Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin"

Transkript

1 Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin verksamhet. Ett antal pensionärsföreningar i Göteborg och omkringliggande områden samlades denna dag för att diskutera och besluta om bildande av en riksorganisation för pensionärer. Man utsåg en styrelse och antog ett stadgeförslag. Det fastslogs i ett uttalande att organisationen skulle vara politiskt helt neutral. Den nya organisationen kallades Göteborgs Folkpensionärers Förening och blev grunden till det året därpå bildade Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF). Detta namn bibehölls fram till förbundsstämman 1986 då namnet ändrades till Sveriges Pensionärsförbund (SPF). Medlemstalet vid starten beräknas till omkring Under de närmaste åren spreds verksamheten och föreningar anslutna till SFRF bildades huvudsakligen i Mellansverige och Norrland. Så småningom spred sig verksamheten också söderut anmäldes 10 nya föreningar i Halland och i Kronobergs län. Samma år, den 12 november 1956, bildades den första föreningen i Skåne. Under medverkan av förbundsordförande Carl Berntsson kallade man i Degeberga till ett sammanträde för bildande av en pensionärernas förening. Efter ett föredrag av förbundsordföranden förklarade sig de 1

2 närvarande villiga att bilda en förening ansluten till SFRF. 47 personer anmälde sig som medlemmar. Till ordförande utsågs Reinhold Mattsson, som även fungerade som sekreterare. Årsavgiften fastställdes till 3 kronor, varav 90 öre gick till riksförbundet. Föreningens verksamhet fortsatte och medlemsantalet steg förhållandevis snabbt och uppgick 1959 till 147. Det skulle emellertid dröja ända till 1963 innan nästa förening bildades i Skåne. Distriktsindelning För att stärka organisationen inom SFRF började man så småningom sammanföra föreningar i olika delar av landet till distrikt. Helt naturligt skedde detta först i mellersta och norra Sverige. I södra Sverige bildades 1956 Hallands distrikt och 1959 kom turen till Kronobergs distrikt. 6:e (sydsvenska) distriktet sammankallades till ett sammanträde i Degeberga för överläggningar om bildandet av ett sydsvenskt distrikt omfattande Skåne, Blekinge och delar av Kronobergs län. Vid sammanträdet medverkade ett ombud från Brösarp, tre från Karlshamn, ett från Kivik, två från Diö (Kronoberg), två från Degeberga och två från Arlöv-Åkarp. Diskussion uppstod om distriktets omfattning. Förutom det ursprungliga förslaget, framfördes förslag att distriktet skulle omfatta endast Skåne och Blekinge samt ett förslag om endast Skåne. Mötets beslut blev emellertid att föreslå ett sydsvenskt distrikt, nr 6 omfattande del av Kronobergs län, Blekinge och Skåne med start l januari Vid Degebergas Folkpensionärsförenings kvartalsmöte de 22 november

3 redogjorde ordföranden Reinhold Mattsson för förslaget och meddelade att distriktet skulle bildas vid ett sammanträde i Forsakar den 25 november. Vid mötet fattades det formella beslutet om bildandet av SFRF:s sjette distrikt. Till ordförande utsågs Åke Lundevall, Karlshamn och till vice ordförande Reinhold Mattsson från Degeberga. Vid denna tidpunkt fanns det i Blekinge endast en förening, Karlshamn, och i Skåne förutom Degeberga två nyligen bildade föreningar i Brösarp och Kivik. Från Kronobergs län anmäldes en förening från Diö. Någon mer förening anmäldes aldrig från detta län till 6:e distriktet och 1973 anmälde föreningen sitt utträde för att fr.o.m. den 15 november övergå till PRO. Till detta 6:e distrikt fördes sedermera även Kalmar län men 1964 fanns där ännu ingen förening. Från denna blygsamma början med fyra föreningar och 483 medlemmar skedde det en snabb utveckling och redan efter fem år omfattade distriktet 39 föreningar (varav 33 i Skåne) med 2563 medlemmar (1968 i Skåne). Vid distriktsstämman 1968 förelåg ett förslag från Degeberga att distriktet skulle delas och Skåne bilda ett eget distrikt. En utredningskommitté tillsattes, men förslaget avvisades vid en ordförandekonferens i oktober samma år. Föreningsbildningen och medlemsantalet ökade emellertid med oförminskad kraft. Då distriktet firade sitt 10-årsjubileum i samband med pensionärsdagen i Degeberga 1974, framförde förbundsordförande Vilhelm Tell sina lyckönskningar till att Sydsvenska distriktet med ca 6000 medlemmar nu utvecklats till det största i landet. Vid 1976 års distriktsstämma, som hölls i Hässleholm, framlades ånyo förslag om en delning av distriktet. Denna gång hade förslaget föregåtts av en enkät bland distriktets föreningar. Av de 55 föreningarna hade 3

4 49 röstat för en delning. Ett flertal olika förslag förelåg rörande de nya distriktens omfattning. För Skånes del stod frågan om hela Skåne skulle utgöra ett dis-trikt eller om Malmöhus och Kristianstads län skulle bilda separata distrikt. 29 föreningar röstade för ett enat skånedistrikt medan 20 skulle föredra skilda länsdistrikt. Vid distriktsstämman redogjorde distriktsordföranden Svante Millqvist för omröstningens resultat och för de förhandlingar, som förts beträffande distriktets ledning. Detta resulterade slutligen i ett förslag att från den l januari 1977 skulle Skåne utgöra ett distrikt och Blekinge och Kalmar ett distrikt. Detta blev också distriktsstämmans beslut. Skånedistriktet Skånedistriktet, som alltså fungerade från ingången av 1977 omfattade vid denna tidpunkt 60 föreningar med totalt 5524 medlemmar. I dag, vid Skånedistriktets 30-årsjubileum, är vi 150 föreningar och medlemmar. Då var de största föreningarna Kristianstad (387 medlemmar), Lund (327), Helsingborg (299), Malmöhus (285), Hässleholm (245), Kullabygden (230) och Degeberga (225). Till år 2007 har Kristianstad behållit sin ledarplats (904 medlemmar). Sedan är det lite förändringar, Ystad (863), Ängelholm (734), Hässleholm (713), Höör (708) och Bjäre (683) Fram till 1982 gick föreningsbildningen och ökningen av det totala medlemsantalet parallellt med ett genomsnittligt medlemsantal per förening på c:a 100. Från denna tidpunkt har samtidigt som antalet föreningar ökat med oförmin- 4

5 skad hastighet antalet medlemmar per förening ökat, för att nu uppgå till ett medeltal närmare 200 medlemmar per förening. Efter 1999 har några föreningar försvunnit men i gengäld har medlemsantalet per förening ökat till nära 230. Av ovanstående kan man alltså se att distriktet hade 60 föreningar med ca medlemmar vid ingången av 1977 för att 21 år senare ökat till 156 föreningar med medlemmar för att sedan reduceras beträffande föreningarnas antal ha minskat till 150 men medlemsantalet, vilket är det väsentliga, ökat till medlemmar. Man kan konstatera, att såväl ökningen av antalet föreningar som antalet medlemmar var mycket bra. Nära 230 medlemmar per förening i snitt. Vad har då hänt med föreningsutvecklingen under de här 30 åren? Jo, medlemsutvecklingen har varit ökande medan antalet föreningar har minskat något och är nu 150 stycken. Vad beror då detta på? Man kan nog säga att omflyttningen av befolkningen i Skåne har varit en bidragande orsak. Små föreningar kan ha svårt att rekrytera nya medlemmar, varför sammanslagning av föreningar har gjorts. Tiderna har också förändrats. Det finns många utbud av aktiviteter att välja på, i synnerhet i städerna. I detta sammanhang kan också nämnas att det finns 36 föreningar som har under 100 medlemmar och att det finns 13 föreningar med över 600 medlemmar. Vad gör vi då i distriktet för att uppmuntra eller främja rekrytering? Föreningarna delas upp i fem grupper i storleksordning. Den bäst rekryterande föreningen inom varje grupp erhåller kronor i premie. 5

6 SPF Skånedistriktet verkar som ett mellansteg mellan förening och förbund. En ordförandedag om året anordnas, som är förlagd till olika platser i Skåne. Distriktsmästerskap i golf, boule, bowling och bridge genomföres med föreningars hjälp. Sångarträffar anordnas på initiativ av föreningar. Till sist, varför ger vi nu ut en skrift om SPF Skåne? Diskussioner har förts inom styrelsen om vi på något sätt skulle celebrera distriktets 30 år. Vi stannade vid att göra en samlad skrift. Kanske kan den här komma till nytta när det uppstår diskussion om distriktets historia hittills. Det är vår förhoppning att det blir så. Distriktsordförande SPF Skåne Vår förste distriktsordförande var Carl Elmhagen, Dalby Elmhagen var samtidigt v. ordförande i förbundsstyrelsen i nio år, varigenom Skånedistriktet redan från början fick nära kontakt med förbundsstyrelsen. 6

7 1986 tillträdde Arthur Andersson från Höganäs som svingade klubban till Därefter kom Eric Boo från Hässleholm som styrde åren var det tid för regeringsskifte. Då tillträdde vår nuvarande distriktsordförande Knut-E Magnusson. 7

8 Ekonomiskt stöd till distriktsverksamheten 6:e distriktet fick ekonomiskt stöd för sin verksamhet från landstingen i Kristianstads och Malmöhus län från och med En ansökan om liknande anslag från Blekinge läns landsting avslogs med motiveringen att man redan beviljat anslag till Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och att man inte avsåg att lämna anslag till mer än en pensionärsorganisation. Beslutet överklagades men avslogs igen och först efter en skrivelse till Konungen 1969 ändrade landstinget sitt beslut och beviljade anslag från Sedan verksamhet kommit igång i Kalmar län erhölls anslag även därifrån från Efter distriktsdelningen har de ekonomiska anslagen till Skånedistriktet fortsatt från de båda skånelandstingen. Dessa anslag från landstingen har hela tiden utgjort en väsentlig del av distriktets inkomster och har i hög grad gjort det möjligt att bedriva verksamheten på ett tillfredsställande sätt. De första anslagen som beviljades var 1966 ett anslag från Kristianstads läns landsting på 4,000 kronor och 1967 från Malmöhus på 8,000 kronor då Skånedistriktet började sin verksamhet hade anslagen stigit till 40,000 och 27,000 kronor från resp. Malmöhus och Kristianstad län och har därefter successivt stigit för att sedan 1995 uppgå till 355,000 och 180,000 från de båda Skånelänen. Sedan dess har länsindelningen ändrats och vi har istället fått Region Skåne. För år 2006 fick vi 684,000 från Region Skåne till vår distriktsverksamhet. Förutom anslaget från Regionen har Studieförbundet Vuxenskolan för år 2006 bidragit med

9 Samarbete med studieförbunden 6:te distriktet inledde redan i början av sin verksamhet ett samarbete med olika studieförbund. Det var i första hand det liberala studieförbundet LiS under ledning av Sven Erik Karlsson, som bistod distriktet både i arbetet att bilda nya föreningar och i distriktets studieverksamhet. Vid ett sammanträde initierat av LiS utsågs 1965 en samarbetskommitté med tre ledamöter från LiS och tre från SFRF LiS sammanslogs 1967 med Svenska Landsbygdens Studieförbund (SLS) till Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och sedan SFRF på riksnivå 1975 skrivit ett avtal om samarbete med SV etablerades ett samarbete också mellan 6: e distriktet och SV. Det framhölls dock att avtalet inte gav SV någon monopolställning utan att det stod varje förening fritt att söka samarbete med vilket eller vilka studieförbund de ville. SV blev emellertid det studieförbund med vilket ett organiserat samarbete etablerades både på riks- och distriktsnivå och som även gav de lokala föreningarna hjälp och stöd i deras arbete. Vid distriktets årsstämma 1968 i Hässleholm redogjorde S. E. Karlsson, som blivit studierektor vid SV, för samarbetet mellan SFRF och SV, och vid ordförandekonferens i oktober samma år klargjorde han för möjligheterna för samarbete med distriktet. Under 1969, då han fått tjänst som rikskonsulent tjänstgjorde han vid sidan av sin ordinarie tjänstgöring även som studieledare inom 6:e distriktet med ansvar för uppläggning och genomförande av dess omfattande kurs- och studiecirkelverksamhet. Samma år engagerade SFRF också fru Britt Hansson, Lund, som studiekonsulent för Skåne, ett arbete som hon med 9

10 stor framgång fortsatte med till Hennes uppgift var att hjälpa till med bildandet av nya föreningar att planera och leda den av distriktet bedrivna utbildnings- och studieverksamheten samt att hjälpa de lokala föreningarna med att planlägga och genomföra deras studieprogram. Efter hennes bortgång 1984 övertogs distriktets studieansvar av styrelsens sekreterare Alma Hansen, Vollsjö, som i intimt samarbete med den studieansvarige från SV, framför allt Ulla Bylund genomförde dessa arbeten fram till 1993, då distriktets del av ansvaret övertogs av Ebba Skjöld, Åkarp. Studieverksamheten i samarbete med SV har ända från början varit en väsentlig del av 6:e distriktet såväl som Skånedistriktets. Under de första åren då antalet föreningar var litet koncentrerade man sig på kurser om föreningshandledning. Under ett antal år hölls sådana tvådagarskurser i anslutning till distriktets årsstämma. Eftersom SV stod för resekostnaderna för kurs-deltagarna blev distriktets resekostnader i samband med stämman därigenom mycket låga. Med stigande antal föreningar blev deltagarantalet större och efter några år blev det allt för ohanterligt att koppla stämmorna med kurser. Handledarkurser hölls därefter separat och fördelades på olika platser. Man började också arrangera kurser i olika ämnen, som kunde stimulera till studiecirklar i de lokala föreningarna. Sådana ämnen var Tre diktare - Vår förening - År med innehåll - Skillingtryck och gamla visor - Vår sociala miljö - Att vara pensionär i dagens samhälle - Att producera och konsumera information etc. I takt med SFRF:s tillväxt ökade utbildningsbehovet i betydelse. Kurserna spelade också en stor roll som inspirationskälla och utgjorde en värdefull kontaktyta mellan distrikt och föreningar. Verk- 10

11 samheten utvecklades med speciella funktionärskurser för ordförande, sekreterare, kassör och revisorer, studieledare, reseledare, valberedningsledamöter och KPR-ledamöter, rekryteringsansvariga och informationsansvariga. Informationskurser har anordnats i olika aktuella pensionärsfrågor som Det nya pensionssystemet - Sjukvård och äldreomsorg Skatteomläggningen och Pensionärsberedningens slutbetänkande - Kris i vården kom en kurs för sångledare med på programmet och ett par år senare började man ordna sångarträffar liksom gymnastikträffar, vilka senare återkommit årligen på en eller ett par platser med mycket stor anslutning. Sedan Skånedistriktet började fungera har denna kursverksamhet stadigt stegrats. Redan i slutet av 1970-talet kom antalet kurser upp till 10 per år och fortsatte sedan att stiga, så att man 1990 nådde 20 stycken. Intresset för denna verksamhet har varit stor hos de lokala föreningarna och många år har mer än 1500 medlemmar deltagit i distriktets kurser. Sedan Studieförbundet Vuxenskolan Skåneregionen 1991 förvärvade en kursgård i Hörby har en stor del av distriktets kurser förlagts dit. Det har stora fördelar eftersom här finns tillgång till väl utrustade sammanträdeslokaler, bespisningsmöjligheter och övernattningsmöjligheter för flerdagskurser. SV äger numera inte Kursgården i Hörby, men SPF förlägger fortfarande till största delen sina kurser där eftersom Hörby ligger geografisk bra till i Skåne. Utbudet av kurser har genom åren utökats samtidigt som det traditionella utbudet har bibehållits som till exempel funktionärskurser. Datakurser i olika former har varit populära, då inte minst att göra en enkel hemsida. 11

12 Andra kurser som har tillkommit genom åren är kurser för föreningarnas hörselombud, trafikansvariga och friskvårdsansvariga. Under 2004 påbörjades utbildningarna Ett steg till för föreningarnas styrelse. Intresset för kurserna har varit stort och det är idag många föreningar som gått denna utbildning. Idén med Ett steg till är enkel och har ett överskådligt upplägg där deltagarna ser över nuläget samt utvecklar och planerar för framtiden. I kursupplägget ingår en uppföljningsdag efter ca ett år. Lite mer udda kurser som har genomförts de senaste 10 åren är Argumentations- och sammanträdesteknik, Att bli ensam, Hjärt- och lungräddning, Marknadsföring, Om läkemedel samt Pensionärs och försäkringsfrågor. I samarbete med BOJ ( Brottsofferjourernas Regionråd Halland och Skåne) har genomförts kurser angående våld och brott mot äldre. En kurs med temat grönare skog har anordnats i samarbete med Skogsvårdsstyrelsen. För enbart ledare har det bland annat varit kurser i Line dance och Folkligdans, grundläggande cirkelledarutbildning samt Skånsk dialektdiktning. Flera cirkelledarutbildningar har genomförts i samarbete med Skånes Hembygdsförbund, som t.ex. Bilder av ett sekel och Skånska godsmiljöer. Kurserna har genomförts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Skåneregionen som till en del också har bekostat de samma. Arbetet med planering, inbjudan och själva genomförandet av kurserna har de senaste tio åren skett i samarbete mellan studieansvarige Anne-Christine Frick från SVs Skå- 12

13 neregion och berörda styrelseledamöter inom respektive ansvarsområden i SPFs distriktsstyrelse. Anne-Christine Frick är sedan 1997 adjungerad styrelseledamot i SPFs distriktsstyrelse. När det gäller den lokala verksamheten som SPF föreningarna driver i samarbete med SV i Skåne, så har det de senaste åren genomförts drygt 1100 studiecirklar med ca deltagare per år, knappt 1000 kulturprogram med ca deltagare per år samt ca 100 kurser i annan gruppverksamhet med ca deltagare per år. Det har genomförts flest studiecirklar inom dans-, teater- och musikområdet tätt följt av historia, data, folkhälsa och hantverk. Kansli, lokal och personal Under de första verksamhetsåren disponerade 6-te distriktet inga egna kanslilokaler. Expeditionsarbetena sköttes i styrelseledamöternas privatbostäder och styrelsemötena hölls på restauranger och andra lämpliga lokaler i anslutning till olika lokala föreningar. Längre fram framför allt sedan pensionärskonsulent anställts, ställde Studieförbundet Vuxenskolan arbetsplatser till förfogande i sina lokaler fick det nybildade Skånedistriktet genom lands-tingsanslag ekonomiska möjligheter att hyra egen expeditionslokal på Klostergatan i Lund. Konsulenten fick därigenom en ostörd och trivsam arbetsplats och styrelse och arbetsutskott ett eget rum för sammanträden. Lokalerna blev dock snart för små och 1982 bytte man till en större lägenhet i samma hus. Med det ökade antalet föreningar inom distriktet ökade arbetsbördan på kansliet och sedan på grund av 13

14 konsulentens sjukdom styrelsens sekreterare måste överta ansvaret för kursverksamheten anställdes ett biträde på halvtid, vilket möjliggjorde daglig bemanning på kansliet anställdes ett extra biträde också detta på halvtid utökades personalen med en informations-sekreterare på halvtid. Dennes uppgift var att intensifiera informationen till föreningarna genom föredrag, och kurser i informationsteknik, hålla kontakt med pressen, medarbeta i Veteranposten, samt formulera distriktets motioner till förbundet och utforma årsberättelsen. Denna tjänst drogs in 1993 och arbetsuppgifterna togs över av övrig kanslipersonal och olika styrelseledamöter flyttades kansliet från Lund till Höör, där man fått rymligare och mer ändamålsenliga lokaler. Under de fyra sista åren har förbundet flyttat arbetsuppgifter från förbundet till distrikt och föreningar. Försäkringsärenden har flyttats dit där de hör hemma dvs. försäkringsbolaget. Medlemsregistreringen skall skötas av föreningarna. Inskolning och hjälp till de föreningar som saknar resurser skall komma från distriktet. Även bokföringen går mer och mer över till data-bokföring även detta med stöd från distriktet. Personalstyrkan under 2006 har utgjorts av en deltidstjänst (70%) och en timanställd kassör som dessutom varit IT-ansvarig och skött det centrala medlemsregistret e-post och understödet till föreningarna. Denna bemanning har visat sig vara otillräcklig och därför måste personalstyrkan utökas med det snaraste. 14

15 Distriktets sammankomster Alltsedan verksamheten började i 6:e distriktet har distriktsstämma hållits årligen. Till dessa inbjuds delegater från samtliga föreningar inom distriktet. Stämmorna har hållits på olika platser inom distriktet, dock har samtliga, även under 6:e distriktets tid hållits i Skåne. Den första stämman, 1965, hölls i Kristianstad. Av de 34 hittills hållna stämmorna har ytterligare tre hållits i Kristianstad (två av dem på Bäckaskogs slott), tre har hållits i Hässleholm, två i vardera Tyringe och Ystad och en gång i Osby, Frostavallen, Åstorp, Munka Ljungby och Helsingborg. Med det allt mer stigande antalet stämmodeltagare har kraven på lokalernas storlek och kringservice ökat. Detta har gjort att man utnyttjat Medborgarhuset i Eslöv inte mindre än fjorton gånger och Star Hotel i Lund fyra gånger. Stämman 1998 hölls i Helsingborgs Konferenscenter. Vid dessa stämmor har programmet förutom stadgeenliga årsstämmoförhandlingar upptagit allmän information om distriktets verksamhet och föredrag och diskussioner rörande aktuella pensionärsfrågor. Under den första perioden fram till Södra distriktets delning 1976, deltog regelbundet förbundsordföranden, först Viktor Törnberg och från 1975 Vilhelm Tell i dessa distriktsstämmor och lämnade information angående förbundets verksamhet på riksnivå. Distriktet har sedan 1966 varje år organiserat en pensionärsdag under sommaren, vanligen i augusti månad. Avsikten var från början att samla medlemmar från olika delar av distriktets verksamhetsområde och göra verksamheten känd i vidare kretsar. Under och 70-talen hölls dessa pensionärsdagar på olika platser inom distriktet 15

16 Programmet, som inleddes med någon form av gudstjänst, innehöll musikunderhållning, ofta militärmusik, föredrag och informationer om aktuella pensionärsfrågor samt olika former av underhållningsprogram. Från 1980 under en tioårsperiod framåt förlades samlingen till Frostavallen i Höör med traditionellt program. Det var god respons från föreningarna och man hade vanligen upp mot 1000 deltagare utformades pensionärsdagen som distriktets 25-årsjubileum, som hölls i Malmöparken Amiralen i Malmö. Biskop Olle Nivenius inledde och högtidstalare var förbundsordförande Nils Carlshamre. Därpå följde två sammankomster i Kristianstad och från 1992 har pensionärs-dagana hållits på Jägersbo vid Höör, nu under namn av SPF-dagar. Man har under denna tid sökt skapa ett lättsammare program. Den inledande gudstjänsten har tagits bort. Det har varit kortare informationsanföranden och apelier, och mera av högklassig underhållning samt dans. Medlemsintresset har emellertid minskat och deltagarantalet har successivt sjunkit så att det 1997 var endast 200 deltagare. För att öka intresset ordnades under 1998 tre SPF-dagar på olika platser i Skåne. I Ekebo den 14 maj, Seniordag på Sofiero den 9 juni och den 12 augusti i Åhusparken. I samband med förbundskongressen 1999 på Sofiero firades, av någon konstig anledning, att det var 35 år sedan 6:e distriktet bildades. Detta gick i graven samtidigt med 1976 års utgång. Det var under alla förhållanden stor folkfest med sjung och gung över hela slottsparken. Efter detta har inga SPF-dagar anordnats centralt. Däremot har flera föreningar anordnat pensionärsdagar lokalt med skiftande program. 16

17 Landstingens Pensionärråd, LPR. I SFRF:s handlingsprogram från De tio frågorna - formulerades mål och inriktning för förbundets verksamhet. En av punkterna gällde de landstingskommunala och de kommunala pensionärsråden. För Skånes del hade Malmöhus län 1978 inrättat ett dylikt pensionärsråd, till vilket pensionärsorganisationerna inbjöds att utse delegater. Distriktstyrelsen utsåg distriktsordföranden Carl Elmhagen och Einar Ohlsson, Eslöv, som representanter med Bror Berggren, Sjöbo, som ersättare. Efter en framställan från pensionärsorganisationerna inrättades ett pensionärsråd också i Kristianstads län från Dessa pensionärsråd har ingen beslutande funktion, och pensionärerna har sällan haft möjligheter att påverka frågorna i planeringsskedet. Mötena har därför ofta uppfattats som informationsträffar utan större betydelse. Genom dessa LPR har dock pensionärsorganisationerna fått närmare kontakt med landstingen. De har därigenom fått direkta informationer och beretts, möjligheter att ta del av och yttra sig om ärenden rörande, pensionärsfrågor och framlägga förslag rörande olika önskvärda åtgärder inom detta område. Från 1980 har representanter till pensionärsråden utsetts vid distriktets årsmöten. Sammanslagningen 1998 av de båda skånska landstingen och Malmö stad till ett påverkade pensionärsorganisationernas representation inom LPR. I mars 1999 instiftades ett centralt brukarråd (Pensionärsråd) och fem brukarråd - ett för varje sjukvårdsområde. När det gäller brukarråden inom sjukvårdsdistrikten etablerar respektive klinik kontakt med pensionärsorgani- 17

18 sationer inom klinikens verksamhetsområde. Respektive klinik avgör själv hur kontakterna skall byggas upp och under vilka former samverkan skall ske. Syftet med brukarråden är att underlätta för ledamöterna att få förståelig information om det pågående arbetet inom regionens olika verksamhetsområden. Detta skall leda till att göra rätt redan från början och förutsätter kunskaper om pensionärens nuvarande behov, krav, önskemål och förväntningar och vilka förändringar som pensionärerna vill ha i framtiden. Arbetet i brukarråd innebär att aktivt involvera pensionärerna i ett förändringsarbete redan från början i exempelvis i ett projekt. Region Skånes centrala brukarråd har till uppgift att behandla alla aktiviteter som berör pensionärerna d.v.s. inte bara sjukvårdsfrågor. Vid inrättande av pensionärsråden uppkom diskussion i centrala pensionärsrådet om benämningen pensionärsråd eller brukarråd. Vi pensionärsorganisationer ville att råden skulle kallas pensionärsråd. Politikerna menade att brukarråd var den riktiga benämningen, eftersom de ansåg att vi var brukare av verksamheterna. Kompromisslösningen blev Pensionärsråd/Brukarråd. Ordföranden i regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd, har varit ordförande i centrala rådet med två stycken vice ordföranden, en från PRO, en från SPF. Under de här åtta åren har såväl regionen som distriktsnämnderna givit all information som råden har begärt. Dialogen - det sätt vi har att påverka - har varit fri. I nämnderna har politikerna och tjänstemännen tagit till sig våra synpunkter. I vilken utsträckning dessa synpunkter kunnat påverka beslut går inte alltid att se. 18

19 I Centrala Pensionärsrådet/Brukarrådet har bl.a. diskuterats Skånsk livskraft - Vård och hälsa. Ett projekt, som har inneburit stora omvälvningar och omflyttningar i skånsk sjukvård. Det råder politisk enighet om de grundläggande idéerna bakom projektet. Pensionärsorganisationerna i rådet har också ställt sig bakom projektet. Vi är medvetna om att förändringar fordrar mycket information och samarbete med alla parter. Detta har varit ett ärende av större omfattning. Information om mycket annat, t ex trafikfrågor, strövområden och budgetfrågor har också lämnats. Listan kan göras lång. I våra verksamhetsberättelser under åren finns referat från de olika råden. Nämnas kan också att vi i SPF har hävdat en översyn av reglementet för centrala pensionärsrådet. Hittills har SPF haft tre ordinarie ledamöter. Enligt det nya förslaget som är skickat vidare till Regionstyrelsen skall SPF ha fyra ordinarie ledamöter. Detta var det sista som hände under den här mandatperioden. Organisationen med ett centralt råd och fem pensionärsråd knutna till sjukvårdsdistrikten varade i åtta år. År 2007 beslutade det nya regionfullmäktige om ny politisk organisation. Distriktsnämnderna fem stycken avskaffas och därmed försvinner också pensionärsråden som var knutna till dem. Istället inrättas fyra regionala beredningar för tillväxt och hälsa. Beredningarnas roll, är att företräda och bevaka medborgarnas krav på tillgänglighet och service inom Region Skåne. Var vi kommer in i organisationen vet vi inte i nuläget. Pensionärsorganisationerna som är representerade i centrala pensionärsrådet har begärt överläggning med regionstyrelsen. 19

20 Föreningsverksamheten i allmänhet Målsättningen för de enskilda föreningarnas verksamhet har ända från början varit dels att vara kontaktskapande och erbjuda medlemmarna olika former av fritidsaktiviteter dels att förmedla information rörande olika pensionärspolitiska frågor och på bästa möjliga sätt söka tillvarata pensionärernas intressen i diskussion med de kommunala myndigheterna. Stommen i föreningsprogrammen har genomgående varit regelbundet återkommande föreningsmöten, vilka i början hölls en gång i kvartalet men sedermera övergått till att hållas en gång per månad under vår- och höstsäsongerna. Dessa föreningsmöten har utnyttjats till att informera medlemmarna om olika pensionärsfrågor, diskutera föreningsfrågor samt olika slag av kulturell underhållning i form av föredrag, musik- och sångprogram och olika former av underhållningsprogram. Möjligheterna att få bidrag icke minst genom Vuxenskolans förmedling har i hög grad utnyttjats för att kunna hålla hög klass på denna kulturella verksamhet, omfattande föredrag, musik- och sångprogram och teater. Sedan samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan etablerats och en studiekonsulent engagerats 1969 stimulerades föreningarna att bilda studiecirklar i olika ämnen och redan från starten kom dessa att bli en väsentlig del av verksamheten. Redan under 1969 rapporterades studiecirklar inom följande ämnen: engelska, franska, litteraturhistoria, Linnés skånska resa, Skånes historia före 1679, Vi som fyllt 60, Två 60-tal, Svenska landskap, Möte med Europa, Resa i Holland, Resa i Österrike, Odla blommor, Läkeört 20

21 och trolldomsväxt, Kaj Munk - präst, diktare och frihetshjälte, Lina SandelI och hennes diktning. Samtidigt bildades hobbygrupper, som sysslade med slöjd, porslinsmålning, mosaik, ryaknytning, batik m.m. Efter ytterligare något år rapporterar ett flertal föreningar att de bildat sånggrupper, och snart uppträdde gymnastik- och andra motionsgrupper. En fullständig statistik över cirkelverksamheten finns inte, men 1975 uppgick antalet skånska SFRF-studiecirklar i Vuxenskolans regi till 100. Cirkelverksamheten är alltjämt en betydelsefull del av verksamheten i många föreningar. Utflykter och resor blev tidigt ett uppskattat inslag i föreningarnas verksamhet rapporteras att kortare resor arrangerats i så gott som samtliga föreningar. Resorna tenderade emellertid att gå till mer avlägsna delar av vårt land och till grannländerna. Under ledning av dis-triktsordföranden gjordes detta år en resa till Österrike i vilken deltagare från flera föreningar deltog. Resandet har så småningom blivit allt mer omfattande både inom landet och till utländska resmål. Längre och mer omfattande resor förbereds numera ofta med en studiecirkel, som behandlar det land eller det område resan går till. Föreningarnas pensionärspolitiska verksamhet märks mindre i det allmänna föreningslivet, men är icke desto mindre av stor betydelse. Den delen av verksamheten togs på allvar redan från början. Härpå tyder att i protokollet från Degebergaföreningens första årsmöte 1957 diskuterades pensionsförmånerna i form av bränsle- och bostadstillägg, som det ankom på kommunen att ordna. Några år senare tog man med kommunen upp frågan om uppförande av pensionärslägenheter. När senare föreningar bildats i allt fler skånska kommuner har kraven från pensionärerna 21

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 SPF Seniorerna Halland

VERKSAMHETSPLAN 2017 SPF Seniorerna Halland VERKSAMHETSPLAN 2017 SPF Seniorerna Halland SPF Seniorerna är ett pensionärsförbund, som är partipolitiskt obundet och hyllar demokratiska värderingar i samhället. Vår grundsyn är att alla människor i

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

DE 30 ÅREN: 1984 (4 april) bildades SPRF Blekinge som självständig organisation och fr om 1986 som SPF-ORGANISATION (SPF Blekinge distrikt)

DE 30 ÅREN: 1984 (4 april) bildades SPRF Blekinge som självständig organisation och fr om 1986 som SPF-ORGANISATION (SPF Blekinge distrikt) DE 30 ÅREN: 1984 (4 april) bildades SPRF Blekinge som självständig organisation och fr om 1986 som SPF-ORGANISATION (SPF Blekinge distrikt) 1987 I samband med distriktsstämman gjordes bl.a.följande uttalande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden. 1 PRO Tierp VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013. Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare 47 2013-0515 Studieorganisatör, Reseansv. och Webbansvarig Gert Berlin Per Axelsson Eivor Johansson Ingbritt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs (Svenska Squaredansförbundet) 1. Ändamål 1.1 Swedish Association of American Square Dance Clubs (nedan kallad SAASDC) är en riksorganisation

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den..

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG Förbundsstyrelsen Normalstadgar för RPG-distrikt Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. 1 Ändamål Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG är en ideell

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF VERKSAMHETSPLAN 2015, SPF Distrikt Halland Detta dokument är ett av våra många verktyg för distriktets årsaktiviteter. Innehåller utbildningar, aktiviteter, sammankomster, föreläsningar, seminarier. Vår

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Stadgar och Normalstadgar. SPF Sveriges Pensionärsförbund

Stadgar och Normalstadgar. SPF Sveriges Pensionärsförbund Stadgar och Normalstadgar SPF Sveriges Pensionärsförbund Innehåll NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING... 4 1 Namn... 4 2 Ändamål... 4 3 Medlemskap... 4 4 Möten... 4 5 Styrelse... 6 6 Avgifter... 7 7 Räkenskapsår

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Sid 1(15) Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Nuvarande normalstadga förening 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja SPF,Sveriges Pensionärsförbunds

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma Stadgar SV GOTLAND Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-13 1 Övergripande 1 Syfte Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ideell förening, har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Detta är kompletterande stadgar ( 7:2) som anpassats för Vikbolandets Biodlareförening från SBR:s grundstadgar. Grundstadgarna

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. Plats: Närvarande: Ledamöter. 38 Sammanträdet öppnas. 39 Godkännande av dagordning. 40 Justerare

STYRELSESAMMANTRÄDE. Plats: Närvarande: Ledamöter. 38 Sammanträdet öppnas. 39 Godkännande av dagordning. 40 Justerare Protokoll 3 Sammanträdesdag 2016-03-04 Blad 1-5 38-49 STYRELSESAMMANTRÄDE Plats: Senioren, Hässleholm Närvarande: Ordförande Ledamöter Ej närvarande Lena Grevesmϋhl Råvik Margareta Svensson Lena Kvist

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Måndagen den 17 februari 2014 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:56 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF)

STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF) STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF) fastställda av UPF:s konstituerande föreningsmöte 1975-12-11 att gälla från 1975-12-31. Ändringar beslutade vid årsmöten 1980, 1981, 1983 och extra

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 1. Ändamål Länsförbundets uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Svenska Folkdansringen

Svenska Folkdansringen Svenska Folkdansringen Stadgar för Östergötland Holavedens Folkdansring. 1 ÄNDAMÅL Östergötland-Holavedens Folkdansring i fortsättningen kallad ÖHF är en distriktsorganisation verksam för barn, ungdomar

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

SPF Seniorerna 2015 Stadgar och NormalStadgar

SPF Seniorerna 2015 Stadgar och NormalStadgar SPF Seniorerna 2015 h c o r a Stadg r a g d a t s l a m r o N Innehåll Normalstadgar för förening...4 1 Namn....4 2 Ändamål...4 3 Medlemskap...4 4 Möten....5 5 Styrelse....7 6 Avgifter....7 7 Räkenskapsår

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer