ANVÄNDARHANDBOK INTERFACEENHET IF-NMEASC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARHANDBOK INTERFACEENHET IF-NMEASC"

Transkript

1 ANVÄNDARHANDBOK INTERFACEENHET MODELL IF-NMEASC

2 Pub. No. OSV-765-A DATE OF ISSUE: MAR. 008

3 VIKTIGA MEDDELANDEN Ingen del i denna handbok får kopieras eller mångfaldigas utan skriftligt tillstånd. Om handboken förloras eller slits ut kontaktar du återförsäljaren för att erhålla ett nytt exemplar. Innehållet i denna handbok och specifikationerna för utrustningen kan ändras utan föregående meddelande. Förvara den här handboken på ett lämpligt ställe som framtida referens. FURUNO ansvarar inte för skada orsakad av felaktig användning eller modifiering av utrustningen (inklusive programvara) av en ej auktoriserad återförsäljare eller tredje part. När det är dags att kassera denna produkt, måste det göras enligt lokala regler för kassering av industriavfall. För kassering i USA, se Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org/). i

4 SÄKERHETSANVISNINGAR Användaren och installatören måste läsa de tillgängliga säkerhetsinstruktionerna innan utrustningen installeras eller används. VARNING FÖRSIKTIGHET Indikerar en potentiell risksituation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig skada. Indikerar en potentiell risksituation som, om den inte undviks, kan leda till lättare eller måttlig skada. Varning, Försiktighet Förebyggande åtgärd Obligatorisk åtgärd Säkerhetsinstruktioner till användaren VARNING Öppna inte utrustningen. Endast utbildad personal får arbeta med utrustningens interna delar. Ta inte isär eller modifiera utrustningen. Det kan resultera i brand, elektriska stötar eller allvarlig skada. Slå omedelbart av strömmen på strömkällan om - vatten rinner ner i utrustningen - något tappas i utrustningen - rök kommer VARNING från utrustningen eller den brinner - utrustningen avger konstiga ljud VARNING Placera inte vätskefyllda behållare ovanpå utrustningen. Brand eller elektriska stötar kan bli följden av att vätska rinner ner i utrustningen. Se till att inget regn eller vattenstänk läcker in i utrustningen. Brand eller elektriska stötar kan bli följden av att vatten rinner ner i utrustningen. Fortsatt användning av utrustningen kan orsaka brand eller elektriska stötar. Kontakta en FURUNO-återförsäljare eller -agent för service. Hantera inte utrustningen med våta händer. Det kan resultera i elektriska stötar. Använd rätt säkring. Om fel säkring används kan det leda till eller elektriska stötar. ii

5 SÄKERHETSANVISNINGAR Säkerhetsinstruktioner till installatören VARNING Stäng av strömmen på instrumentbrädan innan installationen påbörjas. Brand eller elektriska stötar kan bli följden av att strömmen lämnas påslagen. Installera inte utrustningen där den kan bli våt från regn eller vattenstänk. VARNING Var uppmärksam på följande kompassäkra avstånd för att förhindra störningar på ett magnetiskt kompass. IF-NMEASC Standard kompass Styrning kompass,05 m 0,70 m Vatten i utrustningen kan orsaka brand, elektriska stötar eller skada på utrustningen. Se till att strömförsörjningen är kompatibel med spänningen för utrustningen. Varningsetiketter finns på utrustningen. Ta inte bort dessa etiketter. Om en etikett saknas eller är oläslig, ska du kontakta en FURUNO-agent. eller -återförsäljare för byte. Om anslutning görs till en inkompatibel strömförsörjning kan brand eller skada på utrustningen uppstå. Spänningen visas på intaget till strömmen. anslut inte denna enhet till NMEA 000-buss. Den är avsedd för exakt motsvarande koppling<sr<med SC-0. Koppling till en NMEA 000-buss kan orsaka problem i nätverk och i värsta fall brand. Öppna inte utrustningen. Endast utbildad personal får arbeta med utrustningens interna delar. VARNING Undvik elektriska stötar genom att låta höljet sitta på plats. Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. VARNING Undvik elektriska stötar, genom att låta höljet sitta på plats. Det finns inga delar som kan servas av användaren inuti. Namn: Varningsetikett () Typ: Kodnr.: Namn: Varningsetikett () Typ: Kodnr.: iii

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...v SYSTEMKONFIGURATION...vi. MONTERING.... Utrustningslista.... Monteringssätt.... KABELDRAGNING.... JUSTERINGAR.... Lysdioder och utrustningens status.... Inställningar för NMEA-portar Justering för kurs, stampning och rullning HANTERING UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING Förebyggande underhåll Byta ut säkringen Felsökning Självtest Rensa minnet... SPECIFIKATIONER...SP- OUTLINE DRAWING... D- INTERCONNECTION DIAGRAM... S- iv

7 FÖRORD Lite information till ägaren av IF-NMEASC Gratulerar till valet av interfaceenheten FURUNO IF-NMEASC. Vi är övertygade om att du kommer att upptäcka varför namnet FURUNO blivit synonymt med kvalitet och pålitlighet. I över 50 år har FURUNO Electric Company åtnjutit ett avundsvärt gott rykte för att ha högkvalitativ marin elektronisk utrustning. Vår ambition att vara överlägsna inom vårt område, främjas genom vårt stora globala nätverk av agenter och återförsäljare. Denna utrustning har utformats och konstruerats för att uppfylla de rigorösa krav som föreligger i marin miljö. Det finns dock ingen utrustning som kan prestera ett perfekt resultat om den inte installeras, används och underhålls på rätt sätt. Läs därför noga igenom och följ de rekommenderade anvisningarna för installation, användning och underhåll. Tack för att du väljer FURUNO! Funktioner IF-NMEASC är en särskild interfaceenhet för satellitkompasset SC-0. Den tar emot data för kurs, stampning, rullning och GPS-position i NMEA 000 *-format, omvandlar dem till NMEA 08-format och överför den konventerade datan till extern utrustning. Inmatningsport: En port för NMEA 000-format Fyra utmatningsportar: NMEA 08x, AD-0x, Analog (stampning och rullning)x Justeringar för kurs, stampning och rullning *: NMEA 000 är ett registrerat varumärke av National Marine Electronics Association USA. v

8 SYSTEMKONFIGURATION NMEA 000 SC-0 Radar Strömindikator Scanningsonar Övrig AD-0 NMEA 08 Rullning, Stampning Videoplotter Radar Autopilot Aktuell indikator Avsökningssonar Ekolod ECDIS AIS Strömindikator Scanningsonar Övrig IF-NMEASC INTERFACEENHET : Standardleverans : Lokal strömförsörjning - V likström vi

9 . MONTERING. Utrustningslista Namn Typ Kodnr. Kvt Anmärkningar interfaceenhet IF-NMEASC - Installationsmaterial CP sats Kabelband (CN-50N, st.) Självgängande skruvar (φx0, st.) Reservdelar SP sats Säkring FGMB 5V A ( st.). Monteringssätt När du ska välja monteringsplats för antennenheten bör du tänka på följande: Montera enheten på en plats med minimal vibration och utan risk för kraftiga stötar. Installera inte enheten där den kan bli våt från regn eller vattenstänk. Placera inte enheten i närheten av avgasrör eller ventilationshål. Placera inte enheten i direkt solljus för att förhindra att enheten blir varm inuti. Placera enheten på en välventilerad plats. Iaktta utrymmet som nämns i ritningen på denna manuals baksida och kompassens säkra avstånd som nämns i säkerhetsinstruktionerna. Fäst enheten med fyra φx0 självgängande skruvar (medföljer). FIXERINGSHÅL R5 -φ FIXERINGSHÅL 07±0.5 8±0.5 #00 99 #0 56 # Rekommenderat minimum utrymme

10 . KABELDRAGNING Öppna enheten med händerna, ta av skärmens hölje och anslut den externa utrustningen, enligt illustrationen nedan och kopplingsdiagrammet. Kablar kopplas i huvudsak till enheten med WAGO-klämmor. Se instruktionerna nedan för att ansluta kablarna till klämmorna. Öppnaren för WAGO-klämmorna fästs på insidan av inre höljet. Fäst kablarna till deras respektive kabelfästen med kabelband (medföljer) Dra en jordkabel (IV-.0cm², lokal anskaffning) mellan jorduttaget och fartygets jordbuss. Koppla på ström från huvudströmbrytaren. Kabel fäste J (AD-0) J5 (NMEA 08) J5 (NMEA 08) J7 (SC-0 Sensor) J8 (Analog) Nätkabel. Jorduttag Rekommenderade kablar Nätkabel. AWG 6-0 och diameter mindre än 0 mm (JIS* kabel DPYC-,5 eller motsvarande) Alla andra kablar: AWG 6-8 och diameter mindre än 8 mm JIS* kabel TTYCS-, TTYCS- eller motsvarande) * Japansk industrikabel, standard Hur du kopplar till en WAGO-klämma Hur du fäster kabeln till kabelplatsen Ledning Vrid Öppnare. Sätt i öppningen. Tryck ned öppnaren.. Sätt i innersta delen. Släpp upp öppnaren. Fäst kabeln till kabelplatsen med två kabelband (medföljer). Kabelfäste Kabelband

11 . KABELDRAGNING Kabelkonstruktion Strömkabel DPYC-.5 eller motsvarande 6 Cirka 0 Armering Mantel Mantel Vinyltejp 5 Armering Skrapa bort färg. φ =,7 mm Ledare S =,5 mm φ =,56 mm Kabel kopplad till SC-0 MJ-A0SP005-50C Cirka 0 Lägg denna del på ett kabelfästeoch fäst med två kabelband. 6 Aluminiumtejp 7-tvinnad Datakabel TTYCS- eller motsvarande Täck dräneringsledare med vinylrör. Cirka 70 Lägg denna del på ett kabelfästeplats och fäst med två kabelband. Armering Mantel 6 Flätad mantel Armering Skrapa bort färg. Vinyltejp 5 Skärm φ = 0, mm Ledare S = 0,75 mm φ =, mm Löda vinyltråd till flätad mantel. Lägg denna del på ett kabelfäste och fäst med två kabelband. Datakabel TTYCS- eller motsvarande φ = 6, mm Armering Mantel 6 Cirka 70 Flätad mantel Vinylmantel Vinyltejp. Armering Skärm Ledare S = 0,75 mm φ =, mm Löda vinyltråd till flätad mantel. Lägg denna del på ett kabelfäste och fäst med två kabelband. Kabel för dataöverföring anpassad av FURUNO Cirka 90 6 Flätad mantel Löda vinyltråd till flätad mantel. Lägg denna del på ett kabelfästeoch fäst med två kabelband. VARNING Anslut inte denna enhet till NMEA 000-buss. Den är avsedd för exakt motsvarande koppling med SC-0. Koppling till en NMEA 000-buss kan orsaka problem i nätverk och i värsta fall brand.

12 . JUSTERINGAR. Lysdioder och utrustningens status. De sex lysdioderna ovanför kursindikatorns lampa blinkar eller släcks enligt utrustningens status. GPS UTDATA BEARBETNING Status LEDs för SC-0 SENSOR SENSOR CR: Status LED för IF-NMEASC Heading Pitch Roll Menu/ Cancel Enter - + Lysdiodens tillstånd och utrustningens status. Lysdiod Lysdiodens tillstånd och utrustningens status. GPS UTDATA BEARBETNING SENSOR SENSOR CR: PÅ: Båda GPS-antenner i SC-0 har kontakt med fem eller flera satelliter. AV: En av GPS-antennerna har kontakt med eller färre satelliter. PÅ: Alla data utgår i normala fall från SC-0. Blinkar: Rörelse (kurs, rullning, stampning) visas (vertikal rörelse är på 0, position och fart är normal) genom död räkning. AV: Utgående kursdata stoppas PÅ: GPS-processor funkar korrekt. Blinkar: Initierar för GPS. AV: Mottagning från för få satelliter. PÅ: Rate gyro normal på alla tre axlar. AV: Rate gyro-fel. PÅ: Accelerationssensor normal på alla tre axlar. AV: Accelerationssensorfel. Blinkar: Korrekt NMEA 000-data matas in. PÅ: Ingen korrekt NMEA 000-data matas in. AV: CPU-fel, eller ingen ström.

13 . Inställningar för NMEA-portar. JUSTERINGAR Port J och J5 överför data i NMEA 08 format. Välj data som ska överföras från dessa portar, tillsammans med överföringshastighet och överföringsintervall. Funktionsknapparnas standardinställningar visas nedan. Standardinställningar för portar och Port nr. Mening Överföringshasti ghet (bps) Tx intervall (ms) J (Port ) HDT (Kurs) J5 (Port ) ATT (kurs, stampning, rullning) HVE (Vertikal rörelse). Ta tag i höljet i dess högra och vänstra sidor, dra höljet något uppåt och lyft sedan höljet för att avlägsna det.. Öppna det inre höljet och sätt på strömmen. På kretskortet finns kursindikatorn, flera lysdioder och fyra manöverknappar. Kursens lysdiod tänds. När justering är minus Justering Port Port Heading UTDATA BEARBETNING 0 Pitch Roll Använd [Menu/Cancel]- knappen för att visa kursindikationen. Tryck på [Enter]-knappen för att visa kursens justeringsvärde. Manöver knappar Menu/ Cancel Enter - +. Tryck på knappen [Menu/Cancel] för att tända meningens lysdiod på Port.. Tryck på knappen [Enter]. Meningens lysdiod börjar blinka och meningen som väljs för överföring från port visas med en siffra. Se illustrationen nedan för siffror och datamening. Mening LED Justering Port Port UTDATA BEARBETNING Heading Menu/ Cancel Enter Pitch Roll - + Aktuell bps inställning (exempel: : HDT (Kurs - faktisk)) Andra indikationer: : HDG (Kurs, variation, deviation) : HDM (Kurs, magnetisk)) : ATT (Kurs, stampning, rullning) och HVE (Vertikal rörelse)<sr< 5: VTG (Kurs över grund och fart över grund) GGA (Globalt positionssystem (GPS fasta data) ZDA (Datum och tid) 6: RMC (Rekommenderat minimum för specifika GPS/TRANSIT data) ZDA (Datum och tid) 7: Meningar och 5. 8: Meningar 6 och. 5. Tryck på knappen [+] eller [-] för att visa de siffror som överensstämmer med datameningen du önskar överföra. 6. Tryck på knappen [Enter]. Meningens lysdiod slutar blinka. 5

14 . JUSTERINGAR 7. Tryck på knappen [Menu/Cancel] för att tända meningens lysdiod på Port. LED UTDATA BEARBETNING Justering Port Port Heading Pitch Roll Menu/ Cancel Enter: Tryck på knappen [Enter]. lysdiod börjar blinka och aktuella bps-inställningen visas. UTDATA BEARBETNING Aktuell bps inställning (exempel: 800 bps) Justering Port Port Heading Pitch Roll Andra indikeringar: 960: 9600 bps 90: 900 bps 80: 800 bps Menu/ Cancel Enter Tryck på knappen [+] eller [-] för att välja önskad överföringshastighet. Valen är 800, 9600, 900 och 800 (bps). 0. Tryck på knappen [Enter]. lysdiod slutar blinka.. Tryck på knappen [Menu/Cancel] för att tända meningens lysdiod på Port.. Tryck på knappen [Enter]. Lysdioden för överföringsintervallen börjar blinka och aktuella överföringsintervallen visas. Justering Port Port UTDATA BEARBETNING Heading Pitch Roll Aktuell intervallinställning för utdata (Port ) 5: 5 ms 00: 00 ms 00: 00 ms 000: 000 ms 000: 000 ms Menu/ Cancel Enter - + 6

15 . JUSTERINGAR. Tryck på knappen [+] eller [-] för att välja önskad överföringsintervall, enligt tabellen nedan. Meningens nummer Mening Överföringsintervall (ms) 800 bps 9600 bps 900 bps 800 bps HDT 00, 00, 000, 000 5, 00, 00, 000, 000 HDG 00, 00, 000, 000 5, 00, 00, 000, 000 HDM 00, 00, 000, 000 ATT, HVE 00, 000, 000 5, 00, 00, 000, , 00, 000, 000 5, 00, 00, 000, VTG, GGA, ZDA 000, RMC, ZDA 000, ATT, HVE 00, 000, , 00, 000, 000 5, 00, 00, 000, 000 GGA, VTG, ZDA 000(<000), (<000), HDT 00, 00, 000, 000 5, 00, 00, 000, 000 RMC, ZDA 000(<000), 000. Tryck på knappen [Enter]. Överföringsintervallens lysdiod slutar blinka. 5. Ställ in Port på samma sätt som Port. 6. Stäng de inre och yttre höljena. 7

16 . JUSTERINGAR. Justering för kurs, stampning och rullning Sätt på IF-enheten och vänta ca minuter på att satellitkompassen ska komma igång. Kontrollera sedan att data för kurs, stampning och rullning är rimliga. Om inte, öppna enheten och gör de rätta justeringarna.. Öppna höljet, enligt steg i förra sektionen för proceduren.. Öppna innerhöljet. På kretskortet finns kursindikatorn, flera lysdioder och fyra manöverknappar. Kursens lysdiod tänds. När justering är minus Justering Port Port Heading UTDATA BEARBETNING 0 Pitch Roll Använd [Menu/Cancel]- knappen för att visa kursindikationen. Tryck på [Enter]-knappen för att visa kursens justeringsvärde. Manöver knappar Menu/ Cancel Enter - +. Tryck på knappen [Menu/Cancel] för att tända justeringens lysdiod (kurs, stampning, eller rullning) och tryck på knappen [Enter.]. Den valda lysdioden börjar blinka och displayen visar aktuell justering för det valda objektet.. Använd knappen [+] eller [-] för att justera. (Du kan hålla ned dessa knappar för att öka takten på inkrementeringen.) Justeringsspännvidd Kurs ±6 Stampning, Rullning: ±0 5. Tryck på knappen [Enter] för att avsluta. Displayen visar aktuell indikation för kurs, stampning eller rullning när justering görs. Den valda lysdioden slutar blinka. 6. Stäng de inre och yttre höljena. 8

17 . HANTERING Normalt krävs ingen hantering förutom att ge ström till enheten (från strömbrytaren). Lysdioden ST-BY på höljet är PÅ, AV eller blinkar enligt utrustningens status. Blinkar: Korrekt NMEA 000-data matas in. PÅ: Korrekt NMEA 000-data matas in. AV: Strömförlust, trasig säkring, funktionsfel ST-BY LED ST-BY IF-NMEASC INTERFACE UNIT 9

18 5. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING I det här kapitlet finns den information du behöver för att för att hålla enheten i gott skick. VARNING FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Öppna inte utrustningen. Endast kvalificerad personal får arbeta inuti utrustningen. OBS! Applicera inte färg, korrosionsskydd tätningsmassa eller kontaktspray på beläggningen eller plastdelar av utrustningen. Dessa produkter kan innehålla organiska lösningsmedel som kan skada beläggningen och delar av plast, särskilt plastkopplingar. 5. Förebyggande underhåll Regelbundet underhåll är mycket viktigt för optimal prestanda. Procedurerna i tabellen nedan bidrar till att upprätthålla prestandan. Förebyggande underhåll Post Kontrollpunkt Åtgärd Kablar Kontrollera kablarna visuellt efter tecken på slitage och skada. Byt skadade kablar. Jord Kontrollera jordkabeln. Kontrollera att sensorkabeln sitter fast ordentligt. Kontrollera jordningen efter korrosion. Skydd Rengöring av hölje. Damm kan tas bort med en mjuk trasa. Använd inte kemiska rengöringsmedel för att rengöra höljet, då de kan ta bort färg och märkningar och skada utrustningen. 0

19 5. Byta ut säkringen 5. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING A säkringen inuti enheten skyddar den från överström och fel i utrustningen. Om strömmen inte kan slås på, ska en kvalificerad tekniker kontrollera säkringen. Om säkringen går sönder ska du hitta orsaken innan du byter säkringen. Om säkringen går en gång till efter att den har bytts ut, ska du kontakta återförsäljaren för råd. Post Typ Kodnr, Säkring FGMB 5V A PBF Felsökning I det här avsnittet finns enkla felsökningsprocedurer som du kan följa för att återställa normal användning. Om du inte lyckas återställa normal användning ska du inte kontrollera inuti utrustningen på egen hand. Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. Enkla felsökningsprocedurer Symtom Möjliga problem Åtgärd Strömmen kan inte slås på Data tas inte emot från SC-0 Data tas inte emot på extern utrustning Data för kurs, stampning eller rullning är inte korrekt. Ström på instrumentpanelen har slagits av. Strömkabeln har dragits ur eller skadats. Trasig säkring. Signalkabeln mellan SC-0 och denna utrustning är skadad eller har dragits ur. SC-0 tar inte emot satellitsignal. Anslutningskabeln har dragits ur eller skadats. Inställningar för utdata kan vara felaktig. Justeringar som gjorts på denna utrustning kan vara inkorrekt. Kolla instrumentpanelen om strömmen är på. Kolla om strömkabeln dragits ur eller skadats. Låt en kvalificerad tekniker kontrollera säkringen. Kolla om sensorkabeln dragits ur eller skadats. Se SC-0s användarmanual. Kolla om strömkabeln dragits ur eller skadats. Låt en kvalificerad tekniker kontrollera säkringen. Låt en kvalificerad tekniker kontrollera säkringen.

20 5. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING 5. Självtest Självtesterna kollar att systemet fungerar som det ska. Självtest Detta test kollar de två GPS-mottagarna, utgående kretsprocessor och två sensorer för korrekt funktion.. Avlägsna höljet och skärmens hölje från utrustningen.. Tryck på knappen [Menu/Cancel] flera gånger för att visa "- - -." på displayen. Lysdioderna en och en i turordning, överföringsintervallens lysdiod i Port och sedan går utrustningen in i testläge. GPS UTDATA BEARBETNING SENSOR IF-NMEASC status SENSOR Självtest aktiverat Port Heading Pitch Roll Menu/ Cancel Enter - +. Tryck på knappen [Enter] och testet genomförs enligt förloppet nedan. GPS-mottagare kontrolleras. GPS-lampan lyser om mottagarna är normala. Kommunikation mellan denna utrustning och SC-0 kontrolleras. Uteffektens lysdiod lyser om den är normal. Åtkomst till CPU-minnet kontrolleras. Bearbetningens lysdiod lyser om den är normal. Rate gyro kontrolleras. Lysdioden till SENSOR lyser om den är normal. Accelarationssensorn kontrolleras. Lysdioden till SENSOR lyser om den är normal. När testet är klart, blinkar de nio lysdioderna nedan och diplsyen visar "End.".. Tryck på knappen [Enter] för att återgå till självtest.

21 5. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING Självtest Detta test kontrollerar enhetens processor för korrekt funktion.. När displayen visar " ", tryck på knappen Menu/Cancel]. Displayen visar "- - - ". GPS UTDATA BEARBETNING SENSOR IF-NMEASC status SENSOR Självtest aktiverat Heading Pitch Roll Menu/ Cancel Enter - +. Tryck på knappen [Enter] för att starta testet. Om resultatet är normalt lyser alla lysdioder. Sedan blinkar de nio lysdioderna nedan och displayen visar "End.".. Tryck på knappen [Enter] för att återgå till självtest. 5.5 Rensa minnet Minnet kan rensas för att återställa standardintällningarna för NMEA-portarna. Notera att justeringarna inte rensas.. Håll ned knappen [Menu/Cancel] tillsammans med knappen [+] tills displayen visar "- CLR". Nu är alla lysdioder för status och inställningar på. GPS UTDATA BEARBETNING SENSOR C L Status för IF-NMEASC SENSOR R Heading Pitch Roll Menu/ Cancel Enter - +. Tryck på knappen [Enter] för att rensa minnet och återställa alla standardinställningar. "END C" visas när det slutförts.. Efter att minnet rensats, trycker du på knappen [Menu/Cancel] för att visa kursen.

22 FURUNO IF-NMEASC SPECIFIKATIONER FÖR INTERFACEENHET IF-NMEASC INGÅENDE PORT NMEA 000*, för data I/O mellan FURUNO satellitkompass SC-0 * NMEA 000 är ett registrerat varumärke av National Marine Electronics Association. UTGÅENDE PORT NMEA 08 Två portar (HDT, HDG, HMD, ATT*, HVE*, VTG, GGA, RMC, ZDA) * ATT (kurs, stampning, rullning) och HVE (vertikal rörelse) är egna meningar från FURUNO. AD-0 En port Analog: En port (stampning, rullning) NMEA 08 ÖVERFÖRINGSINTERVALL HDT, HDG, HDM, ATT, HVE: 5ms, 00 ms, 00 ms, s, s VTG, GGA, RMC, ZDA: s, s STRÖMTILLFÖRSEL V likström:,0-0,6 A 5 OMGIVNINGSBETINGELSER 5. Omgivningstemperatur -5 C till +55 C 5. Fuktighet Mindre än 95% vid 0 C 5. Vattentätning IP0 5, Vibration - Från Hz till 5 Hz till upp till, Hz med en avvikelse på ± mm ±0% -, Hz till 00 Hz med en konstant maximal acceleration av 7 m/s 6 YTFÄRG.5GY5/.5 (mörk grå) SP - E765S0A

23

24 A B C インターフェイスユニット INTERFACE UNIT IF-NMEASC * J7 NET_S NET_C NET_H NET_L SG RD SD FG NMEA J5 TD-A TD-B FG NMEA J TD-A TD-B FG 5 FG AD-0 J MJ-A0SPF005-50C/00C, 5/0m,φ0 アカ クロ シロ アオ ムラサキ キ ミト リ RED BLK WHT BLU PPL YEL GRN MJ-A0SPF サテライトコンパス SATELLITE COMPASS SC-0 SC-0 NET_FG NET_S NET_C NET_H NET_L PWR_H PWR_C FG(SG) SD RD * T-CONNECTOR -VDC (+) (-) 保 守 用 FOR MAINTENANCE 5 XSG-D5S7 MJ-A0SPF MJ-A0SPF007-50C/00C 5/0m,φ8 A アカ クロ キ ミト リ SHIELD RED BLK YEL GRN NET_FG NET_S NET_C NET_H NET_L PWR_H PWR_C FG(SG) SD RD SC-0 MJ-A0SPF NET_FG NET_S NET_C NET_H NET_L PWR_H PWR_C FG(SG) SD RD DATA-H DATA-C SHIFT-H SHIFT-C SS FMF-TS00 ANALOG J8 ROLL SG PITCH FG MJ-A0SPF C,6m,φ8 USB J VBUS DM DP SG TB (+) (-) 0P895 保 守 用 FOR MAINTENANCE 5 XSG-D5S7 MULTI-FUNCTION DISPLAY (POWER SUPPLY: -VDC) 航 法 装 置 NAV EQUIPMENT (IEC66-) TTYCS-(*) OR CO-0.xP(*) 航 法 装 置 NAV EQUIPMENT (IEC66-) TTYCS-(*) OR CO-0.xP(*) TTYCS-Q(*) OR CO-0.xP(*) レーダー/ 潮 流 計 RADAR/CURRENT IND., ETC. ソナー 他 SONAR, ETC. CH-50/70 TTYCS-Q(*) OR CO-0.xP(*) -VDC * DPYC-.5 注 記 *) 造 船 所 手 配 *)オプション NOTE *. SHIPYARD SUPPLY. *. OPTION. IV-sq. * EQUIPMENT OR TERMINATOR 5 T-CONNECTOR * SS FMF-TS00 5 LTW-05AMMM LTW-05AFFM -SR7000 * -SR7000 6S0007,/5/0/0m,φ6 T-CONNECTOR * SS FMF-TS00 全 長 :0m 以 下 CABLE LENGTH: UP TO 0m MAX. EQUIPMENT OR TERMINATOR CO-0.xP: CO-SPEVV-SB-C 0.xP,φ8.5 CO-0.xP: CO-SPEVV-SB-C 0.xP,φ0.5 DRAWN Sep. 7 '07 CHECKED Sep. 7 '07 APPROVED SCALE MASS DWG.No. T.YAMASAKI T.TAKENO C765-C0- A kg REF.No TITLE 名 称 NAME SC-0 サテライトコンパス 相 互 結 線 図 SATELLITE COMPASS INTERCONNECTION DIAGRAM

ANVÄNDARHANDBOK FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B. www.furuno.co.jp

ANVÄNDARHANDBOK FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B. www.furuno.co.jp FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B ANVÄNDARHANDBOK www.furuno.co.jp Pub. No. OSV-44420-B DATE OF ISSUE: JAN. 2009 VIKTIGA MEDDELANDEN Ingen del i denna handbok får kopieras eller mångfaldigas utan skriftligt

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Handbok för enhet 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder

Läs mer

Handbok för maskinvara

Handbok för maskinvara Handbok för maskinvara Modell: TSP143IIU Varumärken TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Meddelande Med ensamrätt. Reproduktion av någon del av den här handboken, oavsett form, utan STAR:s uttryckliga medgivande,

Läs mer

IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145 Projektor IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alla rättigheter förbehålles. Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie

Läs mer

LCD-projektor NP2000/NP1000. Bruksanvisning

LCD-projektor NP2000/NP1000. Bruksanvisning LCD-projektor NP2000/NP1000 Bruksanvisning NEC Display Solutions, Ltd. 2006-2007 Tredje utgåvan, April 2007 IBM är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör International Business Machines

Läs mer

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underkastad följande två omständigheter: (1) denna enhet

Läs mer

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA Användarhandledning StyleView SV44 Cart with Laptop Mount and LiFe Power System De eldrivna StyleView-vagnarna ger nätström för mobil datoranvändning vid vårdplatsen i vårdmiljön. Vagnarna är inte avsedda

Läs mer

NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W

NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W LCD-projektor NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W Bruksanvisning NEC Display Solutions, Ltd. 2007-2008 4:e upplagan, februari 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W

Läs mer

Digital projektor X56

Digital projektor X56 Digital projektor X56 Snabbguide Tack för att du har köpt denna projektor. Viktig anmärkning Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att du läser

Läs mer

TEKNISK SUPPORT(VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR) ---------------- 12-13 FELMEDDELANDE & MÖJLIG LÖSNING-----------------------------------14

TEKNISK SUPPORT(VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR) ---------------- 12-13 FELMEDDELANDE & MÖJLIG LÖSNING-----------------------------------14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR DIN SÄKERHET------------------------------------------------------------------- 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER-------------------------------------------------- 2 SÄRSKILDA KOMMENTARER

Läs mer

Server - Instrument - Svensk English

Server - Instrument - Svensk English Server - Instrument - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är avsedd för NX2 Server version 4.0 5.3 Utgåva: Mars 2007 2 1 Leveransförteckning...4 2 Inledning...5

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Projektor U321H. Användarhandbok. Modell Nr. NP-U321H

Projektor U321H. Användarhandbok. Modell Nr. NP-U321H Projektor U321H Användarhandbok Modell Nr. NP-U321H Ver. 1 2/15 DLP, BrilliantColor och DLP Link är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör

Läs mer

M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H

M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H Projektor M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H Bruksanvisning M403W, M303WS och M323H distribueras inte i Nordamerika. Modell Nr. NP-M403W, NP-M363W, NP-M323W,

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Moov V Serierna. Hårdvarumanual

Moov V Serierna. Hårdvarumanual Moov V Serierna Hårdvarumanual Viktig säkerhetsinformation LÄS IGENOM NOGA INNAN PRODUKTEN INSTALLERAS I ETT FORDON Detta är säkerhetssymbolen. Den används för att varna dig för faror för potentiella personskador.

Läs mer

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Divar MR digital videoinspelare

Divar MR digital videoinspelare Divar MR digital videoinspelare Typnummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L sv Bruksanvisning_sv Digital videoinspelare Innehållsförteckning sv 1 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 3 1.1 Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer