VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING"

Transkript

1 FAKTA I KORTHET Nr VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING Foto: Øyvind Lund Hur en region utvecklas är beroende av de människor som finns i regionen. Det är människorna som bygger utvecklingen. En mångfald av människor, tankar och idéer är viktig för den regionala tillväxten och utvecklingen. Därför är ett av målen i Värmlandsstrategin att vi ska ha en större inflyttning än utflyttning till länet mot år Att Värmland är en attraktiv plats för människor att flytta till, bo och verka i är avgörande för Värmlands framtida utveckling. Eftersom befolkningsutvecklingen är så viktig för en regions utveckling har Region Värmland valt att ta fram en befolkningsprognos för Värmlands län mot år Befolkningsprognosen är gjord av SCB och följer deras föreslagna prognosantaganden 1. Utifrån prognosen görs i denna skrift vissa jämförelser mellan Värmland och riket idag samt Värmland och riket år 2030, Hur ser befolkningssammansättningen ut och hur förändras den över tid? Ser Värmlands förändring annorlunda ut än föränd- 1 SCB gör prognosantaganden för följande variabler som påverkar befolkningsutvecklingen: fruktsamhet, dödsrisker, inflyttning och utflyttning. För detaljerad information om vilka antaganden som gjorts se bilaga 1. Antaganden som gjorts för Värmlands län, ringen för riket? Detta är frågor som Region Värmland försöker att svara på i denna skrift. När det gäller nuläget görs även ett nedslag bland de värmländska kommunernas befolkningssammansättning. Avslutningsvis görs det även en prognostisering av utfallet på de två målen i Värmlandsstrategin som mäter befolkningsutvecklingen på något vis. Här avgränsas prognosen till år 2020 som är det sista året för Värmlandsstrategin. Källan till all den data som presenteras i denna skrift är SCB. Prognosen för befolkningsutvecklingen i Värmlands län är som nämnt framtagen av SCB på anmodan av Region Värmland, medan data som rör de värmländska kommunerna samt riket som helhet är hämtat direkt från SCB:s statistikdatabas. 1

2 Värmlandsstrategin är hela Värmlands strategi. Det är en framtidsplan för Värmland där fyra prioriterade områden pekas ut, där länets åtta viktigaste styrkor identifieras och där 33 mätbara mål för åren fram till 2020 har satts upp. Värmlandsstrategin är framtagen med grund i det ansvar regeringen och riksdag har gett Region Värmland. I uppdraget ingår att ta initiativ till, samordna, driva och följa upp det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i Värmland. I varje län i Sverige ska det finnas en strategi för regionens utveckling, en så kallad regional utvecklingsstrategi. I Värmland har utvecklingsstrategin namnet Värmlandsstrategin. Värmlandsstrategin kopplar till Sveriges nationella strategi för regional tillväxt och attraktionskraft som anger den övergripande inriktningen och prioriteringarna för den regionala tillväxtpolitiken och dess genomförande fram till Mer information om Värmlandsstrategin: Foto: Øyvind Lund VAD ÄR EN BEFOLKNINGSPROGNOS? En befolkningsprognos är ingen profetia om framtida befolkningsutveckling utan det är en prognos främst baserad på de senaste årens utveckling i regionen och utvecklingen i riket som helhet. Prognosen ska därför ses som ett underlag för att göra bedömningar om vilka utmaningar och insatser som är viktiga att hantera och genomföra för en positiv utveckling i Värmland. Det kan till exempel handla om regionens framtida kompetensförsörjningsbehov, vård- och omsorgsbehov eller behov av olika former av utbildning. Hur påverkas dessa områden baserat på framtida befolkningsutveckling? ÅLDERSFÖRDELNING I BEFOLKNINGSPROGNOSEN I prognosen har vi delat upp befolkningen i åldersgrupperna 0 19 år, år samt 65+. Det är relevant att studera förhållandet mellan dessa åldersgrupper då det säger något om den regionala försörjningsbördan. Åldersgruppen år används ofta som den åldersgrupp som utgör den potentiella arbetskraften, en förändring i denna åldersgrupp påverkar därmed basen som arbetsgivarnas har att rekrytera ifrån. Hur denna åldersgrupp utvecklas i relation till förändringar i åldersgruppen 0 19 år och 65+ speglar utvecklingen av regionens försörjningsbörda. Försörjningsbördan beräknas genom att hela befolkningen i en region divideras med regionens befolkning i arbetsför ålder och den visar på hur många personer som varje person i arbetsför ålder behöver försörja. Försörjningsbördan är ett av målen i Värmlandsstrategin och det är därför viktigt för Region Värmland att studera befolkningen utifrån dessa grupper. I skriften görs även en djupare redovisning över åldersgruppen 65+ som är intressant att studera utifrån ett framtida vård- och omsorgsbehov. Här bryts åldersgruppen 65+ ned i femårsgrupper för att mer synliggöra utvecklingen bland olika åldersgrupper inom gruppen 65+. VÄRMLANDS BEFOLKNING ÅR 2013 Innan framskrivningen av Värmlands befolkning presenteras är det angeläget att granska nuläget vad gäller folkmängd och befolkningsstruktur i länet. År 2013 uppgick Värmlands befolkning till personer vilket motsvarar 2,8 procent av folkmängden i hela riket. Ålderssammansättningen samt könsfördelningen i den värmländska befolkningen kan i sin tur utläsas av befolkningspyramiden i figur

3 FIGUR 1.1 FOLKMÄNGD I VÄRMLANDS LÄN EFTER ÅLDERSKLASS, 2013 Åldersklassen år, bestående av personer födda i slutet av 1960-talet, utgör den största andelen av befolkningen. Tätt efter kommer åldersklassen år, personer födda i slutet av 1940-talet, samt åldersklassen år bestående av personer födda i början av 1990-talet. De mindre ålderskullarna, som utgör pyramidens midja, återfinns i sin tur i åldrarna år. Även pyramidens bas bestående av åldrarna 0 14 år är relativt smal vilket innebär att andelen barn och ungdomar är något mindre jämfört med de äldre åldersgrupperna. Vidare kan även vissa tendenser kring könsfördelningen skönjas. Till exempel framgår det att andelen män är något högre i samtliga åldersklasser upp till 70 år. Därefter är det kvinnorna som utgör den största andelen, med åldersklassen år som det tydligaste exemplet. I en jämförelse mellan Värmlands län och riket som helhet gällande befolkningsstrukturen, där andelen av befolkningen i åldersgrupperna 0 19, och 65+ redovisas, framgår det att Värmland har en högre andel personer i den äldre åldersgruppen. I åldersgruppen 65 år och äldre är andelen nästan 4 procentenheter högre än i riket. Andelen personer i arbetsför ålder är i sin tur något lägre i Värmland. Könsfördelningen i de olika åldersgrupperna följer emellertid samma mönster på riksnivå som i Värmlands län; en något högre andel män i åldersspannet 0 64 år och därefter en högre andel kvinnor. FIGUR 1.2 ANDELAR AV BEFOLKNINGEN PER ÅLDERSGRUPP OCH KÖN, VÄRMLANDS LÄN OCH RIKET

4 TABELL 1.3 FOLKMÄNGD I VÄRMLANDS KOMMUNER EFTER ÅLDERSGRUPP, 2013 Kommun Totalt Kil Eda Torsby Storfors Hammarö Munkfors Forshaga Grums Årjäng Sunne Karlstad Kristinehamn Filipstad Hagfors Arvika Säffle Värmlands län Tabell 1.3 redovisar hur stor folkmängd varje värmländsk kommun står för, fördelat på de tre åldersgrupperna 0-19 år, år och 65 år och äldre. Även den totala folkmängden i Värmlands län kan utläsas. När folkmängden redovisas i absoluta tal är det emellertid svårt att dra några slutsatser om hur ålderssammansättningen skiljer sig mellan kommunerna. Därför kompletteras tabellen med en bild som visar hur stor andel av befolkningen som respektive åldersgrupp står för. 4

5 FIGUR 1.4 ÅLDERSFÖRDELNINGEN I VÄRMLANDS KOMMUNER, VÄRMLANDS LÄN SAMT RIKET, 2013 Munkfors och Hagfors utmärker sig genom att ha den lägsta andelen i åldersgruppen 0-19 år. Munkfors är även den kommun som har den lägsta andelen personer i åldersgruppen år och följaktligen även den högsta andelen i den äldre åldersgruppen. Detta i kontrast till Karlstad kommun, som har den högsta andelen i åldersgruppen år och en förhållandevis låg andel i den äldre åldersgruppen. Åldersfördelningen i de värmländska kommunerna kan även sättas i relation till länet som helhet där åldersgruppen 0-19 år står för 21 procent, år för 56 procent och 65 år och äldre för 23 procent. Ytterligare en jämförelsepunkt är riket som helhet där åldersgruppen 0-19 år motsvarar 23 procent av befolkningen, år 58 procent och 65 år och äldre 19 procent. 5

6 Foto: Linn Malmén 6

7 PROGNOS TILL ÅR 2030 Framskrivningen av Värmlands befolkning, som sträcker sig fram till år 2030, visar på en relativt stabil utveckling för befolkningen som helhet. Dock förändras framtidsbilden något när befolkningen delas in i olika segment. För Värmlands befolkning som helhet prognostiseras en ökning av folkmängden med personer, från personer år 2013 till personer år Detta motsvarar en befolkningstillväxt på omkring 3 procent. Utvecklingen ser dessutom ut att bli relativt stabil då samtliga år uppvisar en liten ökning av folkmängden. FIGUR 2.1 FOLKMÄNGDEN I VÄRMLANDS LÄN FIGUR 2.2 INDEXERAD BEFOLKNINGSUTVECKLING I VÄRMLANDS LÄN OCH RIKET , INDEX 100 = ÅR

8 I figur 2.2 visas den procentuella befolkningstillväxten för samtliga år i relation till folkmängden år 2013, vilket gör det möjligt att jämföra Värmlands befolkningsutveckling med rikets. Sett över hela prognosperioden förväntas befolkningstillväxten i Värmlands län att bli omkring 8 procentenheter lägre än i riket som helhet. Rikets utveckling påverkas dock i stor utsträckning av befolkningsutvecklingen i de mer befolkningstäta länen i Sverige. Denna urbaniseringsprocess är en fortsatt utveckling på den trend som har varit. I figur 2.3 redovisas länens befolkningsutveckling under perioden 1970 till 2013 där utvecklingen har redovisats totalt samt per decennium. Länen är sorterade efter genomsnittlig årlig befolkningsförändring Här blir det tydligt att det är de befolkningsmässigt största länen som ökar mest, därefter kommer ett antal län som är storstadsnära och därefter kommer utvecklingen i Sveriges övriga län. FIGUR 2.3 GENOMSNITTLIG ÅRLIG BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING PER LÄN Den skilda utvecklingen i Sveriges län kan även åskådliggöras genom att studera utvecklingen av länens andel av rikets befolkning, detta görs i figur 2.4. Figuren är sorterad efter länets andel av rikets befolkning Här blir det tydligt att det främst är Stockholm som har ökat sin andel av rikets befolkning men även Skåne, Uppsala och Halland har ökat sin andel av rikets befolkning. Alla andra län har minskat sin andel av rikets befolkning. 8

9 FIGUR 2.4 LÄNENS ANDEL AV RIKETS BEFOLKNING TABELL 2.5 BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR I VÄRMLANDS LÄN EFTER ÅLDERSGRUPP OCH KÖN Folkmängd Förändring Åldersgrupp Kön Antal Procent män ,9% 0-19 kvinnor ,0% totalt ,5% män ,9% kvinnor ,9% totalt ,9% män ,5% 65+ kvinnor ,5% totalt ,6% män ,8% Totalt kvinnor ,4% totalt ,1% 9

10 När Värmlands befolkning bryts ned och redovisas efter åldersgrupp och kön framgår det att befolkningsutvecklingen inte är helt entydig. Dels skiljer sig storleken på befolkningsökningen mellan kvinnor och män. Till exempel förväntas åldersgruppen 65 år och äldre att öka med fler personer bland männen än bland kvinnorna, vilket gör att könsfördelningen i åldersgruppen jämnas ut en aning och att männen totalt sett ökar mer än kvinnorna. Och dels så finns det stora skillnader i hur folkmängden beräknas att förändras under prognosperioden mellan de olika åldersgrupperna. Den i särklass största andelen av den totala folkökningen står åldersgruppen 65 år och äldre för, medan åldersgruppen år förväntas minska med hela personer. Vi ser alltså i Värmland en kraftig minskning av befolkningen i arbetsför ålder. Detta kan påverka Värmlands framtida möjligheter till kompetensförsörjning negativt. TABELL 2.6 BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I VÄRMLANDS LÄN OCH RIKET , ANDELAR AV DEN TOTALA BEFOLKNINGEN I RESPEKTIVE ÅLDERSGRUPP I figur 2.6 illustreras hur åldersfördelningen förändrats från år 2000 till 2013, samt den prognostiserade utvecklingen fram till år Här blir det ännu tydligare hur framtidsbilderna skiljer sig mellan de olika åldersgrupperna, både i Värmlands län och riket som helhet. Andelen 65 år och äldre ökar stadigt medan andelen i arbetsför ålder minskar på motsvarande sätt. Andelen barn och ungdomar är emellertid relativt konstant under perioden. För Värmlands del framgår det även att åldersgruppen 0-19 år historiskt sett har varit större än åldersgruppen 65 år och äldre ända fram till år 2010 då de var lika stora. Därefter ökar skillnaderna mellan dem återigen, främst till följd av den stadiga ökningen av andelen i den äldre åldersgruppen. Även i riket som helhet förutsägs en utjämning mellan åldersgrupperna. Dock ser det ut att bli först runt år 2030 som åldersgrupperna närmar sig varandra i storlek, det vill säga långt senare än i Värmland. 10

11 TABELL 2.7 INDEXERAD BEFOLKNINGSUTVECKLING I VÄRMLANDS LÄN OCH RIKET UPPDELAT I ÅLDERSGRUPPER, INDEX 100 = ÅR 2013 I en jämförelse med riket avseende befolkningsutvecklingen i de tre åldersgrupperna framgår det att den procentuella befolkningstillväxten i Värmland är lägre i samtliga kategorier. Störst skillnad är det i åldersgruppen år som i kontrast till Värmlands minskning på drygt 5 procentenheter beräknas öka med omkring 5 procentenheter på riksnivå. FIGUR 2.8 ANDEL AV BEFOLKNINGEN I RESPEKTIVE ÅLDERSGRUPP I VÄRMLANDS LÄN OCH RIKET, 2013 OCH 2030 I figur 2.8 sammanfattas förändringen av åldersfördelningen i Värmlands län och riket som helhet. Detta utifrån hur stor andel av befolkningen som befinner sig inom respektive åldersgrupp år 2013 och

12 designed by Freepik.com 12

13 Foto: istockphoto BEFOLKNINGEN 65 ÅR OCH ÄLDRE Den tydliga trenden med en ökad andel äldre i befolkningen har föranlett ett särskilt nedslag i åldersgruppen 65 år och äldre, med syfte att mer specifikt svara på vilka åldrar det är som ökar i andel. Vid en mer noggrann granskning visar det sig att befolkningsutvecklingen inte är helt entydig här heller. TABELL 3.1 BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR I VÄRMLANDS LÄN , ÅLDERSGRUPPEN 65+ UPPDELAT I FEMÅRSKLASSER Folkmängd Förändring Åldersklass Antal Procent ,1 % ,9 % ,4 % ,2 % ,9 % ,8 % 95-w ,7 % Av tabell 3.1 framgår det att det finns en betydande spännvidd bland befolkningsförändringarna i de olika åldersklasserna. Medan åldersklassen år förväntas minska med omkring 8 procent, så ökar åldersklassen 95 år och äldre med nästan 74 procent. Det tycks således som att det främst är de allra äldsta i befolkningen som ökar i andel. 13

14 FIGUR 3.2 FOLKMÄNGDEN I VÄRMLANDS LÄN , ÅLDERSGRUPPEN 65+ UPPDELAT I FEMÅRSKLASSER När befolkningsförändringarna illustreras i ett diagram framträder ett tydligt mönster: peaken på befolkningskurvan för åldersklassen år upprepas i de andra åldersklasserna men med en förskjutning på cirka fem år. Detta återspeglar hur de stora årskullarna födda i slutet av 1940-talet åldras. I övrigt kan det konstateras att de flesta åldersklasserna över 65 år är på uppgång under prognosperioden. 14

15 FIGUR 3.3 ANDEL AV BEFOLKNINGEN I RESPEKTIVE ÅLDERSKLASS 65 ÅR OCH ÄLDRE I VÄRMLANDS LÄN OCH RIKET, ,1% 5,3% 4,1% 3,2% 2,1% 0,9% 0,2% 6,3% 4,7% 3,3% 2,5% 1,7% 0,8% 0,2% FIGUR 3.4 ANDEL AV BEFOLKNINGEN I RESPEKTIVE ÅLDERSKLASS 65 ÅR OCH ÄLDRE I VÄRMLANDS LÄN OCH RIKET, ,3% 5,7% 5,2% 4,7% 3% 1,1% 0,3% 5,6% 4,8% 4,3% 3,9% 2,5% 0,9% 0,2% I figurerna 3.3 och 3.4 anges hur stor andel av befolkningen 65 år och äldre som befinner sig inom respektive åldersklass år 2013 och För Värmlands del ökar samtliga åldersklasser med undantag för år, vilket resulterar i en jämnare fördelning mellan åldersklasserna. I riket som helhet syns samma utjämning mellan åldersklasserna men generellt är ökningen något mindre här. 15

16 Foto: istockphoto 16

17 FOLKÖKNINGENS KOMPONENTER Vilka faktorer är det då som bidrar till den folkökning som Värmlands län som helhet beräknas få? I befolkningsprognosen ingår data över antalet födda, döda, inflyttade och utflyttade, och det är först när samtliga dessa komponenter vägs samman som en folkökning kan förklaras. För Värmlands län, som länge dragits med ett födelseunderskott, har invandringen visat sig vara en mycket viktig komponent för att bibehålla en stabil befolkningsutveckling. TABELL 4.1 FÖDDA, DÖDA, INFLYTTADE, UTFLYTTADE SAMT FOLKÖKNING I VÄRMLANDS LÄN Inflyttade Utflyttade År Födda Döda Inrikes Immigrerade Inrikes Emigrerade Folkökning Av Tabell 4.1 framgår det att befolkningsutvecklingen i Värmlands län förväntas bli relativt jämn, om än något avtagande mot slutet, med en genomsnittlig folkökning på 502 personer årligen. I en sammantagen bild av hur födelsenettot, inrikes flyttnettot samt utrikes flyttnettot förhåller sig till varandra framgår orsaken till den årliga folkökningen: 17

18 FIGUR 4.2 FÖDELSENETTO, INRIKES FLYTTNETTO OCH UTRIKES FLYTTNETTO I VÄRMLANDS LÄN Födelsenettot, det vill säga antalet födda minus antalet döda, förväntas även fortsättningsvis att bli negativt för Värmlands del. Även inrikes flyttnettot är genomgående negativt, vilket innebär att fler personer flyttar från Värmland till övriga Sverige än tvärtom. Vad gäller utrikes flyttningar är förhållandet det omvända; betydligt fler personer beräknas immigrera än emigrera. Förklaringen till folkökningen står således att finna i ett positivt utrikes flyttnetto som är större än födelseunderskottet och det negativa inrikes flyttnettot tillsammans. 18

19 FIGUR 4.3 INRIKES FLYTTNINGAR TILL OCH FRÅN VÄRMLANDS LÄN I början av prognosperioden syns ett stort glapp mellan antalet personer som flyttar till Värmland och personer som flyttar från Värmland, och även om skillnaden jämnas ut en del mot slutet så är det tydligt att länets negativa inrikes flyttnetto beräknas kvarstå. I snitt rör det sig om ett tapp på 455 personer per år till övriga Sverige. FIGUR 4.4 UTRIKES FLYTTNINGAR TILL OCH FRÅN VÄRMLANDS LÄN Värmland har som nämnt ett genomgående positivt utrikes flyttnetto. I snitt rör det sig om fler personer som beräknas flytta från ett annat land till Värmland, än som beräknas flytta från Värmland till ett annat land. Invandringen är således att betrakta som en mycket viktig komponent av Värmlands befolkningsutveckling. 19

20 TABELL 4.5 INRIKES- OCH UTRIKESFLYTTNINGAR TILL VÄRMLANDS LÄN EFTER ÅLDER OCH KÖN, 2014 Ålder Män Kvinnor Totalt Andel ,0 % ,2 % ,6 % ,7 % ,8 % ,7 % ,3 % ,4 % ,7 % ,0 % ,0 % ,5 % ,7 % ,2 % ,1 % ,6 % 80-w ,8 % Totalt % Här har ett nedslag i data över förväntade flyttströmmar till Värmland år 2014 gjorts för att kartlägga vilka det är som väljer att flytta till Värmland. Könsfördelningen tycks vara förhållandevis jämn bland de som flyttar hit, men vad gäller ålder finns det ett tydligt mönster; den största andelen inflyttare utgörs av personer i åldern år. Även åldersklassen år står för en förhållandevis stor andel av inflyttarna. 20

21 TABELL 4.6 INRIKES- OCH UTRIKESFLYTTNINGAR FRÅN VÄRMLANDS LÄN EFTER ÅLDER OCH KÖN, 2014 Ålder Män Kvinnor Totalt Andel ,4 % ,2 % ,3 % ,7 % ,1 % ,7 % ,6 % ,6 % ,8 % ,6 % ,8 % ,3 % ,0 % ,1 % ,3 % ,7 % 80-w ,0 % Totalt % Bland de som förväntas flytta från Värmland återfinns samma mönster; en relativt jämn könsfördelning och en överrepresentation av personer mellan 20 och 29 år. Här är emellertid flyttningarna i ännu högre grad koncentrerade till åldersspannet år. Vidare kan det även konstateras att åldersklasserna under 15 år och över 35 år utgör relativt små andelar av det totala antalet utflyttningar. 21

22 MÅLEN I VÄRMLANDSSTRATEGIN HUR LIGGER VI TILL? Av de 33 målen i Värmlandsstrategin har två berörts i denna sammanställning; mål 1 angående nettoinflyttningen till Värmland och mål 5 angående försörjnings bördan i Värmland jämfört med riket. Hur ligger vi då till enligt den befolkningsframskrivning som presenterats här? TABELL 5.1 NETTOINFLYTTNING I VÄRMLANDS LÄN Det första målet i Värmlandsstrategin handlar om att nettoinflyttningen under åren ska uppgå till personer. Med nettoinflyttning avses skillnaden mellan den totala inflyttningen och den totala utflyttningen. För att det ska bli möjligt att uppnå målet krävs en genomsnittlig årlig nettoinflyttning om 625 personer. Som diagrammet ovan illustrerar så förutsägs emellertid en genomsnittlig nettoinflyttning om 880 personer fram till 2020, vilket motsvarar personer totalt. Därmed ser utsikterna att uppnå målet mycket goda ut. 22

23 Foto: Øyvind Lund FIGUR 5.2 FÖRSÖRJNINGSBÖRDA I VÄRMLANDS LÄN OCH RIKET , TOTALT SAMT UPPDELAT PÅ KÖN I figur 5.2 illustreras hur försörjningsbördan antas förändras från år 2013 till 2020 i Värmlands län och riket. Försörjningsbördan, som är ett mått på den arbetsföra befolkningens försörjning av den övriga befolkningen, räknas ut genom att totalbefolkningen divideras med befolkningen i åldern år. Enligt mål 5 i Värmlandsstrategin är förhoppningen att försörjningsbördan i Värmlands län ska närma sig riksgenomsnittet till år I både Värmlands län och riket som helhet förväntas försörjningsbördan att öka stadigt till år 2020; från 1,78 till 1,85 i Värmlands län och 1,73 till 1,78 i riket. Vidare kan det konstateras att utsikterna att nå mål 5 i Värmlandsstrategin inte förefaller särskilt goda, då skillnaderna mellan Värmlands län och riket som helhet snarare ser ut att öka till år Trots att det inte är relevant att resonera kring skillnader mellan kvinnor och män i termer av försörjningsbörda så har en könsuppdelning gjorts. Detta eftersom måttet säger något om demografiska skillnader mellan könen. Att försörjningsbördan är högre bland kvinnor än män, både i Värmland och riket, betyder helt enkelt att det finns en högre andel kvinnor i den äldre åldersgruppen. Vill vi i Värmland minska skillnaderna mellan könen behöver vi i högre utsträckning attrahera kvinnor i åldersgruppen år. 23

24 KONTAKTUPPGIFTER: ENHETEN FÖR REGIONAL TILLVÄXT NAMN: Linn Johansson NAMN: Bo-Josef Eriksson E-POST: E-POST: TEL TEL Foto: Linn Malmén SAMMANFATTNING Denna skrift visar att Värmlands befolkningsutveckling är relativt stabil, men att åldersfördelningen förväntas genomgå en del förändringar till år Den tydligaste trenden är en åldrande befolkning då åldersgruppen 65 år och äldre förväntas öka med nära en femtedel. Dock bör det understrykas att befolkningsutvecklingen inte är helt entydig i denna åldersgrupp, då det finns en betydande spännvidd i befolkningsförändringarna bland de som är 65 år och äldre. Även åldersgruppen 0-19 år förväntas öka något, medan åldersgruppen år minskar under hela prognosperioden. I en jämförelse med hela riket framgår det att Värmlands län har en lägre befolkningstillväxt i samtliga åldersgrupper. Störst skillnad är det i åldersgruppen år, som till skillnad från Värmlands län förväntas öka på riksnivå. För Värmlands län som helhet förutsägs en genomsnittlig årlig folkökning om 502 personer. Här kan invandringen ses som en avgörande komponent, då utrikes flyttnettot genomgående förväntas bli större än födelseunderskottet och det negativa inrikes flyttnettot tillsammans. Vad gäller de två målen i Värmlandsstrategin som berörs i denna skrift kan det konstateras att ett av dem tycks befinna sig inom räckhåll till år 2020; mål 1 angående nettoinflyttning om minst personer. Utsikterna att nå mål 5 förefaller inte lika goda då skillnaderna i försörjningsbörda mellan Värmlands län och riket som helhet snarare ser ut att öka till år

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 18 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 1 Utgiven av Region Värmland, 2016. Datasammanställning: Attityd i Karlstad AB. Text: Linn Johansson, Region Värmland samt Attityd i Karlstad AB. Form: Lars Falkman Foto framsida:

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2010-01-19 Befolkningsprognos 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Befolkningsprognos 2010-2020 1 Sammanfattning Under 2008 minskade befolkningen med drygt 200 personer

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Värmlands befolkning och näringsliv år 2030 samt flyttströmmar till och från Värmland. Rapport nr 3, Region Värmland 2011 1

Värmlands befolkning och näringsliv år 2030 samt flyttströmmar till och från Värmland. Rapport nr 3, Region Värmland 2011 1 Värmlands befolkning och näringsliv år 2030 samt flyttströmmar till och från Värmland Rapport nr 3, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Text och faktasammanställning: Bo-Josef Eriksson

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN Baserad på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Värmland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEFOLKNINGS PROGNOS 2015-2024 ÄNGELHOLMS KOMMUN Byggbaserad prognos STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb:

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2012

Befolkningsutvecklingen 2012 1 (6) Kommunstyrelsens kontor Kanslifunktionen Lisa Sollenborn Befolkningsutvecklingen 2012 Liten minskning under 2012 31 december 2012 hade Oxelösund 11 236 invånare, en minskning med 14 personer sedan

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Befolkningsprognos för Norrköping

Befolkningsprognos för Norrköping 2012-04-03 FOKUS: STATISTIK Befolkningsprognos för Norrköping 2012-2021 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod Antalet barn i förskoleålder förväntas vara relativt stabilt, med

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Värmland Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Demografisk framskrivning, trendbaserat inflyttarantagande

Demografisk framskrivning, trendbaserat inflyttarantagande BEFOLKNINGS PROGNOS 2015-2024 SKURUPS KOMMUN Demografisk framskrivning, trendbaserat inflyttarantagande STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND BEFOLKNINGS PROGNOS 2015-2025 REGION GOTLAND Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2015-2024 NYBRO KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb:

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Innehållsförteckning Inledning... 1 Befolkningsförändringar Strängnäs kommun år 2014... 2 Befolkningsförändring på församlingsnivå år 2014... 3 Prognosuppföljning... 6 Befolkningsutveckling,

Läs mer

Befolkningsprognos 2009-2018

Befolkningsprognos 2009-2018 Statisticon AB Mats Forsberg Charlotta Danielsson Frida Westling 2009-05-05 2 (56) Sammanfattning FOLKMÄNGDEN I NACKA KOMMUN ÖKADE UNDER 2008 Folkmängden i Nacka kommun ökade under år 2008 med 1 369 personer,

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 20152024 LANDSKRONA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS 20152024 LANDSKRONA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 20152024 LANDSKRONA STAD Prognos baserad på byggplanerna för perioden 20152024 samt med hänsyn tagen till den förtätning som pågår STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2009-2018 MÖRBYLÅNGA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2009-2018 MÖRBYLÅNGA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2009-2018 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Wallingatan 38, 111 24 STOCKHOLM Tel vx: 08-402 29 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb: www.statisticon.se

Läs mer

STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, UPPSALA Tel vx: E-post:

STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, UPPSALA Tel vx: E-post: BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 PITEÅ KOMMUN STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb: www.statisticon.se Kontaktperson:

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS ÄNGELHOLMS KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner

BEFOLKNINGSPROGNOS ÄNGELHOLMS KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 ÄNGELHOLMS KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner 2017-2026 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

INLEDNING ORAKLET I DELFI SPÅR KUNG AEGEAS

INLEDNING ORAKLET I DELFI SPÅR KUNG AEGEAS BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 EKERÖ KOMMUN Byggbaserad prognos STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb: www.statisticon.se

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Företagsamhetsmätning Värmlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Värmlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Värmlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS MÖRBYLÅNGA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS MÖRBYLÅNGA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb: www.statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 REGION GOTLAND Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare

Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 LJUSDALS KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS ÄNGELHOLMS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS ÄNGELHOLMS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 ÄNGELHOLMS KOMMUN Prognos baserad på byggplanerna för åren 2016-2025 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS LJUSDALS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS LJUSDALS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 LJUSDALS KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS GRÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS GRÖNKÖPINGS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 GRÖNKÖPINGS KOMMUN STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb: www.statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 REGION GOTLAND Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 NYBRO KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS PITEÅ KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS PITEÅ KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2040 PITEÅ KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare, baserad på befolkningen i kommunen 160630 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Värmlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Värmlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Värmlands län Företagsamheten 2012 VÄRMLANDS län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Värmlands län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Prognos baserad på kommunens befolkning samt kommunens egna byggplaner för perioden

Prognos baserad på kommunens befolkning samt kommunens egna byggplaner för perioden BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2031 TJÖRNS KOMMUN Prognos baserad på kommunens befolkning 2016-09-30 samt kommunens egna byggplaner för perioden STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÅMÅLS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÅMÅLS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 ÅMÅLS KOMMUN Baserad på invånarna i kommunen per 160731 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2021 KÄVLINGE KOMMUN Byggbaserad prognos STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb:

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS KUNGÄLVS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS KUNGÄLVS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 KUNGÄLVS KOMMUN Prognos baserad på befolkningen i kommunen 160731 samt kommunens byggplaner för prognosperioden STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31,

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2016-2024 Avstämning befolkningsprognos 2015 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2016 Metod Resultat befolkningsprognos 2016 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012 Antalet lediga platser på ungefär samma nivå som i april 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i april ungefär lika

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖREBRO KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖREBRO KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 ÖREBRO KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner (alternativ normal) för åren 2017-2026 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS VAXHOLMS STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS VAXHOLMS STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2035 VAXHOLMS STAD Prognos baserad på kommunens byggplaner för perioden 2016-2035 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS MJÖLBY KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS MJÖLBY KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 MJÖLBY KOMMUN Baserad på invånarna i kommunen 20161031 samt kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS STENUNGSUND KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS STENUNGSUND KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 STENUNGSUND KOMMUN Byggbaserad prognos beräknat på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2011-2020 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Wallingatan 38, 111 24 STOCKHOLM Tel vx: 08-402 29 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS NORA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS NORA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 NORA KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 75322 UPPSALA Tel vx: 010-1308000

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 216 216-5-26 1(17) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 216 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS NORA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS NORA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2015-2024 NORA KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 722 UPPSALA Tel vx: 010-1308000 E - post: prognoser@statisticon.se Webb:

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024 Befolkningsprognos 2015-2019 med utblick mot 2024 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2015-2019,

Läs mer

För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Karina Wrobel. Informatör. Telefon:

För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Karina Wrobel. Informatör. Telefon: Karlstad 12 september 2012 PRESSMEDDELANDE För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Lena Hertzberg Arbetsförmedlingschef Telefon: 010-486 42 43 Karina Wrobel Informatör Telefon: 010-488

Läs mer

Demografisk framskrivning

Demografisk framskrivning BEFOLKNINGS PROGNOS 2012-2021 EKERÖ KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Wallingatan 38, 111 24 STOCKHOLM Tel vx: 08-402 29 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb:

Läs mer

11 900 med kompetens i välfärden saknas i norra Mellansverige år 2030

11 900 med kompetens i välfärden saknas i norra Mellansverige år 2030 11 900 med kompetens i välfärden saknas i norra Mellansverige år 2030 I norra Mellansverige kommer det år 2030 att saknas runt 11 900 år 2030 med kompetens som efterfrågas inom välfärden. Bara inom vården

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun Befolkningsprognos Va xjo kommun 2015-2023 Avstämning befolkningsprognos 2014 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2015 Metod Resultat befolkningsprognos 2015 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017 Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017-2025 Avstämning befolkningsprognos 2016 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2017 Metod Resultat befolkningsprognos 2017 Resonemang Sammanfattning 1 Avstämning

Läs mer