Bilaga 5 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande kontroll av livsmedelshantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 5 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande kontroll av livsmedelshantering"

Transkript

1 Lagstiftningen förändras ständigt och därmed även vägledningarna till myndighetsutövning, vilket medför att denna klassningsbilaga behöver uppdateras kontinuerligt. Klassningsbilagan har utformats av miljöavdelningen och baseras på Vägledning om riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid, fastställd av Livsmedelsverket Klassning av livsmedelsanläggningar Modellen för klassning av består av tre delar, en riskmodul, en informationsmodul, en erfarenhetsmodul, samt därutöver kontrolltidstillägg Avgiftssystemet utgörs av åtta olika riskklasser, 1-8, där 1 innebär högsta risken, samt tre olika erfarenhetsklasser, A-C. Därutöver ges tidstillägg för faktorer som presentation och märkning i informationsmodulen. Alla livsmedelsanläggningar ska klassas, oavsett om de är registrerade eller godkända. Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Kontrolltid Den årliga kontrollavgiftens storlek fås genom att tiden från riskmodulen (tabell 1-3) och kontrolltidstillägget från informationsmodulen (tabell 4) läggs ihop. Summan multipliceras med erfarenhetsklassens tidsfaktor (tabell 5). Figur 1. Schematisk bild över modellen för klassning och beräkning av årlig kontrolltid. Kontrolltidsberäkningen sker genom sammanräkning av de olika modulernas tider. Summan av riskmodulens tid och kontrolltillägget multipliceras med erfarenhetsklassens tidsfaktor. Resultatet blir kontrolltiden. 1

2 Den kontrolltid som räknas fram är en genomsnittlig årlig kontrolltid. Handläggningstiden för ett kontrollbesök beräknas ta ca 8 timmar med förberedelse, inspektion på anläggningen och rapportskrivning. Genom att multiplicera det beräknade antalet kontrolltimmar med den av kommunfullmäktige fastställda timavgiften i kommunens Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena (kf , 60) får man fram årsavgiftens storlek. Riskmodulen Riskmodulen utgörs av följande tre riskfaktorer; 1. Typ av verksamhet och livsmedel 2. Produktionens storlek (antal portioner eller annat mått på detta) 3. Känsliga konsumentgrupper En verksamhet tilldelas endast en poängsumma från varje riskfaktor, se tabell 1 nedan. Förklaring till riskfaktorerna finns längre ner på denna sida och på sid 3. Varje riskfaktor genererar ett antal poäng. Summan av poängen ligger till grund för placering i en riskklass. Den verksamhet som bedrivs i anläggningen (riskfaktor 1) tillsammans med verksamhetens storlek (riskfaktor 2) och om livsmedel produceras till känsliga konsumentgrupper, (riskfaktor 3), genererar varsin riskpoäng. Summan av dessa riskpoäng bildar därefter grunden för inplacering i riskklass 1-8, se tabell 3 på sid 4. Riskklassen utgör därefter en del av bestämningen av kontrolltiden. Tabell 1. Riskmodulen med dess fördelning av riskpoäng för olika riskfaktorer Riskfaktor 1. TYP AV VERKSAMHET OCH LIVSMEDEL (se tabell 6, 7, 8 eller 9) Riskpoäng a) Högrisk 45 p b) Mellanrisk 35 p c) Lågrisk 15 p d) Mycket låg risk 5 p 2. PRODUKTIONENS STORLEK (se tabell 2) a) Mycket stor 55 p b) Stor 45 p c) Mellan 35 p d) Liten 25 p e) Mycket liten (I) 15 p f) Mycket liten (II) 10 p g) Ytterst liten 5 p 3. KONSUMENTGRUPPER (se förklaring på s 3) Producerar/serverar livsmedel till känsliga konsumentgrupper 10 p SUMMA: 2

3 Förklaring av de tre riskfaktorerna Om anläggningen producerar eller säljer olika livsmedelstyper baseras klassningen på den typ av livsmedel som ger högsta, sammanlagda riskpoäng och därmed högsta riskklass. För en butik som grillar kyckling bedöms t.ex. riskfaktorerna 1-3 för grillningsverksamheten (inte för hela butiken) respektive för övrig verksamhet i butiken, dvs. försäljning av oförpackade och förpackade livsmedel. Den verksamhet som får flest riskpoäng avgör riskklassen. Riskfaktor 1 Typ av verksamhet och livsmedel Klassningen enligt riskfaktor 1 baseras på den verksamhet som bedrivs på anläggningen och på de livsmedel som hanteras. Följande tabeller ger vägledning till bedömning av olika typer av verksamheter: Restauranger och andra storhushåll, konditorier och cafeér, livsmedelsbutiker Tabell 6, s 9 Industriell tillverkning av livsmedel Tabell 7, s 10 Grossister och distributionsföretag Tabell 8, s 11 Producenter och tillhandahållare av dricksvatten genom en distributionsanläggning Tabell 9, s 11 Riskfaktor 2 Produktionens storlek Produktionens storlek per dag beräknas på årsbasis. Exempel: vid servering av ca 250 portioner per dag i en restaurang som har verksamhet under 3 månader (ca 90 dagar) per år motsvarar (250 portioner per dag x 90 dagar ) / 365 dagar = 62 portioner per dag. Detta beräkningssätt medger även att tillfälliga verksamheter kan klassas efter storleken. Tabell 2. Riskfaktor 2 i riskmodulen - Mått på verksamhetens storlek för olika typer av produktion Storlek Konsumenter/ portioner per dag Anställda (årsarbetskrafter) Ton utgående produkt per år Industriell tillverkning av animalier, vegetabilier och sammansatta livsmedel Ton mottagen mjölk per år Distribuerat dricksvatten, m 3 per dygn a) Mycket stor, 55p > > > > b) Stor, 45p > c) Mellan, 35p > > 30 > > > >10 30 > > > d) Liten, 25p > >3-10 > > > e) Mycket liten (I), 15p > >2 3 > 3-10 > > f) Mycket liten (II), 10p > >1-2 > 1-3 > g) Ytterst liten, 5p < 25 < 1 < 1 < 10 < 10 Riskfaktor 3 Känsliga konsumentgrupper Anläggningar som producerar livsmedel avsedda att konsumeras av personer som tillhör känsliga konsumentgrupper tilldelas tio extra riskpoäng. Dessa grupper är mer utsatta för faror då de kan få allvarligare symptom och/eller tål lägre doser gällande mikrobiologiska och kemiska faror. Till känsliga konsumentgrupperna räknas; - barn under fem år - personer med nedsatt immunförsvar (t.ex. patienter på sjukhus, personer boende i äldreboende, gravida) - personer med livsmedelsrelaterad allergi och eller annan överkänslighet mot livsmedel. 3

4 Exempel på anläggningar som producerar livsmedel avsedda för känsliga konsumenter är förskolekök, sjukhuskök, kök som tillverkar mat till äldreboende, skolkök som tillagar och serverar specialmat till allergiska elever, livsmedelsanläggning som tillverkar livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) t.ex. glutenfria, mjölkfria, sojafria produkter, barnmatsproducenter och sondmatsproducenter. Däremot får inte en restaurang extra poäng om restaurangen serverar enstaka gäster t.ex. en allergianpassad sås. Riskklasser Den totala riskpoängen från riskmodulen, tabell 1, utgör vilken riskklass verksamheten hamnar i, se tabell 3 nedan. Tabell 3. Riskmodulens riskklasser Riskpoäng Riskklass Riskmodulens tid (h) (antal kontrolltimmar) > (2)* < *I riskklass 7 tilldelas verksamheter med 50 riskpoäng 3 timmar medan verksamheter som får riskpoäng tilldelas 2 timmar. 4

5 Informationsmodulen En del av kontrollen har som syfte att motverka att konsumenter blir lurade eller vilseledda av exempelvis den information som kopplas till respektive produkt. Därför ska miljö- och byggnämnden även beräkna hur mycket tid som behövs för att kontrollera detta. På samtliga livsmedelsanläggningar är det dessutom viktigt att kontrollera att det finns fungerande spårbarhets- och återkallelserutiner. Utformning av presentation i klasserna e och f nedan innefattar bland annat utformning av menyer och liknande. Bestämning av kontrolltidstillägg Tabell 4. Kontrolltidstillägg i timmar, exempel på orsak till kontrollbehov och storleksfördelning. Storleksbeteckningen härleder till tabell 2. Informations klass Orsak till kontrollbehov vid anläggningen Storlek (se tabell 2) Kontrolltids tillägg (timmar) Exempel a Utformar märkning samt märker/förpackar livsmedel a - mycket stor, b stor c - mellan, d liten 8 Industri utan huvudkontor 6 Importör som översätter märkning Butik med egen tillverkning (t.ex. matlådor) e - mycket liten (I) f - mycket liten (II) g - ytterst liten 2 b Utformar märkning men märker/förpackar inte Oberoende Kontrolltiden anpassas efter behov. Huvudkontor Importörer som tar in färdigmärkta livsmedel Matmäklare a - mycket stor, b stor 4 Legotillverkning av livsmedel på uppdrag av annan livsmedelsföretagare c Utformar inte märkning men märker/förpackar livsmedel c - mellan, d liten 3 e - mycket liten (I), f - mycket liten (II), g - ytterst liten 1 Livsmedelsföretagare som tillverkar ett livsmedel men som får färdigt märkningsunderlag från ett huvudkontor Butik med egen tillverkning men med centralt styrd märkning (grillad kyckling/ bake off bröd) e Utformar presentation men märker/förpackar inte livsmedel Oberoende 1 Fristående restauranger Cateringverksamhet Vattenverk som informerar om vattenkvalitet f Utformar inte presentation och märker/förpackar inte Oberoende 0 Butik med enbart förpackade livsmedel Franchiserestauranger Skola med centralt framtagen matsedel Kyl- och fryshus 5

6 Erfarenhetsmodulen Den klassning av en verksamhet som skett med hjälp av riskmodulen och informationsmodulen kan kompletteras med erfarenheter från tidigare kontroller. Erfarenhetsmodulen är ett hjälpmedel för att ta denna hänsyn och hjälper till att skapa en likvärdig bedömning om den normala planerade offentliga kontrollen vid en anläggning ska minskas eller förstärkas jämfört med normalläget. Erfarenhetsklasser Det finns tre erfarenhetsklasser, A, B och C, vilka direkt speglar kontrollbehovet vid en anläggning A B C Innebär minskad kontroll i förhållande till normalläget Normalläget Förstärkt kontroll i förhållande till normalläget Erfarenhetsklassens tidsfaktor När en anläggning klassas för första gången hamnar den alltid i erfarenhetsklass B. I denna klass är normalt de allra flesta anläggningar placerade. Placering i erfarenhetsklass A innebär att kontrolltiden halveras jämfört med tiden i erfarenhetsklass B, kontrolltiden en minskar därmed med 50 %, se tabell 5. På motsvarande sätt ökar kontrolltiden när en anläggning placeras i erfarenhetsklass C, kontrolltiden ökar med 50 % jämfört med tiden i klass B. Erfarenhetsklass B är normalfallet och utgångspunkten för erfarenhetsklassens tidsfaktor. Det är jämfört med den som tiden ökas eller minskas med 50 %. Tabell 5: Erfarenhetsklassens tidsfaktor. Erfarenhetsklass B är normalläget och det är jämfört med denna tid som erfarenhetsklassens tidsfaktor används. Se även figur 1. Erfarenhetsklass A B C Tidsfaktor 0,5 1 1,5 6

7 Övriga tidstillägg Tidstillägg ges för livsmedelsanläggningar med eget vatten samt för dricksvattenanläggningar som distribuerar dricksvatten till fler än 2000 personer, se nedan. Livsmedelsanläggningar med eget dricksvatten Dricksvattenanläggningar ska registreras och klassas precis som övriga livsmedelsverksamheter. Är det däremot en livsmedelsanläggning som har ett eget dricksvatten som inte nyttjas av någon annan så ses dricksvattnet och livsmedelsverksamheten som en anläggning. Tidstillägg ges dock i avgiftsklassningen med en timme per år. Kontrolltidstillägg för dricksvattenanläggningar med fler än 2000 personer Vattenverk som distribuerar dricksvatten till fler än 2000 personer får tidstillägg med 1 timme då dessa vattenverk även omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar (LIVSFS 2008:13). Justering kontrolltid Det kan naturligtvis uppkomma situationer när klassningsmodellen för en specifik anläggning inte ger en rättvisande bild av kontrollbehovet och där det kan finnas skäl att öka eller minska kontrolltiden, t.ex. mycket små anläggningar eller anläggningar med flera olika verksamheter. Då kan kontrolltiden justeras i avgiftsklassningen genom nedsättning eller påökning. Avgiftsklasser I avgiftsklassningen har miljö- och byggnämnden valt att ta med benämningar från alla delar i klassningen, dvs från riskklassningen 1-8, informationsklassningen a-f, erfarenhetsklassningen A-C samt slutligen även typ av dricksvatten, k (kommunalt), e (eget) eller ö (övrigt, dvs vattenledningsförening, samfällighetsförening eller liknande). Dricksvattenanläggningarnas avgiftsklasser utgörs enbart av riskklassningen, 1-8, informationsklassningen a-f samt erfarenhetsklassningen A-C. Avgift för extra offentlig kontroll Planerade kontroller eller inspektioner ska genomföras vid de livsmedelsanläggningar som är registrerade hos miljö- och byggnämnden. Genom nationell lagstiftning finns bestämmelser om att kontrollen ska vara avgiftsfinansierad, vilket innebär att livsmedelsföretagarna ska betala för kontrollen. Miljö- och byggnämnden är därför skyldiga att ta ut årsavgifter för den planerade kontrollen. Om det krävs ytterligare kontrolltid, tex en extra inspektion med anledning av brister i verksamheten, att prover måste tas, utredning av befogade klagomål eller liknande måste även detta finansieras. Då ska en extra avgift tas ut för den tid som krävs utöver den planerade genomsnittliga tiden per år (dvs utöver årsavgiften). Denna avgift, avgift för extra offentlig kontroll, baseras på timavgiften och tas ut för varje påbörjad extra kontrolltimme, inklusive restid. Även analyskostnader och andra extra kostnader ska tas ut. Beslut om sådan avgift utfärdas alltid innan faktura skickas. 7

8 Avvikelser från livsmedelsverkets vägledning Miljö- och byggnämnden har valt att ta med klassning från alla tre modulerna i benämningen av en avgiftsklass, tex 5.d.B innebär 5 för riskklass 5, a för informationsklass a, B för erfarenhetsklass B. Därefter tillkommer ett e för verksamheter med eget vatten, k för kommunalt vatten och ö för övriga (vattenledningsföreningar, samfällighetsföreningar och liknande), dvs 5.d.B.e. Livsmedelsverket använder istället enbart riskklass och erfarenhetsklass i avgiftsklassningen, t.ex. 5B. Utökad tid i riskmodulen för riskklasserna 5, 6 respektive 7 Miljö- och byggnämnden anser att verksamheter som hamnar i avgiftsklassen 5.e.B.k, tex en restaurangverksamhet med beredning från råvaror (högrisk, 45 p) mellan gäster per dag (Mycket liten I, 15 p) och med utformning av meny (1 h tidstillägg) ska ha ett besök varje år. Enligt miljö- och byggnämndens erfarenhet tar en inspektion ca 8 timmar, med förberedelser, inspektion på plats, efterföljande arbete i form av registrering i ärendehanteringssystemet, skrivning av rapport, eventuella samråd med kollegor och expediering av inspektionsrapporten. Därför anser miljö- och byggnämnden att en verksamhet i den avgiftsklassen ska ha en årsavgift som motsvarar 8 timmar. Enligt livsmedelsverkets vägledning om riskklassificering så skulle en sådan verksamhet tilldelas 7 timmar. Därav har miljö- och byggnämnden lagt på en timme i riskmodulens tid för riskklass 5, dvs verksamheter som tilldelas riskpoäng. Av samma anledning har miljö- och byggnämnden även höjt en timme i riskmodulen för riskklasserna 6 och 7. Nämnden anser att verksamheter i respektive riskklass med en extra timme för presentation av menyer m.m. i informationsmodulen ska ligga på 6 respektive 4 timmar per år, eftersom de enligt nämndens bedömning bör få minst två planerade kontroller på tre år för verksamheter i riskklass 6. De större verksamheterna i riskklass 7, som tilldelats 50 riskpoäng bör få en planerad kontroll vartannat år. Övriga verksamheter i riskklass 7, som tilldelas riskpoäng bör däremot få en nedsättning med en timme då miljö- och byggnämnden anser att dessa verksamheter inte behöver planerade kontroller mer än var tredje år, vilket även livsmedelsverket säger i sin vägledning. Verksamheterna som tilldelas riskpoäng tilldelas därför 2 timmar. Tidstillägg för livsmedelsanläggningar med eget dricksvatten Livsmedelsanläggningar med eget dricksvatten får ett tidstillägg med en timme. Tidstillägg för dricksvattenanläggningar med fler än 2000 personer Vattenverk som distribuerar vatten till fler än 2000 personer omfattas av föreskrifter om sabotage Lås och bom LIVSFS 2008:13 och miljö- och byggnämnden bedömer därav att ytterligare kontrolltid behövs för att följa upp föreskrifterna. Tidstillägg ges med en kontrolltimme. Justering i bedömningen av riskfaktor 1 Verksamheter och typ av livsmedel Miljö- och byggnämnden har även gjort vissa justeringar i riktlinjerna till bedömningsgrunderna för riskfaktor 1, se markeringar i tabell 7 och jämför med livsmedelsverkets vägledning. Bearbetning av rå fisk har flyttats upp till högrisk, medan bitning av ost och bitning av skinka har tagits bort ur exemplen då dessa oftast hör ihop med annan manuell hantering och får bedömas i ett sammanhang. Vidare har tillagning av pannkakor och enklare smörgåsar flyttats till en nyupprättad kategori i Lågrisk, se enklare beredning. 8

9 Tabeller till Riskfaktor 1 (se även sid 2-4) Tabell 6. RISKFAKTOR 1 - Restauranger och andra storhushåll, konditorier och caféer, livsmedelsbutiker Verksamheter och typ av livsmedel Exempel HÖGRISK (45p) MELLANRISK (35p) Bearbetning av rått kött, rå fisk**, rått fjäderfä, eller opastöriserad mjölk (enskilda produkter eller del av sammansatta livsmedel) Nedkylning Beredning/bearbetning av vegetabilier Beredning/bearbetning av bearbetade animaliska produkter, ägg* eller pastöriserad mjölk Beredning/styckning/malning av rått kött Återuppvärmning Varmhållning Tillagning av maträtter rått kött, tillagning av fiskrätter, grillning av kyckling, tillagning av kebab eller pizza med köttfärs, Tillagning av kalvdans, pannkakor, ostkaka från opastöriserad mjölk Nedkylning efter tillagning Tillverkning av sallad, uppskärning av grönsaker Tillverkning av pastasallad, smörgåsar, gräddtårtor eller smörgåstårtor, tillverkning av sushi** Marinering eller styckning av kött, malning av köttfärs Återuppvärmning med efterföljande servering Varmhållning med efterföljande servering, transport av varmhållna livsmedel för konsumtion på annan plats än där de tillagats, tillagning i centralkök följt av varmhållen transport till serveringskök LÅGRISK (15p) Enklare beredning** Tillverkning av hårdostsmörgåsar, gräddning av pannkakor eller våfflor baserade på pulver och/eller pastöriserad mjölk, kolbulle** Kylförvaring Upptining Försäljning av kylda livsmedel Manuell hantering av glass Bakning Försäljning av mjukglass, kulglass Bakning av matbröd, hårt bröd eller torra kakor MYCKET LÅG RISK (5p) Hantering av livsmedel som inte kräver kylförvaring Hantering av frysta livsmedel Uppvärmning av fryst, färdiglagad produkt Försäljning av frukt, grönsaker eller godis Försäljning av förpackad glass Uppvärmning av frysta pizzabitar för direkt försäljning * pastöriserad äggmassa eller råa ägg producerade i Sverige, Finland eller Norge. Bearbetning av råa ägg från andra länder klassas som hög risk **Texten i fet stil är avvikelser jämfört med livsmedelsverkets vägledning om riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid, se mer information på s 8. 9

10 Tabell 7. RISKFAKTOR 1 Industriell tillverkning av livsmedel Verksamheter och typ av livsmedel Exempel HÖGRISK (45p) MELLANRISK (35p) Bearbetning av rått kött, rått fjäderfä, eller opastöriserad mjölk (enskilda produkter eller del av sammansatta livsmedel) Slakt Konservering av animaliska eller vegetabiliska produkter Groddning Nedkylning Beredning/bearbetning av vegetabilier Beredning/bearbetning av bearbetade animaliska produkter, rå fisk*, ägg** eller pastöriserad mjölk Beredning/styckning/malning av rått kött Tillagning av maträtter rått kött, tillverkning av fermenterad korv, falukorv, bacon, rökt skinka/kalkon, tillverkning av konsumtionsmjölk, ost, fil, smör, mjölkpulver från opastöriserad mjölk Tillverkning av hel och halvkonserver Nedkylning efter tillagning Förpackning av grönsaker i modifierad atmosfär Tillverkning av pastasallad, smörgåsar, gräddtårtor eller smörgåstårtor Tillagning av fiskrätter, tillverkning av sushi, bitning av fisk, paketering av fisk, tillverkning av glass, fil, smör, ost, mjölkpulver från pastöriserade produkter (mjölk och ägg), skivning av skinka, bitning av ost, rivning av ost, injicering av ost Marinering eller styckning av kött, malning av köttfärs Äggpackeri med tvätt LÅGRISK (15p) Infrysning och/eller blanchering Tillverkning av sylt och marmelad Infrysning av rått kött, infrysning av rå fisk, blanchering och infrysning av grönsaker, infrysning av bär MYCKET LÅG RISK (5p) Tillverkning av kosttillskott Bakning Hantering av livsmedel som inte kräver kylförvaring Äggpackeri utan tvätt Tillverkning/förpackning av kosttillskott Bakning av matbröd, hårt bröd eller torra kakor Tvättning av potatis, förpackning av frukt och grönsaker Tillverkning av förpackat vatten, öl, läsk, godis, strösocker, rostning av kaffe, malning av mjöl * tillverkning av vakuumpackad gravad eller rökt fisk klassas som högrisk ** pastöriserad äggmassa eller råa ägg producerade i Sverige, Finland eller Norge. Bearbetning av råa ägg från andra länder klassas som hög risk 10

11 Tabell 8. RISKFAKTOR 1 Grossister och distributionsföretag Verksamheter och typ av livsmedel Exempel HÖGRISK (45p) --- (exempel saknas inom denna kategori) MELLANRISK (35p) Hantering av varmhållna livsmedel (Transport av varmhållna livsmedel LÅGRISK (15p) Hantering av kylförvarade livsmedel Tillverkning/förpackning av kosttillskott MYCKET LÅG RISK (5p) Hantering av livsmedel som inte kräver kylförvaring Hantering av frysta livsmedel Lagring eller transport av frukt och grönsaker Lagring och transport av frysta livsmedel Tabell 9. RISKFAKTOR 1 Producenter och tillhandahållare av dricksvatten genom en distributionsanläggning Verksamheter och råvatten Exempel HÖGRISK (45p) Vattenverk som försörjs av ytvatten eller ytvattenpåverkat grundvatten E. coli/enterokocker: > 10 per 100 ml Koliforma bakterier: > 100 per 100 ml MELLANRISK (35p) Vattenverk som försörjs av ytvatten eller ytvattenpåverkat grundvatten E. coli/enterokocker: < 10 per 100 ml Koliforma bakterier: per 100 ml LÅGRISK (15p) Vattenverk som försörjs av opåverkat grundvatten Distributionsanläggning E. coli/enterokocker: ej påvisad i 100 ml Koliforma bakterier: ej påvisad i 100 ml MYCKET LÅG RISK (5p)

Bilaga 1 Riskklassning av livsmedelsverksamheter

Bilaga 1 Riskklassning av livsmedelsverksamheter 2014-09-15 Dnr 2014.2783.2 Bilaga 1 Riskklassning av sverksamheter Riskklassen avgör hur mycket kontroll som behövs Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund placerar in alla sverksamheter i

Läs mer

Riskklassning för livsmedelsanläggningar. Information från Miljö- och byggnadsförvaltningen gemensam för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

Riskklassning för livsmedelsanläggningar. Information från Miljö- och byggnadsförvaltningen gemensam för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Riskklassning för livsmedelsanläggningar Information från Miljö- och byggnadsförvaltningen gemensam för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Gällande regler Enligt EG-förordning nr 882/2004 ska

Läs mer

Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012

Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 Oktober 2011 Sida 1(9) Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 Livsmedelsverket har återigen gjort om metoden för riskklassning av livsmedelsverksamheter. Den nya riskklassningen börjar

Läs mer

Riskfaktor 1: Tabell 2. Industriell tillverkning av livsmedel.

Riskfaktor 1: Tabell 2. Industriell tillverkning av livsmedel. Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning Bygg och Miljönämnden Riskklassificering av livsmedelsanläggning Formulär för riskklassificering av livsmedelsanläggningar. Livsmedelsanläggning-

Läs mer

Så här räknar vi ut din avgift för livsmedelskontroll

Så här räknar vi ut din avgift för livsmedelskontroll Information från miljöförvaltningen Miljöförvaltningen Senast reviderad: 2015-11-24 Så här räknar vi ut din avgift för skontroll För att beräkna hur mycket kontrolltid din verksamhet ska ha gör miljönämnden

Läs mer

Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift

Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift Nedan kan du läsa hur vi steg för steg räknar ut riskklassen och kontrolltiden för din verksamhet. Kontrolltiden ger sedan den

Läs mer

Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid

Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid INFORMATION 1 (6) Datum 2011-09-01 Till Livsmedelsföretagare i Köpings kommun Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid Den offentliga kontrollen

Läs mer

Så beräknas kontrolltiden för livsmedelsverksamheter

Så beräknas kontrolltiden för livsmedelsverksamheter Så beräknas kontrolltiden för sverksamheter Alla sverksamheter placeras i riskklasser utifrån ett system framtaget av Livsmedelsverket. Nedan beskrivna metod gäller från och med 2012. Klassningen består

Läs mer

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll Sida: 1(5) Miljö Livsmedelsföretagare i Aneby kommun Handläggare Torbjörn Aronsson Tfn. 0380-46 191 E-post tillsynsnamnden@aneby.se Underlag för beslut om årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggningar

Läs mer

Så här beräknar vi din kontrolltid BILAGA

Så här beräknar vi din kontrolltid BILAGA Så här beräknar vi din kontrolltid BILAGA Riksklassningsmodell det här påverkar din årliga kontrollavgift Alla livsmedelsföretag ska betala en årlig avgift, som baseras på den kontrolltid anläggningen

Läs mer

Modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter

Modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter Miljöavdelningen Kundtjänst: 0910-73 50 00 www.skelleftea.se Modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter Från och med 2012 tillämpar bygg- och miljönämnden Livsmedelsverkets reviderade vägledning

Läs mer

Miljö- och byggenheten informerar

Miljö- och byggenheten informerar Miljö- och byggenheten Miljö- och byggenheten informerar Riskklassning och kontrollavgifter för livsmedelsanläggningar Riskklassning Livsmedelskontrollen ska vara riskbaserad och finansieras helt av avgifter.

Läs mer

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 1 av 6 Från och med 2012 börjar vi tillämpa Livsmedelsverkets nya vägledning för riskklassning. Det kan

Läs mer

Information till livsmedelverksamheter om avgiftsförordningen, riskoch erfarenhetsklassificering samt årlig kontrollavgift.

Information till livsmedelverksamheter om avgiftsförordningen, riskoch erfarenhetsklassificering samt årlig kontrollavgift. Information till livsmedelverksamheter om avgiftsförordningen, riskoch erfarenhetsklassificering samt årlig kontrollavgift. Avgiftsförordning (2006:1166) för livsmedelskontrollen är beslutad av regeringen

Läs mer

Riskklassificering av livsmedelsanläggningar

Riskklassificering av livsmedelsanläggningar INFORMATION Visby, december 2006 Miljö och hälsoskyddskontoret Riskklassificering av livsmedelsanläggningar För att ta fram en årlig kontrollavgift på varje livsmedelsanläggning har livsmedelsverket utvecklat

Läs mer

Riskklassning av livsmedelsverksamheter

Riskklassning av livsmedelsverksamheter Riskklassning av livsmedelsverksamheter Från och med 2012 tillämpas Livsmedelsverkets vägledning för riskklassning. Det kan betyda att din årliga kontrollavgift kan blir högre eller lägre. Miljö- och stadsbyggnadskontorets

Läs mer

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet December 2011 Från och med år 2012 börjar miljö- och hälsoskyddskontoret att använda Livsmedelsverkets reviderade vägledning för riskklassning av livsmedelsverksamheter.

Läs mer

Information om nyheter för dig som bedriver livsmedelsverksamhet

Information om nyheter för dig som bedriver livsmedelsverksamhet 1 (9) Information om nyheter för dig som bedriver livsmedelsverksamhet Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 Från och med 2012 börjar vi tillämpa Livsmedelsverkets nya vägledning för

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll

Vad betalar jag för? Information om riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll Vad betalar jag för? Information om riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift varje år för livsmedelskontroller. Livsmedelskontrollen

Läs mer

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Miljönämnden Blankett 2010-05-07 Sida 1(6) Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004, om livsmedelshygien, kapitel

Läs mer

Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter

Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter Bilaga 1 1 (5) 2011-12-21 Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter Riksdagen har bestämt att avgifterna för livsmedelskontroll ska vara riskbaserade och täcka kontrollmyndighetens

Läs mer

falun.se/miljo Därför tar vi betalt! bilaga

falun.se/miljo Därför tar vi betalt! bilaga falun.se/miljo Därför tar vi betalt! bilaga Riskklassningsmodell - det här påverkar din årliga kontrollavgift Alla sföretag ska betala en årlig avgift, som baseras på den kontrolltid anläggningen får genom

Läs mer

falun.se/miljo Därför tar vi betalt! - bilaga

falun.se/miljo Därför tar vi betalt! - bilaga falun.se/miljo Därför tar vi betalt! - bilaga Riskklassningsmodell - det här påverkar din årliga kontrollavgift Alla sföretag ska betala en årlig avgift, som baseras på den kontrolltid anläggningen får

Läs mer

Så här genomförs riskklassningen

Så här genomförs riskklassningen Så här genomförs riskklassningen Här får du en stegvis vägledning till hur riskklassningen går till. Observera att det bara är exempel. Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats, www.sverket.se.

Läs mer

Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012

Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 MILJÖ- OCH BYGGKONTORET Miljö- och hälsoskydd Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 Livsmedelsverket har gjort om metoden för riskklassning av livsmedelsverksamheter. Den nya riskklassningen

Läs mer

Livsmedelskontroll och kontrolltid

Livsmedelskontroll och kontrolltid Livsmedelskontroll och kontrolltid Så räknar vi ut din kontrolltid/avgift Här får ni en stegvis vägledning för att se hur er verksamhet kommer att klassas. Observera att det bara är exempel och att vi

Läs mer

,z w, %ü"dilj; kodiltrgl%ltiêlå. ååh *BILAGA ' 4 I: .--- ä_. u-l.«_-.:_i:-" n ~ " g, ..4 « _n- _kl. t ' ...A... ,on _,... x V,.4. _ann_. ..-in. " u.

,z w, %üdilj; kodiltrgl%ltiêlå. ååh *BILAGA ' 4 I: .--- ä_. u-l.«_-.:_i:- n ~  g, ..4 « _n- _kl. t ' ...A... ,on _,... x V,.4. _ann_. ..-in.  u. on FFA ä u 4 «ra in ann x n V4 v 4 ul «:i: n kl 'n \ c r t ' r ' < v < y jr 'r v U n ~ ^ 4 ' u ~ W ;j * n v0 t» = I *J* A V ' A n A?rW* f A;M my«~

Läs mer

Riskklassificering och årlig avgift för livsmedelsanläggningar

Riskklassificering och årlig avgift för livsmedelsanläggningar Riskklassificering och årlig avgift för sanläggningar En kommun är skyldig att ta ut avgifter för den kommunala skontrollen. Den årsavgift som räknas ut skall betalas för varje påbörjat kalenderår. Var

Läs mer

Information från Miljö- och byggenheten

Information från Miljö- och byggenheten Information från Miljö- och byggenheten 1(7) Så räknar vi ut din kontrollavgift För att beräkna hur mycket kontrolltid 1 som en viss verksamhet ska ha placerar Miljö- och byggenheten in alla verksamheter

Läs mer

Riskklassificering av livsmedelsanläggningar

Riskklassificering av livsmedelsanläggningar BILAGA Riskklassificering av livsmedelsanläggningar Vid bedömningen av verksamhetens risk ska hänsyn tas till förekomsten av en fungerande egenkontroll och kontrollmyndighetens erfarenheter av verksamheten.

Läs mer

Metod för att riskklassa livsmedelsverksamheter

Metod för att riskklassa livsmedelsverksamheter «Ärende_Arendekod» Malldatum 2010-09-23 1(9) Information Januari 2015 Metod för att riskklassa livsmedelsverksamheter Den offentliga kontrollen ska enligt gällande lagstiftning vara riskbaserad. Den ska

Läs mer

_... ':s..a.- s..,,~_:, -«*6-I,ii _.'. ...nal. ..._ *-;»w. d. a. ._ _...»..;... 1 p' _g_ w_. .Ät--anø-...ywá-W k. ...

_... ':s..a.- s..,,~_:, -«*6-I,ii _.'. ...nal. ..._ *-;»w. d. a. ._ _...»..;... 1 p' _g_ w_. .Ät--anø-...ywá-W k. ... y vv - > ~ * 4 -~ W-~,r - - * A, *mer A p, : -V h ø l DIIII-II u 4> y- - nu - Am > i k k-

Läs mer

Miljö- och byggenheten Medborgarhuset 780 50 VANSBRO. UNDERLAG Datum. Riskklassificering. Sida 1 (5)

Miljö- och byggenheten Medborgarhuset 780 50 VANSBRO. UNDERLAG Datum. Riskklassificering. Sida 1 (5) Sida 1 (5) UNDERLAG Datum Riskklassificering Miljö och byggenheten 780 50 VANSBRO 0281-750 00, miljo-bygg@vansbro.se Skickas till Miljö- och byggenheten Medborgarhuset 780 50 VANSBRO Livsmedelsföretagets

Läs mer

UNDERLAG FÖR RISKKLASSIFICERING. Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma)

UNDERLAG FÖR RISKKLASSIFICERING. Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma) UNDERLAG FÖR RISKKLASSIFICERING Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma) Organisationsnr/personnr Postadress Postnummer och ort Kontaktperson Telefon Mobiltelefon

Läs mer

Dalslands Miljö- och energiförbunds taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen.

Dalslands Miljö- och energiförbunds taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen. Dalslands Miljö- och energikontor Reviderad av Dalslands miljö-& energinämnd 2019-09-26, Dalslands miljö- och energiförbund 2019-, Fastställd av Kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 2019- Dals-Eds kommun

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH OFFENTLIG KONTROLL INOM LIVSMEDEL OCH FODER

TAXA FÖR PRÖVNING OCH OFFENTLIG KONTROLL INOM LIVSMEDEL OCH FODER ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 25D TAXA FÖR PRÖVNING OCH OFFENTLIG KONTROLL INOM LIVSMEDEL OCH FODER Antagen av kommunfullmäktige åååå-mm-dd. Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

O Tillsvidare O Tidsbegränsad verksamhet O Säsongsverksamhet

O Tillsvidare O Tidsbegränsad verksamhet O Säsongsverksamhet SMEDJEBACKENS KOMMUN Sid 1 (6) Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan O Tillsvidare O Tidsbegränsad verksamhet O Säsongsverksamhet Datum när verksamheten beräknas starta Från och med datum

Läs mer

Förslag till beslut om justerad kontrolltid för Iivsmedelsanläggning

Förslag till beslut om justerad kontrolltid för Iivsmedelsanläggning ECOS116 ver.2.0, 2006-06-21 Datum Várt diarienummer Sida E Borlänge 2015-11-19 2015-1276 1(3) Var adress Adress Miljökontoret Borlänge Kommun Borlänge kommun Kommunstyrelsen 781 81 Borlänge Röda Vägen

Läs mer

Information om riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll

Information om riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöfövaltningen BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöförvaltningen Information om riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll Foto: Herman Claesson Offentlig kontroll

Läs mer

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma)

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma) ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Utgåva april 2014 Ifylld anmälan skickas till: Miljöenheten Ljusdals kommun 827 80 Ljusdal En verksamhet får påbörjas två veckor efter att anmälan lämnats

Läs mer

Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning

Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning Sid 1 (5) Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning * = Obligatorisk uppgift Storgatan 13, 939 31 Malå 0953-140 50 Livsmedelsföretag Företag* Postort* Organisationsnummer* Telefon (även riktnummer)*

Läs mer

Ansökan om godkännande/anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Ansökan om godkännande/anmälan om registrering av livsmedelsanläggning SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 1 (6) Ansökan om godkännande/anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan Tillsvidare Tidsbegränsad verksamhet Säsongsverksamhet Datum när verksamheten beräknas

Läs mer

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av företag/anläggning Anmälan om förändring i livsmedelsanläggning Livsmedelsföretagare Företagarens föreningens, nämndens (VD, firmatecknare)

Läs mer

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer:

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer: ANMÄLAN 1 (5) Om registrering av livsmedelsverksamhet enligt artikel 6 punkt 2 i förordning (EG) nr 852/2004. Anmälan avser Ny livsmedelsverksamhet Förändring av befintlig livsmedelsverksamhet Ny ägare:

Läs mer

Butik med manuell hantering Butik med bara förpackade livsmedel

Butik med manuell hantering Butik med bara förpackade livsmedel Miljö- och byggnämnden Box 500 343 23 Älmhult Tfn 0476-550 00 Fax 0476-151 72 UPPGIFTER FÖR 1(4) AVGIFTSKLASSNING FÖR LIVSMEDELSKONTROLL Uppgifter om verksamheten Anläggningens namn Org.nr/personnummer

Läs mer

Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning

Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning Sid 1 (5) Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning 613 81 Oxelösund registrator-kustb@oxelosund.se, 0155-380 00 Livsmedelsföretag Företag Postort Organisationsnummer Telefonnummer (även

Läs mer

Underlag för riskklassning av restaurang mm

Underlag för riskklassning av restaurang mm Underlag för riskklassning av restaurang mm Miljönämnden i mellersta Bohuslän Anmälare/Verksamhetsutövare Företagsnamn/Firmanamn Organisations-/Samordnings-/Personnummer* Livsmedelsanläggningens namn*

Läs mer

Beskrivning av verksamheten Skola/förskola med tillagningskök Skola/förskola med mottagningskök Vård- och omsorgsboende med mottagningskök

Beskrivning av verksamheten Skola/förskola med tillagningskök Skola/förskola med mottagningskök Vård- och omsorgsboende med mottagningskök Beskrivning av verksamheten Restaurang Skola/förskola med tillagningskök Café Skola/förskola med mottagningskök Pizzeria Vård- och omsorgsboende med tillagningskök Suschirestaurang Vård- och omsorgsboende

Läs mer

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma)

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Ifylld ansökan skickas till: Miljöenheten Ljusdals kommun 827 80 Ljusdal Verksamheten får inte påbörjas förrän ett beslut om godkännande av verksamheten har

Läs mer

Nedan finns avsnitt för olika typer av verksamheter, fyll endast i uppgifter på den verksamhet/de verksamheter som motsvarar din verksamhet.

Nedan finns avsnitt för olika typer av verksamheter, fyll endast i uppgifter på den verksamhet/de verksamheter som motsvarar din verksamhet. Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Datum Sida 1(7) Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning Skickas till Åtvidabergs kommun Miljökontoret Box 206 59725

Läs mer

Riskmodulen Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Riskmodulen Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner Riskmodulen Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner I riskmodulen värderas olika riskfaktorer som är kopplade till verksamheten i livsmedelsanläggningen. Modulen ger en risklass och en

Läs mer

HAGFORS KOMMUN 1(5) Miljö- och byggavdelningen ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING

HAGFORS KOMMUN 1(5) Miljö- och byggavdelningen ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING HAGFORS KOMMUN 1(5) Miljö- och byggavdelningen ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Livsmedelsföretagare Företagets namn Adress Ansvarig person E-postadress Organisations-/personnummer Postnummer

Läs mer

Ansök om registrering av livsmedelsanläggning

Ansök om registrering av livsmedelsanläggning Ansök om registrering av livsmedelsanläggning Sökande Anmälan avser ändring av befintlig verksamhet Sökande är (Endast ett val) Privatperson Företagare Personnummer * (Se 1) Förnamn * Efternamn * Gatuadress

Läs mer

Registrering av livsmedelsanläggning och underlag för riskklassificering och beslut om avgift för livsmedelskontroll

Registrering av livsmedelsanläggning och underlag för riskklassificering och beslut om avgift för livsmedelskontroll Registrering av livsmedelsanläggning och underlag för riskklassificering och beslut om avgift för livsmedelskontroll Information om kommunens hantering av personuppgifter finns bilagt längst ner i blanketten

Läs mer

ANMÄLAN om registrering av livsmedelanläggning enligt EG-förordning 852/2004.

ANMÄLAN om registrering av livsmedelanläggning enligt EG-förordning 852/2004. ANMÄLAN om registrering av livsmedelanläggning enligt EG-förordning 852/2004. 1 (4) Anmälan gäller Ny verksamhet. Befintlig anläggning, ny ägare, från och med den.. Ändring av befintlig verksamhet, samma

Läs mer

ANMÄLAN OM REGISTRERING / ÄNDRING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING

ANMÄLAN OM REGISTRERING / ÄNDRING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Samhällsutvecklingsförvaltningen ANMÄLAN OM REGISTRERING / ÄNDRING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING När ska man registrera livsmedelsanläggning? Alla verksamheter som hanterar eller säljer livsmedel ska registrera

Läs mer

Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning

Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning Livsmedelsföretag Företag Organisationsnummer Adress Postnummer Postadress Telefon E-post Livsmedelsanläggningens namn Kontaktperson Förnamn Efternamn Telefon (även riktnummer) E-postadress Fakturamottagare

Läs mer

Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning

Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning Sid 1 (5) Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning 613 81 Oxelösund registrator-kustb@oxelosund.se, 0155-380 00 Livsmedelsföretag Företag Postort Organisationsnummer Telefonnummer (även

Läs mer

Skickas till. Postnummer Ortnamn Telefon (även riktnr) Mobiltelefon. Annan. Tillagning/Inläggning/Gravning av rå fisk

Skickas till. Postnummer Ortnamn Telefon (även riktnr) Mobiltelefon. Annan. Tillagning/Inläggning/Gravning av rå fisk UNDERLAG Datum Riskklassificering Sida 1 (5) Miljö- och byggenheten 933 81 ARVIDSJAUR 0960-155 00, kommun@arvidsjaur.se Skickas till Livsmedelsföretagets namn (enligt registreringsbevis) Organisations-/Samordnings-/Personnummer

Läs mer

Steg för steg 1 (6) Vad ska jag skriva i min Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning? Här får du all hjälp du behöver!

Steg för steg 1 (6) Vad ska jag skriva i min Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning? Här får du all hjälp du behöver! Steg för steg 1 (6) Vad ska jag skriva i min Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning? Här får du all hjälp du behöver! 1. Anmälan avser Ny livsmedelsanläggning Kryssa i rutan om det inte har funnits

Läs mer

Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning

Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning Underlag för riskklassificering av sanläggning INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna

Läs mer

Anmälan för registrering av 1(5) livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av 1(5) livsmedelsanläggning Anmälan för registrering av 1(5) Insänds till: Krokoms kommun Bygg- och miljönämnden 835 80 Krokom Tid som anmälan avser Från och med, datum Till och med, datum Tills vidare Sökande, verksamhetsutövare

Läs mer

Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning

Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning Sid 1 (5) Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning Box 206, 597 25 Åtvidaberg kommun@atvidaberg.se, 0120-830 00 Livsmedelsföretag Företag Postort Organisationsnummer Telefonnummer (även

Läs mer

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. kontrolltid. Fastställd: 2013-11-29 av enhetschefen för kontrollstödsenheten Ersätter: 2011-08-25

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. kontrolltid. Fastställd: 2013-11-29 av enhetschefen för kontrollstödsenheten Ersätter: 2011-08-25 Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid Ersätter: 2011-08-25 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Syftet med vägledningen... 3 2 Begrepp

Läs mer

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning VERSIONSNR 2018-04-25 SID 1/5 SKICKA TILL MILJÖAVDELNINGEN Avgift för registrering och livsmedelskontroll En avgift motsvarande en timmes handläggning kommer

Läs mer

Anmälan livsmedelsanläggning (uppgifter för registrering)

Anmälan livsmedelsanläggning (uppgifter för registrering) 1(5) Anmälan livsmedelsanläggning (uppgifter för registrering) Ny anläggning eller ägarbyte Annat: Livsmedelsföretagare Företagets namn Organisationsnummer (personnummer vid enskild firma) Företrädarens

Läs mer

Miljö- och Samhällsbyggnad 241 80 Eslöv

Miljö- och Samhällsbyggnad 241 80 Eslöv Miljö- och Samhällsbyggnad 241 80 Eslöv Verksamhetsbeskrivning för livsmedelsanläggning Denna blankett kan användas som bilaga till ansökan om godkännande/registrering och riskklassificering Datum: Verksamhetens

Läs mer

Underlag för riskklassificering

Underlag för riskklassificering Information Avgift betalas enligt kommunens fastställda taxa. För att starta formuläret vänligen klicka 'Framåt'. Verksamhet Säsongsverksamhet Bedrivs säsongsverksamhet? * (Endast ett val) Ja Nej Hur många

Läs mer

Anmälan/Ansökan om registrering/godkännande av Livsmedelsanläggning Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anmälan/Ansökan om registrering/godkännande av Livsmedelsanläggning Samhällsbyggnadsförvaltningen Anmälan/Ansökan om registrering/godkännande av Livsmedelsanläggning Samhällsbyggnadsförvaltningen Personuppgifter behandlas i enlighet med PUL, personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning Diarienummer (ifylles av myndig het) : Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17, AX -22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax Hemsida: www.amhm.ax

Läs mer

ANMÄLAN Registrering av livsmedelsanläggning

ANMÄLAN Registrering av livsmedelsanläggning 1(4) ANMÄLAN Registrering av livsmedelsanläggning enligt Art.6.2 EG förordning nr 852/2004 För mer information eller rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret. Handläggningsavgift 1100 kronor.

Läs mer

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet 1 Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn vid enskilda firma Organisationsnummer/Personnummer Adress Kontaktperson Telefonnummer

Läs mer

Riskkvalificering av livsmedel

Riskkvalificering av livsmedel Verksamhet Ange det/de alternativ som bäst överensstämmer med anläggningens huvudsakliga inrikting/inriktningar och besvara följande frågor Säsongsverksamhet Driver ni säsongverksamhet * (Endast ett val)

Läs mer

Klassning av livsmedelsanläggningar i ledet efter primärproduktionen och beräkning av kontrolltider

Klassning av livsmedelsanläggningar i ledet efter primärproduktionen och beräkning av kontrolltider Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Klassning av livsmedelsanläggningar i ledet efter primärproduktionen och beräkning av kontrolltider (Remissversion: 2010-05-28) Fastställd: 2010-xx-xx av avdelningschefen

Läs mer

Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid

Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Syftet med vägledningen... 3 1.2 Syftet med kontrollen... 3

Läs mer

Uppgifter om företaget Företagets alternativt företagarens fullständiga namn

Uppgifter om företaget Företagets alternativt företagarens fullständiga namn Anmälan/Ansökan om registrering/godkännande av livsmedelsanläggning Samhällsbyggnadsförvaltningen Anmälan avser ett av följande tre alternativ Ny livsmedelsanläggning Ägarbyte Datum för ägarbyte: Ange

Läs mer

Registrering av livsmedelsverksamhet Anmälan artikel 6.2 i Förordning (EG) nr 852/2004 och 8 LIVS FS 2005:20

Registrering av livsmedelsverksamhet Anmälan artikel 6.2 i Förordning (EG) nr 852/2004 och 8 LIVS FS 2005:20 1(5) Registrering av livsmedelsverksamhet Anmälan artikel 6.2 i Förordning (EG) nr 852/2004 och 8 LIVS FS 2005:20 *) = obligatorisk uppgift Administrativa uppgifter *) Företagsnamn (juridisk person) *)

Läs mer

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat 1 (5) Anmälan om registrering av anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas och bearbetas Ny livsmedelsanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning

Läs mer

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten ANMÄLAN OM REGISTRERING Anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas eller bearbetas Anmälan om registrering Ny livsmedelsanläggning Skickas till: Vårgårda kommun Bygg- och miljöavdelningen 447

Läs mer

Riskkvalificering av livsmedel

Riskkvalificering av livsmedel Verksamhet Ange det/de alternativ som bäst överensstämmer med anläggningens huvudsakliga inrikting/inriktningar och besvara följande frågor Säsongsverksamhet Driver ni säsongverksamhet * (Endast ett val)

Läs mer

Vid ägarbyte Namn på den tidigare anläggningen: Fast lokal i byggnad Tält/Marknadsstånd Ambulerande verksamhet

Vid ägarbyte Namn på den tidigare anläggningen: Fast lokal i byggnad Tält/Marknadsstånd Ambulerande verksamhet 1 (5) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Enligt artikel 6 förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien och 11 LIVSFS 2009:5 Sökande planerar: Ny livsmedelsanläggning

Läs mer

Mobiltelefon. Platsbunden lokal Fordon el liknande Tält, marknadsstånd Annat. Gemensamhetsanläggning (ytterligare upplysningar kommer att krävas in)

Mobiltelefon. Platsbunden lokal Fordon el liknande Tält, marknadsstånd Annat. Gemensamhetsanläggning (ytterligare upplysningar kommer att krävas in) Anmälan om registrering Anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas eller bearbetas Ny livsmedelsanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning

Läs mer

A N M ÄL A N O M R E G I S T R E R I N G O C H U N D E R L A G F Ö R R I S K K L A S S I F I C E R I N G A V L I V S M E D E L S A N L Ä G G N I N G

A N M ÄL A N O M R E G I S T R E R I N G O C H U N D E R L A G F Ö R R I S K K L A S S I F I C E R I N G A V L I V S M E D E L S A N L Ä G G N I N G A N M ÄL A N O M R E G I S T R E R I N G O C H U N D E R L A G F Ö R R I S K K L A S S I F I C E R I N G A V L I V S M E D E L S A N L Ä G G N I N G Anmälan om registrering Observera att anmälan ska inlämnas

Läs mer

Taxa för prövning och kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för prövning och kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen Taxa för prövning och kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 20 november 2017, 168 Diarienummer KS.2017.304 och ALL.2017.982 (SBN) Taxan träder i kraft den

Läs mer

Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter

Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter Vägledning Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av Livsmedelsverket ger ut en vägledning om riskklassificering av. Denna vägledning beräknas vara klar i sin helhet i slutet av november

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Version Anmälan skickas till: Orust Kommun Sektor miljö och bygg Henån Eller

Version Anmälan skickas till: Orust Kommun Sektor miljö och bygg Henån Eller Version 2018-05-24 Anmälan skickas till: Orust Kommun Sektor miljö och bygg 473 80 Henån Eller miljo@orust.se ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Ny registrering Ny ägare inklusive bolagsändring

Läs mer

Kom ihåg att lämna in anmälan i tid eftersom det utgår en sanktionsavgift om verksamheten påbörjas innan den är registrerad.

Kom ihåg att lämna in anmälan i tid eftersom det utgår en sanktionsavgift om verksamheten påbörjas innan den är registrerad. ANMÄLAN AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Skicka in anmälan senast 2 veckor innan verksamheten startar BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöförvaltningen Kom ihåg att lämna in anmälan i tid eftersom det utgår en

Läs mer

ANMÄLAN om registrering av livsmedelanläggning enligt EG-förordning 852/2004.

ANMÄLAN om registrering av livsmedelanläggning enligt EG-förordning 852/2004. ANMÄLAN om registrering av livsmedelanläggning enligt EG-förordning 852/2004. 1 (4) Anmälan gäller Ny verksamhet. Befintlig anläggning, ny ägare, från och med den.. Ändring av befintlig verksamhet, samma

Läs mer

Anläggningen som ansökan avser gäller en verksamhet som kommer att bedrivas:

Anläggningen som ansökan avser gäller en verksamhet som kommer att bedrivas: VILHELMINA KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden ANMÄLAN 1 (8) om registrering/ändring av livsmedelsverksamhet (förordning (EG) nr 852/2004) Anmälan avser Ny anläggning Betydande ändring av befintlig anläggning

Läs mer

Anmälan livsmedelsanläggning (uppgifter för registrering)

Anmälan livsmedelsanläggning (uppgifter för registrering) 1(6) Anmälan livsmedelsanläggning (uppgifter för registrering) Ny anläggning eller ägarbyte Annat: Livsmedelsföretagare Företagets namn Organisationsnummer (personnummer vid enskild firma) Företrädarens

Läs mer

Tillämpning av ny vägledning

Tillämpning av ny vägledning PM 1 (1) 2010-11-01 Tillämpning av ny vägledning Följande vägledning fastställdes av Livsmedelsverket den 12 oktober 2010. I vägledningen redovisas en reviderad modell för beräkning av myndigheternas behov

Läs mer

Påfyllningsbehållare (till elektroniska cigaretter) Faktureringsadress (om annan än ovan)

Påfyllningsbehållare (till elektroniska cigaretter) Faktureringsadress (om annan än ovan) 1 (5) Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, folkölsförsäljning, tobaksförsäljning, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Anmälan skickas till Miljörvaltningen (adressuppgifter

Läs mer

ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING

ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING ANMÄLAN ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Ny livsmedelsanläggning Livsmedelsföretagare Registrerat firmanamn: Adress: Ägarbyte Organisations-/personnummer: Postnummer och Ort: Tel arb: Mobil:

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Antagen av kommunfullmäktige 119/2015 att gälla från den 1 januari 2016 att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 99/2014 upphör att gälla från samma

Läs mer

Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter

Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter Vägledning Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av Livsmedelsverket ger ut en vägledning om riskklassificering av. Denna vägledning beräknas vara klar i sin helhet i slutet av november

Läs mer

Anmälan/ansökan livsmedelsanläggning

Anmälan/ansökan livsmedelsanläggning VERSIONSNR 2014-09-29 SID 1/6 Anmälan/ansökan livsmedelsanläggning SKICKA TILL MILJÖENHETEN Nyanmälan Ändringsanmälan 1. Livsmedelsföretag LIVSMEDELSFÖRETAGETS NAMN PERSON-/ORGANISATIONSNUMMER FIRMATECKNARE/SÖKANDE

Läs mer

Vägledning. Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter

Vägledning. Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter Vägledning Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av Innehåll 1 Inledning...4 2 Syfte och omfattning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Omfattning...4 2.3 Övrig aktuell lagstiftning och aktuella

Läs mer

Anmälan om Registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om Registrering av livsmedelsanläggning MILJÖFÖRVALTNINGEN Anmälan om Registrering av livsmedelsanläggning Anmälan ska ha kommit in till miljöförvaltningen minst två veckor innan verksamheten startar. Du får starta tidigare om du har fått ett

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Dokumentets giltighet och beslut Dokumentnamn: Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Läs mer