DELEGATIONEN REKOMMENDATION 6 1 (16) FÖR KONKURSÄRENDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELEGATIONEN REKOMMENDATION 6 1 (16) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004"

Transkript

1 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 6 1 (16) FÖR KONKURSÄRENDEN EMOTTAGANDE AV BEVAKNINGAR OCH UPPGÖRANDE AV FÖRSLAG TILL UTDELNINGSFÖRTECKNING OCH BOFÖRVALTARENS UTDELNINGSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 1.1 Konkursbevakningens huvuddrag I konkurslagens 12 kap. finns bestämmelser om konkursfordringar, bevakning och utredning av fordringar. I lagens 13 kap. finns bestämmelser om förslaget till utdelningsförteckning samt om fastställandet av utdelningsförteckningen. Det är boförvaltaren som skall bestämma bevakningsdagen. Detta skall göras om ingen ansökan om att konkursen skall förfalla har gjorts efter att boförteckningen har blivit klar. Boförvaltaren skall utan dröjsmål meddela domstolen om bevakningsdagen och se till att kungörelse om den utfärdas. Bevakningsskrifterna lämnas alltid till boförvaltaren. En fordran som har anmälts till domstolen senast på bevakningsdagen anses dock alltid ha bevakats i tid (12 kap. 2 i konkurslagen). Konkursbevakning kan ske även när konkursen fortsätter som offentlig utredning. I så fall är det den offentliga utredaren som bestämmer bevakningsdagen. Konkurslagen utgår från att en borgenär skall bevaka sin fordran. En fordran som boförvaltaren anser vara klar, kan dock beaktas även utan bevakning. Likaså skall boförvaltaren beakta en förmånsrätt vars grund framgår ur bevakningsskriften eller som boförvaltaren annars känner till. Även efter bevakningsdagen kan en borgenär bevaka sin fordran genom efterbevakning, oberoende av vilken orsaken till dröjsmålet har varit, men detta sker i så fall i allmänhet mot betalning. Om det är frågan om borgenärens försummelse, är bevakning i allmänhet inte längre möjlig sedan utdelningsförteckningen har fastställts (12 kap mom. och 13 kap. 16 i konkurslagen). En borgenär skall anmäla också sin panträtt eller pantfordran till boförvaltaren senast på bevakningsdagen eller tidigare, om han eller hon börjar realisera panten (12 kap. 9 i konkurslagen). På samma sätt skall en borgenär som yrkar kvittning ge boförvaltaren en likadan utredning om sin fordran som en borgenär som bevakar sin fordran (12 kap. 12 i konkurslagen). En borgenär som har konkursgäldenären

2 2 tillhörig egendom som säkerhet för en fordran på någon annan än gäldenären, skall på boförvaltarens begäran lämna boförvaltaren uppgifter om sin fordran och panträtt (12 kap. 10 i konkurslagen). Borgenärer vilka såsom säkerhet för sin fordran på konkursgäldenären eller någon annan gäldenär har företagsinteckning i gäldenärens egendom skall bevaka sin fordran. Bestämmelser om konkursbevakning i en emittents konkurs finns i 12 kap. 17 i konkurslagen. Boförvaltaren gör upp ett förslag till utdelningsförteckning över hur boets tillgångar skall delas mellan borgenärerna och sänder förslaget till borgenärerna och gäldenären, som har möjlighet att bestrida fordringar eller framställa anmärkningar om dem. En boförvaltare som själv har bestridit en fordran, skall anteckna uppgifter om detta i förslaget till utdelningsförteckning. När en fordran har bestridits, skall boförvaltaren ge parterna tillfälle att yttra sig om varandras yrkanden och invändningar. Till god boförvaltningsed hör att boförvaltaren arbetar för att tvisterna skall lösas i sämja. Efter att parterna har hörts skall boförvaltaren göra upp boförvaltarens utdelningsförteckning så, att boförvaltaren i förslaget till utdelningsföteckning gör de ändringar som han eller hon anser nödvändiga till följd av bestridanden och yttranden. Sin utdelningsförteckning skall boförvaltaren lämna till domstolen, som fastställer boförteckningen (fastställd utdelningsförteckning). Domstolen undersöker att utdelningsförteckningen fyller de krav som ställs i lagen och att procedurbestämmelserna har iakttagits. Till domstolens uppgifter hör också att pröva bestridandena. Boförvaltaren behöver inte göra upp ett förslag till utdelningsförteckning om det är uppenbart att boets tillgångar inte förslår till utdelning åt borgenärerna. I så fall skall boförvaltaren göra framställning om att konkursen skall förfalla. Framställningen kan göras också senare, om det inte i detta skede är motiverat att avsluta konkursen t.ex. därför att en rättegång pågår. Det är också möjligt att avsluta konkursen med slutredovisning, även om ingen utdelning skulle betalas.

3 3 1.2 Frister som skall iakktas i konkursförfarandet 2 mån. Domstolens beslut att försätta gäldenären i konkurs Boförteckningen och gäldernärsutredningen Konkursen förfaller / fortsätter som Utan ogrundat dröjsmål offentlig utredning 1-2 mån. Boförvaltaren bestämmer bevakningsdagen 2 mån. (i omfattande konkursbon 4 mån. 1 mån. Bevakningsdagen Förslaget till utdelningsförteckning Gäldenären och borgenärerna ger sina bestridanden till boförvaltaren 3 mån. Boförvaltaren ger sin utdelningsförteckning till domstolen

4 4 2 BOFÖRVALTARENS ÅTGÄRDER VID BEVAKNING I KONKURS 2.1 Konkursbevakningens huvuddrag Till boförvaltarens uppgifter hör att sätta ut bevakningsdagen efter att boförteckningen och gäldenärsutredningen har blivit klar. Bevakningsdagen skall bestämmas utan ogrundat dröjsmål, om ingen framställning görs om att konkursen skall förfalla. Bevakningsdagen infaller tidigast en månad och senast två månader efter att boförvaltaren har satt ut bevakningsdagen. Boförvaltaren skall utan dröjsmål meddela domstolen när bevakningsdagen infaller och se till att en kungörelse om bevakningsdagen publiceras i officiella tidningen. Domstolen kan meddelas så, att boförvaltaren sänder samma handling till domstolen som han eller hon sänder till officiella tidningen. Om kungörelsens innehåll bestäms närmare i justitieministeriets förordning om konkursärenden (502/2004). Boförvaltaren skall för kungörelse i officiella tidningen sända följande uppgifter till tidningen: 1 uppgifter om domstolen och ärendets nummer hos domstolen, 2 namn eller firma och hemort samt gäldenärens personbeteckning eller företags- och organisationsnummer eller någon annan motsvarande beteckning, 3 gäldenärens tidigare namn och hemort, om namnet eller hemorten har ändrats under de två år som föregått konkursens början, 4 bevakningsdagen 5 fristdagen för förslaget till utdelningsförteckning 6 namnet på den boförvaltare som tar emot bevakningsskrifterna samt uppgifter om hur han eller hon kan kontaktas. Det är önskvärt att kungörelsen om bevakningsdagen sänds till officiella tidningen som e-postbilaga (i word- eller rtf-format) under adressen eller Boförvaltaren skall sända en kopia av kungörelsen om konkursen eller motsvarande uppgifter om konkursen till gäldenären och de borgenärer som boförvaltaren känner till (22 kap. 3 2 mom. i konkurslagen). Tillsammans med informationen om konkursbevakningen är det skäl att sända en påminnelse om att bevakningsskrifterna sänds på avsändarens ansvar. Borgenärerna kan även uppmanas att i sina bevakningsskrifter uppge det bankkonto till vilket eventuell utdelning senare kan betalas.

5 5 Delegationen rekommenderar att boförvaltaren i samband med att han eller hon till borgenärerna sänder information om konkursbevakningen även meddelar dem att borgenärer vilkas fordran understiger euro får kallelse till borgenärssammanträden eller en begäran om att meddela sin åsikt endast om de i förväg underrättar boförvaltaren om att de vill delta i beslutsförfarandet. Denna underrättelse kan borgenärerna göra t.ex. i bevakningsskriften. Rätten att inte sända kallelser till småborgenärerna gäller dock endast borgenärssammanträden eller annat beslutsförfarande som äger rum efter bevakningsdagen. När en konkurs har börjat i Finland, skall boförvaltaren utan dröjsmål sända ett meddelande om saken till de kända borgenärer som är bosatta eller har sin hemort eller sitt stadgeenliga säte i en annan unionsstat. Vad meddelandet skall innehålla bestäms i Europeiska unionens förordning (EG) om insolvensförfaranden (Nr 1346/2000). Boförvaltaren skall alltså omedelbart efter att konkursen har börjat underrätta kända borgenärer i andra unionsstater om att konkursen har börjat. I detta skede är bevakningsdagen för fordringar dock ännu okänd. Därför kan boförvaltaren i meddelandet Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta beträffande tiden meddela borgenären, att om det blir aktuellt med bevakning av fordringar i konkursen, meddelas detta särskilt. Övrig information om hur borgenären skall meddela boförvaltaren om sin fordran kan sändas till borgenären redan i det första meddelandet (information om påföljderna om de utsatta tiderna inte iakttas, vem som tar emot bevakningen samt övriga yrkanden). En borgenär som har sin bonings- eller hemort eller sitt stadgeenliga säte i någon annan medlemsstat än den stat där förfarandet har inletts, har rätt att i ett insolvensförfarande skriftligen uppge sina yrkanden. Borgenären kan uppge sin fordran på ett språk som är det officiella språket eller ett av de officiella språken i nämnda stat. I så fall skall anmälan om fordran dock rubriceras Anmälan av fordran, och denna rubrik skall vara skriven på det officiella språket eller något av de officiella språken i den stat där konkursförfarandet har inletts. Europeiska unionens kommission har utarbetat blanketter som kan användas för meddelanden till borgenärer eller anmälan av fordringar eller som kan användas som mallar för sådana meddelanden. Blanketterna hittas via adressen Som bilaga till denna rekommendation finns en mall till den kungörelse om konkursbevakningen som sänds till borgenärerna. Mallen kan enligt behov kompletteras t.ex. med ett meddelande om att bankkontonumret skall meddelas samt med information om att bevakningsskriften sänds på avsändarens ansvar samt information om de regler som gäller för kallelse av borgenärer med små fordringar (bilaga 1). Dessutom bifogas en mall till den kungörelse som skall publiceras i officiella tidningen (bilaga 2).

6 6 2.2 Bevakningsskriftens innehåll samt hur bevakningarna skall registreras och bevakningsskrifterna förvaras Av en borgenärs bevakningsskrift skall framgå de omständigheter som nämns i 12 kap. 7 i konkurslagen. Delegationen rekommenderar att bevakningarna registreras som följer: 1 Genast när en bevakningsskrift anländer, skall ankomstdagen antecknas på den. Bevakningsskrifterna skall numreras i löpande ordning enligt ankomstdag, så att man kan förvissa sig om att samtliga bevakningar kommer med i förslaget till utdelningsförteckning. 2 En bevakningsskrift som har anlänt elektroniskt skall utan ogrundat dröjsmål skrivas ut på papper. Ett meddelande som har levererats med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel anses ha anlänt till mottagaren inom utsatt tid, om den har anlänt så som bestäms i 10 och 11 i lagen om elektronisk kommunikation i myndighetsverksamhet (13/2003). 3 Arbetet med att sätta upp förslaget till utdelningsförteckning skall helst inledas genast när den första bevakningsskriften anländer och förslaget skall sedan kompletteras med de bevakningsskrifter som anländer senare. 4 Bevakningsskrifterna jämte bilagor skall alltid förvaras tillsammans, men åtskilda från andra handlingar i samma och andra konkursbon. 2.3 Granskning och komplettering av bevakningsskrifter Boförvaltaren skall kontrollera om de bevakade fordringarna är befogade samt om de eventuellt har förmånsrätt i konkursen. Boförvaltaren är skyldig att uppmana en borgenär att komplettera eller rätta sin bevakning, om boförvaltaren vid en genomgång av bevakningarna märker en brist eller ett fel i en bevakningsskrift. Denna skyldighet har boförvaltaren endast när kompletteringen är nödvändig för utredningen av fordran. Om boförvaltaren själv kan rätta bevakningen eller om bristen inte är av betydelse för utredningen av fordran, behöver boförvaltaren inte begära komplettering eller rättelse av bevakningen. Boförvaltaren skall informera borgenären om en rättelse som boförvaltaren har gjort i borgenärens bevakning, om detta inte är uppenbart obehövligt.

7 7 2.4 Översättning av bevakningsskriften 2.5 Fordran i främmande valuta När boförvaltaren begär komplettering av en bevakning, får kompletteringen inte begäras så att åtgärden innebär att borgenären ökar sina anspråk från det som han eller hon har yrkat i sin ursprungliga bevakning. Med komplettering avses uttryckligen utredning av fordrans grund och belopp. Borgenären kan visserligen även efter bevakningsdagen genom efterbevakning självmant anmäla en ny fordran eller framställa tilläggsanspråk, men detta kan i allmänhet ske endast mot betalning. Meddelandet till borgenären om en brist i borgenärens bevakning samt om möjligheten att rätta bristen är inte ett formbundet meddelande, utan formen är fri. I kompletteringsuppmaningen skall boförvaltaren underrätta borgenären om att bevakningen kan bestridas eller eventuellt lämnas utan avseende om den inte kompletteras. Om en bevakningsskrift inte är avfattad på finska eller svenska, skall boförvaltaren se till att skriftens innehåll till behövliga delar översätts till någotdera av dessa språk. Att en bevakningsskrift är avfattad på något annat språk än de inhemska språken duger inte som grund för att lämna den utan avseende. Av bevakningsskriften behöver inte översättas mer än vad som behövs för refererande av dess innehåll i förslaget till utdelningsförteckning. Översättningskostnaderna kan dras av från den utdelning som borgenären får, om bevakningsskriften har tillställts boförvaltaren på något annat språk än ett av Europeiska unionens officiella språk och översättningskostnaderna inte kan anses ringa. En fordran i främmande valuta kan en borgenär bevaka i nämnda valuta. En fordran som bevakats i främmande valuta skall boförvaltaren omräkna till dess eurobelopp. Fordrans värde bestäms av valutakursen den dag när konkursen inleddes. 2.6 Beaktande av en fordran och förmånsrätt som inte har bevakats I sitt förslag till utdelningsförteckning kan boförvaltaren beakta en obevakad konkursfordran, om det inte råder någon oklarhet om grunden för fordran eller dess belopp. Att en fordran är klar kan framgå t.ex. ur bokföringen eller företagets köpreskontra. Boförvaltaren avgör om en fordran skall beaktas utan bevakning.

8 8 Boförvaltaren skall i god tid före bevakningsdagen till borgenären sända ett meddelande om till vilket belopp borgenärens fordran beaktas i förslaget till utdelningsförteckning. Meddelandet kan lämnas t.ex. i samband med att boförvaltaren begär uppgifter för boförteckningen eller informerar om konkursbevakningen. Boförvaltaren skall i ett så tidigt skede som möjligt meddela om fordringar alls kommer att beaktas utan bevakning. Efter bevakningsdagen är det inte längre möjligt att befria en borgenär från bevakning (12 kap. 8 1 mom. i konkurslagen), utan en fordran som inte har bevakats kan tas in i utdelningsförteckningen endast om den efterbevakas. Om boförvaltaren är medveten om att en förmånsrätt finns, skall han eller hon beakta den även utan något yrkande från borgenären. En boförvaltare kan t.ex. till sitt förfogande ha en handling av vilken framgår vilka företagsinteckningar som har fastställts i gäldenärens egendom. I så fall kan boförvaltaren beakta den förmånsrätt som företagsinteckningen medför fastän borgenären inte skulle ha yrkat någon förmånsrätt. Delegationen rekommenderar att boförvaltaren försöker beakta åtminstone fysiska personers klara och enkla fordringar, som baserar sig på en faktura, även om dessa fordringar inte har bevakats. Fordringar som kan beaktas utan bevakning är t.ex. skulder av resebyråkaraktär eller skulder som har utretts i samband med företagssanering, eftersom det i allmänhet finns tillförlitlig utredning om dessa. 2.7 Anmälan av lönefordringar i förslaget till utdelningsförteckning Utan bevakning skall en boförvaltare även beakta fordringar som har antecknats i den förteckning som avses i 13 i lönegarantilagen (866/1998) eller 11 i lönegarantilagen för sjömän. En boförvaltare som gör upp ett förslag till utdelningsförteckning skall jämföra sin med stöd av lönegarantilagen och lönegarantilagen för sjömän (1108/2000) uppgjorda förteckning med lönegarantimyndigheternas beslut. I förslaget till utdelningsförteckning skall nämnas när och till vilka delar arbetstagarnas fordringar har överflyttats på staten. Om lönegarantimyndigheten bevakar dessa fordringar, skall boförvaltaren förvissa sig om att fordringarna blir beaktade endast en gång. I förslaget till utdelningsförteckning skall boförvaltaren även utan bevakning beakta också sådana klara och ostridiga fordringar som arbetstagarna har på gäldenären och som inte har betalts med stöd av lönegaranti.

9 9 Däremot skall arbetstagarna själva bevaka fordringar som boförvaltaren inte har ansett vara klara och ostridiga och som således inte är godkända av boförvaltaren. En fordran som boförvaltaren inte har godkänt i sin förteckning skall han eller hon anvisa arbetstagaren att bevaka i konkursen. 2.8 Efterbevakning Avgiften tas dock inte ut om Bestämmelserna om efterbevakning ingår i 12 kap. 16 samt 13 kap. 7, 13 och 16 i konkurslagen. Genom efterbevakning kan en borgenär bevaka en fordran eller framställa tilläggsanspråk ännu efter bevakningsdagen. Borgenären skall dock till konkursboet betala en avgift vars storlek är en procent av den bevakade fordrans eller tilläggsyrkandets belopp, dock minst 600 och högst euro. 1 borgenären har haft laga förfall att bevaka sin fordran på bevakningsdagen, 2 borgenären som svarande i en återvinningsrättegång har anvisats att bevaka sin fordran på gäldenären eller om rätten till efterbevakning har uppstått med stöd av ett återvinningsavtal eller tvistemålsrättegång, 3 borgenären av någon annan orsak inte har varit medveten om och inte heller borde ha varit medveten om nämnda fordran före bevakningsdagen, 4 borgenären inte har informerats om bevakningen eller 5 borgenären är en privatperson och det med beaktande av hans eller hennes förhållanden skulle vara oskäligt att ta ut avgiften. Boförvaltaren skall beakta efterbevakningen i utdelningsförteckningen även om borgenären inte har betalt sin avgift till boet. Däremot har borgenären inte rätt att delta i beslutsfattandet i boet förrän avgiften har betalts till boet. Boförvaltaren skall i första hand försöka driva in avgiften till konkursboet hos borgenären. I sista hand kan avgiften även dras av från den utdelning som borgenären får ur boet. När en efterbevakning har skett, skall boförvaltaren med anledning av den rätta förslaget till utdelningsförteckning. Före rättelsen skall boförvaltaren ge borgenärerna och gäldenären tillfälle att bestrida fordran, om detta inte skall anses uppenbart onödigt därför att fordran är obetydlig eller av någon annan orsak. Också boförvaltaren kan bestrida fordran.

10 10 Om en borgenär anmäler sin fordran först efter att boförvaltarens utdelningsförteckning har överlämnats till domstolen, skall boförvaltaren underrätta domstolen om saken och ge en rättad utdelningsförteckning till domstolen. Efterbevakning kan ske tills domstolen har fastställt utdelningsförteckningen. Även efter denna tidpunkt kan den utdelningsförteckning som domstolen har fastställt dock rättas eller ändras på yrkande av boförvaltaren eller en borgenär (13 kap. 16 i konkurslagen). Det kan t.ex. vara frågan om att en borgenär till följd av återvinning har fått behov att bevaka en fordran. 2.9 Bestridande Oklarheter som gäller en bevakad fordran skall boförvaltaren i mån av möjlighet reda ut med den borgenär som har bevakat fordran. Om en boförvaltare inte godkänner en fordran som en borgenär har anmält eller den förmånsrätt som yrkas för den, skall boförvaltaren bestrida fordran till den del som den är ogrundad. Även en pantfordran kan bestridas, likaså en fordran som en borgenär vill använda för kvittning. Även gäldenären och en borgenär har rätt att bestrida en fordran. I sitt förslag till utdelningsförteckning skall boförvaltaren anteckna en bevakad fordran så, att det entydigt framgår vilket totalbelopp som har bevakats, dvs. vilken fordran som bevakas, till vilket belopp och på vilken grund fordran har bevakats samt de omständigheter av vilka följer att fordran inte medför rätt till utdelning. Den som bestrider en fordran skall i sitt bestridande individualisera borgenären, beloppet av och grunden för den fordran som bestrids, till vilken del fordran bestrids (grunden och/eller beloppet eller förmånsrätten bestrids) samt de huvudsakliga grunderna för bestridandet. Den materiella riktigheten av en bevakad konkursfordran kontrolleras t.ex. så, att bevakningen jämförs med boförteckningen och konkursbolagets bokföring eller så, att den som företräder gäldenären kontaktas eller ett förslag till utdelningsförteckning med sänds till de borgenärer som känner till saken med en begäran om att dessa skall kommentera saken. När boförvaltaren klarlägger om en bevakad konkursfordran är materiellt riktig, skall boförvaltaren ta hänsyn till vad som är ändamålsenligt samt till de kostnader som förorsakas. Utredningsarbetet skall stå i proportion till fordrans belopp samt hur fordran kan väntas påverka de övriga borgenärernas utdelning. Fordringar som ansluter sig till ett arbetsförhållande skall dock alltid redas ut till sitt verkliga belopp.

11 11 Boförvaltaren skall sträva efter att redan i sitt förslag till utdelningsförteckning alltid anteckna sådana bestridanden av de bevakade fordringarna, som boförvaltaren anser befogade. Dock kan boförvaltaren ända tills boförvaltarens utdelningsförteckning lämnas till domstolen bestrida fordringar som i boförvaltarens förslag till utdelningsförteckning har antecknats som godkända fordringar. Om inga fordringar har bestridits, skall även detta nämnas i utdelningsförteckningen. Boförvaltaren skall ge en borgenär vars fordran har bestridits tillfälle att yttra sig om bestridandet och komma med utredning till stöd för sitt yrkande. De uppgifter som boförvaltaren då får kan i sin tur ge boförvaltaren anledning att bestrida fordran i fråga eller att vidta andra åtgärder. Yttrande behöver inte begäras om det inte i konkursförfarandet är möjligt att undersöka om fordran är befogad. Detta gäller t.ex. skattefordringar. I så fall skall boförvaltaren meddela orsaken till att bestridandet inte kan prövas. Boförvaltaren skall i allmänhet vid behov ge den som har bestridit en fordran ytterligare en möjlighet att uttala sig med anledning av borgenärens yttrande i saken. Boförvaltaren kan också säga sin egen åsikt och lägga fram ett förslag till förlikning. Det är ocksåp annars boförvaltarens skyldighet att främja förlikning. Om behandlingen av ett bestridande fortsätter i form av en tvistemålsrättegång, skall boförvaltaren handla i enlighet med de fullmakter som boförvaltaren har fått av borgenärssammanträdet. Om borgenärssammanträdet har givit boförvaltaren rätt att enligt vad han eller hon prövar riktigt väcka och föra talan för boets räkning, kan boförvaltaren avsluta rättegången om bestridandet genom förlikning, om detta kan anses vara den förmånligaste lösningen för konkursboet. De yttranden som boförvaltaren har begärt av parterna i samband med att boförvaltaren har satt upp utdelningsförteckningen kan ersätta skriftlig förberedelse i domstol. I så fall kan domstolsbehandlingen fortsätta direkt med ett domstolssammanträde som är muntlig förberedelse. En allmän domstol är inte behörig att pröva skattefordringar och andra offentligrättsliga fordringar eller fordringar som skall avgöras i skiljeförfarande. Boförvaltaren skall dock utreda om det finns behov att t.ex. överklaga ett avgörande som gäller en skattefordran. Utdelningen för en sådan fordran fastställs då utgående från det belopp som fastställs i ett annat, separat förfarande. Det gäller att märka att ett skiljeavtal som gäldenären före konkursen har ingått med en borgenär visserligen är bindande för konkursboet, men inte utan ett särskilt avtal binder en borgenär som har bestridit fordran i fråga.

12 12 3 UPPSÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL UTDELNINGSFÖRTECKNING 3.1 Dispositionen Basuppgifterna om konkursen I början på förslaget till utdelningsförteckning antecknas konkursdomstolens namn och det diarienummer som ärendet har hos domstolen. Konkursgäldenären och de olika skedena i behandlingen av konkursärendet individualiseras på följande sätt 1 Konkursgäldenärens namn (för en sammanslutning antecknas också de tidigare namn som sammanslutningen har haft under de två senaste åren före konkursens början) 2 Hemorten, för en sammanslutning även dess hemorter under de två senaste åren före konkursens början 3 Personbeteckningen eller företags- och organisationsnumret 4 Fristdagen för återvinning 5 Den dag då ett saneringsförfarande som eventuellt har föregått konkursen har inletts och avlutats 6 Dagen när konkursen har börjat 7 Bevakningsdagen 8 Dagen när förslaget till utdelningsförteckning har blivit klart 9 Fristdagen för bestridanden Fristdagen för bestridanden räknas från den dag när förslaget till utdelningsförteckning blev klart, inte från fristdagen för uppgörandet av förslaget. Förslaget till utdelningsförteckning kan alltså bli klart före den dag när det har bestämts att förslaget skall vara klart 10 Boförvaltaren och information om hur boförvaltaren kan kontaktas.

13 Fordringar som ger rätt till utdelning samt deras förmånsrätt Här antecknas beloppet på den fordran för vilket utdelningen betalas. Fordringar som ger rätt till utdelning anmäls i förslaget till utdelningsförteckning i den ordning som föreskrivs i lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning. Grunden för förmånsrätten skall antecknas i förslaget. Om det t.ex. är frågan om förmånsrätt till följd av företagsinteckningar, skall i förslaget antecknas numret på varje pantskuldebrev, dagen när företagsinteckningen fastställdes samt pantskuldebrevens kapital, ränta och indrivningskostnader. I varje grupp av förmånsrätter antecknas bevakningarna separat för varje borgenär antingen i alfabetisk ordning eller i den ordning som bevakningarna har anlänt. De efterställda fordringar som avses i 6 i lagen om den ordning i vilken borgenär skall få betalning behöver inte antecknas i förslaget i utdelningsförteckning, om de inte kommer att få någon utdelning. Om bevakningen av fordringar skall antecknas: 1 Bevakningens ordningsnummer 2 Borgenären 3 Grunden för borgenärens fordran 4 Fordrans kapital och räntan för denna fordran fram till dagen när konkursen inleddes - Om en fordran är villkorlig och/eller bevakas till det belopp som den högst uppgår till, skall detta uttryckligen nämnas. En fordran är villkorlig om den omständighet som fordrans uppkomst är beroende av ännu inte har inträffat när bevakningen sker. En fordran bevakas till sitt högsta möjliga belopp när grunden för fordran visserligen har inträffat, men dess belopp inte ännu är klart när bevakningen sker. - I en bevakning som upptar flera yrkanden skall varje fordran specificeras separat till sin grund och sitt belopp. Om samma bevakning omfattar många fordringar, kan dessa undantagsvis antecknas så, att boförvaltaren, i stället för att specificera var och en av dem i förslaget till utdelningsförteckning, fogar bevakningsskriften till förslaget och hänvisar till respektive bilaga. 5 Räntans grund

14 14 6 Dagen från vilken räntan börjar räknas 7 Förmånsrätt och grunden för denna Bevakade eller till boförvaltaren anmälda pantfordringar och uppgifter om panträtt samt uppgifter om fordringar som används för kvittning En borgenär som vill ha betalning för sin fordran enbart ur gäldenären tillhörig pantsatt egendom, skall till boförvaltaren lämna samma uppgifter om sin fordran och panträtt som de uppgifter som lämnas i en bevakningsskrift. En fordran som säkras av en pant utreds alltså på samma sätt som andra fordringar. Skyldigheten att lämna sådan utredning gäller alla borgenärer som har gäldenären tillhörig egendom som säkerhet för sin fordran. En borgenär som har företagsinteckning som säkerhet för sin fordran skall dock bevaka sin fordran på vanligt sätt. En borgenär som önskar få betalning för sin fordran även ur annan gäldenären tillhörig egendom än den pantsatta egendomen, skall bevaka sin fordran, om den inte är sådan att den beaktas utan bevakning. Borgenären behöver inte lämna två separata skrivelser till boförvaltaren, utan bevakningsskriften ersätter i dessa fall den särskilda utredning som annars skall lämnas om panträtten. En borgenär som vill kvitta sin fordran mot en skuld som borgenären har att betala till konkursgäldenären, skall i sin kvittningsanmälan ge boförvaltaren de uppgifter om sin fordran som skall ingå i en bevakningsskrift Bestridanden Under denna rubrik skall boförvaltaren anteckna till vilka delar och på vilken grund boförvaltaren bestrider en fordran. Om en borgenär eller konkursgäldenären har bestridit en fordran utan att boförvaltaren förenar sig med bestridandet, skall även dessa bestridanden antecknas i boförvaltarens utdelningsförteckning Påpekanden som gäller konkursfordringar och konkursbevakningar Under denna rubrik antecknas bl.a. efterbevakningar och betalda efterbevakningsavgifter samt rättelser och kompletteringar av bevakningar. Under denna rubrik kan också antecknas andra iakttagelser om bevakningarna, som boförvaltaren anser att domstolen eller borgenärerna behöver informeras om. Sådana påpekanden ersätter dock inte ett bestridande av en fordran.

15 15 Om en rättegång om en fordran eller något annat förfarande som gäller en fordran är anhängigt, fastställs utdelningen på basis av det belopp som bestäms i rättegången eller förfarandet. Bestridandena kan inte prövas i konkursförfarandet. I utdelningsförteckningen skall göras en anteckning om anhängiga rättegångar och förfaranden. 4 DISTRIBUTION AV FÖRSLAGET TILL UTDELNINGSFÖRTECKNING Boförvaltaren skall sända förslaget till utdelningsförteckning till gäldenären samt de borgenärer som har begärt att få det. Även utan begäran skall förslaget sändas till en borgenär vars bevakning boförvaltaren har bestridit eller om vars bevakning boförvaltaren gör någon annan anmärkning. Förslaget till utdelningsförteckning kan sändas t.ex. som bilaga till ett e-postmeddelande eller per post. Till förslaget skall boförvaltaren foga en redogörelse för hur en borgenär eller gäldenären kan bestrida en fordran. Ett exempel på en sådan redogörelse har fogats till denna rekommendation (bilaga 3). 5 BOFÖRVALTARENS UTDELNINGSFÖRTECKNING Boförvaltaren skall efter att ha hört borgenärerna och gäldenären göra upp en utdelningsförteckning (boförvaltarens utdelningsförteckning), genom att i förslaget till utdelningsförteckning göra de ändringar som boförvaltaren anser nödvändiga till följd av bestridanden och yttranden. Boförvaltaren skall också rätta skriv- och räknefel samt andra klara fel i förslaget till utdelningsförteckning. Det är önskvärt att boförvaltaren i sitt förslag till utdelningsförteckning samt i utdelningsförteckningen antecknar det sammanlagda beloppet av fordringar som borgenärerna har bevakat samt fordringar som beaktats utan bevakning. På detta sätt kan skulderna jämföras med uppgifterna i boförteckningen. 6 ÖVERLÄMNANDET AV UTDELNINGSFÖRTECKNINGEN TILL TINGSRÄTTEN, GÄLDENÄREN OCH BORGENÄRERNA Boförvaltaren skall överlämna utdelningsförteckningen till domstolen för fastställelse senast tre månader efter fristdagen för förslaget till utdelningsförteckning. Med utdelningsförteckningen skall boförvaltaren också till domstolen överlämna de handlingar som gäller bestridanden. Om parterna fortfarande skall höras eller förlikningsförhandlingar pågår, skall boförvaltaren informera domstolen om detta.

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 10 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004. 1.1 Slutförande av gäldenärens bokföring och bokslutet vid konkurstidpunkten

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 10 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004. 1.1 Slutförande av gäldenärens bokföring och bokslutet vid konkurstidpunkten DELEGATIONEN REKOMMENDATION 10 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOKFÖRING OCH REVISION I ETT KONKURSBO 1 BOKFÖRING 1.1 Slutförande av gäldenärens bokföring och bokslutet vid konkurstidpunkten Bokföringsmaterialet

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 1 1 (10) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 1 1 (10) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 1 1 (10) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BESITTNINGSÖVERTAGANDET I ETT KONKURSBO 1 ALLMÄNT När domstolen försätter gäldenären i konkurs, övergår rätten att bestämma över gäldenärens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 26/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revidering av konkurslagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att en ny konkurslag skall stiftas.

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 11 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN 9.12.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 11 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN 9.12.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 11 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN 9.12.2004 REALISERING 1 ALLMÄNT 2 BESTÄMMANDE AV EGENDOMENS VÄRDE Realiseringen av konkursboets egendom hör till boförvaltarens viktigaste uppgifter.

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Tillämpning av inkassolagen

Tillämpning av inkassolagen Tillämpning av inkassolagen Datainspektionens allmänna råd 1 Innehåll Bakgrund Inkassoverksamhet Rättslig reglering Några begrepp Inkassoåtgärder Inkassoverksamhet Långtidsbevakning Tillståndsplikt God

Läs mer

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8. Rättshjälpshandbok

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8. Rättshjälpshandbok LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8 Rättshjälpshandbok UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8 Rättshjälpshandbok Arbetsgruppen för samordnande

Läs mer

21 Konkurs, ackord m.m.

21 Konkurs, ackord m.m. Konkurs, ackord m.m., Avsnitt 21 371 21 Konkurs, ackord m.m. 21.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas administrativa regler i samband med konkurs, ackord, likvidation m.m. För ytterligare information om

Läs mer

8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel

8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel 8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel utifrån regionala och lokala förutsättningar - och gör

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

RP 178/2007 rd. förutsättningar som lagstadgad skuldsanering.

RP 178/2007 rd. förutsättningar som lagstadgad skuldsanering. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner och lagen om preskription av skulder PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Aktiebolagets rättskapacitet

Aktiebolagets rättskapacitet Ylli Alija Aktiebolagets rättskapacitet och parthabilitet före och efter upplösningen Tillämpade studier 20 poäng - vt 2006 Handledare: Professor Rolf Dotevall Ämnesområde: Associationsrätt Innehållsförteckning

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:150

Regeringens proposition 2000/01:150 Regeringens proposition 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. Prop. 2000/01:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 augusti 2001 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B 16 HANDBOK OM RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING (11.6.2010, ändr. 12.12.2014) (Bilaga 1 ändr. 16.3.2001, Bilaga 2 ändr. 1.12.2002, Bilaga 3 ändr. 11.6.2010, Bilaga 4 tillsatt 11.6.2010) Rättsskyddsförsäkringar har

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till rättshjälpslag och vissa lagar som har samband med den 219168H PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den nuvarande

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande av elleveransen

Läs mer

Den summariska processen betalningsföreläggande och handräckning överfördes den 1 januari 1992 till kronofogdemyndigheterna

Den summariska processen betalningsföreläggande och handräckning överfördes den 1 januari 1992 till kronofogdemyndigheterna 3 Förord Den summariska processen betalningsföreläggande och handräckning överfördes den 1 januari 1992 till kronofogdemyndigheterna från tingsrätterna. Tidigare utgivna handböcker har med åren blivit

Läs mer

Konkursskrift februari/2009

Konkursskrift februari/2009 Konkursskrift februari/2009 Förord Sedan mitten av 2000-talet befinner sig förmånsrättsordning och löneskydd för arbetstagarna på en ungefärlig europanivå. Med anledning av den förändrade lagstiftningen

Läs mer

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015 Elleveransvillkor ELV 2014 Gäller fr.o.m 1.1 2015 Kymmenedalens El Kymmenedalens El ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning,

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

TUOMAS-SYSTEMETS INSKRIVNINGSANVISNINGAR. Anvisningar till tingsrätterna

TUOMAS-SYSTEMETS INSKRIVNINGSANVISNINGAR. Anvisningar till tingsrätterna 1 TUOMAS-SYSTEMETS INSKRIVNINGSANVISNINGAR Anvisningar till tingsrätterna Version 1 JUSTITIEMINSTERIET Justitieförvaltningsavdelningen 2007 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4 1 INSKRIVNINGSTVÅNG...5

Läs mer