Sinteso TM FS20 brandlarmsystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sinteso TM FS20 brandlarmsystem"

Transkript

1 Sinteso TM FS20 brandlarmsystem Brandlarm Talat utrymningslarm Släcksystem Övervakningssystem Service & Underhåll Utbildning Planering och Projekteringsanvisning Building Technologies

2 Moderna fastigheter blir allt mer komplexa och innehåller allt större värden. Behovet av en fungerande säkerhetsstrategi kräver en partner för de tekniska säkerhetssystemen. Det finns idag många aktörer på marknaden och det kan vara svårt att få en överblick - den tekniska utvecklingen går fort och du måste ställa krav på att systemen är optimerade för dina behov och sätt att arbeta. Därför bör du välja en partner som fanns på marknaden igår och som garanterat finns där även imorgon. Vi på Siemens ser Brand- och Säkerhetssystem som ett totalkoncept - från projektering via driftsättning, utbildning, service och förebyggande underhåll som en del i säkerhetsstrategin. Under de senaste 60 åren har vi satsat stora resurser på forskning och utveckling, egen produktion och kompetens med målet att detektera och larma säkert, utan störningar. Vilket brandlarmsystem skall jag välja? Det finns ett Sinteso TM system för varje behov. Oavsett vilken verksamhet du vill skydda, alltifrån den lilla daghemsbyggnaden på något hundratal kvadratmeter till den stora industrianläggningen med ytor som räknas i hektar, kan Siemens erbjuda system som tillgodoser era krav. Sinteso TM Introspektiv med Tredje Generationens larmgaranti, bör användas där brandrisker na är större än normalt, där miljön belastas av störningar utöver normalnivå, där även en liten brand skulle medföra svåra drift avbrott och där friheten från onödiga larm är ett viktigt krav. Ju mer omfattande en anläggning är desto större blir risken för störningar. Anläggningar i miljöer som i förväg är svåra att bedöma ökar också risken för onödiga larm och utryckningar från räddningstjänsten. Sinteso TM Interaktiv används för anläggningar med normala brandrisker och normala störningar t.ex. kontor, sjukhus, skolor, lagerbyggnader samt shoppingcentrum etc.

3 Siemens AB Industry sector Building Technologies Fire Safety Innehållsförteckning Brandlarm allmänt...sid 5 Detektorer för rök-/branddetektering...sid 7 Detektor för flamdetektering...sid 8 Detektorer för värmedetektering...sid 8 Brandförlopp...sid 9 Typisk insatstid för kommunal släckstyrka...sid 9 Larmorganisation...sid 10 Sinteso TM arbetsprincip...sid 12 Sinteso TM centralutrustning...sid 13 Sinteso TM systemuppbyggnad...sid 15 Planering - val av punktdetektorer och parameterset...sid 16 Planering av Sinteso TM detektorkrets...sid 19 Siemens AB 3/24 CAB2191a

4 Siemens AB 4/24 CAB2191a

5 s Brandlarm I alla typer av verksamhet finns det risk för brand. Det enda som behövs är brännbart material, syre/luft och tillräckligt med värme/tändenergi. Mängden brandfarligt materiel runt omkring oss har ökat och idag står vi inför ett dramatiskt förändrat brandförlopp under de senaste åren har tiden från brandstart till övertändning med höga temperaturer och stora rökmängder mer än halverats. Kravet på tidig upptäckt och snabba insatser är således mer aktuellt än någonsin. Om en brand väl startat är tiden den viktigaste enskilda faktorn. Det är tiden från brandstart till upptäckt och påbörjad insats som är avgörande. Ju längre tid till upptäckt desto svårare konsekvenser. Därför är förebyggande brandskydd, t ex automatiska brandlarm, av största vikt. Vid nästan alla skadebränder uppstår snabbt en mängd av flyktig brandaerosol (rök). För en tidig upptäckt av brand är alltså rök den viktigaste brandkaraktäristiken. I vissa sammanhang och miljöer kan dock andra brandfenomen vara aktuella. Man använder sig av tre huvudprinciper för branddetektering, som var för sig omfattar flera olika detektortyper: rökdetektering flamdetektering värmedetektering samt följande olika detektorer för bästa detektering och hänsyn till aktuell miljö rökdetektorer flersensordetektorer flamdetektorer linjerökdetektorer aspirerande rökdetektorer (även benämnda samplande rökdetektorer) värmedetektorer samt rökdetektorer med trådlös kommunikation där arbete med kabeldragning etc kan innebära stora problem detektorer utförda för montage i Ex-klassad miljö Resultat av Tidig Upptäckt och Rätt Åtgärd TURÅ = Happy Fire Siemens AB 5/24 CAB2191a

6 Kravställare Det är angeläget att framhålla att en brandlarmanläggning är en säkerhetsinstallation och att stora krav därför måste ställas på kvalitet och pålitlighet hos ingående material. Anlägg - ningen måste vara omsorgsfullt planerad, installerad och kontrollerad. Stora krav måste ställas på underhåll och skötsel av anläggningen. Brandskyddsföreningen Sverige ger ut ett regelverk avseende brandlarmsystem SBF 110:6 För automatiska brandlarmanläggningar skiljer vi mellan myndighetsanläggningar, försäk - ringsanläggningar och frivilliga anläggningar. Myndighetsanläggningar är anläggningar där samhället via lagar, förord ningar och före - skrifter kräver att det ska finnas brandlarm. Exempel på sådana anläggningar är hotell och vårdanläggningar. För befintliga objekt och verksamheter är det lagen om skydd mot olyckor som skall följas. Räddningstjänstens tillsyn enligt lagen kan leda till krav på brandlarm. För övriga säkerhets installationer, t ex inbrottslarm och passersystem, saknas i allmänhet myndighets krav. För vissa försvarsanläggningar kan de dock finnas. Försäkringsanläggningar är anläggningar som uppfyller de krav som försäkringsbolaget ställer, för att teckna försäkring eller ge förmånliga villkor. Frivilliga anläggningar är frivilliga, oavsett om de är installerade i eget intresse eller om det är kundkrav som ligger bakom. För brandlarm finns ett antal regelverk och de viktigaste är: SBF110:6 Regler för automatisk brandlarmanläggning som ges ut av Brand - skyddsföreningen Sverige. I detta dokument finns referenser till flera andra angränsande dokument. BBR FTR110 SS-EN54-xx SBF Rekommendationer Boverkets byggregler och däri avsnitt 5 där krav på brandlarm ställs för vissa objekt. Referens sker till SBF110 för utförande av brandlarmanläggningar. Försäkringsförbundets tekniska rekommendationer som anger krav som rekommenderas att försäkringsbolagen ställer på brandlarmanläggningar i samband med tecknande av försäkring. Referens sker till SBF110 för utförande av brandlarmanläggningar. Serie av standards för brandlarmkomponenter. Utges av SIS. Krav på användning av komponenter enligt denna standardserie finns i SBF110:6. Rekommendationer för utrymningslarmanläggning ges ut av Brandskydds före ningen Sverige. I dokumentet finns hänvisningar till bl.a. Boverkets byggregler och svenska standarden SS60849 Siemens AB 6/24 CAB2191a

7 Detektorer för rök/branddetektering Rökdetektorn FDO221 är en detektor som reagerar för förbränningspartiklar. Den optiska rökdetek torn är byggd som en optisk labyrint, där luften tillåts cirkulera, men inget yttre ljus tillåts komma in. I kammaren finns en sändare och en mottagare. Då rökpartiklar tränger in kom mer en viss del av det utsända ljuset att reflekteras mot mottagaren. Detektorns elektronik bearbetar mottagarens signal för optimerad rökkänslighet och immunitet mot störningar med hänsyn till skilda applikationer. Efter utvärderingen i detektorn avger detektorn signaler till centralen för vidare behandling. Interaktiva flersensordetektorn FDOOT221 har två sensorer för rök och två för värme. Tekniken med den patenterade labyrinten och två sensorer för rök, möjliggör jämn detektering av ljusa och mörka rökpartiklar. Den omgivande temperaturen mäts med hjälp av två redundanta värmesensorer. Flersensortekniken tillsammans med en signalbehandling gör detektorn anpassningsbar för ett spektrum av applikationer, inkluderat vissa svåra miljöer. Introspektiva flersensordetektorn FDOOT241-9 har två sensorer för rök och två för värme. Tekniken med den patenterade labyrinten och två sensorer för rök, möjliggör jämn detektering av ljusa och mörka rökpartiklar. Den omgivande temperaturen mäts med hjälp av två redundanta värmesensorer. Flersensortekniken tillsammans med en kvalificerad signalbehandling med möjlighet till flera parameterinställningar samt arbeta med två olika parameterset, med eller utan larmlagring, vilket gör detektorn anpassningsbar för ett brett spektrum av applikationer, inkluderat särskilt krävande miljöer. Tekniken med mätning av ljusspridning i både framåt- och bakåtriktning ger information om rökens egenskaper som möjliggör en jämnare känslighet för olika bränder. När detta även kombineras med värmeavkänning går det att få en jämn och tidig detektering av ett mycket brett spektrum av bränder. Introspektiv flersensordetektor FDOOTC241 har en sensor för kolmonoxid (CO) i tillägg till sensoruppsättningen i FDOOT CO-sensorn möjliggör en tidigare detektering av brand särskilt i svårdetekterade miljöer. Oberoende av brandutvärderingen behandlas signalen för kolmonoxid även enskilt med möjlighet för larmfunktioner och styrningar t.ex. att öka ventilation. Linjerökdetektorn FDL241-9 är en optisk detektor som arbetar efter fördunklingsprincipen. Den består av en sändare och reflektor som monteras på var sin sida av det område som skall övervakas. Sändaren skickar IR-pulser i riktning mot reflektorn, som vänder strålen. Mot - tagaren om vandlar ljusintensiteten till en elektrisk signal för vidare bearbetning i den processorstyrda elektroniken. Rök i ljusstrålen dämpar signalen och vid viss dämpning utlöses larm. Samplande/Aspirerande rökdetektering är en teknik som fortlöpande tar prover på luften i det skyddade utrymmet. Målet att uppnå högre känslighet i detektering än som är möjligt med alternativ teknik är en vanlig anledning att välja samplande rökdetektering. Några exempel på miljöer där känslighetsegenskaperna ger fördelar är renrum, större datorhallar, utrymmen med mycket snabb luftomsättning och stora rum, t.ex. lager med bra luftkvalitet. Siemens AB 7/24 CAB2191a

8 Detektor för flamdetektering Flamdetektorn FDF241-9 detekterar flammorna från alla bränder med kolhaltiga material, men detekterar inte brand i oorganiska material, t.ex. vätgas, magnesium eller fosfor. Detektorn måste ha fri sikt över det område som ska övervakas. Den är lämplig för att detektera mycket snabba brandförlopp och ofta ihop med ett släcksystem. I detektorns avkänning ingår två pyroelektriska sensorer och en fotodiod. Den ena sensorn känner av den infraröda strålningen i våglängdsområdet 4,0 till 4,8 mm, typisk vid brand i material/vätskor som innehåller kol. Den andra sensorn känner av den infraröda strålningen i våglängdsområdet 5,1 till 6,0 mm, som finns i artificiellt ljus, värmeelement etc. och där brand i kolhaltigt ämne ger mycket liten signal. Den tredje sensorn i fotodioden mäter intensiteten på sol ljuset i våglängdsområdet 0,7 till 1,1 mm. Informationen från dessa sensorer utvärderas i olika tidsperspektiv och all information bearbetas i detektorns processor för bästa möjliga detektion och störimmunitet. Detektor för värmedetektering Differentialvärmedetektorn FDT241 är snabbare att detektera än en maximaldetektor då den an passar sig till den omgivande temperaturen och börjar detektera när en tempera - turökning sker. Detektorn använder ett värmekännande givarsystem med en termistor för luft tempe raturen och en för detektorns temperatur. På detta sätt kan detektorn utvärdera temperatur stegringen oberoende av starttemperatur. Värmedetekterande kabel Värmekänslig detektorkabel för tidig detektering av brand där vanliga rök eller värmedetektorer ej kan användas. Kabeln kan med fördel installeras vid takfoten på byggnader med trä - fasader. Fiberoptisk värmedetektor Fiberoptiska värmedetektor, Fibrolaser II, mäter temperaturen längs en optisk fiber som kan vara upp till 4 km lång. Dess egenskaper är fördelaktiga framförallt där det krävs värmedetektering i miljö med svåra förhållanden och över stora sträckor eller ytor. En stor fördel med den möjliga fiberlängden är att applikationerna enkelt kan byggas så att inga underhållskrävande delar behöver placeras i miljö med begränsad tillgänglighet. Larmgränser är programmerbara med möjligheter för larm som maximalvärmedetektorn och/eller för temperaturstegring. Applikation Alla miljöer där det finns behov av värmedetektering i ett större område och särskilt när miljön är krävande, t ex: Kopplingsenhet inklusive fibrolaser med fästanordning trafiktunnlar gruvor transportörer oljeindustrin kemisk industri Ex-områden Siemens AB 8/24 CAB2191a

9 Brandförlopp och trolig skada 1 Obetydlig mängd material Lite rök Liten skada 2 Viss skada Stor räkutveckling Stor mängd förbränt material 3 Stor mängd förbränt material Intensiv värmeutveckling Mycket stor rökutveckling Omfattande skada Värmedetektor Flerkriteriedetektor Rökdetektor Hög känslighet Låg känslighet Förgasning CO Rök Lågor Hetta Typisk insatstid för intern alt. kommunal släckstyrka Brandstart Detektering Internt larm Intern släckinsats Larm till räddningstjänst Räddningstjänstens anspänningstid + körtid Angreppstid Räddningsinsats påbörjas Minuter Minuter Siemens AB 9/24 CAB2191a

10 Larmorganisation Vid övervakning av lokaler med rökdetektorer erhålls en tidig upptäckt av brand och detta ger förutsättningar för att verksamma räddnings- och släckinsatser ska kunna sättas in. För att fullt utnyttja den tidiga upptäckten bör insatser från personalen på platsen ingå som en naturlig del. Detta kan ske genom att tillskapa en inre larmorganisation. En inre larmorganisation består dels av en tidsövervakande funktion i brandlarmsystemet och dels av en insatsgrupp, inom objektet, med lämplig utbildning. Den tidsövervakande funktionen har till uppgift att larma insatsgruppen och vidare övervaka att den första under - sökningen och insatsen sker inom förutbestämda tider. Härav följer naturligt att larmorgani - sa tionsfunktionen enbart ska vara i drift när personer finns på plats. Funktionen för den inre larmorganisationen förklaras av nedanstående bild. I bilden ges även tidsintervall för kvittering och undersökning, hämtade ut SBF110:6 Med larmlagring Brand inträffar Utan larmlagring Under arbetstid Nej Larm internt Larm lagras för kvittering 60 sek Kvittering gjord inom viss tid Nej Larm lagras för kontroll 10 min Kontroll klar inom viss tid Nej Fara, hjälp behövs Ja Återställning Siemens AB 10/24 CAB2191a

11 I system där larmlagring används monteras lokala larmlagringstablåer typ FT2010 alt CAB19131 enligt bilder t.v. och användes för att kvittering och återställning av det lokala larmet ska kunna ske snabbt av utsedd insatsgrupp. Larmtablå FT2010 ger information i klartext om vilken sektion och adress som larmat. Tablån innehåller även larmlagringsfunktion samt möjlighet till kvittering och återställning av larm. Larmtablå FT2010 som larmlagringstablå Larmlagringstablå CAB kan användas i mindre anläggningar där det är möjligt för insatsgruppen att avläsa larmet i brandlarmcentralens display eller där tablå CAB (se nedan) kan nyttjas. Larmlagringstablå CAB19131 Larmvisning sker i detta fall lämpligen med Lysdiodtablå CAB19133 där respektive lysdiod signeras med den sektion eller adress den markerar. Lysdiodtablå CAB19133 Lämplig skylt med anvisningar sätts upp vid larmorganisationstablån. Exempel på flödes - schema, se nedan. Anpassning till det aktuella objektet är nödvändig, bl a behöver aktuella tider införas. Åtgärdsschema Larmlagring Är lampan RÄDDNINGSTJÄNSTEN LARMAD tänd? Ja Nej Undersök plats och orsak Kvittera larmet inom X sek Undersök platsen Brinner det? Brinner det? Ja Nej Ja Nej Rädda Larma Släcka Möt Räddningstjänsten Rädda Larma Släcka Återställ larmet inom Y min Siemens AB 11/24 CAB2191a

12 Centralutrustning i samverkan med Sinteso detektorer Sinteso detektorer anslutna till FS20-centraler bygger på samverkan - utvärderingskapacitet delad mellan centralutrustning och detektorer. Denna unika arbetsprincip ger anläggningsinnehavarna en optimal detektionssäkerhet där brandrisken är stor eller miljön krävan de och där garanti vid onödiga larm kan ges under systemets livslängd. Med introspektiva detektorer i systemet kan Siemens utökade larmgaranti erhållas som förutom ersättning för brandförsvarets debiterade kostnader även ger kunden motsvarande ersättning för egna kostnader vid onödig utryckning. Från samtliga detektorer i systemet förmedlas olika risknivåer för såväl driftstatus som larm - utvärdering. Med olika parametrar får man detektorn anpassad till den miljö som den skall arbeta i. Respektive detektor har ett antal parameterset för att utvärdera signalen/signalerna från givarna på bästa sätt. Val av parameterset görs från centralen i samband med driftsättning. Detta kan naturligtvis ändras endera genom ny programmering eller temporärt från systemets betjäningsenhet. Detektorns signaler analyseras på olika sätt och ger exempelvis information om olämplig placering respektive för kraftig nedsmutsning som inte längre kan kompenseras i detektorn. Område, t ex en huvudbyggnad Byggnad Våningsplan Orienteringsritning med sektioner och adresser Plan Plan 2 Plan 1 25 OR:5 Den logiska strukturen görs upp enligt byggnadens/objektets uppdelning och används vid larm, fel och manöver. Den fysiska strukturen, brandlarmsystemets tekniska uppbyggnad, används främst vid service och underhåll. Siemens AB 12/24 CAB2191a

13 Sinteso brandlarmcentral FC2020 BB FC2020 BB är en kompakt mikroprocessorstyrd brandlarmcentral för anslutning av upp till 252 adresser fördelade på två alt. fyra detektorkretsar Sinteso, inkl strömförsörjning och plats för batteri. Centralen innehåller en integrerad manöverpanel med plats för orienterings - ritningar och används som eget system eller som del i ett nätverk. Klartextinformation kan anpassas på platsen eller via serviceverktyg i en PC. Sinteso brandlarmcentral FC2020 AZ FC2020 AZ är en kompakt mikroprocessorstyrd brandlarmcentral för anslutning av upp till 252 adresser fördelade på två alt. fyra detektorkretsar Sinteso, inkl. strömförsörjning och plats för batteri. Centralen innehåller en integrerad manöverpanel och används som eget system eller som del i ett nätverk. Klartextinformation kan enkelt anpassas på platsen eller via serviceverktyg i en PC. Sinteso brandlarmcentral FC2040-BB FC2040 BB är en kompakt mikroprocessorstyrd brandlarmcentral för anslutning av upp till 504 adresser, fördelade på fyra alt. åtta detektorkretsar Sinteso, inkl. strömförsörjning och plats för batteri. Centralen innehåller en integrerad manöverpanel med plats för orienterings - ritningar och används som eget system eller som del i ett nätverk. Klartextinfor mation kan enkelt anpassas på platsen eller via serviceverktyg i en PC. Sinteso brandlarmcentral FC2040-AA FC2040 AA är en kompakt mikroprocessorstyrd brandlarmcentral för anslutning av upp till 504 adresser, fördelade på 4 alt 8 detektorkretsar Sinteso, inkl strömförsörjning och möjlighet med plats för extra kraftig batterikapacitet. Centralen innehåller en integrerad manöverpanel och används som eget system eller som del i ett nätverk. Klartextinformation kan anpassas på platsen eller via serviceverktyg i en PC. Sinteso brandlarmcentral FC2060-BB FC2060 BB är en moduluppbygd mikroprocessorstyrd brandlarmcentral för anslutning av upp till 1512 adresser, fördelade på upp till 28 detektorkretsar Sinteso, inkl. strömförsörjning och plats för batteri. Centralen innehåller en integrerad manöverpanel med plats för orienteringsritningar och används som eget system eller som del i ett nätverk. Klartext information kan enkelt anpassas på platsen eller via serviceverktyg i en PC. I grundutförandet ingår fyra detektorkretsar för Sinteso samt en korthållare för fem st utökningskort. Dessa kan vara av typ Sinteso, kollektivt, adresserad CS10 eller styrkort. Valfri kombination kan användas. Sinteso brandlarmcentral FC2060-AA FC2060 AA är en moduluppbygd mikroprocessorstyrd brandlarmcentral för anslutning av upp till 1512 adresser, fördelade på upp till 28 detektorkretsar Sinteso, inkl. strömförsörjning och plats för batteri. Centralen innehåller en integrerad manöverpanel och används som eget system eller som del i ett nätverk. Klartextinformation kan enkelt anpassas på platsen eller via serviceverktyg i en PC. I grundutförandet ingår fyra detektorkretsar för Sinteso samt en korthållare för fem st utökningskort. Dessa kan vara av typ Sinteso, kollektivt, adresserad CS10 eller styrkort. Valfri kombination kan användas. Siemens AB 13/24 CAB2191a

14 Detektorkretskort Sinteso (FDnet), FCL2001-A1 Detektorkretskort för korthållaren i FC2060. Kortet omfattar fyra detektorkretsar för samalagt max 252 adresser. Upp till fem kort kan monteras i en FC2060 beroende på hur kort hållarens fem platser i övrigt utnyttjas. Detektorkretskort Kollektivt, FCL2002-A1 Detektorkretskort för korthållaren i FC2060. Kortet omfattar åtta kollektiva detektorkretsar. Upp till fem kort kan monteras i en FC2060 beroende på hur korthållarens fem platser i övrigt utnyttjas. Detektorkretskort MS9i, FCL2003-A1 Detektorkretskort för korthållaren i FC2060. Avsett för migrering av adresserad Cerberus CS10, MS9i. Kortet omfattar två detektorkretsar för max 50 adresser per krets. Upp till fem kort kan monteras i en FC2060 beroende på hur korthållarens fem platser i övrigt utnyttjas. Styrkort, FCI2008-A1 Styrkort för korthållaren i FC2060. Kortet omfattar 12 styrin-/styrutgångar som valfritt kan programmeras. Upp till fem kort kan monteras i en FC2060 beroende på hur korthållarens fem platser i övrigt utnyttjas. Utökningskort, detektorkretsar FCI2003-A1 Detektorkretsar ingående i centralernas grundutförande kan med detta kort utökas till antalet. Ett FCI2003-A1 utökar två detektorkretsar till fyra. Antalet adresser för brandlarmcentralen är oförändrat. Garanti vid onödiga utryckningar Väljer du branddetektering från Siemens kan vi garantera att brand larmet inte kommer generera fler oplanerade driftavbrott. Vi erbjuder våra anläggningsägare en larmgaranti vilken kommer att underlätta tillvaron för dig som säkerhetsansvarig avsevärt. Garantin kan tecknas på hela eller delar av anläggningen under förutsättning att: - brandlarmanläggningen i berörda delar utgöres av Interaktiva eller Introspektiva rökdetektorer - anläggningen är utförd och intrimmad i enlighet med SBF110:6 - anläggningen omfattas av underhållsavtal med Siemens - anläggningen hanteras enligt SBF110 av minst två anläggningsskötare som genomgått av Siemens godkänd anläggningsskötarutbildning Siemens AB 14/24 CAB2191a

15 Sinteso systemuppbyggnad Centralapparaten placeras, med orienteringsritningar na, t ex vid huvudentren, lätt åtkomliga för brandförsvaret/anläggningsskötaren, för att erhålla en så snabb och exakt information som möjligt. Alternativa informationstablåer placeras på strategiska entréplatser för insats - grupper. Övervakningssystem MM8000 SintesoView BACnet/IP Larm till räddningstjänsten Fjärrinformation Akustiskt larmdon Detektorkrets Centralutrustning FC2020 Centralutrustning FC2020 Tvåtrådig systembus/fcnet Manöver - panel FT2040 Kombinerad detektor/larmdon Larmtablå Centralutrustning FC2060 Optiskt och akustiskt larmdon Ingångsenhet Värmedetektor Introspektiv detektor Detektorkrets T-avgrening Flersensordetektor med gassensor Basenhet Trådlös rökdetektor Samplande rökdetektor* Interaktiv rökdetektor Flamdetektor Linjerökdetektor Kamera Videoenhet** Adressenhet Indikeringskort * Ansluts via ingångsenhet ** Ansluts även till separat strömförsörjning och videosystem/monitor Siemens AB 15/24 CAB2191a

16 Planering - val av punktdetektorer och parameterset Introspektiva och interaktiva flersensordetektorer Detektorn har ett optiskt system med dubbla sändare och en mottagare för mätning av ljusspridning i två vinklar. För värmeavkänning finns två sensorer på motstående sidor av kammarens periferi. Tekniken med mätning av ljusspridning i både framåt- och bakåtriktning ger information om rökens egenskaper som möjliggör en jämnare känslighet för olika bränder. När detta även kombineras med värmeavkänning går det att få en jämn och tidig detektering av ett mycket brett spektrum av bränder. Jämfört med en vanlig enkel rökdetektor med mätning endast av spridning i framåtriktning kan den nominella känsligheten vara väsentligt lägre, vilket också innebär bättre tålighet mot störande fenomen. Den interaktiva flersensordetektorn har en enklare signalutvärdering med bara två parameterset. De introspektiva flersensordetektorerna har en större uppsättning parameterset där signalutvärderingen också omfattar flera särskilda rutiner för att ytterligare optimera detekteringen t.ex. genom att avslöja förlopp med höga signaler men som tydligt avviker från brand (typfall inte alltför varm vattenånga). Detektorerna kan vid adresserad funktion också arbeta med två olika parameterset, med eller utan larmlagring. Den detektor (FDOOTC241) som även inkluderar sensor för kolmonoxid (CO) ger möjligheter till en tidigare detektering av brand i svårdetekterade miljöer. Interaktiv rökdetektor Denna är en optisk rökdetektor med en optisk sensor som mäter framåtspridning av ljus. Som alla optiska rökdetektorer enligt denna enkla princip tenderar detektorn att vara mycket känslig för aerosoler med större partiklar. För att få en godtagbar känslighet för olika bränder är nominella känsligheten högre än för flersensordetektorer. Detektorn har två olika parameterset. Interaktiv värmedetektor Värmedetektorn har fyra parameterset för funktion med eller utan differentialegenskap och med normal och förhöjd gräns för aktivering som maximaldetektor. Styrande faktorer Valet av detektor och parameterset påverkas av många faktorer. Den som skall göra ett bra val måste ha en god bild av objektets förutsättningar. Några viktiga faktorer att beakta är: Risken för personskador Vilka värden som övervakas Rummet Störande fenomen Vilka åtgärder som följer på detektionssignalen Risken för personskador Samlingslokaler och alla utrymmen som behövs för utrymning av samlingslokaler innebär hög risk p g a persontäthet och normalt en mindre god lokalkännedom hos dem som upprätthåller sig i lokalen. Personer med begränsad eller ingen förmåga att utrymma själva för personskada innebär hög risk för personskada. Miljöer med få personer och med god lokalkännedom ger en låg risk för personskada. Risken för personskador är också starkt kopplad till rummets och byggnadens geometri. Hög takhöjd, god kapacitet i utrymningsvägar etc är gynnsamt. Siemens AB 16/24 CAB2191a

17 Vilka värden som övervakas Miljöer med oersättliga viktiga kulturskatter i form av byggnaden själv eller det som förvaras där är lätta att identifiera som höga värden. I många verksamheter är det, förutom de direkta materiella värdena, också mycket stora förluster vid brand genom skador i leveransförmåga ( business continuity ). Rummet Rumshöjden är det mått som har störst betydelse för hur detektering av brand kommer att fungera. Ventilationen har också stor inverkan. Störningar Ånga, damm, rök från svetsning, rökmaskiner och kraftiga värmekällor är exempel på störningar som måste beaktas för att inte obefogade larm skall uppträda. På samma sätt som en brand är mer svårdetekterad i ett högre och större rum blir också konsekvenserna av en given störkälla mindre. Ett vanligt hotellrum är ett exempel på en svår miljö p g a ånga från duschrum. Vilka åtgärder som följer på detektionssignalen En brand växer oftast snabbt. Ju mer tid personer behöver för att kunna göra en insats desto tidigare måste detektering ske för att skadan skall kunna begränsas till en acceptabel nivå. När åtgärderna till stor del är automatiska t.ex. med aktivering av ett släcksystem styrs kraven på detekteringen av i vilket skede av en brand som systemen bör aktiveras. Då det finns släcksystem sker det ofta ändå en snabb insats av personer. Då kan ett mycket tidigt larm och en mindre känslig detektering för aktivering av ett släcksystem kombineras. Parameterset för introspektiv flersensordetektor FDOOT241-9 Beskrivning Parameterseten listade enligt känslighetsegenskaper med det mest tåliga först: High Suppression (8) Ett specialparameterset för temperaturstabila miljöer med höga varaktiga aerosolkoncentrationer. Möjliggör en tidig detektering av brand med flamma i diskotek och andra miljöer med rökmaskiner. Algoritmen inkluderar villkoret att det behövs en viss temperaturstegring (c:a 8 C) för att larm skall ges. Därmed kan aldrig enbart en hög rökkoncentration ge larm eller förvarning. Uppfyller inte EN54-7 som kräver förmåga att detektera testbränder som ger försumbar värmesignal. Suppression (5) Det tåligaste mot störande fenomen vi kan erbjuda med uppfyllande av EN54-7. Använder speciella lösningar för störningsundertryckning som i vissa fall kan ge en betydande fördröjningseffekt vid detektering av brand. High Compensation (7) vid kollektiv funktion Samma grundkänslighet som (5) men snabbare och utan den mest långtgående störningsundertryckningen. Samma egenskaper som (2) med skillnaden att självkompenseringen för nedsmutsning får ske dubbelt så långt. Att tillåta mer självkompensering innebär en ökad risk att den verkliga rökkänsligheten förändras utan att detektorn signalerar om problem. Detta parameterset är förvalt vid kollektiv funktion. I adresserade system är det intressant där det förekommer rikligt med ljust damm. Robust (2) Samma egenskaper som (7) men med normal begränsning av självkompenseringen. I adresserade system är detta parameterset att föredra jämfört med (7) undantaget applikationer där det förekommer rikligt med ljust damm. Siemens AB 17/24 CAB2191a

18 Balanced (4) Avsett att ge en för många fall bra kompromiss mellan förmåga att tidigt detektera brand men ändå ha en bra tålighet för störande fenomen. Parametersetet inkluderar egenskaper som prioriterar snabb detektering av flambrand. Förvalt i Sverige för adresserat. Fast Response (6) Ett parameterset med prioritering av känslighet för brand. När det gäller tålighet för störande fenomen fungerar fast response ungefär som FDO221. High Sensitive Fast (9) Ett parameterset med stark inriktning på tidig detektering. Kan användas för miljöer med särskilda krav på tidig detektering pga personrisk (psykiatrisk vård mm). Kan vara rätt att välja också när punktdetektorer används som villkor för släck i kraftigt ventilerad miljö. Dubblerad rökkänslighet jämfört med (6) och även väsentligt känsligare för temperaturökning. Provning/underhåll med provverktyg Detektorerna har en omfattande automatisk funktionsövervakning. Bl a är samtliga sensorer övervakade mot fel (i temperaturgivare, ljussändare och ljusmottagare). Vid fel på en sensorfunktion i detektor med mer än en sensor (FDOOT och FDT) anpassar detektorn utvärderingen så att den fortsatt fungerar för larmutvärdering utgående från fungerande sensorer. Med provverktyg FDUD292 (för Siemens tekniker) och FDUD293 (kundversion) går det, oberoende av hur en detektor är ansluten, att med en kontroll få detaljerad info om eventuella avvikelser från normaltillstånd. De lysdioder som tänds efter en kontroll ger en klassificering av hur allvarlig en avvikelse är. Upptäckta fel bör dock alltid betraktas som allvarliga. Det som skiljer är i första hand hur skyndsamt en detektor behöver bytas. För mer info se dokumentation för provverktyg. Provverktyget har många andra funktioner som är användbara vid driftsättning och kontroll av system och som framgår av dokumentationen. Underhåll De årliga åtgärderna bör minst omfatta: Visuell kontroll att detektorerna är mekaniskt intakta och inte kraftigt nedsmutsade. Byte av detektorer vid behov. Provlarmning av detektorer i den omfattning som krävs enligt SBF110. Utbyte av detektorer med optiska röksensorer bör ske med intervall max 8 år. Provlarmning Beroende på detektortyp kan provlarmning utföras med: Provverktyg FDUD29x (rekommenderat) Testgas REF8-S Varmluftsfläkt Testgas innehållande kolmonoxid Provlarmning bör utföras med detektor i provläge. Adresserat inkopplade detektorer sätts i provläge från manöverpanelen. Kollektivt inkopplade detektorer sätts i provläge i samband med uppstart från spänningslöst tillstånd. Provläget är tidsbegränsat till 3 min och indikeras med korta svaga blinkningar på indikeringen med intervall 0.5s. Siemens AB 18/24 CAB2191a

19 Planering av Sinteso detektorkrets Till Sinteso detektorkrets kan anslutas detektorer, larmknappar, ingångs- och utgångsenheter, larmdon, larm- och presentationstablåer samt videoenheter avsedda för detektorkretsen. Alla enheter kan strömförsörjas av detektorkretsen. Varje enhet kommunicerar individuellt med centralen och såväl larm som styrning och andra informationssignaler blir individuella för varje enhet. Alla enheter, utom videoenheten, på detektorkretsen har inbyggt kortslutningsskydd vilket medför att en kortslutning eller ett avbrott på en krets förlagd i slinga enbart ger felsignal men alla enheter fortsätter att fungera normalt. Principiell uppbyggnad och bestyckningsmöjligheter: Antal adresser per detektorkrets: Max 126 st Rekommenderad kabel ELQYB/ELKY 2x1 och max 3300 m Andra kabeltyper även av parallelltyp kan användas Sinteso detektorkrets Ett detektorkretskort i FC20 har kapacitet för 252 st adresser. Denna begränsning gäller alltid oberoende av hur detektorkretskortet utnyttjas. Kapaciteten är i det enk laste fallet fördelad på 2 st detektorkretsar med vardera 126 st adresser. Detektorkretsar na är då av typ slinga med möjlighet för T-avgreningar. En detektorkrets i slinga kan också alternativt användas som två detektorkretsar av typen stubbledning. Med hjälp av utökningskort FC12003-A1 kan det inbyggda detektorkretskortet utökas till 4 st detektorkretsar som slinga men det totala antalet adresser är fortsatt 252. Instickskortet för korthållaren i FC2060 omfattar som standard 4 detektorkretsar. Detektorledningen förläggs normalt som en slinga med tur och retur valfritt i byggnaden. T- avgrening får förekomma på detektorkretsen även om detta bör undvikas då redundans vid kabelskada av naturliga skäl inte finns på T-avgreningsledningen. Varje detektorkrets får övervaka upp till 6000 kvadratmeter, dock högst 100 rum. (Se SBF110:6 under ) För de larmpunkter som ansluts till samma centralutrustning är ledningsdragning helt oberoende av anläggningens sektionering. Den logiska indelningen i OR-blad, sektioner och adresser skapas fritt efter anläggningens behov. Optiskt och akustiskt larmdon FDS221 Introspektiv flersensordetektor FDOOT241-9 Rökdetektor FDO221 Värmedetetkor FDT241 Adresserabart larmdon FDSB291 Samplande rökdetektor* Centralutrustning Detektorkrets Linjerökdetektor FDL241-9 Larmlagringstablå* Larmtablå FT2010 Presentationstablå FT2011 In-/Utgångsenhet FDCIO222 Indikeringskort FT2001-A1 Flamdetektor FDF241-9 * Anslutes via ingångsenhet Kapacitet med standardprogrammering och utan utökningskort FCI2003 FC2020 har ett detektorkretskort med 2 st detektorkretsar med möjlighet för T-avgreningar. FC2040 har två detektorkretskort med 4 st detektorkretsar med möjlighet för T-avgreningar. FC2060 har två detektorkretskort med 4 st detektorkretsar med möjlighet för T-avgreningar. Plats finns för ytterligare maximalt 5 st kort med vardera 4 st detektorkretsar. Antal adresser per detektorkretskort är max 252 st och per detektorkrets max 126 st. Beroende på kabel och strömförbrukning (och regelkrav enligt SBF110) kan inte alltid fulla antalet adresser användas. Siemens AB 19/24 CAB2191a

20 Andra sätt att utnyttja kapaciteten Ett detektorkretskort* i FC20 har kapacitet för 252 adresser. Ett detektorkretskort kan i grundutförande användas för att ansluta: 2 detektorkretsar: slingor med T-avgreningar och max 126 adresser/krets. Med utökningskort FCI2003 till ett integrerat detektorkretskort kan anslutas: 4 detektorkretsar: slingor med T-avgreningar och max 126 adresser/krets men totalt max 252 adresser på kortet. Varje slinga kan genom programmering ersättas med 2 stubbledningar. Det går fritt att välja vilken/vilka slingor som skall nyttjas som stubb. Stubbledningar bör begränsas till 32 adresser med hänsyn till krav i EN54-2. Ett udda exempel kan illustrera flexibiliteten: FC2040: 1:a detektorkretskortet 2:a detektorkretskortet med FCI2003 En detektorkrets har behållits som slinga och en detektorkrets har programmerats om till två stubbledningar. De får tillsammans ha max 252 adresser. Med utökningskortet har de fyra detektorkretsarna programmerats till två slingor och fyra stubbledningar. De får tillsammans ha max 252 adresser. T-avgreningar på detektorkretsen Det finns möjlighet att använda T-avgreningar men endast för detektorkretsar med grundformen slinga. På en T-avgrening får inga ytterligare avgreningar finnas. Stubbledningar får inte ha T-avgreningar. T-avgreningar bör begränsas till 32 adresser med hänsyn till krav i EN54-2. Adresseringstekniken för Sinteso kräver att det mellan två adresserade enheter på slingan får finnas maximalt en T-avgrening och att det inte får vara en T-avgrening direkt vid anslutning mot detektorkretskortet. (Se fig. 1 nedan.) Separat kortslutningsisolator FDCL221 kan användas för att förvandla ett antal stubbledningar utgående från samma punkt till att fungera som korrekta T-avgreningar. (Se fig. 2 nedan.) Detta kan användas som ett kompletterande sätt att migrera gamla kollektiva kretsar, men företrädesvis används direkt anslutning av stubbledning till centralen. Detektorkrets Fig. 1 Adresserad enhet Kortslutningsisolator FDCL221 Adresserad enhet FC20XX OBS! I anläggningar med spridningsnät bör kortslutningsisolatorer placeras vid spridningsplint. Om kretsen går många gånger genom (skärmad) matarkabel blir kapacitansen ett problem. Fig. 2 Siemens AB 20/24 CAB2191a

Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110:6

Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110:6 Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110:6 OBS! Detta dokument anger de regler som gäller vid utgivningen 2001-01-01. Regelverket uppdateras regelbundet genom tolkningar och/eller kompletteringar.

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter 1 [22] 14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter Upprättad 121119 / Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2006-11-30 Sida 1 (30) Senast reviderad: 2007-11-27 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2006-11-30 Sida 1 (30) Senast reviderad: 2007-11-27 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Ändrad 2006-11-30 Sida 1 (30) Senast reviderad: 2007-11-27 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR LÅS OCH LARM Antaget av kommunstyrelsen 2006-11-30 306

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110 1(7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR BRANDLARM I VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110 Bakgrund Brandlarm skall i första hand ses som en skadeförebyggande

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

Övergripande ändringsförteckning till kapitel T

Övergripande ändringsförteckning till kapitel T Övergripande ändringsförteckning till kapitel T Många koder och rubriker, med tillhörande texter, har flyttats, strukits och förändras, allt för att få en struktur som är så användarvänlig som möjligt.

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

ZITON BRANDLARM TRYGGHET FÖR DIN VERKSAMHET

ZITON BRANDLARM TRYGGHET FÖR DIN VERKSAMHET ZITON BRANDLARM TRYGGHET FÖR DIN VERKSAMHET Trygghet för din verksamhet VI VET ALLA, HUR FARLIG OCH ÖDESDIGER EN BRAND PÅ EN ARBETSPLATS KAN BLI. DÄRFÖR KRÄVER LAGEN ATT DU VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR FVF 1998:4 FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR Juni 1998 FJÄRRVÄRME FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR ISSN 1401-9264 1998 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD Denna rapport är initierad

Läs mer

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA SMD-426/427 PG2 Övervakad Trådlös PowerG Rökdetektor / Värmeoch rökdetektor 1. INTRODUKTION Installationsinstruktioner SMD-426 PG2 (rökdetektor) och SMD-427 PG2 (värme- och rökdetektor) är automatiska

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:27 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011 beslutade den 4 oktober

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

Energibesparingsmöjligheter för kontorshus En undersökande studie av ett nybyggnadsprojekt

Energibesparingsmöjligheter för kontorshus En undersökande studie av ett nybyggnadsprojekt Energibesparingsmöjligheter för kontorshus En undersökande studie av ett nybyggnadsprojekt NAVID HARIRI MSc in Electric Power Engineering Institutionen för energi och miljö Avdelningen för elteknik CHALMERS

Läs mer

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor FSPOS AG Kritisk Infrastruktur Datum för publicering: 2012-11-29 Rapporten finns att ladda ner på www.fspos.se. 2 SAMMANFATTNING Syftet

Läs mer

www.calectro.se Växel Tel: 031-69 53 00 Fax: 031-29 32 91 E-post: info@calectro.se Postadress Box 4113 426 04 Västra Frölunda

www.calectro.se Växel Tel: 031-69 53 00 Fax: 031-29 32 91 E-post: info@calectro.se Postadress Box 4113 426 04 Västra Frölunda Calectro är det kundnära företaget med de många möjligheterna genom ett brett produktutbud blandat med en mångårig erfarenhet att specialdesigna produkter utifrån kundens specifika önskemål. Vi säljer

Läs mer

Brandskydd i varje bostad. Gemensamma rekommendationer

Brandskydd i varje bostad. Gemensamma rekommendationer Brandskydd i varje bostad Gemensamma rekommendationer 2 Gemensamma rekommendationer, Brandskydd i varje bostad MSB Dnr: 2012-2779 Kontaktpersoner MSB: Malin Vestin Håkan Sten Anders Lundberg Karin Albinson

Läs mer

Clavister DoS och DDos skydd

Clavister DoS och DDos skydd clavister WhitePaper Clavister DoS och DDoS skydd Hur man skyddar sig mot DoS och DDoS attacker med hjälp av Clavister Översikt Denial of Service (DoS) attack är, precis som namnet antyder, en form av

Läs mer