1 ALBERT BRAUN ABSTAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 ALBERT BRAUN ABSTAND"

Transkript

1 1 ALBERT BRAUN ABSTAND

2 3 1 ALBERT BRAUN ABSTAND Umedalen Skulptur 96 Umedalen, Galleri Stefan Andersson, Umeå (S), Il futuro della memoria The future of memory Progetto Civitella d Agliano, Civitella (I), Motiv, Thema: Malerei Skulptur Grafik Galleri Brage, Umeå (S), Associationer Stundars museum och kulturcentrum Stundars museo ja kulttuurikeskus, Solf Sulva (FIN), Rakennemuutos Strukturomvandling Vaasan taidehalli Vasa konsthall, Vaasa Vasa (FIN),

3 B. Även bokstaven B. tillhör språket. Språket som konstruktion såväl som vilja och fantasi. Språket porträtterar utan att vara en spegelbild. Även bokstaven B. Undrar ibland vad Wittgenstein tänkte sig när han ställde frågan (i Blå boken): Ett uppenbart och korrekt svar på frågan Vad är det som gör ett porträtt till ett porträtt av den och den? är att det är avsikten. Kanske tänker han sig att porträtt främst handlar om en relation och en relation som dessutom närmar sig kopieringsprocessens? Han tillåter sig att fundera över skuggornas verkan och likhetsrelation mellan platser som har mycket lite med varandra att göra: porträttets och den porträtterades. Möjligen är jag inte ens intresserad av vad Wittgenstein har att säga i frågan, det vill säga den kedjereaktion av tänkbara och menande förståelsemodeller frågan utlöser. Samtidigt: det är inte sant! Jag är i själva verket mycket intresserad av hur W. resonerar, hans förmåga att kvarhålla språket just som språk samtidigt som han föreställer sig att språket porträtterar. Men då oftast som en del i både den plats porträttet utgör och den porträtterades plats. Bokstaven B. har ingen materia, erbjuder inget fysiskt motstånd. Bokstaven B. är ett icke-porträtt av bokstaven B, av uppfinningen B. Om jag nu 4 B. 5 S K U L P T U R Umedalen Skulptur 96 filmfaner filmveneer The letter B. is also a part of language. Language as construct, as well as volition and fantasy. Language makes portraits without being a mirror image. Also the letter B. Occasionally wonder what Wittgenstein was thinking of when he asked the question (in The Blue Book): An obvious and correct answer to the question What is it that makes a portrait into a portrait of so-and-so? is that this is the intention. Perhaps he thinks that portraits are primarily a matter of a relationship, and a relationship that furthermore resembles that of the copying process? He permits himself to ponder the effect of shadows and the resemblance relationship between places that have very little to do with each other: that of the portrait and that of the portrayed. It may be that I am not even interested in what Wittgenstein has to say about the matter, that is, the chain reaction of possible and significant models of understanding that the question sets off. At the same time: that s not true! I am actually very interested in W. s reasoning, his capacity to keep a grip on the language specifically as language at the same time as he is visualising that language portrays something. But then usually as a part of both the place constituted by the portrait and the place of the portrayed. The letter B. lacks substance, it offers no physical resistance. The letter B. is a

4 Il futuro della memoria betraktar B. vid sidan av språket får den genast en form, en volym, The future of memory en vikt. Den tar så att säga den porträtterades plats. Intervenerar Progetto Civitella d Agliano helt enkelt i verkligheten och tränger undan drömmarna, drömmen som ett vid-sidan-tänkande, drömmen som ett särskiljande tänkande. Skådespelaren får så att säga dröja sig kvar bakom teaterridån. Teatern pågår i salongen utan att fördenskull upprätta något nytt symbolförhållande, eller ens växla symbolrelationen mellan skådespelare och publik. I dessa, de skådespelande ögonblicken, blir tonfallet viktigt, kanske till och med avgörande. Albert B. har länge sökt sig mot dessa språkets tonfall. I verket Svart Vitt låter han orden, begreppen och bokstäverna mötas i korsordets form. Korsordet transformerat till ett slags schackspel där såväl begreppen som porträtten av begreppen utgör pjäser. Motståndet ligger alltid i spelet. Ingen pjäs, inget ord är dock mera centralt än något annat. De synes alla ha samma spelmöjligheter, undantaget diagonalen. Diagonalen är aldrig spelbar. Läser på en av B:s spelplaner orden Abstand, Liebe, Abends. De horisontella begreppen Abstand och Liebe korsas i bokstäverna A. och E. av det vertikala begreppet Abends. Jag påstod att jag läste, men det är en sanning med modifikation, för samtidigt som jag läser existerar ett jag ser. Seendet adderar en riktning till läsandet, kanske även en 6 non-portrait of the letter B, of the invention B. If I now view B. alongside of language, it immediately acquires a shape, a volume, a weight. It takes, so to speak, the place of the portrayed. Intervenes quite simply in reality and pushes aside the dreams, the dream as a form of alongsidethinking, the dream as a distinguishing way of thinking. The actor, so to speak, gets to stay on behind the curtain. The theatre goes on in the auditorium without therefore establishing any new symbolic relationship, or even changing the symbolic relationship between actors and public. In these, the moments of acting, the intonation becomes important, perhaps even crucial. Albert B. has for a long time been investigating these intonations of language. In Svart Vitt (Black White) he brings words, concepts and letters of the alphabet together in the form of a crossword. The crossword transformed into a kind of chess game in which both the concept and the portrait of the concept are pieces. The resistance always lies in the game. No piece, no word, however, is more central than any other. They all seem to have the same scope for play, with the exception of the diagonal. The diagonal is never playable. Read on one of B s playing boards the words Abstand, Liebe, Abends. The horizontal concepts Abstand and Liebe are intersected in the letters A. and E. by the vertical concept Abends. I said I was reading, but this is a truth with modification, for, 7

5 krita chalk avsikt i den mening W. talar om. Och ju närmare jag för beskrivningen i ord mot synligheten i tingets yta korsordets form ju längre väggteckning wall drawing från begreppens mening kommer jag. Den bakomliggande bilden fälls ut ur tingets skuggpartier, den bild som inte låter sig nedtecknas i korsordets form utan bara existerar i fantasin. B. har ibland låtit dessa korsord få andra spelplaner än det vita pappersarket, det flyttbara, något att rulla ihop i fickan spelplanerna har då dykt upp på gårds- och stadsmurar som vore de synonyma med något mycket gammalt, något för länge sedan inristat. Och spelplanerna verkar även höra hemma bland dessa gamla murar. De agerar som vore murarna dess hem, frimodig i rörelsen, nästan så att diagonalen vore en möjlig väg. Vad innebär det att friställa bokstaven från ordet? Handlar det om en räddningsaktion inte olik ett fritagande av djur från en djurpark? Helt enkelt ett återförande av bokstaven till dess ursprungliga element? Eller tvärtom, att införa bokstaven som ett främmande element i en välbekant och väldefinierad civilisation? Jag vet inte. Men jag tyckte att de var lite märkvärdiga, de där snickrade bokstäverna, som B. lät vila i en grop i jorden. Visserligen en grop åstadkommen av människan. Men i alla fall. Det mjuka (gropen) och det hårda (bokstaven) och så känslan av fallande dem emellan. 8 at the same time as I read, there exists a self that I see. Seeing adds a direction to reading, perhaps even an intention in the sense of which W. speaks. And the closer I take the description in words towards visibility in the surface of the thing the form of the crossword the further from the meaning of the concept I get. The underlying picture is precipitated out of the thing s shadow parts, the picture that does not allow itself to be recorded in the crossword s form, but exists only in fantasy. B. has occasionally let these crosswords have other playing boards than the white sheet of paper, the movable, something to roll up into your pocket the playing boards have then cropped up on farm and town walls, as though they were synonyms for something very old, something inscribed long ago. And the playing boards also seem to belong among these old walls. They act as though the walls were their home, candidly in motion, almost as though the diagonal were a possible road. What does it mean to uncouple the letter from the word? Is it an act of rescue not unlike releasing animals from a zoo? Quite simply a restoration of the letter to its original element? Or just the opposite, introducing the letter as an alien element into a well-known and well-defined civilisation? I don t know. But I thought they were a bit odd, those fotografi, vitbleck, järn photography, tin plate, iron carpentered letters that B. had lying in a cavity in the ground. Admittedly 37 x 73 cm, 1996 a cavity created by humans. But, nevertheless. The soft (the cavity) and the hard (the letter) and then the feeling of falling between them. 9

6 Motiv, Thema: Malerei Skulptur Grafik Galleri Brage akryl, olja, serigrafi, MDF, bleck, järn acrylic, oil, silkscreen, MDF, tin plate, iron Bachelard såg i det hårda vår konvexa spegel och i det mjuka vår konkava spegel. Bokstaven som kropp skulle B. säga är något mycket hårt medan språket som energi innesluter båda dessa dimensioner och jorden är den materia som erbjuder tillräckligt motstånd för att fantasins bilder skall tvingas fram ur sina hålor. Denna morgon är en kallare dag. Åtminstone vad gäller temperaturen. Undrar om spelplaner och isolerade bokstavsskulpturer reagerar på värme? När jag nu återvänder till skrivandet om B. slår det mig att jag under gårdagen tillbringade närmare sex timmar i staden B. En stad som borde ha varit snöbelagd men nu gnistrade av ett annat värmetal, ett högre värmetal. För vad bryr sig en stad om årstider. En stad är som ett språk befriat från årstider i sin struktur. Och att just denna stad har initialbokstaven B. i sitt namn får väl mera ses som slumpens skördar. Men även om nu slumpen framkallat dess namn kan jag inte låta bli att beröras av den. Kanske till och med mera än om allt verkligen vore planerat. Påminner lite om det talade språket - alkemistens besvärjande och dynamiska språk - det språk som synes gömma sig i sina hålor till dess det en dag lockas fram av något oväntat, kanske av den labyrintiska mardrömmens dynamism som B. skulle ha uttryckt det. Jag vet inte riktigt vad B. avser. Anar lite dunkelt att det trots allt kan ha med slumpen Bachelard saw in the hard our convex mirror and in the soft our concave mirror. B. would say that the letter as body is something very hard, while language as energy encompasses both of its dimensions and the earth is the material that offers sufficient resistance for the images of fantasy to be forced out of their holes. This morning is colder. At least as regards temperature. Wonder whether the playing boards and isolated letter sculptures react to heat? When I now return to writing about B., it strikes me that yesterday I spent almost six hours in the town of B. A town that should have been snow-clad, but is now sparkling with another temperature, a higher temperature. For what does a town care about seasons. A town is like a language liberated from seasons in its very structures. And that specifically this town has the initial letter B. in its name has to be seen as more than the fruits of chance. But, even supposing that chance had conjured up its name, I cannot help being touched by it. Perhaps even more than if everything really was planned. Somewhat reminiscent of the spoken language - the incantatory, dynamic language of the alchemist - the language that seems to hide in its own holes until one day it is tempted out by something unexpected, perhaps by the dynamism of the labyrinthine nightmare, as B. would have put it. I don t really know what B. intends. Have a somewhat dark suspicion all the same that it may have something to do with chance. At least with parts that one cannot 11

7 Associationer Stundars museum och kulturcentrum MDF, järnoxidpigment, akryl, järn MDF, ferrit oxid pigment, acrylic, iron att göra. Åtminstone med delar som man inte riktigt kan kontrollera. Till exempel att konstnären B. lätt förväxlas med en hel rad andra initiala B:n, kan till och med förväxlas med den onämnbare hos Beckett, den som finns närvarande i allt men framför allt i språket, i dessa ständiga omtagningar. Eller borde vi kanske se det som en serie omvinklingar av språket? Inget är ju i sak egentligen möjligt att upprepa. Detaljen och fragmentet uppträder i varje ögonblick med anspråk på att utgöra ett helt, så att säga med anspråk på en egen helhet av närvaro. Fragmentet blir det fönster som möjliggör helhetens närvaro. Helheten existerar endast genom sina fragment. Är då B(okstaven) ett språkligt fragment? Även i korsordets form och uppenbarelse? Knappast i B:s version av korsord. I hans version är det snarare ordet som ges betydelsen av fragment, inte bokstaven. Varje fragment utgör en slags förståelsens strängar för medvetandet att klamra sig fast vid, horisontella såväl som vertikala strängar. Strängarna framkallar i dessa mötesplatser B(okstaven) mera som en visuell tillflyktsort än som fragment. Återigen: De horisontella begreppen Abstand och Liebe korsas i bokstäverna A. och E. av det vertikala begreppet Abends. Frågar mig: hur gå vidare från denna punkt? Från en plats som mera liknar ett hål än någonting annat. Kanske handlar det om att bromsa själva språkets framfart, dess really control. For example, that the artist B. is easily mistaken for a whole series of other initial Bs, can even be mistaken for the unnameable in Beckett, that which is present in everything, but above all in language, in its constant repetitions. Or perhaps we should see it as a series of declinations of the language? Nothing essentially is actually capable of being repeated. The detail and the fragment emerge in each moment with pretensions to constituting a whole, so to speak, with pretensions to having their own totality of presence. The fragment becomes the window that makes possible the presence of the whole. The whole exists only through its fragments. Is the B(okstav) [letter] then a linguistic fragment? Including in the form and vision of the crossword? Hardly in B s version of crosswords. In his version it is the word that is given meaning by fragments, not the letter. Every fragment constitutes a kind of filament of understanding for consciousness to cling on to, horizontal as well as vertical filaments. In these meeting places the filaments evoke the B(okstav) [letter] more as a visual refuge than as fragment. Once again: The horizontal concepts Abstand and Liebe intersect in the letters A. and E. with the vertical concept Abends. I ask myself: how can I go on from this point? From a place that resembles a hole more than anything else. Perhaps it is a matter of slowing the advance of language itself, its speed and almost imperative position? It may be that there are no roads 13

8 hastighet och närmast tvingande position? Möjligen är det så att det inte finns några vägar som leder bort från denna otyglade punkt i tillvaron - den onämnbares punkt. Och till vad nyttar det att söka förstå en punkt som så uppenbart svingar sig ur förståelsens grepp? Reduceras inte då allt tillbaka till sin ursprunglighet, till punkten för själva valet av ord, begrepp och bokstäver, till horisontalen och vertikalen, till något som närmast liknar ett slags talmystik? En talmystik som likt en strömmande flod ofrånkomligen famnar allt i sina starka virvlar. Vad kan då sägas? Återstår att tala om stumheten, om B(okstaven), om betydelsen av reduktionen och de apokryfiska labyrinterna. Inomhusrummet. Jag måste för ett ögonblick återvända till detta rum (som hade jag en gång berört det). Bokstaven och de tillskrivna värdena kvarstår, men mötet handlar om något annat. Nu handlar det inte om att låta bokstaven som form och vikt möta jorden för att framkalla det jordiska motståndet - som B. skulle ha uttryckt det - utan nu handlar det om ett gallerirum, en serie smäckert ståtliga podier på vilka de av stål smidda och svetsade bokstäverna tillåts vila. De ger närmast intryck av reliker, överblivna element från en civilisation som inte längre låter sig dyrkas upp genom språket. Trots, eller kanske på grund av, att det är språkliga that lead away from this uncontrolled point in existence - the point of the unnameable. And what good is it to try to understand a point that so obviously vaults beyond the grasp of comprehension? Is everything not then reduced back to its origins, to the point of the very choice of words, concepts and letters, to the horizontal and the vertical, to something that most closely resembles a kind of number mysticism? A number mysticism that like a flowing river inescapably encompasses everything in its powerful eddies. What can be said then? What remains is to talk about muteness, about the B(okstav) [letter], about the meaning of reduction and the apocryphal labyrinths. Interior space. I had to return to this space for a moment (as though I had once touched it). The letter and the ascribed values remain, but the encounter is about something else. Now, it is not about having the letter as form and weight meet the earth in order to arouse earthly resistance - as B. would have put it - rather, now, it is a gallery space, a series of slenderly impressive podiums on which the forged and welded steel letters are left to stand. The closest impression is one of relics, leftover elements from a civilisation that can no longer be unpicked through language. Despite, or perhaps because of, the fact that it is linguistic fragments that are being heroized, we immediately notice its claims on the whole space, a space devoid of people. Only in language can the human being engender their own truly significant sculptures, sculptures 15

9 Rakennemuutos Strukturomvandling Vaasan taidehalli Vasa konsthall ved wood fragment som heroiseras blir man omedelbart varse dess anspråk på hela rummet, ett rum tömd på människan. Endast i språket kan människan föda sina verkligt betydande skulpturer, skulpturer med återverkan långt utanför de estetiska ramarna, kunde B(euys) ha sagt. Men språket och bokstaven är helt skilda världar och bokstaven har B. aldrig berört. Bokstaven är språkets broms. I ett annat rum, mera av den inre ordningen, men ännu berörbart: ett rum av det ej belägrade slaget. I detta rum, i vilket man kan möta bokstaven skulpterad i midjehöjd, fortfarande av stål och av det smidda slaget, i detta rum med outsäglig takhöjd kan man ibland urskilja avsikten (viljan) som en alldeles särskild beståndsdel, en del av riktningen vid sidan av allt detta korsande av horisontaler och vertikaler - i detta rum kan man möta en känsla som slutligen inte vältrar eller gör sig egendomligt närvarande; detta rum är nedsänkt i en annan dramaturgi. En annan spelplan öppnar sig. Inte lika bunden och ängslig för vad som kan finnas bortom bokstaven och korsandet, till och med bortom de apokryfiska labyrinterna. I detta rum existerar ett här som vore även bilden av här närvarande, på plats alldeles oavsett geografi: Berlin eller Nykarle- By eller Bayern spelar ingen roll, de vilar alla i samma immateriella geografi. Städer är bara ett slags levande själsliga organismer innewith repercussions far outside the aesthetic framework, as B(euys) could have said. But language and the letter are quite distinct worlds, and B. has never touched the letter. The letter is the brake on language. In another room, more of the interior order, but still tangibly: a room of the non-beleaguered kind. In this room, where we can find the letter sculpted at waist-height, still of steel and of the forged kind, in this room with its inexpressible ceiling height, we can occasionally make out the intention (the volition) as a thoroughly distinct constituent, a part of the direction alongside all this intersecting of horizontals and verticals - in this room we can encounter a feeling that ultimately does not flow out or make itself peculiarly present; this space is immersed in another dramaturgy. Another playing board opens up. Not as constrained and uneasy about what might exist beyond the letter and the intersection, even beyond the apocryphal labyrinths. In this room there exists a here that was also the picture of being present here, in place totally irrespective of geography: Berlin or NykarleBy or Bavaria, it is of no consequence, they all reside in the same immaterial geography. Towns are only a kind of living mental organisms that reside within the human being. The town does not have its own substance, but moves around with the person. People don t move to this town or that, but carry their own towns with them wherever they go. The town is actually - not totally unlike the letter 17

10 boende i människan. Staden äger ingen egen materia utan flyttar med människan. Människan flyttar aldrig till den eller den staden utan hon bär sina städer med sig varthelst hon beger sig. Staden är egentligen - inte helt olikt bokstaven - en plats som inte existerar utanför människan. Staden är människans bild, hennes verkliga porträtt. Konkretion uppfattas ofta som en universalsubstans för sanningen, som vore konkretion synonym med diagonalen, den väg eller möjlighet som horisontalen och vertikalen aldrig kan realisera. Men är då inte konkretionen även den en ren fantasi, lika obesudlad av realitetens uppenbarelse som allting annat av allt detta som kallas människan? Är inte konkretionen liksom bokstaven hennes egen uppfinning? Eller är det så att vissa B(etingelser) serverats henne: Abstand, Liebe, Abends? Roland Spolander 18 - a place that does not exist outside of the human being. The town is a picture of the human being, the person s real portrait. Concreteness is frequently thought of as a universal substance for truth, as though concreteness were synonymous with the diagonal, the road or the possibility that the horizontal and the vertical can never realise. But is it concreteness not also the one pure fantasy, as unsullied by the vision of reality as by everything else in all this that is called the human person? Is concreteness not, like the letter, the human s own invention? Or is it the case that certain B(etingelser) [conditions] are served up to this human being: Abstand, Liebe, Abends? 19 Roland Spolander

11 20 21

12 Albert Braun 1958 född i Vilseck, Tyskland, studier vid Hochschule der Künste Berlin West, fr.o.m lektor Impressum Imprint vid Svenska Yrkeshögskolan Institutionen för bildkonst, media och design i Nykarleby, Finland, bor och arbetar i Nykarleby 1958 born in Vilseck, Germany, studied at the Hochschule der Künste Berlin West , since 1988 lecturer at the Text Swedish Polytechnic Department for Fine Arts, Media and Design in Nykarleby, Finland, lives in Nykarleby Separatutställningar Roland Spolander, professor i konsthistoria vid Umeå universitet, prefekt för i urval Selected solo exhibitions Festspillene i Nord-Norge, Harstad (N); Trondhjems Konsthögskolan i Umeå, konstnär, bor i Umeå (S) Roland Spolander, Professor of Kunstforening, Trondheim (N) 1998 Monument - Denkmal, Pohjanmaan museo Österbottens museum, Vaasa Vasa (FIN) 1997 Art History at Umeå University, Director of Academy of Fine Arts Umeå, artist, lives in tm-galleria, Helsinki Helsingfors (FIN); Hydrokultur Wachstum Kontrolle, Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf (D) 1996 Joseph Umeå, Sweden Beuys - Albert Braun, Pohjanmaan museo Österbottens museum, Vaasa Vasa (FIN) 1995 Finnland-Institut in Deutschland, Berlin (D); Black-White, Galerie Hammer + Herzer, Weiden (D) 1993 The Future of Memory, Progetto Civitella d Agliano, Översättning Translation Civitella (I); Schwarz-Weiß-Mustaa-Valkoista-Black-White, Tikanojan taidekoti Tikanojas konsthem, Vaasa (FIN) 1992 Motiv, Michael Garner Thema: Malerei Grafik Skulptur, Galleri Brage, Umeå (S); Associationer, Stundars museum och kulturcentrum, Solf Sulva (FIN) 1991 Rakennemuutos Strukturomvandling, Braun & Strengell, Vaasan taidehalli Vasa konsthall, Vaasa (FIN) Grupputställningar i Grafisk form Graphic Design urval Selected group exhibitions 2001 ad lib. trans-art, Trondheim (N) 2000 Zwischen Wasser, Kulturforum, Kunstverein Schloss BÜRO WILHELM. Amberg (D), Plön, Plön (D); Bild Form, Pohjaanmaan museo Österbottens museum, Vaasa Vasa (FIN) 1999 By Side Sidewalk, Vaasa Vasa (FIN) - Umeå (S) 1998 The bible of networking, Sali Gia Gallery, London (GB), P-House Gallery, Ebisu, Tokyo, The Art Center, Fotografier Photographs Art & Culture Foundation Seoul, Korea; Syner Sights Näkyjä, Knipnäs f.d. mentalsjukhus, Ekenäs Tammisaari (FIN) Albert Braun annual exhibition of the Finnish Artists Associations, Hyvinkään taidemuseo, Hyvinkää Hyvinge (FIN); Südwest LB Druckgrafik Kunstpreis, Stuttgart (D) 1996 Wegbegleiter, Galerie Hammer + Herzer, Weiden (D); Umedalen Skulptur 96, Galleri Stefan Tryck Printing Andersson, Umeå (S); 11. Deutsche internationale Grafik-Triennale 96, Kunstverein Frechen, Frechen (D); Muutos Förvandling, Frischmann Druck & Medien, Amberg (D) regional exhibition for Fine Arts, Österbottens museum, Vasa (FIN) 1995 Menschenbilder, 2. Lucas-Cranach-Preis für Grafik, Fränkische Galerie, Kronach (D) 1994 fünfundneunzig, Künstlerhaus Lauenburg (D), Künstlerhaus Dortmund (D); Braun, Uplaga Number of copies 22 Brüning, Drechsler, Ludewig, Regler, Stadtmuseum Amberg, Amberg (D) 1993 Buch und Kunst - Kunst und Kalender, Art Fair, Kulturforum Villa Oppenheim, Berlin (D); Young Finnish Art, Västerbottens konstförening, Umeå (S); 55. annual exhibition of the Finnish Art Associations, Keravan taidemuseo, Kerava (FIN) 1992 regional exhibition for photography, Pohjanmaan museo, Mark Luther Verlag, München Vaasa (FIN); Näkökulma Synvinkel, regional exhibition for Fine Arts, Seinäjoen taidehalli, Seinäjoki (FIN) Konst i det offentliga ISBN rummet Public Artworks Svenska Yrkeshögskolan Roparnäs, Vaasa (FIN) Swedish Polytechnic Roparnäs, Vasa FinnFemFel-projekt FinnFemFel-projects 2002 trans-art-finnfemfel, trans-art, Trondheim 8 (N) 2001 Not Oreste 4 Summer Albert Braun Residency, Montescaglioso (I); Meeting point, Platform, Vasa (FIN); Le Tribù dell Arte (OresteProvisions), Galleria Comunale d Arte Moderna e Contemporanea, Roma (I) 2000 Because I m worth it (luftsymposium), Gummeum im Raitenbucher Schloss, Med understöd av With kind support of Kallmünz (D) 1999 I d rather be fishing than going to an artshow, Gallerie Konstakuten, Stockholm (S); Kungspassagen (By Side FRAME Finnish Fund for Art Exchange Sidewalk), Vasa (FIN) - Umeå (S) 1998 Towards the better world (Karaoke Beuys), Künstlerwerkstatt Lothringerstrasse, München (D) Arbeitsstipendier Grants 1999 Svenska Kulturfonden (ettårigt) Swedish Arts Council of Finland (one year) 1994 Österbottens konstkommission (ettårigt) Arts Council of Ostrobothnia (one year) 1993 Svenska Kulturfonden (halvårigt) Undervisningsministeriet Ministry of Culture (FIN) Swedish Arts Council of Finland (half year) Nafög, Senat Berlin (tvåårigt) postgraduate stipend Berlin Hotel Avantgarde, Leipzig (D) (two years) Projektstipendier Project grants 2000 FRAME Finnish Fund for Art Exchange; Finsk-norsk-kulturinstitutt 1999 Galleri Stefan Andersson, Umeå (S) Kulturfonden för Finland och Norge Arts Council of Finland and Norway Svenska Kulturfonden Swedish Arts Council of Finland 1998 Undervisningsministeriet Ministry of Culture (FIN) Centralkommission Tack till alla som med stor hjälp har bidragit till planeringen och genomförandet för konst Arts Council of Finland Österbottens konstkommission Arts Council of Ostrobothnia (FIN) 1995 av de olika projekten. Thank you to everyone who has kindly taken part in the plan- Föreningen Konstsamfundet (FIN) Medlem i Membership of FinnFemFel; Platform; FV Vilseck Footballclub Vilseck; the Artists ning and realization of the project. Association of Finland Finnish Painters Union; SKV Artist in Residence 2001 Not-Oreste 4 Summer Residency, Montescaglioso (I) 2000 Oreste3 Summer Residency, Montescaglioso (I) Karl-Hofer-Gesellschaft, Berlin (D) 1999 NIFCA, Trondheim (N) 1995 STS, Grassina, Florence (I) 1993 Progetto Civitella d Agliano, Civitella (I)

13 24

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Are you God s gift to your employees?

Are you God s gift to your employees? 2014-12-12 Av Patrik Österblad Are you God s gift to your employees? "Everyone is engaged, otherwise they have nothing here to do. We don t employ introverted because we want creative people where everyone

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017 Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt Västerås 15 februari 2017 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

2 Uppgifter. Uppgifter. Svaren börjar på sidan 35. Uppgift 1. Steg 1. Problem 1 : 2. Problem 1 : 3

2 Uppgifter. Uppgifter. Svaren börjar på sidan 35. Uppgift 1. Steg 1. Problem 1 : 2. Problem 1 : 3 1 2 Uppgifter Uppgifter Svaren börjar på sidan 35. Uppgift 1. Steg 1 Problem 1 : 2 Problem 1 : 3 Uppgifter 3 Svarsalternativ. Answer alternative 1. a Svarsalternativ. Answer alternative 1. b Svarsalternativ.

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Hemlig påse 1. (åk f-3) Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta en pinne som är längre än din tumme. Hämta en tung sten. Hämta sedan en lättare sten.

Hemlig påse 1. (åk f-3) Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta en pinne som är längre än din tumme. Hämta en tung sten. Hämta sedan en lättare sten. Hemlig påse 1 (åk f-3) Hämta ett jämnt antal tallbarr. Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta fler än två tallkottar. Hämta två pinnar. Sätt den ena bakom höger öra. Håll den andra i vänster hand. pinne som är

Läs mer

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Kvalitativa data Helene Johansson, Epidemiologi & global hälsa, Umeå universitet FoU-Välfärd, Region Västerbotten

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

IKSU-kort Ordinarie avtal

IKSU-kort Ordinarie avtal IKSU-kort Ordinarie avtal Läs våra villkor för medlemskap och IKSU-kort Medlemsavgiften i föreningen IKSU tillkommer; 50:-/ kalenderår En engångsavgift på 50:- för det fysiska magnetkortet tillkommer BETALNINGSFORM

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Fenomenologi och hermeneu5k. Hermeneu5k. Förståelse Feb- 15. Erika Sigvardsdo=er PhD, Röda Korsets Högskola

Fenomenologi och hermeneu5k. Hermeneu5k. Förståelse Feb- 15. Erika Sigvardsdo=er PhD, Röda Korsets Högskola Fenomenologi och hermeneu5k Erika Sigvardsdo=er PhD, Röda Korsets Högskola Hermeneu5k Tolkningskonst, eller läran om förståelse Ursprungligen från analys av ex bibeltext, an5ka texter vad menar hen med

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar BEDÖMARTRÄNING - ENGELSKA ÅRSKURS 6 Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar Innehållsförteckning Exempel 1: How to get to Hastings - fråga 1 och 5 Exempel 2: Crocodile in jail - fråga 1, 2, 4 och 7 Exempel

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Helping out in the kitchen or how to measure engagement

Helping out in the kitchen or how to measure engagement 2015-01-22 Av Patrik Österblad Helping out in the kitchen or how to measure engagement Let's kick off with a fable so you get the hang of it... http://www.kidsfables.com/the-lion-and-the-ant/index.htm

Läs mer

Before I Fall LAUREN OLIVER INSTRUCTIONS - QUESTIONS - VOCABULARY

Before I Fall LAUREN OLIVER INSTRUCTIONS - QUESTIONS - VOCABULARY Before I Fall LAUREN OLIVER INSTRUCTIONS - QUESTIONS - VOCABULARY PLAN AND ASSESSMENT FOR BEFORE I FALL This project will cover most course goals for English B. There will be things to hand in each week

Läs mer

INTERNET R.I.P. Pelle Snickars, KB. torsdag 7 mars 13

INTERNET R.I.P. Pelle Snickars, KB. torsdag 7 mars 13 INTERNET R.I.P. Pelle Snickars, KB Media experts still talk as if the Internet is new, as if it is still evolving, as if it will shortly change everything. They tell us that the Web will let us build

Läs mer

Typografi, text & designperspektiv

Typografi, text & designperspektiv Typografi, text & designperspektiv Serif Hårstreck Stapel Heplx x-höjd Baslinje Grundstreck Serif Underhäng Inre form I dag Lite bakgrund Övergripande grunder inom typografi Text hantering Elva Synlig

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Tentamen i Matematik 2: M0030M.

Tentamen i Matematik 2: M0030M. Tentamen i Matematik 2: M0030M. Datum: 203-0-5 Skrivtid: 09:00 4:00 Antal uppgifter: 2 ( 30 poäng ). Examinator: Norbert Euler Tel: 0920-492878 Tillåtna hjälpmedel: Inga Betygsgränser: 4p 9p = 3; 20p 24p

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Focus on English 7. PROVLEKTION: Halloween

Focus on English 7. PROVLEKTION: Halloween Focus on English 7 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken vilar fokus på strategier, på

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

Mekanik FK2002m. Kraft och rörelse I

Mekanik FK2002m. Kraft och rörelse I Mekanik FK2002m Föreläsning 4 Kraft och rörelse I 2013-09-05 Sara Strandberg SARA STRANDBERG P. 1 FÖRELÄSNING 4 Introduktion Hastighet Langt under 3x10 8 Nara : 3x10 8 Storlek 10 9 Langt over : 10 9 Klassisk

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012 Innehållsförteckning Numero Uno - Att vara DÄR- NU och HÄR- NU... 2 Numero Doz - Hur jag matar min mentala mage med en ljudportion... 3 Numero TRES - Its inch by inch! That s all there is... 4 Mentalträning

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

SEKUNDERNA - THE SECONDS, FILM/PROJECT

SEKUNDERNA - THE SECONDS, FILM/PROJECT SEKUNDERNA - THE SECONDS, 2004-2007 FILM/PROJECT Verkbeskrivning - Work description Filmen sekunderna besår av 365 stillbilder överförda till 40:min 35mm, HD stum film. Den 6 juli 2004 kl.18.30 utfördes

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Design by Voice. Azzaro

Design by Voice. Azzaro Design by Voice Azzaro Collection Azzaro One of our most popular ranges, with pieces and possibilities that creates endless variations. Several pieces are suitable for use as TV units. Azzarro is available

Läs mer

Skolutveckling pågår! Kollegialt lärande på Blackebergs gymnasium läsåret 2015/16

Skolutveckling pågår! Kollegialt lärande på Blackebergs gymnasium läsåret 2015/16 Skolutveckling pågår! Kollegialt lärande på Blackebergs gymnasium läsåret 2015/16 Varför? Ett ökat lärande för lärare, som medför högre måluppfyllelse för elever Forskningen visar att en framgångsfaktor

Läs mer