INSTALLATION AV: Parallellresisitiv värmefolie 230V

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATION AV: Parallellresisitiv värmefolie 230V"

Transkript

1 B:VF100 INSTALLATION AV: Parallellresisitiv värmefolie 230V NOTERA:: Montering av Vinnyflex värmefolie skall utföras i enlighet med de elektriska föreskrifterna av behörig installationsfirma. Ring oss gärna om du har några frågor angående montering av Vinnyflex värmefolie.

2 B:VF200 INNEHÅLLSFÖRTECKNII ING ALLMÄNT SIDA Allmänt om installation av Vinnyflex värmefolie...3 Vinnyflex värmefolie...4 Komponenter, tillbehör, specialverktyg, andra verktyg...5 Planering av värmesystem...6 Anpassa värmefoliernas längd...6 Skiss över kopplingsmetoder...6 Anslutning...7 Montera anslutningsklämmor...7 Anslutning av foliens matande ledare...7 INSTALLATII ION I GOLV Typ av golvbeläggning godkända för Vinnyflex...8 Typ av golvbeläggning...8 Tabell över materialskikt...9 Installation av systemet...9 Olika golvkonstruktioner...10,12 Monteringsanvisning våtutrymmen...11 Monteringsanvisning torra rum...13 PROVNINGAR AV VINNYFLEX VÄRMESYSTEM Test av värmesystemets motstånd och kontinuitet...14 Test av systemet för varmhållning/uppvärmning...14 OHM-TABELLER FÖR ANVÄNDNING VID TEST AV VINNYFLEX VÄRMEFOLIER UTDRAG FRÅN ELEKTRISKA FÖRESKRIFTER...16 VINNYFLEX INSTALLATIONSTESTCERTIGFIKAT...17

3 B:VF300 ALLMÄNT OM INSTALLATII ION AV VINNYFLEX VÄRMEFOLIER Vinnyflex värmefolier är avsedd för inbyggnad. Värmefolien förutsätts installeras på sådant sätt som föreskrifter utfärdade av Elsäkerhetsverket anger. Vinnyflex värmefolier kan installeras i torra, smutsiga, våta och brandfarliga rum förutsatt att det används ledningar och kopplingsmaterial som är godkända för montering i sådana rum. Monteringen och utförandet bör vara sådant att närliggande brännbart material under ogynnsamma driftsförhållande inte utsätts för högre temperaturer än +80 C. Vinnyflex är klass II godkänd och skall inte jordas. Värmefolien är godkänd för anslutning till nominell nätspänning på max 230 V AC via jordfelsbrytare. Rekommenderad strömbelastning pa varje enkelt folieelement är 3 A, (max 6 A). Vid 55 W/m² ger detta 20 löpmeters element om en bredd på 60 cm (eller max 42 löpmeter via 6A). Värmefolien kapas på längden vid var perforering (moduler om 8cm). Anslutningen av till element skall endast ske med Vinnyflex anslutningssats. I änden av den kapade folien skall Vinnyflex avslutningssats monteras. Fastsättning av värmefolier kan ske med fastspikning i "spik/fästzonen" eller med lim. Golvvärmeanläggning skall i allmänhet kunna frånkopplas för varje rum med egen allpolig brytare eller termostat med allpolig brytare. För badrum kan det vara bättre att välja vår värmekabel eftersom man enklare kan passera avloppsledningar samt områden där toalettstol eller dylikt skall skruvas fast mot golvet. Folier lämpar sig ej för välvda fallbyggnader på golv, t.ex. mot golvbrunnar. Värmefolierna monteras så att de inte hindrar nödvändig värmeavgivning från närliggande elektriska ledningar, ljusarmaturer o.dyl. Det rekommenderas att Vinnyflex installeras så sent som möjligt i byggperioden, och att golvbeläggning utförs direkt efter installationens färdigställande. Vinnyflex skall anslutas av behörig installationsfirma. Värmefolien måste skyddas mot mekaniska skador orsakade av skarpa föremål under installation. Rumstemperaturen skall vara som lägst 0 C vid installation. Vid montering av golvlister och golvsocklar, se till att spikar, skruvar och dylikt ej tränger ner och skadar folien eller anslutningsledningar Vinnyflex värmefolies minsta böjningsradie är 3cm. Alla golvvärmeinstallationer bör vara kopplade över en jordfelsbrytare!

4 B:VF400 Installationsanvisningen gäller för nedanstående Vinnyflex värmefolietyper. Konstruktioner är testade och godkända av SEMKO och NEM- KO. Samtliga Vinnyflex folier är CE-märkta. GOLVFOLIE VINNYFLEX VÄRMEFOLIER Typ Art.nr Modul- Bredd Watt/m² VF30-55W/230V cm 55 W/m² VF60-55W/230V cm 55 W/m² VF30-45W/230V cm 45 W/m² VF60-45W/230V cm 45 W/m² VF40-60W/230V* cm 60 W/m² VF60-60W/230V* cm 60 W/m² VF40-90W/230V* cm 90 W/m² VF60-90W/230V* cm 90 W/m² *Dessa är för närvarande ej godkända av Semko Installeras under klinker och i betonggolv För installation under brännbara material (mattor och trägolv). Installeras i luftspalt Installation av VINNYFLEX värmefolier skall utföras i enlighet med de elektriska föreskrifterna och denna montageanvisning.

5 B:VF500 KOMPONENTER Namn Nummer Beskrivning ANSLUTNINGS- KLÄMMA 8354 Klämma för anslutning till foliens matande ledare. Största ledartvärsnitt som kan anslutas i klämmorna är 2 x 2.5mm² ISOLATOR 8352 Mastik-tejp. För isolering av anslutningsklämma och ändavslutning TERMOSTAT Golvtermostat Velox E1 TILLBEHÖR VARNINGSSKYLT Obligatoriska varningsskyltar. Skall sättas upp vid elcentral samt vid foliens anslutningspunkt. SPECIALVERKTYG PRESSTÅNG Används vid montage av anslutningsklämmor (FC-1001) till foliens ledare och anslutningskablar. KAN INTE ERSÄTTAS AV ANDRA VERKTYG. ANDRA VERKTYG HÄFTPISTOL ÖVRIGA VERKTYG Standard automatisk häftpistol Rekommenderad häftlängd: 8 eller 9.5 mm Vanliga verktyg för elektriska installationer. Mattkniv eller sax rekommenderas också (för kapning av elementlängder). Universalinstrument för resistansmätning av folieelement.

6 B:VF600 Välj folietyp på sid. B400. PLANERING AV VÄRMESYSTEMET Planlägg värmesystemet. Gör en skiss över bjälklag, el-anläggning med kanaler och kopplingsboxar samt fasta inventarier. Skissen uppdateras efter installation för att visa var Vinnyflex värmeelement är installerade och placeras vid elcentralen. Vinnyflex värmefolie - exempel på anslutning Ledningar: Tvärsnitt mm² Vidarekopplingen utförs med kortast möjliga kabellängd. ANPASSA VÄRMEFOLIERNAS LÄNGD Kapa värmefolierna i enlighet med planeringsskissen du tidigare gjort. Värmefolierna kapas längs den hålade linjen i den transparenta delen mellan två värmeelement.

7 B:VF700 Anslutningsledningar till första Vinnyflex värmelement samt eventuell parallellkoppling till andra Vinnyflex element utföres med FK mm² i skyddsrör eller med FKLK mm². Använd aldrig mindre än 1.5mm² kabel. ANSLUTNING När folien är förlagd en bit ut från vägg förläggs FK-kabel i skyddsrör fram till folien, max. 30cm av kabeln får förläggas fritt i golv utan skyddsrör. När folien är förlagd nära vägg förläggs FKkabeln i skyddsrör eller skyddslist fram till folien. MONTERA ANSLUTNINGSKLÄMMORNA PÅ VÄRMEFOLIERNA Centrera en anslutningsklämma över änden på varje ledare, fäst varje klämma på plats med hjälp av pressverktyget så att "tänderna" på klämmorna tränger igenom ledaren. OBS! Slitna pressverktyg ger inte en tillfredsställande kontakt. Gör därför regelbundna kontroller av presstången. Pressa på en klämma på folien enligt instruktion samt mät klämmans tjockled efter pressning med skjutmått. Måttet bör ligga på 2.5mm +/- 0.3mm. Om måttet avviker, justera tången eller sänd den till Värmekabelteknik för en ny kalibrering och eventuell reparation. ANSLUTNING AV FOLIENS MATANDE LEDARE Avisolera ändarna på den framdragna FK-kabeln ca. 10 mm. För den avisolerade ledaränden ordentligt in i anslutningsklämman. Kläm fast ledaren/arna med hjälp av pressverktyget. Kom ihåg att kontrollera anslutningen. Upprepa detta för de andra ledningarna/elementen. Om du parallellkopplar flera element till ledarna i foliens ände monterar du klämmor även på dessa. Isolera anslutningsklämman samt ledarna i änden av den kapade folien med mastik-tejp i en bredd på minimum 10mm på var sida av ledaren.

8 B:VF800 Vinnyflex värmefolier skall läggas så att största möjliga del av golvytan blir täckt. Vi rekommenderar att folien ansluts via en termostat med golvgivare vilket ger den bästa komforten. Golvfolier anslutna via en rumstermostat medför att golvet blir kallt på sommaren eller vid förhöjd rumstemperatur, t.ex. vid solinstrålning eller duschning. INSTALLATII ION I GOLV Golvvbeel lääggni ing godkkäändaa fförr Vinnyyffl leexx--gol lvv Där parkett används skall denna läggas flytande, utan fäste till underlaget. Parketten skall limmas sammanhängande i not och spont och det lim som används skall tåla minimum 40 C. Parkettgolv lagt flytande på Vinnyflex golv bör inte täckas av mattor för att undvika temperaturer överstigande golvtillverkarens max.angivelser i garantivillkor. Underlaget skall vara stabilt utan lösa delar, sprickor, vassa föremål och väl fäst mot träreglar för att minimera möjligheten för knarr eller bucklor. Eventuellt kan underlaget förstärkas med en gipsskiva som limmas och skruvas mot det befintliga golvet. OBS! ANVÄND INTE ISOLERING MED ME- TALLFOLIEBARRÄR ISOLERING AV POLYURETANTYP ÄR DIREKT OLÄMPLIG Tabellen på nästa sida visar från vänstra kolumnen: (1) materialskikt, (2) materialskiktets tjocklek i mm, (3) lambda värde, (4) värmemotstånd (R-värde) och (5) värmegenomgångskoefficient (U-värde). Värmegenomgångskoefficienten (U-värden) är definierade som: Stationära värmeströmmar delat med ytan och temperaturskillnaden mellan luft på kall och varm sida. Vinnyflexgolv är godkänt tillsammans med golvbeläggningsmaterial med ett minimalt U-värde 3.33 W/m² K. Värmemotståndet (R-värdet - det inversa U- värdet) är definierat som: Temperaturskillnad delat med värmeströmtätheten vid stationära förhållanden. Vinnyflex golv är godkänt tillsammans med beläggningsmaterial med maximal R-värde 0,30 W/m² K/W. GOLVBELÄGGNINGAR Var aktsam mot konstruktioner som ger för dålig värmegenomgång! Golvvärme regleras med en temperaturgivare i golvet eller en rumsgivare. Dessa givare känner inte av mattor, madrasser, sittpuffar, tvätthögar etc om de inte råkar vara placerade ovanför golvgivaren. För att undvika övertemperaturer på sådana ställen har Vinnyflex golvvärmefolier därför dimensionerats så att skadlig övertemperatur inte kan inträffa. En temperaturhöjning på upp till 60 C anses vara riskfri mot brännbart material (max 80 C). Det är därför viktigt att du inte överdimensionerar utan att du följer våra installationsföreskrifter vad avser rekommenderad effekt/m². Se tabell nästa sida. SOM EN TUMREGEL GÄLLER 45 W/m² MOT BRÄNNBART MATERIAL 55 W/m² UNDER KERAMISKA MATERIAL

9 B:VF900 TABELL ÖVER MATERIALSKIKT Materialskikt Gipsskiva - Tjocklek i mm Spånskiva - Tjocklek i mm Parkett (Ek/Bok) - Tjocklek i mm Furu/gran - Tjocklek i mm Keramisk klinker - Tjocklek i mm PVC-golvbeläggning - Tjocklek i mm Tjocklek i mm Lambda Värde 0,22 0,22 0,12 0,12 0,14 0,14 0,12 0,12 1,00 1,00 0,20 0,20 K-värde (m² x K)/W 0,0045 0,0410 0,0083 0,1833 0,0071 0,1071 0,0083 0,1000 0,0010 0,0060 0,0050 0,0200 U-värde W/(W/m² K) 220,000 24, ,000 5, ,000 9, ,000 10, , , ,000 50,000 För enkla materialskikt har U och R-värden beräknats för 1mm tjocklek samt ytterligare angiven tjocklek av materialet. För att beräkna R-värde för en konstruktion summeras R- värdena och för att fastställa R-värdet för en annan tjocklek multipliceras talet för 1mm med tjockleken på det avsedda materialet. Som en tumregel gäller 45 W/m² under trä- och parkettgolv. 55 W/m² under andra golv. Sedan konstruktionens K-värde (0,2303) är mindre än den maximalt godkända R-värdet på 0,30 kan konstruktionen utnyttjas tillsammans med Vinnyflex värmefolie för golv. Vid högre R-värde eller andra typer av beläggningsmaterial skall leverantören kontaktas. För installation i luftspalt var god se utdrag ur elsäkerhetsverkets "blå bok" på sidan BF1600. Exempel: En konstruktion som består av 22mm spånskiva, 6 mm gipsskiva och 6 mm glaserat keramiskt klinker kommer att ha följande K-värde: 22 mm Spånskiva 0,1833 (m² K) 9 mm Gipsskiva 0,0410 (m² K) 6 mm Keramiska klinker 0,0060 (m² K) 34 mm Konstruktion ger R=0,2303 (m² K)

10 B:VF1000 Golvet skall rengöras noggrant före installationen påbörjas då folien placeras ovan bjälklaget, tillse även att inga spik eller skruvskallar sticker upp. Här kan det även bli aktuellt att fälla ned anslutningsklämmor och skyddsrör för givare i golvskivan, materialrester härifrån avlägsnas noggrant. Förlägg folien med golvlim vid keramisk golvbeläggning eller den förmonterade tapen på foliens undersida då folien täckes med gipsskiva eller trägolv. MONTERING AV VÄRMEFOLIE Vid installation i bjälklaget skall alla installationer färdigställas före folien läggs ut, undantaget de som hör till värmesystemet och dess termostater. Tillse att avståndet från åsens översida ned till isoleringen är min. 20mm. Montera därefter Vinnyflex mot isoleringen och skjut fast den med häftpistol mot åsarna. Röret för givaren monteras mot en ås i nivå med åsens översida. Vinnyflex parallellresistiva värmefolie finns för de flesta golvkonstruktioner. Vid installation i våtutrymme skall du vara noga med att fuktspärren kommer på rätt plats. Följ rekommendationer från t.ex PER:s "Branchregler" eller den beskrivning som följer med den fuktspärr du köpt. Är du osäker, tala med din golvleverantör. Om du använder plastmatta måste du säkerställa att du har ett mekaniskt skydd mellan mattan och värmefolien, minst en 6mm golvskiva av gips eller motsvarande rekommenderas. Var också noga med att inte installera för hög effekt/m². 55W/m² då folien monteras ovan golvskiva med en beläggning av sten eller keramiska material och 45 W/m² för övriga material. OLIKA GOLVKONSTRUKTIONER Effektvärden är baserade på omfattande tester med golvvärmefolier där olika typer av golvtäckning gjorts. Dessa tester har utförts då man funnit att överhettningar med skador på de material som användes i golvkonstruktioner är vanliga där golvvärmefolier installerats i kombination med övertäckning under lång tid, t.ex mattor eller möbler med tät sockel.

11 B:VF1100 Den gamla eller nya golvytan behandlas så att den är jämn. Med jämn yta menar vi utan hål och vassa kanter. Känn med handflatan över ytan. Känns ytan jämn är det i allmänhet ok. Slipa gärna ytan med ett grovt sandpapper. Skär till anpassade längder av folien och montera ansltuningsklämmor samt isolermaterial enligt anvisning. Mot Betonggolv Dammsug och prima ytan med häftprimer (låt torka). Montera folien med mattlim, t.ex. Cascoflex. Vid montage mot gipsskiva Tillse att underlaget är fritt från damm, om golvbeläggningen består av klinker monteras folien med mattlim, t.ex. Cascoflex. Vid golvbeläggning med matta skall folien täckas med min. 6mm gipsskiva som mekaniskt skydd. Koppla samman elementen och kontrollmät att kretsen håller en resistans som motsvarar den installerade effekten. MONTAGEANVISNING VÅTUTRYMMEN Foliens perforering Hålen i värmefolien har två funktioner: 1) att se till att eventuell kvarstående fukt i betonggrunden har möjlighet att kondensera upp genom golvet. 2) att se till att vidhäftning med fix och det primade underlaget erhålls. Utför fuktspärr enligt tillverkarens anvisning. När förläggningen är klar upprättas en skiss hur du förlagt värmefolien. Alternativt fotograferar du installationen. Skissen/fotot placeras i plastficka vid centralen. Kontrollera med resistansmätning att allt är helt. Därefter lägger du klinkerplattor på enligt leverantören av golvmaterial föreskrivet sätt. Torra utrymmen görs som ovan. Eventuellt så förses även dessa med sträckmetall för att få en bättre hållfasthet. KLINKERGOLV -- VÅTUTRYMMEN

12 B:VF1200 PLASTMATTA KLINKER TORRA RUM TRÄGOLV

13 B:VF1300 Vinnyflex golvvärmefolie är en högkvalitetsfolie avsedd för anslutning till 230 Volt. Innan förläggningen påbörjas skall golvet förberedas så att ojämnheter och vassa kanter avlägsnas. Eventuellt kan det vara en fördel att täcka golvet med en rotgips (6mm), t.ex. om undergolvet består av granplank. Värmefolien skall monteras utan överlapp! OM DU VALT KERAMISKA PLATTOR SOM GOLVBELÄGGNING Skär till anpassade längder av folien och montera anslutningsklämmor samt isolermaterial enligt anvisning. Limma folie mot underlag, använd mattlim t.ex. Cascoflex. Koppla samman elementen och kontrollmät att kretsen håller en resistans som motsvarar den installerade effekten. Borsta ut primer över folien och låt denna torka. Sätt de keramiska plattorna med försiktighet. OM DU VALT LAMINAT ELLER PARKETT- GOLV Skär till anpassade längder av folie 45 W/m² och montera anslutningsklämmor och anslutningsledning. Riv av skyddsremsan på den dubbelhäftande tapen på foliens undersida, lägg folien på plats och stryk fast tapen med handen. Koppla samman elementen och kontrollmät att resistansen motsvarar den installerade effekten. Lägg ut underlagsmatta och montera golvbeläggningen. OM DU VALT MATTA SOM GOLVBELÄGG-- NING Skär till anpassade längder av folien och anslut kopplingsklämmor och anslutningsledning samt montera isolerband enligt anvisning. MONTAGEANVISNI ING TORRA GOLV Montera folien av 45 W/m² typ på samma sätt som för parkettgolv. Koppla samman folieelementen och kontrollera resistansen. Härefter monteras gipsplatta med minsta tjocklek 6mm. Spackla skarvar samt lägg matta. Gipsplatta/trälaminatgolv skall tillsammans med matta vara minst 10 mm tjock. TERMOSTATSTYRNING Folien bör styras med golvtermostat för att ge en maximal komfort och bästa driftsekonomi. För att åstadkomma en minimal bygghöjd rekommenderar vi att ett VP-10 rör fälls ned i det befintliga golvet i direkt anslutning till folien så att golvtemperaturen registreras. En termostat med luftgivare är ett alternativ. OM DU VALT ATT MONTERA FOLIEN I TRÄBJJÄLKLAG MELLAN GOLVÅSARNA Folien monteras med en luftspalt av min. 20mm till golvets undersida. Kapa till anpassade längder av folierna och montera kopplingsklämmor och anslutningsledning samt isolermaterial. Montera folien längs en golvås så att foliens yta hamnar under åsens överkant, tillse att monteringen ej ger upphov till veck på folien. Monteringen sker lämpligtvis med häftklammerpistol i foliens marginal. Se sid B(F):1600 för mer information. OBS! Åsarnas c/c-avstånd måste vara 60/30cm. Placera ett VP-rör pluggat i änden längs en av åsarnas sida i höjd med åsens överkant för termostatens givare. Anslut och mät resistans samt jämför resultatet med installerad effekt. Montera golvskivor på vanligt sätt men iaktta försiktighet vid anslutningspunkterna. Installation av värmefolier skall göras av eller under överinseende av behörig elinstallatör.

14 B:VF1400 PROVNING AV VINNYFLEX VÄRMEFOLIER PROVA VÄRMESYSTEMET FÖR MOTSTÅND OCH KONTINUITET Mätning av motstånd bör utföras med en noggrann ohm-meter. Använd tabellen i denna montageanvisning för att bestämma den nominella resistansen och jämför med din avläsning. En avvikelse (för hög resistans) i kretsen kan vara förorsakad av att en kopplingsklämma har pressats bristfälligt. För att rätta till en öppen krets bör alla kopplingar pressas på nytt. En kortslutning för låg resistans) kan vara förorsakad av att kopplingar från bägge sidor av värmefolien är felaktigt polariserade. Vid eventuell kortslutning bör alla ledningar kontrolleras. När du har rättat upp eventuella fel, testar du systemet på nytt. Då kontrollen av resistansen och okulärbesiktning är tillfredsställande, kan installationen avslutas genom att termostaten installeras till kretsen. VARNI ING Tätningsmassa, gips och färg kan spricka eller missfärgas då det utsätts för direkt värme medan det är vått, så värmesystemet skall inte slås på förrän all tätningsmassa och/eller gips är fullständigt torra (minst 48 timmar).

15 B:VF1500 OHM--TABELLER FÖR ANVÄNDNING AV VINNYFLEX VÄRMEFOLIER VF3045 VF3055 VF6045 VF6055 Antal Längd Resistans Ohm Resistans Ohm Resistans Ohm Resistans Ohm Moduler meter Från Till Från Till Från Till Från Till 3 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , En modul = 5 tryckta linjer (8 cm linje till linje) Motståndstolerans = +10%, -5% från nominellt

16 B:VF1600 UTDRAG UR STARKSTRÖMSFÖRESKRIFTERNA Värmefolieanläggningar och liknande anläggningar FFÖRRLLÄÄGGNNI IINNG Vid förläggning av värmefolieelement skall tillverkarens anvisningar följas. Värmefolielement får vara placerat i tak eller i vägg. Vid placering i vägg skall elementet vara placerat på lägst 2,3m höjd över golvet. Värmefolieelement får placeras i snedtak på lägst 2,0m höjd över golvet förutsatt att snedtakets ledningsvinkel är högst 45. Värmefolieelement får också förläggas i luftrum under golv av isolermaterial, om element är avsett för sådan förläggning och det ovanför elementet finns luftrum enligt tabell 803A. VARNINGSANSLAG Vid gruppcentral, till vilken värmefolieanläggning är ansluten skall uppsättas varaktig ritning, vilken tydligt visar värmefolieelementens och kopplingsdosornas placering. På ritningen skall vidare finnas uppgift om tillverkarens namn samt om elementens effekt och spänning ävensom om elementens täckmaterial. Uppgiften om täckmaterial skall förenas med krav att vid utbyte av täckmaterial kontrollera att det nya materialet är tillämpligt. Vidare skall vid gruppcentralen finnas ett tydligt och varaktigt varningsanslag med dels förbud mot spikning, skruvning eller håltagning på plats där värmefolieelement finns placerat, om inte särskild anvisning lämnats av leverantören, dels förbud mot anbringande av skåp, hyllor eller rumsinredning inom område där värmefolieelement finns placerat och dels varning mot att på hyllor och liknande placera föremål så, att de ligger an mot tak eller vägg inom område där värmefolieelement finns placerat. Luftrummets höjd ovanför element Maximalt tillåten effekt Anmärkningar 1 Cm W/m² Min Min 3 90 Min 4 60 Min 4 90 Termisk resistivitet för material mellan värmefolieelement och värmefördelande underlag (gjuten platta cm tjock eller cm luftrum) får inte överstiga M = 1,08 m² K/W Ingen begränsning i termisk resistivitet för material mellan värmefolieelement och värmefördelande underlag. Min W/m² kan tillåtas i utrymme där människor uppehåller sig endast kortvarigt, t.ex. entréer, bad- och toalettrum o.d. Luftrummet kan vara mindre än 2 cm om termiska resistiviteten är väsentligt lägre än 1.08 m² K/W.

17 B:VF1700

18 B:VF1800 Tel , Industrihuset, S HÄLLINGSJÖ, Fax Södra Hedensbyn 43, S SKELLEFTEÅ, Fax

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Installationsbeskrivning

Installationsbeskrivning SE Installationsbeskrivning Devikit DTIR-10 Kabel för friförläggning. www.devi.se Devikit DTIR-10 Devikit DTIR-10 värmeelement används för renovering och nybyggnation där en låg bygghöjd önskas. Deviflex

Läs mer

Keramik på golvvärme

Keramik på golvvärme Keramik på golvvärme Byggkeramikrådet 2014 Juni 2014, första upplagan Innehåll Inledning...4 Vägledande sammanfattning...5 1.1 Myndighetskrav och branschkrav...6 1.2 Inomhusklimat och utrymmen...7 1.3

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

Värmekatalogen. ebeco.com

Värmekatalogen. ebeco.com Värmekatalogen ebeco.com V ä r m e k a t a l o g e n 1 Det här märket hjälper dig att spara energi! Ebeco erbjuder energibesparande lösningar. Vår nya Energy Saversymbol gör det lättare för dig att välja

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Vägledning. Innan läggning

Vägledning. Innan läggning Vägledning Innan läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning GKH F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) GKH F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar golv...

Läs mer

INSTALLATION & SKÖTSEL

INSTALLATION & SKÖTSEL INSTALLATION & SKÖTSEL WOOD COLLECTION by ARDBO www.ardbogolv.se/wood Installationsbeskrivning Ansvar för användare/ installatör/ägare ARDBO WOOD COLLECTION är en naturprodukt som ger en varm, vacker miljö

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

ELVÄRME OCH FROSTSKYDDSLÖSNINGAR. Building Technology

ELVÄRME OCH FROSTSKYDDSLÖSNINGAR. Building Technology ELVÄRME OCH FROSTSKYDDSLÖSNINGAR Building Technology 3 Innehåll Varför elvärme? 4 Golvvärme 6 Uppvärmning med elradiatorer 8 Takvärme 10 Uppvärmningens styrning 12 Frostskydd 14 Planering av värmesystemet

Läs mer

Förberedelser. Läggningsinstruktioner

Förberedelser. Läggningsinstruktioner 1 Förberedelser Pergo golv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan skall ses som ytterligare information till illustrationerna och är indelad i tre steg: Förberedelser,

Läs mer

DTIE-10. Montering & förläggningsinstruktion,

DTIE-10. Montering & förläggningsinstruktion, SE Montering & förläggningsinstruktion, DTIE-10. Golvvärme i spackelskikt (ROT-10) Golvvärme i träbjälklag Utvändigt frostskydd av rör Snösmältning i mark (400V) Förläggning och installation skall utföras

Läs mer

Företagspresentation Roth Nordic AB

Företagspresentation Roth Nordic AB Företagspresentation Roth Nordic AB Administration Roth Nordic AB Regionskontor: - Söderhamn - Stockholm Roth Nordic AB ingår i den nordiska gruppen tillsammans med Danmark, Norge, Finland och Baltikum.

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual NEXUS AQUA Installations och användarmanual MANUAL Käre kund, Vi är glada att ni bestämde er för att köpa en Nexus Aqua. Vid mottagandet av varorna skall godset kontrolleras så att inga skador uppkommit

Läs mer

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK HeatFloor 22 Spår- och vändskiva är avsedd att monteras på standard träbjälklag max c/c 600 mm. Konstruktionen består bl.a.

Läs mer

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning Innehåll Impervius foliesystem... 3 Material... 3 Underlag... 3 Våtzonindelning i våtrum... 4 Övriga utrymmen... 4 Förutsättningar golv.... 4 Bjälklagsförstyvning...

Läs mer

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011 monteringsanvisning sopro AEB 640 tätskiktssystem BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME. Inget värmer så gott som riktig golvvärme.

UPONOR VVS GOLVVÄRME. Inget värmer så gott som riktig golvvärme. UPONOR VVS GOLVVÄRME Inget värmer så gott som riktig golvvärme. Den varma känslan Hem, ljuva hem. Så skönt att komma in i värmen. Lyxa till det med bara fötter på det varma golvet. Eller tänk att få komma

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev 2013.02.04 1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer