Förvaltningskontoret kl Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2"

Transkript

1 1 (19) Plats och tid Förvaltningskontoret kl Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret torsdag , kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Magnus Henriksson Ordförande Carl-Göran Svensson Justerande Lennart Månsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Barn- och utbildningsförvaltningen Magnus Henriksson

2 2 Beslutande: Elisabeth Silve (ÖP) tjänstgör för Karin Fellström Arnoldsson (M) Lars Ragnarsson (M) Maria Andersson (S) tjänstgör för Kristina Åhberg (M) Carl-Göran Svensson (C) ordf. Nils-Åke Borg (ÖP) Anita Olsson (S) tjänstgör för vakant (FP) Christer Grankvist (S) Rolf Hansson (S) tjänstgör för Johanna Rolf (S) Lennart Månsson (S) Charlotte Rydell (FI) Roland Thord (MP) Övriga: Mikael Kozak (FI) Laura Illabaca (V) Erik Lenne, förvaltningschef Magnus Henriksson, sekreterare Helena Carlsson, Staffan Andrée, Chris Hansen Sonestam Torgny Sonestam,

3 3 73 Information enhetschefer Helena Carlsson informerar om arbetsmiljön vid förskolan i S:t Olof. Det finns ett stort behov av investering för att kunna krympa lokaler och därmed också komma till rätta med arbetsmiljöbrister. Staffan Andrée och Helena Carlsson samtalar om konsekvenser med anledning av KS-beslut. Chris Hansen Sonestam berättar om hur nerdragningsprocessen fortskrider. Det finns en oro bland personal om man får behålla sitt arbete och en oro för hur man kommer att klara sitt arbete framöver. Information lämnas om anmälningar till Skolinspektionen och om en särskild undervisningsgrupp. Torgny Sonestam arbetar med att anpassa verksamheten på gymnasieskolan för att i första hand klara avtämningsdatum Ett intensivt arbete pågår för att reducera lokalyta. På två till tre års sikt beräknas lokalytan halveras då 300 elever beräknas gå på Österlengymnasiet. Beslut i ärendet fattas efter kl efter det att partigrupperna har haft möte. Mötet ajourneras kl Partigrupperna har gruppmöten.

4 4 74 Information enhetschefer Barn- och utbildningsnämnden har under fått information av enhetscheferna. Barn- och utbildningsnämnden uppmärksammar KS på att arbetet med skolombyggnaderna fortsätter enligt plan och att S:t Olofs skola står i tur.

5 /91 Kommunens Kvalitetsredovisning 2009/2010 Ärendet bordläggs och redovisas vid sammanträdet i augusti

6 /78 Budgetuppföljning FC Erik Lenne redovisar budgetläge per april månad. Situationen beskrivs som allvarlig. Tveksamt om enheterna kan klara sitt uppdrag. Förvaltningen behöver ytterligare 11 milj. för att klara Månadsrapport per april 2011 Tjänstemannayttrande Budgetuppföljning januari-april 2011, daterat Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig bakom yttrandet och låter tjänsteskrivelsen blir nämndens svar till KS.

7 7 77 Uppsägning av personal FC Erik Lenne redovisar arbetet med uppsägning av personal. Organisationen minskar med 50 tjänster. Arbetet är inte klart, samverkan pågår. -- Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna

8 /28 Inventering av användning av metod- och utbildningspaket kopplat till social träning Folkpartiet vill, med anledning av Skolverkets rapport Utvärdering av metoder mot mobbning, att en inventering görs av vilka program som används vid kommunens skolor, att nämnden ska fastställa riktlinjer för hur personal ska använda och välja ut eventuella utbildningsprogram och att barn- och utbildningsförvaltningen kort redovisar skolverkets rapport. Motion från Folkpartiet, Inventering av användandet av metod- och utbildningspaket kopplat till social träning m.m. Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet till sammanträdet i augusti.

9 /75 Intern kontrollplan 2011 Förslag till Intern kontrollplan 2011 Förslag kontrollplan Tjänstemannayttrande Intern kontrollplan Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till Intern kontrollplan 2011.

10 /67 Social investering Kommunstyrelsen ber barn- och utbildningsnämnden om ett remissyttrande till motionen Social investering från socialdemokraterna (KS 2011/150). Motionen redogör för samhällskostnader för utanförskap och att det med tidiga insatser skulle gå att minska dessa utgifter för samhället. Tidiga insatser skulle på individnivå ge utslag som välbefinnande och människor i närmiljön skulle känna ökad trygghet. Motionären vill avsätta pengar i kommunens budget för social investering. Motion från Socialdemokraterna, Inför social investering som en viktig och konkret förebyggande åtgärd i Simrishamns kommun och avsätt redan nu penar av kommunens överskott till ändamålet en lönsam affär ur alla aspekter. Tjänstemannayttrande daterat Riktlinjer för hantering av Norrköpings kommuns sociala investeringsfond Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom motionen. Nämnden avstår från ställningstagande när det gäller finansiering. Nämnden menar att finansieringen bör utredas centralt. Yttrandet lämnas över till kommunstyrelsen.

11 /2 Medborgarförslag - att endast köpa vissa fairtrademärkta produkter Medborgarförslag har inkommit till kommunen och barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig angående förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott vill ha ett förtydligande vad gäller ansökan om att bli Fairtrade City. Beslut KF ang. medborgarförslag Skrivelse från förvaltningen, daterad Beslut BUN Beslut KSAU Tjänstemannayttrande (Ej klart, delas ut vid sammanträdet) Barn och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till sammanträdet i augusti. Förvaltningen får i uppdrag att bjuda in representant från Malmö stad som gått med i Fairtrade City

12 /101 Den skånska dialekten, de skånska kulturtraditionerna/värdena Socialdemokraterna betonar i skrivelse vikten av att skolan ger våra barn och de uppväxande generationerna kunskap och insikt om våra lokala traditioner, det skånska och österlenska kulturvärdet och den skånska dialektens språkbruk, historik och utveckling. Skolan behöver riktade bildningsinsatser inom området. I skrivelsen föreslår socialdemokraterna att de äldre generationerna bjuds in för att medverka. Skrivelse från socialdemokraterna Vikten av bildning om den skånska dialekten daterad Tjänstemannayttrande daterat Barn och utbildningsnämnden ser positivt på motionens intentioner. Den översänds till enheterna och det skånska och österlenska kulturarvet vävs in och beaktas vid lämpliga tillfällen.

13 /103 Framställan från socialdemokraterna om fristående skolor Framställan har inkommit från socialdemokraterna om att uppmärksamma den snabba etableringen av fristående skolor. Simrishamns kommun bör ta initiativ till ett brett och samlat agerande för att motverka detta. Skolinspektionens arbetsgång vid godkännande av fristående skola redovisas. Skrivelse från socialdemokraterna Förslag om framställan daterad Beslut BUN Skrivelse från socialdemokraterna Efterlysning av ärendet. daterad Skrivelse från socialdemokraterna Ytterligare en påminnelse daterad Tjänstemannayttrande med bilagor daterad Barn- och utbildningsnämnden som facknämnd hemställer hos kommunfullmäktige att Simrishamns kommun tar initiativ till ett brett kommunalt agerande i frågan och hos regeringen anhåller om att regelverket ses över med särskilt inriktning mot de små kommunerna. Den snabba friskoleetableringen bör uppmärksammas.

14 14 84 Meddelanden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har informerats om BUN:s uppföljning av den interna kontrollen KS , 85 Kommunstyrelsen har beslutat om att en framtagen statistisk befolkningsprognos får ligga till grund för budgetarbetet KS , 77. Kommunstyrelsen har fastställt riktlinjer för inventariehantering. Nämnden svarar för att inventering sker enligt kommunstyrelsens riktlinjer. Dnr. BUN 2011/65. KS , 78 Kommunstyrelsen har beslutat att tillstyrka Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Ystads kommun läsåret 2012/2013. KS , 90 Kommunstyrelsen har beslutat att tillstyrka Karlsson Åkersberga Bygg AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun läsåret 2012/ KS , 91 Kommunstyrelsen har beslutat att tillstyrka Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun läsåret 2012/ KS , 92 Kommunstyrelsen har beslutat att tillstyrka Drivkraft Värend AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Ystads kommun läsåret 2012/ KS , 93 Kommunstyrelsen har beslutat att tillstyrka Bollerups Lantbruksinstitut om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Tomelilla kommun läsåret 2012/ KS , 94 Kommunstyrelsen har beslutat att tillstyrka Bollerups Lantbruksinstitut om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan vid fristående gymnasieskolan Bollerups naturbruksgymnasium i Tomelilla kommun läsåret 2012/ KS , 95 Kommunstyrelsen har beslutat att tillstyrka ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun. KS , 96 Kommunstyrelsen har beslutat att tillstyrka YISAC AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Ystads kommun. KS , 97

15 15 Kommunstyrelsen har beslutat att tillstyrka Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun läsåret 2012/ KS , 98 Kommunstyrelsen har beslutat att tillstyrka Jenninger/Hemmavid IT-service om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Simrishamns kommun. KS , 99 Kommunstyrelsen har beslutat att tillstyrka Drottning Blankas AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun. KS , 100 Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen har sänt över Områdesbestämmelser för Norrekås och Örnahusen med omnejd.. och informerar att dessa finns utställda för samråd under tiden 23 maj 4 juli Utställningslokaler är bl.a. Huvudbiblioteket och foajén i Stadshuset. Områdesbestämmelserna finns också på kommunens hemsida.

16 16 85 Delegationsbeslut april - maj 2011 Delegat. Rektor Skolenhet Nord Del. bet. D1 B18 C8 C8 C11 C11 C8 C8 B18 Löpnr 31/11 32/11 33/11 34/11 35/11 36/11 37/11 38/11 39/11 Tillfällig utökning av tjänst Lokalupplåtelse Beslut om mottagande i särskola Beslut om mottagande i särskola Beslut enl skollagen 3 kap.4 Beslut om skolform Beslut om mottagande i särskola Beslut om mottagande i särskola Lokalupplåtelse Delegat. Rektor Skolenhet Syd Del. Bet. O9 B18 Löpnr 21/11 22/11 Byte av årskurs Lokalupplåtelse Delegat. Del. Bet. Löpnr Ansvarig rektor Skolenhet Centrum Delegat. Enhetsch. Elevhälsa Del. Bet. Löpnr Delegat Rektor ÖG Del. Bet. Löpnr Delegat. Kostchef Del. Bet. Löpnr

17 17 Delegat. BU-chef Del. Bet. Löpnr C /11 C27 47/11 C16 A6 B1 B10 A17 C27 C16 B5 B10 O16 C27 G1 C16 O16 B1 C27 C13 D1 C16 B /11 50/11 51/11 52/11 53/11 54/11 55/11 56/11 57/11 58/ /11 70/ /11 75/11 76/ / /1 81/11 82/11 83/11 Ledighet för elev. Dnr 2010/97 Särskild undervisningsgrupp. Dnr 2010/93 Ledighet för elev. Dnr 2010/97 Ledningsorganisation. Dnr 2011/54 Modersmålsundervisning. Dnr 2011/53 Tilläggsmedel Föräldrakooperativet Solbacken. Dnr 2011/41 Baskemölla Barnstuga byte av föreståndare. Dnr 2011/15 Särskild undervisningsgrupp. Dnr 2010/93 Ledighet för elev. Dnr 2010/97 Avvikelse skolskjuts. Dnr 2010/98 Tilläggsmedel elev Österlengymnasiet. Dnr 2011/55 Timplan för grundskolan. Dnr 2011/62. Makulerad se 75/11 Särskild undervisningsgrupp. Dnr 2010/93 Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder. Dnr 2010/138 Ledighet för elev. Dnr 2010/97 Timplan för grundskolan. Dnr 2011/62. Medel nyanlända elever Skolenhet Centrum. Dnr 2010/16 Särskild undervisningsgrupp, Dnr 2010/93 Anpassad studiegång, Dnr 2010/92 Anställningsavtal Johanna Persson, BUF Ledighet för elev. Dnr 2010/97 Medel till elev Sophiaskolan

18 18 86 Kurser och Konferenser Inga kurser/konferenser

19 19 87 Övrigt Ordföranden har vid sammanträffanden med föräldraföreningar mottagit önskemål om bättre dialog och en möjlighet att delta i visionsarbete. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar därför åt förvaltningen att upprätta en tidplan för informations- och dialogmöten. I planen ska framgå hur KR 2009/2010 presenteras för föräldraföreningarna. Ordföranden informerar om bidragssystemet till förskoleplatser. Oberoende av barnets vistelsetid erhåller enheten samma bidrag. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att se över bidragssystemet för barnpeng i förskolan och komma med förslag till förändringar. Ordföranden tackar nämnden och all personal som arbetar inom förvaltningen för det gångna halvåret och önskar alla en trevlig semester. Andre vice ordföranden tackar ordföranden för det gångna halvåret och önskar honom och hans familj en trevlig sommar.

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Tisdag 11 juni 2013 kl. 13:00-16:00 Stora sarrunanträdesrummet Håkan Laack (S), ordförande Rune Mattsson (S) Yvonne Broberg (S),

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer