Ny samverkan till stöd vid upphandling av kryptolösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny samverkan till stöd vid upphandling av kryptolösningar"

Transkript

1 Försvarets Materielverk/CSEC 2005 Document ID ED-188 Issue 0.1 Ny samverkan till stöd vid upphandling av kryptolösningar Dag Ströman, Verksamhetschef, Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet vid FMV 1

2 Kryptering är grunden för säker informationsteknologi Kryptering är grunden för merparten av olika IT-produkters säkerhetsfunktioner. Kryptering används bl a för verifiering av lösenord, säker autentisering, skydda data i transit, skydda data som lagras, digitala signaturer, säkra e-tjänster etc. Kryptering är idag förutsättningen för vår vardag: Bankomater, betalsystem, mobiltelefoni, debiteringssystem, styrsystem, smarta telefoner, inpasseringssystem, kopieringsskydd, fordonslås, internettjänster, e-myndigheter etc etc. Sveriges förmåga att upprätthålla säkerhet och integritet i samhällsviktig it-infrastruktur förutsätter att kryptolösningarna är väl vald för ändamålet. 2

3 Hur kan säker kryptering uppnås? Säkra krypteringslösningar är beroende av flera faktorer: Matematiskt säkra kryptografiska algoritmer. Säkra kryptostandarder. Säkra it-produkter. Säkra systemarkitekturer. Säkra systemimplementationer. Säker nyckelgenerering och nyckelhantering. Utbildade användare. Vart och ett av ovan områden är en nödvändig och fundamental faktor för att kunna etablera säker kommunikation och säkra it-lösningar. 3

4 Kryptoincidenter kan vara samhällsfarliga Kryptering innebär mycket stor aggregering av värde. Få algoritmer och standarder som används leder till monokulturer och risk för s k single-point-of-failure. En kryptonyckel eller kryptofunktion representerar det samlade värdet hos all information som någonsin skyddats av den. Föreställer er t ex: Värdet av all kommunikation med utrikesdepartementet, Alla transaktioner med en bank Den korrekta lägesbilden i svensk elförsörjning eller svenskt luftrum. Vid allvarliga kryptoincidenter kan skydden av samtliga ovan system i värsta fall förloras. Samtidigt. 4

5 Exempel: Brister i kryptografiska standarder Denna typ av incident kan bli direkt samhällsfarlig, eftersom den kan komma att omfatta många produkter och system samtidigt och det kan ta lång tid innan nödvändiga uppdateringar genomförts. Exempel: Freak: Brister i SSL/TLS kryptostandard. Drabbade bl a webbläsarna från Apple, Google, Microsoft och andra produkter som använde OpenSSL. Samtidigt. 36% av HTTPS-säkrade anslutningar var osäkra. Beskrevs som "potentially catastrophic. 5

6 Exempel: Brister i it-produkter. Beroende på den enskilda produktens spridning och användningsområde kan sådana incidenter drabba berörda användare hårt och även bli samhällsfarliga. Exempel: Heartbleed Sårbarhet i programbiblioteket OpenSSL. 17% (c:a en halv million) av de s k säkra servrarna på Internet bedömdes vara sårbara. Kallades katastrofal av Electronic Frontier Foundation, Ars Technica och Bruce Schneier. Tidningen Forbes kallade Heartbleed den värsta sårbarheten sedan internet började användas kommersiellt. 6

7 Bristen på styrning ger falsk trygghet Som beskrivits i föregående avsnitt är det flera faktorer som måste vara korrekt hanterade för att önskat skydd ska erhållas. Det är en komplicerad kedja av aspekter som var och en är vital, och som var och en måste hanteras och därmed styras. Att tro att en verksamhet är säker för att man använder kryptering leder i många fall till en falsk trygghet, där riskerna kan vara mycket större än man tror. Enbart när samtliga faktorer som angivits i föregående avsnitt är väl hanterade kan man anse att skyddet är adekvat. 7

8 Signalskydd, KSU och Common Criteria Signalskydd: Skydd av elektronisk kommunikation av sekretessbelagda uppgifter som rör rikets säkerhet. Dimensionerad att möta hotbilden från andra länders underrättelsetjänster. Godkänns av MUST vid Försvarsmakten. Krypto för Skyddsvärda uppgifter Skydd för annan information än den som är hemlig med hänsyn till rikets säkerhet. Godkänns av MUST vid Försvarsmakten Common Criteria IT-säkerhets- och kryptogranskning enligt standarden Common Criteria. Certifiering FMV/CSEC och andra länder anslutna till CCRA eller SOG-IS MRA. 8

9 Hur täcka nationella behovet av säker kryptering? Tillämpningen av Signalskydd och/eller KSU kan inte skalas upp till att täcka hela det allmänna behovet av att skydda känslig eller sekretessbelagd information. Common Criteria är ett internationellt erkänt certifieringssystem för IT-säkerhet och kryptering kan ge ett bra grundskydd och har mycket bättre kapacitet men kan inte ge skydd mot alla aktörer. Frågan om hur ovan begränsningar kan hanteras för att möta Sveriges faktiska behov är av central betydelse. 9

10 Strategisk samverkan mellan fyra myndigheter inom kryptoområdet Under 2014 samverkade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten och Försvarets materielverk för att ta fram ett förslag till nationell strategi och åtgärdsplan för säkra kryptografiska funktioner. Rapporten ingår i NISU-utredningen som presenterades våren

11 Viktiga principer i strategin MSB tar fram kryptokrav i internationell samverkan och med stöd från Försvarsmakten, FRA och FMV/CSEC. Fördel: Kostnadsdelning med andra länder i det mödosamma kravarbetet. Kravuppfyllnad visas genom CC-certifiering hos FMV/CSEC eller andra av Sverige erkända certifieringssystem. Fördel: Skalbar och kostnadseffektiv baskontrol av krypto. MSB beställer nationell granskning hos FMV/CSEC eller Försvarsmakten av de produkter som får störst genomslag i Sverige. Fördel: De begränsade nationella resurserna används för de mest använda produkterna och minskar riskerna med dessa. För kritiska system där lämpligt KSU eller Signalskydd inte finns, används kombinationsprincipen. Fördel: Högre säkerhet än enkel CC-certifiering, men begränsas inte av kapaciteten till nationell granskning. 11

12 Kombinationsprincipen Kombinationsprincipen innebär att två eller flera produkter kombineras för att skapa flera lager av kryptering. Genom att kombinera CC-certifierade produkter på detta sätt kan riskerna ändå minskas. En angripare måste lyckas bryta kryptoskyddet i flera produkter, vilket avsevärt kan höja säkerheten. Kombinationsprincipen kan tillämpas i de fall en kritisk tillämpning behöver skyddas, där CC-certifiering inte bedöms vara tillräckligt och KSU-godkända krypton inte finns. Tillämpas av bl a US i ökande omfattning: Säkra mobila lösningar Säker VPN, Säker trådlös uppkoppling 12

13 Isberget Samarbetet avser att öka tillgången på bra krypto-lösningar på nivån under signalskydd. 13

14 Åtgärder enligt samverkansplanen MSB Tar fram krav på kryptoprodukter baserat på CC i internationell samverkan, med stöd från FMV/CSEC, Försvarsmakten och FRA. Ger ut råd och ev föreskrifter i enlighet med redovisade principler. Analyserar vilka produkter som behöver kompletterande nationell granskning och beställer sådan granskning av FMV/CSEC eller Försvarsmakten. FMV/CSEC Certifierar kryptoprodukter mot MSB:s krav. Internationell samverkan med andra länders certifieringsorgan för att likvärdiga certifieringar i olika länder. Expertstöd till MSB. Försvarsmakten FRA Anger vilka kryptostandarder som ska anses vara säkra. Genomföra KSU-godkännande på av MSB utvalda produkter Expertstöd till MSB. Analysera kryptotillämpningar på arkitekturnivå (kombinationsprincipen) Stöd till Försvarsmakten och MSB. 14

15 Status Modellen ingår i NISU-utredningens förslag. Avvaktar nu regeringens bedömning. Under tiden sker redan visst arbete hos myndigheterna enligt dessa principer. Arbete pågår hos MSB med att ta fram krav på Säkra USB-minnen Säker hårddiskkryptering Säker VPN Säkra brandväggar. 15

16 Sammanfattning Den föreslagna modellen: Ger kostnadsdelning med andra intressenter vid kravställningsarbetet. Ger god skalbarhet många produkter kan certifieras inom ramen för det internationella samarbetet. Ger större tillgång till produkter och ökad konkurrens på lika villkor. Fokuserar nationella granskningsresurser på att i efterhand granska de produkter som fått störst spridning. Medger att kombinationsprincipen kan användas för skydd för kritiska system om KSU-godkännande saknas. Kort sagt: En modell som avser öka tillgången till säkra kryptosystem i Sverige. 16

17 Tack för uppmärksamheten! Frågor? 17

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se

107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se 107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se Årsrapport Säkerhetstjänst 2011 Årsrapport säkerhetstjänst 2011 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST Innehåll

Läs mer

Tidigare arbete på området 2015-09-14. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Tidigare arbete på området 2015-09-14. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm 2015-09-14 1 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar över betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (Ju2015/2650/SSK)

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet. Lägesbedömning 2009

Samhällets informationssäkerhet. Lägesbedömning 2009 Samhällets informationssäkerhet Lägesbedömning 2009 2 MSB:s kontaktperson: Helena Andersson, 010-240 41 33 Publikationsnummer MSB 0023-09 ISBN 978-91-7383-009-6 3 Förord Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen

Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen RAPPORT 1 (18) Dnr (åberopas vid korresp.) AD001-8770-09 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Er referens Ju2009/5174/PO Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen Sammanfattning Vid en allmän

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2014-12-26 Dnr: 14-13006 1(87) Nätsäkerhetsavdelningen Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet Post- och telestyrelsen (PTS) avser

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Sidan 1 av 29. Samhällets informationssäkerhet

Sidan 1 av 29. Samhällets informationssäkerhet Sidan 1 av 29 Samhällets informationssäkerhet 2006 Lägesbedömning 2007 2008 2009 Innehållsförteckning Sid 2(29) 1 Sammanfattning... 3 Ord- och förkortningslista... 4 2 Inledning... 5 2.1 KBM:s uppdrag...

Läs mer

Kommittédirektiv. En modern säkerhetsskyddslag. Dir. 2011:94. Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2011

Kommittédirektiv. En modern säkerhetsskyddslag. Dir. 2011:94. Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2011 Kommittédirektiv En modern säkerhetsskyddslag Dir. 2011:94 Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av säkerhetsskyddslagstiftningen.

Läs mer

Handbok Totalförsvarets Signalskyddstjänst. Grundläggande regler för signalskyddstjänsten. H TST Grunder

Handbok Totalförsvarets Signalskyddstjänst. Grundläggande regler för signalskyddstjänsten. H TST Grunder Handbok Totalförsvarets Signalskyddstjänst Grundläggande regler för signalskyddstjänsten H TST Grunder 2007 Handbok Totalförsvarets Signalskyddstjänst Grundläggande regler för signalskyddstjänsten H TST

Läs mer

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen en granskningsrapport från riksrevisionen Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen rir 2014:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Bilaga sammanträde 141216 HANDLINGSPLAN 1(20) version 0.4 och hantering av rapport från MSB - av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 2 2 och förslag

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet

Samhällets informationssäkerhet Samhällets informationssäkerhet 2007 Lägesbedömning 2008 2009 2010 Sammanfattning... 3 Ord- och förkortningslista... 4 1 Inledning... 5 1.1 KBM:s årliga lägesbedömning till regeringen... 5 1.2 Vad är informationssäkerhet?...

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig

Läs mer

Säkrare kommunikation för alla

Säkrare kommunikation för alla Säkrare kommunikation för alla 2 Säkrare kommunikation för alla Vi använder allt mer elektronisk kommunikation. Med hjälp av telefoner och datorer håller vi kontakten med våra vänner, tar del av vad som

Läs mer

Förstudierapport Svenska Kraftnät 2011

Förstudierapport Svenska Kraftnät 2011 2012-03-26 Dnr: 2011/1199 Förstudierapport Svenska Kraftnät 2011 Branschens behov av stöd inom informationssäkerhetsområdet Övergripande sammanfattning Förstudien har pågått under hösten 2011 och har under

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor FSPOS AG Kritisk Infrastruktur Datum för publicering: 2012-11-29 Rapporten finns att ladda ner på www.fspos.se. 2 SAMMANFATTNING Syftet

Läs mer

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1 Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet Under denna gransknings gång har två pågående utredningar haft i uppdrag att hantera mer övergripande frågor som

Läs mer

Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation. Version 2014-05-20

Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation. Version 2014-05-20 Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation Version 2014-05-20 2 3 1. Inledning Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

FMV Instruktion för verifiering system av system på nivå 4. System av system på nivå 4

FMV Instruktion för verifiering system av system på nivå 4. System av system på nivå 4 FMV Instruktion för verifiering system av system på nivå 4 System av system på nivå 4 2013-06-18 13FMV5921-8:1 Härmed fastställs Leverans av ISD version 2.0 för delgivning till Försvarsmakten Högkvarteret

Läs mer

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Titel: Faller

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Förord. Ingvar Åkesson FRA:s generaldirektör

Förord. Ingvar Åkesson FRA:s generaldirektör Årsrapport 2010 Innehåll FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson 3 Uppdrag, organisation och personal 4 Två verksamhetsområden 6 Underrättelser och integritet 8 Ny lagstiftning kräver anpassning 10 Tillstånd

Läs mer

Brottsliga angrepp mot internetbanker

Brottsliga angrepp mot internetbanker RAPPORT DEN 18 JUNI 2007 DNR 07-7950-399 2007 : 10 Brottsliga angrepp mot internetbanker INNEHÅLL SÅ SKYDDAR DU DIG SOM INTERNETKUND 1 SAMMANFATTNING 2 FINANSIELLA TJÄNSTER VIA INTERNET 3 Användningen

Läs mer