Framtidssäker kommunikation i öppna stadsnät Svenska StadsNäts Föreningen 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidssäker kommunikation i öppna stadsnät Svenska StadsNäts Föreningen 2"

Transkript

1

2 Framtidssäker kommunikation i öppna stadsnät Svenska StadsNäts Föreningen 2 Future-proof communication in open urban networks

3 Vilka är vi? Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, bildades 1998 och organiserar flera hundra medlemmar. SSNf är en oberoende branschorganisation för nätägare med öppna och neutrala kommunikationsnät liksom för operatörer, leverantörer och andra aktörer inom tele- och datakommunikationsbranschen som alla tillsammans arbetar aktivt med uppbyggnad av en framtidssäker infrastruktur med hög kapacitet och kvalitet. Kontinuerligt bedriver föreningen ett nära samarbete med Näringsdepartementet samt andra berörda myndigheter och organisationer. Post- och telestyrelsen, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, Länsstyrelsen samt de nationella mediabolagen är viktiga aktörer i detta sammanhang. En samsyn i arbetet med uppbyggnaden av kommunikationsnäten underlättar gränsöverskridande samarbeten på olika nivåer. Därför verkar SSNf även internationellt, inom Norden såväl som inom EU, för att på så sätt skapa kopplingar mot flera marknader. Who are we? was formed in 1998 and organises several hundred members. SSNf is an independent trade organisation for network owners, with competition-neutral and open communication networks, as well as for operators, suppliers and other players within the telecoms and data communications sector, all of whom work actively on construction of a high-capacity future-proof infrastructure. The association continuously operates in close cooperation with the Swedish Ministry of Industry, Employment and Communications as well as other interested authorities and organisations. The Swedish National Post and Telecom Agency, the Swedish Association of Local Authorities and the Federation of Swedish County Councils, the County Administrations, and the national media companies are important players in this context. A common view in the work of constructing communications networks facilitates cross-border cooperation on various levels. SSNf therefore also operates internationally, both within the Nordic countries and across the EU, in order to create links with several markets. Framtidssäker kommunikation i öppna stadsnät Svenska StadsNäts Föreningen 3 Future-proof communication in open urban networks

4 Svenska StadsNäts Föreningen 4

5 SSNf behövs! Svenska Stadsnätsföreningen bevakar medlemmarnas intressen i uppbyggnaden av en alternativ oberoende bredbandsinfrastruktur i Sverige i syfte att stimulera konkurrensen mellan operatörer, tjänsteleverantörer och andra aktörer i alla delar av landet. Styrkan är att föreningen representerar såväl nätägare som operatörer och leverantörer. SSNf bevakar också medlemmarnas intressen som remissinstans i lag- och standardiseringsfrågor. Samverkan med, och påverkan på, olika myndigheter är ett viktigt led i föreningens arbete. SSNf skapar på många olika sätt förutsättningar för medlemmarna att möta marknadens krav. Inom områden som teknik- och affärsutveckling driver föreningen olika projekt, både i egen regi och i samverkan med marknadens aktörer. Konferenser, seminarier och utbildningar är andra exempel på aktiviteter föreningen genomför kontinuerligt i syfte att höja kompetensnivån. Tidningen Stadsnätet och hemsidan är viktiga verktyg för spridning av branschaktuell information. SSNf delar årligen ut ett stipendium till högskolestuderande inom IT-området samt priset Årets Stadsnätsentreprenör till en person eller organisation som utfört förtjänstfulla insatser som utvecklar branschen. SSNf is needed! safeguards its members interests when it comes to working for the construction of an alternative independent broadband infrastructure in Sweden, with the view to stimulate competition between operators, service providers and other players in all parts of the country. The strength is that the Association represents network owners as well as operators and suppliers. SSNf also safeguards its members interests by receiving proposals on legal and standardisation issues for consideration. Cooperation with, and influence on, various authorities forms an important part of the association s work. In many ways SSNf creates conditions for its members to meet the requirements of the market. Within spheres such as technical and business development, the association also runs projects, both under its own auspices and in cooperation with players on the market. Conferences, seminars and training are other examples of activities the association runs on a continuous basis with the aim of raising the level of skills. The journal Stadsnätet and our website are important tools for disseminating information relevant to the sector. SSNf annually gives a grant to college students within the field of IT, plus the Urban Network Entrepreneur of the Year award to an individual or organisation that has performed meritorious work that develops the sector. Framtidssäker kommunikation i öppna stadsnät Svenska StadsNäts Föreningen 5 Future-proof communication in open urban networks

6 Stadsnäten behövs! På det lokala planet fyller stadsnäten med sina alternativa nät en mycket viktig funktion som skapare av verklig konkurrens. En konkurrensneutral och operatörsoberoende infrastruktur med mycket hög kapacitet s k äkta bredband skapar valfrihet, öppenhet och mångfald. Stadsnätens syfte är att skapa förutsättningar för operatörer och tjänsteleverantörer, små som stora, att konkurrera på lika villkor till nytta för vård, omsorg, skola, näringsliv och hushåll. Målet är att stadsnäten tillsammans ska forma en framtidssäker oberoende infrastruktur även på det regionala och nationella planet, till nytta för hela Sverige. En infrastruktur som i huvudsak byggs upp med fiberkabelteknik, men som kompletteras med andra tekniker där så är lämpligt. Stadsnäten är också en viktig del i myndigheternas anpassning till att alltid vara tillgängliga, och som distributör av samhällsviktig datakommunikation samt TV, telefon och film. Svenska StadsNäts Föreningen 6

7 Urban networks are needed! On a local level, with its alternative network, the urban network meets an extremely important function as creator of real competition. A competition-neutral and operator-independent infrastructure with extremely high capacity, true broadband creates freedom of choice, openness and variety. The purpose of the urban networks is to create conditions for operators and service providers both large and small to compete on equal terms for the benefit of health and other care institutions, schools, businesses and households. The aim is for urban networks to together form a future-proof independent infrastructure on a regional and national level too, for the benefit of the whole of Sweden: an infrastructure that is mainly constructed using fibre cable technology, but which can be supplemented with other technologies when its suitable. Urban networks also form an important part of the authorities adjustment to always being accessible, as well as being a distributor of data communication of importance to society, digital television broadcasts, telephone and film. Svenska StadsNäts Föreningen 7

8 Bredbandstillämpningar Det finns många verksamheter som, med hjälp av en öppen infrastruktur med mycket hög kapacitet, kan skapa många nya nyttiga tillämpningar. Inom vården och omsorgen kan mycket skötas på distans. Exempelvis kan läkare och patient lättare hålla kontakt, diagnoser kan ställas av specialister, röntgenbilder och journaler kan snabbt distribueras och läkarkandidater kan följa operationer som om de vore närvarande. Skolor och universitet kan ordna distansutbildningar och samordna forskning internationellt. Dessutom kan långtidssjuka barn följa undervisningen i sitt eget klassrum under sin sjukhusvistelse. Många av tillämpningarna i det intelligenta hemmet, digitaliseringen av televisionsutsändningarna samt kraven på interaktivitet i samband med hushållens ökande utbud av digitala mediatjänster ställer stora krav på kraftfulla bredbandsöverföringar. Näringslivet kan utnyttja nätet för exempelvis hemarbete, e-handel, övervakning samt fjärrstyrning av värme, ventilation och larm. Även utbyggnaden av den mobila kommunikationen är beroende av att det finns en fiberoptisk infrastruktur som binder samman basstationerna. Broadband applications There are many businesses that, with the help of an open infrastructure with extremely high capacity, can create many new useful applications. Within the field of health and other care much can be dealt with remotely. For example, doctors and patients can keep in contact more easily, diagnoses can be made by specialists, X-ray images and patient notes can be distributed rapidly and trainee doctors can follow operations as if they were present. Schools and universities can organise distance learning and coordinate research internationally. In addition, children with long-term illnesses can follow the teaching in their own classroom during their stay in hospital. Many of the applications in the intelligent home, digitalisation of TV broadcasts and the demand for interactivity along with the growing range of digital media services offered to households impose huge demands for powerful broadband transmission. The business community can use the network for working from home, for example, as well as online retailing, monitoring and remote control of heating, ventilation and alarms. The extension of mobile communication also depends on there being a fibre-optic infrastructure connecting the base stations together. Framtidssäker kommunikation i öppna stadsnät Svenska StadsNäts Föreningen 8 Future-proof communication in open urban networks

9 Svenska StadsNäts Föreningen 9

10 SSNf arbetar med... Som ett mycket viktigt led i SSNf:s strävan att skapa förutsättningar för en gemensam och tydlig strategi för stadsnäten, driver föreningen olika projekt. Rekommendationer och standarder Framtagning av för branschen gemensamma standarder och rekommendationer som beskriver en teknisk lägsta nivå i näten. Regionala nät och kopplingspunkter (R-IXs) Framtagning av tekniska lösningar som ger möjlighet till lokala och regionala trafikväxlingspunkter så kallade R-IX punkter. Robusta nät Säkerhet. Utveckling av rekommendationer för att säkerställa samhällsviktiga funktioner i öppna neutrala bredbandsnät i samverkan med Post- och telestyrelsen samt marknadens aktörer. Affärsmodeller Fortlöpande arbete med affärsmodeller i syfte att utveckla det kommersiella gränssnittet mellan stadsnät och tjänsteleverantör. TV i stadsnäten Fokuserar på standard och upphovsrätt i syfte att distribuera digitala televisionsutsändningar i stadsnäten. Dokumentation Utveckling av rekommendationer för dokumentering av stadsnäten. Framtida tekniker Bevakar, utreder och arbetar med framtida tekniker och tjänster för stadsnäten, exempelvis vid införandet av IPv6. SSNf is working on... As an extremely important part of SSNf s efforts to create conditions for a clear common strategy for urban networks, the association runs various projects. Recommendations and standards Production of joint standards and recommendations for the broadband sector that describe the lowest technical level in the urban networks. Regional networks and connection points (R-IXs) Production of technical solutions that allow the possibility of local and regional traffic exchange points, so-called R-IX points. Robust networks Security. Development of recommendations to ensure socially important functions in open neutral broadband networks in cooperation with the National Post and Telecom Agency, as well as market players. Business models Continuing work on business models with a view to developing the commercial interface between urban networks and service providers. TV in urban networks Focuses on standard and copyright with a view to distributing digital TV broadcasts through urban networks. Documentation Development of recommendations for documentation of urban networks. Future technologies Monitors, prepares and works on future technologies and services for urban networks, for example for the introduction of Ipv6. Framtidssäker kommunikation i öppna stadsnät Svenska StadsNäts Föreningen 10 Future-proof communication in open urban networks

11 Svenska StadsNäts Föreningen 11

12 Svenska Stadsnätsföreningen är branschorganisationen för nätägare och bredbandsaktörer på den svenska marknaden, som även verkar för att skapa en samsyn i arbetet med uppbyggnaden av kommunikationsnäten inom Norden såväl som, the trade organisation for network owners and broadband players on the Swedish market, also works to create a common view in the work on constructing communication networks both within the Nordic countries and across the EU, which Svenska Stadsnätsföreningen, organización del ramo para propietarios de red y operadores de banda ancha en el mercado sueco, trabaja también para crear una visión unánime en la labor de establecimiento de redes de comunicación tanto en los Países Nórdicos como en la UE, Svenska Stadsnätsföreningen (Schwedischer Stadtnetzverein) ist eine Branchenvereinigung der Netz- und Breitbandbetreiber auf dem schwedischen Markt der sich auch für Übereinstimmung in der Aufbauarbeit von Kommunikationsnetzen im Norden wie auch innerhalb der inom EU, vilket underlättar erfarenhetsutbyte och gränsöverskridande samarbeten på olika nivåer. För mer information kontakta kansliet. facilitates exchange of experience and cross-border cooperation on various levels. For more information contact our office. que facilite el intercambio de experiencias y la colaboración más allá de las fronteras a distintos niveles. Para más información, sírvase dirigirse a la Secretaría. EU einsetzt, was sowohl Erfahrungsaustausch als auch grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen erleichtert. Für weitere Informationen kontaktieren Sie das Sekretariat Idé & produktion: Edico PreMedia Studio, Eskilstuna. Formgivning: Tacksam Formgivning & Design, Lysekil. Tryck: Eskilstuna Offset. Svenska Stadsnätsföreningen, L association suédoise des réseaux urbains, organisme professionnel du marché suédois pour les propriétaires de réseaux et opérateurs hauts débits, œuvre également pour établir une vision commune sur la mise en place de réseaux de communication en Scandinavie comme dans le reste de l UE, facilitant les échanges d expériences et les collaborations interfrontalières à différents niveaux. Pour plus d information, prière de contacter le secrétariat. Stensborgsgatan 19, Eskilstuna, SWEDEN Phone: +46 (0) Telefax: +46 (0) Visiting address: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, D4, Stockholm, SWEDEN

Samordning IT-infrastruktur Samhällsnytta Framtidssäkerhet Öppenhet

Samordning IT-infrastruktur Samhällsnytta Framtidssäkerhet Öppenhet Samordning IT-infrastruktur Samhällsnytta Framtidssäkerhet Öppenhet Låt oss få presentera Sven Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation för Sveriges stadsnät. Medlemmar är kommuner

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Rapportnummer PTS-ER-2011:26 Datum 2010-12-01 Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Rapportnummer

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet

Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet 08 09 Sjöfartsåret Sveriges Redareförenings verksamhet 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2008 2009 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Forskning och utbildning...9 Miljö...10

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett användarperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18)

Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18) V I N N OVA I N F O R M AT ION V I 2 0 0 8 : 1 1 ( e r s ä t t e r V I 2 0 0 6 : 1 7 ) Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18) ISSN: 1650-3120 Maj 2008 Den

Läs mer

Reglering i konvergensens tidevarv. Vad händer på den amerikanska regleringsfronten? Karin Hovlin och Magnus Härviden A2007:006

Reglering i konvergensens tidevarv. Vad händer på den amerikanska regleringsfronten? Karin Hovlin och Magnus Härviden A2007:006 A2007:006 Reglering i konvergensens tidevarv Vad händer på den amerikanska regleringsfronten? Karin Hovlin och Magnus Härviden Reglering i konvergensens tidevarv Vad händer på den amerikanska regleringsfronten?

Läs mer

Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling

Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling En främjande utvärdering av arbetet för hållbar regional utveckling genom skötsel och nyttjande av skyddade områden RAPPORT 5504 DECEMBER 2005 Skyddad

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Mångfald som möjlighet

Mångfald som möjlighet Mångfald som möjlighet Åtgärder för ökad integration på landsbygden Betänkande av Utredningen om ökad integration inom de gröna näringarna Stockholm 2008 SOU 2008:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2005 KOM(2005) 390 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Åbo Akademi. Från diplomingenjör till matematiklärare II. I. Bakgrund

Åbo Akademi. Från diplomingenjör till matematiklärare II. I. Bakgrund Åbo Akademi Från diplomingenjör till matematiklärare II I. Bakgrund I den svenskspråkiga utbildningen (grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning) arbetar ca 400 lärare

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Vi gör hållbarhet till verklighet Nära världen och nära hem. Hyllie är knutpunkten för kollektivtrafiken i södra Malmö. Med tåg från station Hyllie tar

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

Informations- och cybersäkerhet i Sverige

Informations- och cybersäkerhet i Sverige Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten Betänkande av NISU 2014 Stockholm 2015 SOU 2015:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett infrastrukturperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett infrastrukturperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett infrastrukturperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Bredband till hela landet

Bredband till hela landet Bredband till hela landet Betänkande av Utredningen Bredband 2013 Stockholm 2008 SOU 2008:40 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

KALLELSE MDH 6.1-26/ /13 2013-11-06. Datum och tid: Konferensru. ordförande akademichef EST. Damir Isovic Thomas Wahl HVV UKK

KALLELSE MDH 6.1-26/ /13 2013-11-06. Datum och tid: Konferensru. ordförande akademichef EST. Damir Isovic Thomas Wahl HVV UKK KALLELSE MDH 6.1-26/ /13 2013-11-06 1 (3) Rådet för internationell verksamhet Datum och tid: Onsdagen den 6 november, kl. 9. 15-12.00 Plats: Konferensru um B212, Eskilstuna Ledamöter: Peter Dobers Damir

Läs mer

LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem

LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem Betänkande av Frittvalutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Miljöinriktad fysisk planering

Miljöinriktad fysisk planering Miljöinriktad fysisk planering Boverket Naturvårdsverket Miljöinriktad fysisk planering 1 M SÖKORD: miljömål, nationella miljökvalitetsmål, indikatorer, fysisk planering, planeringsprocessen, hållbar utveckling,

Läs mer