Handledning till projekt Kemikaliehantering inom vattenskyddsområden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning till projekt Kemikaliehantering inom vattenskyddsområden"

Transkript

1 Handledning till projekt Kemikaliehantering inom vattenskyddsområden SYFTE Projektet behandlar kemikaliehantering inom vattenskyddsområden. Projektet är uppbyggt i flera delprojekt så att de deltagande kommunerna har möjlighet att välja hur mycket tid de vill avsätta för projektet. Syftet i delprojekt 1/nivå 1 är att få en bild över läget i vattenskyddsområdet och över vilka åtgärder som behövs. För de som väljer att fortsätta på nivå 2 är huvudsyftet att bibehålla/säkra vattenförsörjningen för framtiden. Har kommunen flera vattenskyddsområden kan man gå vidare till nivå 2 i ett eller flera områden medan man nöjer sig med nivå 1 i övriga. Delar som studeras/syften med delprojekten är bl.a.: Identifiera möjliga hot genom inventering av verksamheter Bedömning av om den geografiska avgränsningen av vattenskyddsområdet är relevant Genomgång av befintliga vattenskyddsområdesbestämmelser och göra en bedömning av om bestämmelserna motsvarar nutida krav Genom information öka kunskapen bland hushåll och företag om vad det innebär att vara lokaliserad inom vattenskyddsområde Informera om lämpligt beteende. Förelägga om försiktighetsåtgärder i de fall detta är motiverat. Genom ovanstående minskas förhoppningsvis föroreningsrisken. I projektmaterialet finns rekommendationer och förslag på åtgärder som bör vidtagas. TIDSPLAN Projektet bör genomföras under sommarhalvåret 2002 dvs. april-oktober. Datum för slutredovisningen till Länsstyrelsen är satt till den 30 november AVGRÄNSNING Antalet och storleken på vattenskyddsområdena i Skånes kommuner varierar mycket. Projektet är därför uppbyggt i olika nivåer. Det är Länsstyrelsens önskan att alla kommuner åtminstone utför nivå 1 (=delprojekt 1), se nedan. Det är därefter upp till var kommun att välja hur många delprojekt man vill göra baserat på hur mycket resurser man vill avsätta för projektet.

2 DELPROJEKT 1 NIVÅ 1 DELPROJEKT 2 DELPROJEKT 3 DELPROJEKT 4 NIVÅ 2 HUSHÅLL JORDBRUK FÖRETAG NIVÅ 1 Delprojekt 1: Grund ( Skrivbordsprojekt ) För nivå 1 används Checklista 1 (bil 3). En sammanställning över antalet hushåll samt en lista över vilka företag som finns inom området och till vilka branscher dessa hör tas fram. Sammanställning kan göras till exempel från fastighetsregister som finns i kommunen samt med listor från t. ex. patent- och registreringsverket (fler förslag finns i handboken om egenkontroll). Resultaten förs in i sammanställningsblanketten (Excelblad). Åldern och statusen på vattenskyddsföreskrifterna gås igenom och jämförs förslagsvis med de nya föreskrifter som används idag, se bilaga 2, Rekommendationer och exempel till skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden. Kontakt med tekniska kontoret bör upprättas och grunderna för varför området är avgränsat som det är tas reda på. Är det fastighetsgräns, väg eller är det de hydrogeologiska förhållandena som avgränsar området. Vidare bör skyddsbarriärer och föroreningsbenägenheten bedömas utifrån geologin/marktypen. Uppföljning delprojekt 1 Om man väljer att sluta efter att nivå 1 är genomfört bör ett utskick med allmän information om vad det innebär att finnas inom vattenskyddsområde göras. Förslag på broschyr allmän information finns i det utsända materialet. Broschyr om cisternkontroll kan lämpligen skickas med. Cisternbroschyr i pdf-format (utgiven av Swedac) finns på denna länk: 542GBN/$File/Folder%20cisternkontroll.pdf NIVÅ 2 Delprojekt 2: Hushåll En enkät med följebrev skickas ut till samtliga hushåll som tar upp uppvärmningsanordning, bekämpningsmedelsanvändning mm. Enkät hushåll samt följebrev finns i materialet. Uppföljning: Infomaterialet från nivå 1 skickas ut, ev. med detaljinformation i de fall man anser att det allmänna utskicket ej är tillräckligt.

3 Delprojekt 3: Jordbruk och trädgårdsföretag Jordbruk och trädgårdsföretag inspekteras med hjälp av checklista 2 och anvisningar på sid 6. Om man så önskar kan ett informationsbrev med en enkät skickas ut i förhand för att verksamhetsutövaren skall ha möjlighet att på förhand ta fram de uppgifter som behövs vid inspektionen. Uppföljning: Information om vattenskyddsbestämmelserna, allmän information samt föreläggande om åtgärder (i de fall det förekommit brister) skickas ut. Delprojekt 4: Företag Företagen inspekteras utifrån checklista 2, tänkt som inspektionsprotokoll. Om antalet företag är stort kan man välja att riskklassa företagen utifrån branschtillhörighet och besöka högriskföretag. Om antalet är mindre eller man väljer att prioritera projektet besöks samtliga företag. Om man så önskar kan ett informationsbrev med en enkät skickas ut i förhand för att verksamhetsutövaren skall ha möjlighet att ta fram de uppgifter som behövs vid inspektionen. Uppföljning: Information om vattenskyddsbestämmelserna, allmän information samt, i de fall det förekommit brister, föreläggande om åtgärder skickas ut. De uppgifter man samlat in från inspektionerna överförs till checklista 1 som tjänar som sammanfattning för ett vattenskyddsområde. Skulle en kommun ha väldigt stora vattenskyddsområde kan även avgränsningar göras inom vattenskyddsområdet (yttre/inre) och mellan vattenskyddsområden. Uppmärksamheten lär ha effekt även på områden som inte inspekteras. Ytterligare inspektioner kan göras efter projektets slut om det visar sig finnas mycket problem inom granskade områden eller då man helt enkelt har mer tid. REDOVISNING Checklista 1 (bilaga 3) samt sammanställningsblankett för övriga delprojekt skickas in till Länsstyrelsen för Skåne län, Jolanta Green senast den 31 oktober UPPFÖLJNING I många fall finns inget lagstadgat om hanteringen med undantag för lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2000:4) och bekämpningsmedel. Det är alltså vattenskyddsbestämmelser och allmänna hänsynsregler som styr användningen av kemiska produkter inom vattenskyddsområde. I de fall det är tal om överträdelser gäller att säkra bevis: dokumentera med detaljerade minnesanteckningar och fotografera. I de fall åtalsanmälan skall göras är det viktigt att dessa skrivs och sänds in så snart som möjligt.

4 FÖRBEREDELSER I sammanställningen över aktuell lagstiftning finner ni en kortfattad redovisning över vilka paragrafer som är tillämpliga på det aktuella projektet. I texten finns hänvisningar till den aktuella lagstiftningen vilken bör studeras innan inspektionerna. MATERIAL Det material som medföljer detta projekt är: Handledning Sammanställning, lagar och föreskrifter bilaga 1 Rekommendationer och förslag till föreskrifter bilaga 2 Checklista 1 bilaga 3 Informationsblad till hushåll bilaga 4 Enkät till hushåll bilaga 5 Följebrev enkät hushåll bilaga 6 Checklista 2, inspektionsprotokoll bilaga 7 Mall för åtalsanmälan bilaga 8 Förslag till pressinformation bilaga 9 Sammanställningsblankett bilaga 10 KONTAKTPERSONER Lars Johansson Ewa Björnberg Jan Rannek Ingrid Persson Carina Westerlund Marianne Nordenadler Susanne Henrysson Anvisningar för blanketter Checklista 1 Checklista 1 är en sammanfattande blankett för varje skyddsområde För nivå 1 bör bedömning utifrån vattenprovtagning göras men riskklassningar enligt bedömningsgrunder för grundvatten kan utgå. För nivå 2 sker utökning med riskklassningar enligt bedömningsgrunder för grundvatten. Checklista 2 En blankett upprättas per besökt företag. Sammanställning sker sedan i redovisningstabeller (Excelblad; sammanst_lst flik 1-25) och totalmängder förs över till Checklista 1. Gruppering sker enligt farobeteckningar, se tabellen i checklista 1.

5 Sammanställning till länsstyrelsen Anvisningar till hur man fyller i sammanställningsblanketten finns på första sidan i Exceldokumentet sammanst_lst. Anvisningar jordbruk Användning av kemiska bekämpningsmedel Sen höstbekämpning d v s ogräsbekämpning med glyfosatpreparat (Avans, Kvick Down, Roundup) är vanligt förekommande. Kemisk bekämpning efter den 30 september betraktas som "sen". Sen höstbekämpning ökar riskerna ( p g a ökad nederbörd) för att kemiska bekämpningsmedel kan läcka ner till dräneringssystemet och därifrån vidare till vattendrag eller sjöar. Det är viktigt att de kemiska bekämpningsmedlen inte överdoseras. Vid optimala förhållanden och liten kvickrotsförekomst kan det räcka med 2 liter preparat/ hektar. Användning av vätmedel (används för att öka de kemiska bekämpningsmedlens inträngning i ogräsen) kan ifrågasättas eftersom det kan finnas risk för att det ökar preparatens vindkänslighet och därmed riskerna för vindavdrift. Vätmedel/tillsatsmedel består ofta av vegetabiliska oljor. De är inte giftiga och är inte klassade som kemiska bekämpningsmedel. Den 1 juli är första datum för användning av kemiska bekämpningsmedel på EUträdor som skall höstsås. Lantbrukarna rekommenderas ofta att använda glyfosatpreparat i samband med trädesbrott. Det finns mekaniska alternativ Dosering - se sen höstbekämpning. Informera lantbrukarna om att Hushållningssällskapet kan upprätta en omläggningsplan till ekologiskt lantbruk utan kostnad. Även om lantbrukaren inte lägger om till ekologisk produktion kan de få värdefulla tips om hur de kan minska sina insatser av kemiska bekämpningsmedel.

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

14:12. Redovisning av kemikalietillsynsprojekt. - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län. Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001

14:12. Redovisning av kemikalietillsynsprojekt. - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län. Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001 Redovisning av kemikalietillsynsprojekt 14:12 - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001 Anette Gillström Miljö- och Hälsoskyddsgruppen Länsstyrelsen

Läs mer

Cisterntillsynshandledning

Cisterntillsynshandledning Cisterntillsynshandledning oktober 2003 Cisterntillsynshandledning Miljösamverkan Västra Götaland oktober 2003 Denna handledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp Cisterntillsyn under våren-sommaren

Läs mer

Slutrapport - Små avlopp 2014

Slutrapport - Små avlopp 2014 Slutrapport - Små avlopp 2014 Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte, mål och målgrupper... 1 1.3 Projektets resultat...

Läs mer

Vattenskyddsområden. fastställande och tillsyn

Vattenskyddsområden. fastställande och tillsyn Vattenskyddsområden fastställande och tillsyn Uppdaterad mars 2011 Vattenskyddsområden fastställande och tillsyn Miljösamverkan Västra Götaland april 2005 Uppdaterad mars 2011 Handledningen har uppdaterats

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn!

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn! Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Vattenskyddsområden - En vägledning för tillsyn! Juni 2009 0 Denna handledning har tagits fram av projektgruppen som jobbat med vattenskyddsområden - vägledning för

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor)

Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor) Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor) Bakgrund Många vattenförekomster är påverkade av för höga näringsämneshalter. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattendrag som omfattas av direktivet

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen.

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. 2 Förord Denna vägledning är upprättad inför det seminarium om riskhantering som äger rum den 18 april 2007 i Länsstyrelsen lokaler. Seminariet vänder

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17 REDOVISNING Dnr; 23-12685/11 2012-02-28 Växt- och miljöavdelningen Carina Carlsson Ross Tfn: 036-15 60 52 E-post: carina.carlsson-ross@jordbruksverket.se Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida Svedala kommun Granskning av kommunens externa hemsida Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 6 3.1 Användbarhet... 6 3.2

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

1. Samla den grupp som ska

1. Samla den grupp som ska Så här ska arbetsinstruktionerna användas! Använd Arbetsinstruktionerna vid arbetsberedningar och instruktioner på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Arbetsberedning kan göras för i princip alla arbetsmoment

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

1/08. Lokal och regional kemikalieanvändning

1/08. Lokal och regional kemikalieanvändning PM 1/08 Lokal och regional kemikalieanvändning inventering och utarbetande av metoder för mätning Kemikalieinspektionen Länsstyrelsen i Jämtlands län Best.nr 510 888 Sundbyberg, januari 2008 Utgivare:

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Antikvarisk medverkan

Antikvarisk medverkan Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid länsstyrelserna idag? 1 Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid

Läs mer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer 28 juni 2007 Legionella Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet.... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer Om legionella... 3 Varmvatten Kyltorn m.m. Åtgärder vid legionellautbrott....

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu).

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu). Att söka information i VISS, VattenInformationsSystem Sverige VISS är en databas där man samlar information om alla större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten i Sverige. Här finns förutom allmän

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer