Ahls tröm C apit Årsredo visning 20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ahls tröm C apit Årsredo visning 20"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Ahlström Capital Ahlström Capital är ett privat investeringsbolag som skapar mervärde för sina aktieägare genom att fokuserat investera i industriella objekt, fastigheter och tillväxtföretag i miljöteknikbranschen. Bolaget är en av de största riskkapitalinvesterarna i Finland med en portfölj vars sammanlagda omsättning överstiger en miljard euro. Ahlström Capitals styrka är ett gediget industriellt kunnande, långa företagartraditioner och betydande finansiella resurser. Innehåll Ahlström Capital VD har ordet... 2 Investeringsklimatet... 4 Strategi och investeringar... 5 Industriella investeringar... 7 Fastighetsinvesteringar Cleantechinvesteringar Styrelsen och personalen Verksamhetsberättelse Bokslut Koncernens resultaträkning Koncernens finansieringsanalys Koncernens balansräkning Noter till bokslutet Moderbolagets resultaträkning och finansieringsanalys Moderbolagets balansräkning Revisionsberättelse Styrelsens förslag till vinstdisposition Nyckeltal Aktiernas balansvärde och externa gängse värde Aktier och aktieägare Förvaltningsprinciper Information till aktieägarna... 52

3 Ahlström Capitals år Aktiens externa gängse värde, justerat för utbetald dividend, ökade med 17,3 procent och nettoresultatet uppgick till 25 miljoner euro Vi skapade klarhet i vår portfölj och sänkte risknivån ÅR Packaging förbättrade lönsamheten och koncentrerade verksamheten Vi minskade vår andel i Vacon till 13,5 procent Elbi gjorde ett klart bättre resultat Vi köpte en fastighet på Lönnrotsgatan 3 i Helsingfors tillsammans med HGR Property Partners 1

4 VD har ordet Med sikte på en balanserad portfölj För Ahlström Capital var 2012 ett år präglat av åtgärder för att stabilisera portföljen. Vi gick aktivt och medvetet in för att minska riskerna i investeringarna genom att skapa klarhet i våra innehav och se över investeringarnas relativa vikt. För ett investeringsbolag som Ahlström Capital är ett av de viktigaste resultatmåtten hur det externa gängse värdet på bolagets innehav utvecklas. Under 2012 var utvecklingen för vår del positiv och värdet steg med 17,3 procent. Också det bokförda resultatet förbättrades betydligt tack vare realisationsvinster, även om året i operativt avseende var utmanande för våra portföljföretag. Också året innan ökade ju värdet på våra innehav, men det bokföringsmässiga resultatet var då negativt till följd av nedskrivningar och poster av engångskaraktär. Vår soliditet och skuldsättningsgrad var inte i början av året på en godtagbar nivå. För att minska skuldsättningsgraden vidtog vi under året åtgärder som förbättrade kassaflödet, och koncentrerade våra skulder och ansvarsförbindelser för att optimera våra finansieringskostnader. Åtgärderna ledde till en avsevärt lättare balansräkning, och nyckeltalen har förbättrats. Under året började vi också rapportera kvartalsvis till aktieägarna på samma sätt som börsbolag. Välavvägd riskminskning och aktivt ägande Under 2012 har vi aktivt tagit del i portföljbolagens verksamhet. Speciellt har vi ägnat uppmärksamhet åt att formulera deras strategi och staka ut riktlinjer för deras verksamhet, och självfallet också åt deras framtida lönsamhet. En av våra främsta målsättningar under det gångna året har varit att skapa balans i våra industriella investeringar. Vi gick genast från början in för att sänka risknivån. Vi ville också jämna ut de enskilda företagens relativa vikt i portföljen, och på hösten minskade vi vår ägarandel i Vacon. Vi har varit en betydande delägare i bolaget ända sedan 2001, och tack vare den positiva kursutvecklingen hade Vacons vikt i vår portfölj stigit avsevärt. Vi är fortfarande Vacons största enskilda aktieägare. Även om året präglades av ekonomisk osäkerhet har våra portföljbolag klarat sig hyggligt. I Finland har arbetet emellertid varit utmanande eftersom vårt land har förlorat en hel del av sin konkurrensförmåga. För ÅR Packaging Group belastades året av de extra kostnader som effektiveringsprogrammet förde med sig, men rörelseresultatet blev betydligt bättre än året innan. En justering av företagets kärnområden skedde då affärsområdet dryckesförpackningar såldes i slutet av året. Enics, en kontraktstillverkare inom elektronikindustri, behöll sin starka marknadsposition och ökade sin omsättning. Företagets interna effektivitet är emellertid inte vad den borde vara, och åtgärder har inletts för att förbättra den. Elbi, en ledande turkisk tillverkare av elinstalla- Under året lyckades vi på ett framgångsrikt sätt öka balansen i vår industriella portfölj. tionsmateriel, expanderade kraftigt i fråga om både marknadsandel och omsättning, och företagets utveckling är på rätt väg. Vacon, som tillverkar frekvensomriktare, lyckades under året öka sin försäljning till ett flertal industrisektorer och kunde på det sättet kompensera den kraftiga nedgången i försäljningen av produkter för utvinning av förnybar energi. Vår andel i Cencorp avyttrades på våren. 2 Ahlström Capitals årsredovisning 2012

5 I ett utmanande ekonomiskt läge måste kapitalinvesterarna vara beredda att ta genomtänkta risker när det upplevs som lönsamt. verkställande direktör Panu Routila Utvecklingsarbetet fortsätter Under året lyckades vi på ett framgångsrikt sätt öka balansen i vår industriella portfölj. Eftersom vi främst har satsat på stabilisering har vi inte särskilt aktivt gått in för att söka nya investeringsobjekt. Stabiliseringsåtgärderna riktades också mot våra industrifastigheter. Av de fyra industrifastigheter som ingick i vår portfölj i början av året var ingen kvar vid årets slut. I februari köpte vi tillsammans med HGR Property Partners en fastighet vid Lönnrotsgatan 3 i Helsingfors. Huset är från 1896, och avsikten är att det ska återställas som bostadshus. Marknadsföringen av lägenheterna har redan inletts. Också fastighetsprojektet i Bragadiru i Rumänien har fortskridit planenligt. Byggnadsarbetena på det fjärde bostadshuset inleddes i september 2012, och huset beräknas bli färdigt sommaren De lovande unga företagen i vår cleantechportfölj har haft växlande framgång. Alla har tyvärr inte infriat förhoppningarna, men vissa av dem har gjort klara framsteg i sin teknologi. Cleantech är en bransch där vi fortfarande ser tillväxtmöjligheter. Ett arbetsfyllt år framför oss Kapitalinvestering bidrar till att sätta fart på ekonomin och affärslivet. I ett utmanande ekonomiskt läge måste kapitalinvesterarna vara beredda att ta genomtänkta risker när det upplevs som lönsamt. För mig själv är detta det femte året som Ahlström Capitals vd. Den tiden har innefattat faser av olika slag, och i många avseenden har vi gjort stora framsteg. Arbetet fortsätter. Jag vill varmt tacka Ahlström Capitals och portföljföretagens personal för deras flitiga arbetsinsatser, aktieägarna och styrelsen för deras engagemang och förtroende, och alla samarbetspartner för smidigt samarbete. Helsingfors i mars 2013 Panu Routila 3

6 Investeringsklimatet Vägvisare i osäkra tider I det fortsatt osäkra internationella ekonomiska läget kan Ahlström Capitals aktiva och långsiktiga investeringsstrategi bidra till att skapa trygghet och öppna nya möjligheter. Kapitalinvestering är en aktiv och värdeskapande form av ägande som har betydelse för hela samhällsekonomins tillväxt och konkurrenskraft. Vi samarbetar kontinuerligt med våra portföljföretags ledning och styrelser. Betydelsen av samarbetet framstår särskilt tydligt under ekonomiskt osäkra tider, när vårt professionella grepp om verksamheten kan fungera som en vägvisare för andra. Det allmänna marknadsläget 2012 var osäkert. Den globala ekonomin försvagades under sommaren och hösten och detta drabbade särskilt Europa. I någon mån stabiliserades marknaden emellertid av Europeiska centralbankens beredskap att trygga finansieringen inom euroområdet genom att ställa mer pengar till förfogande för krisländernas stater och finansinstitut. Mot slutet av året kunde man av börskursernas utveckling avläsa vissa försiktiga tecken på att osäkerheten på marknaden höll på att minska. Utsikterna för den närmaste framtiden överskug- gades emellertid fortfarande av den dämpade tillväxten på världsmarknaden, industrins oväntat svaga förtroendeindex, lågt kapacitetsutnyttjande i Europa och problemen med statsskulder inom euroområdet. Den vacklande ekonomin återspeglades också i våra portföljföretags verksamhet. Orderstockarna har blivit kortare då kunderna agerar mer kortsiktigt. Turkiet och Kina hör till de få länder av betydelse för Ahlström Capitals verksamhet där ekonomin fortfarande växer, om än långsammare än tidigare. Svårigheterna att få lånefinansiering kan bidra till att öppna nya möjligheter för kapitalinvesterarna. Osäkerheten väntas fortsätta åtminstone under det första halvåret Svårigheterna att få lånefinansiering kan å andra sidan bidra till att öppna nya möjligheter för kapitalinvesterarna. Kapitalinvesteringar i Europa, Index: Q1 2007= Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Exitar Investeringar Ackumulerade medel 4 Ahlström Capitals årsredovisning 2012

7 Strategi och investeringar En genomtänkt riskminskning skapar säkerhet Ahlström Capital är ett aktivt investeringsbolag som vill verka som en professionell och ansvarstagande ägare och därigenom skapa ekonomiskt mervärde på lång sikt. Vårt mål är att årligen investera i förvärv av ett eller två företag och genomföra en eller två avyttringar. Det typiska investeringsintervallet per objekt är mellan 5 och 25 miljoner euro. Vi går in för att realisera investeringarnas värdestegring Omsättning och nettoresultat, M Nettoresultat Omsättning inom 5 7 år, men vi kan också stanna kvar som ägare på längre sikt. Vi strävar efter en årlig avkastning på procent på investeringarna. Vi tar aktivt del i utvecklingen av våra investeringsobjekt i samarbete med företagens ledning: vi deltar i styrelsearbetet och vi stöder även portföljbolagens operativa verksamhet genom att medverka i strategiplaneringen och hjälpa till med samarbetsavtal och företagsköp. Vi ställer också våra internationella kontakter till företagens disposition. I vår investeringsverksamhet bistås vi av ett rådgivarnätverk med erfarna experter från olika branscher. Utveckling av aktiens externa gängse värde, Långsiktiga investeringar Våra investeringar kan indelas i industriinvesteringar och fastighetsinvesteringar samt investeringar i sektorn miljöteknik via vår cleantechfond. Fonden förvaltar också medel investerade av utomstående. Vårt sätt att verka ger oss frihet att se över våra investeringar på ett flexibelt sätt: vi kan skräddarsy vår investeringsverksamhet och vara antingen majoritetseller minoritetsägare i företagen. Våra investeringstillgångar omfattar också likvida medel, som huvudsakligen består av kortfristiga penningmarknadsinstrument. I vår investeringsstrategi har vi under 2012 inriktat oss på att förbättra balansen i investeringsportföljen och fokusera investeringarna för att minska riskerna. Vi har under året satsat på att ge våra aktieägare mer genomskådlig information och kvartalsvis rapporterat om vår verksamhet. Industriinvesteringar Till våra industriella investeringar hör förpackningstillverkaren ÅR Packaging Group, Enics som är kontraktstillverkare av elektronik, det börslistade Vacon som tillverkar frekvensomriktare och Elbi som tillverkar elinstallationsmateriel. De industriella investeringarna utgör 67 procent av investeringsportföljen. 5

8 Strategi och investeringar Under året minskade vi vår ägarandel i Vacon och avyttrade vår investering i Cencorp. ÅR Packaging Group fokuserade på kärnverksamheten genom att avstå från sin division för dryckesförpackningar. Fastighetsinvesteringar Till våra fastighetsinvesteringar hör två fastigheter i Helsingfors: kontorshuset på Södra esplanaden 14 och en fastighet vid Lönnrotsgatan 3 som vi köpte i januari 2012 och som ska återställas som bostadshus. Dessutom bygger vi ett nytt bostadsområde nära Bukarest i Rumänien, där de första bostadshusen blev klara Under året sålde vi industri- och kontorsbyggnaden i Varkaus och fabriksbyggnaderna i Estland och Nederländerna. Fastighetsinvesteringarna utgör 18 procent av vår portfölj. Ahlström Capitals industriella investeringar Portföljbolag Produkter/tjänster Omsättning, milj. euro Ägarandel, % ÅR Packaging Group Förpackningar 454,0 62 Enics Kontraktstillverkning av elektronik 390,9 96 Vacon Frekvensomriktare 388,4 13,5 Elbi Elektrik Elinstallationsmateriel 23,9 100 Investeringar i miljöteknik Den cleantechfond som vi förvaltar investerar i företag inom sektorn miljöteknik med stor tillväxtpotential också internationellt sett. Ahlström Capital är själv en betydande investerare i fonden, vid sidan av andra institutionella investerare. Vår andel i fonden motsvarar 4 procent av vår investeringsportfölj. På spaning efter nya möjligheter Vi letar fortlöpande efter nya investeringsobjekt bland lovande företag med tillväxtpotential som kan dra nytta av vårt kunnande för sin utveckling. Under 2012 har vi undersökt flera tiotal potentiella investeringsobjekt inom både industrisektorn, fastighetsbranschen och miljötekniksektorn. Närmast är vi intresserade av objekt i Norden och Östeuropa. Vårt mål är också att företagsköpen ska bidra till att utveckla och internationalisera våra existerande portföljbolag. Förändring i investeringsportföljen * ** Industriella investeringar 32 % 2. Likvida medel 28 % 3. Fastigheter 19 % 4. Skog och mark 19 % 5. Övriga 2 % * av substansvärdet 1. Industriella investeringar 67 % 2. Likvida medel 11 % 3. Fastigheter 18 % 4. Cleantech 4 % ** av externa gängse värdet 6 Ahlström Capitals årsredovisning 2012

9 INDUSTRIELLA investeringar Till våra industriella investeringar hör förpackningstillverkaren ÅR Packaging Group, Enics som är kontraktstillverkare av elektronik, det börslistade Vacon som tillverkar frekvensomriktare och Elbi som tillverkar elinstallationsmateriel.

10 Industriella investeringar En europeisk förpackningskoncern med ökad koncentration och effektivitet ÅR Packaging Group har genomfört sitt första hela verksamhetsår i sin nuvarande omfattning. ÅR Packaging Group bildades 2011 genom en sammanslagning mellan Å&R Carton Group, ett av Europas ledande kartongförpackningsföretag och Flextrus, ledande i norra Europa inom flexibla förpackningar. Den nya koncernen skapar mervärde till kunderna genom ett brett produktutbud och djup kunskap om förpackningar. Försäljningen uppgick till 454,0 miljoner euro för 2012, en ökning med 13 procent i jämförelse med 2011 (401,8 miljoner euro). Flextrus försäljning är inkluderad från september Försäljningen proforma uppgick till 461 miljoner euro för helåret Ahlström Capital äger 62 procent av koncernen, som sysselsätter personer i 15 fabriker i sju europeiska länder. Året 2012 har präglats av stora förändringar inom ÅR Packaging-koncernen. Under början av året tillträdde Harald Schulz som ny VD. En ny mer fokuserad strategi har framarbetats med syfte att minska komplexiteten i företaget. Organisationen har förenklats med ett mer tydligt fokus på affärerna och kärnverksamheten. Som ett led i denna förändringsprocess har ett stort omstruktureringsprogram genomförts under året, där ca 200 anställda kommer att lämna företaget. Detta har medfört stora strukturella engångskostnader som har belastat årets resultat. I slutet av året avyttrade ÅR Packaging Group verksamheten för dryckesförpackningar, med fabriker i Sneek i Nederländerna och Bremen i Tyskland. Enheterna såldes till det amerikanska Graphic Packaging Holding Company. Tack vare avyttringen har ÅR Packaging Group bättre möjligheter än tidigare att koncentrera sig på de återstående fem affärsområdena. ÅR Packaging Group 2012 Omsättning 454,0 milj. Ägarandel 62 % Utsikter för framtiden Målet är fortfarande att öka kostnadseffektiviteten. Trots det allmänna marknadsläget är efterfrågan för förpackningar relativt stabil. Som en följd av vidtagna och planerade utvecklingsåtgärder är ÅR Packaging Group ett betydligt mer konkurrenskraftigt företag än tidigare med lättare balansräkning och bättre förmåga att generera resultat. 8 Ahlström Capitals årsredovisning 2012

11 ÅR Packaging förpackningar ÅR Packaging Group är ett betydligt mer konkurrenskraftigt företag än tidigare med lättare balansräkning och bättre förmåga att generera resultat. ÅR Packaging Group Ägarandelar Ahlström Capital 62 % 2. Accent Equity % 3. Personalen 4 % 1 ÅR Packaging Group Omsättning , M

12 Industriella investeringar Kontraktstillverkaren av elektronikutrustning tar ny fart Enics är ett av världens största företag inom tillverkningstjänster för professionell industrielektronik. Enics hjälper industriföretag att optimera sina värdekedjor och förbättra sin konkurrenskraft genom ökad produktivitet och mer tillförlitlig apparatur och genom att förkorta tiden från produktutveckling till produktion och sänka totalkostnaderna. Enics har av ledande apparattillverkare inom industrielektronik valts ut som samarbetspartner när det gäller kontraktstillverkning av elektronik för professionellt bruk. Företagets specialkunnande omfattar bland annat styrsystem för hissar och rulltrappor, tåg och spårtrafik samt utrustning för energiutvinning och energiöverföring samt säkerhetssystem. Enics erbjuder tjänster som omfattar produkternas hela livscykel, från produktutveckling till tillverkning och eftermarknadsservice, inklusive upphandling och kontroll av distributionskedjan. Till utbudet av högkvalitativa tjänster hör bland annat snabb prototypframtagning, produktifiering, kostnadsoptimering, utveckling av testsystem, tillverkning av kretskort och montering av komponenter samt reparation och underhåll. Enics har flera decenniers erfarenhet av att betjäna kunder inom industriell elektronik. Kundkretsen har utvecklats gynnsamt och bland kunderna återfinns i dag de mest betydande företagen inom sektorn industrielektronik. Huvudkontoret ligger i Zürich i Schweiz och företaget har totalt åtta fabriker i Finland, Sverige, Estland, Schweiz, Slovakien och Kina. En inköpsavdelning finns i Hong Kong. Antalet anställda är ca År 2012 uppgick omsättningen till 390,9 miljoner euro. Ahlström Capital äger 96 procent av Enics. Lönsamheten inom tillverkningstjänster för elektronik nådde inte upp till den förväntade nivån. Betydande organisatoriska förändringar genomfördes för att höja fabrikernas prestation. Under årets lopp ökades kostnadseffektiviteten och optimeringen av resursanvändningen i hela företaget. I linje med företagets långsiktiga strategi och för att bättre motsvara den förändrade efterfrågan har tyngdpunkten i Enics produktion flyttats Enics 2012 Omsättning 390,9 milj. Ägarandel 96 % från länder med hög kostnadsnivå till länder där kostnadsnivån är lägre. Som ett led i den här utvecklingen stärkte Enics ytterligare sin verksamhet i Kina genom att starta en fabrik i Suzhou som invigdes officiellt i september. Ett andra tyngdpunktsområde har varit att effektivera utnyttjandet av rörelsekapitalet bland annat genom att finslipa beställnings- och leveransprocesserna så att fluktuationerna i efterfrågan bättre kan tas i beaktande. Med hänsyn till det allmänna ekonomiska läget förlöpte försäljningen bra, och under andra halvåret uppnåddes rentav månadsvisa försäljningsrekord. Enics styrelse utsåg i december dipl. ing. Hannu Keinänen till ny verkställande direktör från och med den 18 februari Ahlström Capitals årsredovisning 2012

13 Enics kontraktstillverkning av elektronik Enics har en stark kundbas och fokuserad strategi, och tack vare dem har företaget alla förutsättningar till fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet. Utsikter för framtiden Enics har som mål att optimera utnyttjandet av rörelsekapitalet inom hela organisationen och att starta upp verksamhet inom nya affärsområden. Samtidigt vill företaget satsa ännu mer på kundtillfredsställelse. Enics har en stark kundbas och fokuserad strategi, och tack vare dem har företaget alla förutsättningar till fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet. Enics Ägarandelar Ahlström Capital 96 % 2. Personalen 4 % 1 Enics Omsättning , M

14 Industriella investeringar Utveckling av hållbara energilösningar och expanderande produktsortiment Vacon utvecklar, tillverkar och säljer frekvensomriktare för reglering av elmotorer och för utvinning av förnybar energi. Vacons produkter används över allt inom industriproduktion, samhällsteknik och energiutvinning. Bland de största industrisektorer som använder sig av frekvensomriktare kan nämnas byggnadsautomation, lyftkranar och andra lyftanordningar, fartygs- och marinindustri, metall- och gruvindustri, vattenbehandling, hissar och rulltrappor samt sol- och vindkraft. Företagets framgång bygger på dess kundnärhet i kombination med en stark satsning på forskning och produktutveckling, som har gjort Vacon till ett av branschens mest kostnadseffektiva företag. Med hjälp av Vacons produkter är det möjligt att storskaligt höja energieffektiviteten och dra nytta av förnybara energikällor. Vacons frekvensomriktare bidrog under 2012 till att spara cirka 50 TWh elenergi, vilket motsvarar kapaciteten hos ca 9 kärnreaktorer. Genom att utnyttja frekvensomriktare kan man som bäst sänka elmotorernas energiförbrukning med upp till 50 procent. Enligt uppskattning skulle på global nivå inemot 30 procent av den energi som används av elmotorer kunna sparas genom omfattande användning av frekvensomriktare. Vacons omsättning 2012 uppgick till 388,4 miljoner euro och antalet anställda på global nivå var ca Företaget har produktutvecklingsenheter och fabriker i Finland, USA, Kina och Italien. Säljkontor finns i 29 länder. Aktierna är noterade på Helsingforsbörsens huvudlista. Ahlström Capital sänkte i november sin ägarandel i Vacon Abp till 13,5 procent. Ahlström Capital har ända sedan 2001 varit en betydande aktieägare i Vacon, och Vacons vikt i bolagets investeringskapital har under årens lopp ökat allt mer tack vare den positiva kursutvecklingen. Ahlström Capital är fortfarande Vacons största enskilda ägare och fortsätter att delta i utvecklingen av bolaget i egenskap av aktiv aktieägare. Vacon lyckades under året öka sin försäljning till ett flertal industrisegment och kunde på det viset kompensera den kraftiga nedgång i försäljningen som drabbade produkter för utvinning av förnybar energi. Försäljningen ökade 2012 särskilt inom byggnadsautomation och marinindustri, men minskade kraftigt inom sektorn förnybar energi. Vacon 2012 Omsättning 388,4 milj. Ägarandel 13,5 % Nya produkter och filialer Under våren körde Vacon i gång en ny fabrik i Bangalore i Indien. Dessutom startade Vacon ett nytt kompetenscentrum för solenergiprodukter i Barcelona i Spanien, en regional filial i Singapore och ett nytt representationskontor i Almaty i södra Kazakstan. Vacon höjde under årets lopp sitt produktsortiment till en ny nivå genom att lansera ett flertal nya produkter, bland annat en uppgraderad serie av VACON NXP-frekvensomriktare och frekvensomriktarna VACON 100, VACON 100 X och VACON 20 X som representerar den nyaste tredje generationen. Utsikter för framtiden Det allmänna marknadsläget är fortfarande osäkert, men Vacon har också 12 Ahlström Capitals årsredovisning 2012

15 Vacon frekvensomriktare Några tekniska lösningar som kan ersätta eller konkurrera med frekvensomriktare finns inte inom synhåll. Vacon Ägarandelar Vacon Omsättning , M i fortsättningen goda utsikter att växa, eftersom det varken i dag eller inom den närmaste framtiden ser ut att finnas några tekniska lösningar som kan ersätta eller konkurrera med frekvensomriktare. De nya produkter som Vacon har introducerat på marknaden bidrar till att förbättra företagets möjligheter att öka sin affärsverksamhet också i en utmanande marknadssituation. Under 2013 firar Vacon sitt 20-årsjubileum på den internationella marknaden för frekvensomriktare. 1. Ahlström Capital 13,5 % 2. Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 5,6 % 3. Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Tapiola 3,8 % 4. Övriga 77,1 % Källa: Vacons pressmeddelanden

16 Industriella investeringar Fortsatt expansion för tillverkaren av elinstallationsmateriel Elbi är en turkisk tillverkare av elinstallationsmateriel med moderna och stilfulla produktfamiljer och ett omfattande distributionsnät. Elbi verkar i Istanbul, där företaget har en egen fabrik. Företaget har 350 anställda och säljer sina produkter främst i området kring Svarta havet, i Turkiet, Rumänien, Ukraina och Ryssland. År 2012 uppgick omsättningen till 23,9 miljoner euro. Efter ägararrangemangen som genomfördes i december är företaget helägt av Ahlström Capital. Till Elbis konkurrensfördelar hör ett representativt och komplett produktsortiment, ett väl funktionerande distributionsnät och en effektiv produktion. Företaget är numera en av Turkiets ledande tillverkare av elinstallationsmateriel. Under 2012 utvidgade Elbi sin verksamhet och stärkte sin position i området kring Svarta havet och i grannländerna. Företaget eftersträvar att med sina produkter skapa bekvämlighet och funktionalitet i hem och publika utrymmen. I produktutvecklingen tillämpar Elbi nyaste teknologi för att integrera elektronik och komfortfunktioner i nya produktfamiljer. Genom att använda nya material och färgkombinationer har man kunnat ta fram glansfulla ramar och kopplingslådor och kunnat införa förbättringar i strömbrytare och eluttag. Speciell uppmärksamhet har fästs vid snabb och smidig installation på byggplatsen. Företaget fortsätter att utveckla sina produkter och förse sina produkter med smarta funktioner med sikte på att ytterligare stärka sin ställning inom utvalda marknadssegment. Företaget har hela tiden trimmat sina interna processer och fokuserat på ökad kostnadseffektivitet för att förbättra lönsamheten. Satsningen på en effektivare verksamhetsmodell har burit frukt och Elbi har under året utvecklats och nått ett gott resultat. I motsats till byggindustrin i övriga Europa har marknaden i Turkiet varit livlig, vilket kombinerat med att Elbi stärkte sin position på hemmamarknaden ledde till klart ökad försäljning. Företaget har särskilt fokuserat på att ytterligare öka försäljningen och att Elbi 2012 Omsättning 23,9 milj. Ägarandel 100 % få både inköp och leveranser att löpa smidigare. Elbi nådde ett positivt resultat för första gången under Ahlström Capitals tid som ägare. 14 Ahlström Capitals årsredovisning 2012

17 Elbi elinstallationsmateriel Elbi nådde ett positivt resultat för första gången under Ahlström Capitals tid som ägare. Elbi Ägarandelar 2012 Elbi Omsättning , M Ahlström Capital 100 %

18 FASTIGHETSinvesteringar Underhåll och utveckling av värdefastigheter och kartläggning av nya investeringsmöjligheter är en viktig del av vår fastighetsverksamhet.

19 Fastighetsinvesteringar Ett år av utveckling inom fastighetsinvesteringar En viktig del av Ahlström Capitals investeringsverksamhet är att underhålla och utveckla bolagets fastigheter. Fastighetsinvesteringarna balanserar upp riskerna i de övriga investeringarna och ger en stabil avkastning. Fastigheterna utgör 18 procent av investeringarna. Till Ahlström Capitals fastighetsportfölj hör utöver den värdefulla fastigheten på Södra esplanaden 14 i Helsingfors en fastighet vid Lönnrotsgatan 3 som bolaget i januari 2012 köpte tillsammans med HGR Property Partners. Dessutom bebygger och utvecklar vi ett bostadsområde i Rumänien. Fastigheten på Södra esplanaden är uthyrd i sin helhet, och med undantag för vissa byten av hyresgäster pågår verksamheten som förut. Under årets lopp har Ahlström Capital avyttrat sina industrifastigheter. Kontorsoch fabriksfastigheten i Varkaus, som redan en längre tid till största delen stått tom, såldes i februari och fastigheten i Sneek i Nederländerna som hyrts av Å&R Carton såldes tillsammans med försäljningen av verksamheten för dryckesförpackningar i december. Fabriksbyggnaden i Elva i Estland såldes i början av oktober till portföljföretaget Enics som tidigare hyrt den. I januari 2013 köpte ÅR Packaging Group fastigheten i Tabasalu i Estland där företaget tidigare varit hyresgäst. Ny fastighet på Lönnrotsgatan Ahlström Capital och HGR Property Partners köpte i januari Fastighets Ab Lönnrotsgatan 3, som äger ett hus på Lönnrotsgatan 3 i Helsingfors. Huset i I fastigheten vid Södra esplanaden verkar bl.a. restaurangerna Savoy och Katsomo samt Savoy-teattern. 17

20 Fastighetsinvesteringar Helsingfors absoluta centrum blev färdigt 1896, och det har ritats och uppförts av arkitekt Florentin Granholm. Bygglov erhölls i januari i år, och målet är att återställa byggnaden som bostadshus senast våren Marknadsföringen av bostäderna inleddes under hösten. Projektet i Rumänien fortskrider Ahlström Capital äger ett ca två hektar stort markområde i Bragadiru i Rumänien, nära Bukarest. Tillsammans med en lokal samarbetspartner bygger Ahlström Capital ett antal flervåningshus på tomten. De två första husen blev klara i maj 2011, och alla lägenheterna i dem har sålts. Det tredje huset blev färdigt sommaren 2012, och långt över hälften av lägenheterna är sålda. Byggandet av det fjärde huset inleddes i september 2012 och huset väntas vara färdigt sommaren Projektet fortsätter eftersom det finns en stor efterfrågan på nya bostadshus i Rumänien. Utveckling och inventering I Finland har marknaden för fastigheter i någon mån återhämtat sig från Det är emellertid ännu svårare än tidigare att få finansiering, eftersom de internationella bankerna har dragit sig undan från Finland. I Helsingfors riktas efterfrågan främst mot centrum. Den allmänna ekonomiska osäkerheten har lett till att hyresnivån i affärsfastigheter inte just har stigit. Ahlström Capital betraktar fortfarande fastighetsmarknaden i Ryssland som intressant, men vi har ännu inte gjort några investeringar där. Ahlström Capital betraktar fortfarande fastighetsmarknaden i Ryssland som intressant, men vi har ännu inte gjort några investeringar där. Vi inventerar fortsättningsvis nya möjligheter till fastighetsinvesteringar både i Finland och utomlands, samtidigt som vi satsar på att utveckla de fastigheter som vi redan äger. Värdelägenheterna i fastigheten vid Lönnrotsgatan i centrum av Helsingfors blir färdiga våren I Bragadiru i Rumänien bygger Ahlström Capital bostadshus av vilka tre är redan färdiga. 18 Ahlström Capitals årsredovisning 2012

Förvalta, förkovra och våga

Förvalta, förkovra och våga Årsredovisning 2012 Förvalta, förkovra och våga Innehåll Hartwall Capital i korthet 2 Vd s översikt 4 Konecranes 6 Stockmann 7 Cramo 8 Kährs Holding 9 Inkerman 10 Polarica 11 HC Ventures i korthet 12 Finex

Läs mer

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2003 Innehåll Verksamheten 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata Portföljbolag 16 Portföljanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund.

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund. ÅRSREDOVISNING 2011 Ser en människa i varje kund. Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktia verkar inom huvudstadsregionen, kustområdet

Läs mer

Det här är Creades. Mål. Portföljen Creades portfölj består av cirka 75 procent noterade tillgångar och cirka 25 procent onoterade tillgångar.

Det här är Creades. Mål. Portföljen Creades portfölj består av cirka 75 procent noterade tillgångar och cirka 25 procent onoterade tillgångar. Årsredovisning 2014 Det här är Creades Creades är ett investeringsbolag som är långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Namnet Creades kommer från uttrycket Creative

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2014

East Capital Explorer Årsredovisning 2014 East Capital Explorer Årsredovisning 2014 East Capital Explorer East Capital Explorer är ett svenskt investeringsbolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget etablerades 2007 med det specifika syftet

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations Årsredovisning Hög kundaktivitet trots turbulenta finansmarknader och försämrad konjunktur Ökad integration och effektivitet Hög ranking och ökade marknadsandelar på många områden Rörelseresultat 12 471

Läs mer

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations Årsredovisning Hög kundaktivitet trots turbulenta finansmarknader och försämrad konjunktur Ökad integration och effektivitet Hög ranking och ökade marknadsandelar på många områden Rörelseresultat 12 471

Läs mer

Innehåll. Årets ordinarie bolagsstämma

Innehåll. Årets ordinarie bolagsstämma 2000 Innehåll 1 Året i sammandrag 2 VD har ordet 4 Detta är Industrivärden 9 Börsportföljen 17 Kärninnehaven i börsportföljen 30 Större medelfristiga innehav 33 Onoterade innehav 35 Industrivärden och

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor ÅRSREDOVISNING 2004 INVESTORS HISTORIA 1916 1923 Investor bildas 1916 ur Stockholms Enskilda Bank (SEB), då ny lagstiftning avsevärt försvårar för banker att långsiktigt äga aktier i industriföretag. Innehav

Läs mer

Investor i korthet 2009

Investor i korthet 2009 Årsredovisning 2009 Investor i korthet 2009 Investeringar Investeringsstrategi Mål Kärninvesteringar Väletablerade globala bolag. Ägande via betydande minoritet för strategiskt inflytande. Noterade bolag.

Läs mer

9 Årsredo 8 visning 3

9 Årsredo 8 visning 3 Årsredovisning 98 3 BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles onsdagen den 24 mars 1999 kl 17.30 i Berwaldhallen, Strandvägen 69, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som vill delta i stämman måste den 12 mars

Läs mer

INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev

INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev Industriellt internet tar uppkoppling till nya höjder Unika produkter

Läs mer

Årsredovisning 1999. Årsredovisning 1999

Årsredovisning 1999. Årsredovisning 1999 Årsredovisning 1999 Årsredovisning 1999 Innehållsförteckning Koncernöversikt Ratos 1999 i korthet 1:2 Information 1:2 Affärsidé, strategi och mål 1:3 VD-kommentar 1:4 Ägarrollen i onoterade bolag 1:7 Ratos-aktien

Läs mer

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik...

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik... Innehåll Året i sammandrag........................................................ 1 Koncernpresentation....................................................... 2 Mission, vision och värderingar...............................................

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll 3 2009 i sammandrag 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16

Läs mer

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll 1 2006 i korthet 2 Latour en aktiv och långsiktig ägare 4 Koncernchefens översikt 7 Latours historik i korthet 8 Börsportföljen 10 Latouraktien

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

Lönsam tillväxt som målsättning

Lönsam tillväxt som målsättning Årsredovisning 2010 Lönsam tillväxt som målsättning De långsiktiga ekonomiska målen och utdelningspolitiken stöder vår strategi för lönsam tillväxt. Lönsamhet Tillväxt % 14 12 10 8 6 4 2 0 06 07 08 09

Läs mer

INNEHÅLL PORTFÖLJBOLAG ÅRSREDOVISNING. Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14

INNEHÅLL PORTFÖLJBOLAG ÅRSREDOVISNING. Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14 Årsredovisning I 22 INNEHÅLL Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14 PORTFÖLJBOLAG Axis 16 LGP Telecom 18 MYDATA automation 2 PartnerTech 22 Vitrolife

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.investorab.com Årsredovisning 2001

www.investorab.com Årsredovisning 2001 www.investorab.com Årsredovisning 2001 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året som gått..................................................2 Investors vision och mål.......................................3 Ordförande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2000 Innehållsförteckning Bure år 2000 1 VD:s kommentar 2 Affärsidé, mål och strategi 4 Bures evolution 5 Bures affärsmodell 6 Bures positionering 8 Exemplet Capio 10 Femårsöversikt 11 Bureaktien

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2000 Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA :s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 20 mars 2001 kl. 16 i Helsingfors i Finlandia-husets kongressflygel. Aktieägare som senast den

Läs mer

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008 Innehåll 3 2008 i sammandrag 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktiens totalavkastning 12 Latouraktien

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

Investor i korthet. Vision Att vara erkänd som en framstående investerare som utvecklar ledande företag.

Investor i korthet. Vision Att vara erkänd som en framstående investerare som utvecklar ledande företag. Årsredovisning 2012 Investor i korthet Vision Att vara erkänd som en framstående investerare som utvecklar ledande företag. INNEHÅLL Portföljöversikt... 2 Ordföranden har ordet... 4 Vd har ordet... 6 Värdeskapande...

Läs mer

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg Årsredovisning 2007 Koncernöversikt Viktiga händelser 1 VD har ordet 2 Carnegies roll i samhällsekonomin 4 Affärsmodell 6 Värdeskapande 8 Strategiska mål 11 Aktien 12 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt

Läs mer