HANDLINGSPLAN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING , VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING 2013 2014, VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN"

Transkript

1 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) HANDLINGSPLAN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING , VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Ett samarbete mellan rättighetskommitténs kansli och Regionservice

2 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 1 INLEDNING MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER RÄTTIGHETSPRINCIPER CORPORATE SOCIAL RESPONIBILITY (CSR) ARBETSGRUPPENS UPPDRAG HANDLINGSPLAN FÖRVALTA OCH UTVECKLA GENOMFÖRDA UPPHANDLINGAR KAFFEAUTOMATER INSULINPUMPAR MED TILLBEHÖR MEDICINSK FOTVÅRD GRÖNA LISTAN STRATEGISKA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER SAMT GRAFISK FORMGIVNING OCH KOMMUNIKATION TELEQ RESEBYRÅTJÄNSTER OCH KONFERENSANLÄGGNINGAR PRIORITERING AV KOMMANDE UPPHANDLINGAR TILLGÄNGLIGHETSKRAV DISKRIMINERINGSLAGEN UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (CSR) RUTINER FÖR ANALYS, UPPHANDLING OCH AVTALSVÅRD ÖKAD KUNSKAP OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TD INTEGRERAS MED E-HANDEL MÅL OCH UPPFÖLJNING KVALITATIVA MÅL, PER UPPHANDLING KVANTITATIVA MÅL, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE UPPHANDLINGAR REFERENSLISTA... 14

3 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 1 INLEDNING På presidieträffen mellan servicenämnden och kommittén för rättighetsfrågor den 3 november 2011 beslutade parterna att arbetet med att ställa krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid upphandling skulle fortsätta och utvecklas till att gälla allas mänskliga rättigheter (MR). Det innebär bland annat att ingen ska missgynnas på grund av sitt kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, sexuella läggning, könsöverskridande identitet och yttring, religion och trosuppfattning eller annan orsak. Att ställa sociala krav, som krav på tillgänglighet och mänskliga rättigheter räknas som, har stöd i lagen om offentlig upphandling (LOU). Den uppger att upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn om upphandlingens karaktär motiverar detta. Lagen bygger på EU-direktivet 2004/18/EG. I Västra Götaland finns en gemensam vision om hur regionen ska utvecklas. Den heter Vision Västra Götaland det goda livet. Visionen sätter den aktiva och deltagande människan i centrum och innebär att alla invånare i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. I detta ingår exempelvis att kunna ta del av samhällets olika tjänster och produkter. Visionen utgår bland annat från begreppet hållbar utveckling och dess tre dimensioner; ekonomisk, social och ekologisk. Inom Västra Götalandsregionen är det beslutat att dessa tre dimensioner ska genomsyra all verksamhet. Krav på attraktiva, hållbara och tillgängliga miljöer vid upphandling ska driva utveckling av nya produkter och tjänster. Enligt regionfullmäktiges budget 2013 ska: verksamheterna arbeta efter och leva upp till internationella konventioner och svensk lagstiftning. Ingen diskriminering får förekomma Västra Götalandsregionen i allt högre grad ställa krav på användarvänlighet och på tillgänglighet vid upphandling av varor och tjänster. Kunskap om behov och krav på funktionalitet ska i högre utsträckning överföras från vård och service till producenter av varor och tjänster i syfte att få ett utbud som kan användas av fler en tjänst, produkt eller miljö som Västra Götalandsregionen tillhandahåller vara utformad med hänsyn till att invånarna har olika behov samt vara lätt att förstå och använda, till exempel med information och service på andra språk målet för Västra Götalandsregionen vara full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar. Det kräver medvetna satsningar för att skapa ett samhälle som är tillgängligt och erbjuder information i anpassade former och där bemötandet tar hänsyn till invånarnas olika förutsättningar alla verksamheter regionen bedriver i egen regi eller finansierar ingå i TD (Tillgänglighetsdatabasen).

4 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är Alla människor födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.[ ] Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.. Sammanfattningsvis kan de mänskliga rättigheterna sägas beskriva vad som inte får göras mot någon människa och vad som måste göras för varje människa och berör därför alla samhällsområden. Exempelvis får inte människor kränkas, diskrimineras eller torteras och staten måste möjliggöra att alla kan ha bästa möjliga hälsa, sjukvård, utbildning och ta del av kulturlivet. Eftersom Sverige har anslutit sig till de mänskliga rättigheterna ska de ligga till grund för det arbete som bedrivs i landet. Som en offentlig aktör har Västra Götalandsregionen därför ett särskilt ansvar att se till att dessa rättigheter respekteras. Genom de upphandlingar Västra Götalandsregionen genomför kan krav ställas på att leverantörerna följer de mänskliga rättigheterna. I samklang med FN:s allmänna deklaration tas de mänskliga rättigheterna upp i både Vision Västra Götaland om det goda livet för länets medborgare och i Västra Götalandsregionens budget för För att kunna driva arbetet med de mänskliga rättigheterna har Västra Götalandsregionen inrättat kommittén för rättighetsfrågor. Uppgiften är att främja, skydda och stödja utvecklingen av de mänskliga rättigheterna inom organisationens ansvarsområden. 2.1 RÄTTIGHETSPRINCIPER Bland de mänskliga rättigheterna finns flera principer som kan beröras av upphandlingar. Till dem räknas exempelvis icke-diskriminering, jämlikhet, jämställdhet och delaktighet. Tillgänglighet är också en ytterst central aspekt av de mänskliga rättigheterna. Tillgänglighet finns reglerad i flera FN konventioner, bland andra Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I den står det: För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) och -system samt till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden.. Funktionsnedsättning kan uppstå i livets olika skeden, ibland är de tillfälliga, hos vissa är de permanenta. Behoven och svårigheterna hos personer som har funktionsnedsättning behöver tydliggöras för att synliggöra hur samspelet mellan produkter, tjänster, miljöer och människan fungerar. Diskriminering eller åtskillnad finns i alla FN konventioner, är en central rättighetsprincip och är reglerad i lag i och med diskrimineringslagen. Enligt den är diskriminering som har koppling till någon eller några av diskrimineringsgrunderna kön, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, ålder, sexuell läggning samt könsöverskridande identitet eller yttring förbjuden. Lagen inkluderar också regler för aktivt arbete mot diskriminering av olika slag så som upprättande av

5 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) jämställdhetsplaner, aktiva åtgärder mot diskriminering, likabehandlingsplaner, lönekartläggningar samt handlingsplaner för att komma till rätta med oskäliga löneskillnader. Ett antal myndigheter och andra offentliga förvaltningar har använt sig av antidiskrimineringsklausuler i sina upphandlingar av tjänster. Syftet med klausulerna är att öka medvetenheten om och efterlevnaden av diskrimineringslagen. Rättighetsprincipen om jämlikhet innebär att alla är lika mycket värda och har samma rättigheter. Den etnicitet, ålder, socioekonomi, kön eller funktionalitet en person har ska inte innebära att den blir missgynnad. Principen om jämlikhet finns med i alla FN konventioner och ligger till grund för diskrimineringslagen. Med jämställdhet menas enligt regeringen att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. Jämställdhet förutsätter även lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter utan begränsningar av ens kön. Detta är reglerat i FN:s Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, i diskrimineringslagen och jämställdhet är ett av de fyra generella perspektiven som ska genomsyra allt enligt Vision Västra Götaland. FN:s konvention om barnets rättigheter tar upp ett flertal aspekter som kan behandlas vid upphandlingar. Exempelvis säger konventionen att: det barn som är i stånd att bilda egna åsikter har rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet [ ] För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare. Barn ska därför enligt konventionen ha blivit tillfrågade om de produkter och tjänster som berör dem och som Västra Götalandsregionen upphandlar. Det är därmed viktigt att produkter och tjänster är anpassade efter den målgrupp (barn, personer med funktionsnedsättning, kvinnor, etniska minoriteter etcetera) som ska använda den. På så sätt är rättighetsprincipen om delaktighet relevant vid upphandlingar. 2.2 CORPORATE SOCIAL RESPONIBILITY (CSR) År 2006 startades ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra Götalandsregionen i syfte att utveckla arbetet kring socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Under 2012 utvidgades detta till ett nationellt samarbete för landsting och regioner i Sverige kallat Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling. Detta arbete grundar sig i de mänskliga rättigheterna. Inom ramen för detta samarbete kommer en nationell uppförandekod att fastställas, vilket innebär att varor och tjänster som levereras till Sveriges regioner och landsting ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) ILO 1 :s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182 FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 32 det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet FN:s konvention mot korruption 1 International Labour Organization

6 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) Det nationella samarbetet arbetar även med att ta fram ett webbaserat uppföljningsverktyg i form av en leverantörsdatabas, gemensamma leverantörsrevisioner samt kompetensutveckling. Artikel 32 från FN:s konvention om barnets rättigheter som tas upp i uppförandekoden säger att Du får inte tvingas till skadligt arbete som skadar eller hindrar din skolgång och din hälsa.. ILO konventionerna handlar om: Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar Konvention 87: Föreningsfrihet och skydd för rätten att organisera Konvention 98: Rätten att organisera och förhandla kollektivt Tvångsarbete Konvention 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete Konvention 105: Avskaffande av tvångsarbete Diskriminering och trakasserier Konvention 100: Lika lön för lika arbete oavsett kön Konvention 111: Om diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning Barnarbete Konvention 138: Minimiålder för arbete Konvention 182: Mot de värsta formerna av barnarbete

7 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 3 ARBETSGRUPPENS UPPDRAG Gruppen består av representanter från område inköp, Regionservice och rättighetskommitténs kansli, Tillväxt och utveckling. Tillsammans ska gruppen arbeta för att Västra Götalandsregionens upphandlingar främjar de mänskliga rättigheterna genom att: ömsesidigt utbyta kunskap mellan område inköp och rättighetskommitténs kansli öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna bland personalen på område inköp samt berörda styrgrupper utveckla metoder för hur man kan arbeta rättighetsbaserat identifiera och föreslå regiongemensamma utvecklingsområden för mänskliga rättigheter och CSR inom upphandling vara rådgivande till inköpsrådet avseende att identifiera de upphandlingsområden som är prioriterade ur perspektivet mänskliga rättigheter vara rådgivande till inköpsrådet om regiongemensamma krav för dessa upphandlingar vara rådgivande till inköpsrådet om informationsinsatser av nyttan med avtalade produkter och tjänster

8 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 4 HANDLINGSPLAN 4.1 FÖRVALTA OCH UTVECKLA GENOMFÖRDA UPPHANDLINGAR Kaffeautomater Efter tilldelning bildades en arbetsgrupp bestående av tre representanter från funktionshindersrörelsen, representant från Cafébar, projektledare från inköp och utvecklingsledare från Västra Götalandsregionen. Utifrån arbetsgruppens förslag på en tillgänglighetsanpassad kaffeautomat anser leverantören att en volym på 300 maskiner krävs för att kunna täcka utvecklingskostnaden (som beräknas till kr), vilket innebär att den nya kaffeautomaten kommer att ligga ca kr över riktpriset för en standard kaffeautomat. I avtalet står det inte att leverantören ska stå för utvecklingskostnaden, vilket innebär att vi tyvärr inte har mycket att sätta emot i det här fallet. Det nuvarande avtalet är förlängt och ny upphandling startas upp till våren Insulinpumpar med tillbehör I avtalen (fyra leverantörer fick tilldelning) för insulinpumpar med tillbehör är följande tillgänglighetskrav uppfyllda enligt nedan: Belysning av display skall finnas (tidsbegränsad accepteras, eller möjlighet att tända vid behov) operationsartiklar, engångs - (4 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Pump eller handenhet bör ha färgskärmförbandsartiklar (3 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Bör kunna ändra kontrast och ljusstyrka (2 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Ljuskontrast mellan text/pictogram och bakgrund bör vara minst 0,40 enligt NCS (NCS står för Natural Color System och är en europeisk standard) läkemedel (4 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Pumpen bör ha talfunktion (0 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Display i pump och handenhet bör använda linjära typsnitt (4 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Textstorlek i display på pump och handenhet bör kunna justeras till minst 5 mm (1 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Funktionsknappar bör minst ha 0,40 enligt NCS i ljuskontrast mot omgivande bakgrund (3 av 4 leverantörer uppfyller kravet) Funktionsknappar bör ha ett motstånd mellan 2,5-5,0 N (3 av 4 leverantörer uppfyller kravet)

9 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) Medicinsk fotvård Frågor kring krav på ökad tillgänglighet i samband med upphandling av medicinska fotvårdstjänster för Primärvården togs upp i projektgruppen, avsikten var att det skulle finnas ett antal leverantörer som kunde erbjuda en högre grad av tillgänglighet inom ett geografiskt område, och att dessa även skulle få en något högre ersättning för sina patienter. Dock ansåg sig inte kunden/uppdragsgivaren vara villiga att betala mer för en ökad tillgänglighet än vad som anges nedan: Boverkets föreskrift BFS 2011:13 - HIN 2 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Mottagningen ska vara lokaliserad i närheten av den eller de vårdcentraler som anbudsgivaren avser att vara huvudsaklig underleverantör till. Mottagningen ska vara lätt att nå med kollektivtrafik och egen bil. Inom Västra Götalandsregionen finns antaget riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet för personer med olika funktionshinder (Regional riktlinje. Remittering till medicinsk fotvård 2010). Leverantören ska ha kännedom om dessa riktlinjer samt arbeta aktivt för att uppfylla även dessa. Befintlig eller planerad lokalisering av mottagningen ska framgå av anbudet. Leverantören åtar sig att vid avtalsstart ansluta sig till TD. Leverantören ska även kontinuerligt uppdatera förändringar angående leverantörens tillgänglighet. Man hänvisar även till Regionens Krav- och Kvalitetsbok, kapitel 3.8 Lokaler Gröna Listan Område inköp har i samverkan med miljösekretariatet tagit fram en katalog på produkter inom området inredning som uppfyller vissa miljökrav. Katalogen innehåller också allmänna krav på hur miljöer och produkter ska vara tillgängliga för alla människor. Katalogen, Gröna Listan, har utvecklats från en papperskatalog till en databas. Allmän text om tillgänglighet i ett MR-perspektiv kommer att föras in i Gröna Listan. För Västra Götalandsregionen presenteras tillgängliga stolar först i ordningen Strategiska kommunikationstjänster samt grafisk formgivning och kommunikation Upphandlingen är tilldelad och är för närvarande överklagad. I anbudsinbjudan står bland annat att anbudsgivaren bör ha god kännedom om Västra Götalandsregionens riktlinjer och policys, samt det specifika stöd som finns för kommunikationsarbetet ska ha kunskap om klarspråk och om anpassad information för personer med funktionsnedsättning ska kunna följa Västra Götalandsregionens riktlinjer (länk till grafisk profil, skyltprogram).

10 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) I kravspecifikationen står bland annat att Västra Götalandsregionen kommer att göra slumpmässiga revisioner av levererat material för att säkerställa begärd kvalitet. Detta kan exempelvis gälla om materialet uppfyller de krav som ställs i tillgänglighetspolicyn för personer med funktionsnedsättning samt klarspråk. Av bedömningsgrunderna ges i viktning Tillgänglighet en bedömning av hur väl insatserna är utformade för att möta olika människors olika förutsättningar att ta till sig informationen cirka 15 % TeleQ Då det tidigare avtalet med Telia gick ut 2011 och ersattes av Tele2 gjordes ingen ny upphandling, utan man utnyttjade en option på det nya teleavtalet för TeleQ. Tillgängligheten beror dels på anpassningen av den tekniska plattformen och dels på själva handhavandet då man sätter upp ett nytt telefonkösystem. Leverantören har fått den upprättade listan med önskemål på det nya telefonkösystemet från personer med funktionsnedsättning. Avstämning bör göras med leverantör för att utröna vilka tekniska anpassningar som är möjliga i systemet. Gemensamma riktlinjer för hur man sätter upp en telefonkö, oavsett vilken teknisk plattform som används (idag finns förutom TeleQ även möjligheter till telefonkösystem i VIP2000) är önskvärt och ska således tas fram och fastställas. Detta för att bland annat kunna kommunicera via texttelefon, fax, internet, e-post, sms och bildtelefoni Resebyråtjänster och konferensanläggningar Upphandlingen är tilldelad och är för närvarande överklagad. Projektgruppen har ändå bestämt att komma i gång med den nya resebyrån i väntan på utfallet i rätten. I oktober handplockade projektgruppen de 50 konferenshotellen och resebyrån tar fram förslag på det avtal som ska slutas med hotellen åt Västra Götalandsregionens räkning. I det nya avtalet kommer det att stå att konferensanläggningen ska vara inventerad i TD och ge aktuell information om den fysiska tillgängligheten via sin webbsida. 4.2 PRIORITERING AV KOMMANDE UPPHANDLINGAR Fortsättningsvis bör antalet prioriterade upphandlingar ökas i takt med att arbetet med att utveckla rutiner för analys, upphandling och avtalsvård/uppföljning (se kapitel 4.3) trimmas in och kvalitativa mål för respektive upphandling kan säkerställas. Dialog med berörda styrgrupper och projektledare inom område inköp ska föras för att kunna planera och prioritera kommande upphandlingar som finns inom berörda inköpsområden för de olika krav som är prioriterade.

11 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) Tillgänglighetskrav Handlingsplanen utgår från de tidigare prioriterade inköpsområdena för tillgänglighet, vilka är: Administrativa tjänster Hälso- och sjukvårdstjänster Inredning IT & nätverk Livsmedel Hemdistribution/hemsjukvård Diskrimineringslagen Prioriterade upphandlingar med perspektivet mänskliga rättigheter på en nationell nivå, bör i första hand inriktas på diskrimineringslagen och följande inköpsområden: Administrativa tjänster Hälso- och sjukvårdstjänster Hemdistribution/hemsjukvård Uppförandekod för leverantörer (CSR) Prioriterade upphandlingar med perspektivet mänskliga rättigheter på en internationell nivå, är sedan tidigare fastställt av den nationella samverkansgruppen Socialt Ansvartagande i Offentlig Upphandling, där samtliga landsting och regioner inom Sverige finns representerade. Utgångskravet för dessa upphandlingar är den gemensamma uppförandekoden för leverantörer och omfattar följande inköpsområden: instrument och rostfria sjukvårdsartiklar operationsartiklar, engångs handskar, sprutor och kanyler förbandsartiklar textilier läkemedel IT 4.3 RUTINER FÖR ANALYS, UPPHANDLING OCH AVTALSVÅRD För att vi ska nå så stor effekt som möjligt, samt göra den mätbar, utifrån den övergripande kravbilden för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling, är det av stor vikt att detta arbeta är integrerat på ett effektivt och naturligt sätt in den normala arbetsprocessen för analys, upphandling och avtalsvård. Metoder och verktyg för detta ska utarbetas och fastställas.

12 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 4.4 ÖKAD KUNSKAP OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Kunskap om mänskliga rättigheter, tillgänglighet och diskriminering saknas på de flesta grundutbildningar för olika yrkeskategorier, så också när det gäller de olika utbildningar en inköpare kan ha. En utbildningsinsats planeras och kommer att genomföras för all inköpspersonal samt berörda styrgrupper som omfattas av de prioriterade inköpsområdena. 4.5 TD INTEGRERAS MED E-HANDEL TD bör på något sätt kopplas till e-handelsplattformen och en idéskiss på detta är tidigare presenterad. Arbetet med att införa e-handel har inte varit helt smärtfritt och är i dagsläget försenat. Möjligheterna för hur och när det är möjligt att integrera TD med e-handel ska undersökas och läggas in i arbetsgruppens handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling.

13 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 5 MÅL OCH UPPFÖLJNING 5.1 KVALITATIVA MÅL, PER UPPHANDLING Kvalitativa mål för prioriterade upphandling ska generera en löpande uppföljning på kritiska indikatorer från avtalad leverantör, samt en planerad och kontinuerlig avtalsuppföljning med leverantören. Specifika mål, mått och mätmetod för respektive upphandling tas fram i analysfasen för upphandlingen. TD kan vara ett verktyg för att få en översyn. 5.2 KVANTITATIVA MÅL, ÖVERGRIPANDE Kvantitativa mål ger ett övergripande mått för hur vi kan bredda och utöka antalet prioriterade upphandlingar över tiden. Dessa ska löpande redovisas för och följas upp av servicenämnden och kommittén för rättighetsfrågor. 5.3 MÅL OCH UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE UPPHANDLINGAR Som tidigare nämnts bör en dialog med berörda styrgrupper och projektledare inom område inköp föras löpande för att planera och prioritera kommande upphandlingar inom berörda inköpsområden. Ambitionen bör ökas i takt med att effektiva rutiner för analys, upphandling och avtalsvård utarbetas och implementeras inom område inköp Tillgänglighetskrav 7 st. Antidiskrimineringslagen 5 st. Uppförandekod för leverantörer (CSR) 10 st. 22 st.

14 Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling (14) 6 REFERENSLISTA Boverkets föreskrift BFS 2011:13 - HIN 2 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Diskrimineringslag (2008:567) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna FN:s konvention mot korruption FN:s konvention om barnets rättigheter Framtidstro och hållbar utveckling. Västra Götalandsregionens budget 2013 Förmedlingsteknisk tillgänglighet för utställningar och scenkonst, KN Förordning om antidiskrimineringsklausuler vid offentlig upphandling Grafisk manual för Västra Götalandsregionen inklusive riktlinjer för skyltar Handlingsplan för arbetet år med den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå ILO 2 :s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182 Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU Regional riktlinje. Remittering till medicinsk fotvård 2010, riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet för personer med olika funktionshinder. Regionens Krav- och Kvalitetsbok, kapitel 3.8 Lokaler. Riktlinjer för information i anpassad form Tillgängliga och användbara miljöer. Riktlinjer och standard för fysiskt tillgänglighet /2010 Version 1.2 Vision Västra Götaland. Det goda livet. 2 International Labour Organization

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-05-14 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 14 maj

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Likabehandlingsprogram 2013-2015

Likabehandlingsprogram 2013-2015 Likabehandlingsprogram 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell

Läs mer

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Dnr 2013/212-5 Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-15 2013/212-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-10-03

Läs mer

Monica Rodrigo (Arbetsmarknadsdepartementet)

Monica Rodrigo (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremiss Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 februari 2014 Elisabeth Svantesson Monica Rodrigo (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN [ [DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN FÖR JÄMSTÄLLDHET mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 www.skl.se/jamstalldhet

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

Genomförandet av mänskliga rättigheter

Genomförandet av mänskliga rättigheter Europarådet Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner och regioner Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner, landsting och regioner Upplysningar

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande Inledning Med denna publikation vill den svenska regeringen ge sin grundsyn om hur den ser på frågor kring hållbart företagande, eller Corporate Social

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:198

Regeringens proposition 2013/14:198 Regeringens proposition 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Prop. 2013/14:198 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 2014 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

FOKUS: Ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige

FOKUS: Ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige FOKUS: Ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige Höj kunskapen! Mänskliga rättigheter! Alla människor har lika värde! Design Blomquist Illustrationer Tove Siri Artikelnummer A14.010 Ett

Läs mer

Program för tillgänglighet i Finspång

Program för tillgänglighet i Finspång Program för tillgänglighet i Finspång Antaget av kommunfullmäktige 2010-10-27 Program för tillgänglighet i Finspång Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN PÅ LOKAL OCH REGIONAL NIVÅ

EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN PÅ LOKAL OCH REGIONAL NIVÅ 1 EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN PÅ LOKAL OCH REGIONAL NIVÅ En deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter och partnerskap för att

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning k FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR Z En ny FN-konvention som kommer att göra skillnad Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ett material från projektet Agenda

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Tillgänglighetsprogram 2011-2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan beställas i DAISY-format, som lättläst version, på teckenspråk eller på punktskrift. Kontakta

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer