Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde Innehåll 1 (33)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-05-13. Innehåll 1 (33)"

Transkript

1 Sida 1 (33) Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde Pga personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehåll Svinhusaberget 1, Sjöhagen detaljplan för antagande... 3 Kättarp 1:2, vindkraftpark Lockarp i Vetlanda och Eksjö kommuner... 5 Hundrastgård - medborgarförslag... 7 Inför sakkunniga för bevarandet av trähusen i Eksjö för framtiden - medborgarförslag... 8 Skyltning och affischering på Eksjö torg - medborgarförslag Krav på torgområdets utseende i Eksjö - medborgarförslag Budgetuppföljning Investeringsbudget omfördelning Budget information Föregående protokoll Miljö- och hälsoskydd - information Bokhandeln 1 ansökan om planbesked Fisken 3, Tullgatan 6, villkorsbesked parkering Enskilda vägen Eksjöholm Sjöhaga (Kaffekullen) eventuellt kommunalt övertagande av driftansvar Väg 890 Grebo - Ryningsholm, bro över Emån (Solgenån) vid Nyebro - yttrande Nya föreskrifter för väg 47, Jönköpings län - remiss Reglering av sjön Solgen Kållstorp 1:29 ansökan om tidsbegränsat lov i tio år ändrad användning från chark till livsmedelsbutik Västra Ekås 1:9 ansökan om bygglov nybyggnad av vindmätmast Mariannelund 9:1, före detta sulfitfabriken Markärenden, information Delegationsärenden Anmälningsärenden Medverkan vid överläggningar med nämndpresidierna, budgetberedning och ärendeberedning.. 32 Inbjudningar... 33

2

3 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 116 Dnr , Svinhusaberget 1, Sjöhagen detaljplan för antagande att godkänna utlåtandet efter granskning som ett underlag för justeringar av detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta upprättad detaljplan för Svinhusaberget 1, Sjöhagen, enligt plan- och bygglagen 5 kap 27. På grund av jäv deltar inte Lars Jansson (M) i handläggningen eller beslutet i detta ärende. Itolv AB har för avsikt att omvandla fastigheten Eksjö Svinhusaberget 1 från ett blandat verksamhetsområde till ett bostadsområde och har därför ansökt om planbesked. Området är beläget nordost om Itolvområdet intill Sjöängen i Eksjö. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 99, att godkänna samrådsredogörelsen som underlag för justering av detaljplaneförslaget, samt att godkänna upprättat planförslag för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap. 18. Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse i området som idag används för småindustri. Vid dagens sammanträde redovisar planarkitekten utlåtande efter granskning. Utöver utlåtandet redovisades även antagandehandlingarna. sunderlag Ansökan om planbesked, inkommen Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 146 Samrådshandlingar, daterade Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 14 Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 69 Samrådsredogörelse, daterad PM Solstudie, daterad Plan- och genomförandebeskrivning, daterad Plankarta, daterad Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 99 Utlåtande efter granskning, daterad Plan- och genomförandebeskrivning, daterad Plankarta, daterad

4 Samhällsbyggnadsnämnden (33) Kommunstyrelsen Planarkitekten Akten

5 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 117 Dnr Kättarp 1:2, vindkraftpark Lockarp i Vetlanda och Eksjö kommuner att avge yttrande över tillståndsansökan till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Östergötland enligt upprättat förslag, samt att hänskjuta frågan om kommunens yttrande enligt 16 kap. 4 miljöbalken till kommunstyrelsen. Svenska Vindbolaget AB har inkommit med en tillståndsansökan avseende vindkraftpark till miljöprövningsdelegation (MPD) vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. Ansökan har kompletterats och reviderats efter tidigare remissyttranden. Den nu reviderade ansökan presenterar två olika alternativ för den tänkta vindparken. I layout A är vindparken utökad med ett verk i Eksjö kommun, totalt 2 verk i Eksjö och 7 i Vetlanda. I layout B planeras 1 verk i Eksjö och 7 i Vetlanda. I båda alternativen önskar exploatören flytta vissa verk mellan 23 och 635 meter. Med anledning av detta har nu tillståndsansökan skickats från MPD till Eksjö kommun med begäran om yttrande över ansökan. Vid dagens sammanträde redogör miljöinspektören för förslag till yttrande över tillståndsansökan. Lokalisering i förhållande till både Eksjö och Vetlanda kommuners översiktsplan gör gällande att det aktuella området kan betraktas som lämpliga för vindbruk. I den kompletterade, och nu även reviderade, tillståndsansökan har ett vindkraftverk (nummer 9) tillkommit i alternativet som benämns layout A, inom Eksjö kommun. Ytterligare ett verk (nummer 6) har flyttats ca 600 meter sydväst enligt samma alternativ, men då inom Vetlanda kommun. Inom verkens beräknade 40 db(a)-kurva, finns inga bostadsfastigheter. Dock har det tidigare sökts och medgivits positivt förhandsbesked för bygglov avseende tre fritidshus på fastigheten Rot 1:3 inom Eksjö kommun. Förhandsbeskedet nyttjades inte för bygglov och förföll därför under hösten Tillstånd till etablering av verk nummer 9 i Eksjö kommun samt förflyttning av verk nummer 6 i Vetlanda kommun, kan komma att stå i konflikt med en eventuellt ny ansökan om bygglov på fastigheten Rot 1:3.

6 Samhällsbyggnadsnämnden (33) För alternativet som benämns layout B föreligger inte ovanstående risk för intressekonflikter. De justeringar av verksplaceringar som presenteras är mindre än 50 meter och görs med hänsyn till allmänna vägar. Enligt båda alternativen kommer bullernivåerna vid de fem närmast belägna bostadsfastigheterna att ligga på mer än 39 db(a) och i vissa fall 39,9 db(a), beräknat som kumulativ bullerpåverkan tillsammans med den planerade vindparken vid Kullboarp. Konsekvensen av detta blir att marginalerna till ett eventuellt överskridande av bullervärden kommer att vara små, vilket är ytterst tveksamt att acceptera. Dock ger layout B en något lägre ljudbild vid bostäder i de flesta fallen jämfört med layout A. I layout B bör möjligheterna att flytta verk nummer 6 söderut enligt layout A prövas. Andra hänsynstagande Bolaget har i sin reviderade och kompletterade tillståndsansökan redovisat en inventering av kulturvärden för layout A. Även kompletterande utredningar av fågelliv presenteras. Sammanfattningsvis föreslås inga vidare åtgärder inom det utvidgade undersökningsområdet. Eksjö kommuns översiktsplan visar inte på några kända riksintressen, särskilda natur- och kulturvärden eller Natura 2000-områden på platsen för den tilltänkta etableringen. Den tänkta etableringen strider således inte mot intressen upptagna i översiktsplanen. Generellt anser dock samhällsbyggnadsnämnden att tillstånd inte bör beviljas om buller från verken överskrider 40 db(a) vid bostäder. Det bör inte heller tillåtas att verk uppförs närmare bostäder, men körs på ett lägre effektuttag för att klara bullergränserna. Vidare bör det inte heller tillåtas att den sannolika skuggtiden överskrider åtta timmar per år. I sådant fall bör verken utrustas med avkopplingsautomatik för att minska skuggtiden. sunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 16 Begäran om yttrande enligt 16 kap. 4 miljöbalken, daterat Yttrande, daterat Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadschefen Miljöchefen Miljöinspektören Akten

7 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 118 Dnr 2015-Klk0076 Hundrastgård - medborgarförslag Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare beslut , 136, samt , 197. Förslagsställaren framför i rubricerat medborgarförslag, daterat , behovet av en hundrastgård för att hundägare på ett säkert och tryggt sätt ska kunna släppa sina hundar lösa, med hänsyn till hundrädda och barn. Samhällsbyggnadschefen informerar vid dagens sammanträde. Medborgarförslag om hundrastgård i Eksjö har behandlats tidigare. Kommunfullmäktige beslutade , 136, samt , 197, att avslå medborgarförslagen att i kommunens regi anlägga en hundrastgård. sunderlag Medborgarförslag, daterat Kommunfullmäktiges beslut , 189 Kommunfullmäktiges beslut , 197 Kommunstyrelsen Förslagsställaren (missiv) Samhällsbyggnadschefen

8 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 119 Dnr 2015-Klk0138 Inför sakkunniga för bevarandet av trähusen i Eksjö för framtiden - medborgarförslag Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att uttala följande: Att bevara, vårda och utveckla Eksjös unika stadsmiljö med den gamla trähusbebyggelsen utgör en prioriterad fråga i kommunen. Det framgår bland annat av det kulturhistoriska handlingsprogram som kommunfullmäktige antog En stor del av bebyggelsen är också byggnadsminnesförklarad genom beslut av länsstyrelsen, vilket innebär att vissa åtgärder inte får vidtas utan länsstyrelsens godkännande. Även gällande detaljplan med tillhörande tomtindelningar ger visst skydd för den befintliga bebyggelsen. Härutöver gäller plan- och bygglagens allmänna hänsynsregler. Ett aktivt och kontinuerligt samarbete med berörda fastighetsägare är av stor vikt för att ta till vara den resurs som den unika trästaden utgör. Att skapa engagemang och förmedla kunskap om vikten av att bevara och utveckla trästaden är den viktigaste faktorn i sammanhanget. Detta sker dels i direkt dialog med respektive fastighetsägare, dels inom ramen för samarbetet i Eksjö stadsutveckling ekonomisk förening. Samhällsbyggnadssektorn medverkar gärna med rådgivning till fastighetsägare och andra om vården av bebyggelsen i Eksjö stad samt förmedlar kontakter med länsstyrelsen och länsmuseet. Kommunen har också ett tillsynsansvar enligt planoch bygglagen. Eksjö kommun har dock ingen egen byggnadsantikvarisk expertis utan använder sig dessa delar av länsmuseet eller andra experter. Det bedöms inte erforderligt att tillskapa en särskild grupp med sakkunniga för arbetet med bevarandet av den äldre trähusbebyggelsen, utan detta bör ske inom ramen för befintlig organisation och i samarbete med andra myndigheter samt fastighetsägare med flera. Medborgarförslaget förklaras därmed besvarat. Förslagsställaren framför i rubricerat medborgarförslag, daterat , önskemål om att det bör finnas en grupp med sakkunniga i frågan om hur bevarandet av de äldre trähusen i Eksjö tas om hand för framtiden. Gruppen ska kunna bistå med råd och kontroll för att kulturskatten inte ska gå förlorad. Samhällsbyggnadschefen informerar om att arbetet med att bevara, vårda och utveckla Eksjös unika stadsmiljö med den gamla trähusbebyggelsen utgör en prioriterad fråga i kommunen. Det finns redan idag rådgivning, samarbete,

9 Samhällsbyggnadsnämnden (33) handlingsprogram, planer, tillsynsansvar och lagar beträffande bevarandet av gamla stan i Eksjö. sunderlag Medborgarförslag, daterat Kommunfullmäktiges beslut , 212 Kommunstyrelsen Förslagsställaren (missiv) Samhällsbyggnadschefen Bygglovarkitekten Arkitekten

10 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 120 Dnr 2015-Klk0140 Skyltning och affischering på Eksjö torg - medborgarförslag Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut , 205, besluta att frågan om behov och placering av affischeringsplats inom eller i anslutning till torgets område ska studeras i samband med genomförandet av ny detaljplan för kvarteret Kyrkan 1 och Stora torget i Eksjö, samt att med detta förklara medborgarförslaget besvarat. I rubricerat medborgarförslag, daterat , framförs önskemål om att en skylt för affischering, av samma typ som nu finns norr om kyrkan (turistinformation), monteras upp för att undvika att gatupratare står uppsatta på torget dygnet runt. Skylten föreslås vara av samma typ som finns norr om kyrkan, (turistinformationsskylten), men av ett större format. Vidare föreslås att affischer ska fästas upp bakom en plastsarg som fälls över för att undvika pappersfladder. Samhällsbyggnadschefen informerar om att medborgarförslag om affischeringsplatser inom eller i anslutning till torgets område tidigare har behandlats. Kommunfullmäktige beslutade, , 205, att frågan om behov och placering av affischeringsplats inom eller i anslutning till torgets område ska studeras i samband med genomförandet av ny detaljplan för kvarteret Kyrkan 1 och Stora Torget i Eksjö, samt att därmed förklara medborgarförslaget besvarat. sunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 214 Medborgarförslag, daterat Kommunfullmäktiges beslut , 205 Kommunstyrelsen Förslagsställaren (missiv) Samhällsbyggnadschefen Arkitekten

11 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 121 Dnr 2015-Klk0141 Krav på torgområdets utseende i Eksjö - medborgarförslag Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera att arbete med ny detaljplan för Stora Torget i Eksjö pågår och att frågan om uteserveringar med mera ska beaktas i planarbetet, samt att därmed förklara medborgarförslaget besvarat. Förslagsställaren föreslår i rubricerat medborgarförslag, daterat , att kommunen måste ställa krav på utseendet av torgområdet. Förslagsställaren anser att stadshotellets uteveranda inte är någon vacker syn mot torget och att det med enkla medel borde gå att åtgärda. Samhällsbyggnadschefen informerar om att arbete pågår med ny detaljplan för Stora Torget. sunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 215 Medborgarförslag daterat Kommunstyrelsen Förslagsställaren (missiv) Arkitekten

12 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 122 Dnr 2015-Sbn0046 Budgetuppföljning Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnad rapport. Sektorsekonomen redogör för samhällsbyggnadssektorns budgetuppföljning per Sektorns driftutfall efter april månad är tkr, vilket motsvarar 29 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 33 procent. Helårsprognosen för driften är tkr, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 354 tkr. Sektorns investeringsutfall efter april månad är 969 tkr, vilket motsvarar 7 procent av helårsbudgeten. Helårsprognosen för investeringarna är tkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med tkr. Den största avvikelsen ligger på kostnaderna för ny infart vid Spilhammar i Mariannelund, där ett överskott på tkr förväntas i år. Arbetet kommer att pågå även under sunderlag Budgetuppföljningsrapport Kommunstyrelsen Sektorsekonomen Akten

13 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 123 Dnr 2015-Sbn0012 Investeringsbudget omfördelning att göra följande ombudgetering inom investeringsbudgeten 2015: Belopp tkr Ursprunglig budget tkr Gång- och cykelvägar Parker och lekplatser Tillgänglighetsåtgärder Trafikbelysning Digital bygglovhantering Samhällsbyggnadschefen redogör vid dagens sammanträde för bakgrunden till behovet av omfördelning, enligt följande: Gång- och cykelvägar Om ny gång- och cykelväg Hult Movänta ska kunna anläggas bedöms att cirka 600 tkr ytterligare behövs. Det beror dels på att statsbidrag med 50 procent inte erhållits, dels att Trafikverket ställt krav på att gång- och cykelvägen ska anläggas helt utanför vägområdet, vilket innebär högre kostnad än tidigare beräknat. Statsbidrag kan erhållas med en tredjedel av kostnaden. Parker och lekplatser Planering pågår för att göra om och anpassa lekplatsen i Vildparken för funktionshindrade barn. Dessutom planeras att anordna toalett som är funktionshinderanpassad. För att fullfölja detta bedöms att ytterligare 600 tkr behövs. För att genomföra projektet föreslås att medel från anslaget för tillgänglighetsåtgärder och anslaget för parker och lekplatser tas i anspråk. Tillgänglighetsåtgärder För att kunna anordna funktionshinderanpassad entré och toalett i Allégården i Kråkshult behöver anslaget öka med 200 tkr. Trafikbelysning Avsikten har varit att göra ett totalt utbyte av gatubelysningen längs Vetlandavägen i Eksjö. Efter ytterligare besiktning har det visat sig att belysningen är i bättre skick än vad tidigare bedömning visat. Därmed kan anslaget för trafikbelysning minskas avsevärt i år. Förr eller senare behöver dock denna belysning bytas ut. Digital bygglovhantering Ett system för digital bygglovhantering håller på att införas. Kostnaden bedöms bli lägre än budgeterade medel om 500 tkr och bör stanna på drygt 300 tkr.

14 Samhällsbyggnadsnämnden (33) sunderlag Överföringar och ombudgetering, investeringsbudget, daterad Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 88 Ombudgetering inom investeringsbudgeten 2015, förslag till beslut, daterat Samhällsbyggnadschefen Sektorsekonomen Akten

15 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 124 Dnr 2015-Sbn0015 Budget information att notera informationen. Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschefen och sektorsekonomen om mötet med budgetberedningen samt ledningsutskottets beslut Samhällsbyggnadschefen Sektorsekonomen Akten

16 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 125 Föregående protokoll Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

17 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 126 Miljö- och hälsoskydd - information att notera informationen. Miljöchefen och handläggare på miljöenheten informerar vid dagens sammanträde om verksamheten och arbetet med miljö- och hälsoskydd. Miljöchefen

18 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 127 Dnr Bokhandeln 1 ansökan om planbesked att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att i samråd med sökanden utreda hur parkeringsfrågan kan lösas vid utökning av antalet bostäder inom fastigheten. Vid dagens sammanträde informerar planarkitekten i ärendet. Hamhus AB har ansökt om planbesked för Bokhandeln 1. Sökanden avser att utöka befintlig byggnad på fastigheten Bokhandeln 1 (belägen utmed Nybrogatan i Eksjö) med en påbyggnad om två våningar för bostäder. Byggnaden används till kontors- och verksamhetsändamål (Smålandstidningen). Parkeringsfrågan måste lösas vid utökat antal bostäder. Gällande parkeringsnorm är idag 0,8 parkeringar per lägenhet vid nybyggnation av bostäder. sunderlag Ansökan om planbesked, daterad Sökanden Planarkitekten Akten

19 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 128 Dnr 2015-Sbn0028 Fisken 3, Tullgatan 6, villkorsbesked parkering att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att samråda med sökanden om förutsättningarna för ny bebyggelse på fastigheten och möjligheterna att lösa parkeringsfrågan. Vid dagens sammanträde informerar planarkitekten om att det har inkommit en förfrågan förvärv av del av parkering. Sökanden har intentioner att bebygga fastigheten Fisken 3, Tullgatan 6, med ett trettiotal bostäder, och tillhörande garage. Bolaget önskar förvärva del av parkeringen söder om Tullgatan för att uppföra garage till lägenheterna. Förtätning av bostäder i Eksjö medför ökat behov av parkeringar. Parkeringsnormen är idag 0,8 parkeringar per lägenhet vid nybyggnation av bostäder. sunderlag Förfrågan om villkorsbesked, daterad Sökanden Planarkitekten Akten

20 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 129 Dnr 2015-Sbn0032 Enskilda vägen Eksjöholm Sjöhaga (Kaffekullen) eventuellt kommunalt övertagande av driftansvar att hemställa att Trafikverket godkänner att Eksjö kommun träffar överenskommelse med vägförening Eksjöholm Sjöhaga om att kommunen övertar driftansvar för enskilda vägen från och med och att kommunen erhåller statsbidrag i samma omfattning som för närvarande. Trafikingenjören informerar om att det har inkommit en förfrågan om kommunalt övertagande av skötsel av enskilda vägen Eksjöholm Sjöhaga (Kaffekullen). Nuvarande vägförening framför att det succesivt sker en omvandling från fritids- till permanentbebyggelse utmed vägen. Den expanderande verksamheten på friluftsanläggningen Skidstugan samt Svenska Kyrkans nybyggda konferens- och fritidsanläggning har också medfört ökad trafik. Vägföreningen påtalar också att vägen är en viktig koppling mellan Skurugatavägen och riksväg 40/södra delen av Eksjö stad. Sträckan är också del av en populär motionsrunda för gång- och cykeltrafik, Hunsnäsen runt. Vägföreningen erhåller idag 80 procent av beräknad driftkostnad från Trafikverket och resterande 20 procent från kommunen. Trafikverket har meddelat trafikingenjören att vid kommunalt övertagande av skötseln erhåller kommunen samma bidrag som vägföreningen gör idag. Vägföreningen har dock kvar det juridiska ansvaret. sunderlag Skrivelse vägföreningen Eksjöholm Sjöhaga, inkommen Trafikverket Vägföreningen Eksjöholm Sjöhaga Trafikingenjören Akten

21 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 130 Dnr Väg 890 Grebo - Ryningsholm, bro över Emån (Solgenån) vid Nyebro - yttrande att inte ha några synpunkter i ärendet utöver vad kommunen tidigare framfört. Trafikverket meddelade i en förstudie daterad , att bro över Emån, (Solgenån) vid Nyebro, väg 890 har uppnått sin livslängd och tjänat ut. Då projektet innebär att åtgärder inom område för Natura 2000 ska vidtas krävs tillstånd enligt miljöbalken 7 kap Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och bevakar miljöhänsynen. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade, , 243, att inte ha någon erinran mot upprättad förstudie, men att förorda att ny bro utförs i trä i huvudsak då detta bedöms innebära minsta påverkan på naturmiljön. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, har meddelat att Trafikverket har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för anläggande av ny bro samt tillstånd att riva befintlig bro. Förslaget är att bron uppförs i betong. Synpunkter med anledning av ansökan ska lämnas till Växjö Tingsrätt senast den 15 maj Länsstyrelsen har översänt yttrande i ärendet till Växjö Tingsrätt, Markoch miljödomstolen. Av yttrandet framgår bland annat att länsstyrelsen tillstyrker att tillstånd lämnas till anläggande av ny bro och att tillstånd lämnas till att riva ut den befintliga bron. sunderlag Trafikverkets förstudie, samrådshandling, daterad oktober 2011 Samhällsbyggnadsutskottets beslut Ansökan i miljömål, daterad Växjö Tingsrätt (Mark- och miljödomstolen) Samhällsbyggnadschefen Trafikingenjören Akten

22 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 131 Dnr 2015-Sbn0031 Nya föreskrifter för väg 47, Jönköpings län - remiss att inte ha någon erinran mot remitterat förslag. Trafikverket har översänt remiss med förslag till nya föreskrifter samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning för väg 47, Jönköpings län. Väg 47 sträcker sig mellan Oskarshamn och Trollhättan. Vägen är av riksintresse och har en viktig roll för transporter mellan ost- och västkusten. Nuvarande sträckning av väg 47 öster om Vetlanda genom samhällena Sjunnen, Holsbybrunn och Alseda utgör en besvärlig flaskhals. Vägens utformning och sidoområden i förhållande till gällande hastighetsbegränsning samt rådande trafikmängder innebär att väg 47 har bristande säkerhetsstandard, främst till följd av att mittseparering saknas. Anledningen till prövningen är byggnation av en ny delsträcka av väg 47, söder om befintlig sträckning mellan Alseda och Sjunnen, till mötesseparerad landsväg med mitträcke. Trafikverkets bedömning är att ett långsiktigt hastighetsanspråk för väg 47 är 100 km/timme. Samhällsbyggnadschefen informerar vid dagens sammanträde. Remissförslaget innebär inga förändringar på den del av väg 47 som går genom Eksjö kommun. sunderlag Remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 47, Jönköpings län, daterad Trafikverket Samhällsbyggnadschefen Trafikingenjören Akten

23 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 132 Dnr 2015-Sbn0038 Reglering av sjön Solgen att ställa sig bakom intentionerna i den skrivelse till länsstyrelsen som inlämnats av Solgens fiskevårdsområdesförening, Eksjö Fiskeklubb, Solgens båtklubb och Eksjö Naturskyddsförening i januari I en skrivelse från föreningar, fastighetsägare och andra sakägare, framförs synpunkter om regleringen av sjön Solgen. Skrivelsen är ställd till Länsstyrelsen i Jönköpings län. I skrivelsen påtalas att regleringen av Solgen vid återkommande tillfällen orsakat mycket låga vattennivåer i sjön, vilket skapar problem för bland annat båtliv, bad, fiske och friluftsliv. Lösningen på detta föreslås genom att vid en bestämd nivå i Solgen gå över till minimitappning, eller att anpassa tappningen till inkommande flöde, vilket under sommaren och hösten regelbundet understiger minimitappningen på 1,4m3/sekund (enligt SMHI:s stationskorrigerande flöden på månadsmedelbasis). Följande önskemål framförs i skrivelsen: - att en miljökonsekvensbeskrivning av Solgens reglering genomförs, - att länsstyrelsen tillser att de miljölagar som tillkommit efter 1917 års vattendom och länsstyrelsens resolution från 1920 ska gälla för regleringen, - att länsstyrelsen försvarar naturreservaten, - att vattenståndet i Solgen endast i extremsituationer får understiga 195,12 meter över havet, samt - att en anpassning av den ett hundra år gamla vattendomen i modern tid genomförs. Samhällsbyggnadschefen har varit i kontakt med länsstyrelsen som har meddelat att de inte har resurser idag att införa någon ändring i vattendomen, men att en nationell utredning, Vattenverksamhetsutredningen, behandlar hur äldre vattendomar ska hanteras. Vidare har Havs- och Vattenmyndigheten lämnat bidrag för ett projekt kring Emån om vattenregleringsfrågor. sunderlag Skrivelse från fastighetsägare och andra sakägare, daterad januari 2015 Länsstyrelsen Solgens fiskevårdsområdesförening Eksjö Fiskeklubb Solgens båtklubb Eksjö Naturskyddsförening Emåförbundet Skånska Energi Samhällsbyggnadschefen Akten

24 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 133 Dnr Kållstorp 1:29 ansökan om tidsbegränsat lov i tio år ändrad användning från chark till livsmedelsbutik att med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 33 och enligt tjänsteyttrande lämna tidsbegränsat bygglov för livsmedelsbutik under tiden 18 maj 2015 till 18 maj Övriga upplysningar Enligt 9 kap. 43 plan- och bygglagen (2010:900) upphör beslutet att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Avgift: Se bilaga Byggnadsinspektören informerar om att ansökan om tidsbegränsat lov för 10 år har inkommit för en liten livsmedelsbutik på fastigheten Kållstorp 1:29. I butiken ska sökanden bedriva försäljning av förpackade varor, glass och kaffe. Butikslokalen ska vara i en befintlig byggnad. En liten öppen serveringsyta ska finnas på framsidan. Huset ligger i en sluttning vilket kan försvåra tillgängligheten. Tillgängligheten ska beaktas i den mån det går på platsen. På grannfastigheten finns parkeringsplatser som fastighetsägaren har lovat att upplåta till detta projekt. Åtkomst till dessa parkeringar sker från befintlig infart från Härstorpsvägen. I byggnaden som livsmedelsbutiken ska vara i finns idag ingen verksamhet och byggnaden har varit tom i många år. Någon gång för många år sedan fanns en liten chark i byggnaden. Området där fastigheten ligger är detaljplanerat. I planbestämmelserna står beteckningen bostad. Därmed strider användningen som livsmedelsbutik mot dessa bestämmelser. Det finns dock en möjlighet att ge ett tillfälligt lov om 10 år. I plan- och bygglagen (PBL) 9 kapitlet 33 står det att ett tidsbegränsat bygglov får ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. Ett tillfälligt bygglov får ges för högst femton år. Tiden kan på sökandes begäran förlängas med högst fem år i taget. Med hänvisning till ovanstående och till bestämmelserna i 9 kapitlet 33 plan- och bygglagen föreslår byggnadsinspektören att ett tidsbegränsat bygglov ges för livsmedelsbutik under tiden 18 maj 2015 till 18 maj 2025.

25 Samhällsbyggnadsnämnden (33) sunderlag Tjänsteyttrande, daterat Sökanden Byggnadsinspektören Akten

26 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 134 Dnr Västra Ekås 1:9 ansökan om bygglov nybyggnad av vindmätmast att med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31 och enligt tjänsteyttrande lämna bygglov enligt ansökan. Övriga upplysningar Enligt 9 kap. 43 plan- och bygglagen (2010:900) upphör beslutet att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Avgift: Se bilaga Vattenfall Vindkraft AB har ansökt om bygglov för att resa en mast för att kunna mäta vindförhållandena på fastigheten Västra Ekås 1:9. Platsen är vald för att vindmätningen skall vara representativ för en eventuell framtida vindkraftpark norr om Bruzaholm. Mätmasten planeras vara 140 meter hög med staglinor som stagas ut, upp till 75 meter från masten. Mastens placering är angiven till en viss koordinat men förutsätter att platsen kan ändras med 20 meter från den angivna punkten. Platsen utgörs av ett kalhygge med svag lutning. Den omgivande skogen är hög och domineras av planterad gran. Avståndet till befintlig skogsväg är cirka 50 meter. En vändplan i närheten skall användas som uppställningsyta för mastdelar vid arbetets genomförande. Mastdelarna lyfts sedan på plats med hjälp av helikopter. Platsen bedöms inte ha några skyddsvärden som förhindrar placeringen och berörda sakägare har inte haft några invändningar mot projektet. Närmaste bostadshus i Dödringshult ligger cirka 1,3 km från platsen och i Västra Ekås cirka 1,4 km. De boende där bedöms därför inte vara berörda av mastprojektet. Företaget har gjort en hinderanmälan till försvarsmakten som inte haft något att erinra mot uppförandet av masten och i februari 2015 gjordes en beställning av en flyghinderanalys från LFV avseende hela Bruzaholm vindkraftpark som väntas besvaras under denna vecka. Både Luftfartsverkets och Försvarsmaktens medgivande krävs innan masten uppförs. Med hänvisning till ovanstående och till bestämmelserna i 9 kapitlet 31 plan- och bygglagen föreslår bygglovarkitekten att samhällsbyggnadsnämnden ger bygglov enligt ansökan. sunderlag Tjänsteyttrande, daterat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 24 mars 2015 i anlutning till beslutande kommunstyrelsen i Leja, kommunhuset

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212 Samhällsbyggnadsnämnden 189-212 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl.... 7 Redovisning av utförd

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 14.00 15.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej 176 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer