Året som gått. Ringhals årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året som gått. Ringhals årsredovisning 2013"

Transkript

1 Året som gått

2 Innehåll 4 VD har ordet 6 Elåret i Sverige Driftåret 2013: Goda resultat för produktion och revision 17 Om säkerhetsutvecklingen 16 Stort och smått Säkerhet och miljö 20 Ringhals fyller 40 år 22 Om vår personal 24 Årsredovisning 42 Ringhals styrelse Teknikfakta 2

3 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Vad hände på Ringhals 2013? Tredje bästa produktionsåret någonsin: Ringhals producerade totalt 26,7 TWh el Myndighetens fulla förtroende för säkerhetsarbetet: SSM upphävde särskilda villkor för drift Internationell granskning: Ringhals granskades av internationella kärnkraftsexperter från WANO Pris för öppet och uthålligt miljöarbete: Ringhals fick utmärkelse från Miljöstyrningsrådet Vad är på gång 2014? Säkerheten främst: Fortsatt målmedveten satsning på säkerhetsarbetet Ringhals firar 40 år i drift: Sedan starten har 775 miljarder kilowattimmar el producerats tillräckligt för att förse Sveriges alla hem med hushållsel de gångna 40 åren Text Yvonne Jonsson Ringhals Foto Börje Försäter Hallands Bild, Annika Örnborg, Yvonne Jonsson, Elin Jigenheim, Marie Strannabjer, Charlotta Eldelind Ringhals, Bergslagsbild, Daniel Henriksson, Svante Bergström Grafisk produktion och layout Samuel Linde / Don t Blink Omslag Kylvattenutloppen på Ringhals 3 och 4 inspekterades under revisionen. Utloppstunnlarna torrlades från kondensorn fram till svallschaktet så att man kunde gå ner och sanera tunnlarna från musslor och besiktiga betongkonstruktionen. 3

4 VD har ordet VD har ordet God säkerhet och hög produktion 2013 Det är glädjande att konstatera att resultaten för Ringhals 2013 är mycket bra. Hög produktion och god säkerhet går hand i hand. Vårt produktionsresultat var det tredje bästa i Ringhals historia, 26,7 TWh, vilket är cirka 18 procent av Sveriges elproduktion. Alla fyra reaktorerna producerade mer än 6 TWh vardera. Ringhals 4 gjorde sitt näst bästa produktionsår hittills och producerade 7,4 TWh med en tillgänglighet på 91 procent. Även säkerhetsvärdena var genomgående goda. Resultatet kan mäta sig med de bästa reaktorerna i världen. Driften av de fyra reaktorerna var lugn och stabil, och detsamma gällde revisionsavställningarna. Revisionsaktivteter och anläggningsändringar har genomförts säkerhetsmedvetet och planenligt. Den sammanlagda revisionstiden för Ringhals blev 173 dygn, två dygn kortare än vad elmarknaden i förväg hade meddelats. Långsiktigt arbete som gett resultat Att vi lyckades väl 2013 ser jag som en kombination av att vi nu börjar se resultat av flera års långsiktigt förbättringsarbete och att vi verkligen fokuserat på att hålla det vi lovat gentemot myndigheter, ägare och elmarknad. Glädjande är att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, under året upphävde de särskilda villkor för drift som Ringhals haft sedan Myndigheten har förtroende för vårt säkerhetsarbete och har sett god utveckling och ett stabilt förbättringsarbete de senaste åren. SSM:s beslut öppnade i sin tur för regeringens tillstånd i december 2013 att gå vidare med den sedan tidigare planerade effekthöjningen på Ringhals 4. Ändringen, som beräknas kunna ge en ökning av den elektriska effekten med 200 MW, kan genomföras tidigast vid revisionen 2014, och är ett resultat av de moderniseringar och stora komponentbyten som gjordes Vi fortsätter vårt ständiga förbättringsarbete mot visionen att vara ett kärnkraftverk i världsklass. Våren 2013 hade vi besök av WANO, kärnkraftbranschens internationella samarbetsorgan, som gjorde en oberoende granskning av vår verksamhet i ett internationellt perspektiv. Vi har under året jobbat vidare med deras förbättringsförslag och ser fram emot ett uppföljande återbesök våren Små men ständiga förbättringar Ett viktigt område som vi fortsätter jobba med är att hålla nere antalet arbetsplatsolyckor. Målet är att ingen, varken egen eller inhyrd personal, ska skadas i samband med arbetet. Därför jobbar vi bland annat förebyggande och med riktade utbildningsinsatser. Små men ständiga förbättringar är det som gäller även inom miljöområdet certifierades Ringhals miljöarbete enligt EMAS (Eco Management and Audit Scheme), och 2013 fick vi förnyade miljöcertifikat för ytterligare en treårsperiod. Den uppdaterade livscykelanalysen för elproduktionen visar att Ringhals miljöprestanda har förbättras sedan den förra analysen gjordes Som ett av totalt femton företag fick Ringhals i slutet av 2013 Miljöstyrningsrådets pris för kontinuerligt och öppet miljöarbete inom ramen för EMAS. Utmärkelsen ger oss energi att fortsätta det arbetet. Under 2013 har förarbete pågått för att forma den nya organisation som Ringhals gick in i vid årsskiftet 2013/2014. De viktigaste principerna är att förenkla styrningen av verksamheten, förstärka planeringsförmågan och renodla ansvarsfördelningen inom organisationen. Mitt intryck är att förändringen har tagits emot positivt och att det finns en bred vilja att hitta effektiva och gemensamma arbetssätt för Ringhals bästa. Utgångspunkt för 2014 Vi har ett bra år bakom oss och vi har goda förutsättningar att klara av de utmaningar som ligger framför oss. 4

5 VD har ordet Fyra fokusområden ska prägla Ringhals arbete Först och främst kommer som alltid säker och stabil elproduktion. Vi fortsätter också arbetet inom ramen för de så kallade övergångsplanerna med att anpassa våra anläggningar till den säkerhetsnivå som gäller för nya, moderna kärnkraftverk och 2015 ska vi slutföra det jobbet enligt SSM:s krav. Dessutom arbetar vi med säkerhetshöjande åtgärder som baseras på kärnkraftens stresstester. Vi är klara med de direkta åtgärderna och jobbar vidare med de långsiktiga. Vårt tredje fokus är att få den nya organisationen på plats och dra nytta av effektiviseringsmöjligheter. Och slutligen att vi värnar om oss själva och varandra på Ringhals så att ingen kommer till skada i sitt arbete. Eva Halldén Om Ringhals Ringhals är Nordens största kraftverk och ligger på den svenska västkusten cirka 6 mil söder om Göteborg i Varbergs kommun. Ringhals AB ägs av Vattenfall AB (70,4 procent) och E.ON Kärnkraft Sverige AB (29,6 procent). På Ringhals finns fyra reaktorer en kokvattenreaktor (R1) och tre tryckvattenreaktorer (R2, R3 och R4). Den installerade effekten är totalt 3746 MW och Ringhals har en produktionskapacitet på 28 TWh el per år. Antalet anställda är cirka 1600 och omkring 1100 årsarbeten köps in från konsult- och entreprenörsföretag. Ringhals har sedan starten 1974 producerat 775 TWh el, lika mycket el som hela Sverige använder under fem år firar vi 40 år som elproducent. Vd Ringhals AB 5

6 Elåret i Sverige 2013 Elåret i Sverige 2013 Den totala årsproduktionen i Sverige blev 149 TWh. Kärnkraften hade sin högsta produktion sedan 2007, nära 64 TWh. Vattenkraften med en årsproduktion på 61 TWh stod för något mindre andel än normal, medan vindkraften fortsatte sin ökning och producerade cirka 10 TWh under året. Övrig värmekraft stod för 14 TWh. Den totala elanvändningen blev knappa 139 TWh, en minskning med 3 procent från Föregående års nettoexport på 20 TWh från Sverige minskade till 10 TWh. Trots den starka svenska kraftbalansen blev dock Norden som helhet nettoimportör med 3 TWh, jämfört med 14 TWh nettoexport år Det genomsnittliga systempriset på den nordiska elbörsen var cirka 33 öre/kwh, knappt 6 öre högre än 2012 men nästan 9 öre lägre än Källor: Svensk Energi och Energimyndigheten Övrig värmekraft 9 % Vindkraft 7 % Kärnkraft 43 % Svensk elfakta 2013 Vattenkraft 41 % Total elproduktion Total elanvändning 149 TWh 139 TWh Sveriges elproduktion 2013 Totalt 149 TWh Nettoexport 10 TWh Hög elproduktion när den som bäst behövdes Vattenfalls reaktorer både på Ringhals och Forsmark hade mycket hög tillgänglighet den gångna vintern. Från november till mars var tillgängligheten totalt drygt 98 procent, det vill säga reaktorerna producerade med full effekt näst intill konstant. På Ringhals ökade tillgängligheten för andra vintern i rad, i år med en och en halv procentenhet till 97,5 procent. Ringhals låg på drygt 99 procent fram till dess Ringhals 1 togs ur drift för planerad revision den 22 mars

7 Driftåret 2013 Driftåret 2013 Goda resultat för produktion och revision Ringhals gjorde sitt tredje bästa produktionsår genom tiderna med totalt 26,7 TWh, vilket utgjorde cirka 18 procent av Sveriges elproduktion Den genomsnittliga energitillgängligheten var 83,4 procent. Alla fyra reaktorerna producerade vardera mer än 6 TWh. Bäst resultat hade Ringhals 4 med en produktion på 7,38 TWh och genomgående mycket goda säkerhetsvärden. Totalt sett genomfördes revisionerna väl liksom de anläggningsändringar som var planerade för året. Jobben har utförts säkerhetsmedvetet och planenligt. Den sammanlagda revisionstiden blev 173 dygn, två dygn kortare än den värdering som i förväg lämnades till elmarknaden. Inga INES-klassade händelser inträffade under året och inte heller har några bränsleskador förekommit. 30 TWh Kärnbränsle 13 % 25 Kapitalkostnader 21 % Avfallsfond 8 % Skatt 23 % Drift och underhåll 35 % Ringhals produktion Ringhals produktionskostnad 2013, fördelning i procent 7

8 Ringhals 1 Ringhals 1 Högre produktion trots effektreducering Årets produktionsresultat blev 6,12 TWh, vilket gör 2013 till det bästa produktionsåret på Ringhals 1 sedan Tillgängligheten var 80,4 procent. Ringhals 1 har några tuffa år bakom sig, men visade 2013 att man produktionsmässigt är tillbaka på nivåer över 6 TWh. Detta trots att det oplanerade produktionsbortfallet blev närmare 800 GWh, bland annat till följd av effektreduktion under våren. Bidragande faktor till årets relativt höga produktion är det extra effekttillskott som föregående års turbinbyten inneburit. Produktionsåret 2013 inleddes vid maximal effekt. Den 18 februari togs den ena turbinen kortvarigt ur drift efter att ett ångläckage uppstått till följd av att en otät säkerhetsventil medfört att en anslutande rörledning utsatts för vibrationsutmattning. På grund av en krånglande direktblåsningsventil på huvudångledningen beslutades att effekten skulle reduceras till 95 procent från den 21 februari och fram till revisionsstarten den 28 april. Revisionsåtgärderna omfattade som vanligt bränslebyte, provningar, underhållsåtgärder och moderniseringar. Exempelvis gjordes ombyggnad av kontrolltavlor i kontrollrummet, förberedelse för byte av kablar i reaktorinneslutningen till material av högre miljöklass samt förbättringar av kondensatreningen i turbinanläggningen. Ett tillkommande arbete, som dock inte påverkade tidplanen, var demontage av tanklockskylstrilen. Revisionen gick som helhet bra och återstart gjordes den 2 juni, ett dygn senare än den ursprungliga marknadsplanen. Effektuppgången till 100 procent efter revisionen kantades av flera problem, bland annat ett turbinsnabbstopp. Den 12 juni inträffade en mindre brand i isoleringsmaterial på den ena högtrycksturbinen. Branden släcktes snabbt av Ringhals interna räddningsstyrka. Blocket var tillbaka i full effekt den 16 juni. Den 6 augusti togs en turbin ur drift på grund av fel i mellanöverhettaren. Efter reparation kunde turbinen åter fasas in på elnätet den 19 augusti. Den 20 augusti togs turbinen åter ur drift av samma orsak. Efter omfattande felsökning kunde felet lokaliseras till en kopplingsbox mellan turbinregulatorn och en ångventil till turbinen. Turbinen fasades åter till elnätet den 24 augusti. Den 25 oktober togs reaktorn till kall avställning för reparation av en skalventil i kylsystemet för kondensationsbassängen. Blocket var åter på elnätet den 27 oktober. I samband med stormen Sven den 5 december snabbstoppade reaktorn till följd av störningar på det yttre nätet och var tillbaka i full produktion igen den 8 december. Den 25 december togs den ena turbinen ur drift för åtgärd av gnistbildning och jordfel i magnetiseringsutrustningen till generatorn. 10 TWh Produktion Ringhals 1 Driftåret 2013 på Ringhals MWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Tillgänglig energi Producerad energi 8

9 Högre produktion trots effektreducering 9

10 Ringhals 2 Ringhals 2 Lugn och stabil drift Ringhals 2 gjorde sitt bästa produktionsår sedan Produktionen var 6,30 TWh och tillgängligheten 86,2 procent. Driften var lugn och stabil i stort sett utan produktionsstörningar ända fram till årets revision, som inleddes den 7 september. Dimensionerande för avställningstiden var arbetet med att flytta säkerhetsventiler i restvärmesystemet och bygga om tillhörande avlastningsledningar. En renoverad huvudtransformator återinstallerades och samtidigt byttes magnetiseringstransformatorer. Ett flerårigt arbete med att jordbävningssäkra instrumentutrustning fortsatte, liksom arbete med att byta ut exempelvis kontaktdon och fläktmotorer mot utrustning som har större tålighet mot höga temperaturer, vatten och ånga. Totalt var cirka 1100 personer engagerade i revisionen, varav 800 inhyrda från entreprenörsfirmor. Revisionen avslutades den 8 oktober, i stort sett enligt marknadsplanen. Den 17 december togs reaktorn till varm avställning för att reparera en temperaturgivare till en av ånggeneratorerna. I samband med uppgången inträffade två turbinsnabbstopp från tomgångsvarvtal. Blocket var åter vid normal produktion den 19 december. Den tillgängliga effekten på Ringhals 2 är reducerad till 94 procent på grund av begränsningar i hjälpmatarvattenkapaciteten. Systemet kommer att byggas om under revisionen Den 1 oktober 2013 ändrades rapporteringen så att 94 procents reaktoreffekt fram tills dess motsvarar 100 procents tillgänglighet. 10 TWh Produktion Ringhals 2 Driftåret 2013 på Ringhals MWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Tillgänglig energi Producerad energi 10

11 Lugn och stabil drift 11

12 Ringhals 3 Ringhals 3 Stabilt år med lång revision Ringhals 3 hade ett stabilt år med en produktion på 6,95 TWh. Tillgängligheten för hela året var 76,7 procent och med revisionen borträknad 98,2 procent. I mitten av januari inträffade ett reaktorsnabbstopp på grund av ett fel i ett kretskort till styrstavsmanövreringen. Den 11 maj orsakade en kortslutning i en spänningstransformator att den ena turbinen snabbstoppade. Revisionen inleddes den 10 augusti och föregicks av en coast down-period med planerad gradvis sjunkande effekt var ett revisionstungt år för Ringhals 3, med en avställningstid som sträckte sig över tre månader. Ett av de större arbetena var ombyggnad av kylsystemet som används för avställningsdrift av reaktorn. Det är en säkerhetshöjande åtgärd som innebär att kylsystemet för avställd reaktor (RH) och sprinklersystemet (SP) byggs ihop för att säkra vattentillförsel från flera håll. I relärum och ställverksrum fortsatte seismikarbeten från föregående år reläer byttes ut och elektronikskåp, som innehåller säkerhetsklassad utrustning, förankrades. Dessutom monterades ett nytt innertak med ventilation och belysning i kontrollrummet. Det tidstyrande projektet för revisionslängden var betongarbeten i sumparna för hjälpkylvattenpumparna. Revisionsarbetena gick mycket bra och blocket kunde fasa in på elnätet den 27 oktober, cirka fyra dygn tidigare än vad som var beräknat på förhand. TWh 10 Produktion Ringhals 3 Driftåret 2013 på Ringhals 3 9,2 MWh , , , jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Tillgänglig energi Producerad energi 12

13 Stabilt år med lång revision 13

14 Ringhals 4 Ringhals 4 Resultat i världsklass 2013 var ett mycket bra år för Ringhals 4. Produktionen blev den näst högsta hittills, 7,38 TWh, och tillgängligheten 91,2 procent. Resultatet kan mäta sig med de bästa reaktorerna i världen. Ringhals 4 når upp till World Class enligt Vattenfalls definition som bygger på WANO:s indikatorer för säkerhet och produktion. Ringhals 4 hade jämn och hög produktion året igenom. Nio av årets månader var tillgängligheten 100 procent. Det enda egentliga oplanerade produktionsbortfallet var ett kortare stopp i februari på den ena turbinen för att åtgärda en otät ventil. Revisionen inleddes den 18 maj och var planerad till 28 dygn. Förutom bränslebyte, ordinarie underhållsåtgärder och provningar gjordes bland annat byte av reläer och åtgärder för att förankra och jordbävningssäkra ställverksskåp som innehåller säkerhetsklassad utrustning. Arbetet med förberedande montage fortsatte för den nya dieselgenerator som kopplas in 2014 för Ringhals 3 och Ringhals 4. Fasningen skedde den 16 juni, en dag senare än den ursprungliga marknadsplanen. Återstoden av driftåret förflöt lugnt. Noteras kan att det nu är mer än sex år sedan något reaktorsnabbstopp inträffade på Ringhals TWh Produktion Ringhals 4 Driftåret 2013 på Ringhals MWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Tillgänglig energi Producerad energi 14

15 Resultat i världsklass 15

16 Stort och smått 2013 Stort och smått 2013 Januari Ringhals passerade en milstolpe i sin produktionshistoria. Sedan Ringhals första reaktor togs i drift 1974 har kraftverket totalt producerat mer än 750 TWh el. Det motsvarar Sveriges totala årsförbrukning under fem år. Februari 400 glada och förväntansfulla barn och ungdomar deltog i innebandyturnering Ringhals Powerplay Cup. Nytt för i år var att det blev en uppföljning även på höstlovet. Mars Under tre veckor granskades Ringhals verksamhet av kärnkraftsbranschens internationella samarbetsorgan, WANO (World Association of Nuclear Operators). April Öppet hus lockade massor av folk till Ringhals den 21 april. Besökarna kunde bland annat lyssna på föredrag, åka tågtur, tävla i trekamp och besöka R2-simulatorn. Årets första revision inleddes den 28 april, då Ringhals 1 togs ur drift för en månadslång avställning. Maj Ringhals 4 hade hög och stabil produktion under året, där den månadslånga revisionen var det enda produktionsstoppet. Dykare togs till hjälp i revisionsjobbet att montera vortexbrytare i borvattentanken. Juni I mitten av juni kom beskedet från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att Ringhals inte längre står under särskild tillsyn. Myndigheten anser att Ringhals nu har stabil och god fart i sitt förbättringsarbete och därför behövs inte särskilda villkor för driften. 16

17 Juli Solen sken över Östervi IP där Ringhals och Lilla Träslövs FF den 19 juli anordnade Ringhals Hattrick Cup för fotbollstokiga tjejer och killar. 48 lag var anmälda. Stort och smått 2013 Augusti Ringhals 3 hade årets längsta revision, elva veckor, då bland annat säkerhetshöjande ombyggnader gjordes i kylsystemet för avställd reaktor. Revisionsarbetena gick mycket bra och produktionsstoppet blev därför några dygn kortare än planerat. September Komplicerade mattetal kräver en avancerad kalkylator. 160 förstaårselever på Peder Skrivares gymnasieskola i Varberg fick vid terminsstarten varsin ny räknare att använda i skolarbetet de kommande tre åren. Ringhals 2 togs ur drift för årlig revision den 7 september och var tillbaka på nätet igen en månad senare. Totalt var cirka 1100 personer engagerade, varav 800 inhyrda från entreprenörsfirmor. Oktober Den 29 oktober var alla fyra reaktorerna uppe i full effekt, redo för vintern efter att ha avslutat årets revisionsavställningar. November Ringhals var en av 15 organisationer som prisades av Miljöstyrningsrådet för sitt långsiktiga arbete med miljöledningssystemet EMAS (Eco Management and Audit Scheme). December Sigrids premiärtur gick till Ringhals. Svensk Kärnbränslehantering, SKB, tog ett nytt fartyg i drift för transporter av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Den 19 december gav regeringen tillstånd för att höja effekten på Ringhals 4 med 18 procent. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att formulera vilka säkerhetskrav som ska gälla för effekthöjningen, som tidigast kan ske vid revisionen Vid årsskiftet fick Ringhals en ny organisation som jobbats fram för att förenkla styrningen och förstärka planeringsförmågan. 17

18 Säkerhet och miljö Säkerhet och miljö Fortsatt säkerhetsutveckling Ringhals mål är att vara bland de säkraste kärnkraftverken i världen. Ska man nå dit och behålla den positionen finns inga genvägar. Vi måste ständigt arbeta med att utveckla säkerheten och vårt säkerhetsmedvetande det gäller hela verksamheten och alla som jobbar på Ringhals. Vi mäter våra resultat bland annat mot indikatorer från WANO, World Association of Nuclear Operators visade Ringhals 4 mycket goda resultat för både säkerhet och produktion och nådde World class. Särskilda villkor upphävda I juni 2013 meddelade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att Ringhals nu uppvisar en sådan framdrift och stabilitet i förbättringsarbetet att myndigheten kunde upphäva de särskilda villkor för drift som Ringhals haft sedan För Ringhals innebär beslutet att arbetet med säkerhetshöjande åtgärder fortsätter med oförminskad takt och kraft. Däremot kan antalet rapporter och liknande som lämnas in till myndigheten minskas. Lärorik WANO-granskning Under tre veckor våren 2013 hade Ringhals besök av ett granskningsteam från kärnkraftsbranschens internationella samarbetsorgan WANO. Teamet gjorde en så kallad peer review av Ringhals verksamhet uppdelad i tio granskningsområden, bland annat drift, underhåll, strålskydd och haveriberedskap. Slutresultatet blev ett antal förslag till förbättringar och några goda exempel för andra i branschen att ta del av. Ringhals har därefter under året jobbat vidare med förbättringsförslagen som kommer att följas upp vid ett återbesök våren I kontrollrum 2 visas granskaren Douglas Salmon från Brasilien runt av skiftingenjör Robert McDonald, som bland annat förklarar vad som visas på de olika monitorerna och panelerna och hur säkerhetssystemen styrs och övervakas. Ringhals counterpart Jan-Olof Bengtsson berättar om haveriberedskapen och besvarar granskarna Manfred Büttners och Sébastian Bontemps frågor. 18

19 Miljöförbättringar Miljöförbättringar Vi jobbar med utveckling genom ständiga förbättringar i verksamheten. Här är några miljöförbättringar som gjorts 2013: 66 Ringhals har under året genomfört åtgärder som minskar vår egen energianvändning med 1273 MWh/år. 66 I det sanitära avloppsreningsverket har antalet bärare ökats för att därigenom öka antalet nedbrytande bakterier i bioreaktorn. Reningseffekten har förbättrats även när förutsättningarna för bakteriernas livsmiljö är negativ, som vid ihållande kallt väder. Åtgärden initierades efter att problem uppstått med reningsfunktionen vid årets början, då halterna av biologiskt syreförbrukande ämnen översteg Miljödomstolens krav. 66 Tre dieseldrivna fordon har ersatts med tre eldrivna bilar. 66 På Ringhals 2 har oljeisolerade magnetiseringstransformatorer bytts mot torrisolerade, vilket minskar hanteringen av olja och risken för läckage. 66 Kemikalieförrådet har byggts om med nya invallningar. Det förbättrar förvaringen av kemikalier och minskar risken för utsläpp till yttre miljö. 66 Livscykelanalysen för Ringhals elproduktion har uppdaterats och visar att miljöprestanda har förbättrats sedan den förra analysen Ringhals uppmärksammades av Miljöstyrningsrådet för sitt långsiktiga arbete med miljöledningssystemet EMAS och ett kontinuerligt och öppet miljöarbete. Vill du läsa mer om Ringhals miljöarbete? Ta del av vår miljöredovisning för Läser du denna årsredovisning i pappersform hänvisar vi istället till miljöredovisningen som finns på vår hemsida Elbilar finns för interna transporter på Ringhalsområdet, som här där förrådspersonal lastar en elbil på godsmottagningen inför leverans av gods och paket. 19

20 Ringhals fyller 40 år Ringhals fyller 40 år Nordens största kraftverk bjuder in till jubileumsaktiviteter producerades den första elektriciteten på Ringhals. Sedan dess har inte mindre än 775 miljarder kilowattimmar strömmat ut på elnätet från kärnkraftverket. Det är tillräckligt för att täcka elbehovet i en kommun som Varberg i över 2000 år. Under 2014 kommer vi att uppmärksamma några olika händelser i vår historia och berätta om Ringhals utveckling i Varbergs kommun, fram till idag och in i framtiden, säger Ringhals kommunikationschef Gösta Larsen. Ringhals då, nu och sedan För 45 år sedan, den 20 februari 1969, togs det första spadtaget för att bygga Ringhals. Det var starten på vad som skulle bli en av Europas största byggarbetsplatser och som än idag är en av de största arbetsplatserna i regionen. Samtidigt pågick andra stora byggen i närområdet sjukhuset i Varberg och massafabriken i Värö. Ganska snart var arbetsmarknaden i regionen i princip helt tömd på arbetskraft. Vattenfall satsade då på att rekrytera vattenkraftbyggare från Norrland. Som mest arbetade 3500 personer med bygget. Det tog fem år att färdigställa de två första reaktorerna. Den 17 augusti 1974 producerades den första elen. Bygget av Ringhals 3 och Ringhals 4 gick vidare och de reaktorerna togs i drift 1981 respektive Sedan starten har 775 TWh, eller 775 miljarder kilowattimmar, producerats. Det är tillräckligt för hela Sveriges elbehov i fem år, eller lika mycket el som alla Sveriges hushåll gjort av med under de gångna 40 åren. Kan fira både 50 och 60 år Vi får idag ut mer el ur samma mängd bränsle och kraftverket är säkrare nu än när det en gång byggdes, säger Gösta Larsen. Detta tack vare säkerhetshöjande åtgärder och moderniseringar som gjorts under årens lopp. I genomsnitt investerar vi omkring 5 miljoner kronor varje dag i ännu högre säkerhet, modern teknik och bättre miljöegenskaper. Ringhals kommer att vara en viktig elproducent länge än och vi planerar att kunna fira både 50 och 60 år i drift. Atomåldern kom till Väröbygden. Reaktortanken på väg till Ringhals 2 i juni

21 Ringhals fyller 40 år Armeraren Kenneth Floberg på takkupolen till Ringhals 3. Året var Glädjen var stor på Ringhals 3 när beskedet kom efter folkomröstningen den 23 mars Det innebar klartecken att gå vidare för att ladda reaktorn med bränsle för första gången. 21

22 Om vår personal Om vår personal Personalen i siffror vid årsskiftet 2013/2014 Antalet tillsvidareanställda vid Ringhals AB Andelen kvinnor 23 procent Nyanställda under året 105 Avgångar (avslutat anställning, i pension etc) 67 varav 10 till övriga Vattenfallkoncernen Personalomsättning 4,1 procent Medelålder 44,8 år Sjukfrånvaro 2,5 procent 22

23 Urladdning av bränsle på Ringhals 3.

24 Årsredovisning Årsredovisning För räkenskapsåret Innehåll 25 Förvaltningsberättelse 28 Resultaträkning 29 Balansräkning 31 Kassaflödesanalys 32 Noter 41 Revisionsberättelse Om inget annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 24

25 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Ringhals AB avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Ägarförhållanden Ringhals AB är dotterföretag till Vattenfall AB, org nr som i sin tur ägs av svenska staten. attenfall AB äger 70,44% i Ringhals AB. E.ON Kärnkraft Sverige AB, som är ett helägt dotterföretag till E.ON Sverige AB äger resterande 29,56% i företaget.. Information om verksamheten Ringhals kärnkraftverk ligger på västkusten cirka sex mil söder om Göteborg i Varbergs kommun och är Nordens största kraftverk. I Ringhals verksamhet ingår de fyra producerande kärnkraftreaktorerna Ringhals 1-4. Ringhals dotterbolag Barsebäck Kraft AB utför, fr.o.m på uppdrag av E.ON Kärnkraft Sverige AB, enligt avtal, servicedrift av kärnkraftreaktorerna Barsebäck 1 och 2. I syfte att öka öppenheten för hur styrelsearbetet i Ringhals AB bedrivs och att öka förtroendet för att arbetet i styrelsen sker i enlighet med gällande konkurrenslagstiftning följer styrelsen Code of Conduct för styrelsearbete i kärnkraftföretag. Koden är ett regelverk för utbyte av information, vilken har delats upp i en vit respektive svart lista över vilken information som får respektive inte får utbytas. För att övervaka styrelsens efterlevnad av koden finns en extern observatör nominerad av Energimarknadsinspektionen. Styrelsen i Ringhals AB gör årligen en utvärdering av styrelsens efterlevnad av koden. Säkerhet och miljö Ringhals AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt kärntekniklagen. Verksamhetens säkerhetspåverkan regleras i kärntekniklagen och dess miljöpåverkan i strålskyddslagen och miljöbalken. Ringhals AB är certifierat enligt ISO sedan 1998 och EMAS-registrerat sedan Ringhals arbetsmiljöledning är certifierad sedan 2006 enligt AFS 2001:1 och OHSAS Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket har vid ett flertal tillfällen inspekterat reaktorsäkerhets-, strålskydds- och miljöarbetet och efterlevnaden av tillstånd, villkor och författningar. I årliga rapporter till SSM beskrivs säkerhets- och strålskyddsläget i relation till föreslagen utveckling, erhållna resultat och inträffade händelser. SSM sammanställer årligen en gemensam rapport till regeringen om säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftsreaktorerna. Sammanfattningsvis har inga händelser inträffat under 2013 som klassats som INES1 eller högre enligt IAEA:s internationella sjugradiga skala (International Nuclear Event Scale). De säkerhetsprogram som finns för varje kärnkraftreaktor, och som uppdateras årligen, innehåller den information som behövs för att få en helhetsbild av de åtgärder som görs för att uppfylla SSM föreskrifter. Ett separat dokument, så kallad övergångsplan, omfattar åtgärder för modernisering (analyser och projekt) relaterade till föreskriften för konstruktion och utförande av kärnkraftsanläggningar. Moderniseringsarbetet har fortsatt under Under året har det även pågått ett arbete för Ringhals 1 och Ringhals 2 med beskrivning av anläggning, verksamhet och organisation för en kommande tioårsperiod. Beskrivningen, som är en återkommande helhetsbedömning av säkerheten, redovisas till SSM och är ett underlag för myndighetens säkerhetsprövning inför beslut om fortsatt drifttillstånd för respektive reaktor beslutade SSM om Föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Ringhals 1-4. Ett omfattande åtgärdsprogram pågår sedan 2009 varav merparten av åtgärderna avslutades SSM har sett en positiv utveckling hos Ringhals och har under 2013 hävt de särskilda villkoren för drift. Ringhals genomförde under 2011 som en konsekvens av Fukushimahändelsen en samlad risk- och säkerhetsbedömning utifrån händelser som är svårare än vad man tidigare räknat med, de så kallade stresstesterna. Resultatet från stresstesterna visar att anläggningarna i grunden är robusta. Under 2012 inlämnade Ringhals till SSM en redovisning av planerade åtgärder i syfte att ytterligare stärka anläggningens tålighet mot vissa händelser. Vidareutveckling efter stresstesterna hanteras inom Ringhals. Under 2013 har direkta åtgärder genomförts och redovisats till SSM, tillsammans med omfattning och tidplan för långsiktiga utredningar och åtgärder, i enlighet med den nationella handlingsplan som SSM under 2012 presenterat i EU:s ministerråd. I den årliga miljörapporten till Länsstyrelsen redovisas samtliga miljötillstånd och hur bolaget efterlever dessa. I miljörapporten redovisas också förbrukning av kemiska produkter, utsläpp till vatten och luft, avfallsproduktion 25

Årsredovisning. Ringhalsgruppen

Årsredovisning. Ringhalsgruppen Årsredovisning 20 Ringhalsgruppen 2 Årsredovisning Innehåll Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 7 sbalansräkning 8 s kassaflödesanalys 10 s resultaträkning 11 s balansräkning 12 30 år och mitt i

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2008 XX Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att anlägga,

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Mälarenergi Elnät AB

Årsredovisning. Mälarenergi Elnät AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi Elnät AB Vd har ordet Medarbetarnas engagemang skapar resultat. År 2014 blev ett rekordår för Mälarenergi Elnät. Resultatet visar på medarbetare och chefer som är engagerade,

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1 ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2014 Årsredovisning BEAB 2014 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Mats Engfors/Fotographic, Josefin Wiklund, Tobias Hannu, med fler. VD har ordet...4 Koncernen...5 Organisation...5

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

E.ON Sverige AB. Årsredovisning

E.ON Sverige AB. Årsredovisning E.ON Sverige AB Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 Verksamhet... 5 Marknadsöversikt och viktiga händelser... 5 Forskning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Audit 3 Tax 4 Consulting 4 Financial Advisory 4 Medarbetare 4-5

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014

VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014 VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014 VAD ÄR ETT RIKT LIV? Är det att kunna äta frukost vid havet eller att få ha med hunden på jobbet? Är det att känna vinden ta tag i seglet eller att se på favoritserien

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer