Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde Innehåll 1 (33)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-05-13. Innehåll 1 (33)"

Transkript

1 Sida 1 (33) Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde Pga personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehåll Svinhusaberget 1, Sjöhagen detaljplan för antagande... 3 Kättarp 1:2, vindkraftpark Lockarp i Vetlanda och Eksjö kommuner... 5 Hundrastgård - medborgarförslag... 7 Inför sakkunniga för bevarandet av trähusen i Eksjö för framtiden - medborgarförslag... 8 Skyltning och affischering på Eksjö torg - medborgarförslag Krav på torgområdets utseende i Eksjö - medborgarförslag Budgetuppföljning Investeringsbudget omfördelning Budget information Föregående protokoll Miljö- och hälsoskydd - information Bokhandeln 1 ansökan om planbesked Fisken 3, Tullgatan 6, villkorsbesked parkering Enskilda vägen Eksjöholm Sjöhaga (Kaffekullen) eventuellt kommunalt övertagande av driftansvar Väg 890 Grebo - Ryningsholm, bro över Emån (Solgenån) vid Nyebro - yttrande Nya föreskrifter för väg 47, Jönköpings län - remiss Reglering av sjön Solgen Kållstorp 1:29 ansökan om tidsbegränsat lov i tio år ändrad användning från chark till livsmedelsbutik Västra Ekås 1:9 ansökan om bygglov nybyggnad av vindmätmast Mariannelund 9:1, före detta sulfitfabriken Markärenden, information Delegationsärenden Anmälningsärenden Medverkan vid överläggningar med nämndpresidierna, budgetberedning och ärendeberedning.. 32 Inbjudningar... 33

2

3 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 116 Dnr , Svinhusaberget 1, Sjöhagen detaljplan för antagande att godkänna utlåtandet efter granskning som ett underlag för justeringar av detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta upprättad detaljplan för Svinhusaberget 1, Sjöhagen, enligt plan- och bygglagen 5 kap 27. På grund av jäv deltar inte Lars Jansson (M) i handläggningen eller beslutet i detta ärende. Itolv AB har för avsikt att omvandla fastigheten Eksjö Svinhusaberget 1 från ett blandat verksamhetsområde till ett bostadsområde och har därför ansökt om planbesked. Området är beläget nordost om Itolvområdet intill Sjöängen i Eksjö. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 99, att godkänna samrådsredogörelsen som underlag för justering av detaljplaneförslaget, samt att godkänna upprättat planförslag för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap. 18. Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse i området som idag används för småindustri. Vid dagens sammanträde redovisar planarkitekten utlåtande efter granskning. Utöver utlåtandet redovisades även antagandehandlingarna. sunderlag Ansökan om planbesked, inkommen Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 146 Samrådshandlingar, daterade Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 14 Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 69 Samrådsredogörelse, daterad PM Solstudie, daterad Plan- och genomförandebeskrivning, daterad Plankarta, daterad Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 99 Utlåtande efter granskning, daterad Plan- och genomförandebeskrivning, daterad Plankarta, daterad

4 Samhällsbyggnadsnämnden (33) Kommunstyrelsen Planarkitekten Akten

5 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 117 Dnr Kättarp 1:2, vindkraftpark Lockarp i Vetlanda och Eksjö kommuner att avge yttrande över tillståndsansökan till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Östergötland enligt upprättat förslag, samt att hänskjuta frågan om kommunens yttrande enligt 16 kap. 4 miljöbalken till kommunstyrelsen. Svenska Vindbolaget AB har inkommit med en tillståndsansökan avseende vindkraftpark till miljöprövningsdelegation (MPD) vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. Ansökan har kompletterats och reviderats efter tidigare remissyttranden. Den nu reviderade ansökan presenterar två olika alternativ för den tänkta vindparken. I layout A är vindparken utökad med ett verk i Eksjö kommun, totalt 2 verk i Eksjö och 7 i Vetlanda. I layout B planeras 1 verk i Eksjö och 7 i Vetlanda. I båda alternativen önskar exploatören flytta vissa verk mellan 23 och 635 meter. Med anledning av detta har nu tillståndsansökan skickats från MPD till Eksjö kommun med begäran om yttrande över ansökan. Vid dagens sammanträde redogör miljöinspektören för förslag till yttrande över tillståndsansökan. Lokalisering i förhållande till både Eksjö och Vetlanda kommuners översiktsplan gör gällande att det aktuella området kan betraktas som lämpliga för vindbruk. I den kompletterade, och nu även reviderade, tillståndsansökan har ett vindkraftverk (nummer 9) tillkommit i alternativet som benämns layout A, inom Eksjö kommun. Ytterligare ett verk (nummer 6) har flyttats ca 600 meter sydväst enligt samma alternativ, men då inom Vetlanda kommun. Inom verkens beräknade 40 db(a)-kurva, finns inga bostadsfastigheter. Dock har det tidigare sökts och medgivits positivt förhandsbesked för bygglov avseende tre fritidshus på fastigheten Rot 1:3 inom Eksjö kommun. Förhandsbeskedet nyttjades inte för bygglov och förföll därför under hösten Tillstånd till etablering av verk nummer 9 i Eksjö kommun samt förflyttning av verk nummer 6 i Vetlanda kommun, kan komma att stå i konflikt med en eventuellt ny ansökan om bygglov på fastigheten Rot 1:3.

6 Samhällsbyggnadsnämnden (33) För alternativet som benämns layout B föreligger inte ovanstående risk för intressekonflikter. De justeringar av verksplaceringar som presenteras är mindre än 50 meter och görs med hänsyn till allmänna vägar. Enligt båda alternativen kommer bullernivåerna vid de fem närmast belägna bostadsfastigheterna att ligga på mer än 39 db(a) och i vissa fall 39,9 db(a), beräknat som kumulativ bullerpåverkan tillsammans med den planerade vindparken vid Kullboarp. Konsekvensen av detta blir att marginalerna till ett eventuellt överskridande av bullervärden kommer att vara små, vilket är ytterst tveksamt att acceptera. Dock ger layout B en något lägre ljudbild vid bostäder i de flesta fallen jämfört med layout A. I layout B bör möjligheterna att flytta verk nummer 6 söderut enligt layout A prövas. Andra hänsynstagande Bolaget har i sin reviderade och kompletterade tillståndsansökan redovisat en inventering av kulturvärden för layout A. Även kompletterande utredningar av fågelliv presenteras. Sammanfattningsvis föreslås inga vidare åtgärder inom det utvidgade undersökningsområdet. Eksjö kommuns översiktsplan visar inte på några kända riksintressen, särskilda natur- och kulturvärden eller Natura 2000-områden på platsen för den tilltänkta etableringen. Den tänkta etableringen strider således inte mot intressen upptagna i översiktsplanen. Generellt anser dock samhällsbyggnadsnämnden att tillstånd inte bör beviljas om buller från verken överskrider 40 db(a) vid bostäder. Det bör inte heller tillåtas att verk uppförs närmare bostäder, men körs på ett lägre effektuttag för att klara bullergränserna. Vidare bör det inte heller tillåtas att den sannolika skuggtiden överskrider åtta timmar per år. I sådant fall bör verken utrustas med avkopplingsautomatik för att minska skuggtiden. sunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 16 Begäran om yttrande enligt 16 kap. 4 miljöbalken, daterat Yttrande, daterat Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadschefen Miljöchefen Miljöinspektören Akten

7 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 118 Dnr 2015-Klk0076 Hundrastgård - medborgarförslag Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare beslut , 136, samt , 197. Förslagsställaren framför i rubricerat medborgarförslag, daterat , behovet av en hundrastgård för att hundägare på ett säkert och tryggt sätt ska kunna släppa sina hundar lösa, med hänsyn till hundrädda och barn. Samhällsbyggnadschefen informerar vid dagens sammanträde. Medborgarförslag om hundrastgård i Eksjö har behandlats tidigare. Kommunfullmäktige beslutade , 136, samt , 197, att avslå medborgarförslagen att i kommunens regi anlägga en hundrastgård. sunderlag Medborgarförslag, daterat Kommunfullmäktiges beslut , 189 Kommunfullmäktiges beslut , 197 Kommunstyrelsen Förslagsställaren (missiv) Samhällsbyggnadschefen

8 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 119 Dnr 2015-Klk0138 Inför sakkunniga för bevarandet av trähusen i Eksjö för framtiden - medborgarförslag Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att uttala följande: Att bevara, vårda och utveckla Eksjös unika stadsmiljö med den gamla trähusbebyggelsen utgör en prioriterad fråga i kommunen. Det framgår bland annat av det kulturhistoriska handlingsprogram som kommunfullmäktige antog En stor del av bebyggelsen är också byggnadsminnesförklarad genom beslut av länsstyrelsen, vilket innebär att vissa åtgärder inte får vidtas utan länsstyrelsens godkännande. Även gällande detaljplan med tillhörande tomtindelningar ger visst skydd för den befintliga bebyggelsen. Härutöver gäller plan- och bygglagens allmänna hänsynsregler. Ett aktivt och kontinuerligt samarbete med berörda fastighetsägare är av stor vikt för att ta till vara den resurs som den unika trästaden utgör. Att skapa engagemang och förmedla kunskap om vikten av att bevara och utveckla trästaden är den viktigaste faktorn i sammanhanget. Detta sker dels i direkt dialog med respektive fastighetsägare, dels inom ramen för samarbetet i Eksjö stadsutveckling ekonomisk förening. Samhällsbyggnadssektorn medverkar gärna med rådgivning till fastighetsägare och andra om vården av bebyggelsen i Eksjö stad samt förmedlar kontakter med länsstyrelsen och länsmuseet. Kommunen har också ett tillsynsansvar enligt planoch bygglagen. Eksjö kommun har dock ingen egen byggnadsantikvarisk expertis utan använder sig dessa delar av länsmuseet eller andra experter. Det bedöms inte erforderligt att tillskapa en särskild grupp med sakkunniga för arbetet med bevarandet av den äldre trähusbebyggelsen, utan detta bör ske inom ramen för befintlig organisation och i samarbete med andra myndigheter samt fastighetsägare med flera. Medborgarförslaget förklaras därmed besvarat. Förslagsställaren framför i rubricerat medborgarförslag, daterat , önskemål om att det bör finnas en grupp med sakkunniga i frågan om hur bevarandet av de äldre trähusen i Eksjö tas om hand för framtiden. Gruppen ska kunna bistå med råd och kontroll för att kulturskatten inte ska gå förlorad. Samhällsbyggnadschefen informerar om att arbetet med att bevara, vårda och utveckla Eksjös unika stadsmiljö med den gamla trähusbebyggelsen utgör en prioriterad fråga i kommunen. Det finns redan idag rådgivning, samarbete,

9 Samhällsbyggnadsnämnden (33) handlingsprogram, planer, tillsynsansvar och lagar beträffande bevarandet av gamla stan i Eksjö. sunderlag Medborgarförslag, daterat Kommunfullmäktiges beslut , 212 Kommunstyrelsen Förslagsställaren (missiv) Samhällsbyggnadschefen Bygglovarkitekten Arkitekten

10 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 120 Dnr 2015-Klk0140 Skyltning och affischering på Eksjö torg - medborgarförslag Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut , 205, besluta att frågan om behov och placering av affischeringsplats inom eller i anslutning till torgets område ska studeras i samband med genomförandet av ny detaljplan för kvarteret Kyrkan 1 och Stora torget i Eksjö, samt att med detta förklara medborgarförslaget besvarat. I rubricerat medborgarförslag, daterat , framförs önskemål om att en skylt för affischering, av samma typ som nu finns norr om kyrkan (turistinformation), monteras upp för att undvika att gatupratare står uppsatta på torget dygnet runt. Skylten föreslås vara av samma typ som finns norr om kyrkan, (turistinformationsskylten), men av ett större format. Vidare föreslås att affischer ska fästas upp bakom en plastsarg som fälls över för att undvika pappersfladder. Samhällsbyggnadschefen informerar om att medborgarförslag om affischeringsplatser inom eller i anslutning till torgets område tidigare har behandlats. Kommunfullmäktige beslutade, , 205, att frågan om behov och placering av affischeringsplats inom eller i anslutning till torgets område ska studeras i samband med genomförandet av ny detaljplan för kvarteret Kyrkan 1 och Stora Torget i Eksjö, samt att därmed förklara medborgarförslaget besvarat. sunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 214 Medborgarförslag, daterat Kommunfullmäktiges beslut , 205 Kommunstyrelsen Förslagsställaren (missiv) Samhällsbyggnadschefen Arkitekten

11 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 121 Dnr 2015-Klk0141 Krav på torgområdets utseende i Eksjö - medborgarförslag Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera att arbete med ny detaljplan för Stora Torget i Eksjö pågår och att frågan om uteserveringar med mera ska beaktas i planarbetet, samt att därmed förklara medborgarförslaget besvarat. Förslagsställaren föreslår i rubricerat medborgarförslag, daterat , att kommunen måste ställa krav på utseendet av torgområdet. Förslagsställaren anser att stadshotellets uteveranda inte är någon vacker syn mot torget och att det med enkla medel borde gå att åtgärda. Samhällsbyggnadschefen informerar om att arbete pågår med ny detaljplan för Stora Torget. sunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 215 Medborgarförslag daterat Kommunstyrelsen Förslagsställaren (missiv) Arkitekten

12 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 122 Dnr 2015-Sbn0046 Budgetuppföljning Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnad rapport. Sektorsekonomen redogör för samhällsbyggnadssektorns budgetuppföljning per Sektorns driftutfall efter april månad är tkr, vilket motsvarar 29 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 33 procent. Helårsprognosen för driften är tkr, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 354 tkr. Sektorns investeringsutfall efter april månad är 969 tkr, vilket motsvarar 7 procent av helårsbudgeten. Helårsprognosen för investeringarna är tkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med tkr. Den största avvikelsen ligger på kostnaderna för ny infart vid Spilhammar i Mariannelund, där ett överskott på tkr förväntas i år. Arbetet kommer att pågå även under sunderlag Budgetuppföljningsrapport Kommunstyrelsen Sektorsekonomen Akten

13 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 123 Dnr 2015-Sbn0012 Investeringsbudget omfördelning att göra följande ombudgetering inom investeringsbudgeten 2015: Belopp tkr Ursprunglig budget tkr Gång- och cykelvägar Parker och lekplatser Tillgänglighetsåtgärder Trafikbelysning Digital bygglovhantering Samhällsbyggnadschefen redogör vid dagens sammanträde för bakgrunden till behovet av omfördelning, enligt följande: Gång- och cykelvägar Om ny gång- och cykelväg Hult Movänta ska kunna anläggas bedöms att cirka 600 tkr ytterligare behövs. Det beror dels på att statsbidrag med 50 procent inte erhållits, dels att Trafikverket ställt krav på att gång- och cykelvägen ska anläggas helt utanför vägområdet, vilket innebär högre kostnad än tidigare beräknat. Statsbidrag kan erhållas med en tredjedel av kostnaden. Parker och lekplatser Planering pågår för att göra om och anpassa lekplatsen i Vildparken för funktionshindrade barn. Dessutom planeras att anordna toalett som är funktionshinderanpassad. För att fullfölja detta bedöms att ytterligare 600 tkr behövs. För att genomföra projektet föreslås att medel från anslaget för tillgänglighetsåtgärder och anslaget för parker och lekplatser tas i anspråk. Tillgänglighetsåtgärder För att kunna anordna funktionshinderanpassad entré och toalett i Allégården i Kråkshult behöver anslaget öka med 200 tkr. Trafikbelysning Avsikten har varit att göra ett totalt utbyte av gatubelysningen längs Vetlandavägen i Eksjö. Efter ytterligare besiktning har det visat sig att belysningen är i bättre skick än vad tidigare bedömning visat. Därmed kan anslaget för trafikbelysning minskas avsevärt i år. Förr eller senare behöver dock denna belysning bytas ut. Digital bygglovhantering Ett system för digital bygglovhantering håller på att införas. Kostnaden bedöms bli lägre än budgeterade medel om 500 tkr och bör stanna på drygt 300 tkr.

14 Samhällsbyggnadsnämnden (33) sunderlag Överföringar och ombudgetering, investeringsbudget, daterad Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 88 Ombudgetering inom investeringsbudgeten 2015, förslag till beslut, daterat Samhällsbyggnadschefen Sektorsekonomen Akten

15 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 124 Dnr 2015-Sbn0015 Budget information att notera informationen. Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschefen och sektorsekonomen om mötet med budgetberedningen samt ledningsutskottets beslut Samhällsbyggnadschefen Sektorsekonomen Akten

16 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 125 Föregående protokoll Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

17 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 126 Miljö- och hälsoskydd - information att notera informationen. Miljöchefen och handläggare på miljöenheten informerar vid dagens sammanträde om verksamheten och arbetet med miljö- och hälsoskydd. Miljöchefen

18 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 127 Dnr Bokhandeln 1 ansökan om planbesked att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att i samråd med sökanden utreda hur parkeringsfrågan kan lösas vid utökning av antalet bostäder inom fastigheten. Vid dagens sammanträde informerar planarkitekten i ärendet. Hamhus AB har ansökt om planbesked för Bokhandeln 1. Sökanden avser att utöka befintlig byggnad på fastigheten Bokhandeln 1 (belägen utmed Nybrogatan i Eksjö) med en påbyggnad om två våningar för bostäder. Byggnaden används till kontors- och verksamhetsändamål (Smålandstidningen). Parkeringsfrågan måste lösas vid utökat antal bostäder. Gällande parkeringsnorm är idag 0,8 parkeringar per lägenhet vid nybyggnation av bostäder. sunderlag Ansökan om planbesked, daterad Sökanden Planarkitekten Akten

19 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 128 Dnr 2015-Sbn0028 Fisken 3, Tullgatan 6, villkorsbesked parkering att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att samråda med sökanden om förutsättningarna för ny bebyggelse på fastigheten och möjligheterna att lösa parkeringsfrågan. Vid dagens sammanträde informerar planarkitekten om att det har inkommit en förfrågan förvärv av del av parkering. Sökanden har intentioner att bebygga fastigheten Fisken 3, Tullgatan 6, med ett trettiotal bostäder, och tillhörande garage. Bolaget önskar förvärva del av parkeringen söder om Tullgatan för att uppföra garage till lägenheterna. Förtätning av bostäder i Eksjö medför ökat behov av parkeringar. Parkeringsnormen är idag 0,8 parkeringar per lägenhet vid nybyggnation av bostäder. sunderlag Förfrågan om villkorsbesked, daterad Sökanden Planarkitekten Akten

20 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 129 Dnr 2015-Sbn0032 Enskilda vägen Eksjöholm Sjöhaga (Kaffekullen) eventuellt kommunalt övertagande av driftansvar att hemställa att Trafikverket godkänner att Eksjö kommun träffar överenskommelse med vägförening Eksjöholm Sjöhaga om att kommunen övertar driftansvar för enskilda vägen från och med och att kommunen erhåller statsbidrag i samma omfattning som för närvarande. Trafikingenjören informerar om att det har inkommit en förfrågan om kommunalt övertagande av skötsel av enskilda vägen Eksjöholm Sjöhaga (Kaffekullen). Nuvarande vägförening framför att det succesivt sker en omvandling från fritids- till permanentbebyggelse utmed vägen. Den expanderande verksamheten på friluftsanläggningen Skidstugan samt Svenska Kyrkans nybyggda konferens- och fritidsanläggning har också medfört ökad trafik. Vägföreningen påtalar också att vägen är en viktig koppling mellan Skurugatavägen och riksväg 40/södra delen av Eksjö stad. Sträckan är också del av en populär motionsrunda för gång- och cykeltrafik, Hunsnäsen runt. Vägföreningen erhåller idag 80 procent av beräknad driftkostnad från Trafikverket och resterande 20 procent från kommunen. Trafikverket har meddelat trafikingenjören att vid kommunalt övertagande av skötseln erhåller kommunen samma bidrag som vägföreningen gör idag. Vägföreningen har dock kvar det juridiska ansvaret. sunderlag Skrivelse vägföreningen Eksjöholm Sjöhaga, inkommen Trafikverket Vägföreningen Eksjöholm Sjöhaga Trafikingenjören Akten

21 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 130 Dnr Väg 890 Grebo - Ryningsholm, bro över Emån (Solgenån) vid Nyebro - yttrande att inte ha några synpunkter i ärendet utöver vad kommunen tidigare framfört. Trafikverket meddelade i en förstudie daterad , att bro över Emån, (Solgenån) vid Nyebro, väg 890 har uppnått sin livslängd och tjänat ut. Då projektet innebär att åtgärder inom område för Natura 2000 ska vidtas krävs tillstånd enligt miljöbalken 7 kap Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och bevakar miljöhänsynen. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade, , 243, att inte ha någon erinran mot upprättad förstudie, men att förorda att ny bro utförs i trä i huvudsak då detta bedöms innebära minsta påverkan på naturmiljön. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, har meddelat att Trafikverket har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för anläggande av ny bro samt tillstånd att riva befintlig bro. Förslaget är att bron uppförs i betong. Synpunkter med anledning av ansökan ska lämnas till Växjö Tingsrätt senast den 15 maj Länsstyrelsen har översänt yttrande i ärendet till Växjö Tingsrätt, Markoch miljödomstolen. Av yttrandet framgår bland annat att länsstyrelsen tillstyrker att tillstånd lämnas till anläggande av ny bro och att tillstånd lämnas till att riva ut den befintliga bron. sunderlag Trafikverkets förstudie, samrådshandling, daterad oktober 2011 Samhällsbyggnadsutskottets beslut Ansökan i miljömål, daterad Växjö Tingsrätt (Mark- och miljödomstolen) Samhällsbyggnadschefen Trafikingenjören Akten

22 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 131 Dnr 2015-Sbn0031 Nya föreskrifter för väg 47, Jönköpings län - remiss att inte ha någon erinran mot remitterat förslag. Trafikverket har översänt remiss med förslag till nya föreskrifter samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning för väg 47, Jönköpings län. Väg 47 sträcker sig mellan Oskarshamn och Trollhättan. Vägen är av riksintresse och har en viktig roll för transporter mellan ost- och västkusten. Nuvarande sträckning av väg 47 öster om Vetlanda genom samhällena Sjunnen, Holsbybrunn och Alseda utgör en besvärlig flaskhals. Vägens utformning och sidoområden i förhållande till gällande hastighetsbegränsning samt rådande trafikmängder innebär att väg 47 har bristande säkerhetsstandard, främst till följd av att mittseparering saknas. Anledningen till prövningen är byggnation av en ny delsträcka av väg 47, söder om befintlig sträckning mellan Alseda och Sjunnen, till mötesseparerad landsväg med mitträcke. Trafikverkets bedömning är att ett långsiktigt hastighetsanspråk för väg 47 är 100 km/timme. Samhällsbyggnadschefen informerar vid dagens sammanträde. Remissförslaget innebär inga förändringar på den del av väg 47 som går genom Eksjö kommun. sunderlag Remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 47, Jönköpings län, daterad Trafikverket Samhällsbyggnadschefen Trafikingenjören Akten

23 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 132 Dnr 2015-Sbn0038 Reglering av sjön Solgen att ställa sig bakom intentionerna i den skrivelse till länsstyrelsen som inlämnats av Solgens fiskevårdsområdesförening, Eksjö Fiskeklubb, Solgens båtklubb och Eksjö Naturskyddsförening i januari I en skrivelse från föreningar, fastighetsägare och andra sakägare, framförs synpunkter om regleringen av sjön Solgen. Skrivelsen är ställd till Länsstyrelsen i Jönköpings län. I skrivelsen påtalas att regleringen av Solgen vid återkommande tillfällen orsakat mycket låga vattennivåer i sjön, vilket skapar problem för bland annat båtliv, bad, fiske och friluftsliv. Lösningen på detta föreslås genom att vid en bestämd nivå i Solgen gå över till minimitappning, eller att anpassa tappningen till inkommande flöde, vilket under sommaren och hösten regelbundet understiger minimitappningen på 1,4m3/sekund (enligt SMHI:s stationskorrigerande flöden på månadsmedelbasis). Följande önskemål framförs i skrivelsen: - att en miljökonsekvensbeskrivning av Solgens reglering genomförs, - att länsstyrelsen tillser att de miljölagar som tillkommit efter 1917 års vattendom och länsstyrelsens resolution från 1920 ska gälla för regleringen, - att länsstyrelsen försvarar naturreservaten, - att vattenståndet i Solgen endast i extremsituationer får understiga 195,12 meter över havet, samt - att en anpassning av den ett hundra år gamla vattendomen i modern tid genomförs. Samhällsbyggnadschefen har varit i kontakt med länsstyrelsen som har meddelat att de inte har resurser idag att införa någon ändring i vattendomen, men att en nationell utredning, Vattenverksamhetsutredningen, behandlar hur äldre vattendomar ska hanteras. Vidare har Havs- och Vattenmyndigheten lämnat bidrag för ett projekt kring Emån om vattenregleringsfrågor. sunderlag Skrivelse från fastighetsägare och andra sakägare, daterad januari 2015 Länsstyrelsen Solgens fiskevårdsområdesförening Eksjö Fiskeklubb Solgens båtklubb Eksjö Naturskyddsförening Emåförbundet Skånska Energi Samhällsbyggnadschefen Akten

24 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 133 Dnr Kållstorp 1:29 ansökan om tidsbegränsat lov i tio år ändrad användning från chark till livsmedelsbutik att med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 33 och enligt tjänsteyttrande lämna tidsbegränsat bygglov för livsmedelsbutik under tiden 18 maj 2015 till 18 maj Övriga upplysningar Enligt 9 kap. 43 plan- och bygglagen (2010:900) upphör beslutet att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Avgift: Se bilaga Byggnadsinspektören informerar om att ansökan om tidsbegränsat lov för 10 år har inkommit för en liten livsmedelsbutik på fastigheten Kållstorp 1:29. I butiken ska sökanden bedriva försäljning av förpackade varor, glass och kaffe. Butikslokalen ska vara i en befintlig byggnad. En liten öppen serveringsyta ska finnas på framsidan. Huset ligger i en sluttning vilket kan försvåra tillgängligheten. Tillgängligheten ska beaktas i den mån det går på platsen. På grannfastigheten finns parkeringsplatser som fastighetsägaren har lovat att upplåta till detta projekt. Åtkomst till dessa parkeringar sker från befintlig infart från Härstorpsvägen. I byggnaden som livsmedelsbutiken ska vara i finns idag ingen verksamhet och byggnaden har varit tom i många år. Någon gång för många år sedan fanns en liten chark i byggnaden. Området där fastigheten ligger är detaljplanerat. I planbestämmelserna står beteckningen bostad. Därmed strider användningen som livsmedelsbutik mot dessa bestämmelser. Det finns dock en möjlighet att ge ett tillfälligt lov om 10 år. I plan- och bygglagen (PBL) 9 kapitlet 33 står det att ett tidsbegränsat bygglov får ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. Ett tillfälligt bygglov får ges för högst femton år. Tiden kan på sökandes begäran förlängas med högst fem år i taget. Med hänvisning till ovanstående och till bestämmelserna i 9 kapitlet 33 plan- och bygglagen föreslår byggnadsinspektören att ett tidsbegränsat bygglov ges för livsmedelsbutik under tiden 18 maj 2015 till 18 maj 2025.

25 Samhällsbyggnadsnämnden (33) sunderlag Tjänsteyttrande, daterat Sökanden Byggnadsinspektören Akten

26 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 134 Dnr Västra Ekås 1:9 ansökan om bygglov nybyggnad av vindmätmast att med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31 och enligt tjänsteyttrande lämna bygglov enligt ansökan. Övriga upplysningar Enligt 9 kap. 43 plan- och bygglagen (2010:900) upphör beslutet att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Avgift: Se bilaga Vattenfall Vindkraft AB har ansökt om bygglov för att resa en mast för att kunna mäta vindförhållandena på fastigheten Västra Ekås 1:9. Platsen är vald för att vindmätningen skall vara representativ för en eventuell framtida vindkraftpark norr om Bruzaholm. Mätmasten planeras vara 140 meter hög med staglinor som stagas ut, upp till 75 meter från masten. Mastens placering är angiven till en viss koordinat men förutsätter att platsen kan ändras med 20 meter från den angivna punkten. Platsen utgörs av ett kalhygge med svag lutning. Den omgivande skogen är hög och domineras av planterad gran. Avståndet till befintlig skogsväg är cirka 50 meter. En vändplan i närheten skall användas som uppställningsyta för mastdelar vid arbetets genomförande. Mastdelarna lyfts sedan på plats med hjälp av helikopter. Platsen bedöms inte ha några skyddsvärden som förhindrar placeringen och berörda sakägare har inte haft några invändningar mot projektet. Närmaste bostadshus i Dödringshult ligger cirka 1,3 km från platsen och i Västra Ekås cirka 1,4 km. De boende där bedöms därför inte vara berörda av mastprojektet. Företaget har gjort en hinderanmälan till försvarsmakten som inte haft något att erinra mot uppförandet av masten och i februari 2015 gjordes en beställning av en flyghinderanalys från LFV avseende hela Bruzaholm vindkraftpark som väntas besvaras under denna vecka. Både Luftfartsverkets och Försvarsmaktens medgivande krävs innan masten uppförs. Med hänvisning till ovanstående och till bestämmelserna i 9 kapitlet 31 plan- och bygglagen föreslår bygglovarkitekten att samhällsbyggnadsnämnden ger bygglov enligt ansökan. sunderlag Tjänsteyttrande, daterat

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-02-20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-04-15. Innehåll 1 (38) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-15

Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-04-15. Innehåll 1 (38) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-15 2015-04-15 Sida 1 (38) Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-04-15 Pga personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehåll Investeringsbudget

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2011/416 PLAN NR S158 2014-04-29 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Del av Kv. Svärdet Tomelilla kommun, Skåne län GRANSKNING Detaljplanen har varit utställd för granskning

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-13 272 Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS 2016-188 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0535 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 11-19 ande Mattias Adolfson (S) Ingemar Einarsson (C) Dzenita Abaza (S) Anders Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs.

Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs. SAMRÅDSHANDLING Standardförfarande Dnr: KSF 2017/2 Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs. PLANBESKRIVNING Detaljplan för upphävande av del av Stadsplan för västra delen av Höörs köping

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Granskningshandling Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. HANDLINGAR PLANFÖRFARANDE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Granskningshandling Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. HANDLINGAR PLANFÖRFARANDE Granskningshandling 2015-12-01 Dnr: 2014-0331 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Här redovisas yttranden inkomna under samrådstiden. DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Granskningsutlåtande. Gruvstugan 1:9 ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Granskningsutlåtande. Gruvstugan 1:9 ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Granskningsutlåtande 1(8) 214 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun den 18 november 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0533 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyns kommun. Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande. Anneli Johansson. Magnus Danielsson, c Esbjörn Henriksson, L

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyns kommun. Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande. Anneli Johansson. Magnus Danielsson, c Esbjörn Henriksson, L PROTOKOLL 1(13) Tid: Kl 09:00-11:15 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyns kommun Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande Sara Risberg, s vice ordförande Anneli Johansson, s Magnus Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-08-19

Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-08-19 2015-08-19 Sida 1 (40) Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-08-19 Pga personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara kryssade i protokollet. Innehåll Vindkraftpark Kullboarp

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Moväntaområdet, Hult. Reviderad enligt Samhällsbyggnadsutskottet

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Moväntaområdet, Hult. Reviderad enligt Samhällsbyggnadsutskottet 2014-03-03 Rev.2014-03-12 Dnr 2013-0060-208 Samrådsredogörelse Reviderad enligt Samhällsbyggnadsutskottet 2014-03-12 Detaljplan för Moväntaområdet, Hult 1(9) Eksjö kommun, Jönköpings län Planhandlingen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret

BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Ändring av detaljplan nr 202, i Åkarp Burlövs kommun, Skåne län enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING inkl. karta och planbestämmelser Ändringen av detaljplanen utgörs

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 4: Bygglov och tillsyn

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 4: Bygglov och tillsyn MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-03-22 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 22 mars 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-06-11 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Lilla Intiman, klockan 13.00 13.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

Torsdagen den 7 november 2013 kl 14.00-15.05 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 7 november 2013 kl 14.00-15.05 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Torsdagen den 7 november 2013 kl 14.00-15.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(10) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.40 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-17 Dnr KS 2005/27 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun Samråd, om ett förslag

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2010-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2010-08-31, klockan 17:30 Beslutande Carl-Gustav Thunström (S) Bengt Friman (C) Bert Eriksson (S) Christer Fallén (KD) Ing-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Valter Lööv

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen

Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-09-17 KS 2014/0534 Samhällsbyggnadsnämnden Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott

Läs mer