Instruktioner för användning, installation och anslutning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktioner för användning, installation och anslutning"

Transkript

1 SE Instruktioner för användning, installation och anslutning Glaskeramisk induktionshäll för inbyggnad

2 Glaskeramisk induktionshäll för inbyggnad Bästa kund! Innan hällen används första gången Transportskador Anslutning Märkskylt Brandskydd Den glaskeramiska induktionshällen för inbyggnad är endast avsedd att användas i hushållet. Våra produkter förpackas i miljövänliga material som kan återvinnas, kasseras eller förstöras på ett säkert sätt. Respektive förpackningsmaterial är märkta enligt detta. När apparaten blivit uttjänt och du ska kassera den, var då noga med att göra det på ett miljövänligt sätt. Ta med apparaten till närmaste återvinningscentral. Läs den här bruksanvisningen noggrant och följ anvisnin-garna för installation och användning. Hällen är endast avsedd för privat hushållsbruk. Tänk på att bruksanvisningen gäller för fl era olika modeller. Det kan därför förekomma funktionsbeskrivningar som inte passar in på din modell. Kontrollera produkten genast när du har packat upp den så att den inte har några skador. Du ska särskilt undersöka om det fi nns några bucklor, hack eller repor på hällen. Använd inte produkten om det fi nns några synliga tecken på skada, utan vänd dig då genast till återförsäljaren av Gorenjes produkter. Den elektriska installationen ska utföras av en auktoriserad installatör och enligt gällande regler. Märkskylten fi nns på apparatens undersida. Induktionshällen tillhör brandsäkerhetsklass Y. Apparater av denna typ kan placeras så att det på ena sidan fi nns en hög köksmodul som får vara högre än själva apparaten. På andra sidan ska den angränsande köksmodulen ha samma höjd som hällen. Viktig information... 3 Glaskeramisk induktionshäll... 4 Användning... 8 Rengöring och underhåll av glaskeramiska induktionshälla Installation Anslutning Tekniska data

3 Viktig information Installation av apparaten i köksarbetsbänk och dess anslutning till nätströmmen får endast utföras av en tekniker med fullgod behörighet. Lämna inte små barn utan uppsikt när apparaten är igång. Risk för brännskador och skållning! Under matlagning kan överhettat fett eller olja på hällen antändas. Det fi nns risk för brännskada och brand; var därför noga med att alltid övervaka matlagningsprocessen. Använd inte hällen för rumsuppvärmning. Placera inga tomma kastruller på hällen. Glaskeramiska hällar ska inte användas som arbetsbänkar. Vassa föremål kan orsaka repor. Använd aldrig kokkärl i plast eller aluminium eftersom hällen då kan skadas. Dessutom får aldrig köksredskap av metall, som t.ex. bestick, knivar, lock osv., placeras ovanpå induktionshällen, då den kan bli mycket varm. Om det fi nns ett vägguttag i närheten av hällen och en annan apparat är ansluten till vägguttaget, måste du se till att strömsladden inte kommer i kontakt med de heta värmezonerna. Förvara inga temperaturkänsliga föremål, material eller ämnen under hällen som t.ex. rengöringsmedel, sprayer osv. Använd inte den glaskeramiska hällen om den är sprucken eller trasig. Om några synliga sprickor framkommer, koppla genast bort apparaten från vägguttaget. Om det skulle uppstå något fel på apparaten, koppla genast bort apparaten från vägguttaget och kontakta närmaste servicecenter. Använd inte ångrengöringsmaskiner eller högtryckstvättar för att rengöra hällen, eftersom det kan orsaka elstöt. Apparaten är tillverkad enligt relevanta gällande säkerhetsstandarder. Inte desto mindre rekommenderar vi starkt att personer med nersatt fysisk, motorisk eller mental förmåga, eller personer med otillräcklig erfarenhet eller kunskap, inte använder apparaten utan överinseende av en kvalifi cerad person. Samma rekommendation gäller när apparaten används av personer som inte uppnått myndighetsålder. Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. 3

4 Glaskeramisk induktionshäll 1. Bakre induktionskokzon (bakre vänstra A) 2. Bakre högra induktionskokzonen 3. Främre vänstra induktionskokzonen 4. Främre högra induktionskokzonen 5. Kontrollpanel Använda spishällen A På/av-sensor B Kokplatteffekt eller restvärmeindikator B1 Symboler efter siffrorna: - Tänd: Kokzonen kan regleras - Stängd: Kokzonen kan inte regleras C Val mellan kokzon samt ON/OFF-sensorer (+) D På/av-sensor för barnsäkerhetslås E Sensor (-) F ON/OFF-sensor för extra effektinställning (endast på vissa modeller) G På/av-sensor för timer (+) H Timer display H1 Kontrollampa för timerstyrd kokzon H2 Symbol på klockdisplay: - Tänd: Tidsinställning möjlig - Stängd: Tidsinställning ej möjlig 4

5 Funktionsprincip för induktionshällar Den keramiska induktionshällen är försedd med tre eller fyra kokplattor. Värmeytan är helt platt och jämn och har inga kanter där det kan samlas smuts. Induktionshällen är försedd med högeffektiva induktionskokplattor. Värmen avges direkt under kokkärlen där värmen behövs bäst, och det blir ingen värmeförlust på den keramiska glasytan. Energiförbrukningen är därför markant lägre än vid traditionella kokplattor som fungerar enligt värmestrålningsprincipen. Glaskeramiska kokplattor värms inte upp direkt, utan endast genom den värme som returneras från kokkärlet. Denna värme bevaras som restvärme efter det att kokplattan har stängts av. Induktionshällen utvecklar värme från induktionsspolen, som är monterad under den keramiska glasytan. Spolen skapar ett magnetfält under kokkärlet (vilket kan vara magnetiserat) som i gengäld skapar en virvelström som värmer upp plattan. VIKTIGT! En skadad eller sprucken häll får aldrig användas! Hällen förblir fräsch i många år om den används på ett riktigt sätt och rengörs med specialrengöringsmedel för glaskeramiska kokplattor. Följ alltid tillverkarens anvisningar. Kokkärl för användning på induktionshällar Induktionshällen fungerar optimalt endast tillsammans med de rätta kokkärlen. Under tillagning ska kokkärlen placeras mitt på värmezonerna. De kokkärl som används tillsammans med induktionshällen ska stödja induktionsvärme, som till exempel stål, emalj eller legerat stål. Kastruller tillverkade av legerat stål med koppareller aluminiumbotten samt glaskärl, kan inte användas. När du använder en tryckkokare, håll ett öga på den tills lämplig trycknivå har uppnåtts och stabiliserat sig. Börja med att sätta på värmezonen med max. effekt, och minska därefter effekten efterhand enligt anvisningarna från tryckkokarens tillverkare. Kontrollera alltid att kokkärlen stödjer induktionsvärme. Värmezonerna Ø 160 mm Ø 200 mm Ø 275 mm Den minsta bottendiametern på kastrullen/pannan Ø 110 mm Ø 150 mm Ø 180 mm 5

6 Magnettestet Med hjälp av en liten magnet kan du kontrollera huruvida bottnarna på dina kokkärl kan magnetiseras. Använd endast de kokkärl på vilka magneten fastnar. Igenkänning av kokkärl En av de många fördelarna med en induktionshäll är funktionen för igenkänning av kokkärl. Även om det inte står något kokkärl på värmezonen, eller om ett kokkärl med en mindre diameter än värmezonen placeras på den, går ingen värme förlorad. Om kokkärlet är mycket mindre än värmezonen, kanske det inte uppfattas/känns igen av värmezonen. När vämezonen är påslagen, tänds symbolen U på effektdisplayen. Om ett kokkärl placeras på värmezonen under de följande tio minuterna, känns det igen av induktionsgällen och värmezonen värms upp till den inställda tillagningsnivån. Så snart kokkärlet tas bort från värmezonen, avbryts effekttillförseln till värmezonen. Om ett kokkärl med en mindre diameter än värmezonen placeras på den, tillförs endast den effekt som krävs för att värma upp kokkärlet som används. Värmezonen kan skadas: om ett tomt kokkärl placeras på den. Innan du placerar kokkärlet på värmezonen, torka kokkärlets botten torr för att möjliggöra värmefl ödet och undvika skada på värmezonen. För kokning och stekning, använd endats kokkärl som kan magnetiseras, dvs. kokkärl av stål, emalj eller gjutjärn. Endast då fungerar induktionsvärmezonen. Inställning av värmeeffekten Kokplattans värmeeffekt kan ställas in i nio olika nivåer. Följande schema visar olika effektlägens användningsområde. 6

7 Värme-effekt Användning 0 Stängd. Användning av restvärme. 1-2 Uppvärmning av varm mat, småkokning av mindre portioner (lägsta inställning) 3 Småkokning vid låg effekt (fortsatt tillagning efter kraftig uppkokning) 4-5 Långkokning (fortsatt) av större portioner, samt stekning av större mängder 6 Stekning, bryning 7-8 Stekning 9 Start av tillagning, stekning A Automatisk påslagning P Effektförhöjningsfunktion för stora mängder mat (endast vissa modeller) Energispartips Vid köp av kokkärl är det viktigt att välja rätt storlek: Kokkärlsdiametern hänvisar oftast till den översta delen av kokkärlet, som ofta är större än botten. Tryckkokare (ekonomikokkärl) som använder ånga i ett tättslutande kärl, är speciellt ekonomiska och sparar både tid och energi. Kortare koktider gör att fl er vitaminer bevaras i maten. Se alltid till att det fi nns tillräckligt med vatten i tryckkokaren, eftersom det annars kan uppstå överuppvärmning, som antingen kan förstöra tryckkokaren eller kokplattan. Använd lock när det är möjligt. Kokkärlets storlek ska stå i proportion till den mängd livsmedel som ska tillagas. Om en stor gryta används för att tillaga en liten mängd mat, ökar energiförbrukningen. 7

8 Användning När du har anslutit den glaskeramiska induktionshällen till nätströmmen, tänds alla symboler på displayen en kort stund. Därefter är hällen klar att användas. Hällen är utrustad med elektroniska sensorer som du aktiverar genom att vidröra de olika områdena med fingret i minst en sekund. Varje gång en sensor aktiveras bekräftas detta med en ljudsignal. Placera inga föremål på sensorområdet. Se till att sensorområdet alltid hålls rent. Sätta på induktionshällen Vidrör på/av-sensorn (A) och håll kvar i minst en sekund. Nu är hällen aktiverad. 0 tänds och decimalpunkten (B1) intill varje effektdisplay (B) blinkar. Nu måste du göra nästa inställning inom loppet av tio sekunder. Annars stängs hällen av igen. Aktivering av kokplattor Om hällen sattes på med på/av-knappen (A), kan önskad värmezon aktiveras under de följande tio sekunderna. När du har rört vid sensorn för önskad värmezon (C), tänds symbolen 0 och en decimalpunkt (B1) för den valda värmezonen. Ställ in önskad tillagningseffekt från 1 till 9 genom att vidröra sensorerna + (C) eller (E). Om sensorn»+«(c) eller»-«(e) hålls inne, ökas eller minskas effektläget automatiskt. Effektläget kan också ändras stegvist genom att upprepade gånger vidröra de aktuella sensorerna. Du kan bara ändra effektinställning för en värmezon åt gången. Den aktuella värmezon som är vald för effektinställning indikeras med en blinkande decimalpunkt (B1). Avaktivering av kokplattor För att kunna använda en kokplatta, ska symbolen (B1) vara tänd. Vidrör värmezonens på/av-sensor till - (E) för att ställa in effektnivån på 0. Om effekten för alla värmezoner ställs in på 0, stängs hällen av efter 20 sekunder. 8

9 Omedelbar avstängning Önskad värmezon måste vara aktiverad, vilket indikeras av en tänd decimalpunkt (B1). Värmezonen stängs av om du vidrör sensorerna (+) och ( ) (C och E) samtidigt.(+) i (-) (C i E). Stänga av hällen Du kan när som helst stänga av hällen genom att vdiröra på/av- sensorn (A). Alla inställningar återställs. Aktivera kontrollenhetens lås/ barnsäkerhetslås Genom att aktivera kontrollenhetens lås kan du förhindra att värmezonerna används eller slås på. Därmed kan kontrollenhetens lås även fungera som ett barnsäkerhetslås. Aktivera kontrollenhetens lås Hällen måste vara avstängd. Tryck på sensor (A) för att sätta på hällen. Inställningen 0 tänds på alla displayer. Tryck samtidigt på sensorerna (D +/-). Efter ljudsignalen ska du trycka på sensorn (+) igen. Symbolen L tänds på alla displayer under några sekunder. Nu är barnsäkerhetslåset aktiverat. Inaktivera kontrollenhetens lås Tryck på sensor (A) för att sätta på hällen. Symbolen L tänds på alla displayer. Tryck samtidigt på sensorerna (D +/-). Symbolen 0 tänds på alla displayer. Efter ljudsignalen ska du trycka på sensorn (-) igen. Nu är barnsäkerhetslåset inaktiverat. Inaktivera kontrollenhetens lås tillfälligt Du kan även inaktivera barnsäkerhetslåset tillfället för att kunna laga mat. Efter matlagningen återaktiveras låset automatiskt. Tryck på sensor (A) för att sätta på hällen. Symbolen L tänds på alla displayer. Tryck samtidigt på sensorerna (D +/-). Symbolen 0 tänds på alla displayer. Nu kan du sätta på önskad värmezon. 9

10 Restvärmeindikator Den glaskeramiska induktionshällen är också försedd med en restvärmeindikator H. Kokplattorna värmes inte upp direkt, utan genom strålvärmen från kastrullen. Om symbolen H visas efter att kokplattan har stängts av, kan restvärmen användas för att värma upp mat eller smälta smör. Även om symbolen H försvinner, kan kokplattan ännu vara varm. Undvik att röra vid kokplattan! Effektförhöjningsfunktion (värmezoner med symbolen P endast vissa modeller) För att snabbt hetta upp maten på värmezoner med symbolen P, aktivera effektförhöjningsfunktionen. Då tillförs extra effekt till värmezonen för snabb upphettning av större mängder mat. Efter aktivering av effektförhöjningsfunktionen är den extra effekten tillgänglig i åtta minuter. Därefter växlas värmezonen automatiskt till effektnivå 9. När effektförhöjningsfunktionen är aktiverad är effekten för angränsande (övre och nedre) värmezon begränsad. Detta beror på att den inställda effektnivån minskas automatiskt. Aktivera effektförhöjningsfunktionen Tryck på sensor (C) för att välja värmezon. Tryck därefter genast på sensor P (F) för att aktivera effektförhöjningsfunktionen. Symbolen P visas på effektnivådisplayen. Efter åtta minuter växlas värmezonen automatiskt till nivå 9. Tidig inaktivering av effektförhöjningsfunktionen Tryck på sensorn till önskad värmezon (C). Tryck därefter genast på sensorn P. Symbolen P försvinner och värmezonen växlas automatiskt till nivå 9. Automatisk påslagning När denna funktion är aktiverad arbetar värmezonen på högsta möjliga nivå under en viss tidsperiod, beroende på vald effektnivå; efter denna tidsperiod växlar värmezonen automatiskt till den initialt valda nivån och fortsätter driften. Effektförstärkningsfunktionen kan aktiveras för var och en av värmezonerna för alla effektnivåer, med undantag för effektnivå 9, då värmezonen ju redan går för full effekt. Aktivera den automatiska påslagningen Ställ in kokplattan på effektläge 0. Vidrör sensorn E så att effektläget på displayen ställs in på 9. Vidrör sensorn + (C) på den aktuella kokplattan, så att symbolen A visas på displayen. Välj det önskade effektläget. Symbolen A och det valda effektläget visas kortvarigt på displayen. När den inställda snabbuppvärmningstiden har gått, 10

11 skiftar kokplattan till det förinställda effektläget, som därefter visas kontinuerligt på displayen. Om kokkärlet tas av kokplattan och ställs tillbaka på kokplattan inom 10 minuter, aktiveras snabbuppvärmingsfunktionen igen. Om automatisk snabbuppvärmning och extra stor effekt väljs samtidigt, används endast extra stor effekt. Rätt/tillagningsläge Mängd Effektnivå Tillagningstid (min.) Soppa/uppvärmning 0,5-1 lit A Mjölk/uppvärmning 0,2-0,4 lit A Ris/sjudning Bakad potatis Färska grönsaker/ kokning g cirka 300 ml 600 ml vatten 750g 1,5 kg cirka 600 ml 900 ml vatten 0,5 1 kg cirka 400 ml 600 ml vatten A A A Tabellen nedan listar exempel på vissa rätter som lämpar sig för snabb uppvärmning. De angivna värdena är ungefärliga och beror på olika parametrar (t.ex. typ och kvalitet av kokkärl, mängd tillsatt vatten osv.) Mindre mängder gäller mindre värmezoner och större mängder gäller större värmezoner. Automatisk påslagning lämpar sig för... livsmedel som är kalla vid början av tillagningen och därför ska värmas upp med hög effekt, för att sedan kunna sköta sig själva (till exempel gulasch). Automatisk påslagning lämpar sig inte för... stekning eller småkokning av mat, där det är nödvändigt att vända maten regelbundet, röra i maten eller tillsätta vatten. frityrstekning, eller bakverk som innehåller mycket vätska. livsmedel som tillagas under längre tid i tryckkokare. 11

12 Gräns för användningstid Automatisk säkerhetsbrytare Tid innan säkerhetsbrytaren Värmeeffekt avaktiverar kokplattan ( i timmar) 1 8, , , ,5 P 1,5 Ovanstående schema visar hur lång tid en given kokplatta kan användas vid den bestämda effekten innan säkerhetsbrytaren avaktiverar kokplattan. Om en kokplatta avaktiveras av säkerhetsmekanismen, visas symbolen 0 eller H på displayen om det inte fi nns någon restvärme kvar. Exempel: Ställ in värmezonen på effektnivå 6 och låt den vara igång en stund. Om värmezonens effektinställning inte ändras, stänger säkerhetsmekanismen av värmezonen efter tre och en halv timme. Överhettningssäkerhetsanordning Varje värmezon är utrustad med en kylfl äkt som kyler de elektroniska delarna under tillagning och som fortsätter att gå i några minuter efter slutfört tillagning när H -symbolen är tänd. Dessutom har induktionshällen en inbyggd överhettningsskyddsanordning som skyddar de elektroniska delarna från skada. Skyddanordningen verkar på fl era olika nivåer. När värmezonens temperatur ökar avsevärt, minskar tillagningseffekten automatiskt. Om detta inte räcker minskas effekten för de aktuella upphettade värmezonerna ytterligare eller också stängs de av helt och hållet. I sådant fall visas E2 på displayen. När hällen har svalnat kan den återigen köras med full tillagningseffekt. Timerfunktion (beroende på modell) TIMERFUNKTION Timern kan underlätta tillagningsprocessen genom att den later dig ställa in värmezonens användningstid. Dessutom kan den användas som äggklocka. 12

13 Aktivera timern Vidrör värmezonens på/av-sensor (C) för att välja önskad värmezon. Decimalpunkten (B1) tänds. Använd sensor + eller - (C eller E) för att välja effektnivå 1-9. Vidrör timerns på/av-sensor (G) för att aktivera timern. 00 visas på timerdisplayen (H). Använd sensorerna + eller - (G eller E) för att ställa in önskad tillagningstid (01 till 99 minuter). Timern sätts på automatiskt efter några sekunder. Kontrollampan för vald timerstyrd värmezon (H1) tänds också. Timern kan användas för att ställa in tillagningstiden oberoende för varje värmezon. För att påskynda tidsinmatningsprocessen, vidrör sensor + eller - (G eller E) och håll kvar fingret. Ändring av den inställda tillagningstiden Den inställda tillagningstiden kan alltid ändras under användningen av kokplattan. Vidrör ON/OFF-sensorn (C) på den aktuella kokplattan. Symbolen (BI) visas. Vidrör ON/OFF-sensorn (G) för att aktivera timern. Symbolen (H1) visas för den valda kokplattan. Ställ in önskad tillagningseffekt genom att vidröra sensorerna»+» eller»-«(g eller E). Resterande tillagningstid Den resterande tillagningstiden kan visas genom att vidröra ON/OFF-sensorn (C) på kokplattan. Avaktivering av timer När den inställda tillagningstiden är över, hörs ett pip som antingen kan avaktiveras genom att vidröra sensorn, eller ställas in till att avaktiveras automatiskt efter 2 minuter. Avaktivering av timer för den inställda tiden: Vidrör ON/OFF-sensorn (C) på den aktuella kokplattan. Symbolen (BI) visas. Vidrör ON/OFF-sensorn (G) Använd sensor - (E) för att ställa in tillagningstiden på 00. Timerfunktionen är inaktiverad och hällen fortsätter att vara igång tills den stängs av manuellt. 13

14 Omedelbar timerinaktivering Vidrör värmezonens på/av-sensor (C) för att aktivera önskad värmezon. Decimalpunkten (B1) tänds. Tryck samtidigt på sensorerna + och - (G och E) för att stänga av timern. 00 visas på timerdisplayen (H) medan värmezonens display fortsätter att indikera vald effektnivå. ÄGGKLOCKA Timern kan även användas som äggklocka men bara om ingen värmezon är aktiverad. Timerinställning Tryck på på/av-sensor (A) för att sätta på hällen. Vidrör ON/OFF-sensorn (G) för att aktivera timern. Ställ in önskad tid genom att röra vid sensorerna»+» eller»-«(g eller E). Avaktivering av äggklocka När den inställda tiden har gått, ljuder ett pip som antingen kan avaktiveras genom att vidröra sensorn eller ställas in till att avaktiveras automatiskt efter 2 minuter. Om äggklocksfunktionen ska avaktiveras innan den inställda tiden har gått: Vidrör ON/OFF-sensorn (G). Vidrör sensor - (E) för att ställa in tillagningstiden på 00. Nu är äggklockefunktionen inaktiverad. För omedelbar inaktivering av äggklockan, tryck samtidigt på sensorerna + och (G och E). När äggklocksfunktionen är aktiverad, kan timern inte ställas in före kokplattorna (äggklocksfunktionen ska avaktiveras innan timerfunktionen kan ställas in). 14

15 Säkerhetsfunktioner och felsökning Hällen är utrustad med överhettningsskyddssensorer. Om temperaturen blir för hög kan enstaka värmezoner eller till och med hela hällen stängas av automatiskt. Fel, möjlig orsak och avhjälpning Konstant ljudsignal eller Er03. - Vatten har spillts på sensorytan. (Torka av sensorernas ytor) Blinkande E/2 - Värmezonen är överhettad. Vänta tills den svalnat. Vid driftsfel eller om felindikeringen inte försvinner, koppla bort hällen från nätströmmen i några minuter (lossa säkringen eller vrid på huvudbrytaren). Återanslut därefter hällen till nätströmmen och slå på huvudbrytaren. 15

16 Rengöring och underhåll av glaskeramiska induktionshälla fi g. 1 fi g. 2 fi g. 3 fi g. 4 Glaskeramiska hällar bör tillåtas svalna helt innan de rengörs. Vi rekommenderar att du rengör hällen efter varje användningstillfälle, annars kan till och med små fl äckar efter matlagning brännas fast i hällens yta nästa gång den används. Använd speciellt rengöringsmedel för regelbundet underhåll av den glaskeramiska hällen. Medlet bör skapa en skyddande fi lm ovanpå ytan. Före varje användningstillfälle bör hällen torkas ren från damm och andra partiklar, eftersom dessa annars kan repa ytan (fi g. 1). Observera: användning av stålull, kökssvampar med slipyta samt rengöringsmedel som innehåller slipmedel kan repa hällens yta. Ytan kan även ta skada vid användning av frätande sprayer och olämpliga fl ytande kemikalier (fi g. 1 och 2). Cirklarna som markerar kokzonerna kan raderas vid användning av starka rengöringsmedel eller kokkärl med ojämn eller skadad botten (fi g. 2).Mindre fl äckar avlägsnas med en fuktig, mjuk trasa. Eftertorka med en torr trasa (fi g. 3). Vattenfl äckar avlägsnas med en mild vinägerlösning, men undvik att torka av ramen med denna (endast vissa modeller), eftersom den annars kan förlora sin lyster. Använd aldrig frätande sprayer eller avkalkningsmedel (fi g. 3). Stora fl äckar tas bort med rengöringsmedel speciellt avsett för glaskeramiska ytor. Följ tillverkarens anvisningar till punkt och pricka. Se till att torka av eventuella rester av rengöringsmedlet från hällens yta, annars värms dessa upp nästa gång hällen används och kan då skada hällen (fi g. 3). Svåra och inbrända fl äckar tas bort med en speciell skrapa avsedd för glaskeramiska ytor. Var försiktig så att skrapans handtag inte kommer i kontakt med kokzonens yta (fi g. 4). Hantera skrapan med stor försiktighet för att undvika personskador! Socker och mat som innehåller socker kan göra att den glaskeramiska hällens yta tar permanent skada (fi g. 5). Skrapa därför av sockerrester och rester från mat innehållande socker från hällens yta direkt, medan kokzonerna fortfarande är varma (fi g. 4). Missfärgningar på den glaskeramiska hällen har ingen inverkan på hällens funktion och driftsäkerhet. I de fl esta fall uppstår missfärgningar av inbrända matrester, eller till följd av att grytor och stekpannor har dragits (gäller speciellt kokkärl med aluminium- eller kopparbotten) över hällen, och sådana missfärgningar kan vara svåra att få bort. OBS! Samtliga fel som beskrivs ovan är främst estetiska och har ingen direkt inverkan på apparatens funktion. Åtgärdande av dylika fel omfattas inte av garantin. fi g. 5 16

17 Installation Viktiga varningar Installation av apparaten i köksarbetsbänk och dess anslutning till nätströmmen får endast utföras av en tekniker med fullgod behörighet. Faner eller annat ytskikt på den köksinredningsdel som hällen byggs in i, ska behandlas med värmetåligt lim (100 C); annars kan arbetsbänken bli missfärgad eller deformerad. Hällen är dimensionerad för att byggas in i en arbetsbänk over en köksinredningsdel, med en bredd på 600 mm eller mer. Efter installation ska de två främre fästdelarna enkelt kunna nås underifrån. Hängande eller väggmonterade köksinredningsdelar ska installeras tillräckligt högt för att inte störa arbetet vid hällen. Avståndet mellan hällen och spiskåpan får inte understiga det som anges i instruktionerna förinstallation av spiskåpa. Minsta avstånd är 650 mm. Avståndet mellan apparatens kant och angränsande hög köksinredningsdel får inte understiga 40 mm. Det går bra att använda plattor eller brädor av massivt trä på arbetsbänken bakom hällen, om minsta avstånd förblir detsamma som det som anges i installationsritningarna. Minsta avstånd mellan inbyggnadshällen och den bakre hällen anges på installationsritningen. Dimensioner för utskärning av arbetsbänk *( )-SIVK7-770 mm Hällen kan installeras i arbetsbänkar som är mm tjocka. Om träet är tjockare än 40 mm ska dess innerkant trimmas eller slipas (fi gur A). På så vis erhålls tillräcklig luftcirkulation. 17

18 Montering Ventilationsöppningar i köksunderskåp Kontrollera att bänkskivan som hällen ska monteras i är helt vågrät och plan. Ta sedan upp ett hål i bänkskivan. Täck eventuellt över bänkskivan så att den inte skadas av verktyget. Skruva fast hällen med de bifogade skruvarna 4 och monteringsbeslagen. De 4 monteringsbeslagen på hällens fram- och baksida gör att hällen inte kan lyftas ur. Anslut hällen till elnätet (se anvisningen om elektrisk installation). Montera tätningslisten på hällen enligt bilden. Det är viktigt att denna list sluter tätt mot bänkskivan. Listen förhindrar att matrester och liknande fastnar längs hällens kant. Listen ser dessutom till att hällen inte glider. Montera listen mycket omsorgsfullt. Skjut ned hällen i bänkskivans urtag. För att induktionshällens elektroniska komponenter ska kunna fungera normalt, måste du säkerställa en tillräcklig luftcirkulation. A Ett köksunderskåp med en låda En öppning med minst 140 mm höjd måste fi nnas längs hela skåpets bakvägg. Dessutom måste minst 6 mm mellanrum fi nnas på framsidan, längs hela skåpets bredd. Hällen har en fl äkt som sitter i dess nedre del. Om det fi nns en låda under köksskåpet får inga små föremål eller papper förvaras i den, eftersom de skulle kunna sugas in av fl äkten och skada fl äkten eller hela kylsystemet. Aluminiumfolie och antändliga substanser eller vätskor (t.ex. sprayer) får inte heller förvaras i sådana lådor eller placeras nära hällen. Risk för explosion! Det ska fi nnas ett mellanrum på 20 mm mellan lådans innehåll och fl äktens öppningar. 18

19 B Köksunderskåp med en ugn Du kan installera ugnen under en induktionshäll med ugnstyp EVP4.., EVP2.., som är utrustade med en kylfl äkt. Innan du installerar ugnen ska du ta bort köksskåpets bakvägg. Dessutom måste minst 6 mm mellanrum fi nnas på framsidan, längs hela skåpets bredd. 19

20 Anslutning Elanslutningen får endast utföras av auktoriserad installatör! Elanslutningens skydd ska överensstämma med gällande säkerhetsföreskrifter. Kontrollera före installationen att spänningen som fi nns angiven på märkskylten motsvarar nätspänningen. Märkskylten sitter på hällens undersida. Apparaten är avsedd för anslutning till 230 V ~. Den elektriska installationen ska vara försedd med en brytare som skiljer apparaten från nätspänningen i alla poler. I öppet/ brutet läge ska det vara minst 3 mm avstånd mellan varje kontakt. Anslutningen ska göras med hänsyn till elinstallationernas kapacitet och gällande säkringar. Spishällen tillhör brandsäkerhetsklass Y. Apparater av denna typ kan placeras så att det på ena sidan fi nns en hög köksmodul som får vara högre än själva apparaten. På andra sidan ska den angränsande köksmodulen ha samma höjd som hällen. Monteringen ska göras på sådant sätt att det inte är möjligt att komma åt strömförande delar utan verktyg. Inställning av spishällen När hällen kopplas in på elnätet och vid ett eventuellt strömavbrott sker automatiskt en inställning och justering av hällens touchkontroller för att bästa drift ska garanteras. Alla touchkontroller tänds och förblir tända i några få sekunder. Låt aldrig olika föremål stå på spishällen under inställningsprocessen eftersom det kan påverka de elektroniska touchkontrollerna och orsaka felaktig funktion. I så fall avbryts inställningen, ett felmeddelande visas och apparaten reagerar inte på inställningen/justeringen. VIKTIGT! Kom ihåg att bryta strömmen innan några åtgärder eller reparationer genomförs på hällen. För installation se skissen. Jordledningen (PE) ansluts till kontakten som är märkt med jord. Anslutningskabeln ska monteras genom avlastningen som skyddar kabeln. Efter anslutningen testas alla kokzoner genom att de sätts på i ca 3 minuter. 20

21 Installationsdiagram Till elanslutningen rekommenderas: gummikabel av typen H05 RR-F 4x1,5 med gulgrön jordledare. PVC-isolerade kablar av typen H05 VV-F 4x1,5 med gulgrön jordledare, eller andra motsvarande kablar av motsvarande. 21

22 Tekniska data Märkplåt A Serienummer B Kod C Modell D Typ E Varumärke F Teknisk information G Indikationer/symboler för efterlevnad VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR SOM INTE PÅVERKAR APPARATENS FUNKTIONALITET. 22

23

24 BAZNA INDUKCIJA /sv (04-09)

Instruktioner för användning, installation och anslutning

Instruktioner för användning, installation och anslutning SE Instruktioner för användning, installation och anslutning Glaskeramisk inbyggnadshäll Glaskeramisk inbyggnadshäll Kära kund, Den glaskeramiska hällen är avsedd att användas i hushållet. Våra produkter

Läs mer

Glaskeramisk spishäll

Glaskeramisk spishäll Glaskeramisk spishäll Bästa kund! Gratulerar till valet av en Gorenje inbyggnadshäll. Det är ett mycket förnuftigt val eftersom en produkt från Gorenje förenar både ekonomi och kvalitet i en modern och

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål.

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. EMALJERAT GJUTJÄRN GJUTJÄRN Ex. Le creuset och Staub Emaljerat gjutjärn är ett slitstarkt material och kan användas

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

bruksanvisning se möjligheterna

bruksanvisning se möjligheterna CTI613G-serien Induktionshäll bruksanvisning se möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Om du vill ha en mer komplett service registrerar du produkten på www.samsung.com/global/register

Läs mer

BÄSTA KUND! Observera! Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar installera och använda kokhällen.

BÄSTA KUND! Observera! Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar installera och använda kokhällen. BÄSTA KUND! Gratulerar till ditt köp av en keramikhäll som kan byggas in i alla typer av köksinredning. Hällen passar in som en del i ett modernt kök. Förutom att hällen har en modern och tilltalande utformning

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Funktioner i Lt408. Överlägsen utskriftsprestanda. Driftpanel och LCD-display. Hållbarhet och enkel hantering

Funktioner i Lt408. Överlägsen utskriftsprestanda. Driftpanel och LCD-display. Hållbarhet och enkel hantering Lt408 Snabbguide Funktioner i Lt408 Lt408 den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. Lt408 är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller hög matningstakt

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Bruksanvisning Induktionsspis IK 35S

Bruksanvisning Induktionsspis IK 35S S Bruksanvisning Induktionsspis IK 35S 105.835S V2/1111 Bruksanvisningen bör alltid vara till hands! - 1 - 1. Allmän Information 3 1.1 Information gällande instruktionsboken 3 1.2 Symbol beskrivning 3

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4513K-AN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609231

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4513K-AN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX FM4513K-AN. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX FM4513K-AN

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR:

SÄKERHETSANVISNINGAR: KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page65 Français Svenska BESKRIVNING A Motorenhet B Knapp 2: hög hastighet C Knapp 1: låg hastighet D Blender med bägare D1 Knivdel med

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg.

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. sid. 1 av 5 FÖR ELEKTRISKT REGLERBARA SÄNGRYGGSTÖD Princess Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. Närkes Vital AB Tel. 0585-81350 Fax 0585-81359 E-mail:

Läs mer

ETS 457.0 BEDIENUNGSANWEISUNG. mit Montageanweisungen

ETS 457.0 BEDIENUNGSANWEISUNG. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB F NL I E P S GR Instructions for use and installations instructions Instructions d installation et d utilisation Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

BOKLOK FLEX KÖK. BÄNKSKIVA IKEA PERSONLIG, ekmönstrad HANDTAG IKEA BLANKETT. DISKBÄNK IKEA BOHOLMEN (ovanlimmad) LUCKA IKEA METOD, Veddinge vit

BOKLOK FLEX KÖK. BÄNKSKIVA IKEA PERSONLIG, ekmönstrad HANDTAG IKEA BLANKETT. DISKBÄNK IKEA BOHOLMEN (ovanlimmad) LUCKA IKEA METOD, Veddinge vit KÖK BÄNKSKIVA IKEA PERSONLIG, ekmönstrad Fukt-, värme- och reptålig laminatbänkskiva som är lätt att rengöra. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och ev. milt rengöringsmedel eller tvållösning. Eftertorka

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer