Omställningar. Om resultatet. Ökade marknadsandelar och volymer. Lågsvavligt bränsle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omställningar. Om resultatet. Ökade marknadsandelar och volymer. Lågsvavligt bränsle"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Innehåll VD:s översikt Verksamhetsberättelse... 3 Koncernens rapport över totalresultat... 6 Koncernens balansräkning... 7 Koncernens sammandrag över eget kapital Koncernens finansieringsanalys Koncernens redovisningsprinciper Notuppgifter till koncernbokslut Koncernen i femårsöversikt Aktiedata Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Moderbolagets finansieringsanalys Moderbolagets redovisningsprinciper Notuppgifter till moderbolagets resultat- och balansräkning Styrelsens underskrift Revisionsanteckning Revisionsberättelse Bolagets förvaltning och styrning

3 Omställningar År 2013 präglades för vår koncerns del av förändring och omställningar för att förbättra våra förutsättningar att möta en allt mer utmanande framtid. På Finska viken sattes nyförvärvet M/S Finlandia i trafik redan under det före gående årets sista dag och under första kvartalet avvecklades frakttrafiken med ett separat fartyg. Både M/S Eckerö och M/S Birka dockades i januari. Under året gjordes stora omdisponeringar i ro-ro-flottans fartområde och efter en lång samarbetsförhandlingsprocess under årets sista kvartal kunde vi den 13 januari 2014 berätta att vi med arbetstagarnas representanter nått en överenskommelse som innebär att fartygen kan fortsätta under finsk flagga men med delvis icke europeisk besättning (så kallad bland besättning). Alla ovan beskrivna åtgärder förbättrar företagets konkurrenskraft och förmåga att framöver göra resultat. För resultatet år 2013 innebar de stora omställningarna dock en kraftig negativ belastning. Året präglas av en del engångsposter. Vi har avyttrat M/S Nordlandia och M/S Translandia med en liten realisationsvinst (0,9 M ) och skrivit ner goodwill-värdet i ro-ro-verksamheten (4,7 M ). Rensat för dessa poster är årets rörelseresultat 6,8 M och inklusive dessa 3,0 M (19,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 14,2 (34,1) M. Om resultatet Birka Cruises presterade, dockningsmånaden januari undantaget, ett bättre resultat än under föregående år. Eckerö Lines resultat präglas av uppstartskostnader för M/S Finlandia och avvecklingskostnader för den separata fraktverksamheten på Nordsjö hamn. Eckerö Linjen hade ännu ett mycket bra år, men även Eckerö Linjens resultat bär spår av dockningen i januari. Sammantaget hade de tre passagerarverksam heterna ett något svagare år än året före. Ro-ro-verksamhetens resultat har under året vänt till en förlust. Under året omdisponerades tre fartyg från Östersjö Nordsjötrafik till Medelhavet eftersom ingen sysselsättning stod att finna i det tidigare fartområdet. Detta har inneburit såväl lägre rater som högre kostnader. Ökade marknadsandelar och volymer Alla tre passagerarverksamheter ökade sina marknadsandelar inom respektive område. Koncernen transporterade under ,8 miljoner passagerare, vilket är mer än någonsin tidigare under ett kalenderår. Lågsvavligt bränsle Den 1 januari 2015 kommer kraven på låga svavelutsläpp från fartygens motorer att kraftigt skärpas inom det europeiska SECA (Sulphur Emission Control Area). Företagets tre passagerarfartyg trafikerar helt inom detta område. Även merparten av ro-ro-flottan trafikerar regelbundet detta område. Företaget kommer att uppfylla de skärpta kraven genom att övergå till bränsle med lägre svavelhalt. Detta medför kraftigt höjda bunkerkostnader. För att kompensera för högre pris på bunker pågår inom koncernen ett flertal projekt för att minska bunkerkonsumtionen. Dessa åtgärder kommer dock inte att kunna kompensera för hela prisökningen. Jag vill tacka kunder och samarbetspartners för visat förtroende och ett gott samarbete. Ett stort tack riktas till vår personal för ett väl utfört arbete under utmanande förutsättningar. Björn Blomqvist Verkställande direktör 1

4 Koncernstruktur Eckerö Line bedriver passagerar- och last trafik mellan Helsingfors och Tallinn. Birka Cruises bedriver kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn. Eckerö Linjen bedriver passagerartrafik mellan Grisslehamn och Eckerö samt erbjuder olika turismoch reseprodukter. Williams Buss bedriver linje- och chartertrafik. Eckerö Shipping bedriver ro-ro-trafik med inriktning på exportindustrin. Moderbolag med koncernövergripande supportenheter. 2

5 Styrelsens verksamhetsberättelse Allmän översikt Koncernen opererade samma tre passagerarverksamhetsområden som föregående år. Av koncernens sju ro-ro-fartyg var fem huvudsakligen befraktade enligt samma mönster som tidigare och trafikerade mellan kontinenten och svenska och finska hamnar. Två ro-ro-fartyg har huvudsakligen sysselsatts i Medelhavet. Koncernens samlade passagerarantal uppgick till 2,8 miljoner, vilket var en ökning med 8,7 procent jämfört med Antalet transporterade fraktenheter på de två egna linjerna uppgick till , vilket var en minskning med 24,1 procent jämfört med Detta berodde huvudsakligen på att frakttrafiken med ett separat fartyg på linjen Helsingfors Tallinn avvecklades under första kvartalet. Svenska kronans värde låg på samma nivå som under Bunkerpriset har alltjämt varit högt och har stor påverkan på resultatet. Ekonomisk översikt Koncernens omsättning växte med 1,2 procent och uppgick under räkenskapsperioden till 243,3 miljoner euro (240,3 milj. euro). Rörelsens övriga intäkter, 2,3 miljoner euro (0,9 milj. euro), utgörs av realisationsvinster på försäljning av tillgångar samt övriga ersättningar. En nedskrivning av goodwill har gjorts för frakt verksamheten med 4,7 miljoner euro. Koncernens rörelse resultat, inklusive kostnaderna för nedskrivning av goodwill och realisationsvinster, uppgick till 3,0 miljoner euro (19,7 milj. euro). Det finansiella nettot uppgick till 8,9 miljoner euro ( 9,4 milj. euro). Räntekostnaderna har minskat som en följd av minskad skuldsättning. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev 6,0 miljoner euro (10,3 milj. euro). Sänkningen av samfundsskatten från 24,5 till 20 procent från ingången av 2014 sänkte den latenta skatteskulden per 31 december 2013 vilket gav en positiv skattebelastning på 6,5 miljoner euro (2,6 milj. euro). Räkenskapsperiodens vinst för koncernen blev 0,5 miljoner euro (7,8 milj. euro). De centrala nyckeltalen för koncernen framgår av följande tabell: Omsättning (tusen euro) Rörelseresultat (tusen euro) Avkastning på investerat kapital 1,1 % 7,6 % 10,3 % Avkastning på eget kapital 0,5 % 7,8 % 14,1 % Soliditet 31,0 % 28,0 % 36,6 % Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde om 14,2 miljoner euro (34,1 milj. euro). En utförligare redogörelse över de finansiella nyckeltalen finns på sida 30. Personal Antalet anställda i koncernen var i medeltal under verksamhetsåret personer (1 192), varav 848 (878) var sjöanställda och 320 (314) var landanställda. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen var 23,0 procent (22,7 procent). Personalkostnaden per anställd uppgick i genomsnitt till 48,0 tusen euro (45,7 tusen euro). Koncernen har en jämställdhetsplan för att främja jämställdhet i antal och lönenivåer. Ändringar i företagsledningen I augusti tillträdde Satu Andersson som VD för Birka Cruises AB. Den 1 maj tillträdde tidigare ekonomichef Malin Skogberg rollen som ekonomidirektör. Den tidigare ekonomidirektören Jan Haglund axlade då rollen som Corporate Advisor t.o.m. den 31 december 2013 då han gick i pension. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar uppgick under perioden till 2,2 miljoner euro (108,4 milj. euro), som till största del består av fortsatt ombyggnation och intrimning av M/S Finlandia samt försäljning av M/S Nordlandia och M/S Translandia. Övriga investeringar är ombyggnader och förbättringar av fartyg och fastigheter samt utveckling av IT-system. Finansiering Koncernens långfristiga lån uppgick vid årets slut till 163,8 miljoner euro (175,5 milj. euro). Kortfristiga lån uppgick till 10 miljoner euro (12,5 milj. euro) och kassan till 28,0 miljoner euro (30,2 milj. euro). Finansieringen är bunden till lånevillkor som inkluderar lönsamhets- och soliditetskrav. Om villkoren inte uppfylls kan finansiärerna kräva förtida återbetalning av lånen. Vid bokslutstillfället uppfylldes samtliga villkor. Risker Koncernens resultat är i hög grad beroende av politiska beslut, exempelvis rörande alkoholbeskattningen i Finland, Sverige och Estland, regleringar rörande farleds- och hamnavgifter samt statliga stödåtgärder för att stärka konkurrenskraften för fartyg under finsk och svensk flagg. Koncernen har normalt 10 fartyg i trafik dagligen, varav 3 trafikerar med flera dagliga anlöp. Även små störningar i fartygens eller 3

6 Styrelsens verksamhetsberättelse hamnanläggningarnas funktion eller störningar i andra fartyg som manövrerar i närheten av våra fartyg skulle kunna leda till avbrott i trafiken och därmed ha en väsentlig inverkan på koncernens resultat och finansiella ställning. Koncernen är genom sin verksamhet utsatt för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i koncernens resultat och likviditet till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer samt förändringar i bunkerpris. För att minimera riskerna kan avtal för valuta-, ränte- och bunkerderivat ingås. En närmare beskrivning av riskhanteringen finns under not 23. Säkerhet Sjösäkerhetsfrågorna är prioriterade inom rederiet och är en av hörnstenarna för en säker och trygg operativ last- och passagerarverksamhet. Rederiet säkerställer att systematisk implementering och övervakning av olika säkerhetsstandarder verkställs. Reglerna för sjöfarten styrs av FN:s sjöfartsorgan IMO (International Maritime Organization). Ansvaret för fartygsdrift och säkerhetsfrågor för hela rederiets fartygsflotta ligger hos moderbolaget. Grunden för det kontinuerliga säkerhetsarbetet är att passagerarnas, personalens och lastens säkerhet alltid är i fokus. Genom regelbundna övningar och fortlöpande utbildning upprätthålls och förbättras fartygs- och landpersonalens säkerhetsmedvetenhet samt beredskap för nödsituationer. Utöver de utbildningar som lagstiftningen kräver har specialutbildningar gällande sjösäkerhet arrangerats under året. Tillsynsansvaret för fartygens sjövärdighet sköts av Trafiksäkerhetsverket i Finland och Transportstyrelsen i Sverige. Klassningssällskapens uppgift är att tillsammans med rederiet säkerställa fartygens tekniska standard och kondition. Det dagliga säkerhetsarbetet baserar sig på säkerhetsledningssystemet ISM (International Safety Management) och ISPS (International Ship & Port Facility Code). Miljö Rederiet har stort fokus på att värna om att minimera utsläpp till luft, land och hav. Samtliga land- och fartygsenheter är miljöcertifierade i enlighet med ISO 14001:2004. Målet med certifieringen är att rederiet följer nationell lagstiftning och internationella avtal samt gör ständiga förbättringar i miljöarbetet. Personalens aktiva medverkan är en förutsättning för att upprätthålla miljöcertifieringen, men även att finna nya metoder som förbättrar miljöarbetet. Utsläpp till luft Fartygens och maskinernas energieffektivitet liksom bränslets kvalitet är av stor betydelse för att minska luftföroreningarna. Planeringen för innevarande års fokus, på minskade utsläpp till luft, påbörjades under året. Miljöarbetet fokuseras på att minska utsläpp från fartyg, genom renare bränsle samt optimera framdriften och energiåtgången med beaktande av fartygets trim, fart och effektuttag på energiförbrukande utrustning ombord. De internationella kraven för utsläpp till luft reglerar SOx (svavelföreningar), NOx (kväve föreningar) och CO2 (koldioxid). Därmed kan enhetliga och tydliga internationella miljömål upprätthållas, vilka rederiet aktivt tar del av och tillämpar i verksamheten. Rederiets fartyg som trafikerar i Östersjön använder enbart lågsvavligt bränsle för att minska utsläppen av svavelföreningar (SOx). Utöver detta använder några av koncernens fartyg katalysatorer för att minska utsläppen av kväveföreningar (NOx). Rederiet ansökte under året om statsstöd för investering som görs i efterhand på fartyg för att höja nivån på miljöskyddet, för de fartyg som är registrerade i Finland. Investeringen skall göras för de fartyg som kommer att använda bränsle med minimala svavelföreningar. Avfallshantering Allt avfall från fartygen omhändertas i hamnarna. Restprodukterna källsorteras för återvinning. Oljerester lämnas iland för återanvändning. Renare vatten För att uppnå högsta möjliga reningsgrad pumpas passagerarfartygens avfallsvatten iland till kommunala reningsverk. Försök med att utvidga separering av matavfall till flera av rederiets fartyg pågår. Förberedelse och planering gällande reningsanläggning för ballastvatten har fortsatt under året, främst för rederiets lastfartyg. Rederiet följer utvecklingen kring implementeringen av regelverket och anpassar verkställigheten därefter. Under år 2012 installerades en reningsanläggning ombord på M/S Express och slutligt godkännande av myndighet väntas vara klart under år Under året har Lloyd s Quality Assurance utfört periodiska miljörevisioner på fartyg och kontor och utfärdat nytt certifikat. Samtliga dotterbolag ingår i rederiets gemensamma miljöledningssystem. Bolagsstämma, styrelse och revisorer Den ordinarie bolagsstämman hölls den 7 maj 2013 i Alandica Kultur och Kongress i Mariehamn. Styrelse- 4

7 medlemmarna Jukka Suominen, Lars-Erik Dahlman, Johan Dahlman, Stefan Eriksson, Hans Mansén, Marika Palmqvist, Carina Sunding och Per Thorstenson omvaldes. Vid styrelsens konstituerande möte den 7 maj 2013 återvaldes Jukka Suominen till styrelsens ordförande och Marika Palmqvist till dess viceordförande. Som styrelsens sekreterare fungerar ekonomidirektör Malin Skogberg. Till ordinarie revisorer återvaldes Merja Lindh (CGR) och Fanny Johansson (CGR) samt därtill utsågs revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy till revisorssuppleant. Styrelsen har sammanträtt till 16 protokollförda möten under räkenskapsperioden. Utländska filialer Eckerö Linjen Ab har en filial i Sverige och Eckerö Line Ab Oy har en filial i Estland. Aktien Det totala antalet emitterade aktier uppgår till stycken. Koncernens olika affärsområden verkar i ett svagt konjunkturläge med många osäkerhetsfaktorer. Vi räknar med att öka passagerarvolymen på Finska viken. Svenska kronan förväntas hålla sig på en relativt stark nivå under 2014, vilket har en gynnsam effekt på resultatet. Priset på bunker förväntas vara högt under EU:s nya svaveldirektiv träder i kraft den 1 januari 2015 vilket kommer att medföra ökade bunkerkostnader för koncernen då koncernen övergår till bränsle med lägre svavelhalt. För att delvis kompensera för den högre kostnaden på bunker pågår i koncernen ett flertal projekt för att minska bunkerförbrukningen. Ro-ro-marknaden är fortsatt ansträngd. Under år 2014 kommer färre antal dockningar att genomföras vilket påverkar rörelseresultatet positivt. Koncernens finansiella ställning är stabil. Åtgärder med anledning av årets resultat Moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen 31 december 2013 uppgår till: ,96 euro Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt: som dividend utbetalas 1,00 euro per aktie dvs sammanlagt ,00 euro i det egna kapitalet kvarlämnas ,96 euro Resultatet av koncernens verksamhet och ekonomiska ställning vid räkenskaps årets slut framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggs uppgifter. Händelser som inträffat efter balansdagen Eckerö Shipping, Rederierna i Finland r.f., Finlands Skeppsbefälsförbund r.f., Finlands Maskinbefälsförbund r.f. och Finlands Sjömansunion r.f. kom under januari överens om ett bemannings- och sysselsättningsfrämjande paket som innebär att samtliga Eckerö Shippings fartyg kommer att operera under finsk flagga tillsvidare. En central del i överenskommelsen är införande av så kallad blandbesättning. Den 2 februari avgick Irja Hanelius som VD för Eckerö Line Ab Oy och efterträddes den 1 mars av Taru Keronen. Framtidsutsikter 5

8 Koncernens rapport över totalresultat (IFRS) teur Not Omsättning Övriga rörelseintäkter Kostnader Material och tjänster/varor Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Kostnader totalt Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatter Inkomstskatter Räkenskapsperiodens resultat Periodens övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras i resultaträkningen: Årets omräkningsdifferens vid omräkning av utländska verksamheter Årets förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas 4 25 Årets förändring i verkligt värde på kassaflödessäkringar Skatt hänförligt till poster som är redovisade i periodens övrigt totalresultat Periodens övrigt totalresultat Räkenskapsperiodens totalresultat

9 Koncernens balansräkning (IFRS) teur Not TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Materiella anläggningstillgångar 10 Markområden Byggnader och konstruktioner Fartyg Maskiner och inventarier Immateriella tillgångar 11 Goodwill Dataprogram Innehav i intresseföretag Finansiella tillgångar Långfristiga fordringar Latenta skattefordringar Summa långfristiga tillgångar Kortfristiga tillgångar Varulager Kund- och övriga fordringar Derivatinstrument Skattefordringar Likvida medel Summa kortfristiga tillgångar Anläggningstillgångar som innehas för försäljning SUMMA TILLGÅNGAR

10 Koncernens balansräkning (IFRS) teur Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Fond för fritt eget kapital Reserver Balanserade vinstmedel Periodens resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Latenta skatteskulder Räntebärande skulder Derivatinstrument Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörs- och övriga skulder Räntebärande skulder Skatteskulder Derivatinstrument Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 Sammandrag över förändringar i koncernens eget kapital (IFRS) Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare teur Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Fond för fritt eget kapital Reserver Balanserade vinstmedel Omräkningsreserv Verkligtvärdereserv Säkringsreserv Summa eget kapital Ingående eget kapital Totalresultat för koncernen Övriga poster 2 2 Transaktioner med koncernens ägare Betalda dividender Eget kapital Totalresultat för koncernen Transaktioner med koncernens ägare Betalda dividender 0 Eget kapital Totalt Det totala antalet aktier uppgår till stycken. Full betalning har erlagts för alla emitterade aktier. På basen av bolagsstämmobeslut har vinstmedel överförts till övrigt tillskjutet kapital. Fonden för fritt eget kapital inkluderar den del av aktiernas teckningsbelopp, som inte redovisas som aktiekapital eller enligt IFRS som främmande kapital. Fonden inkluderar även andra inbetalningar, som inte redovisas i andra fonder inom eget kapital. Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska enheter. I fonden för verkligt värde redovisas förändringar i värdet på finansiella tillgångar som kan säljas och fonden för säkringsreserv innefattar förändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsinstrument som är hänförbart till säkrings transaktioner som uppfyller kriterierna för säkringsredovisning. Utdelningsbara vinstmedel i moderbolaget Rederiaktiebolaget Eckerö uppgår till ,96 euro. 9

12 Koncernens finansieringsanalys (IFRS) teur Löpande verksamheten Räkenskapsperiodens resultat Justeringar Övriga poster som ingår i investeringsverksamhetens kassaflöde Avskrivningar och nedskrivningar Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter Inkomstskatter Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning ( )/Minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar Ökning ( )/Minskning (+) av varulager Ökning (+)/Minskning ( ) av kortfristiga räntefria skulder Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster Erlagda räntor Erlagda finansiella kostnader Erhållna räntor Erhållna finansiella intäkter Erhållna dividender 0 3 Betalda skatter Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella tillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv av intressebolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagning långfristiga lån Amortering långfristiga lån Betalda dividender Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 Koncernens redovisningsprinciper Företagsinformation Rederiaktiebolaget Eckerö är ett privatägt åländskt bolag, vars hemort är Eckerö. Koncernen är verksam inom passagerar- och lastverksamhet. Rederiaktiebolaget Eckerös registrera de adress är PB 158, AX Mariehamn. En kopia av bokslutet finns tillgängligt på samt på koncernens huvudkontor på Torggatan 2, Mariehamn. Bokslutet har godkänts för utfärdande av styrelsen den 1 april 2014 och blir föremål för fastställelse på bolagsstämman den 29 april Redovisningsprinciper för koncernen Detta koncernbokslut har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) och tolkningar från Standing Interpretations Committee (SIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU 31 december Vidare har finsk bokförings- och samfundslagstiftning för koncerner tillämpats. ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår som började 1 januari 2013 har haft någon väsentlig inverkan på koncernen. Värderingsgrunder Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder, som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella tillgångar klassificerade som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller finansiella tillgångar som kan säljas. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Moderbolagets funktionella valuta är euro, som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Bokslutet har presenterats i tusental euro. Vid avrundning till jämna euro kan avrundningsdifferenser på +/ 1 (1 000 euro) uppstå. Konsolideringsprinciper Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från Rederiaktiebolaget Eckerö. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen huruvida ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. De helägda dotterbolagen består av Eckerö Linjen Ab, Rederi Eckerö Sverige AB, Williams Buss Ab, Eckerö Line Ab Oy, Birka Cruises AB, Eckerö Shipping Ab Ltd och Eckerö Line Ltd (vilande bolag). Övriga bolag där Rederi aktiebolaget Eckerö direkt eller indirekt har mer än 50 procent av röstetalet finns inte. Under senare delen av 2013 förvärvades aktier i Med Cross Lines s.r.l. uppgående till en andel av 34,89 procent. Förvärvsmetoden har använts vid elimineringen av aktieinnehavet i dotterbolagen. Metoden innebär att förvärv av ett dotterbolag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav utan bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som uppkommer redo visas direkt i årets resultat. Vid rörelseförvärv där överförd ersättning, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande och verkligt värde på tidigare ägd andel (vid stegvisa förvärv) överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ, s.k. förvärv till lågt pris redovisas denna direkt i årets resultat. Överförd ersättning i samband med förvärvet inkluderar inte betalningar som avser reglering av tidigare affärsförbindelser. Denna typ av regleringar redovisas i resultatet. Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. I de fall den villkorade köpeskillingen är klassificerad som egetkapitalinstrument görs ingen omvärdering och reglering görs inom eget kapital. För övriga villkorade köpeskillingar omvärderas dessa vid varje rapporttidpunkt och förändringen redovisas i årets resultat. I de fall förvärvet inte avser 100 procent av dotterbolaget uppkommer innehav utan bestämmande inflytande. Det finns två alternativ att redovisa innehav utan bestämmande inflytande. Dessa två alternativ är att redovisa innehav utan bestämmande inflytandes andel av proportionella netto tillgångar alternativt att innehav utan bestämmande inflytande redovisas till verkligt värde, vilket innebär att 11

14 innehav utan bestämmande inflytande har andel i goodwill. Valet mellan de olika alternativen att redovisa innehav utan bestämmande inflytande kan göras förvärv för förvärv. Vid förvärv som sker i steg fastställs goodwill den dag då bestämmande inflytande uppkommer. Tidigare innehav värderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i årets resultat. Dotterföretagens finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 procent och 50 procent av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Vid tillämpning av kapitalandelsmetoden värderas investeringen inledningsvis till anskaff ningsvärde och det redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att beakta koncernens andel av intresseföretagets vinst eller förlust efter förvärvstidpunkten. Koncernbolagens interna affärstransaktioner samt interna fordringar och skulder elimineras i koncernbokslutet. Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med intressebolag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i bolaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov. De utländska dotterbolagens resultaträkningar omräknas till euro enligt räkenskapsperiodens månatliga medelkurs, medan tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas vid konsolideringen enligt balansdagens officiella medelkurs. Användning av bedömningar Vid upprättande av IFRS-bokslutet måste företagsledningen göra bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan sålunda avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Fartygens rest värden och nyttjandeperiod är de viktigaste områden som innebär bedömningar. Fartygen är också föremål för årlig nedskrivningsprövning som baseras på en genomgång av återvinningsvärde. Därtill har flera antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar av parametrar gjorts vid beräkning av kassagenererande enheters återvinningsvärde för bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov på goodwill. Ifall dessa bedömningar väsentligen förändras medför det i sin tur att resultatet påverkas. Poster i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. De inhemska koncernbolagens monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas till euro enligt den officiella valutakursen på balansdagen. Kursdifferenser på kort- och långfristiga lånefordringar och -skulder redovisas som övriga finansiella intäkter och kostnader, kursdifferenser på kundfordringar som en korrigering av försäljningsintäkterna vid beräkningen av omsättningen och kursdifferenser på leverantörsskulder som en korrigering av utgiftsposten material och varor. De utländska dotterbolagens resultaträkningar har omräknats till euro enligt räkenskapsperiodens medelkurs och balans räkningarna enligt kursen på balansdagen. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utländska dotterbolag redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en separat komponent i eget kapital, benämnd omräkningsreserv. Vid avyttring av en utlandsverksamhet omklassificeras de ackumulerade omräkningsdifferenserna hänförliga till den avyttrade utlandsverksamheten från eget kapital till årets resultat som en omklassificeringsjustering vid tidpunkten som vinst eller förlust på försäljningen. Valutakursdifferenser som hänför sig till övriga operativa poster redovisas på respektive rad i resultaträkningen och ingår i rörelseresultatet. Ackumulerade omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter har bolaget valt att ange till noll vid tidpunkten för övergång till IFRS den 1 januari Omsättning och intäktsföring Omsättningen beräknas på basen av försäljningsintäkterna med avdrag för rabatter och indirekta skatter. Försäljningen redovisas efter att tjänsterna eller varorna mottagits av kunden och väsentliga risker och förmåner förknippade med varornas ägande eller tjänsternas utförande därmed överförts till köparen och bolagen sålunda presterat det som kunden betalat för. Förskottsinbetalningar upptas i balansen under övriga kortfristiga skulder. Eventuella kreditförluster redovisas som kostnad i resultaträkningen. 12

Ett utmanande år. Om resultatet. Nytt fartyg. Händelser under året

Ett utmanande år. Om resultatet. Nytt fartyg. Händelser under året Årsredovisning 2011 Innehåll VD:s översikt.... 1 Verksamhetsberättelse... 3 Koncernens rapport över totalresultat... 6 Koncernens balansräkning... 7 Koncernens sammandrag över eget kapital.... 9 Koncernens

Läs mer

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

Noter till de finansiella rapporterna

Noter till de finansiella rapporterna Noter till de finansiella rapporterna Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (Tkr) 1. Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag

Läs mer

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper Lag och föreskriftsenlighet Koncernen Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards

Läs mer

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING 20 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Rörvik Timber AB (publ), med orga - nisationsnummer 556541-2086 och säte i Jönköping,

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisnings- och värderingsprinciper Grunder för upprättande av redovisningen Koncernens finansiella rapporter upprättas med tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn

Sparbanken i Karlshamn Årsredovisning 2012 Sparbanken i Karlshamn är inte som andra banker Att välja bank handlar om villkor, service, produkter, närhet till kontor etc. I alla dessa avseenden ska Sparbanken i Karlshamn vara

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. ÅRSREDOVISNING 2013 Vi vill att alla ska längta hem. IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB INNEHÅLL 5 VD HAR ORDET 6 VÅR VISION 7 VÅR HISTORIA 8 VÅRA FASTIGHETER 16 SÅ HÄR JOBBAR VI 19 VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009

ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009 ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009 2 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Sid 3 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 15 Sid 16 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 20-36 Sid 37 Förvaltningsberättelse s rapport över totalresultat

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning Det spännande alternativet 2013/2014 Årsredovisning året 2013/2014 3 Vd kommenterar 4 mål, STRATEGI, AFFÄRSMODELL 6 starkt koncept 7 VERKSAMHETEN 8 STYRELSEORDFÖRANDEN KOMMENTERAR 9 FEM ÅR I ÖVERSIKT 10

Läs mer