Ahlström Capital. Ahlström Capitals styrka är ett gediget industriellt kunnande, långa företagartraditioner och betydande finansiella resurser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ahlström Capital. Ahlström Capitals styrka är ett gediget industriellt kunnande, långa företagartraditioner och betydande finansiella resurser."

Transkript

1 Årsredovisning

2 Ahlström Capital är ett privat investeringsbolag som skapar mervärde för sina aktieägare genom att fokuserat investera i industriella objekt, fastigheter och tillväxtföretag i miljöteknikbranschen. Bolaget är en av de största riskkapitalinvesterarna i Finland med en portfölj vars sammanlagda omsättning överstiger en miljard euro. Ahlström Capitals styrka är ett gediget industriellt kunnande, långa företagartraditioner och betydande finansiella resurser. INNehÅll Ahlström Capital VD har ordet Investeringsklimatet... 4 Strategi och investeringar... 5 Portföljföretagen... 7 Fastighetsinvesteringar Cleantechinvesteringar Styrelsen och personalen Verksamhetsberättelse Bokslut Koncernens resultaträkning Koncernens finansieringsanalys Koncernens balansräkning...30 Noter till bokslutet Moderbolagets resultaträkning och finansieringsanalys Moderbolagets balansräkning Revisionsberättelse Styrelsens förslag till vinstdisposition Nyckeltal Aktiernas balans- och substansvärde Aktier och aktieägare Förvaltningsprinciper...46 Information till aktieägarna...48

3 Ahlström Capitals Bolagets operativa resultat förbättrades. Substansvärdet av vår aktie ökade betydligt, men det bokförda resultatet är negativt på grund av nedskrivningar. Tillsammans med investeringsfonden Accent Equity 2008 bildade vi en ny koncern inom förpackningsbranschen, ÅR Packaging Group. 1 Vi avyttrade vår andel i Symbicon. Vår cleantechfond har investerat i sammanlagt sju företag inom miljöteknikbranschen. Vår nya styrelseordförande är bergsrådet Stig Gustavson.

4 Vd har ordet Ett år på gott och ont: stora nedskrivningar som drabbade resultatet, men å andra sidan en ökning av portföljens värde. Verkställande direktör Panu Routila 2 Ahlström Capitals årsredovisning 2011 Värdestegring genom utveckling För Ahlström Capital var 2011 ett år präglat av hårt utvecklingsarbete. Värdet på våra innehav steg betydligt, även om bolagets resultat bokföringsmässigt är negativt främst till följd av nedskrivningar. Under året lyckades vi öka gängse värdet på våra innehav med 9 procent. Koncernens bokförda resultat visar en förlust på 34,9 miljoner euro beroende på Å&R Cartons förlust, vissa nedskrivningar och en förlustbringande avyttring. Genom åtgärderna har vi skapat större klarhet i vår portföljs innehåll och struktur. Ahlström Capital har gått in för att ändra bolagets holdingstruktur på det sättet att verksamheten vid holdingbolagen i Finland och Sverige flyttas till Nederländerna. I framtiden kommer administrationen av våra innehav huvudsakligen att skötas via Nederländerna, där vi redan nu har egen personal som tar hand om våra holdingbolag. Jämfört med den tidigare holdingstrukturen är fördelen med Nederländerna att landets bolagslagstiftning känner till finansinstrument i bredare utsträck ning än motsvarande lagar och tillämpningar i Finland och Sverige. Nederländerna är dessutom ett euroland som värderas högt av våra samarbetspartner. Ändring i styrelsens ledning I augusti nåddes vi av ett sorgebud då styrelsens långvariga ordförande Morten Ahlström avled efter en svår sjukdom. Vi saknar Mortens starka engagemang och positiva attityd. Under hans tid utvecklades Ahlström Capital till en av de ledande riskkapitalinvesterarna i Finland. Till ny ordförande valde styrelsen bergsrådet Stig Gustavson. Hans omfattande nätverk och långa erfarenhet av industriarbete betyder

5 mycket för vårt bolags utveckling och framtid. Strategisk och operativ utveckling Under 2011 arbetade vi hårt på portföljbolagens strategiska inriktning och på att förbättra deras operativa verksamhet. Arbetet bar resultat: operativt sett förbättrades portföljbolagens affärsverksamhet avsevärt. Enics, en kontraktstillverkare inom industrielektronik, växte kraftigt och nådde sitt bästa resultat hittills. Inom förpackningsindustrin bildade vi tillsammans med Accent Equity den europeiska förpackningskoncernen ÅR Packaging Group. Under dess ägande sammanförde vi Ahlström Capitals Å&R Carton och Accents svenska bolag Flextrus, som specialiserar sig på flexibelt förpackningsmaterial. Elbi, den ledande turkiska tillverkaren av elinstallationsmateriel, expanderade särskilt på sin hemmamarknad och nådde ett positivt rörelseresultat. Börsbolaget Vacon, där vi är den största ägaren, har med sitt goda resultat haft en positiv inverkan på vår industriella portföljs resultat och med sin utdelning förbättrat vårt kassaflöde. Under året avyttrade vi vår andel i Symbicon, som tillverkar digitala reklam- och informationspaneler. Vårt fastighetsprojekt i Bragadiru i Rumänien tog ett stort kliv framåt då de två första flervåningshusen blev färdiga i maj Av de lovande unga företagen i vår cleantech-portfölj var det framför allt solenergiföretaget Ripasso och byggföretaget Neapo som hade god framgång. Några företag nådde Arbetet bar resultat: operativt sett förbättrades portföljbolagens affärsverksamhet avsevärt. emellertid inte sina mål. I cleantechfonden finns det fortfarande medel som kan investeras, och vi följer noga utvecklingen inom denna framtidssektor och de möjligheter den öppnar. En av våra viktigaste uppgifter under det år som inletts blir att stärka vår industriella portfölj. Vi ska kritiskt gå igenom våra investeringar och klarlägga och rationalisera dem så att de utvecklas enligt våra strategiska mål. Vår strävan är att sänka investeringarnas risknivå. Våra ägare ska kvartalsvis få information om vår verksamhet. Vårt andra årtionde inleds Under 2011, ett år präglat av hårt utvecklingsarbete, fyllde Ahlström Capital tio år. Det är ingen hög ålder jämfört med de 160 år under vilka Ahlström-bolagen verkat. Den tilltagande ekonomiska osäkerheten hade ännu inte mot slutet av 2011 någon effekt på våra innehav, men försiktigheten har ökat i alla branscher och den återspeglas också i de industriella investeringarna. Utmaningarna i finansbranschen fortsätter att öka under innevarande år, då banksektorn belastas av staternas finansieringsproblem. Mot slutet av året räknar vi emellertid med att läget lättar. Ahlström Capital har aldrig haft några problem med sin finansiering och sina kontakter med bankerna. Jag vill tacka Ahlström Capitals och portföljföretagens personal för deras flitiga arbetsinsatser, aktieägarna och styrelsen för deras förtroende och viktiga stöd för utvecklingen av vårt bolag, samt alla samarbetspartners för smidigt och konstruktivt samarbete. Helsingfors i mars 2012 Panu Routila 3

6 Investeringsklimatet Långsiktig kapitalinvesterare skapar trygghet i turbulenta tider När investeringsklimatet blir allt mer utmanande i det turbulenta ekonomiska läget får aktiva kapitalinvesterare en viktig roll som stöd och vägvisare. 4 Ahlström Capitals årsredovisning 2011 Ahlström Capital, ett av Finlands ledande riskkapitalbolag, är en aktiv utvecklare av affärsverksamhet och satsar på att hjälpa sina företag att växa internationellt. Ett kontinuerligt samarbete med investeringsobjektens ledning och styrelser skapar nya möjligheter också under ekonomiskt svåra tider. Det allmänna marknadsläget 2011 var omväxlande. Under årets första månader fortsatte den globala ekonomin att växa kraftigt, särskilt i övergångsekonomierna. Tillväxten dämpades dock småningom till följd av inflationstryck och skärpt finanspolitik i de utvecklade ekonomierna. Finanskrisen i euroområdet djupnade mot slutet av året. Osäkerheten har ökat, vilket också syns i företagens verksamhet: orderstockarna har blivit kortare då kunderna agerar mer kortsiktigt. Tillgången till lånefinansiering har försvårats både på grund av skuldkrisen i euroområdet och till följd av hårdare reglering. Den skärpta regleringen begränsar också finansinstitutens möjligheter att medverka som kapitalinvesterare. Då kraven på soliditet samtidigt har ökat kan detta leda till att det blir svårare för företagen att få finansiering. Utvecklingen av aktiemarknaden har varit vacklande hela året. Osäkerheten har främst berott på de fortsatta problemen inom euroområdets offentliga sektor och banksektor, men också på de politiska omvälvningarna i Nordafrika och naturkatastrofen i Japan. Tillväxten inom euroområdet väntas bli anspråkslös. Problemen på lånemarknaden, den stigande arbetslösheten och åtgärderna för att dämpa staternas skuldsättning leder till sänkt efterfrågan och minskade investeringar. I utvecklingsländerna har den ekonomiska tillväxten hittills fortsatt, men fluktuationerna och osäkerheten på marknaden har blivit ett globalt fenomen. Riskkapitalinvesteringar i Europa, Index: Q1 2007=100 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Ett kontinuerligt samarbete med investeringsobjektens ledning och styrelser skapar nya möjligheter också under ekonomiskt svåra tider Exitar Investeringar Ackumulerade medel

7 Strategi och investeringar En mångsidig investeringsstrategi skapar möjligheter Ahlström Capital är ett aktivt investeringsbolag som verkar som en professionell och ansvarstagande ägare och strävar till att skapa ekonomiskt mervärde på lång sikt. Vårt mål är att årligen investera i förvärv av ett eller två företag och göra en eller två avyttringar. Det typiska investeringsintervallet per objekt är mellan 5 och 25 miljoner euro av eget kapital. Vi går in för att realisera värdestegringen inom 5 7 år, men vi kan också stanna kvar som ägare på längre sikt. Vi strävar efter en avkastning på procent på investeringarna. Vi tar aktivt del i utvecklingen av våra investeringsobjekt i samarbete med företagsledningen: vi deltar i styrelsearbetet och strategiplaneringen, hjälper till med samarbetsavtal och företagsköp och stöder portföljföretagens operativa verksamhet. I vår investeringsverksamhet bistås vi av ett omfattande rådgivarnätverk med erfarna experter från olika branscher. Dessutom ställer vi våra internationella kontakter till företagens disposition. Flexibilitet i investeringar Våra investeringar kan indelas i industriinvesteringar, fastighetsinvesteringar och investeringar i sektorn miljöteknik via vår cleantechfond. Fonden förvaltar också medel investerade av utomstående. Vårt sätt att verka ger oss frihet att se över våra investeringar på ett flexibelt sätt: vi kan skräddarsy vår investeringsverksamhet och vara antingen majoritets- eller minoritetsägare i företagen. 5 Omsättning och nettoresultat, M Operativt rörelseresultat, M * Utveckling av aktiens substansvärde, Nettoresultat Omsättning * Före engångsposter och exitar

8 6 I våra investeringstillgångar ingår också likvida medel, som huvudsakligen består av kortfristiga penningmarknadsinstrument. Vår strävan är att på ett kontrollerat sätt bedöma investeringarnas risknivå i relation till den förväntade avkastningen och att ge aktieägarna genomskådliga rapporter om hur verksamheten utvecklas. Industriinvesteringar Till våra industriella investeringar hör förpackningstillverkaren ÅR Packaging Group, Enics som är kontraktstillverkare av elektronik, det börslistade Vacon som tillverkar frekvensomriktare, det börslistade Cencorp som erbjuder automationslösningar för elektronikindustrin och Elbi som tillverkar elinstallationsmateriel. De industriella investeringarna utgör 72 procent av investeringsportföljen. Under året avyttrade vi vår andel i Symbicon. Vår strävan är att på ett kontrollerat sätt bedöma investeringarnas risknivå i relation till den förväntade avkastningen. Fastighetsinvesteringar Våra fastighetsinvesteringar omfattar kontors- och industrifastigheter i Finland, Nederländerna och Estland. Dessutom bygger och utvecklar vi ett nytt bostadsområde i Bukarest i Rumänien, där de första bostadshusen blev klara Fastighetsinvesteringarna utgör 19 procent av vår portfölj. Investeringar i miljöteknik Den cleantechfond som vi förvaltar investerar i unga företag inom sektorn miljöteknik med stor tillväxtpotential också internationellt sett. Ahlström Capital är själv en betydande investerare i denna growth capital-fond, vid sidan av andra institutionella investerare. Vår andel i fonden motsvarar 3 procent av vår investeringsportfölj. Nya investeringar i sikte Vi letar fortlöpande efter nya investeringsobjekt bland lovande företag med tillväxtpotential som kan dra nytta av vårt kunnande för sin utveckling. Under 2011 har vi undersökt flera tiotal potentiella investeringsobjekt både industriföretag, fastigheter och företag inom miljötekniksektorn. Närmast är vi intresserade av objekt i Norden och Östeuropa. Vårt mål är också att företagsköpen ska hjälpa till att utveckla och internationalisera våra existerande portföljbolag. Ahlström Capitals årsredovisning 2011 Förändring i investeringsportföljen* Fördelning av industriella investeringar* Industriella investeringar 32 % Likvida medel 28 % Fastigheter 19 % Skog och mark 19 % Övriga 2 % Industriella investeringar 72 % Likvida medel 6 % Fastigheter 19 % Cleantech 3 % ÅR Packaging Group 11 % Enics 45 % Vacon 40 % Elbi 3 % Övriga 1 % * av substansvärdet

9 Ahlström Capitals Ahlström Capitals industriella investeringar ÅR Packaging Group Omsättning Kartong- och flexibla förpackningar 401,8 milj. Enics Ägarandel 62 % Omsättning Kontraktstillverkning av elektronik 377,0 milj. 7 Ägarandel 96 % Vacon Omsättning Frekvensomriktare 380,9 milj. Ägarandel 20 % Elbi Omsättning Elinstallationsmateriel 18,9 milj. Ägarandel 60 %

10 Portföljföretagen Ahlström Capital och Accent Equity 2008 har slagit samman sina verksamheter inom förpackningssektorn i den nya koncernen ÅR Packaging Group. 8 Ahlström Capitals årsredovisning 2011 Ny europeisk förpackningskoncern Ahlström Capital och den svenska investeringsfonden Accent Equity 2008 har slagit samman sina verksamheter inom förpackningssektorn i den nya koncernen ÅR Packaging Group. Arrangemanget stärker konkurrenskraften hos de förenade företagen, Å&R Carton som hör till de ledande kartongförpackningsföretagen i Europa och Flextrus som är ledande tillverkare av flexibla förpackningsmaterial i Nordeuropa. Företaget sysselsätter ca personer i 17 fabriker i 8 europeiska länder. ÅR Packaging Group förväntas att uppnå en omsättning på ca 500 miljoner euro. Å&R Carton och Flextrus kommer också i fortsättningen att verka på marknaden som två separata företag med egna varumärken, men de drar nytta bl.a. av varandras kunnande, produktutveckling, upphandlingssynergier och goda kundkontakter. Detta bidrar till att stärka deras ställning i de pågående omstruktureringarna på marknaden för förpackningsmaterial. I samband med bildandet av den nya koncernen avyttrade CapMan sitt ägande i Å&R Carton.

11 ÅR Packaging Group omsättning , M ÅR Packaging Group ägarandelar I och med sammanslagningen ökade omsättningen till 401,8 miljoner euro. Ahlström Capital äger 62 procent av företaget. ÅR Packaging Groups försäljning och orderstock utvecklades positivt under året. Resultatet belastades emellertid av att råvarupriserna inom förpackningsindustrin steg avsevärt under I samband med sammanslagningen koncentrerades verksamheten i Sverige till Lund, där bägge bolagen sedan tidigare har stora fabriker. Fabriken i Norrköping, som länge gått med förlust, lades ner. Till ny verkställande direktör utsågs i februari 2012 Harald Schulz, som varit anställd av Å&R Cartonkoncernen sedan Senast var han direktör för affärsområdet Branded Products. Ahlström Capital 62 % Accent Equity % Personalen 4 % Vi kan se fram emot innovativa lösningar som leder till mervärde för såväl industrikunderna, handeln som konsumenterna. Utsikter för framtiden En stor del av ÅR Packaging Groups kunder finns inom livsmedelsindustrin, där efterfrågan väntas förbli tämligen stabil trots de försvagade konjunkturerna. I första hand strävar vi efter att dra nytta av synergieffekterna från de två företagen bland annat genom att erbjuda flexibla förpackningslösningar till Å&R Cartons internationella kunder. På längre sikt är vårt mål att notera ett nytt bolag inom förpackningsbranschen på börsen. I led med strategin bygger vi i Lund upp ett förpackningscentrum där innovativ produktutveckling kommer att spela en central roll. I och med att miljömedvetenheten växer förväntas företagen i allt högre grad beakta de ekologiska aspekterna inte bara när det gäller bruk av råvaror och i produktionsprocesserna utan också genom produkternas hela levnadscykel. Bägge företagen har redan lagt ner en hel del arbete på detta, och när vi nu går in för att förena de bästa egenskaperna hos kartongförpackningar och flexibla förpackningar kan vi se fram emot innovativa lösningar som leder till mervärde för såväl industrikunderna, handeln som konsumenterna. 9

12 Portföljföretagen Enics erbjuder ledande elektroniktillverkare tjänster som omfattar produkternas hela livscykel, från stöd för produktutvecklingen till eftermarknadsservice. 10 Ahlström Capitals årsredovisning 2011 Bästa året hittills för kontraktstillverkaren av elektronikutrustning Enics är en ledande kontraktstillverkare inom professionell industrielektronik med en flexibel operativ struktur som gör det möjligt att snabbt anpassa verksamheten till nya marknadssituationer. Enics har lång erfarenhet av att betjäna kunder inom industrielektronik. Företaget erbjuder ledande elektroniktillverkare tjänster som omfattar produkternas hela livscykel, från stöd för produktutvecklingen till eftermarknadsservice. Huvudkontoret ligger i Zürich i Schweiz och företagets sju fabriker finns i Finland, Sverige, Estland, Schweiz, Slovakien och Kina. En inköpsavdelning finns i Hong Kong, och dessutom står man i beråd att inrätta ett kontor i Suzhou i Kina för att effektivera kundtjänsterna i östra Kina. Antalet anställda är ca År 2011 uppgick omsättningen till närmare 380 miljoner euro. Ahlström Capital äger 96,4 procent av Enics. De globala industriinvesteringarna fortsatte att växa under 2011, och Enics nådde under året upp till sin bästa försäljning någonsin. Företagets kompromisslösa fokusering på

13 Enics omsättning , M Enics ägarandelar Ahlström Capital 96,4 % Personalen 3,6 % 11 professionell industrielektronik har visat sig vara en ännu bättre strategi än väntat: tillverkarna av utrustning inom energi- och transportindustri, automation och instrumentering förlitar sig i allt högre grad på specialiserade kontraktstillverkare. Tack vare ett flertal nya kundrelationer har Enics ännu bättre förutsättningar än tidigare att expandera ytterligare. Enics intensifierade samarbetet mellan enheterna i Elva i Estland och Västerås i Sverige och fabrikerna i Finland. Den nya Multisite Business Unit (MBU) gör verksamheten mer flexibel, höjer servicenivån och leder till ökad kundnöjdhet. Utsikter för framtiden Enics solida kundbas och klara fokus skapar utmärkta förutsättningar för ytterligare tillväxt inom de närmaste åren, och företaget ligger väl till för att vara en föregångare i utvecklingen av branschen. Under de Den nya Multisite Business Unit (MBU) gör verksamheten mer flexibel, höjer servicenivån och leder till ökad kundnöjdhet. kommande fem åren siktar Enics på att ytterligare förbättra sin lönsamhet och bredda sin verksamhet i fråga om både produktsortiment och geografisk spridning. Tillverkarna av elektronisk utrustning strävar i allt större utsträckning efter att optimera sina värdekedjor också när det gäller att erbjuda mer komplexa elektroniska system. Enics räknar med att detta ska leda till fler beställningar från både gamla och nya kunder. Dessutom gallrar tillverkarna bland sina underleverantörer, vilket väntas gynna specialiserade aktörer som Enics. Enics går in för att dra nytta av marknadsut vecklingen genom att ytterligare förbättra sitt kunnande och sitt tjänsteutbud. Ständigt ökande effektivitetskrav gör att tillverkarna av utrustning inom energi- och transportindustri, automation och instrumentering är tvungna att koncentrera sig på tekniska innovationer. Följden är att tillverkning och annan mindre central verksamhet i allt högre grad läggs ut på kontraktstillverkare. Professionell industrielektronik antas behålla sin ställning som en av de mest intressanta sektorerna inom elektronisk kontraktstillverkning långt in i framtiden.

14 Portföljföretagen Vacon utvecklar, tillverkar och säljer frekvensomriktare för reglering av elmotorer och för utvinning av förnybar energi. 12 Ahlström Capitals årsredovisning 2011 Frekvensomriktare sparar energi och främjar bruket av förnybar energi Vacon utvecklar, tillverkar och säljer frekvensomriktare för reglering av elmotorer och för utvinning av förnybar energi. Vacons viktigaste kunder är byggoch maskinindustrin samt tillverkare av vindkrafts- och solenergikomponenter. Företagets framgång bygger på dess kundnärhet i kombination med en stark satsning på forskning och utveckling, som har gjort Vacon till ett av branschens mest kostnadseffektiva företag. Vacons frekvensomriktare bidrog under 2010 till att spara cirka 35 TWh elenergi och minska koldioxidutsläppen med 17 miljoner ton. Med hjälp av Vacons produkter kan elförbrukningen som bäst sänkas med upp till 50 procent. Vacons omsättning 2011 uppgick till 380,9 miljoner euro och antalet anställda på global nivå var ca Företaget har produktutvecklingsenheter och fabriker i Finland, USA, Kina och Italien. Säljkontor finns i 27 länder. Aktierna är noterade på Helsingforsbörsens huvudlista. Med en ägarandel på 20 procent är Ahlström Capital Vacons största enskilda aktieägare. Den globala marknaden för frekvensomriktare expanderade kraftigt under första halvåret 2011, men till

15 Vacon omsättning , M Vacon ägarandelar 2011 Ahlström Capital 20,0 % Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 5,7 % Tapiolagruppen 3,8 % Övriga 70,5 % terna, särskilt i Europa och Amerika, är förknippade med risker. Mot slutet av 2011 och i början av 2012 introducerade Vacon ett flertal nya produkter på marknaden, vilket ger företaget goda möjligheter att expandera också i en utmanande marknadssituation. I december inledde Vacon samarbetsförhandlingar med de anställda som ett led i företagets bredare globala plan för kostnadsbesparingar. Förhandlingarna berör omkring 420 tjänstemän i Vaconkoncernens moderbolag i Finland. Behovet att minska antalet anställda har beräknats till högst 60 personer. Därutöver räknar man med att högst cirka 400 tjänstemän kan komma att beröras av permitteringar eller deltidsarbete. Bakom behovet att 13 växten planade ut på alla marknadsområden under andra halvåret. De nya bestämmelser om vindkraft som har trätt i kraft i Kina har tillfälligt dämpat vindkraftsinvesteringarna i landet och sänkt efterfrågan på Vacons produkter. Vacons kunder, som säljer vindkraftslösningar i Kina, kan emellertid leva upp till de nya fordringarna. Detta borgar för att Vacon har goda konkurrensförutsättningar när vindkraftsinvesteringarna i Kina tar fart igen. Nya fabriker och produkter Under 2011 startade Vacon en ny fabrik i Suzhou i Kina. Fabriken är planerad för Vacons växande behov, och i anslutning till den verkar också ett forskningslaboratorium och en serviceenhet som betjänar kunder i Asien och Stillahavsområdet. I Italien flyttade Vacon sin fabriksverksamhet från Naturno till nya lokaler nära Merano. Mot slutet av 2011 och i början av 2012 introducerade Vacon ett flertal nya produkter på marknaden, vilket ger företaget goda möjligheter att expandera. Invertern Vacon 8000 Solar, som utvecklats av Vacon och som transformerar strömmen från solpaneler så att den motsvarar kraven från elnätsoperatörerna, fick 2011 ett omfattande godkännande enligt vilket den uppfyller de fordringar som de nationella eldistributörerna ställer. Dessutom lanserade Vacon en ny serie produkter avsedda för maskinoch apparattillverkarnas behov. Utsikter för framtiden Det står klart för Vacon att de allmänna ekonomiska tillväxtutsik anpassa antalet anställda ligger ekonomiska och produktionsrelaterade orsaker och faktorer som hänför sig till omorganisering av verksamheten: minskad orderingång och svårigheter att förutspå framtida marknadsutsikter. Källa: Vacons pressmeddelanden

16 Portföljföretagen Elbi är en turkisk tillverkare av elinstallationsmateriel som satsar hårt på kvalitet. 14 Ahlström Capitals årsredovisning 2011 Tillväxt på hemmamarknaden för tillverkare av elinstallationsmateriel Elbi är en turkisk tillverkare av elinstallationsmateriel som satsar hårt på kvalitet. Elbi verkar i Istanbul, där företaget har en egen fabrik. Elbi har drygt 400 anställda och säljer sina produkter främst i området kring Svarta havet, i Turkiet, Rumänien, Ukraina och Ryssland. År 2011 uppgick omsättningen till 18,9 miljoner euro. Ahlström Capitals ägarandel är 60 procent. Till Elbis konkurrensfördelar hör ett representativt och komplett produktsortiment, ett omfattande distributionsnät och en effektiv produktion. Kvalitetssystemet har förnyats enligt TQM-principen (Total Quality Management), och företagets totala kvalitet förbättrades betydligt under året. Produktionslinjerna i Istanbulfabriken moderniserades och leveranskedjorna effektiverades genom att nya informationssystem och processer togs i bruk. Elbis utveckling har byggt på en flexibel verksamhetsmodell och ett tidsenligt produktsortiment som uppfyller moderna krav. Den hel

17 Elbi omsättning , MTL Elbi ägarandelar Ahlström Capital 60 % Övriga 40 % 15 Till Elbis konkurrensfördelar hör ett representativt och komplett produktsortiment, ett omfattande distributionsnät och en effektiv produktion. hetsbetonade produktutvecklingen som utgår från kundernas behov har varit avgörande för de senaste årens framsteg. En viktig faktor har också varit att kvaliteten och leveranssäkerheten har förbättrats i avgörande mån. Under 2011 lanserade Elbi två nya produktgrupper som är särskilt anpassade till de krav som ställs av moderna bostads- och kontorsmiljöer. Vid utvecklingen av dem har man också beaktat myndighetsbestämmelser och kundernas smakpreferenser i de olika exportländerna. För att förbättra kundtjänsten öppnade företaget ett nytt kontor i Istanbul som betjänar kunder i Turkiet och Centralasien och nya säljbolag i Moskva och i Kiev i Ukraina. Det inhemska säljnätet utvidgades med nya regionkontor i Ankara, Adana och Izmir och ett nytt logistikcentrum i Istanbul. Elbi har klart stärkt sin marknadsandel på hemmamarknaden i Turkiet och utmanar i framtiden sina konkurrenter med nya produkter. I motsats till byggindustrin i övriga Europa har marknaden i Turkiet varit livlig. Elbis inhemska försäljning ökade med över 50 procent, medan tillväxten var mer modest i fråga om exporten. Utsikter för framtiden Elbi fokuserar i sin produktutveckling på att komplettera och modernisera sitt elektroniska produktsortiment. Nya elektroniska tillämpningar bildar en särskild marknadsnisch som väntas ha en viktig roll i den framtida utvecklingen av marknaden för elinstallationsmateriel. År 2012 förväntas tillväxt främst på exportmarknaden, särskilt i området kring Svarta havet, i Ryssland, Ukraina, Rumänien och Centralasien.

18 Fastighetsinvesteringar Till Ahlström Capitals fastighetsportfölj hör värdefastigheten på Södra Esplanaden Ahlström Capitals årsredovisning 2011 Fastighetsinvesteringar med fokus på utveckling En viktig del av Ahlström Capitals investeringsverksamhet är att upprätthålla och utveckla bolagets industri- och värdefastigheter. Fastighetsinvesteringarna balanserar upp riskerna i de övriga investeringarna och ger en stabil avkastning. Fastigheterna utgör 19 procent av investeringarna. Till Ahlström Capitals fastighetsportfölj hör utöver värdefastigheten på Södra Esplanaden 14 i Helsingfors två fabriksfastigheter i Estland, en fabriksbyggnad i Nederländerna och en industri- och kontorsbyggnad i Varkaus. Dessutom bebygger och utvecklar bolaget ett nytt bostadsområde i Rumänien. Ahlström Capital äger också ett markområde i Turkiet bredvid Elbis fabrik. Fastigheten på Södra Esplanaden är uthyrd i sin helhet, och med undantag för vissa byten av hyresgäster pågår verksamheten som förut. Av fabriksfastigheterna disponeras byggnaden i Elva i Estland av portföljföretaget Enics, medan ÅR Packaging Group är hyresgäst i Sneek i Nederländerna och i Tabasalu i Estland. Några mindre delar av fastigheten i Varkaus är uthyrda till småföretag, men i övrigt har byggnaden redan en tid till största delen stått tom. Ahlström Capital har aktivt letat efter alternativa möjligheter att använda den eller avyttra den,

19 i samarbete med Varkaus stad och en extern fastighetsförmedlare. Fortsatt utveckling av bostadsområdet i Rumänien Ahlström Capital äger ett ca två hektar stort markområde i Bragadiru i Rumänien, nära Bukarest. Tillsammans med en lokal samarbetspartner bygger Ahlström Capital sammanlagt sju flervåningshus på tomten, med allt som allt 320 bostadslägenheter. De två första husen blev klara i maj 2011, och drygt 80 procent av lägenheterna har sålts. Byggandet av det tredje huset inleddes i juni 2011, och det blir färdigt sommaren Det finns en stor efterfrågan på nya bostadshus i Rumänien. Ahlström Capital ser därför en stor potential i sin byggnadstomt och fortsätter aktivt att utveckla projektet. Fastighetsinvesteringarna balanserar upp riskerna i de övriga investeringarna och ger en stabil avkastning. Inventering av den internationella marknaden I Finland är marknaden för fastigheter fortfarande lam: antalet fastighetsaffärer är lågt och det tar lång tid att genomföra affärerna. Eftertraktade objekt säljer som förr, men mindre populära objekt är problematiska och står i allt högre grad tomma när efterfrågan minskar. I Helsingfors riktas efterfrågan i investeringssyfte främst mot centrum, där få objekt finns till salu. Hyresnivån i bostadsfastigheter stiger i alla större städer, och byggandet av nya hus avtar förmodligen till följd av den ekonomiska osäkerheten. Ahlström Capital betraktar fortfarande fastighetsmarknaden i Ryssland som intressant, men vi har ännu inte gjort några investeringar där. Den främsta orsaken är svårigheterna att få extern finansiering. Vi undersöker fortsättningsvis nya möjligheter till fastighetsinvesteringar både i Finland och utomlands, samtidigt som vi satsar på att utveckla de fastigheter som vi redan äger. 17 De två första flervåningshusen i Bragadiru blev klara i maj Det finns en stor efterfrågan på moderna lägenheter i Rumänien.

20 Cleantechinvesteringar Cleantechfonden stöder utvecklingen av växande miljöteknikföretag 18 Ahlström Capitals årsredovisning 2011 Ahlström Capitals cleantechfond investerar i företag inom miljöteknikbranschen, som vi betraktar som en mycket intressant bransch för kapitalinvesteringar. Fonden har investerat i sju företag och står för 3 procent av vår investeringsportfölj. Cleantechfonden, som grundades 2010, avviker från Ahlström Capitals invanda investeringsmönster. Venture capital-investeringarna inriktas på unga företag under utveckling som håller på och bygger upp ny affärsverksamhet. Vi vill delta aktivt i utvecklingen av miljöteknik och erbjuda vår kompetens inom industrisektorn för att stödja de växande företagen. Vi hjälper företagen att industrialisera och kommersialisera sin verksamhet. Principen för vårt deltagande i styrelsearbetet är att en representant för Ahlström Capital och en industriell rådgivare utsedd av oss sitter i portföljföretagens styrelser. AC Cleantech Growth Fund I Ky letar upp och analyserar intressanta investeringsobjekt inom branschen. Fonden har samlat in medel från en grupp investerare och investerar dem i lovande tillväxtföretag. Till dem som investerat i fonden hör förutom Ahlström Capital, Varma, Sitra och Stiftelsen för Åbo Akademi. Investerarna har förbundit sig att satsa sammanlagt 50 miljoner euro i fonden, varav Ahlström Capital står för 30 procent. Medelsanskaffningen pågick till slutet av I flertalet fall äger fonden en minoritetsandel i företagen, men den kan också vara majoritetsägare. Aktiv utveckling av tillväxtföretag Företagen inom cleantechportföljen skiljer sig från varandra i fråga om storlek och utvecklingsfas, men de har alla en utvecklingspotential. I slutet av 2011 hade fonden andelar i sju olika företag. Målet är att portföljen ska omfatta 8 10 företag. Strategin innebär att företagen ska utvecklas i cirka fem år, och under den tiden kan ytterligare investeringar göras i dem. Efter detta är målet en lönsam avyttring. Fondens förhandsbestämda levnadstid är högst tio år. Under 2011 investerade fonden inte i några nya företag, men tillläggsinvesteringar gjordes i de flesta portföljföretagen. Alla företagen har utvecklats under året: en del befinner sig ännu i produktutvecklingsfasen, andra säljer pilotprodukter och några företag har redan kommit i gång med industriell produktion. Under de närmaste åren är fondens huvudsakliga uppgift att satsa på fortsatt utveckling av portföljföretagen. För Ahlström Capital har grundandet och förvaltningen av fonden haft positiva effekter. Investeringen i fonden har höjt företagets profil, och det har i sin tur lett till att vi har fått nya inviter till samarbete. Vi vill delta aktivt i utvecklingen av miljöteknik och erbjuda vår kompetens inom industrisektorn för att stödja de växande företagen.

21 Cleantechportfölj Cleantechfondens medel har investerats i sammanlagt sju miljöteknikföretag, som utgör Ahlström Capitals investeringsportfölj för miljöteknik. Fondens ägarandel är 2,2 procent. Dessutom har fonden gjort placeringar i konvertibla skuldebrev utfärdade av företaget. Mervento Det finländska Mervento Oy utvecklar och levererar direktdrivna multimegawatts vindkraftverk för placering i inlandet, nära kusten och till havs. Företaget erbjuder också övergripande kunnande om olika vindkraftverkslösningar. I den nya teknik som Mervento använder har särskild vikt fästs vid servicevänlighet och livslängd. Fondens ägarandel är 7,3 procent. Ripasso Energy Det svenska Ripasso Energy AB utvecklar en teknik för att effektivt och till låg kostnad omvandla solenergi till el med hjälp av värmemotorer. Tekniken har utvecklats utifrån ett koncept som konstaterats funktionsdugligt redan i början av 1980-talet. Företagets kunnande i fråga om värmemotorer är av högsta världsklass. Fondens ägarandel är 51,0 procent. Frangible Safety Posts Det brittiska Frangible Safety Posts Ltd verkar på marknaden för passiv trafiksäkerhet. Företaget producerar krocksäkra pelare av armerad kompositplast för trafikskyltar på motorvägar och andra hårt trafike rade vägar. Pelarna är tryggare och också billigare att underhålla och mer miljövänliga än traditionella stålpelare. Fondens ägarandel är 40,0 procent. TD Light Sweden Det svenska TD Light Sweden AB utvecklar och säljer diodlysrör (LEDlysrör) som ersätter traditionella lysrör. Den största fördelen med de nya lysrören är kostnadsinbesparingen: ett diodlysrör använder upp till 70 procent mindre energi och livslängden är 5 10 gånger längre än för traditionella lysrör. Företaget innehar ett flertal patent för sin nya produkt. Fondens ägarandel är 52,8 procent. Scandinavian Biogas Det svenska Scandinavian Biogas Fuels AB utvinner förnybar energi från organiskt avfall, t.ex. slam från vattenverk samt slakt- och matavfall. Den process för rötning och gasuppgradering som företaget utvecklat möjliggör effektiv storskalig produktion av biogas. Företaget har biogasanläggningar i Sverige och Sydkorea. Neapo Det finländska Neapo erbjuder innovativa stålkonstruktionsbaserade produkter för byggande och renoveringsprojekt, med sikte på bättre kostnadseffektivitet och inbesparad arbetstid. Byggande i torra och varma fabriksförhållanden utgör en garanti för hög kvalitet och noggrann dimensionering. Företaget erbjuder bl.a. lösningar med prefabricerade element för flervåningshus där inflyttningsklara moduler för de enskilda lägenheterna transporteras till byggplatsen samt hisskonstruktioner i form av separata tornelement. Fondens ägarandel är 18,3 procent. United Waters Det schweiziska United Waters International AG innehar rättigheter till och vidareutvecklar teknik för rengöring av grundvatten. Det handlar om en progressiv biologisk metod för kostnadseffektiv framtagning av högkvalitativt dricksvatten. UWI riktar i första hand in sig på den offentliga sektorn i Kina och Indien. Fondens ägarandel är 5,5 procent. 19

22 Styrelsen och personalen Styrelsen 20 Ahlström Capitals årsredovisning 2011 Mats Danielsson 1969, ekon.mag. Ekonomidirektör, Pauligkoncernen Johannes Gullichsen 1964, ingenjör, MBA Partner, RAM Partners Oy Styrelseordförande: Alfakemist Kapitalförvaltning Ab Styrelseledamot: RAM Partners Oy, RAM Partners Alternative Strategies Plc., Walter Ahlströms stiftelse, Antti Ahlström Perilliset Oy Stig Gustavson 1945, bergsråd, dipl.ing., tekn.dr (h.c.) Styrelseordförande fr.o.m (styrelsens vice ordförande ) Styrelseordförande: Konecranes Abp, Cramo Oyj, Svenska Handelsbanken (Finland), Tamtron Oy, Stiftelsen Teknikakademien Styrelsens vice ordförande: Dynea Oy, Oy Mercantile Ab Styrelseledamot: Vaisala Oyj Förvaltningsrådsmedlem: Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma Senior Advisor: Jouko Oksanen 1951, ekon.mag. Direktör, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma Styrelseordförande: F-Musiikki Oy, Kyllikki och Uolevi Lehikoinens stiftelse Styrelsens vice ordförande: Stiftelsen för diabetesforskning Styrelseledamot: If Skadeförsäkring AB (publ.), Arek Oy, HUCS kliniska tjänster, Pensionskassan för skådespelarna vid Finlands Nationalteater Martti Saikku 1960, ekon.mag. Direktör, SEB Kapitalförvaltning Finland Ab Styrelseledamot: Saastamoinen-stiftelsen r.s. SEB Fondbolag Finland Ab IK Investment Partners Morten Ahlström, styrelsens ordförande t.o.m

23 Personalen Leena Savolainen 1948, hum.kand. Ledningens assistent Henrik Mikander 1949, MBA Investeringsdirektör Jasmiina Ojala 1986, jur.mag. Biträdande jurist ( ) Emmi Markkanen 1984, restonom Assistent Helena Staffans 1956, dipl.korr. Assistent till vd Kari Cederberg 1947, ekonom Ekonomidirektör 21 Andreas Ahlström 1976, ekon.mag. Investeringschef Johanna Raehalme 1983, ekon.mag. Analytiker Sebastian Burmeister 1975, ekon.mag. Investeringschef Jacob af Forselles 1973, ekon.mag., jur.kand. Investeringsdirektör Ulla Palmunen 1974, jur.kand. Chefsjurist Panu Routila 1964, ekon.mag. Verkställande direktör Olli Valtonen 1978, dipl.ing. Group Business Controller

24 Verksamhetsberättelse och Verksamhetsberättelse 22 Affärsklimatet 23 Investeringar och utveckling av portföljen 23 Avyttringar 23 Nya investeringar 23 Industriella investeringar 23 Cleantechportföljen 25 Fastighetsinvesteringar 25 Likvida medel 25 Koncernstruktur 25 Koncernens resultat Ekonomisk ställning och finansiering 26 Redovisningsprinciper 26 Riskhantering 27 Personal, administration och revisorer 27 Rättegångar och tvistemål 27 Utsikter för Händelser efter räkenskapsårets utgång 27 Största aktieägare per Bokslut Koncernens resultaträkning 28 Koncernens finansieringsanalys 29 Koncernens balansräkning 30 Noter till bokslutet 32 Moderbolagets resultaträkning och finansieringsanalys 39 Moderbolagets balansräkning 40 Revisionsberättelse 41 Styrelsens förslag till vinstdisposition 42

25 Verksamhetsberättelse Ahlström Capital, som bildades 2001, är ett private equity-bolag och en betydande industrikoncern. Bolaget utnyttjar både egna medel och bankfinansiering för att investera långsiktigt i industriföretag och utvalda fastigheter och via en cleantechfond i tillväxtföretag inom miljöteknikbranschen. I samarbete med företagsledningen deltar vi aktivt i administrationen och utvecklingen av portföljföretagens verksamhet med sikte på att höja investeringarnas värde. Portföljföretagens sammanlagda omsättning överstiger en miljard euro. Vårt mål är att det förvaltade kapitalet på sikt ska ge en genomsnittlig årlig avkastning på procent. För att nå målet har Ahlström Capital investerat i objekt som skiljer sig från varandra i fråga om förväntad avkastning, riskprofil och investeringshorisont. Vi strävar efter att årligen investera i förvärv av ett eller två företag. Avsikten är att att realisera värdestegringen hos de industriella investeringarna inom 5 7 år. Affärsklimatet Allmänt taget var affärsklimatet för Ahlström Capital både krävande och omväxlande under Under årets första månader fortsatte den globala ekonomin att växa kraftigt, särskilt i övergångsekonomierna. Tillväxten dämpades dock småningom till följd av allmänt inflationstryck och skärpt finanspolitik i de utvecklade ekonomierna. Mot slutet av året djupnade skuldkrisen i euroområdet. Staternas skuldproblem med åtföljande osäkerhet i fråga om finansmarknadens situation särskilt i Europa har försvagat utsikterna för den internationella ekonomiska utvecklingen. Detta syns också i företagens verksamhet: orderstockarna har blivit kortare då kunderna agerar mer kortsiktigt. Också flera av våra portföljföretag har anpassat och rationaliserat sin verksamhet. Utvecklingen av aktiemarknaden har varit vacklande hela året. Osäkerheten har främst orsakats av de fortsatta problemen inom euroområdets offentliga sektor och banksektor, men också på de politiska omvälvningarna i Nordafrika och naturkatastrofen i Japan. Tillgången till lånefinansiering har försvårats både på grund av skuldkrisen i euroområdet och till följd av hårdare reglering av bankverksamheten. Den skärpta regleringen begränsar finansinstitutens möjligheter att delta som kapitalinvesterare. Tillväxten inom euroområdet väntas bli anspråkslös. Problemen på lånemarknaden, den stigande arbetslösheten och åtgärderna för att dämpa staternas skuldsättning leder till sänkt efterfrågan och minskade investeringar. I utvecklingsländerna har den ekonomiska tillväxten hittills fortsatt, men fluktuationerna och osäkerheten på marknaden har blivit ett globalt fenomen. Investeringar och utveckling av portföljen För Ahlström Capital var 2011 ett år präglat av hårt utvecklingsarbete. Vi avyttrade en investering och ökade betydligt vårt engagemang i förpackningssektorn. Substansvärdet på våra innehav steg, även om koncernens nettoresultat bokföringsmässigt är negativt till följd av nedskrivningar av bokföringsvärdena på vissa investeringar. Vid årets slut utgjorde industriinvesteringarna 72 procent (69), fastigheterna 19 procent (24), cleantechfonden 3 procent (2) och de likvida medlen 6 procent (5) av investeringarna. Avyttringar I slutet av året sålde Ahlström Capital hela sin andel i Symbicon, som tillverkar reklam- och informationspaneler, till företagets verkställande direktör. Den första investeringen i Symbicon gjordes 2006 och ägarandelen höjdes småningom till 42 procent. Nya investeringar I augusti bildade Ahlström Capital tillsammans med den svenska investeringsfonden Accent Equity den europeiska förpackningskoncernen ÅR Packaging Group. Med den som ägare sammanfördes bolagen inom Ahlström Capitals Å&R Carton och Accents Flextrus. Cleantechfonden gjorde under årets lopp tilläggsinvesteringar i flertalet av sina företag. Industriella investeringar Ahlström Capital har delat upp sina industriella investeringar på olika branscher. Bolaget är en betydande industriell huvudägare i ÅR Packaging Group, Enics och Elbi och den största enskilda aktieägaren i Vacon Abp. Dessutom äger Ahlström Capital 5,1 % av Cencorp Abp. På det hela taget var det gångna året svårt för portföljföretagen, och deras resultatutveckling var varierande. Det sammanlagda rörelseresultatet utan inverkan av avyttringar var positivt och bättre än året innan. Den starka utvecklingen inom Enics hade en positiv inverkan på koncernens resultat, medan Elbis avsevärda finansiella kostnader och särskilt valutakursförluster tärde på industriföretagens goda resultat. ÅR Packaging Group (Ahlström Capitals ägarandel 62 %) Ahlström Capital och den svenska investeringsfonden Accent Equity slog samman sina verksamheter inom förpackningssektorn i den nya koncernen ÅR Packaging Group. Syftet är att stärka konkurrenskraften hos de förenade företagen, kartongförpackningsföretaget Å&R Carton och Flextrus som är ledande tillverkare av flexibla förpackningsmaterial i Nordeuropa. I samband med affären avyttrade CapMan sitt ägande i Å&R Carton. CapMan hade varit delägare sedan år Den nya koncernen ÅR Packaging Group sysselsätter personer i 23

26 Verksamhetsberättelse 24 Ahlström Capitals årsredovisning fabriker i 8 europeiska länder. Å&R Carton och Flextrus kommer också i fortsättningen att verka på marknaden som två separata företag med egna varumärken, men de drar nytta bl.a. av varandras kunnande, produktutveckling, upphandlingssynergier och goda kundkontakter. Detta ger dem bättre möjligheter att utveckla nya innovativa förpackningslösningar och stärker deras ställning i de pågående omstruktureringarna på marknaden för förpackningsmaterial. ÅR Packaging Groups försäljning och orderstock utvecklades positivt under året. Råvarupriserna inom förpackningsindustrin steg emellertid avsevärt under 2011, och företaget nådde inte upp till de uppställda resultatmålen. Som en följd av sammanslagningen koncentrerades verksamheten i Sverige till Lund, och man beslutade lägga ner fabriken i Norrköping som länge gått med förlust. ÅR Packaging Groups omsättning var 401,8 miljoner euro (355,5). Enics (96 %) Den positiva trenden för kontraktstillverkning inom elektroniksektorn fortsatte hela året. Enics nådde upp till sin bästa försäljning någonsin och expanderade kraftigt tack vare såväl gamla som nya kunder. Enics intensifierade samarbetet mellan enheterna i Elva i Estland och Västerås i Sverige och fabrikerna i Finland. Det nya konceptet Multisite Business Unit (MBU) höjer servicenivån och leder till ökad kundnöjdhet. Det gör också servicen mer flexibel och sparar kostnader. Enics strävar efter att optimera kontrollen över sitt rörelsekapital inom hela organisationen och att starta ny affärsverksamhet. Samtidigt fäster man större vikt vid kundnöjdheten. Omsättningen uppgick till 377,0 miljoner euro (315,9). Vacon (20 %) Tillväxten på den globala marknaden för frekvensomriktare avtog särskilt i Europa under det sista kvartalet 2011 jämfört med den kraftiga expansionen under första halvåret och under motsvarande period året innan. Som helhet var 2011 ett mycket splittrat år för Vacon. Under första halvåret var efterfrågan stark på alla marknadsområden och inom nästan alla industrisektorer. Under andra halvåret sjönk efterfrågan särskilt i fråga om vindkraftsprodukter. Det sista kvartalet gav också en signal om att efterfrågan på produkter för styrning av elmotorer var på väg att sjunka i Europa till följd av skuldkrisen, om man jämför med första halvåret. Orderingången i fråga om dessa produkter ökade emellertid jämfört med det sista kvartalet Vacons omsättning steg med 12,7 procent till 380,9 miljoner euro (338). Produkter för utvinning av förnybar energi svarade 2011 för 13 procent av omsättningen (18 % 2010). Att ökningen av omsättningen bröts under andra halvåret berodde på den svaga orderingången i fråga om företagets produkter för utvinning av förnybar energi och på en lägre efterfrågan på produkter för styrning av elmotorer i Europa under årets sista kvartal. De nya bestämmelser om vindkraft som har trätt i kraft i Kina har tillfälligt dämpat vindkraftsinvesteringarna i landet. En positiv omständighet är dock att de av Vacons europeiska kunder som säljer vindkraftslösningar i Kina kan leva upp till de nya fordringarna. Detta borgar för att Vacons kunder har goda konkurrensförutsättningar när vindkraftsinvesteringarna i Kina tar fart igen. Rörelsevinsten exklusive engångsposter uppgick för perioden januari december till 34,8 miljoner euro eller 9,1 procent av omsättningen (32,4 milj. euro och 9,6 % 2010). Vacon bokförde totalt 10,1 miljoner euro som engångsposter, vilka består av en förfallen fordran på en solenergikund och en ersättning som en domstol dömde Vacons bolag i Kina att betala. Under 2011 sjönk aktiens marknadsvärde med 21 procent. I december 2011 sålde Ahlström Capital Oy och dess dotterbolag Karhula Osakeyhtiö sina aktier i Vacon Abp till AC Invest Three B.V. som är ett helägt dotterbolag till Ahlström Capital Oy. Elbi Elektrik (60 %) Det turkiska Elbi som tillverkar elinstallationsmateriel stärkte sin position betydligt särskilt på hemmamarknaden. Försäljningen i Turkiet ökade med över 50 procent, medan exportens tillväxt var mer blygsam. Omsättningen i lira ökade med 25 procent, men den kraftiga försvagningen av liran gjorde att tillväxten i euro var mindre och ledde till valutakursförluster på banklånen. Omsättningen i euro var 18,9 miljoner euro (17,6). Under 2011 lanserade Elbi två nya produktgrupper. För att förbättra sina kundtjänster öppnade företaget ett nytt kontor i Istanbul som betjänar kunder i Turkiet och Centralasien, och startade säljbolag i Ryssland och Ukraina. Elbis externa lån ersattes i december med koncernintern finansiering, vilket innebär att man i fortsättningen på koncernnivå kan undvika valutakursförluster förorsakade av att den turkiska liran eventuellt försvagas ytterligare. Samtidigt frigjordes de borgensförbindelser som Ahlström Capital Oy hade ställt för Elbis lån. Mint Capital II. Mint Capital II är en privat riskkapitalfond som investerar i företag i Ryssland och andra tidigare Sovjetstater. Fondens syfte är att dra nytta av den kraftiga ekonomiska tillväxt som pågår i Ryssland tack vare den ökade konsumtionen. Ahlström Capital verkar som en passiv investerare och har investerat 3,8 miljoner dollar i fonden. Totalt har Ahlström Capital förbundit sig att investera fem miljoner dollar. Fonden har nu nått exitstadiet och gör inga nya investeringar. Tilläggsinvesteringar kan dock göras i de nuvarande portföljföretagen.

Ahls tröm C apit Årsredo visning 20

Ahls tröm C apit Årsredo visning 20 Årsredovisning Ahlström Capital Ahlström Capital är ett privat investeringsbolag som skapar mervärde för sina aktieägare genom att fokuserat investera i industriella objekt, fastigheter och tillväxtföretag

Läs mer

Vi gjorde en investering i Cencorp och äger nu 5 procent av företaget. I Bukarest i Rumänien har vi två höghus under byggnad.

Vi gjorde en investering i Cencorp och äger nu 5 procent av företaget. I Bukarest i Rumänien har vi två höghus under byggnad. är ett privat investeringsbolag som skapar mervärde för sina aktieägare genom att fokuserat investera i industriella objekt, fastigheter och tillväxtföretag i miljöteknikbranschen. Med ett kapital på ca

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Ekonomisk rapport. Januari December 2013

Ekonomisk rapport. Januari December 2013 Ekonomisk rapport Januari December 2013 Innehåll 2013 i korthet... 1 Verksamhetsberättelse... 2 Nyckeltal... 5 Formler för nyckeltal... 5 Koncernens resultaträkning... 6 Koncernens finansieringsanalys...

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning.

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning. G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2008 Fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet. Nettoomsättningen steg med 10 procent till 756,8 (685,6). Rörelseresultatet ökade till 108,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK.

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Stockholm 29 augusti 2007 PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT 18 september 2006 30 juni 2007 Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Substansvärde per aktie vid periodens slut uppgick till

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Stig Gustavson f. 1945 Styrelseordförande sedan 2005. Styrelsemedlem sedan 1994 och

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB Sexmånadersrapport 2007 G & L Beijer AB Rekordresultat för det första halvåret efter fortsatt mycket stark utveckling under det andra kvartalet Omsättningen steg med 27 procent till 1562 (1230) Rörelseresultatet

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5).

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5). G&L BEIJER Q1 2011 Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 (40,5). Avyttring av aktier i Beijer Alma gav realisationsvinst på 51,7. Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 215 - juni 216 Resultat före skatt: -1138 tkr. Resultat per aktie före skatt: -,33 kr. April 215 - juli 215 Resultat före skatt: -621 tkr. Resultat per

Läs mer

A Q G r o u p A B ( p u b l ) D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i s e p t e m b e r 2015

A Q G r o u p A B ( p u b l ) D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i s e p t e m b e r 2015 V ä s t e r å s 2 0 1 5-10- 2 2 A Q G r o u p A B ( p u b l ) D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i s e p t e m b e r 2015 Tredje kvartalet, juli - september 2015, i sammandrag Nettoomsättning 655 MSEK

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 2006

Bokslutskommuniké Januari - december 2006 Bokslutskommuniké Januari december Väsentligt förbättrad lönsamhet Januari december Försäljningen ökade med 16% till 1 741,5 (1 504,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 103,6 (64,3) MSEK och rörelsemarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari 2011 till 31 december 2011. Keynote Media Group AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari 2011 till 31 december 2011. Keynote Media Group AB (publ) 1 (15) Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer