Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin"

Transkript

1 Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin verksamhet. Ett antal pensionärsföreningar i Göteborg och omkringliggande områden samlades denna dag för att diskutera och besluta om bildande av en riksorganisation för pensionärer. Man utsåg en styrelse och antog ett stadgeförslag. Det fastslogs i ett uttalande att organisationen skulle vara politiskt helt neutral. Den nya organisationen kallades Göteborgs Folkpensionärers Förening och blev grunden till det året därpå bildade Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF). Detta namn bibehölls fram till förbundsstämman 1986 då namnet ändrades till Sveriges Pensionärsförbund (SPF). Medlemstalet vid starten beräknas till omkring Under de närmaste åren spreds verksamheten och föreningar anslutna till SFRF bildades huvudsakligen i Mellansverige och Norrland. Så småningom spred sig verksamheten också söderut anmäldes 10 nya föreningar i Halland och i Kronobergs län. Samma år, den 12 november 1956, bildades den första föreningen i Skåne. Under medverkan av förbundsordförande Carl Berntsson kallade man i Degeberga till ett sammanträde för bildande av en pensionärernas förening. Efter ett föredrag av förbundsordföranden förklarade sig de 1

2 närvarande villiga att bilda en förening ansluten till SFRF. 47 personer anmälde sig som medlemmar. Till ordförande utsågs Reinhold Mattsson, som även fungerade som sekreterare. Årsavgiften fastställdes till 3 kronor, varav 90 öre gick till riksförbundet. Föreningens verksamhet fortsatte och medlemsantalet steg förhållandevis snabbt och uppgick 1959 till 147. Det skulle emellertid dröja ända till 1963 innan nästa förening bildades i Skåne. Distriktsindelning För att stärka organisationen inom SFRF började man så småningom sammanföra föreningar i olika delar av landet till distrikt. Helt naturligt skedde detta först i mellersta och norra Sverige. I södra Sverige bildades 1956 Hallands distrikt och 1959 kom turen till Kronobergs distrikt. 6:e (sydsvenska) distriktet sammankallades till ett sammanträde i Degeberga för överläggningar om bildandet av ett sydsvenskt distrikt omfattande Skåne, Blekinge och delar av Kronobergs län. Vid sammanträdet medverkade ett ombud från Brösarp, tre från Karlshamn, ett från Kivik, två från Diö (Kronoberg), två från Degeberga och två från Arlöv-Åkarp. Diskussion uppstod om distriktets omfattning. Förutom det ursprungliga förslaget, framfördes förslag att distriktet skulle omfatta endast Skåne och Blekinge samt ett förslag om endast Skåne. Mötets beslut blev emellertid att föreslå ett sydsvenskt distrikt, nr 6 omfattande del av Kronobergs län, Blekinge och Skåne med start l januari Vid Degebergas Folkpensionärsförenings kvartalsmöte de 22 november

3 redogjorde ordföranden Reinhold Mattsson för förslaget och meddelade att distriktet skulle bildas vid ett sammanträde i Forsakar den 25 november. Vid mötet fattades det formella beslutet om bildandet av SFRF:s sjette distrikt. Till ordförande utsågs Åke Lundevall, Karlshamn och till vice ordförande Reinhold Mattsson från Degeberga. Vid denna tidpunkt fanns det i Blekinge endast en förening, Karlshamn, och i Skåne förutom Degeberga två nyligen bildade föreningar i Brösarp och Kivik. Från Kronobergs län anmäldes en förening från Diö. Någon mer förening anmäldes aldrig från detta län till 6:e distriktet och 1973 anmälde föreningen sitt utträde för att fr.o.m. den 15 november övergå till PRO. Till detta 6:e distrikt fördes sedermera även Kalmar län men 1964 fanns där ännu ingen förening. Från denna blygsamma början med fyra föreningar och 483 medlemmar skedde det en snabb utveckling och redan efter fem år omfattade distriktet 39 föreningar (varav 33 i Skåne) med 2563 medlemmar (1968 i Skåne). Vid distriktsstämman 1968 förelåg ett förslag från Degeberga att distriktet skulle delas och Skåne bilda ett eget distrikt. En utredningskommitté tillsattes, men förslaget avvisades vid en ordförandekonferens i oktober samma år. Föreningsbildningen och medlemsantalet ökade emellertid med oförminskad kraft. Då distriktet firade sitt 10-årsjubileum i samband med pensionärsdagen i Degeberga 1974, framförde förbundsordförande Vilhelm Tell sina lyckönskningar till att Sydsvenska distriktet med ca 6000 medlemmar nu utvecklats till det största i landet. Vid 1976 års distriktsstämma, som hölls i Hässleholm, framlades ånyo förslag om en delning av distriktet. Denna gång hade förslaget föregåtts av en enkät bland distriktets föreningar. Av de 55 föreningarna hade 3

4 49 röstat för en delning. Ett flertal olika förslag förelåg rörande de nya distriktens omfattning. För Skånes del stod frågan om hela Skåne skulle utgöra ett dis-trikt eller om Malmöhus och Kristianstads län skulle bilda separata distrikt. 29 föreningar röstade för ett enat skånedistrikt medan 20 skulle föredra skilda länsdistrikt. Vid distriktsstämman redogjorde distriktsordföranden Svante Millqvist för omröstningens resultat och för de förhandlingar, som förts beträffande distriktets ledning. Detta resulterade slutligen i ett förslag att från den l januari 1977 skulle Skåne utgöra ett distrikt och Blekinge och Kalmar ett distrikt. Detta blev också distriktsstämmans beslut. Skånedistriktet Skånedistriktet, som alltså fungerade från ingången av 1977 omfattade vid denna tidpunkt 60 föreningar med totalt 5524 medlemmar. I dag, vid Skånedistriktets 30-årsjubileum, är vi 150 föreningar och medlemmar. Då var de största föreningarna Kristianstad (387 medlemmar), Lund (327), Helsingborg (299), Malmöhus (285), Hässleholm (245), Kullabygden (230) och Degeberga (225). Till år 2007 har Kristianstad behållit sin ledarplats (904 medlemmar). Sedan är det lite förändringar, Ystad (863), Ängelholm (734), Hässleholm (713), Höör (708) och Bjäre (683) Fram till 1982 gick föreningsbildningen och ökningen av det totala medlemsantalet parallellt med ett genomsnittligt medlemsantal per förening på c:a 100. Från denna tidpunkt har samtidigt som antalet föreningar ökat med oförmin- 4

5 skad hastighet antalet medlemmar per förening ökat, för att nu uppgå till ett medeltal närmare 200 medlemmar per förening. Efter 1999 har några föreningar försvunnit men i gengäld har medlemsantalet per förening ökat till nära 230. Av ovanstående kan man alltså se att distriktet hade 60 föreningar med ca medlemmar vid ingången av 1977 för att 21 år senare ökat till 156 föreningar med medlemmar för att sedan reduceras beträffande föreningarnas antal ha minskat till 150 men medlemsantalet, vilket är det väsentliga, ökat till medlemmar. Man kan konstatera, att såväl ökningen av antalet föreningar som antalet medlemmar var mycket bra. Nära 230 medlemmar per förening i snitt. Vad har då hänt med föreningsutvecklingen under de här 30 åren? Jo, medlemsutvecklingen har varit ökande medan antalet föreningar har minskat något och är nu 150 stycken. Vad beror då detta på? Man kan nog säga att omflyttningen av befolkningen i Skåne har varit en bidragande orsak. Små föreningar kan ha svårt att rekrytera nya medlemmar, varför sammanslagning av föreningar har gjorts. Tiderna har också förändrats. Det finns många utbud av aktiviteter att välja på, i synnerhet i städerna. I detta sammanhang kan också nämnas att det finns 36 föreningar som har under 100 medlemmar och att det finns 13 föreningar med över 600 medlemmar. Vad gör vi då i distriktet för att uppmuntra eller främja rekrytering? Föreningarna delas upp i fem grupper i storleksordning. Den bäst rekryterande föreningen inom varje grupp erhåller kronor i premie. 5

6 SPF Skånedistriktet verkar som ett mellansteg mellan förening och förbund. En ordförandedag om året anordnas, som är förlagd till olika platser i Skåne. Distriktsmästerskap i golf, boule, bowling och bridge genomföres med föreningars hjälp. Sångarträffar anordnas på initiativ av föreningar. Till sist, varför ger vi nu ut en skrift om SPF Skåne? Diskussioner har förts inom styrelsen om vi på något sätt skulle celebrera distriktets 30 år. Vi stannade vid att göra en samlad skrift. Kanske kan den här komma till nytta när det uppstår diskussion om distriktets historia hittills. Det är vår förhoppning att det blir så. Distriktsordförande SPF Skåne Vår förste distriktsordförande var Carl Elmhagen, Dalby Elmhagen var samtidigt v. ordförande i förbundsstyrelsen i nio år, varigenom Skånedistriktet redan från början fick nära kontakt med förbundsstyrelsen. 6

7 1986 tillträdde Arthur Andersson från Höganäs som svingade klubban till Därefter kom Eric Boo från Hässleholm som styrde åren var det tid för regeringsskifte. Då tillträdde vår nuvarande distriktsordförande Knut-E Magnusson. 7

8 Ekonomiskt stöd till distriktsverksamheten 6:e distriktet fick ekonomiskt stöd för sin verksamhet från landstingen i Kristianstads och Malmöhus län från och med En ansökan om liknande anslag från Blekinge läns landsting avslogs med motiveringen att man redan beviljat anslag till Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och att man inte avsåg att lämna anslag till mer än en pensionärsorganisation. Beslutet överklagades men avslogs igen och först efter en skrivelse till Konungen 1969 ändrade landstinget sitt beslut och beviljade anslag från Sedan verksamhet kommit igång i Kalmar län erhölls anslag även därifrån från Efter distriktsdelningen har de ekonomiska anslagen till Skånedistriktet fortsatt från de båda skånelandstingen. Dessa anslag från landstingen har hela tiden utgjort en väsentlig del av distriktets inkomster och har i hög grad gjort det möjligt att bedriva verksamheten på ett tillfredsställande sätt. De första anslagen som beviljades var 1966 ett anslag från Kristianstads läns landsting på 4,000 kronor och 1967 från Malmöhus på 8,000 kronor då Skånedistriktet började sin verksamhet hade anslagen stigit till 40,000 och 27,000 kronor från resp. Malmöhus och Kristianstad län och har därefter successivt stigit för att sedan 1995 uppgå till 355,000 och 180,000 från de båda Skånelänen. Sedan dess har länsindelningen ändrats och vi har istället fått Region Skåne. För år 2006 fick vi 684,000 från Region Skåne till vår distriktsverksamhet. Förutom anslaget från Regionen har Studieförbundet Vuxenskolan för år 2006 bidragit med

9 Samarbete med studieförbunden 6:te distriktet inledde redan i början av sin verksamhet ett samarbete med olika studieförbund. Det var i första hand det liberala studieförbundet LiS under ledning av Sven Erik Karlsson, som bistod distriktet både i arbetet att bilda nya föreningar och i distriktets studieverksamhet. Vid ett sammanträde initierat av LiS utsågs 1965 en samarbetskommitté med tre ledamöter från LiS och tre från SFRF LiS sammanslogs 1967 med Svenska Landsbygdens Studieförbund (SLS) till Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och sedan SFRF på riksnivå 1975 skrivit ett avtal om samarbete med SV etablerades ett samarbete också mellan 6: e distriktet och SV. Det framhölls dock att avtalet inte gav SV någon monopolställning utan att det stod varje förening fritt att söka samarbete med vilket eller vilka studieförbund de ville. SV blev emellertid det studieförbund med vilket ett organiserat samarbete etablerades både på riks- och distriktsnivå och som även gav de lokala föreningarna hjälp och stöd i deras arbete. Vid distriktets årsstämma 1968 i Hässleholm redogjorde S. E. Karlsson, som blivit studierektor vid SV, för samarbetet mellan SFRF och SV, och vid ordförandekonferens i oktober samma år klargjorde han för möjligheterna för samarbete med distriktet. Under 1969, då han fått tjänst som rikskonsulent tjänstgjorde han vid sidan av sin ordinarie tjänstgöring även som studieledare inom 6:e distriktet med ansvar för uppläggning och genomförande av dess omfattande kurs- och studiecirkelverksamhet. Samma år engagerade SFRF också fru Britt Hansson, Lund, som studiekonsulent för Skåne, ett arbete som hon med 9

10 stor framgång fortsatte med till Hennes uppgift var att hjälpa till med bildandet av nya föreningar att planera och leda den av distriktet bedrivna utbildnings- och studieverksamheten samt att hjälpa de lokala föreningarna med att planlägga och genomföra deras studieprogram. Efter hennes bortgång 1984 övertogs distriktets studieansvar av styrelsens sekreterare Alma Hansen, Vollsjö, som i intimt samarbete med den studieansvarige från SV, framför allt Ulla Bylund genomförde dessa arbeten fram till 1993, då distriktets del av ansvaret övertogs av Ebba Skjöld, Åkarp. Studieverksamheten i samarbete med SV har ända från början varit en väsentlig del av 6:e distriktet såväl som Skånedistriktets. Under de första åren då antalet föreningar var litet koncentrerade man sig på kurser om föreningshandledning. Under ett antal år hölls sådana tvådagarskurser i anslutning till distriktets årsstämma. Eftersom SV stod för resekostnaderna för kurs-deltagarna blev distriktets resekostnader i samband med stämman därigenom mycket låga. Med stigande antal föreningar blev deltagarantalet större och efter några år blev det allt för ohanterligt att koppla stämmorna med kurser. Handledarkurser hölls därefter separat och fördelades på olika platser. Man började också arrangera kurser i olika ämnen, som kunde stimulera till studiecirklar i de lokala föreningarna. Sådana ämnen var Tre diktare - Vår förening - År med innehåll - Skillingtryck och gamla visor - Vår sociala miljö - Att vara pensionär i dagens samhälle - Att producera och konsumera information etc. I takt med SFRF:s tillväxt ökade utbildningsbehovet i betydelse. Kurserna spelade också en stor roll som inspirationskälla och utgjorde en värdefull kontaktyta mellan distrikt och föreningar. Verk- 10

11 samheten utvecklades med speciella funktionärskurser för ordförande, sekreterare, kassör och revisorer, studieledare, reseledare, valberedningsledamöter och KPR-ledamöter, rekryteringsansvariga och informationsansvariga. Informationskurser har anordnats i olika aktuella pensionärsfrågor som Det nya pensionssystemet - Sjukvård och äldreomsorg Skatteomläggningen och Pensionärsberedningens slutbetänkande - Kris i vården kom en kurs för sångledare med på programmet och ett par år senare började man ordna sångarträffar liksom gymnastikträffar, vilka senare återkommit årligen på en eller ett par platser med mycket stor anslutning. Sedan Skånedistriktet började fungera har denna kursverksamhet stadigt stegrats. Redan i slutet av 1970-talet kom antalet kurser upp till 10 per år och fortsatte sedan att stiga, så att man 1990 nådde 20 stycken. Intresset för denna verksamhet har varit stor hos de lokala föreningarna och många år har mer än 1500 medlemmar deltagit i distriktets kurser. Sedan Studieförbundet Vuxenskolan Skåneregionen 1991 förvärvade en kursgård i Hörby har en stor del av distriktets kurser förlagts dit. Det har stora fördelar eftersom här finns tillgång till väl utrustade sammanträdeslokaler, bespisningsmöjligheter och övernattningsmöjligheter för flerdagskurser. SV äger numera inte Kursgården i Hörby, men SPF förlägger fortfarande till största delen sina kurser där eftersom Hörby ligger geografisk bra till i Skåne. Utbudet av kurser har genom åren utökats samtidigt som det traditionella utbudet har bibehållits som till exempel funktionärskurser. Datakurser i olika former har varit populära, då inte minst att göra en enkel hemsida. 11

12 Andra kurser som har tillkommit genom åren är kurser för föreningarnas hörselombud, trafikansvariga och friskvårdsansvariga. Under 2004 påbörjades utbildningarna Ett steg till för föreningarnas styrelse. Intresset för kurserna har varit stort och det är idag många föreningar som gått denna utbildning. Idén med Ett steg till är enkel och har ett överskådligt upplägg där deltagarna ser över nuläget samt utvecklar och planerar för framtiden. I kursupplägget ingår en uppföljningsdag efter ca ett år. Lite mer udda kurser som har genomförts de senaste 10 åren är Argumentations- och sammanträdesteknik, Att bli ensam, Hjärt- och lungräddning, Marknadsföring, Om läkemedel samt Pensionärs och försäkringsfrågor. I samarbete med BOJ ( Brottsofferjourernas Regionråd Halland och Skåne) har genomförts kurser angående våld och brott mot äldre. En kurs med temat grönare skog har anordnats i samarbete med Skogsvårdsstyrelsen. För enbart ledare har det bland annat varit kurser i Line dance och Folkligdans, grundläggande cirkelledarutbildning samt Skånsk dialektdiktning. Flera cirkelledarutbildningar har genomförts i samarbete med Skånes Hembygdsförbund, som t.ex. Bilder av ett sekel och Skånska godsmiljöer. Kurserna har genomförts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Skåneregionen som till en del också har bekostat de samma. Arbetet med planering, inbjudan och själva genomförandet av kurserna har de senaste tio åren skett i samarbete mellan studieansvarige Anne-Christine Frick från SVs Skå- 12

13 neregion och berörda styrelseledamöter inom respektive ansvarsområden i SPFs distriktsstyrelse. Anne-Christine Frick är sedan 1997 adjungerad styrelseledamot i SPFs distriktsstyrelse. När det gäller den lokala verksamheten som SPF föreningarna driver i samarbete med SV i Skåne, så har det de senaste åren genomförts drygt 1100 studiecirklar med ca deltagare per år, knappt 1000 kulturprogram med ca deltagare per år samt ca 100 kurser i annan gruppverksamhet med ca deltagare per år. Det har genomförts flest studiecirklar inom dans-, teater- och musikområdet tätt följt av historia, data, folkhälsa och hantverk. Kansli, lokal och personal Under de första verksamhetsåren disponerade 6-te distriktet inga egna kanslilokaler. Expeditionsarbetena sköttes i styrelseledamöternas privatbostäder och styrelsemötena hölls på restauranger och andra lämpliga lokaler i anslutning till olika lokala föreningar. Längre fram framför allt sedan pensionärskonsulent anställts, ställde Studieförbundet Vuxenskolan arbetsplatser till förfogande i sina lokaler fick det nybildade Skånedistriktet genom lands-tingsanslag ekonomiska möjligheter att hyra egen expeditionslokal på Klostergatan i Lund. Konsulenten fick därigenom en ostörd och trivsam arbetsplats och styrelse och arbetsutskott ett eget rum för sammanträden. Lokalerna blev dock snart för små och 1982 bytte man till en större lägenhet i samma hus. Med det ökade antalet föreningar inom distriktet ökade arbetsbördan på kansliet och sedan på grund av 13

14 konsulentens sjukdom styrelsens sekreterare måste överta ansvaret för kursverksamheten anställdes ett biträde på halvtid, vilket möjliggjorde daglig bemanning på kansliet anställdes ett extra biträde också detta på halvtid utökades personalen med en informations-sekreterare på halvtid. Dennes uppgift var att intensifiera informationen till föreningarna genom föredrag, och kurser i informationsteknik, hålla kontakt med pressen, medarbeta i Veteranposten, samt formulera distriktets motioner till förbundet och utforma årsberättelsen. Denna tjänst drogs in 1993 och arbetsuppgifterna togs över av övrig kanslipersonal och olika styrelseledamöter flyttades kansliet från Lund till Höör, där man fått rymligare och mer ändamålsenliga lokaler. Under de fyra sista åren har förbundet flyttat arbetsuppgifter från förbundet till distrikt och föreningar. Försäkringsärenden har flyttats dit där de hör hemma dvs. försäkringsbolaget. Medlemsregistreringen skall skötas av föreningarna. Inskolning och hjälp till de föreningar som saknar resurser skall komma från distriktet. Även bokföringen går mer och mer över till data-bokföring även detta med stöd från distriktet. Personalstyrkan under 2006 har utgjorts av en deltidstjänst (70%) och en timanställd kassör som dessutom varit IT-ansvarig och skött det centrala medlemsregistret e-post och understödet till föreningarna. Denna bemanning har visat sig vara otillräcklig och därför måste personalstyrkan utökas med det snaraste. 14

15 Distriktets sammankomster Alltsedan verksamheten började i 6:e distriktet har distriktsstämma hållits årligen. Till dessa inbjuds delegater från samtliga föreningar inom distriktet. Stämmorna har hållits på olika platser inom distriktet, dock har samtliga, även under 6:e distriktets tid hållits i Skåne. Den första stämman, 1965, hölls i Kristianstad. Av de 34 hittills hållna stämmorna har ytterligare tre hållits i Kristianstad (två av dem på Bäckaskogs slott), tre har hållits i Hässleholm, två i vardera Tyringe och Ystad och en gång i Osby, Frostavallen, Åstorp, Munka Ljungby och Helsingborg. Med det allt mer stigande antalet stämmodeltagare har kraven på lokalernas storlek och kringservice ökat. Detta har gjort att man utnyttjat Medborgarhuset i Eslöv inte mindre än fjorton gånger och Star Hotel i Lund fyra gånger. Stämman 1998 hölls i Helsingborgs Konferenscenter. Vid dessa stämmor har programmet förutom stadgeenliga årsstämmoförhandlingar upptagit allmän information om distriktets verksamhet och föredrag och diskussioner rörande aktuella pensionärsfrågor. Under den första perioden fram till Södra distriktets delning 1976, deltog regelbundet förbundsordföranden, först Viktor Törnberg och från 1975 Vilhelm Tell i dessa distriktsstämmor och lämnade information angående förbundets verksamhet på riksnivå. Distriktet har sedan 1966 varje år organiserat en pensionärsdag under sommaren, vanligen i augusti månad. Avsikten var från början att samla medlemmar från olika delar av distriktets verksamhetsområde och göra verksamheten känd i vidare kretsar. Under och 70-talen hölls dessa pensionärsdagar på olika platser inom distriktet 15

16 Programmet, som inleddes med någon form av gudstjänst, innehöll musikunderhållning, ofta militärmusik, föredrag och informationer om aktuella pensionärsfrågor samt olika former av underhållningsprogram. Från 1980 under en tioårsperiod framåt förlades samlingen till Frostavallen i Höör med traditionellt program. Det var god respons från föreningarna och man hade vanligen upp mot 1000 deltagare utformades pensionärsdagen som distriktets 25-årsjubileum, som hölls i Malmöparken Amiralen i Malmö. Biskop Olle Nivenius inledde och högtidstalare var förbundsordförande Nils Carlshamre. Därpå följde två sammankomster i Kristianstad och från 1992 har pensionärs-dagana hållits på Jägersbo vid Höör, nu under namn av SPF-dagar. Man har under denna tid sökt skapa ett lättsammare program. Den inledande gudstjänsten har tagits bort. Det har varit kortare informationsanföranden och apelier, och mera av högklassig underhållning samt dans. Medlemsintresset har emellertid minskat och deltagarantalet har successivt sjunkit så att det 1997 var endast 200 deltagare. För att öka intresset ordnades under 1998 tre SPF-dagar på olika platser i Skåne. I Ekebo den 14 maj, Seniordag på Sofiero den 9 juni och den 12 augusti i Åhusparken. I samband med förbundskongressen 1999 på Sofiero firades, av någon konstig anledning, att det var 35 år sedan 6:e distriktet bildades. Detta gick i graven samtidigt med 1976 års utgång. Det var under alla förhållanden stor folkfest med sjung och gung över hela slottsparken. Efter detta har inga SPF-dagar anordnats centralt. Däremot har flera föreningar anordnat pensionärsdagar lokalt med skiftande program. 16

17 Landstingens Pensionärråd, LPR. I SFRF:s handlingsprogram från De tio frågorna - formulerades mål och inriktning för förbundets verksamhet. En av punkterna gällde de landstingskommunala och de kommunala pensionärsråden. För Skånes del hade Malmöhus län 1978 inrättat ett dylikt pensionärsråd, till vilket pensionärsorganisationerna inbjöds att utse delegater. Distriktstyrelsen utsåg distriktsordföranden Carl Elmhagen och Einar Ohlsson, Eslöv, som representanter med Bror Berggren, Sjöbo, som ersättare. Efter en framställan från pensionärsorganisationerna inrättades ett pensionärsråd också i Kristianstads län från Dessa pensionärsråd har ingen beslutande funktion, och pensionärerna har sällan haft möjligheter att påverka frågorna i planeringsskedet. Mötena har därför ofta uppfattats som informationsträffar utan större betydelse. Genom dessa LPR har dock pensionärsorganisationerna fått närmare kontakt med landstingen. De har därigenom fått direkta informationer och beretts, möjligheter att ta del av och yttra sig om ärenden rörande, pensionärsfrågor och framlägga förslag rörande olika önskvärda åtgärder inom detta område. Från 1980 har representanter till pensionärsråden utsetts vid distriktets årsmöten. Sammanslagningen 1998 av de båda skånska landstingen och Malmö stad till ett påverkade pensionärsorganisationernas representation inom LPR. I mars 1999 instiftades ett centralt brukarråd (Pensionärsråd) och fem brukarråd - ett för varje sjukvårdsområde. När det gäller brukarråden inom sjukvårdsdistrikten etablerar respektive klinik kontakt med pensionärsorgani- 17

18 sationer inom klinikens verksamhetsområde. Respektive klinik avgör själv hur kontakterna skall byggas upp och under vilka former samverkan skall ske. Syftet med brukarråden är att underlätta för ledamöterna att få förståelig information om det pågående arbetet inom regionens olika verksamhetsområden. Detta skall leda till att göra rätt redan från början och förutsätter kunskaper om pensionärens nuvarande behov, krav, önskemål och förväntningar och vilka förändringar som pensionärerna vill ha i framtiden. Arbetet i brukarråd innebär att aktivt involvera pensionärerna i ett förändringsarbete redan från början i exempelvis i ett projekt. Region Skånes centrala brukarråd har till uppgift att behandla alla aktiviteter som berör pensionärerna d.v.s. inte bara sjukvårdsfrågor. Vid inrättande av pensionärsråden uppkom diskussion i centrala pensionärsrådet om benämningen pensionärsråd eller brukarråd. Vi pensionärsorganisationer ville att råden skulle kallas pensionärsråd. Politikerna menade att brukarråd var den riktiga benämningen, eftersom de ansåg att vi var brukare av verksamheterna. Kompromisslösningen blev Pensionärsråd/Brukarråd. Ordföranden i regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd, har varit ordförande i centrala rådet med två stycken vice ordföranden, en från PRO, en från SPF. Under de här åtta åren har såväl regionen som distriktsnämnderna givit all information som råden har begärt. Dialogen - det sätt vi har att påverka - har varit fri. I nämnderna har politikerna och tjänstemännen tagit till sig våra synpunkter. I vilken utsträckning dessa synpunkter kunnat påverka beslut går inte alltid att se. 18

19 I Centrala Pensionärsrådet/Brukarrådet har bl.a. diskuterats Skånsk livskraft - Vård och hälsa. Ett projekt, som har inneburit stora omvälvningar och omflyttningar i skånsk sjukvård. Det råder politisk enighet om de grundläggande idéerna bakom projektet. Pensionärsorganisationerna i rådet har också ställt sig bakom projektet. Vi är medvetna om att förändringar fordrar mycket information och samarbete med alla parter. Detta har varit ett ärende av större omfattning. Information om mycket annat, t ex trafikfrågor, strövområden och budgetfrågor har också lämnats. Listan kan göras lång. I våra verksamhetsberättelser under åren finns referat från de olika råden. Nämnas kan också att vi i SPF har hävdat en översyn av reglementet för centrala pensionärsrådet. Hittills har SPF haft tre ordinarie ledamöter. Enligt det nya förslaget som är skickat vidare till Regionstyrelsen skall SPF ha fyra ordinarie ledamöter. Detta var det sista som hände under den här mandatperioden. Organisationen med ett centralt råd och fem pensionärsråd knutna till sjukvårdsdistrikten varade i åtta år. År 2007 beslutade det nya regionfullmäktige om ny politisk organisation. Distriktsnämnderna fem stycken avskaffas och därmed försvinner också pensionärsråden som var knutna till dem. Istället inrättas fyra regionala beredningar för tillväxt och hälsa. Beredningarnas roll, är att företräda och bevaka medborgarnas krav på tillgänglighet och service inom Region Skåne. Var vi kommer in i organisationen vet vi inte i nuläget. Pensionärsorganisationerna som är representerade i centrala pensionärsrådet har begärt överläggning med regionstyrelsen. 19

20 Föreningsverksamheten i allmänhet Målsättningen för de enskilda föreningarnas verksamhet har ända från början varit dels att vara kontaktskapande och erbjuda medlemmarna olika former av fritidsaktiviteter dels att förmedla information rörande olika pensionärspolitiska frågor och på bästa möjliga sätt söka tillvarata pensionärernas intressen i diskussion med de kommunala myndigheterna. Stommen i föreningsprogrammen har genomgående varit regelbundet återkommande föreningsmöten, vilka i början hölls en gång i kvartalet men sedermera övergått till att hållas en gång per månad under vår- och höstsäsongerna. Dessa föreningsmöten har utnyttjats till att informera medlemmarna om olika pensionärsfrågor, diskutera föreningsfrågor samt olika slag av kulturell underhållning i form av föredrag, musik- och sångprogram och olika former av underhållningsprogram. Möjligheterna att få bidrag icke minst genom Vuxenskolans förmedling har i hög grad utnyttjats för att kunna hålla hög klass på denna kulturella verksamhet, omfattande föredrag, musik- och sångprogram och teater. Sedan samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan etablerats och en studiekonsulent engagerats 1969 stimulerades föreningarna att bilda studiecirklar i olika ämnen och redan från starten kom dessa att bli en väsentlig del av verksamheten. Redan under 1969 rapporterades studiecirklar inom följande ämnen: engelska, franska, litteraturhistoria, Linnés skånska resa, Skånes historia före 1679, Vi som fyllt 60, Två 60-tal, Svenska landskap, Möte med Europa, Resa i Holland, Resa i Österrike, Odla blommor, Läkeört 20

21 och trolldomsväxt, Kaj Munk - präst, diktare och frihetshjälte, Lina SandelI och hennes diktning. Samtidigt bildades hobbygrupper, som sysslade med slöjd, porslinsmålning, mosaik, ryaknytning, batik m.m. Efter ytterligare något år rapporterar ett flertal föreningar att de bildat sånggrupper, och snart uppträdde gymnastik- och andra motionsgrupper. En fullständig statistik över cirkelverksamheten finns inte, men 1975 uppgick antalet skånska SFRF-studiecirklar i Vuxenskolans regi till 100. Cirkelverksamheten är alltjämt en betydelsefull del av verksamheten i många föreningar. Utflykter och resor blev tidigt ett uppskattat inslag i föreningarnas verksamhet rapporteras att kortare resor arrangerats i så gott som samtliga föreningar. Resorna tenderade emellertid att gå till mer avlägsna delar av vårt land och till grannländerna. Under ledning av dis-triktsordföranden gjordes detta år en resa till Österrike i vilken deltagare från flera föreningar deltog. Resandet har så småningom blivit allt mer omfattande både inom landet och till utländska resmål. Längre och mer omfattande resor förbereds numera ofta med en studiecirkel, som behandlar det land eller det område resan går till. Föreningarnas pensionärspolitiska verksamhet märks mindre i det allmänna föreningslivet, men är icke desto mindre av stor betydelse. Den delen av verksamheten togs på allvar redan från början. Härpå tyder att i protokollet från Degebergaföreningens första årsmöte 1957 diskuterades pensionsförmånerna i form av bränsle- och bostadstillägg, som det ankom på kommunen att ordna. Några år senare tog man med kommunen upp frågan om uppförande av pensionärslägenheter. När senare föreningar bildats i allt fler skånska kommuner har kraven från pensionärerna 21

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF VERKSAMHETSPLAN 2015, SPF Distrikt Halland Detta dokument är ett av våra många verktyg för distriktets årsaktiviteter. Innehåller utbildningar, aktiviteter, sammankomster, föreläsningar, seminarier. Vår

Läs mer

Stadgar och Normalstadgar. SPF Sveriges Pensionärsförbund

Stadgar och Normalstadgar. SPF Sveriges Pensionärsförbund Stadgar och Normalstadgar SPF Sveriges Pensionärsförbund Innehåll NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING... 4 1 Namn... 4 2 Ändamål... 4 3 Medlemskap... 4 4 Möten... 4 5 Styrelse... 6 6 Avgifter... 7 7 Räkenskapsår

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Sid 1(15) Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Nuvarande normalstadga förening 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja SPF,Sveriges Pensionärsförbunds

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Detta är kompletterande stadgar ( 7:2) som anpassats för Vikbolandets Biodlareförening från SBR:s grundstadgar. Grundstadgarna

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Protokoll fört vid Gotlands distrikt av Sveriges pensionärsförbunds årsstämma torsdagen den 3 april 2014 på Toftagården.

Protokoll fört vid Gotlands distrikt av Sveriges pensionärsförbunds årsstämma torsdagen den 3 april 2014 på Toftagården. Protokoll fört vid Gotlands distrikt av Sveriges pensionärsförbunds årsstämma torsdagen den 3 april 2014 på Toftagården. Närvarande: 48 valda ombud + 7 från distriktsstyrelsen, sammanlagt 55 personer.

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Bilaga 3. PROGRAM och STADGAR. för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10. Antagna på Aktiv Ungdoms

Bilaga 3. PROGRAM och STADGAR. för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10. Antagna på Aktiv Ungdoms Bilaga 3 PROGRAM och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2008 i Åre 2 PROGRAM Aktiv Ungdom ska samla

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund Antagna vid två på varandra följande riksförbundsmöten (RFM), ordinarie RFM i Växjö 2014-04- 05 och vid extra RFM i Norrköping 2014-10-11. De nya stadgarna ersätter

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 STADGAR för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET (STF) 1 Förbundets ändamål Svenska Tandsköterskeförbundet

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2014 2 Styrelsen för Kronobergs distrikt av Sveriges Pensionsförbund, SPF, får härmed lämna verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsens sammansättning: Ordförande Åke Wenrup Lessebo

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll.

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll. SPRF Hallands distrikt Sammanträdesprotokoll Plats: Pålsbo, Halmstad Tid: 2014-03-04 Närvarande: Kent Nordenberg ordf., Rolf Johansson vice ordf., Janne Setterbom studieorganisatör, Birgitta Charpentier

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet

Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet 2015-03-22 Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Antagna 2002 och reviderade på årsmötet 26 mars 2011 1. Namn, verksamhetsområde och karaktär Föreningen heter Västernärkes Hembygdsförening, är medlem i Örebro

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

BILDA SPORTFISKEKLUBB

BILDA SPORTFISKEKLUBB BILDA SPORTFISKEKLUBB Bilda sportfiskeklubb Mer än 2,5 miljoner svenskar tycker om att sportfiska. I Sverige ägnar man sig åt att sportfiska i runda tal ca 35 miljoner dagar. Mot den bakgrunden är det

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Därför gick jag med i SPF: - Meddelande per post - Personlig kontakt via telefon - Påverkan av vänner och kollegor - Granne tipsade - Gick av

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer