Kallelse till sammanträde med miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med miljönämnden"

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med miljönämnden Tid: Måndag den 3 oktober 2011, kl Plats: Sammanträdesrummet i kommunhuset Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2. Delårsbokslut MN 2011/23 3. Utökad bergtäkt på fastigheten MN 2011/13 Trosaskogen 1:1 4. Ny riskklassning av livsmedelsanläggningar MN 2011/31 5. Information om störande ljudnivå i hamnområdet under sommarperioden 6. Anmälan av delegeringsbeslut MN 2011/1 7. Övriga anmälningsärenden MN 2011/2 Sune G Jansson ordförande Helena Håkansson sekreterare Anmärkning Utsända handlingar är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta kanslienheten.

2

3 Samhällsbyggnadskontoret Mats Gustafsson Tfn Mobil Fax Miljönämnden S T Delårsbokslut augusti 2011 för Miljönämndens verksamheter Miljönämnden visar på ett försiktigt positivt resultat per september månad. Årsavgifterna för livsmedels- och miljötillsyn faktureras för hela året i början av året vilket innebär lägre intäkter det andra halvåret. Miljönämndens verksamhet beräknas sammantaget klara sig inom gällande budget för år 2011 och leverera ett plusresultat på +125 tkr. Plusresultatet beror i första hand på högre intäkter än budgeterat. Förslag till beslut: Miljönämnden beslutar att godkänna förslag till delårsbokslut för miljönämndens verksamheter. Mats Gustafsson Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 5, n.b. Tel: Fax: E-post:

4 Miljönämnden Ordförande Sune G Jansson Produktionschef Mats Gustafsson Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-11 helår 2011 helår 2011 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Miljö och hälsoskydd Livsmedelstillsyn Alkoholtillstånd Tobak och folköl Nikotin och receptfria läkemedel Ekonomisk analys - helårsprognos Miljönämnden visar på ett försiktigt positivt resultat per augusti månad. Årsavgifterna för livsmedels- och miljötillsyn faktureras för hela året i början av året vilket innebär lägre intäkter det andra halvåret. Miljönämndens verksamhet beräknas sammantaget klara sig inom gällande budget för år 2011 och leverera ett plusresultat på +125 tkr. Plusresultatet beror i första hand på högre intäkter än budgeterat. Viktiga händelser under året Ordinarie tillsyn skall i övrigt ske inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt gällande tillsynsnivåer. Ny verksamhets- och tillsynsplan har tagits fram och godkänts av miljönämnden i mars månad. I början av september presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med Stockholm Business Region resultatet för kommunernas företagsklimat gällande bland annat brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Undersökningen bygger på en enkät till nästan företagare och totalt deltar 166 kommuner i undersökningen. Av dessa 166 kommuner placerade sig Trosa kommun sammantaget på en tredje plats. Avstämning mot mål Miljöverksamheten följer de av miljönämnden antagna tillsynsplanerna för respektive verksamhet. Personal Det omfattande arbetet med inventering av enskilda avlopp på landsbygden fortsätter och anläggningarnas funktion kontrolleras i enlighet med Miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd för små avlopp. Under våren har kontoret förstärkt med examensarbetare som inventerat enskilda avlopp i Källviksområdet. Ikraftträdandet av den nya alkohollagen den 1 januari 2011 innebär förändringar i handläggningen då antalet ansökningar ökat på grund av lättnader avseende matkravet på restauranger/caféer. Dessutom innebär förändringar i utbildningskravet att övervakade kunskapsprov sker hos kommunen. Från och med januari 2012 kommer all livsmedelsrapportering till Livsmedelsverket att ske via en Ecosbaserad rapporteringsportal. Arbetet med att utnyttja ny teknik genom det nya verksamhetssystemet Ecos fortsätter. Detta förväntas leda till såväl förbättrad service som höjd kostnadstäckningsnivå. Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 70% 61% 74% Under året har en ny livsmedelsinspektör och en vikarie för föräldraledig miljöinspektör rekryterats. Detta innebär en belastning budgetmässigt då kontoret eftersträvat viss personell överlappning för att få en så smidig övergång som möjligt. Ekologisk utveckling Miljönämndens verksamhet utgör till stor del myndighetsutövning där ärenden prövas enligt miljöbalken m.fl. lagar. Beslut, tillsyn, tillstånd, anmälningar, samråd, råd och information utförs löpande inom alla nämndens verksamhetsområden med beaktande av kommunens ekologiska målsättning.

5

6 Tjänsteskrivelse Miljönämnden Dnr MN 2011/ Miljökontoret Elin Tel Fax Utökad bergtäkt på fastigheten Trosaskogen 1:1 Ärendet Hvalfisken AB inkom med en anmälan om miljöfarlig verksamhet avseende bergtäkt för husbehov med ett planerat uttag på ton material. Enligt uppgift i ansökan ska materialet brytas, krossas och användas på skogsvägarna inom den egna fastigheten Trosaskogen 1:1. Brytningen ska pågå periodvis under fem (5) års tid, företrädelsevis under vinterhalvåret. Berget lossas med dynamit och blocken krossas sedan i ett krossverk som är uppställt i anslutning till brytningsområdet. Miljökontoret har i tre omgångar begärt in kompletteringar till anmälan mellan den och Kompletteringarna bestod i en miljöbedömning samt komplettering till miljöbedömning. Miljönämnden tog beslut om att inte begära in ytterligare kompletteringar. Miljönämnden har tagit del av de handlingar som ligger till grund för beslutet. Miljökontoret överlämnar ärendet till miljönämnden för beslut. Miljökontoret har tagit fram förslag på villkor vid ett eventuellt godkännande. Bakgrund Hvalfisken AB anmälde intresse till Länsstyrelsen i Södermanland att under 2009 få etablera en bergtäkt på ovanstående fastighet med ett uttag av ton material. Anmälan avsåg samrådsanmälan (vilket är anmälningsförfarandet för husbehovstäkt för maximalt ton material). De ton som anmälan avsåg sprängdes och krossades under våren Stenkrosset har nu fördelats ut på skogsvägnätet och fastighetsägaren är i behov av nytt material för att förstärka vägarna och göra dessa framkomliga för skogsmaskiner och andra motorfordon. Hvalfisken AB inkom med en anmälan om miljöfarlig verksamhet avseende bergtäkt för husbehov med ett planerat uttag på ton material. Miljöbedömningen avser bl.a. verksamhetsbeskrivning, nollalternativ, miljöpåverkan, buller, vibrationer samt natur och kultur- värdes inventering. Efter miljöbedömningen genomförts avser ansökan i dagsläget ton.

7 Täktetablering är en kontroversiell verksamhet som normalt sett inte uppskattas av närboende. Detta gäller även inom Tureholmshalvön. Ett flertal grannar har uttryckt sitt missnöje angående täktetableringen. Missnöjet har delgivits både kommunen och Länsstyrelsen under föregående brytningsperiod. Missnöjet avser främst bullerpåverkan. Det bostadshus som ligger närmast brytningsområdet uppmäter ett avstånd på ca 220 meter. Ärendet har kommunicerats med berörda fastighetsägare. Mats Gustafsson Samhällsbyggnadschef Elin Miljöinspektör

8

9 Tjänsteskrivelse Miljönämnden Dnr MN 2011/ Miljökontoret Susanne Wase Smith Tel Fax Ny riskklassning av livsmedelsanläggningar Förslag till beslut Att: Miljönämnden inför från och med den 1 januari 2012 ny riskklassning enligt livsmedelsverkets föreskrifter samt inklassning baserat på erfarenheter. Ärendet Livsmedelsverket har beslutat om att metoden för riskklassning av livsmedelsanläggningar ska ändras. Den nya riskklassningen börjar gälla från och med den 1 januari 2012 och innebär att den årliga kontrollavgiften för livsmedelsföretagaren kan komma att ändras. Ändringens storlek är baserad på de uppgifter som livsmedelsföretagaren rapporterar in till miljökontoret via ett enkätutskick. Se bifogade handlingar. Kontrollavgiften, det vill säga den årliga avgift som livsmedelsföretagaren betalar till miljönämnden, baseras alltid på den kontrolltid som verksamheten har. Timtaxan för kontroll enligt Livsmedelslagstiftningen är för närvarande 800 kronor, vilket beslutades av kommunfullmäktige den 2 december 2009, enligt 56. Som underlag för inplacering i nya riskklasser ska förutom inlämnande av uppgifter även erfarenhetsklass grundad på 2011 års kontroll av respektive företag och resultaten utifrån detta användas i beräkningsmodellen. Mats Gustafsson Samhällsbyggnadschef Susanne Wase Smith Livsmedelsinspektör

10 UNDERLAG FÖR RISKKLASSIFICERING 1 (2) Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma) Organisationsnr/personnr Postadress Postnummer och ort Kontaktperson Telefon Mobiltelefon E-postadress Uppgifterna avser anläggning Lokalens/anläggningens namn Fastighetsbeteckning Konsument grupper underlag för riskklassning Verksamheten vänder sig till känslig konsumentgrupp Med känsliga konsumenter menas: Barn under 5 år; personer med nedsatt immunförsvar, ex. gravida, patienter på sjukhus, personer på äldreboende; personer med livsmedelsrelaterad allergi Ja Nej Hantering/beredning underlag för riskklassning Markera med kryss vilken typ/vilka typer av hantering som kommer att ske i anläggningen Högrisk: Tillagning av rätter från rått kött eller rått fjäderfä, t ex grillning av kyckling, pizza med köttfärs, stekning av hamburgare Nedkylning efter tillagning/varmhållning Groddning Tillverkning av hel eller halvkonserver Tillverkning av mjölkprodukter från opastöriserad mjolk Pastörisering Slakt Tillverkning av vacuumpackad gravad/rökt fisk Tillagning av kalvdans, pannkakor, ostkaka från opastöriserad mjölk Annat: Mellanrisk: Tillagning av fiskrätter, tillverkning av sushi, bitning av fisk, paketering av fisk Tillagning av rätter som innehåller ägg/mjölk (pastöriserad), t ex paj, pannkakor, våfflor Beredning av sallad/pastasallad/smörgåsar Tillverkning av gräddtårtor/bakelser/smörgåstårtor Tillagning av vegetariska rätter samt kokning av pasta/ris/potatis Varmhållning (med efterföljande servering eller transport av varmhållna livsmedel) Återuppvärmning med efterföljande servering Värma förbehandlade produkter t ex hamburgare, korv, köttbullar Delning av ost, skivning av charkprodukter Tillverkning av mjölkprodukter från pastöriserad mjölk Beredning/styckning/malning av rått kött/rått fjäderfä, t ex marinering av kött, malning av köttfärs Förpackning av grönsaker i modifierad atmosfär Annat: Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post:

11 UNDERLAG FÖR RISKKLASSIFICERING 2 (2) Lågrisk: Transport av kylvaror/kyld mat Försäljning/förvaring av kylda livsmedel Försäljning av mjukglass/kulglass Upptining Tillverkning av sylt/saft/marmelad Tillverkning/förpackning av kosttillskott Infrysning och/eller blanchering av bär/frukt/grönsaker Infrysning av rått kött/rått fjäderfä/rå fisk Annat: Mycket låg risk: Transport av frysvaror/fryst mat Försäljning/förvaring av frysta livsmedel Försäljning av godis/snacks/förpackad glass Försäljning/förvaring av frukt/grönsaker Bakning av matbröd och kakor Försäljning av kosttillskott etc Uppvärmning av frysta, färdiga rätter, t ex paj, pizza, lasagne Tvättning av potatis, förpackning av frukt/grönsaker Annat: Produktionsstorlek - underlag för riskklassning Konsumenter/ portioner per dag (i genomsnitt): ex. restaurang, café, skola, förskola Antal sysselsatta (årsarbetskrafter): Ex. butik, grossist, lager Om manuell delikatess/chark ange antal åa för denna verksamhet Ton utgående produkt per år: ex. produktions anläggning för kött, fisk, glass, bröd, sylt samt äggpackerier Mindre än 25 Mindre än 1 Mindre än Mer än Mer än Mer än Ton mottagen mjölk per år: ex. mjölk och mjölkproduktanläggning, inkl. osttillverkning Mindre än Mer än Märkning/Information mot kund/gäst underlag för riskklassning Utformar märkning samt märker/förpackar livsmedel** (t ex butik med egen tillverkning av ex. matlådor, importör som översätter märkning) Utformar märkning men märker/förpackar inte (t ex huvudkontor, importör som tar in färdigmärkta livsmedel) Utformar inte märkning men märker/förpackar livsmedel (t ex livsmedelsföretagare som tillverkar livsmedel men får färdigt märkningsunderlag från huvudkontor, ex. för grillad kyckling, legotillverkning av livsmedel, butik med egen tillverkning men med centralt styrd märkning) Utformar presentation men märker/förpackar inte livsmedel (t ex fristående restaurang, cateringverksamhet, förskolor med egen matsedel) Utformar inte presentation och märker/förpackar inte livsmedel (t ex franchiserestaurang, butik med enbart förpackade livsmedel, skola med centralt framtagen matsedel) Ort och datum Namnteckning (behörig/behöriga företrädare) Namnförtydligande Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post:

12

13

14

15

16

17

18

19 Delegationslista Samhällsbyggnadskontoret, miljöenheten, Trosa kommun DIARIENR DATUM BESLUT HANDL. ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN DB Sara Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning Beslut om tillstånd för avloppsanläggning Objekt: Bäcken 1:3,, Bäcken 1: DB Elin Anmälan om installation av köldmedieanläggning Beslut om tillstånd för värmepump Objekt: Tofsö 2:24,, Tofsö 2: DB Elin Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning Beslut om tillstånd för avloppsanläggning Objekt: Kristinedal 1:2,, Kristinedal 1: DB Elin Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning Beslut om tillstånd för avloppsanläggning Objekt: Ödesby 1:8,, Ödesby 1: DB Elin Anmälan om installation av köldmedieanläggning Beslut om tillstånd för värmepump Objekt: Kyrkängen 4,, Kyrkängen 4 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 23 september 2011 Sida 1 av 13

20 DIARIENR DATUM BESLUT HANDL. ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN DB Elin Anmälan om installation av köldmedieanläggning Beslut om tillstånd för värmepump Objekt: Mättinge 1:5,, Mättinge 1: DB Elin Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning Beslut om tillstånd för avloppsanläggning Objekt: Mättinge 1:5,, Mättinge 1: DB Elin Anmälan om installation av köldmedieanläggning Beslut om tillstånd för värmepump Objekt: Vikingaskeppet 1,, Vikingaskeppet DB Elin Anmälan om installation av köldmedieanläggning Beslut om tillstånd för värmepump Objekt: Skärlaget 4,, Skärlaget DB Sara Tillsynsärende - inspektion av ventilation Beslut om föreläggande enligt miljöbalken Objekt: Trosa Klädhus AB,, Hammaren DB Sara Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning Beslut om tillstånd för avloppsanläggning Objekt: Lundby 1:5,, Lundby 1:5 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 23 september 2011 Sida 2 av 13

21 DIARIENR DATUM BESLUT HANDL. ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN DB Sara Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning Beslut om tillstånd för avloppsanläggning Objekt: Lundby 1:6,, Lundby 1: DB Elin Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning Beslut om tillstånd för avloppsanläggning Objekt: Lövsta 1:23,, Lövsta 1: DB Susanne Wase Smith Riskklassificering av livsmedelsanläggning Beslut om årlig avgift för livsmedelskontroll Objekt: Syskonkärlek AB, Torget 6, Punschhandlaren DB Sara Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning Beslut om tillstånd för avloppsanläggning Objekt: Ekebonäs 2:9,, Ekebonäs 2: DB Sara Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning Beslut om tillstånd för avloppsanläggning Objekt: Ekebonäs 2:8,, Ekebonäs 2:8 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 23 september 2011 Sida 3 av 13

22 DIARIENR DATUM BESLUT HANDL. ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN DB Sara Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning Beslut om tillstånd för avloppsanläggning Objekt: Lövsta 1:3,, Lövsta 1: DB Sara Anmälan om installation av köldmedieanläggning Beslut om tillstånd för värmepump Objekt: Sund 4:37,, Sund 4: DB Elin Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning Beslut om tillstånd för avloppsanläggning Objekt: Askö 1:5,, Askö 1: DB Elin Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning Beslut om tillstånd för avloppsanläggning Objekt: Lövsta 1:31,, Lövsta 1: DB Elin Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning Beslut om tillstånd för avloppsanläggning Objekt: Överåda 3:55, Hökebergsvägen 4, Trosa DB Elin Anmälan om installation av köldmedieanläggning Beslut om tillstånd för värmepump Objekt: Mölna 1:28,, Mölna 1:28 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 23 september 2011 Sida 4 av 13

23 DIARIENR DATUM BESLUT HANDL. ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN DB Sara Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning Beslut om tillstånd för avloppsanläggning Objekt: Mättinge 1:35,, Mättinge 1: DB Elin Objekt: Mättinge 1:16,, Mättinge 1: DB Elin Objekt: Källvik 1:57,, Källvik 1: DB Elin Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning Beslut om tillstånd för avloppsanläggning Objekt: Hunga 7:1, Hunga 7: DB Sara Övrigt avlopp, föreläggande om åtgärd Objekt: Tofsö 2:10,, Tofsö 2: DB Elin Objekt: Källvik 1:24,, Källvik 1:24 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 23 september 2011 Sida 5 av 13

24 DIARIENR DATUM BESLUT HANDL. ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN DB Sara Övrigt avlopp, föreläggande om åtgärder Objekt: Tofsö 2:16,, Tofsö 2: DB Elin Objekt: Tofsö 2:2,, Tofsö 2: DB Sara Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten Objekt: Tofsö 2:21,, Tofsö 2: DB Sara Övrigt avlopp, föreläggande om åtgärder Objekt: Tofsö 2:22,, Tofsö 2: DB Sara Övrigt avlopp, föreläggande åtgärder Objekt: Tofsö 2:3,, Tofsö 2: DB Elin Objekt: Folkvik 1:8,, Folkvik 1:8 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 23 september 2011 Sida 6 av 13

25 DIARIENR DATUM BESLUT HANDL. ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN DB Elin Objekt: Folkvik 1:10,, Folkvik 1: DB Elin Objekt: Folkvik 1:11,, Folkvik 1: DB Elin Objekt: Folkvik 3:2,, Folkvik 3: DB Sara Övrigt avlopp,föreläggande åtgärder Objekt: Mättinge 1:31,, Mättinge 1: DB Elin Objekt: Folkvik 4:1,, Folkvik 4: DB Sara Övrigt avlopp, föreläggande om åtgärder Objekt: Mättinge 1:20,, Mättinge 1:20 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 23 september 2011 Sida 7 av 13

26 DIARIENR DATUM BESLUT HANDL. ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN DB Elin Objekt: Källvik 1:33,, Källvik 1: DB Elin Objekt: Källvik 1:5,, Källvik 1: DB Sara Övrigt avlopp, föreläggande om åtgärder Objekt: Mättinge 1:18,, Mättinge 1: DB Elin Objekt: Källvik 1:9,, Källvik 1: DB Elin Objekt: Källvik 1:11,, Källvik 1: DB Elin Objekt: Källvik 1:13,, Källvik 1:13 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 23 september 2011 Sida 8 av 13

27 DIARIENR DATUM BESLUT HANDL. ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN DB Sara Övrigt avlopp, föreläggande om åtgärder Objekt: Mättinge 1:6,, Mättinge 1: DB Sara Övrigt avlopp, föreläggande om åtgärd Objekt: Källvik 1:35,, Källvik 1: DB Elin Objekt: Källvik 1:17,, Källvik 1: DB Elin Objekt: Källvik 1:18,, Källvik 1: DB Elin Objekt: Källvik 1:19,, Källvik 1: DB Elin Objekt: Källvik 1:21,, Källvik 1:21 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 23 september 2011 Sida 9 av 13

28 DIARIENR DATUM BESLUT HANDL. ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN DB Elin Objekt: Källvik 1:22,, Källvik 1: DB Elin Objekt: Källvik 1:28,, Källvik 1: DB Elin Objekt: Källvik 1:29,, Källvik 1: DB Elin Objekt: Källvik 1:30,, Källvik 1: DB Elin Objekt: Källvik 1:31,, Källvik 1: DB Elin Objekt: Källvik 1:34,, Källvik 1:34 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 23 september 2011 Sida 10 av 13

29 DIARIENR DATUM BESLUT HANDL. ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN DB Elin Objekt: Källvik 1:14,, Källvik 1: DB Elin Objekt: Källvik 1:15,, Källvik 1: DB Elin Objekt: Folkvik 2:1,, Folkvik 2: DB Elin Anmälan om installation av köldmedieanläggning Beslut om tillstånd för värmepump Objekt: Södra Husby 5:9,, Södra Husby 5: DB Elin Ansökan om tillstånd för kompostering av latrin Ansökan om tillstånd för kompostering av latrin Objekt: Tofsö 5:45,, Tofsö 5:45 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 23 september 2011 Sida 11 av 13

30 DIARIENR DATUM BESLUT HANDL. ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN DB Susanne Wase Smith Tillsynsärende - Planerad kontroll 2011, livsmedel Beslut om avgift för extra offentlig kontroll Objekt: Hedeby kiosk, Vagnhärad, Stationsplan, Norra Husby 1: DB Susanne Wase Smith Tillsynsärende - Planerad kontroll 2011, livsmedel Beslut om avgift för extra offentlig kontroll Objekt: Hemköp Vagnhärad, Centrumvägen 16, Fagerhult 2: DB Sara Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning Beslut om tillstånd för avloppsanläggning Objekt: Solberga 2:3,, Solberga 2: DB Susanne Wase Smith Tillsynsärende - Planerad kontroll 2011, livsmedel Beslut om avgift för extra offentlig kontroll Objekt: Konditori Trollet, Stationsvägen 12, Norra Husby 1: DB Elin Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning Beslut om tillstånd för avloppsanläggning Objekt: Skårby 1:11,, Skårby 1:11 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 23 september 2011 Sida 12 av 13

31 DIARIENR DATUM BESLUT HANDL. ÄRENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN DB Elin Objekt: Folkvik 4:2,, Folkvik 4: DB Sara Föreläggande ang eldning Övrigt miljöskydd, föreläggande eldning Objekt: Bokö 1:3,, Bokö 1: DB Sara Föreläggande om åtgärd Objekt: Källvik 1:36,, Källvik 1: DB Susanne Wase Smith Tillsynsärende - Planerad kontroll 2011, livsmedel Beslut om avgift för extra offentlig kontroll Objekt: Trosa Fiskvagn, Verktygsgatan 1, Hammaren DB Sara Föreläggande avlopp Föreläggande om åtgärd Objekt: Tofsö 5:8,, Tofsö 5:8 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 23 september 2011 Sida 13 av 13

32 Delegationslista Alkohol Stadigvarande serveringstillstånd Syskonkärlek AB org nr Serveringsställe Punschkällaren Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten dnr Restaurang i Vagnhärad AB org nr Serveringsställe Pizzeria Mira Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten dnr Melissa Silvana AB org nr Serveringsställe Pizzeria Piccolino Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten dnr Tillfälliga tillstånd Bomans i Trosa AB org nr Serveringsställe Bomans Utsträckt serveringstid till kl den 17 september 2011 dnr

33

34 Miljönämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum MN 2011/2 Övriga anmälningsärenden Kommunfullmäktige , Svar på miljöpartiets motion om begränsad tomgångskörning och kampanj. (KS 2011/126) Pensionärsrådet Protokoll,

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma)

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Ifylld ansökan skickas till: Miljöenheten Ljusdals kommun 827 80 Ljusdal Verksamheten får inte påbörjas förrän ett beslut om godkännande av verksamheten har

Läs mer

KOMMUNPARTIET. Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo

KOMMUNPARTIET. Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo KOMMUNPARTIET Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo Fråga Till kommunstyrelseordförande. Vid det senaste KS mötet den 6 november informerades vi om att oplanerade kostnader redan uppkommit vad gäller förberedelsen

Läs mer

Anmälan för registrering av 1(5) livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av 1(5) livsmedelsanläggning Anmälan för registrering av 1(5) Insänds till: Krokoms kommun Bygg- och miljönämnden 835 80 Krokom Tid som anmälan avser Från och med, datum Till och med, datum Tills vidare Sökande, verksamhetsutövare

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Granskning av livsmedelstillsyn

Granskning av livsmedelstillsyn Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte...

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Protokoll 2009-12-09. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-12-09, kl. 14.00-16.50

Protokoll 2009-12-09. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-12-09, kl. 14.00-16.50 Plats och tid Kommunhuset Timrå, kl. 14.00-16.50 Beslutande Berth Henriksson, ordf (S) Jeanette Nordin (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Bengt Nilsson (S) Ingvar Smedjegård (C) Lennart Olsson

Läs mer

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/17 Miljönämnden Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 2/13 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Beställare

Läs mer

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243)

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-08-20 1 2015-08-14 Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-08-20 2 2015-08-14 SBN 2015-08-20 3 2015-08-14 Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2014-02-18 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1(1) Antagen av Kommunfullmäktige den 26 november 2014, 162, Dnr: KS 1541/14 800 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Bakgrund Båstads kommun är skyldig att ta ut avgift

Läs mer

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson Ärende: Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Svar på förfrågan om test

Läs mer

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Registrering och godkännande Ersätter: 2013-11-29 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Syftet med vägledningen... 4 2 Livsmedelsföretag... 5 2.1 Begreppet livsmedelsföretag...

Läs mer

Protokoll 2009-11-11. 0Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-11-11, Polstjernan kl 14.00-16.40

Protokoll 2009-11-11. 0Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-11-11, Polstjernan kl 14.00-16.40 0Plats och tid Kommunhuset Timrå, Polstjernan kl 14.00-16.40 Beslutande Berth Henriksson, ordf (S) Jeanette Nordin (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Ingvar Smedjegård (C) Zofia Henriksson (M)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Hjorten 307B, kl 13.00-16,50 Beslutande Seved Brännström, ordförande Lars Olof Brännström, vice ordförande Stig Granlund Katarina Köhler Eva Lis Persson

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 1(35) Plats och tid Mariehamn, kl. 09.00.12.15 Beslutande Sievert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Agneta Bergman (s) Lennart Davidsson (kd) Sven

Läs mer

Kommunförvaltningen, 2012-08-21

Kommunförvaltningen, 2012-08-21 2012-08-14 1(30) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-08-14, kl 08.00-10.30 Beslutande B. Anders Larsson (m), tjänstgörande ersättare, 83-95, 97-106 Birger Larsson (fp), 1:a vice ordförande (ordförande

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer