Årsredovisning 2003 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2003 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA"

Transkript

1 Årsredovisning 23 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA

2 Styrelse, ledning och revisorer Förvaltningsberättelse för Internet Express Scandinavia AB (publ) Org.nr Styrelse: VD: Revisorer: Rolf Qwärnström, ordf Erik Englund Peter Liss Anders Orre Urban Strindlöv Bo Axberg, SET Auktoriserade Revisorer Lars Rosvall, Rekovision AB Verksamheten Att juridiskt kunna bevisa elektroniska transaktioner och händelser blir allt mer viktigt. Samtidigt har kraven på sekretess och integritet ökat. Med detta som bakgrund bildades Internet Express Scandinavia. Den gemensamma nämnaren inom koncernen är DTS-infrastrukturen. DTS är en revolutionerande lösning för säker elektronisk kommunikation. Nätverket av Domain Trust Servers bildar en global öppen infrastruktur där alla anslutna, applikationer såväl som användare, kan kommunicera med full trygghet vad gäller identifiering, sekretess, integritet och juridisk bevisbarhet. Internet Express Scandinavia är ett moderbolag utan operativ verksamhet mot marknaden. Bolaget startar, förvärvar och förvaltar bolag inom IT-sektorn med fokus på informationssäkerhet. Koncernen består idag av moderbolaget Internet Express Scandinavia med tre helägda dotterbolag: Infratrust Technologies AB, Entrago AB och Assembla Trust Technology AB. Aktiekapital och ägarstruktur Aktiekapitalet i IES Internet Express Scandinavia AB (publ) uppgår per till kronor fördelat på aktier, till ett nominellt värde av,12 kronor. Största ägare är Apelsin Invest AB med ca 28 % av röster och kapital. Personal och ledning äger tillsammans ca 17 %. Resterande andel på ca 55 % utgörs av mindre ägare som tillkommit i samband med private placement. Ägarspridning har skett efter private placement, vilket resulterat i att det totala antalet aktieägare för närvarande är ca 7. Bolaget är VPC-registrerat. Apelsin Invest AB, ca 28 % Personal och ledning, ca 17 % Produktutveckling Produktutvecklingen inom koncernen har främst varit fokuserad på vidareutveckling av DTS för att möta framtida krav. Detta resulterade i att en ny generation av DTS lanserades under året. Utöver vidareutveckling av DTS har utveckling av fristående DTS-baserade applikationer skett via Assembla. Organisation Under verksamhetsåret 23 har ytterligare koncentration av organisationen ägt rum. Bolagets säte har flyttats från Stockholm till Malmö, och koncernen finns nu belägen i Malmö (Huvudkontor), Stockholm (Försäljningskontor) och Ronneby (Teknikutveckling). Marknad Verksamhetsåret 23 började mycket illa då vår partner AddTrust AB, där bolaget även hade en strategisk ägarpost, försattes i konkurs. Detta fick till följd att den marknadsutrullning som hade påbörjats tillsammans med dem fick ett absolut stopp. Under hela våren säkerställdes alla kundrelationer, medan vår partner STG AB med dess dotterbolag verkade för att återskapa samt vidareutveckla de förutsättnr som funnits via AddTrust. Under hösten var förutsättnrna återställda för en bred internationell lansering baserad på både befintliga vilande affärsprocesser såväl som nya. Marknaden för våra produkter visade sig ha mognat under vår time out och vi fick ett stort gensvar för vårt koncept på hemmamarknaden såväl som internationellt. Händelser under 24 Den uteblivna försäljningen under 23, huvudsakligen beroende på AddTrusts konkurs, försatte bolaget under stor finansiell press. Samtidigt bedömde styrelsen möjligheten att anskaffa kapital till rimliga villkor på en icke fungerande kapitalmarknad som ytterst r. Därför beslutades att driva bolaget vidare under befintliga villkor, trots att detta innebar ett ständigt konkurshot på grund av obetalda skatter. Som grund för detta beslut låg förutom goda framtidsutsikter även en garanti från huvudägaren samt STG att stötta bolaget finansiellt om så verkligen krävdes, vilket också gjordes vid ett par tillfällen. Övriga, ca 55 % Fig. Ägarstruktur Marknaden har under 24 tagit fart vilket har resulterat i etablering i över 1 länder. DTS har via ett flertal aktörer fått ett stabilt fäste på den svenska marknaden, inom näringslivet såväl som kommun, landsting och stat. Framtidsutsikter Genom den etablering som är gjord står nu äntligen bolaget inför sitt definitiva genombrott, vilket kommer att leda till stark och stabil tillväxt under de närmsta åren. Detta gör att bolaget har goda förutsättnr att leverera vinst redan under

3 Resultaträknr Nyckeltal Not Koncernen Moderbolaget Koncernen Tre år i sammandrag Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Justerat eget kapital, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet 18 % Avkastning på eget kapital Neg. Kassaflödesanalys (tkr) Koncernen 23 Självfinansiering Investering i anläggningstillgångar Desinvestering i rörelsekapital Kassaflöde Finansieras genom minskning likvida medel 17 Nyemission Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande ansamlade förlust: % Neg % Neg Nettoomsättning Aktiverad egen nedlagd tid Aktiverade övriga kostnader Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Kostnader för underkonsulter Övriga externa kostnader 1, 2 Personalkostnader 3 Avskrivnr av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4 Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investerr Resultat från andelar i koncernföretag 5 Resultat från andel i intresseföretag 6 Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Från föregående år balanserad vinst Lämnade koncernbidrag Årets förlust Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Förslag till disposition Balanseras i ny räkning Summa Årets resultat Enligt upprättad koncernredovisning uppgår ansamlad förlust till tkr. Ingen avsättning till bundna fonder är erforderlig. 4 5

4 Balansräknr Tillgångar Eget kapital och skulder Not Koncernen Moderbolaget Not Koncernen Moderbolaget Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade kostnader för forskningsoch utvecklingsarbeten 8 Goodwill 9 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggnr Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver/balanserad vinst Erhållna/lämnade koncernbidrag Årets resultat Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa eget kapital Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordrr Kundfordrr Fordrr hos koncernföretag Övriga fordrr Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Poster inom linjen Ställda säkerheter Företagsintecknr Ansvarsförbindelser 6 7

5 Redovisningsprinciper och noter Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges i följande noter. Koncernens bokslut har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1: och med tillämpning av förvärvsmetoden. I koncernredovisningen ingår samtliga dotterföretag. Under året förvärvade företag inkluderas i koncernresultaträkningen med intäkter och kostnader under tiden efter förvärvet. Försäljning som avser andra koncernföretag: 71 % (föregående år 1 %). Inköp som avser andra koncernföretag: 56 % (föregående år 16 %). Not 3 Personal Koncernen Moderbolaget Medeltalet anställda Kvinnor 3 2 Män Totalt för bolaget Löner och ersättnr Styrelse och VD Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och VD Pensionskostnader övriga anställda Övriga sociala kostnader Pensionsförpliktelser för styrelse och VD Avgångsvederlag Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid,2 %,24 % Andel av total sjukfrånvaro som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 6 dagar eller mer, %, % Sjukfrånvaro som andel av varje grupps ordinairie arbetstid: Sjukfrånvaro fördelad efter kön - Män,14 %,24 % - Kvinnor - - Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori - 29 år eller yngre,14 %,26 % - 3 till 49 år,27 %,27 % - 5 år eller äldre, %, % Siffror för jämförelseår saknas Not 4 Avskrivnr Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivnr baserade på en bedömning av tillgångarnas livslängd. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Balanserade utvecklingskostnader: Immateriella tillgångar exkl utvecklingskostnader: Inventarier: 1 år 5 år 5 år Not 1 Not 2 Arvode och kostnadsersättnr I beloppet för övriga externa kostnader ingår arvoden och kostnadsersättnr till revisor enligt följande: Koncernen Moderbolaget Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Leasingkostnader I beloppet för övriga externa kostnader ingår leasvgifter med kr i koncernen (föregående år 33 kr) och med kr i moderbolaget (föregående år 33 kr). Not 5 Resultat från andelar i koncernföretag Moderbolaget Nedskrivning Not 6 Resultat från andelar i intresseföretag Koncernen Moderbolaget Realisationsresultat Not 7 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolaget Aktuell skattekostnad Uppskjuten skattekostnad

6 Not 8 Balanserade kostnader för forsknings- och utvecklingsarbeten Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivnr Årets avskrivnr Utgående ackumulerade avskrivnr Utgående planenligt restvärde Not 9 Goodwill Koncernen Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivnr -2 1 Årets nedskrivnr -2 1 Utgående ackumulerade avskrivnr Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Försäljnr Utgående planenligt restvärde Bokfört värde Not 13 Periodiseringsposter Koncernen Moderbolaget Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Övriga poster Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna sociala avgifter Upplupen semesterlöneskuld Övriga poster Utgående planenligt restvärde Not 1 Inventarier Koncernen Moderbolaget Not 11 Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade avskrivnr Ingående avskrivnr Årets avskrivnr Utgående ackumulerade avskrivnr Utgående planenligt restvärde Aktier i koncernföretag Företag Org.nr Företagets säte Antal andelar Kapital-/röstandel Bokfört värde Infratrust Technologies AB Stockholm 1 1 % 1 Entrago AB Stockholm 1 1 % 1 DL Express Consulting AB Stockholm 1 1 % 1 Assembla Trust Technology AB Stockholm 1 1 % Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivnr -2 1 Årets nedskrivnr -2 1 Utgående ackumulerade nedskrivnr Not 14 Förändring eget kapital Förändring av eget kapital i koncernen Aktie- Bundna Fria kapital reserver reserver Belopp vid årets ingång Nyemission Förskjutnr mellan bundet och fritt kapital 5-5 Årets resultat Belopp vid årets utgång Förändring av eget kapital i moderbolaget Aktie- Bundna Fria kapital reserver reserver Belopp vid årets ingång Nyemission Koncernbidrag Uppskjuten skatt koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktiekapitalet har genom nyemission ökat med 5 aktier á nom,12 kr under räkenskapsåret, från aktier till aktier á nom,12 kr. Bokfört värde

7 Malmö den 29 juni 24 REVISIONSBERÄTTELSE Till bolagsstämman i IES Internet Express Scandinavia AB org nr: Rolf Qwärnström Erik Englund Peter Liss Styrelseordförande Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i IES Internet Express Scandinavia AB för år 23. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räken skaps hand lrna och för valt ningen. Vårt ansvar är att uttala oss om års redovis ningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grund val av vår revision. Anders Orre Urban Strindlöv Verkställande direktör Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av under lagen för belopp och annan information i räkenskapshandlrna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprin ciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättnings skyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, års redovisningslagen eller bolags ordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Vår revisionberättelse, vilken innehåller tilläggsinformation, har avgivits Bolaget och koncernen har aktiverat balanserade utvecklingskostnader, vilka i koncernen efter årets avskrivning uppgår till kronor. Värdet av framtida intäkter måste motsvara minst tillgångarnas värde, varför dessa är svårbedömbara. Styrelsen har ej utfört någon sk. Impairment test där de bokförda värdena jämförs med de marknadsmässiga för att dokumentera tillgångens värde. Sedan föregående år har materiella intäkter avseende nedlagda utvecklingskostnader infl utit. Då gruppen under första halvåret 24 ej genererat intäkter torde risk för teknisk insuffi ciens föreligga och därmed skyldighet för styrelsen att upprätta kontrollbalansräkning. Gruppen är fi nansierad till övervägande del med kortfristiga skulder, varav tex avgifter och skatter ej i tid erlagts, varför bolagets fi nansiella uthållighet kan ifrågasättes liksom föregående år. Bo Axberg Auktoriserad revisor Lars Rosvall Auktoriserad revisor Styrelsen har ej i rätt tid avgivit årsredovisning till bolagsstämma och revisorer. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis nings lagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Med anledning av ovanstående noterr kan vi varken av- eller tillstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balans räkningen för moderbolaget och koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i för valtningsberättelsen. Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Malmö den 29 juni 24 Bo Axberg Auktoriserad revisor Lars Rosvall Auktoriserad revisor 12 13

8 IES INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA AB (publ) Östergatan 32 Box Malmö Arsenalsgatan Stockholm INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2009 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för Arsredovisning för Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 01 01-2010 12 31. Innehållsförteckning

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning...

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning... conpharm ab årsredovisning 2001 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Finansiering........................................................................................

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2002 3 Verksamheten... 4 Resultat och ställning... 5

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2002 3 Verksamheten... 4 Resultat och ställning... 5 conpharm ab årsredovisning 2002 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Resultat och ställning..............................................................................

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15 Årsredovisning 2007 Sida 1 av 15 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 8 Balansräkning sidan 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443. , v

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443. , v ~ ~ ~? ~~ PROVENTUS,~, v ÅRSREDOVISNING FÖR 1998 v PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443 (publ) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Proventus dotterbolag Proventus Handels bedriver från och med 1998

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer