HANDLINGSPLAN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING , VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING 2013 2014, VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN"

Transkript

1 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) HANDLINGSPLAN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING , VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Ett samarbete mellan rättighetskommitténs kansli och Regionservice

2 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 1 INLEDNING MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER RÄTTIGHETSPRINCIPER CORPORATE SOCIAL RESPONIBILITY (CSR) ARBETSGRUPPENS UPPDRAG HANDLINGSPLAN FÖRVALTA OCH UTVECKLA GENOMFÖRDA UPPHANDLINGAR KAFFEAUTOMATER INSULINPUMPAR MED TILLBEHÖR MEDICINSK FOTVÅRD GRÖNA LISTAN STRATEGISKA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER SAMT GRAFISK FORMGIVNING OCH KOMMUNIKATION TELEQ RESEBYRÅTJÄNSTER OCH KONFERENSANLÄGGNINGAR PRIORITERING AV KOMMANDE UPPHANDLINGAR TILLGÄNGLIGHETSKRAV DISKRIMINERINGSLAGEN UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (CSR) RUTINER FÖR ANALYS, UPPHANDLING OCH AVTALSVÅRD ÖKAD KUNSKAP OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TD INTEGRERAS MED E-HANDEL MÅL OCH UPPFÖLJNING KVALITATIVA MÅL, PER UPPHANDLING KVANTITATIVA MÅL, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE UPPHANDLINGAR REFERENSLISTA... 14

3 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 1 INLEDNING På presidieträffen mellan servicenämnden och kommittén för rättighetsfrågor den 3 november 2011 beslutade parterna att arbetet med att ställa krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid upphandling skulle fortsätta och utvecklas till att gälla allas mänskliga rättigheter (MR). Det innebär bland annat att ingen ska missgynnas på grund av sitt kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, sexuella läggning, könsöverskridande identitet och yttring, religion och trosuppfattning eller annan orsak. Att ställa sociala krav, som krav på tillgänglighet och mänskliga rättigheter räknas som, har stöd i lagen om offentlig upphandling (LOU). Den uppger att upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn om upphandlingens karaktär motiverar detta. Lagen bygger på EU-direktivet 2004/18/EG. I Västra Götaland finns en gemensam vision om hur regionen ska utvecklas. Den heter Vision Västra Götaland det goda livet. Visionen sätter den aktiva och deltagande människan i centrum och innebär att alla invånare i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. I detta ingår exempelvis att kunna ta del av samhällets olika tjänster och produkter. Visionen utgår bland annat från begreppet hållbar utveckling och dess tre dimensioner; ekonomisk, social och ekologisk. Inom Västra Götalandsregionen är det beslutat att dessa tre dimensioner ska genomsyra all verksamhet. Krav på attraktiva, hållbara och tillgängliga miljöer vid upphandling ska driva utveckling av nya produkter och tjänster. Enligt regionfullmäktiges budget 2013 ska: verksamheterna arbeta efter och leva upp till internationella konventioner och svensk lagstiftning. Ingen diskriminering får förekomma Västra Götalandsregionen i allt högre grad ställa krav på användarvänlighet och på tillgänglighet vid upphandling av varor och tjänster. Kunskap om behov och krav på funktionalitet ska i högre utsträckning överföras från vård och service till producenter av varor och tjänster i syfte att få ett utbud som kan användas av fler en tjänst, produkt eller miljö som Västra Götalandsregionen tillhandahåller vara utformad med hänsyn till att invånarna har olika behov samt vara lätt att förstå och använda, till exempel med information och service på andra språk målet för Västra Götalandsregionen vara full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar. Det kräver medvetna satsningar för att skapa ett samhälle som är tillgängligt och erbjuder information i anpassade former och där bemötandet tar hänsyn till invånarnas olika förutsättningar alla verksamheter regionen bedriver i egen regi eller finansierar ingå i TD (Tillgänglighetsdatabasen).

4 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är Alla människor födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.[ ] Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.. Sammanfattningsvis kan de mänskliga rättigheterna sägas beskriva vad som inte får göras mot någon människa och vad som måste göras för varje människa och berör därför alla samhällsområden. Exempelvis får inte människor kränkas, diskrimineras eller torteras och staten måste möjliggöra att alla kan ha bästa möjliga hälsa, sjukvård, utbildning och ta del av kulturlivet. Eftersom Sverige har anslutit sig till de mänskliga rättigheterna ska de ligga till grund för det arbete som bedrivs i landet. Som en offentlig aktör har Västra Götalandsregionen därför ett särskilt ansvar att se till att dessa rättigheter respekteras. Genom de upphandlingar Västra Götalandsregionen genomför kan krav ställas på att leverantörerna följer de mänskliga rättigheterna. I samklang med FN:s allmänna deklaration tas de mänskliga rättigheterna upp i både Vision Västra Götaland om det goda livet för länets medborgare och i Västra Götalandsregionens budget för För att kunna driva arbetet med de mänskliga rättigheterna har Västra Götalandsregionen inrättat kommittén för rättighetsfrågor. Uppgiften är att främja, skydda och stödja utvecklingen av de mänskliga rättigheterna inom organisationens ansvarsområden. 2.1 RÄTTIGHETSPRINCIPER Bland de mänskliga rättigheterna finns flera principer som kan beröras av upphandlingar. Till dem räknas exempelvis icke-diskriminering, jämlikhet, jämställdhet och delaktighet. Tillgänglighet är också en ytterst central aspekt av de mänskliga rättigheterna. Tillgänglighet finns reglerad i flera FN konventioner, bland andra Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I den står det: För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) och -system samt till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden.. Funktionsnedsättning kan uppstå i livets olika skeden, ibland är de tillfälliga, hos vissa är de permanenta. Behoven och svårigheterna hos personer som har funktionsnedsättning behöver tydliggöras för att synliggöra hur samspelet mellan produkter, tjänster, miljöer och människan fungerar. Diskriminering eller åtskillnad finns i alla FN konventioner, är en central rättighetsprincip och är reglerad i lag i och med diskrimineringslagen. Enligt den är diskriminering som har koppling till någon eller några av diskrimineringsgrunderna kön, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, ålder, sexuell läggning samt könsöverskridande identitet eller yttring förbjuden. Lagen inkluderar också regler för aktivt arbete mot diskriminering av olika slag så som upprättande av

5 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) jämställdhetsplaner, aktiva åtgärder mot diskriminering, likabehandlingsplaner, lönekartläggningar samt handlingsplaner för att komma till rätta med oskäliga löneskillnader. Ett antal myndigheter och andra offentliga förvaltningar har använt sig av antidiskrimineringsklausuler i sina upphandlingar av tjänster. Syftet med klausulerna är att öka medvetenheten om och efterlevnaden av diskrimineringslagen. Rättighetsprincipen om jämlikhet innebär att alla är lika mycket värda och har samma rättigheter. Den etnicitet, ålder, socioekonomi, kön eller funktionalitet en person har ska inte innebära att den blir missgynnad. Principen om jämlikhet finns med i alla FN konventioner och ligger till grund för diskrimineringslagen. Med jämställdhet menas enligt regeringen att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. Jämställdhet förutsätter även lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter utan begränsningar av ens kön. Detta är reglerat i FN:s Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, i diskrimineringslagen och jämställdhet är ett av de fyra generella perspektiven som ska genomsyra allt enligt Vision Västra Götaland. FN:s konvention om barnets rättigheter tar upp ett flertal aspekter som kan behandlas vid upphandlingar. Exempelvis säger konventionen att: det barn som är i stånd att bilda egna åsikter har rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet [ ] För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare. Barn ska därför enligt konventionen ha blivit tillfrågade om de produkter och tjänster som berör dem och som Västra Götalandsregionen upphandlar. Det är därmed viktigt att produkter och tjänster är anpassade efter den målgrupp (barn, personer med funktionsnedsättning, kvinnor, etniska minoriteter etcetera) som ska använda den. På så sätt är rättighetsprincipen om delaktighet relevant vid upphandlingar. 2.2 CORPORATE SOCIAL RESPONIBILITY (CSR) År 2006 startades ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra Götalandsregionen i syfte att utveckla arbetet kring socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Under 2012 utvidgades detta till ett nationellt samarbete för landsting och regioner i Sverige kallat Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling. Detta arbete grundar sig i de mänskliga rättigheterna. Inom ramen för detta samarbete kommer en nationell uppförandekod att fastställas, vilket innebär att varor och tjänster som levereras till Sveriges regioner och landsting ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) ILO 1 :s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182 FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 32 det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet FN:s konvention mot korruption 1 International Labour Organization

6 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) Det nationella samarbetet arbetar även med att ta fram ett webbaserat uppföljningsverktyg i form av en leverantörsdatabas, gemensamma leverantörsrevisioner samt kompetensutveckling. Artikel 32 från FN:s konvention om barnets rättigheter som tas upp i uppförandekoden säger att Du får inte tvingas till skadligt arbete som skadar eller hindrar din skolgång och din hälsa.. ILO konventionerna handlar om: Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar Konvention 87: Föreningsfrihet och skydd för rätten att organisera Konvention 98: Rätten att organisera och förhandla kollektivt Tvångsarbete Konvention 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete Konvention 105: Avskaffande av tvångsarbete Diskriminering och trakasserier Konvention 100: Lika lön för lika arbete oavsett kön Konvention 111: Om diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning Barnarbete Konvention 138: Minimiålder för arbete Konvention 182: Mot de värsta formerna av barnarbete

7 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 3 ARBETSGRUPPENS UPPDRAG Gruppen består av representanter från område inköp, Regionservice och rättighetskommitténs kansli, Tillväxt och utveckling. Tillsammans ska gruppen arbeta för att Västra Götalandsregionens upphandlingar främjar de mänskliga rättigheterna genom att: ömsesidigt utbyta kunskap mellan område inköp och rättighetskommitténs kansli öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna bland personalen på område inköp samt berörda styrgrupper utveckla metoder för hur man kan arbeta rättighetsbaserat identifiera och föreslå regiongemensamma utvecklingsområden för mänskliga rättigheter och CSR inom upphandling vara rådgivande till inköpsrådet avseende att identifiera de upphandlingsområden som är prioriterade ur perspektivet mänskliga rättigheter vara rådgivande till inköpsrådet om regiongemensamma krav för dessa upphandlingar vara rådgivande till inköpsrådet om informationsinsatser av nyttan med avtalade produkter och tjänster

8 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 4 HANDLINGSPLAN 4.1 FÖRVALTA OCH UTVECKLA GENOMFÖRDA UPPHANDLINGAR Kaffeautomater Efter tilldelning bildades en arbetsgrupp bestående av tre representanter från funktionshindersrörelsen, representant från Cafébar, projektledare från inköp och utvecklingsledare från Västra Götalandsregionen. Utifrån arbetsgruppens förslag på en tillgänglighetsanpassad kaffeautomat anser leverantören att en volym på 300 maskiner krävs för att kunna täcka utvecklingskostnaden (som beräknas till kr), vilket innebär att den nya kaffeautomaten kommer att ligga ca kr över riktpriset för en standard kaffeautomat. I avtalet står det inte att leverantören ska stå för utvecklingskostnaden, vilket innebär att vi tyvärr inte har mycket att sätta emot i det här fallet. Det nuvarande avtalet är förlängt och ny upphandling startas upp till våren Insulinpumpar med tillbehör I avtalen (fyra leverantörer fick tilldelning) för insulinpumpar med tillbehör är följande tillgänglighetskrav uppfyllda enligt nedan: Belysning av display skall finnas (tidsbegränsad accepteras, eller möjlighet att tända vid behov) operationsartiklar, engångs - (4 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Pump eller handenhet bör ha färgskärmförbandsartiklar (3 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Bör kunna ändra kontrast och ljusstyrka (2 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Ljuskontrast mellan text/pictogram och bakgrund bör vara minst 0,40 enligt NCS (NCS står för Natural Color System och är en europeisk standard) läkemedel (4 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Pumpen bör ha talfunktion (0 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Display i pump och handenhet bör använda linjära typsnitt (4 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Textstorlek i display på pump och handenhet bör kunna justeras till minst 5 mm (1 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Funktionsknappar bör minst ha 0,40 enligt NCS i ljuskontrast mot omgivande bakgrund (3 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Funktionsknappar bör ha ett motstånd mellan 2,5-5,0 N (3 av 4 leverantörer uppfyller kravet)

9 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) Medicinsk fotvård Frågor kring krav på ökad tillgänglighet i samband med upphandling av medicinska fotvårdstjänster för Primärvården togs upp i projektgruppen, avsikten var att det skulle finnas ett antal leverantörer som kunde erbjuda en högre grad av tillgänglighet inom ett geografiskt område, och att dessa även skulle få en något högre ersättning för sina patienter. Dock ansåg sig inte kunden/uppdragsgivaren vara villiga att betala mer för en ökad tillgänglighet än vad som anges nedan: Boverkets föreskrift BFS 2011:13 - HIN 2 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Mottagningen ska vara lokaliserad i närheten av den eller de vårdcentraler som anbudsgivaren avser att vara huvudsaklig underleverantör till. Mottagningen ska vara lätt att nå med kollektivtrafik och egen bil. Inom Västra Götalandsregionen finns antaget riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet för personer med olika funktionshinder (Regional riktlinje. Remittering till medicinsk fotvård 2010). Leverantören ska ha kännedom om dessa riktlinjer samt arbeta aktivt för att uppfylla även dessa. Befintlig eller planerad lokalisering av mottagningen ska framgå av anbudet. Leverantören åtar sig att vid avtalsstart ansluta sig till TD. Leverantören ska även kontinuerligt uppdatera förändringar angående leverantörens tillgänglighet. Man hänvisar även till Regionens Krav- och Kvalitetsbok, kapitel 3.8 Lokaler Gröna Listan Område inköp har i samverkan med miljösekretariatet tagit fram en katalog på produkter inom området inredning som uppfyller vissa miljökrav. Katalogen innehåller också allmänna krav på hur miljöer och produkter ska vara tillgängliga för alla människor. Katalogen, Gröna Listan, har utvecklats från en papperskatalog till en databas. Allmän text om tillgänglighet i ett MR-perspektiv kommer att föras in i Gröna Listan. För Västra Götalandsregionen presenteras tillgängliga stolar först i ordningen Strategiska kommunikationstjänster samt grafisk formgivning och kommunikation Upphandlingen är tilldelad och är för närvarande överklagad. I anbudsinbjudan står bland annat att anbudsgivaren bör ha god kännedom om Västra Götalandsregionens riktlinjer och policys, samt det specifika stöd som finns för kommunikationsarbetet ska ha kunskap om klarspråk och om anpassad information för personer med funktionsnedsättning ska kunna följa Västra Götalandsregionens riktlinjer (länk till grafisk profil, skyltprogram).

10 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) I kravspecifikationen står bland annat att Västra Götalandsregionen kommer att göra slumpmässiga revisioner av levererat material för att säkerställa begärd kvalitet. Detta kan exempelvis gälla om materialet uppfyller de krav som ställs i tillgänglighetspolicyn för personer med funktionsnedsättning samt klarspråk. Av bedömningsgrunderna ges i viktning Tillgänglighet en bedömning av hur väl insatserna är utformade för att möta olika människors olika förutsättningar att ta till sig informationen cirka 15 % TeleQ Då det tidigare avtalet med Telia gick ut 2011 och ersattes av Tele2 gjordes ingen ny upphandling, utan man utnyttjade en option på det nya teleavtalet för TeleQ. Tillgängligheten beror dels på anpassningen av den tekniska plattformen och dels på själva handhavandet då man sätter upp ett nytt telefonkösystem. Leverantören har fått den upprättade listan med önskemål på det nya telefonkösystemet från personer med funktionsnedsättning. Avstämning bör göras med leverantör för att utröna vilka tekniska anpassningar som är möjliga i systemet. Gemensamma riktlinjer för hur man sätter upp en telefonkö, oavsett vilken teknisk plattform som används (idag finns förutom TeleQ även möjligheter till telefonkösystem i VIP2000) är önskvärt och ska således tas fram och fastställas. Detta för att bland annat kunna kommunicera via texttelefon, fax, internet, e-post, sms och bildtelefoni Resebyråtjänster och konferensanläggningar Upphandlingen är tilldelad och är för närvarande överklagad. Projektgruppen har ändå bestämt att komma i gång med den nya resebyrån i väntan på utfallet i rätten. I oktober handplockade projektgruppen de 50 konferenshotellen och resebyrån tar fram förslag på det avtal som ska slutas med hotellen åt Västra Götalandsregionens räkning. I det nya avtalet kommer det att stå att konferensanläggningen ska vara inventerad i TD och ge aktuell information om den fysiska tillgängligheten via sin webbsida. 4.2 PRIORITERING AV KOMMANDE UPPHANDLINGAR Fortsättningsvis bör antalet prioriterade upphandlingar ökas i takt med att arbetet med att utveckla rutiner för analys, upphandling och avtalsvård/uppföljning (se kapitel 4.3) trimmas in och kvalitativa mål för respektive upphandling kan säkerställas. Dialog med berörda styrgrupper och projektledare inom område inköp ska föras för att kunna planera och prioritera kommande upphandlingar som finns inom berörda inköpsområden för de olika krav som är prioriterade.

11 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) Tillgänglighetskrav Handlingsplanen utgår från de tidigare prioriterade inköpsområdena för tillgänglighet, vilka är: Administrativa tjänster Hälso- och sjukvårdstjänster Inredning IT & nätverk Livsmedel Hemdistribution/hemsjukvård Diskrimineringslagen Prioriterade upphandlingar med perspektivet mänskliga rättigheter på en nationell nivå, bör i första hand inriktas på diskrimineringslagen och följande inköpsområden: Administrativa tjänster Hälso- och sjukvårdstjänster Hemdistribution/hemsjukvård Uppförandekod för leverantörer (CSR) Prioriterade upphandlingar med perspektivet mänskliga rättigheter på en internationell nivå, är sedan tidigare fastställt av den nationella samverkansgruppen Socialt Ansvartagande i Offentlig Upphandling, där samtliga landsting och regioner inom Sverige finns representerade. Utgångskravet för dessa upphandlingar är den gemensamma uppförandekoden för leverantörer och omfattar följande inköpsområden: instrument och rostfria sjukvårdsartiklar operationsartiklar, engångs handskar, sprutor och kanyler förbandsartiklar textilier läkemedel IT 4.3 RUTINER FÖR ANALYS, UPPHANDLING OCH AVTALSVÅRD För att vi ska nå så stor effekt som möjligt, samt göra den mätbar, utifrån den övergripande kravbilden för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling, är det av stor vikt att detta arbeta är integrerat på ett effektivt och naturligt sätt in den normala arbetsprocessen för analys, upphandling och avtalsvård. Metoder och verktyg för detta ska utarbetas och fastställas.

12 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 4.4 ÖKAD KUNSKAP OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Kunskap om mänskliga rättigheter, tillgänglighet och diskriminering saknas på de flesta grundutbildningar för olika yrkeskategorier, så också när det gäller de olika utbildningar en inköpare kan ha. En utbildningsinsats planeras och kommer att genomföras för all inköpspersonal samt berörda styrgrupper som omfattas av de prioriterade inköpsområdena. 4.5 TD INTEGRERAS MED E-HANDEL TD bör på något sätt kopplas till e-handelsplattformen och en idéskiss på detta är tidigare presenterad. Arbetet med att införa e-handel har inte varit helt smärtfritt och är i dagsläget försenat. Möjligheterna för hur och när det är möjligt att integrera TD med e-handel ska undersökas och läggas in i arbetsgruppens handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling.

13 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 5 MÅL OCH UPPFÖLJNING 5.1 KVALITATIVA MÅL, PER UPPHANDLING Kvalitativa mål för prioriterade upphandling ska generera en löpande uppföljning på kritiska indikatorer från avtalad leverantör, samt en planerad och kontinuerlig avtalsuppföljning med leverantören. Specifika mål, mått och mätmetod för respektive upphandling tas fram i analysfasen för upphandlingen. TD kan vara ett verktyg för att få en översyn. 5.2 KVANTITATIVA MÅL, ÖVERGRIPANDE Kvantitativa mål ger ett övergripande mått för hur vi kan bredda och utöka antalet prioriterade upphandlingar över tiden. Dessa ska löpande redovisas för och följas upp av servicenämnden och kommittén för rättighetsfrågor. 5.3 MÅL OCH UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE UPPHANDLINGAR Som tidigare nämnts bör en dialog med berörda styrgrupper och projektledare inom område inköp föras löpande för att planera och prioritera kommande upphandlingar inom berörda inköpsområden. Ambitionen bör ökas i takt med att effektiva rutiner för analys, upphandling och avtalsvård utarbetas och implementeras inom område inköp Tillgänglighetskrav 7 st. Antidiskrimineringslagen 5 st. Uppförandekod för leverantörer (CSR) 10 st. 22 st.

14 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 6 REFERENSLISTA Boverkets föreskrift BFS 2011:13 - HIN 2 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Diskrimineringslag (2008:567) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna FN:s konvention mot korruption FN:s konvention om barnets rättigheter Framtidstro och hållbar utveckling. Västra Götalandsregionens budget 2013 Förmedlingsteknisk tillgänglighet för utställningar och scenkonst, KN Förordning om antidiskrimineringsklausuler vid offentlig upphandling Grafisk manual för Västra Götalandsregionen inklusive riktlinjer för skyltar Handlingsplan för arbetet år med den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå ILO 2 :s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182 Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU Regional riktlinje. Remittering till medicinsk fotvård 2010, riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet för personer med olika funktionshinder. Regionens Krav- och Kvalitetsbok, kapitel 3.8 Lokaler. Riktlinjer för information i anpassad form Tillgängliga och användbara miljöer. Riktlinjer och standard för fysiskt tillgänglighet /2010 Version 1.2 Vision Västra Götaland. Det goda livet. 2 International Labour Organization

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:4 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sociala krav vid upphandling uppförandekod för leverantörer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Landstingsdirektören framhåller

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10 Så kan VGR bli en Fairtrade-region Ägarutskottet 2015-03-10 Rättvis handel Minimilön Facklig organisationsrätt Icke-diskriminering och inget barnarbete Demokratiutveckling Minimipris* Fair Trade-premie*

Läs mer

Nya EU-direktiven DIREKTIV 2014/24/EU (LOU) DIREKTIV 2014/25/EU (LUF) DIREKTIV 2014/23/EU (Koncessioner) Nya EU-direktiven Offentlig upphandling ges en framträdande roll i Europa 2020-strategin, som ett

Läs mer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Godkänd av Senaste förändring Gäller from: Sid. Regionfullmäktige 2013-02-04 2013-12-01 1(5) Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer Sveriges

Läs mer

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 1(6) Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 Bakgrund och omfattning Landstinget i Uppsala län är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar systematiskt med miljöfrågor. I

Läs mer

Hållbarhetsregler för leverantörer

Hållbarhetsregler för leverantörer 1 (5) Hållbarhetsregler för leverantörer Genom att leverantören skriver under affärsavtalet intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument

Läs mer

Program för HBT-frågor

Program för HBT-frågor Stadsledningskontoret Förnyelseavdelningen PM Sida 1 (5) 2014-01-31 Program för HBT-frågor 2014-2017 Stockholms stad har genom Vision 2030 tydliggjort ambitionen om att Stockholm ska vara en stad i världsklass.

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter SMGC01 2015 Leif Lönnqvist leif.lonnqvist@kau.se Vad är en mänsklig rättighet? Mänskliga rättigheter Kan man identifiera en mänsklig rättighet? Vem bestämmer vad som skall anses vara

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Jämlik hälsa. en mänsklig rättighet

Jämlik hälsa. en mänsklig rättighet Jämlik hälsa = en mänsklig rättighet Aspekter av mänskliga rättigheter Juridik Politik/ Verksamhet MR Etik Mänskliga rättigheter beskriver Vad som inte får göras mot någon människa Vad som måste göras

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!...

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!... Innehåll TD... 4 Hitta i TD... 5 En mänsklig rättighet... 6 TD:s styrka... 8 TD skapar nya förutsättningar... 11 TD-spindeln gör skillnad!...12 Informationen i TD...14 Historik...15 Hitta i TD Gå till

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan Hållbar upphandling Hållbar upphandling Gemensamt projekt Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne är huvudmän för framförallt sjukvård men också för kollektivtrafik och hållbar

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad Anna Jacobson Kommittén för rättighetsfrågor (politiker) Avdelning rättighet (tjänstepersoner) Arbetar med: Verksamhetsutveckling, bl a pilotprojekt

Läs mer

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014)

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) 1 Inledning Principen om likabehandling ska genomsyra hela Solna stad. Alla Solnabor ska i alla verksamheter

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS

FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/14 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Förskolan Humlan Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

Viveca Reimers. Hå lbar upphandling och inköp

Viveca Reimers. Hå lbar upphandling och inköp Västra Götalandsregionen Viveca Reimers Hå lbar upphandling och inköp 8 septcsr Västsverige Två stora ansvarsområden 90% 90% Hälso- och och Sjukvård 17 17 sjukhus 140 140 vårdcentraler 170 170 folktandvårdskliniker

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2017-2019 2016-10-13 1 Ansvar och arbetssätt HR-funktionen ansvarar för att ta fram likabehandlingsplanen och hålla den uppdaterad. Ledningsgruppen fattar beslut om planen i samband

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar

Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar Diarienr. 2014/996-KS nternati Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar Beslutad av kommunstyrelsen den 4 mars 2015, 72 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar

Läs mer

Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun och modell för kommunens värdegrundsarbete

Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun och modell för kommunens värdegrundsarbete 1 (5) Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun och modell för kommunens värdegrundsarbete Ks 2012:123 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Etiska och sociala krav vid Upphandling

Etiska och sociala krav vid Upphandling Etiska och sociala krav vid Upphandling Rolf Robèrt Etiska och sociala krav - bakgrund Rättsläget avseende möjligheten att ställa etiska och sociala krav i samband med offentlig upphandling har länge varit

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ekorren Avdelning Nyckelpigan 2013 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling - Ingen får skada mig och jag får inte skada

Läs mer

Fördjupning i barnkonventionen Med möjlighet till reflektion och diskussion i förskola och skola och fritidshem

Fördjupning i barnkonventionen Med möjlighet till reflektion och diskussion i förskola och skola och fritidshem Fördjupning i barnkonventionen Med möjlighet till reflektion och diskussion i förskola och skola och fritidshem i det fortsatta arbetet med barnkonventionen, t ex i arbetslag, på arbetsplatsträffar. Bild

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9 Tillgänglighet Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet,

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mdr kr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mdr kr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mdr kr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Bilaga 7 Upprättad 2010-10-19 Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll 1. Vad säger diskrimineringslagen och skollagen?... 3 2. Diskrimineringsgrunderna... 3 3. Vad är diskriminering?...

Läs mer

Värdegrundsutveckling i Skåne

Värdegrundsutveckling i Skåne Värdegrundsutveckling i Skåne - ett stöd till kommuner som vill inkludera flera Linda Leveau, värdegrundsutvecklare Nytt material Nyckelpersonsutbildningar Nätverk Normkritik SåSantmodellen -en handbok

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 26 (40) Dnr CK 2010-0554 63 Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Hur står det till med kycklingarna P i Thailand?

Hur står det till med kycklingarna P i Thailand? Hur står det till med kycklingarna P i Thailand? Hållbarhetskollen Tjänsten vänder sig till SKI:s kunder, d.v.s. kommuner, landsting och dess bolag Samordnad uppföljning av: etiska och sociala krav djurskyddskrav

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Förskolechef Ann Ståhlberg Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson Datum 2014-01-03 1 (5) Lindöskolans förskolors plan mot diskriminering

Läs mer

För mångfald mot diskriminering

För mångfald mot diskriminering För mångfald mot diskriminering Röda Korsets byrå mot diskriminering Startade i maj 2006 Drivs av Röda Korset, region Norra Norrland Finansieras av Ungdomsstyrelsen (f.d. Integrationsverket) samt EU:s

Läs mer

En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, SOU 2006:22 Remiss av slutbetänkande av Diskrimineringskommittén

En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, SOU 2006:22 Remiss av slutbetänkande av Diskrimineringskommittén Kansliavdelningen S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Lisbeth Westerlund Tfn: 08-508 25 016 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2006-05-22 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2006-06-13 DNR 106-0305/2006 Till Socialtjänstnämnden En

Läs mer

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur?

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur? Mänskliga rättigheter i vardagen Hur? Vilka är vi som är här? Elisabeth Abiri Emerga & Marianne Salén Västra Götalandsregionens Rättighetskommittés kansli Mänskliga rättigheters utgångspunkt Alla människor

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER i vår egen verksamhet

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER i vår egen verksamhet MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER i vår egen verksamhet Mänskliga rättigheters utgångspunkt Alla människor är lika i värdighet och rättigheter Alla människor har rätt till samtliga rättigheter utan någon diskriminering

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett stärkt skydd mot diskriminering på grund av ålder. Dir. 2009:72. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2009.

Kommittédirektiv. Ett stärkt skydd mot diskriminering på grund av ålder. Dir. 2009:72. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2009. Kommittédirektiv Ett stärkt skydd mot diskriminering på grund av ålder Dir. 2009:72 Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2009. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur ett skydd mot

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ramdala förskola Jämjö skolområde 2014/2015. Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog

Likabehandlingsplan för Ramdala förskola Jämjö skolområde 2014/2015. Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog Likabehandlingsplan för Ramdala förskola Jämjö skolområde 2014/2015 Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog Jämjö, oktober 2014 1. Inledning Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Läs mer

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-20 FALKENBERG 328 Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Mänskliga rättigheter och konventioner

Mänskliga rättigheter och konventioner 18 Mänskliga rättigheter och konventioner 3. Träff Mål för den tredje träffen är att få förståelse för hur mänskliga rättigheter och icke-diskriminering hänger ihop med svenska lagar få en allmän bild

Läs mer

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet POLICY Policy mot diskriminering i arbetslivet Kommunen Hudiksvalls kommun strävar efter att tillvarata samtliga medarbetares resurser. Vi ska främja och uppmuntra medarbetarnas individualiteter och olikheter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Hea Fastställd sep-14 Gäller läsåret ht 14/vt 15 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på förskolan Hea

Läs mer

Vi - ESI-support - stöder er i arbetet med jämställdhet, tillgänglighet, icke diskriminering och ekologisk hållbarhet

Vi - ESI-support - stöder er i arbetet med jämställdhet, tillgänglighet, icke diskriminering och ekologisk hållbarhet Vi - ESI-support - stöder er i arbetet med jämställdhet, tillgänglighet, icke diskriminering och ekologisk hållbarhet Vi ger förståelse för för vem de horisontella principerna är till för och varför de

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Bäcken Fastställd 150911 Gäller läsåret 15/16 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på förskolan Bäcken

Läs mer

Vägledning för avrop från Litteratur

Vägledning för avrop från Litteratur för avrop från Litteratur Version 1 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Utveckling av vägledningen... 4 2 Ramavtalsområde... 5 2.1 Allmän information... 5 2.2 Definitioner...

Läs mer

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern Antaget av Umeå kommunfullmäktige 2011-05-30. 2(5) Inledning Umeå kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader för

Läs mer

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Åmberg Läsåret 2015-2016 Fastställd 2015-09-25 Marianne Nilsson Förskolechef

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

Sida 1(8) Likabehandlingsplan. Olympens förskola. Likabehandlingsplan. Upprättad i oktober 2011

Sida 1(8) Likabehandlingsplan. Olympens förskola. Likabehandlingsplan. Upprättad i oktober 2011 Sida 1(8) Olympens förskola Likabehandlingsplan Upprättad i oktober 2011 2 Bakgrund och syfte Den nya lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67)

Läs mer

Handikappolitisk handlingsplan

Handikappolitisk handlingsplan Handikappolitisk handlingsplan 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Åtgärder...2 Ansvar...2 Inventering...2 Åtgärder... 3 Standardregel 1 - Ökad medvetenhet...3 Standardregel

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG Verksamhetsåret 2012/2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Förskolan Klätten Läsåret

Förskolan Klätten Läsåret Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Klätten Läsåret 2015-2016 Fastställd 2015-09-11 Susanna Magnusson Förskolechef

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer