Instruktioner för användning, installation och anslutning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktioner för användning, installation och anslutning"

Transkript

1 SE Instruktioner för användning, installation och anslutning Glaskeramisk induktionshäll för inbyggnad

2 Glaskeramisk induktionshäll för inbyggnad Bästa kund! Innan hällen används första gången Transportskador Anslutning Märkskylt Brandskydd Den glaskeramiska induktionshällen för inbyggnad är endast avsedd att användas i hushållet. Våra produkter förpackas i miljövänliga material som kan återvinnas, kasseras eller förstöras på ett säkert sätt. Respektive förpackningsmaterial är märkta enligt detta. När apparaten blivit uttjänt och du ska kassera den, var då noga med att göra det på ett miljövänligt sätt. Ta med apparaten till närmaste återvinningscentral. Läs den här bruksanvisningen noggrant och följ anvisnin-garna för installation och användning. Hällen är endast avsedd för privat hushållsbruk. Tänk på att bruksanvisningen gäller för fl era olika modeller. Det kan därför förekomma funktionsbeskrivningar som inte passar in på din modell. Kontrollera produkten genast när du har packat upp den så att den inte har några skador. Du ska särskilt undersöka om det fi nns några bucklor, hack eller repor på hällen. Använd inte produkten om det fi nns några synliga tecken på skada, utan vänd dig då genast till återförsäljaren av Gorenjes produkter. Den elektriska installationen ska utföras av en auktoriserad installatör och enligt gällande regler. Märkskylten fi nns på apparatens undersida. Induktionshällen tillhör brandsäkerhetsklass Y. Apparater av denna typ kan placeras så att det på ena sidan fi nns en hög köksmodul som får vara högre än själva apparaten. På andra sidan ska den angränsande köksmodulen ha samma höjd som hällen. Viktig information... 3 Glaskeramisk induktionshäll... 4 Användning... 8 Rengöring och underhåll av glaskeramiska induktionshälla Installation Anslutning Tekniska data

3 Viktig information Installation av apparaten i köksarbetsbänk och dess anslutning till nätströmmen får endast utföras av en tekniker med fullgod behörighet. Lämna inte små barn utan uppsikt när apparaten är igång. Risk för brännskador och skållning! Under matlagning kan överhettat fett eller olja på hällen antändas. Det fi nns risk för brännskada och brand; var därför noga med att alltid övervaka matlagningsprocessen. Använd inte hällen för rumsuppvärmning. Placera inga tomma kastruller på hällen. Glaskeramiska hällar ska inte användas som arbetsbänkar. Vassa föremål kan orsaka repor. Använd aldrig kokkärl i plast eller aluminium eftersom hällen då kan skadas. Dessutom får aldrig köksredskap av metall, som t.ex. bestick, knivar, lock osv., placeras ovanpå induktionshällen, då den kan bli mycket varm. Om det fi nns ett vägguttag i närheten av hällen och en annan apparat är ansluten till vägguttaget, måste du se till att strömsladden inte kommer i kontakt med de heta värmezonerna. Förvara inga temperaturkänsliga föremål, material eller ämnen under hällen som t.ex. rengöringsmedel, sprayer osv. Använd inte den glaskeramiska hällen om den är sprucken eller trasig. Om några synliga sprickor framkommer, koppla genast bort apparaten från vägguttaget. Om det skulle uppstå något fel på apparaten, koppla genast bort apparaten från vägguttaget och kontakta närmaste servicecenter. Använd inte ångrengöringsmaskiner eller högtryckstvättar för att rengöra hällen, eftersom det kan orsaka elstöt. Apparaten är tillverkad enligt relevanta gällande säkerhetsstandarder. Inte desto mindre rekommenderar vi starkt att personer med nersatt fysisk, motorisk eller mental förmåga, eller personer med otillräcklig erfarenhet eller kunskap, inte använder apparaten utan överinseende av en kvalifi cerad person. Samma rekommendation gäller när apparaten används av personer som inte uppnått myndighetsålder. Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. 3

4 Glaskeramisk induktionshäll 1. Bakre induktionskokzon (bakre vänstra A) 2. Bakre högra induktionskokzonen 3. Främre vänstra induktionskokzonen 4. Främre högra induktionskokzonen 5. Kontrollpanel Använda spishällen A På/av-sensor B Kokplatteffekt eller restvärmeindikator B1 Symboler efter siffrorna: - Tänd: Kokzonen kan regleras - Stängd: Kokzonen kan inte regleras C Val mellan kokzon samt ON/OFF-sensorer (+) D På/av-sensor för barnsäkerhetslås E Sensor (-) F ON/OFF-sensor för extra effektinställning (endast på vissa modeller) G På/av-sensor för timer (+) H Timer display H1 Kontrollampa för timerstyrd kokzon H2 Symbol på klockdisplay: - Tänd: Tidsinställning möjlig - Stängd: Tidsinställning ej möjlig 4

5 Funktionsprincip för induktionshällar Den keramiska induktionshällen är försedd med tre eller fyra kokplattor. Värmeytan är helt platt och jämn och har inga kanter där det kan samlas smuts. Induktionshällen är försedd med högeffektiva induktionskokplattor. Värmen avges direkt under kokkärlen där värmen behövs bäst, och det blir ingen värmeförlust på den keramiska glasytan. Energiförbrukningen är därför markant lägre än vid traditionella kokplattor som fungerar enligt värmestrålningsprincipen. Glaskeramiska kokplattor värms inte upp direkt, utan endast genom den värme som returneras från kokkärlet. Denna värme bevaras som restvärme efter det att kokplattan har stängts av. Induktionshällen utvecklar värme från induktionsspolen, som är monterad under den keramiska glasytan. Spolen skapar ett magnetfält under kokkärlet (vilket kan vara magnetiserat) som i gengäld skapar en virvelström som värmer upp plattan. VIKTIGT! En skadad eller sprucken häll får aldrig användas! Hällen förblir fräsch i många år om den används på ett riktigt sätt och rengörs med specialrengöringsmedel för glaskeramiska kokplattor. Följ alltid tillverkarens anvisningar. Kokkärl för användning på induktionshällar Induktionshällen fungerar optimalt endast tillsammans med de rätta kokkärlen. Under tillagning ska kokkärlen placeras mitt på värmezonerna. De kokkärl som används tillsammans med induktionshällen ska stödja induktionsvärme, som till exempel stål, emalj eller legerat stål. Kastruller tillverkade av legerat stål med koppareller aluminiumbotten samt glaskärl, kan inte användas. När du använder en tryckkokare, håll ett öga på den tills lämplig trycknivå har uppnåtts och stabiliserat sig. Börja med att sätta på värmezonen med max. effekt, och minska därefter effekten efterhand enligt anvisningarna från tryckkokarens tillverkare. Kontrollera alltid att kokkärlen stödjer induktionsvärme. Värmezonerna Ø 160 mm Ø 200 mm Ø 275 mm Den minsta bottendiametern på kastrullen/pannan Ø 110 mm Ø 150 mm Ø 180 mm 5

6 Magnettestet Med hjälp av en liten magnet kan du kontrollera huruvida bottnarna på dina kokkärl kan magnetiseras. Använd endast de kokkärl på vilka magneten fastnar. Igenkänning av kokkärl En av de många fördelarna med en induktionshäll är funktionen för igenkänning av kokkärl. Även om det inte står något kokkärl på värmezonen, eller om ett kokkärl med en mindre diameter än värmezonen placeras på den, går ingen värme förlorad. Om kokkärlet är mycket mindre än värmezonen, kanske det inte uppfattas/känns igen av värmezonen. När vämezonen är påslagen, tänds symbolen U på effektdisplayen. Om ett kokkärl placeras på värmezonen under de följande tio minuterna, känns det igen av induktionsgällen och värmezonen värms upp till den inställda tillagningsnivån. Så snart kokkärlet tas bort från värmezonen, avbryts effekttillförseln till värmezonen. Om ett kokkärl med en mindre diameter än värmezonen placeras på den, tillförs endast den effekt som krävs för att värma upp kokkärlet som används. Värmezonen kan skadas: om ett tomt kokkärl placeras på den. Innan du placerar kokkärlet på värmezonen, torka kokkärlets botten torr för att möjliggöra värmefl ödet och undvika skada på värmezonen. För kokning och stekning, använd endats kokkärl som kan magnetiseras, dvs. kokkärl av stål, emalj eller gjutjärn. Endast då fungerar induktionsvärmezonen. Inställning av värmeeffekten Kokplattans värmeeffekt kan ställas in i nio olika nivåer. Följande schema visar olika effektlägens användningsområde. 6

7 Värme-effekt Användning 0 Stängd. Användning av restvärme. 1-2 Uppvärmning av varm mat, småkokning av mindre portioner (lägsta inställning) 3 Småkokning vid låg effekt (fortsatt tillagning efter kraftig uppkokning) 4-5 Långkokning (fortsatt) av större portioner, samt stekning av större mängder 6 Stekning, bryning 7-8 Stekning 9 Start av tillagning, stekning A Automatisk påslagning P Effektförhöjningsfunktion för stora mängder mat (endast vissa modeller) Energispartips Vid köp av kokkärl är det viktigt att välja rätt storlek: Kokkärlsdiametern hänvisar oftast till den översta delen av kokkärlet, som ofta är större än botten. Tryckkokare (ekonomikokkärl) som använder ånga i ett tättslutande kärl, är speciellt ekonomiska och sparar både tid och energi. Kortare koktider gör att fl er vitaminer bevaras i maten. Se alltid till att det fi nns tillräckligt med vatten i tryckkokaren, eftersom det annars kan uppstå överuppvärmning, som antingen kan förstöra tryckkokaren eller kokplattan. Använd lock när det är möjligt. Kokkärlets storlek ska stå i proportion till den mängd livsmedel som ska tillagas. Om en stor gryta används för att tillaga en liten mängd mat, ökar energiförbrukningen. 7

8 Användning När du har anslutit den glaskeramiska induktionshällen till nätströmmen, tänds alla symboler på displayen en kort stund. Därefter är hällen klar att användas. Hällen är utrustad med elektroniska sensorer som du aktiverar genom att vidröra de olika områdena med fingret i minst en sekund. Varje gång en sensor aktiveras bekräftas detta med en ljudsignal. Placera inga föremål på sensorområdet. Se till att sensorområdet alltid hålls rent. Sätta på induktionshällen Vidrör på/av-sensorn (A) och håll kvar i minst en sekund. Nu är hällen aktiverad. 0 tänds och decimalpunkten (B1) intill varje effektdisplay (B) blinkar. Nu måste du göra nästa inställning inom loppet av tio sekunder. Annars stängs hällen av igen. Aktivering av kokplattor Om hällen sattes på med på/av-knappen (A), kan önskad värmezon aktiveras under de följande tio sekunderna. När du har rört vid sensorn för önskad värmezon (C), tänds symbolen 0 och en decimalpunkt (B1) för den valda värmezonen. Ställ in önskad tillagningseffekt från 1 till 9 genom att vidröra sensorerna + (C) eller (E). Om sensorn»+«(c) eller»-«(e) hålls inne, ökas eller minskas effektläget automatiskt. Effektläget kan också ändras stegvist genom att upprepade gånger vidröra de aktuella sensorerna. Du kan bara ändra effektinställning för en värmezon åt gången. Den aktuella värmezon som är vald för effektinställning indikeras med en blinkande decimalpunkt (B1). Avaktivering av kokplattor För att kunna använda en kokplatta, ska symbolen (B1) vara tänd. Vidrör värmezonens på/av-sensor till - (E) för att ställa in effektnivån på 0. Om effekten för alla värmezoner ställs in på 0, stängs hällen av efter 20 sekunder. 8

9 Omedelbar avstängning Önskad värmezon måste vara aktiverad, vilket indikeras av en tänd decimalpunkt (B1). Värmezonen stängs av om du vidrör sensorerna (+) och ( ) (C och E) samtidigt.(+) i (-) (C i E). Stänga av hällen Du kan när som helst stänga av hällen genom att vdiröra på/av- sensorn (A). Alla inställningar återställs. Aktivera kontrollenhetens lås/ barnsäkerhetslås Genom att aktivera kontrollenhetens lås kan du förhindra att värmezonerna används eller slås på. Därmed kan kontrollenhetens lås även fungera som ett barnsäkerhetslås. Aktivera kontrollenhetens lås Hällen måste vara avstängd. Tryck på sensor (A) för att sätta på hällen. Inställningen 0 tänds på alla displayer. Tryck samtidigt på sensorerna (D +/-). Efter ljudsignalen ska du trycka på sensorn (+) igen. Symbolen L tänds på alla displayer under några sekunder. Nu är barnsäkerhetslåset aktiverat. Inaktivera kontrollenhetens lås Tryck på sensor (A) för att sätta på hällen. Symbolen L tänds på alla displayer. Tryck samtidigt på sensorerna (D +/-). Symbolen 0 tänds på alla displayer. Efter ljudsignalen ska du trycka på sensorn (-) igen. Nu är barnsäkerhetslåset inaktiverat. Inaktivera kontrollenhetens lås tillfälligt Du kan även inaktivera barnsäkerhetslåset tillfället för att kunna laga mat. Efter matlagningen återaktiveras låset automatiskt. Tryck på sensor (A) för att sätta på hällen. Symbolen L tänds på alla displayer. Tryck samtidigt på sensorerna (D +/-). Symbolen 0 tänds på alla displayer. Nu kan du sätta på önskad värmezon. 9

10 Restvärmeindikator Den glaskeramiska induktionshällen är också försedd med en restvärmeindikator H. Kokplattorna värmes inte upp direkt, utan genom strålvärmen från kastrullen. Om symbolen H visas efter att kokplattan har stängts av, kan restvärmen användas för att värma upp mat eller smälta smör. Även om symbolen H försvinner, kan kokplattan ännu vara varm. Undvik att röra vid kokplattan! Effektförhöjningsfunktion (värmezoner med symbolen P endast vissa modeller) För att snabbt hetta upp maten på värmezoner med symbolen P, aktivera effektförhöjningsfunktionen. Då tillförs extra effekt till värmezonen för snabb upphettning av större mängder mat. Efter aktivering av effektförhöjningsfunktionen är den extra effekten tillgänglig i åtta minuter. Därefter växlas värmezonen automatiskt till effektnivå 9. När effektförhöjningsfunktionen är aktiverad är effekten för angränsande (övre och nedre) värmezon begränsad. Detta beror på att den inställda effektnivån minskas automatiskt. Aktivera effektförhöjningsfunktionen Tryck på sensor (C) för att välja värmezon. Tryck därefter genast på sensor P (F) för att aktivera effektförhöjningsfunktionen. Symbolen P visas på effektnivådisplayen. Efter åtta minuter växlas värmezonen automatiskt till nivå 9. Tidig inaktivering av effektförhöjningsfunktionen Tryck på sensorn till önskad värmezon (C). Tryck därefter genast på sensorn P. Symbolen P försvinner och värmezonen växlas automatiskt till nivå 9. Automatisk påslagning När denna funktion är aktiverad arbetar värmezonen på högsta möjliga nivå under en viss tidsperiod, beroende på vald effektnivå; efter denna tidsperiod växlar värmezonen automatiskt till den initialt valda nivån och fortsätter driften. Effektförstärkningsfunktionen kan aktiveras för var och en av värmezonerna för alla effektnivåer, med undantag för effektnivå 9, då värmezonen ju redan går för full effekt. Aktivera den automatiska påslagningen Ställ in kokplattan på effektläge 0. Vidrör sensorn E så att effektläget på displayen ställs in på 9. Vidrör sensorn + (C) på den aktuella kokplattan, så att symbolen A visas på displayen. Välj det önskade effektläget. Symbolen A och det valda effektläget visas kortvarigt på displayen. När den inställda snabbuppvärmningstiden har gått, 10

11 skiftar kokplattan till det förinställda effektläget, som därefter visas kontinuerligt på displayen. Om kokkärlet tas av kokplattan och ställs tillbaka på kokplattan inom 10 minuter, aktiveras snabbuppvärmingsfunktionen igen. Om automatisk snabbuppvärmning och extra stor effekt väljs samtidigt, används endast extra stor effekt. Rätt/tillagningsläge Mängd Effektnivå Tillagningstid (min.) Soppa/uppvärmning 0,5-1 lit A Mjölk/uppvärmning 0,2-0,4 lit A Ris/sjudning Bakad potatis Färska grönsaker/ kokning g cirka 300 ml 600 ml vatten 750g 1,5 kg cirka 600 ml 900 ml vatten 0,5 1 kg cirka 400 ml 600 ml vatten A A A Tabellen nedan listar exempel på vissa rätter som lämpar sig för snabb uppvärmning. De angivna värdena är ungefärliga och beror på olika parametrar (t.ex. typ och kvalitet av kokkärl, mängd tillsatt vatten osv.) Mindre mängder gäller mindre värmezoner och större mängder gäller större värmezoner. Automatisk påslagning lämpar sig för... livsmedel som är kalla vid början av tillagningen och därför ska värmas upp med hög effekt, för att sedan kunna sköta sig själva (till exempel gulasch). Automatisk påslagning lämpar sig inte för... stekning eller småkokning av mat, där det är nödvändigt att vända maten regelbundet, röra i maten eller tillsätta vatten. frityrstekning, eller bakverk som innehåller mycket vätska. livsmedel som tillagas under längre tid i tryckkokare. 11

12 Gräns för användningstid Automatisk säkerhetsbrytare Tid innan säkerhetsbrytaren Värmeeffekt avaktiverar kokplattan ( i timmar) 1 8, , , ,5 P 1,5 Ovanstående schema visar hur lång tid en given kokplatta kan användas vid den bestämda effekten innan säkerhetsbrytaren avaktiverar kokplattan. Om en kokplatta avaktiveras av säkerhetsmekanismen, visas symbolen 0 eller H på displayen om det inte fi nns någon restvärme kvar. Exempel: Ställ in värmezonen på effektnivå 6 och låt den vara igång en stund. Om värmezonens effektinställning inte ändras, stänger säkerhetsmekanismen av värmezonen efter tre och en halv timme. Överhettningssäkerhetsanordning Varje värmezon är utrustad med en kylfl äkt som kyler de elektroniska delarna under tillagning och som fortsätter att gå i några minuter efter slutfört tillagning när H -symbolen är tänd. Dessutom har induktionshällen en inbyggd överhettningsskyddsanordning som skyddar de elektroniska delarna från skada. Skyddanordningen verkar på fl era olika nivåer. När värmezonens temperatur ökar avsevärt, minskar tillagningseffekten automatiskt. Om detta inte räcker minskas effekten för de aktuella upphettade värmezonerna ytterligare eller också stängs de av helt och hållet. I sådant fall visas E2 på displayen. När hällen har svalnat kan den återigen köras med full tillagningseffekt. Timerfunktion (beroende på modell) TIMERFUNKTION Timern kan underlätta tillagningsprocessen genom att den later dig ställa in värmezonens användningstid. Dessutom kan den användas som äggklocka. 12

13 Aktivera timern Vidrör värmezonens på/av-sensor (C) för att välja önskad värmezon. Decimalpunkten (B1) tänds. Använd sensor + eller - (C eller E) för att välja effektnivå 1-9. Vidrör timerns på/av-sensor (G) för att aktivera timern. 00 visas på timerdisplayen (H). Använd sensorerna + eller - (G eller E) för att ställa in önskad tillagningstid (01 till 99 minuter). Timern sätts på automatiskt efter några sekunder. Kontrollampan för vald timerstyrd värmezon (H1) tänds också. Timern kan användas för att ställa in tillagningstiden oberoende för varje värmezon. För att påskynda tidsinmatningsprocessen, vidrör sensor + eller - (G eller E) och håll kvar fingret. Ändring av den inställda tillagningstiden Den inställda tillagningstiden kan alltid ändras under användningen av kokplattan. Vidrör ON/OFF-sensorn (C) på den aktuella kokplattan. Symbolen (BI) visas. Vidrör ON/OFF-sensorn (G) för att aktivera timern. Symbolen (H1) visas för den valda kokplattan. Ställ in önskad tillagningseffekt genom att vidröra sensorerna»+» eller»-«(g eller E). Resterande tillagningstid Den resterande tillagningstiden kan visas genom att vidröra ON/OFF-sensorn (C) på kokplattan. Avaktivering av timer När den inställda tillagningstiden är över, hörs ett pip som antingen kan avaktiveras genom att vidröra sensorn, eller ställas in till att avaktiveras automatiskt efter 2 minuter. Avaktivering av timer för den inställda tiden: Vidrör ON/OFF-sensorn (C) på den aktuella kokplattan. Symbolen (BI) visas. Vidrör ON/OFF-sensorn (G) Använd sensor - (E) för att ställa in tillagningstiden på 00. Timerfunktionen är inaktiverad och hällen fortsätter att vara igång tills den stängs av manuellt. 13

14 Omedelbar timerinaktivering Vidrör värmezonens på/av-sensor (C) för att aktivera önskad värmezon. Decimalpunkten (B1) tänds. Tryck samtidigt på sensorerna + och - (G och E) för att stänga av timern. 00 visas på timerdisplayen (H) medan värmezonens display fortsätter att indikera vald effektnivå. ÄGGKLOCKA Timern kan även användas som äggklocka men bara om ingen värmezon är aktiverad. Timerinställning Tryck på på/av-sensor (A) för att sätta på hällen. Vidrör ON/OFF-sensorn (G) för att aktivera timern. Ställ in önskad tid genom att röra vid sensorerna»+» eller»-«(g eller E). Avaktivering av äggklocka När den inställda tiden har gått, ljuder ett pip som antingen kan avaktiveras genom att vidröra sensorn eller ställas in till att avaktiveras automatiskt efter 2 minuter. Om äggklocksfunktionen ska avaktiveras innan den inställda tiden har gått: Vidrör ON/OFF-sensorn (G). Vidrör sensor - (E) för att ställa in tillagningstiden på 00. Nu är äggklockefunktionen inaktiverad. För omedelbar inaktivering av äggklockan, tryck samtidigt på sensorerna + och (G och E). När äggklocksfunktionen är aktiverad, kan timern inte ställas in före kokplattorna (äggklocksfunktionen ska avaktiveras innan timerfunktionen kan ställas in). 14

15 Säkerhetsfunktioner och felsökning Hällen är utrustad med överhettningsskyddssensorer. Om temperaturen blir för hög kan enstaka värmezoner eller till och med hela hällen stängas av automatiskt. Fel, möjlig orsak och avhjälpning Konstant ljudsignal eller Er03. - Vatten har spillts på sensorytan. (Torka av sensorernas ytor) Blinkande E/2 - Värmezonen är överhettad. Vänta tills den svalnat. Vid driftsfel eller om felindikeringen inte försvinner, koppla bort hällen från nätströmmen i några minuter (lossa säkringen eller vrid på huvudbrytaren). Återanslut därefter hällen till nätströmmen och slå på huvudbrytaren. 15

16 Rengöring och underhåll av glaskeramiska induktionshälla fi g. 1 fi g. 2 fi g. 3 fi g. 4 Glaskeramiska hällar bör tillåtas svalna helt innan de rengörs. Vi rekommenderar att du rengör hällen efter varje användningstillfälle, annars kan till och med små fl äckar efter matlagning brännas fast i hällens yta nästa gång den används. Använd speciellt rengöringsmedel för regelbundet underhåll av den glaskeramiska hällen. Medlet bör skapa en skyddande fi lm ovanpå ytan. Före varje användningstillfälle bör hällen torkas ren från damm och andra partiklar, eftersom dessa annars kan repa ytan (fi g. 1). Observera: användning av stålull, kökssvampar med slipyta samt rengöringsmedel som innehåller slipmedel kan repa hällens yta. Ytan kan även ta skada vid användning av frätande sprayer och olämpliga fl ytande kemikalier (fi g. 1 och 2). Cirklarna som markerar kokzonerna kan raderas vid användning av starka rengöringsmedel eller kokkärl med ojämn eller skadad botten (fi g. 2).Mindre fl äckar avlägsnas med en fuktig, mjuk trasa. Eftertorka med en torr trasa (fi g. 3). Vattenfl äckar avlägsnas med en mild vinägerlösning, men undvik att torka av ramen med denna (endast vissa modeller), eftersom den annars kan förlora sin lyster. Använd aldrig frätande sprayer eller avkalkningsmedel (fi g. 3). Stora fl äckar tas bort med rengöringsmedel speciellt avsett för glaskeramiska ytor. Följ tillverkarens anvisningar till punkt och pricka. Se till att torka av eventuella rester av rengöringsmedlet från hällens yta, annars värms dessa upp nästa gång hällen används och kan då skada hällen (fi g. 3). Svåra och inbrända fl äckar tas bort med en speciell skrapa avsedd för glaskeramiska ytor. Var försiktig så att skrapans handtag inte kommer i kontakt med kokzonens yta (fi g. 4). Hantera skrapan med stor försiktighet för att undvika personskador! Socker och mat som innehåller socker kan göra att den glaskeramiska hällens yta tar permanent skada (fi g. 5). Skrapa därför av sockerrester och rester från mat innehållande socker från hällens yta direkt, medan kokzonerna fortfarande är varma (fi g. 4). Missfärgningar på den glaskeramiska hällen har ingen inverkan på hällens funktion och driftsäkerhet. I de fl esta fall uppstår missfärgningar av inbrända matrester, eller till följd av att grytor och stekpannor har dragits (gäller speciellt kokkärl med aluminium- eller kopparbotten) över hällen, och sådana missfärgningar kan vara svåra att få bort. OBS! Samtliga fel som beskrivs ovan är främst estetiska och har ingen direkt inverkan på apparatens funktion. Åtgärdande av dylika fel omfattas inte av garantin. fi g. 5 16

17 Installation Viktiga varningar Installation av apparaten i köksarbetsbänk och dess anslutning till nätströmmen får endast utföras av en tekniker med fullgod behörighet. Faner eller annat ytskikt på den köksinredningsdel som hällen byggs in i, ska behandlas med värmetåligt lim (100 C); annars kan arbetsbänken bli missfärgad eller deformerad. Hällen är dimensionerad för att byggas in i en arbetsbänk over en köksinredningsdel, med en bredd på 600 mm eller mer. Efter installation ska de två främre fästdelarna enkelt kunna nås underifrån. Hängande eller väggmonterade köksinredningsdelar ska installeras tillräckligt högt för att inte störa arbetet vid hällen. Avståndet mellan hällen och spiskåpan får inte understiga det som anges i instruktionerna förinstallation av spiskåpa. Minsta avstånd är 650 mm. Avståndet mellan apparatens kant och angränsande hög köksinredningsdel får inte understiga 40 mm. Det går bra att använda plattor eller brädor av massivt trä på arbetsbänken bakom hällen, om minsta avstånd förblir detsamma som det som anges i installationsritningarna. Minsta avstånd mellan inbyggnadshällen och den bakre hällen anges på installationsritningen. Dimensioner för utskärning av arbetsbänk *( )-SIVK7-770 mm Hällen kan installeras i arbetsbänkar som är mm tjocka. Om träet är tjockare än 40 mm ska dess innerkant trimmas eller slipas (fi gur A). På så vis erhålls tillräcklig luftcirkulation. 17

18 Montering Ventilationsöppningar i köksunderskåp Kontrollera att bänkskivan som hällen ska monteras i är helt vågrät och plan. Ta sedan upp ett hål i bänkskivan. Täck eventuellt över bänkskivan så att den inte skadas av verktyget. Skruva fast hällen med de bifogade skruvarna 4 och monteringsbeslagen. De 4 monteringsbeslagen på hällens fram- och baksida gör att hällen inte kan lyftas ur. Anslut hällen till elnätet (se anvisningen om elektrisk installation). Montera tätningslisten på hällen enligt bilden. Det är viktigt att denna list sluter tätt mot bänkskivan. Listen förhindrar att matrester och liknande fastnar längs hällens kant. Listen ser dessutom till att hällen inte glider. Montera listen mycket omsorgsfullt. Skjut ned hällen i bänkskivans urtag. För att induktionshällens elektroniska komponenter ska kunna fungera normalt, måste du säkerställa en tillräcklig luftcirkulation. A Ett köksunderskåp med en låda En öppning med minst 140 mm höjd måste fi nnas längs hela skåpets bakvägg. Dessutom måste minst 6 mm mellanrum fi nnas på framsidan, längs hela skåpets bredd. Hällen har en fl äkt som sitter i dess nedre del. Om det fi nns en låda under köksskåpet får inga små föremål eller papper förvaras i den, eftersom de skulle kunna sugas in av fl äkten och skada fl äkten eller hela kylsystemet. Aluminiumfolie och antändliga substanser eller vätskor (t.ex. sprayer) får inte heller förvaras i sådana lådor eller placeras nära hällen. Risk för explosion! Det ska fi nnas ett mellanrum på 20 mm mellan lådans innehåll och fl äktens öppningar. 18

19 B Köksunderskåp med en ugn Du kan installera ugnen under en induktionshäll med ugnstyp EVP4.., EVP2.., som är utrustade med en kylfl äkt. Innan du installerar ugnen ska du ta bort köksskåpets bakvägg. Dessutom måste minst 6 mm mellanrum fi nnas på framsidan, längs hela skåpets bredd. 19

20 Anslutning Elanslutningen får endast utföras av auktoriserad installatör! Elanslutningens skydd ska överensstämma med gällande säkerhetsföreskrifter. Kontrollera före installationen att spänningen som fi nns angiven på märkskylten motsvarar nätspänningen. Märkskylten sitter på hällens undersida. Apparaten är avsedd för anslutning till 230 V ~. Den elektriska installationen ska vara försedd med en brytare som skiljer apparaten från nätspänningen i alla poler. I öppet/ brutet läge ska det vara minst 3 mm avstånd mellan varje kontakt. Anslutningen ska göras med hänsyn till elinstallationernas kapacitet och gällande säkringar. Spishällen tillhör brandsäkerhetsklass Y. Apparater av denna typ kan placeras så att det på ena sidan fi nns en hög köksmodul som får vara högre än själva apparaten. På andra sidan ska den angränsande köksmodulen ha samma höjd som hällen. Monteringen ska göras på sådant sätt att det inte är möjligt att komma åt strömförande delar utan verktyg. Inställning av spishällen När hällen kopplas in på elnätet och vid ett eventuellt strömavbrott sker automatiskt en inställning och justering av hällens touchkontroller för att bästa drift ska garanteras. Alla touchkontroller tänds och förblir tända i några få sekunder. Låt aldrig olika föremål stå på spishällen under inställningsprocessen eftersom det kan påverka de elektroniska touchkontrollerna och orsaka felaktig funktion. I så fall avbryts inställningen, ett felmeddelande visas och apparaten reagerar inte på inställningen/justeringen. VIKTIGT! Kom ihåg att bryta strömmen innan några åtgärder eller reparationer genomförs på hällen. För installation se skissen. Jordledningen (PE) ansluts till kontakten som är märkt med jord. Anslutningskabeln ska monteras genom avlastningen som skyddar kabeln. Efter anslutningen testas alla kokzoner genom att de sätts på i ca 3 minuter. 20

21 Installationsdiagram Till elanslutningen rekommenderas: gummikabel av typen H05 RR-F 4x1,5 med gulgrön jordledare. PVC-isolerade kablar av typen H05 VV-F 4x1,5 med gulgrön jordledare, eller andra motsvarande kablar av motsvarande. 21

22 Tekniska data Märkplåt A Serienummer B Kod C Modell D Typ E Varumärke F Teknisk information G Indikationer/symboler för efterlevnad VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR SOM INTE PÅVERKAR APPARATENS FUNKTIONALITET. 22

23

24 BAZNA INDUKCIJA /sv (04-09)

Glaskeramisk induktionshäll

Glaskeramisk induktionshäll Glaskeramisk induktionshäll SE Bästa kund! Gratulerar till valet av en Gorenje induktionsshäll. Det är ett mycket förnuftigt val eftersom en produkt från Gorenje förenar både ekonomi och kvalitet i en

Läs mer

Instruktioner för användning, installation och anslutning

Instruktioner för användning, installation och anslutning SE Instruktioner för användning, installation och anslutning Glaskeramisk inbyggnadshäll Glaskeramisk inbyggnadshäll Kära kund, Den glaskeramiska hällen är avsedd att användas i hushållet. Våra produkter

Läs mer

Glaskeramisk spishäll

Glaskeramisk spishäll Glaskeramisk spishäll Bästa kund! Gratulerar till valet av en Gorenje inbyggnadshäll. Det är ett mycket förnuftigt val eftersom en produkt från Gorenje förenar både ekonomi och kvalitet i en modern och

Läs mer

Glaskeramikhäll. Bäste kund! Innan hällen tas i bruk. Transportskador. Märkskylt. Mycket nöje!

Glaskeramikhäll. Bäste kund! Innan hällen tas i bruk. Transportskador. Märkskylt. Mycket nöje! Glaskeramikhäll S Bäste kund! Grattis till ditt val av en Gorenje inbyggnadsprodukt. I den har du en kvalitetsprodukt med i stort sett allt som man kan önska sig. Dessutom har vi satsat på både ekonomi,

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING, IN- STALLATION OCH ANSLUTNING

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING, IN- STALLATION OCH ANSLUTNING SV INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING, IN- STALLATION OCH ANSLUTNING GLASKERAMISK INDUKTIONSINBYGGNADSHÄLL GLASKERAMISK INDUKTIONSINBYGGNADSHÄLL Bästa kund! Innan hällen används första gången Transportskador

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning SE GLASKERAMISK INBYGGNADSHÄLL Kära kund, Den glaskeramiska hällen är avsedd att användas i hushållet. Våra produkter förpackas i miljövänliga material som kan återvinnas,

Läs mer

Keramisk glashäll för inbyggnad

Keramisk glashäll för inbyggnad Keramisk glashäll för inbyggnad SE Bästa kund, Den keramiska glashällen för inbyggnad är endast avsedd för privat bruk. Våra produkter levereras i miljövänliga förpackningar, som antingen kan återvinnas

Läs mer

INBYGGNADSHÄLL CYLINDA Bruksanvisning

INBYGGNADSHÄLL CYLINDA Bruksanvisning INBYGGNADSHÄLL CYLINDA 10.61 Bruksanvisning Innehåll: Sidan Säkerhetsanvisningar... 4 Funktioner... 5 Tekniska data... 6 Drift... 6 Slå på hällen... 6 Slå på en värmekokzon... 6 Värmeinställning... 7 Matlagning

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Installations og betjening. Installations- och bruksanvisning. Glaskeramisk inbyggnadshäll. Glaskeramisk indbygningskogeplade

Installations og betjening. Installations- och bruksanvisning. Glaskeramisk inbyggnadshäll. Glaskeramisk indbygningskogeplade DK SE Installations og betjening Installations- och bruksanvisning Glaskeramisk inbyggnadshäll Glaskeramisk indbygningskogeplade Glaskeramisk inbyggnadshäll SE SI Kära kund! Inbyggnadshällen är avsedd

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

SKÖTSELRÅD

SKÖTSELRÅD www.lecabfastigheter.se SKÖTSELRÅD FÖNSTER INDUKTIONSHÄLL DINA FÖNSTER DIN INDUKTIONSHÄLL ÖPPNING BESKRIVNING AV HÄLL BESKRIVNING AV KONTROLLPANEL 1. Tryck in knapparna i över och underkant handtag. 1.

Läs mer

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG BRUKSANVISNING VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION INNAN GLASKERAMIKHÄLLEN ANVÄNDS INSTALLATION ELEKTRISK ANSLUTNING ENERGISPARANDE TIPS MILJÖSKYDD RENGÖRING OCH UNDERHÅll AV GLASKERAMIKHÄLLEN FELSÖKNING SERVICE

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

BÄSTA KUND! Observera! Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar installera och använda kokhällen.

BÄSTA KUND! Observera! Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar installera och använda kokhällen. BÄSTA KUND! Gratulerar till ditt köp av en keramikhäll som kan byggas in i alla typer av köksinredning. Hällen passar in som en del i ett modernt kök. Förutom att hällen har en modern och tilltalande utformning

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 394 12 SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 991.0292.876/125675/2013-10-23 (5406) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet

Läs mer

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING EHP60011...... SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Daglig användning

Läs mer

MANUAL INBYGGNADSHÄLL IH5. www.osbyvitvaror.se

MANUAL INBYGGNADSHÄLL IH5. www.osbyvitvaror.se MANUAL INBYGGNADSHÄLL IH5 www.osbyvitvaror.se IH5 DRIFT OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR INNEHÅLL: BESKRIVNING AV SPISHÄLLEN SID 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SID 4 INSTALLATION SID 6 Placera din inbyggda spishäll

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

BRUKSANVISNING KC 960.30. i monteringanvisningar 07 23 09 E 8

BRUKSANVISNING KC 960.30. i monteringanvisningar 07 23 09 E 8 BRUKSANVISNING i monteringanvisningar KC 960.30 07 23 09 E 8 För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

INNEHÅLL: Säkerhetsföreskrifter...3 Beskrivning av apparaten...5 ... Drift av apparaten...7 ... ... ... ......9

INNEHÅLL: Säkerhetsföreskrifter...3 Beskrivning av apparaten...5 ... Drift av apparaten...7 ... ... ... ......9 IHI 560 INNEHÅLL: Säkerhetsföreskrifter...3 Beskrivning av apparaten...5 Kokplatta och kontrollpanel för plattor...5 Drift av apparaten...7 Slå på och stänga av apparaten...7 Slå på och stänga av kokplattor...7

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

BRUKSANVISNING 2V-32TS

BRUKSANVISNING 2V-32TS BRUKSANVISNING 2V-32TS I 0 1,8 1,7 2,4 1,8 1,8 1,95 2,7 1,5 1,8 2,1 0,7 a b c 2,7 1,8 0,8 2 1,8 1,8 2,7 1,8 1,95 2,7 1,5 d e f 0,8 2 1,8 2,7 2,1 0,7 2,1 0,7 1,8 1,8 1,8 g h i 2,1 0,7 1,4 2,2 2,1 0,7 2,1

Läs mer

bruksanvisning CYLINDA_pase_A4.indd 1 2012-06-14 14.19

bruksanvisning CYLINDA_pase_A4.indd 1 2012-06-14 14.19 bruksanvisning CYLINDA_pase_A4.indd 1 2012-06-14 14.19 BÄSTA KUND! Gratulerar till ditt köp av en keramikhäll som kan byggas in i alla typer av köksinredning. Hällen passar in som en del i ett modernt

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar KERAMISK SPIS ARDOX C TYP: C4, C6 Tillbehör Chef 220 Chef 240 Installations- och användningsanvisningar Översättning av de ursprungliga anvisningarna S/N: 085528/01 Rev.: 3.0 22.3.2010 Rev. 3.0 Bästa

Läs mer

78031K-IN. induktionshäll

78031K-IN. induktionshäll 78031K-IN Bruksanvisning Glaskeramisk induktionshäll 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom

Läs mer

INNEHÅLL: Säkerhetsföreskrifter... 2 Beskrivning av apparaten... 5 Drift av apparaten... 6 ... 6 ... 6 ... 6 ... 6 ... 7 ... 7...

INNEHÅLL: Säkerhetsföreskrifter... 2 Beskrivning av apparaten... 5 Drift av apparaten... 6 ... 6 ... 6 ... 6 ... 6 ... 7 ... 7... IHI 560 INNEHÅLL: Säkerhetsföreskrifter... 2 Beskrivning av apparaten... 5 Drift av apparaten... 6 Slå på apparaten... 6 Stänga av apparaten... 6 Slå på kokplattorna... 6 Stäng av kokplattorna... 6 Stäng

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

GLASKERAMIKHÄLLEN FELSÖKNING SERVICE

GLASKERAMIKHÄLLEN FELSÖKNING SERVICE BRUKSANVISNING INNAN GLASKERAMIKHÄLLEN ANVÄNDS INSTALLATION ELEKTRISK ANSLUTNING ENERGISPARANDE TIPS MILJÖSKYDD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD SPISHÄLLENS TILLBEHÖR RENGÖRING OCH UNDERHÅll AV GLASKERAMIKHÄLLEN

Läs mer

brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje

brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje Glaskeramiskkogezone Glaskeramikhäll Keraaminen keittotaso EHS60020X EHS60020K 24 electrolux Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

Vill du veta hur din häll fungerar? Här kommer svaret.

Vill du veta hur din häll fungerar? Här kommer svaret. Vill du veta hur din häll fungerar? Här kommer svaret. 1 ENGAGERA DIG I EKOLOGI, ÅTERVINNING OCH FÖRPACKNING MED OSS Vi arbetar för att skydda miljön. Av den anledningen är våra förpackningar: 100 % återvinningsbara.

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

S.fm Page 4 Tuesday, May 9, :12 AM BRUKSANVISNING

S.fm Page 4 Tuesday, May 9, :12 AM BRUKSANVISNING 41902007S.fm Page 4 Tuesday, May 9, 2006 11:12 AM BRUKSANVISNING INNAN GLASKERAMIKHÄLLEN ANVÄNDS INSTALLATION ELEKTRISK ANSLUTNING ENERGISPARANDE TIPS MILJÖSKYDD ÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD SPISHÄLLENS

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Spiskåpa SV Bruksanvisning

Spiskåpa SV Bruksanvisning Spiskåpa 382 16 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 7 Service och garanti... 8 /126206/2016-04-05 (20473) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC9511PX

Din manual HUSQVARNA QC9511PX Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC9511PX. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC9511PX instruktionsbok

Läs mer

DEl 1/2. SAFERA Siro R spisvakt

DEl 1/2. SAFERA Siro R spisvakt installationsanvisning DEl 1/2 SAFERA Siro R spisvakt v4.1.3 v4.1.3 SWE SWE Siro Siro r r 1 SAFErA oy innehålls 1. Förberedelse 2. Montering 3. Koppling 4. Justering av larmgräns 5. Montering av läckagevakt

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Spisfläkt Sunda SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM made in China 7 1 4 3 5 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BaByliss S.A.R.L. - 99, Avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge - FRANCE www.babyliss.com SVENSKA Med Curl Secret från BaByliss kan du enkelt skapa vackra

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

120/160/210 mm 145 mm

120/160/210 mm 145 mm IH 715 RF IH 710 120/160/210 mm 145 mm 145 mm 180 mm INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION...1 MILJÖSKYDDSRÅD...2 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE...2 INSTALLATION...2 ANSLUTNING TILL STRÖMFÖRANDE

Läs mer

HA-INDUC-10. Induktionshäll

HA-INDUC-10. Induktionshäll HA-INDUC-10 Induktionshäll Allmänna säkerhetsföreskrifter: Använd endast induktionshällen om den är i fl äckfritt skick och observera användarinstruktionerna. Använd endast apparaten för det användningsområde

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar KERAMISK SPIS ARDOX IC Installations- och användningsanvisningar S/N: 055503/04 Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar ELSIS OCE 40 OCE Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR... 1 START... 1 FELSÖKNING... 1 UTBYTE AV FELAKTIGA KOONENTER... 1 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL... 2 ANVÄNDNING...

Läs mer

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02 Bruksanvisning s Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02 Bästa kund, läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny ägare av produkten.

Läs mer

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639)

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) Spisfläkt Nova 991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

IH 510 INNEHÅLL: BESKRIVNING AV SPISHÄLLEN...2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...3 INSTALLATION...5 Placera din inbyggda spishäll...5 Spishällens elanslutning...7 ANVÄNDANDE...8 Att slå på och stänga av kontrollpanelen...9

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

bruksanvisning Glaskeramikhäll EHS60200P

bruksanvisning Glaskeramikhäll EHS60200P bruksanvisning Glaskeramikhäll EHS60200P 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Installation 3 Beskrivning av produkten

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

Spiskåpa /b. SV Bruksanvisning

Spiskåpa /b. SV Bruksanvisning Spiskåpa 382 10/b SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 7 Service och garanti... 8 /126205/2016-04-05 (20464) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Kolfilterfläkt Trinda ECe

Kolfilterfläkt Trinda ECe Kolfilterfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

bruksanvisning Glaskeramisk induktionshäll EHD80300PG

bruksanvisning Glaskeramisk induktionshäll EHD80300PG bruksanvisning Glaskeramisk induktionshäll EHD80300PG 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Triton Vit / Triton Svart

Triton Vit / Triton Svart Triton Vit / Triton Svart BRUKSANVISNING Triton Vit Triton Svart 2 I. Generella upplysningar Spiskåpan Triton ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT

INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT DU 85446 W SE - Instruktioner för montering och användning Följ noga instruktionerna i denna bruksanvisning. Tillverkaren tar inte ansvar för eventuella

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan induktionshällen installeras och tas i bruk. Det är

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer