3. Installation av WehoFloor-systemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Installation av WehoFloor-systemet"

Transkript

1 3. Installation av WehoFloor-systemet Installationen av golvvärmesystemet förutsätter godkännande av dem som planerat objektet. Läs noga igenom installationsanvisningarna inklusive bilagor innan installationsarbetena påbörjas 3.1 Kantband Installationen av systemet börjar med att man fäster ett flexibelt kantband av skummad PE vid gränslinjen mellan väggen och värmeisoleringsskivorna eller golvplattan. Kantbandet tillåter värmeutvidgning i betongplattan och bör fästas vid rummets alla fasta väggar, stolpkonstruktioner, avlopp och liknande. Vid behov säkrar man fästningen med häftmaskin. Genom att placera kantbandets plastfolie på värmeisoleringsskivornas yta får man en tät fog som hindrar gjutmassa från att tränga in mellan kantbandet och isoleringsskivorna Kantband behövs inte vid trä- och gipsskivekonstruktioner. Kantband Kantbandets plast Betongplatta Kantbandets plats i bottenbjälklaget Bottengrus 3.2 Matarrör Matarrören installeras i botten- eller mellanbjälklaget i skyddsrör svagt buktande inne i värmeisoleringen så att värmeförluster neråt förhindras. Rören kan även installeras i mellanväggarna. Som matarrör används antingen 25x2,3 mm:s, eller om dimensioneringen så kräver, 32x2,9 mm:s WehoFloor-rör med diffusionsspärr i skyddsröret. Skyddsrörens dimensioner är 34/29 mm och 50/44 mm. Matarrörens kopplingar sker med presskopplingar. Rören lyfts upp och läggs ner i golvet vid fördelaren genom att vridas uppåt med hjälp av rörböjar. Kantbandet ger en tät fog då bandets plastfolie viks in mot isoleringsskivornas yta. Nedan: matarrören inne i skyddsrören monteras lätt buktade. Om mellanväggen ännu inte har byggts kan man vid monteringen av fördelare använda tillfälliga ställ såsom kamstänger o.dyl. Stöden bör hålla för belastningar under gjutningsskedet. 3.3 Installation av fördelare Fördelaren eller fördelarna installeras horisontalt på de platser som anges i ritningarna. Vid installationen är det viktigt att ta i beaktande matarrörens inlopp. Den nedre fördelaren, returfördelaren, bör monteras minst 500 mm ovanför golvytan. Fördelaren bör alltid placeras högre än rören för att undvika problem med luftningen. Vilket skyddsskåp som helst kan användas som fördelarskåp, men ett WehoFloor-fördelarskåp, ytmodell eller insänkt modell, kan monteras även senare. Om mellanväggen inte ännu byggts då golvvärmesystemet installeras, gör man en tillfällig konsol för fördelaren till exempel av kamstång som trycks genom isoleringen. Konsolen bör göras ordentligt så att den håller under gjutningsskedet. Ytterligare information om installation och justering av fördelare i avsnitt 4 (s. 12) 5

2 3.4 Installation av golvvärmerör Installationen av röret börjar med att man på fördelaren antecknar det rum/den yta där rörslingan ska fungera som värmekrets. De rumsvisa rörläggningsavstånden och rörslingornas placering återges på installationsfigurerna, se vidstående figur. Rörslingan bör vara enhetlig och fogar i gjutningen är absolut förbjudna. På platsen där rören är dragna genom golvet används rörböjar. Det första röret installeras så nära ytterväggen som möjligt, i allmänhet räcker ett avstånd på ca 50 mm. I garage placeras den första rörslingan ca 60 cm från dörren. Rörslingorna bör inte på förhand kapas från rullarna. Antalet metrar som anges för rummen är riktgivande och kan under installeringsskedet ändras något. Rörslingans verkliga längd i meter beräknas genom att man från den sista meterangivelsen som finns på rörets yta drar av den första meterangivelsen. Värdet bör antecknas, till exempel på installeringsfigurerna, och förvaras. Rörets minsta tillåtna böjradie (R) är 5 x rörets ytterdiameter vid en temperatur på +20 C. Röret får inte installeras om rörets temperatur är under + 2 C. Då röret är kallt bucklas det lättare och detta kan hindra vattnets flöde. Ett tillbucklat rör kan värmas upp t.ex. med varmluftspistol och återfår då i de flesta fall sin ursprungliga form. Röret får under inga omständigheter värmas över öppen eld eller liknande. Förvaring av röret och monteringsutrustningen på varmt ställe underlättar installeringen. Installeringen av värmerören sker bäst om man är två personer varav den ena drar röret från rullen och den andra fäster röret i samma takt i monteringsskivan eller armeringsnätet. De rumsvisa rörläggningsavstånden framgår av installationsfigurerna. Rörets vrids med hjälp av rörböjar uppåt från golvet vid fördelaren. 3.5 Botten- och mellanbjälklag av betong I betongplatta bör rören lägga så, att värmerörens installationsdjup är ca mm. Tillverkarna av specialgjutmassa ger närmare uppgifter om massans lämplighet i golvvärmekonstruktioner och om de höjder som gjutmassan kräver vid golvvärme. Vid installationen av rör i armeringsnätet används fästband eller rörklämmor av plast, 2 st/m. Höjden på betongplattan är för markliggande betongplatta vanligen mm och på ytplatta på bottenplatta eller hålplatta ca mm. Armeringsnätet bör höjas antingen med distanser så att röret inte vidrör isoleringen och rörets värmeavgivningsförmåga förbättras. En tillräcklig mängd betong måste finnas ovanpå röret för att värmeackumuleringen ska fungera och för att golvvärmeröret inte ska kännas punktvis på golvytan. Rören får inte heller vara placerade för nära golvets yta då gjutytorna slipas. Se tvärsnittsfigur av betonggolvkonstruktioner på sidan 7. Ifall grunden kräver en tjockare platta reagerar golvvärmen långsammare på förändringar i utetemperaturen. R R 5 x d e Rörets minsta tillåtna böjradie (R) är 5 x rörets ytterdiameter (vid +20 C). Ett 17 mm:s rör har t.ex. en radie på 85 mm och ett 20 mm:s rör 100 mm. d e Obs. Om golvgivare är ingjutna i betongplattan bör man för varje givare montera ett skyddsrör innan gjutningen! Se s ,5 st/m 6

3 Bottenbjälklag, bottenplatta Golvbeläggning Betong mm WehoFloor-värmerör Armeringsnät Bottenbjälklag, mot mark Golvbeläggning Betong mm WehoFloor-värmerör Armeringsnät Isolering Isolering Betoni Betong Under isoleringen monteras 0,2 mm plast som hindrar den flytande och bärande plattan från att vidröra varandra samt fukten från att tränga in mellan isoleringen och den bärande plattan. I ett ventilerat bottenbjälklag är isoleringens minimitjocklek 150 mm. Isoleringen ovanpå hålplattan i mellanbjälklaget är mm. Rekommenderad tjocklek på isoleringen i kantområdena är 150 mm, annanstans minst 100 mm. 3.6 Metoder för installation av rör: Spiral- och dubbelspiralmontering Rörläggningen börjar med att röret kopplas till fördelaren. Röret läggs i spiral med början från rummets eller rörslingans ytterkant mot mitten. I det här skedet bör avståndet mellan rören vara dubbelt jämfört med det slutliga avståndet. Vid halva rörslingan vänder man och återvänder längs det installerade röravståndet till fördelaren. Värmeavgivningen kan ökas lokalt t.ex. under fönster genom att man minskar röravståndet på ett ca 1 meter (i allmänhet 6 eller 8 rör bredvid varandra) brett område eller genom att forma rörslingan till två delar så att framledningsvattnet först cirkulerar genom den del av slingan som behöver mer värme (avstånd mellan rören 150/300). Radmontering Vid radmontering monteras kretsens framledningsrör i mån av möjlighet intill ytterväggen och rörkretsen monteras slinga för slinga fram och tillbaka mot innerväggen. av 150 mm och 300 mm: Spiralmontering Radmontering Dubbelspiral 7

4 3.7 Installation med hjälp av värmefördelningsplåtar Vid montering av rör i trägolv används värmefördelningsplåtar av metall och 20 mm:s rör. Plåtarnas uppgift är att utjämna värmen på områden mellan rören och förbättra värmeavgivningen till golvytan. Plåtarna skruvas eller spikas fast i golvbjälkarna eller i gles brädfodring som monterats på bjälkarna. Värmefördelningsplåt på golvbjälkar 595 x 200 Värmefördelningsplåt på gles brädfodring 1150 x 270 Värmefördelningsplåtar på gles brädfodring 1150x270 Värmefördelningsplåten 1150x270 fästes på den glesa brädfodringen enligt vidstående figur. Som gles bredfodring duger t.ex. 22x100 eller 22x125 eller tjockare. Konstruktionsplaneraren kan informera om den brädtjocklek som golvets bärförmåga kräver. Bästa bärförmåga får man genom att placera brädorna precis på båda sidor om lamellernas skåror. Brädorna spikas fast (till exempel med varmförzinkade kamspikar) i golvbjälkarna genom att man först placerar den första brädan ca 3 cm från ytterväggen. Därefter spikas brädorna fast antingen på båda sidor om värmefördelningsplåtens skåror eller c/c 150 eller 300 mm. Den glesa brädfodringen spikas fast i bockryggarna först då rören monterats i plåtarna så att rörslingornas böjda delar kan dras under den glesa brädfodringen. Obs. kontrollera med konstruktionsplaneraren om brädorna får kapas under rörslingorna. Lamellerna monteras från ytterväggen. Syftet är att täcka en så stor del (ca %) av golvytan som möjligt. För att röret ska kunna böjas lämnas minst 300 mm utrymme mellan väggen och plåten som ligger längst mot kanten. Lamellerna ger bättre efter då röret skjuts in i skårorna om lamellerna fästes endast i den ena kanten. Golvvärmerören installeras i enlighet med golvvärmeplanerna. Vid eventuell spikning, limning, ångspärr och stegdämpare bör man följa golvtillverkarens anvisningar. Golvets ytmaterial (laminat eller parkett) Bärande golvkonstruktion (t.ex. spån- eller gipsskiva) WehoFloor-golvvärmerör PEX-C 20 x 2 mm Värmefördelningsplåt 1150 x 270 x 0,6 mm Gles brädfodring t.ex. (22 x 120 mm eller 22 x 100 mm) Bockryggar Montering av WehoFloorgolvvärmerör i trägolv med glespanel (Produktnummer 13339) Bjälkar t.ex. c/c 600 mm Värmefördelningsplåt 20 mm 1150 x 280 mm WehoFloor PE-X 20 x 2 mm golvvärmerör AV 300 mm Brädor t.ex. 22 x 100 mm, c/c 150 mm 300 mm Obs! Kom ihåg rören vid montering av andra golvkonstruktioner! (Märk t.ex. ut hur rören är dragna under spånskivorna i den bärande golvkonstruktionen) 8

5 Golvvärmeplåtar i golvbjälkar 595 x 200 Om golvbjälkarnas skålningsmellanrum är det normala 300 eller 600 mm, kan plåtarna spikas fast direkt i bjälkarna och då behövs ingen gles brädfodring, se vidstående tvärsnittsfigur. Plåtarna skruvas eller spikas fast i golvbjälkarna och mellan bjälkarna läggs isolering. I zoner där man önskar en effektivare värmeavgivning, t.ex. vid ytterväggar och i våtutrymmen, används s.k. 100 % täckning, dvs. hela skålningsmellanrummet täcks med värmefördelningsplåtar. I alla andra utrymmen i lägenheten räcker det med 50 % täckning, dvs. varannan plåt lämnas bort, se figuren nedan: 300 mm Röravstånd 300 Lamell Isolering Golvbeläggning Skålningsmellanrum c/c 300 eller 600 mm Montering av lamell i trägolvkonstruktion 100% täckning 50% täckning Rören monteras enligt golvvärmeplanerna. Åtgång plåtar: x 200 ca 5 kpl/m 2 För att kunna böja röret mellan väggen och plåten längst mot kanten lämnas alltid ett utrymme på minst 300 mm. Notera att öglan i rörets böjar bör vara rund, röret får inte bucklas. I böjarna bör avståndet mellan rören vara större än på plåten. Eftersom man för övergången från ett skålningsmellanrum till nästa måste såga skåror som är rundade i kanterna i bjälkarnas ändor, måste användningen av monteringsplåtarna alltid godkännas av konstruktionsplaneraren. Innan installeringen påbörjas måste plåtarnas skåror rengöras ordentligt och därefter kan röret installeras i form av radmontering. Plåten bör stödas underifrån samtidig som röret trycks ner i skåran. Plåtarna är dimensionerade för WehoFloor 20x2 mm PEX-rör och röravståndet är 300 mm. Rörslingan monteras som radmontering tillsammans med värmefördelningsplåtarna. Värmekällans funktion i golv med värmefördelningsplåtar Då det är fråga om golv med värmefördelningsplåtar bör man vi planeringen av anläggning för värmeproduktionen tänka på att minimera rörens värmeutvidgning. Uppvärmningsvattnets cirkulation bör vara en egen sluten värmekrets med kontinuerlig cirkulation och framledningsvattnets temperatur ska hållas på en jämn och så låg nivå som möjligt. Vid användning av värmepump och då uppvärmningsvattnets cirkulation stoppas under beredningen av tappvatten, bör man i anslutning till värmepumpen installera en s.k. buffertberedare och en skild reglerkrets för golvvärmen. 9

6 3.8 Installation i golv av gipsskivor Golvkonstruktionen består vanligen av tre skikt där det översta skiktet är en extra hård gipsskiva. Golvvärmeröret installeras i det nedersta skivskiktet (t.ex. med tcfästelement). Det mittersta skiktet består av gipsremsor som är rundade i hörnen. Om man använder 12 mm:s PEX-rör görs remsorna av 15 mm:s gipsskiva. Skåran mellan remsorna bör vara ca 3,5 x rörets diameter, dock minst 40 mm. För alla skivor gäller att konstruktionsplaneraren eller tillverkaren av gipsskivorna bör bedöma fästmetod och lämplighet att använda skivorna för konstruktionen. Också då det är fråga om saneringsobjekt är det viktigt att planeringen av golvets konstruktion utförs av en yrkeskunnig konstruktionsplanerare. Röret placeras centralt i skårans botten och fästes med ändamålsenlig rörklämma i det nedre skiktet gipsskivor. Rören installeras oftast i dubbla rader. Därefter fylls skåran ( luften bort ) med flytande mineralbaserad puts (t.ex. renoveringsputs eller golvspackel). Puts krymper och spricker ofta då det torkar och därför är en ytterligare fyllning nödvändig innan skivläggningen fortsätter. Då man monterar det översta skivskiktet bör man se till att installerade rör inte skadas. Konstruktionsplaneraren och/eller tillverkaren av gipsskivorna bör bedöma fästmetod och lämplighet att använda skivorna för konstruktionen. Också då det är fråga om små saneringsobjekt är det viktigt att planeringen av golvets konstruktion utförs av en yrkeskunnig konstruktionsplanerare. Vid planeringen av en konstruktion med gipsskivor bör man helst använda 17 mm:s golvvärmerör. Detta förbättrar golvvärmens tekniska egenskaper, eftersom grövre rör möjliggör längre värmekretsar. Radmontering i golv av gipsskivor Beläggning EK-gipsskiva Rören och golvkonstruktionen installeras i följande ordning: 1) Bockryggar och mellan bockryggarna ett isoleringslager av mineralull eller motsvarande 2) Gles brädfodring mellan bockryggarna 3) 1:a gipsskiktet 4) Rören fästes t.ex. med tc-fästelement 5) 2:a gipsskiktet, dvs. remsor. Runt röret en skåra på minst 40 mm 6) Skåran fylls helt ( luften bort ) med flytande mineralbaserad puts (t.ex. renoveringsputs eller golvspackel) 7) 3:e gipsskiktet ovanpå rören och skårorna som fyllts med puts. Då det översta skiktet läggs bör man se till att röret inte skadas t.ex. genom borrning. Gipsskivor på trästomme Gipsskiva t.ex. 15 mm Avjämning min 40 mm Beläggning EK-gipsskiva Gipsskiva t.ex. 15 mm Avjämning Gammalt bärande golv min 40 mm 3.9 Installation i golv av gjutna gipsskivor eller pumpad avjämningsmassa Golvvärmerör kan även monteras i golv av gjutgips, dvs. pumpad spackelmassa. Värmeavgivningsegenskaperna är nästan lika goda som i ett betonggolv, men golvkonstruktionens lätthet bevaras då massan består av gjutgips. Rekommendationen är att rören installeras enligt principen för betongplatta. Under gjutningen rekommenderas t.ex. spontad spånskiva som tätas i kanterna. Rören fästes i skivkonstruktionen med tc-fästelement. Kontrollera gjutningens minimihöjd och funktion tillsammans med vattenburen golvvärme med leverantören av gjutmassa. 10

7 3.10 Dilatationsfogar Dilatationsfogar monteras enligt konstruktionsplanerarens anvisningar. Dilatationsfogarnas uppgift är att förebygga eventuella skador på golvvärmerören beroende på golvplattans värmeutvidgning. Normalt används dilatationsfogar då plattans yta överstiger 40 m 2, förhållandet mellan längd och bredd överstiger 2:1 eller plattans längd överstiger 8 m. Dilatationsfogar används också i dörröppningar i bärande väggar för att åtskilja plattorna från varandra. Där dilatationsfogarna finns monteras golvvärmeröret i skyddsrör på en ca 40 cm:s sträcka. Skyddsröret monteras runt röret antingen på förhand eller kluvet i kanten efteråt. Då golvvärmerör monteras direkt i armeringsnätet kan dilatationsfogarna göras t.ex. av kantband, Styrox-skivor eller annat material som konstruktionsplaneraren godkänner. Om man inte använder dilatationsfogar kan skador uppstå i gjutskiktet eftersom nödvändig utvidgnings- och krympmån saknas. Dessutom kan värmerören skadas vid felaktigt gjorda dilatationsfogar då bredvidliggande gjutningar rör sig i olika riktningar. 40 cm Exempel på dilatationsfog 3.11 Golvets ytkonstruktioner Vid golvvärme kan man som beläggning på golvet använda nästan vilket material som helst. Vid valet bör man dock kontrollera med materialleverantören att materialet passar för golvvärme. Golvvärme fungerar bäst på stengolv (klinker), eftersom det avger värme uppåt bättre än parkett och plankgolv som i någon mån hindrar värmeavgivningen. Rekommenderad maximitjocklek på plankgolv är 28 mm. 11

WehoFloor Golvvärmesystem

WehoFloor Golvvärmesystem WehoFloor Golvvärmesystem TRIVSEL Klimatförhållandena i norden ställer höga krav på värmesystem. Värmesystemet måste fungera energiekonomiskt även under långa köldperioder, utan att komforten för den skull

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 12. Flik 5:12 Dec 2002

Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 12. Flik 5:12 Dec 2002 Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 12 Flik 5:12 Dec 2002 2 Wirsbo Golvvärme kan läggas på alla sorters golv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla sättet att skapa ett behagligt inomhusklimat.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Hunton Silencio thermo 1 Före läggning Installationsritningar måste vara tillgängliga innan läggningen påbörjas. Rör som monteras i Silencio Thermo ska ha goda

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 1 Före läggning Låt Silencio Thermo-skivorna ligga inomhus på plant underlag i 48 timmar för att anpassa sig till rumstemperatur. Skivorna får inte

Läs mer

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311 Thermotech golvvärme Minifloor 8 Installationsanvisning IA207-gds-1311 MINIFLOOR 8 Installationsanvisning Minifloor 8 FÖRDELAR Lika låg bygghöjd som elgolvvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Se till att vara noggrann när du räknar, det kommer att löna sig i slutet. Fungera

Läs mer

ALLMÄNT. Betongytan behandlas med K-80 asfaltprimer som ska vara torr före underlagspappen monteras.

ALLMÄNT. Betongytan behandlas med K-80 asfaltprimer som ska vara torr före underlagspappen monteras. LLMÄNT Som underlag kan användas bland annat råspontbräda, spontad granplywood eller betong. Underlaget ska vara torrt och jämnt. Ytans lutning ska vara minst 1:80 och vattnet leds bort över balkongens

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

Montering luftspaltsbildande golv.

Montering luftspaltsbildande golv. Montering luftspaltsbildande golv. Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till mögelbildning, rötsvampsangrepp, frostsprängningar. Fukt är en av

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Värme att längta hem till

Värme att längta hem till LK Golvvärme LK GOLVVÄRME KOMPLETTA SYSTEM INDIVIDUELL RUMSREGLERING Värme att längta hem till Lättlagda och smarta lösningar för vattenburen golvvärme Ett golv som sprider värme och välbehag Om du är

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

Luftspaltbildande fuktspärr golv

Luftspaltbildande fuktspärr golv Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Luftspaltbildande fuktspärr golv Black Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET 1) Allmänt Uniclic X-systemet: Klicksystemet som innebär att du kan ersätta en skadad bräda i mitten av rummet snabbt,kvickt och lätt, utan

Läs mer

Tips, råd & anvisningar

Tips, råd & anvisningar Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se Innehåll Teknisk beskrivning... 3 Teknisk data... 4 Tillbehör... 6 Låsbleck... 7 Förhöjningslist... 8 Läggningsanvisningar... 10 Punktavstånd... 12 CombiForm i

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 novopan.dk salg@novopan.dk 1 NOVOPAN KLIMAGOLV - ligger varmt Ett nytt,

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

ROT 12 - renovering och tillbyggnad

ROT 12 - renovering och tillbyggnad FAKTA Spårskiva c/c 200 Artikelnr: 20110-13400 14 x 400 x 1150 mm Vändskiva c/c 200 Artikelnr: 20114 14 x 200 x 800 mm Utfyllnadsskiva Artikelnr: 20115 14 x 185 x 1200 mm Tryckhållfasthet samtliga skivor,

Läs mer

MONTERINGS ANVISNING KANTELEMENT L300

MONTERINGS ANVISNING KANTELEMENT L300 1 S ANVISNING KANTELEMENT L300 COPYRIGHT ENERGIJÄGARNA GOLVVÄRMESYSTEM AB 2001-11-27 2 MARKARBETE/SCHAKT INGÅENDE DOKUMENTATION Grundritning och littreringsritning för kantelementen. Golvvärmeritning.

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Spårad stryrolitskiva inklusive vändbitar och utfyllnadsbitar. För 12 x 2 rör, C/c 200mm. 222-020-012. Storlek: 1200 x 600 mm, Tjocklek: 20mm.

Spårad stryrolitskiva inklusive vändbitar och utfyllnadsbitar. För 12 x 2 rör, C/c 200mm. 222-020-012. Storlek: 1200 x 600 mm, Tjocklek: 20mm. Spårad Styrolitskiva Spårad stryrolitskiva inklusive vändbitar och utfyllnadsbitar. För 12 x 2 rör, C/c 200mm. 222-020-012 Storlek: 1200 x 600 mm, Tjocklek: 20mm. För 17 x 2 rör, C/c 300mm. 222-030-017

Läs mer

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 codex VG 4X Egenskaper codex VG 4X codex VG 4X uppfyller gällande krav enligt BBV 10:1 och har ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 4.000.000 s/m. Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 Applicering

Läs mer

INSTALLATION- OCH DRIFTANVISNING. ARIMAX TPYM Skrapförråd

INSTALLATION- OCH DRIFTANVISNING. ARIMAX TPYM Skrapförråd INSTALLATION- OCH DRIFTANVISNING ARIMAX TPYM Skrapförråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING Beskrivning av systemet...3 Att beakta vid planeringen...3 Delar som ingår i leveransen...4 Installering: Verktyg och utrustning

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007- Copyright: Thermotech Scandinvia AB

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning NeoTherm Golvvärme Ledningsfört styrning S NeoTherm monteringsanvisning Innehållsförteckning Om NeoTherm Golvvärme...2 Teknisk beskrivning...3 Tekniska data...3 Fördelarunit...3 Basisenhet (se särskild

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

Fogning med nora fogmassa

Fogning med nora fogmassa Fogning med nora fogmassa I. Förberedelsearbete 1. Fogar Ta bort smuts från skarvarna (borsta bort, skrapa bort) Applicera nora flytande vax med hjälp av en trasa över området som skall fogas. Se till

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning FLOORÉ VÄRMEGOLV, INSTALLATIONSANVISNING FLOORÉ WRK Installationsanvisning INGJUTEN GOLVVÄRME 1 1 Allmänt Golvvärme är ett skönt sätt att värma huset. Det är flexibelt, ekonomiskt, bekvämt och säkert.

Läs mer

Allmänt om Massiva trägolv

Allmänt om Massiva trägolv Allmänt om Massiva trägolv Siljans trägolv levereras från fabrik med en träfuktighet på 8% +/- 2%. Du köper golvet antingen behandlat eller obehandlat. Trä är ett levande material och kan svälla eller

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

Byggförslag till Sauno virkestork

Byggförslag till Sauno virkestork 1 Byggförslag till Sauno virkestork www.sauno.snickra.net www.snickra.net Här är en beskrivning på en liten tork som skruvas ihop med specialskruv Med denna tork som exempel bygger du den storlek du själv

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten Bio-3 Reactor Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten INNEHÅLL 01 Bio-3 - egenskaper 02 Säkerhet 03 Funktionsprincipen 04 Vad behöver du for att installera 05

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Förord Varje år uppstår vattenskador för mer än 5 miljarder kronor. Under de senaste åren med kalla vintrar har kostnaderna ökat till ca 10 miljarder kronor.

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på 10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade brädor

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

HUR DU BYGGER VEDELDAD BASTU. Version 001

HUR DU BYGGER VEDELDAD BASTU. Version 001 100108 HUR DU BYGGER VEDELDAD BASTU Version 001 OBS! Denna lathunden är endast ett komplement till Monteringsanvisningen. Du måste därför också läsa och förstå den monteringsanvisning som medföljer din

Läs mer

MONTERINGSANVISNING ISOLERGRUND UK-SYSTEM

MONTERINGSANVISNING ISOLERGRUND UK-SYSTEM MONTERINGSANVISNING ISOLERGRUND UK-SYSTEM Schaktning och utläggning av makadam utförs enligt gällande byggnormer. Grundbalk monteras enligt utläggningsplan. Byggsystem Direkt Sverige AB Tel vx 0430-149

Läs mer

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet.

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Välkommen till en ny värld av möjligheter... En vattentät lösning för säker och lätt byggnation. TEBO Byggelement är vattentäta och vattenskadestabila

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer:

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer: Kontrollerad av: Viktigt! Bespara denna. Garantinummer: Lillevilla + monteringsanvisning 2,0 m Finland 2,6 m OBS! I alla frågor och kontakter som gäller denna produkt ange för återförsäljaren eller tillverkaren

Läs mer

PILHA PAVILJONG MONTERINGSANVISNINGAR

PILHA PAVILJONG MONTERINGSANVISNINGAR PILHA PAVILJONG MONTERINGSANVISNINGAR Innoros Oy :: Paanakedonkatu 20 :: 28100 Pori :: Tel. +358-424-852200 :: www.ultimatemarket.com Byggande av grunden Rekommendation för grunden: Grusbädd, minst 20

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

Tips och Råd. Hör gärna av dig, så skickar vi dig en byggkalkyl och ger råd och tips i alla dessa frågor.

Tips och Råd. Hör gärna av dig, så skickar vi dig en byggkalkyl och ger råd och tips i alla dessa frågor. Tips och Råd Här får du några användbara tips för montering och skötsel av din stuga från Polhus. Läs gärna igenom hela texten, det kan finnas något litet guldkorn som underlättar arbetet och som man kanske

Läs mer

KASTOR CHIMNEY MONTERINGSANVISNING

KASTOR CHIMNEY MONTERINGSANVISNING Regnskydd Isolerad del (1500 eller 2000 mm) Tätning av vattentak Genomföringscylinder (tilläggsutrustning) Genomföringsstöd Rökspjäll (tilläggsutrustning) Oisolerat anslutningsrör KASTOR CHIMNEY MONTERINGSANVISNING

Läs mer

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Innehållsförteckning Allmänt...2 Uppackning/Demontering... 3-4 Installationsavstånd till väggar och tak...5 Skorstensanslutning (Toppanslutning)...6

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

Monteringsanvisning Durapool

Monteringsanvisning Durapool Monteringsanvisning Durapool 1ma_durapool_se_2015-0413 Introduktion FOLKPOOLS POOLINSTALLATION GENOMFÖRS NORMALT I FEM STEG: Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Markarbete Stomresning Montage av tillbehör,

Läs mer

Betongbjälklag. Thermotech golvvärmesystem. Thermotechs förläggningsprincip för betongbjälklag innebär att golvvärmerör gjuts in i betong.

Betongbjälklag. Thermotech golvvärmesystem. Thermotechs förläggningsprincip för betongbjälklag innebär att golvvärmerör gjuts in i betong. Betongbjälklag Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera FAKTA Rörhållarskena för 12 mm rör Artikelnr: 20133-12, längd 2 m Rörhållarskena för 16-20 mm rör

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT Bris 2,8 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet

Läs mer

JACKON SIROC GARAGEELEMENT

JACKON SIROC GARAGEELEMENT JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: Ì GARAGE Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! JACKON SIROC GARAGEELEMENT SIROC

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minishunt M60... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 6. Idrifttagande...

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minishunt M60... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 6. Idrifttagande... Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 10 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

Nu kan stugan användas nästan hela året

Nu kan stugan användas nästan hela året SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 6 FASADBEKLÄDNAD Självbyggaren gör nu i ordning husets fasad. Det arbetet handlar om mer än den snygga träpanelen, för isolering, fuktskydd och vindskydd skall arbeta ihop

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

Gjut en platta på mark

Gjut en platta på mark http://www.viivilla.se/bygg-och-byggmaterial/gjut-en-platta-pamark.aspx?menu=41297&area=&noarea=0&category=&std=true Gjut en platta på mark Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007-0 Copyright: Thermotech Scandinvia

Läs mer

THERMOGRUND. Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar

THERMOGRUND. Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar THERMOGRUND Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar Dorocell Byggsystem Telefon : 08-630 76 90 Box 7091 Telefax : 08-544 44 655 187 12 Täby E-mail : byggsystem@dorocell.se

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER Anvisningarna i monteringsanvisningen garanterar en hög kvalitet, men enbart i de fall där byggnaden används för avsett ändamål och att en normal rumstemperatur upprätthålls

Läs mer

Förberedelse lösullsentreprenader

Förberedelse lösullsentreprenader Detta dokument uppdateras löpande och aktuell version finns på vår hemsida. Nedanstående beskrivningar och anvisningar är framtagna för att få en effektiv och smidig lösullsentreprenad med hög utförandekvalitet.

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Monteringsanvisning. Glaspartier för uterum och terrasser. System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas

Monteringsanvisning. Glaspartier för uterum och terrasser. System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas Monteringsanvisning Glaspartier för uterum och terrasser System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas 2015-9 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

WICANDERS KORKGOLV. Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS. WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS

WICANDERS KORKGOLV. Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS. WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS LÄGGNINGSANVISNING F L Y T A N D E G O L V WICANDERS KORKGOLV WIC-CORK Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS Wicanders flytande golv - läggningsanvisning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv)

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) Monteringsanvisning ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI-25340 Kanunki, Salo Tfn +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-post: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com

Läs mer

Planerings- och monteringsinstruktioner

Planerings- och monteringsinstruktioner Planerings- och monteringsinstruktioner Stofix AB Fågelviksvägen 9 145 53 Norsborg Sverige Tel: +46 8 531 92 228 sweden@stofix.com www.stofix.com 2 1 Allmänt... 3 2 Planering... 3 2.1 2.1 Teknisk information...

Läs mer

Isola ProTop underlagstak

Isola ProTop underlagstak Isola ProTop underlagstak Diffusionsöppet underlagstak med klisterkant Torra och sunda hus Isola ProTop underlagstak Energieffektiv, stark och säker! Isola ProTop är ett diffusionsöppet underlagstak som

Läs mer

KVALITET TILL ett RIMLIGT PRIS! BastuUGNAR VEDELDADE PRODUKTER 2012 2013

KVALITET TILL ett RIMLIGT PRIS! BastuUGNAR VEDELDADE PRODUKTER 2012 2013 KVALITET TILL ett RIMLIGT PRIS! BastuUGNAR VEDELDADE PRODUKTER 2012 2013 1 TRADITIONELLT Under nästan ett halvt sekel, har Kota bastuugnar och murgrytor erbjudit aktiva bastubadare kvalitet till ett rimligt

Läs mer

Installationsbeskrivning. deviheat deviflex Rot 10 värmekabel för förläggning i tunna golv

Installationsbeskrivning. deviheat deviflex Rot 10 värmekabel för förläggning i tunna golv SE Installationsbeskrivning deviheat deviflex Rot värmekabel för förläggning i tunna golv Ž Produktfakta Förutsättning Tvåledare värmekabel med 2,5 m kallkabel. 230 Volt, effekt W/m. 1. Golvet skall vara

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Handbok för Wirsbo Golvvärme 17. FLIK 5:13 Feb 1996

Wirsbo Golvvärme Handbok för Wirsbo Golvvärme 17. FLIK 5:13 Feb 1996 Wirsbo Golvvärme Handbok för Wirsbo Golvvärme 17 FLIK 5:13 Feb 199 Wirsbo Golvvärme 17 Projektering Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla sättet

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Monteringsanvisning MAFA Midi

Monteringsanvisning MAFA Midi Monteringsanvisning MAFA Midi Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor Manual_Midi_SE_rev2 100-35 2007-11-29 2 12 Garanti: MAFA Midi silo

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING Verktyg Du behöver! Borrmaskin Hålsåg Ø51-60mm Lång smal riktborr Måttstock/band Skruvmejsel Stjärnskruvmejsel Avbitartång Kniv Bågfil el. fintandad såg Sticksåg (ev.) Grattis till

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Click 2015-02-03 FÖLJANDE VERKTYG BEHÖVS FÖR LÄGGNING AV NOVILON CLICK Mattkniv med trapetsblad Tumstock

Läs mer

Görviks trä MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN VERKTYG & MATERIAL FÖRBEREDELSER KONTROLL UNDERLAG

Görviks trä MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN VERKTYG & MATERIAL FÖRBEREDELSER KONTROLL UNDERLAG MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN Görviks trä VERKTYG & MATERIAL Skruvdragare Golvskruv Hammare Kofot Såg Häftpistol Trälim Underlagspapp (grålumpapp) FÖRBEREDELSER Det är viktigt att allt arbete

Läs mer

MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI

MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI 1. TEKNISKA DATA Kota Luosto Kota Luosto VS Kota Inari 1.1 Mått höjd (mm) 750 +/- 15 750 +/- 15 765 +/- 15

Läs mer

BRUKSANVISNING RAK 09 12.12.2005 TASSU N

BRUKSANVISNING RAK 09 12.12.2005 TASSU N SYSTEM CERTIFICATION 14001 9001 BRUKSANVISNING RAK 09 12.12.2005 TASSU N SYSTEM CERTIFICATION ISO ISO TASSU N R ( Ω / m) PVC Ø 6x8 mm t max. 70 C 1,0 mm 2 Cu PEX / EVA 0,75 mm PVC 2 1 5 4b 7 6 4a 7 1 2

Läs mer

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Cellplast Finja Betong Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Vad är EPS? EPS är en förkortning av expanderad polystyren. Råmaterialet består av små polystyrenpärlor som innehåller pentan.

Läs mer

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: GARAGE Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 (1. revidering 10-2015) www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! SIROC GARAGEELEMENT

Läs mer

Danfoss rör för vattenburen golvvärme

Danfoss rör för vattenburen golvvärme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Handbok www.heating.danfoss.com Handbok Innehåll 1 Danfoss golvvärmerör... 1 2 FH-kompositrör............................................... 1 3 Tryckförluster i FH-kompositrör.....................................

Läs mer