Ahlström Capital. Ahlström Capitals styrka är ett gediget industriellt kunnande, långa företagartraditioner och betydande finansiella resurser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ahlström Capital. Ahlström Capitals styrka är ett gediget industriellt kunnande, långa företagartraditioner och betydande finansiella resurser."

Transkript

1 Årsredovisning

2 Ahlström Capital är ett privat investeringsbolag som skapar mervärde för sina aktieägare genom att fokuserat investera i industriella objekt, fastigheter och tillväxtföretag i miljöteknikbranschen. Bolaget är en av de största riskkapitalinvesterarna i Finland med en portfölj vars sammanlagda omsättning överstiger en miljard euro. Ahlström Capitals styrka är ett gediget industriellt kunnande, långa företagartraditioner och betydande finansiella resurser. INNehÅll Ahlström Capital VD har ordet Investeringsklimatet... 4 Strategi och investeringar... 5 Portföljföretagen... 7 Fastighetsinvesteringar Cleantechinvesteringar Styrelsen och personalen Verksamhetsberättelse Bokslut Koncernens resultaträkning Koncernens finansieringsanalys Koncernens balansräkning...30 Noter till bokslutet Moderbolagets resultaträkning och finansieringsanalys Moderbolagets balansräkning Revisionsberättelse Styrelsens förslag till vinstdisposition Nyckeltal Aktiernas balans- och substansvärde Aktier och aktieägare Förvaltningsprinciper...46 Information till aktieägarna...48

3 Ahlström Capitals Bolagets operativa resultat förbättrades. Substansvärdet av vår aktie ökade betydligt, men det bokförda resultatet är negativt på grund av nedskrivningar. Tillsammans med investeringsfonden Accent Equity 2008 bildade vi en ny koncern inom förpackningsbranschen, ÅR Packaging Group. 1 Vi avyttrade vår andel i Symbicon. Vår cleantechfond har investerat i sammanlagt sju företag inom miljöteknikbranschen. Vår nya styrelseordförande är bergsrådet Stig Gustavson.

4 Vd har ordet Ett år på gott och ont: stora nedskrivningar som drabbade resultatet, men å andra sidan en ökning av portföljens värde. Verkställande direktör Panu Routila 2 Ahlström Capitals årsredovisning 2011 Värdestegring genom utveckling För Ahlström Capital var 2011 ett år präglat av hårt utvecklingsarbete. Värdet på våra innehav steg betydligt, även om bolagets resultat bokföringsmässigt är negativt främst till följd av nedskrivningar. Under året lyckades vi öka gängse värdet på våra innehav med 9 procent. Koncernens bokförda resultat visar en förlust på 34,9 miljoner euro beroende på Å&R Cartons förlust, vissa nedskrivningar och en förlustbringande avyttring. Genom åtgärderna har vi skapat större klarhet i vår portföljs innehåll och struktur. Ahlström Capital har gått in för att ändra bolagets holdingstruktur på det sättet att verksamheten vid holdingbolagen i Finland och Sverige flyttas till Nederländerna. I framtiden kommer administrationen av våra innehav huvudsakligen att skötas via Nederländerna, där vi redan nu har egen personal som tar hand om våra holdingbolag. Jämfört med den tidigare holdingstrukturen är fördelen med Nederländerna att landets bolagslagstiftning känner till finansinstrument i bredare utsträck ning än motsvarande lagar och tillämpningar i Finland och Sverige. Nederländerna är dessutom ett euroland som värderas högt av våra samarbetspartner. Ändring i styrelsens ledning I augusti nåddes vi av ett sorgebud då styrelsens långvariga ordförande Morten Ahlström avled efter en svår sjukdom. Vi saknar Mortens starka engagemang och positiva attityd. Under hans tid utvecklades Ahlström Capital till en av de ledande riskkapitalinvesterarna i Finland. Till ny ordförande valde styrelsen bergsrådet Stig Gustavson. Hans omfattande nätverk och långa erfarenhet av industriarbete betyder

5 mycket för vårt bolags utveckling och framtid. Strategisk och operativ utveckling Under 2011 arbetade vi hårt på portföljbolagens strategiska inriktning och på att förbättra deras operativa verksamhet. Arbetet bar resultat: operativt sett förbättrades portföljbolagens affärsverksamhet avsevärt. Enics, en kontraktstillverkare inom industrielektronik, växte kraftigt och nådde sitt bästa resultat hittills. Inom förpackningsindustrin bildade vi tillsammans med Accent Equity den europeiska förpackningskoncernen ÅR Packaging Group. Under dess ägande sammanförde vi Ahlström Capitals Å&R Carton och Accents svenska bolag Flextrus, som specialiserar sig på flexibelt förpackningsmaterial. Elbi, den ledande turkiska tillverkaren av elinstallationsmateriel, expanderade särskilt på sin hemmamarknad och nådde ett positivt rörelseresultat. Börsbolaget Vacon, där vi är den största ägaren, har med sitt goda resultat haft en positiv inverkan på vår industriella portföljs resultat och med sin utdelning förbättrat vårt kassaflöde. Under året avyttrade vi vår andel i Symbicon, som tillverkar digitala reklam- och informationspaneler. Vårt fastighetsprojekt i Bragadiru i Rumänien tog ett stort kliv framåt då de två första flervåningshusen blev färdiga i maj Av de lovande unga företagen i vår cleantech-portfölj var det framför allt solenergiföretaget Ripasso och byggföretaget Neapo som hade god framgång. Några företag nådde Arbetet bar resultat: operativt sett förbättrades portföljbolagens affärsverksamhet avsevärt. emellertid inte sina mål. I cleantechfonden finns det fortfarande medel som kan investeras, och vi följer noga utvecklingen inom denna framtidssektor och de möjligheter den öppnar. En av våra viktigaste uppgifter under det år som inletts blir att stärka vår industriella portfölj. Vi ska kritiskt gå igenom våra investeringar och klarlägga och rationalisera dem så att de utvecklas enligt våra strategiska mål. Vår strävan är att sänka investeringarnas risknivå. Våra ägare ska kvartalsvis få information om vår verksamhet. Vårt andra årtionde inleds Under 2011, ett år präglat av hårt utvecklingsarbete, fyllde Ahlström Capital tio år. Det är ingen hög ålder jämfört med de 160 år under vilka Ahlström-bolagen verkat. Den tilltagande ekonomiska osäkerheten hade ännu inte mot slutet av 2011 någon effekt på våra innehav, men försiktigheten har ökat i alla branscher och den återspeglas också i de industriella investeringarna. Utmaningarna i finansbranschen fortsätter att öka under innevarande år, då banksektorn belastas av staternas finansieringsproblem. Mot slutet av året räknar vi emellertid med att läget lättar. Ahlström Capital har aldrig haft några problem med sin finansiering och sina kontakter med bankerna. Jag vill tacka Ahlström Capitals och portföljföretagens personal för deras flitiga arbetsinsatser, aktieägarna och styrelsen för deras förtroende och viktiga stöd för utvecklingen av vårt bolag, samt alla samarbetspartners för smidigt och konstruktivt samarbete. Helsingfors i mars 2012 Panu Routila 3

6 Investeringsklimatet Långsiktig kapitalinvesterare skapar trygghet i turbulenta tider När investeringsklimatet blir allt mer utmanande i det turbulenta ekonomiska läget får aktiva kapitalinvesterare en viktig roll som stöd och vägvisare. 4 Ahlström Capitals årsredovisning 2011 Ahlström Capital, ett av Finlands ledande riskkapitalbolag, är en aktiv utvecklare av affärsverksamhet och satsar på att hjälpa sina företag att växa internationellt. Ett kontinuerligt samarbete med investeringsobjektens ledning och styrelser skapar nya möjligheter också under ekonomiskt svåra tider. Det allmänna marknadsläget 2011 var omväxlande. Under årets första månader fortsatte den globala ekonomin att växa kraftigt, särskilt i övergångsekonomierna. Tillväxten dämpades dock småningom till följd av inflationstryck och skärpt finanspolitik i de utvecklade ekonomierna. Finanskrisen i euroområdet djupnade mot slutet av året. Osäkerheten har ökat, vilket också syns i företagens verksamhet: orderstockarna har blivit kortare då kunderna agerar mer kortsiktigt. Tillgången till lånefinansiering har försvårats både på grund av skuldkrisen i euroområdet och till följd av hårdare reglering. Den skärpta regleringen begränsar också finansinstitutens möjligheter att medverka som kapitalinvesterare. Då kraven på soliditet samtidigt har ökat kan detta leda till att det blir svårare för företagen att få finansiering. Utvecklingen av aktiemarknaden har varit vacklande hela året. Osäkerheten har främst berott på de fortsatta problemen inom euroområdets offentliga sektor och banksektor, men också på de politiska omvälvningarna i Nordafrika och naturkatastrofen i Japan. Tillväxten inom euroområdet väntas bli anspråkslös. Problemen på lånemarknaden, den stigande arbetslösheten och åtgärderna för att dämpa staternas skuldsättning leder till sänkt efterfrågan och minskade investeringar. I utvecklingsländerna har den ekonomiska tillväxten hittills fortsatt, men fluktuationerna och osäkerheten på marknaden har blivit ett globalt fenomen. Riskkapitalinvesteringar i Europa, Index: Q1 2007=100 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Ett kontinuerligt samarbete med investeringsobjektens ledning och styrelser skapar nya möjligheter också under ekonomiskt svåra tider Exitar Investeringar Ackumulerade medel

7 Strategi och investeringar En mångsidig investeringsstrategi skapar möjligheter Ahlström Capital är ett aktivt investeringsbolag som verkar som en professionell och ansvarstagande ägare och strävar till att skapa ekonomiskt mervärde på lång sikt. Vårt mål är att årligen investera i förvärv av ett eller två företag och göra en eller två avyttringar. Det typiska investeringsintervallet per objekt är mellan 5 och 25 miljoner euro av eget kapital. Vi går in för att realisera värdestegringen inom 5 7 år, men vi kan också stanna kvar som ägare på längre sikt. Vi strävar efter en avkastning på procent på investeringarna. Vi tar aktivt del i utvecklingen av våra investeringsobjekt i samarbete med företagsledningen: vi deltar i styrelsearbetet och strategiplaneringen, hjälper till med samarbetsavtal och företagsköp och stöder portföljföretagens operativa verksamhet. I vår investeringsverksamhet bistås vi av ett omfattande rådgivarnätverk med erfarna experter från olika branscher. Dessutom ställer vi våra internationella kontakter till företagens disposition. Flexibilitet i investeringar Våra investeringar kan indelas i industriinvesteringar, fastighetsinvesteringar och investeringar i sektorn miljöteknik via vår cleantechfond. Fonden förvaltar också medel investerade av utomstående. Vårt sätt att verka ger oss frihet att se över våra investeringar på ett flexibelt sätt: vi kan skräddarsy vår investeringsverksamhet och vara antingen majoritets- eller minoritetsägare i företagen. 5 Omsättning och nettoresultat, M Operativt rörelseresultat, M * Utveckling av aktiens substansvärde, Nettoresultat Omsättning * Före engångsposter och exitar

8 6 I våra investeringstillgångar ingår också likvida medel, som huvudsakligen består av kortfristiga penningmarknadsinstrument. Vår strävan är att på ett kontrollerat sätt bedöma investeringarnas risknivå i relation till den förväntade avkastningen och att ge aktieägarna genomskådliga rapporter om hur verksamheten utvecklas. Industriinvesteringar Till våra industriella investeringar hör förpackningstillverkaren ÅR Packaging Group, Enics som är kontraktstillverkare av elektronik, det börslistade Vacon som tillverkar frekvensomriktare, det börslistade Cencorp som erbjuder automationslösningar för elektronikindustrin och Elbi som tillverkar elinstallationsmateriel. De industriella investeringarna utgör 72 procent av investeringsportföljen. Under året avyttrade vi vår andel i Symbicon. Vår strävan är att på ett kontrollerat sätt bedöma investeringarnas risknivå i relation till den förväntade avkastningen. Fastighetsinvesteringar Våra fastighetsinvesteringar omfattar kontors- och industrifastigheter i Finland, Nederländerna och Estland. Dessutom bygger och utvecklar vi ett nytt bostadsområde i Bukarest i Rumänien, där de första bostadshusen blev klara Fastighetsinvesteringarna utgör 19 procent av vår portfölj. Investeringar i miljöteknik Den cleantechfond som vi förvaltar investerar i unga företag inom sektorn miljöteknik med stor tillväxtpotential också internationellt sett. Ahlström Capital är själv en betydande investerare i denna growth capital-fond, vid sidan av andra institutionella investerare. Vår andel i fonden motsvarar 3 procent av vår investeringsportfölj. Nya investeringar i sikte Vi letar fortlöpande efter nya investeringsobjekt bland lovande företag med tillväxtpotential som kan dra nytta av vårt kunnande för sin utveckling. Under 2011 har vi undersökt flera tiotal potentiella investeringsobjekt både industriföretag, fastigheter och företag inom miljötekniksektorn. Närmast är vi intresserade av objekt i Norden och Östeuropa. Vårt mål är också att företagsköpen ska hjälpa till att utveckla och internationalisera våra existerande portföljbolag. Ahlström Capitals årsredovisning 2011 Förändring i investeringsportföljen* Fördelning av industriella investeringar* Industriella investeringar 32 % Likvida medel 28 % Fastigheter 19 % Skog och mark 19 % Övriga 2 % Industriella investeringar 72 % Likvida medel 6 % Fastigheter 19 % Cleantech 3 % ÅR Packaging Group 11 % Enics 45 % Vacon 40 % Elbi 3 % Övriga 1 % * av substansvärdet

9 Ahlström Capitals Ahlström Capitals industriella investeringar ÅR Packaging Group Omsättning Kartong- och flexibla förpackningar 401,8 milj. Enics Ägarandel 62 % Omsättning Kontraktstillverkning av elektronik 377,0 milj. 7 Ägarandel 96 % Vacon Omsättning Frekvensomriktare 380,9 milj. Ägarandel 20 % Elbi Omsättning Elinstallationsmateriel 18,9 milj. Ägarandel 60 %

10 Portföljföretagen Ahlström Capital och Accent Equity 2008 har slagit samman sina verksamheter inom förpackningssektorn i den nya koncernen ÅR Packaging Group. 8 Ahlström Capitals årsredovisning 2011 Ny europeisk förpackningskoncern Ahlström Capital och den svenska investeringsfonden Accent Equity 2008 har slagit samman sina verksamheter inom förpackningssektorn i den nya koncernen ÅR Packaging Group. Arrangemanget stärker konkurrenskraften hos de förenade företagen, Å&R Carton som hör till de ledande kartongförpackningsföretagen i Europa och Flextrus som är ledande tillverkare av flexibla förpackningsmaterial i Nordeuropa. Företaget sysselsätter ca personer i 17 fabriker i 8 europeiska länder. ÅR Packaging Group förväntas att uppnå en omsättning på ca 500 miljoner euro. Å&R Carton och Flextrus kommer också i fortsättningen att verka på marknaden som två separata företag med egna varumärken, men de drar nytta bl.a. av varandras kunnande, produktutveckling, upphandlingssynergier och goda kundkontakter. Detta bidrar till att stärka deras ställning i de pågående omstruktureringarna på marknaden för förpackningsmaterial. I samband med bildandet av den nya koncernen avyttrade CapMan sitt ägande i Å&R Carton.

11 ÅR Packaging Group omsättning , M ÅR Packaging Group ägarandelar I och med sammanslagningen ökade omsättningen till 401,8 miljoner euro. Ahlström Capital äger 62 procent av företaget. ÅR Packaging Groups försäljning och orderstock utvecklades positivt under året. Resultatet belastades emellertid av att råvarupriserna inom förpackningsindustrin steg avsevärt under I samband med sammanslagningen koncentrerades verksamheten i Sverige till Lund, där bägge bolagen sedan tidigare har stora fabriker. Fabriken i Norrköping, som länge gått med förlust, lades ner. Till ny verkställande direktör utsågs i februari 2012 Harald Schulz, som varit anställd av Å&R Cartonkoncernen sedan Senast var han direktör för affärsområdet Branded Products. Ahlström Capital 62 % Accent Equity % Personalen 4 % Vi kan se fram emot innovativa lösningar som leder till mervärde för såväl industrikunderna, handeln som konsumenterna. Utsikter för framtiden En stor del av ÅR Packaging Groups kunder finns inom livsmedelsindustrin, där efterfrågan väntas förbli tämligen stabil trots de försvagade konjunkturerna. I första hand strävar vi efter att dra nytta av synergieffekterna från de två företagen bland annat genom att erbjuda flexibla förpackningslösningar till Å&R Cartons internationella kunder. På längre sikt är vårt mål att notera ett nytt bolag inom förpackningsbranschen på börsen. I led med strategin bygger vi i Lund upp ett förpackningscentrum där innovativ produktutveckling kommer att spela en central roll. I och med att miljömedvetenheten växer förväntas företagen i allt högre grad beakta de ekologiska aspekterna inte bara när det gäller bruk av råvaror och i produktionsprocesserna utan också genom produkternas hela levnadscykel. Bägge företagen har redan lagt ner en hel del arbete på detta, och när vi nu går in för att förena de bästa egenskaperna hos kartongförpackningar och flexibla förpackningar kan vi se fram emot innovativa lösningar som leder till mervärde för såväl industrikunderna, handeln som konsumenterna. 9

12 Portföljföretagen Enics erbjuder ledande elektroniktillverkare tjänster som omfattar produkternas hela livscykel, från stöd för produktutvecklingen till eftermarknadsservice. 10 Ahlström Capitals årsredovisning 2011 Bästa året hittills för kontraktstillverkaren av elektronikutrustning Enics är en ledande kontraktstillverkare inom professionell industrielektronik med en flexibel operativ struktur som gör det möjligt att snabbt anpassa verksamheten till nya marknadssituationer. Enics har lång erfarenhet av att betjäna kunder inom industrielektronik. Företaget erbjuder ledande elektroniktillverkare tjänster som omfattar produkternas hela livscykel, från stöd för produktutvecklingen till eftermarknadsservice. Huvudkontoret ligger i Zürich i Schweiz och företagets sju fabriker finns i Finland, Sverige, Estland, Schweiz, Slovakien och Kina. En inköpsavdelning finns i Hong Kong, och dessutom står man i beråd att inrätta ett kontor i Suzhou i Kina för att effektivera kundtjänsterna i östra Kina. Antalet anställda är ca År 2011 uppgick omsättningen till närmare 380 miljoner euro. Ahlström Capital äger 96,4 procent av Enics. De globala industriinvesteringarna fortsatte att växa under 2011, och Enics nådde under året upp till sin bästa försäljning någonsin. Företagets kompromisslösa fokusering på

13 Enics omsättning , M Enics ägarandelar Ahlström Capital 96,4 % Personalen 3,6 % 11 professionell industrielektronik har visat sig vara en ännu bättre strategi än väntat: tillverkarna av utrustning inom energi- och transportindustri, automation och instrumentering förlitar sig i allt högre grad på specialiserade kontraktstillverkare. Tack vare ett flertal nya kundrelationer har Enics ännu bättre förutsättningar än tidigare att expandera ytterligare. Enics intensifierade samarbetet mellan enheterna i Elva i Estland och Västerås i Sverige och fabrikerna i Finland. Den nya Multisite Business Unit (MBU) gör verksamheten mer flexibel, höjer servicenivån och leder till ökad kundnöjdhet. Utsikter för framtiden Enics solida kundbas och klara fokus skapar utmärkta förutsättningar för ytterligare tillväxt inom de närmaste åren, och företaget ligger väl till för att vara en föregångare i utvecklingen av branschen. Under de Den nya Multisite Business Unit (MBU) gör verksamheten mer flexibel, höjer servicenivån och leder till ökad kundnöjdhet. kommande fem åren siktar Enics på att ytterligare förbättra sin lönsamhet och bredda sin verksamhet i fråga om både produktsortiment och geografisk spridning. Tillverkarna av elektronisk utrustning strävar i allt större utsträckning efter att optimera sina värdekedjor också när det gäller att erbjuda mer komplexa elektroniska system. Enics räknar med att detta ska leda till fler beställningar från både gamla och nya kunder. Dessutom gallrar tillverkarna bland sina underleverantörer, vilket väntas gynna specialiserade aktörer som Enics. Enics går in för att dra nytta av marknadsut vecklingen genom att ytterligare förbättra sitt kunnande och sitt tjänsteutbud. Ständigt ökande effektivitetskrav gör att tillverkarna av utrustning inom energi- och transportindustri, automation och instrumentering är tvungna att koncentrera sig på tekniska innovationer. Följden är att tillverkning och annan mindre central verksamhet i allt högre grad läggs ut på kontraktstillverkare. Professionell industrielektronik antas behålla sin ställning som en av de mest intressanta sektorerna inom elektronisk kontraktstillverkning långt in i framtiden.

14 Portföljföretagen Vacon utvecklar, tillverkar och säljer frekvensomriktare för reglering av elmotorer och för utvinning av förnybar energi. 12 Ahlström Capitals årsredovisning 2011 Frekvensomriktare sparar energi och främjar bruket av förnybar energi Vacon utvecklar, tillverkar och säljer frekvensomriktare för reglering av elmotorer och för utvinning av förnybar energi. Vacons viktigaste kunder är byggoch maskinindustrin samt tillverkare av vindkrafts- och solenergikomponenter. Företagets framgång bygger på dess kundnärhet i kombination med en stark satsning på forskning och utveckling, som har gjort Vacon till ett av branschens mest kostnadseffektiva företag. Vacons frekvensomriktare bidrog under 2010 till att spara cirka 35 TWh elenergi och minska koldioxidutsläppen med 17 miljoner ton. Med hjälp av Vacons produkter kan elförbrukningen som bäst sänkas med upp till 50 procent. Vacons omsättning 2011 uppgick till 380,9 miljoner euro och antalet anställda på global nivå var ca Företaget har produktutvecklingsenheter och fabriker i Finland, USA, Kina och Italien. Säljkontor finns i 27 länder. Aktierna är noterade på Helsingforsbörsens huvudlista. Med en ägarandel på 20 procent är Ahlström Capital Vacons största enskilda aktieägare. Den globala marknaden för frekvensomriktare expanderade kraftigt under första halvåret 2011, men till

15 Vacon omsättning , M Vacon ägarandelar 2011 Ahlström Capital 20,0 % Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 5,7 % Tapiolagruppen 3,8 % Övriga 70,5 % terna, särskilt i Europa och Amerika, är förknippade med risker. Mot slutet av 2011 och i början av 2012 introducerade Vacon ett flertal nya produkter på marknaden, vilket ger företaget goda möjligheter att expandera också i en utmanande marknadssituation. I december inledde Vacon samarbetsförhandlingar med de anställda som ett led i företagets bredare globala plan för kostnadsbesparingar. Förhandlingarna berör omkring 420 tjänstemän i Vaconkoncernens moderbolag i Finland. Behovet att minska antalet anställda har beräknats till högst 60 personer. Därutöver räknar man med att högst cirka 400 tjänstemän kan komma att beröras av permitteringar eller deltidsarbete. Bakom behovet att 13 växten planade ut på alla marknadsområden under andra halvåret. De nya bestämmelser om vindkraft som har trätt i kraft i Kina har tillfälligt dämpat vindkraftsinvesteringarna i landet och sänkt efterfrågan på Vacons produkter. Vacons kunder, som säljer vindkraftslösningar i Kina, kan emellertid leva upp till de nya fordringarna. Detta borgar för att Vacon har goda konkurrensförutsättningar när vindkraftsinvesteringarna i Kina tar fart igen. Nya fabriker och produkter Under 2011 startade Vacon en ny fabrik i Suzhou i Kina. Fabriken är planerad för Vacons växande behov, och i anslutning till den verkar också ett forskningslaboratorium och en serviceenhet som betjänar kunder i Asien och Stillahavsområdet. I Italien flyttade Vacon sin fabriksverksamhet från Naturno till nya lokaler nära Merano. Mot slutet av 2011 och i början av 2012 introducerade Vacon ett flertal nya produkter på marknaden, vilket ger företaget goda möjligheter att expandera. Invertern Vacon 8000 Solar, som utvecklats av Vacon och som transformerar strömmen från solpaneler så att den motsvarar kraven från elnätsoperatörerna, fick 2011 ett omfattande godkännande enligt vilket den uppfyller de fordringar som de nationella eldistributörerna ställer. Dessutom lanserade Vacon en ny serie produkter avsedda för maskinoch apparattillverkarnas behov. Utsikter för framtiden Det står klart för Vacon att de allmänna ekonomiska tillväxtutsik anpassa antalet anställda ligger ekonomiska och produktionsrelaterade orsaker och faktorer som hänför sig till omorganisering av verksamheten: minskad orderingång och svårigheter att förutspå framtida marknadsutsikter. Källa: Vacons pressmeddelanden

16 Portföljföretagen Elbi är en turkisk tillverkare av elinstallationsmateriel som satsar hårt på kvalitet. 14 Ahlström Capitals årsredovisning 2011 Tillväxt på hemmamarknaden för tillverkare av elinstallationsmateriel Elbi är en turkisk tillverkare av elinstallationsmateriel som satsar hårt på kvalitet. Elbi verkar i Istanbul, där företaget har en egen fabrik. Elbi har drygt 400 anställda och säljer sina produkter främst i området kring Svarta havet, i Turkiet, Rumänien, Ukraina och Ryssland. År 2011 uppgick omsättningen till 18,9 miljoner euro. Ahlström Capitals ägarandel är 60 procent. Till Elbis konkurrensfördelar hör ett representativt och komplett produktsortiment, ett omfattande distributionsnät och en effektiv produktion. Kvalitetssystemet har förnyats enligt TQM-principen (Total Quality Management), och företagets totala kvalitet förbättrades betydligt under året. Produktionslinjerna i Istanbulfabriken moderniserades och leveranskedjorna effektiverades genom att nya informationssystem och processer togs i bruk. Elbis utveckling har byggt på en flexibel verksamhetsmodell och ett tidsenligt produktsortiment som uppfyller moderna krav. Den hel

17 Elbi omsättning , MTL Elbi ägarandelar Ahlström Capital 60 % Övriga 40 % 15 Till Elbis konkurrensfördelar hör ett representativt och komplett produktsortiment, ett omfattande distributionsnät och en effektiv produktion. hetsbetonade produktutvecklingen som utgår från kundernas behov har varit avgörande för de senaste årens framsteg. En viktig faktor har också varit att kvaliteten och leveranssäkerheten har förbättrats i avgörande mån. Under 2011 lanserade Elbi två nya produktgrupper som är särskilt anpassade till de krav som ställs av moderna bostads- och kontorsmiljöer. Vid utvecklingen av dem har man också beaktat myndighetsbestämmelser och kundernas smakpreferenser i de olika exportländerna. För att förbättra kundtjänsten öppnade företaget ett nytt kontor i Istanbul som betjänar kunder i Turkiet och Centralasien och nya säljbolag i Moskva och i Kiev i Ukraina. Det inhemska säljnätet utvidgades med nya regionkontor i Ankara, Adana och Izmir och ett nytt logistikcentrum i Istanbul. Elbi har klart stärkt sin marknadsandel på hemmamarknaden i Turkiet och utmanar i framtiden sina konkurrenter med nya produkter. I motsats till byggindustrin i övriga Europa har marknaden i Turkiet varit livlig. Elbis inhemska försäljning ökade med över 50 procent, medan tillväxten var mer modest i fråga om exporten. Utsikter för framtiden Elbi fokuserar i sin produktutveckling på att komplettera och modernisera sitt elektroniska produktsortiment. Nya elektroniska tillämpningar bildar en särskild marknadsnisch som väntas ha en viktig roll i den framtida utvecklingen av marknaden för elinstallationsmateriel. År 2012 förväntas tillväxt främst på exportmarknaden, särskilt i området kring Svarta havet, i Ryssland, Ukraina, Rumänien och Centralasien.

18 Fastighetsinvesteringar Till Ahlström Capitals fastighetsportfölj hör värdefastigheten på Södra Esplanaden Ahlström Capitals årsredovisning 2011 Fastighetsinvesteringar med fokus på utveckling En viktig del av Ahlström Capitals investeringsverksamhet är att upprätthålla och utveckla bolagets industri- och värdefastigheter. Fastighetsinvesteringarna balanserar upp riskerna i de övriga investeringarna och ger en stabil avkastning. Fastigheterna utgör 19 procent av investeringarna. Till Ahlström Capitals fastighetsportfölj hör utöver värdefastigheten på Södra Esplanaden 14 i Helsingfors två fabriksfastigheter i Estland, en fabriksbyggnad i Nederländerna och en industri- och kontorsbyggnad i Varkaus. Dessutom bebygger och utvecklar bolaget ett nytt bostadsområde i Rumänien. Ahlström Capital äger också ett markområde i Turkiet bredvid Elbis fabrik. Fastigheten på Södra Esplanaden är uthyrd i sin helhet, och med undantag för vissa byten av hyresgäster pågår verksamheten som förut. Av fabriksfastigheterna disponeras byggnaden i Elva i Estland av portföljföretaget Enics, medan ÅR Packaging Group är hyresgäst i Sneek i Nederländerna och i Tabasalu i Estland. Några mindre delar av fastigheten i Varkaus är uthyrda till småföretag, men i övrigt har byggnaden redan en tid till största delen stått tom. Ahlström Capital har aktivt letat efter alternativa möjligheter att använda den eller avyttra den,

19 i samarbete med Varkaus stad och en extern fastighetsförmedlare. Fortsatt utveckling av bostadsområdet i Rumänien Ahlström Capital äger ett ca två hektar stort markområde i Bragadiru i Rumänien, nära Bukarest. Tillsammans med en lokal samarbetspartner bygger Ahlström Capital sammanlagt sju flervåningshus på tomten, med allt som allt 320 bostadslägenheter. De två första husen blev klara i maj 2011, och drygt 80 procent av lägenheterna har sålts. Byggandet av det tredje huset inleddes i juni 2011, och det blir färdigt sommaren Det finns en stor efterfrågan på nya bostadshus i Rumänien. Ahlström Capital ser därför en stor potential i sin byggnadstomt och fortsätter aktivt att utveckla projektet. Fastighetsinvesteringarna balanserar upp riskerna i de övriga investeringarna och ger en stabil avkastning. Inventering av den internationella marknaden I Finland är marknaden för fastigheter fortfarande lam: antalet fastighetsaffärer är lågt och det tar lång tid att genomföra affärerna. Eftertraktade objekt säljer som förr, men mindre populära objekt är problematiska och står i allt högre grad tomma när efterfrågan minskar. I Helsingfors riktas efterfrågan i investeringssyfte främst mot centrum, där få objekt finns till salu. Hyresnivån i bostadsfastigheter stiger i alla större städer, och byggandet av nya hus avtar förmodligen till följd av den ekonomiska osäkerheten. Ahlström Capital betraktar fortfarande fastighetsmarknaden i Ryssland som intressant, men vi har ännu inte gjort några investeringar där. Den främsta orsaken är svårigheterna att få extern finansiering. Vi undersöker fortsättningsvis nya möjligheter till fastighetsinvesteringar både i Finland och utomlands, samtidigt som vi satsar på att utveckla de fastigheter som vi redan äger. 17 De två första flervåningshusen i Bragadiru blev klara i maj Det finns en stor efterfrågan på moderna lägenheter i Rumänien.

20 Cleantechinvesteringar Cleantechfonden stöder utvecklingen av växande miljöteknikföretag 18 Ahlström Capitals årsredovisning 2011 Ahlström Capitals cleantechfond investerar i företag inom miljöteknikbranschen, som vi betraktar som en mycket intressant bransch för kapitalinvesteringar. Fonden har investerat i sju företag och står för 3 procent av vår investeringsportfölj. Cleantechfonden, som grundades 2010, avviker från Ahlström Capitals invanda investeringsmönster. Venture capital-investeringarna inriktas på unga företag under utveckling som håller på och bygger upp ny affärsverksamhet. Vi vill delta aktivt i utvecklingen av miljöteknik och erbjuda vår kompetens inom industrisektorn för att stödja de växande företagen. Vi hjälper företagen att industrialisera och kommersialisera sin verksamhet. Principen för vårt deltagande i styrelsearbetet är att en representant för Ahlström Capital och en industriell rådgivare utsedd av oss sitter i portföljföretagens styrelser. AC Cleantech Growth Fund I Ky letar upp och analyserar intressanta investeringsobjekt inom branschen. Fonden har samlat in medel från en grupp investerare och investerar dem i lovande tillväxtföretag. Till dem som investerat i fonden hör förutom Ahlström Capital, Varma, Sitra och Stiftelsen för Åbo Akademi. Investerarna har förbundit sig att satsa sammanlagt 50 miljoner euro i fonden, varav Ahlström Capital står för 30 procent. Medelsanskaffningen pågick till slutet av I flertalet fall äger fonden en minoritetsandel i företagen, men den kan också vara majoritetsägare. Aktiv utveckling av tillväxtföretag Företagen inom cleantechportföljen skiljer sig från varandra i fråga om storlek och utvecklingsfas, men de har alla en utvecklingspotential. I slutet av 2011 hade fonden andelar i sju olika företag. Målet är att portföljen ska omfatta 8 10 företag. Strategin innebär att företagen ska utvecklas i cirka fem år, och under den tiden kan ytterligare investeringar göras i dem. Efter detta är målet en lönsam avyttring. Fondens förhandsbestämda levnadstid är högst tio år. Under 2011 investerade fonden inte i några nya företag, men tillläggsinvesteringar gjordes i de flesta portföljföretagen. Alla företagen har utvecklats under året: en del befinner sig ännu i produktutvecklingsfasen, andra säljer pilotprodukter och några företag har redan kommit i gång med industriell produktion. Under de närmaste åren är fondens huvudsakliga uppgift att satsa på fortsatt utveckling av portföljföretagen. För Ahlström Capital har grundandet och förvaltningen av fonden haft positiva effekter. Investeringen i fonden har höjt företagets profil, och det har i sin tur lett till att vi har fått nya inviter till samarbete. Vi vill delta aktivt i utvecklingen av miljöteknik och erbjuda vår kompetens inom industrisektorn för att stödja de växande företagen.

21 Cleantechportfölj Cleantechfondens medel har investerats i sammanlagt sju miljöteknikföretag, som utgör Ahlström Capitals investeringsportfölj för miljöteknik. Fondens ägarandel är 2,2 procent. Dessutom har fonden gjort placeringar i konvertibla skuldebrev utfärdade av företaget. Mervento Det finländska Mervento Oy utvecklar och levererar direktdrivna multimegawatts vindkraftverk för placering i inlandet, nära kusten och till havs. Företaget erbjuder också övergripande kunnande om olika vindkraftverkslösningar. I den nya teknik som Mervento använder har särskild vikt fästs vid servicevänlighet och livslängd. Fondens ägarandel är 7,3 procent. Ripasso Energy Det svenska Ripasso Energy AB utvecklar en teknik för att effektivt och till låg kostnad omvandla solenergi till el med hjälp av värmemotorer. Tekniken har utvecklats utifrån ett koncept som konstaterats funktionsdugligt redan i början av 1980-talet. Företagets kunnande i fråga om värmemotorer är av högsta världsklass. Fondens ägarandel är 51,0 procent. Frangible Safety Posts Det brittiska Frangible Safety Posts Ltd verkar på marknaden för passiv trafiksäkerhet. Företaget producerar krocksäkra pelare av armerad kompositplast för trafikskyltar på motorvägar och andra hårt trafike rade vägar. Pelarna är tryggare och också billigare att underhålla och mer miljövänliga än traditionella stålpelare. Fondens ägarandel är 40,0 procent. TD Light Sweden Det svenska TD Light Sweden AB utvecklar och säljer diodlysrör (LEDlysrör) som ersätter traditionella lysrör. Den största fördelen med de nya lysrören är kostnadsinbesparingen: ett diodlysrör använder upp till 70 procent mindre energi och livslängden är 5 10 gånger längre än för traditionella lysrör. Företaget innehar ett flertal patent för sin nya produkt. Fondens ägarandel är 52,8 procent. Scandinavian Biogas Det svenska Scandinavian Biogas Fuels AB utvinner förnybar energi från organiskt avfall, t.ex. slam från vattenverk samt slakt- och matavfall. Den process för rötning och gasuppgradering som företaget utvecklat möjliggör effektiv storskalig produktion av biogas. Företaget har biogasanläggningar i Sverige och Sydkorea. Neapo Det finländska Neapo erbjuder innovativa stålkonstruktionsbaserade produkter för byggande och renoveringsprojekt, med sikte på bättre kostnadseffektivitet och inbesparad arbetstid. Byggande i torra och varma fabriksförhållanden utgör en garanti för hög kvalitet och noggrann dimensionering. Företaget erbjuder bl.a. lösningar med prefabricerade element för flervåningshus där inflyttningsklara moduler för de enskilda lägenheterna transporteras till byggplatsen samt hisskonstruktioner i form av separata tornelement. Fondens ägarandel är 18,3 procent. United Waters Det schweiziska United Waters International AG innehar rättigheter till och vidareutvecklar teknik för rengöring av grundvatten. Det handlar om en progressiv biologisk metod för kostnadseffektiv framtagning av högkvalitativt dricksvatten. UWI riktar i första hand in sig på den offentliga sektorn i Kina och Indien. Fondens ägarandel är 5,5 procent. 19

22 Styrelsen och personalen Styrelsen 20 Ahlström Capitals årsredovisning 2011 Mats Danielsson 1969, ekon.mag. Ekonomidirektör, Pauligkoncernen Johannes Gullichsen 1964, ingenjör, MBA Partner, RAM Partners Oy Styrelseordförande: Alfakemist Kapitalförvaltning Ab Styrelseledamot: RAM Partners Oy, RAM Partners Alternative Strategies Plc., Walter Ahlströms stiftelse, Antti Ahlström Perilliset Oy Stig Gustavson 1945, bergsråd, dipl.ing., tekn.dr (h.c.) Styrelseordförande fr.o.m (styrelsens vice ordförande ) Styrelseordförande: Konecranes Abp, Cramo Oyj, Svenska Handelsbanken (Finland), Tamtron Oy, Stiftelsen Teknikakademien Styrelsens vice ordförande: Dynea Oy, Oy Mercantile Ab Styrelseledamot: Vaisala Oyj Förvaltningsrådsmedlem: Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma Senior Advisor: Jouko Oksanen 1951, ekon.mag. Direktör, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma Styrelseordförande: F-Musiikki Oy, Kyllikki och Uolevi Lehikoinens stiftelse Styrelsens vice ordförande: Stiftelsen för diabetesforskning Styrelseledamot: If Skadeförsäkring AB (publ.), Arek Oy, HUCS kliniska tjänster, Pensionskassan för skådespelarna vid Finlands Nationalteater Martti Saikku 1960, ekon.mag. Direktör, SEB Kapitalförvaltning Finland Ab Styrelseledamot: Saastamoinen-stiftelsen r.s. SEB Fondbolag Finland Ab IK Investment Partners Morten Ahlström, styrelsens ordförande t.o.m

23 Personalen Leena Savolainen 1948, hum.kand. Ledningens assistent Henrik Mikander 1949, MBA Investeringsdirektör Jasmiina Ojala 1986, jur.mag. Biträdande jurist ( ) Emmi Markkanen 1984, restonom Assistent Helena Staffans 1956, dipl.korr. Assistent till vd Kari Cederberg 1947, ekonom Ekonomidirektör 21 Andreas Ahlström 1976, ekon.mag. Investeringschef Johanna Raehalme 1983, ekon.mag. Analytiker Sebastian Burmeister 1975, ekon.mag. Investeringschef Jacob af Forselles 1973, ekon.mag., jur.kand. Investeringsdirektör Ulla Palmunen 1974, jur.kand. Chefsjurist Panu Routila 1964, ekon.mag. Verkställande direktör Olli Valtonen 1978, dipl.ing. Group Business Controller

24 Verksamhetsberättelse och Verksamhetsberättelse 22 Affärsklimatet 23 Investeringar och utveckling av portföljen 23 Avyttringar 23 Nya investeringar 23 Industriella investeringar 23 Cleantechportföljen 25 Fastighetsinvesteringar 25 Likvida medel 25 Koncernstruktur 25 Koncernens resultat Ekonomisk ställning och finansiering 26 Redovisningsprinciper 26 Riskhantering 27 Personal, administration och revisorer 27 Rättegångar och tvistemål 27 Utsikter för Händelser efter räkenskapsårets utgång 27 Största aktieägare per Bokslut Koncernens resultaträkning 28 Koncernens finansieringsanalys 29 Koncernens balansräkning 30 Noter till bokslutet 32 Moderbolagets resultaträkning och finansieringsanalys 39 Moderbolagets balansräkning 40 Revisionsberättelse 41 Styrelsens förslag till vinstdisposition 42

25 Verksamhetsberättelse Ahlström Capital, som bildades 2001, är ett private equity-bolag och en betydande industrikoncern. Bolaget utnyttjar både egna medel och bankfinansiering för att investera långsiktigt i industriföretag och utvalda fastigheter och via en cleantechfond i tillväxtföretag inom miljöteknikbranschen. I samarbete med företagsledningen deltar vi aktivt i administrationen och utvecklingen av portföljföretagens verksamhet med sikte på att höja investeringarnas värde. Portföljföretagens sammanlagda omsättning överstiger en miljard euro. Vårt mål är att det förvaltade kapitalet på sikt ska ge en genomsnittlig årlig avkastning på procent. För att nå målet har Ahlström Capital investerat i objekt som skiljer sig från varandra i fråga om förväntad avkastning, riskprofil och investeringshorisont. Vi strävar efter att årligen investera i förvärv av ett eller två företag. Avsikten är att att realisera värdestegringen hos de industriella investeringarna inom 5 7 år. Affärsklimatet Allmänt taget var affärsklimatet för Ahlström Capital både krävande och omväxlande under Under årets första månader fortsatte den globala ekonomin att växa kraftigt, särskilt i övergångsekonomierna. Tillväxten dämpades dock småningom till följd av allmänt inflationstryck och skärpt finanspolitik i de utvecklade ekonomierna. Mot slutet av året djupnade skuldkrisen i euroområdet. Staternas skuldproblem med åtföljande osäkerhet i fråga om finansmarknadens situation särskilt i Europa har försvagat utsikterna för den internationella ekonomiska utvecklingen. Detta syns också i företagens verksamhet: orderstockarna har blivit kortare då kunderna agerar mer kortsiktigt. Också flera av våra portföljföretag har anpassat och rationaliserat sin verksamhet. Utvecklingen av aktiemarknaden har varit vacklande hela året. Osäkerheten har främst orsakats av de fortsatta problemen inom euroområdets offentliga sektor och banksektor, men också på de politiska omvälvningarna i Nordafrika och naturkatastrofen i Japan. Tillgången till lånefinansiering har försvårats både på grund av skuldkrisen i euroområdet och till följd av hårdare reglering av bankverksamheten. Den skärpta regleringen begränsar finansinstitutens möjligheter att delta som kapitalinvesterare. Tillväxten inom euroområdet väntas bli anspråkslös. Problemen på lånemarknaden, den stigande arbetslösheten och åtgärderna för att dämpa staternas skuldsättning leder till sänkt efterfrågan och minskade investeringar. I utvecklingsländerna har den ekonomiska tillväxten hittills fortsatt, men fluktuationerna och osäkerheten på marknaden har blivit ett globalt fenomen. Investeringar och utveckling av portföljen För Ahlström Capital var 2011 ett år präglat av hårt utvecklingsarbete. Vi avyttrade en investering och ökade betydligt vårt engagemang i förpackningssektorn. Substansvärdet på våra innehav steg, även om koncernens nettoresultat bokföringsmässigt är negativt till följd av nedskrivningar av bokföringsvärdena på vissa investeringar. Vid årets slut utgjorde industriinvesteringarna 72 procent (69), fastigheterna 19 procent (24), cleantechfonden 3 procent (2) och de likvida medlen 6 procent (5) av investeringarna. Avyttringar I slutet av året sålde Ahlström Capital hela sin andel i Symbicon, som tillverkar reklam- och informationspaneler, till företagets verkställande direktör. Den första investeringen i Symbicon gjordes 2006 och ägarandelen höjdes småningom till 42 procent. Nya investeringar I augusti bildade Ahlström Capital tillsammans med den svenska investeringsfonden Accent Equity den europeiska förpackningskoncernen ÅR Packaging Group. Med den som ägare sammanfördes bolagen inom Ahlström Capitals Å&R Carton och Accents Flextrus. Cleantechfonden gjorde under årets lopp tilläggsinvesteringar i flertalet av sina företag. Industriella investeringar Ahlström Capital har delat upp sina industriella investeringar på olika branscher. Bolaget är en betydande industriell huvudägare i ÅR Packaging Group, Enics och Elbi och den största enskilda aktieägaren i Vacon Abp. Dessutom äger Ahlström Capital 5,1 % av Cencorp Abp. På det hela taget var det gångna året svårt för portföljföretagen, och deras resultatutveckling var varierande. Det sammanlagda rörelseresultatet utan inverkan av avyttringar var positivt och bättre än året innan. Den starka utvecklingen inom Enics hade en positiv inverkan på koncernens resultat, medan Elbis avsevärda finansiella kostnader och särskilt valutakursförluster tärde på industriföretagens goda resultat. ÅR Packaging Group (Ahlström Capitals ägarandel 62 %) Ahlström Capital och den svenska investeringsfonden Accent Equity slog samman sina verksamheter inom förpackningssektorn i den nya koncernen ÅR Packaging Group. Syftet är att stärka konkurrenskraften hos de förenade företagen, kartongförpackningsföretaget Å&R Carton och Flextrus som är ledande tillverkare av flexibla förpackningsmaterial i Nordeuropa. I samband med affären avyttrade CapMan sitt ägande i Å&R Carton. CapMan hade varit delägare sedan år Den nya koncernen ÅR Packaging Group sysselsätter personer i 23

26 Verksamhetsberättelse 24 Ahlström Capitals årsredovisning fabriker i 8 europeiska länder. Å&R Carton och Flextrus kommer också i fortsättningen att verka på marknaden som två separata företag med egna varumärken, men de drar nytta bl.a. av varandras kunnande, produktutveckling, upphandlingssynergier och goda kundkontakter. Detta ger dem bättre möjligheter att utveckla nya innovativa förpackningslösningar och stärker deras ställning i de pågående omstruktureringarna på marknaden för förpackningsmaterial. ÅR Packaging Groups försäljning och orderstock utvecklades positivt under året. Råvarupriserna inom förpackningsindustrin steg emellertid avsevärt under 2011, och företaget nådde inte upp till de uppställda resultatmålen. Som en följd av sammanslagningen koncentrerades verksamheten i Sverige till Lund, och man beslutade lägga ner fabriken i Norrköping som länge gått med förlust. ÅR Packaging Groups omsättning var 401,8 miljoner euro (355,5). Enics (96 %) Den positiva trenden för kontraktstillverkning inom elektroniksektorn fortsatte hela året. Enics nådde upp till sin bästa försäljning någonsin och expanderade kraftigt tack vare såväl gamla som nya kunder. Enics intensifierade samarbetet mellan enheterna i Elva i Estland och Västerås i Sverige och fabrikerna i Finland. Det nya konceptet Multisite Business Unit (MBU) höjer servicenivån och leder till ökad kundnöjdhet. Det gör också servicen mer flexibel och sparar kostnader. Enics strävar efter att optimera kontrollen över sitt rörelsekapital inom hela organisationen och att starta ny affärsverksamhet. Samtidigt fäster man större vikt vid kundnöjdheten. Omsättningen uppgick till 377,0 miljoner euro (315,9). Vacon (20 %) Tillväxten på den globala marknaden för frekvensomriktare avtog särskilt i Europa under det sista kvartalet 2011 jämfört med den kraftiga expansionen under första halvåret och under motsvarande period året innan. Som helhet var 2011 ett mycket splittrat år för Vacon. Under första halvåret var efterfrågan stark på alla marknadsområden och inom nästan alla industrisektorer. Under andra halvåret sjönk efterfrågan särskilt i fråga om vindkraftsprodukter. Det sista kvartalet gav också en signal om att efterfrågan på produkter för styrning av elmotorer var på väg att sjunka i Europa till följd av skuldkrisen, om man jämför med första halvåret. Orderingången i fråga om dessa produkter ökade emellertid jämfört med det sista kvartalet Vacons omsättning steg med 12,7 procent till 380,9 miljoner euro (338). Produkter för utvinning av förnybar energi svarade 2011 för 13 procent av omsättningen (18 % 2010). Att ökningen av omsättningen bröts under andra halvåret berodde på den svaga orderingången i fråga om företagets produkter för utvinning av förnybar energi och på en lägre efterfrågan på produkter för styrning av elmotorer i Europa under årets sista kvartal. De nya bestämmelser om vindkraft som har trätt i kraft i Kina har tillfälligt dämpat vindkraftsinvesteringarna i landet. En positiv omständighet är dock att de av Vacons europeiska kunder som säljer vindkraftslösningar i Kina kan leva upp till de nya fordringarna. Detta borgar för att Vacons kunder har goda konkurrensförutsättningar när vindkraftsinvesteringarna i Kina tar fart igen. Rörelsevinsten exklusive engångsposter uppgick för perioden januari december till 34,8 miljoner euro eller 9,1 procent av omsättningen (32,4 milj. euro och 9,6 % 2010). Vacon bokförde totalt 10,1 miljoner euro som engångsposter, vilka består av en förfallen fordran på en solenergikund och en ersättning som en domstol dömde Vacons bolag i Kina att betala. Under 2011 sjönk aktiens marknadsvärde med 21 procent. I december 2011 sålde Ahlström Capital Oy och dess dotterbolag Karhula Osakeyhtiö sina aktier i Vacon Abp till AC Invest Three B.V. som är ett helägt dotterbolag till Ahlström Capital Oy. Elbi Elektrik (60 %) Det turkiska Elbi som tillverkar elinstallationsmateriel stärkte sin position betydligt särskilt på hemmamarknaden. Försäljningen i Turkiet ökade med över 50 procent, medan exportens tillväxt var mer blygsam. Omsättningen i lira ökade med 25 procent, men den kraftiga försvagningen av liran gjorde att tillväxten i euro var mindre och ledde till valutakursförluster på banklånen. Omsättningen i euro var 18,9 miljoner euro (17,6). Under 2011 lanserade Elbi två nya produktgrupper. För att förbättra sina kundtjänster öppnade företaget ett nytt kontor i Istanbul som betjänar kunder i Turkiet och Centralasien, och startade säljbolag i Ryssland och Ukraina. Elbis externa lån ersattes i december med koncernintern finansiering, vilket innebär att man i fortsättningen på koncernnivå kan undvika valutakursförluster förorsakade av att den turkiska liran eventuellt försvagas ytterligare. Samtidigt frigjordes de borgensförbindelser som Ahlström Capital Oy hade ställt för Elbis lån. Mint Capital II. Mint Capital II är en privat riskkapitalfond som investerar i företag i Ryssland och andra tidigare Sovjetstater. Fondens syfte är att dra nytta av den kraftiga ekonomiska tillväxt som pågår i Ryssland tack vare den ökade konsumtionen. Ahlström Capital verkar som en passiv investerare och har investerat 3,8 miljoner dollar i fonden. Totalt har Ahlström Capital förbundit sig att investera fem miljoner dollar. Fonden har nu nått exitstadiet och gör inga nya investeringar. Tilläggsinvesteringar kan dock göras i de nuvarande portföljföretagen.

Ahls tröm C apit Årsredo visning 20

Ahls tröm C apit Årsredo visning 20 Årsredovisning Ahlström Capital Ahlström Capital är ett privat investeringsbolag som skapar mervärde för sina aktieägare genom att fokuserat investera i industriella objekt, fastigheter och tillväxtföretag

Läs mer

Förvalta, förkovra och våga

Förvalta, förkovra och våga Årsredovisning 2012 Förvalta, förkovra och våga Innehåll Hartwall Capital i korthet 2 Vd s översikt 4 Konecranes 6 Stockmann 7 Cramo 8 Kährs Holding 9 Inkerman 10 Polarica 11 HC Ventures i korthet 12 Finex

Läs mer

Ålandsbanken Abp. Årsredovisning 2010

Ålandsbanken Abp. Årsredovisning 2010 Ålandsbanken Abp Årsredovisning 2010 Ålandsbanken Abp Året 2010 i korthet Finansiell utveckling Resultatmässigt har året varit svagt. Orsakerna är omstrukturering och uppbyggnad av verksamheten i Sverige,

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor ÅRSREDOVISNING 2004 INVESTORS HISTORIA 1916 1923 Investor bildas 1916 ur Stockholms Enskilda Bank (SEB), då ny lagstiftning avsevärt försvårar för banker att långsiktigt äga aktier i industriföretag. Innehav

Läs mer

Aspos årsredovisning 2008

Aspos årsredovisning 2008 Årsredovisning Aspos årsredovisning 2008 Innehåll Aspo i korthet....1 Varumärken...2 Koncernstruktur....4 Koncernledningens översikt....6 ESL Shipping....10 Leipurin...16 Telko...22 Övriga funktioner/kaukomarkkinat...28

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2014

East Capital Explorer Årsredovisning 2014 East Capital Explorer Årsredovisning 2014 East Capital Explorer East Capital Explorer är ett svenskt investeringsbolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget etablerades 2007 med det specifika syftet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund.

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund. ÅRSREDOVISNING 2011 Ser en människa i varje kund. Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktia verkar inom huvudstadsregionen, kustområdet

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22 2011 ÅRSRAPPORT Svenska riskkapitalfonder skapar högre avkastning än börsen sid 22 SVCA verkar för bättre förutsättningar för privata investerare och entreprenörer sid 3 Innehållsförteckning 3 SVCA verkar

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Årsredovisning 2010-11

Årsredovisning 2010-11 Årsredovisning 2010-11 Innehåll Industrifonden i korthet... 1 Vd har ordet... 2 Roll och position... 4 Uppdrag, mål och strategi... 5 Verksamhet... 6 Investeringsfokus... 8 Ägarpolicy... 9 Affärsområde

Läs mer

EFFEKTIVITETEN I FINNVERAS VERKSAMHET

EFFEKTIVITETEN I FINNVERAS VERKSAMHET ÅRSÖVERSIKT 2010 NYCKELTAL 2010 INHEMSK FINANSIERING OFFERERAD FINANSIERING PER PRODUKT 1.1 31.12.2010 Sammanlagt 913,7 mn euro 8 % 49 % INHEMSK FINANSIERING MED FINANSIERING MÖJLIGGJORDA PROJEKT mn euro

Läs mer

www.investorab.com Årsredovisning 2001

www.investorab.com Årsredovisning 2001 www.investorab.com Årsredovisning 2001 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året som gått..................................................2 Investors vision och mål.......................................3 Ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation Årsredovisning 2011 Vi tror på en hållbar bankrelation Innehåll 1 Swedbank i korthet 3 Ekonomiskt sammandrag och viktiga händelser 2011 4 VD har ordet 7 Finansiella mål 8 Strategi och prioriteringar 12

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2003 Innehåll Verksamheten 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata Portföljbolag 16 Portföljanalys

Läs mer

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik...

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik... Innehåll Året i sammandrag........................................................ 1 Koncernpresentation....................................................... 2 Mission, vision och värderingar...............................................

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2000 Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA :s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 20 mars 2001 kl. 16 i Helsingfors i Finlandia-husets kongressflygel. Aktieägare som senast den

Läs mer

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare.

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Årsredovisning 2012-13 Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Industrifonden i korthet Investeringar fördelade på investeringsår,

Läs mer

Ålandsbanken Abp. Årsredovisning 2009

Ålandsbanken Abp. Årsredovisning 2009 Ålandsbanken Abp Årsredovisning 2009 Ålandsbanken Abp Året 2009 i korthet Ålandsbanken Abp har under perioden köpt delar från Kaupthing Bank Sverige AB, numera Ålandsbanken Sverige AB (innefattande Kaupthing

Läs mer

INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev

INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev Industriellt internet tar uppkoppling till nya höjder Unika produkter

Läs mer

Investor i korthet 2009

Investor i korthet 2009 Årsredovisning 2009 Investor i korthet 2009 Investeringar Investeringsstrategi Mål Kärninvesteringar Väletablerade globala bolag. Ägande via betydande minoritet för strategiskt inflytande. Noterade bolag.

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

Carnegie Asset Management (CAM) Carnegie Holding H. Lundén Kapitalförvaltning Max Matthiessen

Carnegie Asset Management (CAM) Carnegie Holding H. Lundén Kapitalförvaltning Max Matthiessen ÅRSREDOVISNING 2010 ÅRSREDOVISNING 2010 DET HÄR ÄR BURE Det här är Bure 2 Året i korthet 3 Portföljöversikt 4 VD-ord 6 Bures verksamhet 8 Case: Energo 10 Bureaktien 12 Portföljens utveckling 2010 15 Presentation

Läs mer

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner.

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG Group Årsredovisning 2014 Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG GROUP ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Innehåll Året i korthet 1 Detta är VBG Group 2 Vision 4 Ekonomisk utveckling 6

Läs mer

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning Årsredovisning 07 Innehåll Detta är Kungsleden 1 2007 i sammanfattning 2 VD-ord 4 Affärsmodell och genomförande 6 Marknaden 10 Nordic Modular 12 Organisation och medarbetare 14 Fastighetsportfölj 14 Värdering

Läs mer

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations Årsredovisning Hög kundaktivitet trots turbulenta finansmarknader och försämrad konjunktur Ökad integration och effektivitet Hög ranking och ökade marknadsandelar på många områden Rörelseresultat 12 471

Läs mer

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll 1 2006 i korthet 2 Latour en aktiv och långsiktig ägare 4 Koncernchefens översikt 7 Latours historik i korthet 8 Börsportföljen 10 Latouraktien

Läs mer

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations Årsredovisning Hög kundaktivitet trots turbulenta finansmarknader och försämrad konjunktur Ökad integration och effektivitet Hög ranking och ökade marknadsandelar på många områden Rörelseresultat 12 471

Läs mer