Orc Software i korthet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Orc Software i korthet"

Transkript

1 Orc Software Årsredovisning 2003

2 Orc Software i korthet Orc Software tillhandahåller teknologi för avancerad market making, trading och mäkleri. Företaget grundades 1987 av VD Nils Nilsson och Ulrika Hagdahl som numera är styrelsemedlem. Bland Orc Softwares kunder finns många av världens ledande aktörer såsom investmentbanker, market makers, mäklarfirmor, internetmäklare, institutionella investerare och hedgefonder. Företaget tillhandahåller Orc-systemet som innehåller avancerade beräkningsmodeller för analys och prissättning av finansiella instrument. Detta möjliggör för kunderna att i realtid identifiera och prissätta affärsmöjligheter samt exekvera order på mer än 70 olika marknader samtidigt via snabba och pålitliga marknadskopplingar. Systemet innefattar även integrerad portfölj- och riskhantering, vilket ger kunderna möjlighet att bevaka sin totala risk i ett och samma system. Orc-systemet är flexibelt och användarvänligt samt lätt att installera och underhålla. Exempel på finansiella instrument som kan handlas är aktier, obligationer, valutor och råvaror samt derivat av dessa. Orc Softwares teknologi för handel på elektroniska marknadsplatser utgörs av olika handelsapplikationer, skräddarsydda för respektive användarmålgrupp: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 02 VD-ord 04 Affärsidé och mål 05 Strategi 06 Marknad 08 Konkurrenter 09 Kvalitet 09 Miljö 10 Medarbetare 12 Risker 13 Förvaltningsberättelse 22 Resultaträkning 23 Balansräkning 24 Eget kapital 25 Kassaflödesanalys 26 Noter 37 Revisionsberättelse 38 Ekonomisk översikt 43 Definitioner 44 Orc-aktien 46 Styrelse 47 Ledning och revisorer 48 Adresser Information till aktieägarna KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 16 april 2004 Delårsrapport för första kvartalet 21 april 2004 Bolagsstämma 13 juli 2004 Delårsrapport för andra kvartalet 14 oktober 2004 Delårsrapport för tredje kvartalet FINANSIELL INFORMATION Kan beställas från: Orc Software, Investor Relations Box 7742, Stockholm Telefon: Fax: E-post: All fi nansiell information publiceras på omedelbart efter offentliggörandet. AKTIEÄGARKONTAKT Susanne Holmlund, Investor Relations Telefon: E-post: PRESSKONTAKT Anders Fogel, Marketing & Communications Telefon: E-post:

3 1 Orc Liquidator utvecklad för de mest avancerade användarna är en högpresterande, serverbaserad och automatiserad handelsplattform. Med Orc Liquidator och dess lätthanterliga programmeringsspråk kan användarna programmera egnahandelsstrategier, enligt vilka systemet sedan automatiskt övervakar och exekverar transaktioner. Det skapar möjligheter för användaren att ägna mer tid åt analys och strategiarbete. Orc Trader för egenhandel, market making och riskhantering har i över tio år tillgodosett internationella handlares krav på hantering av stora handelsvolymer, snabb exekvering samt riskhantering. Orc Broker är speciellt utvecklad för mäklare och så kallade sales traders. Applikationen ger en översikt över kundens aktiviteter samt möjlighet att hantera stora orderflöden och att handla på flera marknader samtidigt. Orc Futures är en produkt för futureshandel och erbjuder en god översikt över marknadsläget och gör det möjligt att exekvera komplexa strategier med minimal input. Genom att använda snabbkommandon vid orderläggning kan en handlare snabbt förändra sina positioner. Orc Online är en Internetapplikation med realtidskurser, nyheter och en orderläggningsfunktion. Applikationen är dessutom bandbreddssnål och lätt att distribuera då användaren själv kan ladda ned den. Orc Software licensierar sina programvaror till kunderna. Den kvartalsvisa licensavgiften är relaterad till antal användare och antal marknadskopplingar samt inkluderar nya versioner och support. Under de senaste två åren har Orc Softwares licensmodell också kompletterats med Orc ExNets transaktionsbaserade betalningsmodell. Orc Software är ett globalt företag med kunder i 19 länder och kontor i Chicago, Frankfurt, Hongkong, London, Milano, Moskva, New York, Stockholm, St Petersburg, Sydney, Tokyo, Toronto, Wien och Zürich. Orc Software har sedan 2002 också ett distributionsavtal med Reuters. Företaget är sedan år 2000 börsnoterat på Stockholmsbörsen. Under 2003 omsatte företaget 249 miljoner kronor och hade ett rörelseresultat på 74 miljoner kronor, vilket gav en rörelsemarginal på 30 procent. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 21 april 2004 klockan i Orc Software ABs lokaler, Birger Jarlsgatan 32A 5tr, Stockholm. Deltagande Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i aktieboken som förs av VPC AB senast torsdagen den 8 april 2004, dels anmäla sig till bolaget under adress: Orc Software, Bolagsstämman Box Stockholm eller per telefon eller e-post senast fredagen den 16 april 2004 klockan Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 3,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 26 april Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom VPC ABs försorg torsdagen den 29 april Nomineringskommitté I nomineringskommittén, vars uppgift är att framlägga förslag rörande sammansättningen av Orc Softwares styrelse samt styrelsearvode, ingår Magnus Böcker (OMHEX), Ulrika Hagdahl (Cancale Förvaltnings), Mats Gustafsson (SEB) och Tomas Nicolin (Tredje AP-fonden). E-post: Adress: Orc Software, Nomineringskommittén Box Stockholm Förvaltarregistrerade aktier För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta före den 8 april 2004.

4 2 VD-ord It s Showtime Våra ökade ansträngningar på marknads- och försäljningssidan har under det gångna året börjat visa positiva resultat. Genom att kombinera ett globalt nätverk av lokala sälj- och supportkontor med externa distributörer har vi nu möjlighet att bredare än någonsin stödja och leverera till våra kunder, oavsett storlek och geografisk belägenhet. BREDARE PRODUKTERBJUDANDE Under 2003 har vi investerat kraftigt i produktutveckling vilket resulterat i att vi idag har ett vassare och bredare produkterbjudande än någonsin tidigare. Våra investeringar i produktportföljen var under året de största i bolagets historia. Bolagets konsekventa satsning på att bygga upp kompetenscentra i Ryssland visar redan resultat, exempelvis genom ett rekordhögt antal nya marknadskopplingar något som ytterligare befäster Orc Software som en global och heltäckande aktör på de finansiella marknaderna. Vi täcker idag handel på mer än 70 marknadsplatser världen över. Vidare lanserade vi under året inte mindre än fyra nya produkter: Orc Broker, Orc Futures, Orc Online och sist men inte minst Orc Liquidator. Med Orc Liquidator, ett system för automatiserad handel med extrem prestanda, stärker vi ytterligare vår position som marknadens ledande leverantör av teknologi för de mest avancerade användarna inom trading och market making. Den under hösten genomförda globala lanseringen av Orc Liquidator genererade ett betydande intresse för såväl produkten som Orc Software hos både kunder och media. POSITIV SYN PÅ FRAMTIDEN De internationella marknaderna präglas fortfarande av en viss försiktighet och ett påtagligt kostnadsfokus med längre säljcykler som följd. Trots detta såg vi under 2003 en god kundtillströmning och cirka en femtedel av det totala antalet kunder tillkom under de senaste 12 månaderna. Dessutom noterades ett förbättrat marknadsläge under andra halvåret existerande börserna är inte sena att svara med att erbjuda mer elektronisk access. Det är min personliga uppfattning att börserna i USA på sikt kommer att överge golvhandeln för att bli helt elektroniska. För att förstärka vår satsning på Nordamerika och kunna ta del av de möjligheter som skapas etablerade vi under året ett kontor i Chicago. Personligen har jag också spenderat en hel del tid i Asien där jag ser tydliga tecken på en förbättrad konjunktur och investeringsvilja. Där pågår flera satsningar på nya elektroniska handelssystem, vilket ytterligare förstärker den positiva trenden. Vi känner en ökad optimism och bedömer därför att det är dags för ytterligare investeringar, framför allt inom utveckling och försäljning. Syftet med investeringarna är givetvis att kunna tillvarata de möjligheter som vi ser skapas. När vi nu lämnar 2003 och inleder det nya året, kan jag därför kort sammanfatta vad vi på Orc Software tycker och tänker: It s showtime! Stockholm den 23 februari 2004 Nils Nilsson VD Orc Software Övergången till elektronisk handel på den amerikanska marknaden är något som tveklöst gynnar en aktör som Orc Software. I Chicago har en ny elektronisk börs etablerats och de redan

5

6 4 Affärsidé och mål Affärsidé Mål Orc Softwares affärsidé är att utveckla och distribuera teknologi för prissättning, handel och riskhantering i realtid på elektroniska finansiella marknader och råvarumarknader. AFFÄRSMODELL Orc Software licensierar Orc-teknologin till kunderna, vilka kvartalsvis i förskott betalar en licensavgift per användare och serverprogramvara. Nya versioner och support ingår i licensavgiften. Vid mer omfattande systeminstallationer utgår ofta ersättning av engångskaraktär som komplement till de löpande licensavgifterna. Den traditionella affärsmodellen har även kompletterats med nya, mer rörliga betalningsmodeller som baseras på kundernas utnyttjande av tjänsten. Till exempel används en transaktionsbaserad betalningsmodell för tjänster som erbjuds via Orc ExNet. Orc Softwares övergripande mål är att vara den ledande globala leverantören av teknologi för elektronisk handel på de finansiella marknaderna och råvarumarknaderna. Orc-teknologin ska utgöra kärnteknologin i kundens verksamhet samt utgöra förstahandsvalet för tredjepartsutvecklare, konsulter och samarbetspartners. Vidare ska Orc Software tillhandahålla service och support av högsta kvalitet.

7 Strategi 5 Strategi KONTINUERLIGT UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA ORC-TEKNOLOGIN Orc Software har historiskt och kommer även fortsättningsvis att allokera en väsentlig del av resurserna till utveckling och förbättring av Orc-teknologin. Systemet levereras med användarvänliga öppna gränssnitt vilka möjliggör integration och anpassningar till användarnas specifika behov. Produktutveckling sker kontinuerligt och i nära samråd med Orc Softwares kunder vilket ger företaget en unik förståelse för marknadens utveckling och kundens behov. Förbättrad och utökad funktionalitet lanseras löpande vilket säkerställer en hög grad av måluppfyllelse och kundtillfredsställelse. En central del i produktutvecklingen är att stimulera lokala och internationella IT-konsultbolag samt kundernas interna IT-avdelningar att bygga lösningar som kompletterar Orc-teknologin. Det senaste tillskottet inom Orc Softwares produktutbud, Orc Liquidator, ger kunden helt nya möjligheter att integrera egenutvecklade lösningar med Orc-systemet. På detta sätt ökar mervärdet för kunderna samtidigt som Orc-systemet i allt högre grad blir en central del av kundens totala tekniska infrastruktur. BREDDA ANVÄNDNINGEN AV ORC-TEKNOLOGIN Majoriteten av Orc Softwares kunder återfinns idag på marknaderna för elektronisk aktie- och derivathandel. Användarna är främst aktörer med kvalificerade behov, såsom traders och market makers. Orc-teknologin används även inom andra kundsegment samt inom andra framväxande områden för elektronisk handel. Orc Softwares strategi är att skapa hävstång i bolagets kärnteknologi genom att anpassa denna till nya målgrupper och områden. Genom att säkerställa att Orc-systemet ständigt vidareutvecklas inom många olika områden skapas också en trygghet för kunderna. Orc Softwares kunderbjudande. Även försäljning sker med fördel lokalt då förståelse för marknadsspecifika förutsättningar är en viktig konkurrensfördel. Orc Software bevakar ständigt utvecklingen på nya marknader för att snabbt kunna agera och etablera lokal närvaro när nya affärsmöjligheter uppstår. Geografiska prioriteringar och nyetableringar styrs av teknologiskiften, marknadens potential samt handelns karaktär och sofistikeringsgrad. FÖRSTÄRKA NÄTVERK AV DISTRIBUTÖRER OCH TREDJEPARTSUTVECKLARE Orc Softwares strategi är att etablera samarbeten med starka aktörer som bedriver verksamhet inom eller relaterad till elektronisk handel. Sådana samarbeten syftar dels till att främja utveckling av kompletterande produkter och tjänster kring Orcteknologin, dels till att bredda och effektivisera distributionen av Orc Softwares produkter. ÖKAD KÄNNEDOM OCH FÖRSTÅELSE FÖR VARUMÄRKET ORC SOFTWARE Orc Software satsar löpande avsevärda resurser på utveckling, forskning och kompetensutveckling vilket har skapat ett unikt kunnande och högkvalitativa produkter. Detta avspeglas också i varumärket Orc Software som står för spjutspetsteknologi, kontinuitet, hög driftsäkerhet och servicenivå. Förutom en ständig strävan att bibehålla denna position arbetar Orc Software för att öka kännedomen och förståelsen för varumärket. IDENTIFIERA OCH PRIORITERA NYCKELMARKNADER Orc Softwares försäljning och support sker huvudsakligen genom egna dotterbolag i Europa, Nordamerika, Asien och Australien. Företagets teknologi utgör en affärskritisk del av kundernas verksamhet varför support på lokal nivå är en viktig komponent i

8 6 Marknad Automatiserade lösningar vinner mark ORC SOFTWARES MARKNAD Orc Software verkar på marknaden för mjukvara för elektronisk handel med finansiella instrument. Mjukvaran används för att analysera och prissätta olika värdepapper, hantera orderläggning samt för riskkontroll. Kunderna utgörs främst av investmentbanker, mäklarfirmor, hedgefonder och institutionella investerare. På marknaden konkurrerar kommersiellt utvecklade system med egenutvecklade kundspecifika system. Många börser erbjuder också enklare börsspecifik mjukvara för orderläggning. TRENDER Marknaden för handel med finansiella instrument utvecklas kontinuerligt. Allt fler marknadsplatser runt om i världen övergår till renodlad elektronisk handel. Vidare sker en ökad andel av handeln med finansiella instrument över nationsgränserna. Detta skapar goda tillväxtmöjligheter för leverantörer av system som kan erbjuda access till många olika marknadsplatser, i synnerhet om det kan kombineras med integrationsmöjligheter till egenutvecklade lösningar. I perioder av lägre lönsamhet ökar efterfrågan på kostnadsbesparande teknologi. Historiskt sett har banker och andra större aktörer inom den finansiella sektorn varit stora inköpare av mjukvara, då effektiva ITlösningar är en förutsättning för att kunna vara konkurrenskraftig. Som en konsekvens av de senaste årens kraftiga konsolidering i branschen i form av sammanslagningar och neddragningar kräver dessa aktörer mer av sina leverantörer samt är mer försiktiga vid inköp av nya system. Dagens marknad efterfrågar snabbhet, access till många olika marknadsplatser, effektivitet och volym, vilket i sin tur kräver betydande investeringar i produktutveckling. Det finns endast ett fåtal teknologileverantörer som idag kan hantera dessa krav. En av dessa är Orc Software. Det finns ett antal grundläggande trender som talar för en fortsatt marknadstillväxt under de kommande åren: Övergång till elektronisk handel Ökad handel utanför traditionella börser Genomslag för automatiserade lösningar Nya typer av marknadsaktörer vinner mark Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av dessa trender. Övergång till elektronisk handel Övergången till elektronisk handel är nu ett faktum. Utvecklingen i USA, med bland annat lanseringen av Eurex US i Chicago, har skapat ett enormt tryck på golvhandelsbaserade marknadsplatser att erbjuda elektroniska lösningar. Ett tydligt exempel på denna trend är den elektroniska optionsbörsen ISE (International Securities Exchange) som efter endast tre års verksamhet nått större handelsvolymer i aktieoptioner än den traditionella golvhandeln på CBOE (Chicago Board Options Exchange). Ökad handel utanför traditionella börser Börserna har påverkats kraftigt av de senaste årens globalisering av världens finansiella marknader. I denna process har andra typer av handelsnätverk, såsom ECNs 1, skapats och börserna är därmed inte längre ensamma om att tillhandahålla handel i finansiella instrument. Börserna konkurrerar i allt högre grad med de alternativa handelsnätverken som förmedlar handel direkt mellan olika banker och mäklarfirmor utan att en affär passerar en formell marknadsplats. Även aktörer som använder dessa alternativa marknadsplatser kräver teknologi som kan hantera orderläggning på ett effektivt sätt. Genomslag för automatiserade lösningar Allt fler av marknadens mest avancerade aktörer, såsom professionella handlare och market makers, anser att automatisk handel är en förutsättning för framgång. Ny teknik gör det möjligt för användaren att förprogrammera sin handelsstrategi. Med ett system som automatiskt övervakar och utför transaktioner skapas förutsättningar för handlare att ägna mer tid till analys och strategiarbete samtidigt som risken för misstag minskar. Det ökade intresset för FIX (Financial Information exchange Protocol) möjliggör även för marknadens aktörer att på ett standardiserat och automatiserat sätt kommunicera med varandra. Det reducerar utvecklingstider och stödjer och underlättar samtidigt integrationsarbeten mellan olika system. Nya typer av marknadsaktörer vinner mark Övergången till elektronisk handel bidrar till att skifta maktbalansen mellan marknadens aktörer, vilket också påskyndas av utvecklingen inom automatisk handel. Med hjälp av automatiserade lösningar kan även mindre aktörer konkurrera genom att agera snabbt, globalt och kostnadseffektivt. Aktörer som hedgefonder och enskilda individer kan med hjälp av avancerad teknologi utmana de traditionella aktörerna och påverka marknaden på ett mycket tydligare sätt än tidigare. Detta maktskifte hade inte varit möjligt utan den nya teknologi som vissa mjukvaruleverantörer erbjuder. 1 Så kallade Electronic Communication Networks, ECN.

9 Marknad 7 MÖJLIGHETER OCH HOT Orc Software agerar på en föränderlig marknad, vilket medför såväl möjligheter som hot. Möjligheter Övergången till elektronisk handel skapar ökad efterfrågan på avancerad handelsteknologi. Ett ökande antal elektroniska marknadsplatser ökar behovet av marknadsaccess. Ökat intresse för automatiserade lösningar. Nya marknadsaktörer leder till att Orc Softwares teknologi efterfrågas av fler kundgrupper. Hot Konkurrensen på Orc Softwares marknad ökar och det finns en risk att Orc Software inte lyckas bibehålla sin position. Teknologin på Orc Softwares marknad utvecklas snabbt. Det finns en risk att Orc Software inte förmår anpassa Orcsystemet i tid. Konsolidering på de finansiella marknaderna reducerar antalet aktörer på marknaden. Detta skulle kunna minska den totala kundbasen och medföra att Orc Software blir beroende av ett fåtal större kunder.

10 8 Konkurrenter Fragmenterad konkurrenssituation Orc Softwares programvara kan delas upp i tre övergripande funktioner: analys, handel och riskhantering. Många av Orc Softwares konkurrenter erbjuder endast delar av detta, vilket bidrar till att Orc Software möter en fragmenterad konkurrentsituation. Tar man dessutom hänsyn till vilka instrument och tillgångar som kan handlas och vilken geografisk marknad konkurrenterna agerar på, segmenteras konkurrensbilden ytterligare. Orc Software bedömer att det är få företag som kan erbjuda ett likvärdigt system med integrerade funktioner inom analys, handel och riskhantering samt ett stort antal marknadskopplingar. Orc Software har sålunda ett tekniskt och geografiskt försprång gentemot många av konkurrenterna. I Norden bedömer Orc Software att företaget har en ledande position. Även på flera av de övriga marknaderna bedöms företaget vara en av de ledande aktörerna, i synnerhet inom handel av derivatinstrument. Störst konkurrens möter såväl Orc Software som dess konkurrenter från de egenutvecklade system som vissa av de finansiella aktörerna använder sig av. Dessa system utgör fortfarande den största delen av marknaden. ANALYS Flera företag konkurrerar inom segmentet applikationer för att analysera priser. Till de större hör EasyScreen (Storbritannien), RTS Realtime Systems Group (Tyskland) och Front Capital Systems (Sverige). HANDEL På marknaden för elektroniska handelssystem återfinns Future Dynamics (Storbritannien), Patsystems (Storbritannien), Royalblue (Storbritannien), RTS Realtime Systems Group, Trading Technologies (USA), GL Trade (Frankrike) och Actant (Schweiz) bland konkurrenterna. Även de enklare system som börserna själva erbjuder medlemmarna utgör konkurrerande system. RISKHANTERING På marknaden för system för riskhantering bedriver främst Front Capital Systems och Murex (Frankrike) konkurrerande verksamhet. KONKURRENTBESKRIVNING Nedan följer en kort beskrivning av Orc Softwares konkurrenter. ACTANT utvecklar mjukvara för market makers. Företaget grundades 1998 och är ej börsnoterat. Huvudkontoret är beläget i Zug (Schweiz) och kontor finns även i Amsterdam, Chicago, Frankfurt, London och New York. Exchange. Under april-september 2003 omsatte bolaget 1,1 miljoner GBP med ett resultat efter skatt på -1,5 miljoner GBP. FRONT CAPITAL SYSTEMS utvecklar system för handel och riskhantering för aktier, derivat, räntebärande värdepapper och valutor. Företaget grundades 1987 och är dotterföretag till SunGard Data Systems som är noterat på New York Stock Exchange. Front Capital Systems har huvudkontor i Stockholm och är representerat i Frankfurt, Hongkong, Johannesburg, London, Los Angeles, New York, Singapore, Sydney, Tokyo och Zürich. FUTURE DYNAMICS grundades 1999 och erbjuder mjukvara för derivathandel. Företaget är ej börsnoterat och har sitt huvudkontor i Aldershot (Storbritannien) och övriga kontor i Chicago och London. GL TRADE tillhandahåller system för elektronisk orderrouting och marknadskopplingar till finansiella marknader. Företaget grundades 1987 och har kontor i Paris, Amsterdam, Bryssel, Chicago, Frankfurt, Genève, Hongkong, Johannesburg, London, Madrid, Milano, New York, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto och Zürich. GL Trade är noterat på Euronext. Under 2003 omsatte företaget 128 miljoner EUR. MUREX är inriktat på mjukvara och tjänster för aktier, derivat, valutor, räntor och råvaror. Företaget som ej är börsnoterat har kontor i Paris, Beirut, Dublin, New York, Singapore, Sydney och Tokyo. PATSYSTEMS tillhandahåller en mjukvara för elektronisk handel. Företaget grundades 1995 och har kontor i London, Chicago, New York, Singapore, Sydney och Tokyo. Patsystems är noterat på London Stock Exchange. Under 2003 omsatte bolaget 10,7 miljoner GBP med ett resultat efter skatt på -2,3 miljoner GBP. ROYALBLUE erbjuder en mjukvara för global finansiell aktiehandel. Företaget grundades 1997 och är börsnoterat på London Stock Exchange. Kontor finns i Hongkong, London, New York, Paris, Surrey (Storbritannien) och Tokyo. Under 2003 omsatte bolaget 57 miljoner GBP med ett resultat efter skatt på 7,5 miljoner GBP. RTS REALTIME SYSTEMS GROUP utvecklar en mjukvara för handel på elektroniska börser. Företaget grundades 1992 och har kontor i Frankfurt, Amsterdam, Chicago, London, New York, Paris och Sydney. Företaget är ej börsnoterat. TRADING TECHNOLOGIES fokuserar på helautomatisering av elektronisk handel. Företaget grundades 1994 och har kontor i Chicago, Frankfurt, London, New York och Sydney. Företaget är ej börsnoterat. EASYSCREEN tillhandahåller mjukvara för finansiella institutioner med access till flera börser. Företaget som grundades 1998 har en betydande del av sin verksamhet i London och finns även i Chicago, New York och Sydney. Företaget är noterat på London Stock

11 Kvalitet och miljö 9 Höga krav på kvalitet Liten miljöpåverkan Kunderna ställer mycket höga krav på ett handelssystems kvalitet. Ett eventuellt driftstopp för kunderna kan medföra förlorade intäkter av betydande belopp och Orc Software satsar därför stora resurser på kvalitetssäkring. Genom att hålla en hög kvalitet kan de interna resurserna fokusera på att vidareutveckla istället för att rätta till problem, vilket bidrar till att företaget kan behålla sin frontposition. På grund av den matematiska och tekniska komplexiteten i Orc-systemet är tester och kvalitetssäkring av stor vikt. Orc Software har en specifik avdelning för kvalitetstestning som har ett övergripande ansvar för kvaliteten på den levererade produkten. Alla nya versioner kontrolleras internt innan de släpps. Kontrollerna består av automatiserade och manuella regressionstester samt tester av ny funktionalitet. När de interna testerna är godkända erhåller några få utvalda testkunder den nya versionen. Efter slutgiltigt godkännande lanseras den nya versionen till övriga kunder. Orc Software utvecklar och marknadsför en standardiserad programvara med digital tillverkning och distribution, vilket ur miljöhänseende medför att företaget inte har någon betydande miljöpåverkan vad gäller utsläpp till luft, vatten eller mark. Orc Softwares miljöpåverkan består främst av energiförbrukning på företagets kontor och persontransporter som huvudsakligen sker med flyg på grund av Orc Softwares globala täckning. Orc Softwares verksamhet medför inga särskilda miljörisker förutom de ovan nämnda, och företagets bedömning är att det följaktligen inte föreligger någon risk för väsentliga framtida kostnader för att åtgärda miljöskador. Företaget är inte inblandat i någon pågående miljötvist. Genom att Orc Software har ett nära samarbete med kunderna kan företaget tidigt fånga upp önskemål om kvalitetshöjande åtgärder. Företaget använder ett ärendehanteringssystem för att kunna ge god kundservice och på ett smidigt sätt kunna sprida information inom support och utveckling. Systemet ger information om utestående problem, ger stöd vid prioriteringar och fungerar som en kunskapsdatabas. Orc Software har vidare ett säljstödsystem som gör det möjligt att snabbt överblicka och följa upp försäljningsinsatserna globalt, exempelvis kan aktiviteter mot samma kund i olika länder koordineras.

12 10 Medarbetare Stort ansvar ger engagemang och kämpaglöd Orc Software är ett teknologiskt avancerat företag där du får respekt utifrån vad du kan och vad du presterar. Mina arbetskollegor är säkra och duktiga vilket delvis beror på att de har en bra utbildning och kunskapsbas. Orc Software är verkligen det perfekta företaget för de som söker en intellektuell utmaning. Sergej Smirnov, Senior Product Engineer, Sverige Inom Orc Software finns inga fripassagerare utan varje individ är viktig och behövs för att driva företaget framåt. Alla är engagerade, tar för sig, driver och tar ansvar för sina arbetsuppgifter. Det är lite av en elitistisk känsla med en otrolig kämpaglöd. Företaget ställer också höga krav på individen och du förväntas arbeta fokuserat och nå resultat. Å andra sidan är det sällan några invändningar om man vill gå en kurs eller köpa ny teknisk utrustning. David Ekman, Trading Software Specialist, Sverige Som ny på företaget vill jag gärna framhålla den atmosfär av vänlighet, hjälpsamhet och teamkänsla som finns både hos Orc Software och med våra kunder. Inlärningskurvan är brant men genom att arbeta med kollegor inom olika delar av organisationen i många olika länder har jag snabbt erhållit kunskap om Orc-systemet och de marknader vi erbjuder kopplingar till. Shanni De Silva, Trading Software Analyst, Storbritannien Jag anser att jag på Orc Software får ett betydligt större personligt ansvar för mina arbetsuppgifter än vad jag skulle haft i Ryssland, kanske är det typiskt för skandinaviska bolag. Exempelvis har jag möjlighet att i stor utsträckning styra hur jag vill utföra mina arbetsuppgifter så länge de blir utförda på ett bra sätt. Som utvecklare på Orc Software arbetar jag nära våra kunder och eftersom den finansiella sektorn är så dynamisk är det omöjligt att bli uttråkad. Ruslan Altynnikov, Software Developer, Sverige Orc Software är ett riktigt multikulturellt företag. Exempelvis har vi i Sydney medarbetare från Ryssland, Sverige, Nya Zeeland och naturligtvis från Australien. Inom företaget har du goda möjligheter att föra fram din åsikt och alla lyssnar på det du säger. Dessutom kan man lätt få fram information oavsett vilken position man har. Om du vill försöka dig på något nytt, antingen genom att flytta geografiskt eller genom att förändra arbetsuppgifterna, så får du mycket stöd och uppmuntran från företaget. Greg Chambers, Trading Software Specialist, Australien Jag började arbeta på Orc Software för ett år sedan, vilket var ett lätt beslut att fatta. Företaget hade alla komponenter som jag sökte hos en arbetsgivare, såsom finansiell stabilitet, en sund företagskultur, dynamiskt ledarskap och en historiskt snabb tillväxt på en mycket spännande marknad. Orc Software som arbetsgivare har överträffat mina förväntningar under året som gått och jag ser fram emot ett nytt spännande år. Francis O Donnell, Sales, USA Orc Softwares operativa struktur Vice VD, forsknings- & utvecklingschef Jonas Hansbo STOCKHOLM ST PETERSBURG SYDNEY FRANKFURT VD Nils Nilsson MOSKVA LONDON TORONTO CHICAGO FRANKFURT HONGKONG LONDON Vice VD, operativ chef Lars Johansson NORDEN SYDNEY TOKYO TORONTO Medarbetare i siffror Totalt antal anställda vid årets utgång Medelantal anställda Andelen kvinnliga anställda, % Andelen manliga anställda, % Förädlingsvärde per anställd, Mkr 1,2 1,6 Genomsnittlig ålder Andel anställda med minst tre års universitetsutbildning, % MILANO NEW YORK WIEN ZÜRICH Orc Softwares operativa struktur utgörs av 14 kontor i 12 länder. Bilden ovan visar var Orc Softwares utveckling, försäljning och support finns samt hur ansvaret är fördelat i ledningsgruppen. Sett ur ett funktionellt perspektiv är utvecklingssidan, som Jonas Hansbo ansvarar för, uppdelad på dokumentation, kvalitet, kärnteknologi, övrig utveckling och intern IT-support. Övriga organisationen är uppdelad i funktionerna försäljning, account management och support, affärsstöd, marknadsföring och kommunikation, ekonomi, juridik och personal. Lars Johansson är ansvarig för dessa funktioner.

13 Medarbetare 11 MINSKAD PERSONALTILLVÄXT Under 2003 ökade antalet anställda från 138 till 141, motsvarande en ökning på 2 procent. Osäkerheten i marknaden under 2003 bidrog till att Orc Software minskade antalet nyanställningar under 2003 jämfört med tidigare år. Ökning av antalet anställda har främst skett på kontoren i London, Frankfurt, St Petersburg, Sydney och kontoret i Chicago som öppnades under fjärde kvartalet Minskning av antalet anställda stod framför allt kontoret i Moskva för. ORGANISATION Under 2003 genomfördes vissa organisationsförändringar. Bland annat inrättades en mindre ledningsgrupp bestående av Nils Nilsson VD, Jonas Hansbo vice VD tillika forsknings- och utvecklingschef och Lars Johansson vice VD tillika operativ chef. Den nya utformningen av ledningsgruppen möjliggör en bättre samordning mellan produktutveckling och pågående aktiviteter på marknaden. Bonus Samtliga medarbetare inklusive koncernledningen har möjlighet att dels erhålla en direkt försäljningsrelaterad bonus, dels en bonus som faller ut om koncernens försäljningstillväxt och rörelseresultat överstiger de internt uppställda målen. Resultatet för 2003 inkluderar enbart en försäljningsrelaterad bonus, inklusive sociala kostnader, om 2,3 (0) miljoner kronor. Ingen provision eller bonus utgick till VD. Incitamentsprogrammen är utarbetade av styrelsens ersättningskommitté. INCITAMENTSPROGRAM Orc Softwares medarbetare har vid ett flertal tillfällen givits möjlighet att förvärva optioner i syfte att öka deras delaktighet i bolaget. Även under 2003 erbjöds samtliga medarbetare inom koncernen att förvärva köpoptioner i Orc Software. Mer information om optionsprogrammet finns i förvaltningsberättelsen på sidan 19. Ytterligare incitament finns i form av provisions- och bonusprogram. Antal medarbetare och totala intäkter per medarbetare Medarbetare per region 31 december 2003 Antal Mkr 2,5 2,0 1,5 Sverige 42% Ryssland 23% Övriga Europa 21% Asien and Australien 8% Nordamerika 6% Medarbetare per funktion 31 december 2003 Antal medarbetare Totala intäkter/medarbetare Produktutveckling 43% Support 25% Koncerngemensamma funktioner 17% Försäljning 15%

14 12 Risker Externa och interna riskfaktorer Orc Softwares verksamhet utsätts för ett antal risker, såväl externa som interna. Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning, de riskfaktorer som bedöms kunna ha störst betydelse för Orc Softwares framtida utveckling. TEKNOLOGISK UTVECKLING Marknaden för programvara för prissättning, handel och riskhantering för olika elektroniska marknadsplatser karaktäriseras av en snabb teknologisk utveckling. Om Orc Software inte kan anpassa befintliga eller utveckla nya produkter som i tid svarar mot den teknologiska utvecklingen eller som möter kundernas behov på ett konkurrenskraftigt sätt, kan koncernens verksamhet komma att påverkas negativt. För att tillse att Orc Software behåller sin framskjutna position vad avser teknologisk utveckling lägger bolaget ned betydande resurser på kontinuerlig vidareutveckling av Orcsystemet. Det är bolagets ambition att satsa betydande resurser på produktutveckling även i framtiden. NYA PRODUKTER Orc Software ämnar löpande uppdatera Orc-systemet samt lansera nya produkter. Det är inte ovanligt att nya, komplexa högteknologiska produkter initialt är behäftade med vissa defekter, vilka rättas till med tiden. Det finns inga garantier för att sådana defekter, vilka skulle kunna leda till negativa konsekvenser för Orc Softwares kunder och därmed skada företagets rykte samt påverka omsättningsoch resultattillväxt negativt, inte kommer att uppstå. Orc Softwares standardlicens- och supportavtal innehåller emellertid en begränsning av koncernens skadeståndsansvar. BEROENDE AV NYCKELPERSONER Orc Softwares framtida utveckling är till viss del beroende av att nyckelpersoner med specifik kompetens och lång erfarenhet bibehålls i organisationen. Förlust av nyckelpersoner kan medföra att Orc Softwares verksamhet påverkas negativt. Orc Software erbjuder stort ansvar och utmanande arbetsuppgifter. Vidare finns olika incitamentsprogram som motiverar personalen att långsiktigt engagera sig i bolagets utveckling. Hittills har Orc Software haft en mycket låg personalomsättning bland nyckelpersoner. REKRYTERING AV KOMPETENT PERSONAL I vissa av de länder där Orc Software bedriver verksamhet är det brist på den spetskompetens som företaget söker, vilket på längre sikt skulle kunna försvåra bolagets verksamhet. Tack vare att Orc Software har verksamhet i ett flertal länder har företaget också möjlighet att i viss mån styra utvecklingsarbetet mot de länder där tillgången på arbetskraft för närvarande är god. För att underlätta rekryteringen av utvecklare har Orc Software sedan flera år utvecklingskontor i Moskva och St Petersburg. I Ryssland är utbudet av den typ av utvecklingskompetens som Orc Software efterfrågar god. POLITISK RISK De allra flesta av de länder där Orc Software bedriver verksamhet anses politiskt mycket stabila. På några marknader, såsom Ryssland och Hongkong är den politiska risken högre. Orc Software ser för närvarande inte någon hotbild mot företagets fortsatta verksamhet på dessa marknader. Det kan dock inte uteslutas att en sådan situation skulle kunna uppstå i framtiden. KONKURRENS Marknaden för programvara för handel på elektroniska börser är fragmenterad och konkurrensutsatt. Det är troligt att konkurrensen kommer att öka framöver. Orc Software bedömer idag att bolaget har ett försprång gentemot många av konkurrenterna bland annat ifråga om erfarenhet, produktbredd, antal marknadskopplingar samt produkternas tekniskt mycket avancerade nivå. Orc Softwares finansiella stabilitet placerar vidare bolaget i en särställning jämfört med flera av konkurrenterna. En investering i ett handelssystem är långsiktig och kunden är beroende av att leverantören kontinuerligt kan vidareutveckla systemet. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER De produkter som Orc Software marknadsför består med få undantag av mjukvara som utvecklats inom företaget under en lång period. Orc Software bedömer att företagets egenutvecklade produkter inte gör intrång i tredje mans rättigheter och förlitar sig på det upphovsrättsskydd som svensk och internationell lagstiftning ger. Det kan dock inte uteslutas att tredje man kan hävda att Orc Softwares produkter gör intrång och att företaget därför måste lägga ner betydande resurser på rättsprocesser och/eller eventuella skadestånd. Vidare kan andra otillbörligt försöka utnyttja Orc Softwares teknologi eller utveckla produkter som helt eller delvis gör intrång i Orc Softwares immateriella rättigheter. Det är inte säkert att koncernens försäkringsskydd skulle omfatta de kostnader som kan uppstå vid försök att ingripa mot sådana intrång. ANSVAR Orc Softwares produkter hanterar omfattande och komplicerade transaktioner som ofta rör betydande belopp. Kunder återfinns i stora delar av världen, bland annat i USA. Även om Orc Software i sina licens- och supportavtal på olika sätt försöker begränsa koncernens skadeståndsansvar, kan det inte uteslutas att kunder eller andra kan framställa anspråk om ersättning för skador eller förluster som påstås ha uppkommit på grund av fel eller brister i Orc Softwares produkter eller tjänster. Sådana anspråk skulle eventuellt kunna medföra att Orc Software måste lägga ned betydande resurser på rättsprocesser och/eller skadestånd. Det är inte säkert att koncernens försäkringsskydd skulle omfatta ovan angivna kostnader. För närvarande är Orc Software ej inblandad i någon rättsprocess. För Finansiell riskhantering se sidan 18.

15 Förvaltningsberättelse 13 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Orc Software AB (publ), organisationsnummer och säte Stockholm, får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2003 för moderbolaget och koncernen. OM ORC SOFTWARE Orc Software utvecklar och distribuerar teknologi för avancerad market making, trading och mäkleri på elektroniska finansiella marknader och råvarumarknader. Företagets övergripande mål är att vara den ledande globala leverantören av teknologi för elektronisk handel på de finansiella marknaderna samt råvarumarknaderna. omfattade per 31 december 2003 moderbolaget Orc Software AB samt dotterföretagen: Orc Software Pty Ltd. (Sydney) Orc Software s.r.l. (Milano) Orc Software Ltd. (London) Orc Software GmbH (Frankfurt) Orc Software GmbH (Wien) Orc Software GmbH (Zürich) Orc Software Inc. (New York) Orc Software HK Ltd. (Hongkong) Orc Software KK. (Tokyo) Orc Software Inc. (Toronto) Orc Software East AB (Moskva och St Petersburg) Orc ExNet Transaction Services AB (Stockholm) Orc Tradelab Robotic Trading AB (Stockholm) Dancharia Research & Trade East AB (Stockholm) I Orc Software s.r.l. innehar moderbolaget 95 procent och verkställande direktören 5 procent av aktierna. I Orc Software HK Ltd. och Orc Software GmbH (Zürich) innehar moderbolaget 99 procent respektive 95 procent och två övriga företag i koncernen resterande del. Ägandet i Orc Software s.r.l., Orc Software HK Ltd. och Orc Software GmbH (Zürich) motiveras av lokala regler. Mot bakgrund av att Orc Software kontrollerar resterande aktier i bolagen konsolideras dessa till fullo i koncernens räkenskaper. Orc ExNet Transaction Services AB ägs till 72 procent av moderbolaget. De tre grundarna av Orc ExNet äger resterande del. Övriga dotterföretag ägs till 100 procent av moderbolaget. Vidare äger Orc Software 35 procent i Orc Education AB och 34 procent i E2E infotech Limited. Resterande del av Orc Education ägs av Swedish Trading Institute AB och E2E infotech ägs till 34 procent av TradingLab och till 32 procent av grundarna till E2E infotech. Orc Software äger 49 procent i Game Federation Development AB, resterande del ägs av Game Federation Svenska AB. Därutöver äger Orc Software 10 procent av Infront AS. MARKNAD Första halvan av 2003 kännetecknades av en fortsatt generell kostnadsöversyn hos banker och mäklarfirmor och en avvaktande hållning till IT-investeringar. Ytterligare konsolideringar genomfördes och mindre lönsamma aktörer försvann från marknaden. Orc Softwares kunder handlade på fler geografiska marknader men lokaliserade sig på grund av kostnadsskäl till färre geografiska platser. Under andra halvan av året noterades emellertid en ökad aktivitet och investeringsvilja bland marknadens aktörer. I Europa ökade framför allt försäljningen till kunder i Tyskland och Österrike, medan den nordiska försäljningen utvecklades fortsatt svagt. I Asien och Australien väljer allt fler kunder att handla på ett ökat antal marknadsplatser, vilket innebär intressanta tillväxtmöjligheter i synnerhet för Orc ExNet. Övergången till elektronisk handel i USA är nu ett faktum, vilket skapar goda tillväxtmöjligheter för Orc Software eftersom bolaget kan leverera system som erbjuder access till många olika marknadsplatser och som dessutom kan kombineras med integrationsmöjligheter till egenutvecklade lösningar. Bland annat har lanseringen av Eurex US i Chicago skapat ett tryck på övriga börser i Chicago att erbjuda elektroniska lösningar. Ett annat tydligt exempel är den elektroniska optionsbörsen ISE (International Securities Exchange), som efter bara tre års verksamhet nått större handelsvolymer i aktieoptioner än den traditionella golvhandeln på CBOE (Chicago Board Options Exchange). Under fjärde kvartalet lanserades Orc Liquidator som gör det möjligt för användaren att förprogrammera sin handelsstrategi, som sedan utförs automatiskt. Allt fler av marknadens mest avancerade användare anser att automatisk handel är en förutsättning för framgång, och lanseringen av Orc Liquidator mottogs med stort intresse av kunderna. FRAMTIDSUTSIKTER Orc Software har en positiv syn på den framtida marknadsutvecklingen, vilket styrks av en ökad aktivitet och investeringsvilja bland marknadens aktörer. Detta väntas dock inte ge några betydande finansiella effekter på kort sikt då den internationella marknaden fortfarande präglas av ett påtagligt kostnadsfokus med längre ledtider som följd. Vidare kommer Orc Software under de närmaste kvartalen att påverkas dels av tidigare erhållna uppsägningar av kundkontrakt, dels av en allt större inverkan från US-dollarns försvagning. På längre sikt förväntar sig emellertid Orc Software en ökad efterfrågan, och företaget bedömer därför att det nu är tid att investera ytterligare i utveckling och försäljning. Vissa av dessa satsningar påbörjades redan under årets sista kvartal.

16 14 Förvaltningsberättelse VÄSENTLIGA HÄNDELSER Etablering i Chicago Under fjärde kvartalet 2003 öppnade Orc Software ett försäljnings- och supportkontor i Chicago i syfte att kunna ta del av de marknadsmöjligheter som skapas i och med att en allt större del av handeln i Chicago blir elektronisk. Orc Softwares teknologi möjliggör idag handel på alla de ledande options- och futuresbörserna i Chicago. Reuterssamarbetet Samarbetet mellan Orc Software och Reuters resulterade under första kvartalet 2003 i en europeisk lansering av ROMEX (Reuters Order Management for Exchange Execution). ROMEX är Reuters nya orderhanteringssystem, baserat på Orc-teknologin, för säljsidan inom aktiehandel i Europa och är framför allt riktat mot de aktörer som behöver en effektiv orderhantering. Reuters planerar också att kunna erbjuda en ASP-lösning (Application Service Provider) avseende ROMEX, vilket kommer att bidra till att kunderna kan reducera sina kostnader. Intresset från den europeiska marknaden var under året stort och Reuters tecknade avtal avseende ROMEX med kunder i Belgien, Danmark, Frankrike, Holland, Italien, Spanien, Sverige och Tyskland. Orc ExNet Under 2003 har Orc ExNet knutit ytterligare samarbetspartners till sitt nätverk. Avtal tecknades med Morgan Stanley och SEB Futures för handel på amerikanska och europeiska börser samt Capital Futures Corporation, en taiwanesisk mäklarfirma, för handel på marknaderna i Taiwan. Vidare tecknades avtal med SEB Merchant Banking, vilket har gett Orc Softwares kunder möjlighet att via SEB handla valutor elektroniskt i Orc-systemet. Under fjärde kvartalet tecknades bland annat kontrakt med Fimat Australia för handel på aktie- och derivatbörser i Asien och Australien. Per den 31 december 2003 erbjuder Orc ExNet, via sina samarbetspartners, möjlighet att handla på 32 marknadsplatser i Asien, Australien, Europa och Nordamerika. Marknadskopplingar Per den 31 december 2003 hade Orc Software 64 direkta marknadskopplingar. Under 2003 tillkom följande 13 marknadskopplingar: Amsterdam Switch, Holland Boston Options Exchange, USA Chicago Board Options Exchange, USA Chicago Board of Trade (e-cbot), USA Chicago Mercantile Exchange, USA Euronext.liffe, Belgien, Frankrike och Storbritannien Korea Stock Exchange, Sydkorea London Stock Exchange (SETS CW), Storbritannien MTS (Bonds), Europa Osaka Stock Exchange, Japan Quotrix, Tyskland Tokyo Stock Exchange (Cash), Japan Tokyo Stock Exchange (Derivatives), Japan Produktutveckling Under året lanserade Orc Software ett flertal nya produkter. De nya produkterna innebär möjligheter att både bredda användandet av Orc-teknologin hos befintliga kunder och att erbjuda nya kunder ett mer komplett produktsortiment. Dessutom innebär det att kunderna, genom att begränsa antalet systemleverantörer, kan reducera sina kostnader. Under de senaste två åren har Orc Software fokuserat betydande utvecklingsresurser på framtagandet av den nya avancerade produkten Orc Liquidator. Denna produkt som är utvecklad för de mest avancerade användarna är en högpresterande, serverbaserad och automatiserad handelsplattform. Med Orc Liquidator och dess lätthanterliga programmeringsspråk kan användarna programmera egna handelsstrategier, enligt vilka systemet sedan automatiskt övervakar och utför transaktioner. Systemet upptäcker prisskillnader betydligt snabbare än vad som är möjligt vid manuell handel. Detta skapar möjligheter att göra vinster på marknadens orderflöden och ger användaren mer tid att analysera marknadstrender och att undersöka och vidareutveckla strategier. Orc Futures är en ny klientapplikation speciellt utvecklad för futureshandlare. En stor del av handeln i Chicago utgörs av futures och Orc Softwares nya futuresprodukt är ett viktigt komplement i produktportföljen för att kunna öka försäljningen i USA. Applikationen kan också användas vid aktiehandel. Genom ett avtal med det norska programutvecklingsföretaget Infront har Orc Software fått möjlighet att globalt distribuera Infronts informations- och handelssystem. Produkten, som fått namnet Orc Online, introducerades under tredje kvartalet och är en Internetapplikation med realtidskurser, nyheter och orderläggningsfunktionalitet. Vidare driftsattes de första versionerna av Orc-systemet som baseras på de nya komponenter som utvecklats i St Petersburg. Totalt färdigställdes 13 nya marknadskopplingar under året. Dessutom skedde underhåll, uppdateringar och prestandaoptimeringar av ett flertal befintliga marknadskopplingar. Orc-systemet kompletterades vidare med en rad nya funktioner i de nya versioner som färdigställdes under året. Bland annat adderades nya ordertyper såsom parent-child-order, betesorder och möjlighet att lägga order till volymvägt snittpris. Dessutom förbättrades de automatiska bevakningsfunktionerna och ytterligare funktionalitet som effektiviserar en mäklares hantering av ett stort antal kundordrar adderades.

17 Förvaltningsberättelse 15 Organisation Under 2003 genomfördes vissa organisationsförändringar. Bland annat inrättades en mindre ledningsgrupp bestående av Nils Nilsson VD, Jonas Hansbo vice VD tillika forsknings- och utvecklingschef och Lars Johansson vice VD tillika operativ chef. Den nya utformningen av ledningsgruppen möjliggör en bättre samordning av produktutvecklingen med pågående aktiviteter på marknaden. FÖRSÄLJNING 2 Helår 2003 s omsättning minskade under 2003 med 9 procent till 249 (275 under motsvarande period 2002) miljoner kronor. Systemförsäljningen minskade med 9 procent till 224 (247) miljoner kronor och utgjorde 90 (90) procent av omsättningen. Minskningen beror främst på uppsägningar av kontrakt och användarlicenser och på att US-dollarn försvagades. Initiala intäkter för Orc Liquidator och försäljning av teknologikomponenter till OMHEX utgjorde sammanlagt cirka 7 procent av systemförsäljningen under Övriga rörelseintäkter minskade med 13 procent till 13,2 (15,2) miljoner kronor och utgjordes främst av försäljning av hårdvara samt konsultintäkter. Resterande del av omsättningen är hänförlig till aktiverat arbete för egen räkning som minskade från 13,4 till 12,0 miljoner kronor. Under 2003 utgjorde försäljningen till kunder utanför Sveriges gränser cirka 75 (74) procent av den totala försäljningen. Vid utgången av december 2003 hade Orc Software kunder i 19 (19) länder. Försäljning per geografisk marknad Mkr Förändring, % Sverige Övriga Norden Övriga Europa Asien och Australien Nordamerika Aktiverat arbete för egen räkning Totalt Försäljningen till den nordamerikanska marknaden växte med 11 procent till 31 miljoner kronor, främst beroende på försäljning av Orc Liquidator. På övriga marknader minskade försäljningen. I absoluta tal stod Sverige och övriga Europa, exklusive Norden, för den största minskningen. Vid utgången av 2003 uppgick antalet driftsenheter 3 till 154 (164). Snittintäkten per driftsenhet 4 under året uppgick till 1,4 (1,6) miljoner kronor. s fem största kunder svarade under 2003 för sammanlagt 18 procent av försäljningen. Ingen enskild kund svarade för mer än 5 procent av försäljningen. Orc ExNet fortsatte under 2003 att utvecklas väl. Den totala finansiella effekten representerar fortfarande en mindre del av koncernens försäljning. Försäljning per geografisk marknad 2003 Totala intäkter, rörelseresultat och rörelsemarginal Sverige 25% Övriga Norden 8% Övriga Europa 45% Asien och Australien 9% Nordamerika 13% Mkr % Totala intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal 2 Omsättning och rörelsemarginal för 2002 och 2003 är beräknade med hänsyn tagen till den omsättningsökning som följer av aktivering av arbete för egen räkning enligt Redovisningsrådets rekommendation nr. 15, uppgående till 12,0 (13,4) miljoner kronor för Antal driftsenheter omfattar de enheter som per bokslutstillfället betalar licensavgift. 4 Beräknat som total systemförsäljning dividerat med medelantal driftsenheter under perioden.

18 16 Förvaltningsberättelse Fjärde kvartalet 2003 s omsättning minskade under fjärde kvartalet 2003 med 13 procent till 62 (71) miljoner kronor. Jämfört med föregående kvartal ökade omsättningen med 1 procent. Systemförsäljningen ökade med 4 procent jämfört med föregående kvartal, bland annat beroende på två nyförsäljningar av Orc Liquidator. Övriga rörelseintäkter minskade något. Aktiverat arbete för egen räkning minskade med 1,8 miljoner kronor som en följd av att bolaget färdigställt ett utvecklingsprojekt i St Petersburg. Under fjärde kvartalet tillkom 6 nya driftsenheter i Japan, Storbritannien och USA. Antalet driftsenheter som upphörde uppgick till 9 och utgjordes främst av ett antal mindre enheter i Norden samt Asien. Orc Software har under perioden mottagit uppsägningar avseende 7 driftsenheter, vilka kommer att påverka antalet driftsenheter under de kommande kvartalen. RESULTAT Helår 2003 Rörelseresultatet minskade med 36 procent till 74 (115) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 29,9 (41,6) procent för helåret. Det lägre rörelseresultatet var framför allt en följd av lägre intäkter. Dessutom innebar satsningar på utveckling och försäljning ökade kostnader. Dessa satsningar är en del i ett arbete för att uppnå framtida tillväxt och kommer därför inte att ha någon omedelbar effekt på intäkterna. Fjärde kvartalet 2003 Rörelseresultatet minskade under fjärde kvartalet 2003 med 41 procent till 16 (27) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 24,9 (37,7) procent. Jämfört med föregående kvartal minskade rörelseresultatet med 25 procent. Den lägre rörelsemarginalen var främst hänförlig till de ökade satsningarna på marknadsföring och försäljning samt högre avskrivningar. Bland annat medförde lanseringen av Orc Liquidator ökade marknadsföringskostnader. Vidare etablerades ett försäljnings- och supportkontor i Chicago. Avskrivningarna på immateriella tillgångar ökade väsentligt som en följd av att utvecklingsprojektet i St Petersburg färdigställdes. RÖRELSENS KOSTNADER Rörelsens kostnader ökade under 2003 med 9 procent till 175 (161) miljoner kronor och ökade med 13 procent jämfört med föregående kvartal. Personalkostnaderna ökade under 2003 med 13 procent till 93 (82) miljoner kronor. Under samma period ökade genomsnittligt antal anställda med 10 procent. Under fjärde kvartalet ökade personalkostnaderna med 9 procent jämfört med tredje kvartalet, vilket främst berodde på nyanställningar samt högre säljprovision, som i sin tur är en följd av den ökade systemförsäljningen. Inköpskostnaden för sålda varor minskade i förhållande till 2002 som en konsekvens av minskad hårdvaruförsäljning. Jämfört med tredje kvartalet ökade dessa kostnader med 0,9 miljoner kronor. Lokalkostnaderna ökade med 13 procent till 17 (15) miljoner kronor under 2003 som en konsekvens av det utökade kontoret i Stockholm och kontoret i Tokyo. Chicagokontoret öppnades under fjärde kvartalet men hade endast en mindre effekt på lokalkostnaderna. Kostnaderna i förhållande till föregående kvartal var i stort sett oförändrade. Telekomkostnaderna minskade under 2003 med 7 procent och uppgick till 7,5 (8,1) miljoner kronor. Jämfört med föregående kvartal var telekomkostnaderna i stort oförändrade. Konsultarvodena, vilka avser produktutveckling, ökade något jämfört med föregående år och uppgick till 7,8 (7,0) miljoner kronor. Jämfört med föregående kvartal minskade dessa kostnader från 2,0 till 1,0 miljon kronor. De övriga externa kostnaderna ökade under 2003 med 3 procent till 30 (29) miljoner kronor. I förhållande till föregående kvartal ökade dessa kostnader med 31 procent från 6,8 till 8,9 miljoner kronor främst som en konsekvens av lanseringen av Orc Liquidator. Avskrivningarna ökade med 22 procent och uppgick till 13,1 (10,7) miljoner kronor. Jämfört med föregående kvartal ökade avskrivningarna med 45 procent. Detta är en följd av att utvecklingsprojektet i St Petersburg är färdigställt och att avskrivningarna på denna immateriella tillgång därmed påbörjades under fjärde kvartalet. UTVECKLINGSUTGIFTER Orc Software satsar löpande stora resurser på produktutveckling av nya och befintliga applikationer. Huvuddelen av utvecklingsutgifterna består av löner. Vid årsskiftet arbetade 61 (58) personer med produktutveckling i Frankfurt, London, Moskva, St Petersburg, Stockholm, Sydney och Toronto. Övriga utgifter för produktutveckling utgörs bland annat av datorutrustning och lokaler för produktutvecklarna samt utgifter för externa konsulter. Sedan 1 januari 2002 aktiverar Orc Software den del av koncernens utgifter som hänför sig till utveckling av nya marknadskopplingar. Utgifter för utvecklingen av nya komponenter i Orc Softwares produkter som skedde i St Petersburg aktiverades från starten 2001 tills projektet slutfördes vid utgången av tredje kvartalet De personer som varit involverade i detta projekt arbetar för närvarande med löpande utveckling av Orc-systemet, vilken ej aktiveras. Orc Softwares princip för avskrivningstiden för

19 Förvaltningsberättelse 17 de aktiverade utvecklingsutgifterna är tre år från färdigställandet. De aktiverade utvecklingsutgifterna uppgick under 2003 till 12,0 (13,4) miljoner kronor. Årets avskrivningar på de ackumulerade aktiverade utvecklingsutgifterna uppgick till 3,9 (1,3) miljoner kronor. De totala utvecklingsutgifterna ökade under 2003 med 7 procent och uppgick till cirka 25 (21) 5 procent av omsättningen. De i absoluta tal ökade utvecklingsutgifterna beror främst på en ökning av de interna utvecklingsresurserna hos dotterföretagen samt nyttjande av externa resurser för utveckling. Utvecklingsutgifterna förväntas utgöra en väsentlig del av rörelsens utgifter även i framtiden. FINANSNETTO Finansnettot minskade till 5,6 (8,5) miljoner kronor till följd av minskade likvida medel och lägre ränta samt ett lägre resultat från intresseföretagen. s likvida medel minskade under året från 274 miljoner kronor till 252 miljoner kronor, varav 216 (240) miljoner kronor utgjordes av kortfristiga placeringar. Resultatet efter finansiella poster minskade med 35 procent till 80 (123) miljoner kronor. SKATTER Under 2003 uppgick skattesatsen till 30 (29) procent. Skattekostnaden är beräknad efter bedömd skatt för moderbolag och respektive dotterföretag. OPERATIVT KAPITAL OCH RÖRELSEKAPITAL- BINDNING Orc Softwares operativa kapital uppgick till -8 (-29) miljoner kronor vid utgången av Ökningen av det operativa kapitalet var främst hänförlig till minskade likvida medel. hade under perioden inga räntebärande skulder. Rörelsekapitalet 6 ökade med 2 miljoner kronor till -30 (-32) miljoner kronor. Den huvudsakliga orsaken till den negativa rörelsekapitalbindningen är den stora posten upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, som till största delen består av licensavgifter, vilka faktureras kvartalsvis i förskott. KAPITALETS OMSÄTTNINGSHASTIGHET Balansomslutningen minskade under 2003 med 3 procent till 354 (365) miljoner kronor och kapitalets omsättningshastighet uppgick till 1,0 (1,3). SOLIDITET OCH RÄNTABILITET Soliditeten uppgick vid utgången av 2003 till 69 (67) procent. Under 2003 uppgick räntabiliteten på sysselsatt kapital till 33 (57) procent och räntabiliteten på eget kapital till 23 (40) procent. KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR s kassaflöde före förändringar i rörelsekapital och investeringar uppgick under 2003 till 59 (111) miljoner kronor. Det minskade kassaflödet var främst ett resultat av ett lägre rörelseresultat och en minskad skatteskuld. Resultatet efter skatt minskade med 36 procent till 56 (87) miljoner kronor. Rörelsekostnadernas fördelning 2003 Kvartalsvisa intäkter och rörelsemarginal Mkr 80 Personalkostnader 53% Övriga externa kostnader 18% 60 Lokalkostnader 10% Avskrivningar 8% 40 Konsultarvoden 4% Telekomkostnader 4% Inköpskostnad sålda varor 3% 20 % Totala intäkter Rörelsemarginal 5 Tidigare redovisades dessa siffror inklusive avskrivning av balanserade utgifter för utvecklingsarbete. Jämförelsetalet är omräknat 6 Skatteskulder/skattefordringar ingick tidigare i beräkning av rörelsekapital men är nu exkluderat, i enlighet med defi nitionen av rörelsekapital i Redovisningsrådets rekommendation nr. 7. Jämförelsetalen har justerats för denna förändring.

20 18 Förvaltningsberättelse s investeringar uppgick under året till 22 (32) miljoner kronor, främst bestående av balansering av utgifter för utvecklingsarbete om 12,0 miljoner kronor samt investering i data- och kontorsutrustning om 6,1 miljoner kronor. s kassaflöde efter investeringar uppgick till 34 (84) miljoner kronor under Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -56 (-33) miljoner kronor, vilket var hänförligt till återköp av aktier om 11,2 (0) miljoner kronor och utbetalning av utdelning om 45 (33) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per den 31 december 2003 till 252 (274) miljoner kronor. Kvoten mellan kassaflöde, före finansiella poster och skatter, och rörelseresultat före avskrivningar uppgick under 2003 till 0,7 (0,8). FINANSIELL RISKHANTERING Valutarisker Flödesexponering Majoriteten av Orc Softwares fakturering till kunder i Norden sker i svenska kronor. Kunder utanför Norden faktureras huvudsakligen i US-dollar och euro men fakturering sker också i australiensiska dollar, danska kronor, kanadensiska dollar och till viss del i brittiska pund. har en betydande exponering i US-dollar och euro där intäkterna överstiger kostnaderna samt i brittiska pund där kostnaderna överstiger intäkterna då fakturering till kunder i Storbritannien primärt sker i US-dollar. Rörelse- och operativt kapital Mkr Rörelsekapital Operativt kapital s exponerade nettoinflöden uppgick under 2003 till cirka 103 miljoner kronor och fördelades enligt nedanstående tabell. Inflöden 2003 Mkr USD 69 EUR 30 AUD 2 DKK 2 Summa 103 Utflöden 2003 Mkr GBP 16 JPY 6 HKD 2 CAD 1 CHF 1 Summa 26 Effekten av valutaförändringar, beräknad som en förändring av relevanta snittkurser mellan 2002 och 2003, uppgick till cirka -11,1 miljoner kronor, främst som en följd av den försvagade USdollarkursen som vid bokslutstillfället uppgick till 7,28 mot kronan. Effekten av gjorda valutasäkringar innebar en resultatpåverkan på rörelsenivå om 13,7 (3,0) miljoner kronor. Betydande nettoexponering i respektive valuta kurssäkras enligt koncernens policy för att täcka nettoflödet för de närmaste 3-12 månaderna med viss möjlighet till avvikelser i speciella fall. Per den 31 december 2003 hade framtida flöden motsvarande 94 (162) miljoner kronor säkrats 7 utgörandes 6,0 (11,0) miljoner USdollar säkrade mot svenska kronor till en snitterminskurs om 9,99 (10,43) och 3,7 (5,0) miljoner euro säkrade mot svenska kronan till en snitterminskurs om 9,30 (9,37) med en total genomsnittlig återstående löptid om cirka 3 (10) respektive cirka 3 (9) månader. Dessa kurssäkringar motsvarar 7-10 (15) månaders framtida nettoflöden. Vid bokslutstillfället uppgick ej resultatförda kursvinster till 7,5 (11,8) miljoner kronor, värderade till en SEK/USD kurs om 7,28 (8,83) och SEK/EUR om 9,09 (9,19). Balansexponering Det är Orc Softwares policy att kurssäkra betydande balansexponering i utländsk valuta. Orc Software hade vid årsskiftet ingen betydande balansexponering i utländsk valuta. Likviditetshantering Vad avser likviditets- och kreditrisk får placeringar endast ske i instrument med hög likviditet och kreditvärdighet. Detta innebär ett krav för svenska emittenter på K1 enligt Standard & Poor s betygsskala och för utländska emittenter på A-1 och P-1 enligt Standard & Poor s respektive Moodys betygsskalor. s kortfristiga placeringar som vid årsskiftet uppgick till nominellt 218 (243) miljoner kronor motsvarades av svenska företagscertifikat med kreditbetyget K1 och tidsbundna placeringar i bank. 7 Varav 47 miljoner kronor hade OM Treasury AB som motpart.

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Orc Software AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003

Orc Software AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Orc Software AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december Omsättningen för helåret minskade med 9 procent till 249 (275) miljoner kronor. Rörelseresultatet för minskade med 36 procent till 74 (115) miljoner

Läs mer

AFFÄRSIDE < 5. Orc Software

AFFÄRSIDE < 5. Orc Software AFFÄRSIDE < 5 Orc Software Årsredovisning 2001 75 60 5 40 ÅRET I KORTHET Omsättningen för helåret 2001 ökade med 60 procent till 210 (131) miljoner kronor. Rörelseresultatet för 2001 steg med 72 procent

Läs mer

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO Årsstämma 4 maj 2006 Simon Nathanson, CEO En bra utveckling 16 14 12 10 8 6 4 2 kr 2004-03-15 2004-04-15 2004-05-15 2004-06-15 2004-07-15 2004-08-15 2004-09-15 2004-10-15 2004-11-15 2004-12-15 2005-01-15

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 september 2003

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 september 2003 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 september Omsättningen för januari-september minskade med 8 procent till 187 (204) miljoner kronor. Rörelseresultatet för januari-september minskade med 33 procent

Läs mer

INNEHÅLLS- FÖRTECKNING

INNEHÅLLS- FÖRTECKNING ORC SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2004 1 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING 2 Orc Software i korthet 3 Historik 4 VD-ord 6 Affärsidé, mål & strategi 8 Marknad 10 Konkurrenter 12 Produkter 18 Samarbeten 19 Kvalitet 19 Miljö

Läs mer

Starkt rörelseresultat

Starkt rörelseresultat Orc Software AB delårsrappor t 1 januari-30 september Starkt rörelseresultat Rörelseresultatet för tredje kvartalet på 32,5 Mkr (22,4 Mkr samma kvartal ) innebar en ökning om 10,1 Mkr, en ökning motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Fortsatt god tillväxt

Fortsatt god tillväxt O rc Sof t ware A B delårsrappor t 1 j a n u a r i 31 m a rs 20 07 Fortsatt god tillväxt Orc Software januari mars Nettoomsättning 124,3 Mkr (92,9 Mkr kvartal 1 ) Omsättningstillväxt 33,7 % jämfört med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI STABIL UTVECKLING TROTS OROLIGA MARKNADER Nettoomsättningen under kvartal 2 ökade med 19,6 Mkr, jämfört med kvartal 2, vilket motsvarar 16%. De repetitiva intäkterna ökade

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Orc Software Företagspresentation Version_1.0

Orc Software Företagspresentation Version_1.0 61009 41901 60862 41582 19518 12550 19518 12550 91522 58610 89560 57408 15744 10925 15168 20224 7363 19008 7363 1700 - - - - -40881 9363 9413 7042 7158-745 - -745 - -75-1367 - -1348 162 - - -6732-4809

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni Omsättningen för januari-juni minskade med 7 procent till 124 (134) miljoner kronor. Rörelseresultatet för januari-juni minskade med 38 procent till 38 (61)

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Omsättningen för januari-mars 2004 ökade med 2 procent till 65 (64) miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 26 procent till 14 (19) miljoner

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni Omsättningen för januari-juni ökade med 3 procent till 128 (124) miljoner kronor. Rörelseresultatet för januari-juni minskade med 34 procent till 25 (38)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING 2005 Innehållsförteckning Orc Software i korthet 2 Historik 3 VD har ordet 4 5 Affärsidé, mål och strategi 6 7 Produkter 8 15 Marknad 16 17 Konkurrenter 18 Miljö 18 Medarbetare 19 21 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Find the opportunities Trade on them Secure your profit

Find the opportunities Trade on them Secure your profit Orc Software Find the opportunities Trade on them Secure your profit POW ERED BY ORC MISSION STATEMENT < 1 Orc Software tillhandahåller en affärskritisk, dynamisk och nyckelfärdig teknologi som möjliggör

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0).

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). 2009-02-27, Free2move Holding AB Bokslutskommunike för 2008 Försäljning och resultat för koncernen Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). Sammanfattning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Viktiga branscher är livsmedel, läkemedel, energi, järn & stål, kemi, papper & massa, tillverkning, fastigheter och VA.

Viktiga branscher är livsmedel, läkemedel, energi, järn & stål, kemi, papper & massa, tillverkning, fastigheter och VA. Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Rörelseresultatet uppgick till 7,1 (9,6) MSEK, varav 2,8 (5,7) MSEK under andra kvartalet Resultatet efter skatt uppgick till 5,4 (7,0) MSEK, varav

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer