1 ALBERT BRAUN ABSTAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 ALBERT BRAUN ABSTAND"

Transkript

1 1 ALBERT BRAUN ABSTAND

2 3 1 ALBERT BRAUN ABSTAND Umedalen Skulptur 96 Umedalen, Galleri Stefan Andersson, Umeå (S), Il futuro della memoria The future of memory Progetto Civitella d Agliano, Civitella (I), Motiv, Thema: Malerei Skulptur Grafik Galleri Brage, Umeå (S), Associationer Stundars museum och kulturcentrum Stundars museo ja kulttuurikeskus, Solf Sulva (FIN), Rakennemuutos Strukturomvandling Vaasan taidehalli Vasa konsthall, Vaasa Vasa (FIN),

3 B. Även bokstaven B. tillhör språket. Språket som konstruktion såväl som vilja och fantasi. Språket porträtterar utan att vara en spegelbild. Även bokstaven B. Undrar ibland vad Wittgenstein tänkte sig när han ställde frågan (i Blå boken): Ett uppenbart och korrekt svar på frågan Vad är det som gör ett porträtt till ett porträtt av den och den? är att det är avsikten. Kanske tänker han sig att porträtt främst handlar om en relation och en relation som dessutom närmar sig kopieringsprocessens? Han tillåter sig att fundera över skuggornas verkan och likhetsrelation mellan platser som har mycket lite med varandra att göra: porträttets och den porträtterades. Möjligen är jag inte ens intresserad av vad Wittgenstein har att säga i frågan, det vill säga den kedjereaktion av tänkbara och menande förståelsemodeller frågan utlöser. Samtidigt: det är inte sant! Jag är i själva verket mycket intresserad av hur W. resonerar, hans förmåga att kvarhålla språket just som språk samtidigt som han föreställer sig att språket porträtterar. Men då oftast som en del i både den plats porträttet utgör och den porträtterades plats. Bokstaven B. har ingen materia, erbjuder inget fysiskt motstånd. Bokstaven B. är ett icke-porträtt av bokstaven B, av uppfinningen B. Om jag nu 4 B. 5 S K U L P T U R Umedalen Skulptur 96 filmfaner filmveneer The letter B. is also a part of language. Language as construct, as well as volition and fantasy. Language makes portraits without being a mirror image. Also the letter B. Occasionally wonder what Wittgenstein was thinking of when he asked the question (in The Blue Book): An obvious and correct answer to the question What is it that makes a portrait into a portrait of so-and-so? is that this is the intention. Perhaps he thinks that portraits are primarily a matter of a relationship, and a relationship that furthermore resembles that of the copying process? He permits himself to ponder the effect of shadows and the resemblance relationship between places that have very little to do with each other: that of the portrait and that of the portrayed. It may be that I am not even interested in what Wittgenstein has to say about the matter, that is, the chain reaction of possible and significant models of understanding that the question sets off. At the same time: that s not true! I am actually very interested in W. s reasoning, his capacity to keep a grip on the language specifically as language at the same time as he is visualising that language portrays something. But then usually as a part of both the place constituted by the portrait and the place of the portrayed. The letter B. lacks substance, it offers no physical resistance. The letter B. is a

4 Il futuro della memoria betraktar B. vid sidan av språket får den genast en form, en volym, The future of memory en vikt. Den tar så att säga den porträtterades plats. Intervenerar Progetto Civitella d Agliano helt enkelt i verkligheten och tränger undan drömmarna, drömmen som ett vid-sidan-tänkande, drömmen som ett särskiljande tänkande. Skådespelaren får så att säga dröja sig kvar bakom teaterridån. Teatern pågår i salongen utan att fördenskull upprätta något nytt symbolförhållande, eller ens växla symbolrelationen mellan skådespelare och publik. I dessa, de skådespelande ögonblicken, blir tonfallet viktigt, kanske till och med avgörande. Albert B. har länge sökt sig mot dessa språkets tonfall. I verket Svart Vitt låter han orden, begreppen och bokstäverna mötas i korsordets form. Korsordet transformerat till ett slags schackspel där såväl begreppen som porträtten av begreppen utgör pjäser. Motståndet ligger alltid i spelet. Ingen pjäs, inget ord är dock mera centralt än något annat. De synes alla ha samma spelmöjligheter, undantaget diagonalen. Diagonalen är aldrig spelbar. Läser på en av B:s spelplaner orden Abstand, Liebe, Abends. De horisontella begreppen Abstand och Liebe korsas i bokstäverna A. och E. av det vertikala begreppet Abends. Jag påstod att jag läste, men det är en sanning med modifikation, för samtidigt som jag läser existerar ett jag ser. Seendet adderar en riktning till läsandet, kanske även en 6 non-portrait of the letter B, of the invention B. If I now view B. alongside of language, it immediately acquires a shape, a volume, a weight. It takes, so to speak, the place of the portrayed. Intervenes quite simply in reality and pushes aside the dreams, the dream as a form of alongsidethinking, the dream as a distinguishing way of thinking. The actor, so to speak, gets to stay on behind the curtain. The theatre goes on in the auditorium without therefore establishing any new symbolic relationship, or even changing the symbolic relationship between actors and public. In these, the moments of acting, the intonation becomes important, perhaps even crucial. Albert B. has for a long time been investigating these intonations of language. In Svart Vitt (Black White) he brings words, concepts and letters of the alphabet together in the form of a crossword. The crossword transformed into a kind of chess game in which both the concept and the portrait of the concept are pieces. The resistance always lies in the game. No piece, no word, however, is more central than any other. They all seem to have the same scope for play, with the exception of the diagonal. The diagonal is never playable. Read on one of B s playing boards the words Abstand, Liebe, Abends. The horizontal concepts Abstand and Liebe are intersected in the letters A. and E. by the vertical concept Abends. I said I was reading, but this is a truth with modification, for, 7

5 krita chalk avsikt i den mening W. talar om. Och ju närmare jag för beskrivningen i ord mot synligheten i tingets yta korsordets form ju längre väggteckning wall drawing från begreppens mening kommer jag. Den bakomliggande bilden fälls ut ur tingets skuggpartier, den bild som inte låter sig nedtecknas i korsordets form utan bara existerar i fantasin. B. har ibland låtit dessa korsord få andra spelplaner än det vita pappersarket, det flyttbara, något att rulla ihop i fickan spelplanerna har då dykt upp på gårds- och stadsmurar som vore de synonyma med något mycket gammalt, något för länge sedan inristat. Och spelplanerna verkar även höra hemma bland dessa gamla murar. De agerar som vore murarna dess hem, frimodig i rörelsen, nästan så att diagonalen vore en möjlig väg. Vad innebär det att friställa bokstaven från ordet? Handlar det om en räddningsaktion inte olik ett fritagande av djur från en djurpark? Helt enkelt ett återförande av bokstaven till dess ursprungliga element? Eller tvärtom, att införa bokstaven som ett främmande element i en välbekant och väldefinierad civilisation? Jag vet inte. Men jag tyckte att de var lite märkvärdiga, de där snickrade bokstäverna, som B. lät vila i en grop i jorden. Visserligen en grop åstadkommen av människan. Men i alla fall. Det mjuka (gropen) och det hårda (bokstaven) och så känslan av fallande dem emellan. 8 at the same time as I read, there exists a self that I see. Seeing adds a direction to reading, perhaps even an intention in the sense of which W. speaks. And the closer I take the description in words towards visibility in the surface of the thing the form of the crossword the further from the meaning of the concept I get. The underlying picture is precipitated out of the thing s shadow parts, the picture that does not allow itself to be recorded in the crossword s form, but exists only in fantasy. B. has occasionally let these crosswords have other playing boards than the white sheet of paper, the movable, something to roll up into your pocket the playing boards have then cropped up on farm and town walls, as though they were synonyms for something very old, something inscribed long ago. And the playing boards also seem to belong among these old walls. They act as though the walls were their home, candidly in motion, almost as though the diagonal were a possible road. What does it mean to uncouple the letter from the word? Is it an act of rescue not unlike releasing animals from a zoo? Quite simply a restoration of the letter to its original element? Or just the opposite, introducing the letter as an alien element into a well-known and well-defined civilisation? I don t know. But I thought they were a bit odd, those fotografi, vitbleck, järn photography, tin plate, iron carpentered letters that B. had lying in a cavity in the ground. Admittedly 37 x 73 cm, 1996 a cavity created by humans. But, nevertheless. The soft (the cavity) and the hard (the letter) and then the feeling of falling between them. 9

6 Motiv, Thema: Malerei Skulptur Grafik Galleri Brage akryl, olja, serigrafi, MDF, bleck, järn acrylic, oil, silkscreen, MDF, tin plate, iron Bachelard såg i det hårda vår konvexa spegel och i det mjuka vår konkava spegel. Bokstaven som kropp skulle B. säga är något mycket hårt medan språket som energi innesluter båda dessa dimensioner och jorden är den materia som erbjuder tillräckligt motstånd för att fantasins bilder skall tvingas fram ur sina hålor. Denna morgon är en kallare dag. Åtminstone vad gäller temperaturen. Undrar om spelplaner och isolerade bokstavsskulpturer reagerar på värme? När jag nu återvänder till skrivandet om B. slår det mig att jag under gårdagen tillbringade närmare sex timmar i staden B. En stad som borde ha varit snöbelagd men nu gnistrade av ett annat värmetal, ett högre värmetal. För vad bryr sig en stad om årstider. En stad är som ett språk befriat från årstider i sin struktur. Och att just denna stad har initialbokstaven B. i sitt namn får väl mera ses som slumpens skördar. Men även om nu slumpen framkallat dess namn kan jag inte låta bli att beröras av den. Kanske till och med mera än om allt verkligen vore planerat. Påminner lite om det talade språket - alkemistens besvärjande och dynamiska språk - det språk som synes gömma sig i sina hålor till dess det en dag lockas fram av något oväntat, kanske av den labyrintiska mardrömmens dynamism som B. skulle ha uttryckt det. Jag vet inte riktigt vad B. avser. Anar lite dunkelt att det trots allt kan ha med slumpen Bachelard saw in the hard our convex mirror and in the soft our concave mirror. B. would say that the letter as body is something very hard, while language as energy encompasses both of its dimensions and the earth is the material that offers sufficient resistance for the images of fantasy to be forced out of their holes. This morning is colder. At least as regards temperature. Wonder whether the playing boards and isolated letter sculptures react to heat? When I now return to writing about B., it strikes me that yesterday I spent almost six hours in the town of B. A town that should have been snow-clad, but is now sparkling with another temperature, a higher temperature. For what does a town care about seasons. A town is like a language liberated from seasons in its very structures. And that specifically this town has the initial letter B. in its name has to be seen as more than the fruits of chance. But, even supposing that chance had conjured up its name, I cannot help being touched by it. Perhaps even more than if everything really was planned. Somewhat reminiscent of the spoken language - the incantatory, dynamic language of the alchemist - the language that seems to hide in its own holes until one day it is tempted out by something unexpected, perhaps by the dynamism of the labyrinthine nightmare, as B. would have put it. I don t really know what B. intends. Have a somewhat dark suspicion all the same that it may have something to do with chance. At least with parts that one cannot 11

7 Associationer Stundars museum och kulturcentrum MDF, järnoxidpigment, akryl, järn MDF, ferrit oxid pigment, acrylic, iron att göra. Åtminstone med delar som man inte riktigt kan kontrollera. Till exempel att konstnären B. lätt förväxlas med en hel rad andra initiala B:n, kan till och med förväxlas med den onämnbare hos Beckett, den som finns närvarande i allt men framför allt i språket, i dessa ständiga omtagningar. Eller borde vi kanske se det som en serie omvinklingar av språket? Inget är ju i sak egentligen möjligt att upprepa. Detaljen och fragmentet uppträder i varje ögonblick med anspråk på att utgöra ett helt, så att säga med anspråk på en egen helhet av närvaro. Fragmentet blir det fönster som möjliggör helhetens närvaro. Helheten existerar endast genom sina fragment. Är då B(okstaven) ett språkligt fragment? Även i korsordets form och uppenbarelse? Knappast i B:s version av korsord. I hans version är det snarare ordet som ges betydelsen av fragment, inte bokstaven. Varje fragment utgör en slags förståelsens strängar för medvetandet att klamra sig fast vid, horisontella såväl som vertikala strängar. Strängarna framkallar i dessa mötesplatser B(okstaven) mera som en visuell tillflyktsort än som fragment. Återigen: De horisontella begreppen Abstand och Liebe korsas i bokstäverna A. och E. av det vertikala begreppet Abends. Frågar mig: hur gå vidare från denna punkt? Från en plats som mera liknar ett hål än någonting annat. Kanske handlar det om att bromsa själva språkets framfart, dess really control. For example, that the artist B. is easily mistaken for a whole series of other initial Bs, can even be mistaken for the unnameable in Beckett, that which is present in everything, but above all in language, in its constant repetitions. Or perhaps we should see it as a series of declinations of the language? Nothing essentially is actually capable of being repeated. The detail and the fragment emerge in each moment with pretensions to constituting a whole, so to speak, with pretensions to having their own totality of presence. The fragment becomes the window that makes possible the presence of the whole. The whole exists only through its fragments. Is the B(okstav) [letter] then a linguistic fragment? Including in the form and vision of the crossword? Hardly in B s version of crosswords. In his version it is the word that is given meaning by fragments, not the letter. Every fragment constitutes a kind of filament of understanding for consciousness to cling on to, horizontal as well as vertical filaments. In these meeting places the filaments evoke the B(okstav) [letter] more as a visual refuge than as fragment. Once again: The horizontal concepts Abstand and Liebe intersect in the letters A. and E. with the vertical concept Abends. I ask myself: how can I go on from this point? From a place that resembles a hole more than anything else. Perhaps it is a matter of slowing the advance of language itself, its speed and almost imperative position? It may be that there are no roads 13

8 hastighet och närmast tvingande position? Möjligen är det så att det inte finns några vägar som leder bort från denna otyglade punkt i tillvaron - den onämnbares punkt. Och till vad nyttar det att söka förstå en punkt som så uppenbart svingar sig ur förståelsens grepp? Reduceras inte då allt tillbaka till sin ursprunglighet, till punkten för själva valet av ord, begrepp och bokstäver, till horisontalen och vertikalen, till något som närmast liknar ett slags talmystik? En talmystik som likt en strömmande flod ofrånkomligen famnar allt i sina starka virvlar. Vad kan då sägas? Återstår att tala om stumheten, om B(okstaven), om betydelsen av reduktionen och de apokryfiska labyrinterna. Inomhusrummet. Jag måste för ett ögonblick återvända till detta rum (som hade jag en gång berört det). Bokstaven och de tillskrivna värdena kvarstår, men mötet handlar om något annat. Nu handlar det inte om att låta bokstaven som form och vikt möta jorden för att framkalla det jordiska motståndet - som B. skulle ha uttryckt det - utan nu handlar det om ett gallerirum, en serie smäckert ståtliga podier på vilka de av stål smidda och svetsade bokstäverna tillåts vila. De ger närmast intryck av reliker, överblivna element från en civilisation som inte längre låter sig dyrkas upp genom språket. Trots, eller kanske på grund av, att det är språkliga that lead away from this uncontrolled point in existence - the point of the unnameable. And what good is it to try to understand a point that so obviously vaults beyond the grasp of comprehension? Is everything not then reduced back to its origins, to the point of the very choice of words, concepts and letters, to the horizontal and the vertical, to something that most closely resembles a kind of number mysticism? A number mysticism that like a flowing river inescapably encompasses everything in its powerful eddies. What can be said then? What remains is to talk about muteness, about the B(okstav) [letter], about the meaning of reduction and the apocryphal labyrinths. Interior space. I had to return to this space for a moment (as though I had once touched it). The letter and the ascribed values remain, but the encounter is about something else. Now, it is not about having the letter as form and weight meet the earth in order to arouse earthly resistance - as B. would have put it - rather, now, it is a gallery space, a series of slenderly impressive podiums on which the forged and welded steel letters are left to stand. The closest impression is one of relics, leftover elements from a civilisation that can no longer be unpicked through language. Despite, or perhaps because of, the fact that it is linguistic fragments that are being heroized, we immediately notice its claims on the whole space, a space devoid of people. Only in language can the human being engender their own truly significant sculptures, sculptures 15

9 Rakennemuutos Strukturomvandling Vaasan taidehalli Vasa konsthall ved wood fragment som heroiseras blir man omedelbart varse dess anspråk på hela rummet, ett rum tömd på människan. Endast i språket kan människan föda sina verkligt betydande skulpturer, skulpturer med återverkan långt utanför de estetiska ramarna, kunde B(euys) ha sagt. Men språket och bokstaven är helt skilda världar och bokstaven har B. aldrig berört. Bokstaven är språkets broms. I ett annat rum, mera av den inre ordningen, men ännu berörbart: ett rum av det ej belägrade slaget. I detta rum, i vilket man kan möta bokstaven skulpterad i midjehöjd, fortfarande av stål och av det smidda slaget, i detta rum med outsäglig takhöjd kan man ibland urskilja avsikten (viljan) som en alldeles särskild beståndsdel, en del av riktningen vid sidan av allt detta korsande av horisontaler och vertikaler - i detta rum kan man möta en känsla som slutligen inte vältrar eller gör sig egendomligt närvarande; detta rum är nedsänkt i en annan dramaturgi. En annan spelplan öppnar sig. Inte lika bunden och ängslig för vad som kan finnas bortom bokstaven och korsandet, till och med bortom de apokryfiska labyrinterna. I detta rum existerar ett här som vore även bilden av här närvarande, på plats alldeles oavsett geografi: Berlin eller Nykarle- By eller Bayern spelar ingen roll, de vilar alla i samma immateriella geografi. Städer är bara ett slags levande själsliga organismer innewith repercussions far outside the aesthetic framework, as B(euys) could have said. But language and the letter are quite distinct worlds, and B. has never touched the letter. The letter is the brake on language. In another room, more of the interior order, but still tangibly: a room of the non-beleaguered kind. In this room, where we can find the letter sculpted at waist-height, still of steel and of the forged kind, in this room with its inexpressible ceiling height, we can occasionally make out the intention (the volition) as a thoroughly distinct constituent, a part of the direction alongside all this intersecting of horizontals and verticals - in this room we can encounter a feeling that ultimately does not flow out or make itself peculiarly present; this space is immersed in another dramaturgy. Another playing board opens up. Not as constrained and uneasy about what might exist beyond the letter and the intersection, even beyond the apocryphal labyrinths. In this room there exists a here that was also the picture of being present here, in place totally irrespective of geography: Berlin or NykarleBy or Bavaria, it is of no consequence, they all reside in the same immaterial geography. Towns are only a kind of living mental organisms that reside within the human being. The town does not have its own substance, but moves around with the person. People don t move to this town or that, but carry their own towns with them wherever they go. The town is actually - not totally unlike the letter 17

10 boende i människan. Staden äger ingen egen materia utan flyttar med människan. Människan flyttar aldrig till den eller den staden utan hon bär sina städer med sig varthelst hon beger sig. Staden är egentligen - inte helt olikt bokstaven - en plats som inte existerar utanför människan. Staden är människans bild, hennes verkliga porträtt. Konkretion uppfattas ofta som en universalsubstans för sanningen, som vore konkretion synonym med diagonalen, den väg eller möjlighet som horisontalen och vertikalen aldrig kan realisera. Men är då inte konkretionen även den en ren fantasi, lika obesudlad av realitetens uppenbarelse som allting annat av allt detta som kallas människan? Är inte konkretionen liksom bokstaven hennes egen uppfinning? Eller är det så att vissa B(etingelser) serverats henne: Abstand, Liebe, Abends? Roland Spolander 18 - a place that does not exist outside of the human being. The town is a picture of the human being, the person s real portrait. Concreteness is frequently thought of as a universal substance for truth, as though concreteness were synonymous with the diagonal, the road or the possibility that the horizontal and the vertical can never realise. But is it concreteness not also the one pure fantasy, as unsullied by the vision of reality as by everything else in all this that is called the human person? Is concreteness not, like the letter, the human s own invention? Or is it the case that certain B(etingelser) [conditions] are served up to this human being: Abstand, Liebe, Abends? 19 Roland Spolander

11 20 21

12 Albert Braun 1958 född i Vilseck, Tyskland, studier vid Hochschule der Künste Berlin West, fr.o.m lektor Impressum Imprint vid Svenska Yrkeshögskolan Institutionen för bildkonst, media och design i Nykarleby, Finland, bor och arbetar i Nykarleby 1958 born in Vilseck, Germany, studied at the Hochschule der Künste Berlin West , since 1988 lecturer at the Text Swedish Polytechnic Department for Fine Arts, Media and Design in Nykarleby, Finland, lives in Nykarleby Separatutställningar Roland Spolander, professor i konsthistoria vid Umeå universitet, prefekt för i urval Selected solo exhibitions Festspillene i Nord-Norge, Harstad (N); Trondhjems Konsthögskolan i Umeå, konstnär, bor i Umeå (S) Roland Spolander, Professor of Kunstforening, Trondheim (N) 1998 Monument - Denkmal, Pohjanmaan museo Österbottens museum, Vaasa Vasa (FIN) 1997 Art History at Umeå University, Director of Academy of Fine Arts Umeå, artist, lives in tm-galleria, Helsinki Helsingfors (FIN); Hydrokultur Wachstum Kontrolle, Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf (D) 1996 Joseph Umeå, Sweden Beuys - Albert Braun, Pohjanmaan museo Österbottens museum, Vaasa Vasa (FIN) 1995 Finnland-Institut in Deutschland, Berlin (D); Black-White, Galerie Hammer + Herzer, Weiden (D) 1993 The Future of Memory, Progetto Civitella d Agliano, Översättning Translation Civitella (I); Schwarz-Weiß-Mustaa-Valkoista-Black-White, Tikanojan taidekoti Tikanojas konsthem, Vaasa (FIN) 1992 Motiv, Michael Garner Thema: Malerei Grafik Skulptur, Galleri Brage, Umeå (S); Associationer, Stundars museum och kulturcentrum, Solf Sulva (FIN) 1991 Rakennemuutos Strukturomvandling, Braun & Strengell, Vaasan taidehalli Vasa konsthall, Vaasa (FIN) Grupputställningar i Grafisk form Graphic Design urval Selected group exhibitions 2001 ad lib. trans-art, Trondheim (N) 2000 Zwischen Wasser, Kulturforum, Kunstverein Schloss BÜRO WILHELM. Amberg (D), Plön, Plön (D); Bild Form, Pohjaanmaan museo Österbottens museum, Vaasa Vasa (FIN) 1999 By Side Sidewalk, Vaasa Vasa (FIN) - Umeå (S) 1998 The bible of networking, Sali Gia Gallery, London (GB), P-House Gallery, Ebisu, Tokyo, The Art Center, Fotografier Photographs Art & Culture Foundation Seoul, Korea; Syner Sights Näkyjä, Knipnäs f.d. mentalsjukhus, Ekenäs Tammisaari (FIN) Albert Braun annual exhibition of the Finnish Artists Associations, Hyvinkään taidemuseo, Hyvinkää Hyvinge (FIN); Südwest LB Druckgrafik Kunstpreis, Stuttgart (D) 1996 Wegbegleiter, Galerie Hammer + Herzer, Weiden (D); Umedalen Skulptur 96, Galleri Stefan Tryck Printing Andersson, Umeå (S); 11. Deutsche internationale Grafik-Triennale 96, Kunstverein Frechen, Frechen (D); Muutos Förvandling, Frischmann Druck & Medien, Amberg (D) regional exhibition for Fine Arts, Österbottens museum, Vasa (FIN) 1995 Menschenbilder, 2. Lucas-Cranach-Preis für Grafik, Fränkische Galerie, Kronach (D) 1994 fünfundneunzig, Künstlerhaus Lauenburg (D), Künstlerhaus Dortmund (D); Braun, Uplaga Number of copies 22 Brüning, Drechsler, Ludewig, Regler, Stadtmuseum Amberg, Amberg (D) 1993 Buch und Kunst - Kunst und Kalender, Art Fair, Kulturforum Villa Oppenheim, Berlin (D); Young Finnish Art, Västerbottens konstförening, Umeå (S); 55. annual exhibition of the Finnish Art Associations, Keravan taidemuseo, Kerava (FIN) 1992 regional exhibition for photography, Pohjanmaan museo, Mark Luther Verlag, München Vaasa (FIN); Näkökulma Synvinkel, regional exhibition for Fine Arts, Seinäjoen taidehalli, Seinäjoki (FIN) Konst i det offentliga ISBN rummet Public Artworks Svenska Yrkeshögskolan Roparnäs, Vaasa (FIN) Swedish Polytechnic Roparnäs, Vasa FinnFemFel-projekt FinnFemFel-projects 2002 trans-art-finnfemfel, trans-art, Trondheim 8 (N) 2001 Not Oreste 4 Summer Albert Braun Residency, Montescaglioso (I); Meeting point, Platform, Vasa (FIN); Le Tribù dell Arte (OresteProvisions), Galleria Comunale d Arte Moderna e Contemporanea, Roma (I) 2000 Because I m worth it (luftsymposium), Gummeum im Raitenbucher Schloss, Med understöd av With kind support of Kallmünz (D) 1999 I d rather be fishing than going to an artshow, Gallerie Konstakuten, Stockholm (S); Kungspassagen (By Side FRAME Finnish Fund for Art Exchange Sidewalk), Vasa (FIN) - Umeå (S) 1998 Towards the better world (Karaoke Beuys), Künstlerwerkstatt Lothringerstrasse, München (D) Arbeitsstipendier Grants 1999 Svenska Kulturfonden (ettårigt) Swedish Arts Council of Finland (one year) 1994 Österbottens konstkommission (ettårigt) Arts Council of Ostrobothnia (one year) 1993 Svenska Kulturfonden (halvårigt) Undervisningsministeriet Ministry of Culture (FIN) Swedish Arts Council of Finland (half year) Nafög, Senat Berlin (tvåårigt) postgraduate stipend Berlin Hotel Avantgarde, Leipzig (D) (two years) Projektstipendier Project grants 2000 FRAME Finnish Fund for Art Exchange; Finsk-norsk-kulturinstitutt 1999 Galleri Stefan Andersson, Umeå (S) Kulturfonden för Finland och Norge Arts Council of Finland and Norway Svenska Kulturfonden Swedish Arts Council of Finland 1998 Undervisningsministeriet Ministry of Culture (FIN) Centralkommission Tack till alla som med stor hjälp har bidragit till planeringen och genomförandet för konst Arts Council of Finland Österbottens konstkommission Arts Council of Ostrobothnia (FIN) 1995 av de olika projekten. Thank you to everyone who has kindly taken part in the plan- Föreningen Konstsamfundet (FIN) Medlem i Membership of FinnFemFel; Platform; FV Vilseck Footballclub Vilseck; the Artists ning and realization of the project. Association of Finland Finnish Painters Union; SKV Artist in Residence 2001 Not-Oreste 4 Summer Residency, Montescaglioso (I) 2000 Oreste3 Summer Residency, Montescaglioso (I) Karl-Hofer-Gesellschaft, Berlin (D) 1999 NIFCA, Trondheim (N) 1995 STS, Grassina, Florence (I) 1993 Progetto Civitella d Agliano, Civitella (I)

13 24

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent!

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! Supplementary data Questionnaire (in English) Serial number:... Interviewer: 1. Introduction Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! 1.1 Gender 1.2 Postal

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a AEBF1: L5 Sun and climate F5: Solar angles and climatic pre-conditions Why do we have so little sun during the winter? Architectural design regarding the outdoor climate Solar paths Solar angles Solar

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM

RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM Nya Rica Hotel Stockholm är en central mötesplats för människor på väg mot nya mål. Det spelar ingen roll om mötet består av två, fem eller 200 personer här

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Uppdaterad 2009-05-27(JW/RA), inför tävling 2009-05-30 Idé & kontroll beskrivning: HOW FAST CAN YOU GET 20 TRAVELSTAMPS IN YOUR PASSPORT! Varje patrull

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVETSKLASSER WELDING CLASSES Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Life is passing by. We hurrying and rarely stay up and evaluate and reevaluate our lives. How do we live? What is important for us? Too many people think through their life when they get a disease vengeance.

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE?

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE? NETWORK CARE Network Spinal Analysis represents the epitome of bodywork in our time the leading edge of Body-Mind-Spirit Integration. This work will transform the planet. -Candace Pert Ph. D., Professor

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL

TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL A number of this manual are strongly recommends you read and download towa geller fx 400 till manual information noticed in this manual. TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL Looking

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

LEARNING STUDY - en modell som förenar skolutveckling och lärarfortbildning. Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad

LEARNING STUDY - en modell som förenar skolutveckling och lärarfortbildning. Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad LEARNING STUDY - en modell som förenar skolutveckling och lärarfortbildning Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad Lärandets pedagogik Forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet 2003-2005 Samarbete

Läs mer

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework Grunder för självorganisation Vad är det och är det bra? @svante_lidman svante.lidman@coreboost.se 1 Vem är Svante? Senaste 6-7 åren Konsultat inom Large-Scale Lean/Agile De +20

Läs mer

Chanya Samolrerk (Mind) M.5/17 Las Vegas, Nevada, USA

Chanya Samolrerk (Mind) M.5/17 Las Vegas, Nevada, USA Chanya Samolrerk (Mind) M.5/17 Las Vegas, Nevada, USA I can t explain how amazing last year was in just a paragraph. I couldn t have asked for a better exchange year. It might not be what I expected or

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Kommunikation som verktyg

Kommunikation som verktyg Kommunikation som verktyg Barbara Evaeus WWF Manager Climate Communications Malmö, 14-06-10 Världsnaturfonden WWF En av världens ledande, ideella och partipolitiskt obundna miljö- och naturvårdsorganisationer

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

L A R S B O H M A N G A L L E R Y

L A R S B O H M A N G A L L E R Y Ernst Billgren Ernst Billgren is one of Sweden s most well-known and appreciated artists; it is no exaggeration to claim that he is an institution within the Swedish art world. His art explores different

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer