Lastbilsmekanikerprov 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lastbilsmekanikerprov 2015"

Transkript

1 Lastbilsmekanikerprov Vad gäller efter reparation för ett fordon som belagts med körförbud? a. Provkörning får endast ske i omedelbart samband med reparationen b. Efter reparation måste fordonet bärgas till besiktningsstationen c. Fordonet ska besiktigas inom en månad efter reparationen d. Kunden kan hämta bilen och köra hem för att sedan köra till besiktningsstationen dagen efter e. Fordonet får endast köras kortaste vägen till besiktningsstationen 2. Vem eller vilka bestämmer över VD i ett aktiebolag som arbetar inom motorbranschen? a. Motorbranschens Arbetsgivareförbund b. Fackföreningen c. Bolagets styrelse d. Skatteverket e. Motorbranschens Yrkesnämnd 3. Vad är Euro 6? a. Totalvikten på en lastbil b. Den transporttyp bilen tillhör c. Emissionskrav d. Europakrav på lastbilens totalhöjd 4. Vid förbränning av bränslen i förbränningsmotorer bildas såväl ofarliga som farliga ämnen. Vilket eller vilka av följande ämnen är farligt/farliga? a. Kolmonoxid b. Kväve c. Kväveoxid d. Kolväten

2 5. Vid arbete med ett motorgasdrivet fordon (CNG) är det viktigt att ha utsug i taket. Varför? a. Motorgasen är extremt giftig b. Motorgasen är lättare än luft c. Motorgasen luktar väldigt illa d. Motorgasen är tyngre än luft 6. Ert företag får en offert från en leverantör. Vad är det leverantören har skickat till er? a. En upparbetningsplan b. En faktura c. Ett kostnadsförslag d. En aktivitetsplan e. En materialspecifikation 7. Vilket påstående är riktigt? a. Soliditet är lika med företagets betalningsförmåga på kort sikt b. Soliditet är lika med företagets betalningsförmåga på lång sikt 8. Mervärdesskatt (moms) är en skatt som vi alla betalar när vi köper varor eller tjänster. Vad är rätt om moms? a. Moms betalas bara av den som är slutlig köpare av en vara eller tjänst b. Företag kan få moms tillbaka om man t.ex. köper in reservdelar för att lägga i lager c. Aktiebolag betalar inte moms när de gör inköp d. Moms kan vara olika stor beroende på vilken vara och/eller bransch den avser e. Om ett företag skyltar eller annonserar om ett tillbehör till sina kunder, måste priset alltid inkludera moms. 9. Om en buss gör 57 km/tim vid motorvarvtalet 1000 v/min, vad är då motorvarvtalet vid 80 km/tim på samma växel? a. Ca 1500 v/min b. Ca 1900 v/min c. Ca 1400 v/min d. Ca 1700 v/min e. Ca 1200 v/min f. Ca 1600 v/min 10. Hur mycket är 1¾" uttryckt i mm? a. 22,23 mm b. 19,05 mm c. 59,27 mm d. 44,45 mm e. 31,55 mm

3 11. Om lutningen är 100%, hur många grader lutar det då? a. 90 b. 60 c. 50 d Hur lång är bromssträckan från 100 km/tim om medelredardationen är 6,5 m/sek²? a. 48,1 m b. 59,3 m c. 23,8 m d. 41,3 m 13. For measuring the voltage drop of a load,... a.... a multimeter has to be connected in series with the load b.... a multimeter has to be connected parallel to the load c.... the load has to be disconnected d.... the circuit has to be turned off 14. If additional problems are discovered and repairs are required the Service Advisor should... a.... forget about it and pretend like there are no additional problems with the car b.... tell the technician to proceed with the repair assuming the customer will agree c.... call the customer and tell him/her that new repairs were carried out d.... call the customer and ask if he/she wants the additional repairs carried out 15. Översätt high beam a. Helljus b. Högväxel c. Hög effekt d. Högt vridmoment 16. Vilken enhet inom elektricitet betecknas med bokstaven R? a. Ström b. Spänning c. Motstånd

4 17. Vilken egenskap hos generatorn kontrolleras vid test utan belastning? a. Om den genererade spänningen upprätthålls på en konstant nivå ifall generatorns varvtal ändras b. Diodfunktionen c. Om generatorns uteffekt är korrekt d. Om den spänning som genereras vid neutralpunkten är tillräcklig 18. Vilket av följande påståenden angående hallelement är korrekt? a. Halleffekten beskriver fenomenet att en utspänning genereras när en strömförande halvledare placeras i ett magnetiskt fält b. Det magnetiska fältets vinkel mot hallkomponenten påverkar inte hallkomponentens utspänning 19. Vilket/vilka av följande påståenden är rätt? Frekvens är... a.... antal perioder per motorvarv b.... antal perioder per sekund c.... antal spänningsövergångar per sekund d.... spänningspulsens stigningstid 20. Vad betyder symbolen på bilden? a. Motstånd b. Kondensator c. Säkring d. Spole 21. Ett fulladdat batteri fryser vid -67 C. Vid vilken temperatur fryser ett helt urladdat batteri? a C b C c C d. - 7 C e. ± 0 C 22. Vilken av följande egenskaper gäller för en fotodiod? a. Motståndet varierar beroende på hur mycket ljus som lyser på den b. Strömstyrkan varierar beroende på hur mycket ljus som lyser på den c. Strömstyrkan ut från en fotodiod är alltid större än strömstyrkan ut från en fototransistor d. En fotodiod kallas ibland för en kadmiumcell 23. Märkningen på en diod talar om. a. värdet på resistansen (Ω) b. vilken sida som är anodsidan (+) c. vilken sida som är katodsidan (-) d. värdet på tröskelspänningen (V)

5 24. Vilken kombination stämmer med bilden? a. 3=axelmodulator, 4=slitagevarnare, 6=ABS givare, 7=bromstrycksgivare, 8= släpreglerventil b. 3=axelmodulator, 4=ABS givare, 6=slitagevarnare, 7=lastkännandegivare, 8=släpreglerventil c. 3=modulator, 4=slitagegivare, 6=ABS givare, 7=bromstrycksgivare, 8=släpreglerventil d. 3=modulator, 4=ABS givare, 6=slitagegivare, 7=lastkännandegivare, 8=släpreglerventil 25. Jämför signalerna från kanal 2 på bilderna nedan. Vilka inställningar måste ändras för att komma till bild 2 från bild 1? a. Volt per enhet: bild 1 har fler volt per enhet än bild 2 b. Tid per enhet: tidbasen i bild 2 är större än i bild 1 c. Volt per enhet: bild 2 har fler volt per enhet än bild 1 d. Tid per enhet: tidbasen i bild 2 är mindre än i bild 1

6 26. Du ska koppla in ett relä så att den elektriska bränslepumpen stannar om motorn tappar oljetryck. På vilket relästift kopplar du in bränslepumpens strömmatning? a. 87 b. 87a c. Det spelar ingen roll, 87 eller 87a 27. Hur kan den piezoelektriska kristallen användas i fordon? a. Som knackgivare b. För att öppna insprutare c. Som summer d. Som förändlig resistans 28. Oscilloskopet har en aktiveringsmeny. Vad har aktiveringen för funktion? a. Aktiveringen används för att "jämna ut" en signal b. Aktiveringen fastställer från vilken punkt som signalen ska visas c. Med hjälp av aktiveringsfunktionen går det att "frysa" en signal d. Aktiveringen gör det möjligt att spela in en signal 29. Vad av följande är korrekt angående neutralpunkten? A: Med neutralpunktsdioder ökar generatorns uteffekt med 10-15%. B: Den spänning som genereras vid neutralpunkten utnyttjas som kraftkälla till reläet till laddningskontrollampan a. Påstående A är korrekt b. Påstående B är korrekt c. Påstående A och B är båda korrekta d. Påstående A och B är båda felaktiga

7 30. Vilket av följande påståenden angående integrationsreläfunktionen är sant? a. Integrationsreläet aktiverar huvudreläet till fönsterhissarna när tändningen är i läge OFF och dörren på förarsidan är öppen b. Integrationsreläet aktiverar huvudreläet till fönsterhissarna när tändningen är i läge OFF och dörren på förarsidan är stängd c. Integrationsreläet aktiverar huvudreläet till fönsterhissarna när den automatiska öppnings- och stängningsfunktionen används på förarsidan d. Integrationsreläet styr huvudströmbrytaren till fönsterhissarna 31. På vilka sätt kan man förhindra att paraffin fälls ur dieselbränslet och sätter igen bränslefiltren vintertid? a. Genom att tillsätta 0.5-2% alkohol i bränslet b. Genom att tillsätta fotogen i bränslet c. Med hjälp av förvärmare på bränslefiltret 32. Moderna fordon utformas så att man erhåller ett lågt Cw-värde. Vad påverkar man då? a. Fordonets karossutformning för ett lågt luftmotstånd b. Fordonets konstruktion för att erhålla bättre köregenskaper c. Fordonets material för att minska totalvikten d. Minskar antalet komponenter, som påverkar elektronisk utrustning

8 33. Vilken skruvskalle är en Torx? a. A b. B c. C d. D e. E f. F 34. Vilket värde läser du av på mikrometern? a. 1,46 mm b. 1,96 mm c. 3,46 mm d. 4,46 mm 35. Vad menas med att bromsvätskan är hygroskopisk? a. Att den smörjer hydraulsystemet b. Att hydraultrycket sjunker med stigande temperatur (bromsarna kräver högre pedaltryck) c. Att den tar upp vatten d. Att den kan orsaka bromsfading 36. Hur benämns kopplingstypen på bilden? a. Klämringskoppling b. JIC-koppling c. O-ringskoppling d. Tryckringskoppling e. Flänskoppling 37. Hur beräknas kraften i ett hydraulsystem? a. Kraft = tryck x area b. Kraft = hastighet x area c. Kraft = tryck x flöde 38. Du råkar tanka i dieselbränsle i en bil med bensinmotor men upptäcker det innan du hunnit starta motorn. Vad kan du göra? a. Eftersom dieselbränslet är tyngre än bensin kommer det att lägga sig på botten av tanken och kan sugas upp och kasseras b. Bränslena blandar sig direkt och måste tömmas ur och kasseras c. Det är bara att köra vidare för bensinmotorn går att köra på dieselbränsle (men den ger lägre effekt) d. Dieselbränslet är lättare än bensin och kommer att lägga sig ovanpå bensinen. Bensinen kan därför sugas upp och sparas, varefter dieselbränslet sugs upp och kasseras

9 39. Man talar om aktiva och passiva säkerhetssystem i fordon. Vilket eller vilka av följande system är aktivt/aktiva? a. Bältessträckare b. Deformationszoner c. Krockkudde (SRS) d. Låsningsfritt bromssystem (ABS) 40. Vilken/vilka funktion/er har skyddsgasen vid MAG-svetsning? a. Ingå kemisk förening med smältan b. Skydda smältan mot oxidation c. Förhindra svetsstänk d. Kyla svetstråden e. Skydda omgivningen mot UV-strålning 41. Vad visar bilden? a. Kamaxellägesgivare b. Hastighetsgivare på utgående axel c. Trumbromsaktivator d. ABS-givare e. Lägesgivare för framaxel 42. Vad är en retarder? a. En luftkompressor b. En enhet som avfuktar den komprimerade luften c. En typ av katalysator för rening av avgaser d. En tillsatsbroms som kompletterar det ordinarie bromssystemet e. En enhet som renar vevhusgaser 43. Vad kallas denna typ av växel? a. Planetväxel b. Fördelningsväxel c. Kardanväxel d. Mellanväxel e. Hypoidväxel

10 44. Dragtappen (king pin) på en semitrailer finns i två standarddiametrar. Vilka? a. 1,5" och 3,0" b. 2,0" och 4,0" c. 2,0" och 3,5" d. 2,5" och 3,5" 45. I manuella växellådor kan det finnas en planetväxel. Vad har den för funktion? a. Att utjämna hastigheten mellan ingående och sidoaxeln b. Att utöka antalet växelsteg i växellådan c. Växellådan får två register, hög- och lågområde d. Reglera hastigheten på kraftuttaget i växellåda 46. Vad av följande är riktigt beträffande momentomvandlaren? a. I en vridmomentomvandlare roterar turbinlöphjulet för att pumpa vätskan, vilket gör att kraften överförs till skovelhjulet b. I en vridmomentomvandlare roterar skovelhjulet för att pumpa vätskan, vilket gör att kraften överförs till turbinlöphjulet c. På samma sätt som i en koppling kopplar en vridmomentomvandlare bort kraften d. En vridmomentomvandlare använder en dator för att styra gaspedalen och kopplingen vid växling 47. Vad av följande ger dieselmotorn minskat HC-utsläpp? a. Lägre temperatur i förbränningsrummet b. Minskad virvelbildning (luftrotation) i förbränningsrummet c. Mer finfördelat bränsle d. Ökat insprutningstryck e. Katalytisk efterbehandling

11 48. Bilden visar... a.... ett enhetsinsprutarsystem b.... en rotorpump c.... ett Common Rail-system d.... en radpump e.... ett HPI-system 49. Vilken av topparna på bilden representerar det vi kallar för pilotsignal (insprutning) räknat från vänster? a. 1 b. 2 c. 3 eller 4 d. 5, 6 eller Vid vilken pil kommer servotrycket in i cylindern? a. 1 b. 2 c. 3

Lastbilsmekaniker 2013

Lastbilsmekaniker 2013 Lastbilsmekaniker 2013 1. Vilken lag reglerar hur lokaler och maskiner utformas så att de anställda inte ska skadas? a. Lagen om anställningsskydd b. Medbestämmandelagen c. Arbetsmiljölagen d. Förtoendemannalagen

Läs mer

Maskinmekanikerprov 2015

Maskinmekanikerprov 2015 Maskinmekanikerprov 2015 1. Vem har det övergripande ansvaret för att din arbetsplats är säker? a. Skyddsombudet b. De fackliga organisationerna c. Arbetsgivaren d. Arbetstagaren 2. Under förutsättning

Läs mer

Diesel Tuning Module Teknisk Guide

Diesel Tuning Module Teknisk Guide Diesel Tuning Module Teknisk Guide HUR FUNGERAR DET? För att förklara hur DTM fungerar måste man veta hur en dieselmotor fungerar. Den stora skillnaden mellan en diesel- och en bensinmotor är hur blandningen

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

LPS 3000 Dynamometer

LPS 3000 Dynamometer LPS 3000 Dynamometer Bruksanvisning 1 / 99 UTGÅVA Utgåva 4 av bruksanvisning daterad 2004-05-24 D1 0523BA1-GB04 Version mjukvara V1.07.000. Bruksanvisningen har framställts av MAHA, Haldenwang och är översatt

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Allt du behöver veta om SERVICE

Allt du behöver veta om SERVICE Allt du behöver veta om ( I N N E H Å L L Peugeot har definierat särskilda serviceprogram för varje fordon, som tar hänsyn till dess individuella egen skaper. En Peugeotservice innehåller standardpunkter

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING. Elmotorer Elektricitet - lite grunder

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING. Elmotorer Elektricitet - lite grunder HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING Del 3 Elmotorer Elektricitet - lite grunder 2013 Lars Neuman, LRF Konsult Författare Lars Neuman, energi- och teknikrådgivare, LRF Konsult AB, Ulricehamn. Om handboken Denna

Läs mer

Instruktionsbok S 1000RR

Instruktionsbok S 1000RR BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbok S 1000RR Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Chassinummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

4 CYLINDRAR + 6 CYLINDRAR

4 CYLINDRAR + 6 CYLINDRAR STEYR MOTORS MARINMOTORER 4 CYLINDRAR + 6 CYLINDRAR HANDBOK FÖR ANVÄNDNING, UNDERHÅLL OCH GARANTI Produktnr Z001140-6 1. utgåva Januari 2013 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut B1, A-4407

Läs mer

Bruksanvisning F 800 R

Bruksanvisning F 800 R Bruksanvisning F 800 R BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Bruksanvisning. TUTA S30 SMS Strömbrytare. Bruksanvisning på svenska, version 1.0 2011-11-01 motsvarar engelsk version 2.3

Bruksanvisning. TUTA S30 SMS Strömbrytare. Bruksanvisning på svenska, version 1.0 2011-11-01 motsvarar engelsk version 2.3 TUTA S30 SMS Strömbrytare Bruksanvisning Bruksanvisning på svenska, version 1.0 2011-11-01 motsvarar engelsk version 2.3 Sida - 1 - av 24 Tack för att du köpt Tuta S30 SMS Strömbrytare Tuta S30 SMS Strömbrytare

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

ŠKODA Octavia INSTRUKTIONSBOK

ŠKODA Octavia INSTRUKTIONSBOK ŠKODA Octavia INSTRUKTIONSBOK Inledning Du har valt en Škoda - hjärtligt tack för ditt förtroende. Med din nya Škoda erhåller du en bil med modernaste teknik och talrik utrustning, vilken du säkert har

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

VOLVO C30 Instruktionsbok. Web Edition

VOLVO C30 Instruktionsbok. Web Edition VOLVO C30 Instruktionsbok Web Edition BÄSTE VOLVOÄGARE TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares

Läs mer

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Joel Nordqvist Maskinkonstruktion Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--11/00254 SE ii Sammanfattning

Läs mer

Men innan vi dyker ner i metoderna kan det vara värt att gå igenom kompressorn lite närmare.

Men innan vi dyker ner i metoderna kan det vara värt att gå igenom kompressorn lite närmare. Funktionskontroll och Felsökning. Del 1. Kompressorn Det finns flera typer av kompressorkonstruktioner men kylteknikern kan lämna de flesta skillnaderna därhän när man kommer ut på en anläggning. Artikeln

Läs mer

00:16-15. Bränsle, smörjmedel och vätskor. P-, G-, R- och T-serien. F-, K- och N-serien. Utgåva 19 sv-se. Scania CV AB 2011, Sweden

00:16-15. Bränsle, smörjmedel och vätskor. P-, G-, R- och T-serien. F-, K- och N-serien. Utgåva 19 sv-se. Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15 Utgåva 19 sv-se Bränsle, smörjmedel och vätskor P-, G-, R- och T-serien F-, K- och N-serien 107 247 Scania CV AB 2011, Sweden Innehåll Innehåll Ändringar från föregående utgåva... 3 Motor... 4

Läs mer

Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker.

Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker. Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker. Uppstart första gången när stokerugnen är kall. 1 Kontrollera att matarskruven går medsols. Ändring av rotationsriktning görs genom att skifta faserna i motorhandsken.

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

ŠkodaSuperb INSTRUKTIONSBOK SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb INSTRUKTIONSBOK SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb INSTRUKTIONSBOK SIMPLY CLEVER Inledning Du har valt en Škoda - hjärtligt tack för ditt förtroende. Med din nya Škoda erhåller du en bil med modernaste teknik och talrik utrustning, vilken

Läs mer

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter Linköpings Universitet Vinjetter Matematiska institutionen/optimeringslära 0915 Kaj Holmberg IT Termin 5 IT Termin 5 20 Vinjetter Inledning Miljöaspekter blir allt viktigare att ta med i beräkningen vid

Läs mer

I. FÖRORD. Kära Dinli förare:

I. FÖRORD. Kära Dinli förare: I. FÖRORD Kära Dinli förare: På samtliga fordon från Dinli, töms förgasaren på bränsle innan leverans för att säkerställa bästa prestanda samt säkerhet. Det är därför normalt att det tar mellan 20-30 sekunder

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer