Besök kommunens hemsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besök kommunens hemsida www.danderyd.se"

Transkript

1 Nummer 5 - september 2011 Förstudien om ny hemsida presenteras den 20 oktober Under våren och sommaren har kommunen genomfört en förstudie för att undersöka hur en ny hemsida kan ge användarna större nytta än idag. Förstudien har genomförts bland annat genom gruppintervjuer med invånare och företagare, intervjuer med kommunalråden och oppositionsråd, workshops med kommunen förvaltningar och en enkätundersökning på nuvarande hemsida. Resultatet av förstudien och ett förslag på utformning av en ny hemsida kommer att presenteras som ett ärende för kommunstyrelsen arbetsutskott den 19 september. Informationsavdelningen planerar för en presentation av en prototyp på Information Danderyd och via nuvarande hemsida den 20 oktober. I samband med detta kan du träffa ansvarig projektledare på Information Danderyd och ställa frågor. Lyssna på kommunfullmäktige direkt via hemsidan I och med höstens första kommunfullmäktige den 26 september planerar kommunen att du ska kunna följa debatten och besluten via kommunens hemsida. Kommunen har upphandlat en ny tjänst för att tillgängliggöra sammanträdena via hemsidan, antingen direkt eller i efterhand. Om väljer att lyssna på sammanträdet i efterhand kan du exempelvis välja just de ärenden du är intresserad av. Brageskolans nya tillbyggnad invigd I slutet av 2009 godkände kommunfullmäktige förslaget om om- och tillbyggnad av Brageskolan. Bakgrunden till beslutet var att antalet barn i Enebyberg förväntas öka de kommande åren, och att dessa kommer att behöva beredas plats i F-6-skolor. Den 31 augusti invigdes så Brageskolans nya tillbyggnad i strålande solsken och med skolgården full av glada, flaggviftande barn. Skolan har nu fått ett tilllagningskök som ersatt det gamla mottagningsköket, en ny matsal samt fyra nya elevsalar. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Information om parkering Sidan 3 Företagarnas Roadshow kommer till Danderyd Sidan 3 Hallå där! Margret Welander, ansvarig för tekniska kontorets kundtjänst Sidan 4 Anhörigstödet Sidan 5 Skola på sommarlovet Sidan 6 Berätta vad du tycker om Danderyds kommun! Statistiska Centralbyrån, SCB, kommer att genomföra en medborgarundersökning med frågor om Danderyds kommun. Enkäten handlar om vad du tycker om kommunens service och verksamheter, hur det är att bo och leva i Danderyd samt hur dina möjligheter ser ut när det gäller att påverka och komma i kontakt med politiker och tjänstemän. Enkäterna har skickats ut till slumpvis utvalda personer. Resultatet ger viktig information till kommunens förtroendevalda och tjänstemän om vad du som bor i Danderyd är nöjd med och vad du tycker behöver förbättras. Vi hoppas att du som fått SCB:s enkätförfrågan kan ta dig tid att besvara frågorna då det är till stor hjälp för oss i vårt arbete. Ju fler som svarar desto bättre underlag till förbättringar. Resultatet kommer att redovisas på vår hemsida med länk till SCB:s rapport. En kortfattad redovisning kommer också att publiceras i DanderydsAktuellt. Kultur och evenemang Sidan 7 Skriv ditt liv! Sidan 8 Besök kommunens hemsida

2 Nästa fullmäktige Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 26 september kl i Banérsalen på Djursholms slott. Utsändningen finns utlagd på kommunens webbradio några dagar efter sammanträdet. Kungörelse Danderyds kommunfullmäktige sammanträder därefter följande dagar: 24 oktober, Djursholms slott november, Djursholms slott 12 december, Djursholms slott Föredragningslista och vissa handlingar finns på Insyn på Kompletta handlingar finns på Kommunledningskontoret på Djursholms slott. Allmänheten hälsas välkommen att närvara. D a n d e r y d s A k t u e l l t Axplock aktuella ärenden Från kommunfullmäktige den 13 juni Ny krisledningsplan Kommunfullmäktige antog en ny krisledningsplan för Danderyds kommun och fastställde inriktningsmål och verksamhetsmål för krisledningsarbetet. Anvisning av medel för ny sporthall Kommunfullmäktige beslutade att fastighetsnämnden tilldelas 42,4 miljoner kronor inklusive 2 miljoner kronor avsedda för projektering, för genomförande av nybyggnation av sporthall vid Mörbyskolan enligt ett basalternativ samt option 1 gymnastikhall. Ny plan- och bygglovstaxa 2011 Kommunfullmäktige beslutade att anta byggnadsnämndens förslag om ny plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa. Taxan gäller från och med 1 juli Nytt gruppboende för funktionsnedsatta Kommunfullmäktige beslutade att fastighetsnämnden tilldelas 21 miljoner kronor i medel för byggnation av gruppboende för funktionsnedsatta inom fastigheten Ekologen 1. Programarbete gällande Skogsgläntans förskola Kommunfullmäktige gav Fastighetsnämnden i uppdrag att, inom totala utgiftsramen om 45,5 miljoner kronor, genomföra nybyggnation av förskola på fastigheten Djursholm 2:371. Tekniska nämnden fick i sin tur uppdraget att se över möjligheten för en gångväg till förskolan från Enebyängen, samt utreda om Enebyängen kan fungera som parkering vid avlämning och hämtning. Läs mer på under rubriken Protokoll och beslut Välkommen till Danderydsgården Direktsändning från Bolsjoj i Moskva Söndag 9 oktober kl Bolsjojbaletten: Esmeralda av Cesare Pugni Entré 200:- eller 250:- med värdecheck i serveringen. Direktsändning från The Metropolitan Opera Lördag 15 oktober kl Anna Bolena av Gaetano Donizetti Entré 200:- eller 250:- med värdecheck i serveringen. Läs mer på Ny e-postadress till DanderydsAktuellt! Nu kan du nå redaktionen på 2

3 Parkeringsregler Var man får parkera i kommunen styrs av generella regler genom Trafikförordningen som gäller i hela Sverige och de lokala trafikföreskrifter som beslutas av Tekniska nämnden. Till de generella reglerna hör att du inte får stanna eller parkera så att fara uppstår eller att du hindrar eller stör trafiken i onödan. Du får heller inte parkera så att vägmärken eller trafiksignaler skyms. En grundregel i trafiken är att inte stanna eller parkera bilen så att du äventyrar trafiksäkerheten, försämrar framkomligheten eller orsakar fara. Genom att parkera i enlighet med parkeringsreglerna gör du det inte bara enklare och säkrare för dig själv, utan även för många andra. Färdtjänst, snöröjning, ambulanser, brandbilar är beroende av en god framkomlighet. Detta är också viktigt för fotgängare, och då särskilt synskadade, barn, äldre och människor med funktionshinder. D a n d e r y d s A k t u e l l t Information om parkering En generell regel genom trafikförordningen är att det är tillåtet att parkera på kommunens gator upp till 24 timmar, om inget annat anges. Men då måste du vara uppmärksam på att du inte står framför en in- och utfart eller står hindrande. Parkeringsövervakning Övervakning av parkeringsreglerna på gatumark sköts av parkeringsbolaget Q Park, som kommunen anlitat och har avtal med. Om du parkerar fel på gatumark kan du få en parkeringsanmärkning och måste då betala en felparkeringsavgift på 300 eller 700 kr beroende på grad av förseelse. Genom parkeringsövervakning eftersträvar Danderyds kommun en god efterlevnad av de generella reglerna i trafikförordningen och av de lokala trafikföreskrifterna. Parkeringsvakten jobbar för ökad säkerhet, framkomlighet och tillgänglighet i trafikmiljön. Generella regler genom Trafikförordningen som gäller i hela Sverige skyltas aldrig upp. Detta är något du som fordonsförare ska kunna och hålla dig uppdaterad om. Stannandeförbud som aldrig skyltas upp är till exempel: 1. I terräng 2. Stanna eller parkera 3. På eller inom ett avstånd mot färdriktningen av 10 meter före ett övergångsställe 4. I en vägkorsning Företagarnas roadshow kommer till Danderyd Torsdag 22 september kl inbjuds du som är företagare i Danderyds kommun till ett program med Företagarnas roadshow och lunchmöte i Villa Pauli i syfte att skapa ett ännu bättre företagarklimat i Danderyd. Läs mer om hela programmet Företagarnas hemsida Sök på roadshow. För lunchen på Villa Pauli anmäler du dig på e-post till senast den 19 september. Tag med din e-post som lunchbiljett. Kontaktperson för mer information om arrangemanget: Kommunens kontaktperson för näringslivsfrågor: Per Molin, Företagarna i Danderyd Jan-Erik Alenbrand, kommunikationschef/näringslivschef , , Täby Danderyd Vallentuna Nyföretagarcentrum medverkar. 3

4 D a n d e r y d s A k t u e l l t Hallå där! Ny lekplatspolicy för Danderyds kommun Placering - tillgänglighet säkerhet - upplevelse Välkommen med frågor och synpunkter på kommunens lekplatser! Torsdag 22 september kl på Information Danderyd i Mörby centrum. Margret Welander, ansvarig för tekniska kontorets kundtjänst Varför en kundtjänst? Tekniska kontorets verksamheter berör dagligen de boende i kommunen och många frågor uppstår. Det handlar om avfallshantering, vatten och avlopp, park och natur, gator och trafik, småbåtshamnar och fastigheter. Syftet med kundtjänsten, som startade i februari 2011, är att ge kommuninvånarna snabbare och bättre service, ökad svarsfrekvens och minskad väntetid. En väg in - genom kundtjänsten - gör det enklare för kommuninvånarna. Kundtjänsten har kompetens att besvara många av frågorna direkt, kan skicka vidare felanmälan samt avgöra vilka ärenden som ska gå till en handläggare. Detta minskar känslan av att bli slussad hit och dit och bidrar till ökat förtroende för tekniska kontoret och kommunen. Vad har hänt sedan starten? Hittills har tekniska kontoret hanterat 470 ärenden med en genomsnittlig svarstid på 10 dagar. Detta kan jämföras med året innan då det registrerades 175 ärenden och den genomsnittliga svarstiden var 21 dagar. Kommunens hemsida har också förbättrats med information om den nya servicefunktionen både på startsidan och tekniska kontorets sida. Där finns en tydlig guidning om hur medborgarna ska ta kontakt med kundtjänsten. Dessutom har ett öppet hus med ansvariga handläggare från park- och natur ägt rum i Information Danderyd. Är ni nöjda med utfallet? Ja, men vi kan bli bättre. Vad kan förbättras ytterligare och framtida planer? Planerna är att handläggare från flera av verksamheterna inom tekniska kontoret ska bidra med sina specialistkunskaper genom att närvara i Information Danderyd vid några tillfällen per år. Då informeras kommuninvånarna om planerade aktiviteter för respektive verksamhetsområden och kan ställa frågor. Dessutom kommer vi att utveckla formerna för kundtjänsten så att politikerna kan få ta del av de antal och typ av ärenden som kommer in. Statistik över dessa har redovisats i tekniska nämnden. Jenny Pedersen Tekniska kontorets kundtjänst finns på Information Danderyd plan 4, Mörby centrum Öppet: måndagar och onsdagar kl Telefontid: måndag - fredag och , telefon Funderar du på att skaffa luftvärmepump? Innan du installerar din luftvärmepump är det viktigt att du samråder med dina grannar och med din installatör så att luftvärmepumpen får den bästa tänkbara placeringen för att minska risken att störa dina grannar. Mer information finns på Ny driftentreprenad för kommunala fastigheter Från den 1 september 2011 är YIT Danderyds kommuns nya driftentreprenör för de kommunala fastigheterna. Förändringen innebär ingen skillnad för hyresgästerna. Läs mer på 4

5 D a n d e r y d s A k t u e l l t Vill du minska bråk och konflikter med ditt barn eller tonåring? Föräldrakursen Komet kan vara en hjälp på vägen! Nästa kursstart blir 28 september för dig som har ungdomar år. Kursen är kostnadsfri och ges vid 9 tillfällen, ons. kl intill Mörby centrum. Sista anmälningsdag 21 september. Vill du veta mer? Kontakta Linda Birgersson eller Sabine Aspholm på eller ring För gruppen 3-11 år kontakta eller ring Läs mer på Anhörigstödet i Danderyds kommun Öppet café Välkomna till Information Danderyd i Mörby centrum för samtal och en kopp kaffe. Första torsdagen i varje månad kl Anhörigkonsulent Catherine Berglund finns på plats. Föreläsning 27/9 kl Dr Catherine Viotti föreläser om demens i Socialkontorets konferensrum på plan 6 i Mörby Centrum. Anmälan till Catherine Berglund eller e-post Nationella Anhörigdagen 5/10 kl Kevinge Seniorboende Edviksvägen 1. Kl Jacob Carlander föreläser: Att leva i två världar - om starka känslor som anhörig vid åldrandets sjukdomar. Kl 18.00: Jenny Lexhed föreläser: Det räcker inte med kärlek - om kasten mellan hopp och förtvivlan. Att leva med ett barn med funktionshinder. Anhörigstödsgrupperna Syn- och hörselkonsulenten och Fixaren har flyttat ihop! Du hittar oss på Kevinge Seniorboende Edsviksvägen 1D, nedre botten. Välkommen! Anhörigstödet Catherine Berglund eller Sol- Britt Österlund Syn- och hörselkonsulent Liselott Andersson Fixaren, BARNKRAFT Gruppträffar för föräldrar och barn med erfarenhet av psykisk ohälsa. Målet med Barnkraftgrupperna är att stödja föräldraskap och hjälpa barn och familjer att hantera sin situation. Vi diskuterar olika teman tillsammans med en gruppledare. Barnkraft är ett samarbete mellan Danderyds kommun och Prima vuxenpsykiatri. För mer informaton kontakta Birgitta Jonsson, Familjeteamet, tel Aladdin är Danderyds Stödgrupper för barn till föräldrar som dricker för mycket alkohol eller har något annat beroende. Vi startar en ny Aladdingrupp för barn mellan 8-11 år den 19 september. OBS! Platser finns kvar. Under hösten träffas vi en gång i veckan på måndagar mellan kl 16: Då behandlar vi olika teman, delar erfarenheter, leker och fikar. Kom och prova på och se om du trivs. Verksamheten är helt kostnadsfri För anmälan och mer information Cristina Sohl Stjernberg Kajsa Askesjö Vågar jag ta med mig nån kompis hem i morgon? Tänk om mamma har druckit Undrar om det finns fler som har det som jag.? 5

6 Skola på sommarlovet D a n d e r y d s A k t u e l l t Sommarlovet har gått in på sin andra vecka. Skolgården är helt tom och lätta moln far ovanför Mörbyskolan. Inne i skolan är det full aktivitet där ett tjugotal ungdomar pluggar engelska eller matte i sommarskolan som anordnas av kommunen. Eleverna kommer från, Fribergaskolan, Mörbyskolan och Danderyds gymnasium och har just gått ut 8:an, 9:an eller första året på gymnasiet. De är här för att öka sina kunskaper i ämnet och för en del handlar det om att göra nya tester som förhoppningsvis leder till ett godkänt betyg. Tove Swahn Sealy, engelsklärare på Mörbyskolan undervisar en grupp ungdomar som just avslutat sitt första år på Danderyds gymnasium. Stämningen i klassrummet är lugn, flitens lampa lyser och individuella aktiviteter är i full gång. - Sommarskolan är ett mycket bra erbjudande till eleverna. Det ger möjlighet till en mer individanpassad undervisning, där jag direkt som lärare kan ge varje elev övningar för att träna upp sin förmåga. Eleverna kan också få direkt feedback på sin insats, säger Tove. Vi sätter oss tillsammans i den lilla soffgruppen för att prata om hur sommarskolan varit. Det återstår bara två dagar med tester. Sen väntar sommarlovet på riktigt. Ungdomarna är helt överens över att de lärt sig mycket då undervisningen är koncentrerad på ett ämne och övningarna är anpassade till en själv. Möjligheten att få träna ordentligt på de moment man har svårast för och få hjälp och tips på hur man kan gå vidare. Det är också ett bra tillfälle för att ta ansvar för sin utbildning och motiveras till vidare studier. - Vill man bli fotbollsproffs så är engelskan ett måste, säger en av eleverna. Innan det är dags för en liten paus spelar alla spelet Word-game. Här gäller det att förklara ordet som står på kortet så att övriga kan gissa. Det är en härlig gruppdynamik med många glada skratt. - Innehållet i undervisningen har bestått av många olika delar. Varje dag har alla fått skriva en text i ett givet ämne. Jag har rättat direkt och eleverna har sedan fått skriva om texten för att få de nya kunskaperna att sätta sig i muskelminnet. Hörförståelse, konversation, grammatik och övningar för att öka ordförrådet är något vi också jobbat med. Varje dag har hemläxan bestått av att läsa ett kapitel i en bok för att få lite flyt i läsningen, säger Tove. Rasten börjar och jag önskar alla lycka till med testet imorgon. Karin Tegsten Fakta om Sommarskolan Det är första året som kommunen anordnar sommarskola även för 8:or och 9:or. Sommarskolan är till för elever som går i den kommunala skolan och genomförs i två olika perioder med olika kursinnehåll. Eleverna pluggar i två veckor mellan Helena Resele Tidén, som arbetar på produktionskontoret, står som kontaktperson och organisatör av Sommarskolan. Lärarna är rekryterade från de egna skolorna för att få högsta möjliga undervisningskvalitet. Sommarskolan planeras även för nästa år. En utveckling av denna kommer att arbetas fram utifrån årets utvärderingar. Information om pågående detaljplan för områden av riksintresse i Djursholm Den 19 april 2011 beslutade kommunstyrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att skapa ett skydd för kulturmiljöer i Djursholm som är av riksintresse. Skyddet ska om lagen tillåter innebära att byggnader inom dessa områden inte får rivas eller förvanskas och att inte heller tomter får förvanskas. Enligt 8 kap 23 gamla plan- och bygglagen (1987:10) samt 9 kap 28 nya plan- och bygglagen (2010: 900) får byggnadsnämnden besluta om anstånd med avgörande om bygglov till dess att ett pågående planärende avslutats. Om kommunen inte avgjort planärendet inom två år från det att ansökan om lov kom in till byggnadsnämnden, skall ansökan avgöras utan dröjsmål. Byggnadsnämnden kommer i enlighet med plan- och bygglagen att besluta om anstånd med avgörande om bygglov i alla ärenden inom riksintresseområdena. Undantag kan komma i fråga för åtgärder som är nödvändiga för underhåll av en byggnad, t ex ommålning eller fasadrenovering under förutsättning att underhållsarbetet utförs varsamt, med traditionella material och metoder, så att byggnadens karaktär inte förändras och dess kulturhistoriska värde inte förvanskas. Uppgifter om vilka fastigheter som omfattas av beslutet finns på kommunens hemsida eller på karta som kan beställas på Stadsbyggnadskontoret. 6

7 D a n d e r y d s A k t u e l l t Kultur och evenemang 15/9-16/ /9 Woo-Bock Lee ställer ut konstverk gjorda av åldrat koreanskt papper. Stocksunds bibliotek. Lör. 17/9 kl Svamputflykt i Rinkebyskogen. Samling parkeringsplatsen vid Knattegolfbanan. Info: Naturskyddsföreningen. Lör 17/9 kl Körkonsert i Danderyds kyrka med Sundsvalls och Danderyds kyrkokörer under Pernilla Backlund och Yamandú Pontvik. Sön. 18/9 kl Beskärning av fruktträd, föreläsning och praktik på Enebybergs gård. Mån. 19/9 kl Leif Olsson läser Tomas Tranströmer. Lars Hägglund spelar Franz Liszt. Djursholmsbibliotekets vänner. Medlemmar: biljetter på SOS-kiosken 10/9, ickemedlemmar: 14/9 (50:-). Tis 20/9 kl Siv och Gilbert Lann visar bilder och berättar från en resa i Amazonas. Enebykyrkan, Enebyberg. Ons 21/9 kl De mest älskade jazzsångerna med JazzMaTazz. Kevinge Värdshus. Entré: 35 kr inkl. förtäring. Tors. 22/9 kl Pimpa, den lilla hunden med röda prickar. Barnteater (2-5 år) med Teater Tittut på Enebybergs bibliotek. Förköp. Tors. 22/9 kl Lyzzna med Ingemar von Heijne i Djursholms kapell. Tors. 22/9 kl Black Swan. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds Gymnasium. Medlemsavgift /9 Susanne Kindvall visar sina verk på Djursholms bibliotek. Lör. 24/9 öppnar vi åter Djursholms bibliotek efter renoveringen. Anders Bergstrand, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, inviger kl Välkommen! Sön. 25/9 kl Härifrån till evigheten. Konsert på Träffpunkt Enebyberg med Janne Schaffer, Björn J:son Lindh m fl. Biljetter 200 kr. Ons 28/9 kl Åsa Husberg från Nobelmuséet berättar om fredspristagaren Wangari Maathai Kevinge Värdshus. Entré: 35 kr inkl. förtäring. Tors. 29/9 kl The Kings Speech. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds Gymnasium. Medlemsavgift. Fre. 30/9 kl Berättarhörna på Idalagården. Minnen från ett långt liv i Stocksund. Sällskapet Amorina. Lör. 1/10 kl Öppet arkiv under Stocksunds bibliotek. Amorina. Lör. 1/10 kl Utflykt till Tranholmen. Båttur och rundvandring. Sällskapet Amorina. 3-9/10 Miljövänliga veckan. Hav och fisk. Att välja fisk och skaldjur, utställning på Danderyds bibliotek. Naturskyddsföreningen. Tis. 4/10 kl Lars Werdelin, paleontolog och intendent vid Riksmuseet, ger oss en helhetsbild av människans utveckling. Träffpunkt Enebyberg. Ons 5/10 kl Melodier från film, radio och skiva framförs av Börje och Martina Wessman. Kevinge Värdshus. Entré: 35 kr inkl. förtäring. Tors 6/10 kl Musiken och livet. Rikard Karlsson berättar. IdalaTräffen. Idalagården, Stocksund. Entré: 35 kr inkl. förtäring. Tors. 6/10 kl Avsked. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds Gymnasium. Medlemsavgift. Enebyskolan 100 år: Sön. 9/10 kl Samtal om skolans utveckling i Enebyberg. Enebybergs gård. Enebybergs Gårds förening och Enebyskolan firar tillsammans /10 Utställning Enebyskolan 100 år. Enebybergs bibliotek 10 14/10 Öppet Hus i Enebyskolan. Info och Mån. 10/10 kl En orörd sträng Dag Hammarskjölds liv i haiku och fotografier. Kaj Falkman. Djursholmsbibliotekets vänner. Medlemmar: biljetter på biblioteket 1/10, ickemedlemmar 5/10 (50:-) /10 Haikuinspirerade målningar av Gunnar Zander på Djursholms bibliotek /10 Livets goda. Solweig Johansson visar akvareller på biblioteket i Mörby centrum. Ons 12/10 kl Marit Holgersson från Medeltidsmuséet berättar om livet på medeltiden. Kevinge Värdshus. Entré: 35 kr inkl. förtäring. Tors. 13/10 kl Igelkotten. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds Gymnasium. Medlemsavgift /10 kl Kultur och fest i Kulturbiennal Danderyd. Välj bland mängder av kittlande kulturevenemang. i dagarna tre. Konst, musik, litteratur och arkitektur visas i olika delar av Danderyd. Biennalen har sitt centrum vid Viktor Rydbergs Samskola som fyller 100 år. Fri entré. Mer info: Lör. 15/10 kl Tesalong Amorina på Stocksunds bibliotek. Aina och Lennart Lindberg om blommorna, affären och kunderna. Sällskapet Amorina. Närmare upplysningar hos respektive arrangör. Reservation för eventuella ändringar. Se även vår hemsida, 7

8 Gruppförsändelse till hushållen D a n d e r y d s A k t u e l l t Dojan Dagen i altorpskogen söndag 2/ , start kl Mörbybadet 25 år - Simma för Livet! Lördag 24 september firar Mörbybadet 25-årsjubileum. Som en del i firandet arrangerar Mörbybadet och WaterAid, som gör det möjligt för världens fattiga att få tillgång till rent vatten, ett sponsorsim, där du som medborgare har möjlighet att förbättra situationen i Mali ett av världens fattigaste länder. Arrangemanget är kostnadsfritt din insats består i att simma valfritt antal längder i Mörbybadet under Simma för Livet. Varje simmad meter räknas och genererar 3 öre till WaterAids projekt Ringar på vattnet i Mali. Ju fler meter som vi tillsammans simmar, desto mer pengar går oavkortat till WaterAids verksamhet Morgonsim för Wateraid Lek i vattnet för Wateraid Kul vattenpass för alla WaterAid presenterar sin verksamhet Eftermiddagssim för Wateraid Svenska livräddningssällskapet, Danderyds simklubb, Danderyds kommun - kultur & fritid och Simskoleverksamheten finns på plats. VÄLKOMNA! Vill du spela innebandy? A-laget i Danderyds SK innebandy återuppstår och vi söker nu spelare för alla platser. Vi tränar måndagar kl och onsdagar kl i Norrängsgårdens sporthall. Vid frågor kontakta lagledare Karl Hurtig, eller huvudtränare Mikael Grund, Prova på skridskor! Välkomna till Enebybergs ishall den 1/10 kl för att leka med vår skridskoskola. I våra olika grupper finns utmaningar för alla födda -08 eller tidigare. Mer info, för både gamla och nya åkare, finns på vår hemsida, Välkomna önskar konståkningssektionen, EIF! Kom med på en härlig familjedag i naturen! Gå vår tipspromenad, fylld av upplevelser och roliga stationer för alla åldrar. Träffa Skogsmulle Åka Linbana Balansbana Gissa bajset Knyta knopar Avsluta med kaffe, grillad korv och festis på ängen. Välkommen! Altorpskogen elljusspåret, start vid anslagstavlan Bråvallavägen/Ymervägen (tågstationen). Startavgift 20 kr/vuxen och 10 kr/barn. Medlemmar fri entré mot uppvisande av medlemskort. Skriv ditt liv! Skapa din skogstavla Grilla pinnbröd Allemansrätten Kluriga frågor längs med banan Vid tre tillfällen får du prova på att skriva självbiografiskt. Vi gör korta skrivövningar, läser och diskuterar våra texter, får tips och råd om hur man kan komma igång och gå vidare med skrivandet. Plats: Danderyds bibliotek, Mörby centrum Datum: 17/9, 1/10, 22/10. Tid: Ledare: Marja Bruzaeus. Pris: 600 kr Deltagarantalet är begränsat. Anmälan senast 16/9 till Danderyds bibliotek på tel alt. 90 DanderydsAktuellt Informationsblad utgivet av Danderyds kommun Kommunledningskontoret - Information Redaktion: Maria Djurskog, Jenny Pedersen, Karin Tegsten Ansvarig utgivare: Jan-Erik Alenbrand Adress: Djursholms slott, Box 66, Djursholm Tel (vx) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 13 oktober. Manusstopp den 23 september. 8

Hur vill du utveckla centrala Danderyd?

Hur vill du utveckla centrala Danderyd? Danderyds Nummer 3 april/maj 2015 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Missa inte kommunens cykeldag! Sidan 2 Grävningsarbeten för nya elkablar Sidan 3 Städa naturligt! Sidan 4 Hur vill du utveckla

Läs mer

Danderyds. Valet i Danderyd 2014. Högt valdeltagande i Danderyds kommun. Nummer 6 oktober 2014. Läs mer på www.danderyd.se.

Danderyds. Valet i Danderyd 2014. Högt valdeltagande i Danderyds kommun. Nummer 6 oktober 2014. Läs mer på www.danderyd.se. Danderyds Nummer 6 oktober 2014 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Aktiviteter på Information Danderyd Sidan 3 Frukostklubben Sidan 3 Valet i Danderyd 2014 Högt valdeltagande i Danderyds kommun

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet:

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet: Danderyds kommun Ur innehållet: Danderyd i rätt riktning Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2006. Läs mer på sidan 4 Ny kommundirektör Läs mer på sidan 4 Förskola och skola Läs mer på sidan 5 Fältsekreterarna

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Danderydsbor www.danderyd.se Varmt välkommen till Danderyd! Foto: Anna Molander Jag vill önska dig varmt välkommen till Danderyd! Jag hoppas att du ska finna dig

Läs mer

aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN

aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN Danderyds Nummer 4 - juni 2004 aktuellt Kommunens öppettider i sommar Från och med 1 juni till och med 31 augusti har vi öppet 8.00-15.30. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Keramisk fris av

Läs mer

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2012 VAXHOLM Unikt samarbete för levande skärgård sid 4 Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen sid 8 Två nya rektorer på plats sid 16 Campus Vaxholm Vi

Läs mer

VAXHOLM. Julafton varje dag. Viktigt i. Skolan synliggör arbetslivet. Lärande för hållbar utveckling. Vaxholmsbor minns sin PRAO

VAXHOLM. Julafton varje dag. Viktigt i. Skolan synliggör arbetslivet. Lärande för hållbar utveckling. Vaxholmsbor minns sin PRAO Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 4 2014 VAXHOLM Skolan synliggör arbetslivet Lärande för hållbar utveckling Vaxholmsbor minns sin PRAO Julafton varje dag i Vaxholms återbruksaffär Så ser verkligheten

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Härliga höst! Vännäs kommun fortsätter att växa, vid halvårsskiftet hade befolkningen ökat med 30 personer, en utveckling som är mycket positiv.

Läs mer

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun

kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun Kommunens kvalitet i korthet Vännäs kommun har tillsammans med ca 130 andra kommuner deltagit i projektet

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 4, december 2012 Lomma Trygghet och säkerhet tema på mässa för seniorer Seniorers fallolyckor kostar samhället stora summor

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2007. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2007. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Danderyds Nummer 1 - februari 2007 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Danderyd bra på att redovisa kvalitet inom skola och hemtjänst Danderyd ligger på delad sjundeplats av landets samtliga

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8.

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8. vi på Tjörn Nr 3/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Elever lär sig umgås på nätet sid 16 Fast styrka hos Räddningstjänsten sid 8 Stort intresse för Almöstrand sid 5 Hitta ditt

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12 Årgång 43, nr 7, vecka 44 48 2008. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. Foto: Göran Lager Leffe - en profil i centrum sid 5 Foto: Peter Holstad Nytt om Väsjöområdet sid 6 Foto: Fredrik Lindby

Läs mer

Inga medeltidsdagar i år. Det blir inga medeltidsdagar vid Tyresö slott i år. Välkomna tillbaka 2014. Läs mer på tyreso.

Inga medeltidsdagar i år. Det blir inga medeltidsdagar vid Tyresö slott i år. Välkomna tillbaka 2014. Läs mer på tyreso. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 Inga medeltidsdagar i år Det blir inga medeltidsdagar vid slott i år. Välkomna tillbaka 214. Läs mer på tyreso.se/medeltidsdagar

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 4, 2012. Kompisar och grannar

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 4, 2012. Kompisar och grannar Länsförbundet i Stockholms län Nummer 4, 2012 Kompisar och grannar 2 Innehåll: 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11 12-13 14-18 19 20 Länsförbundet Ordförande har ordet Engagemang och solidaritet Vad är goda levnadsvillkor?

Läs mer

Ny vision visar vägen till Tjörns framtid sid 6 7

Ny vision visar vägen till Tjörns framtid sid 6 7 vi på Tjörn Nr 3/2015 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Ny vision visar vägen till Tjörns framtid sid 6 7 Verksamheten 2014 i korthet sid 4 5 Fototävling sid 2 FOTOTÄVLING Dela

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun

Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation från Ekerö kommun Mar Nr.01 2014 Ekerö har ett stort behov av familjehem och kontaktfamiljer. Familjehemssekreteraren Marie Möller berättar. Mer ekologiskt

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Många lyckade evenemang under lovet! Läs mer om turistsommaren på sidan 9. Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Läs mer