HANDLINGSPLAN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING , VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING 2013 2014, VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN"

Transkript

1 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) HANDLINGSPLAN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING , VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Ett samarbete mellan rättighetskommitténs kansli och Regionservice

2 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 1 INLEDNING MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER RÄTTIGHETSPRINCIPER CORPORATE SOCIAL RESPONIBILITY (CSR) ARBETSGRUPPENS UPPDRAG HANDLINGSPLAN FÖRVALTA OCH UTVECKLA GENOMFÖRDA UPPHANDLINGAR KAFFEAUTOMATER INSULINPUMPAR MED TILLBEHÖR MEDICINSK FOTVÅRD GRÖNA LISTAN STRATEGISKA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER SAMT GRAFISK FORMGIVNING OCH KOMMUNIKATION TELEQ RESEBYRÅTJÄNSTER OCH KONFERENSANLÄGGNINGAR PRIORITERING AV KOMMANDE UPPHANDLINGAR TILLGÄNGLIGHETSKRAV DISKRIMINERINGSLAGEN UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (CSR) RUTINER FÖR ANALYS, UPPHANDLING OCH AVTALSVÅRD ÖKAD KUNSKAP OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TD INTEGRERAS MED E-HANDEL MÅL OCH UPPFÖLJNING KVALITATIVA MÅL, PER UPPHANDLING KVANTITATIVA MÅL, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE UPPHANDLINGAR REFERENSLISTA... 14

3 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 1 INLEDNING På presidieträffen mellan servicenämnden och kommittén för rättighetsfrågor den 3 november 2011 beslutade parterna att arbetet med att ställa krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid upphandling skulle fortsätta och utvecklas till att gälla allas mänskliga rättigheter (MR). Det innebär bland annat att ingen ska missgynnas på grund av sitt kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, sexuella läggning, könsöverskridande identitet och yttring, religion och trosuppfattning eller annan orsak. Att ställa sociala krav, som krav på tillgänglighet och mänskliga rättigheter räknas som, har stöd i lagen om offentlig upphandling (LOU). Den uppger att upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn om upphandlingens karaktär motiverar detta. Lagen bygger på EU-direktivet 2004/18/EG. I Västra Götaland finns en gemensam vision om hur regionen ska utvecklas. Den heter Vision Västra Götaland det goda livet. Visionen sätter den aktiva och deltagande människan i centrum och innebär att alla invånare i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. I detta ingår exempelvis att kunna ta del av samhällets olika tjänster och produkter. Visionen utgår bland annat från begreppet hållbar utveckling och dess tre dimensioner; ekonomisk, social och ekologisk. Inom Västra Götalandsregionen är det beslutat att dessa tre dimensioner ska genomsyra all verksamhet. Krav på attraktiva, hållbara och tillgängliga miljöer vid upphandling ska driva utveckling av nya produkter och tjänster. Enligt regionfullmäktiges budget 2013 ska: verksamheterna arbeta efter och leva upp till internationella konventioner och svensk lagstiftning. Ingen diskriminering får förekomma Västra Götalandsregionen i allt högre grad ställa krav på användarvänlighet och på tillgänglighet vid upphandling av varor och tjänster. Kunskap om behov och krav på funktionalitet ska i högre utsträckning överföras från vård och service till producenter av varor och tjänster i syfte att få ett utbud som kan användas av fler en tjänst, produkt eller miljö som Västra Götalandsregionen tillhandahåller vara utformad med hänsyn till att invånarna har olika behov samt vara lätt att förstå och använda, till exempel med information och service på andra språk målet för Västra Götalandsregionen vara full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar. Det kräver medvetna satsningar för att skapa ett samhälle som är tillgängligt och erbjuder information i anpassade former och där bemötandet tar hänsyn till invånarnas olika förutsättningar alla verksamheter regionen bedriver i egen regi eller finansierar ingå i TD (Tillgänglighetsdatabasen).

4 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är Alla människor födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.[ ] Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.. Sammanfattningsvis kan de mänskliga rättigheterna sägas beskriva vad som inte får göras mot någon människa och vad som måste göras för varje människa och berör därför alla samhällsområden. Exempelvis får inte människor kränkas, diskrimineras eller torteras och staten måste möjliggöra att alla kan ha bästa möjliga hälsa, sjukvård, utbildning och ta del av kulturlivet. Eftersom Sverige har anslutit sig till de mänskliga rättigheterna ska de ligga till grund för det arbete som bedrivs i landet. Som en offentlig aktör har Västra Götalandsregionen därför ett särskilt ansvar att se till att dessa rättigheter respekteras. Genom de upphandlingar Västra Götalandsregionen genomför kan krav ställas på att leverantörerna följer de mänskliga rättigheterna. I samklang med FN:s allmänna deklaration tas de mänskliga rättigheterna upp i både Vision Västra Götaland om det goda livet för länets medborgare och i Västra Götalandsregionens budget för För att kunna driva arbetet med de mänskliga rättigheterna har Västra Götalandsregionen inrättat kommittén för rättighetsfrågor. Uppgiften är att främja, skydda och stödja utvecklingen av de mänskliga rättigheterna inom organisationens ansvarsområden. 2.1 RÄTTIGHETSPRINCIPER Bland de mänskliga rättigheterna finns flera principer som kan beröras av upphandlingar. Till dem räknas exempelvis icke-diskriminering, jämlikhet, jämställdhet och delaktighet. Tillgänglighet är också en ytterst central aspekt av de mänskliga rättigheterna. Tillgänglighet finns reglerad i flera FN konventioner, bland andra Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I den står det: För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) och -system samt till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden.. Funktionsnedsättning kan uppstå i livets olika skeden, ibland är de tillfälliga, hos vissa är de permanenta. Behoven och svårigheterna hos personer som har funktionsnedsättning behöver tydliggöras för att synliggöra hur samspelet mellan produkter, tjänster, miljöer och människan fungerar. Diskriminering eller åtskillnad finns i alla FN konventioner, är en central rättighetsprincip och är reglerad i lag i och med diskrimineringslagen. Enligt den är diskriminering som har koppling till någon eller några av diskrimineringsgrunderna kön, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, ålder, sexuell läggning samt könsöverskridande identitet eller yttring förbjuden. Lagen inkluderar också regler för aktivt arbete mot diskriminering av olika slag så som upprättande av

5 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) jämställdhetsplaner, aktiva åtgärder mot diskriminering, likabehandlingsplaner, lönekartläggningar samt handlingsplaner för att komma till rätta med oskäliga löneskillnader. Ett antal myndigheter och andra offentliga förvaltningar har använt sig av antidiskrimineringsklausuler i sina upphandlingar av tjänster. Syftet med klausulerna är att öka medvetenheten om och efterlevnaden av diskrimineringslagen. Rättighetsprincipen om jämlikhet innebär att alla är lika mycket värda och har samma rättigheter. Den etnicitet, ålder, socioekonomi, kön eller funktionalitet en person har ska inte innebära att den blir missgynnad. Principen om jämlikhet finns med i alla FN konventioner och ligger till grund för diskrimineringslagen. Med jämställdhet menas enligt regeringen att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. Jämställdhet förutsätter även lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter utan begränsningar av ens kön. Detta är reglerat i FN:s Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, i diskrimineringslagen och jämställdhet är ett av de fyra generella perspektiven som ska genomsyra allt enligt Vision Västra Götaland. FN:s konvention om barnets rättigheter tar upp ett flertal aspekter som kan behandlas vid upphandlingar. Exempelvis säger konventionen att: det barn som är i stånd att bilda egna åsikter har rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet [ ] För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare. Barn ska därför enligt konventionen ha blivit tillfrågade om de produkter och tjänster som berör dem och som Västra Götalandsregionen upphandlar. Det är därmed viktigt att produkter och tjänster är anpassade efter den målgrupp (barn, personer med funktionsnedsättning, kvinnor, etniska minoriteter etcetera) som ska använda den. På så sätt är rättighetsprincipen om delaktighet relevant vid upphandlingar. 2.2 CORPORATE SOCIAL RESPONIBILITY (CSR) År 2006 startades ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra Götalandsregionen i syfte att utveckla arbetet kring socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Under 2012 utvidgades detta till ett nationellt samarbete för landsting och regioner i Sverige kallat Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling. Detta arbete grundar sig i de mänskliga rättigheterna. Inom ramen för detta samarbete kommer en nationell uppförandekod att fastställas, vilket innebär att varor och tjänster som levereras till Sveriges regioner och landsting ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) ILO 1 :s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182 FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 32 det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet FN:s konvention mot korruption 1 International Labour Organization

6 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) Det nationella samarbetet arbetar även med att ta fram ett webbaserat uppföljningsverktyg i form av en leverantörsdatabas, gemensamma leverantörsrevisioner samt kompetensutveckling. Artikel 32 från FN:s konvention om barnets rättigheter som tas upp i uppförandekoden säger att Du får inte tvingas till skadligt arbete som skadar eller hindrar din skolgång och din hälsa.. ILO konventionerna handlar om: Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar Konvention 87: Föreningsfrihet och skydd för rätten att organisera Konvention 98: Rätten att organisera och förhandla kollektivt Tvångsarbete Konvention 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete Konvention 105: Avskaffande av tvångsarbete Diskriminering och trakasserier Konvention 100: Lika lön för lika arbete oavsett kön Konvention 111: Om diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning Barnarbete Konvention 138: Minimiålder för arbete Konvention 182: Mot de värsta formerna av barnarbete

7 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 3 ARBETSGRUPPENS UPPDRAG Gruppen består av representanter från område inköp, Regionservice och rättighetskommitténs kansli, Tillväxt och utveckling. Tillsammans ska gruppen arbeta för att Västra Götalandsregionens upphandlingar främjar de mänskliga rättigheterna genom att: ömsesidigt utbyta kunskap mellan område inköp och rättighetskommitténs kansli öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna bland personalen på område inköp samt berörda styrgrupper utveckla metoder för hur man kan arbeta rättighetsbaserat identifiera och föreslå regiongemensamma utvecklingsområden för mänskliga rättigheter och CSR inom upphandling vara rådgivande till inköpsrådet avseende att identifiera de upphandlingsområden som är prioriterade ur perspektivet mänskliga rättigheter vara rådgivande till inköpsrådet om regiongemensamma krav för dessa upphandlingar vara rådgivande till inköpsrådet om informationsinsatser av nyttan med avtalade produkter och tjänster

8 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 4 HANDLINGSPLAN 4.1 FÖRVALTA OCH UTVECKLA GENOMFÖRDA UPPHANDLINGAR Kaffeautomater Efter tilldelning bildades en arbetsgrupp bestående av tre representanter från funktionshindersrörelsen, representant från Cafébar, projektledare från inköp och utvecklingsledare från Västra Götalandsregionen. Utifrån arbetsgruppens förslag på en tillgänglighetsanpassad kaffeautomat anser leverantören att en volym på 300 maskiner krävs för att kunna täcka utvecklingskostnaden (som beräknas till kr), vilket innebär att den nya kaffeautomaten kommer att ligga ca kr över riktpriset för en standard kaffeautomat. I avtalet står det inte att leverantören ska stå för utvecklingskostnaden, vilket innebär att vi tyvärr inte har mycket att sätta emot i det här fallet. Det nuvarande avtalet är förlängt och ny upphandling startas upp till våren Insulinpumpar med tillbehör I avtalen (fyra leverantörer fick tilldelning) för insulinpumpar med tillbehör är följande tillgänglighetskrav uppfyllda enligt nedan: Belysning av display skall finnas (tidsbegränsad accepteras, eller möjlighet att tända vid behov) operationsartiklar, engångs - (4 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Pump eller handenhet bör ha färgskärmförbandsartiklar (3 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Bör kunna ändra kontrast och ljusstyrka (2 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Ljuskontrast mellan text/pictogram och bakgrund bör vara minst 0,40 enligt NCS (NCS står för Natural Color System och är en europeisk standard) läkemedel (4 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Pumpen bör ha talfunktion (0 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Display i pump och handenhet bör använda linjära typsnitt (4 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Textstorlek i display på pump och handenhet bör kunna justeras till minst 5 mm (1 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Funktionsknappar bör minst ha 0,40 enligt NCS i ljuskontrast mot omgivande bakgrund (3 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Funktionsknappar bör ha ett motstånd mellan 2,5-5,0 N (3 av 4 leverantörer uppfyller kravet)

9 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) Medicinsk fotvård Frågor kring krav på ökad tillgänglighet i samband med upphandling av medicinska fotvårdstjänster för Primärvården togs upp i projektgruppen, avsikten var att det skulle finnas ett antal leverantörer som kunde erbjuda en högre grad av tillgänglighet inom ett geografiskt område, och att dessa även skulle få en något högre ersättning för sina patienter. Dock ansåg sig inte kunden/uppdragsgivaren vara villiga att betala mer för en ökad tillgänglighet än vad som anges nedan: Boverkets föreskrift BFS 2011:13 - HIN 2 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Mottagningen ska vara lokaliserad i närheten av den eller de vårdcentraler som anbudsgivaren avser att vara huvudsaklig underleverantör till. Mottagningen ska vara lätt att nå med kollektivtrafik och egen bil. Inom Västra Götalandsregionen finns antaget riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet för personer med olika funktionshinder (Regional riktlinje. Remittering till medicinsk fotvård 2010). Leverantören ska ha kännedom om dessa riktlinjer samt arbeta aktivt för att uppfylla även dessa. Befintlig eller planerad lokalisering av mottagningen ska framgå av anbudet. Leverantören åtar sig att vid avtalsstart ansluta sig till TD. Leverantören ska även kontinuerligt uppdatera förändringar angående leverantörens tillgänglighet. Man hänvisar även till Regionens Krav- och Kvalitetsbok, kapitel 3.8 Lokaler Gröna Listan Område inköp har i samverkan med miljösekretariatet tagit fram en katalog på produkter inom området inredning som uppfyller vissa miljökrav. Katalogen innehåller också allmänna krav på hur miljöer och produkter ska vara tillgängliga för alla människor. Katalogen, Gröna Listan, har utvecklats från en papperskatalog till en databas. Allmän text om tillgänglighet i ett MR-perspektiv kommer att föras in i Gröna Listan. För Västra Götalandsregionen presenteras tillgängliga stolar först i ordningen Strategiska kommunikationstjänster samt grafisk formgivning och kommunikation Upphandlingen är tilldelad och är för närvarande överklagad. I anbudsinbjudan står bland annat att anbudsgivaren bör ha god kännedom om Västra Götalandsregionens riktlinjer och policys, samt det specifika stöd som finns för kommunikationsarbetet ska ha kunskap om klarspråk och om anpassad information för personer med funktionsnedsättning ska kunna följa Västra Götalandsregionens riktlinjer (länk till grafisk profil, skyltprogram).

10 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) I kravspecifikationen står bland annat att Västra Götalandsregionen kommer att göra slumpmässiga revisioner av levererat material för att säkerställa begärd kvalitet. Detta kan exempelvis gälla om materialet uppfyller de krav som ställs i tillgänglighetspolicyn för personer med funktionsnedsättning samt klarspråk. Av bedömningsgrunderna ges i viktning Tillgänglighet en bedömning av hur väl insatserna är utformade för att möta olika människors olika förutsättningar att ta till sig informationen cirka 15 % TeleQ Då det tidigare avtalet med Telia gick ut 2011 och ersattes av Tele2 gjordes ingen ny upphandling, utan man utnyttjade en option på det nya teleavtalet för TeleQ. Tillgängligheten beror dels på anpassningen av den tekniska plattformen och dels på själva handhavandet då man sätter upp ett nytt telefonkösystem. Leverantören har fått den upprättade listan med önskemål på det nya telefonkösystemet från personer med funktionsnedsättning. Avstämning bör göras med leverantör för att utröna vilka tekniska anpassningar som är möjliga i systemet. Gemensamma riktlinjer för hur man sätter upp en telefonkö, oavsett vilken teknisk plattform som används (idag finns förutom TeleQ även möjligheter till telefonkösystem i VIP2000) är önskvärt och ska således tas fram och fastställas. Detta för att bland annat kunna kommunicera via texttelefon, fax, internet, e-post, sms och bildtelefoni Resebyråtjänster och konferensanläggningar Upphandlingen är tilldelad och är för närvarande överklagad. Projektgruppen har ändå bestämt att komma i gång med den nya resebyrån i väntan på utfallet i rätten. I oktober handplockade projektgruppen de 50 konferenshotellen och resebyrån tar fram förslag på det avtal som ska slutas med hotellen åt Västra Götalandsregionens räkning. I det nya avtalet kommer det att stå att konferensanläggningen ska vara inventerad i TD och ge aktuell information om den fysiska tillgängligheten via sin webbsida. 4.2 PRIORITERING AV KOMMANDE UPPHANDLINGAR Fortsättningsvis bör antalet prioriterade upphandlingar ökas i takt med att arbetet med att utveckla rutiner för analys, upphandling och avtalsvård/uppföljning (se kapitel 4.3) trimmas in och kvalitativa mål för respektive upphandling kan säkerställas. Dialog med berörda styrgrupper och projektledare inom område inköp ska föras för att kunna planera och prioritera kommande upphandlingar som finns inom berörda inköpsområden för de olika krav som är prioriterade.

11 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) Tillgänglighetskrav Handlingsplanen utgår från de tidigare prioriterade inköpsområdena för tillgänglighet, vilka är: Administrativa tjänster Hälso- och sjukvårdstjänster Inredning IT & nätverk Livsmedel Hemdistribution/hemsjukvård Diskrimineringslagen Prioriterade upphandlingar med perspektivet mänskliga rättigheter på en nationell nivå, bör i första hand inriktas på diskrimineringslagen och följande inköpsområden: Administrativa tjänster Hälso- och sjukvårdstjänster Hemdistribution/hemsjukvård Uppförandekod för leverantörer (CSR) Prioriterade upphandlingar med perspektivet mänskliga rättigheter på en internationell nivå, är sedan tidigare fastställt av den nationella samverkansgruppen Socialt Ansvartagande i Offentlig Upphandling, där samtliga landsting och regioner inom Sverige finns representerade. Utgångskravet för dessa upphandlingar är den gemensamma uppförandekoden för leverantörer och omfattar följande inköpsområden: instrument och rostfria sjukvårdsartiklar operationsartiklar, engångs handskar, sprutor och kanyler förbandsartiklar textilier läkemedel IT 4.3 RUTINER FÖR ANALYS, UPPHANDLING OCH AVTALSVÅRD För att vi ska nå så stor effekt som möjligt, samt göra den mätbar, utifrån den övergripande kravbilden för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling, är det av stor vikt att detta arbeta är integrerat på ett effektivt och naturligt sätt in den normala arbetsprocessen för analys, upphandling och avtalsvård. Metoder och verktyg för detta ska utarbetas och fastställas.

12 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 4.4 ÖKAD KUNSKAP OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Kunskap om mänskliga rättigheter, tillgänglighet och diskriminering saknas på de flesta grundutbildningar för olika yrkeskategorier, så också när det gäller de olika utbildningar en inköpare kan ha. En utbildningsinsats planeras och kommer att genomföras för all inköpspersonal samt berörda styrgrupper som omfattas av de prioriterade inköpsområdena. 4.5 TD INTEGRERAS MED E-HANDEL TD bör på något sätt kopplas till e-handelsplattformen och en idéskiss på detta är tidigare presenterad. Arbetet med att införa e-handel har inte varit helt smärtfritt och är i dagsläget försenat. Möjligheterna för hur och när det är möjligt att integrera TD med e-handel ska undersökas och läggas in i arbetsgruppens handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling.

13 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 5 MÅL OCH UPPFÖLJNING 5.1 KVALITATIVA MÅL, PER UPPHANDLING Kvalitativa mål för prioriterade upphandling ska generera en löpande uppföljning på kritiska indikatorer från avtalad leverantör, samt en planerad och kontinuerlig avtalsuppföljning med leverantören. Specifika mål, mått och mätmetod för respektive upphandling tas fram i analysfasen för upphandlingen. TD kan vara ett verktyg för att få en översyn. 5.2 KVANTITATIVA MÅL, ÖVERGRIPANDE Kvantitativa mål ger ett övergripande mått för hur vi kan bredda och utöka antalet prioriterade upphandlingar över tiden. Dessa ska löpande redovisas för och följas upp av servicenämnden och kommittén för rättighetsfrågor. 5.3 MÅL OCH UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE UPPHANDLINGAR Som tidigare nämnts bör en dialog med berörda styrgrupper och projektledare inom område inköp föras löpande för att planera och prioritera kommande upphandlingar inom berörda inköpsområden. Ambitionen bör ökas i takt med att effektiva rutiner för analys, upphandling och avtalsvård utarbetas och implementeras inom område inköp Tillgänglighetskrav 7 st. Antidiskrimineringslagen 5 st. Uppförandekod för leverantörer (CSR) 10 st. 22 st.

14 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 6 REFERENSLISTA Boverkets föreskrift BFS 2011:13 - HIN 2 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Diskrimineringslag (2008:567) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna FN:s konvention mot korruption FN:s konvention om barnets rättigheter Framtidstro och hållbar utveckling. Västra Götalandsregionens budget 2013 Förmedlingsteknisk tillgänglighet för utställningar och scenkonst, KN Förordning om antidiskrimineringsklausuler vid offentlig upphandling Grafisk manual för Västra Götalandsregionen inklusive riktlinjer för skyltar Handlingsplan för arbetet år med den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå ILO 2 :s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182 Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU Regional riktlinje. Remittering till medicinsk fotvård 2010, riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet för personer med olika funktionshinder. Regionens Krav- och Kvalitetsbok, kapitel 3.8 Lokaler. Riktlinjer för information i anpassad form Tillgängliga och användbara miljöer. Riktlinjer och standard för fysiskt tillgänglighet /2010 Version 1.2 Vision Västra Götaland. Det goda livet. 2 International Labour Organization

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10 Så kan VGR bli en Fairtrade-region Ägarutskottet 2015-03-10 Rättvis handel Minimilön Facklig organisationsrätt Icke-diskriminering och inget barnarbete Demokratiutveckling Minimipris* Fair Trade-premie*

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!...

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!... Innehåll TD... 4 Hitta i TD... 5 En mänsklig rättighet... 6 TD:s styrka... 8 TD skapar nya förutsättningar... 11 TD-spindeln gör skillnad!...12 Informationen i TD...14 Historik...15 Hitta i TD Gå till

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad Anna Jacobson Kommittén för rättighetsfrågor (politiker) Avdelning rättighet (tjänstepersoner) Arbetar med: Verksamhetsutveckling, bl a pilotprojekt

Läs mer

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-20 FALKENBERG 328 Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder 5.

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Mänskliga rättigheter och konventioner

Mänskliga rättigheter och konventioner 18 Mänskliga rättigheter och konventioner 3. Träff Mål för den tredje träffen är att få förståelse för hur mänskliga rättigheter och icke-diskriminering hänger ihop med svenska lagar få en allmän bild

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur?

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur? Mänskliga rättigheter i vardagen Hur? Vilka är vi som är här? Elisabeth Abiri Emerga & Marianne Salén Västra Götalandsregionens Rättighetskommittés kansli Mänskliga rättigheters utgångspunkt Alla människor

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Reglemente för Huddinge kommuns upphandling

Reglemente för Huddinge kommuns upphandling 1 (10) Antaget av kommunfullmäktige 1995-06-12, 91, med ändring i kommunstyrelsen 1996-12-02, 271, i kommunfullmäktige 2001-10-08, 147, 2003-01-20, 5, 2005-10-24, 20, 2008-12-08, 213, 2013-06-11 22, 2014-06-10

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplan för Högalundsenheten Läsåret 2013-2014 Reviderad februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HÖGALUNDSENHETEN... 1 LÄSÅRET 2013-2014... 1 1. INLEDNING... 3 1.2 SYFTE...

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Likabehandlingsprogram 2013-2015

Likabehandlingsprogram 2013-2015 Likabehandlingsprogram 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings- och inköpspolicy Denna policy gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Med utgångspunkt från denna policy

Läs mer

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona Karlskrona kommun 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 13 december 2012 1 S i d a Innehåll Inledning... 3 Plan för social mångfald i Karlskrona... 4

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan...

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... Likabehandlingsplan Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... 3 DEFINITION AV BEGREPP... 4 FRÄMJANDE INSATSER... 5 KARTLÄGGNING...

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Stensättarvägen 1 444 53 Stenungsund tel. 844 30 FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Innehållsförteckning Ange kapitelrubrik (nivå 1)... 1 Ange kapitelrubrik (nivå 2)... 2 Ange kapitelrubrik

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Från analys till avtalsvård Hur ställa miljökrav vid upphandling? Kort presentation av VGR Miljöarbetet i VGR Följ inköpsprocessen Ta god tid för behov och

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen StoraVargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Stockholm 2013 04 23. Kongliga Bergssektionens. jämställdhetsplan

Stockholm 2013 04 23. Kongliga Bergssektionens. jämställdhetsplan Stockholm 2013 04 23 Kongliga Bergssektionens jämställdhetsplan 2013/2014 Bakgrund: På Bergssektionen finns idag (VT 2011) 205 betalande sektionsmedlemmar varav 59 är kvinnor. På Bergssektionen finns idag

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy 1. Omfattning Upphandlings- och inköpspolicyn gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom staden. Denna policy fastställer

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Handlingsplan europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå

Handlingsplan europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Handlingsplan för arbetet år 2013 2015 med den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Regionala styrdokument

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Den här broschyren vänder sig till dig som är ansvarig för att utreda ett ärende och till alla som är medarbetare, prövande till utbildning

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Mänskligarättighe ter

Mänskligarättighe ter Mänskligarättighe ter & ISO 26000 Sandra Atler, jurist ECPAT Sverige Mot barnsexhandel Barnsexhandel =kommersiell sexuell exploatering av barn Hear no evil Barnsexturism = kommersiellt sexuellt utnyttjande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

det salutogena museet www.allaombord.se Konceptansvarig carina.ostenfeldt @gmail.com

det salutogena museet www.allaombord.se Konceptansvarig carina.ostenfeldt @gmail.com det salutogena museet www.allaombord.se Konceptansvarig carina.ostenfeldt @gmail.com Vägen in i arbetet- Vadå tillgänglighet/funkisperspektiv? Vad heter det, Vilka är dem? Vad säger lagen? De olika FN:

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer