ANVÄNDARHANDBOK INTERFACEENHET IF-NMEASC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARHANDBOK INTERFACEENHET IF-NMEASC"

Transkript

1 ANVÄNDARHANDBOK INTERFACEENHET MODELL IF-NMEASC

2 Pub. No. OSV-765-A DATE OF ISSUE: MAR. 008

3 VIKTIGA MEDDELANDEN Ingen del i denna handbok får kopieras eller mångfaldigas utan skriftligt tillstånd. Om handboken förloras eller slits ut kontaktar du återförsäljaren för att erhålla ett nytt exemplar. Innehållet i denna handbok och specifikationerna för utrustningen kan ändras utan föregående meddelande. Förvara den här handboken på ett lämpligt ställe som framtida referens. FURUNO ansvarar inte för skada orsakad av felaktig användning eller modifiering av utrustningen (inklusive programvara) av en ej auktoriserad återförsäljare eller tredje part. När det är dags att kassera denna produkt, måste det göras enligt lokala regler för kassering av industriavfall. För kassering i USA, se Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org/). i

4 SÄKERHETSANVISNINGAR Användaren och installatören måste läsa de tillgängliga säkerhetsinstruktionerna innan utrustningen installeras eller används. VARNING FÖRSIKTIGHET Indikerar en potentiell risksituation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig skada. Indikerar en potentiell risksituation som, om den inte undviks, kan leda till lättare eller måttlig skada. Varning, Försiktighet Förebyggande åtgärd Obligatorisk åtgärd Säkerhetsinstruktioner till användaren VARNING Öppna inte utrustningen. Endast utbildad personal får arbeta med utrustningens interna delar. Ta inte isär eller modifiera utrustningen. Det kan resultera i brand, elektriska stötar eller allvarlig skada. Slå omedelbart av strömmen på strömkällan om - vatten rinner ner i utrustningen - något tappas i utrustningen - rök kommer VARNING från utrustningen eller den brinner - utrustningen avger konstiga ljud VARNING Placera inte vätskefyllda behållare ovanpå utrustningen. Brand eller elektriska stötar kan bli följden av att vätska rinner ner i utrustningen. Se till att inget regn eller vattenstänk läcker in i utrustningen. Brand eller elektriska stötar kan bli följden av att vatten rinner ner i utrustningen. Fortsatt användning av utrustningen kan orsaka brand eller elektriska stötar. Kontakta en FURUNO-återförsäljare eller -agent för service. Hantera inte utrustningen med våta händer. Det kan resultera i elektriska stötar. Använd rätt säkring. Om fel säkring används kan det leda till eller elektriska stötar. ii

5 SÄKERHETSANVISNINGAR Säkerhetsinstruktioner till installatören VARNING Stäng av strömmen på instrumentbrädan innan installationen påbörjas. Brand eller elektriska stötar kan bli följden av att strömmen lämnas påslagen. Installera inte utrustningen där den kan bli våt från regn eller vattenstänk. VARNING Var uppmärksam på följande kompassäkra avstånd för att förhindra störningar på ett magnetiskt kompass. IF-NMEASC Standard kompass Styrning kompass,05 m 0,70 m Vatten i utrustningen kan orsaka brand, elektriska stötar eller skada på utrustningen. Se till att strömförsörjningen är kompatibel med spänningen för utrustningen. Varningsetiketter finns på utrustningen. Ta inte bort dessa etiketter. Om en etikett saknas eller är oläslig, ska du kontakta en FURUNO-agent. eller -återförsäljare för byte. Om anslutning görs till en inkompatibel strömförsörjning kan brand eller skada på utrustningen uppstå. Spänningen visas på intaget till strömmen. anslut inte denna enhet till NMEA 000-buss. Den är avsedd för exakt motsvarande koppling<sr<med SC-0. Koppling till en NMEA 000-buss kan orsaka problem i nätverk och i värsta fall brand. Öppna inte utrustningen. Endast utbildad personal får arbeta med utrustningens interna delar. VARNING Undvik elektriska stötar genom att låta höljet sitta på plats. Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. VARNING Undvik elektriska stötar, genom att låta höljet sitta på plats. Det finns inga delar som kan servas av användaren inuti. Namn: Varningsetikett () Typ: Kodnr.: Namn: Varningsetikett () Typ: Kodnr.: iii

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...v SYSTEMKONFIGURATION...vi. MONTERING.... Utrustningslista.... Monteringssätt.... KABELDRAGNING.... JUSTERINGAR.... Lysdioder och utrustningens status.... Inställningar för NMEA-portar Justering för kurs, stampning och rullning HANTERING UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING Förebyggande underhåll Byta ut säkringen Felsökning Självtest Rensa minnet... SPECIFIKATIONER...SP- OUTLINE DRAWING... D- INTERCONNECTION DIAGRAM... S- iv

7 FÖRORD Lite information till ägaren av IF-NMEASC Gratulerar till valet av interfaceenheten FURUNO IF-NMEASC. Vi är övertygade om att du kommer att upptäcka varför namnet FURUNO blivit synonymt med kvalitet och pålitlighet. I över 50 år har FURUNO Electric Company åtnjutit ett avundsvärt gott rykte för att ha högkvalitativ marin elektronisk utrustning. Vår ambition att vara överlägsna inom vårt område, främjas genom vårt stora globala nätverk av agenter och återförsäljare. Denna utrustning har utformats och konstruerats för att uppfylla de rigorösa krav som föreligger i marin miljö. Det finns dock ingen utrustning som kan prestera ett perfekt resultat om den inte installeras, används och underhålls på rätt sätt. Läs därför noga igenom och följ de rekommenderade anvisningarna för installation, användning och underhåll. Tack för att du väljer FURUNO! Funktioner IF-NMEASC är en särskild interfaceenhet för satellitkompasset SC-0. Den tar emot data för kurs, stampning, rullning och GPS-position i NMEA 000 *-format, omvandlar dem till NMEA 08-format och överför den konventerade datan till extern utrustning. Inmatningsport: En port för NMEA 000-format Fyra utmatningsportar: NMEA 08x, AD-0x, Analog (stampning och rullning)x Justeringar för kurs, stampning och rullning *: NMEA 000 är ett registrerat varumärke av National Marine Electronics Association USA. v

8 SYSTEMKONFIGURATION NMEA 000 SC-0 Radar Strömindikator Scanningsonar Övrig AD-0 NMEA 08 Rullning, Stampning Videoplotter Radar Autopilot Aktuell indikator Avsökningssonar Ekolod ECDIS AIS Strömindikator Scanningsonar Övrig IF-NMEASC INTERFACEENHET : Standardleverans : Lokal strömförsörjning - V likström vi

9 . MONTERING. Utrustningslista Namn Typ Kodnr. Kvt Anmärkningar interfaceenhet IF-NMEASC - Installationsmaterial CP sats Kabelband (CN-50N, st.) Självgängande skruvar (φx0, st.) Reservdelar SP sats Säkring FGMB 5V A ( st.). Monteringssätt När du ska välja monteringsplats för antennenheten bör du tänka på följande: Montera enheten på en plats med minimal vibration och utan risk för kraftiga stötar. Installera inte enheten där den kan bli våt från regn eller vattenstänk. Placera inte enheten i närheten av avgasrör eller ventilationshål. Placera inte enheten i direkt solljus för att förhindra att enheten blir varm inuti. Placera enheten på en välventilerad plats. Iaktta utrymmet som nämns i ritningen på denna manuals baksida och kompassens säkra avstånd som nämns i säkerhetsinstruktionerna. Fäst enheten med fyra φx0 självgängande skruvar (medföljer). FIXERINGSHÅL R5 -φ FIXERINGSHÅL 07±0.5 8±0.5 #00 99 #0 56 # Rekommenderat minimum utrymme

10 . KABELDRAGNING Öppna enheten med händerna, ta av skärmens hölje och anslut den externa utrustningen, enligt illustrationen nedan och kopplingsdiagrammet. Kablar kopplas i huvudsak till enheten med WAGO-klämmor. Se instruktionerna nedan för att ansluta kablarna till klämmorna. Öppnaren för WAGO-klämmorna fästs på insidan av inre höljet. Fäst kablarna till deras respektive kabelfästen med kabelband (medföljer) Dra en jordkabel (IV-.0cm², lokal anskaffning) mellan jorduttaget och fartygets jordbuss. Koppla på ström från huvudströmbrytaren. Kabel fäste J (AD-0) J5 (NMEA 08) J5 (NMEA 08) J7 (SC-0 Sensor) J8 (Analog) Nätkabel. Jorduttag Rekommenderade kablar Nätkabel. AWG 6-0 och diameter mindre än 0 mm (JIS* kabel DPYC-,5 eller motsvarande) Alla andra kablar: AWG 6-8 och diameter mindre än 8 mm JIS* kabel TTYCS-, TTYCS- eller motsvarande) * Japansk industrikabel, standard Hur du kopplar till en WAGO-klämma Hur du fäster kabeln till kabelplatsen Ledning Vrid Öppnare. Sätt i öppningen. Tryck ned öppnaren.. Sätt i innersta delen. Släpp upp öppnaren. Fäst kabeln till kabelplatsen med två kabelband (medföljer). Kabelfäste Kabelband

11 . KABELDRAGNING Kabelkonstruktion Strömkabel DPYC-.5 eller motsvarande 6 Cirka 0 Armering Mantel Mantel Vinyltejp 5 Armering Skrapa bort färg. φ =,7 mm Ledare S =,5 mm φ =,56 mm Kabel kopplad till SC-0 MJ-A0SP005-50C Cirka 0 Lägg denna del på ett kabelfästeoch fäst med två kabelband. 6 Aluminiumtejp 7-tvinnad Datakabel TTYCS- eller motsvarande Täck dräneringsledare med vinylrör. Cirka 70 Lägg denna del på ett kabelfästeplats och fäst med två kabelband. Armering Mantel 6 Flätad mantel Armering Skrapa bort färg. Vinyltejp 5 Skärm φ = 0, mm Ledare S = 0,75 mm φ =, mm Löda vinyltråd till flätad mantel. Lägg denna del på ett kabelfäste och fäst med två kabelband. Datakabel TTYCS- eller motsvarande φ = 6, mm Armering Mantel 6 Cirka 70 Flätad mantel Vinylmantel Vinyltejp. Armering Skärm Ledare S = 0,75 mm φ =, mm Löda vinyltråd till flätad mantel. Lägg denna del på ett kabelfäste och fäst med två kabelband. Kabel för dataöverföring anpassad av FURUNO Cirka 90 6 Flätad mantel Löda vinyltråd till flätad mantel. Lägg denna del på ett kabelfästeoch fäst med två kabelband. VARNING Anslut inte denna enhet till NMEA 000-buss. Den är avsedd för exakt motsvarande koppling med SC-0. Koppling till en NMEA 000-buss kan orsaka problem i nätverk och i värsta fall brand.

12 . JUSTERINGAR. Lysdioder och utrustningens status. De sex lysdioderna ovanför kursindikatorns lampa blinkar eller släcks enligt utrustningens status. GPS UTDATA BEARBETNING Status LEDs för SC-0 SENSOR SENSOR CR: Status LED för IF-NMEASC Heading Pitch Roll Menu/ Cancel Enter - + Lysdiodens tillstånd och utrustningens status. Lysdiod Lysdiodens tillstånd och utrustningens status. GPS UTDATA BEARBETNING SENSOR SENSOR CR: PÅ: Båda GPS-antenner i SC-0 har kontakt med fem eller flera satelliter. AV: En av GPS-antennerna har kontakt med eller färre satelliter. PÅ: Alla data utgår i normala fall från SC-0. Blinkar: Rörelse (kurs, rullning, stampning) visas (vertikal rörelse är på 0, position och fart är normal) genom död räkning. AV: Utgående kursdata stoppas PÅ: GPS-processor funkar korrekt. Blinkar: Initierar för GPS. AV: Mottagning från för få satelliter. PÅ: Rate gyro normal på alla tre axlar. AV: Rate gyro-fel. PÅ: Accelerationssensor normal på alla tre axlar. AV: Accelerationssensorfel. Blinkar: Korrekt NMEA 000-data matas in. PÅ: Ingen korrekt NMEA 000-data matas in. AV: CPU-fel, eller ingen ström.

13 . Inställningar för NMEA-portar. JUSTERINGAR Port J och J5 överför data i NMEA 08 format. Välj data som ska överföras från dessa portar, tillsammans med överföringshastighet och överföringsintervall. Funktionsknapparnas standardinställningar visas nedan. Standardinställningar för portar och Port nr. Mening Överföringshasti ghet (bps) Tx intervall (ms) J (Port ) HDT (Kurs) J5 (Port ) ATT (kurs, stampning, rullning) HVE (Vertikal rörelse). Ta tag i höljet i dess högra och vänstra sidor, dra höljet något uppåt och lyft sedan höljet för att avlägsna det.. Öppna det inre höljet och sätt på strömmen. På kretskortet finns kursindikatorn, flera lysdioder och fyra manöverknappar. Kursens lysdiod tänds. När justering är minus Justering Port Port Heading UTDATA BEARBETNING 0 Pitch Roll Använd [Menu/Cancel]- knappen för att visa kursindikationen. Tryck på [Enter]-knappen för att visa kursens justeringsvärde. Manöver knappar Menu/ Cancel Enter - +. Tryck på knappen [Menu/Cancel] för att tända meningens lysdiod på Port.. Tryck på knappen [Enter]. Meningens lysdiod börjar blinka och meningen som väljs för överföring från port visas med en siffra. Se illustrationen nedan för siffror och datamening. Mening LED Justering Port Port UTDATA BEARBETNING Heading Menu/ Cancel Enter Pitch Roll - + Aktuell bps inställning (exempel: : HDT (Kurs - faktisk)) Andra indikationer: : HDG (Kurs, variation, deviation) : HDM (Kurs, magnetisk)) : ATT (Kurs, stampning, rullning) och HVE (Vertikal rörelse)<sr< 5: VTG (Kurs över grund och fart över grund) GGA (Globalt positionssystem (GPS fasta data) ZDA (Datum och tid) 6: RMC (Rekommenderat minimum för specifika GPS/TRANSIT data) ZDA (Datum och tid) 7: Meningar och 5. 8: Meningar 6 och. 5. Tryck på knappen [+] eller [-] för att visa de siffror som överensstämmer med datameningen du önskar överföra. 6. Tryck på knappen [Enter]. Meningens lysdiod slutar blinka. 5

14 . JUSTERINGAR 7. Tryck på knappen [Menu/Cancel] för att tända meningens lysdiod på Port. LED UTDATA BEARBETNING Justering Port Port Heading Pitch Roll Menu/ Cancel Enter: Tryck på knappen [Enter]. lysdiod börjar blinka och aktuella bps-inställningen visas. UTDATA BEARBETNING Aktuell bps inställning (exempel: 800 bps) Justering Port Port Heading Pitch Roll Andra indikeringar: 960: 9600 bps 90: 900 bps 80: 800 bps Menu/ Cancel Enter Tryck på knappen [+] eller [-] för att välja önskad överföringshastighet. Valen är 800, 9600, 900 och 800 (bps). 0. Tryck på knappen [Enter]. lysdiod slutar blinka.. Tryck på knappen [Menu/Cancel] för att tända meningens lysdiod på Port.. Tryck på knappen [Enter]. Lysdioden för överföringsintervallen börjar blinka och aktuella överföringsintervallen visas. Justering Port Port UTDATA BEARBETNING Heading Pitch Roll Aktuell intervallinställning för utdata (Port ) 5: 5 ms 00: 00 ms 00: 00 ms 000: 000 ms 000: 000 ms Menu/ Cancel Enter - + 6

15 . JUSTERINGAR. Tryck på knappen [+] eller [-] för att välja önskad överföringsintervall, enligt tabellen nedan. Meningens nummer Mening Överföringsintervall (ms) 800 bps 9600 bps 900 bps 800 bps HDT 00, 00, 000, 000 5, 00, 00, 000, 000 HDG 00, 00, 000, 000 5, 00, 00, 000, 000 HDM 00, 00, 000, 000 ATT, HVE 00, 000, 000 5, 00, 00, 000, , 00, 000, 000 5, 00, 00, 000, VTG, GGA, ZDA 000, RMC, ZDA 000, ATT, HVE 00, 000, , 00, 000, 000 5, 00, 00, 000, 000 GGA, VTG, ZDA 000(<000), (<000), HDT 00, 00, 000, 000 5, 00, 00, 000, 000 RMC, ZDA 000(<000), 000. Tryck på knappen [Enter]. Överföringsintervallens lysdiod slutar blinka. 5. Ställ in Port på samma sätt som Port. 6. Stäng de inre och yttre höljena. 7

16 . JUSTERINGAR. Justering för kurs, stampning och rullning Sätt på IF-enheten och vänta ca minuter på att satellitkompassen ska komma igång. Kontrollera sedan att data för kurs, stampning och rullning är rimliga. Om inte, öppna enheten och gör de rätta justeringarna.. Öppna höljet, enligt steg i förra sektionen för proceduren.. Öppna innerhöljet. På kretskortet finns kursindikatorn, flera lysdioder och fyra manöverknappar. Kursens lysdiod tänds. När justering är minus Justering Port Port Heading UTDATA BEARBETNING 0 Pitch Roll Använd [Menu/Cancel]- knappen för att visa kursindikationen. Tryck på [Enter]-knappen för att visa kursens justeringsvärde. Manöver knappar Menu/ Cancel Enter - +. Tryck på knappen [Menu/Cancel] för att tända justeringens lysdiod (kurs, stampning, eller rullning) och tryck på knappen [Enter.]. Den valda lysdioden börjar blinka och displayen visar aktuell justering för det valda objektet.. Använd knappen [+] eller [-] för att justera. (Du kan hålla ned dessa knappar för att öka takten på inkrementeringen.) Justeringsspännvidd Kurs ±6 Stampning, Rullning: ±0 5. Tryck på knappen [Enter] för att avsluta. Displayen visar aktuell indikation för kurs, stampning eller rullning när justering görs. Den valda lysdioden slutar blinka. 6. Stäng de inre och yttre höljena. 8

17 . HANTERING Normalt krävs ingen hantering förutom att ge ström till enheten (från strömbrytaren). Lysdioden ST-BY på höljet är PÅ, AV eller blinkar enligt utrustningens status. Blinkar: Korrekt NMEA 000-data matas in. PÅ: Korrekt NMEA 000-data matas in. AV: Strömförlust, trasig säkring, funktionsfel ST-BY LED ST-BY IF-NMEASC INTERFACE UNIT 9

18 5. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING I det här kapitlet finns den information du behöver för att för att hålla enheten i gott skick. VARNING FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Öppna inte utrustningen. Endast kvalificerad personal får arbeta inuti utrustningen. OBS! Applicera inte färg, korrosionsskydd tätningsmassa eller kontaktspray på beläggningen eller plastdelar av utrustningen. Dessa produkter kan innehålla organiska lösningsmedel som kan skada beläggningen och delar av plast, särskilt plastkopplingar. 5. Förebyggande underhåll Regelbundet underhåll är mycket viktigt för optimal prestanda. Procedurerna i tabellen nedan bidrar till att upprätthålla prestandan. Förebyggande underhåll Post Kontrollpunkt Åtgärd Kablar Kontrollera kablarna visuellt efter tecken på slitage och skada. Byt skadade kablar. Jord Kontrollera jordkabeln. Kontrollera att sensorkabeln sitter fast ordentligt. Kontrollera jordningen efter korrosion. Skydd Rengöring av hölje. Damm kan tas bort med en mjuk trasa. Använd inte kemiska rengöringsmedel för att rengöra höljet, då de kan ta bort färg och märkningar och skada utrustningen. 0

19 5. Byta ut säkringen 5. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING A säkringen inuti enheten skyddar den från överström och fel i utrustningen. Om strömmen inte kan slås på, ska en kvalificerad tekniker kontrollera säkringen. Om säkringen går sönder ska du hitta orsaken innan du byter säkringen. Om säkringen går en gång till efter att den har bytts ut, ska du kontakta återförsäljaren för råd. Post Typ Kodnr, Säkring FGMB 5V A PBF Felsökning I det här avsnittet finns enkla felsökningsprocedurer som du kan följa för att återställa normal användning. Om du inte lyckas återställa normal användning ska du inte kontrollera inuti utrustningen på egen hand. Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. Enkla felsökningsprocedurer Symtom Möjliga problem Åtgärd Strömmen kan inte slås på Data tas inte emot från SC-0 Data tas inte emot på extern utrustning Data för kurs, stampning eller rullning är inte korrekt. Ström på instrumentpanelen har slagits av. Strömkabeln har dragits ur eller skadats. Trasig säkring. Signalkabeln mellan SC-0 och denna utrustning är skadad eller har dragits ur. SC-0 tar inte emot satellitsignal. Anslutningskabeln har dragits ur eller skadats. Inställningar för utdata kan vara felaktig. Justeringar som gjorts på denna utrustning kan vara inkorrekt. Kolla instrumentpanelen om strömmen är på. Kolla om strömkabeln dragits ur eller skadats. Låt en kvalificerad tekniker kontrollera säkringen. Kolla om sensorkabeln dragits ur eller skadats. Se SC-0s användarmanual. Kolla om strömkabeln dragits ur eller skadats. Låt en kvalificerad tekniker kontrollera säkringen. Låt en kvalificerad tekniker kontrollera säkringen.

20 5. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING 5. Självtest Självtesterna kollar att systemet fungerar som det ska. Självtest Detta test kollar de två GPS-mottagarna, utgående kretsprocessor och två sensorer för korrekt funktion.. Avlägsna höljet och skärmens hölje från utrustningen.. Tryck på knappen [Menu/Cancel] flera gånger för att visa "- - -." på displayen. Lysdioderna en och en i turordning, överföringsintervallens lysdiod i Port och sedan går utrustningen in i testläge. GPS UTDATA BEARBETNING SENSOR IF-NMEASC status SENSOR Självtest aktiverat Port Heading Pitch Roll Menu/ Cancel Enter - +. Tryck på knappen [Enter] och testet genomförs enligt förloppet nedan. GPS-mottagare kontrolleras. GPS-lampan lyser om mottagarna är normala. Kommunikation mellan denna utrustning och SC-0 kontrolleras. Uteffektens lysdiod lyser om den är normal. Åtkomst till CPU-minnet kontrolleras. Bearbetningens lysdiod lyser om den är normal. Rate gyro kontrolleras. Lysdioden till SENSOR lyser om den är normal. Accelarationssensorn kontrolleras. Lysdioden till SENSOR lyser om den är normal. När testet är klart, blinkar de nio lysdioderna nedan och diplsyen visar "End.".. Tryck på knappen [Enter] för att återgå till självtest.

21 5. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING Självtest Detta test kontrollerar enhetens processor för korrekt funktion.. När displayen visar " ", tryck på knappen Menu/Cancel]. Displayen visar "- - - ". GPS UTDATA BEARBETNING SENSOR IF-NMEASC status SENSOR Självtest aktiverat Heading Pitch Roll Menu/ Cancel Enter - +. Tryck på knappen [Enter] för att starta testet. Om resultatet är normalt lyser alla lysdioder. Sedan blinkar de nio lysdioderna nedan och displayen visar "End.".. Tryck på knappen [Enter] för att återgå till självtest. 5.5 Rensa minnet Minnet kan rensas för att återställa standardintällningarna för NMEA-portarna. Notera att justeringarna inte rensas.. Håll ned knappen [Menu/Cancel] tillsammans med knappen [+] tills displayen visar "- CLR". Nu är alla lysdioder för status och inställningar på. GPS UTDATA BEARBETNING SENSOR C L Status för IF-NMEASC SENSOR R Heading Pitch Roll Menu/ Cancel Enter - +. Tryck på knappen [Enter] för att rensa minnet och återställa alla standardinställningar. "END C" visas när det slutförts.. Efter att minnet rensats, trycker du på knappen [Menu/Cancel] för att visa kursen.

22 FURUNO IF-NMEASC SPECIFIKATIONER FÖR INTERFACEENHET IF-NMEASC INGÅENDE PORT NMEA 000*, för data I/O mellan FURUNO satellitkompass SC-0 * NMEA 000 är ett registrerat varumärke av National Marine Electronics Association. UTGÅENDE PORT NMEA 08 Två portar (HDT, HDG, HMD, ATT*, HVE*, VTG, GGA, RMC, ZDA) * ATT (kurs, stampning, rullning) och HVE (vertikal rörelse) är egna meningar från FURUNO. AD-0 En port Analog: En port (stampning, rullning) NMEA 08 ÖVERFÖRINGSINTERVALL HDT, HDG, HDM, ATT, HVE: 5ms, 00 ms, 00 ms, s, s VTG, GGA, RMC, ZDA: s, s STRÖMTILLFÖRSEL V likström:,0-0,6 A 5 OMGIVNINGSBETINGELSER 5. Omgivningstemperatur -5 C till +55 C 5. Fuktighet Mindre än 95% vid 0 C 5. Vattentätning IP0 5, Vibration - Från Hz till 5 Hz till upp till, Hz med en avvikelse på ± mm ±0% -, Hz till 00 Hz med en konstant maximal acceleration av 7 m/s 6 YTFÄRG.5GY5/.5 (mörk grå) SP - E765S0A

23

24 A B C インターフェイスユニット INTERFACE UNIT IF-NMEASC * J7 NET_S NET_C NET_H NET_L SG RD SD FG NMEA J5 TD-A TD-B FG NMEA J TD-A TD-B FG 5 FG AD-0 J MJ-A0SPF005-50C/00C, 5/0m,φ0 アカ クロ シロ アオ ムラサキ キ ミト リ RED BLK WHT BLU PPL YEL GRN MJ-A0SPF サテライトコンパス SATELLITE COMPASS SC-0 SC-0 NET_FG NET_S NET_C NET_H NET_L PWR_H PWR_C FG(SG) SD RD * T-CONNECTOR -VDC (+) (-) 保 守 用 FOR MAINTENANCE 5 XSG-D5S7 MJ-A0SPF MJ-A0SPF007-50C/00C 5/0m,φ8 A アカ クロ キ ミト リ SHIELD RED BLK YEL GRN NET_FG NET_S NET_C NET_H NET_L PWR_H PWR_C FG(SG) SD RD SC-0 MJ-A0SPF NET_FG NET_S NET_C NET_H NET_L PWR_H PWR_C FG(SG) SD RD DATA-H DATA-C SHIFT-H SHIFT-C SS FMF-TS00 ANALOG J8 ROLL SG PITCH FG MJ-A0SPF C,6m,φ8 USB J VBUS DM DP SG TB (+) (-) 0P895 保 守 用 FOR MAINTENANCE 5 XSG-D5S7 MULTI-FUNCTION DISPLAY (POWER SUPPLY: -VDC) 航 法 装 置 NAV EQUIPMENT (IEC66-) TTYCS-(*) OR CO-0.xP(*) 航 法 装 置 NAV EQUIPMENT (IEC66-) TTYCS-(*) OR CO-0.xP(*) TTYCS-Q(*) OR CO-0.xP(*) レーダー/ 潮 流 計 RADAR/CURRENT IND., ETC. ソナー 他 SONAR, ETC. CH-50/70 TTYCS-Q(*) OR CO-0.xP(*) -VDC * DPYC-.5 注 記 *) 造 船 所 手 配 *)オプション NOTE *. SHIPYARD SUPPLY. *. OPTION. IV-sq. * EQUIPMENT OR TERMINATOR 5 T-CONNECTOR * SS FMF-TS00 5 LTW-05AMMM LTW-05AFFM -SR7000 * -SR7000 6S0007,/5/0/0m,φ6 T-CONNECTOR * SS FMF-TS00 全 長 :0m 以 下 CABLE LENGTH: UP TO 0m MAX. EQUIPMENT OR TERMINATOR CO-0.xP: CO-SPEVV-SB-C 0.xP,φ8.5 CO-0.xP: CO-SPEVV-SB-C 0.xP,φ0.5 DRAWN Sep. 7 '07 CHECKED Sep. 7 '07 APPROVED SCALE MASS DWG.No. T.YAMASAKI T.TAKENO C765-C0- A kg REF.No TITLE 名 称 NAME SC-0 サテライトコンパス 相 互 結 線 図 SATELLITE COMPASS INTERCONNECTION DIAGRAM

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare.

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. 1. Anslut GPS mottagaren till datorn med en kommunikationskabel. Starta sedan både GPS och datorn. En förutsättning för att kunna presentera positionen

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Funktioner i Lt408. Överlägsen utskriftsprestanda. Driftpanel och LCD-display. Hållbarhet och enkel hantering

Funktioner i Lt408. Överlägsen utskriftsprestanda. Driftpanel och LCD-display. Hållbarhet och enkel hantering Lt408 Snabbguide Funktioner i Lt408 Lt408 den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. Lt408 är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller hög matningstakt

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan Bilenhet CK-10 Användarhandbok 9233638 första utgåvan KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt gemensamma ansvar att produkten HF-7 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Sub8 ANVÄNDARMANUAL VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 BJ5µP Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 Innehåll Sida 1. Förord. 3 2. Installation 3 3. Översiktstabell funktioner. 4 4. Detaljerat om funktioner nivå A med direkta knappar. 5 5. Detaljerat om

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C Laddstation för elfordon Bruksanvisning 03/2014 EVlink EVlink EVH1S3P0A EVH1S7P0A EVH1S3P0C EVH1S7P0C DOCA0077SV-01 www.schneider-electric.com

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Laddningsregulator CML05-2, CML08-2, CML10-2, CML15-2, CML20-2 Användarmanual, Svenska

Laddningsregulator CML05-2, CML08-2, CML10-2, CML15-2, CML20-2 Användarmanual, Svenska Kära Användare, Tack för att du valde att köpa en Phocos produkt. Med din nya CML laddningsregulator äger du en State of the Art produkt, vilket är utvecklad enligt de senaste tillgängliga teknikstandarder.

Läs mer

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Läs alla varningar och instruktioner innan du påbörjar installationen. 2a 1 LISTA ÖVER TILLBEHÖR Antal 1. Dagsljus dimmer (1) 2. Fästanordningar (1) a.

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer