BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30"

Transkript

1 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg kl ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Agneta Nilsdotter/V/ Lindesberg Hans Olof Hake/S/ Lindesberg Jorma Keski-Saari/S/ Lindesberg Göran Gustavsson/Fp/ Birger Antonsson /S/ Bror-Erik Israelsson/S/ Nora Sven-Gunnar Hoffstedt/Kd/ Nora Bertil Nilsson/S/ Lars Bergsten /S/ Ljusnarsberg Gunnar Fransson /M/ Ljusnarsberg Lindesberg ersättare för Eino Kirjonen Hällefors vice ordförande Nora ersättare för Anna Karlsson Övriga deltagande Utses att justera Mats Larsson, sekreterare Carina Johansson Hilkka Sievert Bo Ståhl Margaretha Karlsson Per Granlund Peter Jernberg Katarina Johnsson Margareta Lindkvist Hans Olof Hake Underskrifter Sekreterare... BMB 1-18 Ordförande ANSLAG BEVIS Organ Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning - Lindesbergs kommun. Underskrift...

2 Ärendeförteckning Föredragande 1 BMB Preliminärt ekonomiskt resultat 2008 Mats Larsson 2 BMB Förtydligande av delegationsordningen rörande förvaltningschefens Mats Larsson rätt att företräda BMB 3 Nora Fåsjöhyttan 1:6, Smedstorp 2:2 Mats Larsson Delegationsbeslut om förhandsbesked enl. PBL 4 BMB Delegationsbeslut december 2008 samt januari 2009 Mats Larsson 5 BMB Tillsynsplan 2009 Hälsoskydd Hilkka Sievert 6 BMB Kontrollplan 2009 Livsmedel Hilkka Sievert 7 BMB Tillsynsplan 2009 Miljöfarlig verksamhet mm Hilkka Sievert 8 BMB Uppföljning tillsynsplaner 2008 för miljökontoret Hilkka Sievert 9 Lindesberg Yxe 7:5 Bo Ståhl Information rörande överklagat beslut 10 Nora Gamla Pershyttan 2:20 Margareta Karlsson Förhandsförfrågan om avstyckning av tre tomter för enbostadshus 11 Hällefors Kärvingeborn 4:13 Peter Ljungné Ansökan om strandskyddsdispens och förhandsbesked angående nybyggnad av fritidshus 12 Lindesberg Gusselhyttan 2:40 Peter Jernberg Nybyggnad av maskinhall 13 Lindesberg Kårberget 4:6 Peter Jernberg Föreläggande om rivning av f.d. skolbyggnad 14 Lindesberg Skrymtarboda 3:1 Peter Jernberg Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus 15 Lindesberg Östra Löa 6:20 Peter Jernberg Förhandsbesked för uthyrningsstuga 16 Lindesberg Gussselby 1:23 Peter Jernberg Föreläggande om rivning av nedbrunnen skolbyggnad 17 Ljusnarsberg Norra Lövfallet 2:18 Katarina Johnsson Förslag till beslut om vite om avlägsnande av avfall från fastighet 18 Hällefors Tillstånd i vattenskyddsområdet Jeppetorp Margareta Lindkvist

3 1 BMB Preliminärt ekonomiskt resultat 2008 att godkänna redovisade förslag till bokslutshandlingar 2008 Förvaltningschefen redogör för bokslutsarbetet 2008

4 2 BMB Förtydligande av delegationsordningen rörande förvaltningschefens rätt att företräda BMB att till förvaltningschefen delegera enl följande: 6 kap 33 KL: Företräda BMB i hela den svenska rättsordningen i BMB s ärende rörande föreliggande tvist mellan BMB och Älvstorps Vårdhem AB rörande till BMB ställd återfaktura för tillsynsavgiften förklarades vara omedelbart justerad.

5 3 Nora Fåsjöhyttan 1:6, Smedstorp 2:2 Delegationsbeslut om förhandsbesked enl. PBL Dnr 2009-S007 att enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. 34 samt med hänvisning till nedanstående omständigheter meddela positivt förhandsbesked för uppförande av 3-4 enbostadshus med komplementbyggnader samt en idrottshall inom redovisad lokalisering (se karta nedan) på fastigheterna Fåsjöhyttan 1:6 samt Smedstorp 2:2. Till BMB har inkommit en ansökan från Anna-Lena Persson, köpare till del av Fåsjöhyttan 1:6 samt ägare till Smedstorp 2:2 om förhandsbesked angående nybyggnation av 3-4 enbostadshus med komplementbyggnader samt en idrottshall för bla issporter mm på föreslagna tomtplatser inom fastigheterna Fåsjöhyttan 1:6 och Smedstorp 2:2 Tomtplatserna avses att utgöra komplement till sådan verksamhet som sökanden avser att bedriva och utveckla på anläggningen Åkerby Herrgård, som är belägen vid Fåsjöns västra strand ca 8 km norr om Nora stad. VA-frågorna avses lösas på plats enligt miljökontorets anvisningar. Möjlighet torde föreligga att ansluta avloppen till reningsverket vid Åkerby Herrgård Samtliga byggnader avses att placeras utanför strandskyddzonen om 100 m. Landskapsbilden inom området bedöms som skyddsvärd varför detaljplaceringen av enbostadshusen får ske varsamt och med beaktande av landskapsbildens påverkan.

6 4 BMB Delegationsbeslut december 2008 samt januari 2009 att godkänna samtliga i kallelsen till detta sammanträde redovisade delegationsärenden beslutade under tidsperioden tom och lägga dem till handlingarna. Förvaltningschef Mats Larsson redovisade delegationsärendena.

7 5 BMB Tillsynsplan 2009 Hälsoskydd att godkänna miljöchefens redovisning av miljökontorets tillsynsplan för hälsoskyddsverksamheten Lagstadgad tillsynsplan inom området hälsoskyddsverksamheten har tagits fram.

8 6 BMB Kontrollplan 2009 Livsmedel att godkänna miljöchefens redovisning av miljökontorets kontrollplan för livsmedelsverksamheten Lagstadgad kontrollplan inom området livsmedelsverksamhet har tagits fram.

9 7 BMB Tillsynsplan 2009 Miljöfarlig verksamhet mm Dnr 2008-M0666 att godkänna miljöchefens redovisning av miljökontorets tillsynsplan för miljöfarlig verksamhet Lagstadgad tillsynsplan inom området miljöfarlig verksamhet har tagits fram.

10 8 BMB Uppföljning tillsynsplaner 2008 för miljökontoret att godkänna miljöchefens redovisning av utfallet av miljökontorets tillsynsplaner Lagstadgade tillsynsplaner inom områdena miljöskydd hälsoskydd djurskydd livsmedel togs fram för verksamhetsåret I ärendet redovisas nu utfallet av verksamheterna i förhållande till dessa planer.

11 9 Lindesberg Yxe 7:5 Avslutningsplan för deponi inom Södra Måle avfallsanläggning. Information rörande överklagat beslut Dnr 2008-M0666 att informationen har mottagits och att förevarande besvärsskrivelse omgående översändes till länsstyrelsen. Besvärsskrivelse i rubr. ärende har inkommit från Bergslagens Kommunalteknik.

12 10 Nora Gamla Pershyttan 2:20 Förhandsförfrågan om avstyckning av tre tomter för enbostadshus Dnr 2008-S202 att enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. 34 samt med hänvisning till nedanstående omständigheter meddela positivt förhandsbesked för avstyckning av tre tomter för enbostadshus på fastigheten Gamla Pershyttan 2:20, Nora kommun, enligt ansökan. Avgift förhandsbesked: 2 400:- Upplysningar Enligt PBL 8 kap. 1 krävs bygglov för att uppföra de aktuella bostadshusen. Bygglovfrågan prövas i vanligt ordning när fullständiga handlingar inkommit till Bergslagens miljö- och byggnämnd. Husens placering och utformning skall anpassas till förhållandena på platsen och ske i samråd med stadsarkitekten. Byggnaderna får inte placeras inom strandskyddsområdet. Strandskyddsområdet omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen. Yttrande från Bergslagens miljö- och byggnämnds miljökontor föreligger, daterat : Föreslår att avloppet löses med gemensam avloppsanläggning för de tre husen. Om avloppsanläggningen kommer att ligga närmare än 100 m från Dammsjön skall anläggningen klara hög skyddsnivå. Om avloppsanläggningen kommer att ligga mer än 100 m från Dammsjön skall anläggningen klara normal skyddsnivå. Tillstånd till enskild avloppsanordning skall sökas hos Bergslagens miljöoch byggnämnds miljökontor. Till ansökan skall bifogas en VA-utredning med situationsplan och sektionsritning som redovisar den tekniska lösningen. Enligt översiktlig markradonkartering ligger fastigheten inom potentiell högriskmark för radon varför byggnationen skall utföras radonsäkert. Sökanden erinras om att förhandsbeskedet upphör att gälla efter två år från denna dag. Avgift för förhandsbesked debiteras enligt taxa antagen av kommunfullmäktige och faktureras separat.

13 10 forts. Ärendebeskrivning Till Bergslagens miljö- och byggnämnd har från fastighetsägaren till Gamla Pershyttan 2:20, Nora kommun, inkommit en förhandsförfrågan om möjlighet till avstyckning och nybyggnad av tre enbostadshus med garage på del av fastigheten. Den föreslagna platsen är belägen ca 800 m sydväst om Pershyttans hytta, ca 250 m väster om Dammsjöns norra del och Stora Sandfallet och ca 150 m söder om befintlig bebyggelse. Den föreslagna platsen omfattas inte av områdesbestämmelser för Pershyttan, antagna av kommunfullmäktige i Nora , eller av kulturreservatet Gamla Pershyttan, länsstyrelsen beslut Området utgörs av skogsmark och avståndet till Dammsjön är ca 150 m. E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av ärendet vars yttrande, daterat , föreligger. Bergslagens Kommunaltekniks VA-avdelning har tagit del av ärendet som påpekar att det tänkta tomtområdet ligger utanför deras verksamhetsområde vilket innebär att det inte går att ansluta till det kommunal va-nätet. Bergslagens miljö- och byggnämnds miljökontor har tagit del av ärendet vars yttrande, daterat , föreligger. Med anledning av förhandsförfrågan har berörda ägare till fastigheterna inom den närmaste omgivningen getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Synpunkter mot förslaget har inkommit från fastighetsägarna till Gamla Pershyttan 2:5, 2:11, 2:12, 2:17 och 2:25 enligt följande: - De ställer sig frågande inför kommande avloppsanläggning med placering på ömtåliga vattendränkta områden och med förmodan att den kommer att förändra framtidens vattenkvalité inom naturligt känsliga områden. Avrinnings- och dräneringssystem bör ses över innan tillåtelse sker av avloppsanläggningarna. - Dräneringsförhållandena bör ses över och beslutas i hänsyn av naturkänsliga områden med hänsyn till Smygarebäcken och dess vatten. - Hur ställer sig nybyggnation i närhet av vattendrag och i förhållande till framtida vattendirektiv? - En åtgärd av väg till och från de nya fastigheterna bör ses över och diskuteras med markägare innan beslut tas om nybyggnation. Om vägen ska åtgärdas och t.ex. bräddas bör frågan diskuteras med berörda markägare innan åtgärden. - Hänsyn bör tas till kulturområdet Pershyttan och med angelägenhet att få bevaras i dess ursprung. Synpunkter har även inkommit från fastighetsägarna till Gamla Pershyttan 2:16:

14 10 forts. - Med tanke på att Pershyttan fått status som kulturreservat anses att aktsamhet bör iakttas när det gäller byggnation av bostadshus, även om det gäller tomtmark utanför kulturreservatets gränser. I detta fall gäller det skogsmark i nära anslutning till byn och som aldrig tidigare varit bebyggd och som i likhet med omgivande skog varit värdefull för hyttans drift och som betytt mycket för bygden i forna dagar. - Skogsvägen, förbi tänkt tomtområde ligger på vår skogsfastighet, är en enskild skogsväg och som används för transsport vid skogsavverkning. - Det är viktigt att vägfrågan löses innan avstyckning sker. Kommentarer - Angående anordnande av avloppsanläggning skall ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning sökas hos Bergslagens miljö- och byggnämnds miljökontor. Enligt yttrandet från miljökontoret, daterat , föreslår de en gemensam avloppsanläggning för de tre tänkta fastigheterna och till ansökan skall bifogas en VA-utredning där den tekniska lösningen skall redovisas. - Byggnation nära vattendrag: Den tänkta fastighetsgränsen mot Dammsjön är redovisat minst 100 m från strandlinjen. - Väg till fastigheterna: Tillfart till de tänkta fastigheterna är en lantmäteriteknisk fråga som behandlas i samband med avstyckning och fastighetsbildning. - Områdets närhet till kulturreservatet Gamla Pershyttans by : Den föreslagna platsen är belägen ca 700 m söder om gräns för kulturreservatet Gamla Pershyttans by. Byggnadernas exakta placering och utformning prövas i samband med ansökan om bygglov och skall anpassas till platsen och i samråd med stadsarkitekten. Komplettering av byggnader i området på senare tid är gjord genom att ett fritidshus är uppfört i nära anslutning till det planerade området på fastigheten Gamla Pershyttan 2:12. Kommunicering, daterat , har skett med sökanden angående inkomna yttranden. Enligt 8 kap. 34 PBL skall byggnadsnämnd (Bergslagens miljö- och byggnämnd) lämna förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Av PBL 8 kap. 12 framgår att ansökan om bygglov (förhandsbesked) inom områden som inte omfattas av detaljplan skall bifallas om åtgärderna uppfyller kraven i 2 kap., inte skall föregås av detaljplanläggning enligt bestämmelserna i 5 kap. 1, inte strider mot områdesbestämmelser samt uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och Ett uppförande av bostadshusen bedöms inte strida mot de allmänna planläggningsvillkoren enligt 2 kap. PBL. Ej heller har bostadshusen föreslagits en lokalisering till mark som är olämplig för ändamålet med hänsyn till markbeskaffenhet, möjlighet till vägförbindelse, vatten- och avloppsförhållanden m.m.

15 10 forts. Användningen av byggnaden bedöms ej få en sådan betydande inverkan på omgivningen att prövningen av markens lämplighet behöver föregås av detaljplanläggning. Prövning av bostadshusens exakta placering, utformning m. m. enligt 3 kap. PBL bedöms kunna ske i samband med bygglovprövningen och i samråd med stadsarkitekten. En utredning är gjord angående Dammsjöns vattenstånd och eventuella risker för översvämning vid kommande vårfloder för den planerade bebyggelsen. - Nivåskillnaden mellan sjöns normalvattenstånd och grundläggningen för den planerade bebyggelsen är ca 4-5 meter. - Risken att den nya bebyggelsen skall drabbas av problem vid kommande vårfloder p. g. a. förhöjd vattennivå är försumbar. - Grundförhållanden, marklutningar och höjdsättning utreds i samband med bygglovprövningen. Från fastighetsägarna till Gamla Pershyttan 2:16 har nytt yttrande inkommit, daterat , med tillägg till tidigare yttrande och som skall ersätta tidigare yttrande. Tillägg: - Att det inte skall ske någon byggnation av bostadshus även om det gäller tomtmark utanför kulturreservatets gränser. - Skogsvägen används vid friluftsliv utmed den vackra Dammsjön av pershyttebor och andra och det vore synd om den vackra naturen stördes av nybyggnation. - Motsätter sig i frågavarande avstyckning och byggnation på mark som gränsar till skogsfastigheten Gamla Pershyttan 2:16. Detta beslut går att överklaga. Bilaga: Hur man överklagar beslutet

16 11 Hällefors Kärvingeborn 4:13 Ansökan om strandskyddsdispens och förhandsbesked angående nybyggnad av fritidshus Dnr 2008-S670 att ge följande förhandsbesked: att medge undantag från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 16 miljöbalken för uppförande av ett fritidshus eftersom den föreslagna tomtplatsen redan förlorat sin betydelse för allmänheten. Åtgärden kommer ej väsentligen att försämra livsvillkoren för djur- och växtarter inom den berörda delen av strandskyddsområdet. att föreslaget fritidshus inom redovisad tomtplats på fastigheten Kärvingeborn 4:13 kan tillåtas på följande villkor. att byggnadens närmare placering, utformning mm uppfyller kraven i 3 kap. plan- och bygglagen. Avgift förhandsbesked 2 400:- Avgift strandskyddsdispens 3 200:- Upplysningar Statens naturvårdsverk har rätt att överklaga beslutet om strandskydd inom tre veckor från det verket tagit del av beslutet. et upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två eller avslutas inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Förhandsbeskedet innebär inte ett tillstånd till uppförande av byggnaden. För att kunna uppföra byggnaden krävs att en ansökan om bygglov och ansökan om inrättande av avloppsanläggning inlämnas till Bergslagens miljö- och byggnämnd för prövning. Förhandsbeskedet är bindande vid prövningen av ansökan om bygglov inom två år från dagen då förhandsbeskedet beslutades. Redogörelse för ärendet Till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning har inkommit en ansökan från Jan Haraldsson, Linnskällvägen 9, Grythyttan om strandskyddsdispens och förhandsbesked angående nybyggnation av ett fritidshus på en föreslagen tomtplats inom fastigheten Kärvingeborn 4:13 vid sjön Lundsfjärden. Tomtplatsen är belägen på Kärvingebornsön vid öns nordvästra strand innanför Notkastudden. Tomten är idag bebyggd med ett mindre fritidshus, som inte finns redovisad på ekonomiska kartan. Efter besiktning på plats kunde konstateras att byggnaden troligtvis uppförts under första hälften av 1900-talet. Byggnaden, som är i relativt gott skick utgörs av en enkel rektangulär träbyggnad med pulpettak med en storlek på ca 30 m 2. Platsen nås endast med båt eller över isen. Tomtplatsens storlek är ca 1000 m 2. Tomten ingår i en större skogsfastighet som ägs av sökande. Sökande vill riva den befintliga byggnaden och ersätta den med ett nytt timmerhus vars storlek föreslås bli m 2.

17 11 forts 1 Vatten och avlopp avses lösas på plats enligt miljökontorets anvisningar. Muntligt har sökande meddelat att standarden på vatten- och avloppsanläggningen skall vara enkel, d v s torrtoalett kombinerat med ett BDT-avlopp. 11 forts Den föreslagna tomtplatsen är belägen inom strandskyddsområde enligt 7 kap. 13 o 14 miljöbalken. Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 m från strandlinjen. De föreslagna åtgärderna berör inte något redovisat intresse i kommunens översiktsplan. Tomtplatsen gränsar inte mot någon bebyggd fastighet. Någon granne har därför inte hörts i ärendet.

18 12 Lindesberg Gusselhyttan 2:40 Nybyggnad av maskinhall Dnr 2008-S616 bygglov att enligt PBL 8 kap. 12 bevilja bygglov för bygglovpliktig del av maskinhall på fastigheten Gusselhyttan 2:40. Bygganmälan Bygganmälan har inkommit i samband med ansökan om bygglov. Upplysningar Byggsamråd skall hållas med Bergslagens miljö- och byggnämnd före byggstart.( se bilaga Kallelse till byggsamråd ) Kontrollplan skall upprättas av kvalitetsansvarig senast till byggsamråd. Grovutsättning skall ske och kan beställas hos Bergslagens miljö- och byggförvaltnings mätningskontor. Avspolning av fordon skall ske enligt miljökontorets yttrande i ärendet. Sökanden ansvarar för att byggnadsarbetet utförs enligt gällande lagstiftning. Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag. Bergslagens miljö- och byggnämnd skall meddelas när arbetet färdigställts. Avgiften debiteras enligt taxa antagen av kommunfullmäktige och faktureras separat. Avgift för bygganmälan och grovutsättning återbetalas om byggnationen inte genomförs. Avgift bygglov 6 592:- Avgift bygganmälan 5 632:- Avgift grovutsättning 960:- Ansökan om bygglov och bygganmälan har inkommit till Bergslagens miljöoch byggnämnd för nybyggnad av del av en lagerhall, 225 m 2. Hallen består av en bygglovplitig del (65 % för egen firma, snöröjning och vägkantsklippning) samt i övrigt en bygglovbefriad del för jordbruksfastigheten (35 %). I dag förvaras maskiner och övrigt på öppen gårdsplan. Öster och nordost om fastigheten ligger 7 st fritidshus på ett avstånd mellan meter. Synpunkter mot företaget har inlämnats. Sökanden har då minskat storleken på byggnaden från 500 m 2 till 225m 2 och flyttat hallen västerut och närmare sitt bostadshus. Uppdelning på två enheter, mindre hall, en placering i anslutning till fastighetens tillfart genom förvärv har kommunicerats med sökanden. Följande erinringar har inkommit mot förslaget: Placering, höjd, storlek, buller, avgaser, landskapsbild, utsikt. Bergslagens miljö- och byggnämnd gör en bedömning att ansökan om bygglov inte behöver prövas genom detaljplan. En bedömning som också baseras på att endast en del av hallbyggnaden bedöms bygglovpliktig. Detta beslut går att överklaga. Bilag: Hur man överklagar beslutet

19 13 Lindesberg Kårberget 4:6 Föreläggande om rivning av f.d. skolbyggnad Dnr 2008-S113 att ärendet bordlägges till nämndens nästa sammanträde

20 14 Lindesberg Skrymtarboda 3:1 Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus Dnr 2008-S658 att meddela ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Skrymtarboda 3:1 enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. 34. Avgift förhandsbesked: 2 400:- Förutsättningar Bygglovfrågan prövas i vanlig ordning när fullständiga handlingar inkommit till Bergslagens miljö- och byggnämnd. Husets utformning skall anpassas till förhållandena på platsen, såsom färgsättning och val av fasad- och taktäckningsmaterial, och ske i samråd med stadsarkitekten. Vid tänkt byggande av en äldre byggnad som flyttats från Nederhyttan kommer i skälig omfattning dispens prövas om så erfordras för vad som kan bedömas skäligt med hänsyn till bevarandet av byggnadens kulturhistoriska värde. Vid husets placering bör planeras för eventuellt tillkommande uthusbyggnader (garage, förråd). Grundläggningen (gäller överallt i kommunen) skall utföras radonsäkert. Tillstånd enligt miljöbalken för enskild avloppsanläggning för bostadshus skall sökas hos Bergslagens miljö- och byggnämnds miljökontor. Om särskild utredning krävs bekostas den av sökanden. Dricksvatten skall kontrolleras för eventuell åtgärd mot radon. Anslutning/avgifter för El skall utredas med berörd leverantör. Sökanden erinras om att förhandsbeskedet upphör att gälla efter två år från denna dag. Avgift för förhandsbesked debiteras enligt taxa antagen av kommunfullmäktige och faktureras separat. Orientering Den aktuella platsen ligger norr om Yxe i den östra delen av byn Skrymtarboda. I byn finns ett tiotal bostadshus. Området omfattas ej av detaljplan eller områdesbestämmelser Bedömning: Resultatet av prövningen bedöms så att platsen uppfyller kraven enligt Plan och Bygglagen 1 Kap 6, 2 Kap 1,3, 3 Kap 2,3.

21 15 Lindesberg Östra Löa 6:20 Förhandsbesked för uthyrningsstuga Dnr 2008-S555 att mot bakgrund av naturvärdena på platsen och med hänvisning till bestämmelserna i 2 kap. 1 och 3 kap. 1, plan- och bygglagen, PBL, samt 3 kap 4 Miljöbalken, avslå ansökan om förhandsbesked för uppförande av uthyrningsstuga på fastigheten Östra Löa 6:20. att stadsarkitektkontoret på plats med sökanden anvisar andra lämpligare byggplatser inom sökandes fastighet. Avgift förhandsbesked 2400:- Den aktuella platsen ligger strax söder om Löa by mellan den väg som leder ner till badplatsen vid Tuvviken och norra stranden av sjön Sörsjön. I fastighetens nordösta hörn ligger bostadshuset och angränsande ytterliggare två bostadshus. I övrigt omgärdas dessa byggnader av ett öppet åkerlandskap( jordbrukskulturbygd). Stadsarkitektkontoret har behandlat och kommunicerat också andra placeringsförslag närmare befintlig bebyggelse utanför strandskyddszonen och utan påverkan på det öppna åkerlandskapet. Enligt gällande översiktsplan från 2007 klassas marken som ej samlad bebyggelse belägen inom riksintresseområde för friluftsliv (kap. 4). Strandskydd: Alternativen (2 och 3) är belägna inom strandskyddsområde enligt 7 kap. 13 o 14 miljöbalken och kan endast genomföras om särskilda skäl för undantag kan åberopas från 7 kap. 16 miljöbalken. Det enda undantag som ligger till hands i detta ärende vore en ersättningsbyggnad för alternativ 3. I lagens mening skall en ersättningsbyggnad i storlek och form ersätta den befintliga vilket inte är fallet enligt förfrågan. Det måste också förutsättas att ersättningsbyggnadens användningssätt är det samma efter åtgärden. Ett ändrat användningssätt kan inte godtas på denna plats som undantag för en strandskyddsdispens. I beslutet har stadsarkitekten Per Granlund och kommunekologen Ingrid Andrén medverkat.

22 16 Lindesberg Gussselby 1:23 Föreläggande om rivning av nedbrunnen skolbyggnad Dnr 2006-S524 att förlänga tidsfristen i beslut att gälla längst tom Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslöt förelägga ägaren till fastigheten Gusselby 1:23 att senast riva resterna av nedbrunnen skolbyggnad, samt att med föreskrift besluta att om beslutet inte följdes skulle nämnden i enlighet med PBL 10 kap 1,18 då att besluta att utföra rivningen på fastighetsägarens bekostnad. Kronofogdemyndigheten kommer efter nämndens hemställan att lämna det biträde som behövs för genomförandet. I brev meddelar ägaren att han kommer att undersöka möjlighet att göra rättssak för ansvar för försummelser från kommunens sida i samband med branden. Kopia av skrivelsen har tillsänts för kännedom till kommunens ledning. De svårigheter som påtalades i brevet att få tag i en rivningsentreprenör, meddelar nu sökanden min förfrågan att han lyckats med, och har inlämnat en kopia på en offert och i samråd med rivningsentreprenören bedömt att byggnaden är riven senast Tidigare fanns två offerter, varvid den ena till en så låg kostnad att det var tveksamt om den var marknadsmässig.

23 17 Ljusnarsberg Norra Lövfallet 2:18 Förslag till beslut om vite om avlägsnande av avfall från fastighet 2008-M0438 att förelägga Hellsing, Åke (personnr ), i egenskap av ägare till fastigheten Norra Lövfallet 2:18 i Ljusnarsbergs kommun följande: 1. Att mot ett vitesbelopp av kr avlägsna skrotningsmässiga fordon, bestående av 6 bilar och en buss från fastigheten Norra Lövfallet 2:18. Vitet fördelas enligt följande: kr/bil och kr/buss. Fordonen ska transporteras till en auktoriserad bilskrotare, och intyg från mottagaren ska därefter skickas in till Bergslagens miljö- och byggnämnd. 2. Att mot ett vitesbelopp av kr avlägsna allt övrigt avfall som kan utgöra en miljöfara och som förvaras oskyddat utomhus från fastigheten Norra Lövfallet 2:18. Detta avfall inkluderar bilbatterier, behållare och fat med flytande avfall (ex. spillolja, lösningsmedelsavfall), apparater och maskin- och bildelar som innehåller olja eller andra miljöfarliga ämnen samt elektronikavfall. Det farliga avfallet ska lämnas till en mottagare som har tillstånd att ta emot farligt avfall, t ex. Skärets avfallsanläggning i Kopparberg. Åtgärderna ska vara utförda senast tre månader efter det att beslutet mottagits av Åke Hellsing. et tas med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kapitlet, 9, 14, 19, 21 och med hänvisning till 2 kapitlet 2, förklarades vara omedelbart justerad. Motivering av beslut Enligt miljöbalkens 2 kapitel 3 ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ägaren till fastigheten Norra Lövfallet 2:18 förvarar avfall, inklusive skrotbilar, oskyddat utomhus på fastigheten. Bergslagens miljö- och byggförvaltning bedömer att ägaren inte iakttar de begränsningar och vidtar de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att avfallet inte medför skada för miljön. För att förhindra miljöskada är det därför viktigt att allt avfall som kan utgöra en miljöfara avlägsnas från fastigheten.

24 17 forts 1 Klagomål har inkommit på nedskräpning på fastigheten Norra Lövfallet 2:18. Vid miljökontorets besök på platsen , tillsammans med närpolis, noterades en stor mängd avfall som låg spritt över en större del av fastigheten. En del av avfallet som noterades vid besöket bedöms utgöra en miljöfara. Bl.a. fanns 7 st fordon i skrotningsskick, som troligtvis inte var tömda på miljöfarliga ämnen (vid kontroll i en av bilarna fanns olja kvar i motorn). Vidare fanns placerat på marken ett flertal bilbatterier, några trasiga, samt minst ett tiotal behållare och dunkar, några öppna eller trasiga, som innehöll olja. En dunk påträffades som innehöll petroleumbaserat lösningsmedel. En bilmotor låg på marken och motoroljan hade läckt ut till omgivningen. Två 180-liters plåtfat med ett flytande innehåll samt några vitvaror stod uppställda på området, och elektronikavfall, maskin- och bildelar låg slängda på flera platser på fastigheten. Spår av att avfall eldats på ett par platser på området sågs också vid besöket. Eftersom avfallsmängden var så stor var det omöjligt att vid besöket få en överblick över den totala mängden farligt avfall på fastigheten. Sannolikheten är stor att det finns ytterligare avfall som kan utgöra en miljöfara dolt under annat avfall. Dessutom finns en risk att marken under avfallshögarna kan vara förorenad med bl.a. olja, som läckt från hanteringen och lagringen av avfallet. Ett delegationsbeslut om avlägsnande av avfall från fastigheten togs av Bergslagens miljö- och byggnämnd , efter att beslutet först kommunicerats utan att synpunkter inkommit från fastighetsägaren. Enligt beslutet förelades fastighetsägaren att avlägsna allt avfall som kan utgöra en miljöfara och som förvaras oskyddat utomhus senast Vid miljökontorets inspektion på platsen kunde konstateras att skrotbilarna, bussen och övrigt avfall fanns kvar på fastigheten. Bergslagens miljö- och byggnämnd tog vid sammanträdet beslut att om vid vite avlägsna avfall från fastigheten, men eftersom beslutet inte har kunnat delges fastighetsägaren p.g.a. flyttning, tas ett nytt beslut i ärendet. et har samma innehåll, men en ny tid är satt för utförandet av åtgärderna. Kommunicering sförslaget har kommunicerats skriftligt genom kommuniceringsskrivelse daterad Yttrande har inte inkommit. Delgivning et delges mottagaren genom delgivningsman.

25 18 Hällefors Tillstånd i vattenskyddsområdet Jeppetorp 2009-M0111 att ge Bergslagens Kommunalteknik tillstånd till schaktning i den inre skyddszonen enligt h i föreskrifterna för skydd av grundvattentillgången vid Hällefors kommuns vattentäkt i Jeppetorp. Försiktighetsåtgärder enligt ansökan ska vidtas Information Enligt vattenskyddsföreskrifterna ska arbetsfordon ha drivmedel och oljor enligt bästa miljöval. Hydrauloljan ska vara vegetabilisk. Tillstånd för hantering av petroleumprodukter har inte sökts, vilket innebär att tankning av grävmaskinen inte får ske i vattenskyddsområdet. 18 förklarades vara omedelbart justerad. Bergslagens Kommunalteknik har ansökt om tillstånd till schaktning för att lägga en ny ledning mellan två brunnar för att kunna leverera mer vatten till Spendrups Bryggeri. Schaktning kommer att göras till 1,5 meters djup, vilket innebär 4,5 m ovanför aktuell grundvattennivå.

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2008-02-06. 2008-02-06 kl. 14.00-16.00

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2008-02-06. 2008-02-06 kl. 14.00-16.00 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2008-02-06 kl. 14.00-16.00 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Roland

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m 2008-11- 05. 2008-11-05 kl. 14.00-16.30.

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m 2008-11- 05. 2008-11-05 kl. 14.00-16.30. Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2008-11-05 kl. 14.00-16.30 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Agneta

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat Byggnadsnämnden 2012 03 06 36 15 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 02 21 33 14 Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat 2011 05 30 Ärende Sökande Bygglov/strandskyddsdispens

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 10.00 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (s) Kenneth Wåhlund (s) Hysen Dembogaj (s), ersättare för Anders

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09:00 10:00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-10-22 1 (22) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2445-2464 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer