Besök kommunens hemsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besök kommunens hemsida www.danderyd.se"

Transkript

1 Nummer 5 - september 2011 Förstudien om ny hemsida presenteras den 20 oktober Under våren och sommaren har kommunen genomfört en förstudie för att undersöka hur en ny hemsida kan ge användarna större nytta än idag. Förstudien har genomförts bland annat genom gruppintervjuer med invånare och företagare, intervjuer med kommunalråden och oppositionsråd, workshops med kommunen förvaltningar och en enkätundersökning på nuvarande hemsida. Resultatet av förstudien och ett förslag på utformning av en ny hemsida kommer att presenteras som ett ärende för kommunstyrelsen arbetsutskott den 19 september. Informationsavdelningen planerar för en presentation av en prototyp på Information Danderyd och via nuvarande hemsida den 20 oktober. I samband med detta kan du träffa ansvarig projektledare på Information Danderyd och ställa frågor. Lyssna på kommunfullmäktige direkt via hemsidan I och med höstens första kommunfullmäktige den 26 september planerar kommunen att du ska kunna följa debatten och besluten via kommunens hemsida. Kommunen har upphandlat en ny tjänst för att tillgängliggöra sammanträdena via hemsidan, antingen direkt eller i efterhand. Om väljer att lyssna på sammanträdet i efterhand kan du exempelvis välja just de ärenden du är intresserad av. Brageskolans nya tillbyggnad invigd I slutet av 2009 godkände kommunfullmäktige förslaget om om- och tillbyggnad av Brageskolan. Bakgrunden till beslutet var att antalet barn i Enebyberg förväntas öka de kommande åren, och att dessa kommer att behöva beredas plats i F-6-skolor. Den 31 augusti invigdes så Brageskolans nya tillbyggnad i strålande solsken och med skolgården full av glada, flaggviftande barn. Skolan har nu fått ett tilllagningskök som ersatt det gamla mottagningsköket, en ny matsal samt fyra nya elevsalar. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Information om parkering Sidan 3 Företagarnas Roadshow kommer till Danderyd Sidan 3 Hallå där! Margret Welander, ansvarig för tekniska kontorets kundtjänst Sidan 4 Anhörigstödet Sidan 5 Skola på sommarlovet Sidan 6 Berätta vad du tycker om Danderyds kommun! Statistiska Centralbyrån, SCB, kommer att genomföra en medborgarundersökning med frågor om Danderyds kommun. Enkäten handlar om vad du tycker om kommunens service och verksamheter, hur det är att bo och leva i Danderyd samt hur dina möjligheter ser ut när det gäller att påverka och komma i kontakt med politiker och tjänstemän. Enkäterna har skickats ut till slumpvis utvalda personer. Resultatet ger viktig information till kommunens förtroendevalda och tjänstemän om vad du som bor i Danderyd är nöjd med och vad du tycker behöver förbättras. Vi hoppas att du som fått SCB:s enkätförfrågan kan ta dig tid att besvara frågorna då det är till stor hjälp för oss i vårt arbete. Ju fler som svarar desto bättre underlag till förbättringar. Resultatet kommer att redovisas på vår hemsida med länk till SCB:s rapport. En kortfattad redovisning kommer också att publiceras i DanderydsAktuellt. Kultur och evenemang Sidan 7 Skriv ditt liv! Sidan 8 Besök kommunens hemsida

2 Nästa fullmäktige Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 26 september kl i Banérsalen på Djursholms slott. Utsändningen finns utlagd på kommunens webbradio några dagar efter sammanträdet. Kungörelse Danderyds kommunfullmäktige sammanträder därefter följande dagar: 24 oktober, Djursholms slott november, Djursholms slott 12 december, Djursholms slott Föredragningslista och vissa handlingar finns på Insyn på Kompletta handlingar finns på Kommunledningskontoret på Djursholms slott. Allmänheten hälsas välkommen att närvara. D a n d e r y d s A k t u e l l t Axplock aktuella ärenden Från kommunfullmäktige den 13 juni Ny krisledningsplan Kommunfullmäktige antog en ny krisledningsplan för Danderyds kommun och fastställde inriktningsmål och verksamhetsmål för krisledningsarbetet. Anvisning av medel för ny sporthall Kommunfullmäktige beslutade att fastighetsnämnden tilldelas 42,4 miljoner kronor inklusive 2 miljoner kronor avsedda för projektering, för genomförande av nybyggnation av sporthall vid Mörbyskolan enligt ett basalternativ samt option 1 gymnastikhall. Ny plan- och bygglovstaxa 2011 Kommunfullmäktige beslutade att anta byggnadsnämndens förslag om ny plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa. Taxan gäller från och med 1 juli Nytt gruppboende för funktionsnedsatta Kommunfullmäktige beslutade att fastighetsnämnden tilldelas 21 miljoner kronor i medel för byggnation av gruppboende för funktionsnedsatta inom fastigheten Ekologen 1. Programarbete gällande Skogsgläntans förskola Kommunfullmäktige gav Fastighetsnämnden i uppdrag att, inom totala utgiftsramen om 45,5 miljoner kronor, genomföra nybyggnation av förskola på fastigheten Djursholm 2:371. Tekniska nämnden fick i sin tur uppdraget att se över möjligheten för en gångväg till förskolan från Enebyängen, samt utreda om Enebyängen kan fungera som parkering vid avlämning och hämtning. Läs mer på under rubriken Protokoll och beslut Välkommen till Danderydsgården Direktsändning från Bolsjoj i Moskva Söndag 9 oktober kl Bolsjojbaletten: Esmeralda av Cesare Pugni Entré 200:- eller 250:- med värdecheck i serveringen. Direktsändning från The Metropolitan Opera Lördag 15 oktober kl Anna Bolena av Gaetano Donizetti Entré 200:- eller 250:- med värdecheck i serveringen. Läs mer på Ny e-postadress till DanderydsAktuellt! Nu kan du nå redaktionen på 2

3 Parkeringsregler Var man får parkera i kommunen styrs av generella regler genom Trafikförordningen som gäller i hela Sverige och de lokala trafikföreskrifter som beslutas av Tekniska nämnden. Till de generella reglerna hör att du inte får stanna eller parkera så att fara uppstår eller att du hindrar eller stör trafiken i onödan. Du får heller inte parkera så att vägmärken eller trafiksignaler skyms. En grundregel i trafiken är att inte stanna eller parkera bilen så att du äventyrar trafiksäkerheten, försämrar framkomligheten eller orsakar fara. Genom att parkera i enlighet med parkeringsreglerna gör du det inte bara enklare och säkrare för dig själv, utan även för många andra. Färdtjänst, snöröjning, ambulanser, brandbilar är beroende av en god framkomlighet. Detta är också viktigt för fotgängare, och då särskilt synskadade, barn, äldre och människor med funktionshinder. D a n d e r y d s A k t u e l l t Information om parkering En generell regel genom trafikförordningen är att det är tillåtet att parkera på kommunens gator upp till 24 timmar, om inget annat anges. Men då måste du vara uppmärksam på att du inte står framför en in- och utfart eller står hindrande. Parkeringsövervakning Övervakning av parkeringsreglerna på gatumark sköts av parkeringsbolaget Q Park, som kommunen anlitat och har avtal med. Om du parkerar fel på gatumark kan du få en parkeringsanmärkning och måste då betala en felparkeringsavgift på 300 eller 700 kr beroende på grad av förseelse. Genom parkeringsövervakning eftersträvar Danderyds kommun en god efterlevnad av de generella reglerna i trafikförordningen och av de lokala trafikföreskrifterna. Parkeringsvakten jobbar för ökad säkerhet, framkomlighet och tillgänglighet i trafikmiljön. Generella regler genom Trafikförordningen som gäller i hela Sverige skyltas aldrig upp. Detta är något du som fordonsförare ska kunna och hålla dig uppdaterad om. Stannandeförbud som aldrig skyltas upp är till exempel: 1. I terräng 2. Stanna eller parkera 3. På eller inom ett avstånd mot färdriktningen av 10 meter före ett övergångsställe 4. I en vägkorsning Företagarnas roadshow kommer till Danderyd Torsdag 22 september kl inbjuds du som är företagare i Danderyds kommun till ett program med Företagarnas roadshow och lunchmöte i Villa Pauli i syfte att skapa ett ännu bättre företagarklimat i Danderyd. Läs mer om hela programmet Företagarnas hemsida Sök på roadshow. För lunchen på Villa Pauli anmäler du dig på e-post till senast den 19 september. Tag med din e-post som lunchbiljett. Kontaktperson för mer information om arrangemanget: Kommunens kontaktperson för näringslivsfrågor: Per Molin, Företagarna i Danderyd Jan-Erik Alenbrand, kommunikationschef/näringslivschef , , Täby Danderyd Vallentuna Nyföretagarcentrum medverkar. 3

4 D a n d e r y d s A k t u e l l t Hallå där! Ny lekplatspolicy för Danderyds kommun Placering - tillgänglighet säkerhet - upplevelse Välkommen med frågor och synpunkter på kommunens lekplatser! Torsdag 22 september kl på Information Danderyd i Mörby centrum. Margret Welander, ansvarig för tekniska kontorets kundtjänst Varför en kundtjänst? Tekniska kontorets verksamheter berör dagligen de boende i kommunen och många frågor uppstår. Det handlar om avfallshantering, vatten och avlopp, park och natur, gator och trafik, småbåtshamnar och fastigheter. Syftet med kundtjänsten, som startade i februari 2011, är att ge kommuninvånarna snabbare och bättre service, ökad svarsfrekvens och minskad väntetid. En väg in - genom kundtjänsten - gör det enklare för kommuninvånarna. Kundtjänsten har kompetens att besvara många av frågorna direkt, kan skicka vidare felanmälan samt avgöra vilka ärenden som ska gå till en handläggare. Detta minskar känslan av att bli slussad hit och dit och bidrar till ökat förtroende för tekniska kontoret och kommunen. Vad har hänt sedan starten? Hittills har tekniska kontoret hanterat 470 ärenden med en genomsnittlig svarstid på 10 dagar. Detta kan jämföras med året innan då det registrerades 175 ärenden och den genomsnittliga svarstiden var 21 dagar. Kommunens hemsida har också förbättrats med information om den nya servicefunktionen både på startsidan och tekniska kontorets sida. Där finns en tydlig guidning om hur medborgarna ska ta kontakt med kundtjänsten. Dessutom har ett öppet hus med ansvariga handläggare från park- och natur ägt rum i Information Danderyd. Är ni nöjda med utfallet? Ja, men vi kan bli bättre. Vad kan förbättras ytterligare och framtida planer? Planerna är att handläggare från flera av verksamheterna inom tekniska kontoret ska bidra med sina specialistkunskaper genom att närvara i Information Danderyd vid några tillfällen per år. Då informeras kommuninvånarna om planerade aktiviteter för respektive verksamhetsområden och kan ställa frågor. Dessutom kommer vi att utveckla formerna för kundtjänsten så att politikerna kan få ta del av de antal och typ av ärenden som kommer in. Statistik över dessa har redovisats i tekniska nämnden. Jenny Pedersen Tekniska kontorets kundtjänst finns på Information Danderyd plan 4, Mörby centrum Öppet: måndagar och onsdagar kl Telefontid: måndag - fredag och , telefon Funderar du på att skaffa luftvärmepump? Innan du installerar din luftvärmepump är det viktigt att du samråder med dina grannar och med din installatör så att luftvärmepumpen får den bästa tänkbara placeringen för att minska risken att störa dina grannar. Mer information finns på Ny driftentreprenad för kommunala fastigheter Från den 1 september 2011 är YIT Danderyds kommuns nya driftentreprenör för de kommunala fastigheterna. Förändringen innebär ingen skillnad för hyresgästerna. Läs mer på 4

5 D a n d e r y d s A k t u e l l t Vill du minska bråk och konflikter med ditt barn eller tonåring? Föräldrakursen Komet kan vara en hjälp på vägen! Nästa kursstart blir 28 september för dig som har ungdomar år. Kursen är kostnadsfri och ges vid 9 tillfällen, ons. kl intill Mörby centrum. Sista anmälningsdag 21 september. Vill du veta mer? Kontakta Linda Birgersson eller Sabine Aspholm på eller ring För gruppen 3-11 år kontakta eller ring Läs mer på Anhörigstödet i Danderyds kommun Öppet café Välkomna till Information Danderyd i Mörby centrum för samtal och en kopp kaffe. Första torsdagen i varje månad kl Anhörigkonsulent Catherine Berglund finns på plats. Föreläsning 27/9 kl Dr Catherine Viotti föreläser om demens i Socialkontorets konferensrum på plan 6 i Mörby Centrum. Anmälan till Catherine Berglund eller e-post Nationella Anhörigdagen 5/10 kl Kevinge Seniorboende Edviksvägen 1. Kl Jacob Carlander föreläser: Att leva i två världar - om starka känslor som anhörig vid åldrandets sjukdomar. Kl 18.00: Jenny Lexhed föreläser: Det räcker inte med kärlek - om kasten mellan hopp och förtvivlan. Att leva med ett barn med funktionshinder. Anhörigstödsgrupperna Syn- och hörselkonsulenten och Fixaren har flyttat ihop! Du hittar oss på Kevinge Seniorboende Edsviksvägen 1D, nedre botten. Välkommen! Anhörigstödet Catherine Berglund eller Sol- Britt Österlund Syn- och hörselkonsulent Liselott Andersson Fixaren, BARNKRAFT Gruppträffar för föräldrar och barn med erfarenhet av psykisk ohälsa. Målet med Barnkraftgrupperna är att stödja föräldraskap och hjälpa barn och familjer att hantera sin situation. Vi diskuterar olika teman tillsammans med en gruppledare. Barnkraft är ett samarbete mellan Danderyds kommun och Prima vuxenpsykiatri. För mer informaton kontakta Birgitta Jonsson, Familjeteamet, tel Aladdin är Danderyds Stödgrupper för barn till föräldrar som dricker för mycket alkohol eller har något annat beroende. Vi startar en ny Aladdingrupp för barn mellan 8-11 år den 19 september. OBS! Platser finns kvar. Under hösten träffas vi en gång i veckan på måndagar mellan kl 16: Då behandlar vi olika teman, delar erfarenheter, leker och fikar. Kom och prova på och se om du trivs. Verksamheten är helt kostnadsfri För anmälan och mer information Cristina Sohl Stjernberg Kajsa Askesjö Vågar jag ta med mig nån kompis hem i morgon? Tänk om mamma har druckit Undrar om det finns fler som har det som jag.? 5

6 Skola på sommarlovet D a n d e r y d s A k t u e l l t Sommarlovet har gått in på sin andra vecka. Skolgården är helt tom och lätta moln far ovanför Mörbyskolan. Inne i skolan är det full aktivitet där ett tjugotal ungdomar pluggar engelska eller matte i sommarskolan som anordnas av kommunen. Eleverna kommer från, Fribergaskolan, Mörbyskolan och Danderyds gymnasium och har just gått ut 8:an, 9:an eller första året på gymnasiet. De är här för att öka sina kunskaper i ämnet och för en del handlar det om att göra nya tester som förhoppningsvis leder till ett godkänt betyg. Tove Swahn Sealy, engelsklärare på Mörbyskolan undervisar en grupp ungdomar som just avslutat sitt första år på Danderyds gymnasium. Stämningen i klassrummet är lugn, flitens lampa lyser och individuella aktiviteter är i full gång. - Sommarskolan är ett mycket bra erbjudande till eleverna. Det ger möjlighet till en mer individanpassad undervisning, där jag direkt som lärare kan ge varje elev övningar för att träna upp sin förmåga. Eleverna kan också få direkt feedback på sin insats, säger Tove. Vi sätter oss tillsammans i den lilla soffgruppen för att prata om hur sommarskolan varit. Det återstår bara två dagar med tester. Sen väntar sommarlovet på riktigt. Ungdomarna är helt överens över att de lärt sig mycket då undervisningen är koncentrerad på ett ämne och övningarna är anpassade till en själv. Möjligheten att få träna ordentligt på de moment man har svårast för och få hjälp och tips på hur man kan gå vidare. Det är också ett bra tillfälle för att ta ansvar för sin utbildning och motiveras till vidare studier. - Vill man bli fotbollsproffs så är engelskan ett måste, säger en av eleverna. Innan det är dags för en liten paus spelar alla spelet Word-game. Här gäller det att förklara ordet som står på kortet så att övriga kan gissa. Det är en härlig gruppdynamik med många glada skratt. - Innehållet i undervisningen har bestått av många olika delar. Varje dag har alla fått skriva en text i ett givet ämne. Jag har rättat direkt och eleverna har sedan fått skriva om texten för att få de nya kunskaperna att sätta sig i muskelminnet. Hörförståelse, konversation, grammatik och övningar för att öka ordförrådet är något vi också jobbat med. Varje dag har hemläxan bestått av att läsa ett kapitel i en bok för att få lite flyt i läsningen, säger Tove. Rasten börjar och jag önskar alla lycka till med testet imorgon. Karin Tegsten Fakta om Sommarskolan Det är första året som kommunen anordnar sommarskola även för 8:or och 9:or. Sommarskolan är till för elever som går i den kommunala skolan och genomförs i två olika perioder med olika kursinnehåll. Eleverna pluggar i två veckor mellan Helena Resele Tidén, som arbetar på produktionskontoret, står som kontaktperson och organisatör av Sommarskolan. Lärarna är rekryterade från de egna skolorna för att få högsta möjliga undervisningskvalitet. Sommarskolan planeras även för nästa år. En utveckling av denna kommer att arbetas fram utifrån årets utvärderingar. Information om pågående detaljplan för områden av riksintresse i Djursholm Den 19 april 2011 beslutade kommunstyrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att skapa ett skydd för kulturmiljöer i Djursholm som är av riksintresse. Skyddet ska om lagen tillåter innebära att byggnader inom dessa områden inte får rivas eller förvanskas och att inte heller tomter får förvanskas. Enligt 8 kap 23 gamla plan- och bygglagen (1987:10) samt 9 kap 28 nya plan- och bygglagen (2010: 900) får byggnadsnämnden besluta om anstånd med avgörande om bygglov till dess att ett pågående planärende avslutats. Om kommunen inte avgjort planärendet inom två år från det att ansökan om lov kom in till byggnadsnämnden, skall ansökan avgöras utan dröjsmål. Byggnadsnämnden kommer i enlighet med plan- och bygglagen att besluta om anstånd med avgörande om bygglov i alla ärenden inom riksintresseområdena. Undantag kan komma i fråga för åtgärder som är nödvändiga för underhåll av en byggnad, t ex ommålning eller fasadrenovering under förutsättning att underhållsarbetet utförs varsamt, med traditionella material och metoder, så att byggnadens karaktär inte förändras och dess kulturhistoriska värde inte förvanskas. Uppgifter om vilka fastigheter som omfattas av beslutet finns på kommunens hemsida eller på karta som kan beställas på Stadsbyggnadskontoret. 6

7 D a n d e r y d s A k t u e l l t Kultur och evenemang 15/9-16/ /9 Woo-Bock Lee ställer ut konstverk gjorda av åldrat koreanskt papper. Stocksunds bibliotek. Lör. 17/9 kl Svamputflykt i Rinkebyskogen. Samling parkeringsplatsen vid Knattegolfbanan. Info: Naturskyddsföreningen. Lör 17/9 kl Körkonsert i Danderyds kyrka med Sundsvalls och Danderyds kyrkokörer under Pernilla Backlund och Yamandú Pontvik. Sön. 18/9 kl Beskärning av fruktträd, föreläsning och praktik på Enebybergs gård. Mån. 19/9 kl Leif Olsson läser Tomas Tranströmer. Lars Hägglund spelar Franz Liszt. Djursholmsbibliotekets vänner. Medlemmar: biljetter på SOS-kiosken 10/9, ickemedlemmar: 14/9 (50:-). Tis 20/9 kl Siv och Gilbert Lann visar bilder och berättar från en resa i Amazonas. Enebykyrkan, Enebyberg. Ons 21/9 kl De mest älskade jazzsångerna med JazzMaTazz. Kevinge Värdshus. Entré: 35 kr inkl. förtäring. Tors. 22/9 kl Pimpa, den lilla hunden med röda prickar. Barnteater (2-5 år) med Teater Tittut på Enebybergs bibliotek. Förköp. Tors. 22/9 kl Lyzzna med Ingemar von Heijne i Djursholms kapell. Tors. 22/9 kl Black Swan. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds Gymnasium. Medlemsavgift /9 Susanne Kindvall visar sina verk på Djursholms bibliotek. Lör. 24/9 öppnar vi åter Djursholms bibliotek efter renoveringen. Anders Bergstrand, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, inviger kl Välkommen! Sön. 25/9 kl Härifrån till evigheten. Konsert på Träffpunkt Enebyberg med Janne Schaffer, Björn J:son Lindh m fl. Biljetter 200 kr. Ons 28/9 kl Åsa Husberg från Nobelmuséet berättar om fredspristagaren Wangari Maathai Kevinge Värdshus. Entré: 35 kr inkl. förtäring. Tors. 29/9 kl The Kings Speech. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds Gymnasium. Medlemsavgift. Fre. 30/9 kl Berättarhörna på Idalagården. Minnen från ett långt liv i Stocksund. Sällskapet Amorina. Lör. 1/10 kl Öppet arkiv under Stocksunds bibliotek. Amorina. Lör. 1/10 kl Utflykt till Tranholmen. Båttur och rundvandring. Sällskapet Amorina. 3-9/10 Miljövänliga veckan. Hav och fisk. Att välja fisk och skaldjur, utställning på Danderyds bibliotek. Naturskyddsföreningen. Tis. 4/10 kl Lars Werdelin, paleontolog och intendent vid Riksmuseet, ger oss en helhetsbild av människans utveckling. Träffpunkt Enebyberg. Ons 5/10 kl Melodier från film, radio och skiva framförs av Börje och Martina Wessman. Kevinge Värdshus. Entré: 35 kr inkl. förtäring. Tors 6/10 kl Musiken och livet. Rikard Karlsson berättar. IdalaTräffen. Idalagården, Stocksund. Entré: 35 kr inkl. förtäring. Tors. 6/10 kl Avsked. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds Gymnasium. Medlemsavgift. Enebyskolan 100 år: Sön. 9/10 kl Samtal om skolans utveckling i Enebyberg. Enebybergs gård. Enebybergs Gårds förening och Enebyskolan firar tillsammans /10 Utställning Enebyskolan 100 år. Enebybergs bibliotek 10 14/10 Öppet Hus i Enebyskolan. Info och Mån. 10/10 kl En orörd sträng Dag Hammarskjölds liv i haiku och fotografier. Kaj Falkman. Djursholmsbibliotekets vänner. Medlemmar: biljetter på biblioteket 1/10, ickemedlemmar 5/10 (50:-) /10 Haikuinspirerade målningar av Gunnar Zander på Djursholms bibliotek /10 Livets goda. Solweig Johansson visar akvareller på biblioteket i Mörby centrum. Ons 12/10 kl Marit Holgersson från Medeltidsmuséet berättar om livet på medeltiden. Kevinge Värdshus. Entré: 35 kr inkl. förtäring. Tors. 13/10 kl Igelkotten. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds Gymnasium. Medlemsavgift /10 kl Kultur och fest i Kulturbiennal Danderyd. Välj bland mängder av kittlande kulturevenemang. i dagarna tre. Konst, musik, litteratur och arkitektur visas i olika delar av Danderyd. Biennalen har sitt centrum vid Viktor Rydbergs Samskola som fyller 100 år. Fri entré. Mer info: Lör. 15/10 kl Tesalong Amorina på Stocksunds bibliotek. Aina och Lennart Lindberg om blommorna, affären och kunderna. Sällskapet Amorina. Närmare upplysningar hos respektive arrangör. Reservation för eventuella ändringar. Se även vår hemsida, 7

8 Gruppförsändelse till hushållen D a n d e r y d s A k t u e l l t Dojan Dagen i altorpskogen söndag 2/ , start kl Mörbybadet 25 år - Simma för Livet! Lördag 24 september firar Mörbybadet 25-årsjubileum. Som en del i firandet arrangerar Mörbybadet och WaterAid, som gör det möjligt för världens fattiga att få tillgång till rent vatten, ett sponsorsim, där du som medborgare har möjlighet att förbättra situationen i Mali ett av världens fattigaste länder. Arrangemanget är kostnadsfritt din insats består i att simma valfritt antal längder i Mörbybadet under Simma för Livet. Varje simmad meter räknas och genererar 3 öre till WaterAids projekt Ringar på vattnet i Mali. Ju fler meter som vi tillsammans simmar, desto mer pengar går oavkortat till WaterAids verksamhet Morgonsim för Wateraid Lek i vattnet för Wateraid Kul vattenpass för alla WaterAid presenterar sin verksamhet Eftermiddagssim för Wateraid Svenska livräddningssällskapet, Danderyds simklubb, Danderyds kommun - kultur & fritid och Simskoleverksamheten finns på plats. VÄLKOMNA! Vill du spela innebandy? A-laget i Danderyds SK innebandy återuppstår och vi söker nu spelare för alla platser. Vi tränar måndagar kl och onsdagar kl i Norrängsgårdens sporthall. Vid frågor kontakta lagledare Karl Hurtig, eller huvudtränare Mikael Grund, Prova på skridskor! Välkomna till Enebybergs ishall den 1/10 kl för att leka med vår skridskoskola. I våra olika grupper finns utmaningar för alla födda -08 eller tidigare. Mer info, för både gamla och nya åkare, finns på vår hemsida, Välkomna önskar konståkningssektionen, EIF! Kom med på en härlig familjedag i naturen! Gå vår tipspromenad, fylld av upplevelser och roliga stationer för alla åldrar. Träffa Skogsmulle Åka Linbana Balansbana Gissa bajset Knyta knopar Avsluta med kaffe, grillad korv och festis på ängen. Välkommen! Altorpskogen elljusspåret, start vid anslagstavlan Bråvallavägen/Ymervägen (tågstationen). Startavgift 20 kr/vuxen och 10 kr/barn. Medlemmar fri entré mot uppvisande av medlemskort. Skriv ditt liv! Skapa din skogstavla Grilla pinnbröd Allemansrätten Kluriga frågor längs med banan Vid tre tillfällen får du prova på att skriva självbiografiskt. Vi gör korta skrivövningar, läser och diskuterar våra texter, får tips och råd om hur man kan komma igång och gå vidare med skrivandet. Plats: Danderyds bibliotek, Mörby centrum Datum: 17/9, 1/10, 22/10. Tid: Ledare: Marja Bruzaeus. Pris: 600 kr Deltagarantalet är begränsat. Anmälan senast 16/9 till Danderyds bibliotek på tel alt. 90 DanderydsAktuellt Informationsblad utgivet av Danderyds kommun Kommunledningskontoret - Information Redaktion: Maria Djurskog, Jenny Pedersen, Karin Tegsten Ansvarig utgivare: Jan-Erik Alenbrand Adress: Djursholms slott, Box 66, Djursholm Tel (vx) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 13 oktober. Manusstopp den 23 september. 8

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

Danderyds. Valet i Danderyd 2014. Högt valdeltagande i Danderyds kommun. Nummer 6 oktober 2014. Läs mer på www.danderyd.se.

Danderyds. Valet i Danderyd 2014. Högt valdeltagande i Danderyds kommun. Nummer 6 oktober 2014. Läs mer på www.danderyd.se. Danderyds Nummer 6 oktober 2014 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Aktiviteter på Information Danderyd Sidan 3 Frukostklubben Sidan 3 Valet i Danderyd 2014 Högt valdeltagande i Danderyds kommun

Läs mer

Danderyds. Att enklare hitta till befintliga e-tjänster samt behov av att utveckla ännu fler.

Danderyds. Att enklare hitta till befintliga e-tjänster samt behov av att utveckla ännu fler. Danderyds Nummer 6 - oktober 2011 Förstudien om kommunens nya hemsida klar Syftet med förstudien var att få kunskap om hur en ny hemsida kan ge större nytta för invånare, företagare och förtroendevalda.

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

Danderyds. Klart för utbyggnad av Mörby centrum

Danderyds. Klart för utbyggnad av Mörby centrum Danderyds Nummer 7 november 2013 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Kommunfullmäktige i Danderyd beslutade den 21 oktober att godkänna förslaget till avtal med Diligentia om förnyelse och utveckling

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP Karolina Källoff karolina.kalloff@mah.se Studenthälsan DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20 Handikapprådet 2003-11-20 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna torsdagen den 20 november 2003 kl 19.00. Handikappföreningarna träffas kl 18.00 Anhörig-

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Danderyds Nummer 5 - september 2007

Danderyds Nummer 5 - september 2007 Danderyds Nummer 5 - september 2007 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Så styrs Danderyd Sidan 3 Har du upptäckt Insyn? Sidan 3 Sortera och återvinn Sidan 4 Nu har Information Danderyd öppnat.

Läs mer

Gustaf Stjernberg (c) Sivert Svärling (s) Anita Hillerström Vagli (m) Torun Hegardt (fp) Elie Slieman (kd) Inger Olsson Blomberg (m)

Gustaf Stjernberg (c) Sivert Svärling (s) Anita Hillerström Vagli (m) Torun Hegardt (fp) Elie Slieman (kd) Inger Olsson Blomberg (m) 1(5) Plats och tid Djursholms slott västra flygeln Paragrafer 224-234 ande Torsten Sjögren (m) Ersättare Gustaf Stjernberg (c) Sivert Svärling (s) Anita Hillerström Vagli (m) Torun Hegardt (fp) Elie Slieman

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Sportlovs- program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285

Sportlovs- program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285 Sportlovs- Nöjeshuset ******************************** program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285 Sportlovsöppet (bad) i Emmaboda Bad och Träningscenter Mån: 13:00

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober december 2015

Anhörigstöd Program oktober december 2015 Anhörigstöd Program oktober december 2015 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg.

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg. Höstlovskul vecka 44 Höstlovslediga barn är välkomna till Badhuset, Biblioteket, fritidsgårdarna, Parken och Söderslättshallen vecka 44! På programmet finns bland annat dans, innefotbollsturnering, gipsporträtt,

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015 nce a d Streets T es ta måla graffiti! C i irkus Tenn Bibl ning iotekets filmvis y skv ä M g Fifaturnerin ll med semlor FEBRUARILOV 2015 1 Här hittar du en massa roliga saker att göra under februarilovet.

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande...

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande... 1 Kungörelse Kungörelse om dagens sammanträde har varit anslagen på kommunens anslagstavla. Den har varit införd i DanderydsAktuellt, på kommunens hemsida och anslagen i Information Danderyd samt tillställts

Läs mer

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade Information om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 Denna information är en kortfattad information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor. Kontaktinformation

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

SPORTLOV. www.upplands-bro.se

SPORTLOV. www.upplands-bro.se SPORTLOV 2015 www.upplands-bro.se SPORTLOV PÅ KONSTSKOLAN CIRKUSSKOLA! VECKOPROGRAM: Måndag 23/2 kl 13.00 15.00 Smyckesverkstad: kom och gör ditt eget macraméarmband. Material finns på plats. Tisdag 24/2

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons Medlemsinfo Augusti 2015 Aktiviteter m m Bostad för era ungdomar? VIKTIGT möte för ANHÖRIGA till alla som vill flytta hemifrån de närmaste 5 åren!!! Tisdag den 13/10, klockan 18:30 20:30 i Grindtorpskyrkans

Läs mer

Sommarläger i Åsbro för dig som slutar årskurs 6 Träffa nya vänner, paddla kanot, teambuilding, mys vid lägerelden och mycket mer!

Sommarläger i Åsbro för dig som slutar årskurs 6 Träffa nya vänner, paddla kanot, teambuilding, mys vid lägerelden och mycket mer! 2014 RESOR Resa till Skara sommarland Dagsresa till Skara sommarland för sol, bad och äventyr Dag: 12 augusti Tid: 09.00-19.00 (avresa från Kumla busstation, kom i god tid) Ålder: 13 år och äldre, yngre

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet VECKOBLAD v. 11 2013 Till elever Veckans ordspråk: Om du kan gå, så kan du dansa. Om du kan prata, så kan du sjunga. Ordspråk från Zimbabwe Hej! Vi önskar våra 8:or en trevlig tillvaro ute i arbetslivet

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - maj 2011. DanderydsAktuellt fortsätter som fristående papperstidning

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - maj 2011. DanderydsAktuellt fortsätter som fristående papperstidning Danderyds Nummer 3 - maj 2011 DanderydsAktuellt fortsätter som fristående papperstidning I nummer 1 av årets DanderydsAktuellt publicerades en liten enkät med frågan hur medborgarna ville ha sin tidning

Läs mer

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl.

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl. På G i Kronoberg Riksläger i Stockholm 17-24 juli 2015 För alla som fyller 13 eller är äldre så finns möjligheten att följa med på årets riksläger där 4H:are från hela Sverige träffas och umgås. Lägret

Läs mer

Gäller på Café Prego Nyckeln, MDH Eskilstuna, Hus Väpnaren eller Café Prego Origo, MDH Västerås, Hus R

Gäller på Café Prego Nyckeln, MDH Eskilstuna, Hus Väpnaren eller Café Prego Origo, MDH Västerås, Hus R Gäller på Café Prego Nyckeln, MDH Eskilstuna, Hus Väpnaren eller Café Prego Origo, MDH Västerås, Hus R Med reservation för eventuella prisändringar och tryckfel. Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Elevparkering Elever får endast parkera på utmärkta P-platser (se bif. karta) Övervakning sker kontinuerligt! Högskoleprovet en andra chans Räcker dina betyg för att du ska komma in på högskolan? Om

Läs mer

Sommarlov i Ale 2015

Sommarlov i Ale 2015 Sommarlov i Ale 2015 Ridläger, Ale-Jennylunds ridklubb Dagridläger Kvälls- och helgkurser Ale- Jennylunds ridklubb har en mängd olika kurser och läger året om, information och anmälningsblankett om sommarens

Läs mer

Kulturprogram. Sommar 2008

Kulturprogram. Sommar 2008 Kulturprogram Sommar 2008 Musik på bruket Söndagen den 1 juni står Hällekis Musikkår åter som värd för den traditionella musikfestivalen Musik på bruket. I år är det 20:e gången som publiken bjuds på musik

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen 1(9) Datum Er Referens 2015-01-09 Rev. Handläggare Vår Referens Linda Warming ADM.2014.40 Stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för utformning av murar och plank, Landskrona stad ÄRENDEBESKRIVNING

Läs mer

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära,

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära, Org. nr 802 429-0820 (besöksadress) Östra Bangatan 3, 195 60 MÄRSTA, (postadress) Ylva Brolund, Rosersbergsvägen 34,195 71 Rosersberg) tel. 070 727 88 78 (ordförande) PlusGiro: 4793189-4, Mail: info@sigtuna.hjart-lung.se

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Vecka 11, 10/3-15/3 Vollsjö har öppet onsdag 17-21 och fredag 18-22 Lövestad har öppet tisdag 17-21 och torsdag 17-21

Läs mer

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

VECKA 8. Sjöbo kommun

VECKA 8. Sjöbo kommun VECKA 8 Sjöbo kommun Sportlovsprogrammet 2015 Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna kräver

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

SPORTLOV 2014 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 24-28 februari 2014

SPORTLOV 2014 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 24-28 februari 2014 SPORTLOV 2014 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 24-28 februari 2014 VAD VILL DU GÖRA? Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun MASSOR AV AKTIVITETER PÅ SPORTLOVET Sportlovet bjuder på sjudande aktiviteter

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt?

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt? RÄVNYTT v 22 Kalender v 22 Måndag 25 maj Kyckling- och pastasallad med Rhode Islandsås och mjukt bröd. Salladsbuffé. Dagen soppa. Tisdag 26 maj Krämig tomatsås med pasta. Salladsbuffé. Dagens soppa. Pedagogisk

Läs mer

Höstprogram 2015 ANHÖRIGLOTS. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd.

Höstprogram 2015 ANHÖRIGLOTS. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd. ANHÖRIGLOTS Höstprogram 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad Anhörig? En

Läs mer

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15. Augusti 2010 Familjedag för alla... Fri entré SidsjöBolagen i samarbete med Villaägarna i Sundsvall presenterar: EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.00 Början på en tradition...

Läs mer

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Socialtjänsten Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Extra fokus kommer vi under våren lägga på gruppen anhöriga till person med psykisk funktionsnedsättning. Detta gör vi med en serie föreläsningar,

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet

Senaste nytt från Anhörigstödet Senaste nytt från Anhörigstödet Augusti 2015 Till dig som är anhörig till någon närstående familjemedlem, släkting, god vän eller granne, vilken är långvarigt sjuk, har ett missbruk/beroende, är äldre,

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 20 On 27/1 Lå 09/10

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 20 On 27/1 Lå 09/10 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 20 On 27/1 Lå 09/10 Påminnelse om val Dina val av kurser till nästa läsår görs på Dexter

Läs mer

PROVA-PÅ SKATE, KICKBIKE, INLINES, BMX Ta med egen utrustning. #JIDDRAHEM Vi gör egna program i appen Jiddr och bjuder på fika.

PROVA-PÅ SKATE, KICKBIKE, INLINES, BMX Ta med egen utrustning. #JIDDRAHEM Vi gör egna program i appen Jiddr och bjuder på fika. 2015 SÖNDAG 25 OKTOBER NKF NIGHTSESH Nerikes Kickbikeförening arrangerar en kickbikenatt. Åkning, film, musik, häng m.m. Dag: 25-26 okt Tid: kl. 20.00-09.00 Plats: Aktivitetshuset Ålder: 12-19 år Max antal

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Danderyds. förvaltning med Douglas Lindström som chef. Den 1 januari i år anställdes fem inspektörer och två livsmedelsinspektörer

Danderyds. förvaltning med Douglas Lindström som chef. Den 1 januari i år anställdes fem inspektörer och två livsmedelsinspektörer Danderyds Nummer 1 - februari 2012 Miljö och hälsoskydd tillbaka i Danderyd Miljö- och hälsoskyddsnämnden med förvaltning är nu åter tillbaka i Danderyd efter att ha ingått i Södra Roslagens miljö och

Läs mer

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION Kansliet Kansliet har öppet mån, tis och tors kl. 9.00-15.30. Övriga tider finns telefonsvarare. Tel. 031-12 10 03. Mejl: goteborg.magotarm@telia.com Vår kanslist

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Ebersteinska gymnasiet Nr 6 On 26/9 Lå 12/13 Köer i matsalen För alla elevers trevnad: respektera era lunchtider så blir köerna i matsalen mindre. UTSKRIFT

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Personal Skolkataloger SYV informerar

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel 2015-05-20 1 (8) Måndag 25/5 Tisdag 26/5 Onsdag 27/5-16:00 Torsdag 28/5 Fredag 29/5 Promenad - Tjurasjö - Promenaden utgår från KIVI till Tjurasjö. Vi anpassar promenaden efter alla. 14:00 Kortspel Kubb

Läs mer

66 dagar långt sommarlov, hur fantastiskt är inte det?

66 dagar långt sommarlov, hur fantastiskt är inte det? Sommar 2015 66 dagar långt sommarlov, hur fantastiskt är inte det? Här kommer förslag på vad du och dina kompisar kan hitta på de här dagarna och kvällarna, alltifrån att spela minigolf gratis till att

Läs mer

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april)

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Dubbelkvarten - lunch och en bit kunskap? Dubbelkvartar för Ett friskare Sverige! På Campus i Östersund. http://www.miun.se/mittuniversitetet/nyheter/aktuellt/kalendarium/

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer