BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30"

Transkript

1 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg kl ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Agneta Nilsdotter/V/ Lindesberg Hans Olof Hake/S/ Lindesberg Jorma Keski-Saari/S/ Lindesberg Göran Gustavsson/Fp/ Birger Antonsson /S/ Bror-Erik Israelsson/S/ Nora Sven-Gunnar Hoffstedt/Kd/ Nora Bertil Nilsson/S/ Lars Bergsten /S/ Ljusnarsberg Gunnar Fransson /M/ Ljusnarsberg Lindesberg ersättare för Eino Kirjonen Hällefors vice ordförande Nora ersättare för Anna Karlsson Övriga deltagande Utses att justera Mats Larsson, sekreterare Carina Johansson Hilkka Sievert Bo Ståhl Margaretha Karlsson Per Granlund Peter Jernberg Katarina Johnsson Margareta Lindkvist Hans Olof Hake Underskrifter Sekreterare... BMB 1-18 Ordförande ANSLAG BEVIS Organ Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning - Lindesbergs kommun. Underskrift...

2 Ärendeförteckning Föredragande 1 BMB Preliminärt ekonomiskt resultat 2008 Mats Larsson 2 BMB Förtydligande av delegationsordningen rörande förvaltningschefens Mats Larsson rätt att företräda BMB 3 Nora Fåsjöhyttan 1:6, Smedstorp 2:2 Mats Larsson Delegationsbeslut om förhandsbesked enl. PBL 4 BMB Delegationsbeslut december 2008 samt januari 2009 Mats Larsson 5 BMB Tillsynsplan 2009 Hälsoskydd Hilkka Sievert 6 BMB Kontrollplan 2009 Livsmedel Hilkka Sievert 7 BMB Tillsynsplan 2009 Miljöfarlig verksamhet mm Hilkka Sievert 8 BMB Uppföljning tillsynsplaner 2008 för miljökontoret Hilkka Sievert 9 Lindesberg Yxe 7:5 Bo Ståhl Information rörande överklagat beslut 10 Nora Gamla Pershyttan 2:20 Margareta Karlsson Förhandsförfrågan om avstyckning av tre tomter för enbostadshus 11 Hällefors Kärvingeborn 4:13 Peter Ljungné Ansökan om strandskyddsdispens och förhandsbesked angående nybyggnad av fritidshus 12 Lindesberg Gusselhyttan 2:40 Peter Jernberg Nybyggnad av maskinhall 13 Lindesberg Kårberget 4:6 Peter Jernberg Föreläggande om rivning av f.d. skolbyggnad 14 Lindesberg Skrymtarboda 3:1 Peter Jernberg Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus 15 Lindesberg Östra Löa 6:20 Peter Jernberg Förhandsbesked för uthyrningsstuga 16 Lindesberg Gussselby 1:23 Peter Jernberg Föreläggande om rivning av nedbrunnen skolbyggnad 17 Ljusnarsberg Norra Lövfallet 2:18 Katarina Johnsson Förslag till beslut om vite om avlägsnande av avfall från fastighet 18 Hällefors Tillstånd i vattenskyddsområdet Jeppetorp Margareta Lindkvist

3 1 BMB Preliminärt ekonomiskt resultat 2008 att godkänna redovisade förslag till bokslutshandlingar 2008 Förvaltningschefen redogör för bokslutsarbetet 2008

4 2 BMB Förtydligande av delegationsordningen rörande förvaltningschefens rätt att företräda BMB att till förvaltningschefen delegera enl följande: 6 kap 33 KL: Företräda BMB i hela den svenska rättsordningen i BMB s ärende rörande föreliggande tvist mellan BMB och Älvstorps Vårdhem AB rörande till BMB ställd återfaktura för tillsynsavgiften förklarades vara omedelbart justerad.

5 3 Nora Fåsjöhyttan 1:6, Smedstorp 2:2 Delegationsbeslut om förhandsbesked enl. PBL Dnr 2009-S007 att enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. 34 samt med hänvisning till nedanstående omständigheter meddela positivt förhandsbesked för uppförande av 3-4 enbostadshus med komplementbyggnader samt en idrottshall inom redovisad lokalisering (se karta nedan) på fastigheterna Fåsjöhyttan 1:6 samt Smedstorp 2:2. Till BMB har inkommit en ansökan från Anna-Lena Persson, köpare till del av Fåsjöhyttan 1:6 samt ägare till Smedstorp 2:2 om förhandsbesked angående nybyggnation av 3-4 enbostadshus med komplementbyggnader samt en idrottshall för bla issporter mm på föreslagna tomtplatser inom fastigheterna Fåsjöhyttan 1:6 och Smedstorp 2:2 Tomtplatserna avses att utgöra komplement till sådan verksamhet som sökanden avser att bedriva och utveckla på anläggningen Åkerby Herrgård, som är belägen vid Fåsjöns västra strand ca 8 km norr om Nora stad. VA-frågorna avses lösas på plats enligt miljökontorets anvisningar. Möjlighet torde föreligga att ansluta avloppen till reningsverket vid Åkerby Herrgård Samtliga byggnader avses att placeras utanför strandskyddzonen om 100 m. Landskapsbilden inom området bedöms som skyddsvärd varför detaljplaceringen av enbostadshusen får ske varsamt och med beaktande av landskapsbildens påverkan.

6 4 BMB Delegationsbeslut december 2008 samt januari 2009 att godkänna samtliga i kallelsen till detta sammanträde redovisade delegationsärenden beslutade under tidsperioden tom och lägga dem till handlingarna. Förvaltningschef Mats Larsson redovisade delegationsärendena.

7 5 BMB Tillsynsplan 2009 Hälsoskydd att godkänna miljöchefens redovisning av miljökontorets tillsynsplan för hälsoskyddsverksamheten Lagstadgad tillsynsplan inom området hälsoskyddsverksamheten har tagits fram.

8 6 BMB Kontrollplan 2009 Livsmedel att godkänna miljöchefens redovisning av miljökontorets kontrollplan för livsmedelsverksamheten Lagstadgad kontrollplan inom området livsmedelsverksamhet har tagits fram.

9 7 BMB Tillsynsplan 2009 Miljöfarlig verksamhet mm Dnr 2008-M0666 att godkänna miljöchefens redovisning av miljökontorets tillsynsplan för miljöfarlig verksamhet Lagstadgad tillsynsplan inom området miljöfarlig verksamhet har tagits fram.

10 8 BMB Uppföljning tillsynsplaner 2008 för miljökontoret att godkänna miljöchefens redovisning av utfallet av miljökontorets tillsynsplaner Lagstadgade tillsynsplaner inom områdena miljöskydd hälsoskydd djurskydd livsmedel togs fram för verksamhetsåret I ärendet redovisas nu utfallet av verksamheterna i förhållande till dessa planer.

11 9 Lindesberg Yxe 7:5 Avslutningsplan för deponi inom Södra Måle avfallsanläggning. Information rörande överklagat beslut Dnr 2008-M0666 att informationen har mottagits och att förevarande besvärsskrivelse omgående översändes till länsstyrelsen. Besvärsskrivelse i rubr. ärende har inkommit från Bergslagens Kommunalteknik.

12 10 Nora Gamla Pershyttan 2:20 Förhandsförfrågan om avstyckning av tre tomter för enbostadshus Dnr 2008-S202 att enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. 34 samt med hänvisning till nedanstående omständigheter meddela positivt förhandsbesked för avstyckning av tre tomter för enbostadshus på fastigheten Gamla Pershyttan 2:20, Nora kommun, enligt ansökan. Avgift förhandsbesked: 2 400:- Upplysningar Enligt PBL 8 kap. 1 krävs bygglov för att uppföra de aktuella bostadshusen. Bygglovfrågan prövas i vanligt ordning när fullständiga handlingar inkommit till Bergslagens miljö- och byggnämnd. Husens placering och utformning skall anpassas till förhållandena på platsen och ske i samråd med stadsarkitekten. Byggnaderna får inte placeras inom strandskyddsområdet. Strandskyddsområdet omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen. Yttrande från Bergslagens miljö- och byggnämnds miljökontor föreligger, daterat : Föreslår att avloppet löses med gemensam avloppsanläggning för de tre husen. Om avloppsanläggningen kommer att ligga närmare än 100 m från Dammsjön skall anläggningen klara hög skyddsnivå. Om avloppsanläggningen kommer att ligga mer än 100 m från Dammsjön skall anläggningen klara normal skyddsnivå. Tillstånd till enskild avloppsanordning skall sökas hos Bergslagens miljöoch byggnämnds miljökontor. Till ansökan skall bifogas en VA-utredning med situationsplan och sektionsritning som redovisar den tekniska lösningen. Enligt översiktlig markradonkartering ligger fastigheten inom potentiell högriskmark för radon varför byggnationen skall utföras radonsäkert. Sökanden erinras om att förhandsbeskedet upphör att gälla efter två år från denna dag. Avgift för förhandsbesked debiteras enligt taxa antagen av kommunfullmäktige och faktureras separat.

13 10 forts. Ärendebeskrivning Till Bergslagens miljö- och byggnämnd har från fastighetsägaren till Gamla Pershyttan 2:20, Nora kommun, inkommit en förhandsförfrågan om möjlighet till avstyckning och nybyggnad av tre enbostadshus med garage på del av fastigheten. Den föreslagna platsen är belägen ca 800 m sydväst om Pershyttans hytta, ca 250 m väster om Dammsjöns norra del och Stora Sandfallet och ca 150 m söder om befintlig bebyggelse. Den föreslagna platsen omfattas inte av områdesbestämmelser för Pershyttan, antagna av kommunfullmäktige i Nora , eller av kulturreservatet Gamla Pershyttan, länsstyrelsen beslut Området utgörs av skogsmark och avståndet till Dammsjön är ca 150 m. E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av ärendet vars yttrande, daterat , föreligger. Bergslagens Kommunaltekniks VA-avdelning har tagit del av ärendet som påpekar att det tänkta tomtområdet ligger utanför deras verksamhetsområde vilket innebär att det inte går att ansluta till det kommunal va-nätet. Bergslagens miljö- och byggnämnds miljökontor har tagit del av ärendet vars yttrande, daterat , föreligger. Med anledning av förhandsförfrågan har berörda ägare till fastigheterna inom den närmaste omgivningen getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Synpunkter mot förslaget har inkommit från fastighetsägarna till Gamla Pershyttan 2:5, 2:11, 2:12, 2:17 och 2:25 enligt följande: - De ställer sig frågande inför kommande avloppsanläggning med placering på ömtåliga vattendränkta områden och med förmodan att den kommer att förändra framtidens vattenkvalité inom naturligt känsliga områden. Avrinnings- och dräneringssystem bör ses över innan tillåtelse sker av avloppsanläggningarna. - Dräneringsförhållandena bör ses över och beslutas i hänsyn av naturkänsliga områden med hänsyn till Smygarebäcken och dess vatten. - Hur ställer sig nybyggnation i närhet av vattendrag och i förhållande till framtida vattendirektiv? - En åtgärd av väg till och från de nya fastigheterna bör ses över och diskuteras med markägare innan beslut tas om nybyggnation. Om vägen ska åtgärdas och t.ex. bräddas bör frågan diskuteras med berörda markägare innan åtgärden. - Hänsyn bör tas till kulturområdet Pershyttan och med angelägenhet att få bevaras i dess ursprung. Synpunkter har även inkommit från fastighetsägarna till Gamla Pershyttan 2:16:

14 10 forts. - Med tanke på att Pershyttan fått status som kulturreservat anses att aktsamhet bör iakttas när det gäller byggnation av bostadshus, även om det gäller tomtmark utanför kulturreservatets gränser. I detta fall gäller det skogsmark i nära anslutning till byn och som aldrig tidigare varit bebyggd och som i likhet med omgivande skog varit värdefull för hyttans drift och som betytt mycket för bygden i forna dagar. - Skogsvägen, förbi tänkt tomtområde ligger på vår skogsfastighet, är en enskild skogsväg och som används för transsport vid skogsavverkning. - Det är viktigt att vägfrågan löses innan avstyckning sker. Kommentarer - Angående anordnande av avloppsanläggning skall ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning sökas hos Bergslagens miljö- och byggnämnds miljökontor. Enligt yttrandet från miljökontoret, daterat , föreslår de en gemensam avloppsanläggning för de tre tänkta fastigheterna och till ansökan skall bifogas en VA-utredning där den tekniska lösningen skall redovisas. - Byggnation nära vattendrag: Den tänkta fastighetsgränsen mot Dammsjön är redovisat minst 100 m från strandlinjen. - Väg till fastigheterna: Tillfart till de tänkta fastigheterna är en lantmäteriteknisk fråga som behandlas i samband med avstyckning och fastighetsbildning. - Områdets närhet till kulturreservatet Gamla Pershyttans by : Den föreslagna platsen är belägen ca 700 m söder om gräns för kulturreservatet Gamla Pershyttans by. Byggnadernas exakta placering och utformning prövas i samband med ansökan om bygglov och skall anpassas till platsen och i samråd med stadsarkitekten. Komplettering av byggnader i området på senare tid är gjord genom att ett fritidshus är uppfört i nära anslutning till det planerade området på fastigheten Gamla Pershyttan 2:12. Kommunicering, daterat , har skett med sökanden angående inkomna yttranden. Enligt 8 kap. 34 PBL skall byggnadsnämnd (Bergslagens miljö- och byggnämnd) lämna förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Av PBL 8 kap. 12 framgår att ansökan om bygglov (förhandsbesked) inom områden som inte omfattas av detaljplan skall bifallas om åtgärderna uppfyller kraven i 2 kap., inte skall föregås av detaljplanläggning enligt bestämmelserna i 5 kap. 1, inte strider mot områdesbestämmelser samt uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och Ett uppförande av bostadshusen bedöms inte strida mot de allmänna planläggningsvillkoren enligt 2 kap. PBL. Ej heller har bostadshusen föreslagits en lokalisering till mark som är olämplig för ändamålet med hänsyn till markbeskaffenhet, möjlighet till vägförbindelse, vatten- och avloppsförhållanden m.m.

15 10 forts. Användningen av byggnaden bedöms ej få en sådan betydande inverkan på omgivningen att prövningen av markens lämplighet behöver föregås av detaljplanläggning. Prövning av bostadshusens exakta placering, utformning m. m. enligt 3 kap. PBL bedöms kunna ske i samband med bygglovprövningen och i samråd med stadsarkitekten. En utredning är gjord angående Dammsjöns vattenstånd och eventuella risker för översvämning vid kommande vårfloder för den planerade bebyggelsen. - Nivåskillnaden mellan sjöns normalvattenstånd och grundläggningen för den planerade bebyggelsen är ca 4-5 meter. - Risken att den nya bebyggelsen skall drabbas av problem vid kommande vårfloder p. g. a. förhöjd vattennivå är försumbar. - Grundförhållanden, marklutningar och höjdsättning utreds i samband med bygglovprövningen. Från fastighetsägarna till Gamla Pershyttan 2:16 har nytt yttrande inkommit, daterat , med tillägg till tidigare yttrande och som skall ersätta tidigare yttrande. Tillägg: - Att det inte skall ske någon byggnation av bostadshus även om det gäller tomtmark utanför kulturreservatets gränser. - Skogsvägen används vid friluftsliv utmed den vackra Dammsjön av pershyttebor och andra och det vore synd om den vackra naturen stördes av nybyggnation. - Motsätter sig i frågavarande avstyckning och byggnation på mark som gränsar till skogsfastigheten Gamla Pershyttan 2:16. Detta beslut går att överklaga. Bilaga: Hur man överklagar beslutet

16 11 Hällefors Kärvingeborn 4:13 Ansökan om strandskyddsdispens och förhandsbesked angående nybyggnad av fritidshus Dnr 2008-S670 att ge följande förhandsbesked: att medge undantag från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 16 miljöbalken för uppförande av ett fritidshus eftersom den föreslagna tomtplatsen redan förlorat sin betydelse för allmänheten. Åtgärden kommer ej väsentligen att försämra livsvillkoren för djur- och växtarter inom den berörda delen av strandskyddsområdet. att föreslaget fritidshus inom redovisad tomtplats på fastigheten Kärvingeborn 4:13 kan tillåtas på följande villkor. att byggnadens närmare placering, utformning mm uppfyller kraven i 3 kap. plan- och bygglagen. Avgift förhandsbesked 2 400:- Avgift strandskyddsdispens 3 200:- Upplysningar Statens naturvårdsverk har rätt att överklaga beslutet om strandskydd inom tre veckor från det verket tagit del av beslutet. et upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två eller avslutas inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Förhandsbeskedet innebär inte ett tillstånd till uppförande av byggnaden. För att kunna uppföra byggnaden krävs att en ansökan om bygglov och ansökan om inrättande av avloppsanläggning inlämnas till Bergslagens miljö- och byggnämnd för prövning. Förhandsbeskedet är bindande vid prövningen av ansökan om bygglov inom två år från dagen då förhandsbeskedet beslutades. Redogörelse för ärendet Till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning har inkommit en ansökan från Jan Haraldsson, Linnskällvägen 9, Grythyttan om strandskyddsdispens och förhandsbesked angående nybyggnation av ett fritidshus på en föreslagen tomtplats inom fastigheten Kärvingeborn 4:13 vid sjön Lundsfjärden. Tomtplatsen är belägen på Kärvingebornsön vid öns nordvästra strand innanför Notkastudden. Tomten är idag bebyggd med ett mindre fritidshus, som inte finns redovisad på ekonomiska kartan. Efter besiktning på plats kunde konstateras att byggnaden troligtvis uppförts under första hälften av 1900-talet. Byggnaden, som är i relativt gott skick utgörs av en enkel rektangulär träbyggnad med pulpettak med en storlek på ca 30 m 2. Platsen nås endast med båt eller över isen. Tomtplatsens storlek är ca 1000 m 2. Tomten ingår i en större skogsfastighet som ägs av sökande. Sökande vill riva den befintliga byggnaden och ersätta den med ett nytt timmerhus vars storlek föreslås bli m 2.

17 11 forts 1 Vatten och avlopp avses lösas på plats enligt miljökontorets anvisningar. Muntligt har sökande meddelat att standarden på vatten- och avloppsanläggningen skall vara enkel, d v s torrtoalett kombinerat med ett BDT-avlopp. 11 forts Den föreslagna tomtplatsen är belägen inom strandskyddsområde enligt 7 kap. 13 o 14 miljöbalken. Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 m från strandlinjen. De föreslagna åtgärderna berör inte något redovisat intresse i kommunens översiktsplan. Tomtplatsen gränsar inte mot någon bebyggd fastighet. Någon granne har därför inte hörts i ärendet.

18 12 Lindesberg Gusselhyttan 2:40 Nybyggnad av maskinhall Dnr 2008-S616 bygglov att enligt PBL 8 kap. 12 bevilja bygglov för bygglovpliktig del av maskinhall på fastigheten Gusselhyttan 2:40. Bygganmälan Bygganmälan har inkommit i samband med ansökan om bygglov. Upplysningar Byggsamråd skall hållas med Bergslagens miljö- och byggnämnd före byggstart.( se bilaga Kallelse till byggsamråd ) Kontrollplan skall upprättas av kvalitetsansvarig senast till byggsamråd. Grovutsättning skall ske och kan beställas hos Bergslagens miljö- och byggförvaltnings mätningskontor. Avspolning av fordon skall ske enligt miljökontorets yttrande i ärendet. Sökanden ansvarar för att byggnadsarbetet utförs enligt gällande lagstiftning. Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag. Bergslagens miljö- och byggnämnd skall meddelas när arbetet färdigställts. Avgiften debiteras enligt taxa antagen av kommunfullmäktige och faktureras separat. Avgift för bygganmälan och grovutsättning återbetalas om byggnationen inte genomförs. Avgift bygglov 6 592:- Avgift bygganmälan 5 632:- Avgift grovutsättning 960:- Ansökan om bygglov och bygganmälan har inkommit till Bergslagens miljöoch byggnämnd för nybyggnad av del av en lagerhall, 225 m 2. Hallen består av en bygglovplitig del (65 % för egen firma, snöröjning och vägkantsklippning) samt i övrigt en bygglovbefriad del för jordbruksfastigheten (35 %). I dag förvaras maskiner och övrigt på öppen gårdsplan. Öster och nordost om fastigheten ligger 7 st fritidshus på ett avstånd mellan meter. Synpunkter mot företaget har inlämnats. Sökanden har då minskat storleken på byggnaden från 500 m 2 till 225m 2 och flyttat hallen västerut och närmare sitt bostadshus. Uppdelning på två enheter, mindre hall, en placering i anslutning till fastighetens tillfart genom förvärv har kommunicerats med sökanden. Följande erinringar har inkommit mot förslaget: Placering, höjd, storlek, buller, avgaser, landskapsbild, utsikt. Bergslagens miljö- och byggnämnd gör en bedömning att ansökan om bygglov inte behöver prövas genom detaljplan. En bedömning som också baseras på att endast en del av hallbyggnaden bedöms bygglovpliktig. Detta beslut går att överklaga. Bilag: Hur man överklagar beslutet

19 13 Lindesberg Kårberget 4:6 Föreläggande om rivning av f.d. skolbyggnad Dnr 2008-S113 att ärendet bordlägges till nämndens nästa sammanträde

20 14 Lindesberg Skrymtarboda 3:1 Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus Dnr 2008-S658 att meddela ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Skrymtarboda 3:1 enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. 34. Avgift förhandsbesked: 2 400:- Förutsättningar Bygglovfrågan prövas i vanlig ordning när fullständiga handlingar inkommit till Bergslagens miljö- och byggnämnd. Husets utformning skall anpassas till förhållandena på platsen, såsom färgsättning och val av fasad- och taktäckningsmaterial, och ske i samråd med stadsarkitekten. Vid tänkt byggande av en äldre byggnad som flyttats från Nederhyttan kommer i skälig omfattning dispens prövas om så erfordras för vad som kan bedömas skäligt med hänsyn till bevarandet av byggnadens kulturhistoriska värde. Vid husets placering bör planeras för eventuellt tillkommande uthusbyggnader (garage, förråd). Grundläggningen (gäller överallt i kommunen) skall utföras radonsäkert. Tillstånd enligt miljöbalken för enskild avloppsanläggning för bostadshus skall sökas hos Bergslagens miljö- och byggnämnds miljökontor. Om särskild utredning krävs bekostas den av sökanden. Dricksvatten skall kontrolleras för eventuell åtgärd mot radon. Anslutning/avgifter för El skall utredas med berörd leverantör. Sökanden erinras om att förhandsbeskedet upphör att gälla efter två år från denna dag. Avgift för förhandsbesked debiteras enligt taxa antagen av kommunfullmäktige och faktureras separat. Orientering Den aktuella platsen ligger norr om Yxe i den östra delen av byn Skrymtarboda. I byn finns ett tiotal bostadshus. Området omfattas ej av detaljplan eller områdesbestämmelser Bedömning: Resultatet av prövningen bedöms så att platsen uppfyller kraven enligt Plan och Bygglagen 1 Kap 6, 2 Kap 1,3, 3 Kap 2,3.

21 15 Lindesberg Östra Löa 6:20 Förhandsbesked för uthyrningsstuga Dnr 2008-S555 att mot bakgrund av naturvärdena på platsen och med hänvisning till bestämmelserna i 2 kap. 1 och 3 kap. 1, plan- och bygglagen, PBL, samt 3 kap 4 Miljöbalken, avslå ansökan om förhandsbesked för uppförande av uthyrningsstuga på fastigheten Östra Löa 6:20. att stadsarkitektkontoret på plats med sökanden anvisar andra lämpligare byggplatser inom sökandes fastighet. Avgift förhandsbesked 2400:- Den aktuella platsen ligger strax söder om Löa by mellan den väg som leder ner till badplatsen vid Tuvviken och norra stranden av sjön Sörsjön. I fastighetens nordösta hörn ligger bostadshuset och angränsande ytterliggare två bostadshus. I övrigt omgärdas dessa byggnader av ett öppet åkerlandskap( jordbrukskulturbygd). Stadsarkitektkontoret har behandlat och kommunicerat också andra placeringsförslag närmare befintlig bebyggelse utanför strandskyddszonen och utan påverkan på det öppna åkerlandskapet. Enligt gällande översiktsplan från 2007 klassas marken som ej samlad bebyggelse belägen inom riksintresseområde för friluftsliv (kap. 4). Strandskydd: Alternativen (2 och 3) är belägna inom strandskyddsområde enligt 7 kap. 13 o 14 miljöbalken och kan endast genomföras om särskilda skäl för undantag kan åberopas från 7 kap. 16 miljöbalken. Det enda undantag som ligger till hands i detta ärende vore en ersättningsbyggnad för alternativ 3. I lagens mening skall en ersättningsbyggnad i storlek och form ersätta den befintliga vilket inte är fallet enligt förfrågan. Det måste också förutsättas att ersättningsbyggnadens användningssätt är det samma efter åtgärden. Ett ändrat användningssätt kan inte godtas på denna plats som undantag för en strandskyddsdispens. I beslutet har stadsarkitekten Per Granlund och kommunekologen Ingrid Andrén medverkat.

22 16 Lindesberg Gussselby 1:23 Föreläggande om rivning av nedbrunnen skolbyggnad Dnr 2006-S524 att förlänga tidsfristen i beslut att gälla längst tom Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslöt förelägga ägaren till fastigheten Gusselby 1:23 att senast riva resterna av nedbrunnen skolbyggnad, samt att med föreskrift besluta att om beslutet inte följdes skulle nämnden i enlighet med PBL 10 kap 1,18 då att besluta att utföra rivningen på fastighetsägarens bekostnad. Kronofogdemyndigheten kommer efter nämndens hemställan att lämna det biträde som behövs för genomförandet. I brev meddelar ägaren att han kommer att undersöka möjlighet att göra rättssak för ansvar för försummelser från kommunens sida i samband med branden. Kopia av skrivelsen har tillsänts för kännedom till kommunens ledning. De svårigheter som påtalades i brevet att få tag i en rivningsentreprenör, meddelar nu sökanden min förfrågan att han lyckats med, och har inlämnat en kopia på en offert och i samråd med rivningsentreprenören bedömt att byggnaden är riven senast Tidigare fanns två offerter, varvid den ena till en så låg kostnad att det var tveksamt om den var marknadsmässig.

23 17 Ljusnarsberg Norra Lövfallet 2:18 Förslag till beslut om vite om avlägsnande av avfall från fastighet 2008-M0438 att förelägga Hellsing, Åke (personnr ), i egenskap av ägare till fastigheten Norra Lövfallet 2:18 i Ljusnarsbergs kommun följande: 1. Att mot ett vitesbelopp av kr avlägsna skrotningsmässiga fordon, bestående av 6 bilar och en buss från fastigheten Norra Lövfallet 2:18. Vitet fördelas enligt följande: kr/bil och kr/buss. Fordonen ska transporteras till en auktoriserad bilskrotare, och intyg från mottagaren ska därefter skickas in till Bergslagens miljö- och byggnämnd. 2. Att mot ett vitesbelopp av kr avlägsna allt övrigt avfall som kan utgöra en miljöfara och som förvaras oskyddat utomhus från fastigheten Norra Lövfallet 2:18. Detta avfall inkluderar bilbatterier, behållare och fat med flytande avfall (ex. spillolja, lösningsmedelsavfall), apparater och maskin- och bildelar som innehåller olja eller andra miljöfarliga ämnen samt elektronikavfall. Det farliga avfallet ska lämnas till en mottagare som har tillstånd att ta emot farligt avfall, t ex. Skärets avfallsanläggning i Kopparberg. Åtgärderna ska vara utförda senast tre månader efter det att beslutet mottagits av Åke Hellsing. et tas med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kapitlet, 9, 14, 19, 21 och med hänvisning till 2 kapitlet 2, förklarades vara omedelbart justerad. Motivering av beslut Enligt miljöbalkens 2 kapitel 3 ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ägaren till fastigheten Norra Lövfallet 2:18 förvarar avfall, inklusive skrotbilar, oskyddat utomhus på fastigheten. Bergslagens miljö- och byggförvaltning bedömer att ägaren inte iakttar de begränsningar och vidtar de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att avfallet inte medför skada för miljön. För att förhindra miljöskada är det därför viktigt att allt avfall som kan utgöra en miljöfara avlägsnas från fastigheten.

24 17 forts 1 Klagomål har inkommit på nedskräpning på fastigheten Norra Lövfallet 2:18. Vid miljökontorets besök på platsen , tillsammans med närpolis, noterades en stor mängd avfall som låg spritt över en större del av fastigheten. En del av avfallet som noterades vid besöket bedöms utgöra en miljöfara. Bl.a. fanns 7 st fordon i skrotningsskick, som troligtvis inte var tömda på miljöfarliga ämnen (vid kontroll i en av bilarna fanns olja kvar i motorn). Vidare fanns placerat på marken ett flertal bilbatterier, några trasiga, samt minst ett tiotal behållare och dunkar, några öppna eller trasiga, som innehöll olja. En dunk påträffades som innehöll petroleumbaserat lösningsmedel. En bilmotor låg på marken och motoroljan hade läckt ut till omgivningen. Två 180-liters plåtfat med ett flytande innehåll samt några vitvaror stod uppställda på området, och elektronikavfall, maskin- och bildelar låg slängda på flera platser på fastigheten. Spår av att avfall eldats på ett par platser på området sågs också vid besöket. Eftersom avfallsmängden var så stor var det omöjligt att vid besöket få en överblick över den totala mängden farligt avfall på fastigheten. Sannolikheten är stor att det finns ytterligare avfall som kan utgöra en miljöfara dolt under annat avfall. Dessutom finns en risk att marken under avfallshögarna kan vara förorenad med bl.a. olja, som läckt från hanteringen och lagringen av avfallet. Ett delegationsbeslut om avlägsnande av avfall från fastigheten togs av Bergslagens miljö- och byggnämnd , efter att beslutet först kommunicerats utan att synpunkter inkommit från fastighetsägaren. Enligt beslutet förelades fastighetsägaren att avlägsna allt avfall som kan utgöra en miljöfara och som förvaras oskyddat utomhus senast Vid miljökontorets inspektion på platsen kunde konstateras att skrotbilarna, bussen och övrigt avfall fanns kvar på fastigheten. Bergslagens miljö- och byggnämnd tog vid sammanträdet beslut att om vid vite avlägsna avfall från fastigheten, men eftersom beslutet inte har kunnat delges fastighetsägaren p.g.a. flyttning, tas ett nytt beslut i ärendet. et har samma innehåll, men en ny tid är satt för utförandet av åtgärderna. Kommunicering sförslaget har kommunicerats skriftligt genom kommuniceringsskrivelse daterad Yttrande har inte inkommit. Delgivning et delges mottagaren genom delgivningsman.

25 18 Hällefors Tillstånd i vattenskyddsområdet Jeppetorp 2009-M0111 att ge Bergslagens Kommunalteknik tillstånd till schaktning i den inre skyddszonen enligt h i föreskrifterna för skydd av grundvattentillgången vid Hällefors kommuns vattentäkt i Jeppetorp. Försiktighetsåtgärder enligt ansökan ska vidtas Information Enligt vattenskyddsföreskrifterna ska arbetsfordon ha drivmedel och oljor enligt bästa miljöval. Hydrauloljan ska vara vegetabilisk. Tillstånd för hantering av petroleumprodukter har inte sökts, vilket innebär att tankning av grävmaskinen inte får ske i vattenskyddsområdet. 18 förklarades vara omedelbart justerad. Bergslagens Kommunalteknik har ansökt om tillstånd till schaktning för att lägga en ny ledning mellan två brunnar för att kunna leverera mer vatten till Spendrups Bryggeri. Schaktning kommer att göras till 1,5 meters djup, vilket innebär 4,5 m ovanför aktuell grundvattennivå.

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2008-02-06. 2008-02-06 kl. 14.00-16.00

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2008-02-06. 2008-02-06 kl. 14.00-16.00 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2008-02-06 kl. 14.00-16.00 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Roland

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

2012-03-14 BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2012-03-14

2012-03-14 BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2012-03-14 1 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2012-03-14 kl.10.00 15.50 ande Margaretha Östlund (S), ordf. Lindesberg Johan Andersson (C) Lindesberg Jerry Elvin (S) Lindesberg Ingegerd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 1-9. Ordförande Björn Berglund. Justerande Åke Isaksson

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 1-9. Ordförande Björn Berglund. Justerande Åke Isaksson Sammanträdesdatum Sida 2009-01-22 2 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 januari 2009, kl. 09:00-12:30 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Beslutande: Övriga deltagande: eringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-06-20 kl 13.00-15.20 Christina Zellén (M) Lars Emanuelsson (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M)) Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Handlaggare. Vuorlo-strid

Handlaggare. Vuorlo-strid 2012-10-15 Remissyttrande Dnr 2010-01535 Kontor Sam hallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorlo-strid Kommundelsnämnden i Jatna Kommundelsnämnden i Jarnas yttrande till Lansstyrelsen i Stockholms län om överklagat

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (20) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Anders Skoog,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2010-11-23 1(25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 23 november 2010, kl 14.00-15.15 Per Pettersson

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 1 (21) Plats och tid Beslutande 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Jan Runsten, MP, ordf Håkan Schüberg, C Anders Berglund, M Bill Öhnstedt, V Mikael Karlsson S Ersättare: Kurt-Olof Göransson,

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer