BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30"

Transkript

1 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg kl ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Agneta Nilsdotter/V/ Lindesberg Hans Olof Hake/S/ Lindesberg Jorma Keski-Saari/S/ Lindesberg Göran Gustavsson/Fp/ Birger Antonsson /S/ Bror-Erik Israelsson/S/ Nora Sven-Gunnar Hoffstedt/Kd/ Nora Bertil Nilsson/S/ Lars Bergsten /S/ Ljusnarsberg Gunnar Fransson /M/ Ljusnarsberg Lindesberg ersättare för Eino Kirjonen Hällefors vice ordförande Nora ersättare för Anna Karlsson Övriga deltagande Utses att justera Mats Larsson, sekreterare Carina Johansson Hilkka Sievert Bo Ståhl Margaretha Karlsson Per Granlund Peter Jernberg Katarina Johnsson Margareta Lindkvist Hans Olof Hake Underskrifter Sekreterare... BMB 1-18 Ordförande ANSLAG BEVIS Organ Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning - Lindesbergs kommun. Underskrift...

2 Ärendeförteckning Föredragande 1 BMB Preliminärt ekonomiskt resultat 2008 Mats Larsson 2 BMB Förtydligande av delegationsordningen rörande förvaltningschefens Mats Larsson rätt att företräda BMB 3 Nora Fåsjöhyttan 1:6, Smedstorp 2:2 Mats Larsson Delegationsbeslut om förhandsbesked enl. PBL 4 BMB Delegationsbeslut december 2008 samt januari 2009 Mats Larsson 5 BMB Tillsynsplan 2009 Hälsoskydd Hilkka Sievert 6 BMB Kontrollplan 2009 Livsmedel Hilkka Sievert 7 BMB Tillsynsplan 2009 Miljöfarlig verksamhet mm Hilkka Sievert 8 BMB Uppföljning tillsynsplaner 2008 för miljökontoret Hilkka Sievert 9 Lindesberg Yxe 7:5 Bo Ståhl Information rörande överklagat beslut 10 Nora Gamla Pershyttan 2:20 Margareta Karlsson Förhandsförfrågan om avstyckning av tre tomter för enbostadshus 11 Hällefors Kärvingeborn 4:13 Peter Ljungné Ansökan om strandskyddsdispens och förhandsbesked angående nybyggnad av fritidshus 12 Lindesberg Gusselhyttan 2:40 Peter Jernberg Nybyggnad av maskinhall 13 Lindesberg Kårberget 4:6 Peter Jernberg Föreläggande om rivning av f.d. skolbyggnad 14 Lindesberg Skrymtarboda 3:1 Peter Jernberg Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus 15 Lindesberg Östra Löa 6:20 Peter Jernberg Förhandsbesked för uthyrningsstuga 16 Lindesberg Gussselby 1:23 Peter Jernberg Föreläggande om rivning av nedbrunnen skolbyggnad 17 Ljusnarsberg Norra Lövfallet 2:18 Katarina Johnsson Förslag till beslut om vite om avlägsnande av avfall från fastighet 18 Hällefors Tillstånd i vattenskyddsområdet Jeppetorp Margareta Lindkvist

3 1 BMB Preliminärt ekonomiskt resultat 2008 att godkänna redovisade förslag till bokslutshandlingar 2008 Förvaltningschefen redogör för bokslutsarbetet 2008

4 2 BMB Förtydligande av delegationsordningen rörande förvaltningschefens rätt att företräda BMB att till förvaltningschefen delegera enl följande: 6 kap 33 KL: Företräda BMB i hela den svenska rättsordningen i BMB s ärende rörande föreliggande tvist mellan BMB och Älvstorps Vårdhem AB rörande till BMB ställd återfaktura för tillsynsavgiften förklarades vara omedelbart justerad.

5 3 Nora Fåsjöhyttan 1:6, Smedstorp 2:2 Delegationsbeslut om förhandsbesked enl. PBL Dnr 2009-S007 att enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. 34 samt med hänvisning till nedanstående omständigheter meddela positivt förhandsbesked för uppförande av 3-4 enbostadshus med komplementbyggnader samt en idrottshall inom redovisad lokalisering (se karta nedan) på fastigheterna Fåsjöhyttan 1:6 samt Smedstorp 2:2. Till BMB har inkommit en ansökan från Anna-Lena Persson, köpare till del av Fåsjöhyttan 1:6 samt ägare till Smedstorp 2:2 om förhandsbesked angående nybyggnation av 3-4 enbostadshus med komplementbyggnader samt en idrottshall för bla issporter mm på föreslagna tomtplatser inom fastigheterna Fåsjöhyttan 1:6 och Smedstorp 2:2 Tomtplatserna avses att utgöra komplement till sådan verksamhet som sökanden avser att bedriva och utveckla på anläggningen Åkerby Herrgård, som är belägen vid Fåsjöns västra strand ca 8 km norr om Nora stad. VA-frågorna avses lösas på plats enligt miljökontorets anvisningar. Möjlighet torde föreligga att ansluta avloppen till reningsverket vid Åkerby Herrgård Samtliga byggnader avses att placeras utanför strandskyddzonen om 100 m. Landskapsbilden inom området bedöms som skyddsvärd varför detaljplaceringen av enbostadshusen får ske varsamt och med beaktande av landskapsbildens påverkan.

6 4 BMB Delegationsbeslut december 2008 samt januari 2009 att godkänna samtliga i kallelsen till detta sammanträde redovisade delegationsärenden beslutade under tidsperioden tom och lägga dem till handlingarna. Förvaltningschef Mats Larsson redovisade delegationsärendena.

7 5 BMB Tillsynsplan 2009 Hälsoskydd att godkänna miljöchefens redovisning av miljökontorets tillsynsplan för hälsoskyddsverksamheten Lagstadgad tillsynsplan inom området hälsoskyddsverksamheten har tagits fram.

8 6 BMB Kontrollplan 2009 Livsmedel att godkänna miljöchefens redovisning av miljökontorets kontrollplan för livsmedelsverksamheten Lagstadgad kontrollplan inom området livsmedelsverksamhet har tagits fram.

9 7 BMB Tillsynsplan 2009 Miljöfarlig verksamhet mm Dnr 2008-M0666 att godkänna miljöchefens redovisning av miljökontorets tillsynsplan för miljöfarlig verksamhet Lagstadgad tillsynsplan inom området miljöfarlig verksamhet har tagits fram.

10 8 BMB Uppföljning tillsynsplaner 2008 för miljökontoret att godkänna miljöchefens redovisning av utfallet av miljökontorets tillsynsplaner Lagstadgade tillsynsplaner inom områdena miljöskydd hälsoskydd djurskydd livsmedel togs fram för verksamhetsåret I ärendet redovisas nu utfallet av verksamheterna i förhållande till dessa planer.

11 9 Lindesberg Yxe 7:5 Avslutningsplan för deponi inom Södra Måle avfallsanläggning. Information rörande överklagat beslut Dnr 2008-M0666 att informationen har mottagits och att förevarande besvärsskrivelse omgående översändes till länsstyrelsen. Besvärsskrivelse i rubr. ärende har inkommit från Bergslagens Kommunalteknik.

12 10 Nora Gamla Pershyttan 2:20 Förhandsförfrågan om avstyckning av tre tomter för enbostadshus Dnr 2008-S202 att enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. 34 samt med hänvisning till nedanstående omständigheter meddela positivt förhandsbesked för avstyckning av tre tomter för enbostadshus på fastigheten Gamla Pershyttan 2:20, Nora kommun, enligt ansökan. Avgift förhandsbesked: 2 400:- Upplysningar Enligt PBL 8 kap. 1 krävs bygglov för att uppföra de aktuella bostadshusen. Bygglovfrågan prövas i vanligt ordning när fullständiga handlingar inkommit till Bergslagens miljö- och byggnämnd. Husens placering och utformning skall anpassas till förhållandena på platsen och ske i samråd med stadsarkitekten. Byggnaderna får inte placeras inom strandskyddsområdet. Strandskyddsområdet omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen. Yttrande från Bergslagens miljö- och byggnämnds miljökontor föreligger, daterat : Föreslår att avloppet löses med gemensam avloppsanläggning för de tre husen. Om avloppsanläggningen kommer att ligga närmare än 100 m från Dammsjön skall anläggningen klara hög skyddsnivå. Om avloppsanläggningen kommer att ligga mer än 100 m från Dammsjön skall anläggningen klara normal skyddsnivå. Tillstånd till enskild avloppsanordning skall sökas hos Bergslagens miljöoch byggnämnds miljökontor. Till ansökan skall bifogas en VA-utredning med situationsplan och sektionsritning som redovisar den tekniska lösningen. Enligt översiktlig markradonkartering ligger fastigheten inom potentiell högriskmark för radon varför byggnationen skall utföras radonsäkert. Sökanden erinras om att förhandsbeskedet upphör att gälla efter två år från denna dag. Avgift för förhandsbesked debiteras enligt taxa antagen av kommunfullmäktige och faktureras separat.

13 10 forts. Ärendebeskrivning Till Bergslagens miljö- och byggnämnd har från fastighetsägaren till Gamla Pershyttan 2:20, Nora kommun, inkommit en förhandsförfrågan om möjlighet till avstyckning och nybyggnad av tre enbostadshus med garage på del av fastigheten. Den föreslagna platsen är belägen ca 800 m sydväst om Pershyttans hytta, ca 250 m väster om Dammsjöns norra del och Stora Sandfallet och ca 150 m söder om befintlig bebyggelse. Den föreslagna platsen omfattas inte av områdesbestämmelser för Pershyttan, antagna av kommunfullmäktige i Nora , eller av kulturreservatet Gamla Pershyttan, länsstyrelsen beslut Området utgörs av skogsmark och avståndet till Dammsjön är ca 150 m. E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av ärendet vars yttrande, daterat , föreligger. Bergslagens Kommunaltekniks VA-avdelning har tagit del av ärendet som påpekar att det tänkta tomtområdet ligger utanför deras verksamhetsområde vilket innebär att det inte går att ansluta till det kommunal va-nätet. Bergslagens miljö- och byggnämnds miljökontor har tagit del av ärendet vars yttrande, daterat , föreligger. Med anledning av förhandsförfrågan har berörda ägare till fastigheterna inom den närmaste omgivningen getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Synpunkter mot förslaget har inkommit från fastighetsägarna till Gamla Pershyttan 2:5, 2:11, 2:12, 2:17 och 2:25 enligt följande: - De ställer sig frågande inför kommande avloppsanläggning med placering på ömtåliga vattendränkta områden och med förmodan att den kommer att förändra framtidens vattenkvalité inom naturligt känsliga områden. Avrinnings- och dräneringssystem bör ses över innan tillåtelse sker av avloppsanläggningarna. - Dräneringsförhållandena bör ses över och beslutas i hänsyn av naturkänsliga områden med hänsyn till Smygarebäcken och dess vatten. - Hur ställer sig nybyggnation i närhet av vattendrag och i förhållande till framtida vattendirektiv? - En åtgärd av väg till och från de nya fastigheterna bör ses över och diskuteras med markägare innan beslut tas om nybyggnation. Om vägen ska åtgärdas och t.ex. bräddas bör frågan diskuteras med berörda markägare innan åtgärden. - Hänsyn bör tas till kulturområdet Pershyttan och med angelägenhet att få bevaras i dess ursprung. Synpunkter har även inkommit från fastighetsägarna till Gamla Pershyttan 2:16:

14 10 forts. - Med tanke på att Pershyttan fått status som kulturreservat anses att aktsamhet bör iakttas när det gäller byggnation av bostadshus, även om det gäller tomtmark utanför kulturreservatets gränser. I detta fall gäller det skogsmark i nära anslutning till byn och som aldrig tidigare varit bebyggd och som i likhet med omgivande skog varit värdefull för hyttans drift och som betytt mycket för bygden i forna dagar. - Skogsvägen, förbi tänkt tomtområde ligger på vår skogsfastighet, är en enskild skogsväg och som används för transsport vid skogsavverkning. - Det är viktigt att vägfrågan löses innan avstyckning sker. Kommentarer - Angående anordnande av avloppsanläggning skall ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning sökas hos Bergslagens miljö- och byggnämnds miljökontor. Enligt yttrandet från miljökontoret, daterat , föreslår de en gemensam avloppsanläggning för de tre tänkta fastigheterna och till ansökan skall bifogas en VA-utredning där den tekniska lösningen skall redovisas. - Byggnation nära vattendrag: Den tänkta fastighetsgränsen mot Dammsjön är redovisat minst 100 m från strandlinjen. - Väg till fastigheterna: Tillfart till de tänkta fastigheterna är en lantmäteriteknisk fråga som behandlas i samband med avstyckning och fastighetsbildning. - Områdets närhet till kulturreservatet Gamla Pershyttans by : Den föreslagna platsen är belägen ca 700 m söder om gräns för kulturreservatet Gamla Pershyttans by. Byggnadernas exakta placering och utformning prövas i samband med ansökan om bygglov och skall anpassas till platsen och i samråd med stadsarkitekten. Komplettering av byggnader i området på senare tid är gjord genom att ett fritidshus är uppfört i nära anslutning till det planerade området på fastigheten Gamla Pershyttan 2:12. Kommunicering, daterat , har skett med sökanden angående inkomna yttranden. Enligt 8 kap. 34 PBL skall byggnadsnämnd (Bergslagens miljö- och byggnämnd) lämna förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Av PBL 8 kap. 12 framgår att ansökan om bygglov (förhandsbesked) inom områden som inte omfattas av detaljplan skall bifallas om åtgärderna uppfyller kraven i 2 kap., inte skall föregås av detaljplanläggning enligt bestämmelserna i 5 kap. 1, inte strider mot områdesbestämmelser samt uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och Ett uppförande av bostadshusen bedöms inte strida mot de allmänna planläggningsvillkoren enligt 2 kap. PBL. Ej heller har bostadshusen föreslagits en lokalisering till mark som är olämplig för ändamålet med hänsyn till markbeskaffenhet, möjlighet till vägförbindelse, vatten- och avloppsförhållanden m.m.

15 10 forts. Användningen av byggnaden bedöms ej få en sådan betydande inverkan på omgivningen att prövningen av markens lämplighet behöver föregås av detaljplanläggning. Prövning av bostadshusens exakta placering, utformning m. m. enligt 3 kap. PBL bedöms kunna ske i samband med bygglovprövningen och i samråd med stadsarkitekten. En utredning är gjord angående Dammsjöns vattenstånd och eventuella risker för översvämning vid kommande vårfloder för den planerade bebyggelsen. - Nivåskillnaden mellan sjöns normalvattenstånd och grundläggningen för den planerade bebyggelsen är ca 4-5 meter. - Risken att den nya bebyggelsen skall drabbas av problem vid kommande vårfloder p. g. a. förhöjd vattennivå är försumbar. - Grundförhållanden, marklutningar och höjdsättning utreds i samband med bygglovprövningen. Från fastighetsägarna till Gamla Pershyttan 2:16 har nytt yttrande inkommit, daterat , med tillägg till tidigare yttrande och som skall ersätta tidigare yttrande. Tillägg: - Att det inte skall ske någon byggnation av bostadshus även om det gäller tomtmark utanför kulturreservatets gränser. - Skogsvägen används vid friluftsliv utmed den vackra Dammsjön av pershyttebor och andra och det vore synd om den vackra naturen stördes av nybyggnation. - Motsätter sig i frågavarande avstyckning och byggnation på mark som gränsar till skogsfastigheten Gamla Pershyttan 2:16. Detta beslut går att överklaga. Bilaga: Hur man överklagar beslutet

16 11 Hällefors Kärvingeborn 4:13 Ansökan om strandskyddsdispens och förhandsbesked angående nybyggnad av fritidshus Dnr 2008-S670 att ge följande förhandsbesked: att medge undantag från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 16 miljöbalken för uppförande av ett fritidshus eftersom den föreslagna tomtplatsen redan förlorat sin betydelse för allmänheten. Åtgärden kommer ej väsentligen att försämra livsvillkoren för djur- och växtarter inom den berörda delen av strandskyddsområdet. att föreslaget fritidshus inom redovisad tomtplats på fastigheten Kärvingeborn 4:13 kan tillåtas på följande villkor. att byggnadens närmare placering, utformning mm uppfyller kraven i 3 kap. plan- och bygglagen. Avgift förhandsbesked 2 400:- Avgift strandskyddsdispens 3 200:- Upplysningar Statens naturvårdsverk har rätt att överklaga beslutet om strandskydd inom tre veckor från det verket tagit del av beslutet. et upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två eller avslutas inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Förhandsbeskedet innebär inte ett tillstånd till uppförande av byggnaden. För att kunna uppföra byggnaden krävs att en ansökan om bygglov och ansökan om inrättande av avloppsanläggning inlämnas till Bergslagens miljö- och byggnämnd för prövning. Förhandsbeskedet är bindande vid prövningen av ansökan om bygglov inom två år från dagen då förhandsbeskedet beslutades. Redogörelse för ärendet Till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning har inkommit en ansökan från Jan Haraldsson, Linnskällvägen 9, Grythyttan om strandskyddsdispens och förhandsbesked angående nybyggnation av ett fritidshus på en föreslagen tomtplats inom fastigheten Kärvingeborn 4:13 vid sjön Lundsfjärden. Tomtplatsen är belägen på Kärvingebornsön vid öns nordvästra strand innanför Notkastudden. Tomten är idag bebyggd med ett mindre fritidshus, som inte finns redovisad på ekonomiska kartan. Efter besiktning på plats kunde konstateras att byggnaden troligtvis uppförts under första hälften av 1900-talet. Byggnaden, som är i relativt gott skick utgörs av en enkel rektangulär träbyggnad med pulpettak med en storlek på ca 30 m 2. Platsen nås endast med båt eller över isen. Tomtplatsens storlek är ca 1000 m 2. Tomten ingår i en större skogsfastighet som ägs av sökande. Sökande vill riva den befintliga byggnaden och ersätta den med ett nytt timmerhus vars storlek föreslås bli m 2.

17 11 forts 1 Vatten och avlopp avses lösas på plats enligt miljökontorets anvisningar. Muntligt har sökande meddelat att standarden på vatten- och avloppsanläggningen skall vara enkel, d v s torrtoalett kombinerat med ett BDT-avlopp. 11 forts Den föreslagna tomtplatsen är belägen inom strandskyddsområde enligt 7 kap. 13 o 14 miljöbalken. Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 m från strandlinjen. De föreslagna åtgärderna berör inte något redovisat intresse i kommunens översiktsplan. Tomtplatsen gränsar inte mot någon bebyggd fastighet. Någon granne har därför inte hörts i ärendet.

18 12 Lindesberg Gusselhyttan 2:40 Nybyggnad av maskinhall Dnr 2008-S616 bygglov att enligt PBL 8 kap. 12 bevilja bygglov för bygglovpliktig del av maskinhall på fastigheten Gusselhyttan 2:40. Bygganmälan Bygganmälan har inkommit i samband med ansökan om bygglov. Upplysningar Byggsamråd skall hållas med Bergslagens miljö- och byggnämnd före byggstart.( se bilaga Kallelse till byggsamråd ) Kontrollplan skall upprättas av kvalitetsansvarig senast till byggsamråd. Grovutsättning skall ske och kan beställas hos Bergslagens miljö- och byggförvaltnings mätningskontor. Avspolning av fordon skall ske enligt miljökontorets yttrande i ärendet. Sökanden ansvarar för att byggnadsarbetet utförs enligt gällande lagstiftning. Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag. Bergslagens miljö- och byggnämnd skall meddelas när arbetet färdigställts. Avgiften debiteras enligt taxa antagen av kommunfullmäktige och faktureras separat. Avgift för bygganmälan och grovutsättning återbetalas om byggnationen inte genomförs. Avgift bygglov 6 592:- Avgift bygganmälan 5 632:- Avgift grovutsättning 960:- Ansökan om bygglov och bygganmälan har inkommit till Bergslagens miljöoch byggnämnd för nybyggnad av del av en lagerhall, 225 m 2. Hallen består av en bygglovplitig del (65 % för egen firma, snöröjning och vägkantsklippning) samt i övrigt en bygglovbefriad del för jordbruksfastigheten (35 %). I dag förvaras maskiner och övrigt på öppen gårdsplan. Öster och nordost om fastigheten ligger 7 st fritidshus på ett avstånd mellan meter. Synpunkter mot företaget har inlämnats. Sökanden har då minskat storleken på byggnaden från 500 m 2 till 225m 2 och flyttat hallen västerut och närmare sitt bostadshus. Uppdelning på två enheter, mindre hall, en placering i anslutning till fastighetens tillfart genom förvärv har kommunicerats med sökanden. Följande erinringar har inkommit mot förslaget: Placering, höjd, storlek, buller, avgaser, landskapsbild, utsikt. Bergslagens miljö- och byggnämnd gör en bedömning att ansökan om bygglov inte behöver prövas genom detaljplan. En bedömning som också baseras på att endast en del av hallbyggnaden bedöms bygglovpliktig. Detta beslut går att överklaga. Bilag: Hur man överklagar beslutet

19 13 Lindesberg Kårberget 4:6 Föreläggande om rivning av f.d. skolbyggnad Dnr 2008-S113 att ärendet bordlägges till nämndens nästa sammanträde

20 14 Lindesberg Skrymtarboda 3:1 Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus Dnr 2008-S658 att meddela ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Skrymtarboda 3:1 enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. 34. Avgift förhandsbesked: 2 400:- Förutsättningar Bygglovfrågan prövas i vanlig ordning när fullständiga handlingar inkommit till Bergslagens miljö- och byggnämnd. Husets utformning skall anpassas till förhållandena på platsen, såsom färgsättning och val av fasad- och taktäckningsmaterial, och ske i samråd med stadsarkitekten. Vid tänkt byggande av en äldre byggnad som flyttats från Nederhyttan kommer i skälig omfattning dispens prövas om så erfordras för vad som kan bedömas skäligt med hänsyn till bevarandet av byggnadens kulturhistoriska värde. Vid husets placering bör planeras för eventuellt tillkommande uthusbyggnader (garage, förråd). Grundläggningen (gäller överallt i kommunen) skall utföras radonsäkert. Tillstånd enligt miljöbalken för enskild avloppsanläggning för bostadshus skall sökas hos Bergslagens miljö- och byggnämnds miljökontor. Om särskild utredning krävs bekostas den av sökanden. Dricksvatten skall kontrolleras för eventuell åtgärd mot radon. Anslutning/avgifter för El skall utredas med berörd leverantör. Sökanden erinras om att förhandsbeskedet upphör att gälla efter två år från denna dag. Avgift för förhandsbesked debiteras enligt taxa antagen av kommunfullmäktige och faktureras separat. Orientering Den aktuella platsen ligger norr om Yxe i den östra delen av byn Skrymtarboda. I byn finns ett tiotal bostadshus. Området omfattas ej av detaljplan eller områdesbestämmelser Bedömning: Resultatet av prövningen bedöms så att platsen uppfyller kraven enligt Plan och Bygglagen 1 Kap 6, 2 Kap 1,3, 3 Kap 2,3.

21 15 Lindesberg Östra Löa 6:20 Förhandsbesked för uthyrningsstuga Dnr 2008-S555 att mot bakgrund av naturvärdena på platsen och med hänvisning till bestämmelserna i 2 kap. 1 och 3 kap. 1, plan- och bygglagen, PBL, samt 3 kap 4 Miljöbalken, avslå ansökan om förhandsbesked för uppförande av uthyrningsstuga på fastigheten Östra Löa 6:20. att stadsarkitektkontoret på plats med sökanden anvisar andra lämpligare byggplatser inom sökandes fastighet. Avgift förhandsbesked 2400:- Den aktuella platsen ligger strax söder om Löa by mellan den väg som leder ner till badplatsen vid Tuvviken och norra stranden av sjön Sörsjön. I fastighetens nordösta hörn ligger bostadshuset och angränsande ytterliggare två bostadshus. I övrigt omgärdas dessa byggnader av ett öppet åkerlandskap( jordbrukskulturbygd). Stadsarkitektkontoret har behandlat och kommunicerat också andra placeringsförslag närmare befintlig bebyggelse utanför strandskyddszonen och utan påverkan på det öppna åkerlandskapet. Enligt gällande översiktsplan från 2007 klassas marken som ej samlad bebyggelse belägen inom riksintresseområde för friluftsliv (kap. 4). Strandskydd: Alternativen (2 och 3) är belägna inom strandskyddsområde enligt 7 kap. 13 o 14 miljöbalken och kan endast genomföras om särskilda skäl för undantag kan åberopas från 7 kap. 16 miljöbalken. Det enda undantag som ligger till hands i detta ärende vore en ersättningsbyggnad för alternativ 3. I lagens mening skall en ersättningsbyggnad i storlek och form ersätta den befintliga vilket inte är fallet enligt förfrågan. Det måste också förutsättas att ersättningsbyggnadens användningssätt är det samma efter åtgärden. Ett ändrat användningssätt kan inte godtas på denna plats som undantag för en strandskyddsdispens. I beslutet har stadsarkitekten Per Granlund och kommunekologen Ingrid Andrén medverkat.

22 16 Lindesberg Gussselby 1:23 Föreläggande om rivning av nedbrunnen skolbyggnad Dnr 2006-S524 att förlänga tidsfristen i beslut att gälla längst tom Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslöt förelägga ägaren till fastigheten Gusselby 1:23 att senast riva resterna av nedbrunnen skolbyggnad, samt att med föreskrift besluta att om beslutet inte följdes skulle nämnden i enlighet med PBL 10 kap 1,18 då att besluta att utföra rivningen på fastighetsägarens bekostnad. Kronofogdemyndigheten kommer efter nämndens hemställan att lämna det biträde som behövs för genomförandet. I brev meddelar ägaren att han kommer att undersöka möjlighet att göra rättssak för ansvar för försummelser från kommunens sida i samband med branden. Kopia av skrivelsen har tillsänts för kännedom till kommunens ledning. De svårigheter som påtalades i brevet att få tag i en rivningsentreprenör, meddelar nu sökanden min förfrågan att han lyckats med, och har inlämnat en kopia på en offert och i samråd med rivningsentreprenören bedömt att byggnaden är riven senast Tidigare fanns två offerter, varvid den ena till en så låg kostnad att det var tveksamt om den var marknadsmässig.

23 17 Ljusnarsberg Norra Lövfallet 2:18 Förslag till beslut om vite om avlägsnande av avfall från fastighet 2008-M0438 att förelägga Hellsing, Åke (personnr ), i egenskap av ägare till fastigheten Norra Lövfallet 2:18 i Ljusnarsbergs kommun följande: 1. Att mot ett vitesbelopp av kr avlägsna skrotningsmässiga fordon, bestående av 6 bilar och en buss från fastigheten Norra Lövfallet 2:18. Vitet fördelas enligt följande: kr/bil och kr/buss. Fordonen ska transporteras till en auktoriserad bilskrotare, och intyg från mottagaren ska därefter skickas in till Bergslagens miljö- och byggnämnd. 2. Att mot ett vitesbelopp av kr avlägsna allt övrigt avfall som kan utgöra en miljöfara och som förvaras oskyddat utomhus från fastigheten Norra Lövfallet 2:18. Detta avfall inkluderar bilbatterier, behållare och fat med flytande avfall (ex. spillolja, lösningsmedelsavfall), apparater och maskin- och bildelar som innehåller olja eller andra miljöfarliga ämnen samt elektronikavfall. Det farliga avfallet ska lämnas till en mottagare som har tillstånd att ta emot farligt avfall, t ex. Skärets avfallsanläggning i Kopparberg. Åtgärderna ska vara utförda senast tre månader efter det att beslutet mottagits av Åke Hellsing. et tas med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kapitlet, 9, 14, 19, 21 och med hänvisning till 2 kapitlet 2, förklarades vara omedelbart justerad. Motivering av beslut Enligt miljöbalkens 2 kapitel 3 ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ägaren till fastigheten Norra Lövfallet 2:18 förvarar avfall, inklusive skrotbilar, oskyddat utomhus på fastigheten. Bergslagens miljö- och byggförvaltning bedömer att ägaren inte iakttar de begränsningar och vidtar de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att avfallet inte medför skada för miljön. För att förhindra miljöskada är det därför viktigt att allt avfall som kan utgöra en miljöfara avlägsnas från fastigheten.

24 17 forts 1 Klagomål har inkommit på nedskräpning på fastigheten Norra Lövfallet 2:18. Vid miljökontorets besök på platsen , tillsammans med närpolis, noterades en stor mängd avfall som låg spritt över en större del av fastigheten. En del av avfallet som noterades vid besöket bedöms utgöra en miljöfara. Bl.a. fanns 7 st fordon i skrotningsskick, som troligtvis inte var tömda på miljöfarliga ämnen (vid kontroll i en av bilarna fanns olja kvar i motorn). Vidare fanns placerat på marken ett flertal bilbatterier, några trasiga, samt minst ett tiotal behållare och dunkar, några öppna eller trasiga, som innehöll olja. En dunk påträffades som innehöll petroleumbaserat lösningsmedel. En bilmotor låg på marken och motoroljan hade läckt ut till omgivningen. Två 180-liters plåtfat med ett flytande innehåll samt några vitvaror stod uppställda på området, och elektronikavfall, maskin- och bildelar låg slängda på flera platser på fastigheten. Spår av att avfall eldats på ett par platser på området sågs också vid besöket. Eftersom avfallsmängden var så stor var det omöjligt att vid besöket få en överblick över den totala mängden farligt avfall på fastigheten. Sannolikheten är stor att det finns ytterligare avfall som kan utgöra en miljöfara dolt under annat avfall. Dessutom finns en risk att marken under avfallshögarna kan vara förorenad med bl.a. olja, som läckt från hanteringen och lagringen av avfallet. Ett delegationsbeslut om avlägsnande av avfall från fastigheten togs av Bergslagens miljö- och byggnämnd , efter att beslutet först kommunicerats utan att synpunkter inkommit från fastighetsägaren. Enligt beslutet förelades fastighetsägaren att avlägsna allt avfall som kan utgöra en miljöfara och som förvaras oskyddat utomhus senast Vid miljökontorets inspektion på platsen kunde konstateras att skrotbilarna, bussen och övrigt avfall fanns kvar på fastigheten. Bergslagens miljö- och byggnämnd tog vid sammanträdet beslut att om vid vite avlägsna avfall från fastigheten, men eftersom beslutet inte har kunnat delges fastighetsägaren p.g.a. flyttning, tas ett nytt beslut i ärendet. et har samma innehåll, men en ny tid är satt för utförandet av åtgärderna. Kommunicering sförslaget har kommunicerats skriftligt genom kommuniceringsskrivelse daterad Yttrande har inte inkommit. Delgivning et delges mottagaren genom delgivningsman.

25 18 Hällefors Tillstånd i vattenskyddsområdet Jeppetorp 2009-M0111 att ge Bergslagens Kommunalteknik tillstånd till schaktning i den inre skyddszonen enligt h i föreskrifterna för skydd av grundvattentillgången vid Hällefors kommuns vattentäkt i Jeppetorp. Försiktighetsåtgärder enligt ansökan ska vidtas Information Enligt vattenskyddsföreskrifterna ska arbetsfordon ha drivmedel och oljor enligt bästa miljöval. Hydrauloljan ska vara vegetabilisk. Tillstånd för hantering av petroleumprodukter har inte sökts, vilket innebär att tankning av grävmaskinen inte får ske i vattenskyddsområdet. 18 förklarades vara omedelbart justerad. Bergslagens Kommunalteknik har ansökt om tillstånd till schaktning för att lägga en ny ledning mellan två brunnar för att kunna leverera mer vatten till Spendrups Bryggeri. Schaktning kommer att göras till 1,5 meters djup, vilket innebär 4,5 m ovanför aktuell grundvattennivå.

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-04-20 36 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Rasken, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, onsdagen den 20 april 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer