Innehållsförteckning. Omvärldsanalysens betydelse ökar. omvärldsanalys växjö kommun 2009 O M V Ä R L D S A N A L Y S O M V Ä R L D S A N A L Y S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Omvärldsanalysens betydelse ökar. omvärldsanalys växjö kommun 2009 O M V Ä R L D S A N A L Y S O M V Ä R L D S A N A L Y S"

Transkript

1 Omvärldsanalys 2009

2 O M V Ä R L D S A N A L Y S O M V Ä R L D S A N A L Y S Innehållsförteckning Omvärldsanalysens betydelse ökar Innehållsförteckning Inledning Omvärldsanalysens betydelse ökar Växjö en framtidskommun Konkurrensen mellan kommuner ökar men kommuner behöver varandra Transporternas betydelse ökar Boendet blir viktigare i människors liv Upplevelser och besöksnäring allt viktigare Växjö en framtidskommun förslag till åtgärder Framtidens samhälle Mångfalden i befolkningen ökar Ökat fokus på hälsa och välbefinnande men hälsan är ojämlik Fler äldre och äldre som resurs Trygghetsbehovet ökar Framtidens samhälle förslag till åtgärder Kunskap är framtid Kulturens betydelse för utveckling och tillväxt ökar Varslen ökar men det är arbetskraftsbrist Från kunskap till förståelse Morgondagens medarbetare kräver mer Kunskap är framtid förslag till åtgärder Attraktion och framgång stavas med e Ökade krav på e-tjänster Demokrati och insyn kräver mer digitala medel Förändrat samhällsengagemang Attraktion och framgång stavas med e förslag till åtgärder Växjö Europas grönaste stad Miljöfrågorna får större betydelse i samhällsutvecklingen och hos företag Klimatet förändras Priset på energi ökar med kraftiga svängningar däremellan Växjö Europas grönaste stad förslag till åtgärder Eget arbete med omvärldsanalys Nätverk omvärldsanalys Nästan alla organisationer arbetar idag formellt eller informellt med någon form av omvärldsbevakning. Samtidigt blir den systematiska analysen av omvärlden allt vanligare även bland företag, myndigheter och kommuner. Orsakerna är flera: Storskaliga samhällsförändringar som till exempel globalisering och hotbilder kring klimat, energi och pandemier har gjort att känslan av osäkerhet ökat. Myndigheter och kommuner har i allt högre grad gått från detaljstyrning till resultatstyrning, vilket skapat behov av underlag för strategiskt handlande. Den ökande konkurrensen mellan landets kommuner/städer har bidragit till ett ökat behov av sammanhangsanalys och identifiering av styrkor respektive svagheter. Syftet med aktiv omvärldsbevakning och noggrann analys är att med hjälp av information och kunskap kunna upptäcka mönster, vinna insikter och dra slutsatser. På så sätt kan Växjö kommun ligga steget före och utveckla verksamheten i takt med samhällets snabba förändringar. Årets rapport är en omarbetning av Omvärldsanalys för Växjö kommun som kom Frågeställningen nu är densamma: Hur gör vi Växjöregionen attraktiv mot år 2020? Det är mot bakgrund av denna frågeställning som trender identifierats och konsekvenser analyserats. En nyhet i årets rapport är att den innehåller förslag till åtgärder, det vill säga förslag på möjliga handlingsalternativ för att möta trenderna. Dessa förslag till åtgärder ska ses som utgångspunkter och källor till inspiration för vidare diskussioner. Dispositionen av årets rapport är förändrad jämfört med föregående års. Nu är trenderna grupperade utifrån områden: Växjö en framtidskommun Framtidens samhälle Kunskap är framtid Attraktion och framgång stavas med e Växjö Europas grönaste stad I slutet av varje kapitel finns förslag till åtgärder inom respektive område. Slutligen finns en lathund för hur omvärldsanalysrapporten kan användas för eget arbete; i arbetsgruppen, ledningsgruppen eller motsvarande. Mer information om Växjö kommuns omvärldsanalys finns på

3 V ä x j ö e n f r a m t i d s k o m m u n V ä x j ö e n f r a m t i d s k o m m u n Konkurrensen mellan kommuner ökar men kommuner behöver varandra Idag konkurrerar landets kommuner om kunder på samma sätt som företag. Kommunernas verklighet utgörs av allt snabbare förändringar, hårdare konkurrens om medborgare och skatteintäkter samt tuffare budgetramar. Man konkurrerar om invånare, företag, arbetstillfällen, evenemang och uppmärksamhet. Varje kommun måste därför profilera och marknadsföra sina respektive unika värden för att locka till sig kunder. En av flera drivande krafter bakom den ökande konkurrensen är det faktum att dagens mest vitala produktionsresurser utgörs av arbetskraft och kapital och att dessa är rörliga över kommun-, regionoch nationsgränserna. En annan orsak är urbaniseringen, där stora städer fungerar som magneter för unga människor. En mottrend eller konsekvens av den ökande konkurrensen är regionförstoringstrenden. Den handlar om att kommunerna behöver varandra, kompletterar varandra och skapar varandras framgångar snarare än att de utgör varandras konkurrenter. Exempel på regionförstoring är att samverkan över större geografiska områden ökar. Nya funktionella regioner växer fram oberoende av formella lands-, läns- och kommungränser. Den ekonomiska tillväxten koncentreras allt mer till större urbana regioner medan andra delar av Sverige avfolkas. Behovet av att skapa större och färre regioner finns hos den offentliga samhällsorganisationen eftersom den på längre sikt kommer att utsättas för påfrestningar av den demografiska utvecklingen, de ekonomiska förutsättningarna och den ökande globaliseringen. De ekonomiska utmaningarna har hittills lyckats pareras genom utjämningssystemet för kommunernas skatteintäkter och genom särskilda insatser från staten. Men påfrestningarna på utjämningssystemet kommer att öka vilket medför ny debatt om solidariteten mellan kommuner. Växjö en framtidskommun Enligt forsknings- och konsultföretaget Kairos Futures rapport Framtidsbarometer för Sveriges kommuner är följande viktiga framgångsfaktorer för en kommun: en stor regional arbetsmarknad, högt utbildad befolkning, låg kommunalskatt och nyföretagande. Detta är faktorer som har haft och fortfarande har stor betydelse för flyttströmmar och som lockar såväl människor som företag. Vilka blir då framtidens framgångsfaktorer? Kairos Future gör bedömningen att kultur och trygghet kommer att utgöra viktiga beståndsdelar i en kommuns attraktivitet. Framtidsbarometern rankar Sveriges kommuner utifrån vilka förutsättningar de bedöms ha att i framtiden attrahera medborgare och få företag att växa. Växjö kommun har ranking 37 och går enligt denna undersökning en ljus framtid till mötes. Enligt Geobrands undersökning Attraktionsindex Växjö 2008 ligger Växjös attraktionskraft som boendeort i närheten till kontinenten, fungerande kommunikationer, stadens storlek och närheten till naturen. Ord som förknippas med Växjö är lugn, trygg och gästvänlig. Dock är det inte så många som uppfattar staden som upplevelserik, pulserande eller storstadslik. När konkurrensen hårdnar skapas en ständig jakt på innovation och förnyelse, exempelvis genom ny, spännande arkitektur, nya mötesplatser och intressanta evenemang allt i syfte att skapa tillväxt och utveckling. Ett starkt varumärke är en tillgång för en stad när det gäller att profilera sig. Fler och fler kommuner utvecklar och marknadsför sitt varumärke. Människor lokaliserar sig där de bäst får sina behov uppfyllda vad gäller bostad och arbete. Kommuner och regioner kan öka sina konkurrensfördelar genom att skapa förhållanden som lockar till sig invånare. Verksamheter inom den offentliga sektorn måste ifrågasätta sitt sätt att arbeta och hela tiden söka nya vägar för att arbeta effektivare, ofta i nya konstellationer. För att uppnå ekonomiska och storskaliga lösningar har kommuner börjat samverka i olika former, till exempel kommunalförbund. För att hantera utvecklingsfrågor får regionen som arena en allt större betydelse. I takt med att kommunikationerna förbättras skapas förutsättningar för växande arbetsmarknadsregioner. Storleken på de lokala arbetsmarknaderna, samt koncentrationen av företag och människor, har en avgörande betydelse för en regions konkurrensförmåga och tillväxtmöjligheter. Regionförstoring möjliggör ett mer differentierat näringsliv som minskar konjunkturberoendet och gör de enskilda kommunerna mindre sårbara. Det finns en risk att Södra Smålandsregionen hamnar i utkanten av de tongivande regionerna och därmed långt ifrån de instanser där besluten fattas, vilket kan innebära regional segregation och demokratiunderskott. Kommunernas verklighet kommer troligtvis i förlängningen att leda till kommunsammanslagningar för att mindre kommuner ska klara sina åtaganden.

4 V ä x j ö e n f r a m t i d s k o m m u n a v s n i t t s r u b r i k V ä x j ö e n f r a m t i d s k o m m u n Transporternas betydelse ökar Transporter av människor och gods har varit en förutsättning för samhällets utveckling från stenålder till industrisamhälle. Rörlighet är ett smörjmedel i tillvaron. Genom fysisk rörlighet eller kommunikation kan obalanser utjämnas och resurser utnyttjas bättre. Goda kommunikationer är en viktig förutsättning för att en region ska utvecklas som arbetsmarknad och boendemiljö. För nästan alla kommuner inverkar pendling och regionförstoring positivt på kommunens tillväxt, arbetskraftsförsörjning och lönenivåer. Den svenska arbetspendlingen har ökat för varje år sedan 90-talet och antalet personer som dagligen förflyttar sig över minst en kommungräns har ökat markant. År 2006 pendlade 31 procent Väl utvecklade allmänna kommunikationer är en faktor som gör Växjö kommun attraktiv att bo och leva i. En väl fungerande kollektivtrafik skapar en tillgänglighet som är väsentlig för kommunens egna invånare och näringsidkare, liksom för deras besökare. Växjöregionens transportsystem måste vara förenligt med en hållbar utveckling och behöver utvecklas på ett sätt som kan möta klimat förändringar och ökade energipriser. Ett starkt regionalt samarbete kommer att bli en allt viktigare förutsättning för att få statligt stöd för infrastruktursatsningar. Det ökade trafiktrycket på centrala Växjö kan innebära problem för centrums attraktion och utveckling. Arbetspendling är en förutsättning för en rörlig och flexibel arbetsmarknad i ett läge då antalet varsel ökar. av den förvärvsarbetande befolkningen över minst en kommungräns. Fyra kategorier pendlare kan identifieras; boendependlare, tidigare arbetslösa pendlare, karriärpendlare och pendlare som är nya i arbetskraften. Den största gruppen idag är karriärpendlare. Från regeringens sida finns klara signaler att framtidens infrastrukturbehov i större utsträckning måste lösas genom en samfinansiering mellan stat, kommun, region och näringsliv, vilket ställer krav på kommunernas och regionernas samarbetsförmåga samt på kontakterna med näringslivet. Exempelvis ska kommuner och landsting i Mälardalen och Östergötland vara med och finansiera Citybanan med två miljarder kronor. Boendet blir allt viktigare i människors liv Boendet är en del i ett växande behov av att uttrycka sin identitet. Valet av livsstil blir allt viktigare när man väljer boende. Människor dras till andra med samma intressen för en del betyder det storstaden och för andra den raka motsatsen. Tendensen är ett stamboende där lika söker lika. Vi ser höga fastighetspriser i charmiga boendemiljöer som ligger nära vatten och storstad. Bostadskonsumtionen har fyrdubblats under de senaste decennierna. Bostaden är den viktigaste sociala miljön för de flesta. Tyréns pekar i sin studie om botrender ut några tydliga trender vad gäller människors boendepreferenser: Trygghet i boendemiljön. Det finns en ökad andel av de tillfrågade som efterfrågar ett extra säkert område där stängsel håller oönskade individer/grupper utanför och som samtidigt markerar vem som hör till. Livsstilsboende. Viktoria Park utanför Malmö är ett av de tydligaste exemplen på livsstilsboende där man genom sitt lägenhetsköp och tillhörande serviceavgift får tillgång till en högre servicenivå. Ökat fokus på miljötänkande och människors ökade villighet att aktivt göra miljövänliga tillval i sitt boende. Det finns en stor grupp som ser positivt på att minska boendeytan för att uppnå lägre boendekostnader. Allt fler ställer höga tekniska krav på sitt boende, till exempel i form av nya, flexibla och smarta lösningar för hemmets infrastruktur Möjligheten för en kommun att erbjuda trygga och attraktiva boendemiljöer är en viktig konkurrensfaktor. Växjö kommun har länge haft en relativt stabil befolkningsökning men den sker till viss del på bekostnad av kringliggande kommuner. Det är av stor vikt att Växjö kommun även har ett regionalt perspektiv på befolkningsfrågan och i en förlängning även på hur vi utnyttjar regionens styrkor när vi planerar för nya och marknadsför befintliga boendemiljöer. Ökat stamboende leder till ökad segregation vilket i sin tur får negativa konsekvenser för den upplevda tryggheten. För att uppnå den nya och trygga staden krävs attraktiva stadsdelar med blandade funktioner som bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och nöjen ned på kvartersnivå.

5 V ä x j ö e n f r a m t i d s k o m m u n V ä x j ö e n f r a m t i d s k o m m u n Upplevelser och besöksnäring allt viktigare Många faktorer pekar på att den subjektiva upplevelsen kommer att spela en allt större roll i samhällsutvecklingen. I en tid då människans basbehov är tillfredsställda får upplevelser större utrymme. Den fria tiden värderas allt högre. Många investerar i personliga upplevelser. Besöksnäringen har en betydande roll i världsekonomins utveckling och den rollen kommer att förstärkas ytterligare. Morgondagens resenärer blir allt mer resvana och ställer allt högre krav på destinationer och upplevelser. Destinationer som kan erbjuda en mångfald av upplevelser kommer att bli mer populära, men det kommer också att bli allt viktigare att kunna semestra på hemmaplan. En allvarlig lågkonjunktur ändrar, åtminstone för en tid, inriktningen på några av de ovanstå ende drivkrafterna. Mindre pengar på fickan betyder mindre fokus på spektakulärt och exklusivt och mer fokus på ha råd. En trend mot ökat hemmasemestrande stanna hemma, campa, vandra i fjällen och så vidare är möjlig och understöds av miljösamvetet. Tiden som valuta tappar också i värde under en allvarlig lågkonjunktur när fler är arbetslösa och har mer tid än pengar. Det ställs krav på upplevelsebaserade aktiviteter i kommunen. Det är viktigt att följa utvecklingen inom området för att kunna möta boendes och besökares önskemål. Hur skapar Växjö en kombination av rekreation och exotisk upplevelse? Upplevelser och resor av typen once in a lifetime blir allt mer populära. Denna typ av resande/upplevelser innehåller ofta någon form av lärande eller personlig utveckling, där till exempel långdistansvandring, matlagning och målning ingår. Bristen på kreativ utveckling i vardagslivet ökar intresset för denna typ av resande/upplevelser. Å andra sidan skapar den växande jakten på färdigdesignade upplevelser ett nytt behov av enklare och mer äkta upplevelser, gärna gratisupplevelser som till exempel naturupplevelser. Det finns också en trend att lugna ner tempot, att ta vara på enkla saker i livet att bara finnas till. Förslag på åtgärder Region/attraktion Växjö kommun bör ta initiativ till en högre grad av samarbete i regionen, bland annat kring utvecklingen av såväl nya som befintliga boendemiljöer. Regionens intressen behöver bevakas och regionens roll stärkas. Det är i Växjös intresse att hela regionen växer och utvecklas. Direktval till regionfullmäktige kan frambringa starka regionala företrädare. Växjö kommun bör, inom sina verksamheter, utöka och utveckla samarbetet med övriga kommuner i regionen för att öka samarbetet och minska konkurrensen mellan kommunerna. Växjö kommun och hela regionen borde vinna på en satsning där småstadens och landsbygdens fördelar profileras; lugnet, tryggheten och närheten till naturen, samtidigt som man har tillgång till storstadens utbud i form av universitet, kultur med mera. Transporter Växjö kommun måste möta utmaningarna när det gäller allmänna kommunikationer, regionförstoring och arbetspendling. Därför bör kollektivtrafiken utvecklas genom utökad turtäthet med fler tåg och bussar. Som ett första steg i omställningen till ett klimatvänligare transportsystem bör kollektivtrafiken med omedelbar verkan förses med ett antal biogasbussar. I ett senare skede bör hela bussflottan konverteras till att vara biogasdriven. På längre sikt bör en egen biogasanläggning etableras inom kommunen. För att få medel till kommande infrastrukturinvesteringar måste arbetet med att bygga allianser och samverkan på mellankommunal, regional och mellanregional nivå fortsätta. Boende När människors otrygghetskänsla ökar får upplevelsen av trygghet större betydelse för hur pass attraktiv man tycker att en stad eller en stadsdel är. Växjö kommun behöver lägga kraft på gestaltningen av allmänna platser, parker, gång- och cykelstråk i hela staden och inte bara centrum för att Växjö stad ska ses som en trygg och attraktiv kommun. Växjö kommun bör få till stånd ett bättre helhetsgrepp vid planering av nya bostadsområden. Hela bostadsområden måste planeras gemensamt av exploatörer och kommun istället för att varje enskild aktör planerar sin del. Växjö kommun bör etablera en tydligare dialog med exploatörer avseende vad staden/bostadsområden behöver för att skapa en varierad och attraktiv boendemiljö. Uppleva Varumärket Europas grönaste stad är en potentiell framgångsfaktor som bör utnyttjas mer. Varumärket bör inkludera de natur- och sjöresurser som finns i kommunen och samtidigt marknadsföra de rika upplevelsemöjligheterna kring dessa. Växjö uppfattas inte som en pulserande stad och nöjesutbudet får lågt betyg i undersökningar. Sport och idrott får relativt bra betyg. Insatser för att stimulera utbudet av nöjen och upplevelser behövs. Växjö kommun bör, i stadsplanering och i planering av bostadsområden, eftersträva gratisupplevelser eller trivselfaktorer exempelvis i form av mötesplatsbildningar, träffpunkter och parker så att allmänna platser får en funktion som bidrar till att öka tryggheten. Kulturarvet och kulturmiljön har stor betydelse för en positiv livsmiljö och som attraktionskraft inom upplevelsenäringen. Växjö kommun bör bidra till att stärka den småländska livsmiljön, i boendet, i stadsmiljöer och på landsbygden

6 f r a m t i d e n s s a m h ä l l e f r a m t i d e n s s a m h ä l l e Mångfalden i befolkningen ökar En demografisk förändring i form av ökad kulturell heterogenitet har ägt rum i Sverige, liksom i många andra länder. I dagens Sverige lever närmare 2 miljoner människor med utländsk härkomst och 1,2 miljoner av dessa är födda utomlands. Det är en mångfacetterad grupp som skiljer sig åt i avseenden som språk, kultur och religion. Världen förändras, den krymper i takt med att vi blir mer mobila. Nya möjligheter att bo, arbeta och studera på olika platser i världen uppkommer. Nationella gränser försvinner, vilket möjliggör ökad rörlighet. Migration blir en naturlig del av människors livsprojekt. Även faktorer som krig och svält är orsaker till att människor lämnar sitt hemland. Detta har lett till att migrationen ökat väsentligt. I framtiden kommer invandringen att öka och invandringsnettot kommer att ha större betydelse för befolkningsökningen än födelsenettot. Enligt SCB:s prognos kommer dock inte invandringen att räcka för att klara den ökande försörjningsbörda som uppstår till följd av en allt äldre befolkning. Integrationen av invandrare är av central betydelse. Under 2008 har cirka 900 personer invandrat till Växjö och invandringen utgör en betydande del av Växjö kommuns befolkningsökning. Framtidens samhälle Att döma av den betydligt lägre andelen förvärvsarbetande bland utrikesfödda (cirka 57 procent) jämfört med inrikesfödda (cirka 80 procent) så behöver större vikt läggas vid introduktion, utbildning i svenska språket och utbildningsanpassning. Den låga förvärvsfrekvensen bland utrikesfödda innebär ett dåligt utnyttjande av arbetskraftsresurserna och ett socialt utanförskap som hämmar utvecklingen på flera plan. I ett samhälle där utanförskapet växer ökar också diskriminering, främlingsfientlighet och fundamentalism. I takt med att migrationen ökar blir integrationen en allt större utmaning. Idag kan man se att invandrare som grupp får det allt sämre. Kommunens strategiska integrationsarbete är av stor betydelse för att gynna en snabb etablering i Växjösamhället. Med en ökad försörjningsbörda behöver vi ha så många arbetsföra människor som möjligt i arbete. Det är viktigt att sysselsätta och/eller kompetensutveckla de invandrare som finns här idag. Det faktum att migrationsverket inte ställer krav på sysselsättning under asyltiden kan medföra långvariga negativa effekter för invandrares etablering i kommunerna. Detta kommer troligtvis att förändras framöver och kommunen kan istället komma att få ett större ansvar i denna fråga. Förmågan att ta tillvara mångetnisk och mångkulturell kompetens kan bli en av de viktigaste förutsättningarna för att den offentliga sektorn ska kunna klara sin långsiktiga kompetensförsörjning. En sådan förmåga ökar också möjligheterna att bättre tillgodose medborgarnas och företagens mångfaldiga behov av service och bemötande. Sverige har utvecklats från ett relativt homogent land till ett mer heterogent. Mångfalden i dagens samhälle är lika nödvändig som oundviklig. Mångfald, olikhet, identitet och pluralism är viktiga begrepp honnörsord i dagens samhälle och betraktas som källa till nytänkande, dynamik och innovationer. Invandringen och den kulturella mångfalden ses som en potentiell tillväxtfaktor för samhället. Verkligheten idag ser dock något annorlunda ut. Många människor upplever mångfalden som ett hot snarare än en tillgång. Strukturella och diskriminerande hinder på arbetsmarknaden gör det svårt för invandrare att få jobb och klyftorna mellan utrikes- och inrikesfödda ökar. Ett socialt landskap av långtidsarbetslöshet, utanförskap och segregation har vuxit fram

7 f r a m t i d e n s s a m h ä l l e f r a m t i d e n s s a m h ä l l e Ökat fokus på hälsa och välbefinnande men hälsan är ojämlik Att må bra och ha en god hälsa prioriteras allt högre. Mycket pengar och tid läggs på att eftersträva välbefinnande och en av drivkrafterna bakom är vår tids skönhetsideal; att vara smal, stark, ungdomlig och fysiskt vältränad, vilket i sin tur speglar vår kulturs grundläggande värderingar om självständighet, självkontroll, ungdomlighet och tävling. Hälsobegreppet breddas från att ha definierats som att inte vara sjuk till att må bättre än bra. Kairos Future menar att det framför allt är högutbildade kvinnor i storstäderna som leder de nya hälsotrenderna. I denna grupp är det en stor andel som definierat hälsa som att se bra ut. Denna grupp anser att var och en har ansvar för sin egen hälsa, men absolut inte för någon annans. De lägger extra pengar på mat för att den ska vara ekologisk, obesprutad och fri från gifter. De tycker att det är viktigt att träna och är öppna för tjänster som gör det möjligt att må bättre än bra. Samtidigt som medvetenheten om god hälsa ökar så ökar också riskbeteendet bland ungdomar, exempelvis vad gäller användning av narkotika och alkohol. Samtidigt som den hälsotrend som beskrivs ovan tar fart så ökar ohälsan i vissa grupper; lågutbildade, låginkomsttagare och utrikesfödda. Under de senaste åren har fokus varit på att vår hälsa beskrivs i termer av individens val av livsstil, medan det har varit mindre fokus på hur sociala faktorer påverkar hälsan. Levnadsvanor som medför hälsorisker har ett starkt inbördes samband med människors sociala situation. Dålig ekonomi och brist på inflytande över arbete och livssituation ökar kraftigt sårbarheten för sjukdomar som har samband med livsstilen och minskar också i hög grad möjligheterna till förändring. När man ser på de flesta hälsorelaterade levnadsvanorna finner man därför kraftiga sociala skillnader. Kraftig övervikt och daglig rökning är vanligast bland lågavlönade och personer med kortvarig utbildning och särskilt då bland lågavlönade kvinnor, som befinner sig i en särskilt utsatt situation. Fler äldre och äldre som resurs Svenska folket blir i likhet med västvärldens och Japans befolkningar allt äldre. Medellivslängden ökar till följd av bättre levnadsförhållanden och medicinska framsteg. De stora efterkrigsgenerationerna närmar sig nu pensionsåldern. De utgör den friskaste och mest välbeställda pensionärsgenerationen hittills. Fram till 2020 kommer antalet pensionärer att ha stigit till två miljoner samtidigt som gruppen under 65 år minskar något. På grund av en relativt låg fertilitet och längre medellivslängd ska färre försörja fler. Växjö kommunkoncern står inför stora pensionsavgångar. Fram till 2015 beräknas nästan en tredjedel av de anställda gå i pension. Arbetsmarknaden i sin helhet, liksom Växjö kommunkoncern, kommer att stå inför mycket stora rekryteringsbehov. Ska välfärdsystemet i grunden kunna upprätthållas fordras att arbetslivet öppnas och breddas för att ta till vara äldre som en resurs. Detta kan ske genom attitydförändringar samt ekonomiska och individuella incitament. Arbetslivet måste förändras så att äldre görs mer delaktiga. En förändrad livscykel håller på att etableras. Den innebär lång utbildningstid, senare inträde i arbetsliv och familjebildningar, samtidigt som allt fler äldre både vill och kan delta i arbetslivet, föreningslivet och frivilligarbete. Effektiviseringar och arbetskraftsinvandring kommer inte att fullt ut kunna tillgodose behovet av arbetskraft. Företag och organisationer både förväntas och väljer själva att ta större ansvar för sina anställdas/brukares hälsa genom förebyggande insatser. Mot bakgrund av att det är levnadsvillkoren som i stor utsträckning påverkar hälsan finns stor risk att utrikesfödda som grupp kommer att stå för en hög andel av befolkningens ohälsa, vilket i sin tur leder till ytterligare ökat välfärdsgap mellan inrikes- och utrikesfödda. Hälsorelaterade aktiviteter kommer att vara en fortsatt viktig del av människors fritid och semester. Synen på hälsa och välmående har förändrats det ställer nya krav på vården och öppnar möjligheter för nya aktörer. Att vara behövd, göra en insats och att ha roligt utgör grunden för det ideella engagemanget. Att göra en konkret insats är för många viktigare än att skänka pengar. I takt med att allt fler blir allt äldre kommer vård- och omsorgsbehoven att öka. De största omsorgsbehoven uppkommer efter årsåldern och även då i en begränsad andel av befolkningen. Äldre är således en resurs som både kan och bör användas, till fördel för såväl den enskilde som för samhället. Tillgängligheten till kommersiell och samhällelig service blir allt mer betydelsefull. Attraktiva och funktionella boenden, närhet till affärer/service, sociala mötesplatser och bra kommunikationer riktade till alla åldersgrupper ska alltmer införlivas i samhällsplaneringen

8 f r a m t i d e n s s a m h ä l l e f r a m t i d e n s s a m h ä l l e Trygghetsbehovet ökar Förslag på åtgärder Renodlade bostadsområde står ofta tomma på dagtid och stadskärnor och centrum är ofta öde på kvällstid. Detta påverkar så väl den faktiska som den upplevda tryggheten. Det är viktigt att ha med trygghetsaspekten i hela planeringsprocessen, från översiktsplan till detaljplan. De senaste åren har ett antal bostadsrättsföreningar i Växjö valt att inhägna sitt kvar ter i syfte att förhindra brottslighet och klotter och samtidigt hålla icke boende utanför. Detta avspeglar utvecklingen i andra stora städer i Sverige och i andra länder. Segregation leder till att ett vi och domtänkande skapas, vilket i sin tur leder till ökad känsla av otrygghet. Kameraövervakning blir allt vanligare och förslag inkommer om att kameraövervaka allmänna platser. Teknikutvecklingen går snabbt och tekniken blir både billigare och bättre. Den ökade kontrollen måste alltid vägas mot den personliga integriteten och ställas i relation till den nytta den förväntas göra. En grundförutsättning för ett fungerande samhälle är att medborgarna känner trygghet och säkerhet. I det trygga samhället finns öppenhet och tolerans och detta skapar förutsättning för demokrati och öppen dialog. Trygghets- och säkerhetsaspekterna tenderar att bli mer och mer viktiga och lyfts fram i flera trender, exempelvis boende, klimatförändringar och IT och som en viktig faktor för attraktivitet. Tyréns rapport om botrender visar att behovet av trygghet och säkerhet har ökat när det gäller vilka kvaliteter man värderar när man väljer stadsdel och bostad. I många kommuner, däribland Växjö, är trygghetsfrågan aktuell exempelvis genom diskussioner om trygghetstråk (medveten styrning av folkströmmar till gemensamma och upplysta stråk) och trygghetsvandringar. Att klyftorna och ekonomiska skillnader mellan grupper i samhället ökar påverkar känslan av otrygghet. Ett oroligt världsläge sätter också säkerhets- och trygghetsfrågorna på agendan. Mycket tyder på att behovet av upplevd trygghet fortsätter att öka. Mångfald Framgångsrik integration är en förutsättning för fortsatt tillväxt. Växjö kommuns alla nämnder och styrelser bör få i uppdrag att arbeta fram handlingsplaner som beskriver hur respektive nämnd/ styrelse ska arbeta för att främja integration. Ett strategiskt mångfaldsarbete för att öka andelen utrikesfödda bland Växjö kommuns anställda bör genomföras, exempelvis genom chefsutbildningar. Tidig kontakt med arbetsmarknaden är den mest kraftfulla variabeln för att bli långsiktigt självförsörjande. Därför krävs insatser som:» Snabb kompetensbedömning» Tidig kontakt med arbetslivet» Att under lågkonjunktur satsa på längre utbildningar» Att undanröja strukturella och diskriminerande hinder» Att skapa sociala nätverk för att främja delaktighet i samhället och få kontakt med lokalbefolkningen för snabb ingång in i samhällslivet, till exempel fadderfamiljer och mentorer» Praktisk undervisning i svenska språket hos företag parallellt med jobb/praktik» Att Växjö kommun erbjuder fler praktik- och lärlingsplatser inom den egna organisationen. Barn och ungdomar med annan etnisk bakgrund än den svenska måste ges möjligheter att nå målen i skolan. För att realisera detta måste det finnas flexibla lösningar. Deras skolprestationer måste också synliggöras. Hälsa Hälsofrämjande motion och kost är en viktig del av Växjö kommuns välfärdspolitik. Insatser som främjar hälsan i grupper med sämre socioekonomisk ställning är viktiga. Skolan är ett viktigt verktyg för att arbeta med insatser för barn och ungdomars hälsa. Skolprogram som stärker självkänslan, minskar mobbningen och ökar den emotionella kompetensen har visats främja elevernas psykiska hälsa och stärker den sociala kompetensen och förmågan att tacka nej till alkohol och narkotika. Växjö kommun bör skapa attraktiva cykel- och gångstråk, park- och naturområden och intressanta utemiljöer intill skolor och förskolor för att främja barns och ungas hälsa. Undermåliga bostadsförhållanden står i samband med psykiska hälsoproblem. Växjö kommun bör vidta åtgärder som förbättrar bostadsbeståndet i ekonomiskt mindre bemedlade områden, vilket sannolikt leder till positiva effekter på den psykiska hälsan och känslan av delaktighet. Trygghet För att öka den upplevda tryggheten bör Växjö kommun satsa på åtgärder som främjar delaktighet och social sammanhållning. För att minska den upplevda otryggheten bör Växjö kommun vidta åtgärder som leder till minskad segregation. Det tvärsektoriella arbetet runt säkerhet och trygghetsfrågor måste säkerställas, dels mellan förvaltningar/nämnder inom kommunen och dels mellan kommunen och andra myndigheter. Äldre Den ökande andelen äldre gör det viktigt att utveckla nya former för omsorg och möjliga alternativ till särskilt boende, exempelvis genom vidareutveckling av träffpunkter/mötesplatser och nya former av bostäder som lämpar sig väl för äldre. I stadsplaneringen bör man planera för boenden med hög tillgänglighet och service i anslutning till befintliga och/eller nya särskilda boenden. Detta för att utnyttja de resurser som finns i de särskilda boendena och för att fler ska kunna bo kvar hemma längre. Växjö kommun som arbetsgivare behöver omgående påbörja ett arbete med att skapa möjligheter att ta till vara äldre och deras kompetens med ömsesidigt attraktiva lösningar. Volontärarbetet inom alla samhällssektorer måste intensifieras