INSTALLATION AV: Parallellresisitiv värmefolie 230V

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATION AV: Parallellresisitiv värmefolie 230V"

Transkript

1 B:VF100 INSTALLATION AV: Parallellresisitiv värmefolie 230V NOTERA:: Montering av Vinnyflex värmefolie skall utföras i enlighet med de elektriska föreskrifterna av behörig installationsfirma. Ring oss gärna om du har några frågor angående montering av Vinnyflex värmefolie.

2 B:VF200 INNEHÅLLSFÖRTECKNII ING ALLMÄNT SIDA Allmänt om installation av Vinnyflex värmefolie...3 Vinnyflex värmefolie...4 Komponenter, tillbehör, specialverktyg, andra verktyg...5 Planering av värmesystem...6 Anpassa värmefoliernas längd...6 Skiss över kopplingsmetoder...6 Anslutning...7 Montera anslutningsklämmor...7 Anslutning av foliens matande ledare...7 INSTALLATII ION I GOLV Typ av golvbeläggning godkända för Vinnyflex...8 Typ av golvbeläggning...8 Tabell över materialskikt...9 Installation av systemet...9 Olika golvkonstruktioner...10,12 Monteringsanvisning våtutrymmen...11 Monteringsanvisning torra rum...13 PROVNINGAR AV VINNYFLEX VÄRMESYSTEM Test av värmesystemets motstånd och kontinuitet...14 Test av systemet för varmhållning/uppvärmning...14 OHM-TABELLER FÖR ANVÄNDNING VID TEST AV VINNYFLEX VÄRMEFOLIER UTDRAG FRÅN ELEKTRISKA FÖRESKRIFTER...16 VINNYFLEX INSTALLATIONSTESTCERTIGFIKAT...17

3 B:VF300 ALLMÄNT OM INSTALLATII ION AV VINNYFLEX VÄRMEFOLIER Vinnyflex värmefolier är avsedd för inbyggnad. Värmefolien förutsätts installeras på sådant sätt som föreskrifter utfärdade av Elsäkerhetsverket anger. Vinnyflex värmefolier kan installeras i torra, smutsiga, våta och brandfarliga rum förutsatt att det används ledningar och kopplingsmaterial som är godkända för montering i sådana rum. Monteringen och utförandet bör vara sådant att närliggande brännbart material under ogynnsamma driftsförhållande inte utsätts för högre temperaturer än +80 C. Vinnyflex är klass II godkänd och skall inte jordas. Värmefolien är godkänd för anslutning till nominell nätspänning på max 230 V AC via jordfelsbrytare. Rekommenderad strömbelastning pa varje enkelt folieelement är 3 A, (max 6 A). Vid 55 W/m² ger detta 20 löpmeters element om en bredd på 60 cm (eller max 42 löpmeter via 6A). Värmefolien kapas på längden vid var perforering (moduler om 8cm). Anslutningen av till element skall endast ske med Vinnyflex anslutningssats. I änden av den kapade folien skall Vinnyflex avslutningssats monteras. Fastsättning av värmefolier kan ske med fastspikning i "spik/fästzonen" eller med lim. Golvvärmeanläggning skall i allmänhet kunna frånkopplas för varje rum med egen allpolig brytare eller termostat med allpolig brytare. För badrum kan det vara bättre att välja vår värmekabel eftersom man enklare kan passera avloppsledningar samt områden där toalettstol eller dylikt skall skruvas fast mot golvet. Folier lämpar sig ej för välvda fallbyggnader på golv, t.ex. mot golvbrunnar. Värmefolierna monteras så att de inte hindrar nödvändig värmeavgivning från närliggande elektriska ledningar, ljusarmaturer o.dyl. Det rekommenderas att Vinnyflex installeras så sent som möjligt i byggperioden, och att golvbeläggning utförs direkt efter installationens färdigställande. Vinnyflex skall anslutas av behörig installationsfirma. Värmefolien måste skyddas mot mekaniska skador orsakade av skarpa föremål under installation. Rumstemperaturen skall vara som lägst 0 C vid installation. Vid montering av golvlister och golvsocklar, se till att spikar, skruvar och dylikt ej tränger ner och skadar folien eller anslutningsledningar Vinnyflex värmefolies minsta böjningsradie är 3cm. Alla golvvärmeinstallationer bör vara kopplade över en jordfelsbrytare!

4 B:VF400 Installationsanvisningen gäller för nedanstående Vinnyflex värmefolietyper. Konstruktioner är testade och godkända av SEMKO och NEM- KO. Samtliga Vinnyflex folier är CE-märkta. GOLVFOLIE VINNYFLEX VÄRMEFOLIER Typ Art.nr Modul- Bredd Watt/m² VF30-55W/230V cm 55 W/m² VF60-55W/230V cm 55 W/m² VF30-45W/230V cm 45 W/m² VF60-45W/230V cm 45 W/m² VF40-60W/230V* cm 60 W/m² VF60-60W/230V* cm 60 W/m² VF40-90W/230V* cm 90 W/m² VF60-90W/230V* cm 90 W/m² *Dessa är för närvarande ej godkända av Semko Installeras under klinker och i betonggolv För installation under brännbara material (mattor och trägolv). Installeras i luftspalt Installation av VINNYFLEX värmefolier skall utföras i enlighet med de elektriska föreskrifterna och denna montageanvisning.

5 B:VF500 KOMPONENTER Namn Nummer Beskrivning ANSLUTNINGS- KLÄMMA 8354 Klämma för anslutning till foliens matande ledare. Största ledartvärsnitt som kan anslutas i klämmorna är 2 x 2.5mm² ISOLATOR 8352 Mastik-tejp. För isolering av anslutningsklämma och ändavslutning TERMOSTAT Golvtermostat Velox E1 TILLBEHÖR VARNINGSSKYLT Obligatoriska varningsskyltar. Skall sättas upp vid elcentral samt vid foliens anslutningspunkt. SPECIALVERKTYG PRESSTÅNG Används vid montage av anslutningsklämmor (FC-1001) till foliens ledare och anslutningskablar. KAN INTE ERSÄTTAS AV ANDRA VERKTYG. ANDRA VERKTYG HÄFTPISTOL ÖVRIGA VERKTYG Standard automatisk häftpistol Rekommenderad häftlängd: 8 eller 9.5 mm Vanliga verktyg för elektriska installationer. Mattkniv eller sax rekommenderas också (för kapning av elementlängder). Universalinstrument för resistansmätning av folieelement.

6 B:VF600 Välj folietyp på sid. B400. PLANERING AV VÄRMESYSTEMET Planlägg värmesystemet. Gör en skiss över bjälklag, el-anläggning med kanaler och kopplingsboxar samt fasta inventarier. Skissen uppdateras efter installation för att visa var Vinnyflex värmeelement är installerade och placeras vid elcentralen. Vinnyflex värmefolie - exempel på anslutning Ledningar: Tvärsnitt mm² Vidarekopplingen utförs med kortast möjliga kabellängd. ANPASSA VÄRMEFOLIERNAS LÄNGD Kapa värmefolierna i enlighet med planeringsskissen du tidigare gjort. Värmefolierna kapas längs den hålade linjen i den transparenta delen mellan två värmeelement.

7 B:VF700 Anslutningsledningar till första Vinnyflex värmelement samt eventuell parallellkoppling till andra Vinnyflex element utföres med FK mm² i skyddsrör eller med FKLK mm². Använd aldrig mindre än 1.5mm² kabel. ANSLUTNING När folien är förlagd en bit ut från vägg förläggs FK-kabel i skyddsrör fram till folien, max. 30cm av kabeln får förläggas fritt i golv utan skyddsrör. När folien är förlagd nära vägg förläggs FKkabeln i skyddsrör eller skyddslist fram till folien. MONTERA ANSLUTNINGSKLÄMMORNA PÅ VÄRMEFOLIERNA Centrera en anslutningsklämma över änden på varje ledare, fäst varje klämma på plats med hjälp av pressverktyget så att "tänderna" på klämmorna tränger igenom ledaren. OBS! Slitna pressverktyg ger inte en tillfredsställande kontakt. Gör därför regelbundna kontroller av presstången. Pressa på en klämma på folien enligt instruktion samt mät klämmans tjockled efter pressning med skjutmått. Måttet bör ligga på 2.5mm +/- 0.3mm. Om måttet avviker, justera tången eller sänd den till Värmekabelteknik för en ny kalibrering och eventuell reparation. ANSLUTNING AV FOLIENS MATANDE LEDARE Avisolera ändarna på den framdragna FK-kabeln ca. 10 mm. För den avisolerade ledaränden ordentligt in i anslutningsklämman. Kläm fast ledaren/arna med hjälp av pressverktyget. Kom ihåg att kontrollera anslutningen. Upprepa detta för de andra ledningarna/elementen. Om du parallellkopplar flera element till ledarna i foliens ände monterar du klämmor även på dessa. Isolera anslutningsklämman samt ledarna i änden av den kapade folien med mastik-tejp i en bredd på minimum 10mm på var sida av ledaren.

8 B:VF800 Vinnyflex värmefolier skall läggas så att största möjliga del av golvytan blir täckt. Vi rekommenderar att folien ansluts via en termostat med golvgivare vilket ger den bästa komforten. Golvfolier anslutna via en rumstermostat medför att golvet blir kallt på sommaren eller vid förhöjd rumstemperatur, t.ex. vid solinstrålning eller duschning. INSTALLATII ION I GOLV Golvvbeel lääggni ing godkkäändaa fförr Vinnyyffl leexx--gol lvv Där parkett används skall denna läggas flytande, utan fäste till underlaget. Parketten skall limmas sammanhängande i not och spont och det lim som används skall tåla minimum 40 C. Parkettgolv lagt flytande på Vinnyflex golv bör inte täckas av mattor för att undvika temperaturer överstigande golvtillverkarens max.angivelser i garantivillkor. Underlaget skall vara stabilt utan lösa delar, sprickor, vassa föremål och väl fäst mot träreglar för att minimera möjligheten för knarr eller bucklor. Eventuellt kan underlaget förstärkas med en gipsskiva som limmas och skruvas mot det befintliga golvet. OBS! ANVÄND INTE ISOLERING MED ME- TALLFOLIEBARRÄR ISOLERING AV POLYURETANTYP ÄR DIREKT OLÄMPLIG Tabellen på nästa sida visar från vänstra kolumnen: (1) materialskikt, (2) materialskiktets tjocklek i mm, (3) lambda värde, (4) värmemotstånd (R-värde) och (5) värmegenomgångskoefficient (U-värde). Värmegenomgångskoefficienten (U-värden) är definierade som: Stationära värmeströmmar delat med ytan och temperaturskillnaden mellan luft på kall och varm sida. Vinnyflexgolv är godkänt tillsammans med golvbeläggningsmaterial med ett minimalt U-värde 3.33 W/m² K. Värmemotståndet (R-värdet - det inversa U- värdet) är definierat som: Temperaturskillnad delat med värmeströmtätheten vid stationära förhållanden. Vinnyflex golv är godkänt tillsammans med beläggningsmaterial med maximal R-värde 0,30 W/m² K/W. GOLVBELÄGGNINGAR Var aktsam mot konstruktioner som ger för dålig värmegenomgång! Golvvärme regleras med en temperaturgivare i golvet eller en rumsgivare. Dessa givare känner inte av mattor, madrasser, sittpuffar, tvätthögar etc om de inte råkar vara placerade ovanför golvgivaren. För att undvika övertemperaturer på sådana ställen har Vinnyflex golvvärmefolier därför dimensionerats så att skadlig övertemperatur inte kan inträffa. En temperaturhöjning på upp till 60 C anses vara riskfri mot brännbart material (max 80 C). Det är därför viktigt att du inte överdimensionerar utan att du följer våra installationsföreskrifter vad avser rekommenderad effekt/m². Se tabell nästa sida. SOM EN TUMREGEL GÄLLER 45 W/m² MOT BRÄNNBART MATERIAL 55 W/m² UNDER KERAMISKA MATERIAL

9 B:VF900 TABELL ÖVER MATERIALSKIKT Materialskikt Gipsskiva - Tjocklek i mm Spånskiva - Tjocklek i mm Parkett (Ek/Bok) - Tjocklek i mm Furu/gran - Tjocklek i mm Keramisk klinker - Tjocklek i mm PVC-golvbeläggning - Tjocklek i mm Tjocklek i mm Lambda Värde 0,22 0,22 0,12 0,12 0,14 0,14 0,12 0,12 1,00 1,00 0,20 0,20 K-värde (m² x K)/W 0,0045 0,0410 0,0083 0,1833 0,0071 0,1071 0,0083 0,1000 0,0010 0,0060 0,0050 0,0200 U-värde W/(W/m² K) 220,000 24, ,000 5, ,000 9, ,000 10, , , ,000 50,000 För enkla materialskikt har U och R-värden beräknats för 1mm tjocklek samt ytterligare angiven tjocklek av materialet. För att beräkna R-värde för en konstruktion summeras R- värdena och för att fastställa R-värdet för en annan tjocklek multipliceras talet för 1mm med tjockleken på det avsedda materialet. Som en tumregel gäller 45 W/m² under trä- och parkettgolv. 55 W/m² under andra golv. Sedan konstruktionens K-värde (0,2303) är mindre än den maximalt godkända R-värdet på 0,30 kan konstruktionen utnyttjas tillsammans med Vinnyflex värmefolie för golv. Vid högre R-värde eller andra typer av beläggningsmaterial skall leverantören kontaktas. För installation i luftspalt var god se utdrag ur elsäkerhetsverkets "blå bok" på sidan BF1600. Exempel: En konstruktion som består av 22mm spånskiva, 6 mm gipsskiva och 6 mm glaserat keramiskt klinker kommer att ha följande K-värde: 22 mm Spånskiva 0,1833 (m² K) 9 mm Gipsskiva 0,0410 (m² K) 6 mm Keramiska klinker 0,0060 (m² K) 34 mm Konstruktion ger R=0,2303 (m² K)

10 B:VF1000 Golvet skall rengöras noggrant före installationen påbörjas då folien placeras ovan bjälklaget, tillse även att inga spik eller skruvskallar sticker upp. Här kan det även bli aktuellt att fälla ned anslutningsklämmor och skyddsrör för givare i golvskivan, materialrester härifrån avlägsnas noggrant. Förlägg folien med golvlim vid keramisk golvbeläggning eller den förmonterade tapen på foliens undersida då folien täckes med gipsskiva eller trägolv. MONTERING AV VÄRMEFOLIE Vid installation i bjälklaget skall alla installationer färdigställas före folien läggs ut, undantaget de som hör till värmesystemet och dess termostater. Tillse att avståndet från åsens översida ned till isoleringen är min. 20mm. Montera därefter Vinnyflex mot isoleringen och skjut fast den med häftpistol mot åsarna. Röret för givaren monteras mot en ås i nivå med åsens översida. Vinnyflex parallellresistiva värmefolie finns för de flesta golvkonstruktioner. Vid installation i våtutrymme skall du vara noga med att fuktspärren kommer på rätt plats. Följ rekommendationer från t.ex PER:s "Branchregler" eller den beskrivning som följer med den fuktspärr du köpt. Är du osäker, tala med din golvleverantör. Om du använder plastmatta måste du säkerställa att du har ett mekaniskt skydd mellan mattan och värmefolien, minst en 6mm golvskiva av gips eller motsvarande rekommenderas. Var också noga med att inte installera för hög effekt/m². 55W/m² då folien monteras ovan golvskiva med en beläggning av sten eller keramiska material och 45 W/m² för övriga material. OLIKA GOLVKONSTRUKTIONER Effektvärden är baserade på omfattande tester med golvvärmefolier där olika typer av golvtäckning gjorts. Dessa tester har utförts då man funnit att överhettningar med skador på de material som användes i golvkonstruktioner är vanliga där golvvärmefolier installerats i kombination med övertäckning under lång tid, t.ex mattor eller möbler med tät sockel.

11 B:VF1100 Den gamla eller nya golvytan behandlas så att den är jämn. Med jämn yta menar vi utan hål och vassa kanter. Känn med handflatan över ytan. Känns ytan jämn är det i allmänhet ok. Slipa gärna ytan med ett grovt sandpapper. Skär till anpassade längder av folien och montera ansltuningsklämmor samt isolermaterial enligt anvisning. Mot Betonggolv Dammsug och prima ytan med häftprimer (låt torka). Montera folien med mattlim, t.ex. Cascoflex. Vid montage mot gipsskiva Tillse att underlaget är fritt från damm, om golvbeläggningen består av klinker monteras folien med mattlim, t.ex. Cascoflex. Vid golvbeläggning med matta skall folien täckas med min. 6mm gipsskiva som mekaniskt skydd. Koppla samman elementen och kontrollmät att kretsen håller en resistans som motsvarar den installerade effekten. MONTAGEANVISNING VÅTUTRYMMEN Foliens perforering Hålen i värmefolien har två funktioner: 1) att se till att eventuell kvarstående fukt i betonggrunden har möjlighet att kondensera upp genom golvet. 2) att se till att vidhäftning med fix och det primade underlaget erhålls. Utför fuktspärr enligt tillverkarens anvisning. När förläggningen är klar upprättas en skiss hur du förlagt värmefolien. Alternativt fotograferar du installationen. Skissen/fotot placeras i plastficka vid centralen. Kontrollera med resistansmätning att allt är helt. Därefter lägger du klinkerplattor på enligt leverantören av golvmaterial föreskrivet sätt. Torra utrymmen görs som ovan. Eventuellt så förses även dessa med sträckmetall för att få en bättre hållfasthet. KLINKERGOLV -- VÅTUTRYMMEN

12 B:VF1200 PLASTMATTA KLINKER TORRA RUM TRÄGOLV

13 B:VF1300 Vinnyflex golvvärmefolie är en högkvalitetsfolie avsedd för anslutning till 230 Volt. Innan förläggningen påbörjas skall golvet förberedas så att ojämnheter och vassa kanter avlägsnas. Eventuellt kan det vara en fördel att täcka golvet med en rotgips (6mm), t.ex. om undergolvet består av granplank. Värmefolien skall monteras utan överlapp! OM DU VALT KERAMISKA PLATTOR SOM GOLVBELÄGGNING Skär till anpassade längder av folien och montera anslutningsklämmor samt isolermaterial enligt anvisning. Limma folie mot underlag, använd mattlim t.ex. Cascoflex. Koppla samman elementen och kontrollmät att kretsen håller en resistans som motsvarar den installerade effekten. Borsta ut primer över folien och låt denna torka. Sätt de keramiska plattorna med försiktighet. OM DU VALT LAMINAT ELLER PARKETT- GOLV Skär till anpassade längder av folie 45 W/m² och montera anslutningsklämmor och anslutningsledning. Riv av skyddsremsan på den dubbelhäftande tapen på foliens undersida, lägg folien på plats och stryk fast tapen med handen. Koppla samman elementen och kontrollmät att resistansen motsvarar den installerade effekten. Lägg ut underlagsmatta och montera golvbeläggningen. OM DU VALT MATTA SOM GOLVBELÄGG-- NING Skär till anpassade längder av folien och anslut kopplingsklämmor och anslutningsledning samt montera isolerband enligt anvisning. MONTAGEANVISNI ING TORRA GOLV Montera folien av 45 W/m² typ på samma sätt som för parkettgolv. Koppla samman folieelementen och kontrollera resistansen. Härefter monteras gipsplatta med minsta tjocklek 6mm. Spackla skarvar samt lägg matta. Gipsplatta/trälaminatgolv skall tillsammans med matta vara minst 10 mm tjock. TERMOSTATSTYRNING Folien bör styras med golvtermostat för att ge en maximal komfort och bästa driftsekonomi. För att åstadkomma en minimal bygghöjd rekommenderar vi att ett VP-10 rör fälls ned i det befintliga golvet i direkt anslutning till folien så att golvtemperaturen registreras. En termostat med luftgivare är ett alternativ. OM DU VALT ATT MONTERA FOLIEN I TRÄBJJÄLKLAG MELLAN GOLVÅSARNA Folien monteras med en luftspalt av min. 20mm till golvets undersida. Kapa till anpassade längder av folierna och montera kopplingsklämmor och anslutningsledning samt isolermaterial. Montera folien längs en golvås så att foliens yta hamnar under åsens överkant, tillse att monteringen ej ger upphov till veck på folien. Monteringen sker lämpligtvis med häftklammerpistol i foliens marginal. Se sid B(F):1600 för mer information. OBS! Åsarnas c/c-avstånd måste vara 60/30cm. Placera ett VP-rör pluggat i änden längs en av åsarnas sida i höjd med åsens överkant för termostatens givare. Anslut och mät resistans samt jämför resultatet med installerad effekt. Montera golvskivor på vanligt sätt men iaktta försiktighet vid anslutningspunkterna. Installation av värmefolier skall göras av eller under överinseende av behörig elinstallatör.

14 B:VF1400 PROVNING AV VINNYFLEX VÄRMEFOLIER PROVA VÄRMESYSTEMET FÖR MOTSTÅND OCH KONTINUITET Mätning av motstånd bör utföras med en noggrann ohm-meter. Använd tabellen i denna montageanvisning för att bestämma den nominella resistansen och jämför med din avläsning. En avvikelse (för hög resistans) i kretsen kan vara förorsakad av att en kopplingsklämma har pressats bristfälligt. För att rätta till en öppen krets bör alla kopplingar pressas på nytt. En kortslutning för låg resistans) kan vara förorsakad av att kopplingar från bägge sidor av värmefolien är felaktigt polariserade. Vid eventuell kortslutning bör alla ledningar kontrolleras. När du har rättat upp eventuella fel, testar du systemet på nytt. Då kontrollen av resistansen och okulärbesiktning är tillfredsställande, kan installationen avslutas genom att termostaten installeras till kretsen. VARNI ING Tätningsmassa, gips och färg kan spricka eller missfärgas då det utsätts för direkt värme medan det är vått, så värmesystemet skall inte slås på förrän all tätningsmassa och/eller gips är fullständigt torra (minst 48 timmar).

15 B:VF1500 OHM--TABELLER FÖR ANVÄNDNING AV VINNYFLEX VÄRMEFOLIER VF3045 VF3055 VF6045 VF6055 Antal Längd Resistans Ohm Resistans Ohm Resistans Ohm Resistans Ohm Moduler meter Från Till Från Till Från Till Från Till 3 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , En modul = 5 tryckta linjer (8 cm linje till linje) Motståndstolerans = +10%, -5% från nominellt

16 B:VF1600 UTDRAG UR STARKSTRÖMSFÖRESKRIFTERNA Värmefolieanläggningar och liknande anläggningar FFÖRRLLÄÄGGNNI IINNG Vid förläggning av värmefolieelement skall tillverkarens anvisningar följas. Värmefolielement får vara placerat i tak eller i vägg. Vid placering i vägg skall elementet vara placerat på lägst 2,3m höjd över golvet. Värmefolieelement får placeras i snedtak på lägst 2,0m höjd över golvet förutsatt att snedtakets ledningsvinkel är högst 45. Värmefolieelement får också förläggas i luftrum under golv av isolermaterial, om element är avsett för sådan förläggning och det ovanför elementet finns luftrum enligt tabell 803A. VARNINGSANSLAG Vid gruppcentral, till vilken värmefolieanläggning är ansluten skall uppsättas varaktig ritning, vilken tydligt visar värmefolieelementens och kopplingsdosornas placering. På ritningen skall vidare finnas uppgift om tillverkarens namn samt om elementens effekt och spänning ävensom om elementens täckmaterial. Uppgiften om täckmaterial skall förenas med krav att vid utbyte av täckmaterial kontrollera att det nya materialet är tillämpligt. Vidare skall vid gruppcentralen finnas ett tydligt och varaktigt varningsanslag med dels förbud mot spikning, skruvning eller håltagning på plats där värmefolieelement finns placerat, om inte särskild anvisning lämnats av leverantören, dels förbud mot anbringande av skåp, hyllor eller rumsinredning inom område där värmefolieelement finns placerat och dels varning mot att på hyllor och liknande placera föremål så, att de ligger an mot tak eller vägg inom område där värmefolieelement finns placerat. Luftrummets höjd ovanför element Maximalt tillåten effekt Anmärkningar 1 Cm W/m² Min Min 3 90 Min 4 60 Min 4 90 Termisk resistivitet för material mellan värmefolieelement och värmefördelande underlag (gjuten platta cm tjock eller cm luftrum) får inte överstiga M = 1,08 m² K/W Ingen begränsning i termisk resistivitet för material mellan värmefolieelement och värmefördelande underlag. Min W/m² kan tillåtas i utrymme där människor uppehåller sig endast kortvarigt, t.ex. entréer, bad- och toalettrum o.d. Luftrummet kan vara mindre än 2 cm om termiska resistiviteten är väsentligt lägre än 1.08 m² K/W.

17 B:VF1700

18 B:VF1800 Tel , Industrihuset, S HÄLLINGSJÖ, Fax Södra Hedensbyn 43, S SKELLEFTEÅ, Fax

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

Installationsbeskrivning

Installationsbeskrivning SE Installationsbeskrivning Devikit DTIR-10 Kabel för friförläggning. www.devi.se Devikit DTIR-10 Devikit DTIR-10 värmeelement används för renovering och nybyggnation där en låg bygghöjd önskas. Deviflex

Läs mer

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme P R O D U K T S O R T I M E N T LÅGVOLTS 0 mm i BYGGHÖJD KAKEL PARKETT* PLASTMATTA VÅTUTRYMME Marknadens tunnaste värmekabel. Kelvins unika system ger dig minsta möjliga bygghöjd på ditt nya klinkergolv.

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2 RÖD ÄR SJÄLVREGLERANDE T2 Röd är en golvvärmekabel som anpassar sin effekt efter värmebehovet i varje millimeter kabel. Du slipper

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

Ebeco Cable Kit. Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje. Art nr 55227

Ebeco Cable Kit. Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje. Art nr 55227 Ebeco Cable Kit Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje Art nr 55227 Monteringsanvisning Ebeco Cable Kit 300 Svenska Sid 1/5, 071015 Monteringsanvisning Ebeco Cable Kit

Läs mer

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS Golvvärme KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS V Ä R M E L E D A R E N V Ä R M E L E D A R E N Golvvärme energibesparande värmekablar med 10 års garanti Golvvärme är en av de mest effektiva och ekonomiska uppvärmningsmetoderna

Läs mer

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 IntelliOhms golvvärmesystem är avsett för att läggning under trä-, parkett- och laminatgolv. Golvvärmemattan är försedd med ett isolerande cellplastskikt

Läs mer

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong!

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! NU FINNS DET TVÅ VARIANTER AV T2 BLÅ T2 Blå värmekabel finns nu i två varianter T2 Blå-10 och T2

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Förläggning - installationsbeskrivning

Förläggning - installationsbeskrivning SE Förläggning - installationsbeskrivning devimat 100/150 Värmekabelmatta för förläggning i tunna golv OBSERVERA! Vid förläggning av 2 st mattor på samma termostat skall sid 3 läsas innan installation

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

Golvvärme. LIP Sverige AB. Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip.

Golvvärme. LIP Sverige AB. Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip. Golvvärme LIP Sverige AB Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip.dk Gulvvarme A4 1 22/08/05, 9:11:37 Varför? Var? Hur? I den här

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

Floor Heating - Comfort for Generations

Floor Heating - Comfort for Generations råd med det bästa Floor Heating Comfort for Generations Floor Heating - Comfort for Generations www.kakelplattan.se Värme till alla typer av golv Till klinkergolv väljer du HEATCOM System Cable Mat eller

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009.

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Handledning för dig som gör det själv Lägga värmegolv Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag 2. Lägga värmegolv 3.

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

ACO GOLVBRUNN 150/200

ACO GOLVBRUNN 150/200 sid () 0.0. Utgåva Sitac 00/00 ACO GOLVBRUNN 0/00 Golvbrunnar - betonggolv, utan tätskikt, med eventuellt ytskikt ACO Golvbrunn 0/00 är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde max, l/s. Skydda

Läs mer

Golvvärme. Med värmen i golvet håller du fötterna varma.

Golvvärme. Med värmen i golvet håller du fötterna varma. Golvvärme Med värmen i golvet håller du fötterna varma. Värmekabel Tunn värmekabel, ca 4 mm, för flexibel läggning i oregelbundna utrymmen t.ex. badrum. Värmefoliematta Specialutvecklad för parkettoch

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Golvvärme som inspirerar

Golvvärme som inspirerar Golvvärme Golvvärme som inspirerar Med golvvärme från bygger du in både njutning och trygghet i golvet Golvvärmens tilltalande egenskaper gör den intressant som uppvärmningsform i alltfler miljöer. Från

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! Förvara golvplankorna i oöppnad förpackning i rumstemperatur i minst 48 timmar före läggning. Ideal rumtemperatur är 18-22 C vid en relativ luftfuktighet på 40-60 % RF.

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt av en 16 mm spårskiva

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Handbok för varma, sköna golv

Handbok för varma, sköna golv Handbok för varma, sköna golv Flexibel, tillförlitlig och lättinstallerad golvvärme Varma fötter gör gott i hela kroppen Njut av att gå barfota hemma på ett varmt och skönt golv Om fötterna är kalla fryser

Läs mer

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR 1 IndorTec 2E LÄGG KLINKER OCH GRANITKERAMIK PÅ ANNARS HELT OMÖJLIGA UNDERLAG, UTAN ATT RISKERA SPRICKOR SÄG JA TILL LÄGGNING PÅ

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

GOLVVÄRME UNDER KLINKER OCH NATURSTEN

GOLVVÄRME UNDER KLINKER OCH NATURSTEN GOLVVÄRME UNDER KLINKER OCH NATURSTEN THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS WWW.PENTAIRTHERMAL.SE PENTAIR THERMAL MANAGEMENT Vi säljer mest värmekabel i Sverige och det har vi gjort i 60 år Värmekabelsystem är

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Hur kan utförandet på arbetsplatsen minska riskerna för skador

Hur kan utförandet på arbetsplatsen minska riskerna för skador Hur kan utförandet på arbetsplatsen minska riskerna för skador - Tätskiktssystem för våtrum, utbildning och egenkontroll. Sari Aarnio R&D Manager, Tiling Materials maxit Oy Ab Direktiv gällande vattenisolering

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Fördelar Lika låg bygghöjd som elvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Miljövänligt Energismart renovering Enkelt att installera Kan enkelt kombineras

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Värmegolvsystem. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme.

Värmegolvsystem. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Värmegolvsystem Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Tack! Tack för att du har köpt Byggelits funktionsgodkända värmegolv. Vi värnar om att du ska få

Läs mer

easy&cosy NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla

easy&cosy NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla VBKZB107 189F9911 NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla Home Heating Ulvehavevej 61 7100 Vejle Danmark E-post: contact@hh-homeheating.se

Läs mer

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel Utförande LK Golvvärme förlagt i glespanel är avsett för träbjälklag. Konstruktionen byggs upp med glespanel och förutsätter en bärighet på konstruktionen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller! Läs noga igenom monteringsanvisningen innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-installatör. Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

Varma golv Information om varma golv, från branschorganisationer i samarbete med Elsäkerhetsverket.

Varma golv Information om varma golv, från branschorganisationer i samarbete med Elsäkerhetsverket. Sida 1 av 5 Varma golv Information om varma golv, från branschorganisationer i samarbete med Elsäkerhetsverket. Totaluppvärmning eller komfortvärme? Golv med värme är inget sentida påfund från vår tid.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

GOLVVÄRME. 2 Golvvärme. VärmeKabelTeknik. Varför golvvärme?

GOLVVÄRME. 2 Golvvärme. VärmeKabelTeknik. Varför golvvärme? GOLVVÄRME VärmeKabelTeknik Varför golvvärme? Den ideala temperaturfördelningen i ett rum ur komfortsynpunkt är när det är något varmare på golvet än i övriga rummet. Människor mår bäst när dem är varmare

Läs mer

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. Member of: Uppvärmning i väggen: Använd M-Therms 24 volt uppvärmning och få en hälsosam miljö som är ekonomisk, pålitlig, lätt att använda, flexibel och bekväm.

Läs mer

Värmegolvsystem. testad. funktionsgodkänd 0131/06. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme.

Värmegolvsystem. testad. funktionsgodkänd 0131/06. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Värmegolvsystem Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. testad funktionsgodkänd 0131/06 Tack! Tack för att du har köpt Byggelits funktionsgodkända värmegolv.

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING

MONTERINGS- ANVISNING Art nr 1MONT 007 SE 2010-04-01 utg 2 MONTERINGS- ANVISNING Sanitetsbrunn FURO 007 Rens- och spolbrunn FURO 195 KLINKERGOLV K1 KLINKERGOLV K3 KLINKERGOLV K4 KLINKERGOLV K5 GOLV MED PLASTMASSA OCH STÅLSLIPAT

Läs mer

FÖRBEREDELSE. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click

FÖRBEREDELSE. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click 1 För att uppnå ett bra resultat rekommenderar vi att man följer alla instruktioner noggrant. FÖRBEREDELSE Vi rekommenderar att man beställer alla paneler för samma golvprojekt samtidigt.. 2 Förvara och

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Elvärme 00 900 W 8 modeller Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA VÅTRUM! Tvättsvampar och trasor samt en hink Beckers Målartvätt Alg & Mögeltvätt Skyddshandskar Breplasta LW Stålspackel

Läs mer

REFLEKTERANDE VÄRMEISOLERING

REFLEKTERANDE VÄRMEISOLERING REFLEKTERANDE VÄRMEISOLERING * Reflektion av mikrovågor uppmätt av Jan Boljang 2009-05-19 ThermoReflekt är en reflekterande isolering där värmen respektive kylan studsar tillbaka, men även mikrovågor*.

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

DTIE-10. Montering & förläggningsinstruktion,

DTIE-10. Montering & förläggningsinstruktion, SE Montering & förläggningsinstruktion, DTIE-10. Golvvärme i spackelskikt (ROT-10) Golvvärme i träbjälklag Utvändigt frostskydd av rör Snösmältning i mark (400V) Förläggning och installation skall utföras

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ]

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ] LÄGGA TRÄGOLV [ Trä ger trevnad hemma ] GOLV I MASSIVT TRÄ Denna broschyr gäller golv tillverkade av massivt trä (furu eller gran). Golvbräderna är spontade och har således en honoch hanspont. Numera är

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN

ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN Enkel och säker installation Självbegränsande värmekabel i komplett paket Utanpåliggande eller invändigt montage EN VÄRMEKABEL KLARAR FROSTSKYDDET

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

TRINITY HANDTÄLJDA PARKETT- OCH PLANKGOLV

TRINITY HANDTÄLJDA PARKETT- OCH PLANKGOLV HANDTÄLJDA EKGOLV TRINITY HANDTÄLJDA PARKETT- OCH PLANKGOLV Trinity golvens handtäljda ekyta görs med en traditionell täljningsteknik. Att tälja golv har i århundraden varit ett vanligt sätt att förnya

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 Byggboken på Paroc.se April 2010 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Sid 2 PAROC Tejp

Läs mer

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Norlida golv Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Det är något speciellt med ett golv i massivt trä. Det är ett golv med naturlig värme som är mjukt och skönt att gå på. Det är dessutom vackert och

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Mosaikparkett Basparkett

Mosaikparkett Basparkett Monteringsanvisning Mosaikparkett Basparkett Har Du ytterligare frågor - kontakta Din återförsäljare eller Hørning Parket A/S Tel. +45 70 27 66 00 2 HØRNING mosaikparkett har en normal tjocklek på 8 mm

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Rörläggnings- och installationsprinciper

Wirsbo Golvvärme Rörläggnings- och installationsprinciper Flik 5:31/Nov 2001 Wirsbo Golvvärme Rörläggnings- och installationsprinciper Nuvarande isoleringskrav innebär att husens värmebehov normalt är 30-50W /m², vilket innebär att en golvytetemperatur på 23-25

Läs mer

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem Lamellbrädorna ska kunna röra sig fritt när träet utvidgar sig eller drar ihop sig. Montera golvet som ett

Läs mer

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012 Läggningsanvisning Laminatgolv 2-lock och T-lock December 2012 Läggning av laminatgolv Det är lätt att lägga Tarketts laminatgolv. Brädorna viks enkelt samman utan lim eller specialverktyg. Du kan lägga

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil 3. Monteringsram träbjälklag (H: 35 mm). 4. Träskruvar (12 st.) 5. Rostfri

Läs mer

Intelligent golvvärme

Intelligent golvvärme Intelligent golvvärme - kompletta system som är enkla att installera...living full of energy 1 GOLVVÄRME SOM ÄR ENKEL ATT INSTALLERA Roths golvvärmelösningar är utvecklade för professionella installatörer,

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer