Instruktioner för användning, installation och anslutning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktioner för användning, installation och anslutning"

Transkript

1 SE Instruktioner för användning, installation och anslutning Glaskeramisk induktionshäll för inbyggnad

2 Glaskeramisk induktionshäll för inbyggnad Bästa kund! Innan hällen används första gången Transportskador Anslutning Märkskylt Brandskydd Den glaskeramiska induktionshällen för inbyggnad är endast avsedd att användas i hushållet. Våra produkter förpackas i miljövänliga material som kan återvinnas, kasseras eller förstöras på ett säkert sätt. Respektive förpackningsmaterial är märkta enligt detta. När apparaten blivit uttjänt och du ska kassera den, var då noga med att göra det på ett miljövänligt sätt. Ta med apparaten till närmaste återvinningscentral. Läs den här bruksanvisningen noggrant och följ anvisnin-garna för installation och användning. Hällen är endast avsedd för privat hushållsbruk. Tänk på att bruksanvisningen gäller för fl era olika modeller. Det kan därför förekomma funktionsbeskrivningar som inte passar in på din modell. Kontrollera produkten genast när du har packat upp den så att den inte har några skador. Du ska särskilt undersöka om det fi nns några bucklor, hack eller repor på hällen. Använd inte produkten om det fi nns några synliga tecken på skada, utan vänd dig då genast till återförsäljaren av Gorenjes produkter. Den elektriska installationen ska utföras av en auktoriserad installatör och enligt gällande regler. Märkskylten fi nns på apparatens undersida. Induktionshällen tillhör brandsäkerhetsklass Y. Apparater av denna typ kan placeras så att det på ena sidan fi nns en hög köksmodul som får vara högre än själva apparaten. På andra sidan ska den angränsande köksmodulen ha samma höjd som hällen. Viktig information... 3 Glaskeramisk induktionshäll... 4 Användning... 8 Rengöring och underhåll av glaskeramiska induktionshälla Installation Anslutning Tekniska data

3 Viktig information Installation av apparaten i köksarbetsbänk och dess anslutning till nätströmmen får endast utföras av en tekniker med fullgod behörighet. Lämna inte små barn utan uppsikt när apparaten är igång. Risk för brännskador och skållning! Under matlagning kan överhettat fett eller olja på hällen antändas. Det fi nns risk för brännskada och brand; var därför noga med att alltid övervaka matlagningsprocessen. Använd inte hällen för rumsuppvärmning. Placera inga tomma kastruller på hällen. Glaskeramiska hällar ska inte användas som arbetsbänkar. Vassa föremål kan orsaka repor. Använd aldrig kokkärl i plast eller aluminium eftersom hällen då kan skadas. Dessutom får aldrig köksredskap av metall, som t.ex. bestick, knivar, lock osv., placeras ovanpå induktionshällen, då den kan bli mycket varm. Om det fi nns ett vägguttag i närheten av hällen och en annan apparat är ansluten till vägguttaget, måste du se till att strömsladden inte kommer i kontakt med de heta värmezonerna. Förvara inga temperaturkänsliga föremål, material eller ämnen under hällen som t.ex. rengöringsmedel, sprayer osv. Använd inte den glaskeramiska hällen om den är sprucken eller trasig. Om några synliga sprickor framkommer, koppla genast bort apparaten från vägguttaget. Om det skulle uppstå något fel på apparaten, koppla genast bort apparaten från vägguttaget och kontakta närmaste servicecenter. Använd inte ångrengöringsmaskiner eller högtryckstvättar för att rengöra hällen, eftersom det kan orsaka elstöt. Apparaten är tillverkad enligt relevanta gällande säkerhetsstandarder. Inte desto mindre rekommenderar vi starkt att personer med nersatt fysisk, motorisk eller mental förmåga, eller personer med otillräcklig erfarenhet eller kunskap, inte använder apparaten utan överinseende av en kvalifi cerad person. Samma rekommendation gäller när apparaten används av personer som inte uppnått myndighetsålder. Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. 3

4 Glaskeramisk induktionshäll 1. Bakre induktionskokzon (bakre vänstra A) 2. Bakre högra induktionskokzonen 3. Främre vänstra induktionskokzonen 4. Främre högra induktionskokzonen 5. Kontrollpanel Använda spishällen A På/av-sensor B Kokplatteffekt eller restvärmeindikator B1 Symboler efter siffrorna: - Tänd: Kokzonen kan regleras - Stängd: Kokzonen kan inte regleras C Val mellan kokzon samt ON/OFF-sensorer (+) D På/av-sensor för barnsäkerhetslås E Sensor (-) F ON/OFF-sensor för extra effektinställning (endast på vissa modeller) G På/av-sensor för timer (+) H Timer display H1 Kontrollampa för timerstyrd kokzon H2 Symbol på klockdisplay: - Tänd: Tidsinställning möjlig - Stängd: Tidsinställning ej möjlig 4

5 Funktionsprincip för induktionshällar Den keramiska induktionshällen är försedd med tre eller fyra kokplattor. Värmeytan är helt platt och jämn och har inga kanter där det kan samlas smuts. Induktionshällen är försedd med högeffektiva induktionskokplattor. Värmen avges direkt under kokkärlen där värmen behövs bäst, och det blir ingen värmeförlust på den keramiska glasytan. Energiförbrukningen är därför markant lägre än vid traditionella kokplattor som fungerar enligt värmestrålningsprincipen. Glaskeramiska kokplattor värms inte upp direkt, utan endast genom den värme som returneras från kokkärlet. Denna värme bevaras som restvärme efter det att kokplattan har stängts av. Induktionshällen utvecklar värme från induktionsspolen, som är monterad under den keramiska glasytan. Spolen skapar ett magnetfält under kokkärlet (vilket kan vara magnetiserat) som i gengäld skapar en virvelström som värmer upp plattan. VIKTIGT! En skadad eller sprucken häll får aldrig användas! Hällen förblir fräsch i många år om den används på ett riktigt sätt och rengörs med specialrengöringsmedel för glaskeramiska kokplattor. Följ alltid tillverkarens anvisningar. Kokkärl för användning på induktionshällar Induktionshällen fungerar optimalt endast tillsammans med de rätta kokkärlen. Under tillagning ska kokkärlen placeras mitt på värmezonerna. De kokkärl som används tillsammans med induktionshällen ska stödja induktionsvärme, som till exempel stål, emalj eller legerat stål. Kastruller tillverkade av legerat stål med koppareller aluminiumbotten samt glaskärl, kan inte användas. När du använder en tryckkokare, håll ett öga på den tills lämplig trycknivå har uppnåtts och stabiliserat sig. Börja med att sätta på värmezonen med max. effekt, och minska därefter effekten efterhand enligt anvisningarna från tryckkokarens tillverkare. Kontrollera alltid att kokkärlen stödjer induktionsvärme. Värmezonerna Ø 160 mm Ø 200 mm Ø 275 mm Den minsta bottendiametern på kastrullen/pannan Ø 110 mm Ø 150 mm Ø 180 mm 5

6 Magnettestet Med hjälp av en liten magnet kan du kontrollera huruvida bottnarna på dina kokkärl kan magnetiseras. Använd endast de kokkärl på vilka magneten fastnar. Igenkänning av kokkärl En av de många fördelarna med en induktionshäll är funktionen för igenkänning av kokkärl. Även om det inte står något kokkärl på värmezonen, eller om ett kokkärl med en mindre diameter än värmezonen placeras på den, går ingen värme förlorad. Om kokkärlet är mycket mindre än värmezonen, kanske det inte uppfattas/känns igen av värmezonen. När vämezonen är påslagen, tänds symbolen U på effektdisplayen. Om ett kokkärl placeras på värmezonen under de följande tio minuterna, känns det igen av induktionsgällen och värmezonen värms upp till den inställda tillagningsnivån. Så snart kokkärlet tas bort från värmezonen, avbryts effekttillförseln till värmezonen. Om ett kokkärl med en mindre diameter än värmezonen placeras på den, tillförs endast den effekt som krävs för att värma upp kokkärlet som används. Värmezonen kan skadas: om ett tomt kokkärl placeras på den. Innan du placerar kokkärlet på värmezonen, torka kokkärlets botten torr för att möjliggöra värmefl ödet och undvika skada på värmezonen. För kokning och stekning, använd endats kokkärl som kan magnetiseras, dvs. kokkärl av stål, emalj eller gjutjärn. Endast då fungerar induktionsvärmezonen. Inställning av värmeeffekten Kokplattans värmeeffekt kan ställas in i nio olika nivåer. Följande schema visar olika effektlägens användningsområde. 6

7 Värme-effekt Användning 0 Stängd. Användning av restvärme. 1-2 Uppvärmning av varm mat, småkokning av mindre portioner (lägsta inställning) 3 Småkokning vid låg effekt (fortsatt tillagning efter kraftig uppkokning) 4-5 Långkokning (fortsatt) av större portioner, samt stekning av större mängder 6 Stekning, bryning 7-8 Stekning 9 Start av tillagning, stekning A Automatisk påslagning P Effektförhöjningsfunktion för stora mängder mat (endast vissa modeller) Energispartips Vid köp av kokkärl är det viktigt att välja rätt storlek: Kokkärlsdiametern hänvisar oftast till den översta delen av kokkärlet, som ofta är större än botten. Tryckkokare (ekonomikokkärl) som använder ånga i ett tättslutande kärl, är speciellt ekonomiska och sparar både tid och energi. Kortare koktider gör att fl er vitaminer bevaras i maten. Se alltid till att det fi nns tillräckligt med vatten i tryckkokaren, eftersom det annars kan uppstå överuppvärmning, som antingen kan förstöra tryckkokaren eller kokplattan. Använd lock när det är möjligt. Kokkärlets storlek ska stå i proportion till den mängd livsmedel som ska tillagas. Om en stor gryta används för att tillaga en liten mängd mat, ökar energiförbrukningen. 7

8 Användning När du har anslutit den glaskeramiska induktionshällen till nätströmmen, tänds alla symboler på displayen en kort stund. Därefter är hällen klar att användas. Hällen är utrustad med elektroniska sensorer som du aktiverar genom att vidröra de olika områdena med fingret i minst en sekund. Varje gång en sensor aktiveras bekräftas detta med en ljudsignal. Placera inga föremål på sensorområdet. Se till att sensorområdet alltid hålls rent. Sätta på induktionshällen Vidrör på/av-sensorn (A) och håll kvar i minst en sekund. Nu är hällen aktiverad. 0 tänds och decimalpunkten (B1) intill varje effektdisplay (B) blinkar. Nu måste du göra nästa inställning inom loppet av tio sekunder. Annars stängs hällen av igen. Aktivering av kokplattor Om hällen sattes på med på/av-knappen (A), kan önskad värmezon aktiveras under de följande tio sekunderna. När du har rört vid sensorn för önskad värmezon (C), tänds symbolen 0 och en decimalpunkt (B1) för den valda värmezonen. Ställ in önskad tillagningseffekt från 1 till 9 genom att vidröra sensorerna + (C) eller (E). Om sensorn»+«(c) eller»-«(e) hålls inne, ökas eller minskas effektläget automatiskt. Effektläget kan också ändras stegvist genom att upprepade gånger vidröra de aktuella sensorerna. Du kan bara ändra effektinställning för en värmezon åt gången. Den aktuella värmezon som är vald för effektinställning indikeras med en blinkande decimalpunkt (B1). Avaktivering av kokplattor För att kunna använda en kokplatta, ska symbolen (B1) vara tänd. Vidrör värmezonens på/av-sensor till - (E) för att ställa in effektnivån på 0. Om effekten för alla värmezoner ställs in på 0, stängs hällen av efter 20 sekunder. 8

9 Omedelbar avstängning Önskad värmezon måste vara aktiverad, vilket indikeras av en tänd decimalpunkt (B1). Värmezonen stängs av om du vidrör sensorerna (+) och ( ) (C och E) samtidigt.(+) i (-) (C i E). Stänga av hällen Du kan när som helst stänga av hällen genom att vdiröra på/av- sensorn (A). Alla inställningar återställs. Aktivera kontrollenhetens lås/ barnsäkerhetslås Genom att aktivera kontrollenhetens lås kan du förhindra att värmezonerna används eller slås på. Därmed kan kontrollenhetens lås även fungera som ett barnsäkerhetslås. Aktivera kontrollenhetens lås Hällen måste vara avstängd. Tryck på sensor (A) för att sätta på hällen. Inställningen 0 tänds på alla displayer. Tryck samtidigt på sensorerna (D +/-). Efter ljudsignalen ska du trycka på sensorn (+) igen. Symbolen L tänds på alla displayer under några sekunder. Nu är barnsäkerhetslåset aktiverat. Inaktivera kontrollenhetens lås Tryck på sensor (A) för att sätta på hällen. Symbolen L tänds på alla displayer. Tryck samtidigt på sensorerna (D +/-). Symbolen 0 tänds på alla displayer. Efter ljudsignalen ska du trycka på sensorn (-) igen. Nu är barnsäkerhetslåset inaktiverat. Inaktivera kontrollenhetens lås tillfälligt Du kan även inaktivera barnsäkerhetslåset tillfället för att kunna laga mat. Efter matlagningen återaktiveras låset automatiskt. Tryck på sensor (A) för att sätta på hällen. Symbolen L tänds på alla displayer. Tryck samtidigt på sensorerna (D +/-). Symbolen 0 tänds på alla displayer. Nu kan du sätta på önskad värmezon. 9

10 Restvärmeindikator Den glaskeramiska induktionshällen är också försedd med en restvärmeindikator H. Kokplattorna värmes inte upp direkt, utan genom strålvärmen från kastrullen. Om symbolen H visas efter att kokplattan har stängts av, kan restvärmen användas för att värma upp mat eller smälta smör. Även om symbolen H försvinner, kan kokplattan ännu vara varm. Undvik att röra vid kokplattan! Effektförhöjningsfunktion (värmezoner med symbolen P endast vissa modeller) För att snabbt hetta upp maten på värmezoner med symbolen P, aktivera effektförhöjningsfunktionen. Då tillförs extra effekt till värmezonen för snabb upphettning av större mängder mat. Efter aktivering av effektförhöjningsfunktionen är den extra effekten tillgänglig i åtta minuter. Därefter växlas värmezonen automatiskt till effektnivå 9. När effektförhöjningsfunktionen är aktiverad är effekten för angränsande (övre och nedre) värmezon begränsad. Detta beror på att den inställda effektnivån minskas automatiskt. Aktivera effektförhöjningsfunktionen Tryck på sensor (C) för att välja värmezon. Tryck därefter genast på sensor P (F) för att aktivera effektförhöjningsfunktionen. Symbolen P visas på effektnivådisplayen. Efter åtta minuter växlas värmezonen automatiskt till nivå 9. Tidig inaktivering av effektförhöjningsfunktionen Tryck på sensorn till önskad värmezon (C). Tryck därefter genast på sensorn P. Symbolen P försvinner och värmezonen växlas automatiskt till nivå 9. Automatisk påslagning När denna funktion är aktiverad arbetar värmezonen på högsta möjliga nivå under en viss tidsperiod, beroende på vald effektnivå; efter denna tidsperiod växlar värmezonen automatiskt till den initialt valda nivån och fortsätter driften. Effektförstärkningsfunktionen kan aktiveras för var och en av värmezonerna för alla effektnivåer, med undantag för effektnivå 9, då värmezonen ju redan går för full effekt. Aktivera den automatiska påslagningen Ställ in kokplattan på effektläge 0. Vidrör sensorn E så att effektläget på displayen ställs in på 9. Vidrör sensorn + (C) på den aktuella kokplattan, så att symbolen A visas på displayen. Välj det önskade effektläget. Symbolen A och det valda effektläget visas kortvarigt på displayen. När den inställda snabbuppvärmningstiden har gått, 10

11 skiftar kokplattan till det förinställda effektläget, som därefter visas kontinuerligt på displayen. Om kokkärlet tas av kokplattan och ställs tillbaka på kokplattan inom 10 minuter, aktiveras snabbuppvärmingsfunktionen igen. Om automatisk snabbuppvärmning och extra stor effekt väljs samtidigt, används endast extra stor effekt. Rätt/tillagningsläge Mängd Effektnivå Tillagningstid (min.) Soppa/uppvärmning 0,5-1 lit A Mjölk/uppvärmning 0,2-0,4 lit A Ris/sjudning Bakad potatis Färska grönsaker/ kokning g cirka 300 ml 600 ml vatten 750g 1,5 kg cirka 600 ml 900 ml vatten 0,5 1 kg cirka 400 ml 600 ml vatten A A A Tabellen nedan listar exempel på vissa rätter som lämpar sig för snabb uppvärmning. De angivna värdena är ungefärliga och beror på olika parametrar (t.ex. typ och kvalitet av kokkärl, mängd tillsatt vatten osv.) Mindre mängder gäller mindre värmezoner och större mängder gäller större värmezoner. Automatisk påslagning lämpar sig för... livsmedel som är kalla vid början av tillagningen och därför ska värmas upp med hög effekt, för att sedan kunna sköta sig själva (till exempel gulasch). Automatisk påslagning lämpar sig inte för... stekning eller småkokning av mat, där det är nödvändigt att vända maten regelbundet, röra i maten eller tillsätta vatten. frityrstekning, eller bakverk som innehåller mycket vätska. livsmedel som tillagas under längre tid i tryckkokare. 11

12 Gräns för användningstid Automatisk säkerhetsbrytare Tid innan säkerhetsbrytaren Värmeeffekt avaktiverar kokplattan ( i timmar) 1 8, , , ,5 P 1,5 Ovanstående schema visar hur lång tid en given kokplatta kan användas vid den bestämda effekten innan säkerhetsbrytaren avaktiverar kokplattan. Om en kokplatta avaktiveras av säkerhetsmekanismen, visas symbolen 0 eller H på displayen om det inte fi nns någon restvärme kvar. Exempel: Ställ in värmezonen på effektnivå 6 och låt den vara igång en stund. Om värmezonens effektinställning inte ändras, stänger säkerhetsmekanismen av värmezonen efter tre och en halv timme. Överhettningssäkerhetsanordning Varje värmezon är utrustad med en kylfl äkt som kyler de elektroniska delarna under tillagning och som fortsätter att gå i några minuter efter slutfört tillagning när H -symbolen är tänd. Dessutom har induktionshällen en inbyggd överhettningsskyddsanordning som skyddar de elektroniska delarna från skada. Skyddanordningen verkar på fl era olika nivåer. När värmezonens temperatur ökar avsevärt, minskar tillagningseffekten automatiskt. Om detta inte räcker minskas effekten för de aktuella upphettade värmezonerna ytterligare eller också stängs de av helt och hållet. I sådant fall visas E2 på displayen. När hällen har svalnat kan den återigen köras med full tillagningseffekt. Timerfunktion (beroende på modell) TIMERFUNKTION Timern kan underlätta tillagningsprocessen genom att den later dig ställa in värmezonens användningstid. Dessutom kan den användas som äggklocka. 12

13 Aktivera timern Vidrör värmezonens på/av-sensor (C) för att välja önskad värmezon. Decimalpunkten (B1) tänds. Använd sensor + eller - (C eller E) för att välja effektnivå 1-9. Vidrör timerns på/av-sensor (G) för att aktivera timern. 00 visas på timerdisplayen (H). Använd sensorerna + eller - (G eller E) för att ställa in önskad tillagningstid (01 till 99 minuter). Timern sätts på automatiskt efter några sekunder. Kontrollampan för vald timerstyrd värmezon (H1) tänds också. Timern kan användas för att ställa in tillagningstiden oberoende för varje värmezon. För att påskynda tidsinmatningsprocessen, vidrör sensor + eller - (G eller E) och håll kvar fingret. Ändring av den inställda tillagningstiden Den inställda tillagningstiden kan alltid ändras under användningen av kokplattan. Vidrör ON/OFF-sensorn (C) på den aktuella kokplattan. Symbolen (BI) visas. Vidrör ON/OFF-sensorn (G) för att aktivera timern. Symbolen (H1) visas för den valda kokplattan. Ställ in önskad tillagningseffekt genom att vidröra sensorerna»+» eller»-«(g eller E). Resterande tillagningstid Den resterande tillagningstiden kan visas genom att vidröra ON/OFF-sensorn (C) på kokplattan. Avaktivering av timer När den inställda tillagningstiden är över, hörs ett pip som antingen kan avaktiveras genom att vidröra sensorn, eller ställas in till att avaktiveras automatiskt efter 2 minuter. Avaktivering av timer för den inställda tiden: Vidrör ON/OFF-sensorn (C) på den aktuella kokplattan. Symbolen (BI) visas. Vidrör ON/OFF-sensorn (G) Använd sensor - (E) för att ställa in tillagningstiden på 00. Timerfunktionen är inaktiverad och hällen fortsätter att vara igång tills den stängs av manuellt. 13

14 Omedelbar timerinaktivering Vidrör värmezonens på/av-sensor (C) för att aktivera önskad värmezon. Decimalpunkten (B1) tänds. Tryck samtidigt på sensorerna + och - (G och E) för att stänga av timern. 00 visas på timerdisplayen (H) medan värmezonens display fortsätter att indikera vald effektnivå. ÄGGKLOCKA Timern kan även användas som äggklocka men bara om ingen värmezon är aktiverad. Timerinställning Tryck på på/av-sensor (A) för att sätta på hällen. Vidrör ON/OFF-sensorn (G) för att aktivera timern. Ställ in önskad tid genom att röra vid sensorerna»+» eller»-«(g eller E). Avaktivering av äggklocka När den inställda tiden har gått, ljuder ett pip som antingen kan avaktiveras genom att vidröra sensorn eller ställas in till att avaktiveras automatiskt efter 2 minuter. Om äggklocksfunktionen ska avaktiveras innan den inställda tiden har gått: Vidrör ON/OFF-sensorn (G). Vidrör sensor - (E) för att ställa in tillagningstiden på 00. Nu är äggklockefunktionen inaktiverad. För omedelbar inaktivering av äggklockan, tryck samtidigt på sensorerna + och (G och E). När äggklocksfunktionen är aktiverad, kan timern inte ställas in före kokplattorna (äggklocksfunktionen ska avaktiveras innan timerfunktionen kan ställas in). 14

15 Säkerhetsfunktioner och felsökning Hällen är utrustad med överhettningsskyddssensorer. Om temperaturen blir för hög kan enstaka värmezoner eller till och med hela hällen stängas av automatiskt. Fel, möjlig orsak och avhjälpning Konstant ljudsignal eller Er03. - Vatten har spillts på sensorytan. (Torka av sensorernas ytor) Blinkande E/2 - Värmezonen är överhettad. Vänta tills den svalnat. Vid driftsfel eller om felindikeringen inte försvinner, koppla bort hällen från nätströmmen i några minuter (lossa säkringen eller vrid på huvudbrytaren). Återanslut därefter hällen till nätströmmen och slå på huvudbrytaren. 15

16 Rengöring och underhåll av glaskeramiska induktionshälla fi g. 1 fi g. 2 fi g. 3 fi g. 4 Glaskeramiska hällar bör tillåtas svalna helt innan de rengörs. Vi rekommenderar att du rengör hällen efter varje användningstillfälle, annars kan till och med små fl äckar efter matlagning brännas fast i hällens yta nästa gång den används. Använd speciellt rengöringsmedel för regelbundet underhåll av den glaskeramiska hällen. Medlet bör skapa en skyddande fi lm ovanpå ytan. Före varje användningstillfälle bör hällen torkas ren från damm och andra partiklar, eftersom dessa annars kan repa ytan (fi g. 1). Observera: användning av stålull, kökssvampar med slipyta samt rengöringsmedel som innehåller slipmedel kan repa hällens yta. Ytan kan även ta skada vid användning av frätande sprayer och olämpliga fl ytande kemikalier (fi g. 1 och 2). Cirklarna som markerar kokzonerna kan raderas vid användning av starka rengöringsmedel eller kokkärl med ojämn eller skadad botten (fi g. 2).Mindre fl äckar avlägsnas med en fuktig, mjuk trasa. Eftertorka med en torr trasa (fi g. 3). Vattenfl äckar avlägsnas med en mild vinägerlösning, men undvik att torka av ramen med denna (endast vissa modeller), eftersom den annars kan förlora sin lyster. Använd aldrig frätande sprayer eller avkalkningsmedel (fi g. 3). Stora fl äckar tas bort med rengöringsmedel speciellt avsett för glaskeramiska ytor. Följ tillverkarens anvisningar till punkt och pricka. Se till att torka av eventuella rester av rengöringsmedlet från hällens yta, annars värms dessa upp nästa gång hällen används och kan då skada hällen (fi g. 3). Svåra och inbrända fl äckar tas bort med en speciell skrapa avsedd för glaskeramiska ytor. Var försiktig så att skrapans handtag inte kommer i kontakt med kokzonens yta (fi g. 4). Hantera skrapan med stor försiktighet för att undvika personskador! Socker och mat som innehåller socker kan göra att den glaskeramiska hällens yta tar permanent skada (fi g. 5). Skrapa därför av sockerrester och rester från mat innehållande socker från hällens yta direkt, medan kokzonerna fortfarande är varma (fi g. 4). Missfärgningar på den glaskeramiska hällen har ingen inverkan på hällens funktion och driftsäkerhet. I de fl esta fall uppstår missfärgningar av inbrända matrester, eller till följd av att grytor och stekpannor har dragits (gäller speciellt kokkärl med aluminium- eller kopparbotten) över hällen, och sådana missfärgningar kan vara svåra att få bort. OBS! Samtliga fel som beskrivs ovan är främst estetiska och har ingen direkt inverkan på apparatens funktion. Åtgärdande av dylika fel omfattas inte av garantin. fi g. 5 16

17 Installation Viktiga varningar Installation av apparaten i köksarbetsbänk och dess anslutning till nätströmmen får endast utföras av en tekniker med fullgod behörighet. Faner eller annat ytskikt på den köksinredningsdel som hällen byggs in i, ska behandlas med värmetåligt lim (100 C); annars kan arbetsbänken bli missfärgad eller deformerad. Hällen är dimensionerad för att byggas in i en arbetsbänk over en köksinredningsdel, med en bredd på 600 mm eller mer. Efter installation ska de två främre fästdelarna enkelt kunna nås underifrån. Hängande eller väggmonterade köksinredningsdelar ska installeras tillräckligt högt för att inte störa arbetet vid hällen. Avståndet mellan hällen och spiskåpan får inte understiga det som anges i instruktionerna förinstallation av spiskåpa. Minsta avstånd är 650 mm. Avståndet mellan apparatens kant och angränsande hög köksinredningsdel får inte understiga 40 mm. Det går bra att använda plattor eller brädor av massivt trä på arbetsbänken bakom hällen, om minsta avstånd förblir detsamma som det som anges i installationsritningarna. Minsta avstånd mellan inbyggnadshällen och den bakre hällen anges på installationsritningen. Dimensioner för utskärning av arbetsbänk *( )-SIVK7-770 mm Hällen kan installeras i arbetsbänkar som är mm tjocka. Om träet är tjockare än 40 mm ska dess innerkant trimmas eller slipas (fi gur A). På så vis erhålls tillräcklig luftcirkulation. 17

18 Montering Ventilationsöppningar i köksunderskåp Kontrollera att bänkskivan som hällen ska monteras i är helt vågrät och plan. Ta sedan upp ett hål i bänkskivan. Täck eventuellt över bänkskivan så att den inte skadas av verktyget. Skruva fast hällen med de bifogade skruvarna 4 och monteringsbeslagen. De 4 monteringsbeslagen på hällens fram- och baksida gör att hällen inte kan lyftas ur. Anslut hällen till elnätet (se anvisningen om elektrisk installation). Montera tätningslisten på hällen enligt bilden. Det är viktigt att denna list sluter tätt mot bänkskivan. Listen förhindrar att matrester och liknande fastnar längs hällens kant. Listen ser dessutom till att hällen inte glider. Montera listen mycket omsorgsfullt. Skjut ned hällen i bänkskivans urtag. För att induktionshällens elektroniska komponenter ska kunna fungera normalt, måste du säkerställa en tillräcklig luftcirkulation. A Ett köksunderskåp med en låda En öppning med minst 140 mm höjd måste fi nnas längs hela skåpets bakvägg. Dessutom måste minst 6 mm mellanrum fi nnas på framsidan, längs hela skåpets bredd. Hällen har en fl äkt som sitter i dess nedre del. Om det fi nns en låda under köksskåpet får inga små föremål eller papper förvaras i den, eftersom de skulle kunna sugas in av fl äkten och skada fl äkten eller hela kylsystemet. Aluminiumfolie och antändliga substanser eller vätskor (t.ex. sprayer) får inte heller förvaras i sådana lådor eller placeras nära hällen. Risk för explosion! Det ska fi nnas ett mellanrum på 20 mm mellan lådans innehåll och fl äktens öppningar. 18

19 B Köksunderskåp med en ugn Du kan installera ugnen under en induktionshäll med ugnstyp EVP4.., EVP2.., som är utrustade med en kylfl äkt. Innan du installerar ugnen ska du ta bort köksskåpets bakvägg. Dessutom måste minst 6 mm mellanrum fi nnas på framsidan, längs hela skåpets bredd. 19

20 Anslutning Elanslutningen får endast utföras av auktoriserad installatör! Elanslutningens skydd ska överensstämma med gällande säkerhetsföreskrifter. Kontrollera före installationen att spänningen som fi nns angiven på märkskylten motsvarar nätspänningen. Märkskylten sitter på hällens undersida. Apparaten är avsedd för anslutning till 230 V ~. Den elektriska installationen ska vara försedd med en brytare som skiljer apparaten från nätspänningen i alla poler. I öppet/ brutet läge ska det vara minst 3 mm avstånd mellan varje kontakt. Anslutningen ska göras med hänsyn till elinstallationernas kapacitet och gällande säkringar. Spishällen tillhör brandsäkerhetsklass Y. Apparater av denna typ kan placeras så att det på ena sidan fi nns en hög köksmodul som får vara högre än själva apparaten. På andra sidan ska den angränsande köksmodulen ha samma höjd som hällen. Monteringen ska göras på sådant sätt att det inte är möjligt att komma åt strömförande delar utan verktyg. Inställning av spishällen När hällen kopplas in på elnätet och vid ett eventuellt strömavbrott sker automatiskt en inställning och justering av hällens touchkontroller för att bästa drift ska garanteras. Alla touchkontroller tänds och förblir tända i några få sekunder. Låt aldrig olika föremål stå på spishällen under inställningsprocessen eftersom det kan påverka de elektroniska touchkontrollerna och orsaka felaktig funktion. I så fall avbryts inställningen, ett felmeddelande visas och apparaten reagerar inte på inställningen/justeringen. VIKTIGT! Kom ihåg att bryta strömmen innan några åtgärder eller reparationer genomförs på hällen. För installation se skissen. Jordledningen (PE) ansluts till kontakten som är märkt med jord. Anslutningskabeln ska monteras genom avlastningen som skyddar kabeln. Efter anslutningen testas alla kokzoner genom att de sätts på i ca 3 minuter. 20

21 Installationsdiagram Till elanslutningen rekommenderas: gummikabel av typen H05 RR-F 4x1,5 med gulgrön jordledare. PVC-isolerade kablar av typen H05 VV-F 4x1,5 med gulgrön jordledare, eller andra motsvarande kablar av motsvarande. 21

22 Tekniska data Märkplåt A Serienummer B Kod C Modell D Typ E Varumärke F Teknisk information G Indikationer/symboler för efterlevnad VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR SOM INTE PÅVERKAR APPARATENS FUNKTIONALITET. 22

23

24 BAZNA INDUKCIJA /sv (04-09)

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Bruksanvisning. Spis SK6551

Bruksanvisning. Spis SK6551 SV Bruksanvisning Spis SK6551 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången 6 Häll daglig användning 7 Häll - Råd och tips 7 Häll underhåll

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

AGA CITY60 MODERN AGA CITY60 TRADITIONELL

AGA CITY60 MODERN AGA CITY60 TRADITIONELL AGA CITY60 (MODERN) AGA CITY60 (TRADITIONELL) AGA CITY60 MODERN AGA CITY60 TRADITIONELL Bruksanvisning KOM IHÅG: om du byter ut en del på denna apparat, använd endast reservdelar som du säkert vet efterlever

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE DD603- och DS603-seriens modeller Diskmaskin Användarmanual SE Checklista för installation Din installatör MÅSTE utföra och kontrollera följande: DishDrawer står jämnt och stabilt. DishDrawer är säkert

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-/frysskåp ERB40250W8 ERB35250W8 ERB35253W8

Bruksanvisning. Kyl-/frysskåp ERB40250W8 ERB35250W8 ERB35253W8 Bruksanvisning Kyl-/frysskåp ERB40250W8 ERB35250W8 ERB35253W8 We were thinking of you when we made this product 8184173-00/6 092007 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Ångkokare HBC24D5.3. [sv] Bruksanvisning

Ångkokare HBC24D5.3. [sv] Bruksanvisning Ångkokare HBC24D5.. [sv] Bruksanvisning ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar... Säkerhetsanvisningar... Skadeorsaker...4 Din nya enhet... 4 Kontroller...4 Ugnsfunktioner...5 Ugnsutrymme...5

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer