Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde Innehåll 1 (33)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-05-13. Innehåll 1 (33)"

Transkript

1 Sida 1 (33) Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde Pga personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehåll Svinhusaberget 1, Sjöhagen detaljplan för antagande... 3 Kättarp 1:2, vindkraftpark Lockarp i Vetlanda och Eksjö kommuner... 5 Hundrastgård - medborgarförslag... 7 Inför sakkunniga för bevarandet av trähusen i Eksjö för framtiden - medborgarförslag... 8 Skyltning och affischering på Eksjö torg - medborgarförslag Krav på torgområdets utseende i Eksjö - medborgarförslag Budgetuppföljning Investeringsbudget omfördelning Budget information Föregående protokoll Miljö- och hälsoskydd - information Bokhandeln 1 ansökan om planbesked Fisken 3, Tullgatan 6, villkorsbesked parkering Enskilda vägen Eksjöholm Sjöhaga (Kaffekullen) eventuellt kommunalt övertagande av driftansvar Väg 890 Grebo - Ryningsholm, bro över Emån (Solgenån) vid Nyebro - yttrande Nya föreskrifter för väg 47, Jönköpings län - remiss Reglering av sjön Solgen Kållstorp 1:29 ansökan om tidsbegränsat lov i tio år ändrad användning från chark till livsmedelsbutik Västra Ekås 1:9 ansökan om bygglov nybyggnad av vindmätmast Mariannelund 9:1, före detta sulfitfabriken Markärenden, information Delegationsärenden Anmälningsärenden Medverkan vid överläggningar med nämndpresidierna, budgetberedning och ärendeberedning.. 32 Inbjudningar... 33

2

3 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 116 Dnr , Svinhusaberget 1, Sjöhagen detaljplan för antagande att godkänna utlåtandet efter granskning som ett underlag för justeringar av detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta upprättad detaljplan för Svinhusaberget 1, Sjöhagen, enligt plan- och bygglagen 5 kap 27. På grund av jäv deltar inte Lars Jansson (M) i handläggningen eller beslutet i detta ärende. Itolv AB har för avsikt att omvandla fastigheten Eksjö Svinhusaberget 1 från ett blandat verksamhetsområde till ett bostadsområde och har därför ansökt om planbesked. Området är beläget nordost om Itolvområdet intill Sjöängen i Eksjö. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 99, att godkänna samrådsredogörelsen som underlag för justering av detaljplaneförslaget, samt att godkänna upprättat planförslag för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap. 18. Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse i området som idag används för småindustri. Vid dagens sammanträde redovisar planarkitekten utlåtande efter granskning. Utöver utlåtandet redovisades även antagandehandlingarna. sunderlag Ansökan om planbesked, inkommen Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 146 Samrådshandlingar, daterade Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 14 Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 69 Samrådsredogörelse, daterad PM Solstudie, daterad Plan- och genomförandebeskrivning, daterad Plankarta, daterad Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 99 Utlåtande efter granskning, daterad Plan- och genomförandebeskrivning, daterad Plankarta, daterad

4 Samhällsbyggnadsnämnden (33) Kommunstyrelsen Planarkitekten Akten

5 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 117 Dnr Kättarp 1:2, vindkraftpark Lockarp i Vetlanda och Eksjö kommuner att avge yttrande över tillståndsansökan till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Östergötland enligt upprättat förslag, samt att hänskjuta frågan om kommunens yttrande enligt 16 kap. 4 miljöbalken till kommunstyrelsen. Svenska Vindbolaget AB har inkommit med en tillståndsansökan avseende vindkraftpark till miljöprövningsdelegation (MPD) vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. Ansökan har kompletterats och reviderats efter tidigare remissyttranden. Den nu reviderade ansökan presenterar två olika alternativ för den tänkta vindparken. I layout A är vindparken utökad med ett verk i Eksjö kommun, totalt 2 verk i Eksjö och 7 i Vetlanda. I layout B planeras 1 verk i Eksjö och 7 i Vetlanda. I båda alternativen önskar exploatören flytta vissa verk mellan 23 och 635 meter. Med anledning av detta har nu tillståndsansökan skickats från MPD till Eksjö kommun med begäran om yttrande över ansökan. Vid dagens sammanträde redogör miljöinspektören för förslag till yttrande över tillståndsansökan. Lokalisering i förhållande till både Eksjö och Vetlanda kommuners översiktsplan gör gällande att det aktuella området kan betraktas som lämpliga för vindbruk. I den kompletterade, och nu även reviderade, tillståndsansökan har ett vindkraftverk (nummer 9) tillkommit i alternativet som benämns layout A, inom Eksjö kommun. Ytterligare ett verk (nummer 6) har flyttats ca 600 meter sydväst enligt samma alternativ, men då inom Vetlanda kommun. Inom verkens beräknade 40 db(a)-kurva, finns inga bostadsfastigheter. Dock har det tidigare sökts och medgivits positivt förhandsbesked för bygglov avseende tre fritidshus på fastigheten Rot 1:3 inom Eksjö kommun. Förhandsbeskedet nyttjades inte för bygglov och förföll därför under hösten Tillstånd till etablering av verk nummer 9 i Eksjö kommun samt förflyttning av verk nummer 6 i Vetlanda kommun, kan komma att stå i konflikt med en eventuellt ny ansökan om bygglov på fastigheten Rot 1:3.

6 Samhällsbyggnadsnämnden (33) För alternativet som benämns layout B föreligger inte ovanstående risk för intressekonflikter. De justeringar av verksplaceringar som presenteras är mindre än 50 meter och görs med hänsyn till allmänna vägar. Enligt båda alternativen kommer bullernivåerna vid de fem närmast belägna bostadsfastigheterna att ligga på mer än 39 db(a) och i vissa fall 39,9 db(a), beräknat som kumulativ bullerpåverkan tillsammans med den planerade vindparken vid Kullboarp. Konsekvensen av detta blir att marginalerna till ett eventuellt överskridande av bullervärden kommer att vara små, vilket är ytterst tveksamt att acceptera. Dock ger layout B en något lägre ljudbild vid bostäder i de flesta fallen jämfört med layout A. I layout B bör möjligheterna att flytta verk nummer 6 söderut enligt layout A prövas. Andra hänsynstagande Bolaget har i sin reviderade och kompletterade tillståndsansökan redovisat en inventering av kulturvärden för layout A. Även kompletterande utredningar av fågelliv presenteras. Sammanfattningsvis föreslås inga vidare åtgärder inom det utvidgade undersökningsområdet. Eksjö kommuns översiktsplan visar inte på några kända riksintressen, särskilda natur- och kulturvärden eller Natura 2000-områden på platsen för den tilltänkta etableringen. Den tänkta etableringen strider således inte mot intressen upptagna i översiktsplanen. Generellt anser dock samhällsbyggnadsnämnden att tillstånd inte bör beviljas om buller från verken överskrider 40 db(a) vid bostäder. Det bör inte heller tillåtas att verk uppförs närmare bostäder, men körs på ett lägre effektuttag för att klara bullergränserna. Vidare bör det inte heller tillåtas att den sannolika skuggtiden överskrider åtta timmar per år. I sådant fall bör verken utrustas med avkopplingsautomatik för att minska skuggtiden. sunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 16 Begäran om yttrande enligt 16 kap. 4 miljöbalken, daterat Yttrande, daterat Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadschefen Miljöchefen Miljöinspektören Akten

7 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 118 Dnr 2015-Klk0076 Hundrastgård - medborgarförslag Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare beslut , 136, samt , 197. Förslagsställaren framför i rubricerat medborgarförslag, daterat , behovet av en hundrastgård för att hundägare på ett säkert och tryggt sätt ska kunna släppa sina hundar lösa, med hänsyn till hundrädda och barn. Samhällsbyggnadschefen informerar vid dagens sammanträde. Medborgarförslag om hundrastgård i Eksjö har behandlats tidigare. Kommunfullmäktige beslutade , 136, samt , 197, att avslå medborgarförslagen att i kommunens regi anlägga en hundrastgård. sunderlag Medborgarförslag, daterat Kommunfullmäktiges beslut , 189 Kommunfullmäktiges beslut , 197 Kommunstyrelsen Förslagsställaren (missiv) Samhällsbyggnadschefen

8 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 119 Dnr 2015-Klk0138 Inför sakkunniga för bevarandet av trähusen i Eksjö för framtiden - medborgarförslag Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att uttala följande: Att bevara, vårda och utveckla Eksjös unika stadsmiljö med den gamla trähusbebyggelsen utgör en prioriterad fråga i kommunen. Det framgår bland annat av det kulturhistoriska handlingsprogram som kommunfullmäktige antog En stor del av bebyggelsen är också byggnadsminnesförklarad genom beslut av länsstyrelsen, vilket innebär att vissa åtgärder inte får vidtas utan länsstyrelsens godkännande. Även gällande detaljplan med tillhörande tomtindelningar ger visst skydd för den befintliga bebyggelsen. Härutöver gäller plan- och bygglagens allmänna hänsynsregler. Ett aktivt och kontinuerligt samarbete med berörda fastighetsägare är av stor vikt för att ta till vara den resurs som den unika trästaden utgör. Att skapa engagemang och förmedla kunskap om vikten av att bevara och utveckla trästaden är den viktigaste faktorn i sammanhanget. Detta sker dels i direkt dialog med respektive fastighetsägare, dels inom ramen för samarbetet i Eksjö stadsutveckling ekonomisk förening. Samhällsbyggnadssektorn medverkar gärna med rådgivning till fastighetsägare och andra om vården av bebyggelsen i Eksjö stad samt förmedlar kontakter med länsstyrelsen och länsmuseet. Kommunen har också ett tillsynsansvar enligt planoch bygglagen. Eksjö kommun har dock ingen egen byggnadsantikvarisk expertis utan använder sig dessa delar av länsmuseet eller andra experter. Det bedöms inte erforderligt att tillskapa en särskild grupp med sakkunniga för arbetet med bevarandet av den äldre trähusbebyggelsen, utan detta bör ske inom ramen för befintlig organisation och i samarbete med andra myndigheter samt fastighetsägare med flera. Medborgarförslaget förklaras därmed besvarat. Förslagsställaren framför i rubricerat medborgarförslag, daterat , önskemål om att det bör finnas en grupp med sakkunniga i frågan om hur bevarandet av de äldre trähusen i Eksjö tas om hand för framtiden. Gruppen ska kunna bistå med råd och kontroll för att kulturskatten inte ska gå förlorad. Samhällsbyggnadschefen informerar om att arbetet med att bevara, vårda och utveckla Eksjös unika stadsmiljö med den gamla trähusbebyggelsen utgör en prioriterad fråga i kommunen. Det finns redan idag rådgivning, samarbete,

9 Samhällsbyggnadsnämnden (33) handlingsprogram, planer, tillsynsansvar och lagar beträffande bevarandet av gamla stan i Eksjö. sunderlag Medborgarförslag, daterat Kommunfullmäktiges beslut , 212 Kommunstyrelsen Förslagsställaren (missiv) Samhällsbyggnadschefen Bygglovarkitekten Arkitekten

10 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 120 Dnr 2015-Klk0140 Skyltning och affischering på Eksjö torg - medborgarförslag Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut , 205, besluta att frågan om behov och placering av affischeringsplats inom eller i anslutning till torgets område ska studeras i samband med genomförandet av ny detaljplan för kvarteret Kyrkan 1 och Stora torget i Eksjö, samt att med detta förklara medborgarförslaget besvarat. I rubricerat medborgarförslag, daterat , framförs önskemål om att en skylt för affischering, av samma typ som nu finns norr om kyrkan (turistinformation), monteras upp för att undvika att gatupratare står uppsatta på torget dygnet runt. Skylten föreslås vara av samma typ som finns norr om kyrkan, (turistinformationsskylten), men av ett större format. Vidare föreslås att affischer ska fästas upp bakom en plastsarg som fälls över för att undvika pappersfladder. Samhällsbyggnadschefen informerar om att medborgarförslag om affischeringsplatser inom eller i anslutning till torgets område tidigare har behandlats. Kommunfullmäktige beslutade, , 205, att frågan om behov och placering av affischeringsplats inom eller i anslutning till torgets område ska studeras i samband med genomförandet av ny detaljplan för kvarteret Kyrkan 1 och Stora Torget i Eksjö, samt att därmed förklara medborgarförslaget besvarat. sunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 214 Medborgarförslag, daterat Kommunfullmäktiges beslut , 205 Kommunstyrelsen Förslagsställaren (missiv) Samhällsbyggnadschefen Arkitekten

11 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 121 Dnr 2015-Klk0141 Krav på torgområdets utseende i Eksjö - medborgarförslag Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera att arbete med ny detaljplan för Stora Torget i Eksjö pågår och att frågan om uteserveringar med mera ska beaktas i planarbetet, samt att därmed förklara medborgarförslaget besvarat. Förslagsställaren föreslår i rubricerat medborgarförslag, daterat , att kommunen måste ställa krav på utseendet av torgområdet. Förslagsställaren anser att stadshotellets uteveranda inte är någon vacker syn mot torget och att det med enkla medel borde gå att åtgärda. Samhällsbyggnadschefen informerar om att arbete pågår med ny detaljplan för Stora Torget. sunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 215 Medborgarförslag daterat Kommunstyrelsen Förslagsställaren (missiv) Arkitekten

12 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 122 Dnr 2015-Sbn0046 Budgetuppföljning Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnad rapport. Sektorsekonomen redogör för samhällsbyggnadssektorns budgetuppföljning per Sektorns driftutfall efter april månad är tkr, vilket motsvarar 29 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 33 procent. Helårsprognosen för driften är tkr, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 354 tkr. Sektorns investeringsutfall efter april månad är 969 tkr, vilket motsvarar 7 procent av helårsbudgeten. Helårsprognosen för investeringarna är tkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med tkr. Den största avvikelsen ligger på kostnaderna för ny infart vid Spilhammar i Mariannelund, där ett överskott på tkr förväntas i år. Arbetet kommer att pågå även under sunderlag Budgetuppföljningsrapport Kommunstyrelsen Sektorsekonomen Akten

13 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 123 Dnr 2015-Sbn0012 Investeringsbudget omfördelning att göra följande ombudgetering inom investeringsbudgeten 2015: Belopp tkr Ursprunglig budget tkr Gång- och cykelvägar Parker och lekplatser Tillgänglighetsåtgärder Trafikbelysning Digital bygglovhantering Samhällsbyggnadschefen redogör vid dagens sammanträde för bakgrunden till behovet av omfördelning, enligt följande: Gång- och cykelvägar Om ny gång- och cykelväg Hult Movänta ska kunna anläggas bedöms att cirka 600 tkr ytterligare behövs. Det beror dels på att statsbidrag med 50 procent inte erhållits, dels att Trafikverket ställt krav på att gång- och cykelvägen ska anläggas helt utanför vägområdet, vilket innebär högre kostnad än tidigare beräknat. Statsbidrag kan erhållas med en tredjedel av kostnaden. Parker och lekplatser Planering pågår för att göra om och anpassa lekplatsen i Vildparken för funktionshindrade barn. Dessutom planeras att anordna toalett som är funktionshinderanpassad. För att fullfölja detta bedöms att ytterligare 600 tkr behövs. För att genomföra projektet föreslås att medel från anslaget för tillgänglighetsåtgärder och anslaget för parker och lekplatser tas i anspråk. Tillgänglighetsåtgärder För att kunna anordna funktionshinderanpassad entré och toalett i Allégården i Kråkshult behöver anslaget öka med 200 tkr. Trafikbelysning Avsikten har varit att göra ett totalt utbyte av gatubelysningen längs Vetlandavägen i Eksjö. Efter ytterligare besiktning har det visat sig att belysningen är i bättre skick än vad tidigare bedömning visat. Därmed kan anslaget för trafikbelysning minskas avsevärt i år. Förr eller senare behöver dock denna belysning bytas ut. Digital bygglovhantering Ett system för digital bygglovhantering håller på att införas. Kostnaden bedöms bli lägre än budgeterade medel om 500 tkr och bör stanna på drygt 300 tkr.

14 Samhällsbyggnadsnämnden (33) sunderlag Överföringar och ombudgetering, investeringsbudget, daterad Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 88 Ombudgetering inom investeringsbudgeten 2015, förslag till beslut, daterat Samhällsbyggnadschefen Sektorsekonomen Akten

15 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 124 Dnr 2015-Sbn0015 Budget information att notera informationen. Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschefen och sektorsekonomen om mötet med budgetberedningen samt ledningsutskottets beslut Samhällsbyggnadschefen Sektorsekonomen Akten

16 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 125 Föregående protokoll Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

17 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 126 Miljö- och hälsoskydd - information att notera informationen. Miljöchefen och handläggare på miljöenheten informerar vid dagens sammanträde om verksamheten och arbetet med miljö- och hälsoskydd. Miljöchefen

18 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 127 Dnr Bokhandeln 1 ansökan om planbesked att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att i samråd med sökanden utreda hur parkeringsfrågan kan lösas vid utökning av antalet bostäder inom fastigheten. Vid dagens sammanträde informerar planarkitekten i ärendet. Hamhus AB har ansökt om planbesked för Bokhandeln 1. Sökanden avser att utöka befintlig byggnad på fastigheten Bokhandeln 1 (belägen utmed Nybrogatan i Eksjö) med en påbyggnad om två våningar för bostäder. Byggnaden används till kontors- och verksamhetsändamål (Smålandstidningen). Parkeringsfrågan måste lösas vid utökat antal bostäder. Gällande parkeringsnorm är idag 0,8 parkeringar per lägenhet vid nybyggnation av bostäder. sunderlag Ansökan om planbesked, daterad Sökanden Planarkitekten Akten

19 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 128 Dnr 2015-Sbn0028 Fisken 3, Tullgatan 6, villkorsbesked parkering att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att samråda med sökanden om förutsättningarna för ny bebyggelse på fastigheten och möjligheterna att lösa parkeringsfrågan. Vid dagens sammanträde informerar planarkitekten om att det har inkommit en förfrågan förvärv av del av parkering. Sökanden har intentioner att bebygga fastigheten Fisken 3, Tullgatan 6, med ett trettiotal bostäder, och tillhörande garage. Bolaget önskar förvärva del av parkeringen söder om Tullgatan för att uppföra garage till lägenheterna. Förtätning av bostäder i Eksjö medför ökat behov av parkeringar. Parkeringsnormen är idag 0,8 parkeringar per lägenhet vid nybyggnation av bostäder. sunderlag Förfrågan om villkorsbesked, daterad Sökanden Planarkitekten Akten

20 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 129 Dnr 2015-Sbn0032 Enskilda vägen Eksjöholm Sjöhaga (Kaffekullen) eventuellt kommunalt övertagande av driftansvar att hemställa att Trafikverket godkänner att Eksjö kommun träffar överenskommelse med vägförening Eksjöholm Sjöhaga om att kommunen övertar driftansvar för enskilda vägen från och med och att kommunen erhåller statsbidrag i samma omfattning som för närvarande. Trafikingenjören informerar om att det har inkommit en förfrågan om kommunalt övertagande av skötsel av enskilda vägen Eksjöholm Sjöhaga (Kaffekullen). Nuvarande vägförening framför att det succesivt sker en omvandling från fritids- till permanentbebyggelse utmed vägen. Den expanderande verksamheten på friluftsanläggningen Skidstugan samt Svenska Kyrkans nybyggda konferens- och fritidsanläggning har också medfört ökad trafik. Vägföreningen påtalar också att vägen är en viktig koppling mellan Skurugatavägen och riksväg 40/södra delen av Eksjö stad. Sträckan är också del av en populär motionsrunda för gång- och cykeltrafik, Hunsnäsen runt. Vägföreningen erhåller idag 80 procent av beräknad driftkostnad från Trafikverket och resterande 20 procent från kommunen. Trafikverket har meddelat trafikingenjören att vid kommunalt övertagande av skötseln erhåller kommunen samma bidrag som vägföreningen gör idag. Vägföreningen har dock kvar det juridiska ansvaret. sunderlag Skrivelse vägföreningen Eksjöholm Sjöhaga, inkommen Trafikverket Vägföreningen Eksjöholm Sjöhaga Trafikingenjören Akten

21 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 130 Dnr Väg 890 Grebo - Ryningsholm, bro över Emån (Solgenån) vid Nyebro - yttrande att inte ha några synpunkter i ärendet utöver vad kommunen tidigare framfört. Trafikverket meddelade i en förstudie daterad , att bro över Emån, (Solgenån) vid Nyebro, väg 890 har uppnått sin livslängd och tjänat ut. Då projektet innebär att åtgärder inom område för Natura 2000 ska vidtas krävs tillstånd enligt miljöbalken 7 kap Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och bevakar miljöhänsynen. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade, , 243, att inte ha någon erinran mot upprättad förstudie, men att förorda att ny bro utförs i trä i huvudsak då detta bedöms innebära minsta påverkan på naturmiljön. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, har meddelat att Trafikverket har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för anläggande av ny bro samt tillstånd att riva befintlig bro. Förslaget är att bron uppförs i betong. Synpunkter med anledning av ansökan ska lämnas till Växjö Tingsrätt senast den 15 maj Länsstyrelsen har översänt yttrande i ärendet till Växjö Tingsrätt, Markoch miljödomstolen. Av yttrandet framgår bland annat att länsstyrelsen tillstyrker att tillstånd lämnas till anläggande av ny bro och att tillstånd lämnas till att riva ut den befintliga bron. sunderlag Trafikverkets förstudie, samrådshandling, daterad oktober 2011 Samhällsbyggnadsutskottets beslut Ansökan i miljömål, daterad Växjö Tingsrätt (Mark- och miljödomstolen) Samhällsbyggnadschefen Trafikingenjören Akten

22 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 131 Dnr 2015-Sbn0031 Nya föreskrifter för väg 47, Jönköpings län - remiss att inte ha någon erinran mot remitterat förslag. Trafikverket har översänt remiss med förslag till nya föreskrifter samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning för väg 47, Jönköpings län. Väg 47 sträcker sig mellan Oskarshamn och Trollhättan. Vägen är av riksintresse och har en viktig roll för transporter mellan ost- och västkusten. Nuvarande sträckning av väg 47 öster om Vetlanda genom samhällena Sjunnen, Holsbybrunn och Alseda utgör en besvärlig flaskhals. Vägens utformning och sidoområden i förhållande till gällande hastighetsbegränsning samt rådande trafikmängder innebär att väg 47 har bristande säkerhetsstandard, främst till följd av att mittseparering saknas. Anledningen till prövningen är byggnation av en ny delsträcka av väg 47, söder om befintlig sträckning mellan Alseda och Sjunnen, till mötesseparerad landsväg med mitträcke. Trafikverkets bedömning är att ett långsiktigt hastighetsanspråk för väg 47 är 100 km/timme. Samhällsbyggnadschefen informerar vid dagens sammanträde. Remissförslaget innebär inga förändringar på den del av väg 47 som går genom Eksjö kommun. sunderlag Remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 47, Jönköpings län, daterad Trafikverket Samhällsbyggnadschefen Trafikingenjören Akten

23 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 132 Dnr 2015-Sbn0038 Reglering av sjön Solgen att ställa sig bakom intentionerna i den skrivelse till länsstyrelsen som inlämnats av Solgens fiskevårdsområdesförening, Eksjö Fiskeklubb, Solgens båtklubb och Eksjö Naturskyddsförening i januari I en skrivelse från föreningar, fastighetsägare och andra sakägare, framförs synpunkter om regleringen av sjön Solgen. Skrivelsen är ställd till Länsstyrelsen i Jönköpings län. I skrivelsen påtalas att regleringen av Solgen vid återkommande tillfällen orsakat mycket låga vattennivåer i sjön, vilket skapar problem för bland annat båtliv, bad, fiske och friluftsliv. Lösningen på detta föreslås genom att vid en bestämd nivå i Solgen gå över till minimitappning, eller att anpassa tappningen till inkommande flöde, vilket under sommaren och hösten regelbundet understiger minimitappningen på 1,4m3/sekund (enligt SMHI:s stationskorrigerande flöden på månadsmedelbasis). Följande önskemål framförs i skrivelsen: - att en miljökonsekvensbeskrivning av Solgens reglering genomförs, - att länsstyrelsen tillser att de miljölagar som tillkommit efter 1917 års vattendom och länsstyrelsens resolution från 1920 ska gälla för regleringen, - att länsstyrelsen försvarar naturreservaten, - att vattenståndet i Solgen endast i extremsituationer får understiga 195,12 meter över havet, samt - att en anpassning av den ett hundra år gamla vattendomen i modern tid genomförs. Samhällsbyggnadschefen har varit i kontakt med länsstyrelsen som har meddelat att de inte har resurser idag att införa någon ändring i vattendomen, men att en nationell utredning, Vattenverksamhetsutredningen, behandlar hur äldre vattendomar ska hanteras. Vidare har Havs- och Vattenmyndigheten lämnat bidrag för ett projekt kring Emån om vattenregleringsfrågor. sunderlag Skrivelse från fastighetsägare och andra sakägare, daterad januari 2015 Länsstyrelsen Solgens fiskevårdsområdesförening Eksjö Fiskeklubb Solgens båtklubb Eksjö Naturskyddsförening Emåförbundet Skånska Energi Samhällsbyggnadschefen Akten

24 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 133 Dnr Kållstorp 1:29 ansökan om tidsbegränsat lov i tio år ändrad användning från chark till livsmedelsbutik att med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 33 och enligt tjänsteyttrande lämna tidsbegränsat bygglov för livsmedelsbutik under tiden 18 maj 2015 till 18 maj Övriga upplysningar Enligt 9 kap. 43 plan- och bygglagen (2010:900) upphör beslutet att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Avgift: Se bilaga Byggnadsinspektören informerar om att ansökan om tidsbegränsat lov för 10 år har inkommit för en liten livsmedelsbutik på fastigheten Kållstorp 1:29. I butiken ska sökanden bedriva försäljning av förpackade varor, glass och kaffe. Butikslokalen ska vara i en befintlig byggnad. En liten öppen serveringsyta ska finnas på framsidan. Huset ligger i en sluttning vilket kan försvåra tillgängligheten. Tillgängligheten ska beaktas i den mån det går på platsen. På grannfastigheten finns parkeringsplatser som fastighetsägaren har lovat att upplåta till detta projekt. Åtkomst till dessa parkeringar sker från befintlig infart från Härstorpsvägen. I byggnaden som livsmedelsbutiken ska vara i finns idag ingen verksamhet och byggnaden har varit tom i många år. Någon gång för många år sedan fanns en liten chark i byggnaden. Området där fastigheten ligger är detaljplanerat. I planbestämmelserna står beteckningen bostad. Därmed strider användningen som livsmedelsbutik mot dessa bestämmelser. Det finns dock en möjlighet att ge ett tillfälligt lov om 10 år. I plan- och bygglagen (PBL) 9 kapitlet 33 står det att ett tidsbegränsat bygglov får ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. Ett tillfälligt bygglov får ges för högst femton år. Tiden kan på sökandes begäran förlängas med högst fem år i taget. Med hänvisning till ovanstående och till bestämmelserna i 9 kapitlet 33 plan- och bygglagen föreslår byggnadsinspektören att ett tidsbegränsat bygglov ges för livsmedelsbutik under tiden 18 maj 2015 till 18 maj 2025.

25 Samhällsbyggnadsnämnden (33) sunderlag Tjänsteyttrande, daterat Sökanden Byggnadsinspektören Akten

26 Samhällsbyggnadsnämnden (33) SbN 134 Dnr Västra Ekås 1:9 ansökan om bygglov nybyggnad av vindmätmast att med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31 och enligt tjänsteyttrande lämna bygglov enligt ansökan. Övriga upplysningar Enligt 9 kap. 43 plan- och bygglagen (2010:900) upphör beslutet att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Avgift: Se bilaga Vattenfall Vindkraft AB har ansökt om bygglov för att resa en mast för att kunna mäta vindförhållandena på fastigheten Västra Ekås 1:9. Platsen är vald för att vindmätningen skall vara representativ för en eventuell framtida vindkraftpark norr om Bruzaholm. Mätmasten planeras vara 140 meter hög med staglinor som stagas ut, upp till 75 meter från masten. Mastens placering är angiven till en viss koordinat men förutsätter att platsen kan ändras med 20 meter från den angivna punkten. Platsen utgörs av ett kalhygge med svag lutning. Den omgivande skogen är hög och domineras av planterad gran. Avståndet till befintlig skogsväg är cirka 50 meter. En vändplan i närheten skall användas som uppställningsyta för mastdelar vid arbetets genomförande. Mastdelarna lyfts sedan på plats med hjälp av helikopter. Platsen bedöms inte ha några skyddsvärden som förhindrar placeringen och berörda sakägare har inte haft några invändningar mot projektet. Närmaste bostadshus i Dödringshult ligger cirka 1,3 km från platsen och i Västra Ekås cirka 1,4 km. De boende där bedöms därför inte vara berörda av mastprojektet. Företaget har gjort en hinderanmälan till försvarsmakten som inte haft något att erinra mot uppförandet av masten och i februari 2015 gjordes en beställning av en flyghinderanalys från LFV avseende hela Bruzaholm vindkraftpark som väntas besvaras under denna vecka. Både Luftfartsverkets och Försvarsmaktens medgivande krävs innan masten uppförs. Med hänvisning till ovanstående och till bestämmelserna i 9 kapitlet 31 plan- och bygglagen föreslår bygglovarkitekten att samhällsbyggnadsnämnden ger bygglov enligt ansökan. sunderlag Tjänsteyttrande, daterat

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-06-10

Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-06-10 2015-06-10 Sida 1 (54) Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-06-10 Pga personuppgiftslagen (PUL) är vissa uppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehåll Föregående protokoll...

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer