Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012

2

3 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet 4 Kooperationens år 6 Årets aktiviteter Fonus 8 Medlemskommunikation 9 Årets aktiviteter Familjens jurist 10 Förvaltningsberättelse 12 s resultaträkning 14 s balansräkning 15 s kassaflödesanalys 16 s resultaträkning 17 s balansräkning 18 s kassaflödesanalys 19 Kommentarer och noter till redovisningen 20 Revisionsberättelse 29 Nyckeltal 31 Styrelse, revisorer och valberedning 32 Dagordning vid distriktsstämmorna och föreningsstämman 33 Fullmäktige till föreningsstämman 34 Bilaga mitten: Hållbarhetsfrågor och samhällsengagemang

4 Verksamhetsberättelse 2012 Koncernchefen har ordet Hållbarhet över tid Under 2012 lanserades ny Affärsplan för Division Begravning som gäller fram till Familjens jurist arbetar utifrån en Affärsplan som under 2013 ska modifieras för att också den gälla till Affärsplaner, aktivitetsplaner och budget utgår från moderföreningens stadgar och beslutade strategimål. För dotterbolagen har ägardirektiv formulerats, dels generellt för samtliga och dels specifikt för de största, Familjens jurist i Sverige AB och Fonus AS i Norge. För koncernen som helhet överträffas budget för fjärde året i rad. Samtidigt har drygt 28 miljoner kronor återinvesterats i verksamheten. Vårt mål att varje del av affärsorganisationen ska bidra med positivt täckningsbidrag uppnås även Såväl moderföreningen som dess dotterbolag levererar ett resultat som överträffar ägardirektiven. I en koncern med höga ambitioner finns det alltid grenar som går bättre respektive sämre än förväntat, så också i Fonus. Särskilt Norge förtjänar en eloge för årets mycket goda resultat. Vi arbetar ständigt för att lära av de goda exemplen och förstärka dessa, samtidigt som vi kämpar vidare med att förbättra de enheter som inte når sina mål. Årets goda resultat medför att soliditeten för 2012 ökar till mer än 67 % för koncernen, där eget kapital överstiger 266 miljoner kronor och når koncernens högsta nivå genom tiderna. Som kooperativ organisation krävs en stark och långsiktigt hållbar betalningsförmåga eftersom möjligheten att få kapitaltillskott av ägarna är begränsad. De senaste fyra årens stabila överskott i verksamheten har bidragit till att bygga upp koncernens kapitalbas samtidigt som omfattande framtidssatsningar nu kan genomföras. Sammanfattning av 2012 kort inblick i 2013 Svensk kooperation genomförde en rad aktiviteter under 2012 som av FN utlysts till The Year of the Co-operatives. Det seminarium som Fonus och OK stod värdar för och hade Göran Persson som moderator, sändes av SVT Forum vid flera tillfällen. I seminariet presenterade jag en externt genomförd prisundersökning avseende begravningstjänster i sex jämförbara länder. Ta del av undersökningen via QR-koden nedan och läs mer om Kooperationens år på sidan 6 7. Kooperationens år blev också startskottet för Fonus donationer till Vi-skogens trädprojekt i Afrika. Satsningen beskrivs i bilagan med rubriken Hållbarhet och Samhällsengagemang. Prisundersökning begravningstjänster. 4

5 Koncernchefen har ordet Verksamhetsberättelse 2012 Under 2012 togs flera viktiga steg för koncernens framtida utveckling. Sammanslagningen av telefonväxlarna i Stockholm, Göteborg och Malmö till en central Kundservice i Malmö har resulterat i att vi nu kan ta emot ca fler samtal per år. Vi har moderniserat 38 begravningskontor inom ramen för vårt framtidskoncept och lika många planeras för Vårt nya rekryteringsprojekt har under året visat sig framgångsrikt med fler och mer kvalificerade sökande på varje annonserad tjänst. Med ett unikt introduktionsprogram för nyanställda har vår attraktivitet som arbetsgivare ökat markant. Fonus, ekonomisk förening anordnade nästan 400 fler begravningar än 2011 och når 2012 ett resultat som inklusive f inansnetto överträffar budget. Organisatoriskt har begravningsdivisionen i stort sett varit oförändrad under året, men efter pensionsavgång har vi ny chef för Fonus Industri. Vår gemensamma administration har under året omlokaliserats inom Stockholm, dels till vår fastighet i Enskede och dels till nya kontorslokaler på Södermalm. Detta sänker våra hyreskostnader. Familjens jurist i Sverige AB gjorde i början av 2012 en stor organisationsförändring i syfte att decentralisera ledarskapet till 19 nya kontorschefer som leder ett eller flera kontor, beroende på storlek och geografi. Samtidigt gjordes en anpassad chefsutbildning. Sammantaget visar dotterbolaget i slutet av året en väsentligt högre medarbetarnöjdhet. Familjens jurist har sedan 2010 gått från plats 19 till 12 i den årliga rankningen av olika arbetsgivare för jurister. Strukturella satsningar under året gör att Familjens jurist nu står väl rustat för att kunna ta emot ännu fler interna affärer och samtidigt öka antalet externa livstidsrelaterade juridikuppdrag. Fonus AS i Norge visade 2012 att det går att bygga vidare på senaste årens positiva utveckling. Offensiva satsningar med omlokaliseringar och nyetableringar har gett ett ökat antal uppdrag och vår norska verksamhet kan för 2012 redovisa sitt bästa resultat någonsin. För 2013 satsar vi mycket på intern kompetensutveckling för att ytterligare stärka yrkesstoltheten hos våra medarbetare. I början av året samlades alla chefer inom begravning, juridik och staber för att över två dagar diskutera hur vi som företag kan öka vår tillgänglighet för våra kunder och internt. Vi satsar också långsiktigt och kraftfullt på IT-utveckling, vår tids viktigaste arbetsverktyg, genom att ge vår kompetenta IT-stab betydande investeringsmedel för att möta framtidens utmaningar och ta vara på dess möjligheter. Vi ska ännu tydligare visa att vi står för ett hållbart och samhällsengagerat företagande, främst genom ökat fokus på miljöfrågor och stöd till kooperativa hjälporganisationer. Branschfrågor och medlemsengagemang Begravningslagen förändrades den 1 maj 2012 avseende hur lång tid som får gå mellan dödsfall och gravsättning eller kremering, från tidigare två månader till en månad. Som jämförelse kan nämnas att lagkravet i vårt grannland Norge är 10 dagar. I Sverige är det framförallt för Stockholmsregionen som lagändringen får effekt. Där var den genomsnittliga tiden före lagändringen 33 dagar medan övriga landet oftast klarat sitt uppdrag inom en månad från döds- fallet. Våra duktiga medarbetare i Stockholm har lyckats hantera vår del i den uppsnabbade processen genom effektiv organisation, god planering och hög tillgänglighet. Lagändringen välkomnas och Fonus ser gärna ytterligare skärpningar i framtiden. Kyrkans Begravningsbyrå fortsätter att bedriva verksamhet på ett tiotal orter. Trots att Svenska kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkomötet, redan hösten 2010 fastslog att det inte är förenligt med kyrkans huvudmannaskap att bedriva begravningsbyrå, fick vi under 2012 se ännu en församlingsdriven begravningsbyrå öppna i Järfälla utanför Stockholm. Sveriges Begravningsbyråers Förbund har aktivt ifrågasatt etableringen mot bakgrund av såväl Kyrkomötets som Svenska kyrkans överklagandenämnds tydliga ställningstaganden och Fonus följer utvecklingen med stort intresse. För Fonus framtid är det viktigt att vi genom ett ännu bättre samarbete med våra ägarorganisationer utvecklar verksamheten. En konkret förbättring är att vi från 2013 arrangerar utbildningsseminarier för nya förtroendevalda både vår och höst. Till Rådslaget i mars inbjuds alla distrikt till ett uppskattat informations- och diskussionsforum tillsammans med styrelse och ledning. Dessa aktiviteter ligger väl i linje med att vi för 2013 internt har valt devisen Tillgänglighetens år. Värdet av att vara så tillgängliga som möjligt för våra kunder och för varandra ska därmed ytterligare understrykas. Mats Liste Koncernchef och vd i Fonus, ekonomisk förening Stockholm i februari

6 Verksamhetsberättelse 2012 Kooperationens år 2012 Kooperationens år 2012 tagen gemensamma aktiviteter med målsättningen att nå opinionsbildare, politiker och studenter för att Öka kunskapen om kooperativa företag/medlemskap i kooperativ Förbättra attityden till medlemskap i kooperativa företag Öka kunskapen om att starta/ driva ett kooperativt företag Av FN (Förenta Nationerna) utsågs år 2012 till Kooperationens år med motiveringen att kooperationen runt om i världen har förmåga att bland annat bekämpa fattigdom, klara finanskriser och skapa arbetstillfällen. Med 13 miljoner medlemskap är kooperationens ställning i Sverige, internationellt sett, unik och under året genomförde de större kooperativa förenovember: Seminarium, Starta eget tillsammans. HSB Göteborg. Seminarium, Kooperationens framtid och utmaningar. P wc. Seminarium, Kooperativ bidrar till ett hållbart samhälle. Coompanion. Fotograf: Lena Dahlström. september: Seminarium, Svensk och engagerad i framtiden? Ett seminarium om samhällsengagemang, grogrunden för flera av de svenska kooperativa företagen. Fonus och OK tillsammans med forskare Lars Svedberg och Internationella Kooperativa Alliansen. Seminarium, Utbildning, en förutsättning för förändring. Kooperation Utan Gränser. Seminarium, Feeding the World the Role of Agricultural Cooperatives. Norsk Landbrukssamvirke och ICAO Kooperativt forum, tvådagarsseminarium arrangerat av KFO och kooperativa medlemsföretagen. Vinnarna i tävlingen Jakten på ostartade företag ; The Urban Fruit Initiative. Av 400 tävlande kooperatörer får dessa fyra stöd att driva sitt nystartade kooperativ genom bl.a. mentorskap, utbildning och rådgivning av den redan etablerade kooperationen. Fonus VD, Mats Liste, deltog i juryarbetet. Seminarium, Hur kan företaget stärkas av samarbete i länet, landet och världen? Skoopi. Du äger! Du vinner! Du bestämmer! 2073 sålda exemplar av antologin gav kr till Kooperation Utan Gränser. 6

7 Kooperationens år 2012 Verksamhetsberättelse 2012 december: Kooperativt forum i Jönköping. C februari: Sociala företagsmässan. Spaning om kooperationens framtid och Seminarium, Kooperationen, en lyckad avslutning på Kooperationens år del av marknadsekonomin. Riksbyggen, HSB och Riksbyggen. KFO, PwC m.fl. mars: Seminarium, En knuten hand i byxfickan, med Maria Wetterstrand, f.d. språkrör. Lantmännen och LRF. Julkonsert i Lidköping för Kooperationens år Coop, Fonus och ABF. Seminarium, Kooperativa företag bygger en bättre värld. Coompanion och Coop. april: Seminarium, Bank med hållbar samhällsutveckling som drivkraft. Ekobanken. december januari februari Ungas innovationskraft idétåget. Kooperativa idéseminarier med Värmlandskooperativen och Karlstad Universitet. november mars april maj maj: Seminarium, Självständig och oberoende media. Mediekooperativet Fria Tidningar. Seminarium, Kooperation och hållbarhet, ägarform och ansvarstagande. Professor Hans de Geer, med Coop och Folksam. Seminarium, Bäst på jämställdhet? Om kooperativa företag och jämställdhet. Folksam, HSB m.fl. oktober september juni juni: Temadag, Hur investerar man i finansiell rättvisa? Oikocredit. juli augusti Story of the day, How Fonus made funerals affordable. augusti: Kooperationens vecka i Umeå. Golftävling med anledning av kooperationens år. Coopsam. juli: Seminarium i Almedalen, Mer än snabba stålar, ett annat sätt att se på vinst och företagande. KFO och Sektor 3. Seminarium, Tillväxt av socialt företagande. Coompanion, Ekobanken och SVN. Seminarium, Vi konkurrerar med hjärta och hjärna sociala företag växer. Coompanion. 7

8 Verksamhetsberättelse 2012 Årets aktiviteter Fonus Ett urval av årets aktiviteter Människorna, arbetsplatsen och mötet För att förbättra attraktionskraften hos potentiella medarbetare, öka stoltheten internt och skapa ett större medarbetarengagemang utvecklades under året Fonus erbjudande som arbetsgivare. Ett sätt att kommunicera detta, som skapar rätt förväntningar och förståelse för verksamheten, togs också fram. Konceptet landade i En meningsfull utmaning på alla plan och alla medarbetare omfattades, via en digital introduktion, för att få samma upplevelse av Fonus som arbetsgivare och vilken verksamhet de är en så viktig del av. På längre sikt bidrar konceptet till rätt kompetens för att nå både vision och affärsmål Eftersom våra egna medarbetare fyller oss med stolthet och är så centrala i allt vi gör är de även en naturlig del i vår marknadskommunikation. I januari och september gjordes en reklamkampanj där filmerna bygger på några av våra medarbetares egna berättelser om varför de valde att börja arbeta på Fonus. Syftet var att stärka varumärket, skapa nyfikenhet för oss som arbetsgivare och höja medvetenheten om Fonus vid val av begravningsbyrå. En marknadsundersökning efter kampanjen visar att filmerna hade stor genomslagskraft och stärkte allmänhetens positiva syn på Fonus. Samtidigt med kommunikationen av arbetsplatsen Fonus och människorna inom företaget fortsätter utvecklingen av det ljusa mötet med våra kunder genom mötesplatser i en miljö präglad av klassisk, tidlös design, varma färger och äkta materialval som skapar trivsel och lugn. Under året fick ytterligare 47 kontor en ny, välkomnande inramning. Sammanfattningsvis har det strukturerade arbetet med Fonus som arbetsgivare fått positiv uppmärksamhet både internt och externt och används som föregångsexempel bland andra företag. Jobba hos oss! Karriärwebb. Reklamfilmer i TV4 och TV7. Digital introduktion. Platsannons. Första Långgatan, Göteborg, ett av Fonus nya konceptkontor. 8

9 Medlemskommunikation Verksamhetsberättelse 2012 Medlemskommunikation och organisationer. I materialet ingår Madeleine Sparre ny på Fonus Medlemskommunikation värdecheckar från Fonus och Familjens Under vårvintern tillträdde Madeleine jurist. Hämta gärna materialet från Fonus Sparre som ansvarig för Fonus Medlems- medlemssidor eller kontakta Fonus kommunikation. Madeleines uppgift Medlemskommunikation. är att ta hand om och utveckla all kommunikation, information och ekonomisk Utbildningsdagar för förtroendevalda administration som rör ägarorganisationer Under året arrangerades tre intensiva och förtroendevalda. utbildningsdagar för ledamöter i distriktsråden, som utgör länken mellan Nytt material till ägarorganisationerna medlemsorganisationerna och Fonus På Fonus föreningsstämma 2011 före- affärsverksamhet. Syftet med kursen är att deltagarna slogs i en motion att ett material skulle tas fram för att sprida kunskap om ska känna till och kunna presentera nyttan Fonus olika verksamheter samt få fler av medlemskapet i Fonus, kunna berätta organisationer att teckna andelar. om Fonus verksamhet och förstå sin roll och sitt ansvar som förtroendevald. Ambitionen är att Fonus och Förutom diskussioner om uppdraget distriktsråden tillsammans ska arbeta för att få en ännu större spridning i distriktsrådet omfattade utbildningen bland medlemsorganisationerna. Under begravningskunskap, ekonomi, marknads- våren 2012 lanserades därför ett nytt föring, juridik, försäkringar, kistproduktion material som lyfter fram nyttan med att och gravstenar. vara medlem i Fonus, både för enskilda Välkommen som delägare ni också! Det är många som tycker det är viktigt med frågor om begravning och familjejuridik. Därför har de valt att bli delägare i Fonus, som med dotterbolaget Familjens jurist är Sveriges största företag inom dessa två områden. Genom att vi tillsammans driver ägare har ar möjlig möjligverksamheten i kooperativ form tillvaratas alla goda idéer och alla ägare het att påverka. ssom om vvill om ill stödja Som delägare i Fonus antas föreningar och sammanslutningar so kan om att hålla Fonus ändamål, verksamhet och utveckling. Det kan vara en önskan g garorganisatioga priserna nere, öka tillgängligheten eller ta fram nya tjänster. Bland äg ägarorganisatioka kooperativa nerna finns bland annat fackförbund, pensionärsföreningar och oli olika föreningar. heck c e d Vär Ekonomiskt fördelaktigt Delägare i Fonus blir ni främst för att ni vill någonting, inte för att ni får någonting. isa ation generösa Ändå har ni som ägare möjlighet att ge medlemmarna i er organisation atttt kapital. kap ka ital. rabatter samtidigt som ni för närvarande får 5 procent ränta på insatt Utveckla medlemskapet me err ni själva. själva va. Det Hur mycket ni vill utveckla medlemskapet som delägare bestämmer ari riier om arvsrätt a kan till exempel handla om att vi tillsammans arrangerar seminarier kivet. Ju mer ni och annan familjejuridik, om begravningsförsäkringar och Vita Ark Arkivet. rd defull kunskap, de vill engagera er för att ge era medarbetare och medlemmar värdefull desto mer har Fonus att erbjuda. rdecheckar! Välkomstbrev. 500:- Fonus en stor del av Sverige Varmt välkommen som ägare i Sveriges största begravningsbyrå!! Ett urval av Fonus ägare innehåller vä tt Sveriges stör sta juristby rå inom fam iljejuridik rn, mbo, ba /maka, sa es make ässigt on, denn isningsm rganisati är redov nus ägaro checken hetstid Fo i rde tig vä m gil dle kens Medtag s för me rdechec rabatter. hos Fonu älder. Vä d andra h farför gravning ineras me mor- oc ing av be ej komb der samt beställn tas. Kan svärföräl Gäller vid kan inhäm förälder, va n, gå ko ut, sys ny varefter barnbarn , g. ad till 20 egravnin begräns check/b llning. En vid bestä av: stämpel) utställd natur och Checken rganisation, sig aro Till: mn) arens na (Mottag (Fonus äg Värdecheckar. Medlemsfolder. 9

10 Verksamhetsberättelse 2012 Årets aktiviteter Familjens jurist Ett händelserikt år Under 2012, som var det första hela året för verksamheten som dotterbolag i koncernen, utvecklades Familjens jurist på ett mycket positivt sätt. Vi ökade antalet medarbetare, öppnade ett nytt kontor i Kalmar och flyttade till större och bättre lokaler i ytterligare sju fall. Samarbetet med Fonuskoncernens övriga delar har fortsatt att vara viktigt och positivt. Tillsammans ger vi Fonus begravningskunder ett fullserviceerbjudande. Genom samutnyttjande av centrala staber och resurser erhålls kvalificerat och kostnadseffektivt stöd. Genom en förändrad organisation med kontorschefer som sjösattes i februari har nu vi ett bättre och mer decentraliserat beslutsfattande och ledarskap. Det leder till ökad förmåga att se och lösa kontorens och de lokala marknadernas behov. Under året har mycket resurser lagts på kompetensutveckling men även på förbättringar inom telefoni och IT samt framtagandet av ett nytt intranät. Den positiva utvecklingen bekräftades, förutom av det finansiella resultatet, bland annat genom förbättringar i den årliga medarbetareundersökningen, fler besökande till vår hemsida och att vår attraktionskraft som arbetsgivare stärkts. Carl Georgsson, VD Familjens jurist Sveriges största juridiska byrå inom familjejuridik med 190 specialister på 33 kontor. Lund. Stockholm. Göteborg. Uppsala. Köping. 10

11 Ord.pris från kr. Inkl. avgifter för registrering. Ord.pris från kr. Inkl. avgifter för registrering. Ord.pris från kr. Värdecheck giltig t o m Medtag värdechecken vid besök. Anneli Stefansson, Familjens jurist i Skellefteå Årets aktiviteter Familjens jurist Verksamhetsberättelse 2012 NR NR NR Att tänka på vid bouppteckning, dödsboavveckling och arvskifte INGEN MÄNNISKA LÄMNAR ETT TOMRUM EFTER SIG Med juridisk hjälp blir minnena lättare att dela DU BEHÖVER BARA SÄGA JA Njut av romantiken så tar vi hand om juridiken PERSONLIGA JURISTER FÖR LIVETS STORA HÄNDELSER Möt Carola, 36 år, Familjens jurist i Stockholm Att tänka på vid skilsmässa eller separation Några råd till dig som ska bli sambo Att tänka på när du ska gifta dig Intresset för Familjens jurist som arbetsgivare ökar och företaget är nu det 12:e mest populära bland jurister enligt Universum Globals Företagsbarometer KÄRLEKEN ÖVERVINNER ALLT Särskilt när den får lite hjälp av juridiken DAGS ATT GÅ SKILDA VÄGAR? Vi hjälper er att ta de första stegen i varsin riktning Nytt broschyrmaterial. Ett nytt intranät, med populärt diskussionsforum, lanserades under året. Möjligheten att diskutera och dela erfarenheter ger klienterna tillgång till hela företagets samlade kunskap. Närvaro vid alla lärosätens kontaktdagar för juriststudenter. Du behöver bara säga ja Gillar du också människor mer än bolagsrapporter? Livet är fullt av stora livsavgörande händelser. Att du gifter dig, blir förälder, separerar, att någon nära dör, eller att du flyttar ihop med någon du älskar är några exempel. Det är där vårt uppdrag finns, i vardagslivets agslivets stora händelser. Det ställer höga krav på våra jurister inte bara med genuin kompetens inom familjejuridik. idik. Det krävs också ett stort engagemang och en vilja att finnas till för andra. Som arbetsgivare matchar vi det med allt tänkbart stöd i form av skap, vidareutbildning och stora möjligheter att specialisera sig. Hittills tills har vi lyckats bra eftersom vi är Sveriges största familjejuridiska byrå, och fortsätter att mentor- växa. Både som jurister och som arbetsgivare. Läs mer på GILLAR DU MÄNNISKOR MER ÄN BOLAGSRAPPORTER? Sveriges största familjejuridiska byrå med 35 kontor runt om i Sverige! Njut av romantiken så tar vi hand om juridiken. Att gifta sig är en av livets absoluta höjdpunkter och just då känns förstås äktenskapets juridiska aspekter avlägsna. Men ert ja innebär många förändringar när det gäller ekonomi, rättigheter och skyldigheter mot varandra. Förändringar som är viktiga att veta om och ta ställning till. Dokument som äktenskapsförord och testamente kan ha stor betydelse för er framtida trygghet. Vi hjälper dig med juridisk trygghet och viktiga dokument vid livets stora händelser. Allt från giftermål och samboskap till bodelning, testamente och arvsfrågor. Så att du kan koncentrera dig på livet och känslorna här och nu i sorg, glädje och allt däremellan. Familjens jurist deltar på olika mässor runt om i landet. Bl.a. Bröllopsmässor. Välkommen till Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik din hjälp vid livets stora händelser. Familjens jurist är med ca 190 anställda på 35 kontor i Sverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, Sveriges största juristbyrå med Familjejuridik som huvudsaklig inriktning. rik Erbjudande till Brudparet Ps! Du hittar oss på bröllopsmässan på Börshuset i Malmö, 20 januari! Testamente Fast pris för upprättande av testamente kr se Äktenskapsförord Fast pris för upprättande av äktenskapsförord kr MALMÖ, Engelbrektsgatan 15, LUND, Bredgatan11, Testamente & Äktenskapsförord Fast pris för upprättande av äktenskapsförord, kr Välkommen att boka tid hos Familjens jurist i Jönköping Västra Storgatan 8, 2tr

12 Verksamhetsberättelse 2012 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Fonus, ekonomisk förening, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2012 för moderföreningen och koncernen. Beloppen inom parentes avser år Övergripande mål Fonus är en svensk folkrörelseägd kooperativ koncern med dotterbolag i Sverige och Norge. Företaget bedriver förutom begravningsrörelse egen tillverkningsindustri samt verksamhet inom familjejuridik. Fonus-koncernen har ungefär 700 medarbetare och omsätter drygt 800 Mkr fördelat på över 250 kontor och ombud. Företagets affärsidé: Fonus ska som koncern på ett förtroendefullt sätt erbjuda kvalitativa och prisvärda tjänster inom Begravning och Juridik. Organisation och verksamhet är organiserad i en svensk moderförening: Fonus, ekonomisk förening, med helägda dotterbolaget Familjens jurist i Sverige AB, helägda dotterbolagskoncernen Begravningsbyrå Momento AB, helägda dotterbolaget Fondkistan AB och helägda dotterbolagskoncernen i Norge, Fonus AS. Den svenska affärsverksamheten är organiserad i en linje-stabsorganisation med två verksamhetsgrenar; Begravning och Juridik. Begravningsverksamheten bedrivs i moderföreningen såsom en division med operativt ansvar för samtliga enheter, även de som juridiskt tillhör Momento och Fondkistan. Juridiken bedrivs i sin helhet genom dotterbolaget Familjens jurist i Sverige AB. Båda verksamhetsgrenarna är geografiskt indelade i regioner. Regionchefer inom Begravning rapporterar till divisionschef och inom Juridik till vd Familjens jurist i Sverige AB. För koncerngemensam samordning och service finns fyra centrala staber och ett medlemssekretariat. Fonus Industri tillverkar kistor och urnor. Nära ägare Antalet medlemmar vid räkenskapsårets utgång uppgår till (2 459), varvid stor del av minskningen är att hänföra till organisatoriska förändringar bland medlemsorganisationerna. Antal vid räkenskapsårets början antal tillkomna 36 antal avgångna -43 Antal vid årets utgång Väsentliga händelser Fonus-koncernen redovisar för verksamhetsåret 2012 ett positivt resultat om 32 Mkr, vilket ytterligare förstärker den finansiella ställningen och medför att koncernens egna kapital under året ökar med Kkr till Kkr. Under 2012 har väsentliga investeringar gjorts i verksamheten som sammanlagt för koncernen uppgick till Kkr (4 557). Av årets stora investeringar framhålls särskilt att 38 begravningskontor moderniserats enligt Fonus framtidskoncept, samtidigt som nödvändiga förbättringar i förhyrda lokaler gjorts. Investering i etablering av en central telefonväxel vår nya Kundservice i Malmö visar på kort tid en bättre telefonservice än vi tidigare hade med utspridda växelfunktioner. Betydande investeringar har under året påbörjats inom ramen för ny IT plattform. Under året övergick Fonus dotterbolag, Familjens jurist i Sverige AB, till en organisation med 19 kontorschefer, för att möjliggöra beslut och ledarskap nära medarbetare och kunder. Vidare stärktes fokus på kompetens och utveckling av nya tjänster genom inrättandet av två tjänster som ämnesansvariga, en inom successionsrätt och en inom livstidrelaterad juridik. 12

13 Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Nytt juridikkontor öppnades i Kalmar och regelbundna besök till Fonus i Visby återinfördes. Den interna kommunikationen stärktes. Ökad fokusering på koncernens personal- och kompetensutveckling sker genom ny externt rekryterad personalchef och andra förstärkningar inom Stab Personalutveckling. Fonus AS i Norge har en fortsatt positiv utveckling och når för 2012 sitt bästa resultat någonsin, med betydande koncernbidrag som följd. Uppdragsvolymer Antalet begravningar inom koncernen uppgick till (26 310). I den svenska verksamheten uppgick antalet gravstensorder till (7 393) och antalet juridiska ärenden till (22 451). Nettoomsättning och resultat s nettoomsättning ökade med Kkr till Kkr ( ), vilket motsvarar en ökning med 3,2 %. Försäljningen utanför Sverige uppgick till Kkr (61 191). s nettoomsättning minskade med Kkr till Kkr ( ), som en följd av bolagiseringen av den juridiska verksamheten i slutet av s rörelseresultat uppgick till Kkr (44 229). Resultatet från finansiella poster uppgick till Kkr (-2 283). s resultat före skatt uppgick till Kkr (41 946). Årets resultat efter skatt blev Kkr (44 276). s resultat efter finansiella poster uppgick till Kkr (59 023). Kassaflöde och finansiering s kassaflöde från rörelsen före förändringen i rörelsekapitalet uppgick till Kkr (31 772). Kassaflödet från rörelsen förändrades med Kkr till Kkr (17 168). Likvida medel exklusive kortfristiga placeringar har för moderföreningen under året minskat med Kkr till Kkr. Eget kapital uppgick vid årets utgång till Kkr ( ) och soliditeten var 74,9 % (73,4%). Fritt eget kapital ökade med Kkr till en balanserad vinst om Kkr. Kvalitets- och miljöledning Verksamheten inom Fonus är kvalitetscertifierad enligt den internationella standarden SS-EN ISO 9001:2008 inom områdena: Försäkring, Begravning och Sten. Därutöver är begravningsverksamheten certifierad enligt SS-EN 15017:2006, som är en europeisk standard för begravningstjänster. Certifikaten har utfärdats av ett särskilt certifieringsorgan Lloyd s Register Quality Assurance (LRQA, Sverige AB) som är ackrediterat av Swedac, styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Miljöpåverkan Den verksamhet som bedrivs vid Fonus Industri i Falköping är anmälningspliktig i enlighet med miljöbalken. Fonus har valt ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO som redovisningsmetod. Certif ikatet gäller tillverkning av kistor, urnor samt övriga produkter för begravningsverksamhet. Utsikter inför 2013 För 2013 har Tillgänglighetens år valts som gemensam devis för att samla hela organisationen kring värdet av ökad tillgänglighet för kunder och ägare. Tillgänglighet var också temat vid årets inledande chefskonferens med 56 deltagare. Kompetensutvecklingen förstärks genom riktade utbildningsprogram för såväl begravning som juridik. Kriterier har tagits fram för att på ett relevant sätt koppla kompetensnivå till riktade lönesatsningar och ökad yrkesstolthet. Investeringar i informationsteknologi fortsätter enligt den satsning på ny IT-plattform som beslutades Hållbarhetsfrågor och samhällsengagemang fokuseras ytterligare genom fortsatt stöd till kooperativa hjälporganisationer, klara miljömål för Fonus transporter och avtal om klimatkompensation samt övergång till vindkraftsproducerad el. Förslag till vinstdisposition s fria kapital uppgår till Kkr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår ordinarie föreningsstämma att till förfogande stående vinstmedel: Balanserad vinst ,93 Årets resultat , ,39 disponeras enligt följande: utdelning 5 % på medlemsinsatser ,15 till bundna reserver ,02 i ny räkning balanseras , ,39 s och moderbolagets resultat och ställning framgår av efterföljande redovisningshandlingar. 13

14 Verksamhetsberättelse 2012 s resultaträkning s resultaträkning Belopp i Kkr NOT Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader: Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar materiella och imm. Anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar -25 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från f inansiella poster Resultat efter f inansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet 4 Årets aktiviteter 6 Förvaltningsberättelse 8 s resultaträkning 10 s balansräkning 11 s kassaflödesanalys 12 s resultaträkning

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system T R I P N E T Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Investeringar i affärskritiska datasystem

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring!

34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring! VERKSAMHETEN 2011 34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring! KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 102.491 medlemmar/ägare varav 220 är förtroendevalda. 34 miljoner kronor

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

820 300 000 kr. 46 500 000 kr 98,5% ÅTERVUNNET ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

820 300 000 kr. 46 500 000 kr 98,5% ÅTERVUNNET ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRSREDOVISNING 213 INNEHÅLL 3 Året som gått 5 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse 13 Ekonomi 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys 19 Noter och kommentarer 3 Revisionsberättelse 31

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

Föreningens styrelse. Leif Dahlby f. 1954. Ordförande i Coop Gotlands styrelse sedan 2001. Ledamot sedan 1995. Eva Gardell f. 1947.

Föreningens styrelse. Leif Dahlby f. 1954. Ordförande i Coop Gotlands styrelse sedan 2001. Ledamot sedan 1995. Eva Gardell f. 1947. ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Föreningens styrelse VD har ordet...3 Distriktsfullmäktige...4 Butiksråd...4 Butikschefer...4 Föreningens ledning...5 Leif Dahlby f. 1954. Ordförande i Coop Gotlands styrelse

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Det Nordiska Transmissionsnätet

Det Nordiska Transmissionsnätet Års redovisning 2011 02 Det Nordiska Transmissionsnätet 1500 950 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 600 680 740 550 56 60 1100 1500 2095 2145 500 600 3300 3300 7300

Läs mer

Göteborgs Spårvägar på en minut

Göteborgs Spårvägar på en minut Årsredovisning 2013 2 GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR PÅ EN MINUT Göteborgs Spårvägar på en minut Siffror i korthet % 60 50 40 Vårt uppdrag Vi ska erbjuda kompletta lösningar inom kollektivtrafikområdet. Varje dag

Läs mer