Årsredovisning. Njurförbundet 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Njurförbundet 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Njurfonden 5 Alwallsfonden 6 Rekreationsfonden 6 Intressepolitik 7 Ungdomsverksamheten 10 Barn- och föräldraverksamheten 10 Rehabilitering och rekreation 11 Samarbete med andra organisationer 11 Ekonomi 13 Balansräkning 14 Resultaträkning 15 Tilläggsupplysningar 16 Revisionsberättelse 17 Slutord 18 Bilaga 1, arbetsgrupper 19 Bilaga 2, föreningarnas medlemsantal 20 Bilaga 3, Karta med regionföreningsindelning 22 Förbundets förtroendevalda 23 3 i s stadgar: Förbundets ändamål är: * att sammansluta alla regionföreningar som uppfyller förbundets ändamål och stadgar, * att främja och tillvarata njursjukas, levande donatorers och andra medlemmars intressen avseende tillgänglighet, vård, social trygghet och övriga angelägna intressepolitiska områden samt i övrigt företräda dessa gentemot myndigheter, * att sprida kunskap om njursjukas och närståendes behov, * att i övrigt verka för medlemmarnas sak i samverkan med andra organisationer, * att stödja forskning om njursjukdom. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. Njurfonden Pg Bg Njurfonden är s forskningsfond. Njurfonden har till ändamål att lämna bidrag till ve ten skap li ga forskningsprojekt som avses främja vården av kroniskt njursjuka. Projekten kan ha medicinsk, social eller psykologisk karaktär och resultaten av forskningen bör komma de njursjuka till del inom en över skåd lig tidsperiod. Alwallsfonden, Rekreationsfonden och Amelie Ersmarkers fond Pg Bg Alwallsfonden lämnar bidrag till aktiviteter och projekt som syftar till att förbättra de njursjukas situation. Utdelningen ur fonden ges i form av rese- och studiestipendier, samt som pro duk tions bi drag till personer och objekt. Rekreationsfonden lämnar resebidrag till s med lemmar. Amelie Ersmarkers fond lämnar bidrag till barn och ungdomar. Du kan välja att ge bidrag till en av fonderna eller låta fördela medlen mellan dessa fonder. 2

3 Förvaltningsberättelse 2008 Inledning är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för njursjuka, levande donatorer och deras anhöriga. bildades 1969 och består av 14 regionföreningar, som tillsammans täcker in hela landet. har som målsättning att främja och tillvarata de njursjukas, levande donatorers och andra medlemmars intressen avseende tillgänglighet, vård, social trygghet och övriga angelägna intressepolitiska områden samt i övrigt företräda dessa gentemot myndigheter, att sprida kunskap om njursjukas och närståendes behov, att i samverkan med andra organisationer verka för medlemmarnas sak samt att stödja forskning om njursjukdom. Förbundets organisation är uppbyggt av 14 regionföreningar. Inom förbundet finns en barn- och föräldragrupp samt en ungdomsgrupp. Högsta beslutande organ är förbundsstämman, som äger rum vartannat år. Förbundsstyrelsen har under året bestått av ordförande samt åtta ledamöter. Till styrelsen har förbundskassör och förbundssekreterare varit adjungerade. Medlemsavgiften till förbundet har under året varit 100 kronor samt för barn under 18 år 20 kronor. Ordförandekonferenser I enlighet med förbundets stadgar har under året två ordförandekonferenser anordnats. Vårens ordförandekonferens ägde rum mars. Förbundets nya grafiska profil presenterades och vikten av varumärke som ger enhetlig profil diskuterades. Bland de intressepolitiska frågorna redovisades enkät till sjukvårdshuvudmännen ang njursjukas olika egenavgifter, uppvaktning av sjukvårdshuvudmännen när det gäller ersättning av merkostnader till hemdialyserande och behov av revidering av förbundets riktlinjer. Medlemsutvecklingen diskuterades och arbetet med medlemsvärvning påbörjades. Under hösten genomfördes oktober en gemensam konferens och utbildning med styrelsen, ordföranden och medlemsansvariga i föreningarna. Deltagarna fick utbildning i FN-konventionen om mänskliga rättigheter, Patientnämndens verksahet, nytt medlemsregister samt ny hemsida. Därefter diskuterades vad som kan göras för att öka medlemsantalet. Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har under året haft 7 protokollförda styrelsemöten; januari, mars, 20 april, 14 juni, augusti, oktober samt november. Utöver dessa möten har det varit beslut per capsulam , när det gäller att utse ansvarig utgivare för förbundets tidskrift Njurfunk. Styrelsens sammansättning under året Håkan Hedman, ordförande Åsa Torstensson, vice ordförande Tina Pajunen Lars Nordstedt Britta Strandberg Pernilla Oscarsson Lars Åke Pellborn Per Sundbom Anders Billström från mars 2008 Adjungerade: Bertil Joneken, förbundskassör Britt Marie Färm, förbundssekreterare Revisorer och revisorssuppleant BDO, Nordic Stockholm AB, auktoriserad revisor Jane Andersson, ordinarie förtroendevald revisor Christer Olsson, suppleant Valberedning Ann-Katrin Bergström, sammankallande Christian Farman Bill Svanborg Ingegerd Mellgard, suppleant Arbetsgrupper: Förbundsstyrelsen har under året haft följande arbetsgrupper. - Ungdomsgrupp - Barn och föräldragrupp - Redaktionskommitté för Njurfunk - Forskningsutskott - Alwallsfonden - Rekreationsfonden - Planeringsgrupp för förbundets 40-årsjubileum 3

4 Medlemsutveckling Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 2008/2009 till Det är en ökning med 96 medlemmar sedan föregående årsskifte. Förteckning över regionföreningarnas medlemsantal finns i bilaga 2. Ett nytt internetbaserat medlemsregister har installerats. Det ger regionföreningarna möjlighet att själva uppdatera sitt register samt att ta ut medlemslistor och inbetalningskort. Kansliet Förbundsstyrelsen har till sitt förfogande haft ett kansli, som består av följande personer: Kerstin Engdahl, ekonomi och administration Britt Marie Färm, kanslichef och förbundssekreterare Anna-Lisa Lampinen, ombudsman, redaktör Monica Norrman, administration, annonser och medlemsregister. Anders Wikner, administration och IT-ansvarig sedan dec 2008 Kanslilokalerna är belägna i Sundbyberg Främmande tjänster Förbundet har under året använt sig av Jonekens föreningsservice för delar av den löpande ekonomifunktionen, löneadministration och skatteredovisning, Kampanjproduktion AB för lagerhållning och distribution av trycksaker, Lagercrantz Media för uppdatering av hemsidan samt HSO (Handikappförbundens Samarbetsorgan) för posthantering, framställning av trycksaker och del i telefonväxel. Information Ny grafisk profil En ny grafisk profil för förbundet och samtliga regionföreningar har beslutats under året. Det är Logiken i Göteborg som tagit fram förslagen. NjurFunk Förbundets tidning har under det gångna året (årgång 35) utkommit med fyra nummer i en upplaga om ca ex samt 40 ex som taltidning per nummer. Tidningen, som ingår i medlemsavgiften, ger information om njursjukas situation, nyheter inom njursjukvården samt om förbundets och föreningarnas verksamhet. Tidningen produceras på förbundskansliet och Grafiska Punkten, Stockholm, har under året haft uppdraget att trycka tidningen. Lars Nordstedt har varit ansvarig utgivare och Anna-Lisa Lampinen har varit redaktör och svarat för tidningens layout. I redaktionen har dessutom ingått Lena Alne. NjurNytt NjurNytt, som är ett internt nyhetsbrev för förbundets och regionföreningarnas förtroendevalda, har under året utkommit med sju nummer. I NjurNytt ges kortfattad information om aktuella frågor inom förbundet, sammandrag av beslut från förbundsstyrelsen samt aktuella kurser, konferenser och andra aktiviteter. NjurNytt produceras på förbundskansliet. s hemsida I slutet av året introducerades förbundets nya hemsida, som är framtagen av webmind.se, ett Göteborgsbaserat IT-företag. Hemsidan kan numera uppdateras på kansliet, vilket gör den mer aktuell. Hemsidan hittas på adress Ansvarig utgivare är Håkan Hedman. Reselänk på hemsidan I samband med att hemsidan genomgick en stor förändring startades också en reselänk. Det har tidigare funnits små möjligheter att på ett bra sätt stödja medlemmar som vill resa på egen hand. Behovet av information har varit stort. Genom den nystartade länken på hemsidan erbjuds ett bättre stöd. På länken finns praktisk information och tips inför resor med olika behandlingsformer för njursvikt. Förhoppningen är att alla berörda skall hjälpas åt med sina erfarenheter. Under verksamheter/aktiviteter öppnas möjlighet för semesterdialysverksamheter inom landet att informera via länken. Dialysavdelningar som tillfälligt har resurser att kunna ta emot gäster erbjuds möjlighet att enkelt kunna nå ut till intresserade dialyserande. Under reseerfarenheter finns reseberättelser från tidigare presenterade artiklar i Njurfunk. Det finns också möjlighet för utländska semesterdialyskliniker och reseföretag som ordnar resor för dialyserande att annonsera under Annonser, så att man på svenska kan få en första information och se lite bilder innan man sedan tar kontakt genom de kontaktuppgifter som erbjuds där. Ju mer känd och använd reselänken blir desto mer kan den göra nytta och utvecklas. Ny rekryteringsbroschyr En ny rekryteringsbroschyr och affisch Kom med har tagits fram under året och distribuerats till samtliga regionföreningar. Tryckningen av broschyren har sponsrats av Roche. 4

5 Förbundets fonder Njurfonden s forskningsfond instiftades 1981 med hjälp av medel från en radiohjälpsinsamling Första utdelningen av forskningsstöd var Styrelsen beslutade i oktober 1991 att ändra namnet till Njurfonden. Forskningsutskottet under 2008 har bestått av Håkan Hedman och Åsa Torstensson och som ersättare Pernilla Oscarsson utsedda av s förbundsstyrelse samt professor Gunnar Tufvesson, Svensk Transplantationsförening och docent Ola Samuelsson, Svensk Njurmedicinsk förening. har ett särskilt plusgirokonto och bankgirokonto för bidrag till forskningsfonden. Forskningsmedlens förvaltning granskas av särskilda revisorer utsedda av Stiftelsen för insamlingskontroll, SFI. Utdelning ur Njurfonden ansökningar inkom till Njurfonden Av dessa avsåg två ansökningar Tommy och Gösta Anderssons minnesfond. 10 projekt tilldelades totalt kronor ur Njurfonden samt ett projekt erhöll :- ur Tommy och Gösta Anderssons minnesfond. Sökande Hemort Projekttitel Utedelning 2008 Akaberi, Shahriar, Lund Hyperparathyroidism efter njurtransplantation Axelsson, Jonas, Stockholm Inverkan av dysreglering av retinol-bindande protein på insulinresistens hos uremiker Bruchfield, Anette, Stockholm Macrophage inhibitory factor (MIF) en markör för kardiovaskulär sjuklighet hos njursjuka Gunnarsson, Iva, Stockholm Systemisk lupus erythematosus-genetik, inflammationsreglering och utvärdering av ny exprimentell terapi vid nefrit Guron, Greger, Göteborg Studier av hjärt-kärlfunktion vid kronisk njursjukdom Kublickiene, Karolina, Stockholm Ex vivo characterization of human CKD-endothelial dysfunktion in patients starting dialysis Lindskog, Annika, Göteborg Utvärdering av mekanismer bakom ACTH-förbättrad proteinuri hos nefrotiska patienter Nitescu Nicoletta, Maria, Gäteborg Efekter av selektiv angiotensin i receptorblockad på njurens blodflöde,syresättning och funktion vid endotoxinorsakad akut njursvikt Svensson, Maria, Gäteborg Kliniska och experimentella studier av metabola förändringar vid nedsatt njurfunktion Tranaeus Lindblad, Ylva, Stockholm Pediatric kidney disease and cardiovascular complications-risk factors and interventional strategies

6 Forsningsbidrag till minne av Tommy och Gösta Andersson: Svensson, Maria, Göteborg Klinisk studie av metabola förändringar vid nedsatt njurfunktion efter njurdonation Alwallsfonden Njursjukas stipendiefond till professor Nils Alwalls minne bildades vid förbundsstämman den 19 april Nils Alwall avled i februari samma år och stipendiefonden instiftades av förbundet för att hedra hans minne och banbrytande insatser inom dialysområdet. Professor Nils Alwall är förbundets hittills enda hedersmedlem. Stipendiefondens utskott har under 2008 bestått av Tina Pajunen, Åsa Torstensson samt Pia Lundström. Utdelning ur Alwallsfonden 2008 Huda Abulahi, leg. sjukgymnast, Region Skåne, Träning av patienter på dialysavdelning :- Ingrid Andersson, leg sjuksköt., Länssjukhuset Ryhov Studiebesök 1 700:- Britt-Marie Bank, leg sjuksköt, Länssjukhuset Ryhov Studiebesök 1 700:- Sara Bergman-Lind, leg. sjuksköt. Länssjukhuset Ryhov Studiebesök 1 700:- Anki Bjarnehed, barnsköterska, SU Göteborg Nobabs Nordiska konferens 11-14/ :- Frida Fondelius, leg. sjuksköterska, Region Skåne Treländers kongress i Tyskland, tema kärlaccesser: strukturer 3 800:- Rose-Marie Grankvist, barnsköterska, SU Göteborg Nobabs Nordiska konferens 11-14/ :- Eva Jansson, leg dietist, Norrlands Universitets sjukhus Referensgruppen, information och utbildning 6 000:- Marcus Lidin, leg sjuksköt, Länssjukhuset Ryhov Studiebesök 1 700:- Bent Rubinsson, leg sjuksköt, Länssjukhuset Ryhov Studiebesök 1 700:- Nasrin Tobafard, leg sjuksköt, Länssjukhuset Ryhov Studiebesök 1 700:- Fredrik Uhlin, Med dr, Landtinget Östergötland Marie Wång, leg sjuksköt, Karolinska Univ.sjukhuset Konferensresa till American Society of Nephrology San Diego USA 7 000:- Resestipendium till 4 sjuksköt. American Nephrology nurses Association våren :- Summa :- Rekreationsfonden Njursjukas rekreationsfond bildades i juni Rekreationsfonden har till ändamål att stödja njursjuka medlemmar som är i behov av ekonomiskt stöd i samband med olika former av rekreation. Under 2008 har totalt kronor beviljats i bidrag till sammanlagt 22 medlemmar. 6

7 Intressepolitik Den medicinska, ekonomiska och sociala situationen för njursjuka är de allra viktigaste frågorna att bevaka och arbeta med. Det ökande antalet kroniskt njursjuka i behov av aktiv uremivård och bristen på organ från avlidna, innebär påfrestningar för såväl njursjukvården som de njursjuka. Svårigheterna att rekrytera specialistutbildade läkare och annan personal till njursjukvården har skapat allvarliga hinder att möta den ökande efterfrågan på njursjukvård. Situationen påverkar även de njursjukas möjlighet att få en god njursjukvård och omvårdnad. Det försämrade samhällsstödet till kroniskt sjuka och andra funktionshindrade innebär ofta svåra påfrestningar för den enskilde njursjuke och deras anhöriga. Att bevaka njursjukas sociala rättigheter är därför en viktig uppgift i förbundets arbete. Förbundet har under det gångna året haft som målsättning att engagera sig i de frågor som påverkar de njursjukas situation både kort- och långsiktigt. Vissa specifika frågor har förbundet drivit självständigt eller i samverkan med andra berörda organisationer inom den gemensamma handikapprörelsen. Världsnjurdagen 2008 Den 13 mars 2008 arrangerades Världsnjurdagen för tredje året i rad. Styrelsen anser att arrangemanget är ett utmärkt initiativ som är taget av International Federation of Kidney Foundations (IFKF) och ett unikt tillfälle att öka kunskapen hos allmänheten om njurarnas betydelse och att göra känt hos presumtiva medlemmar. I samband med Världsnjurdagen 2008 tog förbundet tillsammans med Svensk Njurmedicinsk Förening och Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening fram ett gemensamt informationsmaterial om tidig upptäckt och behandling av njursvikt. Styrelsen anser att detta var ett viktigt led i förbundets ökade fokusering på tidig njursviktsbehandling, men även ett exempel på den samverkan som förbundet har med den medicinska professionens företrädare. Broschyren sponsrades av Astellas Pharma AB. Sex- och samlevnadsbroschyr En mindre arbetsgrupp har förberett projektet. En specialist i klinisk sexologi, Birgitta Hulter, har anlitats för att tillsammans med en njurmedicinsk läkare, Britta Hylander, framställa förslag till folder. Under 2008 har broschyren färdigställts med hjälp av sponsringsmedel från Novartis och distribuerats till samtliga regionföreningar. Ersättning för merkostnader vid hemdialys efter 65-årsåldern sände våren 2008 en skrivelse till samtliga sjukvårdshuvudmän angående ersättning till hemdialyserande för deras merkostnader för behandlingen när de startade hemhemodialys eller PD-dialys efter fyllda 65 år. Handikappersättning som för flertalet täcker merkostnaderna vid hemdialys i dagsläget är inte aktuellt om man startar efter 65 års åldern. Att ändra handikappersättningsreglerna ansågs ta tid eller vara svårt att få gehör för, eftersom det är en lag. Förbundet ansökte om att sjukvårdshuvudmännen skulle ersätta dessa kostnader. Motiveringen var att de orsakades av den sjukvård njursjuka själva skötte i hemmet och att sjukvårdshuvudmännen i och med att de tog hem behandlingen besparades långt större kostnader än de merkostnader de i så fall skulle ersätta. Svaret på skrivelsen var en hänvisning till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och den översyn regeringen genomför om handikappersättningen. Förbundet begärde tid för uppvaktning hos SKL och har fått tid i januari. Varje förening kan också arbeta vidare med frågan hos sina resp. sjukvårdshuvudmän eftersom det är redan känt att SKL inte längre lämnar rekommendationer i ekonomiska frågor. Sjukvårdshuvudmännen har mycket att vinna ekonomiskt på att ersätta merkostnaderna åtminstone tillfälligt i avvaktan på att frågan ev. kan lösas med ändring av reglerna för handikappersättningen. Förhoppningen är att under 2009 nå en lösning så att även äldre njursjuka kan välja dialysbehandling i hemmet. Enkäter har i verksamhetsplanen lagt fast att enkäter i angelägna frågor skall genomföras. Under året har en enkätundersökning genomförts i samarbete med läkemedelsföretaget Astellas Pharma AB. Den berörde i första hand följsamhet till läkemedelsordinationer hos njurtransplanterade och hur man upplever sin medicinering och ev. biverkningar. Även livskvalitetsfrågor för både dialyserande och njurtransplanterade berördes och kunde vara med och påverka innehållet i enkäten och hade med ett antal frågor för att få bättre kunskap om hur njursjukdom påverkar möjligheter till förvärvsarbete. Alla medlemmar fick möjlighet att ta ställning i förväg till om de ville få enkäten, eftersom ett utomstående företag skulle genomföra undersökningen. Enkäten besvarades av 77,5 % av de som fått enkäten. Resultatet har sammanställts före årsskiftet och kommer att analyseras under våren 2009 och presenteras under året. 7

8 Gästdialys Möjligheterna till gästdialys är på de flesta håll i landet begränsade. Förbundet har engagerat sig i frågan och genom bland annat olika medieaktiviteter gjort allmänheten och sjukvårdshuvudmännen uppmärksamma på de dialyserandes situation. Förbundsstyrelsen anser att tillgången på gästdialysplatser är en synnerligen viktig rättighetsfråga för landets njursjuka. Personalen arbetar intensivt för att möjliggöra gästdialys. Att det inte alltid kan ordnas beror på lokal- eller personalbrist. En enkätundersökning visar att några enstaka landsting har begränsningar i antalet dialystillfällen som bekostas på annan ort. Förbundet har framfört till diskrimineringskommittén och Handikappombudsmannen att begränsningar i gästdialys inskränker njursjukas fulla delaktighet i samhället och utgör begränsningar av den fria rörligheten. En enkät om kostnader för att erhålla gästdialys har genomförts under året och den visar på stora skillnader mellan de olika landstingen. Organdonation Den stora bristen på donerade organ från avlidna är ett allvarligt problem för njursjuka och njursjukvården. Frågan är väsentlig för förbundets medlemmar och den utgör därför en viktig del i det intressepolitiska arbetet. Eftersom flera olika patientgrupper är berörda sker en del av arbetet i nära samverkan med andra organisationer inom Livet som Gåva. s ordförande Håkan Hedman är ordförande i Livet som Gåva och sköter administration och medelsförvaltning. Samverkan sker också genom det Nationella rådet för organdonation och vävnader, Donationsrådet, som finns inrättat som en enhet inom Socialstyrelsen. På den Europeiska donationsdagen 18 oktober ägde gemensamma aktiviteter rum. Utbildning av informatörer i donations och transplantationsfrågor 2002 och 2004 utbildades två grupper informatörer i donations- och transplantationsfrågor. Den november 2008 var det dags för den tredje utbildningen, även denna gång med stöd av medel från ABF. Intresset var stort från föreningarna och även en del i nuvarande förbundsstyrelse och ungdomsarbetsgrupp deltog. Totalt var det 35 deltagare och de fick en gedigen utbildning i frågorna ur de flesta infallsvinklar. Förbundets arbete med donationsfrågor, donationsverksamheten och lagar som styr det, koordinatorns roll och uppgifter, hur en donation går till, vad transplantation innebär, organ/vävnader som kan transplanteras, pågående forskning på området, Donationsrådets verksamhet med att skapa en bra or-ganisation för tillvaratagande av organ och vävnader inom Intensivvården och information till allmänheten, donationsansvarig sköterskas samtal med anhöriga då donation kan bli aktuellt och vad man bör tänka på i rollen som informatör togs upp i programmet. Vid denna utbildning var även tidigare utbildade informatörer inbjudna för att del av tiden diskutera erfarenheter som informatörer och ta del av Donationsrådets och donationssköterskans information. Det var inte aktuellt vid tidigare utbildningar eftersom deras verksamhet startat senare. Informatörernas roll är förutom att aktivt informera under den årliga Europeiska Donationsdagen på olika orter i landet, även uppdrag med information i skolor, på arbetsplatser, i föreningar och media. Personförsäkringar Frågan om personförsäkringar för njursjuka är en viktig fråga som ännu inte är fullständigt löst. Det hittillsvarande erbjudandet från Folksam med en livförsäkring kopplad till pensionsförsäkring, är inte en fullt tillräcklig lösning på problemet. Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO, har startat ett gemensamt samarbete med Folksam för att finna bättre försäkringslösningar för hela handikapprörelsen. Förbundet är engagerat i det pågående arbetet. Britt Marie Färm är utsedd av HSO att ingå i försäkringsgruppen. En barnförsäkring kan erbjudas och en hemförsäkring som innehåller allriskförsäkring samt försäkring för handikapphjälpmedel har också tagits fram. Arbetet med att ta fram en grupplivförsäkring fortsätter Arbetsmarknadsfrågor Rätten till arbete är en av de viktigaste frågorna för handkapprörelsen. HSO har i samverkan med medlemsförbunden tagit fram ett handikappolitiskt målprogram som innehåller handikapprörelsens krav när det gäller arbete. Arbetsförmedlingen har en viktig uppgift som sektorsmyndighet när det gäller att förverkliga Nationella Handlingsplanens intentioner. En årlig rapport lämnas till regeringen med beskrivning av hur man arbetat med och vilka resultat som uppnåtts när det gäller andelen funktionshindrade som erhållit arbete. Stora förändringar inom arbetsmarknadsområdet har skett under

9 Ersättning till levande donatorer Frågan om ersättning till levande donatorer är ständigt aktuell. Förbundets ställningstagande i frågan är entydigt. Donator skall erhålla full kostnadstäckning för sina utgifter och ett frikort inom sjukvården vore ett erkännande för de insatser levande donatorer gör för njursjuka och för sjukvården. Utöver detta skall ingen ytterligare ersättning utgå. En gemensam skrivelse från Svensk Transplantationsförening, Svensk Njurmedicinsk förening och med ovan nämnda förslag har tillställts socialminister Göran Hägglund. Förbundets vetenskapliga råd Förbundet har inrättat ett vetenskapligt råd där representanter för Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Transplantationsförening, Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening och s styrelse ingår. Rådet har som en viktig uppgift att ta del av och lämna förslag till ansökningar om forskningsstöd ur Njurfonden. Utöver denna uppgift skall rådet ge förbundet vägledning till ställningstaganden i olika frågor som berör njursjukvården och andra områden. Rådet har under året bestått av Gunnar Tufveson, Svensk Transplantationsförening, Ola Samuelsson, Svensk Njurmedicinsk Förening och Marie Nykvist från Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening. Från förbundet har Håkan Hedman och Åsa Torstensson ingått, med Pernilla Oscarsson som suppleant. Statliga organisationsstödet har under en följd av år varit engagerat i att få en hållbar lösning när det gäller organisationsstödet. HSO har fått en majoritet av medlemsförbunden att anta ett gemensamt yttrande när det gäller utformningen av anslaget. I yttrandet krävs också en rejäl höjning av anslaget för att kunna bibehålla verksamheten på nuvarande nivå. Handikapprörelsen beviljades under 2007 ytterligare 20 miljoner, men uppvaktningen av statsrådet Maria Larsson fortsätter eftersom höjningen inte motsvarar den urholkning som skett. har varit hårt drabbat av försämringen. Övrig intressepolitik Förbundet har under året engagerat sig i många olika intressepolitiska i frågor som behandlats i det gemensamma arbetet inom handikapprörelsen. Det har skett i form av stöd till gemensamma yttranden på remisser, genom aktivt deltagande i olika nätverksgrupper, ordförandemöten och på förbunds-konferenser som arrangerats av Handikappförbunden. Ungdomsverksamheten Under verksamhetsåret 2008 har det varit 3 arbetsgruppsmöten, den 20 april, 19 september och 14 november. Tre ungdomsträffar har ägt rum. En Finlandskryssning mars, där temat var att resa som njursjuk. Föreläsare var Tommy Johansson, vilken medverkat i ungdomsgruppen tidigare och har en gedigen reseerfarenhet. Under denna kryssning var det 8 deltagare inklusive arbetsgruppen. Senare under våren arrangerades en gemensam ungdomsträff samtidigt som Nationella Njurkonferensen den april. Denna träff var det en medlem som kom till samt tre från arbetsgruppen. Under hösten 2008 var det en ungdomsträff som handlade om fysisk aktivitet vid njursjukdom/transplantation/dialys.det var 8 stycken närvarande på konferensen inklusive 4 från arbetsgruppen. Under denna träff föreläste Annica Luthman, sjukgymnast från Huddinge Sjukhus. Under november månad deltog 3 ur arbetsgruppen i en informatörsutbildning i Södertälje november. Detta för att få mer kunskap kring hur man kan nå ut till ungdomar så att medlemsantalet på konferenserna ökar. Detta är även en fråga som diskuterats väldigt mycket under årets gång och fortsätter således diskuteras under Två ur arbetsgruppen åkte även under hösten på ett NNS-möte i Köpenhamn. Detta möte var mellan den 9-11 oktober Vid detta tillfälle hade deltagarna förmånen att diskutera och jämföra ungdomsverksamheten i de andra nordiska länderna med dess ungdomsansvariga. Även här stod medlemsvärvarfrågan i fokus. Verksamheten är finansierad av Sunnerdahlsfonden och arbetsgruppen har under året bestått av Malin Bergman, Anders Billström, Lisa Westman, Frej Jacobsson och Annie Rinaldo. En representant från arbetsgruppen har deltagit i förbundets styrelse. För närvarande är det 50 stycken medlemmar i ungdomsgruppen. Barn och föräldraverksamheten Arbetsgruppen har under året bestått av Ann-Katrin Bergström, Kristina Johansson, Anna Holsteinson, Lars Rönnqvist, Michael Westher och Seija Vierula. Arbetsgruppen har haft tre möten under året samt tre telefonmöten. Juniorhelg mars arrangerades en vinterhelg i Luleå, på hotell Nordkalotten. 15 barn i åldrarna år del- 9

10 tog, flertalet med varsin förälder. Jan Ove Bergström var ledare. Bl.a. ordnades med hundspann, snöskulptering samt snöskoteråkning med korvgrillning. Dessutom anordnades middag i tältkåtan med helstekt ren. På söndagen fick de träffa en optimistkonsult från Luleå. Hon peppade barnen och de hade gruppsamtal. Nationella njurkonferensen Den april deltog arbetsgruppen i den nationella njurkonferensen i Göteborg. Föreläsningar pågick under fredagen och lördagen med en avslutande bankettmiddag. Familjevecka Årets familjevecka arrangerades på Gyllene Hornet i Tällberg, Dalarna. Under vecka 30 samlades 24 familjer, varav fem nya. Vreni Frölich, dialyssjuksköterska från Stockholm, deltog under hela veckan och föreläste om dialys. Professor Gunnar Tydén från Huddinge Sjukhus gästföreläste kring organdonation, mediciner och njurens funktion. Maja Lindkvist, specialpedagog berättade om kommunens/skolans skyldigheter kring stöd för elever med särskilda behov. Det var tre barngrupper om totalt 46 barn. Nio ledare tog hand om barnen under förmiddagarna när föräldrarna deltog i föreläsningar. Eftermiddagarna ägnades åt att umgås och att utbyta erfarenheter. Alla deltog också helhjärtat i fotbollsturneringen, både publiken och spelarna, vilket var en mycket uppskattad uteverksamhet med tanke på det fina vädret. Barnkvällen för de yngsta var skattjakt i skogen. Mellangruppen hade femkamp. Tonårsbarnen åkte rodel samt åt middag inne i Rättvik. Mamma- och pappakvällar anordnades under varsin kväll. Det var också ett uppskattat besök på Leksands sommarland. Två bussar hämtade på morgonen och en heldag tillbringades på anläggningen i ett strålande väder med medhavd lunch. Deltagarna var genomgående mycket nöjda med veckan som var genomförbar tack vare landstingsbidrag och generösa fondmedel. NNS Seija Vierula deltog på NNS-mötet i Köpenhamn i oktober månad. Föreläsningar och diskussioner om verksamheten med föräldrar från Danmark, Norge och Finland. Familjehelg På höstens familjehelg i Göteborg den september deltog 18 familjer, sammanlagt ett åttiotal personer. Helgen inleddes med en gemensam middag på hotell Heden. På fredagen ordnades ett besök på Liseberg som visade sig populärt både bland vuxna och barn. Under lördagen medverkade Helena Fagerberg Moss, barnpsykolog från Östra sjukhuset, som gästföreläsare. Under lördagskvällen promenerade hela sällskapet till Avenyn för att inta en pastabuffé. Familjehelgen avslutades efter söndagens frukost. Det är ett fortsatt högt deltagarantal med flera nya familjer. Barn- och föräldragruppen framför sitt varma tack till alla stiftelser och fonder som generöst bidragit med medel till verksamheten under Tack vare dessa bidrag har under året erbjudits nya aktiviteter för medlemmarna. Rehabilitering och rekreation Idre Fjäll Den planerade sommarveckan och vinterveckan på Idre måste ställas in på grund av för få deltagare. Gruppresa utomlands Ingen gruppresa utomlands arrangerades under 2008 Samarbete med andra organisationer Livet som Gåva - samverkan för donation av organ och vävnader Tillgången på organ för transplantationsändamål är en väsentlig fråga för landets njursjuka. Idag står endast 1/7 av landets dialyserande på transplantationsväntelistan. En bidragande orsak är, förutom medicinska kontraindikationer, bristen på donerade njurar från avlidna. Tillsammans med övriga berörda handikapporganisationer och företrädare för den medicinska professionen ingår förbundet i samverkansorganisationen Livet som Gåva - samverkan för donation av organ och vävnader. Syftet med Livet som Gåva är att med olika former av informationsinsatser få fler människor att ta ställning för organdonation. s ordförande Håkan Hedman är ordförande i Livet som Gåva och är medelsförvaltare och administrativt ansvarig. På den Europeiska Donationsdagen den 18 oktober anordnades, i samverkan med Donationsrådet, aktiviteter på flera platser i landet för att informera allmänheten om betydelsen av att man tar ställning till organdonation. Livet som Gåvas hedersutmärkelse 2008 tilldelades Daniel Brattgård, teolog, sjukhuspräst och sakkunnig i etik. Han fick hedersutmärkelsen för ett djupt personligt engagemang under mer än 20 år för patienter som väntar på en organtransplantation, samt för ett målmedvetet arbete i syfte att öka förståelsen för donation av organ och vävnader utifrån etiska grundprinciper. 10

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Förbundets fonder 6 Intressepolitik 8 Ungdomsverksamheten 11 Barn- och föräldraverksamheten 11 Rehabilitering

Läs mer

Njurfunk. Tidning för Njurförbundet. Nummer 3 2008 Årgång 35

Njurfunk. Tidning för Njurförbundet. Nummer 3 2008 Årgång 35 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Nummer 3 2008 Årgång 35 Annons Fresenius 19 19 36 Styrelseledamöter: @ Ordf. Håkan Hedman 031-26 00 58 @ Anders Billström 035-12 88 84 @ Lars Nordstedt 040-16 28 88 @

Läs mer

Njurfunk. God Jul och Gott Nytt År! Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2009 Årgång 35

Njurfunk. God Jul och Gott Nytt År! Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2009 Årgång 35 Njurfunk Tidning för Njurförbundet God Jul och Gott Nytt År! Nummer 4, 2009 Årgång 35 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta peritonealdialysprodukter Annons Fresenius Ny! Fresenius Medical Cares

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Världsnjurdagen 13 mars 2008 - uppmärksammar vikten av tidig upptäckt av njursvikt

Världsnjurdagen 13 mars 2008 - uppmärksammar vikten av tidig upptäckt av njursvikt Årgång 35 Nummer 1 År 2008 Tidning från Njurförbundet Vård av njursvikt i tidigt skede hos Bromsen på Danderyds sjukhus Gambro satsar på forskning i samarbete med njursjukvården i Västsverige Cancer efter

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

Njurfunk. Njursjukvården i Norrland i fokus - Njurföreningar samverkar med vården för nytt forskningscentrum. Tidning för Njurförbundet

Njurfunk. Njursjukvården i Norrland i fokus - Njurföreningar samverkar med vården för nytt forskningscentrum. Tidning för Njurförbundet Njurfunk Tidning för Njurförbundet Njursjukvården i Norrland i fokus - Njurföreningar samverkar med vården för nytt forskningscentrum Nummer 1, 2011 Årgång 38 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Njurfunk. Donation och transplantation - tema för seminarium i samband med förbundsstämman. Tidning för Njurförbundet. Nummer 2, 2011 Årgång 38

Njurfunk. Donation och transplantation - tema för seminarium i samband med förbundsstämman. Tidning för Njurförbundet. Nummer 2, 2011 Årgång 38 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Donation och transplantation - tema för seminarium i samband med förbundsstämman Nummer 2, 2011 Årgång 38 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta peritonealdialysprodukter

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Årsberättelse 2014. Primär immunbristorganisationen - PIO

Årsberättelse 2014. Primär immunbristorganisationen - PIO Årsberättelse 2014 Primär immunbristorganisationen - PIO Primär immunbristorganisationen Mellringevägen 120 B, 703 53 ÖREBRO Tel: 019-673 2124 E-post: info@pio.nu www.pio.nu www.facebook.com/pio.riks Innehåll

Läs mer

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime Årsberättelse 2013 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Foto: Dreamstime INNEHÅLL Ett liv som räddas ska också levas Så bildades Hjärnkraft 3 Ordförande 4 Förvärvad hjärnskada 5 Detta är Hjärnskadeförbundet

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2007 Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Förvaltningsberättelse 2007 Förbundet Blödarsjuka i Sverige Förvaltningsberättelse 2007 Förbundet Blödarsjuka i Sverige Sidan 1 av 23 Förvaltningsberättelse Förbundet Blödarsjuka, FBIS, organiserar personer med hemofili, von Willebrands sjukdom, ITP och andra närbesläktade

Läs mer

Njurfunk. Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5

Njurfunk. Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5 Gambro 50 år Dialysbehandlingen utvecklades från 1964 - sid 10 Nummer 4, 2014 Årgång

Läs mer

Njurfunk. Forskning kan förbättra njursjukvården - läs artiklar sid 5, 6 och 8.

Njurfunk. Forskning kan förbättra njursjukvården - läs artiklar sid 5, 6 och 8. Njurfunk Tidning för Njurförbundet Forskning kan förbättra njursjukvården - läs artiklar sid 5, 6 och 8. Insamlingsstiftelsen Njurfonden stöder forskning med en miljon - se sid 12. Nummer 1, 2015 Årgång

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖRBUNDET BLÖDARSJUKA I SVERIGE Förbundet Blödarsjuka bildades 1964 och är en rikstäckande handikapporganisation med nio regionföreningar samt en kvinno-, en ungdoms-, en föräldra-

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försvarsförbundet 2012 Innehållsförteckning Året som gått...2 Organisation och personal...5 Förbundsstyrelsen...5 Internationella kontakter och besök...5 Förbundsstyrelsens arbetsgrupper

Läs mer

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO VERKSAMHETSBERÄTTELSE med ÅRSREDOVISNING 2014 Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO Org-nr 802010-4264 Box 1386, 172 27 Sundbyberg e-post: info@bro.org.se web: www.bro.se 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Detta är Cancerfonden

Detta är Cancerfonden ForskningNU 2003 med Cancerfondens årsredovisning 2002 Detta är Cancerfonden CANCERFONDEN är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2013

Reflexioner. Årsredovisning 2013 Reflexioner Årsredovisning 2013 Svenska PostkodLotteriet Neuroförbundet blev förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet 2009. Stödet stärker Neuroförbundet som intresseorganisation och bidrar till att

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 RMTs KÄRNVÄRDEN OCH VISION... 5 FÖRBUNDSLEDNING... 6 REPRESENTATION... 7 INTERNA ARBETSGRUPPER... 7 MEDLEMMAR... 8 HANDIKAPPOLITIK...

Läs mer

Detta är Utvecklingsrådet

Detta är Utvecklingsrådet Detta är Utvecklingsrådet...2 Förord...3 Lokalt utvecklingsarbete...4 NYSTARTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Satsa friskt...7 Olikhet som tillgång...9 Lika möjligheter för kvinnor och män...9 UTVECKLINGSOMRÅDEN

Läs mer

Cancerfonden Årsredovisning 2000

Cancerfonden Årsredovisning 2000 Cancerfonden Årsredovisning 2000 Årsredovisning 2000 Innehåll Forskarstödet ökar till 285 miljoner Jag är imponerad av engagemanget 2 Stark inledning på nya seklet 4 Ekonomi och förvaltning 6 Resultaträkning

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2005. DHR Verksamhetsberättelse 2005 1

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2005. DHR Verksamhetsberättelse 2005 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2005 DHR Verksamhetsberättelse 2005 1 2 DHR Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 DHR Verksamhetsberättelse 2005 3 4 DHR Verksamhetsberättelse 2005 Innehåll Året

Läs mer