Orc Software i korthet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Orc Software i korthet"

Transkript

1 Orc Software Årsredovisning 2003

2 Orc Software i korthet Orc Software tillhandahåller teknologi för avancerad market making, trading och mäkleri. Företaget grundades 1987 av VD Nils Nilsson och Ulrika Hagdahl som numera är styrelsemedlem. Bland Orc Softwares kunder finns många av världens ledande aktörer såsom investmentbanker, market makers, mäklarfirmor, internetmäklare, institutionella investerare och hedgefonder. Företaget tillhandahåller Orc-systemet som innehåller avancerade beräkningsmodeller för analys och prissättning av finansiella instrument. Detta möjliggör för kunderna att i realtid identifiera och prissätta affärsmöjligheter samt exekvera order på mer än 70 olika marknader samtidigt via snabba och pålitliga marknadskopplingar. Systemet innefattar även integrerad portfölj- och riskhantering, vilket ger kunderna möjlighet att bevaka sin totala risk i ett och samma system. Orc-systemet är flexibelt och användarvänligt samt lätt att installera och underhålla. Exempel på finansiella instrument som kan handlas är aktier, obligationer, valutor och råvaror samt derivat av dessa. Orc Softwares teknologi för handel på elektroniska marknadsplatser utgörs av olika handelsapplikationer, skräddarsydda för respektive användarmålgrupp: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 02 VD-ord 04 Affärsidé och mål 05 Strategi 06 Marknad 08 Konkurrenter 09 Kvalitet 09 Miljö 10 Medarbetare 12 Risker 13 Förvaltningsberättelse 22 Resultaträkning 23 Balansräkning 24 Eget kapital 25 Kassaflödesanalys 26 Noter 37 Revisionsberättelse 38 Ekonomisk översikt 43 Definitioner 44 Orc-aktien 46 Styrelse 47 Ledning och revisorer 48 Adresser Information till aktieägarna KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 16 april 2004 Delårsrapport för första kvartalet 21 april 2004 Bolagsstämma 13 juli 2004 Delårsrapport för andra kvartalet 14 oktober 2004 Delårsrapport för tredje kvartalet FINANSIELL INFORMATION Kan beställas från: Orc Software, Investor Relations Box 7742, Stockholm Telefon: Fax: E-post: All fi nansiell information publiceras på omedelbart efter offentliggörandet. AKTIEÄGARKONTAKT Susanne Holmlund, Investor Relations Telefon: E-post: PRESSKONTAKT Anders Fogel, Marketing & Communications Telefon: E-post:

3 1 Orc Liquidator utvecklad för de mest avancerade användarna är en högpresterande, serverbaserad och automatiserad handelsplattform. Med Orc Liquidator och dess lätthanterliga programmeringsspråk kan användarna programmera egnahandelsstrategier, enligt vilka systemet sedan automatiskt övervakar och exekverar transaktioner. Det skapar möjligheter för användaren att ägna mer tid åt analys och strategiarbete. Orc Trader för egenhandel, market making och riskhantering har i över tio år tillgodosett internationella handlares krav på hantering av stora handelsvolymer, snabb exekvering samt riskhantering. Orc Broker är speciellt utvecklad för mäklare och så kallade sales traders. Applikationen ger en översikt över kundens aktiviteter samt möjlighet att hantera stora orderflöden och att handla på flera marknader samtidigt. Orc Futures är en produkt för futureshandel och erbjuder en god översikt över marknadsläget och gör det möjligt att exekvera komplexa strategier med minimal input. Genom att använda snabbkommandon vid orderläggning kan en handlare snabbt förändra sina positioner. Orc Online är en Internetapplikation med realtidskurser, nyheter och en orderläggningsfunktion. Applikationen är dessutom bandbreddssnål och lätt att distribuera då användaren själv kan ladda ned den. Orc Software licensierar sina programvaror till kunderna. Den kvartalsvisa licensavgiften är relaterad till antal användare och antal marknadskopplingar samt inkluderar nya versioner och support. Under de senaste två åren har Orc Softwares licensmodell också kompletterats med Orc ExNets transaktionsbaserade betalningsmodell. Orc Software är ett globalt företag med kunder i 19 länder och kontor i Chicago, Frankfurt, Hongkong, London, Milano, Moskva, New York, Stockholm, St Petersburg, Sydney, Tokyo, Toronto, Wien och Zürich. Orc Software har sedan 2002 också ett distributionsavtal med Reuters. Företaget är sedan år 2000 börsnoterat på Stockholmsbörsen. Under 2003 omsatte företaget 249 miljoner kronor och hade ett rörelseresultat på 74 miljoner kronor, vilket gav en rörelsemarginal på 30 procent. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 21 april 2004 klockan i Orc Software ABs lokaler, Birger Jarlsgatan 32A 5tr, Stockholm. Deltagande Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i aktieboken som förs av VPC AB senast torsdagen den 8 april 2004, dels anmäla sig till bolaget under adress: Orc Software, Bolagsstämman Box Stockholm eller per telefon eller e-post senast fredagen den 16 april 2004 klockan Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 3,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 26 april Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom VPC ABs försorg torsdagen den 29 april Nomineringskommitté I nomineringskommittén, vars uppgift är att framlägga förslag rörande sammansättningen av Orc Softwares styrelse samt styrelsearvode, ingår Magnus Böcker (OMHEX), Ulrika Hagdahl (Cancale Förvaltnings), Mats Gustafsson (SEB) och Tomas Nicolin (Tredje AP-fonden). E-post: Adress: Orc Software, Nomineringskommittén Box Stockholm Förvaltarregistrerade aktier För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta före den 8 april 2004.

4 2 VD-ord It s Showtime Våra ökade ansträngningar på marknads- och försäljningssidan har under det gångna året börjat visa positiva resultat. Genom att kombinera ett globalt nätverk av lokala sälj- och supportkontor med externa distributörer har vi nu möjlighet att bredare än någonsin stödja och leverera till våra kunder, oavsett storlek och geografisk belägenhet. BREDARE PRODUKTERBJUDANDE Under 2003 har vi investerat kraftigt i produktutveckling vilket resulterat i att vi idag har ett vassare och bredare produkterbjudande än någonsin tidigare. Våra investeringar i produktportföljen var under året de största i bolagets historia. Bolagets konsekventa satsning på att bygga upp kompetenscentra i Ryssland visar redan resultat, exempelvis genom ett rekordhögt antal nya marknadskopplingar något som ytterligare befäster Orc Software som en global och heltäckande aktör på de finansiella marknaderna. Vi täcker idag handel på mer än 70 marknadsplatser världen över. Vidare lanserade vi under året inte mindre än fyra nya produkter: Orc Broker, Orc Futures, Orc Online och sist men inte minst Orc Liquidator. Med Orc Liquidator, ett system för automatiserad handel med extrem prestanda, stärker vi ytterligare vår position som marknadens ledande leverantör av teknologi för de mest avancerade användarna inom trading och market making. Den under hösten genomförda globala lanseringen av Orc Liquidator genererade ett betydande intresse för såväl produkten som Orc Software hos både kunder och media. POSITIV SYN PÅ FRAMTIDEN De internationella marknaderna präglas fortfarande av en viss försiktighet och ett påtagligt kostnadsfokus med längre säljcykler som följd. Trots detta såg vi under 2003 en god kundtillströmning och cirka en femtedel av det totala antalet kunder tillkom under de senaste 12 månaderna. Dessutom noterades ett förbättrat marknadsläge under andra halvåret existerande börserna är inte sena att svara med att erbjuda mer elektronisk access. Det är min personliga uppfattning att börserna i USA på sikt kommer att överge golvhandeln för att bli helt elektroniska. För att förstärka vår satsning på Nordamerika och kunna ta del av de möjligheter som skapas etablerade vi under året ett kontor i Chicago. Personligen har jag också spenderat en hel del tid i Asien där jag ser tydliga tecken på en förbättrad konjunktur och investeringsvilja. Där pågår flera satsningar på nya elektroniska handelssystem, vilket ytterligare förstärker den positiva trenden. Vi känner en ökad optimism och bedömer därför att det är dags för ytterligare investeringar, framför allt inom utveckling och försäljning. Syftet med investeringarna är givetvis att kunna tillvarata de möjligheter som vi ser skapas. När vi nu lämnar 2003 och inleder det nya året, kan jag därför kort sammanfatta vad vi på Orc Software tycker och tänker: It s showtime! Stockholm den 23 februari 2004 Nils Nilsson VD Orc Software Övergången till elektronisk handel på den amerikanska marknaden är något som tveklöst gynnar en aktör som Orc Software. I Chicago har en ny elektronisk börs etablerats och de redan

5

6 4 Affärsidé och mål Affärsidé Mål Orc Softwares affärsidé är att utveckla och distribuera teknologi för prissättning, handel och riskhantering i realtid på elektroniska finansiella marknader och råvarumarknader. AFFÄRSMODELL Orc Software licensierar Orc-teknologin till kunderna, vilka kvartalsvis i förskott betalar en licensavgift per användare och serverprogramvara. Nya versioner och support ingår i licensavgiften. Vid mer omfattande systeminstallationer utgår ofta ersättning av engångskaraktär som komplement till de löpande licensavgifterna. Den traditionella affärsmodellen har även kompletterats med nya, mer rörliga betalningsmodeller som baseras på kundernas utnyttjande av tjänsten. Till exempel används en transaktionsbaserad betalningsmodell för tjänster som erbjuds via Orc ExNet. Orc Softwares övergripande mål är att vara den ledande globala leverantören av teknologi för elektronisk handel på de finansiella marknaderna och råvarumarknaderna. Orc-teknologin ska utgöra kärnteknologin i kundens verksamhet samt utgöra förstahandsvalet för tredjepartsutvecklare, konsulter och samarbetspartners. Vidare ska Orc Software tillhandahålla service och support av högsta kvalitet.

7 Strategi 5 Strategi KONTINUERLIGT UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA ORC-TEKNOLOGIN Orc Software har historiskt och kommer även fortsättningsvis att allokera en väsentlig del av resurserna till utveckling och förbättring av Orc-teknologin. Systemet levereras med användarvänliga öppna gränssnitt vilka möjliggör integration och anpassningar till användarnas specifika behov. Produktutveckling sker kontinuerligt och i nära samråd med Orc Softwares kunder vilket ger företaget en unik förståelse för marknadens utveckling och kundens behov. Förbättrad och utökad funktionalitet lanseras löpande vilket säkerställer en hög grad av måluppfyllelse och kundtillfredsställelse. En central del i produktutvecklingen är att stimulera lokala och internationella IT-konsultbolag samt kundernas interna IT-avdelningar att bygga lösningar som kompletterar Orc-teknologin. Det senaste tillskottet inom Orc Softwares produktutbud, Orc Liquidator, ger kunden helt nya möjligheter att integrera egenutvecklade lösningar med Orc-systemet. På detta sätt ökar mervärdet för kunderna samtidigt som Orc-systemet i allt högre grad blir en central del av kundens totala tekniska infrastruktur. BREDDA ANVÄNDNINGEN AV ORC-TEKNOLOGIN Majoriteten av Orc Softwares kunder återfinns idag på marknaderna för elektronisk aktie- och derivathandel. Användarna är främst aktörer med kvalificerade behov, såsom traders och market makers. Orc-teknologin används även inom andra kundsegment samt inom andra framväxande områden för elektronisk handel. Orc Softwares strategi är att skapa hävstång i bolagets kärnteknologi genom att anpassa denna till nya målgrupper och områden. Genom att säkerställa att Orc-systemet ständigt vidareutvecklas inom många olika områden skapas också en trygghet för kunderna. Orc Softwares kunderbjudande. Även försäljning sker med fördel lokalt då förståelse för marknadsspecifika förutsättningar är en viktig konkurrensfördel. Orc Software bevakar ständigt utvecklingen på nya marknader för att snabbt kunna agera och etablera lokal närvaro när nya affärsmöjligheter uppstår. Geografiska prioriteringar och nyetableringar styrs av teknologiskiften, marknadens potential samt handelns karaktär och sofistikeringsgrad. FÖRSTÄRKA NÄTVERK AV DISTRIBUTÖRER OCH TREDJEPARTSUTVECKLARE Orc Softwares strategi är att etablera samarbeten med starka aktörer som bedriver verksamhet inom eller relaterad till elektronisk handel. Sådana samarbeten syftar dels till att främja utveckling av kompletterande produkter och tjänster kring Orcteknologin, dels till att bredda och effektivisera distributionen av Orc Softwares produkter. ÖKAD KÄNNEDOM OCH FÖRSTÅELSE FÖR VARUMÄRKET ORC SOFTWARE Orc Software satsar löpande avsevärda resurser på utveckling, forskning och kompetensutveckling vilket har skapat ett unikt kunnande och högkvalitativa produkter. Detta avspeglas också i varumärket Orc Software som står för spjutspetsteknologi, kontinuitet, hög driftsäkerhet och servicenivå. Förutom en ständig strävan att bibehålla denna position arbetar Orc Software för att öka kännedomen och förståelsen för varumärket. IDENTIFIERA OCH PRIORITERA NYCKELMARKNADER Orc Softwares försäljning och support sker huvudsakligen genom egna dotterbolag i Europa, Nordamerika, Asien och Australien. Företagets teknologi utgör en affärskritisk del av kundernas verksamhet varför support på lokal nivå är en viktig komponent i

8 6 Marknad Automatiserade lösningar vinner mark ORC SOFTWARES MARKNAD Orc Software verkar på marknaden för mjukvara för elektronisk handel med finansiella instrument. Mjukvaran används för att analysera och prissätta olika värdepapper, hantera orderläggning samt för riskkontroll. Kunderna utgörs främst av investmentbanker, mäklarfirmor, hedgefonder och institutionella investerare. På marknaden konkurrerar kommersiellt utvecklade system med egenutvecklade kundspecifika system. Många börser erbjuder också enklare börsspecifik mjukvara för orderläggning. TRENDER Marknaden för handel med finansiella instrument utvecklas kontinuerligt. Allt fler marknadsplatser runt om i världen övergår till renodlad elektronisk handel. Vidare sker en ökad andel av handeln med finansiella instrument över nationsgränserna. Detta skapar goda tillväxtmöjligheter för leverantörer av system som kan erbjuda access till många olika marknadsplatser, i synnerhet om det kan kombineras med integrationsmöjligheter till egenutvecklade lösningar. I perioder av lägre lönsamhet ökar efterfrågan på kostnadsbesparande teknologi. Historiskt sett har banker och andra större aktörer inom den finansiella sektorn varit stora inköpare av mjukvara, då effektiva ITlösningar är en förutsättning för att kunna vara konkurrenskraftig. Som en konsekvens av de senaste årens kraftiga konsolidering i branschen i form av sammanslagningar och neddragningar kräver dessa aktörer mer av sina leverantörer samt är mer försiktiga vid inköp av nya system. Dagens marknad efterfrågar snabbhet, access till många olika marknadsplatser, effektivitet och volym, vilket i sin tur kräver betydande investeringar i produktutveckling. Det finns endast ett fåtal teknologileverantörer som idag kan hantera dessa krav. En av dessa är Orc Software. Det finns ett antal grundläggande trender som talar för en fortsatt marknadstillväxt under de kommande åren: Övergång till elektronisk handel Ökad handel utanför traditionella börser Genomslag för automatiserade lösningar Nya typer av marknadsaktörer vinner mark Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av dessa trender. Övergång till elektronisk handel Övergången till elektronisk handel är nu ett faktum. Utvecklingen i USA, med bland annat lanseringen av Eurex US i Chicago, har skapat ett enormt tryck på golvhandelsbaserade marknadsplatser att erbjuda elektroniska lösningar. Ett tydligt exempel på denna trend är den elektroniska optionsbörsen ISE (International Securities Exchange) som efter endast tre års verksamhet nått större handelsvolymer i aktieoptioner än den traditionella golvhandeln på CBOE (Chicago Board Options Exchange). Ökad handel utanför traditionella börser Börserna har påverkats kraftigt av de senaste årens globalisering av världens finansiella marknader. I denna process har andra typer av handelsnätverk, såsom ECNs 1, skapats och börserna är därmed inte längre ensamma om att tillhandahålla handel i finansiella instrument. Börserna konkurrerar i allt högre grad med de alternativa handelsnätverken som förmedlar handel direkt mellan olika banker och mäklarfirmor utan att en affär passerar en formell marknadsplats. Även aktörer som använder dessa alternativa marknadsplatser kräver teknologi som kan hantera orderläggning på ett effektivt sätt. Genomslag för automatiserade lösningar Allt fler av marknadens mest avancerade aktörer, såsom professionella handlare och market makers, anser att automatisk handel är en förutsättning för framgång. Ny teknik gör det möjligt för användaren att förprogrammera sin handelsstrategi. Med ett system som automatiskt övervakar och utför transaktioner skapas förutsättningar för handlare att ägna mer tid till analys och strategiarbete samtidigt som risken för misstag minskar. Det ökade intresset för FIX (Financial Information exchange Protocol) möjliggör även för marknadens aktörer att på ett standardiserat och automatiserat sätt kommunicera med varandra. Det reducerar utvecklingstider och stödjer och underlättar samtidigt integrationsarbeten mellan olika system. Nya typer av marknadsaktörer vinner mark Övergången till elektronisk handel bidrar till att skifta maktbalansen mellan marknadens aktörer, vilket också påskyndas av utvecklingen inom automatisk handel. Med hjälp av automatiserade lösningar kan även mindre aktörer konkurrera genom att agera snabbt, globalt och kostnadseffektivt. Aktörer som hedgefonder och enskilda individer kan med hjälp av avancerad teknologi utmana de traditionella aktörerna och påverka marknaden på ett mycket tydligare sätt än tidigare. Detta maktskifte hade inte varit möjligt utan den nya teknologi som vissa mjukvaruleverantörer erbjuder. 1 Så kallade Electronic Communication Networks, ECN.

9 Marknad 7 MÖJLIGHETER OCH HOT Orc Software agerar på en föränderlig marknad, vilket medför såväl möjligheter som hot. Möjligheter Övergången till elektronisk handel skapar ökad efterfrågan på avancerad handelsteknologi. Ett ökande antal elektroniska marknadsplatser ökar behovet av marknadsaccess. Ökat intresse för automatiserade lösningar. Nya marknadsaktörer leder till att Orc Softwares teknologi efterfrågas av fler kundgrupper. Hot Konkurrensen på Orc Softwares marknad ökar och det finns en risk att Orc Software inte lyckas bibehålla sin position. Teknologin på Orc Softwares marknad utvecklas snabbt. Det finns en risk att Orc Software inte förmår anpassa Orcsystemet i tid. Konsolidering på de finansiella marknaderna reducerar antalet aktörer på marknaden. Detta skulle kunna minska den totala kundbasen och medföra att Orc Software blir beroende av ett fåtal större kunder.

10 8 Konkurrenter Fragmenterad konkurrenssituation Orc Softwares programvara kan delas upp i tre övergripande funktioner: analys, handel och riskhantering. Många av Orc Softwares konkurrenter erbjuder endast delar av detta, vilket bidrar till att Orc Software möter en fragmenterad konkurrentsituation. Tar man dessutom hänsyn till vilka instrument och tillgångar som kan handlas och vilken geografisk marknad konkurrenterna agerar på, segmenteras konkurrensbilden ytterligare. Orc Software bedömer att det är få företag som kan erbjuda ett likvärdigt system med integrerade funktioner inom analys, handel och riskhantering samt ett stort antal marknadskopplingar. Orc Software har sålunda ett tekniskt och geografiskt försprång gentemot många av konkurrenterna. I Norden bedömer Orc Software att företaget har en ledande position. Även på flera av de övriga marknaderna bedöms företaget vara en av de ledande aktörerna, i synnerhet inom handel av derivatinstrument. Störst konkurrens möter såväl Orc Software som dess konkurrenter från de egenutvecklade system som vissa av de finansiella aktörerna använder sig av. Dessa system utgör fortfarande den största delen av marknaden. ANALYS Flera företag konkurrerar inom segmentet applikationer för att analysera priser. Till de större hör EasyScreen (Storbritannien), RTS Realtime Systems Group (Tyskland) och Front Capital Systems (Sverige). HANDEL På marknaden för elektroniska handelssystem återfinns Future Dynamics (Storbritannien), Patsystems (Storbritannien), Royalblue (Storbritannien), RTS Realtime Systems Group, Trading Technologies (USA), GL Trade (Frankrike) och Actant (Schweiz) bland konkurrenterna. Även de enklare system som börserna själva erbjuder medlemmarna utgör konkurrerande system. RISKHANTERING På marknaden för system för riskhantering bedriver främst Front Capital Systems och Murex (Frankrike) konkurrerande verksamhet. KONKURRENTBESKRIVNING Nedan följer en kort beskrivning av Orc Softwares konkurrenter. ACTANT utvecklar mjukvara för market makers. Företaget grundades 1998 och är ej börsnoterat. Huvudkontoret är beläget i Zug (Schweiz) och kontor finns även i Amsterdam, Chicago, Frankfurt, London och New York. Exchange. Under april-september 2003 omsatte bolaget 1,1 miljoner GBP med ett resultat efter skatt på -1,5 miljoner GBP. FRONT CAPITAL SYSTEMS utvecklar system för handel och riskhantering för aktier, derivat, räntebärande värdepapper och valutor. Företaget grundades 1987 och är dotterföretag till SunGard Data Systems som är noterat på New York Stock Exchange. Front Capital Systems har huvudkontor i Stockholm och är representerat i Frankfurt, Hongkong, Johannesburg, London, Los Angeles, New York, Singapore, Sydney, Tokyo och Zürich. FUTURE DYNAMICS grundades 1999 och erbjuder mjukvara för derivathandel. Företaget är ej börsnoterat och har sitt huvudkontor i Aldershot (Storbritannien) och övriga kontor i Chicago och London. GL TRADE tillhandahåller system för elektronisk orderrouting och marknadskopplingar till finansiella marknader. Företaget grundades 1987 och har kontor i Paris, Amsterdam, Bryssel, Chicago, Frankfurt, Genève, Hongkong, Johannesburg, London, Madrid, Milano, New York, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto och Zürich. GL Trade är noterat på Euronext. Under 2003 omsatte företaget 128 miljoner EUR. MUREX är inriktat på mjukvara och tjänster för aktier, derivat, valutor, räntor och råvaror. Företaget som ej är börsnoterat har kontor i Paris, Beirut, Dublin, New York, Singapore, Sydney och Tokyo. PATSYSTEMS tillhandahåller en mjukvara för elektronisk handel. Företaget grundades 1995 och har kontor i London, Chicago, New York, Singapore, Sydney och Tokyo. Patsystems är noterat på London Stock Exchange. Under 2003 omsatte bolaget 10,7 miljoner GBP med ett resultat efter skatt på -2,3 miljoner GBP. ROYALBLUE erbjuder en mjukvara för global finansiell aktiehandel. Företaget grundades 1997 och är börsnoterat på London Stock Exchange. Kontor finns i Hongkong, London, New York, Paris, Surrey (Storbritannien) och Tokyo. Under 2003 omsatte bolaget 57 miljoner GBP med ett resultat efter skatt på 7,5 miljoner GBP. RTS REALTIME SYSTEMS GROUP utvecklar en mjukvara för handel på elektroniska börser. Företaget grundades 1992 och har kontor i Frankfurt, Amsterdam, Chicago, London, New York, Paris och Sydney. Företaget är ej börsnoterat. TRADING TECHNOLOGIES fokuserar på helautomatisering av elektronisk handel. Företaget grundades 1994 och har kontor i Chicago, Frankfurt, London, New York och Sydney. Företaget är ej börsnoterat. EASYSCREEN tillhandahåller mjukvara för finansiella institutioner med access till flera börser. Företaget som grundades 1998 har en betydande del av sin verksamhet i London och finns även i Chicago, New York och Sydney. Företaget är noterat på London Stock

11 Kvalitet och miljö 9 Höga krav på kvalitet Liten miljöpåverkan Kunderna ställer mycket höga krav på ett handelssystems kvalitet. Ett eventuellt driftstopp för kunderna kan medföra förlorade intäkter av betydande belopp och Orc Software satsar därför stora resurser på kvalitetssäkring. Genom att hålla en hög kvalitet kan de interna resurserna fokusera på att vidareutveckla istället för att rätta till problem, vilket bidrar till att företaget kan behålla sin frontposition. På grund av den matematiska och tekniska komplexiteten i Orc-systemet är tester och kvalitetssäkring av stor vikt. Orc Software har en specifik avdelning för kvalitetstestning som har ett övergripande ansvar för kvaliteten på den levererade produkten. Alla nya versioner kontrolleras internt innan de släpps. Kontrollerna består av automatiserade och manuella regressionstester samt tester av ny funktionalitet. När de interna testerna är godkända erhåller några få utvalda testkunder den nya versionen. Efter slutgiltigt godkännande lanseras den nya versionen till övriga kunder. Orc Software utvecklar och marknadsför en standardiserad programvara med digital tillverkning och distribution, vilket ur miljöhänseende medför att företaget inte har någon betydande miljöpåverkan vad gäller utsläpp till luft, vatten eller mark. Orc Softwares miljöpåverkan består främst av energiförbrukning på företagets kontor och persontransporter som huvudsakligen sker med flyg på grund av Orc Softwares globala täckning. Orc Softwares verksamhet medför inga särskilda miljörisker förutom de ovan nämnda, och företagets bedömning är att det följaktligen inte föreligger någon risk för väsentliga framtida kostnader för att åtgärda miljöskador. Företaget är inte inblandat i någon pågående miljötvist. Genom att Orc Software har ett nära samarbete med kunderna kan företaget tidigt fånga upp önskemål om kvalitetshöjande åtgärder. Företaget använder ett ärendehanteringssystem för att kunna ge god kundservice och på ett smidigt sätt kunna sprida information inom support och utveckling. Systemet ger information om utestående problem, ger stöd vid prioriteringar och fungerar som en kunskapsdatabas. Orc Software har vidare ett säljstödsystem som gör det möjligt att snabbt överblicka och följa upp försäljningsinsatserna globalt, exempelvis kan aktiviteter mot samma kund i olika länder koordineras.

12 10 Medarbetare Stort ansvar ger engagemang och kämpaglöd Orc Software är ett teknologiskt avancerat företag där du får respekt utifrån vad du kan och vad du presterar. Mina arbetskollegor är säkra och duktiga vilket delvis beror på att de har en bra utbildning och kunskapsbas. Orc Software är verkligen det perfekta företaget för de som söker en intellektuell utmaning. Sergej Smirnov, Senior Product Engineer, Sverige Inom Orc Software finns inga fripassagerare utan varje individ är viktig och behövs för att driva företaget framåt. Alla är engagerade, tar för sig, driver och tar ansvar för sina arbetsuppgifter. Det är lite av en elitistisk känsla med en otrolig kämpaglöd. Företaget ställer också höga krav på individen och du förväntas arbeta fokuserat och nå resultat. Å andra sidan är det sällan några invändningar om man vill gå en kurs eller köpa ny teknisk utrustning. David Ekman, Trading Software Specialist, Sverige Som ny på företaget vill jag gärna framhålla den atmosfär av vänlighet, hjälpsamhet och teamkänsla som finns både hos Orc Software och med våra kunder. Inlärningskurvan är brant men genom att arbeta med kollegor inom olika delar av organisationen i många olika länder har jag snabbt erhållit kunskap om Orc-systemet och de marknader vi erbjuder kopplingar till. Shanni De Silva, Trading Software Analyst, Storbritannien Jag anser att jag på Orc Software får ett betydligt större personligt ansvar för mina arbetsuppgifter än vad jag skulle haft i Ryssland, kanske är det typiskt för skandinaviska bolag. Exempelvis har jag möjlighet att i stor utsträckning styra hur jag vill utföra mina arbetsuppgifter så länge de blir utförda på ett bra sätt. Som utvecklare på Orc Software arbetar jag nära våra kunder och eftersom den finansiella sektorn är så dynamisk är det omöjligt att bli uttråkad. Ruslan Altynnikov, Software Developer, Sverige Orc Software är ett riktigt multikulturellt företag. Exempelvis har vi i Sydney medarbetare från Ryssland, Sverige, Nya Zeeland och naturligtvis från Australien. Inom företaget har du goda möjligheter att föra fram din åsikt och alla lyssnar på det du säger. Dessutom kan man lätt få fram information oavsett vilken position man har. Om du vill försöka dig på något nytt, antingen genom att flytta geografiskt eller genom att förändra arbetsuppgifterna, så får du mycket stöd och uppmuntran från företaget. Greg Chambers, Trading Software Specialist, Australien Jag började arbeta på Orc Software för ett år sedan, vilket var ett lätt beslut att fatta. Företaget hade alla komponenter som jag sökte hos en arbetsgivare, såsom finansiell stabilitet, en sund företagskultur, dynamiskt ledarskap och en historiskt snabb tillväxt på en mycket spännande marknad. Orc Software som arbetsgivare har överträffat mina förväntningar under året som gått och jag ser fram emot ett nytt spännande år. Francis O Donnell, Sales, USA Orc Softwares operativa struktur Vice VD, forsknings- & utvecklingschef Jonas Hansbo STOCKHOLM ST PETERSBURG SYDNEY FRANKFURT VD Nils Nilsson MOSKVA LONDON TORONTO CHICAGO FRANKFURT HONGKONG LONDON Vice VD, operativ chef Lars Johansson NORDEN SYDNEY TOKYO TORONTO Medarbetare i siffror Totalt antal anställda vid årets utgång Medelantal anställda Andelen kvinnliga anställda, % Andelen manliga anställda, % Förädlingsvärde per anställd, Mkr 1,2 1,6 Genomsnittlig ålder Andel anställda med minst tre års universitetsutbildning, % MILANO NEW YORK WIEN ZÜRICH Orc Softwares operativa struktur utgörs av 14 kontor i 12 länder. Bilden ovan visar var Orc Softwares utveckling, försäljning och support finns samt hur ansvaret är fördelat i ledningsgruppen. Sett ur ett funktionellt perspektiv är utvecklingssidan, som Jonas Hansbo ansvarar för, uppdelad på dokumentation, kvalitet, kärnteknologi, övrig utveckling och intern IT-support. Övriga organisationen är uppdelad i funktionerna försäljning, account management och support, affärsstöd, marknadsföring och kommunikation, ekonomi, juridik och personal. Lars Johansson är ansvarig för dessa funktioner.

INNEHÅLLS- FÖRTECKNING

INNEHÅLLS- FÖRTECKNING ORC SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2004 1 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING 2 Orc Software i korthet 3 Historik 4 VD-ord 6 Affärsidé, mål & strategi 8 Marknad 10 Konkurrenter 12 Produkter 18 Samarbeten 19 Kvalitet 19 Miljö

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING 2005 Innehållsförteckning Orc Software i korthet 2 Historik 3 VD har ordet 4 5 Affärsidé, mål och strategi 6 7 Produkter 8 15 Marknad 16 17 Konkurrenter 18 Miljö 18 Medarbetare 19 21 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Orc Software AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Orc Software AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Orc Software AB (publ) Innehåll Inbjudan till förvärv av aktier i Orc Software AB (publ)....................... 1 Orc Software i korthet........................ 2 Bakgrund

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni Omsättningen för januari-juni ökade med 3 procent till 128 (124) miljoner kronor. Rörelseresultatet för januari-juni minskade med 34 procent till 25 (38)

Läs mer

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk NEONET ÅRSREDOVISNING 2001 NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk Vår utveckling mot ett globalt börsnätverk fortsätter i snabb takt. Genom NeoNet kan våra kunder idag handla elektroniskt och

Läs mer

ST PETERSBURG ZÜRICH MILANO

ST PETERSBURG ZÜRICH MILANO Orc-systemet ST PETERSBURG TOKYO CHICAGO MOSKVA SYDNEY TORONTO HONGKONG NEW YORK STOCKHOLM WIEN LONDON UK FRANKFURT ZÜRICH MILANO Orc-kontor Länder som Orc Software har kunder i Orc Softwares historia

Läs mer

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel NEONET ÅRSREDOVISNING 2000 NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel Vårt mål är att våra kunder år 2003 ska kunna handla åttio procent av det globala börsvärdet i NeoNets handelsnätverk. Den nivån

Läs mer

Find the opportunities Trade on them Secure your profit

Find the opportunities Trade on them Secure your profit Orc Software Find the opportunities Trade on them Secure your profit POW ERED BY ORC MISSION STATEMENT < 1 Orc Software tillhandahåller en affärskritisk, dynamisk och nyckelfärdig teknologi som möjliggör

Läs mer

NEONET ARSREDOVISNING 2007

NEONET ARSREDOVISNING 2007 NEONET ARSREDOVISNING 2007 Neonet I KORTHET Affärsidé Neonets affärsidé är att utveckla effektiva systemlösningar för global värdepappershandel. Målsättningen är att vara marknadsaktörernas förstahandsval

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i

Erbjudande till aktieägarna i Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ) MEDDELANDE TILL AKTIEÄGARE UTANFÖR SVERIGE I enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen, riktar sig inte Erbjudandet till personer vars deltagande

Läs mer

Årsredovisning 12/13. Cinnober Financial Technology AB 2012-07-01 2013-06-30 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 12/13. Cinnober Financial Technology AB 2012-07-01 2013-06-30 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 12/13 Cinnober Financial Technology AB 2012-07-01 2013-06-30 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Våra kunder 6 Vårt erbjudande 9 Vårt erbjudande -

Läs mer

En organisation inriktad på att skapa affärer

En organisation inriktad på att skapa affärer ÅRSREDOVISNING 2004 En organisation inriktad på att skapa affärer VD-ORD Vi har genomfört många positiva förändringar vars främsta syfte är att skapa en verksamhet med hög effektivitet och goda förutsättningar

Läs mer

Stockholm. Halden. Taastrup. Edinburgh. London. Frankfurt. Calgary. München. Milano. Toronto. Boston. New York. Pasadena

Stockholm. Halden. Taastrup. Edinburgh. London. Frankfurt. Calgary. München. Milano. Toronto. Boston. New York. Pasadena Årsredovisning 2000 Halden Stockholm Edinburgh Taastrup Calgary London Frankfurt München Toronto New York Boston Milano Pasadena Seoul Hong Kong Sydney Teknologisk kompetens Börs- kompetens Transaktions-

Läs mer

NEONET ARSREDOVISNING 2009

NEONET ARSREDOVISNING 2009 NEONET ARSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Neonet i korthet 3 Året i sammandrag 5 VD-ord 6 Aktien 8 Koncernens finansiella utveckling, femårsöversikt 10 Förvaltningsberättelse 12 Koncernen Resultaträkning 16

Läs mer

Årsredovisning 11/12. Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 11/12. Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 11/12 Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning 2 Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Våra kunder 6 Vårt

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Innehåll. Finansiell översikt koncernen 72 Aktien 74 Definitioner och ordlista 76 Årstämma 77. Verksamhetsberättelse. Bolagsstyrningsrapport

Innehåll. Finansiell översikt koncernen 72 Aktien 74 Definitioner och ordlista 76 Årstämma 77. Verksamhetsberättelse. Bolagsstyrningsrapport ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse Bolagsstyrningsrapport Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter Ekonomisk information 1 Detta är TradeDoubler 2 Året i korthet 3 VD har ordet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006

ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006 ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006......... KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Ecovision AB (publ) kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler, Sveavägen 56 uppgång C, 3 tr,

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 007 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 307 (244) MSEK. Resultat per aktie förbättrades till 8,51 (6,85)

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ)

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ) Årsredovisning 2009 Innehåll 1 Året i korthet 2 Net Entertainment på 3 minuter 4 VD har ordet 7 Produkter 11 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 15 Marknad 20 Medarbetare 22 Aktien 24 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006 Innehållsförteckning Befria 2006 Vi är utmanarna som revolutionerar dina pengar sparandet 2006 i korthet VD-ord Mission och affärsidé Mål Strategi Företagskultur och organisation IT Konkurrens och omvärldsfaktorer

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

2009 Å r s r e d o v i s n i n g

2009 Å r s r e d o v i s n i n g 2009 År s re dovi s n ing EXPERIENCE THE EFFECT ReadSoft förenklar dokumenthantering världen över ReadSoft är en ledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Våra lösningar innebär att våra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 över 90% Repetitiva intäkter ger stabilitet Rörelsens intäkter uppgick under kvartal 1 2008 till 136,5 (118,9) Mkr, vilket innebar en ökning med 15% jämfört med kvartal

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004 2004 ÅRET 2004 Innehållsförteckning 2004 i korthet 1 VD ord 2 Affärsidé, vision, strategi och mål 4 Nordnet-modellen 6 IT 8 Omvärldsfaktorer 10 Tjänster 12 Sverige 15 Norge 18 Danmark 20 Tyskland 22 Luxemburg

Läs mer