- 2 - E-post: Hemsida:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- 2 - E-post: linda.storkull@grkom.se Hemsida: www.gotaalvvvf.org"

Transkript

1 Rapport avseende Vattendragskontroll 27

2 Denna rapport utgör en sammanställning av under 27 framtagna undersökningsresultat vid den av Göta älvs vattenvårdsförbund bedrivna kontrollverksamheten. Den som önskar ytterligare uppgifter kan erhålla dessa från Vattenvårdsförbundets kansli genom kontakt med Linda Storkull, telefon och fax E-post: Hemsida:

3 GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Innehåll Inledning och sammanfattande kommentarer DEL A Göta älv DEL B Säveån DEL C Mölndalsån Begreppsförklaringar - 3 -

4 - 4 -

5 Innehållsförteckning 27 STYRELSE OCH ARBETSGRUPPER MEDLEMMAR KARTFÖRKLARING MÄTSTATIONER OCH PROVTAGNINGSPUNKTER INLEDNING POLICY KONTROLLVERKSAMHETEN SPECIALUNDERSÖKNINGAR 27 SAMMANFATTNINGAR BOTTENFAUNA I SÄVEÅN UNDERSÖKNINGAR MED PASSIVA PROVTAGARE I SÄVEÅNS AVRINNINGSOMRÅDE FORSKNINGSVERKSAMHET VATTENVÅRDANDE ÅTGÄRDER HÄNDELSER I GÖTA ÄLV VERKSAMHETSPLAN PROGRAM FÖR VATTENDRAGSKONTROLL GÖTA ÄLV MED TILLFLÖDEN SÄVEÅN MÖLNDALSÅN DEL A GÖTA ÄLV MÄTSTATIONER OCH PROVTAGNINGSPUNKTER GÖTA OCH NORDRE ÄLVAR KOMMENTARER TILL 27 ÅRS VATTENDRAGSKONTROLL I GÖTA ÄLV VATTENFÖRING I GÖTA ÄLV MATERIALTRANSPORT VATTENDRAGSKONTROLL GÖTA ÄLV DEL A:2 LÄRJEÅN KOMMENTARER TILL 27 ÅRS VATTENDRAGSKONTROLL I LÄRJEÅN VATTENDRAGSKONTROLL LÄRJEÅN DEL A:3 TILLFLÖDEN VATTENDRAGSKONTROLL TILLFLÖDEN DEL B SÄVEÅN KOMMENTARER TILL 27 ÅRS VATTENDRAGSKONTROLL I SÄVEÅN VATTENDRAGSKONTROLL SÄVEÅN KOMMENTARER TILL ÖVRIGA PARAMETRAR SAMMANSTÄLLNING AV YTPROVER I SÄVEÅNS SJÖAR DEL C MÖLNDALSÅN KOMMENTARER TILL 27 ÅRS VATTENDRAGSKONTROLL I MÖLNDALSÅN VATTENDRAGSKONTROLL KOMMENTARER TILL ÖVRIGA PARAMETRAR BEGREPPSFÖRKLARINGAR

6 Styrelse och arbetsgrupper 27 Ordinarie Cecilia Dalman Eek, ordf. Göteborgs Stad styrelseledamöter Leif Mowitz, vice ordf. Volvo Aero Corporation Göran Andersson Eka Chemicals AB Carl-Erik Bergsén Alingsås kommun Niclas Grönvall Lilla Edets kommun Ulf Andersson SKF AB Claes Johansson Göteborgs Stad Gunnar Johansson SCA Hygiene Paper AB, Edet Bruk Kaj Johansson Mölndals Stad Sven Johansson Härryda kommun Thomas Stalfors AstraZeneca AB Narcis Mesic Holmen Paper AB Suppleanter Ann-Christine Tornebjer Torslid Trollhättans kommun Åsa Wilske Göteborgs Hamn AB Lars Nygren Vattenfall AB, Vattenkraft Claes Wångsell Göteborg Vatten Arbetsutskott Cecilia Dalman Eek, ordf. Göteborgs Stad Leif Mowitz, vice ordf. Volvo Aero Corporation Claes Wångsell Göteborg Vatten Program- och Cecilia Dalman Eek, ordf. Göteborgs Stad utvärderingsgrupp Göran Andersson Eka Chemicals AB Mikael Asplund Lilla Edets kommun Olof Bergstedt Göteborg Vatten Dan Hellman Länsstyrelsen Västra Götaland Bo Svärd Miljöförvaltningen i Göteborg Hans Oscarsson Länsstyrelsen Västra Götaland, Vattenmyndigheten Västerhavet Informationsgrupp Cecilia Dalman Eek, ordf Göteborgs Stad Erik Widén Eka Chemicals AB Kristian Pedersen Göteborgs Stad Mätvärden och statistik Linda Storkull Monica Dahlberg Kommunalförbundet GR Layout Gunnel Lihmé Kommunalförbundet GR Sekreterare Monica Dahlberg Kommunalförbundet GR - 6 -

7 Medlemmar 27 Kommuner Företag och övriga Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Trollhättan, Vårgårda, Vänersborg, Öckerö AB Axel Christiernsson, Nol ABB Kabeldon AB, Alingsås Antens Fiskevårdsområdesförening Antens Laxodling AB Askania AB, Göteborg AstraZeneca, Mölndal Banverket Västra banregionen, Göteborg Eka Chemicals AB, Bohus Eka Chemicals AB, Trollhättan E.ON Värme Syd AB Ferroprodukter AB, Göteborg Geveko Industri AB, Göteborg Gustavsberg - Vårgårda Armatur AB Göteborgs Energi AB, Göteborg Göteborgs Hamn, Göteborg Göteborgs Kex AB, Kungälv Göteborg-Landvetter flygplats, Landvetter Holmen Paper AB, Vargön Knauf Danogips GmbH, Inlands AB, Lilla Edet Mjörns Fiskevårdsområdesförening, Alingsås Mölndals Energi AB, Mölndal Parker Hannifin AB, Trollhättan Perstorp Oxo AB, Nol RECI Industri AB, Göteborg Renova AB, Göteborg Saab Automobil AB, Trollhättan SCA Hygiene Products AB, Lilla Edet Sjöfartsverket, Trollhätte kanal SKF Sverige AB, Göteborg Skrotfrag AB, Agnesberg Sportfiskarna, Göteborg Säveån Aspen fiskevårdsområdesförening Säveåns övre fiskevårdsområdesförening TEKA AB, Alingsås Trollhättan-Vänersborgs flygplats, Trollhättan Tudor AB, Nol Univar AB, Göteborg Vargön Alloys AB, Vargön Vattenfall Vattenkraft AB, Trollhättan Volvo AB, Göteborg Volvo Aero Corporation, Trollhättan Vårgårda Kromverk AB, Vårgårda Västra Götalandsregionen - 7 -

8 Kartförklaring Säveån 2 Sävens utlopp 6 Säveån nedströms Vårgårda 8 Svartån 1 Säveån vid Torp 14 Säveån inlopp i Mjörn 15 Mellbyån inlopp i Anten 15A Lobäcken inlopp i Anten 16 Mellbyån utlopp ur Anten 17 Mellbyån inlopp i Mjörn 18 Säveån utlopp ur Mjörn 2 Säveån utlopp ur Sävelången 26 Säveån inlopp i Aspen 28 Säveån utlopp ur Aspen 29 Säveån Kyrkbron i Partille 3 Säveån 32 Lemmingebron ME I Mjörn ASP I Aspen AN I Anten AS I Anten AÖ I Anten Å1 I Ålandasjön Fasta Stationer +PMK 1 Skräcklan 2 Gäddebäck 3 Älvabo 4 Garn 5 Södra Nol 6 Ormo 7 Surte 8 Lärjeholm 9 Stenpiren 1 Älvsborgsbron Vargön PMK Trollhättan PMK Lärjeholm Tillflöden till Göta älv ST1 Gärdhemsån ST2 Stallbackaån, väg 115 ST3 Kårebrobäcken SL1 Slumpån SL2 Lillån, Lunneberg SL3 Lillån, Rommele-Kalvhed SL4 Lerumsån SL5 Visslaån GÅ1 Gårdaån G1 Grönån SK Sköldsån B Brattorpsån Lärjeån 1 Västra grenen 2 Östra grenen 3 Kvarnabäcken 4 Bro i Västra Bergum 5 Bro vid Torv Hög 6 Bro väg mot Geråsen 7 Bro vid Annedal 8 Bro i Linnarhult 9 Bro G:a väg 45 Mölndalsån 1 Uppströms Hindås RV 2 Nedströms Hindås RV 4 Inlopp i Gröen 5 Utlopp ur Gröen 6 Inlopp i Rådasjön 7 Utlopp ur Stensjön 7.3 Nedströms Papyrus 8 Samflöde Balltorpsb o Kålleredsb 8.1 Bro vid Växthusgatan 1 Nya Ullevi RL Rådasjön - 8 -

9 Mätstationer och provtagningspunkter

10 Inledning Göta älvs vattenvårdsförbund är en frivillig sammanslutning av intressenter som påverkar och/eller påverkas av Göta älv och dess biflöden. Förbundets intresseområde, som illustreras med en kartskiss på sidan 9, utgörs av Göta älv nedströms Vänern med de viktigaste tillflödena Slumpån, Lärjeån, Säveån och Mölndalsån. Förbundets uppgift är att verka för god vattenvård. Arbetet sker i nära samråd med miljöövervakande organ så som Länsstyrelsens miljövårdsenhet och kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder, liksom företrädare för näringsliv, forskning och naturvård. Primärt sker arbetet genom att samordna och genomföra behövlig vattendragskontroll inom området. Förbundets styrelse antog i februari 1996 en policy för verksamheten som redovisas nedan. Styrelsen har efter detta kompletterat policyn med kommentarer och tillämpningsanvisningar. Medlemmarna i förbundet utgjordes under 27 av 13 kommuner, 37 företag och 6 stycken övriga medlemmar. Av de senare är 4 fiskevårdsområden. Styrelsen består av 12 ordinarie ledamöter och 4 ersättare. Kommunerna respektive övriga medlemmar utser vardera halva antalet ledamöter i styrelsen. För administration och projektledning köper förbundet tjänster från Göteborgsregionens kommunalförbund. Medlemmarna, styrelsen och de olika arbetsgrupperna finns redovisade på sidan 6-7. Verksamhetsplanen för 27 finns redovisad på s. 23 i rapporten

11 Policy Verksamheten är inriktad på Göta älv från utloppet ur Vänern till Göta respektive Nordre älvs mynningsområden samt de biflöden och vattenområden som i övrigt ansluter till älven. Förbundet är en frivillig sammanslutning av intressenter med olika utgångspunkter för sitt medlemskap men med gemensam nytta av verksamheten. Vi ska sträva efter att: bidra till vattenvårdens utveckling konstatera miljöstatus och följa förändringar och utveckling i verksamhetsområdet samt redovisa förhållanden och utveckling i vattenområdena. samarbeta och kommunicera med de myndigheter som har inflytande över verksamhetsområdet samt övriga intressenter. påtala missförhållanden påvisa förbättringsbehov och förbättringsmöjligheter upprätta kort- och långsiktiga mål och planer för verksamheten ständigt utveckla och förbättra verksamheten informera intressenter och allmänhet om verksamheten bredda och utöka medlemskretsen

12 Kontrollverksamheten 27 Det löpande kontrollprogrammet gäller för tvåårsperioden Under 27 har det kontinuerligt tagits vattenprover vid sju fasta datoriserade mätstationer utmed Göta älv. Kopplat till mätstationerna finns ett älvövervakningssystem, som direkt larmar när förändringar i vattenkvaliteten inträffar. Med hjälp av älvövervakningssystemet kan vattenintagen snabbt stängas om det blir nödvändigt. Utöver de fasta mätstationerna i Göta älv finns ett 6-tal provtagningspunkter i älvens biflöden och de större sjöarna inom området. Under 27 har flera specialundersökningar genomförts. Miljöövervakningprojektet med hjälp av fisk, i samverkan mellan Göteborgs Universitet, Göteborg Vatten och Vattenvårdsförbundet, fortlöper liksom provtagningen för kartläggning av förekomst av flodpärlmussla i Sollumsån och undersökningen av transport av suspenderat material vid Lärjeholm och Ormo. Under 27 har också undersökningar med passiva provtagare i Säveåns avrinningsområde genomförts samt en undersökning av bottenfaunan nedströms Aspen vid nio provtagningslokaler

13 Specialundersökningar 27 Sammanfattningar Bottenfauna i Säveån 27 Sammanfattning Bottenfaunan är en viktig indikator på miljöförändringar och utgör dessutom ett naturvärde och ett inslag i den biologiska mångfalden, varför den är en viktig del av uppföljningen av Säveåns Natura 2-område. På uppdrag av Göta älvs vattenvårdsförbund har Medins Biologi AB utfört bottenfaunaundersökningar på nio lokaler i rinnande vatten i Säveån. Provtagningarna genomfördes under april 27. Undersökningen syftade till att bedöma bottenfaunans naturvärde samt att bedöma påverkan av försurning, näringsämnen/organiskt material och eventuellt andra typer av påverkan. Syftet var också att ge underlag inför reservatsbildning i de övre delarna av det undersökta området. Vid fyra av lokalerna i de övre delarna bedömdes bottenfaunan ha mycket höga naturvärden. Vid fyra lokaler bedömdes bottenfaunan ha höga naturvärden medan bottenfaunan vid lokalen längst ned bedömdes ha naturvärden i övrigt (tabell 1). Totalt åtta ovanliga arter påträffades vid undersökningarna (tabell 3). Samtliga nio lokaler bedömdes vara ej eller obetydligt påverkade av försurning. De två lokaler var lokaliserade längst nedströms i Säveån bedömdes vara betydligt påverkade av näringsämnen/organiskt material och dessutom sannolikt påverkade av dagvatten (tabell1). BEDÖMNINGAR Försurningspåverkan Påverkan av Annan Natur- näringsämn påverkan värden LOKAL en 1. Säveån, Partihallarna A B A C 2. Säveån, Gamlestaden A B A B 3. Säveån, Kviberg A A A B 4. Säveån, Utbynäsgatan A A A B 5. Säveån, Eckens A A A A industriområde 6. Säveån, Porthälla A A A A 7. Säveån, Åbrinken A A A A 8. Säveån, Kåhög A A A B 9. Säveån, Jonsered A A A A Tabell 1. Bedömningar vid undersökningen i Säveån 27. Påverkan av försurning, näringsämnen och annan påverkan. A = ingen eller obetydlig, B = betydlig, C = stark eller mycket stark. Naturvärden: A = mycket höga, B = höga, C = naturvärden i övrigt

14 Undersökningar med passiva provtagare i Säveåns avrinningsområde 27 Sammanfattning 25 gjordes en studie av länsstyrelserna i Västra Götalands, Värmlands, Hallands, Dalarna, Jönköpings och Örebro län, där halterna av cirka hälften av Vattendirektivets prioriterade ämnen mättes med s.k. passiva provtagare i 36 olika vattendrag. Provtagning genomfördes bl.a. i Göta älv, Säveån och Mölndalsån. 26 följde Naturvårdsverket upp studien där samma provtagningspunkter från 25 i Göta älv, Säveån och Mölndalsån användes. Undersökningarna från 25 och 26 följdes upp under 27 i Säveån, i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göta älvs vattenvårdsförbund. Nedan visas en diagramsammanställning av resultaten för PAH, PCB och bromerade flamskyddsmedel från undersökningarna 27 med passiva provtagare av SPMD-typ i Säveåns avrinningsområde. PAH pg/l Säveån, Sävens utlopp Mellbyån, Gräfsnäs Säveån, Alingsås Säveån, Solveden Säveån, Lerum Säveån, Partille Säveån, Gamlestaden Göta älv, Ringön

15 PCB 25 2 pg/l Säveån, Sävens utlopp Mellbyån, Gräfsnäs Säveån, Alingsås Säveån, Solveden Säveån, Lerum Säveån, Partille Säveån, Gamlestaden Göta älv, Ringön Bromerade flamskyddsmedel pg/l Säveån, Sävens utlopp Mellbyån, Gräfsnäs Säveån, Alingsås Säveån, Solveden Säveån, Lerum Säveån, Partille Säveån, Gamlestaden Göta älv, Ringön De högsta halterna av PAH, PCB och bromerade flamskyddsmedel har uppmätts vid Alingsås. Resultaten visar att föroreningar tillförs Säveån och sedimenterar senare i de stora sjöarna. En utvärdering av resultaten kommer att göras under 28 av Medins Biologi AB och kommer att ingå i den limnologiska undersökningen av Anten och Mjörn

16 Forskningsverksamhet Biologisk miljögiftsövervakning i Göta älv: Biomarkörer i odlad regnbåge Niklas Hanson och Åke Larsson, Institutionen för Växt- och Miljövetenskaper, Göteborgs universitet Miljögifter som släpps ut i naturen brukar förr eller senare hamna i vattenmiljön. Samtidigt som industrier, reningsverk och andra punktkällor för miljögifter blir allt bättre på att rena sina utsläpp ökar den totala användningen av kemikalier i samhället stadigt, vilket kan leda till ökade diffusa utsläpp. Den nya utsläppsbilden försvårar miljöövervakningen då det inte längre räcker med att mäta kända kemikalier i kända utsläpp och recipienter. En möjlighet är att istället undersöka organismer som lever i vattnet för att se om de uppvisar några förändringar som kan vara tecken på att de är utsatta för miljögifter. Användning av biomarkörer i fisk är just en sådan metodik, där biomarkörer är fysiologiska förändringar, ofta på cell- och molekylnivå, som tyder på förekomst av miljögifter. Med hjälp av biomarkörer kan man på ett tidigt stadium upptäcka en exponering för miljögifter innan storskaliga effekter (t ex minskning i populationsstorlek) blir synliga. Biomarkörer brukar därför betecknas som tidiga varningssignaler. Sedan våren 24 bedrivs ett projekt i Göta älv där biomarkörer hos odlad regnbåge används för att detektera miljöstörande ämnen och dess effekter. Fisken exponeras för vatten från Göta älv genom att placeras i nätkassar i älven eller genom att älvvatten pumpas genom plastbassänger. Första delen av projektet har handlat om metodikutveckling där faktorer som matning och typ av kassar/bassänger har undersökts för att se om detta påverkar resultaten. Studier har också inletts för att få en bild av miljögiftssituationen i Göta älv. Ett större försök genomfördes under åren 26 och 27 där totalt fem lokaler jämfördes. Resultaten visade bland annat att aktiviteten av avgiftningsenzymet EROD var högre nära Göteborg än i närheten av Lödöse. Detta tyder på en ökad exponering för vissa miljögifter i de södra delarna av älven. Dessutom visade resultaten på en stor variation mellan åren (Figur 1). En trolig orsak till ökad EROD-aktivitet är förekomst av PAHer. Detta stöds av mätningar av PAH koncentration i galla hos samma fiskar. 45 EROD Garn 6 Garn 7 Lärjeholm 6 Lärjeholm 7 Figur 1. Avgiftningsaktiviteten (EROD) i lever hos regnbåge (pmol/mg prot x min)

17 Vattenvårdande åtgärder Av medlemmarna utförda vattenvårdande åtgärder inom Göta älvs avrinningsområde år 27 HÄRRYDA KOMMUN Mölndalsån - rensningsarbeten Under december 26 var det stora översvämningar i Mölndalsån vid Landvetter, Mölnlycke och Mölndal, där Mölndal drabbades hårdast. På grund av översvämningarna har muddrings- och rensningsarbeten utförts i Mölndalsån av Härryda kommun, Mölndals Stad och Göteborgs Stad. Härryda kommun har under 27 vidtagit en del rensningsåtgärder i den del av Mölndalsån som rinner igenom Härryda kommun: I Hindås har en skyddsvall byggts upp och träd såväl som sly har rensats bort av Mölndals Kvarnby. I Härryda har kommunen begärt rensning av träd och sly av cirka 25 fastighetsägare. I Landvetter skedde rensning av träd och sly under september 27 för en kostnad av cirka 2 kronor. I Mölnlycke har träd och sly rensats bort vid Säterileden. Muddring genomfördes bl.a. vid Hulebäcksgymnasiet. Vid Mölnlycke fabriker har de två åfårorna under byggnaden rensats. Åtgärder genomförs och har utförts i syfte att leda bort vatten vid högvattenflöden genom Långenäsvägen istället för genom fabriken. EU-projekt Ett arbete pågår med att formulera en ansökan om EU-bidrag för att kunna genomföra åtgärder i syfte att förhindra framtida översvämningar, med tanke på klimatförändringarna. Arbetet görs tillsammans med Göteborgs och Mölndals Stad samt med fyra stycken andra länder. Konferens Den 23 oktober 27 genomfördes en konferens tillsammans med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, kraftverk, fiske- och miljövårdsorganisationer, fastighetsägare och andra berörda. Vid konferensen diskuterades framtida åtgärder, regleringsfrågor och bildandet av ett vattenråd för Mölndalsån. För mer information, se kommunens hemsida: eller kontakta Lars Rohdin för vidare uppgifter (tel: )

18 ANTENS FISKEVÅRDSOMRÅDE Fiskevårdande åtgärder i och omkring Anten Under har Antens fiskevårdsområde låtit genomföra en rad fiskevårdande åtgärder: 1. Borttagande av vandringshinder i Lobäcken på två ställen och i Ödegärdesbäcken på två ställen 2. Iordningsställande av lekbottnar i Lobäcken, Sågån och Ödesgärdesbäcken 3. Elfiskeundersökningar i Lobäcken, Sågån och Ödesgärdesbäcken 4. Vattenprovtagningar i de tre nämnda bäckarna 5. Nätprovfiske i Anten Åtgärderna i bäckarna har till avsikt att på sikt förbättra öringbeståndet i Anten genom att underlätta för fisken att vandra upp till iordningsställda lekområden. Bild: Iordningställd vandringsväg för öring i Lobäcken byggdes en fiskväg förbi den gamla kvarnen vid Lobäcken och en förbi den raserade dammen ovan Stenbrona. 2. I dagsläget finns det tillräckligt stora arealer uppväxtområden för öring i samtliga tre åtgärdade bäckar. Därför koncentrerades arbetet till att lägga ut lekbottnar, vilket det var brist på. I Lobäcken byggdes en lekbotten på 14 m² bestående av natursingel utlagd till ett djup av 2-3 cm. I Sågån byggdes 25 m² lekbotten och i Ödesgärdesbäcken 32 m², vilket blir en totalarea på 71 m². 3. Samtliga tre bäckar inventerades på fisk genom elfiske för att få ett referensvärde som visar hur mycket fisk det fanns innan fiskevårdsåtgärderna utfördes. I Lobäcken nedanför kvarnen i Lo fanns det över 1,5 öringar per m² och uppströms gamla dammen vid Stenbrona 1 öring per m². I Lo fanns det nästan bara årsungar och vid Stenbrona nästan bara fjolårsungar. I Sågån strax uppströms landsvägen fanns,4 ungar per m² och i

19 Ödesgärdesbäcken endast ett fåtal unga lakar. 4. Vattenkvaliten i Lobäcken och i Sågån var bra med hänseende på ph medan den i Ödesgärdesbäcken låg på 5,7. Samtliga prover togs vid högvattenflöde under november månad. 5. Nätprovfiske genomfördes i slutet av juli vid samma tidpunkt och platser samt med likadana provfiskenät som år Resultatet är svårtolkat, men det kan konstateras att antalet fiskar minskat kraftigt 27 jämfört med Medelstorleken var ungefär lika vid båda provfisketillfällena. Sammanfattning Erfarenheten har visat att det kan vara svårt att förstärka öringbeståndet i större insjöar. Den bästa åtgärden i längden är att förbättra möjligheterna för öringen att fortplanta sig naturligt i sjöns tillflöden. Intressant blir nu att se hur stor effekt genomförda åtgärder kommer att få, vilket visar sig vid framtida elfisken. Nätfiskena genomfördes med 23 års mellanrum, vilket är en mycket lång tidsperiod. Att dra korrekta slutsatser av dessa två fisketillfällena är vanskligt. Kanske var 1984 ett bra år och 27 ett dåligt? För att få en bättre beräkningsgrund bör nätprovfiske upprepas om ca tre år

20 Händelser i Göta älv 27 Vattenkvaliteten i Göta älv 27 Bakteriesituationen i Göta älv 27 Medelflödet i Göta älv vid Lilla Edet var 63 m 3 /s vilket är högre än normalvattenföringen 55 m 3 /s. Under 27 var Göteborgs råvattenintag vid Lärjeholm stängt under totalt 2 71 timmar fördelat på 77 tillfällen. Av den sammanlagda stängningstiden utgjorde stängning på grund av misstänkt eller konstaterad mikrobiologisk påverkan på vattenkvaliteten i Göta älv nästan 8 %. Den mikrobiologiska vattenkvaliteten i Göta älv är nederbördsberoende och förhöjda bakteriehalter förkommer framförallt i samband med omfattande nederbörd, snösmältning m m. Bidragande orsaker är bräddningar/nödavledning från kommunala avloppsanläggningar, påverkan från jordbruksmark och markavrinning. Göteborg Vatten analyserar koliforma bakterier och E.coli tre gånger per vecka vid Lärjeholm och Garn. Även Vänersborg (Skräcklan), Trollhättan, Lilla Edet och Kungälvs kommuner (Södra Nol) genomför regelbundet bakterieanalyser. Automatiska mätinstrument för analys av E.coli finns installerade vid Lärjeholm och i Surte mätstation. Instrumenten har en svarstid på cirka tolv timmar och med två prover per dygn har övervakningen av den mikrobiologiska vattenkvaliteten i Göta älv förbättrats avsevärt. Från och med 24 tillämpar Göteborg Vatten en ny analysmetod - Colilert - för analys av koliforma bakterier och E.coli. Analysmetoden ger högre utbyte och påvisar bättre hämmade koliforma bakterier än den tidigare använda analysmetoden LesEndo. För E.coli är skillnaden mellan analysmetoderna avsevärt mindre. Riktvärdet för koliforma bakterier 5 /1 ml har överskridits i ca 1 % av proverna från Göta älv, Lärjeholm och riktvärdet för E.coli 5/1 ml har överskridits i ca 5 % av proverna. Den uppmätta maxhalten för E.coli var 1 1/1 ml vid Lärjeholm och 2 2/1 ml i Garn. Medianhalten för E.coli i Göta älv har varit ovanligt hög under året i ett flertal mätstationer, bland annat Garn och Lärjeholm. Bidragande orsaker är långa utdragna nederbördstillfällen och nederbörd i form av regn istället för snö under vintermånaderna 27. Kraftfulla åtgärder krävs för att förbättra den mikrobiologiska vattenkvaliteten i Göta älv till en långsiktigt stabil och låg nivå

21 Händelser/avvikelser i Göta älv och Delsjöarna Stulen bil som gått genom isen på Surtesjön. Bilen bärgades efter ett dygn. Inga rapporter om läckage av olja eller bensin. Råvattenintaget Lärjeholm var stängt sedan tidigare. Utsläpp av cirka 5 kg köldmedia (ammoniak) från en kylanläggning vid en ishall i Lilla Edets kommun. Avvikelsen orsakades av en mindre läcka i kylsystemet. I samband med reparationsarbete tömdes köldmediat ut i en ishög. Köldmediat rann sen ner i en dagvattenbrunn som var kopplad till spillvattennätet, vilket orsakade att biosteget på Lödöse avloppsreningsverk slogs ut under cirka ett dygn. Miljöförvaltningen i Lilla Edets kommun har anmält händelsen som miljöbrott. Råvattenintaget vid Lärjeholm stängdes. Ingen påverkan på bakteriehalterna i Göta älv konstaterades till följd av händelsen. Utsläpp av järnhaltigt vatten till Göta älv vid två tillfällen via en dagvattenledning som går genom Eka Chemicals område. Påverkan sannolikt uppströms Ekas område. Ale kommun har försökt spåra utsläppet, dock utan resultat. Oljeutsläpp i Göta älv i höjd med Lödöse, sannolikt av mindre omfattning. Räddningstjänsten lyckades inte spåra källan till utsläppet. Inga spår av olja vid Lärjeholm. Råvattenintaget Lärjeholm stängt under ca 1,5 dygn. Utsläpp av dagvatten med förhöjd Hg-halt från Eka Chemicals till följd av utlöst pump inom invallning. Intaget vid Lärjeholm var stängt av annan orsak. Total mängd Hg till Göta älv till följd av störningen på Eka för liten för att ge utslag på kvicksilveranalys i Göta älv. Elmatningen till pumpen har förbättrats genom säkrare installation. Bräddning av processvatten efter biosteget under ca en halvtimma från Wargöns bruk till följd av strömavbrott. Intaget Lärjeholm stängt under 12 timmar. Ingen påvisad påverkan på vattenkvaliteten i Göta älv. Tidvis höga halter av Hg i dagvattenavlopp 1 vid Eka Chemicals under v.46. De förhöjda halterna var sannolikt orsakade av schaktarbeten och samtidigt omfattande nederbörd. De förhöjda halterna var relativt måttliga och utökade Hg-analyser i Göta älv visade ingen påverkan på vattenkvaliteten. Rapport om oljefilm i Stora Delsjön. Man kan enligt rapportören se en ca 2*2 m stor oljefilm i viken, nedanför polisens skytteförenings lokaler på södra delen av sjön. Vid inspektion av Göteborg Vattens personal kunde ingen oljefilm upptäckas. Resultat av GC-analyser i anslutande bäck samt i Stora Delsjön visar ingen oljepåverkan. Dock låg förekomst av tetrakloretylen i prov från bäcken, vilket kan indikera spår av rengöringsmedel. Asfaltarbeten har genomförts i området. Miljöförvaltningen i Göteborg följer upp. Utöver angivna avvikelser har bräddningar/nödavledning från kommunala avloppsanläggningar förkommit vid ett flertal tillfällen, främst i samband med omfattande nederbörd

22 Händelser/avvikelser i Mölndalsåns avrinningsområde Sjukdomsframkallande parasiter, Giardia och Cryptosporidium, påvisade vid ett par tillfällen under januari 27 i råvattnen till Lackarebäcks och Alelyckans vattenverk, sannolikt som en följd av den regnrika hösten 26. För att identifiera föroreningskällor inom Mölndalsåns avrinningsområde har ett samarbete inletts med Mölndals kommun. Utöver angivna avvikelser har bräddningar/nödavledning från kommunala avloppsanläggningar förkommit, främst i samband med omfattande nederbörd

23 Verksamhetsplan Verksamhetsplan för Undersökningsverksamhet 1.1 Undersökningsverksamhet sker genom fastställda kontrollprogram, vilka finns redovisade i programsammanställningar enligt följande: Göta älv med tillflödena Slumpån, Gårdaån, Grönån, Lärjeån, Stallbackaån och Sköldsån. Säveån med tillflödet Mellbyån samt sjöarna Anten, Ålandasjön, Mjörn och Aspen. Mölndalsån samt Rådasjön 1.2 Specialundersökningar 27 Provtagning för kartläggning av förekomst av flodpärlmussla i Sollumsån. Miljöövervakning av vattenkvaliteten i Göta älv med hjälp av fisk. Bottenfaunaundersökning i nio punkter i Säveån nedströms Aspen. Undersökning av transport av suspenderat material vid Lärjeholm och Ormo. 2. Övrig verksamhet Drift och underhåll av de datoriserade mätstationerna i Göta älv. Den successiva upprustningen och utbyte av mätstationer och äldre utrustning i mätstationerna fortsätter under Program- och utvärderingsgruppen genomför under året löpande uppföljning av verksamheten med uppföljning och utvärdering av undersökningsresultaten. Ett nytt kontrollprogram har beslutats och upphandlats för Arbetsgruppen för information kallas in vid behov. Arbetet med revidering av boken Fakta om Göta älv avslutades under 26. Tryckning av boken kommer att ske om förbundet till största delen får kostnadstäckning genom sponsring från medlemmarna. Den vandringsutställning om förbundet och verksamheten som uppdaterades under 24 finns till låns för medlemmar och andra intresserade

24 Program för vattendragskontroll 27 Programmet är uppdelat i följande 2 huvuddelar - programlagd kontrollverksamhet i Göta älv och programlagd kontrollverksamhet i Göta älvs tillflöden. För Mölndalsån och Säveån gäller separata kontrollprogram. Specialundersökningar insätts vid uppkommande behov. Göta älv med tillflöden 1. Programlagd kontrollverksamhet i Göta älv Månatlig stickprovtagning (den 15:e i varje månad) Provtagning sker enligt ordinarie PMK-program vid Trollhättan och Lärjeholm. Från och med 1996 ansvarar förbundet tillsammans med Vänerns Vattenvårdsförbund för provtagningen vid Vargön. Garn och Stenpiren undersöks enbart med avseende på totalkväve och totalfosfor. Lärjeholm (ingår i va-verkets driftsrutin) Vid Älvabo, Slumpån och Surte utförs mikrobiologiska undersökningar sex gånger per år. Älvsborgsbron (ingår i programmet för Bohuskustens vattenvårdsförbund) Ormo i Nordre älv har av Naturvårdsverket dragits in från PMK-programmet från och med 22. Vid Ormo gör Vattenvårdsförbundet numera själva analyser av totalkväve, totalfosfor och suspenderat material. Kontinuerlig mätning utförs i 7 fasta kontrollstationer längs älven 1.2 Specialundersökningar under år 25 Provtagning för kartläggning av flodpärlmussla i Sollumsån. Undersökning av transport av suspenderat material vid Lärjeholm och Ormo. Miljöövervakning av vattenkvaliteten i Göta älv med hjälp av fisk. 2. Programlagd kontroll i Göta älvs tillflöden Varannan månad med början i januari tas prov i mynningspunkterna i Stallbackaån (ST 2), Slumpån (SL 1), Gårdaån (GÅ 1), Grönån (G 1) och Sköldsån (SK). Dessa prov analyseras med avseende på temperatur, färg, turbiditet, konduktivitet, ph, alkalinitet, syre, COD (Mn), nitratkväve, totalkväve och totalfosfor

25 2.2 Varannan månad med början i februari tas prov i ovan nämnda fem punkter samt även i följande fyra punkter inom Slumpåns vattenområde: SL 2 (Lillån, Lunneberg bro), SL 3 (Lillån, Rommele-Kalvhed), SL 4 (Lerumsån vid Björnvadet) samt SL 5, (Visslaån, bro väg 118). Inom Stallbackaåns vattenområde tas prover i de båda punkterna ST 1 (Gärdhemsån) samt ST 3 (Bro Rv 42). Dessa prov bestäms med avseende på färg, turbiditet, COD (Mn), totalkväve och totalfosfor. Provtagningen inom Slumpåns och Stallbackaåns vattenområde (SL 2, SL 3, SL 4, SL 5, ST 1 och ST 3) ingår i Trollhättans kommuns kontrollprogram och bekostas av kommunen. 2.3 Kontrollen av Lärjeån förutsätts liksom tidigare att genomföras och bekostas av Göteborgs kommun, vilket innebär stickprovtagning i 4 punkter varannan månad. Proverna analyseras med avseende på temperatur, färgtal, turbiditet, konduktivitet, ph, COD (Mn), totalhårdhet, kalcium, magnesium, järn, mangan, natrium, kalium, kisel, alkalinitet, klorid, fosfatfosfor, totalfosfor, totalkväve, heterotrofa bakterier, totalt antal koliforma bakterier och antal E.coli bakterier. Dessutom tas prover en gång i månaden i punkt 9 för bestämning av totalfosfor och totalkväve

- 2 - Den som önskar ytterligare uppgifter kan erhålla dessa från vattenvårdsförbundets kansli.

- 2 - Den som önskar ytterligare uppgifter kan erhålla dessa från vattenvårdsförbundets kansli. Rapport avseende Vattendragskontroll 21 Denna rapport utgör en sammanställning av under 21 framtagna undersökningsresultat vid den av Göta älvs vattenvårdsförbund bedrivna kontrollverksamheten. Den som

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2015 GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 med budgetplan för 2016 Intäkter Intäkterna består främst av medlems- och kontrollavgifter.

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund Tid: Fredagen den 8 mars 2013, kl. 13:00 Plats: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Gårdavägen

Läs mer

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12 Hjälmarens Vattenvårdsförbund LAXÅ ÖREBRO KUMLA HALLSBERG ESKILSTUNA Mälaren Hjälmaren 2010 2020 2220 2058 3018

Läs mer

Undersökningar i Bällstaån 2004 1

Undersökningar i Bällstaån 2004 1 Undersökningar i Bällstaån 24 1 2 Undersökningar i Bällstaån 24 Undersökningar i Bällstaån 24 1 Christer Lännergren/VV 27/4 Stockholm Vatten 16 26 Stockholm Telefon 8 5221 2454 christer.lannergren@stockholmvatten.se

Läs mer

VATTEN MAGAZINET. Tillståndet i Göta älv med biflöden

VATTEN MAGAZINET. Tillståndet i Göta älv med biflöden VATTEN MAGAZINET Tillståndet i Göta älv med biflöden 1999 2000 1 Mätstationer och provtagningspunkter Förbundets policy Verksamheten omfattar Göta älv från utloppet ur Vänern till Göta respektive Nordre

Läs mer

Anteckningar från möte med Vattenrådet för Göta älv, tisdagen den 19 augusti 2008, kl 09.00

Anteckningar från möte med Vattenrådet för Göta älv, tisdagen den 19 augusti 2008, kl 09.00 Anteckningar från möte med Vattenrådet för Göta älv, tisdagen den 19 augusti 2008, kl 09.00 Närvarande: Cecilia Dalman Eek, ordf. Göteborgs Stad Svante Brandin, Miljöförvaltningen i Göteborg Bo Svärd,

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund Tid: Torsdagen den 6 mars 2014, kl. 13:00 Plats: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Gårdavägen

Läs mer

Tillståndet i Göta älv med biflöden

Tillståndet i Göta älv med biflöden Tillståndet i Göta älv med biflöden 2000-2001 Förbundets policy Verksamheten omfattar Göta älv från utloppet ur Vänern till Göta respektive Nordre älvs mynningsområden samt de biflöden och vattenområden

Läs mer

Tillståndet i Göta älv med biflöden

Tillståndet i Göta älv med biflöden Tillståndet i Göta älv med biflöden 2003-2004 Mätstationer och provtagningspunkter Förbundets policy Verksamheten omfattar Göta älv från utloppet ur Vänern till Göta respektive Nordre älvs mynningsområden

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Protokoll fört vid Göta älvs vattenvårdsförbunds förbundsmöte 2014 Tid: Tisdagen den 29 april 2014 kl. 9.00-12.00 Plats: Närvarande: Sparbankssalen, Utbildningens Hus i Alingsås Ca 50 personer. Representanter

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Fakta om F Göta älv En beskrivning av Göta älv och dess omgivning 2005

Fakta om F Göta älv En beskrivning av Göta älv och dess omgivning 2005 Fakta om Göta älv En beskrivning av Göta älv och dess omgivning 2005 Göta älvs vattenvårdsförbund c/o Göteborgsregionens kommunalförbund Besök: Gårdavägen 2 Post: Box 5073 402 22 Göteborg Tel: 031-335

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

RECIPIENTKONTROLL Torne & Kalix älvar 2002

RECIPIENTKONTROLL Torne & Kalix älvar 2002 RECIPIENTKONTROLL Torne & Kalix älvar Torne/Kalix älvars vattenvårdsförbund 1 Torne/Kalix älvars Vattenvårdsförbund Omslagsbild: Pajala kommuns bildarkiv Postadress Telefon Telefax E-post Torne/Kalix älvars

Läs mer

Kungsbackaån M E R Ä N B A R A VAT T E N. Kungsbackaåns vattenvårdsförbund

Kungsbackaån M E R Ä N B A R A VAT T E N. Kungsbackaåns vattenvårdsförbund Kungsbackaån M E R Ä N B A R A VAT T E N Kungsbackaåns vattenvårdsförbund 2 På väg mot hav och fjord GÖTEBORG Mölnlycke Björröd Bollebygd Benareby Stora Bugärde Rävlanda Kållered Eskilsby och Snugga Hällingsjö

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB

Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB Presentation på Nationell konferens Vatten, Avlopp, Kretslopp 8 april 2011 Projektet

Läs mer

Mycket nederbörd och hög tillrinning

Mycket nederbörd och hög tillrinning Mycket nederbörd och hög tillrinning Sverker Hellström, Anna Eklund & Åsa Johnsen, SMHI År 212 var ett ovanligt nederbördsrikt år och stora mängder snö gav en rejäl vårflod i landets norra delar. Därefter

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN FÖRKLARING TILL ANALYSRESULTATEN Karlskrona kommuns laboratorium Riksvägen 48 371 62 LYCKEBY tel. 0455-30 33 18 e-post: va-lab@karlskrona.se - 1 - INLEDNING Detta dokument

Läs mer

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp.

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp. Moren Moren tillhör Lillåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 28 km SSV om Hultsfred på en höjd av 166,1 m.ö.h. Det är en näringsfattig, försurningskänslig klarvattensjö, 1,44

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Ange namnet på verksamheten (Ange dagens datum) Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten

Läs mer

Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa

Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa 2 Säveåns naturvärden Säveån kommer från trakterna kring sjön Säven mellan Vårgårda och Borås. Huvudfåran är opåverkad av

Läs mer

Sickla industrifastigheter KB Sicklaön 83:22, Sickla Köpkvarter, f.d. Atlas Copcos område, Nacka kommun

Sickla industrifastigheter KB Sicklaön 83:22, Sickla Köpkvarter, f.d. Atlas Copcos område, Nacka kommun Sickla industrifastigheter KB Sicklaön 83:22, Sickla Köpkvarter, f.d. Atlas Copcos område, Nacka kommun RAPPORT - KONTROLL AV DAGVATTEN November 2009 samt utvärdering av hela årskontrollen 2010-03-23 Upprättad

Läs mer

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn 2009-07-06 1 (6) senast uppdaterad 2009.07.06 Till brunnsägare i Sigtuna kommun Till dig som har dricksvatten från enskild brunn Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört en undersökning av dricksvattenkvaliteten

Läs mer

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun Utredning av MKN i berörda vattenförekomster Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun 2014 Ann Bertilsson, Tina Kyrkander, Jonas Örnborg Rapport 2015:08 www.biologiochmiljo.se Ansvarig handläggare:

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27 Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt 2009-07-27 Innehåll Förord... 3 1. Allmänna uppgifter... 4 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 3. Beskrivning av vattentäkten... 5 4. Tillsyn och skötsel av vattentäkten

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Vad påverkar god vattenstatus?

Vad påverkar god vattenstatus? Vad påverkar god vattenstatus? Ernst Witter & Peder Eriksson Länsstyrelsen i Örebro län Föredragets innehåll 1. Vad innebär God ekologisk status för ytvatten 2. Hur har bedömningen av Ekologisk status

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING

DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING Utg 2009-09, ALcontrol AB INLEDNING Denna folder är en vägledning vid tolkning av analysprotokollet. För att man säkrare skall kunna bedöma ett vattens kvalitet krävs

Läs mer

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet 1(18) Till mig behövdes inget kadmium Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet Gryaab Rapport 2012:12 Lars Nordén, Fredrik Davidsson 2(18) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Tel: 054-14 79 97 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se

Tel: 054-14 79 97 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se VÄTTERNS TILLFLÖDEN INOM JÖNKÖPINGS LÄN 21 Uppdragsgivare: Kontaktperson: Jönköpings kommun Roland Thulin Tel: 36-1 5 E-post: roland.thulin@jonkoping.se Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Test av ditt Brunnsvatten

Test av ditt Brunnsvatten Test av ditt Brunnsvatten Innehåller: - Provtagningsinstruktioner - Guide till testresultaten - Adresser och öppettider INLEDNING Tack för att du väljer ALcontrol AB och www.brunnsvatten.se för kontroll

Läs mer

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100%

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% E. coli bakterier Resultat från Tillsynsprojektet mm (ca 13000 vattenanalyser) 90% 80% 70% 60% 50% 40% Otjänligt Tj m anm Tjänligt 30% 20% 10% 0% Brunn

Läs mer

God vattenstatus en kommunal angelägenhet

God vattenstatus en kommunal angelägenhet God vattenstatus en kommunal angelägenhet 2015-04-08 Miljöförvaltningen Juha Salonsaari Stockholms vattenområden viktiga för vår livskvalitet! Stockholm är en stad på vatten Ekosystemtjänster är nyckelfaktorer

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 2. Stefan Löfgren & Lars Lundin. En rapport framtagen av Institutionen för miljöanalys, SLU med stöd av TorvForsk

PROJEKTRAPPORT NR 2. Stefan Löfgren & Lars Lundin. En rapport framtagen av Institutionen för miljöanalys, SLU med stöd av TorvForsk PROJEKTRAPPORT NR 2 Redovisning av pilotprojekt och förslag till projektplan för utvärdering av utsläpps- och recipientkontroll vid torvtäkter samt lämpliga nivåer på riktvärden för olika ämnen i täkternas

Läs mer

NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN

NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN 22 Medins Sjö- och Åbiologi AB Mölnlycke 23-5 - 22 Ulf Ericsson Iréne Sundberg Recipientkontrollen i Nissan 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 5 UNDERSÖKNINGARNAS

Läs mer

Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten

Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten SGU-rapport 2007:13 Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten Britt-Marie Ek, Bo Thunholm, SGU Inger Östergren, Rolf

Läs mer

Vattenkraftens påverkan på miljön och Miljöundersökningar för egenkontroll vattenkraft

Vattenkraftens påverkan på miljön och Miljöundersökningar för egenkontroll vattenkraft Vattenkraftens påverkan på miljön och Miljöundersökningar för egenkontroll vattenkraft Foto: Medins biologi Ragnar Lagergren lst Västra Götaland Grete Algesten lst Värmland Jakob Bergengren lst Jönköping/HaV

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

Realtidsmätning av vattenkvalitet och automatisk provtagning vid befarad mikrobiell förorening

Realtidsmätning av vattenkvalitet och automatisk provtagning vid befarad mikrobiell förorening Realtidsmätning av vattenkvalitet och automatisk provtagning vid befarad mikrobiell förorening Kenneth M Persson, Sydvatten & LTH Anders Rönnmark, Motala kommun Jing Li, Lunds universitet Sudhir Chowdhury,

Läs mer

2b:2. Inverkan av kalkning på metaller i vattendrag

2b:2. Inverkan av kalkning på metaller i vattendrag 2b:2 Inverkan av kalkning på metaller i vattendrag FÖRFATTARE Hans Borg, ITM, Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet Cecilia Andrén, ITM, Institutionen för tillämpad miljövetenskap,

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004 ÖVF RAPPORT 2005:3 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004 SAMMANFATTNING Författare: Bo Leander, SWECO SWECO VIAK 2005-07-28 ÖVF 1240327 ISSN 1102-1454 Rapport 2005:3 Öresunds Vattenvårdsförbund www.oresunds-vvf.se

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID UME- OCH VINDELÄLVENS VATTENVÅRDSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2011-05-19

PROTOKOLL FÖRT VID UME- OCH VINDELÄLVENS VATTENVÅRDSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2011-05-19 Protokoll från årsmöte 2011-05-19 1 (4) Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund PROTOKOLL FÖRT VID UME- OCH VINDELÄLVENS VATTENVÅRDSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2011-05-19 Tid: 2011-05-19, kl 09:30 12:30 Plats: SCA

Läs mer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer TUDOR TUDOR 1 TUDOR Miljöriskbedömning Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar Omgivningsfaktorer 2 Platsspecifika riktvärden Förutsättningarna

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Rapport provtagning av Vellingebäckarna 2014

Rapport provtagning av Vellingebäckarna 2014 Rapport provtagning av Vellingebäckarna 2014 2015-04-27 2 (17) Sammanfattning Provtagning av Vellinge kommuns större vattendrag påbörjades 1988 och sker varannan månad i Gessiebäcken, Bernstorpsbäcken,

Läs mer

LJUSTERÖ VATTEN- OCH FISKEVÅRDSFÖRENING. Styrelsen önskar alla välkomna till

LJUSTERÖ VATTEN- OCH FISKEVÅRDSFÖRENING. Styrelsen önskar alla välkomna till LJUSTERÖ VATTEN- OCH FISKEVÅRDSFÖRENING Styrelsen önskar alla välkomna till detta öppna årsmöte. LJUSTERÖ VATTEN- OCH FISKEVÅRDSFÖRENING Agenda. Information om arbetet med miljö/kanalfrågan. Arbete under

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

Miljögifter i odlingslandskapet

Miljögifter i odlingslandskapet Miljögifter i odlingslandskapet Miljöövervakning av växtskyddsmedel Jenny Kreuger, Bodil Lindström, Therese Nanos, Martin K. Larsson & Ove Jonsson SLU Miljöövervakningsdagarna 2013 Tällberg 2013-10-02

Läs mer

Månen vandrar sitt tysta vis, snön lyser vit på älvens is, snön lyser vit på påskadagen. Skelleftebon har ont i magen.

Månen vandrar sitt tysta vis, snön lyser vit på älvens is, snön lyser vit på påskadagen. Skelleftebon har ont i magen. Månen vandrar sitt tysta vis, snön lyser vit på älvens is, snön lyser vit på påskadagen. Skelleftebon har ont i magen. Larmet går! 19/4 2011 Krisgrupp: Koka vattnet! Är det dricksvattnet från Abborren?

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Sid 1(6) Verksamhetsberättelse för 2011 Organisation Medlemmar Under 2011 har 18 medlemmar varit med i Lygnerns vattenråd. Forsnacken/Triventus AB har ersatt den tidigare medlemmen VEGAB och Firma Consort

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 SWECO VIAK AB Geologi och grundvatten Anders Berzell Uppdragsnummer 1154521000 SWECO VIAK Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Syfte: Att kontrollera att kraven i Miljöbalken, tillhörande förordningar och gällande tillstånd för rening och avledning av avloppsvatten uppfylls. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Kontrollen av avloppsverksamheten

Läs mer

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

Enhets chef Carola Gunnarsson 39-42 Miljöinspektör Eivor Oskarsson 39 och del av 42 Livsmedelsinspektör Marie-Louice Nilsson Del av 42

Enhets chef Carola Gunnarsson 39-42 Miljöinspektör Eivor Oskarsson 39 och del av 42 Livsmedelsinspektör Marie-Louice Nilsson Del av 42 2012-10-29 1(9) Plats och tid: Sammanträdesrummet Salen, kl 13,30-16,00 Beslutande John-Erik Pettersson (m) Torbjörn Svensson (s) Solweig Nilsson (aa) Övriga deltagare Enhets chef Carola Gunnarsson 39-42

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad FoHMFS 2014:12 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN BADVATTENPROFILER FÖR INSJÖBADEN

LAHOLMS KOMMUN BADVATTENPROFILER FÖR INSJÖBADEN LAHOLMS KOMMUN BADVATTENPROFILER FÖR INSJÖBADEN Glänninge Sjö, Laholm Gatesjön, Skogaby Björsjön, Mästocka Store Sjö, Norra Össjö Sjöaltesjön, Sjöalt Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kävlinge kommuns allmänna avloppsanläggning enligt punkt 16 ABVA Gäller från och

Läs mer

Ateljéprojektet. Gryaab Rapport 2005:1

Ateljéprojektet. Gryaab Rapport 2005:1 Ateljéprojektet Gryaab Rapport 2005:1 1 Inledning Kadmiumförorening i avloppsslam är, och har under ganska många år, varit ett av de viktigare skälen för den låga acceptansen för slamgödsling på åkermark.

Läs mer

Beräknad naturlig vattenföring i Dalälven

Beräknad naturlig vattenföring i Dalälven Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: Barbro Johansson Birgitta Adell, Fortum 35 Granskningsdatum: Granskad av: Dnr: Version 211-5-21 Sten Lindell 21/286/24 1. Beräknad naturlig vattenföring i Dalälven

Läs mer

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05 Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket. Foto Lisa Lundstedt Metaller i insjöabborre Uppdaterad 211-12-5 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar

Läs mer

Årsmöte 2013. Välkommen!

Årsmöte 2013. Välkommen! Årsmöte 2013 Välkommen! Förslag om att samförvaltning av fisket ska ligga under förbundet har växt fram i arbetet med fisk och fiskevårdsplanen Vänerdagen i Grästorp, Camilla Finsberg berättade om inventeringen

Läs mer

Öring fångad vid provfiske i Stensjöån (station 330) Foto: Medins Biologi

Öring fångad vid provfiske i Stensjöån (station 330) Foto: Medins Biologi Öring fångad vid provfiske i Stensjöån (station 33) Foto: Medins Biologi VÄTTERNS TILLFLÖDEN INOM JÖNKÖPINGS LÄN 29 INNEHÅLL TEXTKOMMENTAR... 1 BAKGRUND.... 17 OMRÅDE OCH FÖRORENINGSKÄLLOR... 2 REFERENSER..

Läs mer

INNEHÅLL TEXTKOMMENTAR... 1 BAKGRUND... 17 OMRÅDE OCH FÖRORENINGSKÄLLOR... 20 REFERENSER.. 28

INNEHÅLL TEXTKOMMENTAR... 1 BAKGRUND... 17 OMRÅDE OCH FÖRORENINGSKÄLLOR... 20 REFERENSER.. 28 Provplats för vattenkemi i Tabergsån vid Bårarp (44) Foto: Ann-Charlotte Norborg, ALcontrol VÄTTERNS TILLFLÖDEN INOM JÖNKÖPINGS LÄN 28 INNEHÅLL TEXTKOMMENTAR... 1 BAKGRUND.... 17 OMRÅDE OCH FÖRORENINGSKÄLLOR...

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (10) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-06-17 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (8) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-08-12 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

Presentation av projektet. Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem norrortskommuner. Dagvattennätverkets möte 6 november 2007

Presentation av projektet. Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem norrortskommuner. Dagvattennätverkets möte 6 november 2007 Presentation av projektet Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem norrortskommuner Dagvattennätverkets möte 6 november 2007 Jonas Andersson, WRS Uppsala AB Projektet Uppföljning av dagvattenanläggningar

Läs mer

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Nr. 2009/022 2009-08-05 Agneta Christensen 0501-60 53 85 till Vattenmyndigheten för Västerhavets distrikt via webbenkät Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

SOSFS 2005:20 (M) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:20 (M) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:20 (M) Kungörelse Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost REMISSYTTRANDE Till: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns

Läs mer

Analyser av dialys och dricksvatten

Analyser av dialys och dricksvatten Analyser av dialys och dricksvatten Britta-Lena Toftby 12 maj 2014 12/05/2014 www.eurofins.com En världsledare i analystjänster 15 000 anställda 190 laboratorier 36 länder Alla kundsegment: Industrier,

Läs mer

Restaurering av små vattendrag 10p 2004. Högskolan i Kristianstad, Institutionen för teknik.

Restaurering av små vattendrag 10p 2004. Högskolan i Kristianstad, Institutionen för teknik. Per Ingvarsson Namn: Per Ingvarsson Titel: Vattenvårdsingenjör och vattenekolog Födelsedatum: 610812 Födelseplats: Borås Nationalitet: Svensk Civilstånd: Sambo Hemadress: Apelgatan 6, 312 31 Laholm Tel:

Läs mer

Åtgärdsområde 010 Bolån

Åtgärdsområde 010 Bolån Åtgärdsområde Bolån Gislaved Nissan Sokvag: Målpunkt $+!. [_ #* %, ") G:\5 - Naturvård och miljöskydd\5\5\5\kartmaterial\atgomrkartor\_.emf Styrpunkt +. _ *, ) Bottenfauna Elfiske Flodpärlmussla Kräftprovfiske

Läs mer

Microspiralfilter. testsammanställning

Microspiralfilter. testsammanställning Microspiralfilter testsammanställning Testrapporter - inledning De flesta av följande redovisade tester är utförda i Sverige och av ackrediterade laboratorier. Referens till resp. analysrapport står i

Läs mer

Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö

Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö Stockholm september 2011 Rapport 11SV651 Försök med installation av matavfallskvarn kombinerat med slamtank och fettavskiljare i restaurangmiljö.

Läs mer

TIDAN 2005. Tidans vattenförbund

TIDAN 2005. Tidans vattenförbund Tidan vid Trilleholm Foto: Leif Sandahl TIDAN 25 Tidans vattenförbund INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 1 BAKGRUND.... 11 OMRÅDE OCH FÖRORENINGSKÄLLOR... 14 METODIK.... 16 RESULTAT.. 22 Lufttemperatur och nederbörd..

Läs mer

Räddningstjänsten. Avslutade sin insats efter två dygn

Räddningstjänsten. Avslutade sin insats efter två dygn Räddningstjänsten Avslutade sin insats efter två dygn Kustbevakningen Avslutade sin insats efter 11 dygn Saneringsplanen Inventering Varför är vi inte på alla ställen just nu? Mer än 20000 m 1 sanerare

Läs mer

Mölndalsån Översvämningsbegränsande åtgärder

Mölndalsån Översvämningsbegränsande åtgärder Mölndalsån Översvämningsbegränsande åtgärder C-G Göransson, Sweco Environment AB Vattendag Hydrotekniska Sällskapet 30 januari 2013 1 Mölndalsån avrinningsområden Avrinningsområde för Mölndalsån. Oreglerade,

Läs mer

Tel. 021-39 51 56 E-post: sandra.burman@malarenergi.se. Tel. 073-633 83 05 E-post: susanne.holmstrom@alcontrol.se

Tel. 021-39 51 56 E-post: sandra.burman@malarenergi.se. Tel. 073-633 83 05 E-post: susanne.holmstrom@alcontrol.se SVARTÅN- VÄSTERÅSFJÄRDEN 213 Uppdragsgivare: Kontaktperson: Mälarenergi AB Sandra Burman Tel. 21-39 51 56 E-post: sandra.burman@malarenergi.se Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken

Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken Lunds kommun Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 1(9) Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslöv kommuns allmänna avloppsanläggningar Gäller från 2009-04-01 2(9) Krav

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) 2013-02-22 Upprättad av: Annika Lindgren Granskad av: Lars Dyrlind och Gun-Marie Hannu Godkänd av: Michael Martinsson Underlag för samråd enligt

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer