen vid förbandshögtidligheter, minnesdagar och regementsdagar, under större övningar och liknande tillfällen. Korum genomförs på kaserngård, i exercishus eller på annan lämplig plats utanför kasernområdet. Korum kan även genomföras i kyrka. Korum leds av förbandschef eller annan lämplig person ur förbandet. Militärpastor, eller annan präst/frikyrkopastor, medverkar. Korum kan genomföras som nattvardsgudstjänst. Fältandaktsbok (alt textblad eller psalmbok) utdelas före ceremonien. Vid val av psalmer bör sådana med lätt melodi väljas. 15

16 A 2 Musik(-kår), försångare eller sånggrupp bör medverka och leda psalmsången. Inspelad musik kan i nödfall användas (observera att tillstånd kan erfordras). Förrättande präst använder gängse klädsel för gudstjänstbruk vid korum i kyrka och fältuniform vid korum i fält. Truppen kan vara utrustad med vapen beroende på efterföljande verksamhet. Under korum kan vapnen bäras i på ryggen gevär läggas ner på kommandot lägg gevär läggas samlat på bevakad plats i närheten. Vid korum i kyrka skall medförda vapen läggas ner på lämplig plats. Bevakning skall ordnas enligt härför gällande föreskrifter. 1. (och 2.) fanförare (ej eventuell fanvakt) skall vara beväpnade även inne i kyrkan, sabeln bärs i gevär in. Korum kan kombineras med annan verksamhet, exempelvis soldaterinran. I kyrka skall huvudbonaden avtagas vid inträdet, utom av fanförare/fanvakt. Utomhus skall huvudbonader tas av på kommando, utom av fanvakt, teckenförare (motsv) och musikkår. Mössa (basker) skall tas av genom att högra handen fattar om huvudbonadens högra sida, avtar denna och stoppar ner den i höger benficka. Mössa (basker) skall sättas på huvudet på enklaste sätt, varefter givaktställning åter intas. Hjälm skall avtagas och påsättas på enklaste sätt. Den skall på enklaste sätt läggas ner framför fötterna. Tre marschtrummor kan före korum uppställas som fältaltare framför fronten. Om förbandet disponerar kommunionskärl må dessa placeras på (fält)altaret (se CerR FM 1). Högtalaranläggning bör vara ansluten till fältaltaret. 16

17 Exempel på genomförande A 2 Sedan förbandet ställt upp och lämnats av skall förbandschefen kommendera: Givakt! Hjälm (mössa) av! (gäller ej fanvakt, teckenförare (motsv) och musikkår) Korum Lediga! 1. Regementstrumslagaren skall kommendera Musikkåren! Givakt! och därefter Korum! Slag! Musikkåren skall spela korumhymn eller utföra korumsignal av spel på jägarhorn, signaltrumpet eller trumpet. 2. Militärpastor (motsv) går fram till fältaltaret och anbefaller den psalm som skall sjungas. 3. Musikkåren intonerar psalmen psalmen spelas och sjungs. 4. Militärpastor (motsv) håller kort betraktelse och ber bön samt avslutar med att anbefalla den psalm som skall sjungas. 5. Musikkåren intonerar psalmen psalmen spelas och sjungs. 6. Förbandschef skall kommendera: Givakt! 7. Förbandschef skall uttala krigsmannabönen Gud bevare Konungen och Fäderneslandet. Truppen skall svara med samma ord. ( I marinen: Gud höre det ) 2. fanförare skall göra liten salut. En trumslagare skall slå avtackningsslag (endast i armén). 8. Förbandschef skall kommendera: Hjälm (mössa) på! Lystring ställ! 9. Förbandschef ger order om avmarsch. Normaluppställning enligt bild sid

18 A 3 A 3 Inspektion av förband Allmänt Anledning till ceremonin är normalt egen eller högre chefs inspektion av förband. Ceremonin kan i tillämpliga delar användas vid chefs mottagning eller avskedstagande (chefsbyte) inledning eller avslutning av repetitionsutbildning utryckning av årsklass eller del därav efter fullgjord tjänstgöring kursavslutning. Om ceremonien genomförs på militärt område bör stor flaggning beordras. Se även CerR FM 3. Genomförande Ceremonin genomförs i regel utomhus på kaserngård eller annan lämplig plats i anslutning till förbandets förläggning. Genomförs den inomhus sker den i tillämpliga delar och med de avsteg som lokalen kan ge anledning till. Fanvakt bör deltaga med förbandets fana. Musikkår bör medverka. Ceremoni av detta slag genomförs normalt i fältdräkt med hjälm, vapen och stridsutrustning. Om ceremonien avser chefsbyte står pågående chef till höger om talarstolen (motsv) tills avlösning skett. Avgående chef lämnar platsen efter avlösningen. Fana (motsv) skall blottas vid mottagning och kan troppas vid avtackning och utryckning. I samband med chefsbyte får avgående förbandschef personligen överlämna förbandets fana till pågående förbandschef. Chef med kommandotecken eller särskilt tecken skall personligen överlämna detta. Överlämningsceremoni skall genomföras enligt CerR FM 1. Ceremonien kan i stort genomföras enligt kap A 1. Normaluppställning enligt bild sid

19 A 4 Minnes- och jubileumsceremonier A 4 Historik Under 1800-talet högtidlighöll Sverige minnet av de av våra kungar som varit framgångsrika fältherrar. Detta har främst gällt Gustav II Adolf, Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII. På deras dödsdagar har minnesceremonier förekommit både inom och utom försvarsmakten. Ännu under 1900-talet och fram till mitten av seklet har minnet av främst Gustav II Adolf och Karl XII uppmärksammats vid truppförbanden. Alltjämt är Gustav II Adolfs dödsdag flaggdag i Sverige. Utöver firandet av minnet av våra namnkunniga kungar högtidlighölls minnet av de slag som förbanden deltagit i. Firandet vid respektive truppförband gällde i första hand sådana träffningar som medfört att förbandet erhållit segernamn på sitt fälttecken. Sådana minnesceremonier förekommer numera huvudsakligen i samband med firandet av Regementets dag (motsv). Även andra minnen kan uppmärksammas, t ex en större olycka som drabbat ett truppförband. Ofta genomförs en jubileumsceremoni på årsdagar (50, 100, 200 år osv) av ett förbands (motsv) uppsättande eller annan viktig organisationsförändring. Minnesceremoni vid Stäketmonumentet 19

20 A 4 Allmänt Det som avses högtidlighållas bör förankras hos förbandets personal i förväg. Ceremonin bör göras kort, men skall genomföras under värdiga former. Där det är lämpligt kan ett minne uppmärksammas genom ett kort avbrott i en övning ute i övningsterrängen. Ceremonin bör då göras enkel. Om ceremonien genomförs på militärt område bör stor flaggning beordras. Fanvakt bör deltaga med förbandets fana. Hedersvakt för honnörssalva kan deltaga. Musikkår bör medverka. Ceremoni av detta slag genomförs normalt i fältdräkt med hjälm och vapen. Normaluppställning enligt bild sid 10. Exempel på genomförande av cermonin Före ceremonin Avlämning 1. Musikkåren och eventuell hedersvakt skall vara på plats senast 15 min före ceremonins början. Samlingsmusik spelas tills 5 min före ceremoniens början. Uppmarsch och avlämning inom förbandet. Visitation. Den ska vara klar senast 5 min före ceremonins början. Därefter beordras parad och lystring ställ. Fanvakten med icke blottad fana buren av 2. fanförare är på plats senast 5 min före ceremonins början. 1. fanföraren för sabeln i gevär ut från det att fanan hämtas från sin förvaringsplats (ej flygvapnet). 2. Då tidpunkt för ceremonin är inne kommenderar de chefer som skall lämna av Givakt! Förbandets igenkänningssignal (när sådan saknas signalen Givakt ) blåses på jägarhorn eller signaltrumpet då förbandschefen går fram för att ta emot förbandet. 3. Förbandschefen: Lämna av! 20

21 Avlämning sker i ordning fanvakt (1. fanförare gör liten salut), förbandet(-en i nummerordning), eventuell övriga befäl, musikkåren. Befäl som står framför truppen gör personlig hälsning med rättning på den som lämnar av. Förbandschefen kommenderar Jag tar befälet! Goddag soldater! Förbandet svarar Goddag överste! Personlig hälsning göras av allt befäl som står framför truppen. 1. fanförare gör efter hälsningen helt om, gör gevär in, tar emot den icke blottade fanan, lägger den på axeln och gör helt om. 2. fanförare gör gevär ut. A 4 Parad för fanan 4. Förbandschefen kommenderar Parad för fanan! (alt Blotta fanan! ) (inom marinen Parad! Parad för flaggan/fanan!, varvid personal inom marinen med sabel vid första parad för sabeln till paradställning). När 1. fanförare blottat fanan kommenderar förbandschefen Skyldra gevär! Fanvakten skyldrar gevär. Befäl som står framför truppen gör personlig hälsning med rättning på förbandschefen. Musikkåren spelar respektive försvarsgrens paradmarsch. Paradmarsch genomförs enligt CerR FM fanföraren gör stor salut. När 1. fanförare åter är på plats kommenderar förbandschefen I armen gevär (motsv)! Lystring ställ! Se även CerR FM 3. Minnesceremoni 5. (Minnes)tal hålls av förbandschefen eller annan person. Om kransnedläggning äger rum kommenderar förbandschefen först Givakt! Skyldra gevär! Fanan förs till givakt och 2. fanförare hälsar med liten salut. Musikkåren spelar karaktärsstycke eller signal. Eventuell kransnedläggning genomförs enligt bilaga A 4:1. 6. Förbandschefen beordrar Givakt! Spela förbandets (motsv) marsch! Musikkåren spelar marschen. Fanan förs till givakt och 2. fanförare hälsar med liten salut. 7. Korum och krigsmannabön genomföres (eventuellt) enligt kap A Nationalsången spelas och sjungs enligt bestämmelserna i CerR FM Musikkåren spelar lämplig musik eller signal. 21

22 A 4 Avslutning 10. Förbandschefen: Givakt! Fanvakten avmarscherar! 1. fanförare: Ja överste! Fanvakten framåt marsch! Fanvakten lämnar platsen. Befäl framför truppen gör personlig hälsning med rättning på förbandschefen. Musikkåren spelar förbandets marsch tills fanvakten lämnat platsen. Regementstrumslagaren (motsv) gör personlig hälsning när fanan passerar. 11. Förbandschefen: Parad upphör! Lystring ställ! Formering till enheter! (alt Ställföreträdaren tar befälet! ). Förbandschefen besvarar hälsning, gör helt om och lämnar platsen. Bataljonchef (motsv) svarar Ja överste! Givakt! och gör personlig hälsning. Förbandschefen besvarar hälsningen, gör helt om och lämnar platsen. När förbandschefen lämnat platsen gör bataljonchef helt om, tar befälet och ger order om avmarsch. Musikkåren spelar en marsch under underavdelningarnas avmarsch och avmarscherar själv sist. Vid ceremoni till vilken allmänheten har tillträde, kan utspisning av lättare måltid, kaffe eller förfriskningar ske efter ceremonins slut. Kransnedläggning som enskild ceremoni kan genomföras enligt exempel i bilaga A 4:1. Minneshögtid med kransnedläggning till sjöss Enligt CerR FM 4. Saknade kamraters formation Allmänt För att hedra kamrater ur flygvapnet som omkommit eller stupat i tjänsten kan det vid begravning, avtäckning av minnessten samt, när särskilda skäl föreligger, vid flottilj- eller flygdagar vara lämpligt att genomföra saknade kamraters formation. Den grundar sig på det amerikanska flygvapnets missing man formation. 22

23 Genomförande Saknade kamraters formation skall utföras med fyra anslutna jetflygplan i höger eller vänster flankformering, vilken framförs på m höjd och med km/h fart. Omedelbart före passage av hederstribun eller -läktare eller åskådare skall trean i förbandet göra en kraftig och markerad upptagning rakt fram (se bild nedan), övergående i successivt ökande stigning (30 45 ) vilken skall bibehållas intill dess flygplanet kommit upp på sådan höjd att det inte längre är väl synligt. Alternativt kan mjuk sväng från åskådarna göras när flygplanet nått ca 1000 m höjd eller däröver. Saknade kamraters formation förutsätter att den genomförs med värdighet. Om så är möjligt spelas lämplig bakgrundsmusik. Om ceremonielet kommenteras av speaker, vilket är fallet vid t ex flottiljflygdagar, bör denne avisera formationen och dess innebörd. A 4 Saknade kamraters formation Anm: Den relativt låga farten gör att efterbrännkammare kan behöva användas för att nå erforderlig stigvinkel. Tändning bör därvid ske i ett så sent skede som möjligt för att inte störa eventuell bakgrundsmusik eller platsens frid. Helst bör dock användning av efterbrännkammare undvikas. 23

24 A. BILAGA ALLMÄNNA A 4:1 CEREMONIER A 4 Exempel på kransnedläggning Allmänt Krans bör vara försedd med band i nationens eller förbandets färg(er). Särskild kransbärare skall vara utsedd. Honnörsstyrka med svensk tretungad fana och/eller förbandsfana samt musikkår bör om möjligt deltaga. Ceremonin bör förövas. Kransnedläggning vid FN-minnesmärket på Djurgården i Stockholm 24

Instruktion för Försvarsmakten, Ceremonier 2010. CerI FM 2010

Instruktion för Försvarsmakten, Ceremonier 2010. CerI FM 2010 Instruktion för Försvarsmakten, Ceremonier 2010 CerI FM 2010 FÖRSVARSMAKTEN 2010-12-21 09 831:69672 Högkvarteret Instruktion för Försvarsmakten, Ceremonier 2010, 2010 Försvarsmakten, Stockholm Boken är

Läs mer

NORRBOTTENS FLYGFLOTTILJ Datum Beteckning 2014-06-13 16900:50482 Sida 1 (7)

NORRBOTTENS FLYGFLOTTILJ Datum Beteckning 2014-06-13 16900:50482 Sida 1 (7) 2014-06-13 16900:50482 Sida 1 (7) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ULRIK DANIELSSON, Flottiljförvaltare

Läs mer

Flaggning på universitetets byggnader

Flaggning på universitetets byggnader Datum: 1999-07-01 Beslutsfattare: Rektor Ansvarig enhet: Universitets- och förvaltningsledningens kansli Flaggning på universitetets byggnader (PM baserad på beslut i rektorsämbetet 1984-11-23 och 1989-02-06)

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER Försvarsmaktens interna bestämmelser om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition; FIB 2000:1 Utkom från trycket 2000-12-12 beslutade den 24 november

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten.

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten. Sida 1/8 Diarienr: Försvarsmakten ProdS STOCKHOLM 2008-09-12 Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem (HKV 16300:67260) Allmänt Officersförbundet delar i allt väsentligt grunderna i förslaget.

Läs mer

Landskampsmoment. Kommando:Fot

Landskampsmoment. Kommando:Fot Landskampsmoment Moment 1: Fritt följ Kommando:Fot Momentet startar med hunden sittande på förarens vänstra sida, övningen startar från utgångs ställning efter order från tävlingsledaren. Hunden skall

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg.

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg. Nr 782 3833 Bilaga 1. TILLGÄNGLIGHET Hunden förs kopplad och försedd med munkorg genom en människogrupp till domaren. På hunden utförs kontroll av utrustningen och identifikationsmärkningen samt hundens

Läs mer

Flaggregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26 22

Flaggregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26 22 Flaggregler Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26 22 Flaggregler Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Officiella flaggstänger... 1 Allmänna flaggdagar... 1 Särskilda flaggdagar... 2 Flaggning vid dödsfall

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017 Startklass Moment koefficienter Startklass Moment Koeff. 1. Följsamhet 3 2 Inkallning 2 3 Sitt under marsch 3 4 Apportering 3 5 Hopp över hinder 2 6 Fjärrdirigering

Läs mer

Regler för flaggning -1-

Regler för flaggning -1- -1-2014 Regler för flaggning Fastställd av kommunstyrelsen 2014-03-19, 59 att tillämpas fr o m 2014-03-20 Ersätter Kommunstyrelsen 2008-11-19 286 Nedan följer allmänna flaggregler utdrag ur Rikskommittén

Läs mer

"FLAGG och HEDERS 2008"

FLAGG och HEDERS 2008 Riksförbundet 2011-06-20 Sid 1 (8) 1 Allmänt "FLAGG och HEDERS 2008" (Anvisningar för vad avser hedersbevisningar, traditioner och ordning vid sammankomster m.m.) Dessa anvisningar har med början 1994

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

Policy för flaggning vid kommunala byggnader i Torsby kommun

Policy för flaggning vid kommunala byggnader i Torsby kommun Policy för flaggning vid kommunala byggnader i kommun Antagen av kommunfullmäktige 2001-02-22 21 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Flaggning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

Remissutgåva. Del 1 Grunder

Remissutgåva. Del 1 Grunder Remissutgåva Del 1 Grunder 2 Handbok för kaffekokning vid Försvarsmakten H KaKo Del 1 Grunder Remissutgåva 2007 Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd 3 Handbok för kaffekokning vid

Läs mer

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:1 Utkom från trycket 2007-03-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hantering, förvaring

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten; SFS 1999:569 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse

Läs mer

Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun

Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2013-10-01 Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning

Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning Sida 1 (5) Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning av medaljen 1 Tilldelning och utformning av medaljen Medaljen tilldelas av överbefälhavaren. Försvarsmaktens

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 13 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga 1.5.1 Lantvärnet 1.5.2 Beväringar före 1886 1.5.3 Beväringar och värnpliktiga 1886- Värnpliktsorganisationens framväxt Den första

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Riktlinjer för flaggning

Riktlinjer för flaggning Riktlinjer för flaggning I Umeå tätort finns för närvarande cirka 150 flaggstänger som kommunen ansvarar för. Riktlinjer som presenteras i detta dokument gäller inte för de flaggstänger som finns vid kommunens

Läs mer

FS22 HEMKOMST. Inbjudan till anhöriga

FS22 HEMKOMST. Inbjudan till anhöriga FS22 HEMKOMST Inbjudan till anhöriga Karlsborg 2012 INBJUDAN TILL DIG SOM ANHÖRIG Livregementets Husarer, K 3, tillsammans med FS 22 inbjuder Dig som anhörig att delta vid FS 22 medaljparad i Karlsborg

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2007-11-26 252 ska flaggning ske enligt följande i Ulricehamns kommun.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2007-11-26 252 ska flaggning ske enligt följande i Ulricehamns kommun. Regler för flaggning Enligt beslut i kommunstyrelsen 2007-11-26 252 ska flaggning ske enligt följande i Ulricehamns kommun. A. Flaggning vid Stadshuset, Stora Torget, Rådhuset och Nämndhuset 1. På allmänna

Läs mer

Veterandagen. Medaljörer

Veterandagen. Medaljörer Veterandagen Medaljörer 29 maj 2015 Ceremoni Program 14.20 Platserna vid monumentet och åskådarläktaren intagna 14.30 Ceremonin inleds med parad för fanan Tal av försvarsminister Peter Hultqvist Musik,

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren Ett vykort från Per Bunnstads vykortssamling vilket visar tälten på övningsplatsen, sannolikt år 1896. Från militärt tältläger till statligt byggnadsminne

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993

Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 FFS 1993:9 Utkom från trycket 1993-04-16 Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 Chefen för flygvapnet föreskriver med stöd av

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Policydokument för kustflottans officersförening.

Policydokument för kustflottans officersförening. 2014/05/20 Policydokument för kustflottans officersförening. 1 Inledning Syftet med detta policydokument är att klarlägga vilka regler som är styrande avseende representation, resor, IT samt synen på alkohol

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Flygvapenfrivilliga 2013-09-08 Sida 1 av 6 Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Hej ungdom! Härmed inbjuds du som är elev och medlem i FVRM eller FBU Stockholm att delta i ungdomsutbildning

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Kapitel XII Utmärkelser

Kapitel XII Utmärkelser Kapitel XII Utmärkelser Bestämmelser antagna av rikshemvärnsrådet 2009-03-29 Principer för tilldelning av medaljer Hemvärnets kungliga förtjänstmedalj i guld Utdelas av rikshemvärnsrådet efter ansökan

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5. 5 Sällskapsuniformer

Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5. 5 Sällskapsuniformer Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5 5 Sällskapsuniformer FÖRSVARSMAKTEN 2012 10 30 09 831:64733 Högkvarteret Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version

Läs mer

Undertecknad Stefan Sinko bildar härmed stiftelse enligt följande

Undertecknad Stefan Sinko bildar härmed stiftelse enligt följande Undertecknad Stefan Sinko bildar härmed stiftelse enligt följande Stiftelseurkund 1. Stiftelsens namn Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen för fallskärmshoppningens bevarande i Östersund och Jämtland.

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Cykla i grupp med Gruppcykling Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Kommunikation & regler Tydliga tecken och rop ger förutsägbarhet Vanliga trafikregler gäller Koll på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Riktlinjer för flaggning i Södertälje kommun. Kommunfullmäktige 2014-06-16 89, kommunstyrelsen 2014-06-13 139.

Riktlinjer för flaggning i Södertälje kommun. Kommunfullmäktige 2014-06-16 89, kommunstyrelsen 2014-06-13 139. Riktlinjer för flaggning i Södertälje kommun Kommunfullmäktige 2014-06-16 89, kommunstyrelsen 2014-06-13 139. Värdet av flaggning Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. Det

Läs mer

Följande förordningar reglerar Försvarsmaktens uniformer: SFS 1996:927, FFS 1997:2, 1997:3, 1998:1

Följande förordningar reglerar Försvarsmaktens uniformer: SFS 1996:927, FFS 1997:2, 1997:3, 1998:1 1. Grunder 1.1 Grunder Försvarsmaktens olika uniformer sätts samman och bärs i enlighet med dessa bestämmelser. Anvisningarna gäller för all personal som bär Försvarsmaktens uniformer. Försvarsmaktens

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR Medlemsblad 1-2015 kallar till ÅRSMÖTE DEN 11 APRIL 2015 KL 1300 SOLDATHEMMET Program: 1230 Samling 1300 Årsmötesförhandlingar* 1345 Förtäring 1430 Information, VETERANER

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

borgerlig begravning Borgerlig begravning

borgerlig begravning Borgerlig begravning borgerlig begravning Borgerlig begravning 2 Vad är en borgerlig begravning? En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot

Läs mer

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden 1970-03-10 GP jobbsökande uoff Yngre officerarna hyser också oro för framtiden De 26 underofficerarnas annons i G-P har väckt stor uppmärksamhet och deras allvarligt menade försök att få bättre betalda

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunstyrelsen den 30 maj 2007, 166, med ändring den 12 februari 2014, 23 Bilaga regler för minnesgåvor

Läs mer

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare LEDNINGSREGEMENTET Ledningsregementet är ett förband som stödjer hela Försvarsmakten med lednings- och kommunikationsförmåga. Här finns ett flertal

Läs mer

Den ryska björnen i Vietnams djungel

Den ryska björnen i Vietnams djungel DEL 13 VIETNAMKRIGET Den ryska björnen i Vietnams djungel Under Vietnamkriget kom Sovjetunionen att agera mer aktivt i Sydostasien än tidigare. Dessförinnan hade man varit mer återhållsam och den sovjetiska

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Olof Hallström Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om lasrar; 1 beslutade den 1 december

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE VEM ÄR VETERAN? 2013 Försvarsmakten Foto: Niklas Ehlen/Combat Camera VEM ÄR VETERAN? Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit anställda i Försvarsmakten och gjort

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar.

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar. likopterorganisation r har under många år varit ett "kärt ämne" eller " het potatis" om man så vil L Sedan 1960-ta let har mi nst ett tiotal utredn i ngar av olika omfattning försökt förverki iga en djupgående

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Inbjudan Svenskt Mästerskap med Ak 4 och RM pistol M/88 den 9-10 augusti 2014 i Kungsängen. 1 bilaga : Anmälningsblankett

Inbjudan Svenskt Mästerskap med Ak 4 och RM pistol M/88 den 9-10 augusti 2014 i Kungsängen. 1 bilaga : Anmälningsblankett LIVGARDET Beteckning 2014-03-19 19713:40737 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Rolf-Anders

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Begrepp. Antipersonell mina Avståndsutlagd minering. beredskap.

Begrepp. Antipersonell mina Avståndsutlagd minering. beredskap. Begrepp Spärrning, blockering och förstöring av an- läggningar samt minering och utförande av hinder i terräng. Antipersonell mina Avståndsutlagd minering Beredskap Beredskapsgrad Blockering Fördröjande

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR Medlemsblad 1-2014 kallar till ÅRSMÖTE DEN 5 APRIL 2014 KL 1300 SOLDATHEMMET Program: 1230 Samling 1300 Årsmötesförhandlingar* 1345 Förtäring 1430 Information, DET NYA

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer