Ahls tröm C apit Årsredo visning 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ahls tröm C apit Årsredo visning 20"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Ahlström Capital Ahlström Capital är ett privat investeringsbolag som skapar mervärde för sina aktieägare genom att fokuserat investera i industriella objekt, fastigheter och tillväxtföretag i miljöteknikbranschen. Bolaget är en av de största riskkapitalinvesterarna i Finland med en portfölj vars sammanlagda omsättning överstiger en miljard euro. Ahlström Capitals styrka är ett gediget industriellt kunnande, långa företagartraditioner och betydande finansiella resurser. Innehåll Ahlström Capital VD har ordet... 2 Investeringsklimatet... 4 Strategi och investeringar... 5 Industriella investeringar... 7 Fastighetsinvesteringar Cleantechinvesteringar Styrelsen och personalen Verksamhetsberättelse Bokslut Koncernens resultaträkning Koncernens finansieringsanalys Koncernens balansräkning Noter till bokslutet Moderbolagets resultaträkning och finansieringsanalys Moderbolagets balansräkning Revisionsberättelse Styrelsens förslag till vinstdisposition Nyckeltal Aktiernas balansvärde och externa gängse värde Aktier och aktieägare Förvaltningsprinciper Information till aktieägarna... 52

3 Ahlström Capitals år Aktiens externa gängse värde, justerat för utbetald dividend, ökade med 17,3 procent och nettoresultatet uppgick till 25 miljoner euro Vi skapade klarhet i vår portfölj och sänkte risknivån ÅR Packaging förbättrade lönsamheten och koncentrerade verksamheten Vi minskade vår andel i Vacon till 13,5 procent Elbi gjorde ett klart bättre resultat Vi köpte en fastighet på Lönnrotsgatan 3 i Helsingfors tillsammans med HGR Property Partners 1

4 VD har ordet Med sikte på en balanserad portfölj För Ahlström Capital var 2012 ett år präglat av åtgärder för att stabilisera portföljen. Vi gick aktivt och medvetet in för att minska riskerna i investeringarna genom att skapa klarhet i våra innehav och se över investeringarnas relativa vikt. För ett investeringsbolag som Ahlström Capital är ett av de viktigaste resultatmåtten hur det externa gängse värdet på bolagets innehav utvecklas. Under 2012 var utvecklingen för vår del positiv och värdet steg med 17,3 procent. Också det bokförda resultatet förbättrades betydligt tack vare realisationsvinster, även om året i operativt avseende var utmanande för våra portföljföretag. Också året innan ökade ju värdet på våra innehav, men det bokföringsmässiga resultatet var då negativt till följd av nedskrivningar och poster av engångskaraktär. Vår soliditet och skuldsättningsgrad var inte i början av året på en godtagbar nivå. För att minska skuldsättningsgraden vidtog vi under året åtgärder som förbättrade kassaflödet, och koncentrerade våra skulder och ansvarsförbindelser för att optimera våra finansieringskostnader. Åtgärderna ledde till en avsevärt lättare balansräkning, och nyckeltalen har förbättrats. Under året började vi också rapportera kvartalsvis till aktieägarna på samma sätt som börsbolag. Välavvägd riskminskning och aktivt ägande Under 2012 har vi aktivt tagit del i portföljbolagens verksamhet. Speciellt har vi ägnat uppmärksamhet åt att formulera deras strategi och staka ut riktlinjer för deras verksamhet, och självfallet också åt deras framtida lönsamhet. En av våra främsta målsättningar under det gångna året har varit att skapa balans i våra industriella investeringar. Vi gick genast från början in för att sänka risknivån. Vi ville också jämna ut de enskilda företagens relativa vikt i portföljen, och på hösten minskade vi vår ägarandel i Vacon. Vi har varit en betydande delägare i bolaget ända sedan 2001, och tack vare den positiva kursutvecklingen hade Vacons vikt i vår portfölj stigit avsevärt. Vi är fortfarande Vacons största enskilda aktieägare. Även om året präglades av ekonomisk osäkerhet har våra portföljbolag klarat sig hyggligt. I Finland har arbetet emellertid varit utmanande eftersom vårt land har förlorat en hel del av sin konkurrensförmåga. För ÅR Packaging Group belastades året av de extra kostnader som effektiveringsprogrammet förde med sig, men rörelseresultatet blev betydligt bättre än året innan. En justering av företagets kärnområden skedde då affärsområdet dryckesförpackningar såldes i slutet av året. Enics, en kontraktstillverkare inom elektronikindustri, behöll sin starka marknadsposition och ökade sin omsättning. Företagets interna effektivitet är emellertid inte vad den borde vara, och åtgärder har inletts för att förbättra den. Elbi, en ledande turkisk tillverkare av elinstalla- Under året lyckades vi på ett framgångsrikt sätt öka balansen i vår industriella portfölj. tionsmateriel, expanderade kraftigt i fråga om både marknadsandel och omsättning, och företagets utveckling är på rätt väg. Vacon, som tillverkar frekvensomriktare, lyckades under året öka sin försäljning till ett flertal industrisektorer och kunde på det sättet kompensera den kraftiga nedgången i försäljningen av produkter för utvinning av förnybar energi. Vår andel i Cencorp avyttrades på våren. 2 Ahlström Capitals årsredovisning 2012

5 I ett utmanande ekonomiskt läge måste kapitalinvesterarna vara beredda att ta genomtänkta risker när det upplevs som lönsamt. verkställande direktör Panu Routila Utvecklingsarbetet fortsätter Under året lyckades vi på ett framgångsrikt sätt öka balansen i vår industriella portfölj. Eftersom vi främst har satsat på stabilisering har vi inte särskilt aktivt gått in för att söka nya investeringsobjekt. Stabiliseringsåtgärderna riktades också mot våra industrifastigheter. Av de fyra industrifastigheter som ingick i vår portfölj i början av året var ingen kvar vid årets slut. I februari köpte vi tillsammans med HGR Property Partners en fastighet vid Lönnrotsgatan 3 i Helsingfors. Huset är från 1896, och avsikten är att det ska återställas som bostadshus. Marknadsföringen av lägenheterna har redan inletts. Också fastighetsprojektet i Bragadiru i Rumänien har fortskridit planenligt. Byggnadsarbetena på det fjärde bostadshuset inleddes i september 2012, och huset beräknas bli färdigt sommaren De lovande unga företagen i vår cleantechportfölj har haft växlande framgång. Alla har tyvärr inte infriat förhoppningarna, men vissa av dem har gjort klara framsteg i sin teknologi. Cleantech är en bransch där vi fortfarande ser tillväxtmöjligheter. Ett arbetsfyllt år framför oss Kapitalinvestering bidrar till att sätta fart på ekonomin och affärslivet. I ett utmanande ekonomiskt läge måste kapitalinvesterarna vara beredda att ta genomtänkta risker när det upplevs som lönsamt. För mig själv är detta det femte året som Ahlström Capitals vd. Den tiden har innefattat faser av olika slag, och i många avseenden har vi gjort stora framsteg. Arbetet fortsätter. Jag vill varmt tacka Ahlström Capitals och portföljföretagens personal för deras flitiga arbetsinsatser, aktieägarna och styrelsen för deras engagemang och förtroende, och alla samarbetspartner för smidigt samarbete. Helsingfors i mars 2013 Panu Routila 3

6 Investeringsklimatet Vägvisare i osäkra tider I det fortsatt osäkra internationella ekonomiska läget kan Ahlström Capitals aktiva och långsiktiga investeringsstrategi bidra till att skapa trygghet och öppna nya möjligheter. Kapitalinvestering är en aktiv och värdeskapande form av ägande som har betydelse för hela samhällsekonomins tillväxt och konkurrenskraft. Vi samarbetar kontinuerligt med våra portföljföretags ledning och styrelser. Betydelsen av samarbetet framstår särskilt tydligt under ekonomiskt osäkra tider, när vårt professionella grepp om verksamheten kan fungera som en vägvisare för andra. Det allmänna marknadsläget 2012 var osäkert. Den globala ekonomin försvagades under sommaren och hösten och detta drabbade särskilt Europa. I någon mån stabiliserades marknaden emellertid av Europeiska centralbankens beredskap att trygga finansieringen inom euroområdet genom att ställa mer pengar till förfogande för krisländernas stater och finansinstitut. Mot slutet av året kunde man av börskursernas utveckling avläsa vissa försiktiga tecken på att osäkerheten på marknaden höll på att minska. Utsikterna för den närmaste framtiden överskug- gades emellertid fortfarande av den dämpade tillväxten på världsmarknaden, industrins oväntat svaga förtroendeindex, lågt kapacitetsutnyttjande i Europa och problemen med statsskulder inom euroområdet. Den vacklande ekonomin återspeglades också i våra portföljföretags verksamhet. Orderstockarna har blivit kortare då kunderna agerar mer kortsiktigt. Turkiet och Kina hör till de få länder av betydelse för Ahlström Capitals verksamhet där ekonomin fortfarande växer, om än långsammare än tidigare. Svårigheterna att få lånefinansiering kan bidra till att öppna nya möjligheter för kapitalinvesterarna. Osäkerheten väntas fortsätta åtminstone under det första halvåret Svårigheterna att få lånefinansiering kan å andra sidan bidra till att öppna nya möjligheter för kapitalinvesterarna. Kapitalinvesteringar i Europa, Index: Q1 2007= Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Exitar Investeringar Ackumulerade medel 4 Ahlström Capitals årsredovisning 2012

7 Strategi och investeringar En genomtänkt riskminskning skapar säkerhet Ahlström Capital är ett aktivt investeringsbolag som vill verka som en professionell och ansvarstagande ägare och därigenom skapa ekonomiskt mervärde på lång sikt. Vårt mål är att årligen investera i förvärv av ett eller två företag och genomföra en eller två avyttringar. Det typiska investeringsintervallet per objekt är mellan 5 och 25 miljoner euro. Vi går in för att realisera investeringarnas värdestegring Omsättning och nettoresultat, M Nettoresultat Omsättning inom 5 7 år, men vi kan också stanna kvar som ägare på längre sikt. Vi strävar efter en årlig avkastning på procent på investeringarna. Vi tar aktivt del i utvecklingen av våra investeringsobjekt i samarbete med företagens ledning: vi deltar i styrelsearbetet och vi stöder även portföljbolagens operativa verksamhet genom att medverka i strategiplaneringen och hjälpa till med samarbetsavtal och företagsköp. Vi ställer också våra internationella kontakter till företagens disposition. I vår investeringsverksamhet bistås vi av ett rådgivarnätverk med erfarna experter från olika branscher. Utveckling av aktiens externa gängse värde, Långsiktiga investeringar Våra investeringar kan indelas i industriinvesteringar och fastighetsinvesteringar samt investeringar i sektorn miljöteknik via vår cleantechfond. Fonden förvaltar också medel investerade av utomstående. Vårt sätt att verka ger oss frihet att se över våra investeringar på ett flexibelt sätt: vi kan skräddarsy vår investeringsverksamhet och vara antingen majoritetseller minoritetsägare i företagen. Våra investeringstillgångar omfattar också likvida medel, som huvudsakligen består av kortfristiga penningmarknadsinstrument. I vår investeringsstrategi har vi under 2012 inriktat oss på att förbättra balansen i investeringsportföljen och fokusera investeringarna för att minska riskerna. Vi har under året satsat på att ge våra aktieägare mer genomskådlig information och kvartalsvis rapporterat om vår verksamhet. Industriinvesteringar Till våra industriella investeringar hör förpackningstillverkaren ÅR Packaging Group, Enics som är kontraktstillverkare av elektronik, det börslistade Vacon som tillverkar frekvensomriktare och Elbi som tillverkar elinstallationsmateriel. De industriella investeringarna utgör 67 procent av investeringsportföljen. 5

8 Strategi och investeringar Under året minskade vi vår ägarandel i Vacon och avyttrade vår investering i Cencorp. ÅR Packaging Group fokuserade på kärnverksamheten genom att avstå från sin division för dryckesförpackningar. Fastighetsinvesteringar Till våra fastighetsinvesteringar hör två fastigheter i Helsingfors: kontorshuset på Södra esplanaden 14 och en fastighet vid Lönnrotsgatan 3 som vi köpte i januari 2012 och som ska återställas som bostadshus. Dessutom bygger vi ett nytt bostadsområde nära Bukarest i Rumänien, där de första bostadshusen blev klara Under året sålde vi industri- och kontorsbyggnaden i Varkaus och fabriksbyggnaderna i Estland och Nederländerna. Fastighetsinvesteringarna utgör 18 procent av vår portfölj. Ahlström Capitals industriella investeringar Portföljbolag Produkter/tjänster Omsättning, milj. euro Ägarandel, % ÅR Packaging Group Förpackningar 454,0 62 Enics Kontraktstillverkning av elektronik 390,9 96 Vacon Frekvensomriktare 388,4 13,5 Elbi Elektrik Elinstallationsmateriel 23,9 100 Investeringar i miljöteknik Den cleantechfond som vi förvaltar investerar i företag inom sektorn miljöteknik med stor tillväxtpotential också internationellt sett. Ahlström Capital är själv en betydande investerare i fonden, vid sidan av andra institutionella investerare. Vår andel i fonden motsvarar 4 procent av vår investeringsportfölj. På spaning efter nya möjligheter Vi letar fortlöpande efter nya investeringsobjekt bland lovande företag med tillväxtpotential som kan dra nytta av vårt kunnande för sin utveckling. Under 2012 har vi undersökt flera tiotal potentiella investeringsobjekt inom både industrisektorn, fastighetsbranschen och miljötekniksektorn. Närmast är vi intresserade av objekt i Norden och Östeuropa. Vårt mål är också att företagsköpen ska bidra till att utveckla och internationalisera våra existerande portföljbolag. Förändring i investeringsportföljen * ** Industriella investeringar 32 % 2. Likvida medel 28 % 3. Fastigheter 19 % 4. Skog och mark 19 % 5. Övriga 2 % * av substansvärdet 1. Industriella investeringar 67 % 2. Likvida medel 11 % 3. Fastigheter 18 % 4. Cleantech 4 % ** av externa gängse värdet 6 Ahlström Capitals årsredovisning 2012

9 INDUSTRIELLA investeringar Till våra industriella investeringar hör förpackningstillverkaren ÅR Packaging Group, Enics som är kontraktstillverkare av elektronik, det börslistade Vacon som tillverkar frekvensomriktare och Elbi som tillverkar elinstallationsmateriel.

10 Industriella investeringar En europeisk förpackningskoncern med ökad koncentration och effektivitet ÅR Packaging Group har genomfört sitt första hela verksamhetsår i sin nuvarande omfattning. ÅR Packaging Group bildades 2011 genom en sammanslagning mellan Å&R Carton Group, ett av Europas ledande kartongförpackningsföretag och Flextrus, ledande i norra Europa inom flexibla förpackningar. Den nya koncernen skapar mervärde till kunderna genom ett brett produktutbud och djup kunskap om förpackningar. Försäljningen uppgick till 454,0 miljoner euro för 2012, en ökning med 13 procent i jämförelse med 2011 (401,8 miljoner euro). Flextrus försäljning är inkluderad från september Försäljningen proforma uppgick till 461 miljoner euro för helåret Ahlström Capital äger 62 procent av koncernen, som sysselsätter personer i 15 fabriker i sju europeiska länder. Året 2012 har präglats av stora förändringar inom ÅR Packaging-koncernen. Under början av året tillträdde Harald Schulz som ny VD. En ny mer fokuserad strategi har framarbetats med syfte att minska komplexiteten i företaget. Organisationen har förenklats med ett mer tydligt fokus på affärerna och kärnverksamheten. Som ett led i denna förändringsprocess har ett stort omstruktureringsprogram genomförts under året, där ca 200 anställda kommer att lämna företaget. Detta har medfört stora strukturella engångskostnader som har belastat årets resultat. I slutet av året avyttrade ÅR Packaging Group verksamheten för dryckesförpackningar, med fabriker i Sneek i Nederländerna och Bremen i Tyskland. Enheterna såldes till det amerikanska Graphic Packaging Holding Company. Tack vare avyttringen har ÅR Packaging Group bättre möjligheter än tidigare att koncentrera sig på de återstående fem affärsområdena. ÅR Packaging Group 2012 Omsättning 454,0 milj. Ägarandel 62 % Utsikter för framtiden Målet är fortfarande att öka kostnadseffektiviteten. Trots det allmänna marknadsläget är efterfrågan för förpackningar relativt stabil. Som en följd av vidtagna och planerade utvecklingsåtgärder är ÅR Packaging Group ett betydligt mer konkurrenskraftigt företag än tidigare med lättare balansräkning och bättre förmåga att generera resultat. 8 Ahlström Capitals årsredovisning 2012

11 ÅR Packaging förpackningar ÅR Packaging Group är ett betydligt mer konkurrenskraftigt företag än tidigare med lättare balansräkning och bättre förmåga att generera resultat. ÅR Packaging Group Ägarandelar Ahlström Capital 62 % 2. Accent Equity % 3. Personalen 4 % 1 ÅR Packaging Group Omsättning , M

12 Industriella investeringar Kontraktstillverkaren av elektronikutrustning tar ny fart Enics är ett av världens största företag inom tillverkningstjänster för professionell industrielektronik. Enics hjälper industriföretag att optimera sina värdekedjor och förbättra sin konkurrenskraft genom ökad produktivitet och mer tillförlitlig apparatur och genom att förkorta tiden från produktutveckling till produktion och sänka totalkostnaderna. Enics har av ledande apparattillverkare inom industrielektronik valts ut som samarbetspartner när det gäller kontraktstillverkning av elektronik för professionellt bruk. Företagets specialkunnande omfattar bland annat styrsystem för hissar och rulltrappor, tåg och spårtrafik samt utrustning för energiutvinning och energiöverföring samt säkerhetssystem. Enics erbjuder tjänster som omfattar produkternas hela livscykel, från produktutveckling till tillverkning och eftermarknadsservice, inklusive upphandling och kontroll av distributionskedjan. Till utbudet av högkvalitativa tjänster hör bland annat snabb prototypframtagning, produktifiering, kostnadsoptimering, utveckling av testsystem, tillverkning av kretskort och montering av komponenter samt reparation och underhåll. Enics har flera decenniers erfarenhet av att betjäna kunder inom industriell elektronik. Kundkretsen har utvecklats gynnsamt och bland kunderna återfinns i dag de mest betydande företagen inom sektorn industrielektronik. Huvudkontoret ligger i Zürich i Schweiz och företaget har totalt åtta fabriker i Finland, Sverige, Estland, Schweiz, Slovakien och Kina. En inköpsavdelning finns i Hong Kong. Antalet anställda är ca År 2012 uppgick omsättningen till 390,9 miljoner euro. Ahlström Capital äger 96 procent av Enics. Lönsamheten inom tillverkningstjänster för elektronik nådde inte upp till den förväntade nivån. Betydande organisatoriska förändringar genomfördes för att höja fabrikernas prestation. Under årets lopp ökades kostnadseffektiviteten och optimeringen av resursanvändningen i hela företaget. I linje med företagets långsiktiga strategi och för att bättre motsvara den förändrade efterfrågan har tyngdpunkten i Enics produktion flyttats Enics 2012 Omsättning 390,9 milj. Ägarandel 96 % från länder med hög kostnadsnivå till länder där kostnadsnivån är lägre. Som ett led i den här utvecklingen stärkte Enics ytterligare sin verksamhet i Kina genom att starta en fabrik i Suzhou som invigdes officiellt i september. Ett andra tyngdpunktsområde har varit att effektivera utnyttjandet av rörelsekapitalet bland annat genom att finslipa beställnings- och leveransprocesserna så att fluktuationerna i efterfrågan bättre kan tas i beaktande. Med hänsyn till det allmänna ekonomiska läget förlöpte försäljningen bra, och under andra halvåret uppnåddes rentav månadsvisa försäljningsrekord. Enics styrelse utsåg i december dipl. ing. Hannu Keinänen till ny verkställande direktör från och med den 18 februari Ahlström Capitals årsredovisning 2012

13 Enics kontraktstillverkning av elektronik Enics har en stark kundbas och fokuserad strategi, och tack vare dem har företaget alla förutsättningar till fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet. Utsikter för framtiden Enics har som mål att optimera utnyttjandet av rörelsekapitalet inom hela organisationen och att starta upp verksamhet inom nya affärsområden. Samtidigt vill företaget satsa ännu mer på kundtillfredsställelse. Enics har en stark kundbas och fokuserad strategi, och tack vare dem har företaget alla förutsättningar till fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet. Enics Ägarandelar Ahlström Capital 96 % 2. Personalen 4 % 1 Enics Omsättning , M

14 Industriella investeringar Utveckling av hållbara energilösningar och expanderande produktsortiment Vacon utvecklar, tillverkar och säljer frekvensomriktare för reglering av elmotorer och för utvinning av förnybar energi. Vacons produkter används över allt inom industriproduktion, samhällsteknik och energiutvinning. Bland de största industrisektorer som använder sig av frekvensomriktare kan nämnas byggnadsautomation, lyftkranar och andra lyftanordningar, fartygs- och marinindustri, metall- och gruvindustri, vattenbehandling, hissar och rulltrappor samt sol- och vindkraft. Företagets framgång bygger på dess kundnärhet i kombination med en stark satsning på forskning och produktutveckling, som har gjort Vacon till ett av branschens mest kostnadseffektiva företag. Med hjälp av Vacons produkter är det möjligt att storskaligt höja energieffektiviteten och dra nytta av förnybara energikällor. Vacons frekvensomriktare bidrog under 2012 till att spara cirka 50 TWh elenergi, vilket motsvarar kapaciteten hos ca 9 kärnreaktorer. Genom att utnyttja frekvensomriktare kan man som bäst sänka elmotorernas energiförbrukning med upp till 50 procent. Enligt uppskattning skulle på global nivå inemot 30 procent av den energi som används av elmotorer kunna sparas genom omfattande användning av frekvensomriktare. Vacons omsättning 2012 uppgick till 388,4 miljoner euro och antalet anställda på global nivå var ca Företaget har produktutvecklingsenheter och fabriker i Finland, USA, Kina och Italien. Säljkontor finns i 29 länder. Aktierna är noterade på Helsingforsbörsens huvudlista. Ahlström Capital sänkte i november sin ägarandel i Vacon Abp till 13,5 procent. Ahlström Capital har ända sedan 2001 varit en betydande aktieägare i Vacon, och Vacons vikt i bolagets investeringskapital har under årens lopp ökat allt mer tack vare den positiva kursutvecklingen. Ahlström Capital är fortfarande Vacons största enskilda ägare och fortsätter att delta i utvecklingen av bolaget i egenskap av aktiv aktieägare. Vacon lyckades under året öka sin försäljning till ett flertal industrisegment och kunde på det viset kompensera den kraftiga nedgång i försäljningen som drabbade produkter för utvinning av förnybar energi. Försäljningen ökade 2012 särskilt inom byggnadsautomation och marinindustri, men minskade kraftigt inom sektorn förnybar energi. Vacon 2012 Omsättning 388,4 milj. Ägarandel 13,5 % Nya produkter och filialer Under våren körde Vacon i gång en ny fabrik i Bangalore i Indien. Dessutom startade Vacon ett nytt kompetenscentrum för solenergiprodukter i Barcelona i Spanien, en regional filial i Singapore och ett nytt representationskontor i Almaty i södra Kazakstan. Vacon höjde under årets lopp sitt produktsortiment till en ny nivå genom att lansera ett flertal nya produkter, bland annat en uppgraderad serie av VACON NXP-frekvensomriktare och frekvensomriktarna VACON 100, VACON 100 X och VACON 20 X som representerar den nyaste tredje generationen. Utsikter för framtiden Det allmänna marknadsläget är fortfarande osäkert, men Vacon har också 12 Ahlström Capitals årsredovisning 2012

15 Vacon frekvensomriktare Några tekniska lösningar som kan ersätta eller konkurrera med frekvensomriktare finns inte inom synhåll. Vacon Ägarandelar Vacon Omsättning , M i fortsättningen goda utsikter att växa, eftersom det varken i dag eller inom den närmaste framtiden ser ut att finnas några tekniska lösningar som kan ersätta eller konkurrera med frekvensomriktare. De nya produkter som Vacon har introducerat på marknaden bidrar till att förbättra företagets möjligheter att öka sin affärsverksamhet också i en utmanande marknadssituation. Under 2013 firar Vacon sitt 20-årsjubileum på den internationella marknaden för frekvensomriktare. 1. Ahlström Capital 13,5 % 2. Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 5,6 % 3. Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Tapiola 3,8 % 4. Övriga 77,1 % Källa: Vacons pressmeddelanden

16 Industriella investeringar Fortsatt expansion för tillverkaren av elinstallationsmateriel Elbi är en turkisk tillverkare av elinstallationsmateriel med moderna och stilfulla produktfamiljer och ett omfattande distributionsnät. Elbi verkar i Istanbul, där företaget har en egen fabrik. Företaget har 350 anställda och säljer sina produkter främst i området kring Svarta havet, i Turkiet, Rumänien, Ukraina och Ryssland. År 2012 uppgick omsättningen till 23,9 miljoner euro. Efter ägararrangemangen som genomfördes i december är företaget helägt av Ahlström Capital. Till Elbis konkurrensfördelar hör ett representativt och komplett produktsortiment, ett väl funktionerande distributionsnät och en effektiv produktion. Företaget är numera en av Turkiets ledande tillverkare av elinstallationsmateriel. Under 2012 utvidgade Elbi sin verksamhet och stärkte sin position i området kring Svarta havet och i grannländerna. Företaget eftersträvar att med sina produkter skapa bekvämlighet och funktionalitet i hem och publika utrymmen. I produktutvecklingen tillämpar Elbi nyaste teknologi för att integrera elektronik och komfortfunktioner i nya produktfamiljer. Genom att använda nya material och färgkombinationer har man kunnat ta fram glansfulla ramar och kopplingslådor och kunnat införa förbättringar i strömbrytare och eluttag. Speciell uppmärksamhet har fästs vid snabb och smidig installation på byggplatsen. Företaget fortsätter att utveckla sina produkter och förse sina produkter med smarta funktioner med sikte på att ytterligare stärka sin ställning inom utvalda marknadssegment. Företaget har hela tiden trimmat sina interna processer och fokuserat på ökad kostnadseffektivitet för att förbättra lönsamheten. Satsningen på en effektivare verksamhetsmodell har burit frukt och Elbi har under året utvecklats och nått ett gott resultat. I motsats till byggindustrin i övriga Europa har marknaden i Turkiet varit livlig, vilket kombinerat med att Elbi stärkte sin position på hemmamarknaden ledde till klart ökad försäljning. Företaget har särskilt fokuserat på att ytterligare öka försäljningen och att Elbi 2012 Omsättning 23,9 milj. Ägarandel 100 % få både inköp och leveranser att löpa smidigare. Elbi nådde ett positivt resultat för första gången under Ahlström Capitals tid som ägare. 14 Ahlström Capitals årsredovisning 2012

17 Elbi elinstallationsmateriel Elbi nådde ett positivt resultat för första gången under Ahlström Capitals tid som ägare. Elbi Ägarandelar 2012 Elbi Omsättning , M Ahlström Capital 100 %

18 FASTIGHETSinvesteringar Underhåll och utveckling av värdefastigheter och kartläggning av nya investeringsmöjligheter är en viktig del av vår fastighetsverksamhet.

19 Fastighetsinvesteringar Ett år av utveckling inom fastighetsinvesteringar En viktig del av Ahlström Capitals investeringsverksamhet är att underhålla och utveckla bolagets fastigheter. Fastighetsinvesteringarna balanserar upp riskerna i de övriga investeringarna och ger en stabil avkastning. Fastigheterna utgör 18 procent av investeringarna. Till Ahlström Capitals fastighetsportfölj hör utöver den värdefulla fastigheten på Södra esplanaden 14 i Helsingfors en fastighet vid Lönnrotsgatan 3 som bolaget i januari 2012 köpte tillsammans med HGR Property Partners. Dessutom bebygger och utvecklar vi ett bostadsområde i Rumänien. Fastigheten på Södra esplanaden är uthyrd i sin helhet, och med undantag för vissa byten av hyresgäster pågår verksamheten som förut. Under årets lopp har Ahlström Capital avyttrat sina industrifastigheter. Kontorsoch fabriksfastigheten i Varkaus, som redan en längre tid till största delen stått tom, såldes i februari och fastigheten i Sneek i Nederländerna som hyrts av Å&R Carton såldes tillsammans med försäljningen av verksamheten för dryckesförpackningar i december. Fabriksbyggnaden i Elva i Estland såldes i början av oktober till portföljföretaget Enics som tidigare hyrt den. I januari 2013 köpte ÅR Packaging Group fastigheten i Tabasalu i Estland där företaget tidigare varit hyresgäst. Ny fastighet på Lönnrotsgatan Ahlström Capital och HGR Property Partners köpte i januari Fastighets Ab Lönnrotsgatan 3, som äger ett hus på Lönnrotsgatan 3 i Helsingfors. Huset i I fastigheten vid Södra esplanaden verkar bl.a. restaurangerna Savoy och Katsomo samt Savoy-teattern. 17

20 Fastighetsinvesteringar Helsingfors absoluta centrum blev färdigt 1896, och det har ritats och uppförts av arkitekt Florentin Granholm. Bygglov erhölls i januari i år, och målet är att återställa byggnaden som bostadshus senast våren Marknadsföringen av bostäderna inleddes under hösten. Projektet i Rumänien fortskrider Ahlström Capital äger ett ca två hektar stort markområde i Bragadiru i Rumänien, nära Bukarest. Tillsammans med en lokal samarbetspartner bygger Ahlström Capital ett antal flervåningshus på tomten. De två första husen blev klara i maj 2011, och alla lägenheterna i dem har sålts. Det tredje huset blev färdigt sommaren 2012, och långt över hälften av lägenheterna är sålda. Byggandet av det fjärde huset inleddes i september 2012 och huset väntas vara färdigt sommaren Projektet fortsätter eftersom det finns en stor efterfrågan på nya bostadshus i Rumänien. Utveckling och inventering I Finland har marknaden för fastigheter i någon mån återhämtat sig från Det är emellertid ännu svårare än tidigare att få finansiering, eftersom de internationella bankerna har dragit sig undan från Finland. I Helsingfors riktas efterfrågan främst mot centrum. Den allmänna ekonomiska osäkerheten har lett till att hyresnivån i affärsfastigheter inte just har stigit. Ahlström Capital betraktar fortfarande fastighetsmarknaden i Ryssland som intressant, men vi har ännu inte gjort några investeringar där. Ahlström Capital betraktar fortfarande fastighetsmarknaden i Ryssland som intressant, men vi har ännu inte gjort några investeringar där. Vi inventerar fortsättningsvis nya möjligheter till fastighetsinvesteringar både i Finland och utomlands, samtidigt som vi satsar på att utveckla de fastigheter som vi redan äger. Värdelägenheterna i fastigheten vid Lönnrotsgatan i centrum av Helsingfors blir färdiga våren I Bragadiru i Rumänien bygger Ahlström Capital bostadshus av vilka tre är redan färdiga. 18 Ahlström Capitals årsredovisning 2012

Ahlström Capital. Ahlström Capitals styrka är ett gediget industriellt kunnande, långa företagartraditioner och betydande finansiella resurser.

Ahlström Capital. Ahlström Capitals styrka är ett gediget industriellt kunnande, långa företagartraditioner och betydande finansiella resurser. Årsredovisning Ahlström Capital är ett privat investeringsbolag som skapar mervärde för sina aktieägare genom att fokuserat investera i industriella objekt, fastigheter och tillväxtföretag i miljöteknikbranschen.

Läs mer

Vi gjorde en investering i Cencorp och äger nu 5 procent av företaget. I Bukarest i Rumänien har vi två höghus under byggnad.

Vi gjorde en investering i Cencorp och äger nu 5 procent av företaget. I Bukarest i Rumänien har vi två höghus under byggnad. är ett privat investeringsbolag som skapar mervärde för sina aktieägare genom att fokuserat investera i industriella objekt, fastigheter och tillväxtföretag i miljöteknikbranschen. Med ett kapital på ca

Läs mer

Ekonomisk rapport. Januari December 2013

Ekonomisk rapport. Januari December 2013 Ekonomisk rapport Januari December 2013 Innehåll 2013 i korthet... 1 Verksamhetsberättelse... 2 Nyckeltal... 5 Formler för nyckeltal... 5 Koncernens resultaträkning... 6 Koncernens finansieringsanalys...

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Stig Gustavson f. 1945 Styrelseordförande sedan 2005. Styrelsemedlem sedan 1994 och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK.

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Stockholm 29 augusti 2007 PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT 18 september 2006 30 juni 2007 Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Substansvärde per aktie vid periodens slut uppgick till

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004 PRESSMEDDELANDE 2004-08-24 Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004 Koncernens resultat före vinster från fastighetsförsäljningar och skatt uppgick till 182 MSEK (153). Resultatet efter skatt

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00

Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00 Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00 (Publ) Org nr 556001-9035 Säte Fagersta Fax 08-20 37 74 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade till 1.851 mkr (1.068). Rörelseresultatet ökade till 62,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 40,6 mkr (-35,8). Återbäring från SPP ingår

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer