Sinteso TM FS20 brandlarmsystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sinteso TM FS20 brandlarmsystem"

Transkript

1 Sinteso TM FS20 brandlarmsystem Brandlarm Talat utrymningslarm Släcksystem Övervakningssystem Service & Underhåll Utbildning Planering och Projekteringsanvisning Building Technologies

2 Moderna fastigheter blir allt mer komplexa och innehåller allt större värden. Behovet av en fungerande säkerhetsstrategi kräver en partner för de tekniska säkerhetssystemen. Det finns idag många aktörer på marknaden och det kan vara svårt att få en överblick - den tekniska utvecklingen går fort och du måste ställa krav på att systemen är optimerade för dina behov och sätt att arbeta. Därför bör du välja en partner som fanns på marknaden igår och som garanterat finns där även imorgon. Vi på Siemens ser Brand- och Säkerhetssystem som ett totalkoncept - från projektering via driftsättning, utbildning, service och förebyggande underhåll som en del i säkerhetsstrategin. Under de senaste 60 åren har vi satsat stora resurser på forskning och utveckling, egen produktion och kompetens med målet att detektera och larma säkert, utan störningar. Vilket brandlarmsystem skall jag välja? Det finns ett Sinteso TM system för varje behov. Oavsett vilken verksamhet du vill skydda, alltifrån den lilla daghemsbyggnaden på något hundratal kvadratmeter till den stora industrianläggningen med ytor som räknas i hektar, kan Siemens erbjuda system som tillgodoser era krav. Sinteso TM Introspektiv med Tredje Generationens larmgaranti, bör användas där brandrisker na är större än normalt, där miljön belastas av störningar utöver normalnivå, där även en liten brand skulle medföra svåra drift avbrott och där friheten från onödiga larm är ett viktigt krav. Ju mer omfattande en anläggning är desto större blir risken för störningar. Anläggningar i miljöer som i förväg är svåra att bedöma ökar också risken för onödiga larm och utryckningar från räddningstjänsten. Sinteso TM Interaktiv används för anläggningar med normala brandrisker och normala störningar t.ex. kontor, sjukhus, skolor, lagerbyggnader samt shoppingcentrum etc.

3 Siemens AB Industry sector Building Technologies Fire Safety Innehållsförteckning Brandlarm allmänt...sid 5 Detektorer för rök-/branddetektering...sid 7 Detektor för flamdetektering...sid 8 Detektorer för värmedetektering...sid 8 Brandförlopp...sid 9 Typisk insatstid för kommunal släckstyrka...sid 9 Larmorganisation...sid 10 Sinteso TM arbetsprincip...sid 12 Sinteso TM centralutrustning...sid 13 Sinteso TM systemuppbyggnad...sid 15 Planering - val av punktdetektorer och parameterset...sid 16 Planering av Sinteso TM detektorkrets...sid 19 Siemens AB 3/24 CAB2191a

4 Siemens AB 4/24 CAB2191a

5 s Brandlarm I alla typer av verksamhet finns det risk för brand. Det enda som behövs är brännbart material, syre/luft och tillräckligt med värme/tändenergi. Mängden brandfarligt materiel runt omkring oss har ökat och idag står vi inför ett dramatiskt förändrat brandförlopp under de senaste åren har tiden från brandstart till övertändning med höga temperaturer och stora rökmängder mer än halverats. Kravet på tidig upptäckt och snabba insatser är således mer aktuellt än någonsin. Om en brand väl startat är tiden den viktigaste enskilda faktorn. Det är tiden från brandstart till upptäckt och påbörjad insats som är avgörande. Ju längre tid till upptäckt desto svårare konsekvenser. Därför är förebyggande brandskydd, t ex automatiska brandlarm, av största vikt. Vid nästan alla skadebränder uppstår snabbt en mängd av flyktig brandaerosol (rök). För en tidig upptäckt av brand är alltså rök den viktigaste brandkaraktäristiken. I vissa sammanhang och miljöer kan dock andra brandfenomen vara aktuella. Man använder sig av tre huvudprinciper för branddetektering, som var för sig omfattar flera olika detektortyper: rökdetektering flamdetektering värmedetektering samt följande olika detektorer för bästa detektering och hänsyn till aktuell miljö rökdetektorer flersensordetektorer flamdetektorer linjerökdetektorer aspirerande rökdetektorer (även benämnda samplande rökdetektorer) värmedetektorer samt rökdetektorer med trådlös kommunikation där arbete med kabeldragning etc kan innebära stora problem detektorer utförda för montage i Ex-klassad miljö Resultat av Tidig Upptäckt och Rätt Åtgärd TURÅ = Happy Fire Siemens AB 5/24 CAB2191a

6 Kravställare Det är angeläget att framhålla att en brandlarmanläggning är en säkerhetsinstallation och att stora krav därför måste ställas på kvalitet och pålitlighet hos ingående material. Anlägg - ningen måste vara omsorgsfullt planerad, installerad och kontrollerad. Stora krav måste ställas på underhåll och skötsel av anläggningen. Brandskyddsföreningen Sverige ger ut ett regelverk avseende brandlarmsystem SBF 110:6 För automatiska brandlarmanläggningar skiljer vi mellan myndighetsanläggningar, försäk - ringsanläggningar och frivilliga anläggningar. Myndighetsanläggningar är anläggningar där samhället via lagar, förord ningar och före - skrifter kräver att det ska finnas brandlarm. Exempel på sådana anläggningar är hotell och vårdanläggningar. För befintliga objekt och verksamheter är det lagen om skydd mot olyckor som skall följas. Räddningstjänstens tillsyn enligt lagen kan leda till krav på brandlarm. För övriga säkerhets installationer, t ex inbrottslarm och passersystem, saknas i allmänhet myndighets krav. För vissa försvarsanläggningar kan de dock finnas. Försäkringsanläggningar är anläggningar som uppfyller de krav som försäkringsbolaget ställer, för att teckna försäkring eller ge förmånliga villkor. Frivilliga anläggningar är frivilliga, oavsett om de är installerade i eget intresse eller om det är kundkrav som ligger bakom. För brandlarm finns ett antal regelverk och de viktigaste är: SBF110:6 Regler för automatisk brandlarmanläggning som ges ut av Brand - skyddsföreningen Sverige. I detta dokument finns referenser till flera andra angränsande dokument. BBR FTR110 SS-EN54-xx SBF Rekommendationer Boverkets byggregler och däri avsnitt 5 där krav på brandlarm ställs för vissa objekt. Referens sker till SBF110 för utförande av brandlarmanläggningar. Försäkringsförbundets tekniska rekommendationer som anger krav som rekommenderas att försäkringsbolagen ställer på brandlarmanläggningar i samband med tecknande av försäkring. Referens sker till SBF110 för utförande av brandlarmanläggningar. Serie av standards för brandlarmkomponenter. Utges av SIS. Krav på användning av komponenter enligt denna standardserie finns i SBF110:6. Rekommendationer för utrymningslarmanläggning ges ut av Brandskydds före ningen Sverige. I dokumentet finns hänvisningar till bl.a. Boverkets byggregler och svenska standarden SS60849 Siemens AB 6/24 CAB2191a

7 Detektorer för rök/branddetektering Rökdetektorn FDO221 är en detektor som reagerar för förbränningspartiklar. Den optiska rökdetek torn är byggd som en optisk labyrint, där luften tillåts cirkulera, men inget yttre ljus tillåts komma in. I kammaren finns en sändare och en mottagare. Då rökpartiklar tränger in kom mer en viss del av det utsända ljuset att reflekteras mot mottagaren. Detektorns elektronik bearbetar mottagarens signal för optimerad rökkänslighet och immunitet mot störningar med hänsyn till skilda applikationer. Efter utvärderingen i detektorn avger detektorn signaler till centralen för vidare behandling. Interaktiva flersensordetektorn FDOOT221 har två sensorer för rök och två för värme. Tekniken med den patenterade labyrinten och två sensorer för rök, möjliggör jämn detektering av ljusa och mörka rökpartiklar. Den omgivande temperaturen mäts med hjälp av två redundanta värmesensorer. Flersensortekniken tillsammans med en signalbehandling gör detektorn anpassningsbar för ett spektrum av applikationer, inkluderat vissa svåra miljöer. Introspektiva flersensordetektorn FDOOT241-9 har två sensorer för rök och två för värme. Tekniken med den patenterade labyrinten och två sensorer för rök, möjliggör jämn detektering av ljusa och mörka rökpartiklar. Den omgivande temperaturen mäts med hjälp av två redundanta värmesensorer. Flersensortekniken tillsammans med en kvalificerad signalbehandling med möjlighet till flera parameterinställningar samt arbeta med två olika parameterset, med eller utan larmlagring, vilket gör detektorn anpassningsbar för ett brett spektrum av applikationer, inkluderat särskilt krävande miljöer. Tekniken med mätning av ljusspridning i både framåt- och bakåtriktning ger information om rökens egenskaper som möjliggör en jämnare känslighet för olika bränder. När detta även kombineras med värmeavkänning går det att få en jämn och tidig detektering av ett mycket brett spektrum av bränder. Introspektiv flersensordetektor FDOOTC241 har en sensor för kolmonoxid (CO) i tillägg till sensoruppsättningen i FDOOT CO-sensorn möjliggör en tidigare detektering av brand särskilt i svårdetekterade miljöer. Oberoende av brandutvärderingen behandlas signalen för kolmonoxid även enskilt med möjlighet för larmfunktioner och styrningar t.ex. att öka ventilation. Linjerökdetektorn FDL241-9 är en optisk detektor som arbetar efter fördunklingsprincipen. Den består av en sändare och reflektor som monteras på var sin sida av det område som skall övervakas. Sändaren skickar IR-pulser i riktning mot reflektorn, som vänder strålen. Mot - tagaren om vandlar ljusintensiteten till en elektrisk signal för vidare bearbetning i den processorstyrda elektroniken. Rök i ljusstrålen dämpar signalen och vid viss dämpning utlöses larm. Samplande/Aspirerande rökdetektering är en teknik som fortlöpande tar prover på luften i det skyddade utrymmet. Målet att uppnå högre känslighet i detektering än som är möjligt med alternativ teknik är en vanlig anledning att välja samplande rökdetektering. Några exempel på miljöer där känslighetsegenskaperna ger fördelar är renrum, större datorhallar, utrymmen med mycket snabb luftomsättning och stora rum, t.ex. lager med bra luftkvalitet. Siemens AB 7/24 CAB2191a

8 Detektor för flamdetektering Flamdetektorn FDF241-9 detekterar flammorna från alla bränder med kolhaltiga material, men detekterar inte brand i oorganiska material, t.ex. vätgas, magnesium eller fosfor. Detektorn måste ha fri sikt över det område som ska övervakas. Den är lämplig för att detektera mycket snabba brandförlopp och ofta ihop med ett släcksystem. I detektorns avkänning ingår två pyroelektriska sensorer och en fotodiod. Den ena sensorn känner av den infraröda strålningen i våglängdsområdet 4,0 till 4,8 mm, typisk vid brand i material/vätskor som innehåller kol. Den andra sensorn känner av den infraröda strålningen i våglängdsområdet 5,1 till 6,0 mm, som finns i artificiellt ljus, värmeelement etc. och där brand i kolhaltigt ämne ger mycket liten signal. Den tredje sensorn i fotodioden mäter intensiteten på sol ljuset i våglängdsområdet 0,7 till 1,1 mm. Informationen från dessa sensorer utvärderas i olika tidsperspektiv och all information bearbetas i detektorns processor för bästa möjliga detektion och störimmunitet. Detektor för värmedetektering Differentialvärmedetektorn FDT241 är snabbare att detektera än en maximaldetektor då den an passar sig till den omgivande temperaturen och börjar detektera när en tempera - turökning sker. Detektorn använder ett värmekännande givarsystem med en termistor för luft tempe raturen och en för detektorns temperatur. På detta sätt kan detektorn utvärdera temperatur stegringen oberoende av starttemperatur. Värmedetekterande kabel Värmekänslig detektorkabel för tidig detektering av brand där vanliga rök eller värmedetektorer ej kan användas. Kabeln kan med fördel installeras vid takfoten på byggnader med trä - fasader. Fiberoptisk värmedetektor Fiberoptiska värmedetektor, Fibrolaser II, mäter temperaturen längs en optisk fiber som kan vara upp till 4 km lång. Dess egenskaper är fördelaktiga framförallt där det krävs värmedetektering i miljö med svåra förhållanden och över stora sträckor eller ytor. En stor fördel med den möjliga fiberlängden är att applikationerna enkelt kan byggas så att inga underhållskrävande delar behöver placeras i miljö med begränsad tillgänglighet. Larmgränser är programmerbara med möjligheter för larm som maximalvärmedetektorn och/eller för temperaturstegring. Applikation Alla miljöer där det finns behov av värmedetektering i ett större område och särskilt när miljön är krävande, t ex: Kopplingsenhet inklusive fibrolaser med fästanordning trafiktunnlar gruvor transportörer oljeindustrin kemisk industri Ex-områden Siemens AB 8/24 CAB2191a

9 Brandförlopp och trolig skada 1 Obetydlig mängd material Lite rök Liten skada 2 Viss skada Stor räkutveckling Stor mängd förbränt material 3 Stor mängd förbränt material Intensiv värmeutveckling Mycket stor rökutveckling Omfattande skada Värmedetektor Flerkriteriedetektor Rökdetektor Hög känslighet Låg känslighet Förgasning CO Rök Lågor Hetta Typisk insatstid för intern alt. kommunal släckstyrka Brandstart Detektering Internt larm Intern släckinsats Larm till räddningstjänst Räddningstjänstens anspänningstid + körtid Angreppstid Räddningsinsats påbörjas Minuter Minuter Siemens AB 9/24 CAB2191a

10 Larmorganisation Vid övervakning av lokaler med rökdetektorer erhålls en tidig upptäckt av brand och detta ger förutsättningar för att verksamma räddnings- och släckinsatser ska kunna sättas in. För att fullt utnyttja den tidiga upptäckten bör insatser från personalen på platsen ingå som en naturlig del. Detta kan ske genom att tillskapa en inre larmorganisation. En inre larmorganisation består dels av en tidsövervakande funktion i brandlarmsystemet och dels av en insatsgrupp, inom objektet, med lämplig utbildning. Den tidsövervakande funktionen har till uppgift att larma insatsgruppen och vidare övervaka att den första under - sökningen och insatsen sker inom förutbestämda tider. Härav följer naturligt att larmorgani - sa tionsfunktionen enbart ska vara i drift när personer finns på plats. Funktionen för den inre larmorganisationen förklaras av nedanstående bild. I bilden ges även tidsintervall för kvittering och undersökning, hämtade ut SBF110:6 Med larmlagring Brand inträffar Utan larmlagring Under arbetstid Nej Larm internt Larm lagras för kvittering 60 sek Kvittering gjord inom viss tid Nej Larm lagras för kontroll 10 min Kontroll klar inom viss tid Nej Fara, hjälp behövs Ja Återställning Siemens AB 10/24 CAB2191a

11 I system där larmlagring används monteras lokala larmlagringstablåer typ FT2010 alt CAB19131 enligt bilder t.v. och användes för att kvittering och återställning av det lokala larmet ska kunna ske snabbt av utsedd insatsgrupp. Larmtablå FT2010 ger information i klartext om vilken sektion och adress som larmat. Tablån innehåller även larmlagringsfunktion samt möjlighet till kvittering och återställning av larm. Larmtablå FT2010 som larmlagringstablå Larmlagringstablå CAB kan användas i mindre anläggningar där det är möjligt för insatsgruppen att avläsa larmet i brandlarmcentralens display eller där tablå CAB (se nedan) kan nyttjas. Larmlagringstablå CAB19131 Larmvisning sker i detta fall lämpligen med Lysdiodtablå CAB19133 där respektive lysdiod signeras med den sektion eller adress den markerar. Lysdiodtablå CAB19133 Lämplig skylt med anvisningar sätts upp vid larmorganisationstablån. Exempel på flödes - schema, se nedan. Anpassning till det aktuella objektet är nödvändig, bl a behöver aktuella tider införas. Åtgärdsschema Larmlagring Är lampan RÄDDNINGSTJÄNSTEN LARMAD tänd? Ja Nej Undersök plats och orsak Kvittera larmet inom X sek Undersök platsen Brinner det? Brinner det? Ja Nej Ja Nej Rädda Larma Släcka Möt Räddningstjänsten Rädda Larma Släcka Återställ larmet inom Y min Siemens AB 11/24 CAB2191a

12 Centralutrustning i samverkan med Sinteso detektorer Sinteso detektorer anslutna till FS20-centraler bygger på samverkan - utvärderingskapacitet delad mellan centralutrustning och detektorer. Denna unika arbetsprincip ger anläggningsinnehavarna en optimal detektionssäkerhet där brandrisken är stor eller miljön krävan de och där garanti vid onödiga larm kan ges under systemets livslängd. Med introspektiva detektorer i systemet kan Siemens utökade larmgaranti erhållas som förutom ersättning för brandförsvarets debiterade kostnader även ger kunden motsvarande ersättning för egna kostnader vid onödig utryckning. Från samtliga detektorer i systemet förmedlas olika risknivåer för såväl driftstatus som larm - utvärdering. Med olika parametrar får man detektorn anpassad till den miljö som den skall arbeta i. Respektive detektor har ett antal parameterset för att utvärdera signalen/signalerna från givarna på bästa sätt. Val av parameterset görs från centralen i samband med driftsättning. Detta kan naturligtvis ändras endera genom ny programmering eller temporärt från systemets betjäningsenhet. Detektorns signaler analyseras på olika sätt och ger exempelvis information om olämplig placering respektive för kraftig nedsmutsning som inte längre kan kompenseras i detektorn. Område, t ex en huvudbyggnad Byggnad Våningsplan Orienteringsritning med sektioner och adresser Plan Plan 2 Plan 1 25 OR:5 Den logiska strukturen görs upp enligt byggnadens/objektets uppdelning och används vid larm, fel och manöver. Den fysiska strukturen, brandlarmsystemets tekniska uppbyggnad, används främst vid service och underhåll. Siemens AB 12/24 CAB2191a

13 Sinteso brandlarmcentral FC2020 BB FC2020 BB är en kompakt mikroprocessorstyrd brandlarmcentral för anslutning av upp till 252 adresser fördelade på två alt. fyra detektorkretsar Sinteso, inkl strömförsörjning och plats för batteri. Centralen innehåller en integrerad manöverpanel med plats för orienterings - ritningar och används som eget system eller som del i ett nätverk. Klartextinformation kan anpassas på platsen eller via serviceverktyg i en PC. Sinteso brandlarmcentral FC2020 AZ FC2020 AZ är en kompakt mikroprocessorstyrd brandlarmcentral för anslutning av upp till 252 adresser fördelade på två alt. fyra detektorkretsar Sinteso, inkl. strömförsörjning och plats för batteri. Centralen innehåller en integrerad manöverpanel och används som eget system eller som del i ett nätverk. Klartextinformation kan enkelt anpassas på platsen eller via serviceverktyg i en PC. Sinteso brandlarmcentral FC2040-BB FC2040 BB är en kompakt mikroprocessorstyrd brandlarmcentral för anslutning av upp till 504 adresser, fördelade på fyra alt. åtta detektorkretsar Sinteso, inkl. strömförsörjning och plats för batteri. Centralen innehåller en integrerad manöverpanel med plats för orienterings - ritningar och används som eget system eller som del i ett nätverk. Klartextinfor mation kan enkelt anpassas på platsen eller via serviceverktyg i en PC. Sinteso brandlarmcentral FC2040-AA FC2040 AA är en kompakt mikroprocessorstyrd brandlarmcentral för anslutning av upp till 504 adresser, fördelade på 4 alt 8 detektorkretsar Sinteso, inkl strömförsörjning och möjlighet med plats för extra kraftig batterikapacitet. Centralen innehåller en integrerad manöverpanel och används som eget system eller som del i ett nätverk. Klartextinformation kan anpassas på platsen eller via serviceverktyg i en PC. Sinteso brandlarmcentral FC2060-BB FC2060 BB är en moduluppbygd mikroprocessorstyrd brandlarmcentral för anslutning av upp till 1512 adresser, fördelade på upp till 28 detektorkretsar Sinteso, inkl. strömförsörjning och plats för batteri. Centralen innehåller en integrerad manöverpanel med plats för orienteringsritningar och används som eget system eller som del i ett nätverk. Klartext information kan enkelt anpassas på platsen eller via serviceverktyg i en PC. I grundutförandet ingår fyra detektorkretsar för Sinteso samt en korthållare för fem st utökningskort. Dessa kan vara av typ Sinteso, kollektivt, adresserad CS10 eller styrkort. Valfri kombination kan användas. Sinteso brandlarmcentral FC2060-AA FC2060 AA är en moduluppbygd mikroprocessorstyrd brandlarmcentral för anslutning av upp till 1512 adresser, fördelade på upp till 28 detektorkretsar Sinteso, inkl. strömförsörjning och plats för batteri. Centralen innehåller en integrerad manöverpanel och används som eget system eller som del i ett nätverk. Klartextinformation kan enkelt anpassas på platsen eller via serviceverktyg i en PC. I grundutförandet ingår fyra detektorkretsar för Sinteso samt en korthållare för fem st utökningskort. Dessa kan vara av typ Sinteso, kollektivt, adresserad CS10 eller styrkort. Valfri kombination kan användas. Siemens AB 13/24 CAB2191a

14 Detektorkretskort Sinteso (FDnet), FCL2001-A1 Detektorkretskort för korthållaren i FC2060. Kortet omfattar fyra detektorkretsar för samalagt max 252 adresser. Upp till fem kort kan monteras i en FC2060 beroende på hur kort hållarens fem platser i övrigt utnyttjas. Detektorkretskort Kollektivt, FCL2002-A1 Detektorkretskort för korthållaren i FC2060. Kortet omfattar åtta kollektiva detektorkretsar. Upp till fem kort kan monteras i en FC2060 beroende på hur korthållarens fem platser i övrigt utnyttjas. Detektorkretskort MS9i, FCL2003-A1 Detektorkretskort för korthållaren i FC2060. Avsett för migrering av adresserad Cerberus CS10, MS9i. Kortet omfattar två detektorkretsar för max 50 adresser per krets. Upp till fem kort kan monteras i en FC2060 beroende på hur korthållarens fem platser i övrigt utnyttjas. Styrkort, FCI2008-A1 Styrkort för korthållaren i FC2060. Kortet omfattar 12 styrin-/styrutgångar som valfritt kan programmeras. Upp till fem kort kan monteras i en FC2060 beroende på hur korthållarens fem platser i övrigt utnyttjas. Utökningskort, detektorkretsar FCI2003-A1 Detektorkretsar ingående i centralernas grundutförande kan med detta kort utökas till antalet. Ett FCI2003-A1 utökar två detektorkretsar till fyra. Antalet adresser för brandlarmcentralen är oförändrat. Garanti vid onödiga utryckningar Väljer du branddetektering från Siemens kan vi garantera att brand larmet inte kommer generera fler oplanerade driftavbrott. Vi erbjuder våra anläggningsägare en larmgaranti vilken kommer att underlätta tillvaron för dig som säkerhetsansvarig avsevärt. Garantin kan tecknas på hela eller delar av anläggningen under förutsättning att: - brandlarmanläggningen i berörda delar utgöres av Interaktiva eller Introspektiva rökdetektorer - anläggningen är utförd och intrimmad i enlighet med SBF110:6 - anläggningen omfattas av underhållsavtal med Siemens - anläggningen hanteras enligt SBF110 av minst två anläggningsskötare som genomgått av Siemens godkänd anläggningsskötarutbildning Siemens AB 14/24 CAB2191a

15 Sinteso systemuppbyggnad Centralapparaten placeras, med orienteringsritningar na, t ex vid huvudentren, lätt åtkomliga för brandförsvaret/anläggningsskötaren, för att erhålla en så snabb och exakt information som möjligt. Alternativa informationstablåer placeras på strategiska entréplatser för insats - grupper. Övervakningssystem MM8000 SintesoView BACnet/IP Larm till räddningstjänsten Fjärrinformation Akustiskt larmdon Detektorkrets Centralutrustning FC2020 Centralutrustning FC2020 Tvåtrådig systembus/fcnet Manöver - panel FT2040 Kombinerad detektor/larmdon Larmtablå Centralutrustning FC2060 Optiskt och akustiskt larmdon Ingångsenhet Värmedetektor Introspektiv detektor Detektorkrets T-avgrening Flersensordetektor med gassensor Basenhet Trådlös rökdetektor Samplande rökdetektor* Interaktiv rökdetektor Flamdetektor Linjerökdetektor Kamera Videoenhet** Adressenhet Indikeringskort * Ansluts via ingångsenhet ** Ansluts även till separat strömförsörjning och videosystem/monitor Siemens AB 15/24 CAB2191a

16 Planering - val av punktdetektorer och parameterset Introspektiva och interaktiva flersensordetektorer Detektorn har ett optiskt system med dubbla sändare och en mottagare för mätning av ljusspridning i två vinklar. För värmeavkänning finns två sensorer på motstående sidor av kammarens periferi. Tekniken med mätning av ljusspridning i både framåt- och bakåtriktning ger information om rökens egenskaper som möjliggör en jämnare känslighet för olika bränder. När detta även kombineras med värmeavkänning går det att få en jämn och tidig detektering av ett mycket brett spektrum av bränder. Jämfört med en vanlig enkel rökdetektor med mätning endast av spridning i framåtriktning kan den nominella känsligheten vara väsentligt lägre, vilket också innebär bättre tålighet mot störande fenomen. Den interaktiva flersensordetektorn har en enklare signalutvärdering med bara två parameterset. De introspektiva flersensordetektorerna har en större uppsättning parameterset där signalutvärderingen också omfattar flera särskilda rutiner för att ytterligare optimera detekteringen t.ex. genom att avslöja förlopp med höga signaler men som tydligt avviker från brand (typfall inte alltför varm vattenånga). Detektorerna kan vid adresserad funktion också arbeta med två olika parameterset, med eller utan larmlagring. Den detektor (FDOOTC241) som även inkluderar sensor för kolmonoxid (CO) ger möjligheter till en tidigare detektering av brand i svårdetekterade miljöer. Interaktiv rökdetektor Denna är en optisk rökdetektor med en optisk sensor som mäter framåtspridning av ljus. Som alla optiska rökdetektorer enligt denna enkla princip tenderar detektorn att vara mycket känslig för aerosoler med större partiklar. För att få en godtagbar känslighet för olika bränder är nominella känsligheten högre än för flersensordetektorer. Detektorn har två olika parameterset. Interaktiv värmedetektor Värmedetektorn har fyra parameterset för funktion med eller utan differentialegenskap och med normal och förhöjd gräns för aktivering som maximaldetektor. Styrande faktorer Valet av detektor och parameterset påverkas av många faktorer. Den som skall göra ett bra val måste ha en god bild av objektets förutsättningar. Några viktiga faktorer att beakta är: Risken för personskador Vilka värden som övervakas Rummet Störande fenomen Vilka åtgärder som följer på detektionssignalen Risken för personskador Samlingslokaler och alla utrymmen som behövs för utrymning av samlingslokaler innebär hög risk p g a persontäthet och normalt en mindre god lokalkännedom hos dem som upprätthåller sig i lokalen. Personer med begränsad eller ingen förmåga att utrymma själva för personskada innebär hög risk för personskada. Miljöer med få personer och med god lokalkännedom ger en låg risk för personskada. Risken för personskador är också starkt kopplad till rummets och byggnadens geometri. Hög takhöjd, god kapacitet i utrymningsvägar etc är gynnsamt. Siemens AB 16/24 CAB2191a

17 Vilka värden som övervakas Miljöer med oersättliga viktiga kulturskatter i form av byggnaden själv eller det som förvaras där är lätta att identifiera som höga värden. I många verksamheter är det, förutom de direkta materiella värdena, också mycket stora förluster vid brand genom skador i leveransförmåga ( business continuity ). Rummet Rumshöjden är det mått som har störst betydelse för hur detektering av brand kommer att fungera. Ventilationen har också stor inverkan. Störningar Ånga, damm, rök från svetsning, rökmaskiner och kraftiga värmekällor är exempel på störningar som måste beaktas för att inte obefogade larm skall uppträda. På samma sätt som en brand är mer svårdetekterad i ett högre och större rum blir också konsekvenserna av en given störkälla mindre. Ett vanligt hotellrum är ett exempel på en svår miljö p g a ånga från duschrum. Vilka åtgärder som följer på detektionssignalen En brand växer oftast snabbt. Ju mer tid personer behöver för att kunna göra en insats desto tidigare måste detektering ske för att skadan skall kunna begränsas till en acceptabel nivå. När åtgärderna till stor del är automatiska t.ex. med aktivering av ett släcksystem styrs kraven på detekteringen av i vilket skede av en brand som systemen bör aktiveras. Då det finns släcksystem sker det ofta ändå en snabb insats av personer. Då kan ett mycket tidigt larm och en mindre känslig detektering för aktivering av ett släcksystem kombineras. Parameterset för introspektiv flersensordetektor FDOOT241-9 Beskrivning Parameterseten listade enligt känslighetsegenskaper med det mest tåliga först: High Suppression (8) Ett specialparameterset för temperaturstabila miljöer med höga varaktiga aerosolkoncentrationer. Möjliggör en tidig detektering av brand med flamma i diskotek och andra miljöer med rökmaskiner. Algoritmen inkluderar villkoret att det behövs en viss temperaturstegring (c:a 8 C) för att larm skall ges. Därmed kan aldrig enbart en hög rökkoncentration ge larm eller förvarning. Uppfyller inte EN54-7 som kräver förmåga att detektera testbränder som ger försumbar värmesignal. Suppression (5) Det tåligaste mot störande fenomen vi kan erbjuda med uppfyllande av EN54-7. Använder speciella lösningar för störningsundertryckning som i vissa fall kan ge en betydande fördröjningseffekt vid detektering av brand. High Compensation (7) vid kollektiv funktion Samma grundkänslighet som (5) men snabbare och utan den mest långtgående störningsundertryckningen. Samma egenskaper som (2) med skillnaden att självkompenseringen för nedsmutsning får ske dubbelt så långt. Att tillåta mer självkompensering innebär en ökad risk att den verkliga rökkänsligheten förändras utan att detektorn signalerar om problem. Detta parameterset är förvalt vid kollektiv funktion. I adresserade system är det intressant där det förekommer rikligt med ljust damm. Robust (2) Samma egenskaper som (7) men med normal begränsning av självkompenseringen. I adresserade system är detta parameterset att föredra jämfört med (7) undantaget applikationer där det förekommer rikligt med ljust damm. Siemens AB 17/24 CAB2191a

18 Balanced (4) Avsett att ge en för många fall bra kompromiss mellan förmåga att tidigt detektera brand men ändå ha en bra tålighet för störande fenomen. Parametersetet inkluderar egenskaper som prioriterar snabb detektering av flambrand. Förvalt i Sverige för adresserat. Fast Response (6) Ett parameterset med prioritering av känslighet för brand. När det gäller tålighet för störande fenomen fungerar fast response ungefär som FDO221. High Sensitive Fast (9) Ett parameterset med stark inriktning på tidig detektering. Kan användas för miljöer med särskilda krav på tidig detektering pga personrisk (psykiatrisk vård mm). Kan vara rätt att välja också när punktdetektorer används som villkor för släck i kraftigt ventilerad miljö. Dubblerad rökkänslighet jämfört med (6) och även väsentligt känsligare för temperaturökning. Provning/underhåll med provverktyg Detektorerna har en omfattande automatisk funktionsövervakning. Bl a är samtliga sensorer övervakade mot fel (i temperaturgivare, ljussändare och ljusmottagare). Vid fel på en sensorfunktion i detektor med mer än en sensor (FDOOT och FDT) anpassar detektorn utvärderingen så att den fortsatt fungerar för larmutvärdering utgående från fungerande sensorer. Med provverktyg FDUD292 (för Siemens tekniker) och FDUD293 (kundversion) går det, oberoende av hur en detektor är ansluten, att med en kontroll få detaljerad info om eventuella avvikelser från normaltillstånd. De lysdioder som tänds efter en kontroll ger en klassificering av hur allvarlig en avvikelse är. Upptäckta fel bör dock alltid betraktas som allvarliga. Det som skiljer är i första hand hur skyndsamt en detektor behöver bytas. För mer info se dokumentation för provverktyg. Provverktyget har många andra funktioner som är användbara vid driftsättning och kontroll av system och som framgår av dokumentationen. Underhåll De årliga åtgärderna bör minst omfatta: Visuell kontroll att detektorerna är mekaniskt intakta och inte kraftigt nedsmutsade. Byte av detektorer vid behov. Provlarmning av detektorer i den omfattning som krävs enligt SBF110. Utbyte av detektorer med optiska röksensorer bör ske med intervall max 8 år. Provlarmning Beroende på detektortyp kan provlarmning utföras med: Provverktyg FDUD29x (rekommenderat) Testgas REF8-S Varmluftsfläkt Testgas innehållande kolmonoxid Provlarmning bör utföras med detektor i provläge. Adresserat inkopplade detektorer sätts i provläge från manöverpanelen. Kollektivt inkopplade detektorer sätts i provläge i samband med uppstart från spänningslöst tillstånd. Provläget är tidsbegränsat till 3 min och indikeras med korta svaga blinkningar på indikeringen med intervall 0.5s. Siemens AB 18/24 CAB2191a

19 Planering av Sinteso detektorkrets Till Sinteso detektorkrets kan anslutas detektorer, larmknappar, ingångs- och utgångsenheter, larmdon, larm- och presentationstablåer samt videoenheter avsedda för detektorkretsen. Alla enheter kan strömförsörjas av detektorkretsen. Varje enhet kommunicerar individuellt med centralen och såväl larm som styrning och andra informationssignaler blir individuella för varje enhet. Alla enheter, utom videoenheten, på detektorkretsen har inbyggt kortslutningsskydd vilket medför att en kortslutning eller ett avbrott på en krets förlagd i slinga enbart ger felsignal men alla enheter fortsätter att fungera normalt. Principiell uppbyggnad och bestyckningsmöjligheter: Antal adresser per detektorkrets: Max 126 st Rekommenderad kabel ELQYB/ELKY 2x1 och max 3300 m Andra kabeltyper även av parallelltyp kan användas Sinteso detektorkrets Ett detektorkretskort i FC20 har kapacitet för 252 st adresser. Denna begränsning gäller alltid oberoende av hur detektorkretskortet utnyttjas. Kapaciteten är i det enk laste fallet fördelad på 2 st detektorkretsar med vardera 126 st adresser. Detektorkretsar na är då av typ slinga med möjlighet för T-avgreningar. En detektorkrets i slinga kan också alternativt användas som två detektorkretsar av typen stubbledning. Med hjälp av utökningskort FC12003-A1 kan det inbyggda detektorkretskortet utökas till 4 st detektorkretsar som slinga men det totala antalet adresser är fortsatt 252. Instickskortet för korthållaren i FC2060 omfattar som standard 4 detektorkretsar. Detektorledningen förläggs normalt som en slinga med tur och retur valfritt i byggnaden. T- avgrening får förekomma på detektorkretsen även om detta bör undvikas då redundans vid kabelskada av naturliga skäl inte finns på T-avgreningsledningen. Varje detektorkrets får övervaka upp till 6000 kvadratmeter, dock högst 100 rum. (Se SBF110:6 under ) För de larmpunkter som ansluts till samma centralutrustning är ledningsdragning helt oberoende av anläggningens sektionering. Den logiska indelningen i OR-blad, sektioner och adresser skapas fritt efter anläggningens behov. Optiskt och akustiskt larmdon FDS221 Introspektiv flersensordetektor FDOOT241-9 Rökdetektor FDO221 Värmedetetkor FDT241 Adresserabart larmdon FDSB291 Samplande rökdetektor* Centralutrustning Detektorkrets Linjerökdetektor FDL241-9 Larmlagringstablå* Larmtablå FT2010 Presentationstablå FT2011 In-/Utgångsenhet FDCIO222 Indikeringskort FT2001-A1 Flamdetektor FDF241-9 * Anslutes via ingångsenhet Kapacitet med standardprogrammering och utan utökningskort FCI2003 FC2020 har ett detektorkretskort med 2 st detektorkretsar med möjlighet för T-avgreningar. FC2040 har två detektorkretskort med 4 st detektorkretsar med möjlighet för T-avgreningar. FC2060 har två detektorkretskort med 4 st detektorkretsar med möjlighet för T-avgreningar. Plats finns för ytterligare maximalt 5 st kort med vardera 4 st detektorkretsar. Antal adresser per detektorkretskort är max 252 st och per detektorkrets max 126 st. Beroende på kabel och strömförbrukning (och regelkrav enligt SBF110) kan inte alltid fulla antalet adresser användas. Siemens AB 19/24 CAB2191a

20 Andra sätt att utnyttja kapaciteten Ett detektorkretskort* i FC20 har kapacitet för 252 adresser. Ett detektorkretskort kan i grundutförande användas för att ansluta: 2 detektorkretsar: slingor med T-avgreningar och max 126 adresser/krets. Med utökningskort FCI2003 till ett integrerat detektorkretskort kan anslutas: 4 detektorkretsar: slingor med T-avgreningar och max 126 adresser/krets men totalt max 252 adresser på kortet. Varje slinga kan genom programmering ersättas med 2 stubbledningar. Det går fritt att välja vilken/vilka slingor som skall nyttjas som stubb. Stubbledningar bör begränsas till 32 adresser med hänsyn till krav i EN54-2. Ett udda exempel kan illustrera flexibiliteten: FC2040: 1:a detektorkretskortet 2:a detektorkretskortet med FCI2003 En detektorkrets har behållits som slinga och en detektorkrets har programmerats om till två stubbledningar. De får tillsammans ha max 252 adresser. Med utökningskortet har de fyra detektorkretsarna programmerats till två slingor och fyra stubbledningar. De får tillsammans ha max 252 adresser. T-avgreningar på detektorkretsen Det finns möjlighet att använda T-avgreningar men endast för detektorkretsar med grundformen slinga. På en T-avgrening får inga ytterligare avgreningar finnas. Stubbledningar får inte ha T-avgreningar. T-avgreningar bör begränsas till 32 adresser med hänsyn till krav i EN54-2. Adresseringstekniken för Sinteso kräver att det mellan två adresserade enheter på slingan får finnas maximalt en T-avgrening och att det inte får vara en T-avgrening direkt vid anslutning mot detektorkretskortet. (Se fig. 1 nedan.) Separat kortslutningsisolator FDCL221 kan användas för att förvandla ett antal stubbledningar utgående från samma punkt till att fungera som korrekta T-avgreningar. (Se fig. 2 nedan.) Detta kan användas som ett kompletterande sätt att migrera gamla kollektiva kretsar, men företrädesvis används direkt anslutning av stubbledning till centralen. Detektorkrets Fig. 1 Adresserad enhet Kortslutningsisolator FDCL221 Adresserad enhet FC20XX OBS! I anläggningar med spridningsnät bör kortslutningsisolatorer placeras vid spridningsplint. Om kretsen går många gånger genom (skärmad) matarkabel blir kapacitansen ett problem. Fig. 2 Siemens AB 20/24 CAB2191a

Detektionens roll i det totala brandskyddskonceptet Miljön i tunnlarna Schakt Längd(-er) på tunnlar

Detektionens roll i det totala brandskyddskonceptet Miljön i tunnlarna Schakt Längd(-er) på tunnlar Detektion i kabel- och energidistributionstunnlar Lämplig lösning beror på Detektionens roll i det totala brandskyddskonceptet Miljön i tunnlarna Schakt Längd(-er) på tunnlar Sid 1 Detektionens roll i

Läs mer

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning Upprättad av Bert Paulusson, Bp Beslutad 2014 10 24/ Boci Giltig t.o.m. 2016 06 30 Revideringsdatum 2014 10 09, Bp Råd och anvisning nr: 109 Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

IQ8Quad med Delta brandlarmsystem

IQ8Quad med Delta brandlarmsystem IQ8Quad med Delta brandlarmsystem Marknadens mest kompetenta detektorserie Fyra funktioner i en och samma enhet: detektor, sirén, blixtljus och talat larm Trådbundet och trådlöst IQ8Quad och IQ8Alarm ett

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR 1(9) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 BRANDLARM 2 Skolor utan eller med inkvartering 2 Detektorval-detektorplacering 3 Larmtryckknappar

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300 SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013 Serie 300 Konventionella optiska rök- och värmedetektorer ED2351E Serie 300 Serie 300 Branddetektorer från Schneider-Electric har egenskaper och funktioner som tidigare

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

AVTAL Automatiska brandlarm

AVTAL Automatiska brandlarm Dnr: AVTAL Automatiska brandlarm Syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Kvalitetsplan Automatiska Brandlarm

Kvalitetsplan Automatiska Brandlarm 2014-08-22 Automatiska Brandlarm Innehåll 1 Syfte och Mål... 3 2 Bakgrund... 3 3 Åtgärder för att minska antalet onödiga larm... 4 3.1 Larmorganisation... 4 3.2 Larmlagring... 5 Timer på vidarekopplingen...

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110 1(7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR BRANDLARM I VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110 Bakgrund Brandlarm skall i första hand ses som en skadeförebyggande

Läs mer

SBF UTRYMNINGSLARM 2015. Bakgrund, introduktion och översikt Bo Hjorth, AlbaCon AB

SBF UTRYMNINGSLARM 2015. Bakgrund, introduktion och översikt Bo Hjorth, AlbaCon AB SBF UTRYMNINGSLARM 2015 Bakgrund, introduktion och översikt Bo Hjorth, AlbaCon AB SBF REK UTRYMNINGSLARM 2015 - bakgrund Statens Brandnämnds meddelande 1983 (RUS 110:5 /SBF 110:6) SBF REK 2003 svensk lagscdning

Läs mer

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM Framtida hantering av automatiska brandlarm anslutet till Luleå räddningstjänst Arbetsgrupp: Kalle Håkansson Ronnie Lindberg Torbjörn Landström Tomas Wikström Jon Kero

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

En central två system. Den nya generationens evakueringssystem

En central två system. Den nya generationens evakueringssystem En central två system Den nya generationens evakueringssystem Den nya generationens evakueringssystem Firelink-aspirationssysytem Konventionella brandlarmprodukter Nödbelysningsarmaturer Ledljusarmaturer

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Med säkerhet på skolschemat Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Förebyggande strategier Informera selektivt, evakuera säkert Pedagogiska institutioner som skolor,

Läs mer

ATEX-klassad detektor

ATEX-klassad detektor SDF007SE Version. 05/05/05 Brandlarm ATEXklassad detektor 05EISE en intelligent, optisk rökdetektor 05EISEdetektorn används i FX brandlarmsystem tillsammans med protokollöversättaren IST00 och zenerbarriär

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Förebyggandekonferensen 2009

Förebyggandekonferensen 2009 Förebyggandekonferensen 2009 Underlag för ett bättre förebyggande arbete SBSC Gunnar Brandsjö gunnar.brandsjo@sbsc.se Områdesansvarig Brand www.sbsc.se AB 1 Besiktningar som underlag vid tillsyn Hur kan

Läs mer

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Värmedetektorsystemet ULRICA kan lokalisera värme från en brand med noggrannhet på 1,5 meter över en total kabellängd på 2000 meter. Systemet detekterar temperaturökningar

Läs mer

BRANDVARNARE CUPOLA OPTISK BRANDVARNARE

BRANDVARNARE CUPOLA OPTISK BRANDVARNARE BRANDVARNARE CUPOLA OPTISK BRANDVARNARE Med den fotoelektriska teknologin är Cupola optisk brandvarnare mer känslig för att upptäcka långsamt pyrande bränder. Brandvarnaren upptäcker branden innan den

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm

Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm Anslutet till Räddningstjänsten Syd 2010-01-01 2 (13) BAKGRUND En tredjedel av Räddningstjänsten Syds årliga utryckningar utgörs av automatiska brandlarm. Av dessa

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Brandskyddsregler. Innehållsförteckning

Brandskyddsregler. Innehållsförteckning Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Leif Wulff Säkerhetssamordnare 2009-01-05 Reviderad 2009-01-28 Reviderad 2012-11-01 Reviderad 2013-12-04 1(7) Brandskyddsregler Innehållsförteckning

Läs mer

25) Detektering. I samarbete med: 1

25) Detektering. I samarbete med: 1 25) Detektering Detektering måste ske snabbt, viktigt med rätt antal detektorer och placering av dessa. Ju längre tid för aktivering desto större risk för brandgasspridning. Underhåll viktigt 1 25) Detektering

Läs mer

RIKTLINJE SÄKERHET UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE SÄKERHET UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE SÄKERHET KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Bruks och monteringsanvisning NX-M Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Funktion: Rörelsedetektorn NX-M är en special tillverkad detektor som tillbehör till

Läs mer

miljövänliga brandlarm och släcksystem

miljövänliga brandlarm och släcksystem miljövänliga brandlarm och släcksystem Högeffektiva brand- och utrymningslarm, detektorer och släcksystem för alla slags byggnader. Brandlarm en mycket viktig del av brandskyddet. Ett brandlarm har som

Läs mer

Kablar för larm- och säkerhetssystem. Januari 2012

Kablar för larm- och säkerhetssystem. Januari 2012 Kablar för larm- och säkerhetssystem Januari 2012 Nicholas Melin, säkerhetskonsult C-cap AB "Att använda rätt kablar är mycket viktigt i varje säkerhetssystem. Kablarna måste väljas lika omsorgsfullt som

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Handläggare: Ida Håkansson, Kalmar Brandkår 2009-04-03 FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Brandkåren i Kalmar har påbörjat arbetet med att skriva nya avtal gällande automatlarmen. Det syftar till

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Tekniska anvisningar Brand 2012-10-10

Tekniska anvisningar Brand 2012-10-10 Sida 1/19 Tekniska anvisningar Brand 2012-10-10 Sida 2/19 Bilaga 1 RAMBESKRIVNING FÖR BRANDLARMANLÄGGNING ALLMÄNT...... 3 TEKNISK DOKUMENTATION... 3 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING... 3 BRANDLARMETS OMFATTNING...

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88004 JA 80G Trådlös gasdetektor. Indikerar läckage av: Naturgas, Metangas, Propangas, Butangas, Acetylengas, GPL, vätgas, Platinasensor.

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Introduktion till brandlarm

Introduktion till brandlarm Introduktion till brandlarm UTC Fire & Security levererar brandlarm för alla typer och storlekar av objekt. Det kan gälla ett litet konventionellt system för ett daghem eller en avancerad nätverksbaserad

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226 Denna kontrollplan är avsedd som ett hjälpmedel för att kravelementen i Anvisningar för säkerhetsinstallationer i Gävle kommun daterad 2001-01-08 uppfylls vid projektering av säkerhetsanläggningar. Totalansvaret

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Emmaboda-Torsås 2009-09-20. Avtal. Automatiska brandlarm

Emmaboda-Torsås 2009-09-20. Avtal. Automatiska brandlarm Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 2009-09-20 Avtal Automatiska brandlarm Mellan Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås och: org nr: har följande avtal träffats om utryckning till anläggningens

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete Systematiskt Brandskyddsarbete Innehållsförteckning 1 Ansvar... 2 1.1 Policy... 2 2 Organisation... 2 2.1 Arbetsuppgifter... 2 3 Utbildning... 2 3.1 Utbildningsplan... 2 3.2 Utbildningar... 2 3.3 Utbildning/information

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder Räddningstjänst och

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

ENKEL MONTERING MINIMALT UNDERHÅLL MINIMAL DRIFTKOSTNAD

ENKEL MONTERING MINIMALT UNDERHÅLL MINIMAL DRIFTKOSTNAD BASICTM Ett patenterat backströmningsskydd som effektivt förhindrar brandgasspridning via ventilationen. En kostnadseffektiv lösning för exempelvis hotell, lägenheter och äldreboende. ENKEL MONTERING MINIMALT

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Skydd mot stöld av datorutrustning

Skydd mot stöld av datorutrustning November 2003 Teknisk information Skydd mot stöld av datorutrustning En infoskrift från Sveriges Försäkringsförbund Syftet med denna information är att ge en bild av risker med speciell inriktning på inbrott

Läs mer

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete Datum 2009-03-09 Upprättad av Thomas Wrååk Datum Reviderad av Beteckning/dnr Kategori/Ver Instruktion Datum Fastställd av Datum Granskad av Råd och anvisningar För Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351

Läs mer

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem.

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. 2 Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av kablar för alla tänkbara installationer. Allt handlar om pålitlighet. Det

Läs mer

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem PDFSE_sockelsiren_och_blixtljus, Version. Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem IBSOU Sockelsiren IBSST Sockelsiren/blixtljus Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

ZITON BRANDLARM TRYGGHET FÖR DIN VERKSAMHET

ZITON BRANDLARM TRYGGHET FÖR DIN VERKSAMHET ZITON BRANDLARM TRYGGHET FÖR DIN VERKSAMHET Trygghet för din verksamhet VI VET ALLA, HUR FARLIG OCH ÖDESDIGER EN BRAND PÅ EN ARBETSPLATS KAN BLI. DÄRFÖR KRÄVER LAGEN ATT DU VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

«Chansa inte med brandrisken.»

«Chansa inte med brandrisken.» «Chansa inte med brandrisken.» SecuriFire det redundanta, modulära brandlarmssystemet med SpiderNet-teknologi Auktoriserad partner: Securiton AG, Alarm and Security Systems www.securiton.com, info@securiton.com

Läs mer

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00 Utomhusla Larm innan inkräktaren bryter sig in! 42 rm OPTEX presenterar ett brett sortiment av utomhusdetektorer, både med passiva IRdetektorer och aktiva linjedetektorer. En dröm om en perfekt larmanläggning,

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Wexnet Green Data Center

Wexnet Green Data Center Wexnet Green Data Center Spara pengar på sista raden samtidigt som du bidrar till en grönare framtid. Våra datahallars energieffektivitet uppnås genom bland annat ett miljövänligt och modernt kylsystem

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17.

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. 1 RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. Dessa riktlinjer för larm skall gälla i alla lokaler där Enköpings kommun bedriver verksamhet. Störning i den kommunala verksamheten

Läs mer

Förslag till Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande

Förslag till Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande Förslag till Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande Dessa allmänna råd och kommentarer behandlar de krav på brandskydd i byggnader

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Villa Maritime, Kungälvs kommun Bakgrund Byggnaden ligger på ön Marstrand och är i fyra våningsplan med 69 lägenheter/hotellrum och ett antal konferensrum. På

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer